+ ipil.sk

Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsulyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/01608-REG, 2013/01609-REG, 2013/01610-REG, 2013/01611-REG

Písomná informácia pre používateľa


Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly


ramipril/amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ramomark a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ramomark

3. Ako užívať Ramomark

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ramomark

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ramomark a na čo sa používa


Ramomark obsahuje dve liečivá: ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Amlodipín patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva blokátory vápnikového kanála.


Ramipril účinkuje tým, že:

 • znižuje vo vašom tele tvorbu látok, ktoré by mohli zvýšiť váš krvný tlak.

 • uvoľňuje a rozširuje vaše cievy.

 • uľahčuje vášmu srdcu pumpovať krv do celého tela.


Amlodipín účinkuje tým, že:

 • uvoľňuje a rozširuje vaše cievy, aby cez ne ľahšie pretekala krv.


Ramomark sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní súbežne podávaným ramiprilom a amlodipínom v rovnakých dávkach ako v Ramomarku, ale v samostatných tabletách.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ramomark


Neužívajte Ramomark

 • ak ste alergický na ramipril, amlodipín, iné ACE inhibítory alebo ktorékoľvek iné blokátory vápnikových kanálov alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Tieto príznaky môžu zahŕňať svrbenie, začervenanie pokožky alebo ťažkosti s dýchaním.

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu nazývanú „angioedém“. Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie, žihľavku (urtikáriu), červené škvrny na rukách, chodidlách a hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch v oblasti očí a pier, ťažkosti pri dýchaní a prehĺtaní.

 • ak chodíte na dialýzu alebo akýkoľvek iný druh filtrácie krvi. V závislosti od používaného prístroja, liečba Ramomarkom nemusí byť pre vás vhodná.

 • ak máte tažkosti s obličkami zapríčinené zníženým zásobovaním obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).

 • počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“ uvedenú nižšie).

 • ak máte diabetes mellitus (cukrovku) alebo poruchu funkcie obličiek a liečite sa aliskirénom, liekom na liečbu vysokého tlaku krvi.

 • ak je váš krvný tlak výrazne nízky alebo vám kolíše. Túto situáciu musí posúdiť váš lekár.

 • ak máte zúženie výtokovej časti ľavej srdcovej komory (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, pri ktorom nie je vaše srdce schopné dodávať dostatočné množstvo krvi do tela).

 • ak trpíte na zlyhanie srdca po akútnom srdcovom záchvate.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, neužívajte Ramomark. Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete Ramomark užívať.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ramomark, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa niektorá z nižšie uvedeným situácií týka aj vás:

 • ak máte ťažkosti so srdcom, pečeňou alebo obličkami

  • ak ste stratili veľa solí alebo telesných tekutín (v dôsledku vracania, hnačky, nadmerného potenia, stravy so zníženým prísunom solí, užívania diuretík (tabliet na odvodnenie) počas dlhšieho obdobia alebo ak chodievate na dialýzu)

 • ak máte podstúpiť liečbu na zníženie alergie na uštipnutie včelou alebo osou (desenzibilizáciu)

 • ak máte dostať anestetikum. Môže sa vám podať kvôli operácii alebo akémukoľvek zubnému zákroku na znecitlivenie. Možno budete musieť prerušiť liečbu Ramomarkom jeden deň vopred; poraďte sa so svojím lekárom.

  • ak máte v krvi vysoké množstvo draslíka (zistené z výsledkov krvných testov)

  • ak máte kolagénové cievne ochorenie ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus

  • ak užívate aliskirén na liečbu vysokého tlaku krvi

  • ak ste mali závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenznú krízu)

  • ak ste starší pacient a je potrebné vám zvýšiť dávku

  • ak sa u vás objaví suchý kašeľ, ktorý dlhodobo pretrváva

  • ak nemáte dostatočne znížený tlak krvi. Lieky tohto typu sa javia byť menej účinné u pacientov čiernej pleti.


Ak trpíte náhlym opuchom pier, tváre, jazyka, hrdla, krku a možno aj rúk a chodidiel, máte problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážkami alebo zachrípnutím (angioedém). Môže ísť o príznak závažnej alergickej reakcie. Môže sa objaviť kedykoľvek počas liečby. Osoby čiernej pleti môžu byť náchylnejší k tomuto prejavu. Ak sa u vás objavia tieto príznaky, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.


Deti a dospievajúci

Ramomark sa neodporúča na užívanie pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre nedostatok dostupných informácii v tejto populácii.


Iné lieky a Ramomark

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Tieto môžu znížiť účinok Ramomarku:

 • lieky proti bolesti a protizápalové lieky (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je

ibuprofen, indometacín alebo kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, zlyhania srdca, astmy alebo alergií, ako je

efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Váš lekár vám bude musieť skontrolovať krvný tlak.

 • rifampicín (antibiotikum na liečbu tuberkulózy)

 • Ľubovník bodkovaný (rastlinný liek na depresiu)


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Tieto môžu zvyšovať riziko výskytu vedľajších účinkov, ak ich užívate spolu s Ramomarkom:

 • lieky proti bolesti a protizápalové lieky (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofen alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu rakoviny (chemoterapia)

 • lieky, ktoré zabraňujú organizmu odmietnutie orgánov po transplantácii, ako je cyklosporín

 • diuretiká (lieky na odvodnenie), ako je furosemid a iné lieky, ktoré môžu znížiť tlak krvi, ako napr. aliskirén

 • lieky, ktoré môžu zvyšovať množstvo draslíka v krvi, ako sú spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na zriedenie krvi)

 • steroidné lieky na liečbu zápalu, ako je prednizolón

 • alopurinol (ktorý sa používa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)

 • prokaínamid (ktorý sa používa na liečbu porúch srdcového rytmu)

 • ketokonazol, itrakonazol (ktoré sa používajú na liečbu plesňových infekcií)

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (ktoré sa používajú na liečbu pacientov infikovaných vírusom HIV)

 • erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • verapamil, diltiazem (na liečbu niektorých ochorení srdca a vysokého krvného tlaku)

 • dantrolén (infúzia na závažné abnormality telesnej teploty)


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Ich účinok môže byť ovplyvnený liečbou Ramomarkom:

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú lieky znižujúce hladinu glukózy (cukru) podávané cez ústa (perorálne) a inzulín. Ramomark môže znižovať hladinu cukru vo vašej krvi. Počas užívania Ramomarku si pravidelne kontrolujte hladinu vášho cukru.

 • lítium (na liečbu psychických ťažkostí). Ramomark môže zvyšovať hladinu lítia vo vašej krvi.

Váš lekár vám bude dôkladne kontrolovať hladinu lítia v krvi.

 • Simvastatín (liek na zníženie cholesterolu). Ramomark môže zvyšovať hladinu simvastatínu vo vašej krvi.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak si nie ste istý), obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Ramomark.


Ramomark a jedlo, nápoje a alkohol

Ramomark sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Požívanie alkoholu počas liečby Ramomarkom môže vyvolať závraty alebo mdloby. Ak si nie ste istý, aké množstvo alkoholu môžete vypiť počas užívania Ramomarku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože užívanie liekov znižujúcich krvný tlak spolu s požívaním alkoholu môže zosilniť ich účinok.

Ľudia, ktorí užívajú Ramomark, nesmú piť grapefruitový džús alebo konzumovať grapefruit. Je to preto, lebo grapefruit a grapefruitová šťava môže zvýšiť hladinu amlodipínu v krvi, čo môže spôsobiť nepredpokladateľný účinok Ramomarku na znižovanie tlaku krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Tehotenstvo

Neužívajte Ramomark počas tehotenstva.

Ak otehotniete počas užívania Ramomarku, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Pred plánovaným tehotenstvom prejdite na inú vhodnú alternatívnu liečbu.


Dojčenie

Neužívajte Ramomark počas dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Plodnosť

O potenciálnom účinku na plodnosť nie sú žiadne dostatočné informácie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ramomark môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ak vám Ramomark spôsobuje nevoľnosť, závraty, cítite sa unavený, prípadne máte bolesti hlavy, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje a ihneď kontaktujte svojho lekára. Toto je pravdepodobnejšie na začiatku liečby alebo pri zmene z iných liekov.


3. Ako užívať Ramomark


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte pocit, že je účinok Ramomarku príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tento liek sa užíva cez ústa každý deň v rovnakom čase, s jedlom alebo bez jedla.

Kapsulu prehltnite celú a zapite ju tekutinou.

Neužívajte Ramomark s grapefruitovým džúsom.

Ramomark sa má užívať jedenkrát denne.

V závislosti od účinku vám môže lekár dávku upraviť.

Maximálna denná dávka je jedna kapsula so silami 10 mg/10 mg.


Starší pacienti

Lekár vám zníži počiatočnú dávku a vaša liečba sa bude nastavovať pomalšie.


Použitie u detí a dospievajúcich

Ramomark sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre chýbajúce údaje v tejto skupine.


Ak užijete viac Ramomarku, ako máte

Užitie príliš veľkého počtu tabliet môže spôsobiť zníženie tlaku krvi, dokonca až tak, že to bude nebezpečné. Môžete mať závrat, točenie hlavy, cítiť sa na odpadnutie alebo slabý. Ak je pokles tlaku závažný, môže sa objaviť aj šok. Vaša pokožka je na pocit studená a vlhká a môžete stratiť vedomie.

Povedzte to svojmu lekárovi alebo ihneď choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte niekoho iného, aby vás odviezol alebo zavolajte sanitku. Zoberte so sebou škatuľku s liekom, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Ramomark

Ak zabudnete užiť kapsulu, úplne vynechajte celú dávku. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ramomark

Váš lekár vám povie, ako dlho budete užívať tento liek. Ak prestanete užívať váš liek skôr, ako vám odporučil, vaše ochorenie sa môže vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Ramomark a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete naliehavo potrebovať lekársku pomoc:

 • opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, ako aj svrbenie a vyrážka. Toto môže byť prejav závažnej alergickej reakcie na Ramomark.

 • závažné kožné reakcie, vrátane vyrážky, vriedkov v ústach, zhoršenie už existujúceho kožného ochorenia, začervenanie, tvorba pľuzgierov alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém) alebo iné alergické reakcie.

Častosť výskytu vyššie uvedených vedľajších účinkov je zaradená ako neznáma (nedá sa určiť z dostupných údajov).


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne:

 • zrýchlený srdcový tep, nepravidelný alebo silný srdcový tep (palpitácie), bolesť v hrudníku, tlak v hrudníku alebo závažnejšie ťažkosti vrátane srdcového infarktu a mozgovej príhody (porážky). Častosť výskytu týchto vedľajších účinkov je častá (bolesť v hrudníku, tlak v hrudníku, palpitácie) a menej častá (zrýchlený srdcový tep, srdcový infarkt a mozgová príhoda),

 • dýchavičnosť alebo kašeľ. Ide o časté vedľajšie účinky. Môžu to byť príznaky problémov s pľúcami.

 • ľahko sa tvoriace modriny, dlhšie trvajúce krvácanie ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), červené bodky na koži alebo častejší výskyt infekcií než zvyčajne, bolesť hrdla a horúčka, pocit únavy, mdloby, závraty alebo bledá koža. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou. Ide o zriedkavé vedľajšie účinky.

 • silná bolesť žalúdka, ktorá môže prechádzať do oblasti chrbta. Môže to byť príznakom zápalu pankreasu (pankreatitídy). Ide o menej častý vedľajší účinok.

 • horúčka, zimnica, únava, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie kože alebo očí (žltačka). Môže ísť o príznaky ťažkostí s pečeňou, ako je zápal pečene (hepatitída) alebo poškodenie pečene. Častosť výskytu týchto vedľajších účinkov je zaradená ako neznáma (nedá sa určiť z dostupných údajov).


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Ak sa niektorý z nasledujúcich stavov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • ospalosť (najmä na začiatku liečby)

 • palpitácie (vnímanie vlastného srdcového rytmu), sčervenanie tváre

 • opuch členka

 • bolesť hlavy alebo pocit únavy

 • závraty. Tieto sú pravdepodobnejšie na začiatku liečby Ramomarkom alebo ak začínate užívať vyššiu dávku.

