+ ipil.sk

Raponer 2 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/08187-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Raponer 2 mg

Raponer 4 mg

Raponer 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

ropinirol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Raponer a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Raponer

3. Ako užívať Raponer

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Raponer

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Raponer a na čo sa používa


Liečivo v Raponere je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.


Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Raponer


Neužívajte Raponer:

 • ak ste alergický (precitlivený) na ropinirol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri časť 6)

 • lieku ak máte závažné ochorenie obličiek

 • ak máte ochorenie pečene


Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo z uvedeného.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Raponer, obráťte sa na svojho lekára lebo lekárnika. Povedzte svojmu lekárovi:


 • ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná

 • ak dojčíte

 • ak máte menej ako 18 rokov

 • ak máte závažné srdcové ťažkosti

 • ak máte závažný problém duševného zdravia

 • ak neznášate niektoré cukry (napr. laktózu)


Povedzte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo z uvedeného. Váš lekár môže rozhodnúť, že Raponer pre vás nie je vhodný, alebo že potrebujete dodatočné vyšetrenia.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás začína prejavovať nutkanie alebo túžba správať sa spôsobom, ktorý je pre vás nezvyčajný, a vy nedokážete odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonať činnosti, ktoré by mohli ublížiť vám alebo niekomu inému. Jedná sa o poruchy kontroly impulzov, ktoré zahŕňajú hazardné hráčstvo, nadmerné jedenie a míňanie, nezvyčajne zvýšenú sexuálnu túžbu alebo zvýšenie sexuálnych myšlienok a pocitov. Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku alebo ukončil liečbu.


Fajčenie a Raponer

Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania Raponeruzačnete fajčiť alebo prestanete fajčiť. Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku.


Iné lieky a Raponer

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak počas užívania Raponeru začnete užívať nový liek, nezabudnite to povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Raponerúčinkuje alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky. Raponer môže taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky.

Tieto zahŕňajú:

 • antidepresívum fluvoxamín

 • lieky na iné problémy duševného zdravia, napríklad sulpirid

 • HST (hormonálna substitučná liečba)

 • metoklopramid, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti a pálenia záhy

 • antibiotiká ciprofloxacín alebo enoxacín

 • akýkoľvek iný liek na liečbu Parkinsonovej choroby

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednej dobe užívali ktorýkoľvek z týchto liekov.


Raponer a jedlo a nápoje

Raponer môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, čomu dávate prednosť.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať tento liek.


Raponer sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, že prínos liečby týmto liekom je pre vás väčší ako riziko pre váš plod.


Poraďte sa so svojim lekárom, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Raponer saneodporúča, ak dojčíte, pretože u vás môže ovplyvniť tvorbu mlieka. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste Raponer prestali užívať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Raponer môže spôsobiť pocitospalosti.U ľudí môže spôsobiť pocit veľmi silnej ospalosti a niekedy spôsobí, že ľudia úplne náhle zaspia bez toho, že by cítili zjavnú ospalosť.


Ak by ste boli takto ovplyvnený, neveďte vozidlo a nezapájajte sa do činností, pri ktorých pocit ospalosti alebo zaspatia môže pre vás (alebo iných ľudí) predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia. Do takýchto činností sa môžete zapojiť až vtedy, keď nie ste dlhšie ovplyvnený.


Raponer obsahuje laktózu a ricínový olej

Liek obsahuje mliečny cukorlaktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.

Liek obsahuje ricínový olej, ktorý môže zapríčiniť žalúdočnú nevoľnosť alebo hnačku.


 1. Ako užívať Raponer


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich

Nepodávajte Raponer deťom. Raponer sa zvyčajne nepredpisuje ľuďom mladším ako 18 rokov.


Na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby môžete užívať samotný Raponer. Môžete ho tiež užívať spolu s ďalším liekom nazývaným L-dopa (nazývaným aj levodopa). Ak užívate L-dopu, môžu sa u vás vyskytnúť nekontrolovateľné trhavé pohyby, keď začnete Raponer užívať po prvý krát. Ak sa vám to stane, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môžete potrebovať, aby vám lekár znížil dávku L-dopy.


Akú dávku Raponeru budete potrebovať?

Môže trvať istý čas, kým sa zistí, aká dávka Raponeru je pre vás najlepšia.


Zvyčajná začiatočná dávka Raponeru tabliet s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 4 mg Raponeru tabliet s predĺženým uvoľňovaním, a to od druhého týždňa liečby. Ak ste osoba vo veľmi vysokom veku, váš lekár vám môže zvyšovať dávku pomalšie. Následne vám váš lekár môže upravovať dávku až dovtedy, kým nebudete užívať dávku, ktorá je pre vás najlepšia. Niektorí ľudia užívajú každý deň až 24 mg Raponeru tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa u vás na začiatku liečby vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré sú pre vás ťažko znesiteľné, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste prešli na nižšiu dávku filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním), ktoré budete užívať trikrát denne.


Môže trvať niekoľko týždňov, kým u vás Raponerzačne pôsobiť. Neužívajte väčšie množstvo Raponeru, ako vám odporučil váš lekár.


Spôsob užívania

Raponer užívajte jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase.


Prehltnite Raponer tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním vcelku a zapite pohárom vody. Nelámte ich, nežujte a ani nedrvte. Ak tak urobíte, hrozí vám riziko predávkovania, pretože liek vám prenikne do tela veľmi rýchlo.


Ak prechádzate z liečby filmom obalenými tabletami (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu

Váš lekár vám vypočíta dávku Raponerutabliet s predĺženým uvoľňovaním podľa dávky filmom obalených tabliet (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu.


Deň pred zmenou liečby užívajte filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu obvyklým spôsobom. Nasledujúci deň ráno užite Raponertablety s predĺženým uvoľňovaním a už viac neužívajte žiadne ďalšie filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu.


Ak užijete viac Raponeru, ako máte

Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak je to možné, ukážte mu balenie Raponeru.

Niekto, kto užil nadmernú dávku Raponeru, môže mať ktorýkoľvek z týchto príznakov: napínanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie, závraty (pocit točenia sa), pocit ospalosti, duševnú alebo telesnú únavu, mdloby, halucinácie.


Ak zabudnete užiť Raponer

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú(é) tabletu(y).

Ak zabudnete užiť Raponer počas jedného alebo viacerých dní, poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako ho máte znovu začať užívať.


Ak prestanete užívať Raponer

Neprestaňte užívať Raponerbez odporúčania lekára. Užívajte Raponertak dlho, ako vám odporučí váš lekár.

Neprestaňte užívať Raponer, kým vám to váš lekár nepovie. Ak prestanete užívať Raponernáhle, príznaky Parkinsonovej choroby sa môžu u vás veľmi rýchlo zhoršiť.


Ak potrebujete prestať užívať Raponer, lekár vám bude dávku znižovať postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Výskyt vedľajších účinkov Raponeruje pravdepodobnejší, keď ho začínate užívať po prvýkrát alebo keď vám práve zvýšili jeho dávku. Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a je možné, že sa stanú menej nepríjemnými po nejakom čase užívania dávky. Ak ste znepokojení pre tieto vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.


Častosť možných vedľajších účinkov uvedených nižšie sa definuje na základe nasledujúcich pravidiel:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme: častosť sa nedá určiť z dostupných údajov


Veľmi časté:

 • mdloby

 • pocit ospalosti

 • pocit nevoľnosti (nauzea)


Časté:

 • halucinácie („videnie“ vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)

 • vracanie

 • pocit závratov (pocit točenia)

 • pálenie záhy

 • bolesť žalúdka

 • zápcha

 • opuch nôh, chodidiel alebo rúk


Menej časté:

 • pocit závratu alebo mdloby, najmä pri náhlom vstávaní (to je spôsobené poklesom krvného tlaku)

 • pocit silnej ospalosti počas dňa (nadmerná somnolencia)

 • veľmi náhle zaspatie bez predchádzajúceho pocitu ospalosti (epizódy náhleho nástupu spánku)

 • problémy duševného zdravia, napríklad delírium (závažná zmätenosť), bludy (klamlivé predstavy) alebo paranoja (bezdôvodná podozrievavosť)


Neznáme:

 • zmenená funkcia pečene, ktorá sa prejavila v krvných vyšetreniach

 • alergické reakcie zahŕňajúce svrbivé vyrážky na koži, opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážku a svrbenie


Niektorí pacienti môžu mať nasledujúce vedľajšie účinky

Neschopnosť odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonať činnosti, ktoré by mohli ublížiť vám alebo niekomu inému, čo môže byť:

- silný impulz k hazardu napriek vážnym osobným a rodinným problémom.

- zmenený alebo zvýšený záujem o sex a správanie, ktoré znepokojuje vás alebo iných, napríklad zvýšená chuť na sex

- nekontrolovateľné nadmerné nákupy alebo míňanie

- záchvatové prejedanie sa (zjesť veľké množstvo jedla v krátko časovom období) alebo nutkavé prejedanie sa (zjesť viac ako je normálne a viac ako je potrebné aby ste utíšili svoj hlad).


Povedzte svojmu lekárovi ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto prejavov; poradí Vám, ako tieto príznaky kontrolovať alebo zmierniť.


Ak užívate Raponer s L-dopou

U ľudí, ktorí užívajú Raponerspolu s L-dopou, môžu po istom čase vzniknúť ďalšie vedľajšie účinky:

 • nekontrolovateľné trhavé pohyby (dyskinézia) sú veľmi častý vedľajší účinok. Ak užívate L‑dopu, môžu sa u vás vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby, keď začnete Raponer užívať po prvý krát. Ak sa vám to prihodí, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať, aby vám znížil dávku liekov, ktoré užívate.

 • pocit zmätenosti je častý vedľajší účinok.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Raponer


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Raponer obsahuje

- Liečivo je ropinirol. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg, 4 mg alebo 8 mg ropinirolu (ako hydrochlorid).


- Ďalšie zložky sú: hypromelóza, sodná soľ kroskarmelózy, maltodextrín, monohydrát laktózy, hydrogenovaný ricínový olej, koloidná oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát a zmes farbív (2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), monohydrát laktózy); (4 mg a 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), monohydrát laktózy, čierny oxid železitý (E172)).


Ako vyzerá Raponer a obsah balenia

Raponer 2 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním sú ružové, škvrnité a oválne, s 2x vyrazeným na jednej strane.

Raponer 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú hnedé, škvrnité a oválne, so 4x vyrazeným na jednej strane.

Raponer 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú tmavoružové, škvrnité a oválne, s 8x vyrazeným na jednej strane.


Veľkosti balenia:

Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním su dostupné v blistrovom balení obsahujúcom 21, 28, 30, 42, 56, 84 a 90 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovými názvami:


Bulharsko: Ropinir

Dánsko: Raponer

Cyprus: Raponer PR

Česká republika: Ropinirol Actavis 2 mg, 4 mg, 8 mg

Estónsko: Ropinirole Actavis

Litva: Ropinirole Actavis 2 mg, 4 mg, 8 mg, pailginto atpalaidavimo tabletés

Lotyšsko: Ropinirole Actavis 2 mg, 4 mg, 8 mg, ilgstošās darbības tabletes

Malta: Raponer PR

Maďarsko: Ropinirol 2 mg, 4 mg, 8 mg retard tabletta

Poľsko: Raponer

Rumunsko: Ropinirol Actavis 2mg, 4mg, 8mg, comprimate cu eliberare prelungită

Slovenská republika: Raponer 2 mg, 4 mg, 8 mg

Slovinsko: Raponer 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

7


Raponer 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/08187

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/09156Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Raponer 2 mg

Raponer 4 mg

Raponer 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg ropinirolu (ako hydrochlorid).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4 mg ropinirolu (ako hydrochlorid).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 8 mg ropinirolu (ako hydrochlorid).


Pomocné látky:

Každá 2 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 64,97 mg monohydrátu laktózy.

Každá 4 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 59,12 mg monohydrátu laktózy

Každá 8 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 55,88 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Raponer 2 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, škvrnité, oválne, 16,0 x 8,20 mm, s 2x vyrazeným na jednej strane.

Raponer 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: hnedé, škvrnité, oválne, 16,0 x 8,20 mm, so 4x vyrazeným na jednej strane.

Raponer 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: tmavoružové, škvrnité, oválne, 16,0 x 8,20 mm, s 8x vyrazeným na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:

 • Úvodná liečba ako monoterapia, aby sa oddialil začiatok liečby levodopou

 • V kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok levodopy skracuje alebo sa stáva neúplným a nastanú fluktuácie terapeutického účinku (fluktuácie typu "end of dose" alebo typu "on‑off")


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Odporúča sa individuálna titrácia dávky na základe účinnosti a znášanlivosti. Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať raz denne, približne v rovnakom čase. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehltnúť celé a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť.


Úvodná titrácia dávky

Začiatočná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa; táto dávka sa má v druhom týždni liečby zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď sa môže dosiahnuť pri jednej dennej 4 mg dávke tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


U pacientov, ktorí začnú liečbu tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním dávkou 2 mg/deň a vyskytnú sa u nich nežiaduce účinky, ktoré nevedia tolerovať, môže byť prínosom prechod na liečbu filmom obalenými tabletami ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) v nižšej dennej dávke, ktorá sa rozdelí do troch rovnakých dávok.


Terapeutický režim

Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.


Ak sa nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to až na jednu dennú 8 mg dávku tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov ani pri dávke 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.


Odporúča sa predpísať pacientom minimálny počet tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebnej dávky, a to s využitím najvyšších dostupných síl tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, má sa zvážiť opätovné začatie titrácie dávky (pozri vyššie uvedené).


Keď sa Raponertablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti od klinickej odpovede. V klinických skúšaniach bola u pacientov súčasne užívajúcich ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy postupne znížená približne o 30 %. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou sa pri kombinovanej liečbe s levodopou môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním. Klinické skúšania dokázali, že zníženie dávky levodopy môže zlepšiť dyskinézu (pozri časť 4.8).


Keď sa prechádza z liečby iným dopamínovým agonistom na liečbu ropinirolom, pred začatím liečby ropinirolom sa musia dodržať odporúčania držiteľa rozhodnutia o registrácii o ukončení liečby.


Tak ako pri iných dopamínových agonistoch, liečbu ropinirolom je potrebné ukončiť postupným znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného týždňa.


Prechod z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) na Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním

Pacienti môžu prejsť z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) na ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovanímzo dňa na deň. Dávka ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa má zakladať na celkovej dennej dávke filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním), ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka uvádza odporúčanú dávku Raponerutabliet s predĺženým uvoľňovaním pre pacientov, ktorí prechádzajú z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním):


Prechod z filmom obalených tabliet ropinirolu ( s okamžitým uvoľňovaním) na Raponertablety s predĺženým uvoľňovaním


Filmom obalené tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

0,75 – 2,25

2

3 – 4,5

4

6

6

7,5 – 9

8

12

12

15 – 18

16

21

20

24

24


Po prechode na Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dávka môže upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri vyššie uvedenú „Úvodnú titráciu dávky“ a „Terapeutický režim“).


Pediatrická populácia

Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti

U pacientov starších ako 65 rokov je klírens ropinirolu znížený približne o 15 %. Aj keď úprava dávky nie je potrebná, dávka ropinirolu sa má titrovať individuálne pri starostlivom monitorovaní znášanlivosti až po optimálnu klinickú odpoveď. U pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) sa nepozorovala žiadna zmena v klírense ropinirolu, čo svedčí o tom, že u tejto populácie nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Štúdia s ropinirolom u pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia (hemodialyzovaní pacienti)

ukázala, že u týchto pacientov je potrebná nasledovná úprava dávky: odporúčaná úvodná dávka ropinirolu je 2 mg denne. Ďalšie zvyšovanie dávky má byť založené na znášanlivosti a účinnosti.

Odporúčaná maximálna dávka ropinirolu u pravidelne hemodialyzovaných pacientov je 18 mg/deň.

Doplňujúce dávky po hemodialýze nie sú potrebné (pozri časť 5.2).


Použitie ropinirolu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy sa nesledovalo.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy.

 • Porucha funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie ropinirolu bolo spojené so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol hlásený náhly nástup spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez uvedomenia si únavy alebo varovných znakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti poučení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby ropinirolom. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku, nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môže sa zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie.


Pacienti so závažnými psychickými alebo psychotickými poruchami, alebo ktorí majú tieto poruchy v anamnéze, sa majú liečiť dopamínovými agonistami len vtedy, ak potenciálne prínosy prevažujú riziká.


Pacienti majú byť pravidelne sledovaní z dôvodu rozvoja impulzívnych porúch. Pacienti a ošetrovatelia musia brať na vedomie, že symptómy impulzívnych porúch zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, nutkavé míňanie peňazí alebo nákupy, nekontrolované prejedanie sa a nutkavé jedenie sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených dopamínovými antagonistami, vrátane Raponeru. Pokiaľ sa objavia tieto symptómy je potrebné zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie.


Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením (najmä koronárnou insuficienciou) odporúča sledovanie krvného tlaku, najmä na začiatku liečby.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Raponer tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú ricínový olej. Môže spôsobiť žalúdočnú nevoľnosť a hnačku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidónom nie je farmakokinetická interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.


Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako sú sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinok ropinirolu, a preto sa má zabrániť súčasnému použitiu týchto liekov s ropinirolom.


U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov boli pozorované zvýšené plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientov, u ktorých sa už začala hormonálna substitučná terapia (HRT) sa liečba ropinirolom môže začať obvyklým spôsobom. Ak sa však HRT ukončila alebo sa začala v priebehu liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s klinickou odpoveďou.


Ropinirol sa metabolizuje hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450. Vo farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou ropinirolu vo filmom obalenej tablete s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne) u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmaxropinirolu o 60 % a AUC o 84 %, s potenciálnym rizikom nežiaducich udalostí. U pacientov, ktorí už užívajú ropinirol, môže byť preto pri zavádzaní alebo prerušovaní liečby liekmi, o ktorých je známe, že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacínom, enoxacínom alebo fluvoxamínom, potrebná úprava dávky ropinirolu.


Štúdia u pacientov s Parkinsonovou chorobou zameraná na farmakokinetické interakcie medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou ropinirolu vo filmom obalenej tablete s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne)a teofylínom, substrátom CYP1A2, neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu.


Je známe, že fajčenie indukuje metabolizmus CYP1A2, a preto ak pacienti prestávajú alebo začínajú fajčiť počas liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní ropinirolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, odporúča sa nepoužívať ropinirol počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevyšuje možné riziko pre plod.


Laktácia

Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, keďže môže inhibovať laktáciu.


Fertilita

Nie sú dostupné údaje o fertilite u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti liečení ropinirolom, u ktorých sa prejavila somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku musia byť poučení, aby sa vyhli vedeniu vozidiel a zapájaniu sa do činností, pri ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažných zranení alebo úmrtia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, kým sa takéto opakované epizódy a somnolencia nevyriešia (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Hlásené nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Je vyznačené, či boli tieto nežiaduce účinky hlásené v klinických skúšaniach pri monoterapii, alebo pri prídavnej liečbe k levodope.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce liekové reakcie hlásené v klinických skúšaniach Parkinsonovej choroby s tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach až do 24 mg/deňPri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Psychické poruchy

Časté

Halucinácie

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia

Dyskinéza

U pacientov s rozvinutou Parkinsonovou chorobou sa môže počas iniciálnej titrácie ropinirolu objaviť dyskinéza. Klinické skúšania dokázali, že zníženie dávky levodopy môže zlepšiť dyskinézu (pozri časť 4.2).


Časté

Závrat (vrátane vertiga)

Somnolencia, závrat (vrátane vertiga)

Poruchy ciev

Časté


Posturálna hypotenzia, hypotenzia

Menej časté

Posturálna hypotenzia, hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté

Zápcha

Nauzea, zápcha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Periférny edém

Periférny edém


Impulzívne poruchy

Patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé míňanie alebo nakupovanie, prejedanie a nutkavé jedenie sa môže objaviť u pacientov liečených dopamínovými agonistami, vrátane ropinirolu (pozri časť 4.4 „ osobitné upozornenia a opatrenia“).


Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií boli nasledujúce nežiaduce udalosti hlásené u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí užívali filmom obalené tablety ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) počas klinických skúšaní (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo z hlásení po uvedení na trh.Pri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Reakcie z precitlivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus)

Psychické poruchy

Časté


Zmätenosť

Menej časté

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Synkopa

Somnolencia

Menej časté

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa


Ropinirol sa spája so somnolenciou a menej často bola spojená s nadmernou somnolenciou počas dňa a epizódami náhleho nástupu spánku.

Poruchy ciev

Menej časté

Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia ( zriedkavo ťažká)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Nauzea

Časté

Vracanie, pálenie záhy, bolesť brucha

Pálenie záhy

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatálne reakcie, hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Edém nôhHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopamínergickou aktivitou. Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou liečbou antagonistami dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dopamínergické liečivá, agonisty dopamínu, ATC kód: N04BC04.


Mechanizmus účinku

Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu na D2/D3 receptoroch, ktorý stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý je charakteristický pre Parkinsonovu chorobu tým, že stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol pôsobí v hypotalame a hypofýze, čím inhibuje sekréciu prolaktínu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

36‑týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (crossover study) v troch periódach v monoterapii, uskutočnená u 161 pacientov s Parkinsonovou chorobou v skorom štádiu preukázala, že tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nie sú menej účinné ako filmom obalené tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v primárnom koncovom bode, čo bol rozdiel v zmene proti východiskovým hodnotám v skóre motorického vyšetrenia na zjednotenej škále pre hodnotenie Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) (bol definovaný trojbodový rozsah pre nie menšiu účinnosť v skóre motorického vyšetrenia na UPDRS) pri jednotlivých liečbach. Upravený priemerný rozdiel medzi tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a filmom obalenými tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v koncovom bode štúdie bol -0,7 bodov (95 % IS: [-1,51; 0,10], p=0,0842).


Po prechode zo dňa na deň na podobnú dávku alternatívnej formy tabliet sa nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich udalostí a úpravu dávky potrebovalo menej ako 3 % pacientov (všetky úpravy dávky boli zvýšením o jednu úroveň dávky. Pacienti nepotrebovali zníženie dávky).


24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, paralelná štúdia ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí nedosiahli optimálnu kontrolu s levodopou, preukázala klinicky relevantnú a štatisticky významne lepšiu účinnosť oproti placebu v primárnom koncovom bode, v zmene od východiskových hodnôt v dobe bdelého dňa strávenej v “off” stave (t.j. v stave zlej pohyblivosti) (upravený priemerný rozdiel liečby -1,7 hodiny (95 % IS:

[-2,34; -1,09], p<0,0001). Toto zistenie podporili sekundárne parametre účinnosti zmeny proti východiskovým hodnotám v celkovej dobe bdelého dňa strávenej v “on” stave (t.j. v stave dobrej pohyblivosti) (+1,7 hodiny (95 % IS: [1,06; 2,33], p<0,0001) a celkovej dobe bdenia strávenej v “on” fáze bez rušivých dyskinéz (+1,5 hodiny (95 % IS: [0,85; 2,13], p<0,0001). Dôležité je, že sa nezistilo žiadne zvýšenie výskytu “on” stavu s rušivými dyskinézami počas bdenia v porovnaní s východiskovým hodnotami, z údajov z denných kariet, ani zo skóre v položkách UPDRS.


Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca

Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná u zdravých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorým sa podávali filmom obalené tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne preukázala maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekúnd (bodový odhad) pri 1 mg dávke oproti placebu. Horná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekúnd. Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky nehodnotil.


Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do 4 mg/deň.Riziko predĺženia QT intervalu nemožno vylúčiť, keďže cielená štúdia overujúca vplyv na QT interval pri dávkach do 24 mg/deň sa neuskutočnila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36 – 57 %). Po perorálnom podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa plazmatické koncentrácie zvyšujú pomaly, pričom Cmaxsa zvyčajne dosiahne v priemere po 6 až 10 hodinách.


V štúdii za rovnovážneho stavu, v ktorej sa 25 pacientom s Parkinsonovou chorobou podávalo jedenkrát denne 12 mg ropinirolu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním, jedlo s vysokým obsahom tuku zvýšilo systémovú expozíciu ropinirolu, čo sa preukázalo priemerným zvýšením AUC o 20 % a priemerným zvýšením Cmaxo 44 %. Tmaxsa predĺžil o 3 hodiny. Je však nepravdepodobné, že by mali tieto zmeny klinický význam (napr. zvýšenie incidencie nežiaducich udalostí).


Systémová expozícia ropinirolu je pri tabletách ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a filmom obalených tabletách ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) porovnateľná, keď sa podávajú v rovnakej dennej dávke.


Distribúcia

Väzba ropinirolu na plazmatické proteíny je nízka (10 – 40 %). Veľký distribučný objem (približne 7 l/kg) ropinirolu je v zhode s jeho vysokou lipofilitou.


Biotransformácia

Ropinirol sa odstraňuje hlavne metabolizmom CYP1A2 a jeho metabolity sú vylučované najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100‑krát menej účinný ako ropinirol na zvieracích modeloch skúmajúcich dopamínergickú funkciu.


Eliminácia

Ropinirol sa odstraňuje zo systémovej cirkulácie s priemerným polčasom eliminácie približne 6 hodín.

Zvýšenie systémovej expozície (Cmax a AUC) ropinirolu je približne úmerné v celom rozsahu terapeutických dávok. Po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní nie je pozorovaná žiadna zmena v perorálnom klírense ropinirolu. Vo farmakokinetických parametroch bola pozorovaná značná interindividuálna variabilita. Pri podávaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním za rovnovážneho stavu bola interindividuálna variabilita pri Cmax30 % až 55 % a pri AUC 40 % až 70 %.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa nepozorovala žiadna zmena vo

farmakokinetike ropinirolu.


U pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia a pravidelne hemodialyzovaných je orálny

klírens ropinirolu znížený asi o 30 %. Orálny klírens metabolitu SKF-104557 je zníženy asi o 80 % a

metabolitu SKF-89124 asi o 60 %. Preto je u týchto pacientov s Parkinsonovou chorobou odporúčaná

maximálna dávka limitovaná na 18 mg/deň (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre matku viedlo k zníženej telesnej hmotnosti plodu pri dávke 60 mg/kg/deň (približne ekvivalentné hodnote AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenej úmrtnosti plodov pri dávke 90 mg/kg/deň (približne 3‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) a k malformáciám prstov pri dávke 150 mg/kg/deň (približne 5‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí). U potkanov sa pri dávke 120 mg/kg/deň (približne 4‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) nezistili teratogénne účinky a u králikov sa nepreukázal žiaden vplyv na vývoj.


Toxikológia

Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu: zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, ptóza a salivácia.V dlhodobej štúdii bola po vysokých dávkach (50 mg/kg/deň) pozorovaná degenerácia sietnice len u bielych potkanov a pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetlu.


Genotoxicita

V súbore testov in vitro a in vivonebol zistený žiadny genotoxický potenciál.


Karcinogenita

V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkovaniami až do 50 mg/kg/deň sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za druhovo špecifický jav a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické používanie ropinirolu.


Farmakologické štúdie bezpečnosti

In vitroštúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50je 5‑násobne vyššia ako predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených najvyššou odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


hypromelóza

sodná soľ kroskarmelózy

maltodextrín

monohydrát laktózy

hydrogenovaný ricínový olej

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát


Zmes farbív:

2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)

monohydrát laktózy


4 mg a 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)

monohydrát laktózy

čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie obsahujúce 21, 28, 30, 42, 56, 84 a 90 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistroch (hliník/hliník).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Raponer 2 mg: 27/0259/12-S

Raponer 4 mg: 27/0260/12-S

Raponer 8 mg: 27/0261/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.5.2012

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015

11


Raponer 2 mg