+ ipil.sk

Ramipril Billev 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/06870, 2011/06876, 2011/06872, 2011/06874


Písomná informácia pre používateľov


Ramipril Billev 1,25 mg

Ramipril Billev 2,5 mg

Ramipril Billev 5 mg

Ramipril Billev 10 mg

tablety


ramipril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ramipril Billev a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ramipril Billev

3. Ako užívať Ramipril Billev

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ramipril Billev

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ramipril Billev a na čo sa používa


Ramipril Billev obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva ramipril. Patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín).


Ramipril Billev účinkuje takto:

 • znižuje vo vašom tele tvorbu látok, ktoré vám môžu zvyšovať krvný tlak,

 • uvoľňuje a rozširuje vám krvné cievy,

 • uľahčuje vášmu srdcu udržiavať v tele krvný obeh.


Ramipril Billev sa môže používať:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia),

 • na zníženie rizika, že dostanete srdcový záchvat alebo mozgovú príhodu,

 • na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršovania problémov s obličkami (bez ohľadu na to, či máte cukrovku alebo nie),

 • na liečbu srdca, ak nemôže pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela (srdcové zlyhanie),

 • ako liečba nasledujúca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu) skomplikovanom srdcovým zlyhaním.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ramipril Billev


Neužívajte Ramipril Billev

 • ak ste alergický (precitlivený) na ramipril, na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Príznakmi alergickej reakcie môžu byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • ak ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva “angioedém”. Príznakmi môžu byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.

 • ak chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. Liečba Ramiprilom Billev nemusí byť pre vás vhodná a závisí to od toho, aký prístroj sa používa.

 • ak máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (pozrite si ďalej časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“).

 • ak máte veľmi nízky alebo nestabilný krvný tlak. Toto musí posúdiť lekár.


Upozornenia a opatrenia

Skôr ako začnete užívať Ramipril Billev, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek:

 • ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami,

 • ak ste stratili veľa solí alebo tekutín z tela (z dôvodu nevoľnosti (vracanie), hnačky, väčšieho potenia ako obvykle, diéty s obmedzeným príjmom soli, dlhodobého užívania diuretík (tablety na odvodnenie) alebo dialýzy),

 • ak budete podstupovať liečbu na zníženie alergie na uštipnutie včelou alebo osou (desenzibilizácia),

 • ak vám bude v dohľadnom čase podané anestetikum (narkotikum). Môže byť podané z dôvodu operácie alebo zubného zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu Ramiprilom Billev jeden deň predtým; poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte v krvi vysoké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami krvných testov),

 • ak máte kolagénové cievne ochorenie, ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Ramipril Billev sa neodporúča užívať počas prvých troch mesiacov tehotenstva a jeho užívanie po 3. mesiaci tehotenstva môže vaše dieťa vážne poškodiť (pozri časť “Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť”).


Deti

Ramipril Billev sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť Ramiprilu Billev nebola ešte u detí stanovená.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného na vás vzťahuje (alebo si nie ste istý), opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Ramipril Billev.


Iné lieky a Ramipril Billev

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane rastlinných liekov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to kvôli tomu, že Ramipril Billev môže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. A taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Ramiprilu Billev.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Môžu totiž oslabiť účinok Ramiprilu Billev:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová),

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať váš krvný tlak.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s Ramiprilom Billev, môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová),

 • protinádorové lieky (chemoterapia),

 • lieky, ktoré bránia organizmu odmietanie orgánov po transplantácii, napríklad cyklosporín,

 • diuretiká (tablety na odvodnenie), ako napríklad furosemid,

 • lieky, ktoré vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (používa sa na riedenie krvi),

 • steroidné lieky proti zápalu, ako je napríklad prednizolón,

 • alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi),

 • prokaínamid (používa sa pri problémoch so srdcovým rytmom).


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Ramipril Billev môže mať vplyv na ich účinok:

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú napríklad perorálne (ústami podávané) lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramipril Billev môže znížiť množstvo cukru v krvi. Dôkladne si sledujte hladinu cukru v krvi počas užívania Ramiprilu Billev.

 • lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). Ramipril Billev vám môže zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár vám musí dôkladne sledovať hladinu lítia v krvi.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného na vás vzťahuje (alebo ak nie ste si istý), povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Ramipril Billev.


Ramipril Billev a jedlo, nápoje a alkohol

 • Konzumácia alkoholu počas liečby Ramiprilom Billev môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo sa vám bude točiť hlava. Ak potrebujete vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy užívate Ramipril Billev, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, keďže alkohol môže zosilniť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.

 • Ramipril Billev sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi.

Ramipril Billev by ste nemali užívať prvých 12 týždňov tehotenstva a nesmiete ho užívať po 12 týždni, pretože jehoužívanievtehotenstvemôžebyť škodlivé pre vaše dieťa.

Ak otehotniete počas užívania Ramiprilu Billev, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Pred plánovaným tehotenstvom je vhodné prejsť na inú vhodnú alternatívnu liečbu.

Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Dojčenie

Ak dojčíte, neužívajte Ramipril Billev.

Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po užití Ramiprilu Billev môžete pociťovať závrat. Je to viac pravdepodobné na začiatku liečby Ramiprilom Billev alebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.


Ramipril Billev obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára predtým ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Ramipril Billev


Vždy užívajte Ramipril Billev presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Užívajte tento liek každý deň v rovnakom čase.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.

 • Tablety nedrvte ani nežujte.


Aké množstvo lieku treba užívať

Liečba vysokého krvného tlaku

 • Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát za deň.

 • Lekár vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude váš krvný tlak pod kontrolou.

 • Maximálna dávka je 10 mg jedenkrát denne.

 • Ak už užívate diuretiká (tablety na odvodnenie), váš lekár môže pred začatím liečby Ramiprilom Billev ukončiť liečbu diuretikami alebo znížiť ich množstvo.

Na zníženie rizika srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody

 • Obvyklá počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.

 • Lekár môže potom rozhodnúť o zvýšení množstva lieku, ktoré užívate.

 • Obvyklá dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Liečba na zníženie alebo oddialenie zhoršenia problémov s obličkami

 • Možná počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát denne.

 • Lekár vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.

 • Obvyklá dávka je 5 mg alebo 10 mg jedenkrát denne.

Liečba srdcového zlyhania

 • Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát denne.

 • Lekár vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.

 • Maximálna dávka je 10 mg denne. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do dvoch dávok počas dňa.

Liečba po srdcovom záchvate

 • Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát za deň až 2,5 mg dvakrát za deň.

 • Lekár vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.

 • Obvyklá dávka je 10 mg za deň. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do dvoch dávok počas dňa.

Starší pacienti

 • Lekár vám počiatočnú dávku zníži a liečbu vám bude upravovať pomalšie.


Ak užijete viac Ramiprilu Billev, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte o odvoz inú osobu alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Ramipril Billev

 • Ak vynecháte dávku, užite až tú dávku, ktorá má nasledovať a to v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Ramipril Billev

Pokračujte v užívaní lieku až kým vám váš lekár povie, že máte liečbu ukončiť. Neprestaňte užívať Ramipril Billev len preto, že sa cítite lepšie. Ak prestanete užívať tento liek, vaša choroba sa môže vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Ramipril Billev a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, keďže je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:

 • Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky ťažkej alergickej reakcie na Ramipril Billev.

 • Ťažké kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, keď spozorujete:

 • Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca (palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo ťažšie problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody.

 • Sťažené dýchanie alebo kašeľ. Môžu to byť príznaky pľúcnych problémov.

 • Ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

 • Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene) alebo poškodenie pečene.


K ďalším vedľajším účinkom patria:

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Vedľajšie účinky sú zadelené do nasledovných skupín podľa frekvencie výskytu:

Veľmi časté:

Postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté:

Postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté:

Postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé:

Postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

Postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme:

Frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Časté

 • Bolesť hlavy alebo pocit únavy.

 • Pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby Ramiprilom Billev alebo keď začnete užívať vyššiu dávku.

 • Mdloby, hypotenzia (abnormálne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete.

 • Suchý, dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo zápal priedušiek (bronchitída), sťažené dýchanie.

 • Bolesť žalúdka alebo čriev, hnačka, zlé trávenie, pocit na vracanie alebo vracanie.

 • Kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená.

 • Bolesť na hrudníku.

 • Kŕče v svaloch alebo bolesť svalov.

 • Krvné testy preukázali viac draslíka v krvi ako zvyčajne.


Menej časté

 • Problémy s rovnováhou, pocit točenia (vertigo).

 • Svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia).

 • Strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity ako zvyčajne alebo nepokoj.

 • Upchaný nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy.

 • Opuch čreva, ktorý sa nazýva “intestinálny angioedém”, ktorý sa prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka.

 • Pálenie záhy, zápcha alebo sucho v ústach.

