+ ipil.sk

Quinapril - Teva 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00429

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/02878

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2108/11638, 2108/11639, 2108/11640

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2108/04241, 2108/04242, 2108/04243


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Quinapril - Teva 5 mg

Quinapril - Teva 10 mg

Quinapril - Teva 20 mg

filmom obalené tablety

Kvinapril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quinapril - Teva a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Quinapril - Teva

3. Ako užívať Quinapril - Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quinapril - Teva

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE QUINAPRIL - TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA


Quinapril – Teva patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE).


Tento liek pôsobí tak, že rozširuje cievy, a tým uľahčuje srdcu pumpovať do nich krv. To pomáha znížiť krvný tlak.


Quinapril - Teva sa používa:

 • pri liečbe vysokého krvného tlaku,

 • pri liečbe srdcového zlyhania (ochorenie, kedy sa srdcu nedarí pumpovať krv tak silno, ako to telo potrebuje).


2. SKÔR AKO UŽIJETE QUINAPRIL - TEVA


Neužívajte Quinapril - Teva:

- keď ste alergický (precitlivený) na kvinapril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,

 • keď ste niekedy mali alergickú reakciu na iný ACE inhibítor, napr. kaptopril, ramipril, ktorá viedla k opuchu rúk, pier, jazyka alebo hrdla,

 • keď u vás niekedy diagnostikovali ochorenie známe ako hereditárny angioedém (náhly opuch tváre, jazyka alebo hrdla),

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je tiež lepšie sa vyhnúť užívaniu Quinaprilu – Teva v skorých štádiách tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo“).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Quinaprilu - Teva:

Povedzte svojmu lekárovi pred tým, ako užijete tento liek, ak:

 • môžete byť dehydratovaný, napríklad ste nedávno nadmerne vracali alebo ste mali hnačku, alebo ste na diéte s nízkym obsahom solí,

 • máte problémy s obličkami, vrátane zúženia ciev vedúcich do obličiek, alebo ste na dialýze, alebo máte transplantovanú obličku,

 • máte problémy s pečeňou,

 • máte ochorenie nazývané „aortálna alebo mitrálna stenóza“ (zúženie srdcových chlopní) alebo „hypertrofická kardiomyopatia“, ktoré vedie k menej účinnému rozvádzaniu krvi po tele,

 • idete dostať liečbu nazývanú „LDL aferéza“, ktorá odstraňuje cholesterol z krvi pomocou prístroja,

 • idete podstúpiť akúkoľvek desenzibilizačnú liečbu na zníženie účinkov alergického ochorenia,

 • máte kolagénové cievne ochorenie, ako je lupus erythematosus,

 • máte ochorenie nazývané „hyperaldosteronizmus“ (nadmerná tvorba hormónu aldosterónu),

 • máte cukrovku,

 • idete dostať anestéziu (dokonca aj u zubára) alebo idete podstúpiť akýkoľvek chirurgický zákrok.


Svojmu lekárovi musíte povedať, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť). Quinapril - Teva sa neodporúča v skorých štádiách tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste už dlhšie ako 3 mesiace tehotná, keďže pri používaní v tomto štádiu môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť „Tehotenstvo“).


Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • diuretiká (tiež známe ako močopudné tablety), napr. amilorid, spironolaktón alebo triamterén, pretože môžu zvyšovať riziko nízkeho krvného tlaku,

 • draslíkové doplnky (patria k nim náhrady solí, ktoré často obsahujú draslík), pretože draslík môže zvýšiť vyššie uvedenú očakávanú hladinu,

 • iné lieky na vysoký krvný tlak, napr. atenolol, diltiazem, metyldopa, pretože môžu zvyšovať účinky Quinaprilu – Teva,

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), napr. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen, piroxikam, pretože môžu znižovať účinnosť Quinaprilu – Teva,

 • lieky na cukrovku, tablety ako aj inzulín,

 • tetracyklín (antibiotikum),

 • imunosupresívne lieky (lieky, ktoré znižujú prirodzený obranný systém tela), napr. azatioprín, cyklosporín a kortikosteroidy,

 • hypnotiká (lieky, ktoré vám pomáhajú spať),

 • tricyklické antidepresíva, napr. amitriptylín,

 • narkotiká (používané na liečbu stredne silnej alebo silnej bolesti), napr. diamorfín, morfín, petidín, pretože môžu zvyšovať riziko nízkeho krvného tlaku,

 • lítium (pomáha liečiť výkyvy nálad a ťažké depresie), pretože môže byť zvýšená hladina lítia,

 • alopurinol (používa sa na liečbu dny), ktorý zvyšuje riziko výskytu poruchy krvi – leukopénie (zníženie počtu bielych krviniek),

 • antipsychotiká (lieky na liečbu schizofrénie, mánií, depresie a paranoje), napr. haloperidol, pretože môžu zvyšovať riziko nízkeho krvného tlaku,

 • prokaínamid (používa sa na liečbu niektorých ochorení srdca),

 • cytostatiká (lieky na liečbu rakoviny), napr. merkaptopurín, pretože zvyšujú riziko leukopénie (zníženie počtu bielych krviniek v krvi),

 • antacidá (používajú sa na liečbu tráviacich porúch a pálenia záhy), napr. hydroxid hlinitý, dimetikón, pretože môžu znižovať účinnosť Quinaprilu – Teva,

 • sympatomimetiká, napr. dopamín, terbutalín, salmeterol, salbutamol, efedrín, adrenalín alebo fenylpropanolamín. Fenylpropanolamín a efedrín môžu byť súčasťou liekov na nádchu a upchatý nos.

 • trimetoprim (antibiotikum). Ak sa podá spolu s Quinaprilom – Teva, môže zvýšiť hladinu draslíka v krvi.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Quinaprilu - Tevas jedlom a nápojmi:

Ak užívate tento liek, obmedzte príjem alkoholu na minimum.

