+ ipil.sk

RAWEL SRPríbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 2108/11183


Písomná informácia pre používateľov


Rawel SR
filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

1,5 mg

indapamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rawel SR a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Rawel SR

3. Ako užívať Rawel SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rawel SR

6. Ďalšie informácie 1. ČO JE RAWEL SR A NA ČO SA POUŽÍVA


Rawel SR sa používa na znižovanie vysokého krvného tlaku (hypertenzie).

Rawel SR je filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním, ktorá obsahuje liečivo indapamid.

Indapamid je diuretikum. Väčšina diuretík zvyšuje množstvo moču, ktoré sa vytvára v obličkách. Indapamid sa však odlišuje od ostatných diuretík tým, že spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču. 1. SKÔR AKO UŽIJETE RAWEL SR


Neužívajte Rawel SR

- keď ste alergický (precitlivený)na indapamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rawelu SR alebo na iné lieky toho istého druhu (nazývané sulfónamidy),

- keď máte závažne narušenú funkciu obličiek,

- keď máte závažne narušenú funkciu pečenealebo máte ochorenie nazývané hepatická encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu),

- keď máte nízku hladinu draslíkavo Vašej krvi.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rawelu SR

Povedzte, prosím, Vášmu lekárovi:

 • keď máte narušenú funkciu pečene,

 • keď máte cukrovku,

 • keď máte dnu,

 • keď máte porušenú funkciu obličiek,

 • keď máte akékoľvek problémy so srdcovým rytmom,

 • keď si musíte dať vyšetriť, ako fungujú Vaše prištítne telieska.


Povedzte Vášmu lekárovi, ak ste precitlivelo reagovali na svetlo.


Ak sa Vám zdá, že sa Vás týka niektorá z uvedených situácií, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o užívaní Vášho lieku, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Váš lekár Vám môže dať urobiť krvné testy na kontrolu nízkych hladín sodíka alebo draslíka alebo vysokých hladín vápnika.


Dôležitá informácia pre športovcov

Športovci si musia uvedomiť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


Užívanie iných liekov

Užívanie Rawelu SR a niektorých iných liekov môže zvýšiť účinok jedného alebo druhého lieku a zapríčiniť vedľajšie účinky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Rawel SR s lítiom (používaný na liečbu depresie), kvôli riziku zvýšenia hladín lítia vo Vašej krvi.

Určite povedzte Vášmu lekárovi, ak užívate nasledovné lieky, pretože to môže vyžadovať osobitnú starostlivosť:

 • lieky na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitális),

 • lieky používané na liečbu mentálnych ochorení ako sú depresia, úzkosť, schizofrénia (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, neuroleptiká),

 • bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris, stav spôsobujúci bolesť na hrudníku),

 • cisaprid, difemanil (používané na liečbu žalúdočno-črevných problémov),

 • sparfloxacín, moxifloxacín (antibiotiká používané na liečbu infekcií),

 • halofantrín (antiparazitikum používané na liečbu niektorých typov malárie),

 • pentamidín (používaný na liečbu niektorých typov zápalu pľúc),

 • mizolastín (používaný na liečbu alergických reakcií, ako je senná nádcha),

 • nesteroidné protizápalové lieky na uvoľnenie bolesti (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

 • inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) (používané na liečbu vysokého tlaku krvi a srdcového zlyhania),

 • perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov, vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy,

 • stimulačné laxatíva (preháňadlá),

 • baklofén (na liečbu tuhosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako je skleróza multiplex),

 • draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén),

 • metformín (na liečbu cukrovky),

 • jódované kontrastné látky (používané pri vyšetreniach používajúcich röntgen),

 • tablety s vápnikom alebo iné doplnky vápnika,

 • cyklosporín, takrolimus alebo iné lieky na potlačenie imunitného systému po orgánovej transplantácii, na liečbu autoimunitných ochorení alebo závažných reumatoidných alebo kožných ochorení,

 • tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby).


