+ ipil.sk

QUINPRES 20 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/02771-Z1B, 2013/00577-Z1B, 2014/05601-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/04928-Z1APísomná informácia pre používateľa


Quinpres 5 mg

Quinpres 10 mg

Quinpres 20 mg

filmom obalené tablety


chinapril hydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Quinpres a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quinpres

3. Ako užívať Quinpres

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quinpres

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Quinpres a na čo sa používa


Quinpres patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ktoré rozširujú krvné cievy a tým znižujú tlak krvi. Takto uľahčujú prietok krvi a znižujú námahu srdca potrebnú na pumpovanie krvi do celého tela.


Quinpres sa môže použiť na:

 • zníženie vášho krvného tlaku, ak je príliš vysoký (ochorenie nazývané hypertenzia)

 • pomoc pre vaše srdce pumpovať krv do celého tela, ak máte ochorenie známe ako kongestívne zlyhanie srdca (spolu s inými liekmi).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quinpres


Neužívajte Quinpres

- ak ste alergický na chinapril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky alergickej reakcie zahŕňajú svrbenie, vyrážku na koži alebo ťažkosti s dýchaním.

- ak ste užili inhibítor ACE v minulosti a prekonali ste alergickú reakciu vedúcu k opuchu tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla s ťažkosťami pri prehĺtaní alebo pri dýchaní, alebo ak ste mali vy, alebo niekto z členov vašej rodiny v minulosti podobnú alergickú reakciu z akéhokoľvek dôvodu (angioedém)

- ak trpíte závažnou alergickou kožnou reakciou nazývanou dedičný/idiopatický angioneurotický edém, pri ktorom sa na tvári, rukách a/alebo pohlavných orgánoch vyhodia svrbivé opuchy.

- ak ste dlhšie ako 3 mesiace tehotná (takisto je lepšie vyhnúť sa užívaniu lieku Quinpres v skorých štádiách tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie)

- ak máte ochorenie spôsobujúce prekážku pre odtok krvi zo srdca, ako je ochorenie srdcových chlopní.

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén


Upozornenia a opatrenia


Predtým ako začnete užívať Quinpres, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • trpíte na ochorenie srdca (iné, než je práve liečené) alebo zúženie hlavnej cievy odvádzajúcej krv zo srdca (aortálna stenóza)

 • máte problémy s pečeňou

 • máte problémy s obličkami alebo zúženie ciev vedúcich do obličiek (stenóza renálnych artérií), máte transplantovanú obličku alebo potrebujete dialýzu krvi

 • trpíte kolagénovým cievnym ochorením (usádzanie kolagénu v cievach), napr. lupus erythematosus, sklerodermia

 • ste dehydrovaný (vysušený) v dôsledku liečby diuretikami (liekmi na odvodnenie), dialýzy, diéty s obmedzením soli, hnačky alebo vracania. Na začiatku užívania týchto tabliet sa u vás s vyššou pravdepodobnosťou môže prejaviť náhly silný pokles krvného tlaku (hypotenzia) a môžete pociťovať mdloby alebo točenie hlavy.

 • trpíte nadmernou tvorbou aldosterónu spôsobujúceho vysoký krvný tlak, nazývanou primárny hyperaldosteronizmus

 • máte v chorobopise alergiu alebo astmu

 • ste diabetik, pretože dávku antidiabetika bude možno potrebné upraviť

 • podstupujete liečbu na odstránenie cholesterolu z krvi, tiež nazývanú aferéza lipoproteínov s nízkou hustotou

 • podstupujete alebo práve idete podstúpiť liečbu na zníženie účinku alergie na uštipnutie včelou alebo osou, tiež nazývanú desenzibilizačná liečba

 • si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť). Quinpres sa neodporúča v skorých štádiách tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste už dlhšie ako 3 mesiace tehotná, keďže pri používaní v tomto štádiu môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • podstúpite operáciu alebo potrebujete anestetikum

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku:

- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan); najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskirén


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.


Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Quinpres“


Je potrebné si uvedomiť, že tento liek môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u ostatných pacientov.


Iné lieky a Quinpres

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo nasledujúce lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • iný liek na zníženie krvného tlaku, napr. metyldopa, atenolol

 • iné diuretiká, napr. triamteren, amilorid, furosemid, spironolaktón

 • draslíkové doplnky (alebo náhrady soli obsahujúce draslík)

 • prokaínamid na liečbu porúch srdcového rytmu

 • lítium na liečbu duševných ochorení

 • iné lieky, ktoré sa ovplyvňujú so soľami horčíka, napr. antibiotikum tetracyklín

 • lieky proti cukrovke, napr. inzulín, gliklazid, metformín; možno bude potrebné ich dávkovanie upraviť

 • lieky proti bolesti zvané nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) napr. ibuprofén a kyselina acetylsalicylová

 • alopurinol, často používaný na liečbu dny

 • liek na liečbu rakoviny

 • imunosupresívne látky, napr. cyklosporín, používaný po transplantačnej chirurgii alebo na liečbu autoimunitných ochorení, ako reumatoidná artritída

 • kortikosteroidy, napr. prednizolón

 • antacidá, lieky na zmiernenie porúch trávenia a pálenia záhy

 • lieky, ktoré účinkujú na váš nervový systém, napr. barbituráty, alkohol a narkotiká

 • lieky na liečbu stuhnutosti a zápalu svalov, kostí a kĺbov, vrátane liečby zlatom, ako je aurotiomalát, ktorý môže spôsobiť sčervenanie tváre, pocit na vracanie, vracanie a nízky krvný tlak.


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:


 • ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Quinpres“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Quinpresa jedlo, nápoje a alkohol


Quinpres sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Pitie alkoholu počas liečby týmto liekom vám môže spôsobiť závrat alebo ospalosť.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Obvykle vám lekár poradí, aby ste prestali užívať Quinpres pred tým, ako otehotniete alebo hneď, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám namiesto Quinpresu iný liek. Quinpres sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, keďže pri používaní po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Dojčenie novorodencov (prvých niekoľko týždňov po pôrode) a obzvlášť predčasne narodených detí sa neodporúča počas užívania lieku Quinpres. V prípade starších detí vás lekár poučí o prínosoch a rizikách užívania lieku Quinpres počas dojčenia v porovnaní s inými liečbami.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Tento liek môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Nevykonávajte tieto činnosti, ak trpíte niektorým z nežiaducich účinkov, ako sú závraty alebo pocit únavy. Tieto účinky sa môžu občas vyskytnúť na začiatku liečby a môžu sa zhoršiť, ak súčasne pijete alkohol.


Quinpres obsahuje monohydrát laktózy

Tento liek obsahuje laktózu, druh cukru. Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza, vyhľadajte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Quinpres


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí pacienti


Na liečbu vysokého krvného tlaku

Odporúčaná začiatočná dávka je 10 mg raz denne. Ak už užívate diuretikum (tablety na odvodnenie), začiatočná dávka je 2,5 mg denne.

Po 3 až 4 týždňoch môže váš lekár dávku zvýšiť na takú, ktorá bude najlepšie kontrolovať váš krvný tlak. Zvyčajná potrebná denná dávka je medzi 20 mg a 40 mg užitá ako jedna dávka alebo rozdelená do dvoch dávok. Niekoľkí pacienti boli liečení dávkami až 80 mg denne.


Na liečbu zlyhania srdca

Na svoje ochorenie budete užívať aj ďalšie lieky, ako diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo digoxín.

Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg ráno. Každé 2 až 3 týždne môže váš lekár dávku zvýšiť na dávku medzi 10 mg a 40 mg denne. Väčšina pacientov bude pri súčasnom užívaní liekov na odvodnenie alebo digoxínu, potrebovať iba 10-20 mg denne. Táto dávka môže byť užitá ako jedna dávka alebo rozdelená do dvoch dávok. Maximálna denná dávka je 40 mg a nesmie sa prekročiť.

Na začiatku liečby bude lekár váš stav starostlivo sledovať. V niektorých prípadoch si môže váš lekár želať ako preventívne opatrenie, len na začiatku liečby, vaše umiestnenie v nemocnici.


Použitie u starších pacientov alebo pacientov s obličkovými ťažkosťami

Ak ste starší pacient alebo máte ťažkosti s obličkami, môžete byť na účinky Quinpresu citlivejší. Zvyčajná začiatočná dávka pri liečbe vysokého krvného tlaku je 2,5 mg. Váš lekár bude pomaly dávku zvyšovať, kým nebude vaše ochorenie pod kontrolou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Quinpres sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim do veku 18 rokov.


Spôsob podania

 • Snažte sa užívať tablety každý deň v rovnakom čase.

 • Tablety prehltnite a zapite pohárom vody.

 • Tablety nehryzte ani nedrvte.

 • Deliaca ryha na 10 mg 20 mg tablete nie je určená na rozlomenie tablety.


Ak užijete viac Quinpresu, ako máte


Ihneď sa kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Obal a všetky zostávajúce tablety vezmite so sebou. Príznaky predávkovania zahŕňajú závažne znížený krvný tlak, šok, pocit dezorientácie, pomalý tep srdca a zlyhanie obličiek.


Ak zabudnete užiť Quinpres


Úplne vynechajte zabudnutú dávku a nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Quinpres


Neprestaňte užívať Quinpres bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Pomáhajú regulovať váš krvný tlak. Vášho lekára navštívte skôr, ako užijete všetky tablety.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Quinpres a informujte ihneď vášho lekára alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice, ak nastane niečo z nasledujúceho:


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí

 • alergické reakcie spôsobujúce opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní. Opuchnutie sa môže pravdepodobnejšie vyskytnúť u pacientov s čiernou pleťou (angioedém), so silnou bolesťou na hrudi, ktorá sa môže šíriť do krku a pliec (príznaky srdcového infarktu alebo angíny)

 • tlak na hrudi, dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, nepravidelný alebo silný tep srdca (palpitácie)


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí

 • kožná vyrážka, ktorá sa môže zmeniť na pľuzgier a vyzerá ako malý terčík (tmavá bodka v strede s bledšou plochou okolo a tmavým kruhom na okraji) (multiformný erytém)

 • tvorba pľuzgierov na koži a okolitých povrchoch (pemfigus)


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí

 • silná bolesť brucha spôsobujúca vracanie (črevný angioedém)


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • náhle znaky alergie ako je vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuchnutie tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela, dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním (anafylaxia)

 • závažná bolesť hlavy, zmeny zraku, znecitlivenie alebo slabosť a ťažkosti s rozprávaním (príznaky porážky)

 • silná bolesť brucha a chrbta spojená so silným pocitom na vracanie (zápal podžalúdkovej žľazy)

 • ochorenie kože so závažnými pľuzgiermi a krvácaním na perách, očiach, ústach, nose a pohlavných orgánoch (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • ťažká kožná reakcia, ktorá začína bolestivými červenými miestami, potom veľkými pľuzgiermi a končí šúpaním vrstiev kože. Je to spojené s horúčkou a triaškou, bolesťou svalov a celkovým pocitom choroby (toxická epidermálna nekrolýza)

 • pocit nezvyčajnej únavy, bledosť, zaznamenanie nezvyčajného krvácania, ľahká tvorba podliatin alebo časté krvácanie z nosa, bolesť hrdla alebo horúčka (toto môže nastať z dôvodu poklesu počtu krvných buniek, známeho ako neutropénia a agranulocytóza)

 • žltnutie vašej kože alebo očných bielok, tmavý moč, bledá stolica.


Toto sú závažné vedľajšie účinky. Môžete potrebovať lekársku starostlivosť.


Je veľmi dôležité aby ste ihneď prestali užívať Quinpres a navštívili vášho lekára, ak pociťujete silné závraty, točenie hlavy alebo mdloby (najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky alebo pri vstávaní). Tieto vedľajšie účinky sú spôsobené náhlym silným poklesom vášho krvného tlaku a môžu viesť k srdcovému infarktu (silná bolesť na hrudi) alebo porážke. Je to pravdepodobnejšie, ak užívate diuretiká (lieky na odvodnenie), iné lieky na zníženie krvného tlaku spolu s Quinpresom alebo ak ste dehydratovaný (odvodnený) alebo ste na dialýze. Častosť tohto nežiaduceho účinku je neznáma (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí):

 • bolesť hrdla a ťažkosti pri prehĺtaní

 • nádcha alebo upchatý nos, kýchanie, tlak alebo bolesť na tvári

 • vysoká hladina draslíka v krvi

 • ťažkosti so spánkom

 • závrat

 • bolesť hlavy

 • brnenie alebo znecitlivenie prstov na rukách a nohách

 • nízky tlak krvi

 • dýchavičnosť

 • kašlanie

 • pocit na vracanie

 • vracanie

 • hnačka

 • porucha trávenia

 • bolesť brucha

 • bolesť chrbta

 • bolesti svalov

 • vyčerpanosť

 • pocit slabosti

 • bolesť na hrudi

 • zvýšenie kreatinínu a močoviny v krvi.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • zápal priedušiek (bronchitída)

 • infekcie nosa alebo hrdla

 • infekcia močových ciest

 • pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou; horúčka, upchatý nos a strata čuchu (zápal prínosových dutín)

 • zmätenosť

 • depresia

 • pocit nervozity

 • tupozrakosť

 • únava

 • malá porážka

 • pocit točenia hlavy

 • bzučanie, syčanie, pískanie, zvonenie alebo iný pretrvávajúci zvuk v ušiach

 • rýchly tep srdca

 • sucho v hrdle

 • plynatosť

 • sucho v ústach

 • zvýšenie hodnôt pečeňových testov v krvi

 • svrbenie kože alebo vyrážka

 • nadmerné potenie

 • bielkoviny v moči, ťažkosti s obličkami

 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu

 • zadržiavanie vody v tele

 • horúčka

 • opuch rúk, členkov alebo chodidiel

 • ochorenie spôsobené zánikom červených krviniek (hemolytická anémia) u pacientov s vrodenou nedostatočnosťou glukóza-6-fosfát dehydrogenázy pri poklese látky viažucej kyslík v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • strata rovnováhy

 • mdloby alebo strata vedomia

 • zápal pľúc, ktorý môže spôsobiť dýchavičnosť, kašeľ a zvýšenú teplotu (eozinofilný zápal pľúc)

 • zápal jazyka

 • zápcha

 • zmeny chuti, žihľavka, kožná vyrážka.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • rozmazané videnie

 • upchatie tráviaceho systému (čreva)

 • kožná vyrážka bieleho, striebristého výzoru.


Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • ochorenie následkom zániku červených krviniek (hemolytická anémia), nízkeho počtu krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • zúženie dýchacích ciest

 • zožltnutie kože a/alebo očí

 • citlivosť kože na svetlo

 • silné odlupovanie alebo šúpanie kože (exfoliatívna dermatitída)

 • strata vlasov

 • pri užívaní iných ACE inhibítorov bolo hlásené zúženie alebo upchanie krvných ciev (zápal ciev) a zväčšenie pŕs u mužov (gynekomastia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Quinpres


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Quinpres obsahuje


Liečivo je chinapril hydrochlorid. Každá tableta obsahuje buď 5 mg, 10 mg alebo 20 mg chinaprilu hydrochloridu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, oxid horečnatý a krospovidón. Filmový obal obsahuje hypromelózu, makrogol 400, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Quinpres a obsah balenia


5 mg a 10 mg tablety sú béžové a oválne. 20 mg tablety sú béžové a okrúhle.

5 mg tablety majú deliacu ryhu na oboch stranách a sú označené „QP/5“ na jednej strane a „G“ na druhej strane. 10 mg tablety sú označené „QP/10“ na jednej strane a „G“ na druhej strane. 20 mg tablety sú označené „QP/20“ na jednej strane a „G“ na druhej strane.

Quinpres je dostupný v blistrových baleniach po 10, 14, 28, 30, 50, 60 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Írsko


Merck S.L.

Polígono MERCK, E-08100 Mollet del Vallés, Barcelona, Španielsko


Mylan Hungary Kft.

Mylan útca 1, H-2900 Komárom, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Web: www.mylan.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg & 40 mg filmomhulde tabletten

Grécko: QUINAPRIL/GENERICS fctabs

Taliansko: Quinapril Mylan Generics 5 mg & 20 mg compresse rivestite con film

Holandsko: Quinapril Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg

Poľsko: AprilGen 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg

Portugalsko: Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg & 40 mg Comprimidos

Slovensko: Quinpres 5 mg, 10 mg & 20 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

8

QUINPRES 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2011/08078-Z1B, 2012/02771-Z1B, 2013/00577-Z1B, 2014/05601-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Quinpres 5 mg

Quinpres 10 mg

Quinpres 20 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg chinaprilu (vo forme hydrochloridu chinaprilu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg chinaprilu (vo forme hydrochloridu chinaprilu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg chinaprilu (vo forme hydrochloridu chinaprilu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 5 mg filmom obalená tableta obsahuje 58,58 mg monohydrátu laktózy.

Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 117,16 mg monohydrátu laktózy.

Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 96,3 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


Béžové oválne tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s vyrazeným označením „QP/5“ na jednej strane a „G“ na druhej strane.


Béžové oválne tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s vyrazeným označením „QP/10“ na jednej strane a „G“ na druhej strane.

Tablety Quinpres 10 mg sa nesmú deliť.


Béžové oválne tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s vyrazeným označením „QP/20“ na jednej strane a „G“ na druhej strane.

Tablety Quinpres 20 mg sa nesmú deliť.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia

Na liečbu všetkých stupňov esenciálnej hypertenzie. U pacientov s hypertenziou je Quinpres účinný v monoterapii alebo v kombinácii s diuretikami.


Kongestívne zlyhávanie srdca

Na liečbu kongestívneho zlyhávania srdca pri súbežnom podávaní s diuretikom a/alebo kardioglykozidom. Liečba kongestívneho zlyhávania srdca Quinpresom sa má vždy začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Pre rôzne dávkovacie režimy sú dostupné príslušné sily Quinpresu.


Dospelí


Esenciálna hypertenzia

Monoterapia: Odporučené úvodné dávkovanie pri liečbe nekomplikovanej hypertenzie je 10 mg raz denne. V závislosti od klinickej odpovede je možné dávku pacienta titrovať (zdvojnásobením dávky pri ponechaní primeraného času potrebného na úpravu dávky) na udržiavaciu dávku 20 - 40 mg denne podávanú v jednotlivej dávke alebo rozdelenú do dvochdávok.

U väčšiny pacientov sa dlhodobá kontrola krvného tlaku udržiava pri dávkovaní raz denne. Zvyčajná maximálna udržiavacia dávka je 40 mg denne, hoci niektorí pacienti boli liečení dávkami až 80 mg denne.


Súbežné podávanie diuretík: Po začiatku liečby chinaprilom môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii. To je pravdepodobnejšie u pacientov súčasne liečených diuretikami. Z toho dôvodu sa u týchto pacientov odporúča opatrnosť, keďže u nich môže byť prítomný deficit tekutín a/alebo solí. Podľa potreby sa majú diuretiká vysadiť 2 - 3 dni pred začiatkom liečby chinaprilom. U pacientov liečených diuretikami sa odporúča úvodná dávka 2,5 mg chinaprilu, aby sa zistilo, či nedôjde k závažnej hypotenzii. Po tejto dávke je potrebné dávkovanie Quinpresu titrovať (je potrebné poskytnúť dostatočný čas na úpravu dávkovania), kým sa nedosiahne optimálna odpoveď na liečbu (pozri časť 4.5).


Kongestívne zlyhávanie srdca

Kvôli starostlivému sledovaniu pacientov z hľadiska vzniku symptomatickej hypotenzie sa odporúča úvodná dávka chinaprilu 2,5 mg raz denne. Následne je potrebné pacientov titrovať (pri ponechaní primeraného času potrebného na úpravu dávkovania) na účinnú dávku (až do 40 mg denne), ktorá sa podáva v 1–2 dávkach v kombinácii s diuretikami a/alebo kardioglykozidmi. Pri kombinovanej liečbe sú pacienti zvyčajne účinne kontrolovaní pri dávkach 10-20 mg denne podávaných v 1-2 dávkach. Maximálna denná dávka 40 mg denne sa nesmie prekročiť.


Ťažké zlyhávanie srdca

Pri liečbe ťažkého alebo nestabilného kongestívneho zlyhávania srdca sa chinapril vždy začne podávať v nemocnici pod dôkladným lekárskym dohľadom.


Iní pacienti, ktorí sú považovaní za rizikových a liečba sa u nich začne v nemocnici zahŕňajú: pacientov užívajúcich vysoké dávky kľučkových diuretík (napr. > 80 mg furosemidu) alebo viacero diuretík, pacientov s hypovolémiou, hyponatriémiou (sérový sodík < 130 mgEq/l) alebo so systolickým tlakom < 90 mm Hg alebo užívajúcich vysoké dávky vazodilatancií, pacienti so sérovým kreatinínom > 150 µmol/l alebo vo veku 70 a viac rokov.


Starší pacienti

Keďže funkcia obličiek sa obyčajne znižuje s vekom, u starších pacientov je potrebné zvážiť aj tento fakt. Na liečbu esenciálnej hypertenzie sa odporúča dávka 2,5 mg, po ktorej má nasledovať titrácia dávky až po optimálnu odpoveď.


Porucha funkcie obličiek

Úvodnú dávku chinaprilu je potrebné znížiť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, pretože plazmatické koncentrácie chinaprilátu stúpajú s klesajúcimi hodnotami klírensu kreatinínu.

Odporúčajú sa nasledovné úvodné dávky:


Klírens kreatinínu (ml/min)

Maximálna odporučená úvodná denná dávka (mg)

> 60

10

30-60

5

10-30

2,5

< 10

Nedostatočné skúsenosti


Pediatrická populácia

V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v časti 5.1 a 5.2, ale na ich základe sa nedá odporučiť dávkovanie.


Spôsob podávania

Tableta sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa má užiť vždy v približne rovnakom čase, kvôli zvýšeniu spoľahlivosti dodržiavania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1..


Gravidita: Chinapril je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


Chinapril je kontraindikovaný u pacientov s angioedémom v anamnéze v súvislosti s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi.


Chinapril je kontraindikovaný u pacientov s dedičným alebo idiopatickým angioneurotickým edémom.


Chinapril sa nemá používať u pacientov dynamickou obštrukciou výtoku z ľavej srdcovej komory.


Súbežné používanie Quinpresu s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Chinapril sa má používať s opatrnosťou u vybraných pacientov so stenózou aorty.


Reakcie z precitlivenosti

Reakcie z precitlivenosti sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alergie alebo bronchálnej astmy bez nej a zahŕňajú napr. purpuru, fotosenzitivitu, žihľavku, nekrotizujúci zápal ciev, respiračný distres vrátane pneumónie a pľúcneho edému, anafylaktickej reakcie.


Symptomatická hypotenzia

U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou sa zriedkavo pozorovala symptomatická hypotenzia. U hypertonikov liečených chinaprilom je vyššia pravdepodobnosť vzniku hypotenzie, ak je u nich prítomná deplécia tekutín, napr. v dôsledku liečby diuretikami, obmedzeného príjmu solí v strave, dialýzy, hnačky alebo vracania,alebo ak majú ťažkú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časť 4.5 a časť 4.8).


Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť do polohy ležmo a v prípade potreby mu podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou podania ďalších dávok. Ak sa však takáto príhoda vyskytne, je potrebné zvážiť podávanie nižších dávok chinaprilu alebo akejkoľvek inej súbežnej liečby diuretikom.


U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním s rizikom nadmernej hypotenzie hypotenzie sa liečba chinaprilom začína odporúčanou dávkou za dôkladného lekárskeho dohľadu. Títo pacienti sa majú dôkladne sledovať prvé dva týždne liečby a vždy keď sa dávkovanie chinaprilu zvýši. Podobnú treba venovať aj pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles krvného tlaku mohol spôsobiť infarkt myokardu alebo náhlu cievnu mozgovú príhodu.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, podá sa iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa často a dôsledne kontroluje funkcia obličiek, elektrolytov a krvného tlaku.


Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Porucha funkcie obličiek vrátane stenózy renálnej artérie

Ak je to vhodné, u pacientov s insuficienciou obličiek sa má počas liečby sledovať funkcia obličiek, hoci sa vo väčšine prípadov nemení alebo sa môže zlepšiť.


Ak sa zníži klírens kreatinínu, predĺži sa polčas chinaprilátu. Pacienti s klírensom kreatinínu < 60 ml/min potrebujú nižšiu začiatočnú dávku chinaprilátu (pozri časť 4.2). Dávkovanie u týchto pacientov sa má zvyšovať podľa odpovede na liečbu a zároveň sa má pozorne monitorovať funkcia obličiek, i keď úvodné skúšania nepoukazujú na to, že by chinapril viedol k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek.


U citlivých jedincov sa dajú predpokladať zmeny renálnej funkcie ako dôsledok inhibície renín–angiotenzín–aldosteronového systému. U pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním, ktorých renálna funkcia môže závisieť na aktivite renín–angiotenzín–aldosteronového systému môže byť liečba chinaprilom spojená s oligúriou a/alebo progresívnou azotémiou a zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním a/alebo smrťou.


V klinických štúdiách u hypertenzných pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie bolo u niektorých pacientov po liečbe ACE inhibítormi pozorované zvýšenie dusíka močoviny v krvi a kreatinínu v sére. Tieto zvýšenia boli skoro vždy reverzibilné po ukončení liečby ACE inhibítorom a/alebo diuretikom. U týchto pacientov sa renálna funkcia monitoruje počas prvých niekoľkých týždňov liečby.


U niektorých pacientov s hypertenziou alebo srdcovým zlyhaním bez zjavného už existujúceho ochorenia obličiek sa zvýšila (> 1,25 násobok hornej hranice normálnej hodnoty) hladina dusíka močoviny v krvi a kreatinínu v sére, zvyčajne v menšej miere a len dočasne, najmä ak sa chinapril podával súbežne s diuretikom. Zvýšenie dusíka močoviny v krvi bolo pozorované u 2% a kreatinínu v sére u 2% hypertenzných pacientov liečených chinaprilom v monoterapii a u 4% a 3% v uvedenom poradí u pacientov liečených chinaprilom/HCTZ. Výskyt týchto zvýšení je pravdepodobnejší u pacientov s už existujúcou poruchu funkcie obličiek. Z toho dôvodu môže byť potrebné zníženie dávkovania a/alebo vysadenie diuretika a/alebochinaprilu.


S používaním chinaprilu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) sú nedostatočné skúsenosti. Z toho dôvodu sa liečba chinaprilom u týchto pacientov neodporúča.


Transplantácia obličky

S podávaním chinaprilu pacientom po nedávnej transplantácii obličky nie sú žiadne skúsenosti. Z toho dôvodu sa liečba chinaprilom neodporúča.

Anafylaktické reakcie

Hemodialyzovaní pacienti

Anafylaktické reakcie sú vysoko pravdepodobné u pacientov dialyzovaných pomocou vysoko prietokových polyakrylnitrilových membrán („AN69“) a súčasne liečených ACE inhibítorom. Preto je potrebné sa tejto kombinácii vyhnúť, buď použitím alternatívnych antihypertenzív alebo alternatívnych membrán pre hemodialýzu.


Anafylaktické reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínovs nízkou hustotou (LDL) s dextránsulfátom sa vyskytli život-ohrozujúce anafylaktické reakcie. Týmto reakciám sa zabránilo prechodným vysadením ACE inhibítora pred každou aferézou. Táto metóda sa preto nemá používať u pacientov liečených ACE inhibítormi.


Desenzibilizácia

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov sa vyskytlizosilnené život-ohrozujúce anafylaktické reakcie. U tých istých pacientov sa týmto reakciám zabránilo, ak sa ACE inhibítory dočasne vysadili, ale opäť sa vyskytli po neúmyselnom opätovnom podaní lieku.


Angioedém

Angioedém bol hlásený u pacientov liečených ACEinhibítormi vrátane chinaprilu. Ak sa vyskytne hvízdanie v hrtane alebo angioedém tváre, jazyka alebo hlasiviek, má sa liečba ihneď ukončiť a pacient má byť vhodne liečený v súlade so všeobecne uznávanými liečebnými postupmi a starostlivo sledovaný až pokým opuchnutie neustúpi. V prípadoch, keď je opuchnutie ohraničené na tvár a pery, stav vo všeobecnosti ustúpi bez liečby; pri zmierňovaní príznakov môžu pomôcť antihistaminiká. Angioedém súvisiaci s hrtanom môže byť fatálny. Pri postihnutí jazyka, hlasiviek alebo hrtana, čo môže zablokovať dýchacie cesty, sa má bezodkladne podať vhodná liečba, napr. subkutánne adrenalínový roztok 1:1 000 (0,3-0,5 ml).


U pacientov s angioedémom v anamnéze bez súvislosti s liečbou ACE inhibítorom existuje počas liečby ACE inhibítorom vyššie riziko vzniku angioedému (pozri časť 4.3).


Intestinálny angioedém

Intestinálny angioedém bol hlásený u pacientov liečených ACE inhibítormi. U týchto pacientov sa vyskytovala abdominálna bolesť (s alebo bez nauzey alebo vracania); v niektorých prípadoch nebol v anamnéze angioedém tváre a hladiny C-1 esterázy boli v normále. Angioedém bol diagnostikovaný pomocou vyšetrení zahŕňajúcich CT snímkovanie alebo ultrazvukové vyšetrenie brucha alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po ukončení podávania ACE inhibítora. Intestinálny angioedém má byť zahrnutý v diferenciálnej diagnóze pacientov užívajúcich ACE inhibítory s abdominálnou bolesťou.


Porucha funkcie pečene

Chinapril sa má pri kombinácii diuretikom používať s opatrnosťou u pacientov so zhoršenou funkciou pečene alebo progresívnym ochorením pečene, keďže malé zmeny v rovnováhe roztokov alebo elektrolytov môžu vyvolať hepatickú kómu. Metabolizmus chinaprilu na chinaprilát je zvyčajne závislý na pečeňovej esteráze. Koncentrácie chinaprilátu sú u pacientov s alkoholickou cirhózou znížené z dôvodu zhoršenej de-esterifikácie chinaprilu.


V zriedkavých prípadoch sú ACE inhibítory spojené so syndrómom začínajúcim sa cholestatickou žltačkou a s progresom do fulminantnej nekrózy pečene (v niektorých prípadoch smrteľnej). U pacientov, u ktorých sa počas liečby ACE inhibítormi objaví žltačka alebo zreteľné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné vysadiť chinapril a zabezpečiť adekvátne lekárske vyšetrenie.


Neutropénia/Agranulocytóza

U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou, ale častejšie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, najmä ak majú aj kolagénové cievne ochorenie, užívajúcich ACE inhibítory bola zriedkavo hlásená agranulocytóza a úbytok kostnej drene. Počas liečby chinaprilom bola zriedkavo hlásená agranulocytóza. U pacientov s kolagénovým cievnym ochorením a/alebo obličkovým ochorením sa má zvážiť sledovanie počtu bielych krviniek.


Etnické rozdiely

U pacientov čiernej pleti užívajúcich ACE inhibítory bol hlásený častejší výskyt angioedému v porovnaní s pacientmi inej farby pleti. Tiež je potrebné zobrať do úvahy , že v kontrolovaných klinických štúdiách, mali ACE inhibítory u pacientov čiernej pleti nižší účinok na krvný tlak ako u pacientov inej farby pleti .


Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov sa zaznamenal výskyt kašľa. Charakteristikou kašľa je, že je neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom je potrebné zvážiť pri diferenciálnej diagnostike kašľa.


Operácia/anestézia

U pacientov podrobujúcich sa väčšiemu chirurgickému výkonu alebo počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu môže chinapril blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľňovania renínu. Ak dôjde k hypotenzii a považuje sa za spôsobenú týmto mechanizmom, môže sa upraviť doplnením tekutín (pozri časť 4.5).


Hyperkaliémia a draslík šetriace diuretiká

Pacienti užívajúci samotný chinapril môžu mať zvýšené sérové hladiny draslíka. Ak sa podáva súbežne s tiazidovými diuretikami, môže znižovať nimi zapríčinenú hypokaliémiu. Z dôvodu rizika ďalšieho možného zvýšenia draslíka v sére sa odporúča, aby sa kombinovaná liečba s draslík šetriacimi diuretikami začínala s opatrnosťou a aby sa u pacienta starostlivo sledovali hladiny draslíka v sére (pozri „Symptomatická hypotenzia“ vyššie a časť 4.5)


Diabetici

U diabetikov môžu ACE inhibítory zvyšovať citlivosť na inzulín, a preto sa spájajú s hypoglykémiou u pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom. Najmä počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom je potrebné starostlivé sledovanie kontroly glykémie (pozri časť 4.5).


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať v priebehu gravidity. Pokiaľ sa pokračujúca liečba ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť je potrebné prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa diagnostikuje gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť, a v prípade potreby sa má začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Monohydrát laktózy

Filmom obalené tablety Quinpres obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tetracyklín a iné lieky interagujúce s horčíkom:

Vzhľadom na prítomnosť uhličitanu horečnatého v zložení lieku sa u zdravých dobrovoľníkov zistilo, že pri súbežnom podávaní chinaprilu sa znižuje absorpcia tetracyklínu o 28-37%. Táto interakcia sa má zobrať do úvahy ak sa predpisuje spolu chinapril a tetracyklín.


Súbežnádiuretická liečba

U pacientov liečených diuretikami, najmä u tých, ktorí práve začali liečbu diuretikami, môže po zahájení liečby chinaprilom príležitostne dôjsť k výraznému zníženiu krvného tlaku. Tento hypotenzný účinok po prvej dávke chinaprilu sa dá účinne zmierniť, buď prerušením podávania diuretika, alebo zvýšením príjmu soli pred úvodnou dávkou chinaprilu. Ak prerušenie podávania diuretika nie je možné, pacient musí zostať pod lekárskym dohľadom dve hodiny po podaní úvodnej dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


Látky zvyšujúce sérové hladiny draslíka

Chinapril je ACEinhibítor, schopný znižovať hladiny aldosterónu, čo môže viesť k miernemu zvýšeniu sérových hladín draslíka. Súbežná liečba draslík-šetriacimi diuretikami, draslíkovými doplnkami alebo draslíkovými soľami si vyžaduje opatrnosť a príslušné sledovanie sérových hladín draslíka Keď sa chinapril podáva súbežne s tiazidovými diuretikami, môže znižovať nimi zapríčinenú hypokaliémiu.


Operácia/anestézia

Hoci nie sú dostupné žiadne údaje preukazujúce interakciu medzi chinaprilom a anestetikami spôsobujúcimi hypotenziu, zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov podrobujúcich sa väčšiemu chirurgickému zákroku alebo anestézii, pretože sa ukázalo, že ACEinhibítory blokujú sekundárnu tvorbu angiotenzínu II v dôsledku kompenzačného uvoľnenia renínu. To môže viesť k hypotenzii, ktorá sa dá upraviť doplnením tekutín (pozri časť 4.4).


Lítium

U pacientov užívajúcich súbežne lítium a inhibítor ACE sa hlásili zvýšené hladiny lítia v sére a symptómy toxicity lítia v dôsledku sodíkom znižujúceho účinku týchto látok. Pri súbežnom podávaní chinaprilu a lítia je potrebná opatrnosť a odporúča sa časté sledovanie sérových hladín lítia. Ak sa súbežne používa aj diuretikum, môže zvyšovať riziko toxických účinkov lítia.


Nesteroidné antiflogistiká

Podanie nesteroidného antiflogistika môže u niektorých pacientov znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov. Naviac sa opísalo, že nesteroidné antiflogistiká (NSAID) a ACE inhibítory majú aditívny účinok na zvýšenie sérovej hladiny draslíka, zatiaľ čo funkcia obličiek sa môže zhoršiť, vrátane možného akútneho obličkového zlyhania. Tieto účinky sú v zásade reverzibilné a vyskytujú sa najmä u pacientov s oslabenou funkciou obličiek. U pacientov užívajúcich chinapril a NSAID je potrebné pravidelne sledovať funkciu obličiek.


Zlato

Nitroidné reakcie (príznaky zahŕňajúce sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli hlásené zriedkavo u pacientov liečených injekčne podávaným zlatom (aurotiomalát sodny) a súbežne liečených ACE inhibítormi.


Alopurinol, cytostatiká a imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid

Súbežné podanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku leukopénie (pozri časť 4.4).


Alkohol, barbituráty a narkotiká

Môže dôjsť k zvýrazneniu ortostatickej hypotenzie.


Iné antihypertenzíva

Môže sa vyskytnúť aditívny účinok alebo zosilnenie účinku.

Betablokátory, metyldopa a diuretiká môžu zvýrazňovať hypotenzné účinky chinaprilu a majú sa používať len pod starostlivým dohľadom. V štúdii s jednou dávkou súbežné podanie propranololu neovplyvnilo farmakokinetiku chinaprilu.


Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znižovať antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Antacidá

Antacidá môžu znížiť biologickú dostupnosť chinaprilu.


Antidiabetiká (perorálne antidiabetiká a inzulín)

Súbežné podanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulín, perorálne antidiabetiká) môže zvýrazniťúčinok znižujúci hladinu glukózy v krvi s rizikom hypoglykémie. ACE inhibítory môžu zosilniť citlivosť na inzulín u diabetických pacientov.

Kontrola glykémie sa má pozorne sledovať, najmä počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítormi (pozri časť 4.4)


Iné látky

Súbežné podávanie viacnásobných 10 mg dávok atorvastatínu s 80 mg chinaprilu nespôsobilo významnú zmenu vo farmakokinetických parametroch atorvastatínu v rovnovážnom stave.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Použitie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra gravidity je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli jednoznačné; avšak malé zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť. Pokiaľ sa pokračujúca liečba ACE inhibítorom nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnenie je potrebné prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa diagnostikuje gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť, a v prípade potreby sa má začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva fetotoxicitu u ľudí (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3.).

Ak má dôjsť k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie renálnej funkcie a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, je potrebné starostlivo sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Obmedzené farmakokinetické údaje preukazujú veľmi nízke koncentrácie v materskom mlieku u ľudí (pozri časť 5.2). Hoci sa tieto koncentrácie zdajú byť klinicky bezvýznamné, použitie chinaprilu počas dojčenia sa neodporúča u predčasne narodených detí a počas prvých pár týždňov po pôrode z dôvodu hypotetického rizika kardiovaskulárnych a renálnych účinkov a z dôvodu nedostatočných klinických skúseností.


V prípade starších dojčiat je možné zvážiť použitie chinaprilu u dojčiacich matiek, ak je liečba pre matku nevyhnutná a dieťa je pozorované pre akýkoľvek nežiaduci účinok.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie účinku tohto lieku na schopnosť viesť motorové vozidlá. Schopnosť vykonávať činnosti ako je obsluhovanie strojov alebo vedenie motorových vozidiel môže byť najmä na začiatku liečby chinaprilom zhoršená.

Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy príležitostný výskyt závratov alebo únavy, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby chinaprilom a inými ACE inhibítormi sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky v týchto frekvenciách: veľmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000). Neznáme (z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky zistené v kontrolovaných klinických skúšaniach boli bolesť hlavy (7,2 %), závrat (5,5 %), kašeľ (3,9 %), vyčerpanosť (3,5%), rinitída (3,2 %) nauzea a/alebo vracanie (2,8 %) a myalgia (2,2 %).


Infekcie a nákazy

Časté: faryngitída, rinitída

Menej časté: bronchitída, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močového traktu, sinusitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: agranulocytóza, hemolytická anémia, neutropénia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperkaliémia


Psychické poruchy

Časté: nespavosť

Menej časté: stav zmätenosti, depresia, nervozita


Poruchy nervového systému

Časté: závrat, bolesť hlavy, parestézia

Menej časté: tranzitórný ischemický atak, somnolencia

Zriedkavé: poruchy rovnováhy, synkopa

Neznáme: cerebrovaskulárna príhoda/cerebrovaskulárne krvácanie


Poruchy oka:

Menej časté: amblyopia

Veľmi zriedkavé: rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté: vertigo, tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté: palpitácie, angina pectoris, infarkt myokardu, tachykardia


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia

Menej časté: vazodilatácia

Neznáme: ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: dyspnoe, kašeľ

Menej časté: sucho v hrdle

Zriedkavé: eozinofilná pneumónia

Neznáme: bronchospazmus. V individuálnych prípadoch obštrukcia horných dýchacích ciest angioedémom (môže byť fatálna).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, abdominálna bolesť

Menej časté: flatulencia, sucho v ústach

Zriedkavé: glositída, zápcha, porucha chuti

Veľmi zriedkavé: ileus, angioedém tenkého čreva

Neznáme: pankreatitída – hlásená zriedkavo u pacientov liečených ACE inhibítormi; v niektorých prípadoch smrteľná


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme: hepatitída, cholestatická žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: angioedém, pruritus, vyrážka, zvýšené potenie

Zriedkavé: multiformný erytém, pemfigus, urtikária

Veľmi zriedkavé: psoriáze podobná dermatitída

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, exfoliatívna dermatitída, alopécia, fotosenzitívna reakcia. Poruchy kože, ktoré môžu byť spojené s pyrexiou, bolesťou svalov a kĺbov (mylagia, atralgia, artritída), zápalom ciev (vaskulitída), zápalom seróznych tkanív a určitými zmenami hodnôt laboratórnych vyšetrení (eozinofília, leukocytóza a/alebo zvýšenie protilátok proti jadrám, zvýšená rýchlosť sedimentácie červených krviniek).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: myalgia, bolesť chrbta


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: proteinúria, porucha funkcie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: vyčerpanosť, asténia, bolesť na hrudníku

Menej časté: generalizovaný edém, pyrexia, periférny edém


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie močoviny v krvi*

Menej časté: znížený hemoglobín, znížený hematokrit, pokles hematokritua WCXC, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie bilirubínu v krvi. U pacientov s vrodenou deficienciou G-6-PDH boli hlásené jednotlivé prípady hemolytickej anémie.


* takéto zvýšenia sa pravdepodobnejšie vyskytnú u pacientov užívajúcich súbežne diuretickú liečbu ako u pacientov s monoterapiou chinaprilom. Pozorované zvýšenia sa pri pokračujúcej liečbe často upravia.


Pri iných ACE inhibítoroch sa vyskytol vznik gynekomastie a vaskulitídy a nie je možné vylúčiť, že tieto nežiaduce účinky sú špecifické pre danú skupinu liekov.


4.9 Predávkovanie


Perorálna LD50chinaprilu u myší a potkanov je v rozmedzí 1440 až 4280 mg/kg.


Nie sú dostupné žiadne údaje o liečbe predávkovania chinaprilom u ľudí. Najpravdepodobnejší klinický prejav budú symptómy, ktoré možno pripísať ťažkej hypotenzii, ktorá sa má zvyčajne liečiť zvýšením intravenózneho objemu.


Liečba

Liečba je symptomatická a podporná, v súlade s obvyklou lekárskou starostlivosťou.

Hemodialýza a peritoneálna dialýza majú len malý vplyv na elimináciu chinaprilu a chinaprilátu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory

ATC kód: C09AA06


Mechanizmus účinku

Chinapril je proliečivo, ktoré sa rýchlo hydrolyzuje na aktívny metabolit chinaprilát, ktorý je silným dlhodobo pôsobiacim inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) v plazme a v tkanive u ľudí aj zvierat. ACE, peptidyl dipeptidáza, katalyzuje premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, ktorý je zapojený do kontroly funkcie ciev pomocou viacerých rozličných mechanizmov, vrátane stimulácie sekrécie aldosterónu kôrou nadobličiek. Inhibícia ACE vedie k zníženým koncentráciám angiotenzínu II, zníženiu vazokonstrikčnej aktivity a k zníženej sekrécii aldosterónu


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.


Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.


Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.


Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirénu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením alebo obidvomi ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirénu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirénu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba


V štúdiách na zvieratách pretrval antihypertenzný účinok chinaprilu dlhšie ako jeho inhibičný účinok na cirkulujúci ACE, pričom inhibícia ACE v tkanivách koreluje s antihypertenzným účinkom presnejšie. Podanie 10-40 mg chinaprilu pacientom s miernou až stredne silnou hypertenziou malo za následok zníženie tlaku krvi v sede aj v stoji s minimálnym účinkom na srdcový rytmus.

Antihypertenzná aktivita začína počas jednej hodiny pričom maximálny účinok sa dosahuje 2 až 4 hodiny po podaní. Dosiahnutie maximálneho účinku na zníženie krvného tlaku môže u niektorých pacientov vyžadovať až dva týždne liečby. Pri odporúčaných dávkach sa antihypertenzný účinok zachová u väčšiny pacientov počas 24 hodinového dávkovacieho intervalu a pokračuje počas dlhodobej liečby.


Pediatrická populácia

V randomizovanom klinickom skúšaní s použitím cieľových dávok 2,5, 5, 10 a 20 mg chinaprilu u 112 detí a dospievajúcich s hypertenziou alebo vysokým obvyklým krvným tlakom počas 8 týždňov (2 týždne dvojito zaslepené a 6 týždňové predĺženie) sa nedosiahol primárny cieľ, zníženie diastolického krvného tlaku po dvoch týždňoch. Pre systolický krvný tlak (sekundárny cieľ účinnosti) sa iba v druhom týždni prejavila štatisticky významná lineárna odpoveď na liečebnú dávku s významným rozdielom medzi skupinou liečenou chinaprilom 20 mg raz denne a skupinou užívajúcou placebo.


Dlhodobý účinok chinaprilu na rast, pubertu a celkový vývoj nebol študovaný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vrchol koncentrácie chinaprilu v plazme sa pozoruje počas 1 hodiny od podania. Rozsah absorpcie chinaprilu je 60 % a nie je ovplyvnený súčasným príjmom potravy. Približne 97% aktívnej látky je viazaných na plazmatické bielkoviny. Chinapril je hydrolyzovaný na jeho hlavný metabolit chinaprilát a na menej významné inaktívne metabolity. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu, chinaprilátu je 30-40% danej perorálnej dávky chinaprilu. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú po približne 2 hodinách od perorálneho podania chinaprilu. Pri opakovanom podávaní je polčas chinaprilátu 3 hodiny. Rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 2-3 dní. Chinaprilát sa vylučuje v nezmenenej forme najmä obličkami. U pacientov s poruchou funkcie obličiek a klírensom kreatinínu ≤ 40 ml/min stúpne maximálna a minimálna koncentrácia, čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie, zdanlivý polčas a môže sa predĺžiť čas do dosiahnutia ustáleného stavu. Eliminácia chinaprilátu je tiež znížená u starších pacientov (> 65 rokov) a dobre koreluje s poruchou funkcie obličiek, často sa vyskytujúcou u starších ľudí. Koncentrácie chinaprilátu sú z dôvodu zhoršenej de-esterifikácoe chinaprilu znížené u pacientov s alkoholickou cirhózou. Štúdie na potkanoch naznačujú, že chinapril a jeho metabolity neprestupujú hematoencefalitickú barieru.


Farmakokinetika chinaprilu sa sledovala v štúdii s jednorazovou dávkou (0,2 mg/kg) u 24 detí vo veku 2,5 mesiacov až 6,8 rokov a v štúdii s opakovaným podávaním (0,016 – 0,468 mg/kg) u 38 detí vo veku 5-16 rokov, s priemernou telesnou hmotnosťou 66-98 kg.


Tak ako u dospelých, chinapril sa rýchlo konvertoval na chinaprilát. Koncentrácie chinaprilátu dosiahli svoje maximálne hodnoty spravidla 1-2 hodiny po podaní dávky a poklesli s priemerným polčasom 2,3 hodiny. U dojčiat a malých detí je expozícia po podaní jednorazovej dávky 0,2 mg/kg porovnateľná s expozíciou pozorovanou u dospelých pacientov po podaní jednorazovej dávky 10 mg. V štúdii s opakovaným podávaním u detí a dospievajúcich v školskom veku sa pozorovalo, že hladiny AUC a Cmax chinaprilátu sa zvyšujú lineárne so zvyšujúcou sa dávkou chinaprilu na základe mg/kg.


Laktácia:

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 20 mg chinaprilu u 6 dojčiacich žien bol pomer M/P (pomer koncentrácie liečiva v mlieku voči plazme) chinaprilu 0,12. Chinapril sa v mlieku nezistil po 4 hodinách po podaní dávky. Hladiny chinaprilátu v mlieku boli nedetegovateľné (< 5 µg/l) po celý čas. Odhaduje sa, že dojčiace dieťa by mohlo dostať približne 1,6 % materskej dávky chinaprilu v závislosti od hmotnosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity naznačujú, že chinapril nemá žiadne negatívne účinky na fertilitu a reprodukčnú schopnosť u potkanov a nie je teratogénny. Ukázalo sa, že ACE inhibítory ako skupina sú fetotoxické (spôsobujú poškodenie a/alebo úmrtie plodu), ak sa podávajú počas druhého alebo tretieho trimestra gravidity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

oxid horečnatý

krospovidón typ A

magnéziumstearát


Obal tablety

hypromelóza

makrogol 400

polysorbát 80


žltý oxid železitý (E172)

čierny oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyamid/Al/PVC/Al blister

Veľkosť balenia: 10, 14, 28, 30, 50, 60 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Quinpres 5 mg: 58/0261/04-S

Quinpres 10 mg: 58/0262/04-S

Quinpres 20 mg : 58/0263/04-S


9. Dátum registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácia: 27. október 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. október 2009


10. Dátum revízie textu


December 2014


14/14


QUINPRES 20 mg