+ ipil.sk

Rectogesic 4 mg/ g rektálna masťPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č: 2010/00988


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rectogesic 4 mg/g rektálna masť

Glyceroltrinitrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Informácie uvedené v tejto písomnej informácii sa vzťahujú len na Rectogesic 4 mg/g rektálna masť.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Rectogesic a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Rectogesic

3. Ako používať Rectogesic

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rectogesic

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Rectogesic A NA ČO SA POUŽÍVA


Rectogesic je masť do konečníka, ktorá obsahuje ako účinnú látku glyceroltrinitrát (GTN).Glyceroltrinitrát patrí do skupiny liečiv nazývaných organické nitráty.


Masť pomáha pri úľave od bolesti spôsobenej chronickými análnymi fisúrami. Análna fisúra je trhlina kože v konečníku. Lokálna aplikácia glyceroltrinitrátu do konečníka znižuje tlak v konečníku a zlepšuje jeho prekrvenie, čím sa znižuje bolestivosť.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Rectogesic


Nepoužívajte Rectogesic

- ak ste alergický (precitlivený)na glyceroltrinitrát alebo podobné lieky.

- ak ste alergický (precitlivený) na niektorú z ďalších zložiek lieku.

- ak máte nízky krvný tlak.

- ak trpíte ochorením srdca alebo ciev.

- ak máte glaukóm s uzavretým uhlom (stav, kedy vnútroočný tlak rýchlo stúpa a môže zapríčiniť stratu zraku).

- ak trpíte migrénou alebo opakujúcimi sa bolesťami hlavy.

 • ak máte zvýšený vnútrolebečný tlak alebo pociťujete silný tlak v hlave (napr. po úraze hlavy alebo krvácaní do mozgu – krvácanie z prasknutej krvnej cievy v mozgu, ktoré môže mať bez rýchlej liečby smrteľné následky. Krvácanie do mozgu sa často uvádza ako typ mŕtvice.) alebo nedostatočné prekrvenie mozgu.

- ak máte anémiu (nízky obsah železa v krvi).

- ak užívate niektoré z nasledovných liečiv: sildenafil citrát, tadalafil, vardenafil, lieky na angínu pectoris (bolesť na hrudi) a bolesť srdca, ako napríklad glyceroltrinitrát,izosorbiddinitrát, amyl- alebo butylnitrit, lieky proti vysokému krvnému tlaku alebo depresii (tricyklické antidepresíva), acetylcysteín alebo alteplázu.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Rectogesicu

 • ak máte ťažkosti s obličkami alebo pečeňou.

 • ak Vám podávajú heparín, je nutné dôkladne sledovať Vašu krv, pretože môže byť potrebné zmeniť dávkovanie heparínu. Skôr ako prestanete používať Rectogesic, poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte hemoroidy a všimnete si, že krvácajú viac ako zvyčajne, prestaňte používať Rectogesic a poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte pri používaní Rectogesicu silné bolesti hlavy, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, či budete potrebovať iné množstvo Rectogesicu alebo bude nutné liečbu úplne prerušiť.


Rectogesic môže znižovať krvný tlak.Pri vstávaní z ľahu alebo sedu sa pohybujte pomaly, lebo inak môžete cítiť závraty.Váš krvný tlak sa môže viac znížiť, ak pri používaní Rectogesicu konzumujete alkohol.


Rectogesic nie je vhodný pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože nie sú skúsenosti s jeho používaním v tejto vekovej skupine.


Používanie Rectogesicu a iných liekov

Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nasledovné lieky môžu zosilniť účinok Rectogesicu na zníženie krvného tlaku:


 • lieky proti depresii (tricyklické antidepresíva),

 • lieky na erektilnú dysfunkciu (impotencia u mužov) (sildenafil citrát, tadalafil, vardenafil),

 • lieky proti vysokému krvnému tlaku,

 • diuretiká ("odvodňovacie tablety"),

 • bežne používané trankvilizéry (lieky s ukľudňujúcim účinkom),

 • lieky používané pri problémoch so srdcom (izosorbiddinitrát a amyl- alebo butylnitrit).