Užívanie Rawelu SR s jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje nemajú vplyv na účinok Rawelu SR.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tento liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Ak je tehotenstvo plánované alebo potvrdené, má sa čo najskôr prejsť na alternatívnu liečbu.

Oznámte, prosím, Vášmu lekárovi, ak ste tehotná alebo chcete otehotnieť.

Liečivo sa vylučuje do materského mlieka. Ak užívate tento liek, dojčenie sa neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek môže, kvôli zníženiu tlaku krvi, spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú závrat alebo únava (pozri časť 4). Tieto vedľajšie účinky sa môžu s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnúť na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. V tomto prípade sa vyhnite vedeniu vozidla alebo iným činnostiam, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Rawelu SR

Rawel SR obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. AKO UŽÍVAŤ RAWEL SR


Rawel užívajte vždy tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Dávka Rawelu SR je jedna tabletadenne. Užívajte liek každý deň v ten istý čas, najlepšie ráno, tabletu prehltnite celú spolu s tekutinou. Tabletu môžete užívať nezávisle na jedle. Tabletu nedrvte, ani nehryzte. Liečba vysokého krvného tlaku je zvyčajne celoživotná.


Ak užijete viac Rawelu SR, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Veľmi veľká dávka Rawelu SR môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, nízky tlak krvi, kŕče, závraty, ospalosť, zmätenosť a zmeny v množstve moču vytvoreného obličkami.


Ak zabudnete užiť Rawel SR

Ak zabudnete užiť dávku Rawel SR v určenom čase, pokračujte podľa dávkovacej schémy užitím nasledujúcej dávky v určenom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Rawel SR

Keďže liečba vysokého tlaku krvi je zvyčajne celoživotná, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako prestanete tento liek užívať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Rawel SR môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú rozdelené do nasledovných skupín na základe častosti výskytu:


Veľmi časté:

Vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 10

Časté:

Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté:

Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000

Zriedkavé:

Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé

Vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme:

Častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných zdrojov.


Tieto môžu zahŕňať:

 • Časté:

 • nízka hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť slabosť svalov.


 • Menej časté:

  • vracanie;

  • alergické reakcie, najmä dermatologické, ako sú kožné vyrážky, purpura (červené drobné bodky na koži) u osôb náchylných na alergické a astmatické reakcie.


 • Zriedkavé:

  • pocit únavy, pocit závratu alebo "točenia okolia", bolesť hlavy, mravčenie (parestézia);

  • žalúdočno-črevné poruchy (ako je nevoľnosť, zápcha), sucho v ústach;

  • zvýšené riziko dehydratácie u starších pacientov a u pacientov trpiacich srdcovým zlyhaním.


 • Veľmi zriedkavé:

  • nepravidelnosti srdcového rytmu, nízky tlak krvi;

  • ochorenie obličiek, vrátane zlyhania funkcie obličiek;

  • pankreatitída (zápal pankreasu, čo spôsobuje bolesť v hornej časti brucha), abnormálna funkcia pečene. Pri zlyhaní pečene môže dôjsť k hepatálnej encefalopatii (degeneratívne ochorenie mozgu);

  • zmeny v krvinkách, ako je trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek, čo spôsobuje ľahké vytváranie modrín a krvácanie z nosa), leukopénia (pokles bielych krviniek, čo môže bezdôvodne spôsobiť horúčku, bolesť hrdla alebo iné príznaky podobné chrípke – v takomto prípade kontaktujte svojho lekára) a anémia (pokles červených krviniek);

  • angioedém a/alebo žihľavka, závažné kožné prejavy. Angioedém je charakterizovaný opuchom kože končatín alebo tváre, opuchom pier alebo jazyka, opuchom slizníc hrdla alebo dýchacích ciest, čo vedie k nedostatku dychu alebo ťažkostiam pri prehĺtaní. V takomto prípade okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak trpíte systémovým lupus erythematosus (typ kolagénového ochorenia), môže sa zhoršiť. Tiež boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (zmena vzhľadu pokožky) po vystavení účinkom slnka alebo umelého UVA žiarenia.


Môže dôjsť k niektorým zmenám Vašich laboratórnych parametrov a Váš lekár Vám môže dať urobiť krvné testy na kontrolu Vášho stavu. Môžu nastať nasledovné zmeny laboratórnych parametrov:

 • nízka hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobovať svalovú slabosť,

 • nízka hladina sodíka v krvi, ktorá môže viesť k dehydratácii a nízkemu tlaku krvi,

 • zvýšenie hladiny kyseliny močovej - látka, ktorá môže spôsobiť alebo zhoršiť dnu (bolestivé kĺby, hlavne na nohách),

 • zvýšenie hladín cukru v krvi u diabetických pacientov,

 • zvýšenie hladiny vápnika v krvi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ RAWEL SR


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Rawel SR obsahuje

- Liečivo je indapamid. Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.

- Ďalšie zložky sú hypromelóza, prášková celulóza, monohydrát laktózy, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát v jadre tablety a hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý vo filmovom obale (E171).


Ako vyzerá Rawel SR a obsah balenia

Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele, okrúhle, mierne bikonvexné (obojstranne vypuklé) tablety.

Tablety sú dostupné v škatuľkách s 20, 30, 60 alebo 90 tabletami v blistrovom balení. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, +421 2 571 04 501, krka.slovakia@krka.biz


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Česká republika

Rawel SR

Estónsko

Rawel SR

Maďarsko

Rawel SR 1,5 mg retard filmtabletta

Lotyšsko

Rawel SR 1,5 mg prolonged-release film-coated tablets

Litva

Rawel SR 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Poľsko

Rawel SR

Slovenská republika

Rawel SR

Slovinsko

Rawel SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2009.


5RAWEL SR

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 knotifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/06308-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rawel SR

Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.


Pomocné látky: 91,12 mg monohydrátu laktózy/tableta.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biele, okrúhle, mierne bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vnútorné použitie.

Má sa užívať jedna tableta jedenkrát denne, najlepšie ráno. Tableta sa má prehltnúť celá s vodou a nemá sa žuvať.

Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzívny účinok indapamidu, ale zvýši sa vylučovanie soli (saluretický účinok).


Starší pacienti (pozri časť 4.4):

U starších ľudí musí byť kreatinín v plazme upravený podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia. Starší pacienti môžu byť liečení Rawelom SR len pri normálnej alebo len minimálne porušenej funkcii obličiek.


Zlyhanie obličiek (pozri časť 4.3 a 4.4):

Pri závažnom zlyhaní obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

Tiazid a príbuzné diuretiká sú pri normálnej alebo len minimálne zníženej funkcii obličiek plne účinné.


Pacienti s poškodením pečene (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnom poškodení pečene je liečba kontraindikovaná.


Deti a dospievajúci:

Rawel SR sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na indapamid, na iné sulfónamidy alebo ktorúkoľvek zložku lieku

 • závažné zlyhanie obličiek

 • hepatická encefalopatia alebo závažné poškodenie funkcie pečene

 • hypokaliémia


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

U pacientov s poškodenou funkciou pečene môžu diuretiká príbuzné tiazidu zapríčiniť hepatickú encefalopatiu, najmä pri nerovnováhe elektrolytov. Ak sa objaví, musí byť okamžite zastavené podávanie diuretík.


Precitlivenosť na svetlo

Pri použití tiazidových a tiazidom príbuzných diuretík boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne reakcia precitlivenosti na svetlo, odporúča sa liečbu zastaviť. Ak je nevyhnutné opätovné podanie indapamidu, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.


Pomocné látky:

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Opatrenia pri používaní

 1. Rovnováha vody a elektrolytov

Sodík v plazme

Ktorékoľvek diuretikum môže zapríčiniť hyponatriémiu, niekedy s veľmi vážnymi následkami. Sodík v plazme sa meria pred začiatkom liečby a následne v pravidelných intervaloch. Pokles sodíka v plazme môže byť spočiatku asymptomatický, a preto je nevyhnutné pravidelné monitorovanie. U starších a cirhotických pacientov má byť monitorovanie dokonca ešte častejšie (pozri časti 4.8 a 4.9).

Draslík v plazme

Hlavným rizikom liečby tiazidom a jemu príbuznými diuretikami je deplécia draslíka s hypokaliémiou. Riziku vzniku hypokaliémie (< 3,4 mmol/l) sa musí predísť u určitých vysoko rizikových skupín populácie, t.j. u pacientov, ktorí sú podvyživení a/alebo užívajú zároveň niekoľko liekov, u starších pacientov, cirhotických pacientov s edémom a s ascitom, u pacientov s ochorením koronárnych tepien a so srdcovým zlyhaním. U týchto pacientov zvyšuje hypokaliémia kardiotoxicitu digitálisu a riziko arytmií.

Pacienti s dlhým QT intervalom sú taktiež rizikoví, či už je pôvod vrodený alebo vyvolaný liekmi. Hypokaliémia (ako aj bradykardia) je potom predispozíciou pre vypuknutie vážnych arytmií, zvlášť potenciálne smrteľnej torsades de pointes.

U všetkých týchto pacientov sa vyžaduje častejšie monitorovanie draslíka v plazme. Prvé meranie draslíka v plazme sa má uskutočniť počas prvého týždňa liečby.

Ak sa objavia nízke hodnoty draslíka, je potrebná úprava.

Vápnik v plazme

Tiazid a jemu príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie urinárneho kalcia a tým zapríčiniť mierny a prechodný nárast vápnika v plazme. Evidentná hyperkalciémia môže vzniknúť kvôli predtým nediagnostikovanému hyperparatyreodizmu. Liečba diuretikami sa má ukončiť pred plánovaným vyšetrením paratyroidnej funkcie.

 1. Krvná glukóza

Monitorovanie krvnej glukózy je dôležité u diabetikov, zvlášť v prítomnosti hypokaliémie.

 1. Kyselina močová

U pacientov s hyperurikémiou môže byť zvýšená tendencia k atakom dny.

 1. Funkcia obličiek a diuretiká

Tiazid a jemu príbuzné diuretiká sú plne účinné len keď je funkcia obličiek v normále alebo len mierne poškodená (hodnoty kreatinínu v plazme pod 25 mg/l, t.j. 220 µmol/l u dospelých). U starších pacientov musí byť tento kreatinín v plazme upravený podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia.

Hypovolémia sekundárne spôsobená diuretikami po strate vody a sodíka na začiatku liečby zapríčiňuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže viesť k zvýšeniu močoviny v krvi a kreatinínu v plazme. U jednotlivcov s normálnou funkciou obličiek nemá táto prechodne zhoršená renálna funkcia žiadne následky, ale existujúcu obličkovú nedostatočnosť môže zhoršiť.

 1. Športovci

Športovci si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže zapríčiniť pozitívnu reakciu v dopingových testoch.


4.5 Liekové a iné interakcie


1. Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané

Lítium

Súčasné užívanie lítia môže viesť k nárastu jeho plazmatických koncentrácií so znakmi predávkovania, tak ako je tomu pri sodík šetriacich diétach (zníženie vylučovania lítia močom). Napriek tomu, ak je potrebné užívanie diuretík, vyžaduje sa dôkladné monitorovanie lítia v plazme a upravenie dávky.


2. Kombinácie, ktoré si vyžadujú opatrnosť

Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:

 • antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

 • antiarytmiká triedy III (amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká:fenotiazíny (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín),

 • benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid),

 • butyrofenóny (droperidol, haloperidol)

 • iné: bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín i.v..

Súčasné užívanie indapamidu s ktorýmkoľvek z týchto liekov, najmä ak je prítomná hypokaliémia, zvyšuje riziko vzniku ventrikulárnych arytmií, obzvlášť torsades de pointes.Monitorujte hypokaliémiu a upravte ju, ak je to potrebné, predtým ako predpíšete takúto kombináciu. Vykonávajte klinické kontroly, kontroly plazmatických elektrolytov a sledujte EKG. Používajte liečivá, ktoré u pacientov s hypokaliémiou nespôsobujú torsades de pointes.


Nesteroidné protizápalové lieky (systémové), vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov, vysoké dávky kyseliny salicylovej (≥3 g/deň)

Možné zníženie antihypertenzného účinku indapamidu. Riziko akútneho renálneho zlyhania u dehydratovaných pacientov (znížená glomerulárna filtrácia). Hydratujte pacienta; na začiatku liečby monitorujte renálne funkcie.


Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE)

Ak sa liečba ACE inhibítorom začne pri súčasne prítomnej deplécii sodíka (najmä u pacientov so stenózou renálnej artérie), existuje riziko vzniku náhlej hypotenzie a/alebo akútneho renálneho zlyhania.

Pri hypertenzii, ak predchádzajúca liečba diuretikami spôsobila depléciu sodíka, je potrebné:

 • buď vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom a v prípade potreby znovu začať podávať hypokaliemizujúce diuretikum,

 • alebo podávať nízke počiatočné dávky ACE inhibítora a dávky zvyšovať postupne.


U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhanímzačnite liečbu veľmi nízkou dávkou ACE inhibítora, ak je to možné, tak po znížení dávky súbežne podávaného hypokaliemizujúceho diuretika.

U všetkých pacientov sa má počas prvých týždňov liečby ACE inhibítorom monitorovať renálna funkcia (sérový kreatinín).


Iné liečivá, ktoré zapríčiňujú hypokaliémiu:

 • ampfotericín B (i.v.),

 • gluko- a mineralo-kortikoidy (systémové),

 • tetrakosaktid,

 • stimulačné laxatíva.

Riziko hypokaliémie je zvýšené (aditívny účinok). Draslík v plazme má byť monitorovaný a, ak je to potrebné, upravovaný. Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí zároveň užívajú digitális. Títo pacienti majú užívať nestimulačné laxatíva.


Baklofen

Zvýšený antihypertenzívny účinok.

Pacient má vypiť dostatočné množstvo tekutín; na začiatku liečby sa má monitorovať funkcia obličiek.


Digitálisové prípravky

Hypokaliémia zvyšuje riziko toxických účinkov digitálisu.

Má sa monitorovať plazmatický draslík a EKG a ak je to potrebné, má byť upravená liečba.


3. Kombinácie, ktoré je potrebné brať do úvahy

Diuretiká šetriace draslík (amilorid,spironolaktón,triamterén)

Pre niektorých pacientov sú tieto kombinácie potrebné, ale napriek tomu sa môže objaviť hypokaliémia. Tieto kombinácie môžu vyvolať hypokaliémiu zvlášť u pacientov so zlyhaním obličiek alebo s diabetom. Odporúča sa monitorovať plazmatický draslík a EKG a v prípade potreby upraviť liečbu.


Metformín

Zvýšené riziko vzniku metformínom indukovanej laktátovej acidózy pre existujúcu možnosť funkčného renálneho zlyhania spojeného s diuretikami, obzvlášť so slučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.


Jódované kontrastné látky

U pacientov dehydrovaných kvôli diuretikám sa zvyšuje riziko akútneho zlyhania obličiek, zvlášť keď sa použijú veľké dávky jodizovaného kontrastného média. Pacient má byť rehydrovaný pred podaním jodizovanej zlúčeniny.


Imipramínové antidepresíva, neuroleptiká

Zvyšuje sa riziko antihypertenzívneho účinku a riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Kalcium (soli)

Riziko hyperkalciémie vyplývajúce zo zníženej eliminácie vápnika močom.


Cyklosporín, takrolimus

Riziko zvýšeného plazmatického kreatinínu bez zmien hodnôt cirkulujúceho cyklosporínu v sére, dokonca aj bez deplécie vody/sodíka v tele.


Kortikosteroidy, tetrakosaktid (systémové)

Môže sa znížiť antihypertenzívny účinok (zadržiavanie vody a sodíka).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Tehotné ženy sa majú vyhnúť užívaniu diuretík a nikdy ich nemajú použiť na liečbu fyziologického edému počas tehotenstva. Diuretiká môžu zapríčiniť fetálno-placentárnu ischémiu s rizikom poškodenia vývoja plodu.

Laktácia

Dojčenie sa neodporúča (indapamid sa vylučuje do ľudského mlieka).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rawel SR má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Indapamid neovplyvňuje bdelosť, ale v individuálnych prípadoch sa môžu objaviť rôzne reakcie v súvislosti so znížením krvného tlaku, najmä na začiatku liečby, alebo keď sa pridá iné antihypertenzívum. Výsledkom môže byť ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


 • Veľmi časté (>1/10)

 • Časté (≥1/100 až <1/10)

 • Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Väčšina nežiaducich účinkov indapamidu týkajúcich sa klinických a laboratórnych parametrov sú závislé od dávky.


Tiazidu príbuzné diuretiká, vrátane indapamidu, môžu zapríčiniť nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia.


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: vertigo, únava, bolesť hlavy, parestézia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: arytmia, hypotenzia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: vracanie.

Zriedkavé: nevoľnosť, zápcha, sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: abnormálna hepatálna funkcia.

Neznáme: pri nedostatočnej funkcii pečene je možnosť prepuknutia hepatálnej encefalopatie (pozri časť4.3 a 4.4).


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: renálne zlyhanie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Reakcie z precitlivenosti, najmä dermatologické (časté: makulopapulárny exantém; menej časté: purpura) u ľudí s predispozíciou k alergickým a astmatickým reakciám.

Veľmi zriedkavé: angioneurotický edém a/alebo žihľavka, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm.

Neznáme: možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus.


Boli zaznamenané prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé: únava.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Počas klinických skúšaní sa po 4 až 6 týždňoch liečby indapamidom zaznamenala hypokaliémia, u 10 % pacientov (plazmatický draslík <3,4 mmol/l) a u 4 % pacientov (plazmatický draslík <3,2 mmol/l). Po 12 týždňoch bol priemerný pokles draslíka v plazme 0,23 mmol/l.

Veľmi zriedkavé: hyperkalciémia

Neznáme:

 • Deplécia draslíka s hypokaliémiou, obzvlášť závažná v niektorých vysoko rizikových skupinách pacientov (pozri časť 4.4).

 • Hyponatriémia s hypovolémiou zodpovedná za dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu.

Súbežná strata chloridových iónov môže viesť k sekundárnej kompenzačnej metabolickej alkalóze: incidencia a stupeň tohto účinku sú mierne.

 • Zvýšenie urikémie a glykémie počas liečby: vhodnosť týchto diuretík musí byť starostlivo zvážená u pacientov s dnou alebo diabetom.


4.9 Predávkovanie


Pri indapamide sa toxické účinky nepozorovali až do dávky 40 mg, t.j. približne 27-násobok terapeutickej dávky. Známky akútnej otravy sa prejavujú najmä narušením rovnováhy voda/elektrolyty (hyponatriémia, hypokaliémia), čo sa prejaví ako nevoľnosť, vracanie, hypotenzia, kŕče, vertigo, ospanlivosť, zmätenie, polyúria alebo oligúria až do bodu anúrie (kvôli hypovolémii).

Počiatočné opatrenia zahŕňajú rýchlu elimináciu požitej substancie prostredníctvom výplachu žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia s nasledovným obnovením rovnováhy voda/elektrolyty v lekárskom zariadení.


5. farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: sulfónamidy, samotné, ATC kód: C03BA11


Štrukturálne je indapamid derivátom sulfónamidu; farmakologicky je príbuzný tiazidovej skupine diuretík. Účinkuje prostredníctvom inhibície absorpcie sodíka v kortikálnom zrieďovacom segmente obličkových kanálikov. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridových iónov močom, a tým zvyšuje produkciu moču. V menšom meradle zvyšuje vylučovanie draslíkových a horčíkových iónov. Okrem diuretického účinku má indapamid zároveň aj vaskulárny účinok vyplývajúci zo zníženia arteriolárnej a celkovej periférnej rezistencie.

Štúdie II. a III. fázy s monoterapiou preukázali antihypertenzívny účinok trvajúci 24 hodín.Tento účinok sa dosiahol pri dávkach vyvolávajúcich len mierny diuretický účinok.

Indapamid znižuje hypertrofiu ľavej komory.

Antihypertenzívny účinok diuretík podobných tiazidu, vrátane indapamidu, nie je zvýšený pri vyšších dávkach, zatiaľ čo výskyt nežiaducich účinkov sa zvyšuje. Ak nie je liečba efektívna, dávka nemá byť zvyšovaná.

Štúdie krátko- stredne a dlhodobej liečby preukázali, že indapamid, na rozdiel od iných diuretík, neinterferuje s metabolizmom lipidov: celkový cholesterol, trigliceridy, LDL-cholesterol a HDL-cholesterol a neinterferuje s metabolizmom karbohydrátov, a to ani u diabetických hypertonikov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Indapamid 1,5 mg je dodávaný vo forme s predĺženým uvoľňovaním.

Absorpcia

Frakcia uvoľneného indapamidu je rýchlo a takmer úplne absorbovaná v gastrointestinálnom trakte. Jedlo mierne ovplyvňuje rýchlosť absorpcie, ale nemá žiadny vplyv na množstvo absorbovaného liečiva. Maximálna hladina v sére je asi po 12 hodinách po požití lieku. Po dosiahnutí rovnovážnej koncentrácie sa rozdiel sérových koncentrácií medzi dvoma dávkami znižuje. Napriek tomu, existuje variabilita medzi individuálnymi pacientmi.

Distribúcia, metabolizmus a eliminácia

Väzba indapamidu na plazmatické bielkoviny je 79%. Polčas eliminácie z plazmy je 14 až 24 hodín (priemerne 18 hodín). Rovnovážny stav je dosiahnutý po 7 dňoch. Opakované podanie nevedie k akumulácii indapamidu.

Indapamid je metabolizovaný najmä v pečeni. 70 % indapamidu je eliminovaného prostredníctvom obličiek, vo väčšej miere vo forme neaktívnych metabolitov (podiel nezmeneného liečiva je okolo 5 %). 22 % je vylúčených v stolici vo forme neaktívnych metabolitov.


Vysokorizikoví jedinci

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sú farmakokinetické parametre liečiva nezmenené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Najvyššia dávka indapamidu podávaná perorálne rozličným zvieracím druhom (40 až 8000-násobok terapeutickej dávky) potvrdila exacerbáciu saluretických vlastností lieku. Najvýraznejšie symptómy otravy počas štúdií akútnej toxicity s indapamidom podávaným intravenózne alebo intraperitoneálne súviseli s farmakologickým pôsobením indapamidu, t.j. bradypnoe a periférna vazodilatácia.

Počas štúdií nebol pozorovaný mutagénny alebo karcinogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

hydroxypropylmetylcelulóza

prášková celulóza

monohydrát laktózy

povidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát


Filmový obal:

hydroxypropylmetylcelulóza

makrogol 400

oxid titaničitý (E 171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (Al. fólia, PVC/PVDC fólia): 20 filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním (2 blistrové balenia po 10 tabliet) v škatuľke.

Blistrové balenie (Al. fólia, PVC/PVDC fólia): 30 filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním (3 blistrové balenia po 10 tabliet) v škatuľke.

Blistrové balenie (Al. fólia, PVC/PVDC fólia): 60 filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním (6 blistrových balení po 10 tabliet) v škatuľke.

Blistrové balenie (Al. fólia, PVC/PVDC fólia): 90 filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním (9 blistrových balení po 10 tabliet) v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0299/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


26.8.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2012

7RAWEL SR