 • mdloby, hypotenzia (výrazne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete

 • suchý dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo priedušiek, skrátený dych

 • bolesť brucha, žalúdka alebo čriev, hnačka, poruchy trávenia, pocit na vracanie alebo vracanie

 • kožná vyrážka s ohraničenou alebo neohraničenou plochou

 • bolesť v hrudníku

 • kŕče alebo bolesť svalov

 • vyššia hladina draslíka vo vašej krvi, ako je bežné, zistená z výsledkov krvných testov


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • zmeny nálady, nespavosť

 • trasenie, slabosť, bolesť, celkový pocit choroby

 • poruchy zraku, dvojité videnie, zahmlené videnie, zvonenie v ušiach

 • kýchanie/výtok z nosa spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

 • črevné ťažkosti (vrátane hnačky a zápchy), pálenie záhy, sucho v ústach

 • vypadávanie vlasov, zvýšené potenie, svrbenie pokožky, červené fliačky na koži, zmeny sfarbenia pokožky

 • porucha močenia, nočné močenie, zvýšená potreba močenia

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov alebo žien

 • bolesť v prsiach alebo zväčšenie prsníkov u mužov

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta

 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti

 • poruchy rovnováhy (vertigo)

 • svrbenie a neobvyklé pocity na koži, ako sú necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia), strata vnímania bolesti

 • strata chuti alebo zmena vnímania chuti

 • ťažkosti so spánkom

 • depresívne pocity, úzkosť, zvýšená nervozita alebo nepokoj

 • upchatý nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy

 • opuch čreva nazývaný „intestinálny angioedém“, ktorý sa prejavuje bolesťou brucha, vracaním alebo hnačkou

 • strata chuti do jedla alebo znížená chuť do jedla (anorexia)

 • zrýchlený alebo nepravidelný srdcový tep

 • opuch rúk a nôh. Môže ísť o príznaky nadmerného zadržiavania tekutín v tele.

 • horúčka

 • zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený z výsledkov krvných testov

 • krvné testy, ktoré dokazujú zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • pocit neistoty alebo zmätenosti

 • červený a opuchnutý jazyk

 • silné popraskanie kože alebo odlupovanie kože, svrbivé, hrčovité vyrážky

 • problémy s nechtami (napr. uvoľňovanie alebo oddeľovanie nechtov z nechtového lôžka)

 • kožná vyrážka alebo tvorba modrín

 • žihľavka (urtikária)

 • škvrny na koži a studené končatiny

 • začervenané, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie očí

 • poruchy sluchu

 • krvné testy poukazujúce na znížený počet červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo znížené množstvo hemoglobínu


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie než obvykle

 • nadmerné množstvo cukru v krvi (hyperglykémia)

 • opuch ďasien

 • nafúknuté brucho (gastritída)

 • porucha funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka)

 • zvýšený svalový tonus

 • zápal krvných ciev často sprevádzaný vyrážkou na koži

 • precitlivenosť na svetlo

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohybu


Iné zaznamenané vedľajšie účinky:

Ak sa niektorý z nasledujúcich stavov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • problémy s koncentráciou,

 • zápal sliznice v ústach s malými vriedkami,

 • krvné testy poukazujúce na príliš nízky počet krviniek vo vašej krvi,

 • krvné testy poukazujúce na nižšiu hladinu sodíka vo vašej krvi, ako je obvyklé,

 • zmena zafarbenia prstov na rukách a nohách, ak je vám chladno a následne pálenie alebo pocit bolesti, ak je vám teplo (Raynaudov fenomén),

 • spomalené reakcie alebo zhoršená schopnosť reagovať,

 • poruchy čuchu,

 • psoriáza (ochorenie kože).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ramomark


Uchovávajte pri teplote do 30ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ramomark obsahuje


Liečivá sú:

Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 5 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 5 mg amlodipínu.


Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 5 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 10 mg amlodipínu.


Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 10 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 5 mg amlodipínu.


Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 10 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 10 mg amlodipínu.


Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), stearyl fumarát sodný, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína, žltý oxid železitý (E172) (10 mg/10 mg),

čierny oxid železitý (E172) (10 mg/10 mg).


Ako vyzerá Ramomark a obsah balenia

Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly. Viečko kapsuly: nepriehľadná ružová farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly. Viečko kapsuly: nepriehľadná červeno - hnedá farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly. Viečko kapsuly: nepriehľadná tmavo ružová farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly. Viečko kapsuly: nepriehľadná hnedá farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark je dostupný v blistroch balených v škatuľkách s 28, 30, 32, 56 , 60, 90, 91, 96, 98 alebo 100 tvrdými kapsulami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

1) Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 Str., 95-054 Ksawerów, Poľsko

2) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszalka Józefa Pilsudskiego 5 str., 95-200 Pabianice, Poľsko

3) Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Poľsko

4) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika s miestom prepúšťania Fibichova 143, 566 17, Vysoké Mýto, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Ramomark 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg

Rumunsko

Ramlora 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg capsule

Slovenská republika

Ramomark 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg

Švédsko

Ramipril/Amlodipine Glenmark


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

0

Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.:2013/01608-REG, 2013/01609-REG, 2013/01610-REG, 2013/01611-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 5 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 5 mg amlodipínu.


Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 5 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 10 mg amlodipínu.


Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 10 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 5 mg amlodipínu.


Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly:

Jedna kapsula obsahuje 10 mg ramiprilu a amlodipíniumbesilát zodpovedajúci 10 mg amlodipínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly.


Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly, veľkosť č.1. Viečko kapsuly: nepriehľadná ružová farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly, veľkosť č.1. Viečko kapsuly: nepriehľadná červeno - hnedá farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly, veľkosť č.1. Viečko kapsuly: nepriehľadná tmavoružová farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly: tvrdé želatínové kapsuly, veľkosť č.1. Viečko kapsuly: nepriehľadná hnedá farba. Telo kapsuly: nepriehľadná biela farba. Obsah kapsuly: biely až takmer biely prášok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie u dospelých.


Ramomark je indikovaný ako substitučná terapia u pacientov, ktorých krvný tlak je dostatočne pod kontrolou súbežne podávaným ramiprilom a amlodipínom v rovnakých dávkach.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Ramomark sa nemá použiť na začatie liečby hypertenzie. Dávka každej zložky sa má stanoviť individuálne, na základe profilu pacienta a kontroly krvného tlaku.