Ďalšie lieky:


 • acetylcysteín môže zosilniť účinok Rectogesicu na prietok krvi,

 • účinok heparínu (používaného na reguláciu zrážania krvi) sa môže pri používaní Rectogesicu znížiť,

 • účinok alteplázy (používanej pri problémoch so srdcom) sa môže pri súbežnom podávaní s Rectogesicom znížiť,

 • používanie Rectogesicu s dihydroergotamínom (používaný pri liečbe migrény) môže zvýšiť účinok dihydroergotamínu a viesť ku koronárnej vazokonstrikcii (zúženie krvných ciev v srdci spôsobujúce spomalenie prietoku krvi),

 • kyselina acetylsalicylová a nesteroidné protizápalové lieky (niektoré druhy liekov proti bolesti) môžu znížiť účinok Rectogesicu.


Používanie Rectogesicu s jedlom a nápojmi

Buďte opatrný pri požívaní alkoholu, pretože pitie alkoholu môže zvyšovať nežiaduce účinky Rectogesicu.

Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva alebo dojčenia nepoužívajte Rectogesic.


Skôr ako začnete počas tehotenstva alebo dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Rectogesicu 4 mg/g rektálna masť na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pokiaľ po začatí používania masti cítite závraty, ospalosť alebo máte rozmazané videnie, neriaďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, kým tieto účinky nevymiznú.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Rectogesicu

Tento liek obsahuje lanolín (vosk z ovčej vlny), ktorý môže spôsobiť kožné reakcie (napríklad kontaktnú dermatitídu). Obsahujetiež propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.


3. AKO POUŽÍVAŤ Rectogesic


Spôsob podávania


Rectogesic 4 mg/g rektálna masť je určený na použitie do konečníka.


Vždy používajte Rectogesic presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.Obvyklé dávkovanie je približne 375 mg masti (približne 1,5 mg glyceroltrinitrátu), ktorá sa aplikuje do konečníka každých 12 hodín.


Pri aplikácii masti môžete použiť vhodnú ochranu prstov, ako napríklad priľnavú fóliu alebo ochranný návlek na prst. Návleky na prsty si môžete kúpiť samostatne v lekárni alebo v predajni zdravotníckych pomôcok a priľnavú fóliu v bežnom obchode. Priložte vhodne chránený prst pozdĺž 2,5 cm mierky na škatuľke a jemným tlakom na tubu vytlačte na koniec prsta zodpovedajúce množstvo masti. Prstom jemne aplikujte masť do konečníka. Prst s masťou musí byť vložený do konečníka približne po prvý kĺb prsta (prvý článok, približne 1 cm).


Podľa pokynov lekára aplikujte masť každých dvanásť hodín. Neprekračujte určené dávkovanie.Po použití si umyte ruky a zlikvidujte použité návleky na prsty alebo plastovú fóliu (nesplachujte do toalety).


Liečba má pokračovať až do ustúpenia bolesti, maximálne 8 týždňov. Ak u Vás bolesť v konečníku po používaní Rectogesicu neustúpi, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý Vás môže znova vyšetriť, aby zistil, či Vám bolesť nespôsobuje niečo iné.


Ak použijete viac Rectogesicu, ako máte

Ak použijete viac masti ako máte, môžete cítiť závraty, zvýšenú frekvenciu srdca alebo búšenie srdca. Ak pociťujete tieto príznaky, zotrite všetku zvyšnú masť a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete použiť Rectogesic

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku použite v obvyklom čase.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia Rectogesicu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Rectogesic môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.Poraďte sa so svojím lekárom, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:


Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • bolesti hlavy, ktoré môžu byť silné. Ak sa u Vás ako vedľajší účinok objavia bolesti hlavy, zotrite všetku zvyšnú masť. Ak sú pre Vás bolesti hlavy nepríjemné, poraďte sa so svojím lekárom, či nie je potrebné ukončiť používanie tohto lieku.

Časté (vyskytujú sa u viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako u 1 z 10 pacientov):

 • závraty, točenie hlavy pri vstávaní, rozmazané videnie, únava.

 • nevoľnosť.

Menej časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako u 1 zo 100 pacientov):

 • hnačka, nepríjemné pocity v konečníku, vracanie, krvácanie z konečníka, poruchy funkcie konečníka.

 • alergické kožné reakcie (môžu byť aj závažné).

 • anafylaktické reakcie (alergické reakcie, ktoré môžu byť život ohrozujúce s opuchom tváre, perí, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním, skrátený dych alebo kolaps). Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte používať masť a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

 • svrbenie alebo pálenie konečníka.

 • zvýšená frekvencia srdca alebo búšenie srdca.

 • bolesť na hrudníku (angina pectoris).

 • návaly.

 • methemoglobinémia (nefunkčné červené krvinky spôsobujúce zníženie kyslíka v krvi).

 • mdloba


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Rectogesic


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Rectogesic po uplynutí dátumu exspirácie, ktorý je uvedený na tube a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Tubu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


Masť použite do 8 týždňov po prvom otvorení.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Rectogesic obsahuje


Liečivom je glyceroltrinitrát.Jeden gram rektálnej masti obsahuje 40 mg glyceroltrinitrátu v propylénglykole, čo zodpovedá 4 mg glyceroltrinitrátu. Obvyklá dávka Rectogesicu je 375 mg masti, čo zodpovedá približne 1,5 mg glyceroltrinitrátu.

Pomocné látky sú:propylénglykol, lanolín, sorbitánseskvioleát, tuhý parafín a biela vazelína.


Ako vyzerá Rectogesic a obsah balenia


Rectogesic je žltkastá hladká nepriehľadná masť na aplikáciu do konečníka, ktorá sa dodáva v hliníkovej tube s obsahom 30 g.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ProStrakan Ltd.

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Vel’ka Británia


Výrobca

PHARBIL Waltrop GmbH

Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Pharmex s.r.o.

Lermontovova 18

811 05 Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2010.


Rectogesic 4 mg/ g rektálna masť

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2009/02016

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2108/09197


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rectogesic 4 mg/g rektálna masť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Glyceroltrinitrát: 4 mg/g


Jeden gram rektálnej masti obsahuje 40 mg glyceroltrinitrátu v propylénglykole, čo zodpovedá 4 mg glyceroltrinitrátu (GTN). Aplikovaná dávka po podaní 375 mg masti je približne 1,5 mg GTN.


Rektálna masť ďalej obsahuje v 1 grame 36 mg propylénglykolu a 140 mg lanolínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Rektálna masť.

Žltkastá hladká nepriehľadná masť.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rectogesic 4 mg/g rektálna masť je určený na úľavu od bolesti spôsobenej chronickými análnymi fisúrami.


Pri klinickom vývoji lieku sa preukázal stredne silný účinok na zlepšenie priemernej dennej intenzity bolesti (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania:rektálne použitie


Dospelí

Pri aplikácii masti sa môže použiť vhodná ochrana prstov, ako napríklad priľnavá fólia alebo návleky na prsty. (Návleky na prsty si možno zakúpiť samostatne v miestnej lekárni alebo v predajni zdravotníckych pomôcok a priľnavú fóliu v bežnom obchode.) Prst sa priloží pozdĺž 2,5 cm mierky na vonkajšom obale (škatuľka), v ktorom je dodávaná masť Rectogesic a jemným tlakom na tubu sa vytlačí na koniec prsta zodpovedajúce množstvo masti. Množstvo aplikovanej masti je približne 375 mg (1,5 mg GTN). Prst s nanesenou masťou sa vsunie do análneho kanála po prvý kĺb prsta a masť sa aplikuje po obvode análneho kanála.


Aplikovaná dávka glyceroltrinitrátu po podaní masti s obsahom 4 mg/g je približne 1,5 mg. Táto dávka sa má aplikovať do konečníka každých dvanásť hodín. Liečba má pokračovať až do ustúpenia bolesti, maximálne 8 týždňov.


Rectogesic sa má použiť až po zlyhaní konzervatívnej liečby akútnych symptómov análnej fisúry.


Starší pacienti

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie týkajúce sa použitia Rectogesicu u starších pacientov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie týkajúce sa použitia Rectogesicu u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


Deti a dospievajúci

Rectogesic sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože nie je dostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na glyceroltrinitrát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo idiosynkratické reakcie na iné organické nitráty.


Súbežné podávanie sildenafil citrátu, tadalafilu, vardenafilu a donorov oxidu dusnatého (NO), ako sú iné dlhodobo pôsobiace GTN lieky, izosorbiddinitrát a amyl- alebo butylnitrit.


Posturálna hypotenzia, hypotenzia alebo nekorigovaná hypovolémia, pretože použitie glyceroltrinitrátu môže pri týchto stavoch spôsobiť závažnú hypotenziu alebo šok.


Zvýšený vnútrolebečný tlak (napr. po úraze hlavy alebo krvácaní do mozgu) alebo nedostatočná mozgová cirkulácia.


Migréna alebo rekurentné bolesti hlavy.


Aortálna alebo mitrálna stenóza.


Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia.


Konstriktívna perikarditída alebo tamponáda perikardu.


Závažná anémia.


Glaukóm s uzavretým uhlom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pomer prínosu a rizika pri použití Rectogesicu sa musí u každého pacienta stanoviť individuálne. U niektorých pacientov sa po liečbe Rectogesicom objavili silné bolesti hlavy. V niektorých prípadoch sa odporúča prehodnotenie správneho dávkovania. U pacientov, u ktorých je pomer rizika a prínosu negatívny, má byť liečba Rectogesicom ukončená pod dohľadom lekára a majú sa zaviesť iné terapeutické alebo chirurgické opatrenia.


Rectogesic sa má používať s opatrnosťou u pacientov so závažnými ochoreniami obličiek alebo pečene.


Musí sa zabrániť dlhotrvajúcemu nadmernému zníženiu krvného tlaku, pretože existuje možnosť poškodenia mozgu, srdca, pečene a obličiek v dôsledku nedostatočného prekrvenia a následné zvýšené riziko ischémie, trombózy a zmien funkcií týchto orgánov. Pacient má byť poučený, aby na zníženie rizika posturálnej hypotenzie postupoval pomaly pri vstávaní z ľahu alebo sedu. Toto odporúčanie je obzvlášť dôležité pre pacientov s nízkym objemom krvi a pacientov, ktorí podstupujú diuretickú liečbu. Hypotenzia vyvolaná podávaním glyceroltrinitrátu môže byť sprevádzaná paradoxnou bradykardiou a zhoršením angíny pectoris. Starší pacienti môžu byť náchylnejší na vývoj posturálnej hypotenzie, obzvlášť pri náhlom vstávaní. Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie, ktoré by sa týkali používania Rectogesicu u starších pacientov.


Alkohol môže zvyšovať hypotenzné účinky glyceroltrinitrátu.


Ak chce lekár použiť masť s obsahom glyceroltrinitrátu u pacientov s akútnym infarktom myokardu alebo kongestívnym zlyhávaním srdca, musí byť u pacienta starostlivo sledovaná hemodynamika a klinický stav, aby sa zabránilo možnému riziku hypotenzie a tachykardie.


Ak sa krvácanie súvisiace s hemoroidmi zvýši, liečba má byť prerušená.


Táto masť obsahuje propylénglykol a lanolín, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože a kožné reakcie (napríklad kontaktnú dermatitídu).


Ak pretrvávajú análne bolesti, je potrebná diferenciálna diagnostika na vylúčenie iných možných príčin bolesti.


Glyceroltrinitrát môže ovplyvňovať stanovenie katecholamínov a kyseliny vanilmandľovej v moči, pretože zvyšuje vylučovanie týchto látok.


Pri súbežnej liečbe s množstvom iných liekov je potrebná opatrnosť. Bližšie informácie sú uvedené v časti 4.5.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie iných vazodilatačných látok, blokátorov vápnikového kanála, ACE inhibítorov, beta blokátorov, diuretík, antihypertenzív, tricyklických antidepresív a veľkých trankvilizérov ako aj konzumácia alkoholu môžu zvyšovať hypotenzný účinok Rectogesicu. Na začiatku liečby Rectogesicom sa má dôkladne zvážiť súbežné používanie týchto liekov.


Hypotenzný účinok nitrátov je zosilňovaný súbežným podávaním inhibítorov fosfodiesterázy, ako napríklad sildenafilu, tadalafilu alebo vardenafilu. (pozri časť 4.3).


Rectogesic je kontraindikovaný pri súbežnom podávaní donorov oxidu dusnatého (NO), ako sú napríklad izosorbiddinitrát a amyl- alebo butylnitrit (pozri časť 4.3).


Acetylcysteín môže zvyšovať vazodilatačné účinky glyceroltrinitrátu.


Súbežné podávanie s heparínom môže viesť k zníženiu účinnosti heparínu. Preto je potrebné dôkladné sledovanie parametrov zrážania krvi a dávka heparínu musí byť podľa toho primerane upravená. Po ukončení liečby Rectogesicom sa môže vyskytnúť náhle predĺženie parciálneho tromboplastínového času (PTT). V tomto prípade je potrebné zníženie dávky heparínu.


Súbežné podávanie glyceroltrinitrátu môže spôsobovať zníženie trombolytickej aktivity alteplázy.


Súbežné podávanie Rectogesicu s dihydroergotamínom môže zvyšovať biologickú dostupnosť dihydroergotamínu a spôsobiť koronárnu vazokonstrikciu. Nemožno vylúčiť zníženie terapeutickej odozvy na Rectogesic pri perorálnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej a iných nesteroidných protizápalových liekov.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glyceroltrinitrátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepriniesli žiadne výsledky týkajúce sa účinkov na embryonálny/fetálny vývoj, pôrodnosť alebo popôrodný vývoj (pozri časť 5.3). Rectogesic sa nemá používať počas gravidity.


Laktácia: Nie je známe, či sa glyceroltrinitrát vylučuje do materského mlieka. Pretože existuje možnosť výskytu nepriaznivých účinkov u dojčených detí (pozri časť 5.3), používanie Rectogesicu sa počas dojčenia neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Rectogesicu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Rectogesic môže u niektorých pacientov (zvlášť pri prvom použití) spôsobiť závraty, rozmazané videnie, bolesti hlavy alebo únavu. Pacienti, ktorí používajú Rectogesic, majú pristupovať k vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov opatrne.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov liečených Rectogesicom 4 mg/g rektálna masť boli hlásené ako najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s liečbou bolesti hlavy závislé na dávke, ktoré sa pozorovali u 57% pacientov.


Nežiaduce účinky z klinických štúdií sú uvedené podľa triedy orgánových systémov v nasledujúcej tabuľke. V rámci triedy orgánových systémov sú nežiaduce účinky uvedené podľa frekvencie výskytu s nasledovnými počtami výskytu v jednotlivých triedach: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100).


Orgánový systém

Frekvencia výskytu

Nežiaduce účinky

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy


Časté

Závraty

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Časté

Nevoľnosť


Menej časté

Hnačka, nepríjemné pocity v análnej oblasti, vracanie, rektálne krvácanie, poruchy činnosti rekta

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Pruritus, pocit pálenia a svrbenia v análnej oblasti

Poruchy kardiovaskulárneho systému

Menej časté

Tachykardia


Nežiaduce účinky masti s obsahom 2% glyceroltrinitrátu (používanej pri prevencii angíny pectoris) sú zvyčajne závislé na dávke a takmer všetky tieto účinky sú dôsledkom vazodilatačného pôsobenia. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú bolesti hlavy (môžu byť aj závažného charakteru). V III. fáze klinického skúšania Rectogesicu 4 mg/g rektálna masť bol výskyt miernych, stredných a silných bolestí hlavy 18%, 25% a 20%. U pacientov s predchádzajúcou anamnézou migrény alebo rekurentnej bolesti hlavy bolo riziko vzniku bolesti hlavy počas liečby vyššie (pozri časť 4.3). Bolesti hlavy sa môžu opakovať s každou dennou dávkou, obzvlášť pri vyššom dávkovaní. Pri bolestiach hlavy sa môžu podávať slabšie analgetiká, ako napríklad paracetamol. Bolesti hlavy obvykle ustúpia po prerušení liečby.


V dôsledku zmien krvného tlaku sa môžu tiež objaviť prechodné závraty. Hypotenzia (vrátane ortostatickej hypotenzie) sa vyskytuje zriedka, avšak u niektorých pacientov môže byť natoľko závažná, že je nutné ukončiť liečbu. Hlásené boli aj synkopy, crescendo angína a rebound hypertenzia, tieto účinky sú však veľmi zriedkavé. Alergické reakcie na glyceroltrinitrát sú menej časté. Vo väčšine hlásených prípadov sa jednalo o prípady kontaktnej dermatitídy alebo výsevu u pacientov, ktorým bol podávaný glyceroltrinitrát vo forme masti alebo náplasti. Bolo hlásených niekoľko prípadov preukázaných anafylaktických reakcií a tieto reakcie sa môžu pravdepodobne vyskytnúť pri ľubovoľnom spôsobe podávania glyceroltrinitrátu pacientom. Veľmi zriedkavo bežné dávky organických nitrátov spôsobili u zdanlivo zdravých pacientov methemoglobinémiu. Návaly sa pozorovali ako zriedkavý nežiaduci účinok pri iných liekoch obsahujúcich glyceroltrinitrát.


4.9 Predávkovanie


Náhodné predávkovanie Rectogesicom môže spôsobiť hypotenziu a reflexnú tachykardiu. Nie je známy žiadny špecifický antagonista vazodilatačného účinku glyceroltrinitrátu a žiadny spôsob liečby nebol podrobený klinickej štúdii v takom rozsahu ako liečba predávkovania glyceroltrinitrátom. Pretože hypotenzný účinok po predávkovaní glyceroltrinitrátom je spôsobený venóznou dilatáciou a arteriálnou hypovolémiu, vhodná liečba má v týchto prípadoch smerovať k zvýšeniu celkového objemu telesných tekutín. Dostatočné môže byť pasívne zdvihnutie nôh pacienta, v niektorých prípadoch však môže byť potrebné intravenózne alebo infúzne podanie fyziologického roztoku alebo podobnej tekutiny. V zriedkavých prípadoch závažnej hypotenzie alebo šoku môže byť potrebná resuscitácia.


Nadmerné dávkovanie môže tiež spôsobiť methemoglobinémiu. Methemoglobinémia má byť liečená infúznym podaním metylénovej modrej.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Svalový relaxant

ATC kód: C05AE01


Základný farmakologický účinok glyceroltrinitrátu je spôsobený uvoľňovaním oxidu dusnatého. Po aplikácii masti obsahujúcej glyceroltrinitrát do konečníka dochádza k relaxácii vnútorného análneho zvierača.


Zvýšené napätie vnútorného (nie však vonkajšieho) análneho zvierača je predispozičným faktorom pri vzniku análnych fisúr. Krvné cievy zásobujúce anodermu prechádzajú cez vnútorný análny zvierač. Zvýšené napätie vnútorného análneho zvierača tak môže znižovať prietok krvi a spôsobovať v tejto oblasti ischémiu.


Uvoľnenie konečníka spôsobuje aktiváciu anorektálneho inhibičného reflexu a uvoľnenie vnútorného análneho zvierača. Nervové zakončenia sprostredkovávajúce tento reflex ležia v stene čreva. Uvoľnenie neurotransmitera NO z tohto typu nervov má významnú úlohu pri fyziologickej činnosti vnútorného análneho zvierača. U človeka NO špecificky sprostredkováva anorektálny inhibičný reflex, ktorý spôsobuje relaxáciu vnútorného análneho zvierača.


Potvrdený bol vzťah medzi zvýšeným napätím vnútorného análneho zvierača a vznikom análnych fisúr. Pacienti s chronickými análnymi fisúrami majú významne vyšší priemerný maximálny pokojový análny tlak v porovnaní s kontrolnou skupinou a anodermálny krvný prietok u pacientov s chronickými análnymi fisúrami je významne nižší ako u kontrolnej skupiny. U pacientov, ktorí sa podrobili liečbe fisúr sfinkterotómiou, bolo dokázané zníženie análneho tlaku a zlepšenie anodermálneho prekrvenia, čo poskytuje ďalšie dôkazy o ischemickom pôvode análnych fisúr. Topická aplikácia donorov NO (ako glyceroltrinitrát) uvoľňuje análny zvierač, čo spôsobuje zníženie análneho tlaku a zlepšenie prekrvenia anodermy.