Quinapril - Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Quinapril – Teva môže spôsobiť rozmazané videnie, závrat alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Tehotenstvo a dojčenie:


Tehotenstvo

Neužívajte Quinapril - Teva, ak ste dlhšie ako 3 mesiace tehotná.

Svojmu lekárovi musíte povedať, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť). Váš lekár vám obvykle poradí, aby ste prestala užívať Quinapril - Teva pred tým, ako budete tehotná alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Quinaprilu - Teva. Quinapril - Teva sa neodporúča v skorých štádiách tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste už dlhšie ako 3 mesiace tehotná, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa, ak ho užívate po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Počas užívania Quinaprilu - Teva sa neodporúča dojčenie novorodencov (niekoľko prvých týždňov po pôrode), najmä predčasne narodených detí.

V prípade staršieho dojčaťa vám lekár povie o výhodách a rizikách vyplývajúcich z užívania Quinaprilu - Teva počas dojčenia v porovnaní s inou liečbou.


3. AKO UŽÍVAŤ QUINAPRIL - TEVA


Vždy užívajte Quinapril - Teva presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety sa zapíjajú vodou. Tablety sa užívajú zvyčajne raz denne, ráno, avšak váš lekár vás môže požiadať ich užívať dvakrát denne, napr. ráno a večer. Zvyčajná dávka je:


Dospelí:


Vysoký krvný tlak

Zvyčajná úvodná dávka je 10 mg jedenkrát denne.V prípade potreby môže lekár vašu dávku zvýšiť na 20 alebo 40 mg denne, podávanú ako jednu alebo dve dávky.

Ak už užívate diuretikum (močopudné tablety), váš lekár vám môže odporučiť úvodnú dávku 2,5 mg raz denne. V prípade potreby sa dávka môže postupne zvyšovať. Lekár vám môže povedať, aby ste prestali užívať diuretikum 2 alebo 3 dni pred začatím liečby Quinaprilom - Teva. Lekár upraví dávkovanie vhodné pre vás.


Srdcové zlyhanie

Zvyčajná úvodná dávka pri srdcovom zlyhaní je 2,5 mg raz denne.Potom sa má vykonať titrácia (počas 2 ‑ 3 týždňov pre úpravu dávky) na účinnú dávku. Váš lekár vám zvýši dávku maximálne na 40 mg denne, podávanú ako jednu alebo dve dávky.


Príležitostne niektorí pacienti potrebujú vyššie dávky, ako je uvedené vyššie.


Starší pacienti alebo pacienti s problémami obličiek

Ak ste starší pacient alebo máte problémy s obličkami, dávka môže byť nižšia. Začiatočná dávka pri liečbe vysokého krvného tlaku je 2,5 mg a následne sa odporúča titrácia až po dosiahnutie optimálnej odpovede.


Použitie u detí

Účinnosť a bezpečnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená. Preto sa podávanie u detí a dospievajúcich neodporúča.


Ak užijete viac Quinaprilu - Teva, ako ste máte

Ak ste užili (alebo ktokoľvek iný) naraz veľa tabliet alebo ak si myslíte, že dieťa náhodne prehltlo niekoľko tabliet, ihneď kontaktujte príjmové oddelenie najbližšej nemocnice alebo svojho lekára.

Predávkovanie môže spôsobiť veľmi nízky krvný tlak spôsobujúci závrat a únavu; slabý pulz a vlhkú pokožku; strnulosť, pomalý tep srdca, chemickú nerovnováhu telesných tekutín a zlyhanie obličiek.

Do nemocnice alebo k lekárovi si vezmite so sebou, prosím, túto písomnú informáciu, zostávajúce tablety a obal, aby vedeli, ktoré tablety ste užili.


Ak zabudnete užiť Quinapril - Teva

Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju ihneď, ako si na to spomeniete, pokiaľ nenastal čas pre ďalšiu dávku. Nikdy neužívajte dve dávky naraz. Pokračujte v nasledujúcej dávke v stanovenom čase.


Ak prestanete užívať Quinapril - Teva

Neprestaňte užívať tento liek bez toho, aby ste sa najskôr porozprávali so svojím lekárom, aj keď sa budete cítiť lepšie.

Ak navštívite iného lekára alebo idete do nemocnice, povedzte mu alebo personálu, aké lieky užívate.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Quinapril - Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ukončite užívanie Quinaprilu - Teva a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na príjmové oddelenie najbližšej nemocnice:

opuch pier, tváre a krku, ktorý vedie k závažným ťažkostiam pri dýchaní; závažná kožná vyrážka alebo žihľavka. Je to veľmi závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok. Môžete potrebovať bezodkladné lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu.


Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy alebo môžete mať problémy s videním na krátky čas po tom, čo užijete prvú dávku, alebo keď prvýkrát užijete zvýšenú dávku. Môže to znamenať, že máte príliš nízky krvný tlak. Môže vám pomôcť si ľahnúť a ostať ležať, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Ak máte obavy alebo tieto účinky pretrvávajú, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zaznamenali sa nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté (ktoré sa vyskytujú u viac ako jedného zo 100 ľudí, ale u menej ako jedného z desiatich ľudí):

 • závrat,

 • veľmi nízky krvný tlak,

 • kašeľ,

 • nevoľnosť (nauzea), vracanie alebo hnačka,

 • bolesť hlavy,

 • únava.


Menej časté (ktoré sa vyskytujú u viac ako jedného z 1 000 ľudí, ale u menej ako jedného zo 100 ľudí):

 • suchosť v ústach alebo hrdle, poruchy trávenia a/alebo pálenie záhy, bolesť brucha alebo nadúvanie,

 • svrbenie, vyrážka, kožná reakcia spôsobujúca olupovanie kože, zvýšené potenie alebo žihľavka,

 • palpitácie (pocit búšenia srdca) alebo bolesť na hrudi,

 • poruchy krvi, ktoré môžu byť charakterizované horúčkou alebo zimnicou, bolesťami v hrdle alebo vredmi v ústach alebo hrdle, neobvyklou únavou alebo slabosťou, neobvyklým krvácaním alebo nevysvetliteľnými modrinami,

 • zápal dutín, hrdla alebo horných dýchacích ciest,

 • bielkoviny v moči, impotencia,

 • problémy so spánkom, ospalosť alebo nervozita, mravčenie,

 • závrat (pocit, že vaše okolie sa otáča buď hore a dole alebo zo strany na stranu).


Zriedkavé (ktoré sa vyskytujú u viac ako jedného z 10 000 ľudí, ale u menej ako jedného z 1 000 ľudí):

 • depresia, zmätenosť,

 • poruchy rovnováhy, poruchy citlivosti,

 • rozmazané videnie alebo škúlenie, zvonenie v ušiach,

 • zrýchlená srdcová činnosť, mdloby, srdcový infarkt, silná bolesť na hrudi, krvácanie do mozgu alebo príznaky podobné mozgovej mŕtvici,

 • sipot, dušnosť, zápal priedušiek (infekcia hlavných dýchacích ciest), zhoršenie astmy (spôsobuje, že dýchacie cesty pľúc sa zapália a opuchnú), nádcha a svrbenie v nose,

 • poruchy chuti, zápcha, pankreatitída (zápal slinivky brušnej), zápal jazyka, nepriechodnosť čriev,

 • poruchy funkcie pečene alebo obličiek,

 • začervenanie kože, pľuzgiere/krvácanie z pier, očí, nosa, úst a genitálií, závažná pľuzgierovitá vyrážka, škvrny na stenčenej a podráždenej pokožke, citlivosť kože na svetlo a vypadávanie vlasov,

 • bolesť kĺbov, svalov a chrbta,

 • ochorenie vrátane horúčky, zápalu ciev, bolesti svalov, kĺbov alebo artritída a zmeny chemických látok v krvi,

 • pri iných ACE inhibítoroch sa zaznamenala gynekomastia (ochorenie, pri ktorom sú jedno alebo obe prsia u mužov zväčšené) a zápal ciev,

 • počas liečby Quinaprilom - Teva sa môžu objaviť zmeny vo výsledkoch krvných testov.


Veľmi zriedkavé (ktoré sa vyskytujú u menej ako jedného z 10 000 ľudí alebo jednotlivé prípady):

 • zápal pľúc,

 • žltačka (zožltnutie pokožky a očných bielkov), zápal pečene,

 • zlyhanie obličiek.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ QUINAPRIL - TEVA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

NepoužívajteQuinapril - Teva po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Neprekladajte liek do iného obalu. Uchovávajte ho na bezpečnom mieste, kde sa k nemu nedostanú deti.

Tento liek je len pre VÁS, nedávajte ho nikomu inému.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Quinapril - Teva obsahuje


 • Liečivo je kvinapril. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5, 10 alebo 20 mg kvinaprilu (vo forme hydrochloridu).

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: ťažký uhličitan horečnatý, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, želatína, krospovidón typ A a magnéziumstearát.

Filmový obal:hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000 a makrogol 400.


Ako vyzerá Quinapril - Teva a obsah balenia

Quinapril - Teva 5 mg sú biele oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „5“ na jednej strane a s deliacou ryhou na obidvoch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Quinapril - Teva 10 mg sú biele oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „10“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Quinapril - Teva 20 mg sú biele oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „20“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Liek je dostupný v baleniach 14 (iba pre sily 5 mg a 20 mg), 28, 28 (kalendárne balenie), 30, 50, 50 (nemocničné balenie), 56, 100 alebo 300 (10x30) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

Praha, Česká republika


Výrobca

Teva UK Ltd., Eastbourne, Veľká Británia

Pharmachemie B.V., Haarlem, Holandsko

Teva Pharmaceutical Works Company Ltd, Debrecen, Maďarsko

Teva Operations Poland, Sp. z o.o., Krakow, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Veľká Británia: Teva Quinapril 5,10, 20 a 40 mg Film-coated Tablets

Česká republika: Quinapril - Teva 5, 10 , 20 a 40 mg

Maďarsko: Quinapril –Teva 5, 10, 20 a 40 mg filmtabletta

Írsko: Quinapril 5, 10, 20 a 40 mg Film-coated Tablets

Litva: Quinapril – Teva 5, 10, 20 a 40 mg plëvele dengtos tabletës

Poľsko: Quinaprilum 123ratio 5, 10, 20 a 40 mg tabletki powlekane


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 08/2013.6Quinapril - Teva 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00113

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2108/11638, 2108/11639, 2108/11640

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2108/04241, 2108/04242, 2108/04243


súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Quinapril - Teva 5 mg

Quinapril - Teva 10 mg

Quinapril - Teva 20 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Quinapril - Teva 5 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg kvinaprilu (vo forme hydrochloridu).

Quinapril - Teva 10 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg kvinaprilu (vo forme hydrochloridu).

Quinapril - Teva 20 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg kvinaprilu (vo forme hydrochloridu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Quinapril - Teva 5 mg:

Biele oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „5“ na jednej strane a s deliacou ryhou na obidvoch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Quinapril - Teva 10 mg:

Biele oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „10“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Quinapril - Teva 20 mg:

Biele oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „20“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


- Liečba esenciálnej hypertenzie

- Liečba kongestívneho srdcového zlyhania


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Na perorálne použitie.


Dávka musí byť individuálna.


Pre rôzne dávkovacie schémy sú dostupné odpovedajúce sily kvinaprilu.


Dospelí


Esenciálna hypertenzia

Monoterapia:Odporúčané úvodné dávkovanie u hypertenzie je 10 mg raz denne. V závislosti od klinickej odpovede sa dávka môže titrovať (zdvojnásobením dávky počas 3 – 4 týždňov pre úpravu dávky) na udržiavaciu dávku 20 ‑ 40 mg/deň, podávanú ako jednorazová dávka alebo rozdelenú do 2 dávok. Dlhodobá liečba je u väčšiny pacientov vykonávaná formou režimu s jednorazovou dennou dávkou.


Zvyčajná maximálna udržiavacia dávka je 40 mg/deň. V klinických štúdiách boli niektorí pacienti liečení dávkami až 80 mg/deň.


Kombinácia s diuretikami:Počas začatia liečby kvinaprilom sa môže objaviť symptomatická hypotenzia. Tá je viac pravdepodobná u pacientov, ktorí sú súbežne liečení diuretikami. Preto je potrebná opatrnosť, nakoľko títo pacienti môžu mať objemovú depléciu a/alebo depléciu solí. Pokiaľ je to možné, diuretiká sa majú vysadiť 2 – 3 dni pred začiatkom liečby kvinaprilom. Aby bolo možné zistiť, či nedôjde k nadmernej hypotenzii, odporúča sa u pacientov liečených diuretikom podávať začiatočnú dávku 2,5 mg kvinaprilu. Potom sa má dávka kvinaprilu titrovať (počas adekvátneho časového intervalu pre úpravu dávky) až do optimálnej odpovede (pozri časť 4.5).


Kongestívne srdcové zlyhanie

Aby bolo možné pacientov sledovať z dôvodu možnosti vzniku symptomatickej hypotenzie, odporúča sa podať jednorazovú úvodnú dávku 2,5 mg. Potom sa má vykonať titrácia (počas 2 ‑ 3 týždňov pre úpravu dávky) na účinnú dávku: (až do 40 mg/deň) podávanú ako 1 alebo 2 dávky v kombinácii s diuretikami a/alebo kardioglykozidmi. Pacientom sa obvykle pri kombinovanej liečbe podáva udržiavacia účinná dávka 10 – 20 mg/deň podávaná ako 1 alebo 2 dávky. Maximálna dávka 40 mg/deň nesmie byť prekročená.


U pacientov, u ktorých možno uvažovať o zvýšenom riziku, sa liečba musí začať počas hospitalizácie (pozri časť 4.4).


Starší pacienti (> 65 rokov)

U starších pacientov sa musí vziať do úvahy skutočnosť, že renálna funkcia sa s vekom znižuje. Pri esenciálnej hypertenzii sa odporúča úvodná dávka 2,5 mg a následná titrácia až po dosiahnutie optimálnej odpovede.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má začiatočná dávka kvinaprilu znížiť, pretože plazmatická koncentrácia kvinaprilátu sa pri zníženom klírense kreatinínu zvyšuje. Odporúčané sú nasledovné začiatočné dávky:


Klírens kreatinínu (ml/min) Maximálna odporúčaná začiatočná dávka (mg)

> 60 10

30 ‑ 60 5

10 ‑ 30 2,5

< 10 Nedostatočné skúsenosti


Deti a dospievajúci

V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na kvinapril, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor.


Gravidita: Kvinapril je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


Kvinapril je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú angioedém v anamnéze v súvislosti s predchádzajúcou liečbou inými ACE inhibítormi.


Kvinapril je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú hereditárny/idiopatický angioneurotický edém v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Symptomatická hypotenzia

Symptomatická hypotenzia sa v nekomplikovaných prípadoch u pacientov s hypertenziou vyskytuje zriedkavo. U pacientov s hypertenziou, ktorí užívajú kvinapril, je výskyt hypotenzie viac pravdepodobný, ak pacient má objemovú depléciu, napr. pri liečbe diuretikami, pri diéte s obmedzením solí, dialýze, hnačke alebo vracaní, alebo pri ťažkej renín-dependentnej hypertenzii (pozri časť 4.5 a časť 4.8). Symptomatická hypotenzia bola pozorovaná u pacientov so srdcovým zlyhaním, s pridruženou renálnou nedostatočnosťou alebo bez nej. Výskyt je pravdepodobnejší u pacientov so závažnejšími stupňami srdcového zlyhania, v dôsledku použitia vysokých dávok kľučkových diuretík, hyponatriémie alebo poškodenia funkcie obličiek. U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku symptomatickej hypotenzie sa má začatie liečby i úprava dávky starostlivo sledovať. Podobnú pozornosť treba venovať pacientom s ischemickým srdcovým alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles krvného tlaku mohol spôsobiť infarkt myokardu alebo mozgovú príhodu.

Ak sa u pacienta vyskytne hypotenzia, má sa uložiť do supinačnej polohy a v prípade potreby sa mu podá intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou ďalších dávok, ktoré môžu byť bez problémov podané akonáhle sa krvný tlak po objemovej expanzii zvýši.

Liečba sa má začať za hospitalizácie u pacientov, u ktorých sa predpokladá vyššie riziko, vrátane pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky kľučkových diuretík (napr. > 80 mg furosemidu) alebo sú liečení kombináciou diuretík, majú hypovolémiu, hyponatriémiu (sérový sodík < 130 mgEq/l) alebo majú systolický krvný tlak < 90 mm Hg, sú na vysokodávkovej vazodilatačnej liečbe, majú sérový kreatinín > 150 µmol/l alebo sú vo veku 70 a viac rokov.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia

Rovnako ako u iných ACE inhibítorov sa kvinapril musí podávať s opatrnosťou u pacientov so stenózou mitrálnej chlopne a s výtokovou obštrukciou ľavej komory, ako je stenóza aorty, subaortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia. U hemodynamicky závažných prípadov nesmie byť kvinapril podávaný.


Porucha funkcie obličiek vrátane stenózy renálnej artérie

V prípadoch poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) má byť začiatočná dávka kvinaprilu upravená podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. Rutinné sledovanie draslíka a kreatinínu je súčasťou bežnej lekárskej praxe u týchto pacientov.

U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, bolo pozorované zvýšenie močoviny v krvi a sérového kreatinínu, obvykle reverzibilné po prerušení liečby, čo je pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná tiež renovaskulárna hypertenzia, riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie je zvýšené. U takýchto pacientov sa liečba musí začať pod starostlivým lekárskym dohľadom, s použitím nízkych dávok a s opatrnou titráciou dávky. Pretože liečba diuretikami môže prispievať k vyššie uvedeným javom, musí sa vysadiť a funkcia obličiek sa počas prvých týždňov liečby kvinaprilom musí sledovať.

U niektorých pacientov s hypertenziou, bez zjavného preexistujúceho renálneho ochorenia, došlo k zvýšeniu močoviny v krvi a sérového kreatinínu, obvykle miernejšiemu a prechodnému, najmä keď sa kvinapril podával súbežne s diuretikami. Táto situácia môže pravdepodobnejšie nastať u pacientov s preexistujúcim poškodením funkcie obličiek. Môže byť potrebné zníženie a/alebo vysadenie diuretík a/alebo kvinaprilu.

Neexistujú dostatočné skúsenosti u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) a u pacientov na dialýze. Preto sa liečba kvinaprilom u týchto pacientov neodporúča.


Transplantácia obličiek

Nie sú k dispozícii skúsenosti s podávaním kvinaprilu pacientom s nedávnou transplantáciou obličky. Preto sa liečba kvinaprilom neodporúča.


Hemodialyzovaní pacienti

Anafylaktoidné reakcie boli hlásené u pacientov dialyzovaných vysokoprietokovými membránami a súbežne liečených ACE inhibítormi. U týchto pacientov sa musí zvážiť použitie iných typov dialyzačných membrán alebo iné triedy antihypertenzív.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) s dextransulfátom boli zriedkavo zaznamenané život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám možno zabrániť dočasným vysadením ACE inhibítora pred každou aferézou.


Desenzibilizácia

U niektorých pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby (napr. jedom blanokrídlovcov) boli pozorované pretrvávajúce anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov boli tieto reakcie vylúčené dočasným vysadením ACE inhibítorov, ale k ich opakovanému prepuknutiu došlo pri neuváženom opätovnom podaní lieku.


Precitlivenosť/angioedém

Angioedém tváre, končatín, pier, jazyka, glotis a/alebo laryngu bol zriedkavo hlásený u pacientov liečených inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, vrátane kvinaprilu. Symptómy sa môžu objaviť dlho po začatí liečby, kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch musí byť kvinapril okamžite vysadený a musí sa začať zodpovedajúca liečba a monitorovanie, aby bolo pred prepustením pacienta zaistené úplné vymiznutie symptómov. I v prípadoch, kedy je opuchom postihnutý len jazyk, bez respiračných problémov, môže si stav pacienta vyžadovať dlhotrvajúce pozorovanie, nakoľko liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusí byť dostačujúca.

Veľmi zriedkavo boli hlásené fatálne následky angioedému spojeného s laryngálnym edémom alebo edémom jazyka. U pacientov s postihnutím jazyka, glotis alebo laryngu je pravdepodobné, že dôjde k obštrukcii dýchacích ciest, zvlášť u tých, ktorí majú chirurgické výkony dýchacích ciest v anamnéze. V takýchto prípadoch musí byť okamžite poskytnutá pohotovostná liečba, ktorá môže zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo udržanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient musí byť pod starostlivým lekárskym dohľadom až do úplného a trvalého vymiznutia symptómov.

Pozornosť musí byť venovaná pacientom, o ktorých je známe, že sú precitlivení na iné ACE inhibítory a hlavne tým, ktorí trpia obštrukčným ochorením dýchacích ciest. U pacientov, ktorí majú angioedém nesúvisiaci s liečbou ACE inhibítormi v anamnéze, môže byť zvýšené riziko angioedému, ak užívajú ACE inhibítor (pozri časť 4.3).


Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín spôsobujú angioedém vo vyššej miere u pacientov s čiernou pleťou, ako u pacientov s iným typom pleti.


Zlyhanie pečene

Zriedkavo bývajú ACE inhibítory spájané so syndrómom, ktorý začína cholestatickou žltačkou a vyvíja sa v náhlu nekrózu pečene a (niekedy) smrť. Mechanizmus tohto syndrómu nie je objasnený. U pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo sa výrazne zvýši hladina pečeňových enzýmov, sa ACE inhibítory musia vysadiť a musí sa vykonať príslušné lekárske vyšetrenie.


Neutropénia/agranulocytóza

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory boli hlásené neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. Neutropénia a agranulocytóza sú po vysadení ACE inhibítorov reverzibilné. Mimoriadna pozornosť pri užívaní kvinaprilu sa musí venovať pacientom s kolagenózou, s imunosupresívnou liečbou, pacientom liečeným alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo s kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, zvlášť pri preexistujúcom poškodení funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov došlo k rozvoju závažných infekcií, ktoré v niektorých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u týchto pacientov používa kvinapril, odporúča sa periodicky sledovať počty bielych krviniek a pacient musí byť upozornený, aby hlásil každý príznak infekcie.


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší počet prípadov angioedému u pacientov s čiernou pleťou. Ako u iných ACE inhibítorov, môže kvinapril menej efektívne znižovať krvný tlak u pacientov s čiernou pleťou ako u iných pacientov, možno z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu u hypertenzných pacientov s čiernou pleťou.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, perzistentný a vymizne po prerušení liečby. Kašeľ indukovaný ACE inhibítormi sa má považovať za súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Chirurgické výkony/anestézia

U pacientov podstupujúcich závažný chirurgický výkon alebo počas anestézie látkami, ktoré spôsobujú hypotenziu, môže kvinapril blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľňovania renínu. Ak sa vyskytne hypotenzia a predpokladá sa, že vznikla týmto mechanizmom, môže byť upravená objemovou expanziou.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane kvinaprilu bolo pozorované zvýšenie sérového draslíka. Riziko rozvoja hyperkaliémie je u pacientov s renálnou nedostatočnosťou, diabetes mellitus alebo pacientov užívajúcich súbežne diuretiká šetriace draslík, prípravky doplňujúce draslík alebo suplementy solí obsahujúce draslík, alebo pacientov užívajúcich iné lieky spôsobujúce zvýšenie sérového draslíka (napr. heparín). Ak sa súbežné podávanie vyššie uvedených prípravkov považuje za vhodné, odporúča sa pravidelné monitorovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov môžu ACE inhibítory zvyšovať citlivosť na inzulín a u pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom boli spojené s hypoglykémiou. Počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítormi sa musí starostlivo robiť kontrola glykémie (pozri časť 4.5).