Ak je potrebné prispôsobiť dávku, dávkovací režim sa má určiť individuálne použitím jednotlivých zložiek ramiprilu a amlodipínu a po nastavení na vhodnú dávku je možné prejsť na fixnú kombináciu

Ramomarku.


Odporúčaná dávka je jedna kapsula denne. Maximálna denná dávka je jedna kapsula Ramomarku 10 mg/10 mg.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek

Na optimálne určenie začiatočnej a udržiavacej dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebné dávku pre pacienta stanoviť individuálne, oddelenou titráciou dávok ramiprilu a amlodipínu.

Ramipril sa dá odstrániť dialýzou len mierne a liek sa má podať niekoľko hodín po vykonaní hemodialýzy.

Amlodipín sa dialýzou odstrániť nedá. Amlodipín sa má u pacientov, ktorí podstupujú dialýzu používať s opatrnosťou.

Počas liečby Ramomarkom je potrebné sledovanie renálnych funkcií a sérových hladín draslíka. Pri zhoršení renálnych funkcií sa má podávanie Ramomarku prerušiť a nahradiť jednotlivými zložkami v primerane upravených dávkach.


Porucha funkcie pečene

Maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu.


Starší pacienti

U starších pacientov sa odporúča nižšia úvodná dávka a zvyšovanie dávkovania má prebiehať s opatrnosťou.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Ramomarku u detí nebola stanovená. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.


Spôsob podávania

Keďže jedlo neovplyvňuje absorpciu ramiprilu a amlodipínu, Ramomark sa môže užívať bez ohľadu na jedlo. Ramomark sa odporúča užívať každý deň v rovnakom čase.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ramipril, amlodipín, iné ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín), dihydropyridínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súvisiace s ramiprilom:

 • ramipril sa nesmie užívať s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom alebo s miernou až závažnou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) <60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.4 a 4.5),

 • angioedém v anamnéze (vrodený, idiopatický alebo z dôvodu predchádzajúceho angioedému spôsobeného ACE inhibítormi alebo antagonistami receptora angiotenzínu II),

 • extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť 4.5),

 • významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke,

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6),

 • hypotenzia alebo hemodynamicky nestabilné stavy.


Súvisiace s amlodipínom:

 • závažná hypotenzia,

 • šok (vrátane kardiogénneho šoku),

 • obštrukcia výtokovej časti ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy),

 • hemodynamicky nestabilné zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom, ktorí sa súbežne liečia diuretikami, pretože títo pacienti môžu mať depléciu objemu alebo solí. Je potrebné monitorovať ich renálne funkcie a hladinu draslíka v sére.


Súvisiace s ramiprilom


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS) kombináciou Ramomarku s aliskirénom sa neodporúča pre zvýšené riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zmien v renálnej funkcii. Užívanie Ramomarku v kombinácii s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR) <60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3 a 4.6).


Osobitné skupiny pacientov


Gravidita

Počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi. Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítorom za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, pre ktorú bol preukázaný bezpečnostný profil pre použitie počas gravidity. Pokiaľ sa gravidita potvrdí, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie


 • Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom.


U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia funkcie obličiek v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo súbežne podané diuretikum podáva prvýkrát, alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.


U nižšie uvedených pacientov je nutné predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a je potrebný lekársky dohľad, vrátane sledovania krvného tlaku:

 • pacienti so závažnou hypertenziou,

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca,

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne),

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná,

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom,

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu.


Vo všeobecnosti sa pred začatím liečby odporúča upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


 • Prechodné alebo trvalé zlyhanie srdca po infarkte myokardu.


 • Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie.

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kedy je to možné, jeden deň pred operáciou.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby sa má sledovať renálna funkcia a v prípade potreby sa má upraviť dávkovanie, najmä v počiatočných týždňoch liečby. Dôkladné sledovanie je potrebné najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2). Riziko zhoršenia funkcie obličiek je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený angioedém(pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému sa musí liečba ramiprilom ukončiť.

Ihneď sa musí začať núdzová liečba. Pacient musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený intestinálny angioedém (pozri časť 4.8). Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou sa má zvážiť dočasné pozastavenie liečby ramiprilom.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bola pozorovaná hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov), pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy, ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súbežné užívanie vyššie uvedených liečiv za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza, ako aj trombocytopénia a anémia a taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermiu) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako iné ACE inhibítory, ramipril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Pri diferenciálnej diagnóze kašľa sa má vziať do úvahy kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom.


Súvisiace s amlodipínom:


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu sa pri hypertenznej kríze nestanovili.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti so zlyhaním srdca

Pacienti so zlyhaním srdca sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobých, placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov so závažným zlyhaním srdca (NYHA trieda III a IV) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom, ako v skupine dostávajúcej placebo (pozri časť 5.1). Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu, sa majú u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca používať s opatrnosťou, keďže v budúcnosti môžu zvýšiť riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene je polčas amlodipínu predĺžený a hodnoty AUC sú zvýšené. Odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Preto sa má liečba amlodipínom u týchto pacientov predpisovať na spodnej hranici dávkovacieho režimu a opatrnosť je potrebná pri začatí liečby aj pri zvyšovaní dávky.

U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je potrebné starostlivé monitorovanie a pomalá titrácia dávky.


Starší pacienti

U starších pacientov sa má dávka zvyšovať s opatrnosťou (pozri časť 4.2 a 5.2).


 1. Liekové a iné interakcie


Súvisiace s ramiprilom


Kontraindikované kombinácie


Lieky obsahujúce aliskirén: kombinácia Ramomarku s liekmi, ktoré obsahujú aliskirén je kontraindikovaná u pacientov s diabetom mellitus alebo stredne ťažkou až závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) a neodporúča sa ani u iných pacientov.


Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou s dextránsulfátompre zvýšené riziko závažných anafylaktoidných reakcií(pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní


Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu): môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje starostlivé sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie liečivá, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofén, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín, terazosín):Predpokladá sa potenciácia rizikahypotenzie(pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie liečivá (napr. izoproterenol, dobutamín, dopamín, epinefrín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok ramiprilu: odporúča sa sledovať krvný tlak.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie liečivá, ktoré môžu ovplyvniť počet krviniek: zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Soli lítia: vylučovanie lítia sa môže ACE inhibítormi znížiť a preto sa môže zvýšiť toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.


Antidiabetiká vrátane inzulínu: môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidné protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová: predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku ramiprilu. Okrem toho môže súbežná liečba ACE inhibítormi a NSAID viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


Súvisiace s amlodipínom


Účinky iných liekov na amlodipínInhibítory CYP3A4: pri súbežnom užívaní amlodipínu so silným alebo stredne silným inhibítorom CYP3A4 (inhibítormi proteázy, azolovými antimykotikami, makrolidmi ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamilom alebo diltiazemom) môže dôjsť k významnému nárastu expozície amlodipínu. Klinický význam môže byť výraznejší u starších pacientov. Je potrebné klinické sledovanie a úprava dávky.Induktory CYP3A4: nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné podávanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicínu, Ľubovníka bodkovaného) môže viesť k zníženej plazmatickej koncentrácii amlodipínu. Pri podávaní amlodipínu v kombinácii s induktormi CYP3A4 sa vyžaduje opatrnosť.Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča pre možné zvýšenie biologickej dostupnosti u niektorých pacientov, čo môže vyústiť do zvýšeného účinku na zníženie tlaku krvi.Dantrolén (infúzia): u zvierat sa po podaní verapamilu s intravenózne podaným dantrolénom v súvislosti s hyperkaliémiou pozorovali smrteľná ventrikulárna fibrilácia a kardiovaskulárne zlyhanie. Pre riziko hyperkaliémie sa odporúča vyhnúť sa súbežnému podaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín, u pacientov náchylných k malígnej hypertermii a liečených na malígnu hypertermiu.Účinky amlodipínu na iné liekyAmlodipín s účinkom na zníženie krvného tlaku môže zosilniť antihypertenzný účinok iných liekov, ktoré znižujú krvný tlak.V štúdiách klinických interakcií amlodipín neovplyvnil farmakokinetické vlastnosti atorvastatínu, digoxínu, warfarínu ani cyklosporínu.Simvastatín: súbežné podanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vyústilo do nárastu expozície simvastatínu o 77%, v porovnaní so samotne podaným simvastatínom. U pacientov užívajúcich amlodipín obmedzte dávku simvastatínu na 20 mg.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Vzhľadom na účinky jednotlivých zložiek v tomto kombinovanom lieku na graviditu a laktáciu:

Užívanie Ramomarku sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity.

Užívanie Ramomarku sa neodporúča počas dojčenia. Pri rozhodovaní, či pokračovať/ukončiť laktáciu alebo pokračovať/ukončiť liečbu Ramomarkom je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


Gravidita


Súvisiace s ramiprilom


Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, liečba pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledované pre možnú hypotenziu, oligúriu a hyperkaliémiu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Súvisiace s amlodipínom


Bezpečnosť amlodipínu sa počas gravidity nestanovila.

V štúdiách na zvieratách sa pri vysokých dávkach pozorovala vysoká toxicita (pozri časť 5.3).

Použitie počas gravidity sa odporúča len v prípade, ak neexistuje bezpečnejšia možnosť a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Laktácia


Súvisiace s ramiprilom


Pretože nie sú k dispozícii dostatočné informácie o užívaní ramiprilu počas dojčenia (pozri časť 5.2), užívanie ramiprilu sa neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, a to najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Súvisiace s amlodipínom


Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Pri rozhodovaní, či pokračovať/ukončiť laktáciu alebo pokračovať/ukončiť liečbu Ramomarkom sa má vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita


U niektorých pacientov, ktorí sa liečili blokátormi kalciových kanálov, boli zaznamenané reverzibilné biochemické zmeny v hlave spermie. Klinické údaje týkajúce sa potenciálneho účinku amlodipínu na fertilitu sú nedostatočné. V jednej štúdii na potkanoch sa preukázali nežiaduce účinky na samčiu fertilitu (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ramomark môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku, ako napríklad závraty) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité (napr. pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov).

Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo pri zmene z iných liekov. Zvýšená pozornosť je potrebná najmä na začiatku liečby.


 1. Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil ramiprilu zahŕňa pretrvávajúci suchý kašeľ a reakcie v dôsledku hypotenzie. Závažné nežiaduce reakcie zahŕňajú náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, angioedém, hyperkaliémiu, poruchu funkcie obličiek alebo pečene, závažné kožné reakcie a neutropéniu/agranulocytózu.


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby amlodipínom sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Frekvencia nežiaducich reakcií sa stanovila použitím nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nasledujúce nežiaduce účinky sa hlásili počas liečby samotným ramiprilom a amlodipínom:


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Ramipril

Amlodipín

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

EozinofíliaZriedkavé

Znížený počet bielych krviniek (vrátane neutropénie alebo agranulocytózy), znížený počet červených krviniek, znížená hladina hemoglobínu, znížený počet krvných doštičiekVeľmi zriedkavé


Leukopénia, Trombocytopénia


Neznáme

Zlyhanie kostnej drene, pancytopénia, hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé


Alergické reakcie

Neznáme

Anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, zvýšené hodnoty antinukleárnych protilátok


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Zvýšená hladina draslíka v krvi


Menej časté

Anorexia, znížená chuť do jedla


Veľmi zriedkavé


Hyperglykémia

Neznáme

Znížená hladina sodíka v krvi


Psychické poruchy

Menej časté

Zhoršená nálada, úzkosť, nervozita, nepokoj, poruchy spánku vrátane somnolencie

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

Zriedkavé

Stav zmätenosti

Zmätenosť

Neznáme

Poruchy pozornosti


Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, závrat

Somnolencia, závraty, bolesti hlavy (hlavne na začiatku liečby)

Menej časté

Vertigo, parestézia, ageúzia, dysgeúzia

Tremor, dysgeúzia, synkopa, hypoestézia, parestézia

Zriedkavé

Tras, porucha rovnováhy


Veľmi zriedkavé


Hypertónia, periférna neuropatia

Neznáme

Mozgová ischémia, vrátane mozgovej príhody a prechodného ischemického záchvatu, poruchy psychomotorických schopností, pocit pálenia, parosmia


Poruchy oka

Menej časté

Poruchy videnia, vrátane rozmazaného videnia

Poruchy zraku (vrátane diplopie)


Zriedkavé

Konjunktivitída


Poruchy ucha a labyritnu

Menej časté


Tinnitus

Zriedkavé

Poruchy sluchu, tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté


Palpitácie

Menej časté

Ischémia myokardu, vrátane angíny pektoris alebo infarktu myokardu, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém


Veľmi zriedkavé


Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

Poruchy ciev

Časté

Hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak, synkopa

Začervenanie

Menej časté

Začervenanie

Hypotenzia

Zriedkavé

Stenóza ciev, hypoperfúzia, vaskulitída


Veľmi zriedkavé


Vaskulitída

Neznáme

Raynaudov fenomén


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída, sinusitída, dyspnoe


Menej časté

Bronchospazmus, vrátane zhoršenia astmy, prekrvenie sliznice nosa

Dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé


Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápal gastrointestinálneho traktu, poruchy trávenia, abdominálny dyskomfort, dyspepsia, hnačka, nauzea, vracanie

Bolesť brucha, nauzea

Menej časté

Pankreatitída (pri ACE inhibítoroch boli veľmi výnimočne hlásené prípady s fatálnym koncom), zvýšené hodnoty pankreatických enzýmov, angioedém tenkého čreva, bolesť v hornej časti brucha, vrátane gastritídy, zápcha, sucho v ústach

Vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

Zriedkavé

Glositída


Veľmi zriedkavé


Pankreatitída, gastritída, hyperplázia ďasien

Neznáme

Aftózna stomatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu


Zriedkavé

Cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie


Veľmi zriedkavé


Hepatitída, žltačka, zvýšenie pečeňových enzýmov*

Neznáme

Akútne zlyhanie pečene, cholestatická alebo cytolytická hepatitída (veľmi výnimočne s fatálnym koncom)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka, najmä makulopapulárna


Menej časté

Angioedém; veľmi výnimočne môže byť obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému fatálna; pruritus, hyperhidróza

Alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, zvýšené potenie, svrbenie, vyrážka, exantém

Zriedkavé

Exfoliatívna dermatitída, urtikária, onycholýza


Veľmi zriedkavé

Fotosenzitívne reakcie

Angioedém, multiformný erytém, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, fotosenzitivita

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršenie psoriázy, psoriaziformná dermatitída, pemfigoidný alebo lichenoidný exantém alebo enantém, alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Svalové spazmy, myalgia

Opuch členkov

Menej časté

Artralgia

Artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesti chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Zhoršenie funkcie obličiek, vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zhoršenie preexistujúcej proteinúrie, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Prechodná erektilná impotencia, znížené libido

Impotencia, gynekomastia

Neznáme

Gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Bolesť na hrudi, únava

Edém, únava

Menej časté

Pyrexia

Bolesť na hrudi, asténia, bolesť, celkový pocit choroby

Zriedkavé

Asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté


Zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

* najčastejšie s cholestázou


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Súvisiace s ramiprilom


Symptómy spojené s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať rozsiahlu periférnu vazodilatáciu (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardiu, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient sa má pozorne monitorovať a liečba má byť symptomatická a podporná. Medzi navrhované opatrenia patrí primárna detoxikácia (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania agonistov alfa-1 adrenergných receptorov a podanie angiotenzínu II (angiotenzínamidu). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa z celkového obehu odstraňuje hemodialýzou veľmi zle.


Súvisiace s amlodipínom


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Symptómy

Dostupné informácie naznačujú, že veľké predávkovanie môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vedúca až k šoku s následkom úmrtia.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitoringu funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v cirkulácii a diurézu.

Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť udržať cievny tonus a tlak krvi, ak ich podanie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť blokádu kalciových kanálov.

V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že požitie aktívneho uhlia zdravými dobrovoľníkmi do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo absorpciu amlodipínu.

Keďže sa amlodipín extenzívne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory a blokátory kalciového kanála,

ATC kód: C09BB07


Ramipril


Mechanizmus účinku

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. „prodrug“ ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje premenu angiotenzínu I na aktívnu vazokonstrikčnú látku angiotenzín II a tiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje vazodilatáciu.

Keďže angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát spôsobuje zníženie sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u hypertenzných pacientov čiernej pleti (afro‑karibskej populácie) (zvyčajne ide o populáciu s nízkorenínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Farmakodynamické účinky

Antihypertenzné vlastnosti

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej rezistencie. Vo všeobecnosti sa veľké zmeny v prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie zvyčajne nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku v ležiacej polohe a v stoji bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.

U väčšiny pacientov sa antihypertenzný účinok jednorazovej dávky prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom užití. Najvyšší účinok jednorazovej dávky sa zvyčajne dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom užití. Antihypertenzný účinok jednorazovej dávky zvyčajne trvá 24 hodín.

Maximálny antihypertenzný účinok kontinuálnej liečby ramiprilom sa vo všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že antihypertenzný účinok zostal zachovaný aj počas dlhodobej liečby trvajúcej 2 roky.

Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné zvýšenie krvného tlaku.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Kardiovaskulárna prevencia

Uskutočnila sa preventívna placebom kontrolovaná štúdia (HOPE štúdia), kde sa pridával ramipril k štandardnej liečbe u viac ako 9 200 pacientov. Do štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho ochorenia, buď po aterotrombotickom kardiovaskulárnom ochorení (koronárne ochorenie srdca, mozgová príhoda alebo periférne vaskulárne ochorenie v anamnéze) alebo s diabetom mellitus a aspoň ešte jedným prídavným rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).

Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných a kombinovaných (primárne kombinované udalosti).


Tabuľka 1. Štúdia HOPE: hlavné výsledky


Ramipril

%

Placebo

%

Relatívne riziko

(95% interval spoľahlivosti)

p-hodnota

Všetci pacienti

n=4 645

N=4 652Primárne kombinované udalosti

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Smrť z kardiovaskulárnej príčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Mozgová príhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundárne koncové ukazovatele

Smrť z akejkoľvek príčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Potreba revaskularizácie

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizácia kvôli nestabilnej angíne

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizácia kvôli zlyhaniu srdca

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikácie súvisiace s diabetom

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok pridania 10 mg ramiprilu k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní s placebom u 3 577 pacientov vo veku ≥ 55 rokov (bez limitácie hornej hranice veku) s prevahou pacientov s diabetom 2. typu (a aspoň jedným ďalším kardiovaskulárnym rizikovým faktorom), s normálnym tlakom alebo s vysokým tlakom.

Primárna analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientov v štúdii užívajúcich ramipril a u 149 (8,4 %) pacientov užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná nefropatia, čo zodpovedalo RRR 24 %; 95 % IS [3-40], p = 0,027.


Pediatrická populácia

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, klinickej štúdii, ktorá zahŕňala 244 pediatrických pacientov s hypertenziou (73% s primárnou hypertenziou) vo veku 6-16 rokov, pacienti dostávali buď nízku, strednú alebo vysokú dávku ramiprilu na dosiahnutie plazmatických koncentrácií ramiprilátu zodpovedajúcemu rozsahu dávok u dospelých 1,25 mg, 5 mg a 20 mg v závislosti na telesnej hmotnosti. Na konci 4. týždňa bol ramipril vo výsledku pri znižovaní systolického tlaku krvi neúčinný, avšak v najvyššej dávke znižoval diastolický krvný tlak. Ako stredná, tak aj vysoká dávka ramiprilu preukázali významné zníženie systolického aj diastolického tlaku krvi u detí s potvrdenou hypertenziou.

Tento účinok sa nepozoroval pri 4-týždennej, dávku zvyšujúcej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii vysadenia u 218 pediatrických pacientov vo veku 6-16 let (75% s primárnou hypertenziou), kde sa na diastolickom ako aj na systolickom tlaku krvi demonštrovalo mierne zvýšenie, avšak žiadny štatisticky významný návrat k pôvodným hodnotám, vo všetkých troch skúšaných dávkach [nízka dávka (0,625 mg-2,5 mg), stredná dávka (2,5 mg-10 mg) alebo vysoká dávka (5 mg-20 mg) ramiprilu] v závislosti na telesnej hmotnosti. Ramipril nemal v sledovanej pediatrickej populácii lineárnu odozvu na podanú dávku.


Amlodipín


Mechanizmus účinku

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciového iónu) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkého svalstva srdca a ciev.

Mechanizmus jeho antihypertenzného účinku je výsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svalstvo ciev, čo vedie k zníženiu periférnej cievnej rezistencie.

Presný mechanizmus, ktorým zmierňuje anginu pectoris nie je úplne objasnený; môžu byť zapojené dva nasledujúce mechanizmy:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a tým znižuje celkový periférny odpor (afterload), proti ktorému pracuje srdce. Keďže srdcový rytmus ostáva stabilný, toto odľahčenie srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a jeho nároky na kyslík sa tiež znížia.

 2. Mechanizmus účinku amlodipínu tiež pravdepodobne zahŕňa dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemiou poškodených oblastiach. Táto dilatácia u pacientov s vazospazmom koronárnej artérie zlepšuje zásobovanie myokardu kyslíkom (Prinzmetalova alebo variantná angína). U pacientov s hypertenziou dávkovanie jedenkrát denne poskytuje klinicky významné zníženie krvného tlaku ako v sede tak aj v stoji počas 24 hodín. Vzhľadom na pozvoľný nástup účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.

Amlodipín sa nespája so žiadnym nežiaducim účinkom na metabolizmus alebo zmenou lipidov v plazme a preto je vhodný pre pacientov s astmou, diabetom a dnou.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Dlhodobá placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE 2), dizajnovaná na vyhodnotenie pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III a IV podľa NYHA bez klinických príznakov alebo objektívnych nálezov naznačujúcich alebo dokazujúcich ischemickú chorobu srdca, užívajúcich ACE inhibítory, srdcové glykozidy adiuretiká ukázala, že amlodipín neviedol k zvýšeniu celkovej kardiovaskulárnej mortality.

U tej istej populácie bola liečba amlodipínom spojená so zvýšeným výskytom edému pľúc.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojito-zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané

na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu

(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola

vykonaná na porovnanie terapií novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového

kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou

tiazidovým diuretikom, chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.

Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších,

ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor

koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu

alebo mozgovej príhody (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné

aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL

cholesterol < 35 mg/dl = 0,91 mmol/l (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou

elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).

Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu.

V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou

chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov

bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového

bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 %

verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 - 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol

medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS

[0,89 – 1,02] p = 0,20.


Pediatrická populácia (od 6 rokov a starší)

V štúdii zahŕňajúcej 268 detí vo veku 6-17 rokov s predominantnou sekundárnou hypertenziou sa porovnávala dávka 2,5 mg a 5 mg amlodipínu s placebom a bolo preukázané, že obe dávky výrazne znížili systolický krvný tlak v porovnaní s placebom. Rozdiel medzi obidvoma dávkami nebol štatisticky významný.

Dlhodobý účinok amlodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj sa nesledoval. Dlhodobá účinnosť amlodipínu na liečbu v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti sa tiež nestanovil.

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Ramomarkom vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pre schválenú indikáciu (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Ramipril


Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu: maximálne plazmatické koncentrácie ramiprilu sa dosahujú v priebehu jednej hodiny. Na základe údajov o množstve ramiprilu vylúčenom močom sa odhaduje, že rozsah absorpcie je minimálne 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou stravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2 ‑ 4 hodiny po užití ramiprilu. Plazmatické koncentrácie ramiprilátu v rovnovážnom stave po užívaní zvyčajných dávok ramiprilu jedenkrát denne sa dosahujú približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzba ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Biotransformácia

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Pokles plazmatických koncentrácií ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu, má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu pri veľmi nízkych plazmatických koncentráciách.

Po opakovanom podávaní ramiprilu jedenkrát denne bol účinný polčas koncentrácií ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5‑10 mg a dlhší po nižších dávkach 1,25 ‑ 2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát. Jednorazová perorálna dávka ramiprilu vytvára nedetekovateľné množstvo ramiprilu a jeho metabolitov v materskom mlieku. Účinok pri viacerých dávkach však nie je známy.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2)

U pacientov s poruchou funkcie obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu je priamo úmerný klírensu kreatinínu. Toto má za následok zvýšené plazmatické koncentrácie ramiprilátu, ktoré klesajú pomalšie ako u jedincov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov s poruchou funkcie pečene bol metabolizmus ramiprilu na ramiprilát oneskorený kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatické hladiny ramiprilu u týchto pacientov boli zvýšené. Maximálne koncentrácie ramiprilátu u týchto pacientov však nie sú odlišné v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene.


Laktácia

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 10 mg ramiprilu bola hladina v materskom mlieku nemerateľná. Účinok opakovaných dávok však nie je známy.


Pediatrická populácia

Farmakokinetický profil ramiprilu sa skúmal u 30 pediatrických pacientoch s hypertenziou vo veku od 2 – 16 rokov s hmotnosťou ≥ 10 kg. Po dávkach 0,05 až 0,2 mg/kg sa ramipril rýchlo a extenzívne metabolizoval na ramiprilát. Maximálne plazmatické koncentrácie ramiprilátu sa objavili v priebehu 2 – 3 hodín. Klírens ramiprilátu je vysoko korelovaný s telesnou hmotnosťou (p<0,01), rovnako ako s dávkou (p<0,001). Klírens a distribučný objem sa zvyšuje s rastúcim vekom detí v každej dávkovej skupine. Dávka 0,05 mg/kg u detí dosiahla hladiny porovnateľné s tými u dospelých liečených 5 mg ramiprilu. Dávka 0,2 mg/kg u detí vyústila do hladín vyšších ako maximálna odporúčaná dávka 10 mg denne u dospelých.


Amlodipín


Absorpcia, distribúcia, väzba na plazmatické bielkoviny

Po perorálnom podaní sa amlodipín dobre absorbuje s maximálnymi hladinami v krvi 6 až 12 hodín po užití dávky. Absolútna biologická dostupnosť sa odhaduje medzi 64-80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. In vitroštúdie preukázali, že približne 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom jedla.


Biotransformácia/eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je približne 35-50 hodín a zodpovedá dávkovaniu jedenkrát denne.

Amlodipín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity s 10% pôvodnej látky a 60% metabolitov sa vylúči močom.Pacienti s poruchou funkcie pečene

O podaní amlodipínu pacientom s poruchou funkcie pečene sú len veľmi limitované klinické údaje. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo spôsobuje predĺženie polčasu a zvýšenie AUC približne o 40-60%.Použitie u starších pacientov

Čas potrebný na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je u starších aj mladších jedincov podobný. Klírens amlodipínu sa znižuje spolu so zvýšením „plochy pod krivkou koncentrácie“ (AUC) a predĺžením eliminačného polčasu u starších pacientov. Podľa očakávaní došlo v študovanej vekovej skupine pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca k zvýšeniu AUC a predĺženiu eliminačného polčasu.Použitie u detí

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 detí s hypertenziou vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov (kde 34 pacientov bolo vo veku 6 – 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 – 17 rokov), ktorí užívali amlodipín v dávkach 1,25 mg a 20 mg raz alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami bola pozorovaná veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Súvisiace s ramiprilom


Perorálne podávanie ramiprilu nepreukázalo akútnu toxicitu u hlodavcov a psov. Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa uskutočnili na potkanoch, psoch a opiciach. U týchto troch živočíšnych druhov sa zistili zmeny hodnôt elektrolytov v plazme a zmeny krvného obrazu.

V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psov a opíc od denných dávok 250 mg/kg/deň. Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy 2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov.

Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch, králikoch a opiciach nepreukázali žiadne teratogénne vlastnosti.

Fertilita potkanov nebola zhoršená ani u samcov, ani u samíc.

Podanie ramiprilu samiciam potkanov vo fetálnom období a počas laktácie spôsobilo nevratné poškodenie obličiek (dilatáciu obličkovej panvičky) u mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyšších.

Rozsiahle testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.

U veľmi mladých potkanov, ktorým sa podávala jednotlivá dávka ramiprilu sa pozorovalo nevratné poškodenie obličiek.


Súvisiace s amlodipínom


Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený termín pôrodu, predĺžené trvanie pôrodu a pokles v prežívaní mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako sú maximálne odporúčané dávky u ľudí stanovené v mg/kg.


Zhoršenie fertility

Pri dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí stanovenej na 10 mg na základe mg/m2) sa neprejavil žiadny účinok na fertilitu u potkanov užívajúcich amlodipín.

V inej štúdii na potkanoch, v ktorej samice potkanov užívali amlodipíniumbesilát počas 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou pre ľudí stanovenou na mg/kg, sa zistilo zníženie hladiny folikuly stimulujúceho hormónu a testosterónu v plazme, ako aj zníženie hustoty spermy a počtu zrelých spermatidov a Sertoliho buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v strave počas dvoch rokov, v koncentráciách vypočítaných na dosiahnutie denných dávok 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázala žiadna karcinogenicita. Najvyššia dávka (pre myši podobná a pre potkany dvojnásobne* vyššia ako je maximálna odporúčaná dávka u ľudí stanovená na 10 mg na základe mg/m2) bola podobná maximálnej tolerovanej dávke u myší, nie však u potkanov.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky liečiva na úrovni génov alebo chromozómov.


*Stanovené na hmotnosť pacienta 50 kg.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

mikrokryštalická celulóza

bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý

predželatínovaný kukuričný škrob

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

stearyl fumarát sodný


Obal kapsuly (5 mg/5 mg a 10 mg/5mg, 5 mg/10 mg)

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)

želatína


Obal kapsuly (10 mg/10 mg)

žltý oxid železitý (E172)

čierny oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)

želatína


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PA/Aluminium/PVC/Aluminium blistre.

Veľkosť balenia: 28, 30, 32, 56 , 60, 90, 91, 96, 98, 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly: 58/0204/14-S

Ramomark 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly: 58/0205/14-S

Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly: 58/0206/14-S

Ramomark 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly: 58/0207/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Ramomark 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly