+ ipil.sk

Rasetron 2 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Rasetron 1 mg

Rasetron 2 mg

filmom obalené tablety

granisetrón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rasetron a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rasetron

3. Ako užívať Rasetron

4. Možné vedľajšie účinky

5.. Ako uchovávať Rasetron

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rasetron a na čo sa používa


Rasetron obsahuje liečivo granisetrón. To patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty 5-HT3receptorov, alebo antiemetiká (lieky proti vracaniu). Tieto tablety sú určené na použitie len pre dospelých.


Rasetron sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania (pocitu na vracanie) vyvolaných inou liečbou ako je napr. chemoterapia alebo rádioterapia pri nádorovom ochorení.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rasetron


Neužívajte Rasetron

 • ak ste alergický na granisetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek.


Povedzte vášmu lekárovi:

 • ak máte problémy s vyprázdňovaním spôsobené nepriechodnosťou čriev;

 • ak máte problémy so srdcom, liečite sa na nádorové ochorenie liekom, o ktorom je známe, že poškodzuje srdce alebo máte problémy s hladinami solí ako je draslík, sodík alebo vápnik v tele (porucha elektrolytovej rovnováhy);

 • ak užívate ďalšie antagonisty 5-HT3 receptorov, napr. dolasetron a ondansetron užívané podobne ako Rasetron na liečbu a prevenciu nevoľnosti a vracania.Deti

Tento liek nie je určený na použitie u detí.


Iné lieky a Rasetron

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Rasetron môže ovplyvňovať spôsob, akým niektoré lieky účinkujú a tiež iné lieky môžu ovplyvňovať spôsob akým účinkuje Rasetron.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • lieky užívané na liečbu nepravidelného rytmu srdca, iné antagonisty 5-HT3 receptorov ako napr. dolasetron alebo ondansetron (pozri “Upozornenia a opatrenia “ vyššie);

 • fenobarbital, liek používaný na liečbu epilepsie;

 • liek nazývaný ketokonazol, používaný na liečbu plesňových infekcií;

 • antibiotikum erytromycín, používané na liečbu bakteriálnych infekcií.


Rasetron a jedlo a nápoje

Rasetron môžete užívať s jedlom alebo nalačno. Tabletu prehltnite s malým množstvom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, neužívajte tento liek, pokiaľ vám to váš lekár výslovne neodporučí.


Poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom, predtým ako užijete akýkoľek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rasetron nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Rasetron obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje mliečny cukorlaktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.


3. Ako užívať Rasetron


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Každú tabletu prehltnite s malým množstvom vody.


Dávka Rasetronu sa u jednotlivých pacientov líši. Závisí od veku, telesnej hmotnosti a od toho, či ju budete dostávať ako prevenciu alebo ako liečbu nevoľnosti a vracania. Lekár vám povie, aké množstvo lieku budete dostávať.


Prevencia nevoľnosti a vracania

Začiatočnú dávku Rasetronu dostanete hodinu pred začatím rádioterapie alebo chemoterapie. Dávka bude jedna alebo dve 1 mg tablety, alebo jedna 2 mg tableta raz denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii.


Liečba nevoľnosti a vracania

Dávka je zvyčajne jedna alebo dve 1 mg tablety, alebo jedna 2 mg tableta raz denne, lekár môže rozhodnúť o zvýšení dávky až na deväť 1 mg tabliet denne.

Ak užijete viac Rasetronu, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili priveľa tabliet, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Príznaky predávkovania zahŕňajú miernu bolesť hlavy. Budete liečený v závislosti od vašich príznakov.


Ak zabudnete užiť Rasetron

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si myslíte, že ste zabudli užiť liek, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak prestanete užívať Rasetron

Neprestaňte užívať Rasetron pred ukončením liečby. Ak prestanete užívať váš liek, príznaky sa môžu vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:

 • alergická reakcia (anafylaxia). Príznaky môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier, úst a problémy s dýchaním alebo prehĺtaním.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré môžete pociťovať pri užívaní tohto lieku:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • bolesť hlavy

 • zápcha. Lekár bude kontrolovať váš zdravotný stav.


