+ ipil.sk

Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08340-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ralnea SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ropinirol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ralnea SR a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Ralneu SR

3. Ako užívať Ralneu SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ralneu SR

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE RALNEA SR A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo v Ralnei SR je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.


Ralnea SR tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby.


Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE RALNEU SR


NEUŽÍVAJTE RALNEU SR:

 • Keď ste alergický (precitlivený) na ropinirol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ralney SR.

 • Keď máte závažné ochorenie obličiek

 • Keď máte ochorenie pečene

Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa Vás môže týkať niečo z uvedeného.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ralney SR

Váš lekár musí vedieť skôr ako užijete Ralneu SR:

 • ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná

 • ak dojčíte

 • ak máte menej ako 18 rokov

 • ak máte závažné srdcové ťažkosti

 • ak máte závažný problém duševného zdravia

 • ak sa u Vás vyskytli akékoľvek nezvyčajné nutkanie a/alebo správanie (ako je nadmerné hazardné hráčstvo alebo prehnané sexuálne správanie)

 • ak neznášate niektoré cukry (napr. laktózu)

Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa Vás môže týkať niečo z uvedeného. Váš lekár môže rozhodnúť, že Ralnea SR pre Vás nie je vhodná, alebo že počas užívania Ralney SR potrebujete dodatočné vyšetrenia.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás začína prejavovať nutkanie alebo túžba správať sa spôsobom, ktorý je pre vás nezvyčajný, a vy nedokážete odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonať činnosti, ktoré by mohli ublížiť vám alebo niekomu inému. Jedná sa o poruchy kontroly impulzov, ktoré zahŕňajú hazardné hráčstvo, nadmerné jedenie a míňanie, nezvyčajne zvýšenú sexuálnu túžbu alebo zvýšenie sexuálnych myšlienok a pocitov. Môžno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku alebo ukončil liečbu.


Fajčenie a Ralnea SR

Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania Ralney SR začnete fajčiť alebo prestanete fajčiť. Možno bude potrebné, aby Vám Váš lekár upravil dávku.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak počas užívania Ralney SR začnete užívať nový liek, nezabudnite to povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Ralnea SR účinkuje, alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky. Ralnea SR môže taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky.

Tieto zahŕňajú:

 • antidepresívum fluvoxamín;

 • liek na iné problémy duševného zdravia, napríklad sulpirid;

 • HST (hormonálna substitučná terapia);

 • metoklopramid, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti a pálenia záhy;

 • antibiotiká ciprofloxacín alebo enoxacín;

 • akýkoľvek iný liek na Parkinsonovu chorobu;

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednej dobe užívali ktorýkoľvek z týchto liekov.


Užívanie Ralney SR s jedlom a nápojmi

Ralnea SR môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

Pitie alkoholu počas užívania Ralney SRsa neodporúča.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ralnea SR sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, že prínos liečby týmto liekom je pre Vás väčší ako riziko pre Váš plod. Ralnea SR sa neodporúča, ak dojčíte, pretože u Vás môže ovplyvniť tvorbu mlieka.


Ak ste tehotná, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. So svojím lekárom sa poraďte aj vtedy, ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste Ralneu SR prestali užívať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ralnea SR môže spôsobiť pocit ospalosti.U ľudí môže spôsobiť pocit veľmi silnej ospalosti a niekedy spôsobí, že ľudiaúplne náhle zaspia bez toho, že by cítili zjavnú ospalosť.


Ak na Vás Ralnea SR takto pôsobí: neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nezapájajtesa do činností, v ktorých pocit ospalosti alebo zaspatia môže pre Vás (alebo iných ľudí) predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia. Do takýchto činností sa môžete zapojiť až vtedy, keď na Vás Ralnea SR už viac nebude takto pôsobiť.

Porozprávajte sa so svojim lekárom, ak Vám toto spôsobuje problémy.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ralney SR

Ralnea SR obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


 1. AKO UŽÍVAŤ RALNEU SR


Vždy užívajte Ralneu SR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nepodávajte Ralneu SR deťom.Ralnea SR sa zvyčajne nepredpisuje ľuďom mladším ako 18 rokov.


Na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby môžete užívať samotnú Ralnea SR alebo môžete Ralneu SR užívať spolu s ďalším liekom nazývaným L-dopa (nazývaným aj levodopa). Ak užívate L-dopu, môžu sa u Vás vyskytnúť nekontrolovateľné, trhavé pohyby, keď začnete Ralneu SR užívať po prvý krát. Ak sa Vám to prihodí, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať, aby Vám znížil dávku L-dopy, ktorú užívate.


Akú dávku Ralney SR budete potrebovať?


Môže trvať istý čas, kým sa zistí, aká dávka Ralney SR je pre Vás najlepšia.


Zvyčajná počiatočná dávkaRalney SR tabliet s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa. Váš lekár Vám môže zvýšiť dávku na 4 mg Ralney SR tabliet s predĺženým uvoľňovaním , a to od druhého týždňa liečby. Ak ste osoba vo veľmi vysokom veku, Váš lekár Vám môže zvyšovať dávku pomalšie. Následne Vám Váš lekár môže upravovať dávku až dovtedy, kým nebudete užívať dávku, ktorá je pre Vás najlepšia. Niektorí ľudia užívajú každý deň až 24 mg Ralney SR tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa u Vás na začiatku liečby vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré sú pre Vás ťažko znesiteľné, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste prešli na nižšiu dávku tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním, ktoré budete užívať trikrát denne.


Neužívajte väčšie množstvo Ralney SR, ako Vám odporučil Váš lekár.


Môže trvať niekoľko týždňov, kým u VásRalnea SR začne pôsobiť.


Užívanie Vašej dávky Ralney SRRmORRRlOAOxGFHp8Nf1xo4Q/mdQDaeFh8XFzImzNqa5uzs6OjUed3BwODFXdIjMEQ/6Ut37OrlENnBMsT2paWl1dXVENhbWlrJYM+GGIoiiJ5AF3TGGBsxbv2GjXDmeDyeQMBnsUoy72XxeI2qqmoamhpgupWVOuE18draOrNHJaXXy6LzElEHCZw6+H7sglEH+CxVFRVTMzMw8ooT4coXxRVEd6Dra2HIuyHDn6EhCARhIEEgcCBBIHAgQSBwIEEgcCBBIHAgQSBwIEEgcCBBIHAgQSBwIEEgcCBBIHAgQSBwIEEgcCBBIHAgQSBwIEEgcCBBIHC8EISurm5yUhL8ybc1CHnhz2SKFv4f7p6jq36YyC0AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázok 2" align="left" hspace="12" width="120" height= "125" border="0">alneu SR užívajte jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase.


Prehltnite Ralneu SR tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním vcelku a zapite pohárom vody.


Tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním nelámte, nežujte ani nedrvte. Ak tak urobíte, hrozí Vám riziko predávkovania, pretože liek Vám prenikne do tela veľmi rýchlo.


Ak prechádzate z liečby tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním


Váš lekár Vám vypočíta dávku Ralney SR tabliet s predĺženým uvoľňovaním podľa dávky tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním obvyklým spôsobom.


Deň pred zmenou liečby užívajte tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním obvyklým spôsobom. Ráno nasledujúceho dňa užite Ralneu SR tablety s predĺženým uvoľňovaním a už viac neužívajte žiadne ďalšie tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním.


Ak užijete viac Ralney SR, ako máte

Okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak je to možné, ukážte mu balenie Ralney SR.


Niekto, kto užil nadmernú dávku Ralney SR, môže mať ktorýkoľvek z týchto príznakov: napínanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie, závraty (pocit točenia sa), pocit ospalosti, duševnú alebo telesnú únavu, mdloby, halucinácie.


Ak zabudnete užiť Ralneu SR

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť Ralneu SR počas jedného alebo viacerých dní, poraďte sa so svojim lekárom o tom, ako máte Ralneu SR znovu začať užívať.


Ak prestanete užívať Ralneu SR

Neprestaňte užívať Ralneu SR bez odporúčania lekára.

Užívajte Ralneu SR tak dlho, ako Vám odporučí Váš lekár. Neprestávajte s užívaním, pokým Vám to lekár neodporučí.

Ak prestanete užívať Ralneu SR náhle, príznaky Parkinsonovej choroby sa Vám môžu veľmi rýchlo zhoršiť.


Ak potrebujete prestať užívať Ralneu SR, lekár Vám bude dávku znižovať postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Ralnea SR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Výskyt vedľajších účinkov Ralney SR je pravdepodobnejší, keď ho začínate užívať po prvýkrát, alebo keď Vám práve zvýšili jeho dávku. Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a je možné, že sa stanú menej nepríjemnými po nejakom čase užívania dávky. Ak ste znepokojení pre tieto vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytnú sa u viac ako 1 užívateľa z 10)

 • mdloby

 • pocit ospalosti (somnolencia)

 • nevoľnosť (nauzea).


Časté vedľajšie účinky (vyskytnú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100)

 • halucinácie („videnie“ vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)

 • vracanie

 • pocit závratov (pocit točenia)

 • pálenie záhy

 • bolesť žalúdka

 • zápcha

 • opuch nôh, chodidiel alebo rúk


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytnú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000)

 • pocit závratu alebo mdloby, najmä pri náhlom vstávaní (to je spôsobené poklesom krvného tlaku)

 • pocit silnej ospalosti počas dňa (nadmerná somnolencia)

 • veľmi náhle zaspatie bez predchádzajúceho pocitu ospalosti (epizódy náhleho nástupu spánku)

 • problémy duševného zdravia, napríklad delírium (závažná zmätenosť), bludy (klamlivé predstavy) alebo paranoja (bezdôvodná podozrievavosť).


Niektorí pacienti môžu mať nasledujúce vedľajšie účinky

 • alergické reakcie, napríklad červené, svrbivé hrčky na koži (žihľavka), opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážka alebo silné svrbenie.

 • zmenenú funkciu pečene, ktorá sa prejavila v krvných vyšetreniach.

 • neschopnosť odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonať činnosti, ktoré by mohli ublížiť vám alebo niekomu inému, ktoré môžu byť:

 • silný impulz k hazardu napriek vážnym osobným a rodinným problémom.

 • zmenený alebo zvýšený záujem o sexuálny záujem a správanie, ktoré znepokojuje vás alebo iných, napríklad zvyšená chuť na sex

 • nekontrolovateľné nadmerné nákupy alebo míňanie

 • záchvatové prejedanie sa (zjesť veľké množstvo jedla v krátko časovom období) alebo nutkavé jedanie (zjesť viac ako je normálne a viac ako je potrebné aby ste utíšili svoj hlad).

Povedzte svojmu lekárovi ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto prejavov; poradí Vám, ako tieto príznaky kontrolovať alebo zmierniť.


Ak užívate Ralneu SR s L-dopou

U ľudí, ktorí užívajú Ralneu SR spolu s L-dopou, môžu po istom čase vzniknúť ďalšie vedľajšie účinky:

 • nekontrolovateľné trhavé pohyby (veľmi častý vedľajší účinok),

 • pocit zmätenosti je častý vedľajší účinok.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo nepríjemný, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RALNEU SR


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Ralneu SR neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ralnea SR obsahuje


 • Liečivo je ropinirol.

Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg ropinirolu (ako chlorid).


Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4 mg ropinirolu (ako chlorid).


Ralnea SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 8 mg ropinirolu (ako chlorid).


 • Ďalšie zložky sú:

Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Hypromelóza typ 2208, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý, karboméry 4 000-11 000 mPa.s, ricínový olej hydrogenovaný, magnéziumstearát v jadre tablety a hypromelóza typ 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172) v obaľovacej vrstve tablety.


Ralnea SR 4 mg and 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Hypromelóza typ 2208, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý, karboméry 4 000-11 000 mPa.s, ricínový olej hydrogenovaný, magnéziumstearát v jadre tablety a hypromelóza typ 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172) v obaľovacej vrstve tablety.


Ako vyzerá Ralnea SR a obsah balenia


Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Tablety sú ružové, bikonvexné a oválne.

Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Tablety sú jemne svetlohnedé, bikonvexné a oválne.

Ralnea SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Tablety sú hnedasto-červené, bikonvexné a oválne.


Tablety sú dostupné v škatuľkách po 21, 28, 42, a 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistroch (OPA/Al/PVC//Al).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Slovinsko


Výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

a

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovými názvami:


SK/H/0122/01-03

Názov členského štátu

Názov lieku

Slovensko

Ralnea SR

Veľká Británia

Ralnea XL


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.

7


Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08340-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ralnea SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg ropinirolu (vo forme chloridu).


Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4 mg ropinirolu (vo forme chloridu).


Ralnea SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 8 mg ropinirolu (vo forme chloridu).


Pomocná látka:

Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 156,48 mg laktózy.


Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 154,32 mg laktózy.


Ralnea SR 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 149,99 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


2 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním:Ružové, bikonvexné, oválne tablety (dĺžka: ca. 15,1 mm, šírka: ca. 8,1 mm, hrúbka: ca. 6,0 mm).


4 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním:Jemne svetlohnedé, bikonvexné, oválne tablety (dĺžka: ca. 15,1 mm, šírka: ca. 8,1 mm, hrúbka: ca. 6,0 mm).


8 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním:Hnedasto-červené, bikonvexné, oválne tablety (dĺžka: ca. 15,1 mm, šírka: ca. 8,1 mm, hrúbka: ca. 6,0 mm).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:

 • Úvodná liečba ako monoterapia, aby sa oddialil začiatok liečby levodopou

 • V kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok levodopy skracuje alebo sa stáva neúplným a nastanú fluktuácie terapeutického účinku (fluktuácie typu "end of dose" alebo typu "on‑off")


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Odporúča sa individuálna titrácia dávky na základe účinnosti a znášanlivosti.


Úvodná titrácia dávky

Počiatočná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa; táto dávka sa má v druhom týždni liečby zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď sa môže dosiahnuť pri jednej dennej 4 mg dávke tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


U pacientov, ktorí začnú liečbu tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním dávkou 2 mg/deň a vyskytnú sa u nich vedľajšie účinky, ktoré nevedia tolerovať, môže byť prínosom prechod na liečbu tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v nižšej dennej dávke, ktorá sa rozdelí do troch rovnakých dávok.


Terapeutický režim

Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.


Ak sa pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to až na jednu dennú 8 mg dávku tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa ani pri dávke 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.


Odporúča sa predpísať pacientom minimálny počet tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebnej dávky, a to s využitím najvyšších dostupných síl tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, má sa zvážiť opätovné začatie titrácie dávky (pozri vyššie uvedené).


Keď sa Ralnea SR tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti od klinickej odpovede. V klinických štúdiách bola u pacientov súčasne užívajúcich ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy postupne znížená približne o 30 %. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou sa pri kombinovanej liečbe s levodopou môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky Ralney SRtabliet s predĺženým uvoľňovaním. V prípade ich výskytu sa má znížiť dávka levodopy.


Keď sa prechádza z liečby iným dopamínovým agonistom na liečbu ropinirolom, pred začatím liečby ropinirolom sa musia dodržať odporúčania držiteľa rozhodnutia o registrácii pre vysadenie dopamínového agonistu.


Tak ako pri iných dopamínových agonistoch, liečbu ropinirolom je potrebné ukončiť postupným znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného týždňa.


Prechod z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na Ralneu SR tablety s predĺženým uvoľňovaním

Pacienti môžu prejsť z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na Ralneu SR tablety s predĺženým uvoľňovanímzo dňa na deň. Dávka Ralney SR tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa má zakladať na celkovej dennej dávke tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním, ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka uvádza odporúčanú dávku Ralney SRtabliet s predĺženým uvoľňovaním pre pacientov, ktorí prechádzajú z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním:


Prechod z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na Ralneu SRtablety s predĺženým uvoľňovaním


Tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

Ralnea SR tablety s predĺženým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

0,75 ‑ 2,25

2

3 ‑ 4,5

4

6

6

7,5 ‑ 9

8

12

12

15 ‑ 18

16

21

20

24

24


Po prechode na Ralneu SR tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dávka môže upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri vyššie uvedenú „Úvodnú titráciu dávky“ a „Terapeutický režim“).


Starší pacienti

U pacientov starších ako 65 rokov je klírens ropinirolu znížený. Akékoľvek zvyšovanie dávky musí byť postupné a titrované podľa symptomatickej odpovede. U pacientov vo veľmi vysokom veku sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) sa nepozorovala žiadna zmena v klírense ropinirolu, čo svedčí o tom, že u tejto populácie nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Deti a dospievajúci

Ralnea SRtablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie.

Ralnea SR tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať raz denne, v približne rovnaký čas. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


Ralnea SR tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehltnúť vcelku a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť, pretože obal tablety je určený na zabezpečenie predĺženého uvoľňovania.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).

 • Porucha funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie ropinirolu bolo spojené so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol hlásený náhly nástup spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez uvedomenia si únavy alebo varovných znakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti poučení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby ropinirolom. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môže sa zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie (pozri časť 4.6 a 4.8).


Pacienti so závažnými psychiatrickými alebo psychotickými poruchami, alebo ktorí majú tieto poruchy v anamnéze, sa majú liečiť dopamínovými agonistami len vtedy, ak potenciálne prínosy prevažujú riziká.


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne sledovaní z dôvodu rozvoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a ošetrovatelia musia brať na vedomie, že symptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, nutkavé míňanie peňazí alebo nákupy, záchvatové prejedanie sa a nutkavé jedenie sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených dopamínovými antagonistami, vrátane Ralney SR. Ak sa objavia tieto symptómy, je potrebné zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie.


Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením (najmä koronárnou insuficienciou) odporúča sledovanie krvného tlaku, najmä na začiatku liečby.


Je známe, že fajčenie ovplyvňuje metabolizmus CYP1A2, a preto ak pacienti prestávajú alebo začínajú fajčiť počas liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky.


Tablety Ralnea SR obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidonom nie je farmakokinetická interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.


Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako sú sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinok ropinirolu, a preto sa má zabrániť súčasnému použitiu týchto liekov s ropinirolom.


U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov boli pozorované zvýšené plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientov, u ktorých už bola začatá hormonálna substitučná terapia (HRT) sa liečba ropinirolom môže začať obvyklým spôsobom. Ak sa však HRT ukončila alebo sa začala v priebehu liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s klinickou odpoveďou.


Ropinirol je metabolizovaný hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450. Vo farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne) u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmaxropinirolu o 60 % a AUC o 84 %, s potenciálnym rizikom nežiaducich účinkov. U pacientov, ktorí už užívajú ropinirol, môže byť preto pri zavádzaní alebo prerušovaní liečby liekmi, o ktorých je známe, že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacínom, enoxacínom alebo fluvoxamínom, potrebná úprava dávky ropinirolu.


Štúdia u pacientov s Parkinsonovou chorobou zameraná na farmakokinetické interakcie medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne)a teofylínom, substrátom CYP1A2, neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní ropinirolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, odporúča sa nepoužívať ropinirol počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevyšuje možné riziko pre plod.


Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, keďže môže inhibovať laktáciu.


Nie sú dostupné údaje o fertilite u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ralnea SR má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienti liečení ropinirolom, u ktorých sa prejavila somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku musia byť poučení, aby sa vyhli vedeniu vozidiel a zapájaniu sa do činností, pri ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažných zranení alebo úmrtia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, kým sa takéto opakované epizódy a somnolencia nevyriešia (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Hlásené nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Je vyznačené, či boli tieto nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách pri monoterapii, alebo pri prídavnej liečbe k levodope.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥ /100 až < /10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce liekové reakcie hlásené v klinických štúdiách Parkinsonovej choroby s tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach až do 24 mg/deňPri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Psychické poruchy

Časté

Halucinácie

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia

Dyskinéza

Časté

Závrat (vrátane vertiga)

Somnolencia, závrat (vrátane vertiga)

Poruchy ciev

Časté


Posturálna hypotenzia, hypotenzia

Menej časté

Posturálna hypotenzia, hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté

Zápcha

Nauzea, zápcha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Periférny edém

Periférny edém


Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií boli nasledujúce nežiaduce účinky hlásené u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí užívali tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním počas klinických štúdií (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo z poregistračných hlásení:Pri monoterapii

Pri prídavnej liečbe


Poruchy imunitného systému


Neznáme

Reakcie z precilivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus).

Reakcie z precilivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus).


Psychické poruchy


Časté


Zmätenosť


Menej časté

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.


Neznáme

Impulzívne poruchy (patologické hráčstvo, hypersexualita, zvýšené libido, nutkavé míňanie peňazí alebo nákupy, záchvatové prejedanie sa a nutkavé jedenie, pozri časť 4.4)

Impulzívne poruchy (patologické hráčstvo a hypersexualita, zvýšené libido, nutkavé míňanie peňazí alebo nákupy, záchvatové prejedanie sa a nutkavé jedenie, pozri časť 4.4)


Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Synkopa

Somnolencia


Menej časté

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa*

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa*


Poruchy ciev


Menej časté

Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia ( zriedkavo ťažká)

Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia ( zriedkavo ťažká)


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté


Nauzea


Časté

Vracanie, pálenie záhy, bolesť brucha

Pálenie záhy


Poruchy pečene a žlčových ciest


Neznáme

Hepatálne reakcie, hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov

Hepatálne reakcie, hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté

Edém nôh*Ropinirol je spojený so somnolenciou a menej často sa spájal s nadmernou somnolenciou počas dňa a epizódami náhleho nástupu spánku.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopaminergnou aktivitou. Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou liečbou antagonistami dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, dopaminergná látka, agonista dopamínu, ATC kód: N04BC04.


Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje dopamínové receptory v striate.

Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý je charakteristický pre Parkinsonovu chorobu tým, že stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol pôsobí v hypotalame a hypofýze, čím inhibuje sekréciu prolaktínu.


Klinická účinnosť


36‑týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (tzv. “crossover”) v troch periódach v monoterapii, uskutočnená u 161 pacientov s Parkinsonovou chorobou v skorom štádiu preukázala, že tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nie sú menej účinné ako tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v primárnom koncovom bode, čo bol rozdiel v zmene proti východiskovým hodnotám v skóre motorického vyšetrenia na zjednotenej škále pre hodnotenie Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) (bol definovaný trojbodový rozsah pre nie menšiu účinnosť v skóre motorického vyšetrenia na UPDRS) pri jednotlivých liečbach. Upravený priemerný rozdiel medzi tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v koncovom bode štúdie bol -0,7 bodov (95 % CI: [-1,51; 0,10], p=0,0842).


Po prechode zo dňa na deň na podobnú dávku alternatívnej formy tabliet sa nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich účinkov a úpravu dávky potrebovalo menej ako 3 % pacientov (všetky úpravy dávky boli zvýšením o jednu úroveň dávky. Pacienti nepotrebovali zníženie dávky).


24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, paralelná štúdia ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí nedosiahli optimálnu kontrolu s levodopou, preukázala klinicky relevantnú a štatisticky významnú lepšiu účinnosť oproti placebu v primárnom koncovom bode, v zmene od východiskových hodnôt v dobe bdelého dňa strávenej v “off” stave (t.j. v stave zlej pohyblivosti) (upravený priemerný rozdiel liečby -1,7 hodiny (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001). Toto zistenie podporili sekundárne parametre účinnosti zmeny proti východiskovým hodnotám v celkovej dobe bdelého dňa strávenej v “on” stave (t.j. v stave dobrej pohyblivosti) (+1,7 hodiny (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) a celkovej dobe bdenia strávenej v “on” fáze bez rušivých dyskinéz (+1,5 hodiny (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Dôležité je, že sa nezistilo žiadne zvýšenie výskytu “on” stavu s rušivými dyskinézami počas bdenia, proti východiskovým hodnotám , ani z údajov z denných kariet ani zo skóre v položkách UPDRS.


Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca


Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná u zdravých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorým sa podávali tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne preukázala maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekúnd (bodový odhad) pri 1 mg dávke oproti placebu. Horná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekúnd. Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky nehodnotil.


Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do 4 mg/deň.Riziko predĺženia QT intervalu nemožno vylúčiť, keďže cielená štúdia overujúca vplyv na QT interval pri dávkach do 24 mg/deň sa neuskutočnila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36‑57 %). Po perorálnom podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa plazmatické koncentrácie zvyšujú pomaly, pričom Cmaxsa zvyčajne dosiahne v priemere po 6 až 10 hodinách.

V štúdii za rovnovážneho stavu, v ktorej sa 25 pacientom s Parkinsonovou chorobou podávalo jedenkrát denne 12 mg ropinirolu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním, že jedlo s vysokým obsahom tuku zvýšilo systémovú expozíciu ropinirolu, čo sa preukázalo priemerným zvýšením AUC o 20 % sa a priemerným zvýšením Cmaxo 44 %. Tmaxsa predĺžil o 3 hodiny. Je však nepravdepodobné, že by mali tieto zmeny klinický význam (napr. Zvýšenie početnosti nežiaducich udalostí).

Systémová expozícia ropinirolu je pri tabletách ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a tabletách ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním porovnateľná, keď sa podávajú v rovnakej dennej dávke.


Distribúcia

Väzba ropinirolu na plazmatické proteíny je nízka (10‑40 %). Veľký distribučný objem (približne 7 l/kg) ropinirolu je v zhode s jeho vysokou lipofilitou.


Metabolizmus

Ropinirol je odstránený hlavne metabolizmom CYP1A2 a jeho metabolity sú vylučované najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100‑krát menej účinný ako ropinirol u zvieracích modelov skúmajúcich dopaminergnú funkciu.


Eliminácia

Ropinirol je odstránený zo systémovej cirkulácie s priemerným polčasom eliminácie približne 6 hodín.

Zvýšenie systémovej expozície (Cmax a AUC) ropinirolu je približne úmerné v celom rozsahu terapeutických dávok. Po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní nie je pozorovaná žiadna zmena v perorálnom klírense ropinirolu. Vo farmakokinetických parametroch bola pozorovaná značná interindividuálna variabilita. Pri podávaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním za rovnovážneho stavu bola interindividuálna variabilita pri Cmax30 % až 55 % a pri AUC 40 % až 70 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre samicu viedlo k zníženej telesnej hmotnosti plodu pri dávke 60 mg/kg/deň (približne 2‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenej úmrtnosti plodov pri dávke 90 mg/kg/deň (približne 3‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) a k malformáciám prstov pri dávke 150 mg/kg/deň (približne 5‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí). U potkanov sa pri dávke 120 mg/kg/deň (približne 4‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) nezistili teratogénne účinky a u králikov sa nepreukázal žiaden vplyv na vývoj.


Toxikológia

Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu: zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, ptóza a salivácia.V dlhodobej štúdii bola po vysokých dávkach (50 mg/kg/deň) pozorovaná degenerácia sietnice len u bielych myší a pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetla.


Genotoxicita

Vo zvyčajnom súbore testov in vitro a in vivonebol zistený žiadny genotoxický potenciál.


Karcinogenita

V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkovaniami až do 50 mg/kg/deň sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za druhovo špecifický jav a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické používanie ropinirolu.


Farmakologické štúdie bezpečnosti

In vitroštúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50 je 5‑násobne vyššia ako predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených najvyššou odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Hypromelóza, typ 2208

Monohydrát laktózy

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Karboméry 4 000-11 000 mPa.s

Hydrogenovaný ricínový olej

Magnesium stearate


Ralnea SR 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Filmový obal tablety:

Hypromelóza, typ 2910

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)


Ralnea SR 4 mg a 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Filmový obal tablety:

Hypromelóza, typ 2910

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú dostupné v škatuľkách s 21, 28, 42 a 84 tabletami s predĺženým uvoľňovaním v OPA/Al/PVC//Al blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


2 mg: 27/0895/10-S

4 mg: 27/0897/10-S

8 mg: 27/0896/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

10


Ralnea SR 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním