+ ipil.sk

Ramipril H 5 mg/25 mg ActavisPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev.č.: 2011/08703

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/08705

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04886


Písomná informácia pre používateľa


Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis

tablety


ramipril/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Ramipril H Actavis a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ramipril H Actavis

 3. Ako užívať Ramipril H Actavis

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Ramipril H Actavis

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Ramipril H Actavis a na čo sa používa


Ramipril H Actavisje kombináciou dvoch liekov, ktoré sa nazývajú ramipril a hydrochlorotiazid.


Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných ,,ACE inhibítory” (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Ramipril H Actavis účinkuje tak, že:

znižuje tvorbu látok, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak

uvoľňuje a rozširuje krvné cievy

uľahčuje srdcu udržiavať v tele krvný obeh.


Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných ,,tiazidové diuretiká”. Jeho pôsobením sa zvyšuje objem vody (moču), ktorú telo produkuje. To znižuje krvný tlak.


Ramipril H Actavissa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých. Obe liečivá pôsobia na zníženie krvného tlaku. Spolu sa používajú vtedy, ak liečba iba jedným z nich nebola účinná.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ramipril H Actavis


Neužívajte Ramipril H Actavis:

 • ak ste alergický na ramipril, hydrochlorotiazid alebo ktorúkoľvek inú zložku tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste alergický na lieky podobné lieku Ramipril H Actavis (iné ACE inhibítory alebo sulfónamidové deriváty).

Príznakom alergickej reakcie môže byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • ak ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva ,,angioedém”. Príznakom môže byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.

 • ak chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. Liečba liekom Ramipril H Actavis nemusí byť pre vás vhodná a závisí to od toho, aký prístroj sa používa

 • ak máte vážne problémy s pečeňou

 • ak máte v krvi abnormálne množstvo solí (vápnik, draslík, sodík)

 • ak máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza)

 • ak máte vážne problémy s obličkami a nechodíte na dialýzu

 • počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri časť“Tehotenstvo a dojčenie”)

 • ak dojčíte (pozri časť pod názvom „Tehotenstvo a dojčenie”)

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a ste liečený liekmi, ktoré obsahujú aliskirén.


Ak sa na vás čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje, neužívajte Ramipril H Actavis. Ak nie ste si istý, opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ramipril H Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Povedzte svojmu lekárovi:

 • ak máte problém so srdcom, pečeňou alebo obličkami,

 • ak máte veľký úbytok solí alebo tekutín v tele (spôsobený ochorením (vracanie), hnačkou, väčším výdajom potu ako obvykle, diétou s obmedzeným príjmom soli, dlhodobým užívaním diuretík (tabletky na odvodnenie) alebo dialýzou),

 • ak budete podstupovať liečbu na zmiernenie alergie po uštipnutí včelou alebo osou (desenzibilizácia),

 • ak vám bude v dohľadnom čase podané anestetikum. Podáva sa z dôvodu operácie alebo zubného zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu Ramiprilom H Actavis jeden deň predtým. Poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte v krvi vysoké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami krvných testov),

 • ak máte kolagénové cievne ochorenie ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus,

 • ak užívate aliskirén liek užívaný na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • pokiaľ ste pacient tmavej pleti, liek môže mať menší účinok a viac nežiaducich reakcií,

 • ak máte veľmi vysoký krvný tlak,

 • Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Ramipril H Actavis sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

 • Liečivo hydrochlorotiazid môže spôsobiť nezvyčajnú reakciu, ktorá vedie k zníženej ostrosti zraku a bolesti očí. Môžu to byť príznaky zvýšeného očného tlaku a zvyčajne sa objavia počas niekoľkých hodín až týždňov po začiatku liečby Ramiprilom H Actavis. Pokiaľ sa príznaky neliečia, môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku.

 • Ramipril H Actavis môže spôsobiť angioedém. Príznaky môžu zahŕňať opuch rúk, tváre, úst, jazyka a/alebo hrdla s problémom pri prehĺtaní alebo dýchaní.

 • Pokiaľ sa u vás objaví suchý kašeľ, ktorý trvá dlhšiu dobu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti

Ramipril H Actavissa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože nie sú žiadne informácie pre túto skupinu pacientov.


Ak sa na vás čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje (alebo nie ste si istý), opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Ramipril H Actavis.


Iné lieky a Ramipril H Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Ramipril H Actavis môže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. Taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Ramiprilu H Actavis.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Môžutotiž oslabiťúčinok lieku Ramipril H Actavis:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofen alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová)

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať váš krvný tlak.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s liekom Ramipril H Actavis, môžu zvýšiťpravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofen alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová)

 • lieky, ktoré znižujú množstvo draslíka v krvi. Patria sem lieky proti zápche, diuretiká (tablety na odvodnenie), amfotericín B (používaný pri hubových infekciách) a ACTH (používa sa pri vyšetrení funkcie nadobličkových žliaz)

 • protinádorové lieky (chemoterapia)

 • lieky na problémy so srdcom, vrátane tých, ktoré liečia problémy so srdcovým tepom

 • lieky, ktoré bránia organizmu odmietnuť orgán po transplantácii, napríklad cyklosporín

 • diuretiká (tablety na odvodnenie) ako napríklad furosemid

 • lieky, ktoré vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na riedenie krvi)

 • steroidové lieky proti zápalu ako je napríklad prednizolón,

 • výživové doplnky s obsahom vápnika

 • alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)

 • prokaínamid (používa sa pri problémoch s rytmom srdca)

 • kolestyramín (používa sa na zníženie hladiny tukov v krvi)

 • karbamazepín (používa sa na liečbu epilepsie).


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.Ramipril H Actavis môže mať vplyv na ich účinok:

 • lieky na liečbu cukrovky ako sú napríklad perorálne (ústami podávané) lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramipril H Actavis môže znížiť množstvo cukru v krvi. Dôkladne si sledujte hladinu cukru v krvi počas užívania Ramiprilu H Actavis.

 • lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). Ramipril H Actavis vám môže zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár vám musí dôkladne sledovať hladinu lítia v krvi.

 • lieky na uvoľnenie svalov

 • chinín (používa sa na liečbu malárie)

 • lieky s obsahom jódu. Môžu sa používať, ak ste v nemocnici vyšetrovaný röntgenom alebo skenerom.

 • penicilín (používa sa pri liečbe infekcií)

 • lieky na riedenie krvi, ktoré užívate ústami (perorálne antikoagulanty), ako napríklad warfarín

 • vildagliptín (používa sa na liečbu cukrovky 2. typu).


Ak sa na vás čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje (alebo ak nie ste si istý), povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Ramipril H Actavis.


Testy

Konzultujte užívanie lieku so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte podstúpiť vyšetrenie prištítnych teliesok. Ramipril H Actavis môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia.

 • ak ste športovec a máte podstúpiť dopingový test. Ramipril H Actavis môže spôsobiť pozitívny výsledok.


Ramipril H Actavis a jedlo, nápoje a alkohol

 • Konzumácia alkoholu počas liečby Ramiprilom H Actavis môže spôsobiť pocit závrate alebo pocit mierneho točenie hlavy. Ak potrebujete vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy užívate Ramipril H Actavis, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, keďže alkohol môže znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.

 • Ramipril H Actavis sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ramipril H Actavis sa nemá užívať počas prvých 12 týždňov tehotenstva a nesmie sa užívať po 13. týždni tehotenstva, pretože jeho užívanie počas tehotenstva môže byť škodlivé pre vaše dieťa. Ak otehotniete počas liečby Ramiprilom H Actavis, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

Ešte pred plánovaným tehotenstvom je potrebné prejsť na vhodnú alternatívnu liečbu.


Dojčenie

Ak dojčíte, neužívajte Ramipril H Actavis.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Hydrochlorotiazid

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžeteotehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí aby ste začali užívať iný liek, keďžeRamipril H Actavis sa neodporúča užívať v tehotenstve. Je to preto, že Ramipril H Actavisprechádza placentou a jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť potenciálne škodlivé účinky na plod a novorodenca.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania Ramiprilu H Actavis môžete pociťovať závrat. Je to viac pravdepodobné na začiatku liečby Ramiprilom H Actavis alebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


Ramipril H Actavis obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukorlaktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.


 1. Ako užívať Ramipril H Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Užívajte tento liek ústami a každý deň v rovnakom čase, zvyčajne ráno.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.

 • Tablety nedrvte ani nežujte.


Odporúčaná dávka

Liečba vysokého krvného tlaku

Lekár vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude váš krvný tlak pod kontrolou.


Starší pacienti

Lekár vám úvodnú dávku zníži a liečbu vám bude upravovať pomalšie.


Ak užijete viac Ramipril H Actavis, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte o odvoz inú osobu alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Ramipril H Actavis

 • ak vynecháte dávku, užite až tú dávku, ktorá má nasledovať a to v obvyklom čase

 • neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Ramipril H Actavisa choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vážnych vedľajších účinkov, nakoľko je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:

 • opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky ťažkej alergickej reakcie na Ramipril H Actavis,

 • ťažké kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Hneď informujte svojho lekára, ak spozorujete:

 • zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca (palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo ťažšie problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody,

 • sťažené dýchanie, kašeľ a horúčku trvajúce 2 až 3 dni a znížený pocit hladu. Môžu to byť príznaky pľúcnych problémov vrátane zápalu.

 • ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

 • silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene) alebo poškodenie pečene.


K ďalším vedľajším účinkom patria:

Ak sa niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy alebo pocit slabosti a únavy,

 • pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby Ramiprilom H Actavis alebo keď začnete užívať vyššiu dávku,

 • suchý, dráždivý kašeľ alebo zápal priedušiek,

 • krvné testy preukázali viac cukru v krvi ako zvyčajne. Ak máte cukrovku, môže sa týmto zhoršiť,

 • krvné testy preukázali viac kyseliny močovej alebo tukov v krvi ako zvyčajne,

 • bolestivé, sčervenané a opuchnuté kĺby.


Menej časté (môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb)

 • kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená,

 • sčervenanie, mdloby, hypotenzia (abnormálne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete,

 • problémy s rovnováhou (vertigo),

 • svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia),

 • mimovoľný tras,

 • psoriáza (opakujúce sa kožné ochorenie, zahŕňajúce kožné zmeny a suchú kožnú vyrážku),

 • strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti,

 • poruchy spánku,

 • pocit depresie, úzkosti, strata záujmu o okolie, väčšia nervozita alebo chvenie ako zvyčajne,

 • upchatý nos, zápal prinosových dutín (sinusitída), sťažené dýchanie,

 • zápal ďasien (gingivitída), opuchnuté ústa,

 • červené, svrbiace, opuchnuté alebo slziace oči,

 • zvonenie v ušiach,

 • rozmazané videnie,

 • vypadávanie vlasov,

 • bolesť na hrudníku

 • bolesť svalov,

 • zápcha, bolesť žalúdka alebo čriev,

 • tráviace ťažkosti alebo pocit na vracanie,

 • porucha trávenia,

 • vylučovanie väčšieho množstva tekutiny (moču) cez deň ako zvyčajne,

 • zvýšené potenie ako zvyčajne alebo pocit smädu,

 • problémy s obličkami vrátane zlyhania obličiek (príznaky môžu zahŕňať bolesť v spodnej časti chrbta a zníženom objeme vylúčeného moču),

 • strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia), znížený pocit hladu,

 • zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca,

 • opuchnuté ruky a nohy. Môže to byť príznakom toho, že vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako obvykle.

 • horúčka,

 • sexuálna neschopnosť u mužov,

 • zápal žlčníka (ktorý môže spôsobiť bolesť brucha, nevoľnosť, zvracanie),

 • krvné testy preukázali znížený počet červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek v hemoglobíne,

 • krvné testy preukázali zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek,

 • krvné testy preukázali zníženú hladinu draslíka v krvi ako zvyčajne.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať viac ako 1 z 10 000 osôb)

 • vracanie, hnačka alebo pálenie záhy,

 • vredy v ústach,

 • červený, opuchnutý jazyk alebo sucho v ústach,

 • krvné testy preukázali zvýšenú hladinu draslíka v krvi ako zvyčajne.


Neznáme (z dostupných údajov)

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • ťažkosti so sústredením sa, pocity nepokoja alebo zmätenosti,

 • prsty a palce menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť oteplia, brnia alebo sú bolestivé. Môže to byť Raynaudov fenomén.

 • zväčšenie prsníkov u mužov,

 • krvné zrazeniny,

 • poruchy sluchu,

 • vaše oči sú suchšie ako zvyčajne,

 • zníženie zrakovej ostrosti a bolesť očí (možné príznaky akútného glaukómu s uzavretým uhlom),

 • videnie na žlto,

 • dehydratácia (nedostatok tekutín v organizme),

 • opuch, bolesť a sčervenanie líca (zápal slinnej žľazy),

 • opuch čreva, ktorý sa nazýva ,,intestinálny angioedém”, ktorý sa prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka,

 • zvýšená citlivosť na slnko ako zvyčajne,

 • silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka alebo iné kožné reakcie ako červená vyrážka na tvári alebo na čele,

 • kožná vyrážka alebo modriny,

 • zhoršenie psoriázy, pokiaľ ňou trpíte,

 • stav známy ako systémový lupus erythematosus (SLE), ktorý spôsobuje bolesti kĺbov, kožné vyrážky a horúčku,

 • škvrny na koži a chladné končatiny,

 • problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z lôžka),

 • stuhnuté svaly a kosti alebo neschopnosť pohnúť sánkou (tetánia),

 • svalová slabosť alebo kŕče,

 • znížená sexuálna túžba u žien a u mužov,

 • krv v moči. Môže to byť príznak problémov s obličkami (intersticiálna nefritída).

 • zvýšená hladina cukru v moči,

 • zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený krvným testom,

 • krvné testy preukázali príliš málo krviniek v krvi (pancytopénia),

 • krvné testy preukázali zníženú hladinu sodíka, chloridu a horčíka v krvi ako zvyčajne,

 • krvné testy preukázali zvýšenú hladinu vápnika v krvi ako zvyčajne,

 • spomalené alebo zhoršené reakcie,

 • zmeny vnímania vône,

 • ťažkosti pri dýchaní alebo zhoršenie astmy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ramipril H Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ramipril H Actavis obsahuje

 • Liečivá sú ramipril a hydrochlorotiazid.

 • Ďalšie zložky sú: hydrogénuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, predželatinovaný kukuričný škrob, stearylfumaran sodný


Ako vyzerá Ramipril H Actavis a obsah balenia


Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis sú: biele až krémovo-biele, ploché, neobalené tablety kapsulovitého tvaru, s deliacou ryhou na jednej strane, s onačením „12,5“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis sú: biele až krémovo-biele, ploché, neobalené tablety kapsulovitého tvaru, s deliacou ryhou na jednej strane a zrazenou hranou, s onačením „25“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia

10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Dánsko


Výrobca

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 78, P.O. Box 420, IS-222 Hafnarfjördur, Island


Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta


Extractum Pharma Co. Ltd.

6413 Kunfehértó IV, Körszet 6, Maďarsko


Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shose Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Švédsko

Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

Maďarsko

Meramyl HCT

Poľsko

Vivace Plus

Litva

Ramipril HCT Actavis

Česká republika, Slovenská republika

Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis

Dánsko

Ramipril/Hydrochlorothiazid Actavis

Lotyšsko, Estónsko

Ramipril HCT Actavis 2,5 mg/12,5 mg

Ramipril HCT Actavis 5 mg/25 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.


Page 9

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/08705

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04886


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


NÁZOV LIEKU


Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis

Ramipril H 5 mg/25 mg ActavisKVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis obsahuje: 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocná látka so známym účinkom:

2,5 mg/12,5 mg obsahuje 61,3 mg laktózy.


Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis obsahuje: 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocná látka so známym účinkom:

5 mg/25 mg obsahuje 122,5 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


liekovÁ forma


Tablety


Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis

Biele až krémovo-biele, ploché, neobalené tablety kapsulovitého tvaru, o rozmere 4,0 x 8,0 mm, s deliacou ryhou na jednej strane, s onačením „12,5“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis

Biele až krémovo-biele, ploché, neobalené tablety kapsulovitého tvaru, o rozmere 5,0 x 10,0 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a zrazenou hranou, s onačením „25“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


KlinicKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.


Fixná kombinovaná dávka je indikovaná u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je možné spoľahlivo kontrolovať iba ramiprilom alebo iba hydrochlorotiazidom.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku. Podávanie fixnej kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu sa zvyčajne odporúča po titrácii dávky s jednou zo zložiek.


Liečba Ramiprilom H Actavis sa má začať s najnižšou odporúčanou dávkou. V prípade potreby je možné dávku postupne zvyšovať, až pokiaľ sa nedosiahne požadovaná úroveň krvného tlaku. Maximálna povolená dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti liečený diuretikami

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov liečených diuretikami, pretože sa môže v začiatkoch liečby vyskytnúť hypotenzia. Pred začatím liečby Ramiprilom H Actavis je potrebné zvážiť zníženie dávok diuretík alebo liečbu diuretikami ukončiť.


Ak ukončenie liečby diuretikami nie je možné, odporúča sa, aby liečba začala najnižšou možnou dávkou ramiprilu (1,25 mg denne) vo voľnej kombinácii. Následne sa odporúča aby zmena v začiatočnej dennej dávke neprekročila viac ako 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Ramipril H Actavis je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek, pretože obsahuje hydrochlorotiazid (klírens keratinínu < 30 ml/min)(pozri časť 4.3).

Pacientom s poruchou funkcie obličiek môže byť potrebné znížiť dávky Ramiprilu H Actavis. Pacientom, ktorí majú klírens keratinínu medzi 30 a 60 ml/min, má byť podávaná dávka s najnižšou fixnou kombinácou ramiprilu s hydrochlorotiazidom po podaní samostatnej dávky ramiprilu.

Maximálna povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liečba Ramiprilom H Actavis začať iba pod dôkladným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Ramipril H Actavis je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene. (Pozri časť 4.3)


Starší pacienti

Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky má byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov, a to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov.


Pediatrickí pacienti

Používanie lieku Ramipril H Actavis sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Perorálne podanie.


Ramipril H Actavis sa odporúča užívať raz denne v rovnakom čase, zvyčajne ráno.


Ramipril H Actavis možno užívať s jedlom alebo bez jedla, pretože príjem potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).

Ramipril H Actavis sa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuvať ani drviť.


 1. Kontraindikácie


 • hypersenzitivita na liečivo, alebo na ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor, hydrochlorotiazid, iné tiazidové diuretiká, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku Ramiprilu H Actavis uvedených v časti 6.1.


 • angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II (AIIRA)

 • extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým povrchom (pozri časť 4.5)

 • významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • laktácia (pozri časť 4.6)

 • ťažká porucha funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min u nedialyzovaných pacientov.

 • klinicky relevantné poruchy elektrolytov, ktoré liečba Ramiprilom H Actavis môže zhoršiť (pozri časť 4.4).

 • ťažká porucha funkcie pečene, hepatická encefalopatia.

 • súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom mellitus alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) (pozri časť 4.4).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné skupiny pacientov


Gravidita

Počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako napríklad ramiprilom alebo antagonistami receptoru angiotenzínuII (AIIRA). Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/antagonistami AIIR nepovažuje vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi/antagonistami AIIR sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie


Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.

Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:

 • pacienti s ťažkou hypertenziou

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná

 • pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu.


Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň pred operáciou.


Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


Primárny hyperaldosteronizmus

Kombinácia ramiprilu a hydrochlorotiazidu nie je vhodná na liečbu primárneho hyperaldosteronizmu. Ak ramipril a hydrochlorotiazid užívajú pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom, je potrebné monitorovať plazmatickú hladinu draslíka.


Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Elektrolytické poruchy spôsobené diuretickou liečbou, vrátane liečby hydrochlorotiazidom, môžu u pacientov s poruchami funkcie pečene spôsobiť pečeňovú encefalopatiu.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby, najmä v počiatočných týždňoch, sa musí sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť 4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky alebo s renovaskulárnym ochorením, vrátane pacientov s hemodynamicky významnou jednostrannou stenózou renálnej artérie.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou obličiek môžu tiazidy urýchliť urémiu. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môžu rozvinúť kumulatívne efekty liečiva. Ak sa preukáže progredujúce zhoršenie funkcie obličiek, ktoré je indikované zvýšením hladiny nebielkovinového dusíka, je nutné dôkladne prehodnotiť liečbu a zvážiť vysadenie diuretickej liečby (pozri časť 4.3).


Elektrolytová nerovnováha

Podobne ako u ostatných pacientov, ktorí sú liečení diuretikami, je potrebné vykonávať pravidelné vyšetrenie elektrolytov v sére v príslušných intervaloch. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia a hypochloremická alkalóza). Aj keď môže pri užívaní tiazidových diuretík vzniknúť hypokaliémia, súbežná liečba ramiprilom môže hypokaliémiu spôsobenú diuretikami znížiť. Riziko hypokaliémie je najväčšie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s veľkou diurézou, u pacientov s nedostatočným príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou liečbou kortikosteroidmi alebo ACTH (pozri časť 4.5). Prvé meranie plazmatickej hladiny draslíka sa má urobiť počas prvého týždňa po začatí liečby. Ak sa zistí nízka hladina draslíka, musí sa urobiť náprava.

Je možný výskyt dilučnej hyponatriémie. Zníženie hladiny sodíka môže byť na začiatku asymptomatické a preto je nevyhnutné pravidelné kontrolovanie hladiny sodíka. U starších pacientov a pacientov, ktorí majú cirhózu, musí byť kontrolovanie častejšie.

Bolo dokázané, že tiazidy zvyšujú vylučovanie magnézia v moči, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Ramiprilu H Actavis bola pozorovaná hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov), pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Hepatická encefalopatia

Poruchy elektrolytov spôsobené diuretickou liečbou vrátane liečby hydrochlorotiazidom môžu u pacientov s ochorením pečene spôsobiť hepatickú encefalopatiu. V prípade hepatickej encefalopatie musí byť liečba okamžite ukončená.


Hyperkalciémia

Hydrochlorotiazid stimuluje renálnu reabsorbciu kalcia a môže spôsobiť hyperkalciémiu. Môže tiež interferovať pri testovaní funkcie prištítnych teliesok.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený angioedém(pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému je nutné liečbu Ramiprilom H Actavis ukončiť.

Bezodkladne sa musí začať núdzová liečba. Pacient musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Ramiprilu H Actavis, (pozri časť 4.8) bol hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).

Príznaky intestinálneho angioedému vymizli po vysadení ACE inhibítora.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby Ramiprilom H Actavis.


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ataktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermiu) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Akútna myopia a glaukóm s uzavretým uhlom

Hydrochlorotiazid ako sulfonamid môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, čo má za následok akútnu prechodnú myopatiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútny nástup zhoršenia zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a zvyčajne sa vyskytnú počas niekoľkých hodín až týždňov po začatí liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť vedie k trvalej strate zraku. Primárna liečba pozostáva v čo najrýchlejšom ukončení liečby hydrochlorotiazidom. Promptnú lekársku alebo chirurgickú liečbu je potrebné zvážiť, ak je vnútroočný tlak stále mimo kontroly.Medzi rizikové faktory vzniku akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môže patriť alergia na sulfonamidy alebo penicilíny v anamnéze.


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako iné ACE inhibítory, ramipril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Atléti

Hydrochlorotiazid môže spôsobiť pozitívny výsledok dopingového testu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba Tiazidom môže znížiť glukózovú toleranciu. U diabetických pacientov môže byť nutné upraviť dávky inzulínu alebo perorálnych hypoglykemických prípravkov. Počas liečby tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.

Pri liečbe tiazidmi dochádza k zvýšeniu hladiny cholesterolu a triglyceridov. U niektorých pacientov môže liečba tiazidmi vyvolať hyperurikémiu alebo dnu.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.


Iné

U pacientov s alergickou anamnézou alebo anamnézou bronchiálnej astmy, ale aj bez daných anamnéz, sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Pri užívaní tiazidov bola popísaná možnosť exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus erythematosus.


Duálna blokáda renín-angiotenzínového-aldosteronového systému (RAAS)

V dôsledku inhibície renín-angiotenzínového-aldosteronového systému boli u citlivých pacientov hlásené hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny vo funkcii obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), najmä v kombinácii s liekmi, ktoré tento systém ovplyvňujú. Duálna blokáda renín-angiotenzínového-aldosteronového systému (napr. podávaním ramiprilu s inými blokátormi renín-angiotenzínového-aldosteronového systému) sa preto neodporúča. Ak sa podávanie tejto kombinácie považuje za potrebné, odporúča sa dôkladné sledovanie renálnych funkcií. Užívanie ramiprilu v kombinácii s aliskirénomje kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (klírens keratinínu <60 ml/min) ( pozri časť 4.3).


Laktóza

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskoudeficienciou laktázy alebo s poruchou glukózy a galaktózy.


 1. Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie


Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou so dextránsulfátompre zvýšené riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií(pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní


Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, ciklosporínu):Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín, terazosín):Predpokladá sa potenciácia rizikahypotenzie(pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (epinefrín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok Ramiprilu H Actavis: Odporúča sa sledovať krvný tlak. Okrem toho, hydrochlorotiazid môže znižovať účinok vazopresorických sympatomimetík.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek:Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Lítiové soli:Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať. Súbežné používanie tiazidových diuretík môže zvýšiť už zvýšené riziko lítiovej toxicity pri liečbe ACE inhibítormi. Preto sa neodporúča kombinácia ramiprilu a hydrochlorotiazidu s lítiom.


Antidiabetiká vrátane inzulínu: Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Hydrochlorotiazid môže oslabiť účinok antidiabetík. Preto sa v počiatočnej fáze kombinovanej liečby odporúča pozorné sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová:Predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku Ramiprilu H Actavis. Naviac súčasná liečba ACE inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


Perorálne antikoagulanty: súbežné užívanie hydrochlorotiazidu môže znížiť účinok antikoagulantov.


Kortikosteroidy, ACTH, amfotericín B, karbenoxolon, veľké množstvá sladkého drievka, laxatíva (v prípade dlhodobého užívania) a iné kaliuretické látky alebo látky znižujúce plazmatickú hladinu draslíka: zvýšené riziko hypokaliémie.


Digitalisové prípravky, liečivá, ktoré predlžujú QT interval a antiarytmiká: pri poruchách elektrolytov (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia) môže byť zvýšená ich proarytmická toxicita alebo znížené antiarytmické účinky.

Metyldopa: možná hemolýza.


Kolestyramín a iné enterálne iónové meniče: Znížené vstrebávanie hydrochlorotiazidu. Sulfónamidové diuretiká sa majú užívať minimálne jednu hodinu pred týmito liekmi alebo štyri až šesť hodín po.


Svalové relaxanty typu kurare: možné zosilnenie a predĺženie myorelaxačného účinku.


Kalciové soli a lieky zvyšujúce plazmatickú hladinu kalcia: v prípade súbežného podávania hydrochlorotiazidu je možné očakávať zvýšenie sérovej hladiny kalcia; preto sa vyžaduje pozorné sledovanie koncentrácie kalcia v sére.


Karbamazepín: riziko hyponatriémie vzhľadom na aditívny účinok s hydrochlorotiazidom.

Jód obsahujúci kontrastné médiá: v prípade dehydratácie, ktorá je zapríčinená užívaním diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, existuje zvýšené riziko akútnej poruchy obličiek, predovšetkým pri užívaní vysokých dávok jódu obsahujúceho kontrastné médiá.


Penicilín: hydrochlorotiazid sa vylučuje v distálnom tubule a redukuje vylučovanie penicilínu.


Chinín : hydrochlorotiazid znižuje vylučovanie chinínu.


Heparín: možné zvýšenie koncentrácie draslíku v sére.


Vildagliptín: u pacientov užívajúcich súčasne ACE inhibítory a vildagliptín sa zistil zvýšený výskyt angioedému.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4) a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítorminepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormisa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbou ACE inhibítorom/antagonistom receptoru angiotenzín II (AIIRA)počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri taktiež 5.3 'Predklinické údaje o bezpečnosti'). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledovaní pre možnú hypotenziu, oligúriu alebo hyperkaliémiu (pozri taktiež časti 4.3 a 4.4).


V prípade dlhodobého užívania počas tretieho trimestra gravidity môže hydrochlorotiazid spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a existuje riziko spomalenia rastu. Boli hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov, pokiaľ boli vystavený účinkom hydrochlorotiazidu krátko pred pôrodom.

Hydrochlorotiazid môže redukovať objem plazmy a uteroplacentárny prietok krvi.


Laktácia

Ramipril H Actavisje počas dojčenia kontraindikovaný.


Ramipril a hydrochlorotiazid sa vylučujú do materského mlieka v takej miere, že účinky u dojčených detí sú porovnateľné, keď sa terapeutická dávka ramiprilu a hydrochlorotiazidu podáva dojčiacim ženám. Prenedostatok informácií o používaní ramiprilu (pozri časť 5.2) počas dojčenia sa ramipril neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

Hydrochlorotiazid je vylučovaný do materského mlieka. Tiazidy môžu u dojčiacich žien spôsobiť pokles až potlačenie tvorby mlieka. Môžu sa vyskytnúť prípady precitlivenosti na sulfónamidové deriváty, hypokaliémia a nukleárny ikterus. Vzhľadom na možnosť výskytu závažných nežiaducich účinkov z obidvoch látok u dojčených detí, je nutné sa rozhodnúť, či bude prerušená laktácia alebo liečba, pričom sa berie do úvahy dôležitosť liečby pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov). Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo ak sa prechádza z iných liekov. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil ramiprilu + hydrochlorotiazidu zahŕňa adverzné reakcie, ktoré sa vyskytujú v spojení s hypotenziou a/alebo odvodnením kvôli zvýšenej diuréze. Liečivo ramipril môže vyvolať pretrvávajúci suchý kašeľ, zatiaľ čo liečivo hydrochlorotiazid môže zhoršiť metabolizmus glukózy, lipidov a kyseliny močovej. Obe liečivá majú inverzné účinky na draslík v plazme. Medzi vážne nežiaduce účinky patria angioedém alebo anafylaktické reakcie, poruchy obličiek alebo pečene, pankreatitída, vážne kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.


Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná na základe týchto pravidiel:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane anginy pectoris, tachykardie, arytmie, palpitácií, periférneho edému


Infarkt myokardu

Poruchy krvi a lymfatického systému


Znížený počet bielych krviniek, znížený počet červených krviniek, hemolytická anémia, pokles hemoglobínu, znížený počet krvných doštičiek


Zlyhanie kostnej drene, neutropénia vrátane agranulocytózy, pancytopénie, eozinofílie, hemokoncentrácia v dôsledku straty tekutín


Poruchy imunitného systému
Anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie na ramipril alebo anafylaktické reakcie na hydrochlorotiazid, zvýšené antinukleárne protilátky

Poruchy metabolizmu a výživy

Nedostatočne kontrolovaný diabetes mellitus, znížená glukózová tolerancia, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, zhoršenie dny, zvýšené hladiny cholesterolu a/alebo triglyceridov v krvi spôsobené hydrochlorotiazidom

Anorexia, znížená chuť do jedla, znížená hladina draslíku v krvi, pocit smädu spôsobený hydrochlorotiazidom

Zvýšená hladina draslíku v krvi spôsobená ramiprilom

Znížená hladina sodíku v krvi, glykozúria, metabolická alkalóza, hypochlorémia, hypomagnezémia, hyperkaliémia, dehydratácia spôsobená hydrochlorotiazidom

Psychické poruchy


Depresívna nálada, apatia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku vrátane somnolencie


Stav zmätenosti, nepokoj, poruchy pozornosti

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Vertigo, parestézia, tremor, poruchy rovnováhy, pocit pálenia, dysgeúzia, ageúziaMozgová ischémia vrátane mozgovej porážky a tranzitórneho ischemického záchvatu, zhoršené psychomotorické schopnosti, parosmia

Poruchy oka


Poruchy videnia vrátane zahmleného videnia, konjunktivitída


Xantopsia, znížená lakrimácia spôsobená hydrochlorotiazi-dom, akútny glaukóm s uzavretým uhlom spôsobený hydrochlorotiazidom

Poruchy ucha a labyrintu


TinnitusPoruchy sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane anginy pectoris, tachykardie, arytmie, palpitácií, periférneho edému


Infarkt myokardu

Poruchy ciev


Hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak,synkopa, začervenanie


Trombóza spôsobená závažným odvodnením, vaskulárna stenóza, hypoperfúzia, Raynaudov fenomén, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída

Sinusitída, dyspnoe, upchatý nosBronchospazmus, vrátane zhoršenia astmy, alveolitída, nekardiogénny pľúcny edém spôsobené hydrochlorotiazidom

Poruchy gastrointestinálneho traktuZápal gastrointestinálneho traktu, poruchy chute, abdominálna nepohoda, dyspepsia, gastritída, nauzea, zápcha


Gingivitída spôsobená hydrochlorotiazidom

Vracanie, aftózna stomatitída, zápal jazyka, hnačka, bolesť v hornej časti brucha, sucho v ústach


Pankreatitída (pri ACE inhibítoroch boli veľmi výnimočne hlásené prípady fatálneho konca), zvýšené pankreatické enzýmy, angioedém tenkého čreva


Sialoadenitída spôsobená hydrochlorotiazidom

Poruchy pečene a žlčových ciest


Cholestatická alebo cytolytická hepatitída (veľmi zriedkavo s fatálnym koncom), zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a /alebo konjugovaného bilirubínu, cholecystitída spôsobená hydrochlorotiazi-dom


Akútne zlyhanie pečene, cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie

Poruchy obličiek a močových ciest


Zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Zhoršenie preexistujúcej proteinúrie


Intersticiálna nefritída spôsobená hydrochlorotiazidom


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioedém: veľmi výnimočne môže byť obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému fatálna; psoriatiformná dermatitída, hyperhidróza, vyrážka, zvyčajne makulopapulárna,

pruritus, alopéciaToxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívne reakcie, onycholýza, pemfigoidný alebo lichenoidný exantém, urtikária


Systémový lupus erythematosus spôsobený hydrochlorotiazidom


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


MyalgiaArtralgia, svalový spazmus


Svalová slabosť, muskuloskeletálna stuhnutosť, tetania spôsobené hydrochlorotiazidom

Poruchy obličiek a močových ciest


Porucha funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina keratinínu v krvi


Zhoršenie už existujúcej proteinúrie, intersticiálna nefritída spôsobená hydrochlorotiazi-dom

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Prechodná erektilná impotencia


Znížené libido, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, asténia


Bolesť na hrudníku, pyrexia
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, srdcová arytmia, poruchy vedomia vrátane kómy, cerebrálne kŕče, paréza a paralytický ileus.

U pacientov s predispozíciou (napr. s prostatickou hyperpláziou) môže predávkovanie hydrochlorotiazidom vyvolať akútne zadržiavanie moču.

Pacient musí byť dôkladne monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté opatrenia zahrňajú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II (angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou z celkového obehu odstraňuje zle.


FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ramipril a diuretiká, ATC kód C09BA05.


Mechanizmus účinku


Ramipril

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. ,,prodrug” ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje vazodilatáciu.


Keďže angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík nie je celkom známy. Inhibuje reabsorbciu sodíka a chloridu v distálnom tubule. Zvýšené renálne vylučovanie týchto iónov sprevádza zvýšený odtok moču (zapríčinený osmotickým viazaním vody). Zvyšuje sa exkrécia draslíka a horčíka, poklesne vylučovanie kyseliny močovej.

Možný mechanizmus antihypertenzívneho účinku hydrochlorotiazidu : modifikovaná rovnováha sodíka, redukcia extracelulárnej vody a objemu plazmy, zmena renálno-vaskulárnej rezistencie, ako aj znížená odozva na norepinefrín a angiotenzín II.


Farmakodynamické účinky


Ramipril

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej arteriálnej rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podávanie ramiprilu hypertenzným pacientom vedie k zníženiu krvného tlaku v horizontálnej polohe a v stoji bez kompenzačného zrýchlenia tepu.

U väčšiny pacientov sa prejaví začiatok antihypertenzívneho účinku jednotlivej dávky v rozpätí jednej až dvoch hodín po perorálnom užití. Vrchol účinku jednotlivej dávky sa obvykle dosahuje za 3 až 6 hodín po perorálnom užití. Antihypertenzný účinok jednotlivej dávky trvá obvykle 24 hodín.

Maximálny antihypertenzný účinok pokračujúcej liečby ramiprilom sa obvykle prejaví po 3 až 4 týždňoch. Ukázalo sa, že antihypertenzný účinok sa udržiava počas dlhodobej liečby trvajúcej 2 roky.

Náhle vysadenie ramiprilu nemá za následok rýchle a výrazné opätovné zvýšenie krvného tlaku.


Hydrochlorotiazid

Vylučovanie vody a elektrolytov začína približne 2 hodiny po užití, dosahuje maximum za 4 hodiny a trvá 6 až 12 hodín.

Nástup antihypertenzného účinku sa dostaví za 3 až 4 dni a môže trvať ešte jeden týždeň po prerušení liečby.

Zníženie krvného tlaku sprevádza mierny vzostup filtračnej frakcie, renálno-vaskulárnej rezistencie a plazmovej renínovej aktivity.


Súčasné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu

V klinických štúdiách viedla táto kombinácia k väčšiemu zníženiu krvného tlaku ako v prípadoch, keď boli dané liečivá podávané samostatne. Súčasné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu má sklon k reverzii strát draslíka, ktoré sú spojené s diuretikami a to pravdepodobne blokádou systému renín-angiotenzín-aldosterón. Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom vytvára synergický efekt a tiež znižuje riziko hypokaliémie, ktoré spôsobuje samostatne podávané diuretikum.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika a metabolizmus


Ramipril


Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Biotransformácia

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou koncentráciou. Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas koncentrácie ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5-10 mga dlhší po nižších dávkach 1,25-2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát. Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že v materskom mlieku je takmer nemerateľná hladina ramiprilu a jeho metabolitu. Avšak účinok viacerých dávok nie je známy.


Laktácia:

Jednorazová perorálna dávka ramiprilu 10 mg má za následok takmer nemerateľnú hladinu v materskom mlieku. Avšak účinok viacerých dávok nie je známy.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2)

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene je metabolizovanie ramiprilu na ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene.


Hydrochlorotiazid


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa z gastrointestinálneho traktu absorbuje približne 70 % hydrochlorotiazidu. Maximálna koncentrácia hydrochlorotiazidu sa dosiahne 1,5 až 5 hodín.


Distribúcia

Približne 40% hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmové proteíny.


Biotransformácia

Hydrochlorotiazid je v pečeni metabolizovaný v zanedbateľnej miere.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer úplne (viac než 95%) renálnou cestou v nezmenenej podobe. Po perorálnom podaní jednotlivej dávky sa 50 až 70% vylúči do 24 hodín. Polčas eliminácie je 5 až 6 hodín.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2)

Renálne vylučovanie hydrochlorotiazidu je u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek znížené a renálny klírens hydrochlorotiazidu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Tento fakt spôsobuje vysokú koncentráciu hydrochlorotiazidu v sére, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 4.2)

Pri cirhóze pečene sa nezaznamenali žiadne relevantné zmeny vo farmakokinetike hydrochlorotiazidu. Farmakokinetické štúdie u pacientov so zlyhaním srdca nie sú k dispozícii.


Ramipril a hydrochlorotiazid

Súbežné podávanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu nemá žiadny vplyv na biologickú dostupnosť jednotlivých zložiek. Kombinovaná tableta sa môže považovať za bioekvivalentnú s liekmi obsahujúcimi každú zložku samotnú.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a myší nepreukazuje podávanie kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu žiadnu akútnu toxickú aktivitu až do dávky 10 000 mg/kg. Opakovanými štúdiami na potkanoch a opiciach boli zistené iba zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov.

Neboli vykonané žiadne štúdie s kombináciou liečiv na mutagenicitu a karcinogenicitu, keďže samostatne podávané látky nevykazujú žiadne riziko.

Reprodukčné štúdie na potkanoch a zajacoch odhalili, že kombinácia liečiv je o trošku viac toxická ako samostatne podávané látky, no žiadna zo štúdií nepreukázala teratogénny účinok použitej kombinácie liečiv.


FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Hydrolyzovaný škrob

Stearylfumaran sodný

Hydrogénuhličitan sodný

Mmonohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Blistre: uchovávajte v pôvodnom obale.

Fľaše: uchovávajte pevne uzavreté.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistre (Al/Al) a/alebo PP-fľaša (bezpečnostná) s vysušovadlom a PE-vrchnákom.


Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


držiteľ rozhodnutia o registRácii


Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16,

DK-2820 Gentofte

Dánsko


registračné číslo


Ramipril H 2,5mg/12,5 mg Actavis: 58/0406/05-S

Ramipril H 5mg/25 mg Actavis: 58/0407/05-S


Dátum prvej registrácie


Dátum prvej registrácie: 21.11.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.7.2011


Dátum revízie TEXTu


Apríl 2014

Page 16

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis