+ ipil.sk

Quetiapine Pharmathen 400 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Quetiapine Pharmaten 50 mg

Quetiapine Pharmaten 150 mg

Quetiapine Pharmaten 200 mg

Quetiapine Pharmaten 300 mg

Quetiapine Pharmaten 400 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quetiapine Pharmaten a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapine Pharmaten

3. Ako užívať Quetiapine Pharmaten

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapine Pharmaten

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quetiapine Pharmaten a na čo sa používa


Quetiapine Pharmaten obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapine Pharmaten sa môže použiť na liečbu niektorých ochorení, ako sú:

 • bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy: kedy sa môžete cítiť smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, stratu chuti do jedla alebo nemôžete spávať.

 • mánia: kedy sa môžete cítiť veľmi rozrušený, povznesený, rozčúlený, so sklonom k snívaniu, alebo hyperaktívny; alebo máte zlý úsudok, čo znamená, že sa prejavujete agresivitou alebo sebapoškodením.

 • schizofrénia: kedy môžete počuť alebo pociťovať veci, ktoré v skutočnosti neexistujú, byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú skutočné alebo sa cítite byť neobvykle podozrievavý, plný úzkosti, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný.


Ak je Quetiapine Pharmaten užívaný na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy, užíva sa ako prídavná liečba k iným liekom používaným na liečbu tejto choroby.


Lekár vám môže predpísať Quetiapine Pharmaten, aj keď sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapine Pharmaten


Neužívajte Quetiapine Pharmaten

- ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky používané na liečbu HIV infekcie,

 • azolové lieky (používané na liečbu plesňových infekcií),

 • erytromycín alebo klaritromycín (používané na liečbu infekcií),

 • nefazodón (používaný na liečbu depresie).


Neužívajte Quetiapine Pharmaten, ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Quetiapine Pharmaten.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Quetiapine Pharmaten, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak máte alebo ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom, oslabený srdcový sval alebo zápal srdca alebo ak užívate nejaké lieky, ktoré môžu mať vplyv na spôsob, akým vaše srdce pracuje,

 • ak máte nízky krvný tlak,

 • ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste niekedy v minulosti mali záchvaty svalových kŕčov,

 • ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u vás vyskytne. Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Quetiapinom Pharmaten kontrolovať hladinu cukru v krvi.

 • ak viete o tom, že sa u vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi),

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), Quetiapine Pharmaten nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Quetiapine Pharmaten patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia

 • ak ste vy alebo niekto iný z vašej rodiny zaznamenali tvorbu krvných zrazenín, nakoľko sa u liekov, ako sú tieto, zaznamenal súvis s tvorbou krvných zrazenín,


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, keď po užití Quetiapinu Pharmatenzaznamenáte:

 • kombináciu horúčky, závažnej svalovej stuhnutosti, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná "neuroleptický malígny syndróm"). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

 • nekotrolovateľné pohyby, hlavne tváre a jazyka,

 • závraty alebo silný pocit ospalosti. Toto môže zvýšiť riziko náhodného zranenia (pádu) u starších pacientov.

 • záchvaty,

 • dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).


Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto typom lieku.


Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

 • horúčku, chrípke podobné príznaky, bolesť hrdla alebo akúkoľvek inú infekciu, pretože môžu byť zapríčinené veľmi nízkym počtom bielych krviniek a môžu vyžadovať ukončenie liečby Quetiapinom Pharmaten a/alebo majú byť liečené;

 • zápchu spoločne s pretrvávajúcimi bolesťami brucha alebo zápchu, ktorá nereagovala na liečbu, pretože to môže viesť k závažnejšiemu zablokovaniu čreva.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne zvyčajne účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak vás napadnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa vaša depresia zhoršuje, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Nárast telesnej hmotnosti

U pacientov užívajúcich Quetiapine Pharmaten sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vaším lekárom pravidelne kontrolovaná.


Deti a dospievajúci

Quetiapine Pharmatensa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.

Iné lieky a Quetiapine Pharmaten

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Quetiapine Pharmaten, ak užívateniektorý z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky používané na liečbu HIV infekcie,

 • azolové lieky (používané na liečbu plesňových infekcií),

 • erytromycín alebo klaritromycín (používané na liečbu infekcií),

 • nefazodón (používaný na liečbu depresie).


Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín),

 • lieky na vysoký krvný tlak,

 • barbituráty (používané na liečbu porúch spánku),

 • tioridazín alebo lítium (iné antipsychotické lieky),

 • lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým pracuje vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií).

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť zápchu.


Predtým, ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Quetiapine Pharmaten a jedlo, nápoje a alkohol

 • Účinok Quetiapinu Pharmaten môže byť ovplyvnený jedlom, preto sa má užívať aspoň 1 hodinu pred jedlom alebo pred spaním.

 • Buďte opatrní pri konzumácii alkoholu. Je to z dôvodu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Pharmaten a alkoholu môže vyvolávať ospalosť.

 • Počas užívania Quetiapinu Pharmaten nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Quetiapine Pharmaten počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom.

Quetiapine Pharmaten sa nemá užívať počas dojčenia.


Nasledujúce príznaky, ktoré môžu byť z vysadenia lieku, sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Quetiapine Pharmaten: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tablety môžu spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký účinok na vás majú tablety.


Vplyv na vyšetrenie moču

Pri vyšetrení moču, kedy sa používajú niektoré testovacie metódy, môže užívanie Quetiapinu Pharmaten spôsobiť pozitívne výsledkyna metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo tricyklické antidepresíva. Odporúča sa potvrdiťvýsledky viac špecifickými testami.


Quetiapine Pharmaten obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Quetiapine Pharmaten


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a potrieb, ale je zvyčajne v rozsahu 150 mg a 800 mg.


 • Tablety užívajte raz denne.

 • Tablety nedeľte, nežuvajte ani nedrvte.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

 • Tablety užívajte bez jedla (najmenej jednu hodinu pred jedlom alebo pred spaním, váš lekár vám povie kedy máte liek užiť).

 • Počas užívania Quetiapinu Pharmaten nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvňovať účinok lieku.

 • Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Urobte tak len vtedy, ak vám to povie váš lekár.


Pacienti s problémami s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší ľudia

Ak ste starší, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Quetiapine Pharmaten sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Quetiapinu Pharmaten, ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Pharmaten, ako vám predpísal lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a neobvyklý srdcový tep. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Tablety Quetiapinu Pharmaten si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiťQuetiapin Pharmaten

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, počkajte s ňou dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívaťQuetiapin Pharmaten

Ak náhle prerušíte liečbu Quetiapinom Pharmaten, môže sa u vás objaviť nespavosť, nevoľnosť alebo sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat alebo podráždenosť.


Pred ukončením liečby vám lekár môže určiť postupné znižovanie dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • závrat (može spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach,

 • ospanlivosť- pri pokračovaní v liečbe Quetiapinom Pharmaten môže časom vymiznúť (môže spôsobiť pád),

 • príznaky z vysadenia lieku (príznaky, ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Quetiapine Pharmaten), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadenie lieku počas obdobia aspoň 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti.

 • neobvyklé pohyby svalov. Zahŕňajú ťažkosti so začatím svalových pohybov, trasenie, nepokoj alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.

 • zmeny v množstve niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu).


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zrýchlený tep,

 • pocit, že vaše srdce búši, zrýchlene alebo prerušovane bije,

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia),

 • pocit slabosti,

 • opuchy rúk alebo nôh,

 • nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád),

 • zvýšené hladiny cukru v krvi,

 • rozmazané videnie,

 • neobvyklé sny a nočné mory,

 • pocit väčšieho hladu,

 • pocit podráždenosti,

 • poruchy reči a vyjadrovania,

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie,

 • dýchavičnosť,

 • vracanie (hlavne u starších pacientov),

 • horúčka,

 • zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi,

 • zníženie počtu určitých typov krvných buniek,

 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov v krvi,

 • zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo sposobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka,

 • ženy nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • záchvaty kŕčov,

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vyvýšené zdureniny, opuchy kože a opuchy okolo úst,

 • nepríjemné pocity v nohách (nazývané tiež ako „syndróm nepokojných nôh“),

 • sťažené prehĺtanie,

 • mimovoľné pohyby hlavne tváre a jazyka,

 • sexuálna dysfunkcia,

 • cukrovka,

 • zmena elektrickej aktivity srdca viditeľná na EKG (predĺženie QT intervalu),

 • pomalšia srdcová frekvencia, ktorá sa môže objaviť na začiatku liečby a môže byť spojená s nízkym tlakom krvi a mdlobami,

 • ťažkosti pri močení,

 • mdloby (môžu spôsobiť pád),

 • upchatý nos,

 • zníženie počtu červených krviniek,

 • zníženie množstva sodíka v krvi.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutosti svalov, pocitu veľmi výraznej ospalosti alebo zníženej úrovne vedomia (mdloby) (ochorenie nazývané „neuroleptický malígny syndróm“),

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka)

 • zápalové ochorenie pečene (hepatitída),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea),

 • menštruačné poruchy,

 • krvné zrazeniny v žilách najmä na nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie na nohe), ktoré sa môžu premiestniť krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku,

 • znížená telesná teplota (hypotermia),

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu).

 • stav (nazývaný metabolický syndróm), pri ktorom môžete mať kombináciu 3 alebo viacerých nasledujúcich príznakov: zvýšenie množstva tuku v oblasti brucha, zníženie hladiny „dobrého cholesterolu“ (HDL‑C), zvýšenie hladiny tukov nazývaných triglyceridy v krvi, vysoký krvný tlak a zvýšenie hladiny cukru v krvi,

 • kombinácia horúčky, chrípke podobných príznakov, bolesti hrdla alebo akejkoľvek inej infekcie s veľmi nízkym počtom bielych krviniek, stav nazývaný agranulocytóza

 • nepriechodnosť čreva

 • zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch) v krvi.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky,

 • závažná vyrážka, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži,

 • závažná alergická reakcia (tzv. anafylaktická reakcia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok,

 • rýchlo vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém),

 • závažné pľuzgierovité ochorenie kože, úst, očí a genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm),

 • neprimeraná sekrécia hormónu, ktorý kontroluje množstvo (objem) moču,

 • porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • kožné vyrážky s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém),

 • závažná, náhla alergická reakcia s príznakmi ako je horúčka a pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza),

 • u novorodencov, ktorých matky počas tehotenstva užívali kvetiapín, sa môže vyskytnúť „syndróm z vysadenia lieku“ .


Skupina liekov, do ktorej Quetiapine Pharmaten patrí, môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v závažných prípadoch môžu byť smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo cukru v krvi, zmeny v hladine hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, zníženie počtu určitých typov krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch) v krvi, zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže zriedkavo sposobiť nasledujúce stavy:

 • u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná tvorba mlieka,

 • ženy nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná.


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Vedľajšie účinky u detía dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa môžu vyskytnúť tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa pozorovali častejšie u detí a dospievajúcich, alebo sa nepozorovali u dospelých:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšenie hladiny hormónu, ktorý sa nazýva prolaktín, v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovným stavom:

 • u chlapcov a dievčat dôjde k zväčšeniu prsníkov a k nečakanej tvorbe mlieka,

 • dievčatá nemajú menštruáciu alebo menštruácia je nepravidelná .

 • zvýšená chuť do jedla,

 • vracanie,

 • neobvyklé pohyby svalov. Zahŕňajú ťažkosti so začatím svalových pohybov, trasenie, nepokoj alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.

 • zvýšenie krvného tlaku.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • pocit slabosti, mdloby (môže spôsobiť pád),

 • upchatý nos,

 • pocit podráždenia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quetiapine Pharmaten


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quetiapine Pharmaten obsahuje


- Liečivo je kvetiapín (ako kvetiapínfumarát). Tablety Quetiapine Pharmaten obsahujú 50 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg alebo 400 mg kvetiapínu (ako kvetiapínfumarát).

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: bezvodá laktóza, disperzia kopolyméru MA/EA 1:1, typ A, kryštalická maltóza, magnéziumstearát a mastenec.

Obal tablety: disperzia kopolyméru MA/EA 1:1, typ A, trietylcitrát.


Ako vyzerá Quetiapine Pharmaten a obsah balenia


 • 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele okrúhle bikonvexné, s označením „50“ na jednej strane, s priemerom 7,1 mm a hrúbkou 3,2 mm.

 • 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné, s označením „150“ na jednej strane, s dĺžkou 13,6 mm, šírkou 6,6 mm a hrúbkou 4,2 mm.

 • 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné, s označením „200“ na jednej strane, s dĺžkou 15,2 mm, šírkou 7,7 mm a hrúbkou 4,8 mm.

 • 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné, s označením „300“ na jednej strane, s dĺžkou 18,2 mm, šírkou 8,2 mm a hrúbkou 5,4 mm.

 • 400 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele oválne bikonvexné, s označením „400“ na jednej strane, s dĺžkou 20,7 mm, šírkou 10,2 mm a hrúbkou 6,3 mm.


 • Quetiapine Pharmaten tablety s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v PVC/PCTFE-AL blistroch vložených v škatuľke.


Veľkosti balenia:

Quetiapine Pharmaten 50 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 150 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 200 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 300 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 400 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca


Pharmathen International S.A

Sapes Industrial Park Block 5

69300 Rodopi

Grécko


Pharmathen S.A.

Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attiki

Grécko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-AIIee 1

39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Quetiapine Pharmathen

Nemecko: Quetiapin Pharmathen 50mg Retardtabletten

Quetiapin Pharmathen 150mg Retardtabletten

Quetiapin Pharmathen 200mg Retardtabletten

Quetiapin Pharmathen 300mg Retardtabletten

Quetiapin Pharmathen 400mg Retardtabletten

Dánsko: Quetiapine Pharmathen

Francúzsko: QUETIAPINE PHARMATHEN LP 50 mg, comprimé à libération prolongée

QUETIAPINE PHARMATHEN LP 150 mg, comprimé à libération prolongée

QUETIAPINE PHARMATHEN LP 200 mg, comprimé à libération prolongée

QUETIAPINE PHARMATHEN LP 300 mg, comprimé à libération prolongée

QUETIAPINE PHARMATHEN LP 400 mg, comprimé à libération prolongée

Maďarsko: Quetiapine Pharmathen

Taliansko: Quetiapina Pharmathen

Poľsko: Quetiapine Pharmathen

Portugalsko: Quetiapine Pharmathen

Rumunsko: Quetiapina Pharmathen 50mg comprimate cu eliberare prelungită

Quetiapina Pharmathen 150mg comprimate cu eliberare prelungită

Quetiapina Pharmathen 200mg comprimate cu eliberare prelungită

Quetiapina Pharmathen 300mg comprimate cu eliberare prelungită

Quetiapina Pharmathen 400mg comprimate cu eliberare prelungită

Slovenská republika : Quetiapine Pharmathen 50mg

Quetiapine Pharmathen 150mg

Quetiapine Pharmathen 200mg

Quetiapine Pharmathen 300mg

Quetiapine Pharmathen 400mg

Veľká Británia: Biquelle XL


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015 .


9

Quetiapine Pharmathen 400 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Quetiapine Pharmaten 50 mg

Quetiapine Pharmaten 150 mg

Quetiapine Pharmaten 200 mg

Quetiapine Pharmaten 300 mg

Quetiapine Pharmaten 400 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Quetiapine Pharmaten 50 mg obsahuje 50 mgkvetiapínu (vo forme kvetiapínfumarátu).

Pomocná látka so známym účinkom: 14 mg laktózy (bezvodej) v jednej tablete

Quetiapine Pharmaten 150 mg obsahuje 150 mgkvetiapínu (vo forme kvetiapínfumarátu).

Pomocná látka so známym účinkom: 42 mg laktózy (bezvodej) v jednej tablete

Quetiapine Pharmaten 200 mg obsahuje 200 mgkvetiapínu (vo forme kvetiapínfumarátu).

Pomocná látka so známym účinkom: 56 mg laktózy (bezvodej) v jednej tablete

Quetiapine Pharmaten 300 mg obsahuje 300 mgkvetiapínu (vo forme kvetiapínfumarátu).

Pomocná látka so známym účinkom: 85 mg laktózy (bezvodej) v jednej tablete

Quetiapine Pharmaten 400 mg obsahuje 400 mgkvetiapínu (vo forme kvetiapínfumarátu).

Pomocná látka so známym účinkom: 113 mg laktózy (bezvodej) v jednej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


50 mg: biele až takmer biele okrúhle bikonvexné, s priemerom 7,1 mm a hrúbkou 3,2 mm, s označením „50“ na jednej strane.

150 mg: biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné, s dĺžkou 13,6 mm, šírkou 6,6 mm a hrúbkou 4,2 mm, s označením „150“ na jednej strane.

200 mg: biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné, s dĺžkou 15,2 mm, šírkou 7,7 mm a hrúbkou 4,8 mm, s označením „200“ na jednej strane.

300 mg: biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné, s dĺžkou 18,2 mm, šírkou 8,2 mm a hrúbkou 5,4 mm, s označením „300“ na jednej strane.

400 mg: biele až takmer biele oválne bikonvexné, s dĺžkou 20,7 mm, šírkou 10,2 mm a hrúbkou 6,3 mm, s označením „400“ na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Quetiapine Pharmaten je indikovaný:

 • na liečbu schizofrénie,

 • na liečbu bipolárnej poruchy:

 • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy,

 • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy,

 • na liečbu prevencie recidívy u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých manická alebo depresívna epizóda reaguje na liečbu kvetiapínom.


 • ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých je odpoveď na monoterapiu antidepresívami nedostatočná (pozri časť 5.1). Pred začatím liečby je potrebné, aby lekári zvážili bezpečnostný profil kvetiapínu (pozri časť 4.4).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Dospelí:

Liečba schizofrénie a stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

Quetiapine Pharmaten sa má podávať aspoň 1 hodinu pred jedlom. Denná dávka na začiatku liečby je 300 mg (1. deň) a 600 mg (2. deň). Odporúčanádennádávkaje600 mg, aleakjetoklinickyopodstatnené,môžebyťdávka zvýšená na800 mgdenne. Dávka sa má upraviť v rámci účinného dávkového rozpätia 400 mg až 800 mg denne v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta. Udržiavacia liečba schizofrénie si nevyžaduje úpravu dávkovania.


Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Quetiapine Pharmaten sa má podávať na noc. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je: 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší prínos liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou s liečbou bipolárnej poruchy. U jednotlivých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, klinické skúšania ukázali, že je možné zvážiť zníženie dávky na minimum 200 mg.


Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy pacienti, ktorí reagovali naQuetiapine Pharmaten vakútnej liečbe bipolárnej poruchy majú pokračovať v liečbeQuetiapinom Pharmaten srovnakými dávkami lieku podávanými večer. Dávka Quetiapinu Pharmatensa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v dávkovom rozmedzí 300 až 800 mg denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)

Quetiapine Pharmaten sa má podávať večer pred spaním. Denná dávka na začiatku liečby je 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň. V krátkotrvajúcich klinických skúšaniach týkajúcich sa prídavnej liečby sa antidepresívny účinok zaznamenal pri dávkach 150 a 300 mg/deň (s amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom a venlafaxínom – pozri časť 5.1) a pri 50 mg/deň v krátkotrvajúcich klinických skúšaniach v monoterapii.

Pri vyšších dávkach je vyššie riziko nežiaducich účinkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby lekári zabezpečili pri liečbe použitie najnižších účinných dávok začatím s 50 mg/deň. Potreba zvýšenia dávky zo 150 mg na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.


Zmena liečby z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním

Pre pohodlnejšie dávkovanie sa pacientom, ktorí sú v súčasnosti liečení tabletami s kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním vo viacerých denných dávkach, môže zmeniť liečba na Quetiapine Pharmaten v ekvivalentnej celkovej dennej dávke podanej raz denne.

Táto zmena si môže vyžadovať individuálnu úpravu dávkovania.


Starší pacienti

Pri podávaní Quetiapinu Pharmaten, ako aj ostatných antipsychotík a antidepresív starším pacientom, je potrebná zvýšená opatrnosť,najmä pri úvodnom stanovovaní dávky. DávkuQuetiapinu Pharmaten je potrebné titrovať (zvyšovať) pomaly a celková denná dávka má byť nižšia ako u mladších pacientov. U starších pacientov bol priemerný plazmatický klírens kvetiapínu nižší o 30 % až 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi. U starších pacientov sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.

U starších pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD) sa má začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg 4. deň a 150 mg/deň 8. deň. Na začiatok sa má použiť najnižšia účinná dávka 50 mg/deň. Ak je na základe individuálneho hodnotenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako v 22. deň liečby.


Účinnosť a bezpečnosť sa neskúmala u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Pediatrická polulácia

Quetiapine Pharmaten sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, z dôvodu nedostatku údajov o jeho používaní v tejto vekovej skupine. Dostupné informácie z klinických placebom kontrolovaných skúšaní s kvetiapínom sú uvádzané v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek

Dávku nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Porucha funkcie pečene

Kvetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni. Preto sa má Quetiapine Pharmaten podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známym poškodením pečene, predovšetkým pri úvodnom stanovovaní dávky. U pacientov s poškodením pečene sa má začať liečba dávkou 50 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.


Spôsob podávania

Quetiapine Pharmaten sa má podávať jedenkrát denne bez jedla. Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa deliť, žuvať či drviť.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže Quetiapine Pharmaten má viac indikácií,jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne vzhľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD) sanehodnotila ako prídavná liečba, avšak dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov v monoterapii (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Kvetiapín sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, z dôvodu nedostatku údajov o jeho používaní v tejto vekovej skupine. V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich určité nežiaduce udalosti vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére, vracanie, rinitída a synkopa) alebo môžu mať rôzne dôsledky u detí a dospievajúcich (extrapyramídové symptómy a podráždenosť) a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým u dospelých nezaznamenal (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou, bipolárnou mániou a bipolárnou depresiou sa v súvislosti s kvetiapínom zistil zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov (EPS,extrapyramidal symptoms) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia významnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dochádzať v prvých týždňoch liečby alebo v ďalších týždňoch, pacientov je potrebné starostlivo sledovať, až kým nedôjde k významnému zlepšeniu stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že riziko samovraždy sa môže zvyšovať v počiatočných štádiách zlepšenia stavu.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko udalostí súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na známe rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní s antidepresívami u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania, alebo myšlienok na samovraždu, alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovražduv porovnaní s tými, ktorí boli liečení placebom (3,0 % vs. 0 %, v tomto poradí). V klinických štúdiách u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD) bol výskyt pokusov o samovraždupozorovaný u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov) 2,1 % (3/144) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) u placeba.


Metabolické riziko

Vzhľadom na riziko zhoršenia metabolického profilu, vrátane zmien telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, sa majú u pacientov sledovať metabolické parametre na začiatku liečby a zmeny v týchto parametroch majú byť pravidelne kontrolované počas celej liečby. Zhoršenie týchto parametrov sa má primerane liečiť podľa klinickej potreby (pozri tiež časť 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov bol kvetiapín, v porovnaní s placebom, spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových príznakov (EPS) u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy a u pacientov sveľkou depresívnou poruchou (pozri časti 4.8 a 5.1).


Použitie kvetiapínu súvisí s rozvojom akatízie, charakterizované subjektívnym nepríjemným alebo sužujúcim nepokojom a potrebou sa často pohybovať sprevádzanou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Tieto príznaky sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytnú počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov s týmito príznakmi môže byť škodlivé zvyšovanie dávky.


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia prejavy alebo symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Symptómy tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresioua veľkou depresívnou poruchouzačiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a môže byť potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Ortostatická hypotenzia

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby v období titrácie dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kvetiapín sa má podávať s opatrnosťou pacientom so známymi kardiovaskulárnymi ochoreniami, cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo s inými ochoreniami, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Ak sa vyskytne ortostatická hypotenzia, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo postupnejšiu titráciu dávky, predovšetkým u pacientov so základným kardiovaskulárnym ochorením.


Záchvaty

V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol zistený rozdiel vo výskyte záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým sa podávalo placebo. Nie sú k dispozícii údaje o výskyte záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze. Rovnako ako u iných antipsychotík sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť tým pacientom, ktorí udávajú výskyt záchvatov v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm

Malígny neuroleptický syndróm sa môže vyskytnúť pri antipsychotickej liečbe vrátane liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, autonómnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je treba terapiu kvetiapínom ukončiť a začať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia a agranulocytóza

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých pár mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Počas skúseností po uvedení lieku na trh boli niektoré prípady fatálne. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: už existujúci nízky počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze.

Avšak niektoré prípady sa vyskytli u pacientov bez už existujúcich rizikových faktorov. Liečba kvetiapínom sa má ukončiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba sledovať prejavy alebo symptómy infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Na neutropéniu treba myslieť u pacientov s prebiehajúcou infekciou alebo horúčkou, najmä u tých, u ktorých chýbajú zjavné predisponujúce faktory a títo pacienti majú byť vhodne klinicky liečení.


Pacienti majú byť poučení, aby okamžite hlásili výskyt prejavov/symptómov, ktoré zodpovedajú agranulocytóze alebo infekcii (napr. horúčka, slabosť, letargia alebo bolesť hrdla) v ktoromkoľvek čase počas liečby kvetiapínom. Týmto pacientom sa má okamžite vyšetriť počet bielych krviniek a absolútny počet neutrofilov, predovšetkým, ak im chýbajú predisponujúce faktory.


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.


Pri súbežnom užívaní kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín sa značne znižuje plazmatická koncentrácia kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné začať liečbu kvetiapínom iba v tom prípade, ak lekár usúdi, že prínos liečby kvetiapínom prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a ak je to potrebné, zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne liečiť v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo sa zaznamenalo, že počas liečby kvetiapínom sa zriedkavo vyskytla hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo exacerbácia diabetu niekedy spolu s ketoacidózou alebo kómou, vrátane prípadov končiacich fatálne (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal predošlý nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúcim faktorom. Vhodné klinické sledovanie sa odporúča v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Pacienti liečení antipsychotikami, vrátane kvetiapínu, majú byť sledovaní na prejavy a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie hladiny HDL (pozri časť 4.8). Zmeny hladín lipidov sa majú liečiť na základe klinickej potreby.


Predĺženie QT intervalu

V klinických skúšaniach a pri používaní v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku nebolo užívanie kvetiapínu spojené s trvalým predĺžením absolútneho QT intervalu. Počas sledovania po uvedení lieku na trh sa predĺženie QT intervalu pozorovalo u kvetiapínu v terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a v predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, o ktorých je známe, že môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Kardiomyopatia a myokarditída

Vklinickýchskúšaniach a po uvedení lieku na trh bola hlásenákardiomyopatia a myokarditída, kauzálna súvislosť s quetiapínom však nebola preukázaná. Liečba quetiapínom sa má prehodnotiť u pacientov s podozrením na kardiomyopatiu alebo myokarditídu.


Ukončenie liečby

Akútne symptómy z vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť, boli zaznamenané po náhlom vysadení kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku počas aspoň jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou

Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie trpiacej demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov. Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou je zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n = 710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56 - 99 rokov) bola mortalita u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

Pri kvetiapíne bola hlásená dysfágia (pozri časť 4.8). Kvetiapín sa má používať u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie s opatrnosťou.


Zápcha a intestinálna obštrukcia

Zápcha predstavuje rizikový faktor pre intestinálnu obštrukciu. Zápcha a intestinálna obštrukcia sa hlásili v súvislosti s quetiapínom (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Tieto zahŕňali aj fatálne hlásenia u pacientov s vyšším rizikom intestinálnej obštrukcie, vrátane tých, ktorí užívali súčasne viac liekov znižujúcich intestinálnu motilitu a/alebo nemuseli hlásiť príznaky zápchy. Pacientom s intestinálnou obštrukciou/nepriechodnosťou čriev má byť zabezpečený starostlivý lekársky dohľad a okamžité ošetrenie.


Venózna trombembólia (VTE)

Prípady venóznej trombembólie (VTE,venous thromboembolism) sa vyskytli po podaní antipsychotických liekov. Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory VTE, všetky možné rizikové faktory VTE majú byť identifikované pred a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída

Vklinickýchskúšaniach a po uvedení lieku na trhbola hlásená pankreatitída.V rámci hlásenípo uvedení na trh malo veľa pacientov faktory, o ktorýchje známe, žesú spojenéspankreatitídou, akoje zvýšenietriglyceridov(pozri časť 4.4), žlčovékameneakonzumáciaalkoholu, i keď nie všetky prípady boli spojené s rizikovými faktormi.


Dodatočná informácia

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


Laktóza

Quetiapine Pharmaten obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcienesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní kvetiapínu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa primárne podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov spôsobilo súbežné podávanie kvetiapínu (dávka 25 mg) spolu s ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4, 5 až 8‑násobné zvýšenie hodnoty AUC kvetiapínu. Na základe tohto zistenia je súbežné užívanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinických štúdiách hodnotiacich farmakokinetiku po opakovanom podávaní kvetiapínu u pacientov pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežné podanie karbamazepínu signifikantne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (merané pomocou AUC) v priemere na 13 % hodnoty expozície kvetiapínu, ktorý bol podaný samostatne; i keď u niektorých pacientov sa pozoroval ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie, čo by mohlo ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súbežné podanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo značné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. U pacientov užívajúcich induktor pečeňových enzýmov sa má liečba kvetiapínom začať len v prípade, ak lekár zváži, že prínos liečby kvetiapínom preváži možné riziká z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby bol induktor nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív - imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami - risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom oproti placebu súbežne podávaným s kvetiapínom u dospelých pacientov s akútnou mániou sa pozorovala vyššia incidencia extrapyramídových príhod (predovšetkým tremor), somnolencie a zvyšovania hmotnosti v skupine s pridaným lítiom v porovnaní so skupinou s pridaným placebom (pozri časť 5.1).


Farmakokinetika valproátu sodného ani kvetiapínu nebola klinicky významne ovplyvnená pri ich súbežnom podávaní. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém neboli vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, o ktorých je zmáne, že môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa tieto otázne výsledky imunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Prvý trimester

Malé množstvo publikovaných údajov z gravidít, počas ktorých ženy užívali kvetiapín (t.j. medzi 300-1000 ukončených gravidít), vrátane individuálnych hlásení a niektorých observačných štúdií, nepoukázalo na zvýšené riziko malformácií v dôsledku liečby. Avšak podľa všetkých dostupných údajov sa nedá vyvodiť konečný záver. Śtúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preto sa má kvetiapín podávať v gravidite iba vtedy, ak očakávaný prínos liečby prevýši jej možné riziká.


Tretí trimester

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré sa môžu líšiť čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Na základe obmedených údajov z publikovaných prípadov vylučovania kvetiapínu do ľudského materského mlieka, miera vylučovania pri terapeutických dávkach nebola konzistentná. Vzhľadom na nedostatok väčšieho množstva údajov sa rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu kvetiapínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita

Účinky kvetiapínu na fertilitu u ľudí sa nehodnotili. Účinky súvisiace so zvýšenými hladinami prolaktínu sa pozorovali u potkanov, avšak tieto nie sú priamo relevantné pre ľudí (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na jeho primárny účinok na centrálny nervový systém, môže kvetiapín ovplyvňovať činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť. Preto sa má pacientom odporučiť, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, až kým nie je známa ich individuálna citlivosť na tento liek.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie (>10 %) pri liečbe kvetiapínom sú ospalosť, bolesť hlavy, závrat, sucho v ústach, symptómy súvisiace s vysadením lieku,zvýšenie hladín sérových triglyceridov, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu), zníženie hladiny HDL cholesterolu, zvyšovanie hmotnosti, zníženie hemoglobínu aextrapyramídovépríznaky.

Výskyt nežiaducich účinkov spojených s liečbou quetiapínomje uvedený v tabuľke (Tabuľka 1) vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III pracovná skupina; 1995).


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie spojené s liečbou quetiapínom


Výskyt nežiaducich udalostí je členený nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

pokles hemoglobí-nu 22

leukopé-nia1, 28, zníženie počtu neurofilov, zvýšenie eozinofilov27

trombocyto-pénia, anémia, zníženie počtu trombocy-tov13


agranulocy-tóza 26


neutropénia 1

Poruchy imunitného systémuhypersenzi-tivita (vrátane kožných alergických reakcií)


anafylaktic-ká reakcia 5


Poruchy endokrinného systému


hyperpro-laktinémia15, zníženie celkových T4 24, zníženie voľných T4 24, zníženie celkových T3 24, zvýšenie TSH 24

zníženie voľ-

ných T3 24, hypoty-reóza 21


neprimera-ná sekré-cia antidi-uretického hormónu


Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov10 ,30, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)11, 30, zníženie hladiny HDL cholesterolu

17, 30, zvyšovanie hmotnos-

ti 8, 30

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hypergly-kemických hodnôt 6, 30

hypona-triémia19, diabetes mellitus 1, 5

metabolic-ký syndróm29

zhoršenie existujúcej cukrovky


Psychické poruchy


abnormálne sny a nočné mory,

samovra-žedné myšlienky a samovra-žedné správanie 20somnam-bulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozpráva-nie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkomPoruchy nervového systému

závrat 4, 16, somnolencia 2, 16, bolesť hlavy, extrapyramí-dové príznaky 1,21

dyzartria

záchvat 1, syndróm nepokoj-ných nôh, tardívna dyskinéza 1,5, synkopa

4, 16
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia 4, palpitácie 23

predĺženie QT intervalu1,12,18,brady-kardia32
Poruchy oka


rozmazané videnie

Poruchy ciev


ortostatická hypotenzia

4, 16venózny trombo-emboliz-mus 1Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe 23

rinitída
Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

sucho v ústach

zápcha, dyspepsia, vracanie 25

dysfágia 7

pankreati-tída1, intestinál-na obštruk-cia/ileusPoruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie hladín sérovej alanínami-notransfe-rázy (ALT)3

zvýšenie hladín gama – GT3

zvýšenie hladín sérovej aspartát-aminotransferázy (AST)3

žltačka 5, hepatitídaPoruchy kože a podkožného tkaniva

Angio-

edém 5, Stevensov- Johnso-nov syndróm 5

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyo-lýza


Poruchy obličiek a močových ciestretencia moču
Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatál-nom období


novorode-necký syndróm z vysadenia

Poruchy reprodukčné-ho systému a prsníkovsexuálna dysfunkcia

priapiz-mus, galaktorea, opuch prsníkov, men-štruačné poruchyCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

symptómy súvisiace s vysadením lieku1, 9

mierna asténia, periférny edém, podrážde-nosť, pyrexia


malígny neurolep-tický syndróm 1, hypoter-miaLaboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšenie kreatínfos-fokinázy v krvi 14

(1) Pozri časť 4.4.

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k normálu.

(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmäpri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

(5) Frekvencia týchto nežiaducich reakcií sa zistila len z údajov po uvedení na trh týkajúcich sa tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním.

(6) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle aspoň v jednom prípade.

(7) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(8) Založené na > 7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.

(9) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli pozorované najčastejšie nasledovné symptómy z vysadenia: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť. Výskyt týchto príznakov významne ustúpil po 1 týždni od vysadenia lieku.

(10) Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti < 18 rokov) aspoň v jednom prípade.

(11) Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 rokov) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (pacienti < 18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie hladiny LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bolo veľmi časté. Priemerná zmena u pacientov, u ktorých sa takéto zvýšenie zistilo, predstavovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(12) Pozri text nižšie.

(13) Trombocyty ≤ 100 x 109/l aspoň v jednom prípade.

(14) Založené na hlásení nežiaducich udalostí z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(15 )Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 30 g/l (> 1304,34 pmol/l) u žien kedykoľvek.

(16) Môže spôsobiť pád.

(17) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žien kedykoľvek.

(18) Výskyt u pacientov, ktorí majú QT posun od < 450 ms do ≥ 450 ms s ≥ 30 ms predĺžením. V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná zmena a početnosť pacientov, ktorí mali posun na klinicky významnú úroveň, podobná u kvetiapínu a placeba.

(19) Posun od > 132 mmol/l do < 132 mmol/l aspoň v jednom prípade.

(20) V priebehu liečby kvetiapínom alebo skoro po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1).

(21) Pozri časť 5.1.

(22) Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11 % kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov, priemerný maximálny pokles hemoglobínu kedykoľvek bol -1,50 g/dl.

(23) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.

(24) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkových T4, voľných T4, celkových T3a voľných T3, sú definované ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.

(25) Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)

(26) Posun v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109/l na < 0,5 x 109/l kedykoľvek počas liečby a u pacientov so ťažkou neutropéniou (0,5 x 109/l) a infekciou počas všetkých klinických skúšaní s kvetiapínom (pozri časť 4.4).

(27) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek potom vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109buniek/l kedykoľvek.

(28) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek potom vo všetkých skúškach. Posun v počte bielých krviniek (white blood cells, WBC) je definovaný ako ≤ 3 x 109buniek/l kedykoľvek.

(29) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaducej udalosti vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

(30) V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri časť 4.4).

(31) Pozri časť 4.6.

(32) Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a/alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a torsades de pointes a tieto nežiaduce účinky sa považujú za spoločné účinky pre túto triedu liečiv.


Pediatrická polulácia

Tie isté nežiaduce reakcie, ktoré sú opísané vyššie u dospelých, je potrebné zvažovať u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka súhrnne uvádza nežiaduce reakcie, ktorých výskyt je u detí a dospievajúcich (10 - 17 rokov) častejší v porovnaní s dospelými pacientmi alebo nežiaduce reakcie, ktoré sa u dospelých nezistili.


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie u detí a dospievajúcich, súvisiace s liečbou kvetiapínom, ktoré sa vyskytujú častejšie ako u dospelých, alebo nežiaduce účinky, ktoré sa u dospelých nezistili.


Výskyt nežiaducich udalostí je členený nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Poruchy endokrinného systému

zvýšenie hladiny prolaktínu1


Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšená chuť do jedla


Poruchy nervového systému

extrapyramídové príznaky 3, 4

synkopa

Poruchy ciev

zvýšenie krvného tlaku2


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


podráždenosť 3


 1. Hladiny prolaktínu (pacienti < 18 rokov): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) u mužov; > 26 ug/l (> 1130,428 pmol/l) u žien kedykoľvek. U menej ako 1 % pacientov bolo zvýšenie hladiny prolaktínu > 100 ug/l.

 2. Na základe zmeny presahujúcej klinicky významné limity (upravené podľa kritérií Národných ústavov zdravia - National Institutes of Health) alebo zvýšenia > 20 mmHg pre systolický alebo > 10 mmHg pre diastolický tlak kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3 až 6 týždňov) placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich.

 3. Poznámka: Frekvencia zodpovedá frekvencii pozorovanej u dospelých, ale podráždenosť môže byť u detí a dospievajúcich spojená s odlišnými klinickými dôsledkami v porovnaní s dospelými.

 4. Pozri časť 5.1.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Vo všeobecnosti boli hlásené tie prejavy a symptómy, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku liečiva, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Predávkovanie môže spôsobiť predĺženie QT intervalu, záchvaty, epileptický stav, rabdomyolýzu, respiračnú depresiu, retenciu moču, zmätenosť, delírium, a/alebo nepokoj, stratu vedomia a smrť.


U pacientov s už existujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením môže existovať zvýšené riziko účinkov z predávkovania (pozri časť 4.4 Ortostatická hypotenzia).


Liečba predávkovania

Kvetiapín nemá špecifické antidotum.V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov a odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému.


Podľa publikovanej literatúry pacienti s delíriom a nepokojom a zjavným anticholinergným syndrómom môžu byť liečení fyzostigmínom v dávke 1-2 mg (za kontinuálneho monitorovania EKG). Neodporúča sa to ako štandardná liečba z dôvodu potenciálneho negatívneho účinku fyzostigmínu na vodivosť srdca. Fyzostigmín sa môže použiť, ak nie sú odchýlky na EKG. Fyzostigmín sa nesmie používať v prípade dysrytmie, akéhokoľvek stupňa blokády srdca alebo rozšíreného QRS komplexu.


Hoci prevencia absorpcie nadmernej dávky nebola preskúmaná, môže sa zvážiť výplach žalúdka pri ťažkej otrave a ak je to možné, výplach sa má vykonať v priebehu jednej hodiny od požitia dávky. Má sa zvážiť aj podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže zhoršiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády.


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny, tiazepíny a oxepíny

ATC kód:N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny ľudský plazmatický metabolit, norkvetiapín reagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu v porovnaní s typickými antipsychotikami a jeho slabý nežiaduci extrapyramídový účinok (EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2. Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú nevýraznú afinitu k benzodiazepínovým receptorom, ale vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom, strednú afinitu k adrenergným α2 receptorom a strednú až vysokú afinitu k niektorým muskarínovým receptorom. Inhibícia NET a čiastočný agonistický účinok na 5HT1Amiesta, ktoré sú spôsobené kvetiapínom, môžu prispievať k predĺženému teraputickému účinku kvetiapínu ako antidepresíva.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na odhadnutie extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

Účinnosť kvetiapínu v liečbe schizofrénie sa preukázala v 6-týždňovom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov spĺňajúcich DSM-IV kritériá pre schizofréniu a v aktívne kontrolovanomklinickom skúšaní u ambulantne liečených, klinicky stabilizovaných schizofrenikov, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním.

V placebom kontrolovanom skúšaní bola hlavným ukazovateľom zmena z východiskovej hodnoty na koncovú v celkovom PANSS skóre (Positive and Negative Symptom Scale). Užívanie kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach 400 mg/deň, 600 mg/deň a 800 mg/deň bolo spojené so štatisticky signifikantným zlepšením psychotických symptómov v porovnaní s placebom. Výraznejší efekt sa pozoroval pri dávkach 600 mg a 800 mg ako pri dávke 400 mg. V 6-týždňovom aktívne kontrolovanomklinickom skúšaní, pri ktorom sa pacientom menila liečba z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním na kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním, bolo hlavným cieľom zistiť percento pacientov s nedostatočným terapeutickým účinkom, t.j. ktorí prerušili liečbu kvôli jej nedostatočnému efektu alebo u ktorých sa celkové PANSS skóre zvýšilo o 20 % alebo viac od randomizácie po niektorú z monitorovacích návštev. U pacientov stabilizovaných pri liečbe kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním v dávke 400 až 800 mg bola účinnosť liečby zachovaná, keď sa pacientom zmenila liečba na ekvivalentnú dennú dávku kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním podávanú raz denne.


V dlhodobom skúšaní u stabilizovaných schizofrenikov, liečených udržiavacími dávkami kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímpočas 16 týždňov sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním ukázal byť účinnejší pri prevencii relapsov v porovnaní s placebom. Odhadované riziko relapsu po 6 mesiacoch liečby bolo 14,3 % pre skupinu pacientov liečených kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní so 68,2 % u pacientov užívajúcich placebo. Priemerná dávka bola 669 mg. Počas liečby kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním v trvaní do 9 mesiacov (v priemere 7 mesiacov) sa neobjavili žiadne ďalšie nálezy týkajúce sa bezpečnosti lieku. Počet hlásení nežiaducich udalostí týkajúcich sa EPS a zvyšovania hmotnosti sa pri dlhodobej liečbe kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním nezvýšil.


Bipolárna porucha

V dvoch klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, čo sa týka znižovania manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Účinnosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímbola signifikantne preukázaná v porovnaní s placebom v ďalšom 3-týždňovom skúšaní. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímsa podával v dávkach od 400 do 800 mg/deň, priemerná dávka bola približne 600 mg/deň. Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom po 3 a 6 týždňoch liečby pri stredne ťažkých až ťažkých formách manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba sa dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická skúška nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


V klinickej štúdii u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II, ukázalo podanie 300 mg/deň kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním vyššiu účinnosť v znížení celkového skóre MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale)ako placebo.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní s placebom liečenou skupinou pacientov v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg a 600 mg kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním v dávke.


V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 alebo 600 mg je efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy, ale nie je efektívnejšia pokiaľ ide omanické symptómy.


V šesťtýždňovej randomizovanej štúdii s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom u dospelých pacientov s akútnou mániou bol rozdiel v priemernom zlepšení YMRS medzi skupinou s pridaným lítiom a skupinou s pridaným placebom 2,8 bodu a rozdiel v percente pacientov odpovedajúcich na liečbu (definované ako 50 % zlepšenie YMRS z východiskovej hodnoty) bolo 11 % (79 % v skupine s pridaným lítiom oproti 68 % v skupine s pridaným placebom).

V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami. Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.

Jedno dlhodobé klinické skúšanie (až do 2 rokov liečby) zamerané na hodnotenie prevencie recidívy u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázalo lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do recidívy ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do recidívy náladových epizód.


Veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)

V dvoch krátkotrvajúcich klinických skúšaniach (6 týždňov) boli zaradení pacienti s nedostatočnou odpoveďou aspoň na jedno antidepresívum. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním150 mg/deň a 300 mg/deň podávaný ako prídavná liečba k pokračujúcej liečbe antidepresívami (amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom alebo venlafaxínom) bol v porovnaní s monoterapiou antidepresívami lepší v znižovaní depresívnych príznakov na základe zlepšenia v MADRS celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo 2 – 3,3 bodu).


Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa nehodnotila ako prídavná liečba, ale dlhodobá účinnosť a bezpečnosť sa hodnotila u dospelých pacientov ako monoterapia (pozri nižšie).


Nasledujúce skúšky sa vykonali s kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímako monoterapia, hoci kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímje určený iba na použitie ako prídavná liečba:


V troch zo štyroch krátkodobých (do 8 týždňov) skúšaní monoterapie u pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa ukázalo, že kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním 50 mg, 150 mg a 300 mg/deň je účinnejší ako placebo v redukovaní depresívnych symptómov merateľných zlepšením v MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo 2 – 4 body).


V klinickom skúšaní monoterapie zameranom na prevenciu relapsu boli pacienti s depresívnymi epizódami stabilizovaní otvorenou liečbou kvetiapínom s predĺženým uvoľňovanímnajmenej počas 12 týždňov randomizovaní na kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímjedenkrát denne alebo placebo počas 52 týždňov. Priemerná dávka kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímpočas fázy randomizácie bola 177 mg/deň. Výskyt recidív u pacientov liečených kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním bol 14,2 % a u pacientov dostávajúci placebo 34,4 %.


V krátkotrvajúcom (9 týždňov) skúšaní u starších pacientov bez známok demencie (vek 66 až 89 rokov) s veľkou depresívnou poruchou kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímflexibilne dávkovaný v rozpätí 50 mg až 300 mg denne preukázal lepšiu účinnosť ako placebo v znižovaní depresívnych symptómov na základe zlepšenia v MADRS celkovom skóre (priemerná zmena LS vs placebo –7,54). V tomto skúšaní pacienti randomizovaní na kvetiapín s predĺženým uvoľňovanímužívali 50 mg/deň (1. až 3. deň), dávka sa mohla zvýšiť na 100 mg/deň (4. deň), 150 mg/deň (8. deň) až na 300 mg/deň v závislosti od klinickej odozvy a znášanlivosti. Priemerná dávka kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním bola 160 mg/deň. Okrem výskytu extrapyramídových symptómov (pozri časť 4.8 a „Klinická bezpečnosť“ nižšie) bola znášanlivosť kvetiapínu s predĺženým uvoľňovanímjedenkrát denne u starších pacientov porovnateľná ako u dospelých pacientov (vo veku 18 - 65 rokov). Podiel randomizovaných pacientov vo veku nad 75 rokov predstavoval 19 %.


Klinická bezpečnosť:

V krátkotrvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom v krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátkotrvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátkotrvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaníma 3,2 % pre placebo. V krátkotrvajúcom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaníma 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich udalostí (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, mimovoľných svalových kontrakcií, psychomotorickej hyperaktivity a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátkotrvajúcich placebom kontrolovaných štúdiách, fixná dávka (50 mg/deň až 800 mg/deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bolo v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % u pacientov užívajúcich placebo.


Šesťtýždňová randomizovaná štúdia s lítiom súbežne podávaným s kvetiapínom oproti placebu súbežne podávanému s kvetiapínom u dospelých pacientov s akútnou mániou naznačila, že kombinácia kvetiapínu s lítiom vedie k častejším nežiaducim udalostiam (63 % oproti 48 % v kombinácii kvetiapínu s placebom). Výsledky hodnotenia bezpečnosti ukázali zvýšenú incidenciu extrapyramidových príznakov hlásených u 16,8 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a 6,6 % v skupine s pridaným placebom, z ktorých väčšina pozostávala z tremoru hláseného u 15,6 % pacientov v skupine s pridaným lítiom a u 4,9 % v skupine s pridaným placebom. Incidencia somnolencie bola vyššia v skupine kvetiapín s pridaným lítiom (12,7 %) v porovnaní so skupinou kvetiapín s pridaným placebom (5,5 %). Navyše väčšie percento pacientov liečených v skupine s pridaným lítiom (8 %) zaznamenalo zvýšenie hmotnosti (≥7 %) na konci liečby v porovnaní s pacientmi v skupine s pridaným placebom (4,7 %).


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním obdobia bez liečby, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


Vo všetkých krátkotrvajúcich placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na < 1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 %, v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,5 %. Výskyt posunu na > 0,5 - < 1,0x109/l bol rovnaký (0,2 %) u pacientov liečených kvetiapínom ako aj u pacientov liečených placebom.

Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na < 1,5x109/l bola 2,9 % a na < 0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom bola 0,21 %.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Incidencia posunu v TSH bola 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Incidencia recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3alebo T4a TSH v týchto štúdiách bola zriedkavá a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou. Redukcia celkového a voľného T4bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov vysadenie liečby kvetiapínom spôsobilo návrat celkového a voľného T4,na pôvodné hodnoty, bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakta/zákal šošovky

V klinickom skúšaní hodnotiacom kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200 – 800 mg/deň) voči risperidónu (2 – 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou nebolo percento pacientov so zvýšeným stupňom zákalu šošovky vyššie u kvetiapínu (4 %) v porovnaní s risperidónom (10 %), u pacientov s expozíciou minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17rokov)


Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní týkajúcom sa liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Približne 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V obidvoch skúšaniach boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začala dávkou 50 mg/deň, 2. deň sa dávka zvýšila na 100 mg/deň a potom bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400 – 600 mg/deň; schizofrénia 400 – 800 mg/deň) so zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa denne v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


V skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre rameno s placebom.


V skúšaní týkajúcom sa schizofrénie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) - 8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani režim s vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší ako placebo vzhľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥ 30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tretej krátkodobej placebom kontrolovanej klinickej štúdii s kvetiapínom v monoterapii u detí a dospievajúcich (vo veku 10 až 17 rokov) s bipolárnou depresiou nebola preukázaná účinnosť.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o účinku udržiavacej liečby alebo o prevencii recidívy.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých pediatrických skúšaniach s quetiapínom opísaných vyššie bola frekvencia EPS v aktívnom ramene vs. placebo 12,9 % vs. 5,3 % v skúšaní so schizofréniou, 3,6 % vs. 1,1 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia nárastu hmotnosti ≥ 7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou bola v aktívnom ramene vs. placebo 17 % vs. 2,5 % v skúšaniach so schizofréniou a bipolárnou mániou a 12,5 % vs. 6 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Frekvencia príhod súvisiacich so samovraždou bola v aktívnom ramene vs. placebo 1,4 % vs. 1,3 % v skúšaní so schizofréniou, 1,0 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou mániou a 1,1 % vs. 0 % v skúšaní s bipolárnou depresiou. Počas predĺženej poliečebnej sledovacej fázy štúdie s bipolárnou depresiou boli dve dodatočné udalosti u dvoch pacientov; jeden z týchto pacientov bol na quetiapíne v čase udalosti.


Dlhodobá bezpečnosť

26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 - 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zvýšenie krvného tlaku sa hlásilo v pediatrickej populácii a zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové príznaky a zvýšenie sérových hladín prolaktínu sa hlásili častejšie u pediatrických pacientov ako u dospelých (pozri časti 4.4 a 4.8).

Čo sa týka nárastu hmotnosti, po korekcii na normálny rast v priebehu dlhšieho času, bol vzostup najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených quetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním dosahujemaximálne plazmatické koncentrácie kvetiapínu a norkvetiapínu približne 6 hodín po podaní (Tmax). Maximálne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu v rovnovážnom stave predstavujú 35 % koncentrácie kvetiapínu.


Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je lineárna a dávkovo úmerná pre dávky do 800 mg podané raz denne. Plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatickej koncentrácie (AUC) pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním podávaný raz denne je ekvivalentná s údajmi pre rovnakú celkovú dennú dávku kvetiapínfumarátu s okamžitým uvoľňovaním, podávaného dvakrát denne. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) je však o 13 % nižšia v rovnovážnom stave. AUC pre metabolit norkvetiapín je o 18 % nižšia pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním.


V štúdii, ktorá skúma vplyv potravy na biologickú dostupnosť kvetiapínu, bolo zistené u kvetiapínu s predĺženým uvoľňovaním pri vysokom obsahu tuku v potrave štatisticky významné zvýšenie Cmax približne o 50 % a AUC približne o 20 %. Nemožno vylúčiť, že účinok jedla s vysokým podielom tuku na liekovú formu môže byť väčší. Pre porovnanie, ľahké jedlo nemá významný vplyv na Cmax alebo AUC kvetiapínu. Odporúča sa, aby sa kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním užíval raz denne bez jedla.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa metabolizuje intenzívne v pečeni. Po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme.


In vitroskúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitroCYP inhibícia bola pozorovaná iba v koncentráciách približne 5 až 50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto prác in vitroje nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V špecifickej interakčnej štúdii so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia

Polčasy vylučovania kvetiapínu je približne 7 hodín a norkvetiapínu približne 12 hodín. Asi 73 % radioaktívnym izotopom označeného lieku sa vylúčilo močom a 21 % stolicou, pričom menej ako 5 % celkovej rádioaktívne označenej látkyreprezentovalo nezmenenú látku. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie:

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Staršie osoby:

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je približne o 30 až 50 % nižšia ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U osôb so ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % znížený, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých jedincov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U osôb s poruchou funkciou pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov môže byť potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia:

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku 10 -12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 - 17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci Cmax bola u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmax aktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli vyššie, približne o 62 % a 49 % u detí (vo veku 10 - 12 rokov) v tomto poradí a o 28 % a 14 % u dospievajúcich (vo veku 13 - 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


Nie sú dostupné žiadne informácie pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním u detí a dospievajúcich.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoskúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili:

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a zníženie počtu červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta (pre kataraktu/zákal šošovky pozri časť 5.1).


V štúdii skúmajúcej emryofetálnu toxicitu u králikov bol u plodov zvýšený výskyt karpálnej/tarzálnej flexúry. Tento účinok sa vyskytoval pri zjavných účinkoch na matku, ako je znížený prírastok na hmotnosti. Tieto účinky boli zreteľné pri expozícii matky hladinami podobnými alebo mierne vyššími ako u ľudí pri maximálnej terapeutickej dávke. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.


V štúdii skúmajúcej fertilitu u potkanov sa pozorovalo mierne zníženie fertility u samcov a pseudogravidita, dlhšie obdobie pohlavného pokoja (diestrus), zvýšený prekoitálny interval a znížený pomer gravidít. Tieto účinky súvisia so zvýšenými hladinami prolaktínu a nie sú priamo relevantné pre ľudí z dôvodu druhových odlišností hormonálnej kontroly rozmonožovania.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro:

disperzia kopolyméru MA/EA 1:1, typ A

bezvodá laktóza

magnéziumstearát

kryštalická maltóza

mastenec


Obal:

disperzia kopolyméru MA/EA 1:1, typ A

trietylcitrát


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Škatuľka obsahujúca zodpovedajúce množstvo bielych nepriehľadných PVC/PCTFE-Al blistrov a písomnú informáciu pre používateľa.


Quetiapine Pharmaten 50 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 150 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 200 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 300 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet

Quetiapine Pharmaten 400 mg: 10, 30, 50, 56, 60 a 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Quetiapine Pharmaten 50 mg: 68/0011/15-S

Quetiapine Pharmaten 150 mg: 68/0012/15-S

Quetiapine Pharmaten 200 mg: 68/0013/15-S

Quetiapine Pharmaten 300 mg: 68/0014/15-S

Quetiapine Pharmaten 400 mg: 68/0015/15-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.01.2015


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

23


Quetiapine Pharmathen 400 mg