Účinok na bolesť

V troch klinických štúdiách fázy III Rectogesic 4 mg/g rektálna masť znižoval priemernú dennú intenzitu bolesti spôsobenej chronickými análnymi fisúrami v porovnaní s placebom (merané za použitia 100 mm vizuálnej analógovej stupnice). V prvej štúdii Rectogesic 4 mg/g rektálna masť znižoval priemernú dennú intenzitu bolesti po 21 dňoch používania o 13,3 mm (východisková hodnota 39,2 mm) oproti 4,3 mm (východisková hodnota 25,7 mm) v skupine pacientov používajúcich placebo (p <0,0063) a po 56 dňoch používania o 18,8 mm oproti 6,9 mm v skupine pacientov používajúcich placebo (p <0,0001). Zodpovedá to účinnosti liečby (rozdiel medzi percentuálnou zmenou pre Rectogesic a pre placebo) 17,2% po 21 dňoch používania a 21,1% po 56 dňoch používania. V druhej štúdii Rectogesic 4 mg/g rektálna masť znižoval priemernú dennú intenzitu bolesti po 21 dňoch používania o 11,1 mm (východisková hodnota 33,4 mm) oproti 7,7 mm (východisková hodnota 34,0 mm) v skupine pacientov používajúcich placebo (p <0,0388) a po 56 dňoch používania o 17,2 mm oproti 13,8 mm v skupine pacientov používajúcich placebo (p <0,0039). Zodpovedá to účinnosti liečby 10,6 % po 21 dňoch používania a 10,9 % po 56 dňoch používania. V tretej štúdii Rectogesic 4 mg/g rektálna masť znižoval priemernú dennú intenzitu bolesti po 21 dňoch používania o 28,1 mm (východisková hodnota 55,0 mm) oproti 24,9 mm (východisková hodnota 54,1 mm) v skupine pacientov používajúcich placebo (p <0,0489) a po 56 dňoch používania o 35,2 mm oproti 33,8 mm v skupine pacientov používajúcich placebo (p <0,0447). Zodpovedá to účinnosti liečby 5,1% po 21 dňoch používania a 1,5% po 56 dňoch používania.


Účinok na hojenie

Vo všetkých troch štúdiách sa účinok Rectogesicu 4 mg/g rektálna masť na hojenie análnych fisúr štatisticky významne nelíšil od skupiny pacientov používajúcich placebo. Rectogesic nie je určený na hojenie chronických análnych fisúr.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribučný objem glyceroltrinitrátu je približne 3 l/kg, pričom glyceroltrinitrát je veľmi rýchlo eliminovaný. Plazmatický polčas je približne 3 minúty. Pozorované hodnoty klírensu (približne 1 l/kg/min) výrazne prevyšujú hepatálny prietok krvi. Známe miesta extrahepatálneho metabolizmu zahŕňajú červené krvinky a steny ciev. Prvotnými produktmi metabolizmu glyceroltrinitrátu sú anorganický nitrát a 1,2- alebo 1,3-glyceroldinitráty. Dinitráty sú menej účinné vazodilatačné látky ako glyceroltrinitrát, ich eliminácia z plazmy je však pomalšia. Ich príspevok k relaxácii vnútorného análneho zvierača nie je známy. Dinitráty sú ďalej metabolizované na mononitráty bez účinku na cievy a nakoniec na glycerol a oxid uhličitý. U šiestich zdravých pacientov bola priemerná biologická dostupnosť 0,75 mg glyceroltrinitrátu aplikovaného do análneho kanála vo forme 0,2% masti približne 50% podanej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita pri opakovaní dávky

S Rectogesicom neboli vykonané žiadne štúdie systémovej toxicity. Publikované informácie naznačujú, že vysoké perorálne dávky glyceroltrinitrátu môžu mať pri dlhodobom podávaní toxické účinky (methemoglobinémia, testikulárna atrofia a aspermatogenéza). Tieto zistenia nepredstavujú žiadne zvláštne riziko pre človeka za podmienok terapeutického používania.


Mutagenita a karcinogenita

Informácie z predklinických štúdií s GTN popisujú genotoxické účinky len na kmeň s poruchou opravného mechanizmu S. typhimurium TA1535 a karcinogénne účinky. Zvýšené karcinogénne riziko je však za podmienok terapeutického používania veľmi nepravdepodobné.


Reprodukčná toxicita

Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov pri intravenóznom, intraperitoneálnom a dermálnom podávaní glyceroltrinitrátu nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo embryonálny vývoj v dávkach, ktoré nevyvolávali toxicitu u rodičov. Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky. U potkanov sa pozorovali fetotoxické účinky (znížená pôrodná váha) pri dávkovaní nad 1 mg/kg/deň (i.p.) a 28 mg/kg/deň (dermálne) po expozícii in uteropočas fetálneho vývoja.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propylénglykol

Lanolín

Sorbitánseskvioleát

Tuhý parafín

Biela vazelína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


15 mesiacov

Po prvom otvorení: 8 týždňov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Tubu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30 g

Hliníková tuba s bielym skrutkovacím uzáverom z polyetylénu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ProStrakan Ltd.

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


23/0310/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.07.2006


10. DÁTUMREVÍZIE TEXTU


február 2010

Rectogesic 4 mg/ g rektálna masť