Časté(môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

 • problémy so spánkom ( nespavosť)

 • zmena vo funkcii pečene, čo sa preukáže pomocou krvných testov

 • hnačka.


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • kožné vyrážky, alergická reakcia kože alebo žihľavka (urtikária). Príznaky môžu zahŕňať červené, vypuklé svrbiace hrbolčeky

 • zmeny srdcového rytmu a zmeny pozorované na EKG (elektrický záznam funkcie srdca)

 • abnormálne mimovoľné pohyby , ako sú chvenie, svalová stuhnutosť a svalové sťahy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rasetron


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rasetron obsahuje


Liečivo je granisetrón (vo forme granisetróniumchloridu).

Každá 1 mg filmom obalená tableta obsahuje granisetrón (vo forme granisetróniumchloridu).

Každá 2 mg filmom obalená tableta obsahuje granisetrón (vo forme granisetróniumchloridu).


Ďalšie zložky ( pomocné látky) sú :

Jadro tablety : bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A),

hypromelóza, magnéziumstearát.


Obal tablety.: opadry II 85F 18378 biela (Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350,

mastenec).


Ako vyzerá Rasetron a obsah balenia

Rasetron 1 mg sú trojuholníkové, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením "G1" na jednej strane.

Rasetron 2 mg sú trojuholníkové, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením "G2" na jednej strane.


Veľkosti balenia: 5, 10 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet v blistrovom balení.


Na trh nemusia byť uvedené všatky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobcovia

Actavis hf.,

Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnafjördur, Island


Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN08, Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko Granisetron Actavis

Rakúsko Granisetron Actavis 2 mg Tabletten

Česká republika Grateva 2mg

Estónsko Granisetron Actavis

Grécko Granisetron / Actavis

Španielsko Granisetrón Aurovitas Spain 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Maďarsko Granisetron-Actavis

Island Granisetron Actavis

Taliansko Granisetron Actavis

Lotyšsko Granisetron Actavis

Malta Granisetron Actavis

Holandsko Granisetron Aurobindo 1 mg, filmomhulde tabletten

Granisetron Aurobindo 2 mg, filmomhulde tabletten

Portugalsko Granissetrom Aurovitas

Rumunsko Granisetron Actavis 1 mg comprimate filmate

Granisetron Actavis 2 mg comprimate filmate

Slovensko Rasetron 1 mg

Rasetron 2 mg

Slovinsko Rasetron 1 mg tablete

Rasetron 2 mg tableteTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015


5


Rasetron 2 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rasetron 1 mg

Rasetron 2 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg granisetrónu vo forme granisetróniumchloridu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg granisetrónu vo forme granisetróniumchloridu.


Pomocné látky so známym účinkom:

1 mg; filmom obalená tableta obsahuje 69,83 mg laktózy.

2 mg; filmom obalená tableta obsahuje 138,76 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Rasetron 1mg sú trojuholníkové, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením "G1" na jednej strane.

Rasetron 2 mg sú trojuholníkové, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením "G2" na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rasetron je indikovaný dospelým pacientom na prevenciu a liečbu akútnej nauzey a emézy v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


Rasetron je indikovaný dospelým pacientom na prevenciu a liečbu oneskorenej nauzey a emézy v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


1 mg dvakrát denne alebo 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii. Začiatočnú dávku granisetrónu treba podať v priebehu 1 hodiny pred začatím liečby.

Súčasne sa podáva dexametazón v dávkach až do 20 mg jedenkrát denne, perorálne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť tabliet granisetrónu u detí nebola doteraz stanovená.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pre užívanie granisetrónu u starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa nevyžadujú žiadne špeciálne opatrenia.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

K dnešnému dňu neexistujú žiadne dôkazy o zvýšení výskytu nežiaducich účinkov u pacientov s poruchou funkcie pečene. Vzhľadom ku kinetike je pri užívaní granisetrónu v tejto skupine pacientov potrebná primeraná opatrnosť, pričom úprava dávky nie je potrebná. (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže granisetrón môže tlmiť motilitu hrubého čreva, pacienti so znakmi subakútnej črevnej obštrukcie majú byť po podaní granisetrónu sledovaní.


Rovnako ako u iných 5-HT3 antagonistov, granisetrón, možno spájať so zmenami EKG vrátane predĺženia intervalu QT. U pacientov s arytmiami alebo poruchami srdcového prevodu to však môže mať klinické následky. Preto sa má dodržiavať zvýšená opatrnosť u pacientov s ochoreniami srdca, alebo u pacientov, ktorí sú liečení kardiotoxickou chemoterapiou a/alebo u pacientov s abnormalitami elektrolytov (pozri časť 4.5).


Medzi antagonistami 5-HT3 (napr. dolasetron, ondansetron) bola hlásená skrížená senzitivita.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


Pediatrická populácia

Pre nedostatočné klinické dôkazy sa podávanie tabliet deťom a dospievajúcim neodporúča.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rovnako ako u iných 5-HT3 antagonistov, boli pri užívaní granisetrónu hlásené prípady zmien EKG vrátane predĺženia QT. U pacientov súčasne liečených liekmi, ktoré predlžujú QT interval a / alebo ktoré sú arytmogénne, toto môže viesť ku klinickým následkom (pozri bod 4.4).


V štúdiách na zdravých jedincoch sa nepreukázala žiadna interakcia medzi granisetrónom a benzodiazepínmi (lorazepamom), neuroleptikami (haloperidol) alebo liekmi na liečbu vredov (cimetidínom). K viditeľným liekovým interakciám nedochádza ani medzi granisetrónom a emetogénnou protinádorovou chemoterapiou.


U pacientov podstupujúcich anestéziu sa nerobili žiadne zvláštne štúdie liekových interakcií.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití granisetrónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Z tohto dôvodu sa má granisetrón podávať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Laktácia

Nie je známe či sa granisetrón alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa dojčenie počas liečby Rasetronom neodporúča.

Fertilita

U potkanov nemal granisetrón škodlivé účinky na reprodukčnú schopnosť a fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rasetron nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami granisetrónu sú bolesť hlavy a zápcha, ktoré môžu byť prechodného charakteru. Pri granisetróne boli hlásené zmeny EKG spolu s predĺžením QT intervalu (pozri časti 4.4. a 4.5).


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Nasledujúca tabuľka zahŕňa nežiaduce účinky a vychádza z klinických štúdii týkajúcich sa granisetrónu a ďalších 5-HT3 antagonistov a z údajov po uvedení týchto liekov na trh.


Kategórie frekvencie sú nasledovné:

Veľmi časté: ≥1/10;

Časté: ≥1/100 až <1/10 ;

Menej časté: ≥1/1 000 až <1/100;

Zriedkavé: ≥1/10 000 až <1/1 000;

Veľmi zriedkavé: <1/10 000


Poruchy imunitného systému


Menej časté


Reakcie precitlivenosti, napr. anafylaxia, urtikária

Psychické poruchy


Časté

Insomnia


Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Bolesť hlavy


Menej časté


Extrapyramídové reakcie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté


Predĺženie QT intervalu

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

Zápcha


Časté


Hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté


Zvýšené hladiny pečeňových transamináz*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté


Vyrážka

*Podobná frekvencia sa vyskytla u pacientov liečených porovnávacou liečbou.


Popis vybraných nežiaducich účinkov

Ako u iných antagonistov 5-HT3 receptorov, aj v prípade granisetrónu boli hlásené prípady zmien

EKG vrátane predĺženia QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je k dispozícii špecifické antidotum proti granisetrónu.


V prípade predávkovania má byť podaná symptomatická liečba.


Boli hlásené intravenózne podané dávky až do 38,5 mg granisetrónu, pričom pacienti pociťovali mierne bolesti hlavy, ale žiadne ďalšie následky neboli pozorované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetiká, Antagonisty sérotonínu (5HT3).

ATC kód: A04AA02


Neurologické mechanizmy, serotonínom sprostredkovaná nauzea a vracanie

Serotonín je hlavným neurotransmiterom, ktorý je zodpovedný za vracanie po chemoterapii alebo rádioterapii. 5-HT3 receptory sú lokalizované na troch miestach: zakončenie n.vagus v gastrointestinálnom trakte a chemorecepčné spúšťacie zóny (CTZ, chemoreceptor trigger zones) centra vracania v mozgovom kmeni lokalizované v area postrema a nucleus tractus solitarius. Chemorecepčné spúšťacie zóny sú lokalizované v kaudálnej časti štvrtej mozgovej komory (area postrema). Táto štruktúra nemá dostatočne účinnú krvno-mozgovú bariéru a môže tak detegovať emetogénne látky zo systémovej cirkulácie a z mozgovomiechového moku. Centrum vracania je lokalizované v medulárnych štruktúrach mozgového kmeňa. Väčšinu informácii prijíma z chemorecepčných spúšťacích zón, informácie z tráviaceho traktu potom prostredníctvom n.vagus a sympatického nervstva.


Po vystavení žiareniu alebo cytotoxickým liečivám sa serotonín (5-HT) uvoľňuje z enterochromafinných buniek v sliznici tenkého čreva, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti aferentných neurónov n.vagus, na ktorých sú lokalizované 5-HT3 receptory. Uvoľnenie serotonínu aktivuje neuróny n.vagus prostredníctvom 5-HT3 receptorov, čo vedie okamžite k ťažkej emetogénnej odpovedi sprostredkovanej prostredníctvom chemorecepčnej spúšťacej zóny v area postrema.


Mechanizmus účinku

Granisetrón je silné antiemetikum a vysoko selektívny antagonista receptorov 5- hydroxytryptamínu (5-HT3). Rádioligandové väzbové štúdie dokázali, že granisetrón má zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, vrátane väzbových miest receptorov 5-HT a dopamínu D2.


Nauzea a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou

Perorálna forma granisetrónu má preukázaný profylaktický účinok proti nauzei a vracaniu vyvolaným protinádorovou chemoterapiou u dospelých.


Pooperačná nauzea a vracanie

Perorálna forma granisetrónu má preukázaný profylaktický a liečebný účinok proti pooperačnej nauzei a vracaniu u dospelých.


Farmakologické vlastnosti granisetrónu

Boli hlásené neurotropné interakcie a inetrakcie s ďalšími liečivami prostredníctvom ich účinkov na cytochróm P450 (pozri časť 4.5).


Štúdie in vitro preukázali, že cytochróm P450 podskupiny 3A4 (zahrnutý do metabolizmu niektorých

hlavných narkotických látok) nie je granisetrónom nijako ovplyvnený. Hoci sa dokázalo, že ketokonazol inhibuje oxidáciu aromatického cyklu granisetrónu in vitro, tetno účinok sa nepovažuje za klinicky relevantný.


Pri antagonistoch 5-HT3 receptorov bolo síce zaznamenané predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4), no tento účinok sa vyskytuje s takou frekvenciou a v takom rozsahu, že to je u zdravých subjektov považované za klinicky bezvýznamné. Napriek tomu sa pri súčasne prebiehajúcej liečbe pacientov liekmi, o ktorých je známe že predlžujú QT interval, odporúča sledovať EKG a klinické abnormality (pozri časť 4.5).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika pri perorálnom podaní je u dospelých lineárna až do 2,5-násobku odporúčanej dávky. Počas určovania dávky sa zistilo, že antiemetický účinok jednoznačne nekoreluje s veľkosťou podanej dávky ani s plazmatickou koncentráciou granisetrónu.


Štvornásobným zvýšením počiatočnej profylaktickej dávky granisetrónu nevznikol žiadny rozdiel, pokiaľ ide buď o podiel pacientov reagujúcich na liečbu alebo trvanie príznakov.


Absorpcia

Absorpcia granisetrónu je rýchla a úplná, aj keď biologická dostupnosť po perorálnom užití je znížená približne na 60 % ako výsledok „first pass“ metabolizmu. Biologická dostupnosť po perorálnom užití nie je obyčajne ovplyvnená jedlom.


Distribúcia

Granisetrón je extenzívne distribuovaný, s priemerným distribučným objemom približne 3 l/kg. Približne 65 % sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Granisetrón sa metabolizuje hlavne v pečeni oxidáciou a následnou konjungáciou. Medzi hlavné zložky patria 7-OH-granisetrón a jeho sulfát a konjungáty glykuronidu. Napriek tomu, že boli u

7-OH-granisetrónu a indazol-N-demetyl-granisetrónu pozorované antiemetické vlastnosti, je nepravdepodobné, že tieto významne prispievajú k farmakologickému účinku granisetrónu u človeka.

In vitro štúdie na pečeňových mikrozómoch dokázali, že hlavná cesta metabolizmu granisetrónu je inhibovaná ketokonazolom, čo naznačuje na metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450 podskupiny 3A (pozri časť 4.5).


Eliminácia

Metabolizuje sa hlavne v pečeni. Močom sa vylučuje priemerne 12 % granisetrónu v nezmenenej forme, kým vo forme metabolitov približne 47 %. Zvyšok sa vylučuje stolicou vo forme metabolitov. Priemerný plazmatický polčas u pacientov je približne deväť hodín, s veľkou variabilitou medzi pacientmi.


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


Zlyhanie funkcie obličiek

U pacientov s ťažkým zlyhaním obličiek sú farmakokinetické údaje po podaní jednej intravenóznej dávky obvykle podobné s údajmi získanými od zdravých subjektov.


Poruchy funkcie pečene

Celkový plazmatický klírens intravenóznej dávky bol u pacientov s poruchou funkcie pečene spôsobenou nádorovým ochorením pečene asi polovičný v porovnaní s hodnotami získanými od pacientov bez poškodenia funkcie pečene. Napriek tomu nie je potrebné dávkovanie nijako upravovať (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Tieto tablety sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim.


Starší pacienti

U starších jedincov sa farmakokinetické parametre po podaní jednotlivých intravenóznych dávok pohybovali v rovnakom rozmedzí ako u ostatných (mladších) jedincov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdii bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie karcinogenity neodhalili žiadne osobitné riziko pre človeka pri použití odporúčanej dávky. Avšak, ak sú podávané vyššie dávky a dlhodobo, nemožno riziko karcinogenity vylúčiť.


Štúdia na klonovaných ľudských srdcových iónových kanáloch ukázala, že granisetrón má potenciál ovplyvniť srdcovú repolarizáciu prostredníctvom blokády HERG draslíkových kanálov. Granisetrón ukázal, že blokuje sodíkové aj draslíkové kanály, ktoré potenciálne ovplyvňujú depolarizáciu a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov. Tieto údaje pomohli objasniť molekulárny mechanizmus prostredníctvom ktorého sa objavia určité zmeny EKG (osobitne QT a QRS predĺženie) v súvislosti s touto triedou látok. Avšak neexistujú žiadne zmeny srdcovej frekvencie, krvného tlaku alebo odchýlky EKG. Ak sa objavia zmeny, zvyčajne nie sú signifikantné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety: bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), hypromelóza, magnéziumstearát.


Filmový obal: Opadry II 85F 18378 biela ( polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie PVC (biely)/Al.


Veľkosť balenia: 5, 10 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Rasetron 1mg: 20/0388/09-S

Rasetron 2 mg: 20/0389/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25. júna 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 5. septembra 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015

8


Rasetron 2 mg