 • Vylučovanie väčšieho množstva tekutiny (moču) cez deň ako zvyčajne.

 • Zvýšené potenie ako zvyčajne.

 • Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia).

 • Zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca. Opuchnuté ruky a nohy. Môže to byť príznakom toho, že vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako obvykle.

 • Sčervenenie.

 • Zahmlené videnie.

 • Bolesť v kĺboch.

 • Horúčka.

 • Sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov a žien.

 • Zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený krvným testom.

 • Krvné testy preukázali zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek.


Zriedkavé

 • Pocit neistoty alebo zmätenosti.

 • Červený a opuchnutý jazyk.

 • Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka.

 • Problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z lôžka).

 • Kožná vyrážka alebo modriny.

 • Škvrny na pokožke a studené končatiny.

 • Červené, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie.

 • Porucha sluchu a zvonenie v ušiach.

 • Pocit slabosti.

 • Krvné testy preukázali pokles počtu červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo množstva hemoglobínu.


Veľmi zriedkavé

 • Väčšia citlivosť na slnečné žiarenie ako zvyčajne.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené:

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • Ťažkosti so sústredením sa.

 • Opuchnuté ústa.

 • Krvné testy preukázali príliš málo krviniek v krvi.

 • Krvné testy preukázali menej sodíka v krvi ako zvyčajne.

 • Prsty a palce menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť oteplia, brnia alebo sú bolestivé (Raynaudov fenomén).

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Spomalené alebo zhoršené reakcie.

 • Pocit horúčavy.

 • Zmeny vnímania vône.

 • Vypadávanie vlasov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Ramipril Billev


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ramipril Billev obsahuje

 • Liečivo je ramipril. Každá tableta obsahuje 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg alebo 10 mg ramiprilu.

 • Ďalšie zložky v tabletách sú hydrogén uhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, predželatinovaný kukuričný škrob, nátriumstearylfumarát, žltý oxid železitý (E172) - len v 2,5 mg a 5 mg tabletách a červený oxid železitý (E172) - len v 5 mg tabletách.


Ako vyzerá Ramipril Billev a obsah balenia

1,25 mg tablety: biele až takmer biele neobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (8,0 x 4,0 mm).

2,5 mg tablety: žlténeobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (10,0 x 5,0 mm).

5 mg tablety: ružovéneobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (8,8 x 4,4 mm).

10 mg tablety: biele až takmer biele neobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (11,0 x 5,5 mm).


Ramipril Billev sa dodáva v škatuľkách s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabletami v blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BILLEV PHARMA ApS, Fuglebækgaard, Elmegårdsvej 1A, Tørslev, 3630 Jægerspris, Dánsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Členský štát

Názov lieku

Česká republika

Ramipril JS Partner

Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko

Ramipril Billev

Francúzsko, Holandsko, Taliansko

Ramipril Krka


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.


8Ramipril Billev 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č : 2011/06870, 2011/06876, 2011/06872, 2011/06874


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ramipril Billev 1,25 mg

Ramipril Billev 2,5 mg

Ramipril Billev 5 mg

Ramipril Billev 10 mg


tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta Ramiprilu Billev1,25 mg obsahuje 1,25 mg ramiprilu.

Každá tableta Ramiprilu Billev2,5 mg obsahuje 2,5 mg ramiprilu.

Každá tableta Ramiprilu Billev5 mg obsahuje 5 mg ramiprilu.

Každá tableta Ramiprilu Billev10 mg obsahuje 10 mg ramiprilu.


Pomocná látka so známym účinkom:


1,25 mg tablety

2,5 mg tablety

5 mg tablety

10 mg tablety

laktóza

75,53 mg

150,86 mg

91,65 mg

183,54 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


1,25 mg tablety: biele až takmer biele neobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (8,0 x 4,0 mm).

2,5 mg tablety: žlténeobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (10,0 x 5,0 mm).

5 mg tablety: ružovéneobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (8,8 x 4,4 mm).

10 mg tablety: biele až takmer biele neobalené tablety s hladkým povrchom v tvare kapsuly (11,0 x 5,5 mm).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.


Kardiovaskulárna prevencia: redukcia kardiovaskulárnej morbidity a mortality u pacientov:

 • s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (s anamnézou koronárneho srdcového ochorenia alebo mozgovej príhody, či ochorenia periférnych ciev) alebo

 • s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom.


Liečba poruchy obličiek:

 • Incipientná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná prítomnosťou mikroalbuminúrie,

 • Preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná makroproteinúriou u pacientov s ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (pozri časť 5.1),

 • Preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia definovaná makroproteinúriou ≥3 g/deň) (pozri časť 5.1).


Liečba symptomatického srdcového zlyhania.


Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: redukcia mortality od akútnej fázy infarktu myokardu u pacientov s klinickými príznakmi srdcového zlyhania so začiatkom liečby >48 hodín po akútnom infarkte myokardu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.


Odporúča sa, aby sa Ramipril Billev užíval každý deň v rovnakom čase.

Ramipril Billevmožno užívať pred jedlom, pri jedle alebo po jedle, pretože príjem potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).

Ramipril Billevsa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuvať ani drviť.


Dospelí pacienti


Pacienti liečení diuretikami

Po začatí liečby Ramiprilom Billev sa môže vyskytnúť hypotenzia. Je to pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí sú súčasne liečení diuretikami. Odporúča sa opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo soli v organizme.

Ak je to možné, je potrebné ukončiť liečbu diuretikom 2 až 3 dni pred začiatkom liečby Ramiprilom Billev (pozri časť 4.4).

U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa liečba diuretikom neukončí, sa musí liečba Ramiprilom Billev začať dávkou 1,25 mg. Je potrebné sledovať renálnu funkciu a sérový draslík. Následne sa musí dávkovanie Ramiprilu Billev upraviť podľa cieľového krvného tlaku.


Hypertenzia


Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku.

Ramipril Billev sa môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami antihypertenzív.


Počiatočná dávka

Liečba Ramiprilom Billev sa má začínať postupne s odporúčanou počiatočnou dávkou 2,5 mg denne.

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa po úvodnej dávke môže vyskytnúť nadmerný pokles krvného tlaku. U týchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 1,25 mg a počiatočná liečba musí prebiehať pod dohľadom lekára (pozri časť 4.4).


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov s cieľom postupne dosiahnuť požadovaný krvný tlak. Maximálna povolená dávka Ramiprilu Billev je 10 mg denne. Obvykle sa dávka podáva jedenkrát denne.


Kardiovaskulárna prevencia


Počiatočná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje. Odporúča sa po jednom alebo dvoch týždňoch liečby dávku zdvojnásobiť a po ďalších dvoch až troch týždňoch ju zvýšiť na cieľovú udržiavaciu dávku 10 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne.


Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.


Liečba poruchy obličiek


Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou:


Počiatočná dávka:

Odporúčaná úvodná dávka je 1,25 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky na 2,5 mg jedenkrát denne po dvoch týždňoch a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.


Pacienti s diabetom a aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom


Počiatočná dávka:

Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje.

Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po jednom až dvoch týždňoch na 5 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch až troch týždňoch na 10 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne. Cieľová denná dávka je 10 mg.


Pacienti s nediabetickou nefropatioudefinovanou makroproteinúriou ≥3 g/deň


Počiatočná dávka:

Odporúčaná úvodná dávka je 1,25 mg Ramiprilu Billev jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje.

Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po dvoch týždňoch na 2,5 mg jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.


Symptomatické zlyhanie srdca


Počiatočná dávka:

U pacientov stabilizovaných na liečbe diuretikami sa odporúča úvodná dávka 1,25 mg denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka Ramiprilu Billev sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týždne do dosiahnutia maximálnej dennej dávky 10 mg. Výhodnejšie je podať dennú dávku v dvoch podaniach.


Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním


Počiatočná dávka

Po 48 hodinách po infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných pacientov je počiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas troch dní. Ak pacient netoleruje úvodnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg dvakrát denne počas 2 dní a potom zvýšiť dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečbu je potrebné ukončiť.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.


Titrácia a udržiavanie dávky

Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného až troch dní až po dosiahnutie cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát denne.

Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní za deň.

Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečbu je potrebné ukončiť. Stále nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa prijme rozhodnutie liečiť takýchto pacientov, odporúča sa začať liečbu dávkou 1,25 mg jedenkrát denne a pri každom zvýšení dávky sa vyžaduje špeciálna opatrnosť.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek


Denná dávka u pacientov s poškodením funkcie obličiekvychádza z klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2):

 • ak je klírens kreatinínu ≥60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;

 • ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 30‑60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;

 • ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 10‑30 ml/min, úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;

 • u hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne dialyzovateľný; úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy.


Pacienti s poškodením funkcie pečene(pozri časť 5.2)


U pacientov poškodením funkcie pečene sa musí liečba Ramiprilom Billev začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg Ramiprilu Billev.


Starší pacienti


Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov a to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg ramiprilu.


Deti a dospievajúci


Bezpečnosť a účinnosť ramiprilu u detí ešte nebola stanovená.

Údaje, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre Ramipril Billev, sú uvedené v častiach 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale nemožno stanoviť žiadne špecifické odporúčanie pre dávkovanie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor (pozri časť 6.1).

 • Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II (AIIRA).

 • Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým povrchom (pozri časť 4.5).

 • Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v hemodynamicky nestabilnom stave.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálne skupiny pacientov


Gravidita

Počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako ramipril. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítorminepovažuje vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormisa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie


Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.


Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:

 • pacienti s ťažkou hypertenziou,

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca,

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne),

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná,

 • pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká),

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom,

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu.

Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


 • Prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu


 • Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň pred operáciou.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby najmä v počiatočných týždňoch sa musí sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť 4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane ramiprilu bol hlásený angioedém(pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému sa musí liečba Ramiprilom Billev ukončiť.

Pacient musí byť okamžite liečený na pohotovosti. Musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.

U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Ramiprilu Billev (pozri časť 4.8) bol hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby Ramiprilom Billev.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Ramiprilu Billev sa pozorovala hyperkaliémia.

K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (>70 rokov), pacienti snekontrolovaným diabetom mellitus, alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ako aj trombocytopénia a anémia ataktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, u tých, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermia) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako aj iné ACE inhibítory môže byť ramipril menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, možno z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristický je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.


Ramipril Billev obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami – intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie

Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou s dextránsulfátompre zvýšené riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií(pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní


Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu):

Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofén, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulozín, terazosín):

Predpokladá sa potenciácia rizikahypotenzie(pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (napr. izoproterenol, dobutamín, dopamín, adrenalín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok Ramiprilu Billev:

Odporúča sa sledovanie krvného tlaku.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek:

Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Lítiové soli:

Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.


Antidiabetiká vrátane inzulínu:

Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidné protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová:

Predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku Ramiprilu Billev. Navyše súčasná liečba ACE inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ramipril Billev sa počas prvého trimestra gravidity neodporúča (pozri časť 4.4) a je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3).


Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítorminepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorompočas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledované pre možnú hypotenziu, oligúriu a hyperkaliémiu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pre nedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia (pozri časť 5.2) sa Ramipril Billev neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).

Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo ak sa prechádza z iných liekov na ramipril.

Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súčasťou bezpečnostného profilu ramiprilu je výskyt pretrvávajúceho suchého kašľa a reakcií súvisiacich s hypotenziou. K závažným nežiaducim účinkom patrí angioedém, hyperkaliémia, zhoršenie funkcie obličiek alebo pečene, pankreatitída, ťažké kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.


Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa týchto konvencií:

 • veľmi časté (≥1/10),

 • časté (≥1/100 až <1/10),

 • menej časté (≥1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane angíny pektoris alebo infarktu myokardu, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém
Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília

Znížený počet bielych krviniek (vrátane neutropénie alebo agranulocy-tózy), znížený počet červených krviniek, pokles hemoglobínu, znížený počet krvných doštičiek


Zlyhanie kostnej drene, pancytopé-nia, hemolytická anémia

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Vertigo, parestézia, ageúzia, dysgeúzia,

Trasenie, poruchy rovnováhy


Mozgová ischémia vrátane mozgovej príhody a tranzitórne-ho ischemi-ckého záchvatu, zhoršené psychomo-torické schopnosti, pocit pálenia, parosmia

Poruchy oka


Poruchy videnia vrátane zahmleného videnia

Konjunktivi-tídaPoruchy ucha a labyrintuZhoršený sluch, tinnitusPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída, sinusitída, dyspnoe

Bronchospazmus vrátane zhoršenia astmy, nazálna kongescia
Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zápal gastrointesti-nálneho traktu, poruchy chuti, abdominálna nepohoda, dyspepsia, hnačka, nevoľnosť, vracanie

Pankreatitída (pri ACE inhibítoroch boli veľmi výnimočne hlásené prípady fatálneho konca), zvýšené pankreatické enzýmy, angioedém tenkého čreva, bolesť v hornej časti brucha vrátane gastritídy, zápcha, sucho v ústach

Glositída


Aftózna stomatitída

Poruchy obličiek a močových ciest


Zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zhoršenie preexistujúcej proteinúrie, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi
Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka najmä makulopapu-lárna

Angioedém; veľmi výnimočne môže byť obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému fatálna; pruritus, hyperhidróza

Exfoliatívna dermatitída, urtikária, onycholýza

Fotosen-zitívne reakcie

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiform-ný erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, psoriazi-formná dermatitída, pemfigoid-ný alebo lichenoidný exantém alebo enantém, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalový spazmus, myalgia

Artralgia
Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšená hladina draslíka v krvi

Anorexia, znížená chuť do jedlaZnížená hladina sodíka v krvi

Poruchy ciev

Hypotenzia, ortostatická hypotenzia, synkopa

Sčervenanie

Vaskulárna stenóza, hypoperfúzia, vaskulitída


Raynaudov fenomén

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť na hrudníku, únava

Pyrexia

AsténiaPoruchy imunitného systému

Anafylak-tické alebo anafylaktoid-né reakcie, zvýšené antinukleárne protilátky

Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu

Cholestatická žltačka, hepatocelu-lárne poškodenie


Akútne zlyhanie pečene, cholestatic-ká alebo cytolytická hepatitída (veľmi výnimočne s fatálnym koncom)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Prechodná erektilná impotencia, znížené libidoGynekomastia

Psychické poruchy


Zhoršená nálada, úzkosť, nervozita, nepokoj, poruchy spánku vrátane somnolencie

Stav zmätenosti


Poruchy pozornosti


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť ramiprilu bola sledovaná v 2 klinických štúdiách u 325 detí a dospievajúcich vo veku 2‑16 rokov. Kým nežiaduce účinky sú svojím charakterom a závažnosťou podobné tým, ktoré sa vyskytli u dospelých, u detí je vyššia frekvencia výskytu nasledujúcich nežiaducich účinkov:


 • Tachykardia, nazálna kongescia a rinitída, "častá" (t.j. ≥1/100 až <1/10) u detí a "menej častá" (t.j. ≥1/1 000 až <1/100) u dospelých.

 • Konjunktivitída "častá" (t.j. ≥1/100 až <1/10) u detí, avšak "zriedkavá” (t.j. ≥1/10 000 až <1/1 000) u dospelých.

 • Tras a žihľavka "menej častá" (t.j. ≥1/1 000 až <1/100) u detí, avšak "zriedkavá" (t.j. ≥1/10 000 až <1/1 000) u dospelých.

Celkový bezpečnostný profil ramiprilu sa u detí a dospievajúcich signifikantne nelíši v porovnaní s bezpečnostným profilom u dospelých.


4.9 Predávkovanie


K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient musí byť dôkladne monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté opatrenia zahrňujú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II (angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, priame, ATC kód C09AA05.


Spôsob účinku

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. “prodrug” ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje vazodilatáciu.

Keďže angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Farmakodynamické účinky

Antihypertenzné vlastnosti:

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku vo vodorovnej polohe a v stoji bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.

U väčšiny pacientov sa nástup antihypertenzného účinku jednorazovej dávky prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Maximum účinku jednorazovej dávky sa obvykle dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom podaní. Antihypertenzný účinok jednorazovej dávky obvykle trvá 24 hodín.

Maximum antihypertenzného účinku pokračujúcej liečby ramiprilom sa vo všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že antihypertenzný účinok sa udržuje dlhodobou liečbou trvajúcou 2 roky.

Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné zvýšenie krvného tlaku.


Zlyhanie srdca:

Okrem konvenčnej liečby diuretikami a voliteľnými srdcovými glykozidmi sa ramipril preukázal ako účinný u pacientov s funkčnými triedami II-IV New York Heart Association.

Liek mal prospešné účinky na hemodynamiku srdca (znížený plniaci tlak ľavej a pravej komory, znížená celková periférna vaskulárna rezistencia, zvýšený srdcový výdaj a zlepšený srdcový index). Taktiež znižoval neuroendokrinnú aktiváciu.


Klinická bezpečnosť a účinnosť


Kardiovaskulárna prevencia/Nefroprotekcia:

Uskutočnila sa preventívna placebom kontrolovaná štúdia (HOPE-study), kde sa pridával ramipril k štandardnej liečbe u viac ako 9 200 pacientov. Do štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho ochorenia buď po aterotrombotickom kardiovaskulárnom ochorení (koronárne ochorenie srdca v anamnéze, mozgová príhoda alebo periférne vaskulárne ochorenie) alebo s diabetom mellitus a aspoň jedným prídavným rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).

Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných a kombinovaných (primárne kombinované udalosti).


Štúdia HOPE: hlavné výsledky


Ramipril

%

Placebo

%

Relatívne riziko

(95 % interval spoľahlivosti)

p-hodnota

Všetci pacienti

n=4 645

N=4 652Primárne kombinované udalosti

14,0

17,8

0,78 (0,70‑0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70‑0,90)

<0,001

Smrť z kardiovaskulárnej príčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64‑0,87)

<0,001

Mozgová príhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56‑0,84)

<0,001

Sekundárne koncové ukazovatele

Smrť z akejkoľvek príčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75‑0,95)

0,005

Potreba revaskularizácie

16,0

18,3

0,85 (0,77‑0,94)

0,002

Hospitalizácia kvôli nestabilnej angíne

12,1

12,3

0,98 (0,87‑1,10)

NS

Hospitalizácia kvôli zlyhaniu srdca

3,2

3,5

0,88 (0,70‑1,10)

0,25

Komplikácie súvisiace s diabetom

6,4

7,6

0,84 (0,72‑0,98)

0,03


Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok pridania ramiprilu 10 mg k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní s placebom u 3 577 pacientov vo veku ≥55 rokov (bez limitácie hornej hranice veku) s prevahou pacientov s diabetom 2. typu (a aspoň jedným ďalším KVS rizikovým faktorom), s normálnym tlakom alebo s vysokým tlakom.

Primárna analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientov v štúdii užívajúcich ramipril a u 149 (8,4 %) pacientov užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná nefropatia, čo zodpovedalo RRR 24 %; 95 % CI [3‑40], p = 0,027.

Štúdia REIN, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, s paralelnými skupinami, placebom kontrolovaná, zameraná na vyhodnotenie účinku liečby ramiprilom na rýchlosť poklesu glomerulárnej filtrácie (GFR) u 352 normotenzných alebo hypertenzných pacientov (vo veku 18‑70 rokov), ktorí mali miernu (t.j. priemernú urinárnu proteínovú exkréciu >1 a <3 g/24 h) alebo ťažkú proteinúriu (≥3 g/24 h) zapríčinenú chronickou nediabetickou nefropatiou. Obidve skupiny pacientov boli prospektívne stratifikované.

Základná analýza pacientov s najťažšou proteinúriou (u tejto skupiny pacientov bola štúdia predčasne ukončená kvôli benefitu v skupine s ramiprilom) ukázala, že priemerná rýchlosť poklesu GFR za mesiac bola nižšia s ramiprilom v porovnaní s placebom; ‑0,54 (0,66) oproti ‑0,88 (1,03) ml/min/mesiac, p = 0,038. Rozdiel medzi skupinami bol teda 0,34 [0,03‑0,65] za mesiac a okolo 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientov v skupine s ramiprilom dosiahlo kombinovaný sekundárny koncový ukazovateľ zdvojnásobenie východiskovej koncentrácie kreatinínu v sére a/alebo posledný stupeň ochorenia obličiek (“end-stage of renal disease” - ESRD) (potreba dialýzy alebo transplantácie obličky), kým v skupine s placebom to bolo 45,5 % pacientov (p = 0,02).


Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu

Do štúdie AIRE bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov s prechodnými/pretrvávajúcimi klinickými príznakmi srdcového zlyhania po zistenom infarkte myokardu. Liečba ramiprilom bola začatá v niektorý deň časového intervalu od 3 do 10 dní po akútnom infarkte myokardu. Štúdia ukázala, že po uplynutí času sledovania v priemere 15 mesiacov bola mortalita u pacientov liečených ramiprilom 16,9 % a u pacientov liečených placebom 22,6 %. Znamená to, že absolútna redukcia mortality bola 5,7 % a redukcia relatívneho rizika 27 % (95 % CI [11‑40 %]).


Deti a dospievajúci

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii, do ktorej bolo zaradených 244 pediatrických pacientov s hypertenziou (73 % primárna hypertenzia) vo veku 6‑16 rokov, pacienti dostávali buď nízku dávku, strednú dávku alebo vysokú dávku ramiprilu na dosiahnutie plazmatickej koncentrácie ramiprilátu zodpovedajúcej rozsahu dávok u dospelých 1,25 mg, 5 mg a 20 mg na základe telesnej hmotnosti. Na konci štvrtého týždňa bol ramipril pri najvyššej dávke neúčinný, pokiaľ ide o ukazovateľ zníženia systolického krvného tlaku, ale diastolický krvný tlak sa pri najvyššej dávke znížil. Stredné aj vysoké dávky ramiprilu ukázali signifikantnú redukciu aj systolického diastolického krvného tlaku u detí s potvrdenou hypertenziou.

Tento účinok nebol sledovaný v randomizovanej, dvojito zaslepenej, stiahnutej štúdii s eskaláciou dávky v trvaní 4 týždňov s 218 pediatrickými pacientmi vo veku 6‑16 rokov (75 % primárna hypertenzia), kde sa u diastolického aj u systolického tlaku preukázala mierna odozva, ale nie štatisticky významný návrat na základnú hodnotu, vo všetkých skúšaných hladinách dávok [nízka dávka (0,625 mg‑2,5 mg), stredná dávka (2,5 mg‑10 mg) alebo vysoká dávka (5 mg‑20 mg)] ramiprilu v závislosti od telesnej hmotnosti. V skúmanej pediatrickej populácii ramipril nemal lineárnu odpoveď na dávku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika a metabolizmus


Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2‑4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Metabolizmus

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.

Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou koncentráciou.

Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas koncentrácie ramiprilátu 13‑17 hodín po dávkach 5‑10 mga dlhší po nižších dávkach 1,25‑2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát.

Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že v materskom mlieku je takmer nemerateľná hladina ramiprilu a jeho metabolitu. Avšak účinok viacerých dávok nie je známy.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2)

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodením funkcie pečene je metabolizovanie ramiprilu na ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene.


Laktácia

Jedna perorálna dávka ramiprilu 10 mg vyvolala nezistiteľnú hladinu v materskom mlieku. Avšak účinok viacnásobných dávok nie je známy.


Deti a dospievajúci

Farmakokinetický profil ramiprilu sa skúmal u 30 pediatrických hypertenzných pacientov vo veku 2‑16 rokov vážiacich >10 kg. Po dávkach od 0,05 až 0,2 mg/kg sa ramipril rýchlo a extenzívne metabolizoval na ramiprilát. Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu sa dosiahla v intervale 2‑3 hodín. Klírens ramiprilátu vysoko koreloval s protokolom o telesnej hmotnosti (p<0,01) ako aj s dávkou (p<0,001). Klírens a distribučný objem narastal so stúpajúcim vekom detí vo všetkých skúšaných hladinách dávok. Dávka 0,05 mg /kg u detí dosiahla hladinu expozície porovnateľnú s tou, ktorá sa dosiahla u dospelých liečených ramiprilom 5 mg. Dávka 0,2 mg/kg u detí mala za následok hladinu expozície vyššiu ako maximálna odporúčaná dávka 10 mg za deň u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na akútnu toxicitu u hlodavcov a psov sa perorálne podanie ramiprilu preukázalo ako nepostačujúce.

Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa robili na potkanoch, psoch a opiciach. U troch druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov a zmeny krvného obrazu.

V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psa a opice od denných dávok 250 mg/kg/deň.

Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy 2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov.

Toxikologické štúdie reprodukcie u potkana, králika a opice nepreukázali žiadne teratogénne vlastnosti.

Fertilita u potkanov nebola zhoršená ani u jedincov samčieho ani samičieho pohlavia.

Podanie ramiprilu potkanom samičieho pohlavia vo fetálnom období a počas laktácie spôsobilo nevratné poškodenie obličiek (dilatácia obličkovej panvičky) u mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyšších.

Extenzívne testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.

U veľmi mladých potkanov, ktorým sa podávala jednotlivá dávka ramiprilu, sa pozorovalo ireverzibilné poškodenie obličiek.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydrogén uhličitan sodný

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Predželatinovaný kukuričný škrob

Nátriumstearylfumarát

Žltý oxid železitý (E172) - len v 2,5 mg a 5 mg tabletách

Červený oxid železitý (E172) -len v 5 mg tabletách


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Pre 1,25 mg tablety:2 roky.

Pre 2,5 mg, 5 mg a 10 mg tablety:3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC//Al): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BILLEV PHARMA ApS, Fuglebækgaard, Elmegårdsvej 1A, Tørslev, 3630 Jægerspris, Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Ramipril Billev 1,25 mg: 58/0151/13-S

Ramipril Billev 2,5 mg: 58/0152/13-S

Ramipril Billev 5 mg: 58/0153/13-S

Ramipril Billev 10 mg: 58/0154/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


15Ramipril Billev 10 mg