Lítium

Kombinácia lítia a kvinaprilu sa spravidla neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita

Podávanie ACE inhibítorov sa nemá začať počas gravidity. S výnimkou pacientok, pre ktoré je dlhodobá liečba ACE inhibítormi nevyhnutná, pacientky plánujúce graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Po potvrdení gravidity sa musí liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba(pozri časti 4.3 a 4.6).


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom spravidla neodpovedajú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom systému renín-angiotenzín. Preto sa u týchto pacientov liečba ACE inhibítormi neodporúča.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tetracyklín

Vzhľadom k prítomnosti horečnatých solí v lieku sa ukázalo, že u zdravých dobrovoľníkov kvinapril znižuje absorpciu tetracyklínu pri súbežnom podaní o 28 ‑ 37 %, preto sa odporúča vyhnúť sa súbežnému podávaniu s tetracyklínom.


Súbežné podávanie diuretík

U pacientov liečených diuretikami môže niekedy po začatí liečby kvinaprilom dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku. Tento hypotenzívny účinok možno účinne minimalizovať buď vysadením diuretík, alebo zvýšeným príjmom soli pred podaním úvodnej dávky kvinaprilu. Ak vysadenie diuretika nie je možné, pacient musí zostať pod lekárskym dohľadom až dve hodiny po podaní úvodnej dávky (pozri časť 4.2 a časť 4.4).


Lieky zvyšujúce hladinu draslíka v sére

Kvinapril je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín so schopnosťou znižovať hladiny aldosterónu, čo postupne môže vyústiť v mierne zvýšenie sérového draslíka. ACE inhibítory zoslabujú straty draslíka indukované diuretikami. Diuretiká šetriace draslík (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového draslíka. Ak je indikované súbežné podávanie z dôvodu prejavujúcej sa hypokaliémie, musí sa používať s opatrnosťou a s častým monitorovaním sérového draslíka (pozri časť 4.4), zvlášť u pacientov s poruchami funkcie obličiek, pretože znížením produkcie aldosterónu, kvinapril často spôsobuje zvýšenie sérového draslíka.


Chirurgické výkony/anestézia

Hoci nie sú k dispozícii údaje, ktoré by naznačovali, že existujú interakcie medzi kvinaprilom a anestetikami, ktoré spôsobujú hypotenziu, opatrne sa má postupovať u pacientov, ktorí podstupujú väčšie operácie alebo anestéziu. Bolo dokázané, že inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín blokujú sekundárnu tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľňovania renínu. To môže viesť k hypotenzii, ktorú je možné korigovať objemovou expanziou.


Lítium

U pacientov, ktorým sa súbežne podáva lítium a ACE inhibítor, boli hlásené zvýšené sérové hladiny lítia a príznaky lítiovej toxicity vzhľadom k zvýšenému účinku straty sodíka u týchto látok. Tieto lieky sa musia súbežne podávať s opatrnosťou a odporúča sa časté monitorovanie sérových hladín lítia. Ak sa súbežne používajú aj diuretiká, môže sa zvýšiť riziko lítiovej toxicity.


Nesteroidové antiflogistiká (NSAID) vrátane kyseliny acetylsalicylovej ≥ 3 g/deň

U niektorých pacientov podanie nesteroidového protizápalového lieku môže znižovať antihypertenzívny účinok ACE inhibítorov. Okrem toho sa zistilo, že NSAID a ACE inhibítory majú aditívny účinok na zvýšenie sérovej hladiny draslíka, zatiaľ čo funkcia obličiek sa môže znížiť. Tieto účinky sú principiálne reverzibilné a dochádza k nim zvlášť u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Alopurinol, cytostatiká a imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid

Súbežné podanie s ACE inhibítormi môže mať za následok zvýšené riziko leukopénie.


Alkohol, barbituráty, narkotiká, tricyklické antidepresíva alebo neuroleptiká

Môže dôjsť k potenciácii ortostatickej hypotenzie.


Iné antihypertenzíva

β-blokátory, metyldopa a diuretiká môžu zvýrazniť hypotenzívny účinok kvinaprilu, a preto sa majú podávať len pod starostlivým dohľadom. Súbežne podávanie propanololu neovplyvnilo farmakokinetiku kvinaprilu pri sledovaní v štúdii s jednorazovou dávkou.


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znižovať antihypertenzívny účinok ACE inhibítorov.


Antacidá

Môžu znižovať biologickú dostupnosť kvinaprilu.


Antidiabetiká (perorálne hypoglykemiká a inzulín)

Súbežne podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulín, perorálne hypoglykemiká) môže zvýrazniť účinok zníženia hladiny glukózy v krvi a spôsobiť riziko hypoglykémie. K tomuto javu môže dôjsť pravdepodobnejšie počas prvého týždňa súbežnej liečby a u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík.


Trimetoprim

Počas súbežného podávania ACE inhibítorov a trimetoprimu bola hlásená ťažká hyperkaliémia.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Podávanie ACE inhibítorov počas prvého trimestra sa neodporúča (pozri časť 4.4). Podávanie ACE inhibítorov v druhom a treťom trimestri gravidity je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po podávaní ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú preukazné; avšak mierne zvýšené riziko nie je možné vylúčiť. Ak nie je ďalšia liečba ACE inhibítormi pre pacientku nevyhnutná, pacientky plánujúce graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Po potvrdení gravidity sa musí liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Ak sa ACE inhibítory podávajú počas druhého a tretieho trimestra gravidity, spôsobujú fetotoxicitu (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Pokiaľ dôjde k expozícii ACE inhibítorom po druhom trimestri gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu funkcie obličiek a lebky. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť sledované pre možnú hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Podľa obmedzených farmakokinetických údajov sú koncentrácie v materskom mlieku veľmi nízke (pozri časť 5.2). I keď sú tieto koncentrácie pravdepodobne bez klinického významu, podávanie kvinaprilu počas dojčenia sa neodporúča matkám predčasne narodených detí a počas niekoľkých prvých týždňov po pôrode pre nedostatok klinických skúseností a pre hypotetické riziko kardiovaskulárnych a renálnych nežiaducich účinkov.


U matiek dojčiacich staršie dieťa sa môže podávanie kvinaprilu zvážiť, ak je liečba nevyhnutná a dieťa bude starostlivo sledované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kvinapril nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že sa príležitostne môžu vyskytnúť závrat alebo únava, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované počas liečby kvinaprilom a inými ACE inhibítormi s nasledovnými frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane jednotlivých hlásení.


Psychické poruchy

Menej časté: Poruchy spánku, nervozita

Zriedkavé: Depresia, zmätenosť


Poruchy nervového systému

Časté: Závrat

Menej časté: Parestézia, somnolencia

Zriedkavé: Poruchy rovnováhy, neuropatia


Poruchy oka

Zriedkavé: Rozmazané videnie, amblyopia


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: Tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Palpitácie, asystola, bolesť na hrudníku, angína pektoris

Zriedkavé: Tachykardia, synkopa, infarkt myokardu, prechodné ischemické ataky, krvácanie do mozgu


Poruchy ciev

Časté: Hypotenzia

Menej časté: Posturálna hypotenzia


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Neutropénia

Zriedkavé: Agranulocytóza


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Kašeľ

Menej časté: Sinusitída, faryngitída, infekcie horného dýchacieho traktu

Zriedkavé: Bronchospazmus, dyspnoe, bronchitída, rinitída, zhoršenie astmy

Veľmi zriedkavé: Alergická alveolitída, anafylaktoidné reakcie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nevoľnosť, vracanie, hnačka

Menej časté: Dyspepsia, bolesť brucha, suchosť v ústach alebo hrdle, flatulencia

Zriedkavé: Poruchy chuti, zápcha, pankreatitída, glositída, ileus


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Poruchy funkcie pečene

Veľmi zriedkavé: Cholestatický ikterus, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Pruritus, vyrážka, exfoliatívna dermatitída, zvýšené potenie, exantém, žihľavka

Zriedkavé: Erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, epidermická nekrolýza, eflorescencie podobné psoriáze, alopécia, pemfigus, fotosenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: Bolesti kĺbov, bolesti svalov, bolesti chrbtice


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Proteinúria (niekedy so súčasným zhoršením funkcie obličiek)

Zriedkavé: Poruchy funkcie obličiek, hyperkaliémia

Veľmi zriedkavé: Zlyhanie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Impotencia


Celkové poruchy

Časté: Bolesť hlavy, únava

Menej časté: Asténia, závrat, angioedém (opuch končatín, opuch tváre, pier, jazyka, faryngu, glotis a/alebo laryngu)


Boli hlásené zriedkavé prípady agranulocytózy a tiež syndrómu zahŕňajúceho horúčku, serozitídu, vaskulitídu, myalgiu, artralgiu/artritídu, pozitívny ANA - titer, zvýšenie SR, eozinofíliu a leukocytózu. V súvislosti s inými ACE inhibítormi bola hlásená gynekomastia a vaskulitída a nie je vylúčené, že tieto nežiaduce účinky môžu byť skupinovo špecifické.


Laboratórne nálezy

Zvýšenie (> 1,25-násobok hornej hranice normálu) sérového kreatinínu bolo pozorované u 3 % a močoviny v krvi u 4 % pacientov liečených monoterapiou. Výskyt takýchto zvýšení je pravdepodobnejší u pacientov užívajúcich súbežne diuretiká, ako u tých, ktorí sú liečení kvinaprilom ako monoterapiou. Tieto pozorované zvýšenia často ustupujú počas liečby.

U iných ACE inhibítorov boli hlásené mierne poklesy hodnôt hemoglobínu a hematokritu. Nie je vylúčené, že sú tieto nálezy skupinovo špecifické.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Symptómy predávkovania sú ťažká hypotenzia, šok, stupor, bradykardia, poruchy elektrolytov a renálne zlyhanie.


Liečba

Ak k užitiu došlo nedávno, musia sa aplikovať opatrenia zabraňujúce absorpcii (napr. gastrická laváž, podanie adsorbentov a síranu sodného do 30 minút po užití) a urýchlená eliminácia. Hemodialýza a peritoneálna dialýza majú na elimináciu kvinaprilu a kvinaprilátu malý účinok. Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient musí byť uložený do protišokovej polohy a rýchle sa musia podať soli a doplnky na úpravu objemu. Má sa zvážiť liečba angiotenzínom II. Bradykardia alebo rozsiahla vágová reakcia majú byť upravené podaním atropínu. Môže sa uvažovať o použití kardiostimulátoru.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, ATC kód: C09AA06


Quinapril - Teva obsahuje hydrochlorid kvinaprilu. Látka má tri chirálne stredy a je čistý stereoizomér.


Kvinapril je prekurzorom, ktorý je hydrolyzovaný na aktívny metabolit kvinaprilát, silný dlhodobo pôsobiaci inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) v plazme a tkanivách. ACE katalyzuje konverziu angiotenzínu I na angiotenzín II, ktorý je silným vazokonstriktorom. Inhibíciou ACE dochádza k zníženiu koncentrácie angiotenzínu II a k zníženiu sekrécie aldosterónu; metabolizmus bradykinínu je pravdepodobne tiež inhibovaný. V klinických štúdiách bolo dokázané, že kvinapril je neutrálny k hladinám lipidov a nemá negatívny účinok na metabolizmus glukózy. Kvinapril znižuje celkový periférny a renálny arteriálny odpor.


Všeobecne nedochádza ku klinicky významným zmenám v renálnom krvnom obehu alebo intenzity glomerulárnej filtrácie. Kvinaprilát spôsobuje zníženie krvného tlaku v ľahu, v sede i v stoji. Pri odporučených dávkach sa maximálny účinok dosiahne za 2 – 4 hodiny. U niektorých pacientov môže dosiahnutie maximálneho zníženia krvného tlaku vyžadovať 2 – 4 týždne liečby. V experimentálnych modeloch hypertenzie na zvieratách bolo po použití kvinaprilu pozorované zníženie ľavej ventrikulárnej hypertrofie. Údaje o morbidite/mortalite nie sú k dispozícii.


Ak je to nevyhnutné, môže sa kvinapril podávať súbežne s inými lieky znižujúcimi krvný tlak. Súbežná liečba tiazidovými diuretikami zvyšuje účinok zníženia krvného tlaku kvinaprilom.


V randomizovanej klinickej štúdii so 112 deťmi a dospievajúcimi s hypertenziou alebo vysokým normálnym krvným tlakom, ktorým sa podávali cieľové dávky 2,5, 5, 10 a 20 mg kvinaprilu počas 8 týždňov (2 týždne dvojito zaslepené a ďalších 6 týždňov), sa nedosiahol primárny cieľ, t.j. zníženie diastolického krvného tlaku po 2 týždňoch. Pre systolický krvný tlak (sekundárny cieľ účinnosti) sa pozorovala v 2. týždni štatisticky signifikantná lineárna odpoveď na dávku so signifikantným rozdielom medzi skupinou liečenou kvinaprilom 20 mg denne a skupinou, ktorá dostávala placebo.


Dlhodobý účinok kvinaprilu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neštudoval.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Biodostupnosť aktívneho metabolitu, kvinaprilátu, je 30 ‑ 40 % podanej perorálnej dávky kvinaprilu. Maximálne plazmatické koncentrácie kvinaprilu sa dosahujú približne za 2 hodiny. Absorpcia kvinaprilu nie je ovplyvnená súbežným príjmom potravy, ale extrémne vysoký obsah tukov v potrave môže absorpciu znížiť. Približne 97 % liečiva sa viaže na plazmatické proteíny. Pri opakovanom podávaní kvinaprilátu je jeho polčas 3 hodiny. Ustálený stav sa dosiahne za 2 – 3 dni. Kvinaprilát sa v nezmenenom stave vylučuje prevažne obličkami. Klírens je 220 ml/min. Dialýza elimináciu kvinaprilu signifikantne neovplyvňuje. U pacientov s poškodením funkcie obličiek nebol kvinapril detegovaný v dialyzáte, metabolit kvinaprilát bol detegovaný približne v množstve 2,5 % po peritoneálnej dialýze a v množstve 5,4 % po hemodialýze.


Predĺžený polčas a zvýšená koncentrácia kvinaprilátu v plazme sa prejavujú u pacientov s poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene bola pozorovaná znížená koncentrácia kvinaprilátu spôsobená zníženou hydrolýzou kvinaprilu.


Laktácia:

U šiestich dojčiacich žien sa po jednorazovej dávke 20 mg kvinaprilu zistil pomer M/P (mlieko/plazma) 0,12. Za 4 hodiny po užití dávky nebol kvinapril v mlieku detegovateľný. Hladiny kvinaprilátu v mlieku neboli detegovateľné (< 5 µg/l) po celý čas. Plne dojčené dieťa by v mlieku prijímalo približne 1,6 % dávky kvinaprilu užitej matkou v prepočte na telesnú hmotnosť dieťaťa.


Farmakokinetika kvinaprilu sa študovala v jednodávkovej štúdii (0,2 mg/kg) s 24 deťmi vo veku 2,5 mesiacov až 6,8 rokov a vo viacdávkovej štúdii (0,016 – 0,468 mg/kg) s 38 deťmi vo veku 5 – 16 rokov s telesnou hmotnosťou priemerne 66 – 98 kg.


Rovnako ako u dospelých bol kvinapril rýchlo premieňaný na kvinaprilát. Koncentrácia kvinaprilátu bola najvyššia 1 – 2 hodiny po podaní dávky a klesala s hlavným polčasom 2,3 hodiny. U dojčiat a malých detí je expozícia po jednej dávke 0,2 mg/kg porovnateľná s expozíciou pozorovanou u dospelých po jednej dávke 10 mg. Vo viacdávkovej štúdii u detí školského veku a dospievajúcich sa pozoroval lineárny vzostup hodnôt AUC a Cmaxkvinaprilátu so stúpajúcou dávkou kvinaprilu na základe mg/kg.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity naznačujú, že kvinapril nemá negatívny účinok na fertilitu a reprodukciu u potkanov a nie je teratogénny. U ACE inhibítorov, ako skupiny, bola dokázaná fetotoxicita (spôsobujúca poškodenie a/alebo úmrtie plodu), keď sú podávané v druhom alebo treťom trimestri.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Ťažký uhličitan horečnatý

Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý

Želatína

Krospovidón typ A

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Hydroxypropylmetylcelulóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 6000

Makrogol 400


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyamid/alumínium/PVC ‑ alumíniové blistre. Dodáva sa v nasledujúcich baleniach: 14 (iba pre sily 5 mg a 20 mg), 28, 28 (kalendárne balenie), 30, 50, 50 (nemocničné balenie), 56, 100 alebo 300 (10x30) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

Praha, Česká republika


 1. Registračné číslo


58/0046/05-S


 1. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie


4.3.2005


 1. Dátum revízie textu


August 2013

12Quinapril - Teva 5 mg