+ ipil.sk

Relenza 5 mg/ dávkaPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08477; 2013/01078


Písomná informácia pre používateľa


Relenza 5 mg/dávka, upravený inhalačný prášok

Zanamivir

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Relenza a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Relenzu

3. Ako používať Relenzu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Relenzu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Relenza a na čo sa používa


Relenza obsahuje zanamivir, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká (protivírusové lieky).

Relenzasa používa na liečbu chrípky(infekcie spôsobenej vírusom chrípky). Zmierňuje príznaky chrípky a pomáha vám rýchlejšie sa uzdraviť.

Relenza sa používa aj na prevenciu (predchádzanie) vzniku chrípky v čase vypuknutia chrípky.

Relenzou sa môžu liečiť dospelí a deti vo veku 5 a viac rokov.

Relenza sa musí inhalovať (vdychovať) do pľúc, pretože sa slabo vstrebáva do organizmu, keď sa prehĺta. Vírus chrípky infikuje pľúca a keď Relenzu inhalujete, pôsobí priamo na vírus vo vnútri pľúc.

Relenza nenahrádza očkovanie proti chrípke. Musíte sa porozprávať so svojím lekárom o tom, či je potrebné, aby ste sa dali zaočkovať proti chrípke.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Relenzu


Nepoužívajte Relenzu

- ak ste alergickýna zanamivir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste alergickýna laktózu alebo mliečnu bielkovinu.


Upozornenia a opatrenia


Ak pri používaní Relenzy máte pocit zovretia v hrdle alebo hrudníku.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže Relenza spôsobiť reakciu zahŕňajúcu:

- zovretie hrdla a hrudníka,

- ťažkosti s dýchaním.

Ak sa u vás pri používaní Relenzy prejaví niektorý z týchto príznakov, prestaňte používať Relenzu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaktujte svojho lekára alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.

Nedávajte Relenzu deťom mladším ako 5 rokov.


Ak máte astmu alebo iné problémy s pľúcami alebo s dýchaním, váš lekár musí vedieť, či máte:

- astmu,

- iné pľúcne ochorenie, ktoré spôsobuje problémy s dýchaním ‑ napríklad emfyzém, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP) alebo chronickú bronchitídu.

Povedzte o tom svojmu lekárovi predtým, ako použijete Relenzu, aby mohol pozornejšie dozerať na váš zdravotný stav, aby si overil, či je vaše ochorenie udržiavané pod kontrolou.


Ak na vašu astmu alebo na iný problém s dýchaním používate inhalačný liek (liek, ktorý sa inhaluje), pozorne si prečítajte nasledujúcu časť tejto písomnej informácie pre používateľa ‑ Používanie Relenzy s inhalačným liekom na problémy s dýchaním predtým, ako použijete Relenzu.


Používanie Relenzy s inhalačným liekom na problémy s dýchaním

Ak na astmu alebo na akýkoľvek iný problém s dýchaním používate inhalačný liek, pokračujte v používaní vášho inhalátora (inhalátorov) v obvyklom čase.

Ak vám odporučili, aby ste používali Relenzu v rovnakú dennú dobu ako váš iný inhalačný liek, použite tento iný liek niekoľko minút pred tým, ako použijete Relenzu.

Uistite sa, že pri používaní Relenzy máte porukesvoj rýchlo pôsobiaci "záchranný" inhalátor (ako je inhalátor obsahujúci salbutamol).

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže Relenza spôsobiť reakciu zahŕňajúcu:

- zovretie hrdla a hrudníka,

- ťažkosti s dýchaním.

Ak sa u vás pri používaní Relenzy prejaví niektorý z týchto príznakov, prestaňte používať Relenzu. Použite svoj rýchlo pôsobiaci „záchranný“ inhalátor na uľahčenie dýchania. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaktujte svojho lekára alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.


Používanie iných liekov

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovialebo lekárnikovi.

Ak na astmu alebo na iné problémy s dýchaním používate inhalačný liek, uistite sa, že ste si prečítali vyššie uvedené odporúčanie.

Ak vám odporučili, aby ste sa dali zaočkovať proti chrípke, môžete sa dať zaočkovať kedykoľvek, dokonca aj vtedy, ak používate Relenzu, podporujúcu prevenciu vzniku chrípky.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotnáalebo ak plánujete otehotnieť, poraďtesa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


K dispozícii sú len obmedzené informácie o bezpečnosti Relenzy pre tehotné ženy.Aj keď sa doposiaľ nedokázalo, že Relenza poškodzuje nenarodené deti, váš lekár vám môže odporučiť, aby ste ju nepoužívali počas tehotenstva.

Počas používania Relenzy nesmiete dojčiť.Liečivo (zanamivir) by sa mohlo dostať do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Relenza nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Relenza obsahuje laktózu a mliečnu bielkovinu

Relenza obsahuje cukor nazývaný laktóza a môže obsahovať mliečnu bielkovinu.

Ak zle tolerujete laktózu a niektoré iné cukry alebo mliečnu bielkovinu, nepoužívajte Relenzu. Poraďte sa so svojím lekárom o liečbe alebo prevencii chrípky.


3. Ako používať Relenzu


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Relenza je liek vo forme prášku,ktorý sa ústami inhaluje do pľúc s použitím pomôcky Diskhaler.Prášok je obsiahnutý v blistroch na Rotadisku ‑ na disku potiahnutom fóliou, ktorý vložíte do Diskhalera.

Liek obsiahnutý v Rotadiskoch sa musí inhalovať iba s použitím pomôcky Diskhaler.

Nedávajte Relenzu deťom mladším ako 5 rokov.


Kedy začať používať Relenzu

Ak máte chrípku, kvôli maximálnemu účinku liečby musíte začať používať Relenzu čo najskôr po vzniku príznakov chrípky:

- u dospelých je to do 48 hodín po vzniku prvých príznakov,

- u detí je to do 36 hodínpo vzniku prvých príznakov.


Na podporu prevencie chrípky

Ak má niekto vo vašej domácnosti chrípku, kvôli podpore prevencii vzniku chrípky musíte začať používať Relenzu čo najskôr po tom, ako ste s ním prišli do kontaktu:

- u dospelých a detí je to 36 hodín po kontakte s infikovanou osobou.

Ak chrípka vypukla vo vašej miestnej komunite, riaďte sa odporúčaním vášho lekára týkajúcim sa toho, kedy začať používať Relenzu.


Aké množstvo Relenzy používať

Množstvo Relenzy, ktoré použijete, bude závisieť od toho, či už chrípku máte alebo či používate Relenzu na podporu prevencie chrípky.


Ak máte chrípku

Dospelí a deti (vo veku 5 alebo viac rokov):zvyčajnou dávkou sú2 inhalácie (2 blistre) dvakrát denne počas 5 dní.


Na podporu prevencie chrípky

Ak má niekto vo vašej domácnosti chrípku:

- dospelí a deti (vo veku 5 alebo viac rokov):zvyčajnou dávkou sú2 inhalácie (2 blistre) jedenkrát denne počas 10 dní.

Ak chrípka vypukla vo vašej miestnej komunite:

- dospelí a deti (vo veku 5 alebo viac rokov): odporúčanou dávkou sú 2 inhalácie (2 blistre) jedenkrát denne počas až 28 dní.


Ak použijete viac Relenzy, ako máte

Ak náhodne použijete príliš veľké množstvo Relenzy, pravdepodobne vám to nespôsobí žiadne problémy.

Ak si však budete robiť starosti, alebo ak sa nebudete cítiť dobre, hlavne ak máte astmu alebo iné problémy s pľúcami, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak zabudnete použiť Relenzu

Ak zabudnete použiť dávku Relenzy, použite vašu zvyčajnú dávku len čo si na to spomeniete, potom pokračujte v používaní Relenzy tak ako predtým.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Relenzu

Na vyliečenie chrípky je dôležité, aby ste dokončili celú plánovanú liečbu (obvykle 5‑dňovú), dokonca aj vtedy, ak sa budete cítiť lepšie. V opačnom prípade sa príznaky chrípky môžu vrátiť. Ak sa domnievate, že možno budete chcieť ukončiť vašu liečbu skôr, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Na opačnej strane tejto písomnej informácie pre používateľa je návod krok za krokom, v ktorom sa uvádza, ako máte používať Relenza Diskhaler.

Pozorne si ho prečítajte predtým, ako použijete vašu prvú dávku. Ak si nebudete istý v tom, ako používať Diskhaler, požiadajte vášho lekárnika, aby si s vami prebral návod.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor:


Závažné alergické reakcie


Sú zriedkavé a postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí,ktorí používajúRelenzu. Prejavy zahŕňajú:


Vyvýšenú a svrbivú vyrážku (žihľavku).

Opuch, niekedy tváre, úst alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním.

Kolaps.


Ak sa u vás prejaví niektorý z týchto príznakov, bezodkladne kontaktujte svojho lekára.


Závažné kožné reakcie

Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé a môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí,ktorí používajú Relenzu:

Kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém), po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúca sa koža, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm), rozsiahle odlupovanie kože na veľkej ploche tela (toxická epidermálna nekrolýza).

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, bezodkladne kontaktujte lekára. Prestaňte užívať Relenzu.


Daľšie časté vedľajšie účinky

Tieto postihujú menej ako 1 z 10 ľudí, ktorí používajú Relenzu:

- kožná vyrážka.


Daľšie menej časté vedľajšie účinky

Tieto postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí, ktorí používajú Relenzu:

- zovretie hrdla alebo hrudníka, dýchavičnosť alebo náhle ťažkosti s dýchaním. Ak máte pľúcne ochorenie (ako je astma alebo CHOCHP), počas používania Relenzy môžu byť potrebné kontroly vášho zdravotného stavu v prípade, že sa u vás prejaví takýto vedľajší účinok.

- opuch tváre, úst alebo hrdla.

- žihľavka(svrbivé hrčky na koži).


Mdloby a pocit točenia hlavy.

Ak sa počas používania Relenzy necítite dobre, po inhalácii Relenzy sa u vás môžu objaviť mdloby alebo pocit točenia hlavy. Pred inhalovaním dávky Relenzy si musíte sadnúť do uvoľnenej polohy a po inhalovaní dávky musíte zadržiavať dych iba tak dlho, ako je to pre vás pohodlné.


Ak sa necítite dobre, odporúča sa, aby ste počas inhalovania dávky Relenzy mali niekoho pri sebe.


Ak sa u vás prejaví niektorý z týchto účinkov, okamžite prestaňte používaťRelenzua vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaktujte svojho lekára alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.


Náhle zmeny správania, halucinácie a kŕče

Počas liečby Relenzou sa vyskytli zmeny správania, ako je zmätenosť a nereagovanie na podnety.Niektorí ľudia môžu mať aj halucinácie (videnie, počutie alebo pociťovanie vecí, ktoré nie sú skutočné) alebo kŕče (záchvaty kŕčov), ktoré môžu viesť k strate vedomia. Rodičia majú venovať zvýšenú pozornosť možnému výskytu týchto príznakov, ak ich dieťa alebo tínedžer má chrípku. Tieto príznaky sa pozorovali u ľudí s chrípkou, ktorí neužívali Relenzu. Preto nie je známe, či sa Relenza podieľala na ich vyvolaní.

Ak sa u vás prejaví niektorý z týchto účinkov, okamžite kontaktujte svojho lekára.


5. Ako uchovávať Relenzu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajtetento liek alebo Diskhaler po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte Relenzu pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Relenza obsahuje

- Liečivo je zanamivir (5 mg v jednej dávke).

- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (ktorá obsahuje mliečnu bielkovinu).


Ako vyzerá Relenza a obsah balenia

Relenza prášok je obsiahnutý v 4 blistroch na disku potiahnutom striebornou fóliou, ktorý sa nazýva Rotadisk. Každý blister obsahuje 5 mg zanamiviru. Tento liek sa inhaluje ústami z Rotadisku s použitím umelohmotnej pomôcky nazývanej Diskhaler.

Relenza sa dodáva v dvoch typoch balenia:

  • balenie na 1-dňovú počiatočnú liečbu obsahujúce jeden Relenza Rotadisk a jeden Diskhaler,

  • balenie na 5-dňovú liečbu obsahujúce päť Relenza Rotadiskov a jeden Diskhaler.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia

GlaxoWellcome Production

Zone Industrielle No 2

23 Rue Lavoisier

27000 Evreux

Francúzsko


Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Nemecko


Miestny zástupca

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

tel.: 02/48261111

e-mail: recepcia.sk@gsk.comTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


Diskhaler má tri časti:


Nerozoberajte ho, kým si neprečítate návod krok za krokom.


Kryt


mOrT/mJQqNb7HUtJiCdaws1+7votFF3qlfqbFOqslQlUGB4+jTZzhav1ZgwIwoEEbYdLV4lIS5M0tysdJkhje72Kud0eyWkoiqnam+7T8g0YU1eJwgnyHFzXxCcMt5wgL3RtiZvmkrCS7216Alw4p2tPjiAu7YyZuIrCGtZ4l20Cslqp2pHYgIDSG2aUgkHgyurlr+t5rrWGOzlI511d95262nf+KZEksJLUVURBEEQZHF4+aUXf3fjDaOjowJ67KRxzelX5brWLvailgqlNuXMLD1t1ZAm581tYptS7aNbWUlsSbmbpExU66ZnRO2f5vefArOcYjQX9qsSDRi8E3aOe2K8uaYV+So/M+w0uUcBi8tEDU9F97T7TJxsVFgAOymgPO9QIqyAcWLYOoZCPDE16eTgoHCXSqeK4PQ6EIuEa9ya+u4AaCu3qgzOBZWfnZ2vSEx1XY5UnnTJxnsv6e/ve/bpf5/1ne8mH4CqiiAIgiBHGvgv5rO+efpAf7+AmY/qXnfGqhMvlshWSMXMZ4VELCyxKdsGQsNTEfjAe3MPujYwEdnV6gNdEye9os/PJn2MYhZaFGCB8f1pjObuZwZiJfdezdRIMzWaTQ0ei56Iq6GSGXZ6oDsA9pl8ioBpOKCmJP1j4XB0Ln7WwqSADh9vEpWAGbsFazvQE3BkU/FcWPYuu9voGbAGTsxVwOQV9IyGG3sC3HgwiHUwMscT6+WI3lKSlV811L7rnj/ffeZZ306eCICqiiAIgiBHlGg0evZZZ7KempHrWvuNazNynIu9qKWLI4f0BWe3NHpcuVQ8K5QlJ0MORrijxePM4X8lYPpPgcY19gZGp/ltsEo/tPfq+iJNb1J7/2KrAk7Z0eJd5VBJkjryU3KRM5eCs3a1+cCh2YxYelJAvgrukq6WOhJHpMLaQEn3d/msBpLbGaDSoWofDE0HgsnJA1P+Gbj76gJ1/N5s36ttTd4CE8XV8WVH2fHfB1Xt7el+beMrXz35FN63y/jBEARBEGQ5cs1VV/Z0d7OfN3z3d6qMnEVdzjJARYnXFWqa+4Igi7yCKrmUrrWCr8Y8MVfS1Cug0LzQBovXf+pQ79UMIjtDxjvLrCcy1PyhAHBKukq6q9WXl5Xgl9yzDGmyve2+nEx5zsFJrTUu9ch0FHbyXtYzqajqln461ZUrsvnZJCyYtlJnQhsEkFG4AjwILJsrsiCvLX2BYHg2JzPFbNhlgdFenpnrHu9veuC+e1FVEQRBEGQxufO2W1947tn4r5ODbaiqHxMw0Wn/DOhjSVLaKHw14Y1ta/Ia02XJnUfZNlh1Hb50tdTCKbRne692DYeTS5oEzKSo9Unl+TKJsNalbu0Pwu1SmjGoM9t4ldsz1aCVqUg6FbXaxW9BANJJN15lhlRxF6ym6DYIpbaE0jE4F5QdRLa+OwB/BHanWCQotNCdB9oGQryWtMuIoqO/8/6Tv95Xt3f/vrrSsnLuV6iqCIIgCHKEeP65Z+664zb4EFKVSsODktj4xECLpWTDYq9r2aBVStYzaaMjU1Fn4ivyDLVUq5QOTUbg22Irv8ZfKKQLpPrGIiCF8IH7At9mJD6kcIotz+clA8CtJ5iqqUqHOjl/QMD0AWD6vPodORTbA5WSi9YWaXa2eJ05lDbxZT2IrIaSgIKDrcZrsOCyawtpUc7USOMBWhYQWalEtLfDX8FZEtxxdDqW0rmXBZbiY0hVRsg38cRjj6KqIgiCIMgisGvHjmuv+tn8/HyUMI2ZLs/of5BV1cVe1/IDnHLMQ5timT3hnb5YJMjNlKtI8Y4Wb3WBOvlEk06u00i3N/NzW+OFU3DZ/Gx+YBLOSlfRKrkq/9Dt4PRqpWZPu9esI3hVUCxwpCOHbBsI6rQLrilkWhA09AR8IfplPVeXCZkIFHx3u8+USc8yiO8H7+weCTf2BgrNCfKtocQFudSuVh94dvxB9FopKRcd7tmXOCKxxLH6lP3vPPKfF1+88Xe/p6hD/w5BVUUQBEGQz53enp6LfnB+NBqdkWhHrT+fFxNR0qrw7pwYaF3spS1LwDgz1PQ7/YzEd/qARkHndIJZgkE6kryTkB02t/VQ4VS+ilezzyYD7O3ww33jE6fAjFc76a5YEz6+SsbPKs+jXZM7dwo+9I6GQZerHGppYkS2Ml/VNhjyBBLe41sNxKSPX1AlYFS4xKbsHA5xHwQ0HZ59c4On1q1J7oqwxHGuPnn/u/8IBgOv/OelM8/6dnw/qiqCIAiCfO788tqrpyYn50TyMetVs9J02BMlbfAzHJh646Gfrv3mL5RpxsVe4zJDJBSAU/aPR3a1+SryEvpVScVCMMuR6ejmRs+6whS9nNjc1q1NHhA7bh9TY5osQyXd3eazZZHJ41srGO/k5okKmCooUMkPTwaY9s9sa/JWFSy0DjDrCdjAPsE1uV1XAXDr0ekYN88VSFdJ4AG3NHoqEivD5FKhm3mQjqFQvIsWnc9apElu6br0UaZnGWxlI511zz3zNKoqgiAIghxR2tro6GlIWRolreyesNIdUhSRgYbBtp0v3nFu5Vd/5Ko9fTGXuDzJzaTf6e9s8dqz+XJp0Mr0WtmmBs/6VJ1HM9TSGpVmb7vPmC7jJoNKJcIal7p1IAgKyxuUJWC808N0zspKl9uMC9FcUMmaAs2uNq/VQPKmFbBolZLVBeqdrd6C3ENdpaoL1LvbfSCvvOxSuIKKEm9uoMfAxt0XVgXOvbfDl53O77oKDxKdmd/M5CeQB0V2jZtOJwB/1aYaW7BkyV/1FVDV7du2jo2N6XQLM9uW0wMgCIIgyDLla6d8/e9/fVDh3Snsvs1j+EaUtIlmw179KfMTBOmti0WC256/tXv/O+vP+KUyPWuxF7vMkEvp8VQglzKxkFexJGSapILGZWXI7UZ+ZwC676lD1T2SogOAM4eq7w7Mzc0nVylpKDGI4NBklPtaXySi1bNtIDTlj/FaorKIRYJal7qxJ+AJzMR7FFTmq9g5Bbw2/qSMbpgKapuXRYEHx/dX5NFdV72hEC+xgR2Ctafdl5tJxF0ZLg4rjETnUqbSLk3MRUdvfe5Pc3Ozr2185dzzzmd3oqoiCIIgyOfOtdf9qqO97f1336V8dbDNC6XC+RjvmOGOPS/ccW7lSZe4152xKItc1oBcgpl1DodWJc0aBe0bnIzubKXfqidncII4gi/yWqgKmBlR/tDs1iZPrUsjTHyxD79mZ8gouWh3mw9Ojxc2OXLolqjbW7xVDnXKVNFCi2JgPMI1Y3ZOweZGT14WaUx0ytVOdVNv0BecsXDab+XTGQLRvR10zgPv4vB04Mre4Ey8MgxMGtQ2Egub9ctjEJqcUhvzKgfbdrz+6kZUVQRBEAQ5csjl8kcee/LRRx6+9893jYyMxD1Vo9EUFhXDNj09tfGVl0PB4PaX7uiuf3fdmdepM3IXd83LDjCzEDNrlPvqnCU7nU5C/ZC5VmwLVa1Swi3SAnOtLljI++QmibLAwUVMQ9N5poEUuxM+aBWSnS2HnSCVkynXKCRbGj3VBep48dbaQk3HYKg1GITlcQ92m6n+cX77Lb1WpiTpK9S4QIgTHhNceXgqym2tBdraNxYBhQWllqZKpV1qmAvXg6ru2L4tEAgoFPRTo6oiCIIgyJFAKBSe9/0LzvneeXt37+7p6QZJdRcV5eQc8tGfX/OLX1xz1fvvvjvSVffiHd9bdeJFhUd9WyhcBnqxdCCZWaM7Wrz52QmvzgVMERJb+z/uTf2OvsyuBC/kjZUSi2iP3Nvhm5sTcLv0sxAykctEtfQHQTRBHNmdIKC1bnVjb2DKH7MbU/TkBwOGlexopXussjorZJxyzBPjzQIQCBbab21v9la7EkaqwhW2t3jBlVVkQkKtMU0Ge0Cv4QB2j0knH52OwSOkHAm71Mh1rRW8eHs0Gt303/9++StfEaCqIgiCIMiRRCwWV1VXw5b8VVZ29j8ef+pfTz158+9+4/V6d77yl54D7x911g04zuqTUl2gbuoNNPcF1iaV/4NZgqpua/ZW5quSo4zghekq6eYGekyUilNTVZGnCsfmwIDhQ/JZIL4zs/N1HX63mZIf7CdQaFYMTaaYp8oC/wCpKaB11hucicdxdRopWOamBs9qpxrEOn6wRiEBf93S4MnUHBqpCleodan3d/l1GjpRlXtxBSGucWkaewJui4K9il4rhQ2eGv4yS1xWlelZGp3FM9az6YP3UVURBEEQZMlx1ne+e8yGY39x9VXvvfvOaE/9i3eet/rkHxfUnLbY61pmuM2K+XkBaN+6Qn6mKf2OXinZQ6eZpijYp5i4LCighpJwk0QJqQikE9TTrCeMSYVKErHQkUPWdwfsRjIezQWDBMukx1BxavO5gM72j0e43a/YWQA7W312Tm9/9vqwqnFPjFvLBYBSdwyF2gdDvMkF4KNZGfItjXSibTxrFtR2a5PHoJXZs5b0/NWs/CpQ1a1bNrO/oqoiCIIgyNLCmJX1yONP/vufT/3219cHAoGtz/1fb8MH68/8JanKWOylLSfAUEH7QNd0Ghm3qT4gEQnZgn1SJlIldaQSMAqYnAwgFdNngRryWquyKAhxlUPV1BsIhGdNuoXuVyC+sIY97b7sDHmy4AqYOK6akmxr9tYUqONKvdqpauoL+kKzVkNCOVSmRgrOyutXkJdFjkxFk5sYpCkloOngplVOtfRgUizbu2DME9MldY1dOmTlVzZvfba9rW1iYjwjIxNVFUEQBEGWIt/69nfWrl//85/+ZNvWLQMt2164/Zza06+2lR632OtaZqwt1IxOM93+81QEr99+Drm/yw8SV2Ljd6QSHEwGSO4MAGroDdIdpsoS97O4zfQwqua+oMVAxDvwr8pXgeDCTlBYMFreKWpKDG7KzIlVxr91myhewJVFq5RIxCS4r53TM9WQJoMTwXfh+twesQLGTXe0eGGd8XlaWemy1v5g71i4MlVmwlJAby1lP+zZteuEL5+EqoogCIIgS5TcXNM/n3nurw/cd+st/y8S9L7/xA29Df9dc9pVMnKJSsbSRK9dmMIKLsibmFpqU4J3bm+hg5rJJ7Ix0bpOf4ZKGg+UChi5XMfsB/9LnlBl1hMT3lhjb8CVq1AQC7YKggs72wZCJr0crsY7RSwSglLXdfiN6bJ48JUNuPIKqgRMVRYIMbjvmCcWb7AKO6ucqr6xCGzcpQqYzN1J3ww3ScCZS4Wic9zSqyUFqUxTpmf7Jwd379qJqoogCIIgS52LfnjphuOO/9kVP67fv7+r7s2Rzrp1Z16X46xZ7HUtJ8Qiun4flDRdJeX1zwfvrMxXbWqgu0elnIxablf2job3d/lLE4OvsH9nq1dDSZxJ/QQy1CDHUlDPvGwyXqHP7mzqC0aic9mJsc+FC+bRiadtg4c6/NNrc9AjVelJVJyQMHwutihGp6M9o+F4VZZEJLQZCFhqz0jYkpg5kK6SRGfmuBYLV6gu0MBTr3HzO14tBXTmIlDV/fv2CTBXFUEQBEGWPg6H84WXX73r9tvu+fNdQe/Ym3+/ylX7jaqvXSaRpjAe5HDUFKhB73a3+3jvviViIVPMRHeP0qSaRGrWE2nMWKkqpype4y9guvTTHaaSLsgC6rmv0z83N1+er4rLoNtEdQ2HO4dpxUweE0Annk4nNEalC6oK6SmpcHxmYkdYvVYG9jk0GeV2AICl9o9H4BZWA8GtJzOmycBi6X6uLjXbsgruDk+9rdlbZleSslQTCxaPjGwn/KusoeGAAFUVQRAEQZYFYrH4Z1dfc/wJJ1x5xY87Ozqatz472Lbj6O/8JjPXtdhLW06A3qkoCdMQKkE6BYx3HugONPcF4x1SuahI8doize42nylTzh1VqtNIlaQYLBbO4mUXCJhercHIHAhikUURTy21GQl6elYL/WY/OaBp0MqUhGRrE1xQE/8WVLilP+hPKrQy6eQdQyFeVVZupnxwIgpXKDQruJNmwWJNOmJ7ixf2qw8Wk9W61ODB+dmUJlV52WKRnu2En57p6YGBflRVBEEQBFk2lJVXvPrG23+8+aZ/PPx373jfxnt/WHHiRSUbzlnsdS0nSKYh1K5Wn9XIj1MWWxUzs/OHS+IEFaxyqNoHQ1P+oMt06KU/XHBdEd2Q32VSJAsf3f2qUHOgJ0BIRfG6rux0GWxwI7f5kMLGURAi8NTtzXR713ihVUEuXWjFa1YlYAKxFgPBq8rKzpDBBgfLZSJuxJTtxlrf5c9QS+NJCODB9d0BY5ps6bQFSDPa2Q/tbW2oqgiCIAiynJATxG9uuvlLJ5x41U+vGBkZ2f3qfQMt24769o0KjW6xl7acqHLScUpvcNZuTIhTSuiOVHSLK5uR5LXWZ8nPpgukdrR4q5wJMdGaAjUIX7pKkpMqD7XYotjd5qMIsZvjuCDEYJNT/hlbYqxUwDRGhW/rOvygzrBUdmduplxJine2elc7E+K+klRVWQJm0uwephEsz8hLbMqu4XA4OhdX5xKronUgGInNwS0O+yc7gpCqdBmpioZ8He2oqgiCIAiyDFl/9DGvvfXu1Vdd+dYbrw937n3xju+t/eY11pJjF3tdy4mCXGpwMkVHUrGI1sSukdT9UwVMgZRaIdne7Cm0KLlhVDi4eyQMBpxycGulQwWOyxudCjY5MBHZ2+GryEud7Qr6yG1QoFVIyux0EVhtUr4BHNw+GGoPJYwDWHWYzAGbkYCVpCkl8XEAzhyqZyTcORxKOQz2yKPRWcZ6D3R2dKCqIgiCIMiyJC09/aGH//H4o/+4+abfhoLe9x6/3rH65JqvXymR8UN0yOHITpepSfHWJk91gYZb5CQUCsDYvMHZtoFQfg6ZXCEvFQtBZ8Fl1ZQ4XoMPgBGOe2J72n2rUhVageMqkhJbczLkaUrp4YZayaUi2M/NSZBJ6CIwOuXUpODNLwBJHZlKqMoSMEY+kCpzAIx5aDLa2h+MdzCwGAjYczjVPsIo0wygqkODg6iqCIIgCLKMOed759WuXXvFjy5pbGho2/nySNe+o79zY2aue7HXtWxQkmI2MbTYqlQltvQHDQ1HJcm9ouKUWBV9YxFeH6tMjZQixPRQU7cmuWqKkDKJrc1eN6e2KT7UKitdnpx1EM9JAJWMZxfUFKjhvgatzJA4BAt+VTLyza3KysmUK1JlDsC94OJNvQE3Z0CAVCI8XDj5SEJpDPBzEFUVQRAEQZY7+fmOF1957f/d/Pu/P/QgU2t1SfkJF5ZsOEcoXHL9MpcmbGLovk6/XivjmaJeK9VrU/eKYjHp5FolrbOrCw7NLwX1hAtua/aU2VVUUqAUqGFqmzI1Cbdjh1o19QW5+awsbE5C92h43BuLLwP8uH0wFIiEeem2CmJBvrnFYYfLHNBppGKR8EB3oPigm8L1ZRIRb6jskYfNvR4aQlVFEARBkOWPVCq94Te/Pfa449haqz2v3T/Yuv3o79xIqbHW6uNSZld2DoXaBkKOHH6y5uF6RbGoSDFI4c5Wb342la5aMCsho797O/y5mfKUlfUlNvp23CFSgoNDrQbGIzlJ5U1wQZuBgGV0D4fjhVZw7uBkNPnlPivfu1p9JTZFvCfXocwBs4IbP4Y1gwpzY8NqSlxgUuxo8VanGuJ1ZFBo6ajq9NQUqiqCIAiCrBB4tVYv3Xn++rNuyC2oXex1LRvsWeTodCxlQPFwvaJYwCPB6pp6g57AjI0T46zIU4Jctg4E1xWm6H4FtxuZivLyBzLU0u6R8PZmb8r2rrCMSGyeK7jZ6TJKLgIrjftrHPDU+u4AiCk3spsyc0CjkNiMJHe8FpxSnqdaxOGr8Y4WqKoIgiAIsnJga60efeTh3//2xnBg+q2Hf1589HdWnXSJSLSEGrwvZfRauqX/lkZPTqacWy8lONgr6kNijW4zNTgRrev0l9sTqpqcAsGmBs/6ohTOB75IEWKemFoNBNxrc4NnTWGKbFe5VKhiarPWHbygViEBK4U1g1Zykz7kUlGVQwXmnZ9DccOobOZAMBLmWjUc4MghYb/brGAHzMLP6gIN90ZHEkKZzn5AVUUQBEGQlcb3zv9+1erqH196cWdHx4H3nxzurNtw9k3KNONir2t5wGaa9o9HOoZCeVkJyQAgheV5dMYnmKU0aTaVgOm9r1aIeamr8H/AU8H5QH+TUwjAESsd9DXBgFlHFLDzVIs0W5voii7eVC0BI7iw0S7r1oiYL+EY+Ewf71ARicdX5Kv2d/lBu7kzY+nMgYlIY0+gkBMkVhDiMrtyZ6u3yrEw+0osEqwt0sDa1hVqjnDms1S+kLCLqoogCIIgK5DCoqKXX3vzl9de/cJzz473Nb5053lrz/gFNl79mICWmXTylJ2b2IzPHcxsKnWqYaRKYiF11ZFDpXHmmoJ6DoxH4Jopa/xTXpPON23zOXOolDdiXRa0UsoILqx5bSE9+jUvm+RNwCq1KQ90B2bnBPFUWgFt1XJSLub1eRUwA2ZBtU06Av4CgoOeDXuqXWpJcoz3cwNVFUEQBEFWOBRF3fnne9atP+rX1/8yFPS/9/j1rjXfXH3y5WLJUpmfucRhezk19gbyskheaLO6IEUJfxw2dRVO9AZmLJwwak6mvHMo1DoQBPtMPou9pj4xi7TKoYKdxvTUtVngsiC4YKLxuVPgnQd6AuHonDGxiVWxVQHraR8McrMXwKSLLIrkhFRQ3t7RcDAyF09yhT3bmr2r8lXxuO/njUgsEUvkszMRVFUEQRAEWcmceda3y1etuuyHF7e2NDdvfXake9+Gs2/S6MyLva7lAQgi2Gp9dwDMjzd0tMSm7BgKJScJxCk0K/rHI7wepfYscuzwMwJKUmWRws6W/sNOPQX13N3mc5koBbEQeS22KGBV3SNhXrIBrCc2M88bEACOW+PSJPc9MOuJvR1+JSGO7691qXla/HkjlVOoqgiCIAiy8nE4nP/Z+Npvfn39U088PjXU/vKff1B72lV5q05a7HUtD9KUkiqHCswPFJMX2gRJHZ6K1nf5S2zKlOeCXKopSd9YhH2ZzgIXAQXc3OipKeAPRxXEs0h76cr9+M6CXAoWcLjarEqHCgQUJDieJwALGxiPNPcFXYktWqUSIahnUy89oSo+nUskpDsAbGn0rE1sU1CRpxydjnEvwmqxO7GlwOcHqGo4gM2qEARBEOQLgJwg/vinW9euW//La6/2+Xwf/Oum4c69IKxiSYr310gyVgPROhD0Bmd4MVRjmoySf1hbANDHaX+MV+NPykXghTsSZ1bFWcgibfdVciKvsADYDmer5XnK+u5AJDZXdTDxNCdTPuGN8doRCJjaKUOabGeLt8h6qLuqXivVaTTJtgr7wWi5LbpAi/d2+PMP9rT6XBEyJWOoqgiCIAjyReGUU08rLSu/7JKLDtTXt+18eXKwdcM5N6vSsxd7XcsDZw41PBXlvUAXMDJanqfa3OCpcacuPDLrCbDPzY0ebndV4cGZVRkaWXZSwmuaUlJoTpFFSncSaPTYjWRyjmyJVQGquq/TX3bQTTPUUrlMlKzR6SpJrVvN6+fKzixItlW4iFgs5B5ckaeEu1iNpCZVsddnDqoqgiAIgnyBsFitz730ym9uuP7Jxx+dGGj9z90XHPWt602F6xd7XcsDY5pMRdLvyqsT393LJHRvqW3NXvDFeM4oFzgYFBB0ttatEXNentMzq4bDKQutSCaLdDPTxErKKWaC63QNhfyhWWVSXFMuFdmzyKY++mrsXZSEuCJPRbdcLdTwJBrUc1ODpyCXimc1sLaa7MdahURsILmODjZc3x0wZdJDZT/6r/bpmRegqiIIgiDIFw2ZTPaHW/5UVV39q19cEwr63n70FyXHnL3qpB8KhUeoXGZZoyBEbN29y0RpEntC1brU4HO5OnmmOkW1vpBpL7WtyVtBt0o95I12IzHqie3t8Ffk8RNeRUL6lB3MKNS4mAqZ2qx9nX7Q3+TRWSpSrNdId8IploXUAtBcNlxaXcDvBbu+SAOWPDM7H4/Rgq2CH4Ot5mVReu2hp1BRdH0Vd44XSHlDT2BuPqEB1mfLPG2qqKoIgiAI8oXkG988o6Sk5JKLftDR3l7/3uOjvQc2fPcmUpW+2OtaBjA+pz7QHfCFZnlV+eXMJNVQZI5bR8Wl1q3e2eolZGJuWwA9U2gFggiamJxBAIoJYhqbna/iNEAtsyun/TO8fFaWDLUUtvouf7FNKTy44HWFtPIWW5W8iihnDtU5FOIWfonoTlsa2AlSzo0Qw+cCk4J7RxDlpt7g/Px8Rio1/wyYx6gqgiAIgnyBcTgL/vPqG9dcdeXLL7040ln30l3nH/Pd3xrtFYu9ruVBsVXRMxoGV3ObE97dF+RSvaPh1n66yj7liaudak9wtqkv6OaU54NBgqdub/aU2VXJ9fUgppHYHK9dv/Yw+awsJTbl5kZPXhYZb7AKyru33WfL4g8IsGeRsGBucyuxSODIod/4l9qUIs5aYGFwx11tvrg0w7M39wXn5gUp277+j8zPzwlQVREEQRDkiwxFUX+574Gq1dU3/+43Id/E63/9ScWJF5Uee+5ir2t5YNETk76Zna2+1c6E0KZZT4x5YtwKJx4aSjwzK20bDOVnkfGBpSImVZT7kp2LXCoqsip4tkrKRNUFdD5rjStF36t1hZqOxIgpXPlATyA6M69PNEtY8EDSINnyPCV4cE6GHL7l3rHEqtjV6qs6+MguE9XSH5xnYsMf9sf65MxEQwJUVQRBEARBzr/gB+UVFT/64UWDAwN7Xrt/rLfhqLNukBH8PEgkmXSVREHQ9UnVBWruJCedRkqmqr6Pk6GSzs7OgwuW2JTcxk9gk1saPUUWBS8RFiDAVi2KPe2+/OxDo1bFIjqfdXuzF66THI7NYyKmncNh+8GZAsUWRetAMJo0UCAnUz48FeUVeIE6g+ny+rOCNMO9uIJekEvBiYJ5ATe99X8nGg4IUFURBEEQBAHKK1ZtfP2tn1z+o/fffbev8YOX/3zBsef+Mc1oX+x1LQPkUuH6Is3OVi8YZBqnIl5J0tX3mxvo6vtUPaxA7GSw7e/yF1uV3ANAEBt6ArNzKSqWCJnIbVa0DwRdZgW3RqrGpd7b4bMayLSkknyznhicTHBQ+NAzEu4aTpiJJWD6G4hFQp6YmnRMf9bEFl3wyKW0rXpXO9Xxa7YNhASCeXiij/yLfRxmZ6JzszEBqiqCIAiCICzatLR/PP7UXXfcdudtt3rH+1+55+J1Z/7SVnrcYq9reQDS1tgb0CgSOqtKmSZWW5s8FfkqQpq6wQI4Hxxg0hHxMKdQSCfCNvUG5ubnk5sJ0K/gbcodLV74ys55Xw9aDAsIR+eSW65mp8vGPELuBCyLgRiciLb0BwsSE2p1Gimsv7EnUMjpLZChlhIy8dBklHtlxlZV3EwARw7ZNhiaF0QNn4WtxpiQqgBVFUEQBEEQLj+58qqS0rIrL7/M4/G8/+SvJwdaVp10iVCYKiqIJMIWOVkMJK+l/xq3ZnebLz+bTH6nHz+gZyTMSxV1mxWgknNzqeOU1QVqcEdfaJabPAALgItwC6TigINKEjv5Z2fQ/nqgJ1Cc2PEKxFQkEh7oDhRzehQoCNHI1CwvjxZsFaSZW2XlyCY3NXg+E1WNRlBVEQRBEARJxXHHf+mlja9fdMH5rS3N9e89Pt7fvOHsm+RU6pxLhAtIZ+dwuHcsYk5sVlXpUIH8hWNzh9M4i4EYnopyA58CJge0bTA0OxdNDpQCsHNfp5+QibiRUZDd/vFIcrhUwEzAkojIvR2+irwFswR/lUqEyfO34EiRUFDf5S/hjLOyZ5HByFwKW00s9lpfpOkdDcO/bQ7XrutjEg352A+oqgiCIAiC8LFYrS++svHqn9F9rIbad/3n7u8fe+4fM3Kci72uZYDdSICqdg6H7EaSu7/YqgDvDEfDFj0/5MliTJPJpSKeODqyyY6hUPK8U5Yyu3LME+Nll+ZmymFnfXeA27qVRUWJC3ITuk1pFRJHDsl9j8+iUUgsBpLXxICSiwpMiiRbXSj2WnVwp1lPwFOkq6QK4tMPlZjobxHQuRBCVFUEQRAEQVJAknQfq5LSslv+8Hv/1PDG+y5Z+41r8ladtNjrWgaYdfKhyWjbQAgskLsfvLNvLPIhLVfTlBKZhOL1DcjLIsF6D9dMYCG7NDEcCzvBIFMOCADdBIXlXk1BiEtsiu3N3hpXwvXVlBhuXdfpL0+2VU5oVsAUe7lMiv1dfvBgdhAX2DYINCzjU08HGOs5AD/1ej2qKoIgCIIgh+WHl/6opLT0x5f+cHJi4oN/3TTe17T6lCtEohRj7hEuWemy0elY8oAAk44JeSa+W+eiIERggbwwqlAI8qfa1+l3mSh5UnkW6KBQKGzoCXDnrIJogrwmC6iAiYPCLbY1e2sPfgV7Kh38mwqYJgb52SQv0Evbaq4ieSd47YFuP6wBzFXA9FvtGQ2HovyuWB+TwfZd8NNstaKqIgiCIAjyYaxdt/7lV9/44YUX1O/f17Tlmcmhtg3n3Ewq0xZ7XUsdvZauZDrQHbBnkdyOp2zIk/sWnodUIlzjphv717rV4oMNBWQSIbhgfXfAZiCSQ5XpKjq7lFcjRcpoAYXrrCviJw/ALVY7VdxJV7BU+LyJOZhbQ6ckxOzkKp6Ywk5eeoCCPpJqGwjGLdyiJ0amo22DIUd2QnT5I/FNDs7NzdJXsKCqIgiCIAjyUWTn5Dzzwku/+sU1z/z7XyNd+16++4LjzrsFU1c/EjBIsUjQ3BcAe+O2QVVT4hLrYWeiCpgwKijjtmYvCGK8y5WSFIPdNvcFtXCxpCxQrVIiEAp4KaogoGuLNLzeAiwgwTUuzeZGz7qDkVS46foiTXIjWNZBwVbzs0nlwYYDsBOuyW0pwD6XOzGUa9DKeka8sRlCKvkETSQ69rwuYKaqWjCqiiAIgiDIx0Eul996x12lZeW/u/GGgGf01fsvXXfGL21lxy/2upY6GoVkVb5qRwvdLZ/b8ksuFdUU0FFMsNVk72Spdal3t/mcuRS3I5XLRG1r8ubq5Mkv1rUKiVAoBFsFpyRlCxcVMlrJfd0fB3x0baGGF3ZlG8HCarmTWhWECGy1fTBYZFHE94O22gwkr60VfAueyr1mdYG6bTCkocQffzpAf/OWSNArwKgqgiAIgiCfiO+d//0Cl+vSiy+cnJh4/6kbp4Y7Vn354sVe1DIAdG1LoycnU84t/xeJ6CgmeCG4bHIGKkulQ7W/yw8nZqgOvfSvdat7RsMp+6eCEcItmnoD5XmqeGTUmCbL1Ei5w6XiCBk3BWNez7FVsOftdEBXxdZIsYCtltmVvORXFSU26eQdQyGrgeQKN5MJcKiqzJFNgrx+TFWdGupQpmeN9zUKMKqKIAiCIMgnpaZ2zYuvvHrh+ee1NDftf+cf0yNdR33711LZJ0tG/AKytlDTPx5J7iEFXrirzVeQQ4H2pTyx1KZs6gvGZubBOOM7wUcHJiIp00DVlBjcl5ddIBEJy+wqbkspLux7f25sFXwU1LbYqoxHZ+P7wWvzs8n4YjQKSXRmvn0woZOrXkvX/nPXsC7pFodj92v35a36Sve+twUYVUUQBEEQ5FNgMplfePmVn17+49df3djb8N+N91x8/Hl/UqZnLfa6ljq5mXI1Jekbi/Da41exodMM+eFaO7lNVMdQiDdZAI4fmY6CxbpNKVpfsYVZjhwKrJHdI5MI3SbFvk6/M5fiCajgoEqu5dRUrXaqU7a7Aq9tHwzNqOfjmQA6jVRBiHkeLBYJrAaS21+21q3Z1uStdX/YLIlYNDQ3OxPyT8JntVqtTUtDVUUQBEEQ5BNDktQDD/399v/705/vumNquPPlv1y44ZybjfbyxV7XUkdNiaf8seQeUqU2uhFpJDafnZH6LXleFgmqyiuQMmhlkqQhqHHAO9sHQukqSdwpSbnInkU29gaSBVTA2mqjZ61bE8+phcOSZ1kB+dnk9hZvRZ5KdrBYipKn6LGVlS4bGI/EExVAXivyVSnzEOLsf/uR0uPO7znwnoB5+y/AaVUIgiAIgnxqfnb1NQUu11VX/iQcmH7joZ9Uf/2nrtrTF3tRSx2LnsjJkHNL71lcJqprOHUGKgs7WYA3mypDTbfE4jXqZxHSOaMkaHFO5qEaLBUpBgHlJafGgSWBbq7h2CpcIeWL+5oCOkMADDueZQunmPVEz2jCOC64dd9YpHc0bGZ2yqVC8NS97b4Ck4LbwIsl5JvwjvdVfuXSA+8/QT+vxSpAVUUQBEEQ5H/ha6d83WqzX3TBeYMDA9uev3VqqL3m1J/hjIAPh+4hVcjvnArYjMTA+IeNs8pKl8kkQl7Cq0Yhyc8iD5eHWuOia7B4BgmeuqvNV2RWkEm+uDbRVhWEGDw15WRXkE76IhZFPJ0AhDgSm+eNaTXp5HB3btpDWZ5qe3OKRl1733io/IQL4YN3ol+AUVUEQRAEQT4TioqLX9r42iUXXrBr586WbS94x/qOPfdmGZm6vz3Cwpbeb2v2VuQpueX/OZn0OKvDvdMXsGFUiWhvh7+C815eSdINTQ/3bh0ktX88wk0bBUB2G3ro8QRaBd8Ga1wauBR3jito5e42X1meUiJKaI9a5VDtbve5OSFSuVSo00jhdtxeWrCA7pHwwEQkJ4PeCddgU2m5wdrZmZh3vC/NaJ+fn/NPDsIem80uQFVFEARBEOR/JzNT99TTz11/3bX/eurJoY7dL99z8ZfO/z91Zu5ir2upU+uiA5OuXErJ6ZwKqieTCPe2+ypSRUkFTEeqglxqZ6tvNSd4ScpEpTZVykmqAibeOTSZMDgK/HhVvgpsNRKbMyS2kRKLBJUONbcESigUFFuV+zv9YKW8QGxlvgqW6sxVKIiF/RYD0TUcHpyIcvNurQYCXBnWkJW+sJPXJGvTv3+//lvXwwf/1PDc7Ax9is0mQFVFEARBEOQzQSqV3nLr7Q6n8+bf/dY71vvKPRcde+4fjPaKxV7XUqfKoarr9Fv0RJrykJVpFJICk2JHS0JokwslBzFV8hr7y6XCSge/TVUccMSR6WhLf0JXqSKLAvxVrxXwZkmBra4uSLBVuLjLpGjuD1YkVVlVJCW/2oxEx1BoeCrKbbBlN5Ltgwk717OFXIWarro39ZYSZZoRdnrH+9hvrRhVRRAEQRDks+XCiy+x2eyX/+jSYND7xkM/XXP61Y7VJy/2opY65XZlY28gNjMfbywlOFhT/yHDV8Edq5z8ont6WFRB6tRSAdMxQCwU8vpb0f35Gz2uXIrXKivZVpklKVOWZLHdA7iFYnlZZNtASCSMcR8qP5u/E/y1Y8DfseM/X774bnaPd5xOVFUoFDqdToCqiiAIgiDIZ8vxJ5z49PMv/uD8c4eHhjY/80e2pnuxF7XUKTQrwOFiM3M5nBRPqURY46LfkoMCCoUpzpKIhCCyvANEohSZoHEyNVKhSNDYEyi0HMqFhdOb+4IikZAb2RWkslUBU3eVLNBw87VuviI7csiWfrisIJMjwexOWK1OQ+/MSpe9+dKz87rV8QO8Y73w02a3Lzzj4f5kCIIgCIIgnw660OqV18BW6/fvr3/vcbDVo759o0TKn1mPcAGH6x7hN6sSCem35KCAoIxScQpdFR48AKQ2PtoUdrKZoOs4Lf3jZKikIiG/G6vLRDX2BuB2GsVH2CocU+VQJycnCJliKZ6tFuRSTb1BuF26SsLdSZuxkC4Re+fR66xH/4xQHLqUh1FVe14++yuqKoIgCIIgnz16g+Hp51786RWXvbZxY8+B9/33XXr8+X+i1JmLva4lDUjqwHikbSAE2srdD/IHalhi44855R4ANrnKcagnvyCeCepOEZFNY0r567v8cM34zkKzAvxVJBKqyIReY/+fvfOAb6JsA3j2TtO9dyl7b8GBqCgIioMte28FGSIyHAgoyt4gG9nKFPhkD9l7lO7SmTZts5Nb+d67S0OaFihtoYU+/1+Ml8vl7s2VNv889z7PU9RWhQJu3XBF0cQvdKCWtVxjrrVCZXeSaQl2dwrZsmasy05SuPsLJEq+09vSZiej+6hqoKoAAAAAADxPJFLp8lVr58z6cdmSxZq0mP2LByFb9QqsXtHjqtQEeYvV+TjSOCSOzuub16DbnFYPkrl4pAPkkUV1li3p7xxwdaCSC8L8pDcSDA2cegfUCZefLW4qarHzViMDZS4VXjlMzBUdzsVW64TJbzES7CZ7NHj0Bi+c14iCWlM2G49nHx+BW41aNVqIgqgqAAAAAAAvgElTpkZERk2ZNMGkzT60bMSb3aeF1nmzogdVqfF1pxtQ3Uw01I8olGvfpJoSrQz2ljhfTHeG1dmawTK55JERslNLkWi6lETlMF1eIwOkzin5XCYWW2ziFGOrSueaAyoZP8BD5FJSgMPaag1XW0VGi7Q4KkDqXJYrOy2mcdseRjPJKwj80iFVm41DR1Wj2TWgqgAAAAAAPF+6du8RGhY2bPDA/Ly84xu/bdZxdO3Xu1b0oCo1SEaFgmIaUCF5vZdiJEjKt3AlVAdIZ6/HG5CAOscvkTIixWwarRQUme0q5HMVEr5LbJWeOVBcVhafx21WvZCtequEGGFLzLRE+BdqBsvjIW92tVV0iGvx+hrB9n4Bd07/6R/ZBHktE1W1b6NVJzMv50VCWhUAAAAAAC+Mlq+1+mvfwf59eiUmJFzct8CQl9G809iKHlSlRinl1yqutGqtUHsl1MfRMEpxK8kY7C12TudHcnkhRtcoqtBkVoSEmS2A1NYliMs2U32tyDxXZKtNC9tqoJcoKcvi0p6K2ZK2VZfqAWgAV5herFzCkBF3Jazdxzwul7JxHEfJz0pE98EhoWKJ3X1BVQEAAAAAeBGER0Ts2XtgYL8+Vy5funtmuzFf/WaP6XxB8dFBACEV8xoWV1o1OlB65o4WmaVz6NSZeuHyuylGkrI5V4lqUYOezNogUikWusZWkRaH+0ldJp6yMwda1FDxCs9zFRSx1XA/CU7Yilp1sbWumkQr/7urwe5taNZxVKaVjqdSlI1f4Kp5mQnovkbNmo8O9+RzBAAAAAAAUF64e3hs2b7zy1EjDh08kHz7xOGVmnf6zRXLim/IBCBEAm7zGqqH2dYQn0Ixy9frqJBZRgVIZeLiawLUDpXHpJpI0ubn1C+Kqd5qqls4EYoFWS86xO1kY12neqv2mQPVlS7zXGlbjS7UxFUo4AZ7i4vOBCg6w5WiSO3F3yR1Bqh8wtJSjHweE1Ut2H8+q6o1QFUBAAAAAKgIxGLxslVrvp8xbe2qlerkWweWDH5vwG9Kr6CKHlflBdkeZbMVrQxVL1x+Ld6A7LNolJSlRrAsLt1M2rBAT7utKqT8MD9J0YQtFne5wGbjuBQfQIp5kZk5ICw8c0DA57orBDla3FtlD9wGeomz8jB0xGqBhSptucwZiLt8sM7r3TIouhMVSXF4PK7NZmNNlcAshrwMDkRVAQAAAACoWKbN+D4kOAQJqy4n9cCSoe/0m+MTWqeiB1V5CfOV+KhELmVQOfTUT8XlB/qG1RRFs/tZkDUmZBaaSFrstX4HHgoB0mKXzqvNa7hdeqBHduvixEiFU7Kt6BZaEPH18xDxeHjRmgCOOQO1vbXqpBvNG3fMSNBzOOylf45jrmq+OtFmo9BCzVq1Hr22hOcIAAAAAACgHOk/aLBfQMBXo0dajHn/rBz9Vo8ZUMTqCcjEvDA/qYtEIlgFbFHDrdjOq4hIf0my2mLGKEe9VfZa/51kY52wYmzVSym02Tguutmsuj0dSlK4BwGS1Gwt/iDVVL1gYx+VkM/j3ksx1Qp1tdWWNd2OHb8Z3rgrU42KxsZIqmOuam56HLoXiUQRkVGPXliCkwMAAAAAAFD+dPiwo5+f/6D+ffJyc+kiVp3G1G7dpaIHVXlBiokTwrh0c1Sg1NlLkQK6tDN1wUMhRDbpXNPUXS6gKNdr/Q683YToWZemWU2ildfi9DVC5C6zY5GbJmdZrLjNEXP1VAp4PI7LtFcERRJmQ66Hf0vmEb0xiSSVngBgj6pq0mI4zNV/geCRoIKqAgAAAABQYTRp2nT33/v7ftEzJTnp4t75dBGrjmMqelCVFy83IU7akJi2LiymyFPP3NFG+ksCvcRFX4Uct0Gk4t5Dk6+70Etpn1qKhNJms91/aKpZOEzLgrakbDaXiaeNmKKtyF+dWwxwmMhuQoZZKuYHFEyKRSocn2F2DuUizu2aHdRgEBNStbFuyqoquucxExg0affRfd169Z13DqoKAAAAAEBFEhEZ+df+AwP69L5+7erd09vMupw3uk3j8UFRisffQ4Rulx7omlUvVDmBjXoWq6ostUJkSCgx3OYQSiS+lI3jfPne5UDpNiwh0xLplNSPPDU2zdwwyjUrKzJAigQavcQxD6FJNWVMqgkdgi2YlXz7lLtfJE+q5DpNTmUl1cY0uKIoMi+DTv8HVQUAAAAAoHLh6em1befuUSOGHT38T+KNfy1Gbds+PwvFxfgTwNIgUukSEJWKeGxstWhPVAdIKFNzrMlqS5iv3T59VEKKco2eOgj0FLlsL5fw60UoipZ65RREdp2PXiNYdj3egAYm5hP3z+96f/CCuylGDjNF1RFrZeeqImHVZiaRhJVDq2o9592CqgIAAAAAUPGIJZKVa/6YMmnC1s2bMuIu/7Ni1HsD5kkUHhU9rkqKSMBFlnn2jrZFTTfndqnIFC/H6uuFy8XC4uutBnuLz93VhvpIHOFPPw8RZcMSMsxIZIvdPkVtcS7syufR9VaL7WXVurbKZdZswyjF2Vtq/M6q1p9/w2HzqDh2N+XQC3Q8lV2Zw1z9FwgENWvVdt4nqCoAAAAAAJUCLpf789xffXx8F87/TZMWc2DpsHaDfld6Blb0uCopXm7C1nVUznX4WZpGF7ryXhSkkjcTDRH+UmVBllUAEz1NyrKE+0mKbh/qK0FO7NKDoHqQ7EGaa1EqZK5oMM4F/3Wa1PyLSz2aDFN4+KOHbLV/dM9zqq7FplXlpNzhMDlVYnGhA4GqAgAAAABQiRg3YaKPr++0b7/Ra1IPLh367oB5XoHVK3pQlRekhtfiDQ0iFc6VVZFBIrn0fvxMgPoRimS1RWskHPVW6ehp4SKpziAndgmjequERivpXLGVhc/jNq6mdEylfXjndJ3Xu+by7dFxtto/Qdr4PLb+P7OSeUqdfAvdN27S1OXQoKoAAAAAAFQuevfth2x17MjhZn3uP8tHtu07OyCqSUUPqvKCxPROsmtJfySXt5OMIT5ilbx42QvzlZy/pw30EjscF0lqUpYlTWMNKi43q1VtlUvbKrQHk5VCotyocJaVSMCtE6a4FqcPEiabdDkRLernPjSyT7FX/BlVZZpUMZWq0BrcasrPSkIbNG4KqgoAAAAAQKXng/YdNmz5c3D/vjqd7uia8W90mxrR4N2KHlQlRSbmVQuUXonTNyncebVuuPzsHW3rx8dWX6vlmggV7ieJzzBn5mH+HqKi2zevQUdwkRk7SquiBYWUn5WP+bkX2h6tb1RNeeBfS7v3h+IUxxHwRXrK5XKRqgr5XJyg7+nJAFxudsodtk9V06bNXA4KqgoAAAAAQGWkRcvXtu/+q2+vHllZWae2zjQb8qBBwOOQinh1w+SXY/VNowvZaqs6qqfZaqGppYioAOmDNBOfR6dtFd0eeWrMQ2MjJyeODpTGpNLbu0yNTY+9LJLIeXwRHUotcFWSorOyKCaeylaqYu456uTb6FkfH9+Q0DCXI4KqAgAAAABQSalZq/auvft79+iWmJBwce98s17T5INhFT2oSopYyKsXrrj0QN+s+iOP5LK2WqRlgAOkmA0iFS4R2epBsnsPTcggHf0CHMjEvEAvsUtxK+Svd5ONaFceCrtYkgR+89g61Zs/cdhIaoGrsjX/ccIm4Ntjq/S9gKtOuskp7uo/B1QVAAAAAIDKTHBwyO6/9/fr3evG9Wu3jm+0GPJafTaZ+7iG91UbsZD2TpfuALSt1nKtIeWMVMRDnkrPQ62mFBbUvaoVIrudZBTwuEWnuvp5iFRy6kqsvolTBLd2mPxWooHPk7rJ6KoCp/6c+WaP6TfS6KccBf+ZZXoCAFJVmZiPM5JKR1XpnCpaVVu0bFl0eKCqAAAAAABUajw8Pf/cuWvooAGnTpyIvbQfsxjf6jED2lkVi0iAbJX2zuY1nGyVa6+E+jhbRdSPVNxMMDjbZ91w+Y0EQ1SAVCHlu2wsEfGig2S3kgrlctWLULBtV1Nv7A+p2Urm5sNJ03LYgv8FqVtMmSoORlAiIddoIYUCHtJW3KQhMAt6tlXr14sODH7MAAAAAABUdqRS2dr1m74aM2rf338l3zr+P6upbZ+fBcLHNhGtyiBbbRRVjK22rKUqtssUi0TIQ27qMtu1QaTiapy+VohcKnZtKOAm4/t7iFyasjaMUvx7IdFDGNq4cSP7ce0X/Qu2sDnW0LFVEZ1cRZnyUtEznl5eLsX/WUBVAQAAAAB4CRAIBAuXLFMq3bZs2pD+4MKRVWPfHfCrSOLajB5ACIuzVR6X07zGk2yVme3qaqtskdT6EUqx0HXShY9KaMUp57art09uEVgVgsAajzbi2sWUUxBSReAkPVfVjFFKldBkpQzqWLTytddaFTsqUFUAAAAAAF4OuFzurDlzVe6qZYsXqZNvHVo+st2g+VJovlocxdoqn8dpVsM15d+ZYm21WXX6JU2rKwU8V1sN9hY7ilvdOrFZ5ROi8GzI5dsLV9nbqBbMVXU4K4ZTIgGPSajiWXQWXQbdUvW14q7+c0BVAQAAAAB4uZj0zbcqN9Wcn3/Ky4g7tGxYu0EL2KadgAvF2irSzSbRriudKdZWkdq6dKtyEBUgvZtsFHKJ9AcX6rXplZpjRUrKPsV2TCXoGCodTSWYxH8O0wiAz8xYRSPMzc4gzBq0svXrbxQ7HlBVAAAAAABeMoaNHOWmcvt28iRdTuqhZcPbDZ6v8nGtxwlwGFttWMRWhXx6pUuhAGfEzLxVlxz/VrVd+wU4qB0m//dSsqpeD05BJJWFNVYCKSljqBackoh4j6YBEDaRgJunUVOW/OrVa0RERhY7GFBVAAAAAABePnp+0Uelch87aoRRqz60bMS7A+Z5B9es6EFVRkSCYsQUrawfoSjaMsCBRMirE+Zqq60fU6KVxK1Y4j+Rb/Z1Wc86K0bYFFJaTpn2VDz2Hj0kSJuNsJrNFptV26lzn8eNH1QVAAAAAICXkg87fSRXKIYNHmgx5h9eNeadvnP9IxtW9KAqI4yYKi8/0Dd16g4gFvJqh8qvxukbV3uMrYp4tcMKbcClZwKo/runa1nrkfXabLbDq8Y27LbQilOcgtapnIKr/xynKaoWnBKLeGylKnYOwMN7ZzgCqY0wdfqo8+MGD6oKAAAAAMDLSpu3227asq1/n156vf7o2nFtev0QUqt1RQ+qMiIWcutGuEZJZWJe9WDZ9QRDw8jiCylIRTwhn6szkWxhfw6TmNU4ulCM9uDSoR+OXJmuwdiHlI0jYK7v2zh2VWW7UqEFK0ap5AKDmZRL+LSwCniJl45xvDvUq18/PCLicSMHVQUAAAAA4CWmafPmf+7c06dnd40m5/jGKW90nx5Rv21FD6oyIhHyREKe1kSqZI9K+isk/Eh/6a1EQ72I4m0VrX+QZrLiQh+VvcmqSMCtE6a4FqdvVE15aMXI9sOWMqvtqVRUQcF/irLxuAX5/kLaXi0Y6echyjfgSFKtOCXgkWkx58m7pztN/e4JwwZVBQAAAADg5aZO3bo7/9rbq3uX9LS0U1tnkLi1WpP2FT2oyki9cHlsutmK8X3dRY6VbjJ+iI/kTrKxTpi82FdVD5KlqC0Ps6kQH3vPBZmYF+WN7T9ytuPQJewax+V+ZKhsc1aCsuf7WwmbiKnJypQC4JqsFLJeC0ZZcpNIAuNyuZ0++vgJYwZVBQAAAADgpSciMnL77r96dvk8JSX57I5ZJGGt0eKx0x+rMtGB0pRsK7qF+jzq9eWuEJCU7f5DU80QWbGvCvWVnL2rDfYRs5lSybdPxd844VF3sGMD5+KpBVFVe6Y/I68FFQCEPDNGSsUSdT6Wl3IVrWzarFlAYOATBgyqCgAAAADAq0BwcMiOPX/37PZ5fFzc+T2/kjhW+/WuFT2oygiSVGSKselmpK2OlV5uQoKyuax0pkUNt4sxOnR/fOO3PqF13uj+3bU4veNZm81+ud+RROUop8oGXNG9jSlTZcEosZBnMJpyEy+hZzt9/MmTRwuqCgAAAADAK4Kfv/+2XXt6desac//exX0LSNxa7+3eFT2oyoivuygpS4eTEjbhicXPXUSS1sRMS4S/pOhLBHwu8tQrN+Mkgc3rvvUxTticn6VsHCEzA5akOOx1f5yg0AJ70Z9ToLA2ZktksJrsTMKUxefzO3Ts+OShgqoCAAAAAPDq4O3ts23n7i96dL1969aVf5YTuLVRu0EVPajKSLMadAMqlyKpgV7is3e0xaoqizE/y8e/mFr9FB1VpWOoJGmPquJM4r8Zo6Riej1Gz1jlYTgdUkUP9XoDZcl/vVVr9PN68jhBVQEAAAAAeKVw9/DYumN33149rl65fOPfPwjM3Kzj6IoeVKUD6STy1MsP9PUiFGLho9hq6zqq8/e0LWqo2JmmzsRe2i+UBLOtFhy1qFhIkuN03Z9ewzajYrqn0jsyY6RExDNaKJmYZ9Jl4zjOIa2dPn76fGJQVQAAAAAAXjWUSuWmP7f3793rwn/n75z+kySwlp3HV/SgKiN1wuR3kg0uXQBeq6W6GKNrGKVErulYmXr/vEmX41WzLXvhn2mg+uhZgrLx+Y4FpkYVQcklfLOVkomYMKqJVEr5RgupkPDjbpy2WaUikah9hw+fOkJQVQAAAAAAXkFkMtmGzVsHDeh3+uSJ++d3kzjW6vPJXOdIIMDhSMU85KlITBtFKYVOYtq8htvVOH2tEDl7+V6T9gCpasvO4x6kmtiNmK5Uj/bjSPN3LGC4zUPB05twlZy2TStOKSTCbB3u6y68mXCf4Hq9+VYbN5Vrj9aigKoCAAAAAPBqIpZI1q7fOHzIoP8dORx7eT9BWN/sPo3LLXJhu8rTIFJ5PcHQrHqh2Gr1IFlMmqlhpMKYr751YmObXj9wHIX+2VL/zhMACoKpjgKrTD8qrslKBnjSNVxNVirEh29UWzhmrcHKocyxnYaXKOMNVBUAAAAAgFcWoVC4YvXaMSOGHdi/L/H6URtJvtlzBo/Hf/orqxJiIbdBpMK5XSpCIeX7qIQ3bj3I/G/J+4MXsCttBYbKRFUfuSpO0ElUJGWfscphVFUo4FkwSiKyt6pCC1aMenjzkCX+gEQqfe/9zSUZG6gqAAAAAACvMnw+f9GyFSKxeM+unUm3jtk2U2/1+h5s1QWRgNswkp4J0LyG3VbTYy9dP7Ja0WBg9bYjHZsxQVO2+BSH7xSeZiv/EyQlKJhFwKZVscWq2KKqJGkTCjgxF/5Gz374YUeZrPh2Ay6AqgIAAAAA8IrD4/F+W7AI3e/asT359omTm6eBrRZFKOA2qma31cyE61lJNz4cueJuilHl8aivFVOUil5wXPFnQQ8FPK7RSjkysZCbYoSNLU1lZmKrBgtJ6tPNuhy0pu+AgSUcFagqAAAAAACvPlwu99ffF6D7ndu3Mbb63Vu9fgBbdUHI57rJBLfjc9Vnt7Xt8zOHUyjNn8NkTRX0TbW3p2IhmTaq1oKyqXQwlZmoKpPQD00WUi7h681kbsIZ9LBho8b1GzQs4ZBAVQEAAAAAqBI4bHXHtj+Tb588sWlqG2SrfHChQtQMkV2/dB3zbG5/zOXYHiVTPSqnSlf4dwqgsqFWtmkqh8n3Fwt4yE0VUvr0GixogZ+RmZ2XcBY97FfikCoHVBUAAAAAgCrFL7/N5/F427ZuSblz6vimqW9/8SPYqjMZ8VeyU++FNfrk0SqnFqqOZlRso1R2JUHZu6ciQ5VL6EA1m02F4RQyVPQQOWuoryQnJ4fUp3p7+3zY6aOSjwd+NgAAAAAAVC3m/Pobl8v9c8vmh3dPg606c+/sTrMht8Hb/bVGotgNSJs9m4rNl2JXsun/HMZQvdyEHGZyqlTMy9XhgV70PFeTheSTRotRbyPMPb8YLhQKSz4k+MEAAAAAAFDlmP3LPB6Pt2XTRmSrxzZOadt7VhW3VYsh79qRVX6RjWq1/lydjxd6rnCpf3aKKtJTidReAgDDKZGQrUhFSdg8KiulkgtMVquM6SBAULYHV48TBiuS1C/69H2mgVXpnwoAAAAAAFWWWXN+QRa2ZdOG1Htnq7itUiRxdtfsxu2GeAREuT5nszlnVpEFaVUWnPJW2YOjloJsKrrsvz3ln/T1EPEYlWVjrklx9wiS+377Dr5+fs80tir6IwEAAAAAAJg1Zy6fz9u4fh1tqxsmv937Z77gGa5NvxpkJV6/emRV+6FLnNbZHHZqK7wx3aSqyAQAI5M1ZXNqYWXBKHTPFv/XmQmbKQPniHH1hX6/Ln3W4YGqAgAAAABQdflh1mwul7th3R+p988f3zilbZ+fq1Rs9dqR1RSJF/ZUps7/owccrnO5qoKncLpvasEEAMLmLuBiuE3stEZvIjwUtPdbcZspJ8H8YFe16OimzZtznpEq9MMAAAAAAAAoyvc//czj8datXZN6/9yJzd+1+eLHqlBv1azPPbV1Rr23+wRGN3V5ylGRCkE5LxeEVDlOqVT0rqykVCQxY6SUmZmKk3SfKjNGqWT0aTSaSWPmHbTQpGmzUowTVBUAAAAAgKrOjB9+wnFi88b1KXdOIYF7q+dMLpf39Je9tCRcP5p089i7/X/hC8VFn6UKuqdy7DVT7cuOSlU2e4dV+/ZWnM6myjcQMjHtpmYrJRXx9CYimEn/zzPg+Uzl/3r1G5RiqKCqAAAAAAAAnJ9mzyEIfNvWLcjheDz+G92ncwtd+X51OLP9J6/gmmwzqmKx2WyOt+68TJf9ZyKpBFGo/r+NibYaraQ9jMr0psrIxdggq9lkJMwaDq2q9UsxWlBVAAAAAAAAmjm//oZj+O5dOxKuH+Xxha93/baiR1TOZKfcubR/UesuU1Q+oU/YjKI4PG4xyzhBCQUFzaiE9qizoxcAMtQATxGH6U2FJJXdwGK26LITODbKzc2tVu06pRgzqCoAAAAAAICdX+cvwHBs/96/464c5PL5rT+bXNEjKjeuHV2NW00dRix/6paU7VEnKrTsmABgJWwiIb1sZppRsStNVootnsrMWLVPTpUIeQoJ9/LBJfExd3h+dCrVD7Nmi0SiUgwbVBUAAAAAAMAOj8dbuGQZSRCHDh6IvbiPzxe27Dy+ogdVVoz5Wae3/VC/bd/A6BIlNlEUR8h/tOxIpcIKgqkE+WgCgN5MKGQCdhoA28jKjJEWnK++ezDh5BYOl8dR3xk8dPjHn3xausGDqgIAAAAAADwC2eqiZSuGDRrwv6NH7p/fzeMJmn80tqIHVXpiLvydGX/lvYG/l7xkLB1JLfBTZrkgqopTcol9NqpSapdZukaVkM73lzJxVoopxKrJSku5fhAttHv//QmTv4mOrl7q8YOqAgAAAAAAFEIgECxduXpQ/z6nTpy4e3Y7TyBs2mFERQ/qmcGtpjPbfwyp9fpbPb9/thc6FaJi5qoWqCpGeSpp30Wq6u9hv5pvspIeCrHBTCqktFWaLKSIR6RmZRH5CchQFy1ZJpZIyvIuQFUBAAAAAABcEYlEq9auH9i395nTp26f3MwXiBq1G1TRg3oGkm+diLm4942u30qVXs/6WudIKjNX1b7ekU2FO1UAoEtTifkavUXJpP/rzWRO/DnCyhMJ+QvK7KkcUFUAAAAAAIBiEYvFq/9Y3/eLnhf+O3/j3z94fH6Dd/pX9KCeDkUS53bN8fCPbDfwt9LtwVE/lWOvsWpf70irwgpaVdns/spFhurHxFn1ZiI39gSmuT921JjadUqT8u8CqCoAAAAAAEDxSKTSPzZu7t2j25XLl64dWS0Uy2q/3q2iB/Uk0h9cvHFsfavPJj25HNWTIUibgJkAwNT/L7yex0X3fL695qwjvGqykHKm/n+e1oTnxdqs+c1btizbW7EDqgoAAAAAAPBYZDLZ+s1be3T59NbNmxf3LxKK5dHNOlb0oIrBZrP999c8qcKj/bAlZdwVQdlV1VEz1XklRtB9U9mVRgupkPAJJgrLyqvJglFMwf+w8PAyDoMFVBUAAAAAAOBJKBSKjVu2df2084MHMed2zxWIpBEN3qnoQRUiI/7KtcOrWnYe7xkYXfa9EQUTAJyt1IrZJMxEVWNBAJXDzExVyAQGJKxMQQArTlnzHqIFiUQSGBhU9pFwQFUBAAAAAACeiruHx6ZtOz7v/FFKctLpbd8LxdLgmq0qelA0bDBVLHMrSW3/EkJR9gqpjpkACAtGsmX/kZjKCypV6U1EkJdYayTcZILEm8fSMnN06Wq0fvDQ4eXVlhZUFQAAAAAA4On4+vpu3ra9yycfZ2ZkHN849b2B8/wjG1XskNIeXLjxvz/KK5jKUqjmP0GJChqoGq2UjCmqajCTob72vH42nvow26KP2f3g+App9c9Iferrb741bsLE8hoPqCoAAAAAAECJCAkJ3fznjq6fdtZocv5dN/H9wQu8Q2pXyEhIAvtvzzy5h185BlNZCKf5qRbMXp2Kw/RN9XKji6oyGVRM+r+NrhUg4HNzMh8+PLeN3ubBLnSKFi35p7xCqhxQVQAAAAAAgJITVa3axq3benT5VKvVHlkzvv3QxR4BUS94DIk3j8X8t+e1zl+rfMPKfecY/iiSilRVUXCtHxlqiI/E5pRfhTOemnT7VH4el7LmN23W7NffF/r6+clksnIcD6gqAAAAAADAM1C7Tp21GzZ/0aOr2aQ7subL9sOWuXkHv5hDWwx55/f86hdR/4Mhi57TIaw4JXFSVR+VvR2rBa0X8eiC/yL7szojoRBTZ3cu5nvVjYiMXP3HBncPj3IfD6gqAAAAAADAs9GkadPVf6zv37uXWZ97eNXYDsOXyd19n/dB753dmR53+bVPvpa5eT+/o5gxSiouUFVGTznMtX62xqrBTCqldnvMMxA2fRKuS0O3lSdOPQ9P5YCqAgAAAAAAlILWr7+xZPnKYYMHGvMzD68e22HYUoniubgaQpP+4NK+hdVbfPxO39nP6RAOcPJRgSq22j+H8VfWWXUmwk1mnxJgwUhTVgxa8PP3j46u/pzGA6oKAAAAAABQGt57/4N58xd+NWaULjvl8Oov2w9bIpIoyvcQFElcPrCEooj3Bv7OFwifur066VZm4nXMrFN4BITXbyuRuz/rEU0W0sNLzC6TTHsqdqWcSf/Xm4jAgmcNZiLz5kG00KRJ02c9SskBVQUAAAAAACglnT/9zGw2TZk0MS8j7t91E9sNms8XiMpr5wnXj8b891ezD0c+tc6AzWaLv/rPjf/9oc9Nc6y88s/y1p9NRsL6TAe14JSYCaBaCiKpnIKiVGjBZKVkBen/Ok2aNisOLXfp3uOZDvFMgKoCAAAAAACUnh69eufl5s2dPSsr8cbxTVPb9vmZx+OXcZ/5WUmXDiwKrtmqJF1S0x9cvLBvgVadxD4kBW6E0FtkeYhbjCe3zhBK5EHVW5T80BhuL1Dl3KpKz9RSteI2tjjAw3tnM9NS9bn0s1/06ft22+fYuwtUFQAAAAAAoEyMGD0mNzd39crlqffOnt0x641u35V6V7npsXFXDuJW01s9Zz51OoExX31x34Lk2yfYhxZ5Da3vpxYFHYIVYGrfxDlCTH1u19xPJ/xZkskDCBuHQzHpUxw6gEqyNf85BbVUzXSZVe6dU1svHVjMFau4PEH16jW+mz6ztO+1RICqAgAAPC9w0ob+6KO/+QI+l1du9bABO1acwggbQaLPVg6fzxXwuEIBV8iHEw1UDFOnz8jL1ezauSP+6j8SuXuzjqOfdQ9mQ17KnVNIVas16eAT+pQr/hRJ3Dn9541/1xGYGT3ExQF5Ab3MygaODQiRb07I8ID4mcb8zJS7pyNKNg0Aw20igf2if76BYCtVOWqp5ulxU/q1+wcW0yutWolMtmjZcrFE8qzv9JkAVQUAAChnkEKZMMqKUZTN5lgpFPDkYr6soAQMUBZMVspgIVhJdYHL5fJ56LsBDzmrWMhzXL4EgBfA3N/m5+XlHfv3f0giJQqPem2+KPlrYy/tf3jvbGjtN1775OunbpyVeOPc7jladTJapnhire8nOu8POFzXWQeYrBomCRdZktJjL5ZQVS0Y6Sib6pirarZSMmYhKf5+yuk1aKFO3brz5i9UqdwDAgNL/h5LB6gqAABAuWG0kAYLSVLFKBROUPkEZbLyPJVCiLCWGjNG6c3FSyqLzWYjSA5BkhZ6dh2Hx+Wiz1qZmA/OCrwA+Hz+spWre3XvcvnSpSv/LJfI3aObdXzqq5hqqZeQpLbt8/NTN8Yx85WDy2L+22OzUeih0a1ZXuAXpNDzcdtbZRFIVXXZKSV8C/lGwl1hl0N6AoCYyfo3EwqZIO7KoZxsPqlPq12nzpZtO1Xuz1xboHSAqgIAAJQDyE41ehz5qPNKk5WOrfJ4HLmUzxZ8wQgqR4d5KUV8iK4+IxYcSSrpfIatODqZuMlComUx46PohsTU+ZsAZbOhj1t0Ewl4SqlALARhBZ4vYolk7fpNXT7tHHP/3rndc8Uyt9A6bz5u4/TYS9ePrqnZ6rPWn00uSU3W9AcXz+6aY8zPRMuE0EcT1NfidMW/WCi+HN3jFlMJx2+22ttTEZQN/S5xmd8YnYlUyfj/ndluNOI1osO3bt/1wjyVA6oKAABQdpCnIgF1hPqQQml0ODJXDLd7Ffp77+0mDPaRIItCm2n0mLebCGKrJcSK2/RmAnOSVIywpWusuXrc5phiUfBBjE61kM+VSfhyCd9NJnDMuEAvR6ddIuKrZAL4ngA8V9xUqo1bt33+caeUlOSTW2a8N/A3/8iGLttos1Ou/rPc3T+y/fBldh98IgRuvbR/UcyFv+gLBxye3uvdfP+uNp74qS/kURZ0zxc+fUsWo4UM96fnnhpMpFJqn1GA/qbZMHNuRiw6+ohZy16kp3JAVQEAAMpOvtF+SRo5a4raUkihGNDDbC1mxqjoIBlrqzk6HMkr2OqTQUqKJNWKP5JUnLRl5lpztDhlK34OADrV6FWYgco34GkcjljI81aJfFT2MLYFI9HeFBK+4zMYAJ4Hvr6+yFY/+7hTTk72v+snfjB0sVegvZkTZtZfPbKKsJpbdh4vVXqVZG/q5Ftntv+oy0nlMOlTmuDBVll0CUcisGahe4WHXwm3p7tSMeWotCZCJbdbot5E8DNOo98uHo/3xptvlXBX5QWoKgAAQJlAYoQEiMMkycammQxm4nFboqfQBgW2SkdevcBWHwNSUr2ZZE8sC0nZMvMwdT6drVby/SAxTcuxILv19xT7eYi4jMsi/UWfx+5yAUxgBZ4fYeHh6zdv7f75J3q9/n9rx7cfvkzh7n/z+Mach3catRvsFVSjJDuhKPL60TW3TmyyUejbMFfv9V6+fzcb7xlaDIjMSejeI6BEaot+Xxw1//MNRFSAlMP0ViUx05UDi9By02bNPTwfOy/2OQGqCgAAUCbMBTqlzsOKemp68gNPn0CJzF4cEW0Ql26KDpRxucjGKI0e91YKS3D1rwqBlFRnIi102NSupEhNs/KsWXlY0Xw1o1578sAmgy4/OKJmSFRt/+BIoaiYC53ohUhY0XeDEB8J276cYE6+TMRzkwng/APPiTp1665cu65vrx5mfe6BxUPc/cLrv9234bv9S/hyXU7qqT9n5Dy8x6FnpnpqgodYFHWeaQB8TMMn9WjBK6h6iY7odNHfYKbbU5EEfu7AqhzCn8DM7h4ec+f9/kwDKBdAVQEAAMqEFbf7U44Od6zUazVnj+y8dHKfOj3Z0ydg7A/rPH3tJV30JtpWq7G2Sk+gxL3AVhlIisPGOx2Siv6v1mKZuRgyS5eNrWbTsb3rj+3bYDEZHCu5PJ6Xb1BgaHR49fo1G7yG5NX5JRaMjE0zeiiFSFiFfC46itFKO7G7XAjpVsBz4rVWrecvWjJi6GCrSduo3ZCik1Yfx4OLey/uW8jWTDWqWuQG9WcTpJ4JkTmRXfAKqlmS7bVGwp256E9PAxDzSAL7d/3kzNQELl+EWLF6bXhExLOOoeyAqgIAAJQe9AfdEepznlK57IfhDxPuscu52RkLpw/88sd17l726WI6ExGfYY4KlHLt6T70TICq7EroFBrMhNFKOc/xzdHiGblWjHCVVByznjy45X971hr1+egh+gSNqhYdHxeLYZiNonIyH6LbzYvH9m6a7xsY/k7nfi3bdnbucpmnx9G3hSBvibcbneaMfny5BlwmZsKrL+TNAlWNDh07KRQKg8GQmxFbElW1GPPP7pz98O5pDl0zVZYb2Mfo0bp0hxZZktC93N1PIleVZHukqsHe9HUJC0aJ+bb//TEhI+4yetitR88hw0ZEVatWumGUEVBVAACA0kBSnHwj7qynzrDKFR1d/dPPu8z7ZY4mK3XR9IFjf1jn5uHNbqA14gkZHHYqGLKxXD3uqayKtorOk8FCGi2kc5oUOhvpGmvRc0uSxLmjuw7vXKnNVXOYGpbo9H45/uugoGCCIOJiH8TFxsY+eHDzxvUrly/pdDp1etLWpTOO793w+aApNeo/6oFOkLbkLHOuDg/3k4qETHjVQqdbeSiE0OwKeB7UrFXr8qVLeelxT90y9f75sztnmfW5HKZLak7wMFLkXerjipmoagnnxXKYv0Vsq6qsXFPK+TVqxlMHDx3+7bTppR5D2QFVBQAAeGaQXenNpCMEaMGoFLXFOSIYFl0vNfG+RCoZPmp0QGDguLGj1enJtK3+uE7hZq+emG/AEzI5kf60rSJPymVmArz491JR2Ao6JjinSeUbCSSpZivpurHNdunU/kPbluVkPuQwFak+7PTRuK8nRkZFsRsIBIKatWqjG/uQoqgzp06tXLHszKmTmakJi2cMatSq3af9JzoC2xymqvndFEOwt8SbrSLJlGVwk9JVrp7rGweqILVq10GqShd7ejx0Oap9C2Iu/I2WbVx+vu9nOp+OnLLNDRKZEtC9d3CJrv5jBN06lcfj4FZT3IOYnFv0SIaPHDVpytSyjKHsgKoCAAA8A+ivudZI4AVTJ5GdZuTSGT8utZOCI+jPhvv37mEY1vnTz9D9pK/HIWdaNG3gmB/+kCvtF+Py9HgSlxvuR1cxZG3VU2nvuE13ouFyXtX6AEXbeulNZJrGYrS4Siri+vmjB7YuRmePfdj2nXfHT5xcp27dJ+yfx+O92aYNuh0/9u/MaVOTEhOvnTty79rZjr3GvNm+h6OMJRpAstqcb6TDqwJm9qrWRFgJm4cccq2A8qR2HTodKj8rkaJI5+koDrJT7pze9r2jHFVOyAhMGl7GgwotqXySnsntG/6UNgEsGp3978/JLTNw344cCh815suvJ00u4zDKDqgqAABAiUAuqjMRJqekH72ZTFGbLZjrdeqzR3bs3bQALeA4rlZnBQeHdO3eAy1P/WZSekrskpmDR89cI5Ur2Y01OgxZUZgvbasWnMqha7LSET72KDweVyLkySX8V+bCtMlKd0Z1llSkp2k5Vn1xRb7uXT+7f/OilPg77MMWLV+bMHlK02bNSn64t9u+8/obb65cvnTxwgVmk3Hn6p8vndzfc8TMwLBHtXvQd4+7KUZkq2xxAAtGZpOUp0IoeFXOOVDh1KpNqypJYLrsFHe/QplJJIFfP7r69qmtNsr+PY3kK3CRf9kPKjbGoHseX+gTWvupG3MK2qjmZcan3j/Lib00YvSYyuCpHFBVAACAkmDGKOSpDsFCKpmaY0WW6bJZRkrcn8u/T7h/DS2LxeIvx32NPJV9qlfvPpjVOnP6dw8T7i35fsioGaslUns+b46WttVQH9pWscITNCmK7guKji4T81Syl/svNnoXyEcdPb04TAvHNI1Va8SLbhx/79r+zQvi7l5hHzZo2GjCpMmvl6r2uFAoHDl67EedP0FfFU4eP54ce+uXCd3adxvx7icDeDx7CUmcoOLSTX4eoiAvOqeEnQzgrhCwtdABoIzUrFkL/WOjKCo3PdZZVbNT7pzZ8ZNWnYyW/QMCGjVqfOjgAYkp1i/xZ3XExFKk/DsjYVTVO6QWX1CiOqzoO1uAp/jGyT1o2UOlQH++ynL0cuTl/sMHAADwvEF6mm8s1DBJo8NTcyzOysVh0tL/2b78373rSYIWr9datZ4155eIyEjnbfoPGowTxKwfZibH3l72w/CR01eIxFL2qex8jMvhhvjYa4JSFD0fgM/jiphUKzbvBx3xJU29suBIUkncKZcfvbt0jTXPQNiKNJ1CKr9/y8K7V8+wD6vXqDl+wqT327cv4xhCQkLXb9r61+5dP8yYrtHk7Nu84PblE73HzPIJCGU3QCPJzLUazWRkAD0ZgLLZ0PCgrxVQLkik0vCIiIT4+NyM2MhG7Tj0XwzztSOr7p3dyQZTu/XoOXX6TKVSOX/er/N/+1VsTvCL/zErcjIlKFHmfrGIjffRvV9Eia7+oz90GGFLvLjjATNZtkvX7iLRMzQaeK6AqgIAADyWYtOnil6qvnf97PaVP7EZP55eXt9+N/2zLl2L3eGQYcOtVsu8uXMS7l9b/tOo4VOXOkrWq/OtPC7HQynMyLVqjXaHEwl5AZ5itqwS0ju6wdVLVYTVStj0JsK54BT6OMzQWDVFes8istISD2xdfP38Ufap0LDwL8d//cmnn5WkQ3oJ6fzpZ2+89daUSRMPHzqYGHNjzvguXQZ/2+LtjxwboB/uvYfGqACZTMxj+1qhj3B3OXxWAmWldp26tKoyRQBS7587v2eeMT8TLQcGBc2eO+/NNm3YzdC/eYVS8dP3M0XWVP/4H7IiviFFJWq+6oIAUwuIPA6tqk8vj2XMV6enPdRnWe4fXogeIqseMnx4KQ76nIBfPwAAgGJARpVvJIinpU/ptZpda+deOX2Qw6Slf961G/JUdw+PJ+x59NivMCu2aMHvsbcvrvx59NApiwVCe/QiM8+KboWGgVPJWWaDmWRTr7CXp2UATth05kLRaIK0oXOYo8WpIpKqUacd2rbs0sn9FBNh8vP3R2epe89eAkH5f0h5eXmvWL12147tM6dN1el0mxZ9++DWhW5Dpzoi3Oicx6Qaw3ylnkr66CYrnf7lqXgJzjlQmWnYqNH+vX9nxF/Zv2hQTipddBn9xejbf8CEyVPk8kIX+gcNGYbWoC9UQizLPwHZ6mRC/MxTVyWGuxx6sjvfL7z+k7e8e2b7pQOLJZEd8Rx6UnjjJk3XrNvw4runPgFQVQAAgEIgj9KaCvVMekL61N8b55uNOrQcVa3aT7PntnytVUkOMX7iJAyzrli29P6N86vmfDlk8gK+4EllqjQ6DA0mwt9ehDWncrdjRUqqM5MW7FEuP1K9zDxMnY9RRTqj6vJyDu9cce7oLoKZOOHp5TV85Kg+/QaIxcX0Ry1HPuvStXnLlqOHD7t+7erFE3uT426jn4JvYDj7LBpnUpYZQ4LgQX+LQMKdo6PbNLyqBRmAF0DXbj22bNqYEB/PemrNWrVn//Jrw0aNi924R6/ecrli3NjRHFzjn/BjVsQkXBLyTIdjVdUruKZQLHvcNiSBnds1J/7qP2jZHPe3QqF4//Mus+b8IpZInulYzxtQVQAAgEeUPH1q67KZiTHXOUz61IhRY0aMHiMUPkNV1G+mTsMw7I81q+9ePb32168HTvzNpYSN1WISSx59xuTqcTSoyAC6wRXO2KqXstKZEzpvjKQ+snw05qw8LCvfSpKukmoyaI/uWXvq4FbMSreOVCqVg4YMGzR0mEuE6fkREhK686+9c2b9tHrl8qzUhF8m9uj75c91m7Zhn0VvIS3HgiSVLc6Ak7SteoOtAqXFTaXad+jIlk0b7t+717hJ0+49e/H5T5oG/VHnT2Qy2chhQ6xWrV/CT+rwiZgs8gnbuyAx0qoaENXkcRsYtdnHN3zDenOLlq/NX7QkIDCw5Pt/kYCqAgAA0BRNn8rR4mma0qRPlZDp3/9otWLoo+vmxWPrfp/U76u5bEK6Nld9cNvSC8f+jqjRYOi3SxyFAuiWARmPbFVTmeJ8JEV3RnWu5IX+n63FMnMxRw1aB1az6dje9cf2bbCY6KKPUpmsX/8Bw0aMUrm7v+BhCwSCb6dNb9Gy5VdjRun1+pWzx3boNuKDLkMdG+RoMXSqowJkXC763oJsFfNSivhQFQAoFehr2OChzzAH9N12769dv3HwgP4mk9EvcbY6fJxVXqJi/kJLGp/QooWAasWralbijeObvrUY6Mms/QYM/G7G90/25ooFVBUAAKCY9KlktcVQXPrUthU/arLoMt1PTp8qIbPmzCVJYtvWLdfOHhYIhJ8NmMQEGrcgIUbPxt29snjGoJHTVjqKsCJbjU+3seZUSeJ8lA1JKmm0ks5pUmhgGblWrEhnVALHTh3aenT3GoOO/owUiUTde/YaNfYrX1/fFzrowiAh2LP/4OD+fRMTEg5sXaxOT+41Cn1y2z8ftUYiNs1ULUjG4zJFrPSYN9gq8KJo/cabm/7c1r93L61W65v4S07YGLPy6Rn9EgM965QvEPsWN1H1/rldF/cvpEhCLBb/NHvu5127lf+4yxVQVQAAqjTItHL1uCNFHelWOpM+ZStz+lQJmf3LPAzD9uzaeenk/qtnD7PBWqlM9vobbx49/E9y7O1F0weOnL7K0eAKmVNcuqlaYMXH+dAZQopvtJDOaVLoZKITaC0yrxcZ+bmjuw7vXKnNVaOHfD6/86effTn+65CQ0Bc66MdQrVr03oOHRw8feuL4sUsn96FBDp40XyJTsM/qzbStRgfKeDz0RmwaZKtuokoSzwZeeRo3abpl+64+PbtrNDk+yfNzQoabVM2f/BKJkb6s7xNWx6WiKtLT87t/ib28n8MkL65c80eDho2e38jLC1BVAACqLshTkeo5LvHrTHT6lLVILLDU6VMlAYnvvPkLrVbrwf37kKcKhcJuPXqOHfe1j4/P8qVLZv/0w8OEe8hWR81YpXDzKBhnoTgfMqcXbKu2gs6ozmlSyKHTNFaz1bUzKpL+S6f2H9q2jC3mhd5vhw87jpswCZ3JFzfiEqBUKtdu2PTt5IlbN296cOvC71P6jJi2QuXpwz5rMBMP0ozRQXJ0nulzzsSzK21mG/CKUadu3W279/Tq1iUrM9M7ZYkm2Gr0eOMJ27MVVf0jC+VsmfWaYxumZKfcRstNmzVbvnqtt7fPcx12eQGqCgBA1YUpR0XLFjKuFLXleaRPlYS/du9SZ2W17/Chyt0dHSI0LIxdP2zESLFI9P2MaWlJMQu/6z9q5mo3d2/2KXucz3FVWkfH+V6MrbKS6twZVW8i0zQWtL7oxjcu/Htg62J0GtmHbd5u+/Wkb+rWq/ciBvrs8Hi8n+f+GhQcPG/unPSU2PlT+475fo2HdwD7LHqDcen2c46TTNUwt5eyIwPwMlKtWvTOv/b26tolJSXZK3UVjzTrvdsVu6XQ8pBP0rPAA6IeRUzVybePb5yCbBUt9/yi9/c//fw8KsE9J16agQIAAJQvGGFjCyoh50La5zIztRzTp57AlcuXf53zc8ePPkYfQsVu0H/QYIFQOO3bbzIexi/8bsDomWsKxflS7XE+JI70TAA3oeB5XpY2WSm9hXDO5Uf2lqax6k2uk3o5zLze/ZsXpcTfYR82b9Fy4uQpTZs/5cJlZWDUmC/9/PwnTxifk/lw/tR+Y2au8fILZp9C5zw+g5l9wVQNy9Pjnspy/t4CAI8jJCR0x56/e3XvEhcb65mxkUtZdb6dim4mMdBX//kCsXdIHXbNg4v7/vtrHkXSF21m/vhTzy/6vNBxlxlQVQAAqiimgkvV6jzMxVPvXD29Y+VPGnUap5zSp4qiVqt//vF7b2+fdZu2PLmGaO++/dAHzJRJE7LSEpk431oPb3s9cGSKsWmPbJXtZSXgl7+tmjG6MyrhlMuP1qRrrPkGvOjG8feu7d+8IO7uFfZhvfr1x0+c3ObttuU+qudHl27d0Q9l3NjRuep0ZKtjf/jD299e1VJnJBIzzJEBdI1bC07pTKSbrPKmTgOvGH7+/jt2/927Z7fbt255ZG3nUeZ8f9c/TU4TVYUUSVzYOz/mvz1oja+v77JVa5s0bVoB4y4boKoAAFRRHKlUOU7X/fVazY5Vs66dO8Ip7/QpBzabbf68X2Ni7k2ZOt1xrf/JdO/ZC9nqxPFf5WQ+XPBd/zEz13j62isgIlulY6vBMgGPS9uqvpxtFdkYklTcqTOqFaclNc9AFO2Mmpp4f/+WRXeunGIfRkdXHzdxUvsOH5bXYF4kH3X+RCgSjRkxLF+TtXjG4K9mbVB52ssU5Bnwh9ncEB+63qrBQggEXJkIKgIALwgPT8+tO3b3793z8qVLqux9XMqSF1goSio2PeAwE1XNhrzjG6eok26ihw0aNlq55g9kuhUz6LIBqgoAQBWFDRHamNJUjpVLZg5NS4rhPIf0KZbdu3Zu2bj+y3Fff/X1hGd64WdduiJbHTd2tCYrlb4q/f0aR5zPZEW2aqoeJEOGSs8EYGxVWGZbxQibzkRgTpKK1mTkWjU6vKikZqUlHti6+Pr5o+xTISGhX47/+tPPu3Bf5swjJNmLl60cMXSQRp22ZOaQsT+ud9RhUOdjUjHf242++q81EkKeUCh4id8p8HKhVCo3bt02uH+/M6dPuWmO8iiLJmgQh2v/vsSl6GsdJq16/8IBRi1dcKNLt+7or5lIJHrSTisxoKoAAFRtCkuXPp9OO2jx2mubtm4v3/Spq1cu/zpndoeOnXb+ta90e/io8ycCgWDsqBF5ORkLvus/euYa30B7UNZsJWOQrQbLkKFSBbHVUtsqTtKS6lwJgSCRpGI5WowqIqm52RmHti29eGIfRdETKvz8/UeP/ap7z14vUdLGE3i/ffvZv8ybOP6rjIfxy34cNub7tSKxlH3qodoiEfEUEj6y81wD7qOC8lXAi0Mqla3dsGnksCFHD/+jyDst016xyiIxaRS6t3HpGSkPLtLT3/l8/nczvu83YGBFj7dMvAp/SgAAAEoBl0tXBkX3PC7XYWBShZsuPwf569Ejhzt82LFcDqRWq2f/+IOnl9cfGzaVsbk2Ml0k0OjzKV+TteC7fshW/YPtmV4WzB5bFQoYW2XmrT5rqA8pKdMZ9VEuP0lxMvOs6nzMuS4Viy4v5/DOFeeO7iKYzDMPT89hI0b16z+gsjUQLyNdunXXavN/nDkjOfb2ut8nDZm8kF2P/s3Ep5trhcpFAi7b6sxTAR+pwItDJBItX7Vm3NjRf+/ZzaNMUsNtdHPewN3DA21Q7peGXjzwewUAQBWFx+WwYUM+n0sRdg+Tyd3QfY2aNdPTUndu31bGPi42m23Bb/Pu37/7zbfTwsLDyzhglvfe/2D56rXDBw9EpkjHVmesDgyLZp9CihmTaqweTMsTEikNk58uKpmtItnSm0mzU2dUpKbIULPyrC6tZREmg5bpqrUVs5rRQ4VCMWjIsEFDh6GFcnmPlQ307nKys5cvXXLr4vG9m+Z/9MWX7HqCpBIzzTWCZRzm5BstXLkEUqyAFwefz1+weGnf/gOuXL50/erV69evpaWmsk95e/vsPfhPYFBQxY6wXABVBQCgisKjp1HSEibgcR157DIFraparRbZydbNGzeuX9e7b7/S7X/P7p2b1tPTUr8c/3W5DNhB23feXf3HhsED+xm0uQunDRg5fWVIZC32KStOIVutESQXCWlbzS2BrZIUXYPJ5CSp6P/ZWiwzD3POprLv32I6vm/jsb3rzUY9eiiRSvv26z985OjyzTyrhEz+9rv4+Pijh/85untNQEi1Zm/ZI+7o1KXlWIO86RoOOjMpEvLKPksYAJ6Jxk2aohu7nJ2dfeSfQ1evXJ7xw09KpbJiB1ZegKoCAFBFccws5Du5hV1V8/PRfY9evZFuLl+6ZNiIkc+057179ixetKBW7drtPmh/5fKlixf+o2wUj8sTioRSqVSpdBOJxT7ePn7+fgqF0sPTQyqVPevg33jrrbXrNw7s18eoz188Y/DIactDq9Vln8IYW60eLBMLeWxs1dut+HmrlA2ZFmm0ks5pUjk6PCPXihVp2UXg2KlDW5GoGXR56CHbVWvMl+N8/fyedfAvKQsWL/3s40737t7ZumxGQGh0cEQNdn1WPqaUCdxk9KTVPAPhq4JKq0CF4ePj06t3H3Sr6IGUJ6CqAABUUbgFrsp3SodhJwBotVr24Seffn7kn0O//TJ33ISJJd/z0sULP+/a1cPD081NJZPJeHwegqIoHMfNZrNepzMZjVeSkrKyMvV6fX5entFoRNrq7e0TVS26Rs2a0dVroM+bpx6lVevXN2ze2u+LnkaDdtGMwSO+Wx5RowH7FEZQMcy8VYmIZ2Niq74qkXMuPlJTg4U0WkjnNKk8PZGea3WeqMpCUeT5/+0+tH25NpfOJkbvpfMnn301YUJISGjJz8krAPpRrl63vlP793M1mj/mjZ/463axhP6Ogc5wUqa5dphcwOcSJF3bSymFaQAAUG6AqgIAUEVxCKqgaFRVm+9Y0+6D9nK5/MeZM6ZOn1HCPVevWbNDx07BwSElH4xarc7Jzo6Piz135sz6P9Zmq9Vh4eENGjZq2qxZrdp1+Pzi1adZ8xYbtmzr90UPpLxLvx867NulUbXtXb9xgnqQZqoZYk/60VtIN8afbAWdUZ3TpLRGIl1jdfREcIAk7NKp/Ye2LcvJfMhhCs1+0L7DuImToqOrl/ytvUoEBQX/tmBR/9691OnJ21b80Gfsz+x6nKRSsi2R/nRxAHRu0TcEmAYAAOUFqCoAAFUUHtcRVX20UmqfAKB13rL1G29KZbIpkybOmjO3JHt2c3PTaXWc4GcYjC9D7Tp1On1sX5OSnHz92tUd2/68e/eOr49vy1atW7/+RmRUlMsLmzRtunnbjt49u2vz85f9OHzIN4uq17M3L0W26kj6QRqqlPLRvcFMkk6SqjeTaTkWJK9Fh3Tjwr8Hti7OSIljH77Zps2ESd/Uq9/gGd7Vq0ibt9sOGTZ8xbKll07ur1G/ZYu37T+wPD2erxC6KwTI7/ONhI8bTAMAgPIBVBUAgCpK8VFVOV3jXafTumzcuElTmUw2bszo3xYucqykKIogCAzDcAyzWq1owWIxowWhUJiW+hB5Z1mGFxoWhm4fdf4ELWdmZJw/f3bp4oWJCQlNmzUbOGQY8lrHlvUbNNz8544venTNz8tb/tPIIZMX1GxoL09D50tZKZmYR1G2rMIFp5CepmmsehPBKcL9G+f3b1mYHGsvfIOOOGHylBYtXyvL23mVmPjNtxcvXLh29crONbORrbp72WfrpmRblDIF+uaDviSg0wvVAACgXABVBQCgisLlFjdXlYmq4jhuMpmQmzpvX7NW7bHjxvfq1gWZKUnQqUgCAZ/PF4jEIpFQJBaL0X8SiQQtyORy/4AA9lUkSX7e+SP2cAiRSCSXy9G9u4cn0s2AwMDgkJDQ0NCAwKAn1MxHe/vk08/RDR30yqVL076drMnJee/99kOGDWc3qFuv3radu3t27aLR5Kz4efTk33b6BUWwTyFnQqrKocXa7qlmjO6Mmm/Aix4o4f61fZsXxt257Njt15O+afN222c9t682bIWg999922wybFvxw9Api9n1yFBTcyxhvnRZWT192vkvc68uAKgsgKoCAFBF4RVc9y8cVXVjF86fPfPOe+1cXhIWHr5m3QahSPS4yaPFHYXH5/McHaqsVqvJaMQwLC8vN1udnZ6e9t+5c9v/3JqRni4UCiMiI+vUrYeO0rxFy2LNFclu0+bN0Y2iqCOH//n0o44NGzceNHhoYFBQjZq1Jkz+5puJXxM4lnD/ukNVnQtOWXFaUvMMRNHOqKmJ9/dvWXTnyin2YbXo6HFfT+zQsVMJ32ZVIzQsbPyEiT/OnHH78snLpw82faMDu16jo9tWsWFsvZlwk8GHLACUFfgtAgCgiuKYqypwmqzq7R8iEAgJAh/Uv2/vvv2mTJ0mkUqdX+Xy8KkguXTWQjEDh2lAWrNWoS0tZnNCQsKd27fOnTkzf96vcrm8br36EVFR7777nptK5Tp4Hu+D9h3Q7fq1q7N+/P6jjzsfPLA/PDzC19c3KyvLZHg0gYEt4I8TtvRcKxKpopKqTk86sHXJtXOH2adCQkLHfDXusy5deTweB3g8AwcP3b93Lzr/u9bMrtWwlVzpzmES0VKzLdWZ+cFGKyWX2PjQbhUAygaoKgAAVRRHMFUq5jFCSYuaytNnzA9/bFw4JTsjZcO6P06dPPHr7wubNmtWlgMVtcNiQRJcu04dxwxXnVZ769bNxISEsaNGyGSy0PDw9h0+rN+gocurGjZqvHjZinm/zK1Vq/bQESMPHTyAVNWof1TBwIpTD7OtOVqMKjKM3OyMQ9uWXjyxj6LotCqkuaPGftXzi95PmIoAOED/ZubO+63jB+0Murz9Wxd3GzKVXa83E/lGwl1O51dpTSR0WwWAMgK/QgAAVFGQw7GGKuRzlTK+zmhPMIqo0eCb33f/veG3U4e2JiUmdv3042EjR02cPKXUByqhqrrgplK1fv0NdPuiT9/MjIykpMQ9u3bOnPbdm23afPLp56FhYc4bd+/Zc/ZPP6IFd3c6tuesqjoToSuSO6XXag7vWHn2yA6CoGesunt4DBs+sv/AQWKJpBRDrbJUr1Gzb/+Bq1YsO39011sdevoHR7LrU3MsKrmCy/wbw0kbFK4CgLIAqgoAQJWDsnHyjYSj1j0SSZGg0MVuoUj8+aBvFCrPA1sXUxS1dNHCfv0HlrotExLiL0eP5PP5QiHdrcrNTeXhSedU+QcEBAUFyxU0T94D2hLdWr5G5/WfPHH893m/6LTaTz/v0rJVKy8vb3rAQhGOY2jBw5NucGrUu1YwcGAyaI/uWXvq4FbMakYP0aEHDRk2aOiwp44BKJbRX361c8e2vNzcPet+HT51KbvSilEaLe6tEqJvKQYL6SGHj1oAKD3w+wMAQNXCjFFaE+FIhzdZqaQss7lw9XvMatm3ecHJg1s4jGj2HzioLO1D5y9awuVyCIIkCLpbFbLM3NzcjIz0q1eupKelGowGs8kUGhqGDhFVLRrZp5+fP5Lax+3trTZvo1t+Xt7uXTsmfT2+QcOG7T/s6O3ljWN0fNTDw5NTOKrqwGoxHd+38dje9WajHj2USCS9+/YfMWo08uZSvzXAzc3ty3FfT5865e7V0/evn3OUCcvMs3ozHVYtGEVKYcYqAJQeUFUAAKoKRYOpGRprZh7mcoE+/t61zYunZmekcJgcoznzfmvV+vXcXE1GekZ2tho5ok6ny8/P0+ZrrVaLlQHHMJwgODYbl26hSgdo2QAqi0wmV7m7e3p6ennT1K5bFy0WGhhFpSQnq9VZ8XGxc3+elZWZKZfL6zdo2Lxly0aNG6MdFH0v7h4eAwYNQbdJX4/Lyc729w/ACy7l02/h7pUlM4e06fhFnSZvoocEjp3+Z9uR3asN2lx2bF269Rj71Tg/f//ncZ6rGl/06bth3dr4uLj9Wxc7VNWKU7l6wlNJz1g1mEkVBFYBoLTALw8AAFUCl2Cq2UolFhdM3bPulzNHdnAYeY2MilKp3CeM+1KdlYXjxVQhLTVisdjPPyAoKCgwKCgiMjKqWnS1atUaNmrcvEXLHr16c+h2Wfk3b9w4d+bM0kULJRLJa61bv9nm7WLbmSoUSrQ3oUBgMhqXLV7Ups3bO/78Mycn+/6N8+jmExAWUb1+zK0L2lw1h6kb8FHnT74aPyEsPLwc304Vh8/no1M6avjQ5NhbMTf/q1G/Jbs+M8+KVBUtmDBKKeNAXBUASgeoKgAArzhFg6mZudaMXHswVZ2elBx7Oz0lNu7O5ZS4O2wuPEtCfHzRvXG5XLrclIRGKBQJaPh8+k5goxOo7FAkieMEElwcQ1jNZrqLlWMnaDklOQndnPeMjAdpa+06devUrVe3Xr0GDRu+8dZbaH1ebu75c2dXr1geFxvbvEWL997/oHGTpo5XoQOgYaDxrFm38dLFC0sWL6xZu1ZIyPtXr1yJuX8vOyMZ3dgt0QsnTv4munqN8jqxgIMPO30075c5iQkJh3eucqgq+iKkNRIqphSAyUoqoHkVAJQKUFUAAF5lXIOpGHU/MefW9UtJMTeSHtxMjrvNTtx0gcvjqVQqDw9Pdw8PpdJNqVQolAg3uUIhKW2OPEVRJpPJbDIZDHqdVqvX63Xof/n5Go3GaDBwmL5WSEbRbe9feziME0dHV2/avEXT5s2bNW/OVuO/eOG/g/v3/zBjOnLWjh99XK9+A4IghEL6L7nK3f3ddu+jm8Fg2Ll92/179wYMGhxz//7ZM6fZAdy+dfP6tWvVoqtzoYdSeYNO6YhRYyaM+zL29sXEmBsRNRqw69X5GHvp3wiqCgClBVQVAIBXE2SnWiNhZoKpOI7duHrp5MnTVy+eS4m7Q5KFijchMfVw9/Dx9fHx9fPx9fX28XF39yj3Avhoh0yuvwIdwuUpq9WqycnJ1eSos2jUWZkWi8Vmsz14EINuWzZtQNuEhoa9/uZbb7z11pivxrm5uV2+eHHXju0zp0318PQSiwvZMzpEvwED0Q1tcO3q1UlTvj1/9uzpUycz0tORS61avmzSt1Pfefe98n13wKefd5n/269pqan/27N28OQF7Eq9mcRwm0jIJUmbFafEQuiqAADPDKgqAACvIGwwNSsz8/zpY2dPHrv83xmz2eS8gVKpDAwKoueLBqP7wCdk3L8AxGJxIDNv1bEmPy8vLS01PTUVqY86W22jqJSUZOSs6CYQCJo1b9Hu/Q8GDxseGBj0155dbiq3Ynf7WZeu6LZi2VIujztx8pQTx/69cOE/5L4D+/ZG1vv9j7Mio6Je1Ft89eHz+QMHD/l++rQ7V05pc9UqT/oLCfq+ka3Dgrzo/mRGK6gqAJQGUFUAAF4pKBvnXkzigf1///vP/gf37zhn9ysUitDw8LCw8NCwcDZTvtKChoduderWQ8sYhj1MSU5KSEhMSNBocgiCOH/uLLrNnP5d3Xr1On38CVum6nEMHT4C3VavXM7hcvsPGnz+7Nn79+6eOXXyg3ffHjR02OixXxZbYQAoBZ936Tb351kWi+X8v3s+6DKUXanR4YFeYrYdAEVxoFstADwroKoAALwiqLOydu7c9X/2zgKgjaRtwCEJBHd39xanSl1oC1Spu/faq7tSd72ru5eWQoFSd6N4cXe3AHHPN8m2aUqBhhBKuW+eby//ZjM7O7tJf56dnXnf8LAH6SlJgo1oNNrA0MjC0srCylJTU6sDmyc2MjIyvPZbWoF1IoGQm5OdnZVVWJDPZrNTkpPBsn/Prh49e40aM3aEr5+8fNPeyYvzP3/h3Tu301NTF/+97Mb1qw319af+OREaErx3/6E+/fr91lP6j6KsojJ8hG/w/XuRL+4PHTcfGRPMZHEaSCxVRd7kKiqDrQBHrEIgrQSqKgQC6dwwmcwXz58BCXv35jWwN2QjFittYWlhbWtnbmEp9kSoPxAlZWVnVzewMOj03NycjLS03JwcNpv18cN7sGzfunnMOP+p02dY29g2ufv4iZOA0e4M2Dp6zFg6nR54+1ZpScn0KRP9J0zcErBDWbnpgQQQ0Zk8dRpQVXx1eVr8eySoLaCWyASqiuKPS4GqCoG0FqiqEAiks1JUWHjtyuX7QXfr8HhkCwaDBYZqY2dvaWUtIyPTsc1rV2RwODt7B7DQabSM9LTUlJSS4iISiQQuCFg8unWbO2/hEG/vnyf7g8uyc8++mOioPTt37D905OzpkznZ2fcC7wDRP3jkOOxebSPunp7W1jZZWZlRr0MFqkogs5BH/wwWh81BYeAYAAikNUBVhUAgnY83r19du3wJvPJG//HR0dHt4uTk4NhFVk6uY9v2m8HJyjq5uIKlrg7/JT4+OfELlUqNiYoCi6mZ2dz5C/3HT8D91K/s4dktJDxi2+aNvn6j6Az6udOnKisrZ0ydNHvu/PWbNnfsJLPOzuix4/bv3Z0S+45Oo+BkeeMxOFxuPZmprsTPs8pkK+BgxyoE0gqgqkIgkE4Di8W6f+/uuTOncnNykC04HM6xS9euzi7aOjod27YOR01Nvf/AQX369c9IT4uNiqqoKC/Iz9+8Yd3RQwfnL/pr5qzZPwvr9l17Xr18AaT/TlDwmpXL8/PyLp4/G/npwz+nzlpYWnbIWfwH8Bk58sC+PUwGLSXmjZvXcGRjPZn1VVUZHKiqEEirgKoKgUA6ATQq9fbNG+fPnSkrLUW2qKtruLq7d3Fy/m8/6G8tGAzGwbELWIoKC6IiI/Pzcmtra/bu2nHp/NlFS5ZOmTa9UY/pgIGD3D08F82bs2f/weCge/cC76Slpo4c4X3gyLHhI3w66iw6NUZGxl26OiUlfkmMfiVQVQKZxUWhpFAoBouLrEAgEBGBqgqBQP5o6HT6tSuXzpw8CZQL2WJsYtqtRw9zC9jt1xLG/Jhc1VWVH9+/y8rMrKysDNiy6eK5s+s2bvLxGylcUllZ+WbgvV3bAwoLCk6dPb9u9Uoikbh4wbz5Cxet27hZ4qkQ/h8Y4u0NVDU94SObxcRgefcGbA6XRGUryWG4XC4D5gKAQFoDVFUIBPKHwmazA2/fPH70SGVFBYqfu9LC0rJ7z94GhoYd3bROg5a2zqix/lWVFR/evc3Jzi4uLlqyaMHVyxe3bt/ZpauTcMnN2wJYLNb4MaPuhz4EZbIyM86ePpWclHTm/EVlFZWOan8nZfCQoYf276NRSLnpCdZdPJGNBAoLqCqKN1wVqioE0gqgqkIgkD+RRxEPD+zdXZCfj+JLqrWNTS+vvj+nJIWIgraO7hj/CWWlpS+fPysrLYmJjvYb7j1h0uSNm7cKaygWiw0Oezhx3Jhhw4fb2tmFPQj59PHDaL8RV67fNDI26cD2dzpsbO10dHXBLVb6l4/CqoqkrWIwuS3uDYFAfgCqKgQC+bNIT0sL2LIp6nMk8tbUzLxv//66evod26r/APoGBtNmzkpNSX73+hWBQLhz6+aLZ8+2bt/hN2q0cLE7QcGvX73UNzC0tbU7uH9vbk7OKJ8R5y5dcXN376iWd0Z6e/W5f+9uZtJnwRYq/WukKhaHy+Gi0HC8KgQiGlBVIRDIn0IdHn9w/77A2zeRSP66enr9Bw42NoH9eZLEwbGLja3dh3dvY6I+19RUL128KOR+0P7DR7WFeqz7DxgYePvWm9evTpw6s2bl8tramikT/U+dPT9g4KAObHnnoldvL6CqJfkZNApJVl4RbOFyuWQaS1mel7aKweLIwjEAEIhoQFWFQCB/BMH3g3Zt34avrQXr8goKffv17+rs0tGN+m+CxWL7DRjo4Oj4OOJheVnZ61cvhw7st+/A4aHDhgnKTJg0eaz/+CkT/E+fPb9m5QogtQvmzDpy/B/fkaM6sOWdCI9u3cArl8PJy/hi79ob2UiisoGqghUWm4uCsWshENGAqgqBQDqYstLSTevXAmEC62g0xs3Do7dXHxkcrqPb9R9HS1tn2szZMVGf3719U4fHL5g7C+hpwM5dcnLySAFgtIH3Q/6aP3fvgYPbtmwCX9OyJX+RSMRJU6Z1bMv/fLhcblBgILJeWpApUFUm++so1W+ZKyAQyK+BqgqBQDqSa1cu79+zi0wmo/iDKYeN8NXU0uroRv2/ICUl5dm9h5m5RXhoSHVVVeDtWwlxcafPXxSO/3/q3IUtG9evXb/xxLEjebm5G9etBRuhrbZARXn50sWLoqN4o1TVNPWcun8fNYH5NkD1p3y3EAikWaCqQiCQjqGmpnrNiuVIZ6qMjEyffv1d3T1+zlkPaW+0tLVnzJ779tXL2JjorKzMn+P/79yz7/iRw3PnL7hy6VJWZsam9eswGOz4iZM6sM1/LE8fP167ekVDfT1Yd+4+ePLi7XIKSoJPVeS//s3FYuDvHAIRFaiqEAikA3j5/NnaVSuRqP4mZmbDfXyVlWHwzg4Dg8EMGDzEwMjoUXg4iURavGDewsVL1m3YJCiwbOWqyxcv+E+YGHj7Zk529vo1q7DS0mPGjuvANv9p0On03TsCrl25DNalZWRHz1zt5T1BuICSPFZJnhdXFdyPwTlVEIjoQFWFQCC/FRaLtWv7tiuXLqL4htSnX3/P7j06ulHiQCQSSUQig0Fn8mHx/mOxvr58e8vivbBZLDl5+eE+fh3d5F9gY2unpaUdHHS3tqbm9L//FBUUHDnxL+7boOFZc+YuW/LXwaPHVy37Oy83d+3K5Wpqav0HDOzYNv8hZGdnLVm4IDMjHazrGVvOWnVIz8hCuIA8DmOuK/dtHQ0fHkAgogNVFQKB/D4qyssXzZ+bEB8H1jU1tXxHjdbW0WmPA1GpVHxtLZFIoFGpNBqNzWZzeanXeSMNZGVlFRSV1NXVVVRV25I1tLS4OCMjTUNDE4uVlpbm/QesTlFBESuN5W/h/R/+Ojbpyxc9fQPJnVw7oq6hMWP23LCQ4JzsrIiH4WVlZRevXlNX10A+Pf7vqS0b12/fuXv92tWlJSV/LZh3+26Qs4trx7a5w7l988aOgK1UCgWs9xriP3b2OmmZHyYFaqvKGGrKInqKxUgpy8G/vBBIK4D/YCAQyG/i08cPfy9aiDz07+rkPNh7GNA4SVXOZDKLiwqBP5WVllZWlANV/eUuaAxGW1vHwMDA2MTU1NwcWGyrjmhuaZn4JcGrb7+Wi9XW1BAaGnp59WlV5R0IkOwx/uNfPX8WGxMNbirGjvS9FRikp/81BcPOPfv27929as26ndu31eHxs2dMCw59aGpm1rFt7igIBML61SsfRTwE6/KKKpP/ChCeRIXii6mpjpyKwtffOQYtpa4oDbtUIZBWAVUVAoH8Di5fOL9rRwCbzQZ6OmjIUCcJdcXRqNSM9LSc7KzCggIWi/VzASUlJTU1dRmcDFqK14HaQGior6uj0+lgncNmV5SXgSUuNgaDwQJfdXJxsbK2EXFqF1BbUJJBp7ccV+vZk0fjJ00R6+Q6DHBeA4cMVVVXB8Kan5fnP3rk7XtBgtyqfy9bMX/OrAuXr02Z6I+vrZ09Y2poxBNwnTu2zb+f+LjYpX8tKikpBuvmdi4zV+xX09QTLqAkhzXTlZPGfv054aTRaorSMEkVBNJaoKpCIJD2hcPhBGzZhEw3UVFRGTXWX1dP75d7/ZKC/LwvCfE5Wdls9ndDBTW7ubkDD7awsDAztzAyNpaWbiLSOh5fW5Cfn5uTkxAfz5v2npkBKsnLzQELUC6Pbt1d3T0wGMwv26BvYFBWVmpqZt5cgajISDcPT1Gqahlg5NXVVbU1NXg8nkQiUsgUKoUC1JzD5cXnlJGWAbqsoKCgoqoKFm1tbR1dvSZPvFW4uXvIyclFhIUCGxs3euStwCAkiJW8vPyN24HjRvke/+fkovlz83Jz/1604PL1m/9X0RvevXn96uXLAYMGSUmh7Vx62rv2QfMGoH67AlK8yf5ItH+wDq4MDislg/0/uj4QiASBqgqBQNoRCoWyeME8JCKVgaHRWP/xcvLybamQy+VmpKdFRX6qrKhAtgAR7N6jJ5CGgYOGiPgkWl1dAyyubu7+EyaCt6WlJc+ePLl/LzAlOZlIJL568Twm6nO/gYPsHRxbrsfI2KSwIL85VW2or6+qrOjWQ8xJY3QaLTc3p6iwoLS4pLa2BhlrKyJSaLSOto65paWFpRXwafEaAABXQBorHRpyH1ztyePHBj0IE/St3rxzb9b0qctXrT5y8ADQtv17dq3ftEXsA3U6+vTrD5aObgUE8n8BVFUIBNJe4PG10yZNSE1JAet2Dg4jfEe2sX8ReCHwyKrKSuQtENOJk6aMGeffxrlZBgaGs+bMBUvil4QzJ/998vgRENbwByHpqSneI3wVFBSa21FPX//zp4/NffrkUcTocf6tbQyTycxIS01LTS0qKuSw2cIf4XA4oMUGBgYampqaWlqyOFmk65REJhEaGiorK4sKC8FeVAqFy+FUVJSD5dOH92rq6l26Oju5uMiLdZNgZWMzxn98cNA9UP+UCeOBrSJXGycru3PPvtMn/xk+wudRxMMzp046u7p5DxsuxiEkxavEurDIKlVF6bneBoaaMNsZBPIfAaoqBAJpFyrKy6dM9M/NyQHrPXt7/XL6UcuQiMRnTx5lZ2Uhb51dXBf8tXjY8BFtb6cwTs4up89fTElO2rJxQ0J8XE529tVLF4AK6+rpN1m+heGq8bExjl27tmqqVk11dUz054y0NAaDgWwBldvZ23t26+7q5g5O2cjY+JcP2blcblZmRlJi4scP79+8flVfV1eHx7978yry43tXd49uPXrKycmJ3iQEcwtLv1GjQ4PvAw+eOnH8vZBQFVVVsN3C0nLIUO+szMzc3NzMjPR1q1d26doVeH9r65cI/4QVLz2VgawfDymK+aebpX6rzxQCgfyBQFWFQCCSp6iwcPL4cSUlxUCtBg31BqbVltpSk5NePHtKo9FQPG2y2LBpy+Ch3hJqaRM4dukaHPbw/NkzB/buJhIIN69dGzt+fHNP+ZscrkoikQoLCkTvUgVaD1QSiDjylB9ctB49ew338UVLSaWkJAfs3C1648G+NrZ2YPGfMJHD4Xz68P7O7VvPnjwG+hsV+SkxIb7/wEFdnV1ErxDB2sZ22AifRw/Ds7Iy58+ZdTPwHhK9YYj3sPT0tBmzZ+8M2NZQX79k4YKgB2FtH5vbWsBV23I1R/C2nsz0XBZlqNFSxyqHi+JwWjGmoqV6WjM2o9l6OL+vHi4vsesvykikPeAKS+Ia81rC4fyf1qMkj7m/xalfVzUJHK/TAlUVAoFImIL8/PFjRlZVVQFtGu7rB8xP7KpYLNbjiPA0/hACWTm51WvXzZoz7/eYUG1NtVfffokJCXh8bfC9u/4TJxsZG/9crMnhqk8iHo7wGynKUUhE4ts3r1KTkxFJVVZWnjZz1oSJk41Nvg4JzcxInzppwvVbd8SYtIRGo3v36QsWoML/njh2985toPuPIx6mp6X5jR7T2u5Vx65OFArl9csXUZ8jN65bc+DwUWT7shWrFs2bs2rNul3btyXExx05dGDNug2tbWobIVBYDeQf4j/UEZlg+c3NgEAkDp7IScwjQlWFQCAQiVFaWjJ5wjjgqUAo/UaNsba1FbsqIoEAHLGiohzFn41+6OhxM/Nm59pLkEcPwy9dOLd+45YNm7dmZ2dNHDumtrYmJOjuzDnzlFUaZ3/9ebhq0pcEaxsbUUQwLib67etXTCbPqEB5oMKhEY/l5H4YUWpja3fu4mX/0X4nTp4Re4KUrp7err3758xbsGHt6s+Rnwry865eujB2/AQtLe1W1ePZvQcej09MiAfWa2llPX/hImT76fMXx/j5+I0aHfYg5Oypk0O9h3V1chavqeKhIo91sVBOyCUItvR3Uu9u21KqXjRaSiJxo3gT/yVSj5TE2vPrenidqr/o7ZTI9ZHgRZZMPeAiS6IiUMdvq0dJDuPXQ6vtx+rUQFWFQCASo6qycpL/uLLSUjQaPXL0WCsbG7GrwuNr79y4TiQSwTpwrE1bt7Uls5SIFBcVbt+6pUevXkEPwpEtVlbW127dGTfaj0qhhNwPmj5rdiMxaTRclUalZmVmjJswqeUDEYmER+HhQBnBOhaLtbV3UFSQvxMU0mRheXl50J4lixZMnDS5d5++Yp8dEP07QcHnzpzev2dXQ3397evXJk2drqXdOlsd4j2svg5fWFAAKnFydu72LSnuwSPH/jl+VEdHp7KycvXyZRHPXrQ9WlaruL7WcdT2LzllvJRR/l46N9d3kcbA4FAQyH8BqKoQCEQyAPuZMsG/qLAAOKXPyFFt8dSa6uo7N6+TyWQggvsOHh7T+nn0YnD4wP7i4iKgXGrq6sLbHRwdd+/dv3LZ3xXlZfFxsW7uHo12FB6u+uTRQ+/hPi0fCAgxsF4kD6eBoVG3Hj0yM9Kb81QB/54+e/TQwezs7Flz5rb63ISYv3CRnZ39/LmzQAPu3LoxY/YcZeWWeh8bAb7cUWP9r1w8D77upX8tfPT8pYaGJoo/xQpoK7h0ly+cz8rKPHbk0G8eBuBgopB+oWdaIVlVEWusJfs7Dw2BQNoVqKoQCEQCMBiMOTOnZ2dnSUlJDfPxtbN3ELsqIpEQePsm8FRZWdnT5y/2HzBQgu1skhfPnp76959Va9et6r2uyQLAlcNDH7x+9fLD2zddujo1mtdvZGxcVFgIVDUtNcXI2ESxxbxNXxLinz99wuFn7fLs3sPesUt+bs7fS5eL0s4Vq9eAZmzesG7X3v2in93PePXte+Hy1TkzplHI5Af3g6ZMn9mq4b/ge/EbNebm9auVlZXLliy+cTsQ2T7Cx/fZksdjx/nfD7p37vSpMWP9kZQBvw0sWqqrmWI7VS78wPz/KdcBBNLxQFWFQCASYNmSJbEx0WBlwKDBbZlHBZQ3KPAOiUgEOgh0qi3Pu0WhvKxs+7bNTk4uwWEPWy65dfvOd2/f0Gi0pC8J7p7dhD/S0zf4/OkTk8lMSvwycfLUFiqJjY56+fwZWFFQUBjsPVxTS6uyotzewcFb5KhbviNHWVhaTZ8y8drNOyLu0iS9ensB3129Yhm4ApEfP7T2OusbGIBbCHAuH969vXTh3Oy588FGZRWVxUuXh4eGqKmr1+Hx2zZvvHHnblsa+fv58O7diqVLqqurwLq9a+9pS/coKv8wnUVFQdpUVxb7bXyhrAxGTQELzRUCaVegqkIgkLYSsG3744gwsOLq7tFI41rL08cRVZWVUlJS+w4daW9P/ef40Yz09B2792mLMF7TzNx80JChTx8/SoiPa3SOyHBV/qP/loxT4KnqGhrew33kFRRIJBKFTF61pumu3OYAanvq7IWxI31PnjnXlhS148ZP+PThQ/D9e1GRkV2dnH+eMdYy4CLk5+Xl5eYc3L9v4KAhJqamvI0eHkmJCd7DRty+ef3D+3cR4WEjfP3EbuHvhM1mH9q/9+zpUxwOB4uV9p26bIDfDOECaCkpA02cturXDnXwjSvLYxRwvzssFwTyfwhUVQgEIj4MFvfu3aArF06DdUsrKyBzbaktPTUViUu18K/FY8aOk0wTm+LdmzdHDx9cumLl38tWiL6X//gJQFXxtbV1dXg1tR/Gs5qamamqqoGluX2zMzNfvXgOVjQ0NYf7+OFkeYMp46Kjnr9+K0b7FRUV74eGL14wb+qMmT169hKjBoSNW7c+e/oYGHP058hBrQ9V6z3C5+LZ01QKZfXKZfeCQ5GNI0ePWb9mtZOzS+KXhF07AsBPAsefcFZYUPAlId7Hr60Zy9qD4qLCJYsWggaDdS0941krDxpZ2AsXkJXBmOvKyeG+TuzDYtDqilgsnLYFgfwWoKpCIBAxIVDZySlpu7fxOgW1tLX9Ro9tS9geOp3+/OljsNKla9dVa9dLrJU/UlNTvX3rFktLq5DwiNbu29urD7Au0E5gXY1U1fPbRPgmqa6uehj2gMvlqqiqDvf1w+F4nhr54d2doPutbYMwJ8+eP7h/b0529rQZM8WrQVNTa/LU6efOnEpJTuo7YGBr5+wrKSkNHDzk0cPwmKio2zevT5oyDWzU0NB0cHAE1yop8Ut5WdnVy5fmL1wEyqxZuZxMJt8Punvm/CXxUry2E2EPQjatX4vEmvDo6zNhwRac7A/N01CWMdaWFcQUUsBhlBWw0FIhkN8GVFUIBNJqmCxuHZnVQCCsXzafSqEAgRs9zr+NwYkiP36gUqlYLPbI8X+QTEgS5+zpU3GxMdt27BQv+aesnJyVtXVKcnJNVZXoe3E4nIjQUAaDAa7SkGEjEE9NS0levW4DMne+LaxZtyEkOGjb5o3bd+0Rr4bJU6cBVeX7d76llXVrd+/i5JyamlKYn39w/74RviOVlZXBxiXLlk8eP274CJ+Ih+Gn/j1RWVFx6cI5JMfBuzdvJowddeXGrbafe9uhUilbN228F8gb9YuTkx8/f7NnX1/hAhi0lLG2nLrS118jWkpKRQErJ9PuQdMgEIgwUFUhEEjrIFDZZBobmMe+beuKC/OlpKR8Ro5u1MvYWshkchx/VtaESVOsrMWPctUcnyM/Hdy3d/7CvxYs+qst9ZhbWAJVra+vE30XoOCVlRUo3rz7/ir88aClJcX29g6Simwwesw4KyvrmVMnA/8TY3dTMzMTU9PCgoKiggIxVBUweIg3MFF8be2Rg/uRHLDgTmPYCB8Om/30yeP6urqL58+CjdbWNl59+4H15KSk0b4+127eBocW43CSIi019e+/FuTm8NKxGlnYz1p5UEvvh2xkCrIYM115nPTX/lMZLFpNURoDNRUC+e1AVYVAIKLCZHPrSCwWm5e1+kl48MunvFnz3Xv2srSyamPNiV8SWCwWDodbsXq1BBoqREN9/Y5tW3T09O6Hhre9NqTXkMEQNWMnmUSKivyE4oUdtTL9lmorPzf32Il/294YAY5dup44dWaMn8+ZC5dEmSLWCDc3D6Cq1dXV4h1dQ1PT1c09NjrqxrWr02fONrewABtnzZk7dqTvmHH+d+/cBm+9+vQ5e/GKvLw8+HTrpg1FhQVjRvpcvnbDydlFvIO2kSuXLu7dtYNOp4Mbrf6+0/2mLcdgvv81BBt1VGX0NXFS394qymKU5P64IbYQyP8JUFUhEIhIEKlsEr8zFcWL8VRyaPdWFD+tqETm6ScmxIPXYSN8NDUlmULw8sUL79++2bp9p6Q68JApQRwOR8TykR8/MJlMLBbbrUdPZMuzxxHPXr1FZhpJEODQwWEPF86bPWvOvG4tDpz9GSNjXm9iQ0O92EcHv4HU5CQqlXrsyKETJ08jG31HjpKRkX4QfJ/BYNg7OCLjU6dMmw5k+u/Fi/C1tZP8x506d75f/wFiH1cM6uvqVq9Y9oIfikFRRX3q37scXL2EC0hj0aY6csryX8UUg5ZSU5SWgWNTIZCOA6oqBAL5BUw2t57EYrK/+hmLzd24aimFTJSWlvEdObrt+U4ryssIDQ1gZeLkKW1t6zfiYmP37dk5fcasS9duSKpOFM/neO2UlRUpGRJQtKTEL2DFDoiaggKKp/ilgwYPEXF3MThz/tL+Pbtyc7InT50u+l6KSryw+SymqF3FPwPM27N7j7evXz0MC12ydJm1jS3YOG3GzIn+Y8aNn3DrxvVHDx9u2LwVKTx4qPetwHuzZ0wD1jh35vS9Bw75T5go9qFbxefIT8v/XlxRXg7WbZ16TFu2R1n1hyGzyvJYM105wdR+WRm0qoK0RLLPQyAQsYGqCoFAWkK4MxVQR2Ldun4tMyUOrA8YPLhRDlLxyMvLQ/H7BT27dW97bWQyeWfAViUl5Tv3giUeF6m0pBi8KiiKlBIpIy2Vyfc/e8cuKH5/HpFAOHn6rGSb1Ih1Gzffv3d3x7YtW7fvFHEXFpMFXqXadsvh5uEZE/WZQqEcO3zo1LkLKH4PdG+vPkhmr+LiImDtXZ2ckcKubu7BoQ+nT55YUlK8dtWK8vKypctXtuXov4TD4YCGnfznOJvNxmCwwycuHjL2h/y0UlJSBho4HTWhsKlyGAVZ+NAfAul4oKpCIJCmadyZyuEWVdEKi8uDrx4Fb01MTZ1dXCVyoLKSEhR/zGvbO2hv3bj2+NGjrQHb22NuFoo/Fwe8ijgeNCszA8XPZaXET7WamBAXeD+kPVrViLH+4y2trObMmHbx6nVRyldVVYLXNgaQkpaW9uze882rF0+fPAZiamTEG1QwdfqMtatWqqqpAU1//fKlQFVRvAlqFsHhETOnTgKX9MjBAxXlFbv37W9LsLMWKCstXbp4YWxMDFjX0DGcufKAqVUX4QI4abS5npz8t3j+WAzvob80DJsKgfwZQFWFQCBN0KgzFTgr8FSgrfcv7qeSCVgsdugwUXOB/hI8vha8WlmLM/1cQEpy0q7tAf4TJl6/1aaMo01SVVUVHxcbERZKJpPBW109/V/uAi5dSTGvCxYZCVpYUOA93EddXUPibWsSJ2eXw8dOjPYdceHK1V+GhcrN5c2CbyF/gYg4u7p++vCOwWBcvnhha8AOFD/GqpqamouL6+tXL9++eb1s5Srh8sD474WELZgz68P7d+Aeo7a25sTJ0xIfxfvk8aN1q1c21PNG4rr1HjZx0TZZOQXhAurK0ibacoKn/EBYVWDYVAjkTwKqKgQC+YFGnalsfmcqnsh7kJ2TGhv/8QlY6dGrt0Qe/SMgA0BNTcWc+USn0XbtCECj0ddu3UEeN0uEyoqKuNiY6KjPqakpGhoarm4eSIopOTk5fQODX+4O/JtOp4MVHV1e7tOcrMzzFy9Jqm2ioKqmFhIeMW/2zAWLFrt7eDRXjM1mx/G7G0Xx75YBltnFyTkuJvru7VsrV69V5A+TGD9x0ul//0HxgzwQGhoapW9VUFC4fP3mquVLwx6EPH38aMqEcRevXFdRVW1jSxDAD2P7tq1Agnltk5UfO3tdj0FjhAtg0FJGWrIayl/jAcOwqRDInwlUVQgE8p3Gnalkfmcq66u2hlw5hOI7kGA+u0TgsNkovgKKse+9wDsh94M2bQ1wcHRse0vKy8qAnkZ9jsxIT9PS0nbz8BjrP35LwA4MBgOUrqenG4rX+2sjynNqIoGIrCirKPMD/rdX/q2WOX/pyp6dO3JzsidMmtxkgc+Rn5CuYlMz07Yfzt3DMz42hkQihYc+mDRlKtji2a37zoBtKMSJ42J/jiYrLS194uRpHR3d82dPx8bEjB3le+3mHVFuBlomOytz8cIFyBgMA1ObWasO6hj8cC8kL8vLlYqT/iqm/LCpWAycQgWB/HlAVYVAIDx4nalklsBKeZ2p1TQ84fus8Nh3EUW5vJGa/foPlOB0JYEWt3agamZG+s7tASN8fG/dDWpLA0pLS2Kjo2Oio9LT0nT19NzdPSZOnmpnb9+oPRHhYZUVvEj+zq5uolRLofD8D0gtWgpNo9FAO9vSyLawccvWwNu3dm0P2Lwt4OdPkbin4PYD6f1tI6AeYxPTwoL8+/cCEVUFDBoypKS4qK6uLiEurrnEB5u2btPV0929Y3tOdvZovxFXrt8CX4HYzbhx7equHQE0KhVc/z7DJo2asRorlEoNbNRSkTHU+h42VUEWowzDpkIgfypQVSGQ/xQcLopCZ9OZHBab54BYtJQMFi2HQ7c8R6TlzlQAm8UMvc6bTWVgaGRjZyfBBgNRwOFwdDpd9BD0LBZr766dVCrl3MXL4k0GKi4uio2JjomKyszI0DcwcPfwnDx1OnCj5rpLwRGPHj6I4p2+oZ6+SA/KgaGi+CKelPhl34FDYjRSgkyYNDk+LnburBkXLl8V3l5WWvo4gpfHoYvQhKc20qVrV6CqcbGxRYWFxiYmYMvwET5BgYFAVePj41rYcc68BTo6uquWLwW3BOPHjDx78XLPXr2bK1xSUvz50ydQ3qvvD2F9CQTCulUrHj+KAOsKSqpTluzs4tFPuAAWgzbVlVWR//q3D4OWUlXACvpWIRDIHwhUVQjkvwPQTSCdAuMEMDhcBotDpkvJyaDBn+efTeynzlRUUTVVuDMV4fbpHfW1vHni/QcOknizVVXVKisrgNmIUjg0JPjm9WsbNm9xEa13UxgKhXJo/94vCQlGxsZAT2fMmm1jK5J2X754Pp8fUauvyPHqBd14+vp6bekglBSubu4HDh8Z7Tvi0tXrgnHGJ44dYTAYMjIyLhIK5gCwtrWTefIYVPsg5D4SgsrK2obD5f3AMtLSWt7Xx2+kuobGgjmziETizKmTDx097jdq9M/Fxo70BfcMPXr2jIuNEVbV2OjopUsWAf8G65YO7jNX7FdR/yFWgxI/bKrgtg0YqpoiDJsKgfzpQFWFQP4j4EksGoPd5EdAXil0NrBSDaUf/jA36kxtILMKf+xM5W3EV98+HZAa9w6sm5lbAEWQeMu1tLWBqsZER7VcLC83d8e2LcCV7wY/EOMoz58+uXrl8pp160UPOIqQm5Nz+OABFF+5jIxNBNuR69ZcR6ya+tcJ9VOmzhCjte2BurpGSHjE3JnTFy9dBkQ/LjYWefrv7tlNrm2RqoSRlpa2sLRKT0t9/vSpIFpq165OpSUlNTXVdXh8yxPyevbqfS8kdMbUyZUVFcv/XlxdXTVn3gLBpwQCYelfC4MehAku+4Sxo2/cuYvFYv85fvT4kcNsNhuNxgybsGjouPnCXw1Y19fA6QqFTVWSwyjCsKkQSGcAqioE0ukByoQnMenMr4oJjLOqnkHmOShKFofWVJbRUuH18AEHrSMxga2i+Bmn6n7sTC2uptUSGI1qjn4bfv/ifgqpAXnbs3ezD2Tbgqm5eUpyElhqa2uajKwEpPDA3t3V1dUnTp1RVlYW4xAb160xNja5cTuwtTvSabRlSxbRqFQ5Obkhw4YLf8ThcG5dvwq0R1oa6+ziZvtj1ynwQuBPLBYrOyuzd58+YrS5nbhw5drOgG1pqamXLpwDp6CioiLZSXIAS2troKrgCwW6qaOri+INV/VGHspnZ2f9MtGDrZ19SFjE9CkTc7KzQVPLy8oFo2xnTJkEbFu4MJPJxNfWLl28KOpzJHirpqk3Y8V+CzsX4TI4abSZrpwgnj8MmwqBdC6gqkIgnRsOF1VLZAqks7iaXlVPF3xKobGLaNR6EtNSX15KCgV0lkLncLhc4XECTXamEupr7pzZkRz9GsXvggKFjYyNDflx3SWOubkFGoPhsNl3bt1c/PeyRp8Cxblw9szaDRtbm9oeIT4udtf2gL0HDor4rL8RK5f9nZKcDFaGeA9X/DFJ1fOnj71H+GhpacdGRwEfbaSq4KKZmJrm5uSA9s+aO0+MQ7cfWwK2+w4bAtoGGjl0uI8EI3whWFhYIl/oyxfPkBSvg4cORX5FJcXFouQk0zcwuP8gfM7MabExMRfOnamsrDhy/B9gvy6uPwxUuBd4x7FLF+/BA+rwePDWufvgyYu3yykoCZdRU+KFTcV8G4wqh8OowrCpEEinAqoqBNKJYXOApzJYbJ50gv8KKqhIANRGECiskhqakRYvLGgDhSWQ1OY6U2PfRQRd3Esm8jpTra1tsrIywYrE+94EyMnL29nZp6YkX7t8ae78hYIg8MXFRdu3bunWvfv90HDxaj60fx+NRgsOeyje7tu3bo54yDu0Z/cejUw0Py9PUVEJeCqK/wD9zauXJcVFjVTexs4e6GBMdFRWZoa1ja14bWgPDu7fm5yUhOKfl5m5ucTrx8nKGhgYFhcVfvr4EVFVZWVlaRkZBp1eXl4mYiUqqqo3A4OWLl709PGj8NAHtTU1Hp6evby+908zmczDB/dXVlSA37O0jOzomau9vCcI14Dmh03VFAqbqiyPlcfBGVQQSCcDqioE0lkBollDYLA5PO8EL3nllAYyq7nC1Q1MXXWcNEZK4KnAXwsraYwfO1OJDbV3Tu9Iin4F1mVlZVesXpuclAhUFXiDuYVl+52LR7fuaakplZWVJ44dWbNuA9hy7PCh/Py8/YcO/zLZUpMUFRauWrF0xao1Lcwib5kd27ZcvsjLZW9pZd3vxxBL4Bp++vBurP+EmupqoGU4GRkjI+OC/PxGqmpn7wAUlkImHz9y+OTZ8+I1Q+L8e+LYyRPHUfyRx6LPEmstxiYmQFWj+Q/lEVSUVaqrq8rLRFVVFD+nwJnzF7du2nD96pVPHz9kZmbscfgaPRfcA8yYOqmivBys6xlbzlp1SM/IQnhfORwvbKrst3j+0vywqVg4hQoC6YRAVYVAOiXAN2uJTMRTgbPmlFFI1O+eyqBTr5/YVFdT8deW0/KKvPxAwK7qSSxk0CqHgyquodU0NO5MjXv/6N6FvWQiLwWls4vroWPHVVRUD+3fy3/r1k752RF0dHW7ODklffly/sxpTU2tsAchK1evXb5qtXi1Xbl0MfFLwp17weLFf6XT6SuX/R0RHobi+9yoseOEz53NZgfeujll+kyw8jgiXElJmUql2js6Am0lEolKSt+fPmOxWM9uPd68ehHxMHz0s6eDhgwV73QkyO4d28+fPY3iR90aPc6//b5TxNqrqqoKCwpMTE3BuoamJlDVen6CU9EBLdy5Z5+WtvbRQwdra2qWL10yf+GimKioz5GfOBzeXVavIf5jZ6+TlvkhHau2qoyhpixycrywqTi0sjz8YweBdFbgv14IpFNCorJZ/NynwFYzSyhU+ve5/xRSw6mdiwqzeSMs4z489vKeiGyvJzGBqjbTmYq/e3bXl8/PUfyurGUrVi1cvASNRgOtYTKZQPicnCUWd7M5+g8YlJOdTSGTDx/c/+rtB20dHTEqITQ0rFi6ZOToMUdP/CteM8pKS/9aMO9LQjxYt7C0Ap4q7LsMOv1B8P3J06YDT7pz88a0mbNR/NuAm9euAvN7+ihijP944drcPT1TU5Kqq6rWr1kd6uBgYCD5+AkiQiKRVq9Y+uTRI7Cup2/gP3GytFBUfIkDVFgKjeZyOHFxsYiqamppodJRRCJBjNqWLl+pp6e/Ye1qKoVy9dJFxHfBPdjkvwKcuv8QPQ2LkTLRkVNV+PqnDY2WUoNhUyGQTg5UVQikU0L+5qb5FTRhT23AV/0bMK+iJA95mxT9WqCqRCq7oLKJkanxH5/cO7+HRKgD607OLoePn7C0tEI+CnsQAl7NLSwlGMyoOWTl5EaPHQf8j0QkTps88fqtO6211Ydhoffv3QWSqqqmJl4bHj0MBz7U0MAbpOvu4Tlg8JBG/Y4f3r9DhkvGxUSDAshGUMbcwqKyolxOTq62pkZD8/uIBaC5Pn4jr12+XFNTPX3yxKCQsJZDNbUTKclJixfOLywoQPFCbln7jR6Lxbbv//MHHqyupl5bW8OLpTqWt0VVVRW8kogk8Sr0nzAxOSnx2pXLiKea27nMXLFfTfOHDFtKcvywqVgYNhUC+U8BVRUC6XwwWFwO/9E/lc5pIH+fR1VVVnhyx3x8VRkaje7WvUfkp485KTE0CklWnjd1ncvlNvJUoKeBZ3b+3JmKfJqfl4dMvrFzcPg952VoZDx0+IjHD8MzM9LH+PlcvXnbwlKkAbIcDmfNyuWOjl0uX78p3qHLy8p2bd+GTKICmjVoqHfXnxI4pSQlqqurGxgalpaUEIlED6GZ7G7uHkDr/SdOCg2+P2DQYCWhiFraOrrAVsMeBOfm5Iwb7Xfl+k3h4KztDZ1GO37syPkzvN5xoNTdevTs069/u47lEKClow1UNT39a9h/RFVZrGaHU/8SfX0DZMXbf8GwCX8JZ74FZ6SnLqOnjhO8hWFTIZD/DFBVIZDOBzLlH8XrKP3+h7+2qvTopumkBjwwrYNHjgFV7enpxmIxU+Pfu/Ue9nMlCZ+e3T2/G5RH8ZJhOh05fsLK2kbwaVpq6rxZvLnboDZLK+v2PR8hQEuARj2OeFhSUuw7bOi2HTsnTJrc8i6fIz8dPrDvwOFj4k1mB9J58dzZs2dOUSkU8FZXV8939Gh1dY1Gxa5fuTTMx1dTU4vBYHx493bC5CnCn+JkZbW0tYuLCl3dPeJiYxpNw7K1t6dSKc+fPgG2OspnxOHjJ/q123wmYR6GhR7Yu6eoiJcGTF5BwcdvVHvM928ObW2djLS0zG+qigR2QAaYige4wuAVjcGMmLREeLsMlhc2VVHuq5hiMFJqCtIyMCAVBPJfAaoqBNL54Hybxc9kfc+hmhb/HvHUMxcuDRw0GGxx7NIlOSkpOfp1I1UlE+sDz+1K+PgUrMvIyCxZtnzJ0uXCfVT79+4mEgiaWlqlpaUWVlbtOqjxZxy7OsnKyT0MfUChkNetXgm0ddPWbcIaLcyenTswWMy9kDAxDlSHx1+7evnS+XPIE39wKXr27uPRrZvwpUB4+ihiyvSZQFKBQGdnZjbyVIQevXqHBt8fP2kyjUb9/OlT954/xPZycXOXl1d4GPagtrZm5tTJ4ydOWrdxk3jBDX4Jl8t98ezp8aOHkYiwUlJSjl279h84WE5Orj0O1xyI7ldVVdFpNKDyaLGmuAmDhAbjsNl1NeXCj/65/DGpgrc4LBp6KgTyXwKqKgTS+fhmqt+dFcBk8CL/q2toIJ6K4sVd9waqmhr/ns1mYTBf/7Enfn4ReHYXsaEWxevC7Hr42AnhkJ+xMTG7dwQAi7KxsXVz4gUGsmjPGFXNYWllPXvegvDQByXFRW9ev3r/7u2oMWNnzZkH5FtQJjs7a/3qVRs2b3X38Ght/dFRn+/cvBnxMIxO5100KTTa3sGhb/8BSkpNpMIKCrwNPgL+SiQSMtPSBgwe0mSdOBzOyNg4JzsbWDWXkxH9OdKhS1cFBQVBARs7OxVVVZ6t1tTcvXP70cPweQsWzZw9R4X/ZFwi1NRUBwcFXb9yubi4CNmib2DQf+Cgdsrd0DLKKirICrjhMbewoFGpKF4ENFyLO7WEscnXgRP/BsxbuPm0lq4R8pbJ4mSWkM115VT4s6kodF5gDDVFqKsQyH8EqKoQSOdD4KdCpvpVVXE4WcGWIUO9jxw8QKOQspKj7Jx7kYkNd8/tiv/4BPWtM3Xx38uEp7cHbNkkI4NDElc+CL7P4XCkpKTMzH8IV9lGGAwGoaGBNxn8VwDRmTxtekJc7Mf37ygUyv17d8Hi6ubu6zdysLd3RHh4Xm5Oq1IDgEpio6PfvH4Z8TC8sqIC2YjGYOzs7Xv29vr5iT+gvr4u/MED/wkTZeXkCgsK0tNSvIf7tHAIe0fHt69fWVpZWdvapqYkAzkTVlWArp7ezDnz3r99ExcTTSKRjh4+ePrkPyN8/cb6j+/WvYd4obUAFeXl796+Ae4LnJ7NZguO1curz+8cvNEIQQrcstISoKoU/viKtszPMzUz27Zj186ArVVlhUfWT5m/4R8zGyfkIw6Hm1tONdTEaavyMm/RGOxaAlddCc6pgkD+C0BVhUA6Id97Vb9vYzF5U6ZwQkkybe3sjYyMi4uLkqJfM+i0u2d3EeprwHYHR8fDx06ATwUl3799e+zIoYCdu7p0/fq3H0gPijclSEfhx2yibYRMIr18/gwYsIWlpZWNjbKySguFQTFXdw/Hrk7RnyMT4uMoZHJ8XCxYtm/bwvOw3l7XrlwG9YBz1NPXbzRKAWhiRQVQuLLcnJwM4JjJySnJScJzepSUlJxcXMGi2MwJAtfMy8mZNnMWWE/6klBfX9+ypwJUVFRtbe1Baz2793Bw7PL4YThOVnbAt05uBCwW23/gIDd3jw/v36ampNBoNMTCVVRVvfr0dXNzd3Fzs7K2aeS4jS8jmZyfl5uclJSU+CUuJgZJJ4aARqOBK7t7dvudk7eaBPxyQGPADU9VVRWKHy0LvCoqtOnnNGvOXH19g2V//0Ui1P2zbc60pXtcen7t5OZyucXVNAaLC4QVxZt6yKkhMNQVpbEYqKsQSOcGqioE0vngfnNVrlC3KovJCwUgg/shn/tgb+9L589Fvgj+8CQQxZ8jtWTp8iXLlgs68JhM5uYN6/T09Bv1UAIjRPEeuZpKtuVVlZXmFhZOzi45OdmvX76gUWngLXBWVdVmw0vJyMj07tO3Z28vYJypycmFBQVsNgtIKGJ4wsXkFRRkpKXpdDqVSmUwGsfkQgBGaAVM0M6uhWfiwK4eR4Tr6Rv4jhoN3gK31tLS6tOvvygnaG1r++nDe+DHwKGH+fiWlpTExUS7uLk3Gv+qrKIy3MevT9/+iV8SgG4SGhoa6usfhoWCBSmgqallaGSkqqqqqKQkIy3D4XKAZxMIDXV4fHlZeU1NdaPjgvoNDA3B7YetvYN8+0cWExEcDge+CwKBF0u1lt9mdY0meq9bxdBhw27fDZo7c0Ztbc3lI2tqq0oHjZol+LSyjk5ncsx15aSkeLMPa4hMYKtw6CoE0qmBqgqBdD64TfaqsnhyJvNj2p4hQ3mqymbxLNbeweHwsX/shHLZP338+NKFc7v27bf68TFxfV1dQX4+ij/SUbItB3qho6sng8PZOziCBQhlXm7O+zdvyGSSmTnPWZt8EI/iq5hgl/y83NLi4tLS0qrKCkFHKYPPzzsCO9fU0tbS1jYwMDAxNWt5YCiooSA/LzY6ynuED2gJjUZ7cD8ISGqrrgOw6qePIpSVlbS0dYA+Ag29feP6uPETcLKyjUoCDe3l1QcswLxzsrOKi4rKy0qZ/FsOIKM/+2jja4LBgBPT1dc3MTUFVw+ZYv9HAU4ZqCoS9r+qinc6yCz+NuLi6vbgYcTMaVPALUHotSP4qrJxczcIbgbqSczMEo6lvjwWI8XhcGuJTFUFrJwMzAIAgXRWoKpCIJ0PobGqjadVNfIVz27dgceUlZYu/nvZkmXLBYHfSSTSpvVrgfkF3g/5uf4vXxKQmiWeXQmPrxWO0iojI8PrCLSzB8aZn5sb+fFDQ32Dmbm5tY2tcCB9YcAuNrZ2YEHeEonEhoZ6IoHAZDBAJWw2G5wj0FNpGRlFRSVlZWWgg6KEEQVWCqQ5OTERSN/kaTPAlsz09KTEL2PHTxAjAMLQ4SNevXju7uGprKICzhcs9+7cVlBQGO7r12R5XT09sKD4Hbo11dV1dfj6OnBSDTQ6739cLgd4mJQUWlZOVlZWDtSjqgZQV1NXl2Akf6DU4B7AycVVUhWieMNReL9GEpGI4nWo88YHa2uLk4TsZ4yMTYJDH86dPSMmKur9kzt1NeWzVh2UwX0NcUCmsTOKyVYG8jhpNC+lMJnF5sAwqxBIZwWqKgTSCWl+rGqjAQBAcZ68eEWlUoV7K4PvBz0IDtq974BRMw/Bk5MSwasi3/Uk23DglE2OTwXKZWVjAxbgmvl5edGfI/F4vKmZmbWNjVaLcqPEpy1Nqq6q+hIfV19fb25hgUShYtDpz5481tHV9Z84SexqBwwaDPS0Z28vA0Oe7oOq8LW1169c8h7hgwRdahLwfWnr6IiXVFYMgMaVlpQARy8pLgZfd0NDg2RVFY3h9WWCO4jKigpwM4ASmsXfdlRUVW8FBq1esSw0JDgl9u2xTTMWbjqlrPb1DofO5ABbtdCTV5TDgNMkUEAruIKEqxAIpBMB/91CIJ2PJiMAsPhP+RsNAADIycmDBVmvra3ZsHZNn779rt28I1ymuLhIW1tH0CObm5OD4iVtl8CzWmGAhoIGtzzPHXxqaWUFFg6HU5CfHx8bW11dbWJqam1jC9xRgo0hk8nZmRmZGRnAeFxcXXV0eZ2a+Xm5CXGxQGqGeA8TOzurAKCnr148LystQfJaqWtoTJs5+8mjh1QKxcXNA4i4BE5DLChkcgG4uLm5dXV1wKQtLC17efUhk0hvXr1spyMWFhYgK+CrlGC10tLSx/89BU7h1D8nivPSD6+fvHDzaT2jrzErgJtml1JMdeTUlL4GsWJzuOqK0r8lVxcEApEYUFUhkM6H4Ln/z3FV42Kim9vr1o1rr16+3HfwkKbmD7GiWCzW6X//9erbd9jwEciW3Jxs8KrR5hkwjSASCUrKovaAotFocwsLsICTzUxPf/v6FZ1OV1ZWHjlmrNgNoNNo4GRTkpOLCguAE1vb2Iwe5y/Dj5lQVloaHxujpq7uPdxHvsXZ961iwKDBoPGRHz/26NUL2QLqB1IYHxf74d1bO3t7e8cuvy0yf1VlRW5OLjh3aWmsiZl5z95e4HwFnwJtbbudN4mUlBTyi5KVlZX4kBLA2vUbjY1NNm9Yh68uP7px+ty1R627eCIfgX8g+ZVUOgunq8b7lulMDjLRCgNHrkIgnQeoqhBI56PpXlX+AIAuXZ337d65ftOWRrvMmDrJb+ToC5evNtr+4tnTc2dO79i9B5jKwf1716zbgOKpai5KEpO1G4GvxTc3a+pn6uvqSkuKS0pKqquqFBUVTM3MDI2M2/isPzMzA4ijk4uLs4sLMsmJRqN9iY9LT0vT0dHp3adve7iajZ1dTnbW9SuXe/fpgwSpVVBU9Orbr3cfbkZaWkRYKA6Hs7N3MDU3l+DAUwEMOr2wsCAvNxd4qo6OrrmlpZuHh4yMzM8l6/C16kLmKhE4bF4aVSwWk5aaClasrK1FGTcsBhMnT9HXN/hrwVwSiXBq58JJiwK69f86LJg3yKGGBiTVRJv3jTP5Qaw0lGAQKwik0wBVFQLphHwz1B+DVfFUVd9Av0tXp0n+Y9lsNgeYAoeLlLl2604jz6NQKBvXrbGxsb0b/ADZ4uLiOmWC//GTpygUMnirJrJWigi+tqblVKLV1VWlJSWlxcV4fK2amrqBoaGLq5uWtrak/CYvJ3vYCB9FJSUKmZyanJSdncVkMO3s7f0nTmoPTRRgaWUNlo/v331499Z7+Ahk9C04KWTGVUN9/eOI8KLCgubyYIkBvrY2Py+3ID8f/AyMTUzBZfzl+Fc8Hi+YrCYp6HTe+FRwweNiY8AKMHLJ1i9Mn3797oWEzZw2ubKi4ua/m/FVpcMmLBJ8WtPAYLA4FnryaCkUmx8WQFNZBvatQiCdAqiqEEin5rvDKSjzwjDlZGcF7NjV1dlZT08fg8E0J3mhIcH37gbu3X9AOFA8F8UF5Wuqv8ZIUlSU2HNwBOBPjWbVAJGqqqwsKS4qKy0lEgmaWloGhkaNHkxLivr6uvq6uoT4OHAsIKbmFhYDBw9pMpNqO4HEpXr6KKKqqsqrbz/BWFUVVdWuzi5UfjKnNlJYkJ+bk1NWWqKurmFmbjHMx1f0GKsN9XWqkkvxioDkrVVQUExN4fWq2js4Srb+RoC7jrCIJzOnTUlPS30UeKqmsmTy4u2ClMIEMiuzmGxpIC+NkQK2Wk9maii1OrYDBAL5/UBVhUA6H0BBUfxwonI4NI3xNZGmnVPPhI9PE+LjGQxGc1P7UbznvPgN61b36Nn7xu3ARh9JoaS4XK5AVRXalljoZ+rr61VV1UDzKsrLgZ6Wl5XS6QwdHR0DI6MBdvYSjzbQCCwGq6qukZmRDhzO1d1dTU3yNiwKQ/kDgt+/ffP+7WtTM3Nbe3stLe3y0lIT07bOsrpx9bKxiam2jk7/gYPE6IcmkciSzUwGoPFVlUggIP30bu7ukq3/Z3R0dYMehC2aP+fdmzfRb8LqayvnrTsmK//1vCh0dnYJxdZYAS3FG7dKZ3Jx0nAYAATypwNVFQLpfMhgpKj8FWV5bB2RiWy0d/UCgsJms9++ee07clSTO96+eePl82d7DhzSbioSOxqDAbtX8yPPS6HRbUnX/jMsPiH3g1D8MKKGRsYurm6SPUTLKCopjeJPySouKvr4/h2LyRzuO7LJUZu/gd59+hoYGuVmZz0IuodGYxSUFO0du7SxzqkzZhUWFGSkpSYmJFhYWtra2Ys+9BbcP0j8UpBIJC6HN1a1tpaXzldWTq5dBwAIUFBQuHzt5uYN68CvPSs56siGqQs3n1bX0kM+pTLYFXV0fXVesAsKg42Thn8EIZA/HfivFALpfOCkvw6yU5HHAj1FRqOqqGvpm1iXFmS+efXyZ1UtLyvbsHb1CF+/C1euNVettLQ0i8UkEngB22VxOMnOgEGj0T169TYwNOwoOxRgZGwMFhKRGBJ0T1FRcYTfyN92aGCEaSnJmRkZ4DqbmpkDX3fz8FRRVW05gJfomJiagoXD4eTl5Hx495ZMJltaW9vY2in+qruU0NCgrNJEvNu2AOpEVpDMZ87OLu06IFgYcD33HjgEfmyHD+wvL87lBbHadMrI/OtI3FoCE1FVOpPze9oDgUDaAlRVCKTzgcVIYdC88XbSWClZGTSV/nUMgIOrF1DVt2/eNCp/4dyZhPj4E6fOKLf4kJ3fKcth8INeSUqeBABVNTM3l2ydbUFRSWnC5Cl1ePydmzecXVxthfLNtgdEIjHmc2R1dbWDo6MgQlY7AS41MFSwADPOyc56/uQxh8MGxgqWn5O7ItTV4SU+IoJA4Kkq+FF9+ZKA4uWb7S3Z+n/JkqXLjY1N1qxcTqiruXhgRcCZJ8h2BpNDY3DAPxwOh8tk8f4R/eaGQSCQVgFVFQLpfJBobEGeKhUFrEBV7V29ngVfqKmpTk5K7NLVCcUP5r95w7ppM2fNnb9QlJqxWAydxlfV39UBJh4kEqm+vo7YQKBSKXQ6g8mPfgAUDYPByvMyHsgrKSmra2g0SjP7M2rq6mPHT0hMiH8UHtZc1tM2QqfTP7x9A1TVs3uPAQYG7XGI5gBCbO/gCBYqhZKVmRH2IISXltbOztLKulEHJy+OmIaEVRXcBoBXVTU1ZKVX7z6Srb8FPkd+0tXVMzUz8xs1Gtx0LV44v7aqtLw4V5AdgEBhyfLvFugsjjQWJlyFQP5o/ui/RhAIpBHAUOtITMGDS/CWwfr+ENPM1llOQZlKJrx6+QKo6vGjh4uLiq7cuPVLYxOgoqqGdIZJvFe1jVAolML8/LLSkoqKiqrKCgaDIcpeCoqK+gADIyNjYyTB6c9IS0u7e3arra25fuXStJmzJdpqFDBgYNVeffvp6etLtuZWAdzdycUVLEQCISM97d6d2yoqKrb29mbmFsgwj7o6vLmFhWQPWl1VBV6VlZSBqiorKzu7uEi2/ua4e+f2of37Tp45h8RYGDRkqKycHI1KzUyMFFJVtjY/2gH4p6Qo+2f91CEQSCOgqkIgnQYuClVLZDK/uSmRyi6spAqPt0Oj0bbOPRI+Pn308OH7t2/+Xr5y2YpVrTqEqqoqnc6zQOGIrR0IsJy01JScrKzKyoqfmwQ0S1pGBicjI83vIeNyuCw2C0gJk/l1qhmZRMrOygILij/bxtLa2sGxi3B8LgEaGprAU4HDDRw8RCK5D2Kjo7IyM7yH+4heGzhBPL62vo4XVItIJNJoVBqNxmaxpPjI4HBysrwOY1U1NdBaUK0YQz+VlJU9unUHC1DzzPT0Tx8+6Ojo2Dk4AK1UkfRYVURVKVReEC4g67/h5gd89auWLwXH6tajRxr43aQkz5ozF9ynuXt4fnj3NiMxsp/PVKQkicri8iO9MVhcrnDINwgE8ucBVRUC6TQQKCzEU8Ff1+JqWg2B2cjeMpOiCrOTwQqQpJzCEjHkQFlZGalTYHsdApvNTk9NiY+LKy8rFd4OLE1TS0tTU0tNXR1Yl6KiErDzn3dnsVhEAgEJpFpZUV5VWclgMMhkcmJCAlg0NDXd3D26Orv8fH36DRwYE/V56LcEs2ITERZqYWk1ccq0JpsnDIfDKS4qzMvNLS8rA00VsbcYxQ/XoKOja2hoaGZhYWJq9ssDNQLIbs/eXmABB3325DEGg5URuetdFMBXALQbrCCxzwYOGizBypvk1csXF8+dPXzshK6e3rs3r72HDX/75vWdWzcnTp7i1acvUNWctFg2m4WEWWVzuGQqW1EOA37tDCZHME8RAoH8gUBVhUA6B2wOikL/2oGaV0GtJ/2gkjQKKeTqocgXweBPr5SU1LwFi8TrxDI1M09K/ILi5b7qGFUFihwXExMXE0UikZAtWGlpExNTQ2NjQ0MjEYNbYbFY4LKCPALgmlRWVBQV5ufl5JJIxNqaGiBnnz997OnVx8n5h6fSWlrawFNvXrs6aeqvLbM5bt+45j3cp+UsBqBJebk5KclJeTk5P+upjIyMopISDicL/gfOBdw7cLkcJoNJBVCAcvNilHLYbODxYImJjsLhcFY2Nk4uruAStba1Orp6Eh/2gOJHnOBwkNsqLjiFAQMHSfwQwmzesA4Y6s3Ae8hbFpuNwWLGT5x09fKl0JDg3l68YbJ0KiU/M9HS3g0pA278gKrytvOiq7Zr6yAQSJuAqgqBdA6oDDbS31lHYjXy1KTo13fP7WrA8563mpia7jt4uEfPXuIdxdrG5s3rlyjeLOnfrarg7JK+JHx491Ygqbp6+rb29qZmZlhsm1QCuDvwGLB4dOtRXFSUnpoMXgkEwpOIh0lfvgzz8dHU1BIuP2DQ4Fcvng8aMrS1B8rOzIz6/GnS1Okt3CcA0YyNjgL3AxS+cSLIKyjo6elraWtrammrqqrKysm1cBQWi0VoqK8CVFSUlZWSiEQ6nZ6SlAQWTS2tHr16t3dSKFEoLi5C8e8ZQGu79+wleoTX1pL4JSFgy+bd+w7YO3wP2spmsbD83tMZs2afOfmvvLy8hoZmbW1NRmKksKrqawhCVsHhqhDInwtUVQikcyCYPlVL+N4JRyY23LuwJ+79IxR/ItTsufNXrVnbsui0jJqaGofNOxCHzabRaLLNxDaSOFWVlY/CwyorK1B8szSzsOjq7NLIINsOqNnYxAQs1VWVMVFRZaUlYLly4cKgIUOcXd0ExfT09QmEhujPkZ7de4heObhceHzt1BmzmisAJPXj+3fJiV+AvSFbVFXVLKysjE1MNTQ1RT8Q8D913lhVTVs7XoAtfG1Nfl5eVmYGmUSqqa4OfxDy+ePHAYMHm5p1ZGiwkiKeqrLZvNgUI3x82ukoRw4eIJGIIeERjbaD46K/3S0sXLzk6KGD4B4s8lNNZmKkz6QlyHYKnfdLx6BRTDaHw0Wh4XhVCORPBaoqBNI5YH+bPUVjfJ9Hdft0QOLnFyj+0MPZc+fNnDO3LZ4KMDExra+rQ9ZJROJvUFUulxv58cOnD+8RrdE3MPTs0UPiktoILW2d4b5+OdlZnz99pFGpTx8/Kist9R7hI3job2Nr9+Hd24L8PFGEDzgojUZ99fy5/8RJTRYApxb9+fPnTx+QZ/1oNMbS2srWzkFbR6ft54Joq6u7R3FRUWJCXGVFRXV1VeCtm45duw4cNKSNvwcEGRkcf1KfqAD3a6ivU1JSQvEDLAwbLnlVBfcYWzZtXLBwUZO3E+CswXEFb1esXrN4wTxVNTVCbRmHQRHkWQX/lJTkMfwGc9EY6KoQyB8KVFUIpHMg+EOKFkoihUQaMjYxCdi5m8VkHj9yeOOWrW05Cu9v/Lfo9EQiUVOrfZWRTqOFPQjJy83hHVpWtqdXH3MLy3Y9ojCWVtYGBoYvnj2trChPTkqk0+kjx4wV2KpDly4f378TRVWl+EGpmhvxWV5W9jD0ATLHCIvF2js6OnZxkldQkOCJoIQ6jIGwAiduqK9PSUoqLiwcNXacrp6YcbLAN+Lp2c3Sykr0YGcC5s9fIN5BRQTc0lxsPu/amfMXG205efZ8u7YHAoG0H1BVIZDOAebbE0peeirG15j/Rub2XyKfk0gkZNoKsMx/jh/9e9mKthzI3sHhS0I8k8kkEhra2OaWqa+vu3v7FhIf3sTUzKtvP1G6ALlcLoVMJhAIJBIRmC5QNN46kaigoMD3dl5cJwwWw+8IROFkZeXl5BWVlMDSZIIoOXn5EX4j3795nZ2VmZWZEf4gBNgq8pGamjoOJ1tRXq6rp9dCe4qLCnNzcpr0VNBUILuRHz8gE4wsLK08undXVFT69aVpA/wIshMT4mITE+IbGhpuXL06ws/Pzt7h13v+iJyc3Jix45SVlasamCkZdbZG8kgyUggEAvnNQFWFQDoH0lgpKn+Qqrwspu7btCokrTm+thYxqv4DBhIaGq5evjRjlvhzul1c3Z48flRZUYGEGWon6urwt29cJxIIwCxd3T1c3NxbKozHNzTUg1MD5dksFjhToLbu7u66uro3rl3t49Vn6syZWAwWK82PQ8RiU6lUAqEh7EHI58+fHB0cy8vKkr8kgBqAmOro6KmoqgqPDUWj0X0HDERjMJnpaRnpaVoftHv29kI+6tGr9/Mnj0eP82+uYUn8lKH9Bgz8+SMGgxEWEpybk43iz5rq02+AoVGrp+eLBzgjNw9PPX2DVy+e0ajU8NAHwJUdHLu0qpJevb2Ap56JKFl+JpPO5Ehj0LtnWa4Z10RIWggEAmlXoKpCIJ0D6W9j6eRx34MoGfJVFZCSnIR0/o0cPQbYW/D9oDFjx4l3IDcPDyS2fHW7qSrwyFvXr5GIRCBV/QcNNjNvIk8S0FPgphUVZQw63cra2tXV1cOzm42NrfK3SPXAp69fubzv0GEjI+NG+9bW1uzYtmW4j++mrQHC20tKil8+f54QH/f6xTNlZRUdPT0DQyNkEIVX334UMrm4qPDDu7fGJqaIVioqKgLLrKqsbHJQKbhDKCkubjIdK4lEunv7JhID39Tc3Ktv/1Y9QweqDRQTVAIuFFBzIJpS30Z9ACEHAImUlZVTUlKSbqqrGEHfwGDUmHER4aHA7yPCw0B5C0tRB1dIS0tbWFhkl1GWnspk8kdJg9d1F7Mzisk6qs0eUQw4XLD8EckmRIfD4XI6VZM7XYNRnbDN7ddgBVnMxolmWir/1wHVoKpCIJ0DaexXQ5XHfQ+so6SirqqhU19bmZKcLAiuNHX6jFP/nHj5/NnAwUPEOBAwPyQqVk11VZtb3QRMJvN+YCDfUzEDhwwxMTUTfASOC7aXFBdVlJdb29i4urn5+G3X1zdoFPuJwWBsWLPKxs5eEEdTmMDbt54/e3r42ImfAyQZGhrNmDUb6XLOzEgPDwt9/vQJKGZoZKKmrj5g0ODgoLtA7J4+ipg1bz4yaNXV3T0uJtq7qYlBwAKbfO5PJpPv3LgOdJm/uwdYRLksdXX4spIScHGAAWtoaIAbDytLSyCXQM2BMcvIyLDZHCaTQSaR8Hh8VmZmRUX5808fOWy2lra2sqqqrq7ez5FcFZWUfEaOfhgaAk4q/EEwaK2IoQbAEcHpf05vYLK/z+ED386lp6Ut7AWBQNoD4KnAVju6FR0JVFUIpHOAluINV2VzuFiMFNBWQXpVQzM7nqqmJAsX/uvvpfv37FJSVvbs1l2MY9k7OJSVlpIARKKikoTHVj4KD6uqqgQrffr1F3jq/9g7C4Am2j+OrwvG6BZFyu7ueO3uLhQLKVEQRFFQBBREQMVOMCi7O1GxAQOlm1HbWMf/uR3OOQaM8P3j630457O75+6ebbfd93meXxQWFGRmpLMrWa3MW9susxs6bHhNEfiBBD90IMJ/ZxCc4V2eivLy9a4uw/8ZcfjYiTqbYdOmLVjWuW14++b1iWNHXz5/RiAS+/Trd/vGDTq9+MP7d126dkNJkwIwKhh8Hk8hmROQs6OVJbXi8XhnIyGdikajBw4eat2mTe3NANLz+7fU4qJCa2ub2XPnmZubd+jYqc7sA68TE7dt9T509Dj4pDLS0xNfvXxw/97dW69omprGJibGJqaymmpqaiPHjL0cHwcaduXihYW2S9Houl3duVwueDQ3VDQdbm1EoVF++10DvHqMCo38c/lvv8D/9qtDSX+KMf9ibDN1Mm7mIMN/7XTNE0SqIiD8MQCFKpI6VFGI2IofUrWFRdukxAdJHz8oVHb39Nq4wZ1K1Wjbrl19TzRl2oy7t29LJJKc7Ow29d+9Fj6nQPagoNCpS1dLa2selwuEWkF+Xs9evXcE7GzfobbY9SKRyMNtXatW5mdj4qpvjYuJvnLpYmDw7voGuurarTtYgMz98OH9Tv8d2jo6pSUlLxOed+7SFVZ1Nm3bfv78qVPnLrJdvn7+rKWtraevxCrg8oV42Ma3/6DBtevUosKCjLQ0DZrGUrvlI0aOUj05lv92X5FILAsmat66NVhmzJqNguxAPsbHRj+4e1tTS7tV69aamtC4spaWNhDNd2/fLCjIT3z5oqcKvRcOh1NYWDCgveGUfvrxz6oG10d007np1+2/rEEQEBCaJYhURUD4Y8Bj0VxpgULCVPxIddSiNSQlC/LzS0roOjq/TO9u9w9wWrN6nfuG6tactQOUE4lEAnolOzurCaUqj8e7ffM6KAA12drC8tWLBBwWu2iJ7YRJk+sc6nv44H54aMiOwF2WllYKm1gsltta5/4DBx09ebrBbaNpag4cNBgsIUG7QoJ3lZWWZmdlmbWEvIgsraxvXrsqk6pAXr9/91ZpCNWnjx/BflTde/aC4/Mrpbio6OvnlM5duu0/dNhEbgS0TlKSk7083D28NgFlr7RCh44dwbIJhdoV6H8xPl5NjdKqtaWunp65hUWrb+YZ6enPnz7p3LWb0mAIiq/lyZPJU6bGbu587mHh22+M9i3V5w0zQnQqAgLCvw8iVREQ/hjwOJln1U/bzRY/PKuSPyYNGjJEYZc94fuWLV64Mzik9pT0CgApY2hklJ6Wlp2V2agW/wrQpmw2G6hSDZoGBo3atTvEysq6zr0kEsnGDe4GhgbRcRerb7188UL0+bM7g0IMDJtmjszZdd25s1H5eXlfv3yGpaqamppAIPicktLaAnL/unr54jhlrlTFxUXPnj4BBbNWrWoKaMDlclM+frC2sTlzPra+uUb37A4CGjfu0pXaqwEl7eri1Kdvv8fPX5SWlhyM2P/82VMikdSzd9/MjAzQ/Xj7OrF33351nq6wsPDK5UtDhg6bPdgALPVqKgICAkITgkhVBIQ/BjxWiWeVpo6BuoYWi1GW9PEDkKpAqdBL6PJjdYePn5w7c/qxk6eJ9Uk9NXLU6AP799GLi5kMBlVDo/GN5/F4iS9fgAIQaudjL9A0NVXZ6+mTx7t3BW7bEVB9kJLDYbu5ru3WvcfJyLONb548w/8ZcfrkCXmZbmFp+eH9O7DweNwu3borDeB/89pVsUhEIpEGDxmm9LAJT59oamqGhO2FFbDqZKSnu69bu9rBcfCQobXXvHvn9pGDB3bt3mNsYgKeamvrbPD0QknHpP23b9PQ0KioqPj4/r0qUhWQm5sbFXlaX99AW1tLTU0d7Cup1Vs/8dWL3JwcIMF9t+8I3hmYnp42eMiQGbMUh59v37yho6vbTZmaT3j+7N3bt4ttlzYmTZpYLN4dtNN1vbvCeg+3deVlZb2GTuzYs+ptpKnhdDWgAWYyAUMiqGqAgYCA8C+DSFUEhD8GoFQxGLRYLCHg0DgsRvjDO7tF63af3j2FzVXnz531+tWrbTv8585fKNsx6nzMtEkTYi9eVv1cqx2cDkbsB9Ik9esXFX3Ya+dzSjJQqxgM5vCxEyrq1M0bPWg0zZgLSpp9/drVyJMnAoKC6zWBriIdO3UGjyV0OhA9sAlpj169e9Qw5w7zLTUVqDRQ6N2vf/UuAaOiIjnpQ9jeCHhctl4cPhjxKTn59Nnz8plCleLpvt7E1BR81tU3AY0LlqjTp0CdkhJ6cVGRnr6+KmcHF0BhYQFY6qxZWlJy5GAEeMeAOEaj0RfiYrOzs0C3pHrNEaNGHzt86Pu3b7B9LQyfz1/r5NCvf/+Vq+1VaVgtCASCxJcvq69/+vhxVlYmTstS16JKqQtFEjUS1OvDYdG/PYMwAgJCQ0GkKgLCnwQei+ZJw/dRiBgGWyZV20JSNSkJlIFgAnLBy2ODpqbW2PETZDsCnTp14vg6p49l0Gg0I2PjvNzc1K9fm0SqJkub16//gBZmdY8pvkh4HuC33Wf7jg4dFQPXA727Yb1ru/btgXprfKuUYt4aSqYqEokqK1lUqkojys+fPgaP2jo6Vta/iDM2m52TlamtpR0dd5FCodSrGYUFBa4uTnPnL1i2fGXtNYEy89vmsyNwp02btrVUmzl7ju9Wbw6bnZ2VqaJUVR04KZemltaCxUvAU7o0VpduDbGxliyzOxN5+vTJE/MXLkJJB333h4cF7wmDB4MbiVgsUohuBvMjQ4RAtkZSrYCAgNAMQaQqAsKfBAGH4QkghUohYRlsIbwSTgQA9AeDwdDT0wf6EogGZwd7mqZm/x+JlwBnY+JmT5+q1H1eKZOnTNsXHpqVlQnEDbmeMksBgUCQk5MNChMnT6mzss+WzUQCQamqvnPr5pFDBwN2Bdd3Dr1eyOQpn8dHqRCqq6iwALznoNClW3f59RXl5WnfU9euc5P/FFTkTOSpxw8fHjxyrE6B67/dVyKRqNIJweFwHTp0ePXyZX5+Xn3bUztlZaUpyVBXxHaZnZqaGofDBtcMeKqjU2M0hjnz5sfFxmRlZh4+GKGjq6v6ZVknIpEYg1Uym4/D4aVbhbI1P80Z/rQ0BAgIfxWIVEVA+JOQy1n1c9zIzAKy4wR65fLFC7LRMj6fv2LpkjPRsfB0NkrqLHXg8FHbhfNV9JRfunz5/r1hYpEoOelj7dPfdZKflysRQwq7d5++tVR78zrRd4u3t48vHNNUHqFQuGG9q4WFJXhFjWmJKvy0yFTN4/1TChR+i0gitTJvLVvJYjIrystilVkv1A4QuK4uTqPHjN138HDtNb9++ezhtn7DRq+aAgJUx8raBkjVivKK+raqdh7evwd6RzQabclSO/CUTqfD62vPODB12vTJE8YuX7F67HglGRYajEgoxGGV3NrwVaOq8lK16oNGhCoCQnMGkaoICH8SsiAAanJSVcfA1KZTny8fEgL8tsEx/zV1DHlcNovFWDx/XsyFS/CMNkoakmnbjoA1q1aE7z9Q57l0dHTbte8AdOrH9+8bKVXhFKNAyrRs1aqmOju2+ciHC5Xnwf17+8JCdwTuUj01aGMoKyuFC2SySmPJ375+BY9Ap8pioz68d7dT584Hjxyr76nj42IuX7iwK2SPtrZO7TXBG5KdnVUv+2OU9DNFQWYJlXXWVJ2cnOwvnz6Bwqo1jlRpwoiSH1K1JgMAGQMHDqZp0pqwMSjIAlWIUWoAUDWqKmcAIFEsICAgNEMQqYqA8CeBxaDhnFUEPJpMxHJ4Inj9rJWbdzhPYTAY9+7eAU/xBMIS18DwLctLSugL5swCgkYWy8nYxMTR2cXDbR1QfnWezmmt63LbxUVFhQX5+YZGRg1udmUlpI0MDJTHk/r44f3mjZ4bN3n36NVLYZNYLN64wc3I2Ph83IUGn72+fP/2DQUNwuHJZMV0TdXh8/lwDlWZneWDu3ciz0UbGNQvwBOXw1m31rl3n751jnnn5+Wtc3GyXWa32sGxXqdASW0AUPLDxk3Bvdu3UNJ8vKBJQqHw/NmofWFh8CZdvTrSMRCIBPAGNmFjUFIDABxOiVQlEKoZADTtiREQEH4PiFRFQPjDIBEwlVxIoRppE9Py2fBKPcMWo2esuBwZKpbOszPK6a3bdLVdt+twgHNOTvaCubNj4i9q0KqGr6xt2kybMcvP18dz0+bazzX8nxEUNTV2ZeXrxJfjJkxqcJvhRJ00LSWO/4vnz21lbq50MPXp40chwbu2+weCBjf41A3g/bu34FHfwFCVHKRFhYWw8tPTg0wv7t+5fe3m7XrFBQPcunH9xLGjO4ND6vQrijx18tnTJ0eOnySpIKOrw+FAFwweV0cwAdX5+P4dkM6g4OrmfjYqcv/eMPgpShrhKywk2MOrtmuMQCBCBsFNikgoxCozAKgaVRXIj6oiBgAICH8AiFRFQPjDUCfh2DwxuMtqqeNoariKyqpRouGTlyQ+vpafBY0I8jhsPo/TocfgOau3RoZ7ff3yecnC+ZFnz8v0TY+ePRmMivDQkDWOzrWcC4vFLlm6bG/onpTk5EFDhqroDl8dONASl8ORX8lisVavWBa+/6CGsritXh7u2to60fGXGnbGBgO0/oN790DBtEULVepXslhwQYKSPLp/79a9B0rdz2tCJBJBNriWVpHnomuvyWAw1jo5jB03fm/EQdWPr0CONKKWmrp6g48gD5vNvi8dxTdr2XLHdt/CgqqYVkOGDnN0gULeJr58OWXCOKXGxzAEAoHP5zVJY2QIhQJ48FgBHL4Wt6qmbQICAkJTgkhVBIQ/DCwGMlRlcaE7rpk+OTmTJZaGr8JicXNWee/euAh2YKooo+sZtug9dGIlsyz++K7Xia9W2i09cuKUTEgNG/4Po6Li5PFjC6XRhWpi+YpVB/btA7d/IDuGDv+nYW0mEongsay0TLbm0YMHhw9F7DtwWL2abEp4/myn/w5fP/927ds37HSN4enjx/CEfu2Bn2TA45RAcuXn5l67dadeOhUaNt4d5B8YVKcN7pVLF2POnwvaE6qQO7e+fP3yBQVZrNZhCKsi927f4ki7H1mZULoENBo9dNhwIFJlwrRHr17xl6/6bNl88/o1d2kyAgWIv8EAQCgUKZWqeOlKpVIVUaoICM0ZRKoiIPx5UClYjkAkEkG5AIx1iDnFXHi9uU2X/iNnPLlxDpSZ5ZBUBYVhExcxK0rvxB99cP+eq7NjSNhe2XEmT5126sTx+LiYKVOn13Qumqbm9Jkzz0ZFvnvzum+//g2bd4YFVm5uDpPJpFKpATu2k4ik6lmmgGrZsc0HnKK+3kJNCBDQKGmeJyNjY5V2kBoJgA/j9Jlz9TrR5o0emppaSrPFyiMQCNxcXTp16nz8dFS9jl8dIMFTv0JS1VDFl1Yrad+/JSd9hMtApP4zcpSjs4ss3IQ8m7f4vHyRMGXCuK3btnfq3EV+Ex7/G6SqSFjbqKpQqa0qIlYREJoviFRFQPjzAOJIk4IrYUJWdwaahFKGgP3Dv2rSApdPb56wGGWaOj99mMDKSmbF8zuxF+JitbW1N2/1lW1asGjx3rA9d+/cHv7PiJpO5+Dscv7sGSApnj19MqzmarUAO3VJJJJHD+5Hnjrp6LK2j7LcngvnzvbctFlBzfybvH3z+tGDB6DQs7eqEQ+A5kZJzQbAq1PFthX1IyaXr59/9QQHCjx++DA8NGRncEiTxJG9d+cO3EhzuaBaDYPDZl+7UtWdGDFqtIvr+tqHwHv17hN/+erWzV7Xr16RH17F4/GcX81CGo9QIMQpM8bFKzEA+GGriihVBIRmDCJVEX5BIJIA0cMTSH7MKaOJOAyFiMFhVYswifBvQcRjyAQshw8p1JYG5M/ZlfB9l0RW8wq7JBTwSZRfJtZnr9xcySz/8OLu0cOHdHR17R2cZJtA2X+7r4aGRk3hOU1MTGfNmXsm8jTQWD169pK5Z6mOppYWWMrLyrb5bHnw+FlNXkdnY+K8PNxLS0uHDB1W31M0HvAGbt7oAR7BC+ygbHRQKepUdXjfrMzMWkJxyQjw2yYQCJW6kSkAGqOtrXMuNl7FltTJuTORKMgG16yRCR0AQKdWslhA9Ybu2z9h4mQV9/L22fYi4fnUieN9tvt16NgJBUUAIDa5raoIGlVVYoZRJVWFSoJVISAgNGcQqYpQBRCpDLYQzoQkQyyUCITiSh4aqFUaBblamhc0NRxPCA3ngU9HX5NQWFZ1y8fhCWBRqIzBYJas3bnPZ0Vq8qud/ju0tbXnzFsg27ph4yZPdzcqldqmbTul51q/wSM2+jyfz3/08P54laWJPO3ad3j25DGTweDxeLU4yG/bERAaElxYUADEcQPO0hjCQ0M+fviAguIejFQ6g6wUOFAAkKof3r+rXap+SkkBQtzdcyMc+7YW3r97u2WTlyrDrqrz8cP7xFevUFBKLeUeTqrz9nXit1QolOw69w2DhwzLzMjQ1NQE8pdAULzqqtO7T9+4S1e8vTyvXb3itsGTSCA0eQQAgUCgdFQV/kx/TQGgWEBAQGiGIOIDASUUS5hsEVcgrinaIlhfyRUJRRJtKh4ZXG0+YNAoDTKuvBIaJTLRIYLPiMURKtSBg7DCZRwev9wzbI/X4pz0z14eG7S0dUaPGSur6RcQ6Gi/ys3D09RUiee7trbO3PkLjh89kpKU1KVrdxW94+Xp1KVLwvNnLBbrYMR+IHFqqenovPbcmaiwPbsdnFzqe5YGA9oWEgQFmrWytrFuU4/YWECf6ejo0unFD+7fmzCpRhEv1d+Fqtjg7grwZ7MrVRl2rRcBftvBI1VDQ0V3sZrIz8u7e+c2SmojsXqN4/NnTw9F7Adinc1mg54MBoMmkchAtlLVqVQNcDYa+AOPNE1NGo0GVgHU1NU8Nm568+b1tEkTpkyd/hvcqoRwYioFfhgAyI2qIiaqCAh/AohU/asRiVFMjpDD/ylSgaopruCXMARcPjS8SiZiDDQJQKGCMk8gLmMK4DJCM4FCxHD4GPDRoNEoKxNKXgkPfHyw8QZQD5rquBZ6pKJyfkFp1YAriay2enNEsMcCekG2k/2q46ej+vbrLzta6N79SxctCAoJ1dTSqn6uDZ5eF+PjysrKbl6/umTZcllmJhUBaqVTp87v3r45cujg1OkzWltY1FJ51py59+/d3eS5wdfPv15naRhfv3xesXSJSCQCmmrshIlK61y/eqVnr95KY9oDaUt/Unzz+jW/gJ1wrAN5MjMy3FxdVq1xGOJch1VD2vfv7utcXNa59es/oGEvpCauX7v65PEjUBgwcFC9YhQoAPTohdhokVAI1HloOKRQCXiCtY2NLHgq+CXhcjmgGovJYjIZFRUVDEBFRVZmZkVFOZPBYEoBNbhcLqh8JuoUeOrsuq5pXqcUIFWxSt2qqo2qipEIAAgIfwKIVP1LAb/RLI6okieSD4JNrxDkl/IEwp82AGyuKL2Aw2CLWhlAM7ZcgbiiUkhTQy6bZoSWOp7O4AtFEgwaZapLNNYhwimsSAQMFgMNgpvoEMFWekXV2BWVprPG+2Cw5wJGGX257eIz0XHys8xHTpyaO3P6sZOnq8/Rk8jk4NDwJQvm0YuLXzx/1rf+cqr/wEGfP6VwOGxnB/u4S1dqn2QfOmy4vr7B6uXL9h08XN8T1Yvv374tmDsbiCoCgTBl2gySMuME8DUpLaFnZ2cplartOkC2DSwW62xU5KIltvKbjhw6kPwx6fTZ8/CQXi0cOrD/y+fP52Iv1LcPUCclJfSNG9xQUue2jo1wWQNvwqX4OKA8wQcXHnEAjpCAJ+AFckH1gXglkylgUTGo1ouE51cvN3HoXCBGccpSAOCl9glIXFUEhD8ORHP8dYDfZEikckViuen+UqYgr4SnYKgqo4TBB3dPMz3oFg7ULRaLVic1fGAGoWkBclRXg1DGEsAfH3iqVu3TaalPAmq1nFUlKXQMTO03HwjxWsxkMhfPnxt78bK8kWXU+ZhpkyYonaoG8rFX7z4vXyQ8e/rE2qaNTl0Z3hVQp1JHjB5z+UL8h/fv1q913h0aXnv99h06ePtsA9IZNKleJ1Kd9+/eLl4wr6y0FIvFTpk+o6bksffv3hky7J97d2517da9+lYgyywsrb5/S90Xtmf2nLmwyi8qLHR1cZozd95SuxW1tyE/L29feGi/AQPtVqxq/CtSQCgUrl5uV1pSAl7guAmTVIxRoJRbN65nZqSDgrvnRtlgPA73i1StL2pqTZOMQB4BkKpKDQCqRlWVuFUhlgAICM0ZRKr+XQCFygQiVfzzd7mCLcyl82Sp5GuiuJxPxEPGAKDM5IiwGDSZ0MRjPwgNBshTHSqeyxeDjgRfKIFHyoEowWEgZcKXDpO3NiSn5kmY7KohJeOW1is89+7dupxOL543a0bcpSv6cjnrgU6dOnE8WFn9XHsPHBrQuwePx7t0IW7hkqX1nU1u175DVmbG+7dv42NjaDTaFt/ttdc3MDQ8dvL0lAnjzpyPaVhI11o4dybKe9NGLoeDx+MnTZ3eqoYQTsVFhQI+38TUFDT+U3JyW2VRmQYOHpL2/VthYWHAju2bt/qeiTz96MH9iENH1NTU6myGv9+2NU7OVlbWjX09ytiw3vVFwnNQGDJsuJ6+foOP8+L5s3dvXoPClGnT5SU1DocVier49agFAqFRSlcpUFI0ZcpTWVxVRKEiIPwBIFL1b4HNEzO5QpHo508ziysCIrW6Iw7g9eNrt2IPUzV17DbsIZKq4tqAygQcRksdB5RQeaUQi8ETcIiTVTOCRMCQpP0HIRxoDAMNoEmgQXEBUKvgiaUR5UtOpSwCq0Xbrrbrdh0OcM7JyV4wd3Z03AX5KFRnomPnzJgGHhXOoqentzs0fPUKu6LCwof37g4bMbK+7Rw1Zlwlq/Jb6tfjR4+Ag+wO21vdvlMeIokUf/kq0NM7g0OMTUzqezqlMCoqtmzyiouFcpmSKZRpM2YBJVpT5bu3b0+bOQsF+c53PxcVqVSqAkkNtr59nXjsyOG3b97Mnb9g/6EjqrTkyKEDo0aP+U061dPdLeY8lJigc9euPWqIRKYKn1NSHt6Hks326dsvMGi3/CYcDt8Yv6gmTwHw9Mlj93VruVwuh8uxW75SS1v757lwNSZWRSIAICA0ZxCp+t+HKxAz2SKB6OfkPocvzivhyaaD5UlKfHAlKjw3A0ppg8pKPbpr3QrPcNh4DijUjEIOAUdRI2Eh0z2WQFcDj8MgarXZIf+hgJI2FU9nCIQiMfgYrUwon3Mqefyqi6FDj8FzVm+NDPf68vmT7aL5kWejZSaqQD7uP3h46aIFR06cUjj+2PETJk6afOnihcRXL1u1bt3aoo6koAqg0ehJU6ddvhD39cuXa1evZGZmhITvq1OrRZ6LXrNqxfKVqxqfIODShXgf7810ejEoA4U6aco0qoZGTZXfv33TvkMH2NIUi8W2bNUqPe27eWslPmFDh/+TmZ5eWlqS+vVL+w4qBZlKfPWqsKCwTguBBgD0n5ury4U4qKdhZW09cvTYOnepifS0tCuXL4KvPPiMDh49rmB0C542ZlQV36SjqqEhwXuCg+D27AsLPXH0yCLbpTLBClsFIIlVERD+OBCp+l+GL4RCpfLl3KR4AkleKbeMKawelyo16eXlyLD0L+/gp0bGxvl5eSlvHp8/4Dt7lTe8UiyWfMvjtGlBIeIxoFzKBGqVgIjVZg5sHkBn8EViCQ6LtjZWA2pV5jzXe+hEFqP0wokgIJtWLV926NgJ2Zy+ppaWj98Oh9Urw/ZFKBwzICj4RcLzwsLCyxfiF9ou1dLSRtUHHA43ZfrMe7dvvXr5IjkpacLokU4urkuXr6g9MGf4/gNbN3sVFRb+M3JUvU4nA7Q5wG/7m9eJoIzBYnv36Ttg0OBa3JiA4Pv86dOsufNka3r07AWUrlKpCkTb5OnTo06eYLFYi+fPOXXmXO1hodhsdkjwrvqmY1WFoqKiFUuXvJXO11tZ20yeNr3BrlrZWVnxMedFQqGBoeHxyCiNapoei8MKhUpmZlSEgCcImmJUtbyszNnB/oF06FdH36RNl34v7l+srKyUF6x4abDhX+OqIloVAeEPAJGq/wXA761YAv3syj1CForyUaiEIiBSefQKQXWRmvH1w+XI0K8fX8BPLa2sltqt6NOv3w5fn1s3bzy9HaOtbzJy2rIfxxGn5rHbmKoB0QOOCdSqjgYSbLW5g8VI1SpTADoYBDzaygSyBJBZgwyftJhVUXbnwtF7d++4rXUO2hMm29HExHSNo5On+3q/gJ3yBySTKcdORU0cO4rL5caeP7dwyVJVwr8rMGzESNMWZjeuXeFwOAE7tp8+dWLtOrdJU6bWEhnA22fb/vCwoqLCufMXqn4icM3fuXXz6OFDz589hdeAntiYceP19A1q3/HOrRv/jPpFFhNJJB0dnbzcXKWmCHp6+tNmzjoXFQnE4vTJEyMOHek/cFBNB7dbsujI8ZOqvwoVuXH9Gvi8SktKQLlr9x5A1jdYp4KXGXPujEAg0NHRjToXAy6G6nXwOLywEcOiODxO0AilC/Pu7Rv7lctzc3JQ0omCBU5+FDWNMTNX3oo99Ox2rEywwvHR5N2qUFKNikaUKgJC8waRqn8kPAEkQwUiCVAbEvmxAWWIxKiCMl5ROV/emwomLzP1ypmwjy/vw09bmJktWWo3dPhw+Kmbp2cxvfjt69dXokK19Y17DKyaQ+Txxd/yODamFNhlp4wl1FZHLqTmDuha6KjjS5hQpgcyAWNpTEnNZcsuiUkLXViM0oR7F2JjorW0dby8t8h2tGnTduq0GTu2+chiZ8K0a98+dF/E6uXLSuj0yxfips2c3YBWWbdpY2xqevf2zS+fPgGp4ersGOC3bd6CRVNnzGjRwkzpLqvWOMRGn9+9a6fLuvV1Hj819evlCxfiY2Oys7PgNZpaWgMGDVZlgj47K5NCUasedKln7z737tyeNHWa0r2A+J4xe058TDSTyVw0f+5qoPTXulZ3PvPZsnn9Bo+mdRQrKizc7rv1YnwcSmqrMHzESCBVG3y0nOxsoFP5fD5NU/P02fMWlsrNPKBR1UYYAOAap3QBx48e8fPdKs0+gB03Z42sU03T1p9ht/GfKUtvxR1OuBMHBCucikw+BQBK2s9vRFAEBASEfwNEYfxhAHlaUfnLnH7t0CsEuSVcoUhRpBYXZF87u/f1k+sSMXQoQ0Ojhba2o0aPkR+AwWJxvn7+DqtWpKelRYZv0tQxsGxXFamnkitMK+BYGEE3Wi5fVMFGIWlXmz94HFpLHVfKgsw/1EnY1obk7/kcWT9nzuqtlawK0G85fDBCR0cHKELZjj169WIwGeGhIWscneUPOHbceAcnl7A9u7+lpt6+cX3E6DENaJW6uvqkKdPye+c9uHc3KzOjqKhod9BOsHTq3GXUmDG9evfp3KWrwpDttBkznzx6WH2sF6a0tAT0rx4/evjo4YO0799l6w0MDbv37AVEqoqjjA/v35u/aEn19VQNDTwBX1JCryl0qFnLVvMWLgY6r6KiIjQk+P69O1u3+XWTU42XLsSbmbXs0rWxCU5lsFisI4cOHNi3j82uREG5Xg3GT5xU55hxLWSkp8VFnxcIBFQq9cTpqLbtlKfbRUED9lhxo6QqrsFKF6hPN1cXOCyrhpbuYpdAqw49Fepo6RrOWu41cuoyWLAKhQLsrzlXEZmKgND8QeTFH4NYAmWWYvMU05+KxGCRgEUslgjBo6jqKVg4fHF136nyksLr5/e/uHcRdi/Q1tGZt2DhxMlTlM66qqmp+e8MWr3CroROP+TvtHbHKQMT86rjsAQ5dIypLuS7XcmFwlchwVabP0Q8RlMNV14JqVWaGq6lASmzkAtfUUDA2boG7fVZ/i05MdDfD1wYs+bMle04bPg/FRXlp04cX7BosfwBXd3cP6Uk37l9683rRDKFMmDQ4IY1zMjYeM78BQX5+YmvXnxO+QQuzg/v34EFbCKRSFbW1lZWNuYWrfX1DXR1dWk0TYqaWt9+/WZOm7LGwYnBqCgsLMjLzcvKykxJToIngn++ZCLRpm3bjp261CsZbMKzp3369q9pa6/efV8mJIwZN76mCrp6ekvsVty6fg205+OHD9MmTQCy3tFlrU2btpkZGQ/u3QsODatp33pRXFx84uiRk8ePMhgMlNRetk+//mBpTB6Br18+AzEtEgq1tLVPRZ3t0LFTLZVxeLxA2AgDACBVGzSq+vlTyqrly0AvGpSt2vdc7BqooVljlF+ZYH12O8ai7c8eAg4OkyG150ZAQGi2IFL1zwAoVAZHKJuuBfK0sIxXxhLyBIrKtRZYjLJbsYce3zgnFEB+DFSqxqy5c6fPnFV7qCB9AwP/nbsc7VezWRX7fVe5BkRSaTrwJtAGAg6tjwRb/aMAn5FYgq2ohDoqOlS8UCTJKebCm4DsWOEZvsdrcU76Z0/39VpaWiPlBkqnTJ1+8vixC3Gxk3+d+95/6Mj0yRPfv3v79PEjMpncvWevBrfN0Mho/MTJI0eP/Zb69cunT1mZGVwpQO3Bs7fVWSgNGlodTS0tc3MoOoG5hUV9g78ymUwgmvv0q1GqAiXK43JYTKY6lVpTHfC1mjB5ipW1zf17dxgVFVevXAZL33798/Pzb9y+W6/2VIfDYd+/ezcuJvrB/XuwVxMag2nXvv3gocOpNTdJFd6+Trxz66ZYLDYwMDh9LrrOyAxYLEYsUnWSR9nuWJG43qOqMefPeXlu4HI4aDR6xJSl4+Y6yEtzDAZtrENkcUQVlb/4jwLBOm7OGvnjaP2wXMLjkB8uBITmCyJVmzt8oaSCLZRPdlrCEOTSeYL63B4EfN7NmIMPrp7mcdgoaSDJGTNnzZwzV5X45CjI0cra28d3o7t7SVFuxDZ7p23HCMQqG7scOo8gHahDgq3+QagRsWIxNEgPygaaBKFQUlDGgzeRyGqrN0cEeyygF2Q72q86EXmmd5++sh0XLl4SHhpy7+6dYcP/ka3E4/FnomPHjhyekZ5+9/YtDBarNKWT6hAIhHbtO4AFBYXfL8rJyS4pLi4pKSktoVdWVioNjQQuaRpNE/zp6emDzhWQvKAn1uAG3Ll5o05jhh69+7x6+WKo3PuglDbt2lnZ2CS+fPky4RmbzYb9urp16jB0+PABAwf17N3b0tJKxVYJBILkpI9vX79++OA+OA6PV/WR4XC4jp069+rTF6hzFQ9VE/fu3H71IgEUzMxanj573qxlyzp3wWAalQIASNV6KV3wqjdv9Dh3JgqU1ai0BY5+7bv/4rhGImAtjMgkAsZAE8XhifNKeQqCVQYOizHSruqlI31sBITmDCJVmy9iCYrBFsp78bN54uxirtKg/bUTuXfz68fXQIFAJE6aPGXegoU0Tc16HQHoFae1a4N3BmZ9Tz4W5LbcIxTO0Ajall7AsTZBgq3+YVDJWHBhVXIhkWGiSxSKJHRGVcwgKk1njffBYM8FjDL6ssULz8bEt+/QQbbjGkfnHdt8NKgaPXr9HD2lUCjxl66OHDakuLjo9o3rIqGwMQHn5QHKUyHHEhArXC5HAn0tJGgMmkgkEYnExsx3K/D1y2djE1N19ToSfpqatnj2+DGfxyPUOimBkqqx3n37du/ZMyXp4+vEV0WFhWx25dXLl2AjS6AvLS0tzVtbtDAz09bW0dLSkhnmMlmsMiDPi4tBHyAjIyPt+zeZPIUBihyI1HYdOpJ+RMNtMEKhEI50C8qgp3H4+ImaLHGrv7rGSFUUFAJPVamamZGxavnSlORkUG5p1cF2XbC23i+JcLWp+JYGZNnPD5mIAbJVqWAFHWwLIwpe2q/GYZHpIASEZg0iVZspUAZUjkgskc34S3JLlIeaUoXM1I9wYbt/YI+eip4HKjJh0uSC/Pyo06eSEh9EH/KbuXwjvL7ZBlsViCRcvpgvtZtAS29IUD4nPHJPqoJGwQGRwOFDOqOlAUkolsgsm3UMTFdvitizaQmTyVw8f27MhUstW7WS7ejhtdnTfT1VgyofN1RLW/vG3Xsjhw4uKSm5e/sWkD61TKA3BqKU33FklLTr9TLhuVJvquoA9ZmY+Kpf/wGqVMbhcJ26dAVLSQn9y+fP31O/FhQUiEWi8rKyxFevwKJiC/F4vLGpqaWllZW1TX07nDUB2hAfE11UVIiSusrVmT9MHmhYtP4z+PKgVfPAv3H9mttaZ9gkd9CY2VOXuMk7SGHQaFM9oh6tSuVjpD9AsMVUlWDli8FPE08gBjVBPw2IWvi04Oxa6vjqp0NAQGg+IFK12VF9xl/qxc8TKpsmK6MXCPhcHofN5VTyuGwe9MjhcSv5HBafxwZr+Fy2gMfR0KCVFOZKJOKd/n7hEQf19PQa1ja7lasKCwru3rn9+MZZbX3jfyZX3dFB22C1isU0i2CroA0MjpDL/+Ud4wtRbJ4Ih4XMFRArBRgtdZyYKQH3b1BubUhOzZUwf4zZm7SyWe4Rts9nRXFx0ZKF8+49eiq/o1/ATofVKzds9JKPtamjo3v34ZNhg/qXlpY+vH+PzWYP+2fEv/lyGg9o9pBhw1WsbGFplfDsWZ++/eo1pgveJaBuwSIQCPLzckH3r7S0pLSkBPQKuBwOj8eTdUeBCiSRyWQSWVNLU0sb7KdrZGSsp6+vorZTkW+pqVcvXeByIXvlFatWK4QkqxPQmOpR8OoFkJXQAHnNL0okEvlv33b4YASoRiRT5qz07j7wl+RbBDwGXL1qP9w6pfmf8eAzAR1+FldUJVgJGBMdRf2NgXQqDo9Ffg0QEJo1iFRtRsAz/rIU7Sjp2Gp2MReepa1Owt3Y9KSnFDIR3M4oFLIahaKuRtHXAmVNCsWYDEGB7nQAMundm7feXp5FhYXrXZzC9kXUkkmydjZ4baLT6e/fvb10are2nlG3/qPh9Vy+CKhVa5P/c7DV6lYTCgBVXcIU0Cg4ChEZXoXQpuJLGALwkYEPztIYSg0guwIt23WfZrvhbMTWtO/fGQyGQqYicBUtXbQgKCRU3kQSlB88TRg+qH9xcfGrFwmMivLxk5QHl2iG0IuLORyOaQ3xXJXSpVu3d29ed+vRkJkKPB5v1rIVWORXQik8fkyI19cbrL6Acz159PD50yegQKGoBQYFj584qWHHaUwzsFicUChUyNcqA0j51Svs4ARjRi0slrrtlgUhgaGp4cwNydgf8zhAsMoC56mTsOAp+P0Ei6ianiYRMBoUHGKthIDQ/PkzbiF/A6D3z5Kb8ReKJbl0HtAQSm8DuRlfLp8MHDN6xLLtW1U8fr8BA9w8Nu7Y5pOZkbFhvWvQnrCG2bcB2bFth7/9yhVZmRmnw7w0dQxat+la9RI4wvRCTmvD/0+wVYlU2cu/h+B/OoNfxoTiJGCxaHBbMtAk4HFoqQeYQILCqRGR6FqQaYQ2lHZVAEQ8BoOyMqF8zqnk/RiQ1jGoyskkUWZQeOTEqTkzph0/HSU/XwwU7a37D4cO6FdeXv7l82cm8+S0GbMoqjnw/R8RiUTXr14GOvXRg/vgIgf6SfYgfcRBj1XPoAcs9Iht1co8Lua8haVVU83Fo9Ho361QYSrKyy9fjIcDe7W2sDhw+KiVtc2/cN7qgHdVVINUffzwoZPDajjzVs/B42ev9CYQf/5qgffKSJtopP1j0h+NBrJVweoULRWsYAE/AnwhZOGMhsQxmoTHYpG+KgLCHwIiVf//8IRQVH/5+f3iCkGesrj9KOiGKrxyKoiAYgcFBdTXYm/EqFEVFeV7Q/ekJCd7b/T0CwwEd9wGNFidSg0ICrJfbldaWnpwh8PaHZH6xlWewmVMQQ7uZ7BVHAat9q8EW2XzxEyOUH7gpJQJWU3wBT/eVSGKwxPRK/itjcgaUgHNYIvQKDQytoqSBpWE0q4y+OANxGHRRlrEjEIOvAmNrnp/aooodCY6durE8XGXrsiv1NLSfpv0qXe3LkVFhXm5uSeOHZk8dbqRsfFvfRWNhMfjjRg1RiiC/sC3DAYucblc2SoRXJL+B/7B0e/pdHpTSdV/h+Skj7dvXIedtMaMHRcYHNKYEFeN9GlTmu8K9Cf3BAeFhgSLxWI8gTh9qUe/Eb+ESMPjMOaGZCq56ucFj8VoUWsbIiXiMUTEJBUB4c8Ekar/T4A6lc5W/zLjn1XElbcBkOfNk2svbp9d42BfS/KY2pk+c1ZuTvaFuLiXLxL8fH02bfFp2HEMDY38Ane5ONhXMiv2b1u1dsdpKk0b3lRYxgN3BT0adFtgSIOtkn6nd211014WR5RDV241AaTY9zxOa2MyjQJF1wI7gq8AolZRUM4hFFDwZVK3KnmjQcyPe38tbtpAp06bNCH24mX5lWg0+uXb98MGDcjMSGdUVESePD7snxENmyj/d6BI+X+34rfD5XBu37yRkpyEgl6y2qYtW+fMm9/IYwLV/vzZ074N9aLDV8utWlpa4mi/+smjh6Csa9hi6fpgU/M28hWoZJy5EVlmY0ohYmlqiPk5AsJ/FkSq/t9QnPEXSXLovFKm8hl/ekH2xeP+/fv23Lt/byPPKxAIevTqlfjy5b07d2g0TUeXtQ07jk2bNpu2+mzy2ADadnCHg6PPUTyhapQ3u5hLwEGTceC1lFUKdX5PsNXqvlM8gRi8h9UTdMkD3vC0fI6FEUWDgoXVKhqtOGn4d6J0QAqNqRq1qt11Jupc9NyZ06POxyisv/foyZwZ0z59SikvKwMKKTcnZ9TYcQpZUhH+NaC8YjdvsNlQcOWOnTqF7o0wb926kcc8GxVpYGC0K8C/T79+Y8aO79CxY32PgCfg+XJS9XViov1Ku4L8fFDu1GvYAsftJMrPwGGgC2SgRZA5SIGniN05AsJ/HkSq/l4kUkUFxCfQAbgfYwBAUQGFJD+/X1jOzy/hVTf8h7lxNqyyNHvrFk+NhvpCyUhPS+Px+I7OrqEhQUCtxsfGaGpqLlxi27Cj9e3Xf42T857goIyvH44Huy1zD5EFW00r4NiYUijEqmCrehp4bNO5L1TPMQveurwSXrGyYF7vnt9+cvN8134j+4+cUbW7WPI9n21pTKGSsXDmAvBFQNSqDLRcXnSZAUDted6JJNK+A4eWLlpw5MQphU1nomM93dbfunWDXlyckpyUl5szbuKkerkuITQeFpN58/q1b6lfUVJ3rhWr7J1d1zXS3U0oFDo72A8aPOTAkaPg6fNnT8+fjfL2SgKa1axlyzeJiSampjY2bUGftmWrVrU4+OPkRlWPHDrgv30b6E5jsbjx8xxlMUaqamLRrQzIoA8se6qljkf89xEQ/vMgUvV3wRdKWBwhDwo7XSWeMGhoKhzILK7cjD+LI8oq5nJqmPFPef3wTuyBFauWd+++uElaJb0HYMFtw97BOXDH9k8pyceOHKZpak2aMqVhB5w8dVpBfv65M1EfXt6LPeI/fZkHvP5HsFU1Ag6KZVPSdMFWWdV8p4rK+QVlvOqmvVnfkuKO7fz+6Q0of/mQwOdzh45fINc8tpUxRR1Rqz9BK/yPUs0AAEZTS2vrdj9H+1Whe/crbPIL3Llkmd3GDesTX70qLy+POnWyZ+8+g4YM/Xf8h/5ywAf36sWL508fw5apHTt1Cti1u1379o087MsXCbsC/EPC9hqbVDnegY4rWEQi0Vonh72he+QrE4nE1haWQLNaW9tAj23atJDrqwDpDFQvk8lc5+IE9DRYQ9PWX7J2p0W7bvIHoZCwFkYU2fwMiYDVUsM1adguBASEZgoiVZseIEYrKn+xQP2xXiJvhCoQSnLo3FKm8tlqRhn9wjG/9m0tDh4+0IRt43G5BCI0/YrD4daud9/usyUjPS10dxCNpqF6OEkFVtqvKSwsfHDv7sNrUToGpkMnVMlBgVCcmssGahWLQcHBVnU1GuXXwOGLGRyhSE6SlrGEuXQuT6CookqL8y+dDnnz5DrcTwB3SnCfjj+2E4fDDxw9G64Dq1VLE4o6qUqtolG432pW29yp1QAgOztLJkpqwtS0xeo1Dp7ubn4BgQqbrKytV9o7hO/ZXVhQmJub8zLhedq3b6PHjTcxNVV6KIQmIe3797u3b8Ie9CQy2cV1vd2KlY3P7BUUGCAUCs7HXVBYn5WZCfoq795CnUMgN0FXpIxeAL5c4NsHesVgkdVUU1OzgmWrjQ1oXuKrl3t2B2VmZIBN1h17L14bKLN9h9GjEVrokWRB+6lkyKm/ka8CAQHhTwGRqk0MVyAGOlU2lQ+UUiVPBIQaAYeRGVSBbUVl/PzSGmf87188mp/2br2rc4Nj9dcEuGcQ8FWWgiQSaf0GT98tmwry8/18fagaGt0b6vXiuWlzCb3444cP8Sd2aesZde5TlRhdGmyVLR9stWryTgK9CZKqP5RsjfR/6bsmLcgm80EBqHy+nO9UTRFnuWzWzdhDD69GCvjQGBJ4A5cuX9Gnb7+1Tg7gth19yA+DwfUfOR2uDN7/b7lsqx9ZYcsqhVpo3F+bzkr2suWD+OgZtiBR1MG7unq5XXT8xdYWFrUfpE3bdlOmTfPf7rth4yaFTcOG/9OtW/eVdraW1lYP79+n04sjTx7v2LnzkGH/kMnkJnwhCIDioqKH9+9+//YNfjpm7LiN3ltAX6KRhy0qKnKyX7XGybn/gIEKmy7ExW7y3MBkMkG5+8Cxs1duJpHVuJzK/Kxv0JL9LS8ztSDnO+iEgwqVlZVA0cKiFvDwwX0U1C/CjJpmN3a2vby1ABaDNtMnaVPxsqda6r/F9h0BAaHZgkjVJgPIKiBS5cdNC8t+mZgm4jGmeiQMGg00FrfamCvMt+RX18+EzJ8/z8Fu++9oJJfHlXdq0dDQcPfw8vHeVFZWusnTI3hPKJAaDTgsHo/f5h9ov8IuJzv7RIiHw1Y9c5vO8CYWR5hRyDGXBlvl8EXVB5vrC08gyS3hllUbjRaLRU9uRl8/t4/FKENJvZvnzJs3c/YcOEV78J4wZwf7jPT0cwd8MFhs3+FVBg9AraZCYloNdCQgtSrNXED8K9UqVs6fGmgFeEBajaq5fEPo/m2rSkro82bPiLlwST49lVJ69urNYDD2hu2xd3BS2KSppXU2Jn5XgD+FQvnw/n1uTs6Hd+9Sv3wZPHRYpy5dmzYJ019LRXn540cPUpKS4E/Q2trG28e3/8BBjT9yfFzMzevXFMLooqS608vDPT4WcqoD8nT6Ms/eQyfCm8BT8FMg+zUAsFkV+Vnf87JSC4B4hVRsaiWzAiW90ha5+Lft8ksYATIB29qILJvrAF9MKA0VcpkgIPxlIFK1aeALoajyMlXKFYgzCjgKY348gfh7HrumI3AqmRdP+JsaaB04GPH72snlcAiEX24zunp6bh4bt231rqxkbVjnGro/wsysZQOODFRvYNDu1SvsysvKoGCr/pF6hlVDOKVMAQGvJKthfRGJUfmlvOJyvria79SHl/cvngwuystASXP8jB0/YcmyZVpaP+cQaZqawaFhzmvWZGVmnNm/BYPByu6mIpEkNbfS6odaLf1b1Srs+QeuYfCoqY6TdQasOvS0XbfrcIBLfl7evFmQWtXVrWOwf/g/IyoqKk6fPDF/4aLqW9e5b3j5IiHAb9ugQUNios9xOJwb164mvnw5eNgwSyvrpn9hfw1MJiPh2bP3b9+IpD5wOjq6a5ycFy5e0iQ2wetcnDp36Rpx6KjC+ndv3zjarwZfK1BuadVhsUugrmFtY7cUdZpFu27ydqiMMnphbrqRmaW6hpZ8TW0qvqUBGfNj0l+dhJVFUUVAQPirQKRqE8DkQJmmZe5TxRX8HDqvXnmxn948+/XtfWdnxxZmv9czmsfj4auFCjJt0WLtevcAP18gL9a7OIdHHGyY4YGRsfGOwJ0uDmtYjLIIKNhqpBqVBm8qKOURcGhNNbx0Wh96q+D5fdjpTPLDGkC2Hvwnhp/CBgESyNoVvLHVfaey0z7FH9+VmvQSftq7T5+V9g6tzM1R1QDKdXdomNOa1TnZ2VF7N4P7d49B4+BNQqlatTZRI8vUKhVP/PsmGdWIWGmsWZSZHonNFcmMgDv0GDLfcfvJPR4Z6ekL5sw+FxtfZzCKqdOmnzh29GJ83KQpU6tv7dW7T3T8JTdXF9tldh8/fHj29AmdXhx7/lwLs5ZDhg2v0ygWQYGy0tKE50+TP36ERaq6urrdilV2K1c1SaTYjx/ee3tt3LV7j4L5B/im7A3bExK0SygUojGYEZNtx81dg8HUW01qaOmCRX4NBo021SPBsZlRUt8+LbW/sfeIgIAAg0jVRiESo8pYApkNpUAoySjkMKQ3+591hIKCnDSTVsqTFmZ/T7l8KnDSpPErgnf99uaiUFwul6gsqqW1jY2ji+vuoJ1FhYXrXZzC9kVQGxQYq03bdp6bvbd4bSzKyzzgt8bR5wjuh2lsVhE3C8VtVOt/pYxecDkyNPHRFbiTYGFpuWqNQ+3mtto6OrvDwp3t7XNzc06FbsRgsd36j4Y3AbX6NZdtbUohE6RqlSnQof51JnEUEraSJxaKxDgs2spE7UtOpSy3Qo+BY7ls1rkDvp9SkhfPnxt57jyZXIcMWrTENmzP7vv37g5V5rGHwWCA+rl+7WrSx4/+gbuOHj709euX7KzMU8ePmre26DdgABLQShUK8vNfvnj+5dMnOEQDmUKZN3+hvYOjlrZ2nfuqAhCjxUVFCtnI4POCXt+LhOegrKljsNDJz6pDL/kKeBzGTJ+ExaC5fDGXL+LwxBy+SGkGPgWAJG1tRJFZ9hNw0KQ/kgQVAeFvBpGqDYfDhzyoZJPRZSxhVhFH4bc4O+3TiZANhTlpvYdOmrfGV94aTygQXDoZqE4Q7dkTrDT/dVNRWVlJJBLhGIpAqlKpyjVo5y5d7VasOrAvPDMjY8N616A9YSQSSWnN2hk4aLC9gxPQKOlf3p3YvWGpW3CjWq8MHod9O/7IvUsnBXxI++ro6tousxszbrwqxo66unpArYK7bH5e3skQDywWJ3MCAxItNQdSqySZWtX4u6I2gpeqrY6jMwTgqibigVqlfM2plF3SA0bN5FQyodAKrxPtliw+diqyzuvWwckF8tijavToqbwLMWbsuKFDh3m4r7e0srJbuSpoZwDQQOlp38HSwqxl3/4DGh+j/j8JEKZfPn96/epVbk42vEZDQ2PhYltbOzttbZ0mOUVFebmD/cpFS5ZWtzkGHQzwEwEqgHKn3sPn2W+lqNPkK9DUcK0MyHAkaemsfdV1IhBJuFLNCn48OTwRULHyrqXg+6tNxbfQI8mEqRoJS6MgNykEhL8d5FegISh4UIEf2+xiLr2C/0sdieR23JFr5/aJhJDN34v7F/k8zuK1gfAEWeLDS4kP4pycHKysf6NxXlZmxovnCe/evTE0NHJwdkFJpWothob9BwxkMhmRJ0+kJCd7b/T0CwwESq4B5506Y0Z+fl7M+XPvEm7HH985ZfH6hr+GXwF36Od3Yq+e2cusgOLvkMnkWXPmzp43X8HPo3b09PWldqv2hQUFx4LdbNcFdeo1FN4kEIm/5rJtTClEPEYsVav6NMJf5e0D5AWQCyXSrGlkAsbSmJKay5bpiRFTl3LYTHBhP3n8yH7l8ohDR+qMfOS5abOH2zoNDaq1TRulFUhk8u7QcKBQ16xavm0HJFUj9obn5GRnZ2WCBVyu3Xr06NCp82/tzv1BMBmMjx/ev33zmiX1tUdBYS70F9naAk1JpVKb6iw3rl87fyZq34HD6urq8uu5HM5W701nIk+DMoFInrpkvSyzBgwGjTbRJeprKk9IBjp+eAqWSvlpJMAXSoByFQglGGkIKvyPeQzwVFPt7w4eh4CA8ANEqtYbgUhSxvrpQcXhidMKOAoe/aVFeSf3eMDB57W0tK3b2Lx4/vzts1tCAX/8XIcrp3YNGzowfG/Yb2ohuIe9e/cW3GlMW5j17tt3vbsHUHibN3r6bPfjcbl4fG1pLUePGceoYFy+GP/yRYKfr8+mLT4Na4O9o1NRUeGjBw/uXTqprWc8eNw8eL1IJBSLRGARiaEC0PFCoQAqwOvFYJNQJK0gFgvBJlCh6qlIyOWwH1w5VZCThpL6To0aM9Z2mZ2Orm6tDVEO0O5AHjmtWV1cVHRsl+sy95D23atcpAVC8dccto00eQGQaEyuSOMvc+YAL1xbHVfKgtJXqJGwFsaUb7ls2ezBxPnObBbj6a3oWzeur3N2AqK/zgPuCNy1ZtUKT6/NtRihGhoZRcdfCtuz++3r16F7933//n3/3rC079/p9GJwokcP7nfs3KVz1646Og35uP8DgG/B1y+fP75/n5GeJjOL79yl6yLbpRMmTqpTx2dlZt67e2fEqFF1BnAAbNzg3rJVq6MnTyusT05KcrRfCQfAMmllAzrehqa/jHmTCNjWhmTyj7l70O3RoODEYqgHCH4wwS9ndQt+cLERqiXNwuMw4Apswvx2CAgIfzSIVK0fbB6UE1V2qygs5+fReQoO6S8fXo4+5Mdls0C5X/8B6zd4aGppBQUGXLl08eOrB7lpyYePH5N3Tm9C4MRR+fl5Xbp0DQnfJz/iZe/g6LtlsxpFjUiqYwBy5uw5TCbjwb279+7c0dCgOa11bVhjNm7yptPpKUlJsUcDLpwIAmJTUlfGIxXp0bPnqjWOdcb4rB0jY2PYbhWIocOBLss3hLbtWhUohy8UZxRyrE0gW0w276+Tqig4KpAarqwSutSpZKy5ETktnyO77Gev3MzjVCY+vhYXG61B09jiW3dgtfD9B2wXzgfdA5qmZk110Gi0o/NaRkVFyO6gwoKCvREH83JzTxw/+vjhQy6X++pFAliMjE06dOzYrn0H0t8RihV0MrMyMz5/Svny6RN4E+CVJBJpzLjxi5bYdunarfbdYUCfs7i4aOiw4d5eG1OSk0aOGl3TR5b69Yub61q/gJ1t2ykGrTt0YP9O/x18Ph98TEPGz5843wX3qz7WlUbpl8lLChFLU5PZev9Izyv1j5QpV2E18Qr0qRoJo0b8675xCAgItYBIVVUBP6jllUJZBlTwI5teyGFU/uJBxa5knI3wefv0Jko6N73awWn8xKqISK5u7gQCIS4murSkeIuXl//OXeSmcM6VUVpScvzoETabPWvOHCtrJS5cBoaGS5baAbWqSoRF22XLWSxm4suXF+JitbS0Fi6xbUCTCEQiuOfZL7fLzc0RCpUn5aoXQHm3trBctmJF7z59G380gImJKWQJ4GAP3r1DAU7LPcLadK46MpMNPmsxmYgBt1JwT/2rLFZhSAQMTYKDO2aakOkhKaOQK1OrC5z8uBx2UuIDcNVRqRrg8q7zgEdPnp49ferJqLMEZY59MjRotM1bfPLz8sL2hICL0GPj5q2+pFMnjsWcP8dgMPLzcsECOlGgo2LTpo2llTWxQRbVzRyRSJSVmfnlc8rXz585HI5sfafOXUBPctKUqSrO9YOv8HbfrRs3b2ll3gpIzJs3rk+bPjM7K0tp5aOHD3798iX+8lWF9SUldFcnxwf374GyOk17vsO29t1+if+Pw6Jb6pM11avuJhgMWpOifO4eCFnpMOpPJQp6r0KxBPT20dLjICOpCAgI1UGkqkooTPqzOKK0Ao5A+MsY4ZcPL06HbSwvKQTldu3be272Vphrc3B2Afo18tTJD+/fuTo7BgaHKNiBNZhjRw6np6Uttl1ay0AjuGm9eZ1IIpH3h4dt81fMe6kAuKvZOzjv9PdLSU4CB6dpak2aMqUBDaPRaGEREa9evABHxCqCq/r385n0fxweoLRuAxpQJy3MzHZL462WlZUe8nfaEByjZ1TleF7JFcFTmcK/UqqioIExjERSFb5Km4oXiVFZRVWyCYPBLl0ftM93VWrSy7A9uzVoGnYrVtV5wLMxcVMnjq/uTl4dI2Njv4DAnJzs/eHhpSX0pctXunt63b55AwjWx48eikTC1K9fwILBYlu2bGXdpo2FhWXDYlY0K1hM5vdvqWDJSE8XCH727nR0dIBCnTp9htJeaHVSkpNBr3jo8OFcLrdP3749evb8/u3bOhcnIEOTk5LORinO7HM4bIfVq6ZMnQb6qAqbHj64D3QqnV4Mym279F/gtJ1K+8Vti0rBmRuQZTamBGg8vh4O+xgMigDJ07/x+4WAgKAiiFStG4VJ//xSXn4pXyI36S8Wiy5Hht69cAysBIpq/qJFCxcvUepusmzFSgKReOzwoU8pKS4O9rt276llPlQVXiQ8P3n82JKldkuWLlNaobSk5P27d/Gx0d169OzTrx+422332arKkXE4nMs6t+0+WzLS00J3B9FoGkOUhRyqEy0t7ZGjxzRgx38Ns5atgBA/fvQIn8dhMcpkUrUecXH/u6iRsGIJismB1KoeDS8SQanC4E04PGGFR1io99Ksb0mwm//sufPqPCDQqdMmTYi9eFmVs5uattjuH1BUWHj44IHQkKB58xcdPx1VXFx8MT722pUrb9+8FotEcLgAUFlbW8e8detWrVuDD7T2gdtmRWVlZXZWZk5WVmZmRgmdLv/DYmbWUktb29LKKigkVPUDerq7YTBo8E2PPX8eCE0ej7t2vbtYIra2gWQueEok/jIODeocitgfum+/QugAoJX9t287evggaBLoQE6Y7zRs4i8JHUCH1liHaKhFkD1FovQjICD8DhCpWgflcp7+0KR/gWLY1DJ6wbGg9elf3qGksfQ3bvauPTcpULFEIvHAvr3fUlOdHezBTUhbp4HBZRKePfv69cveiINKt3798iX2/DkOl9u5SxeZ3Wp5WRmumhNDTZBIJLcNnj5bNhXk50NaREOj9qilfygV5eUx0edBoV23gfIZIMk/ZjAreSIsBv23xViVAcSHWCKBU68ZahOEYklhGQ/eRCRTVm+K2OO1KD/7u6f7enV19fETJ9V5wKhz0XNnTo86H6NiA/QNDDw3bWaxWJGnTk6ZMG7chAkzZ81ZtnxlYUHB9WtXb16/9vJFgkgkKi0tAcvrxFdoDMZA38DE1NQYSN0WZs1ttFUsFgPxDVky5Ofl5eSCNsvLUywW27Vbt2HDR5i3tjh0YP/GzVu69+ih4pETnj8L8Nu+I3BnC7OWbDZbJBYFh4aBzwV85UVCITwvwefzCcSfOt53i7cGTeP02fMKh/r2LdVx9cqU5GRQNjAxX7w20NT8lwAORDzG3JAMejLwUyjDmdpfF4cYAQHh3wGRqjWiEN5f6aR/UuKD02FecA7r4SNGurq5k1Xw9pg1Zy5Qq6G7gzPS0x3tVwXvCQM34/q1TSTasN61c+cuQPhW31pWVnrz+nVwO1xoa6tghCAUCesV9Afc5t09vHy8N4FjbvL0CN4TWrsQ/xM5GLGfxWTi8ITpyzxkK6XuHVW3Yb5ATBfwCTiMOhmLx6LhlFrQnCUaCqnzN4SyolFw4FXDfTZTXaJILJGFZlOj0tZsObx740J6QfZaJwdwwQweMrT2oxFJJNC/WrZ44eHjJ1VvA9DBK1atBsu1q1ec1qwGOmyNo/Ni26VgYTAYT588fvzw4ZNHD7OyMiVicUFBPliAbAU7UigUfQND8BWDFn19LW0d1XtrTQKTwaDTi+nFxeCxuKgILEKhUKGOsYnJsOH/9Onbb9DgIRo0WnhoyJPHj1SxlIA5GxXZs1dvcNgBAweBb2hlZeVy28Ww1Slaikgkxkpn5Xk8HhzZLTsr08VxDZDCXbt1Vzha1OmTvlu3cNhQFuh+I6ZNs91A+HUgVkcDb6ZPlpmVkglYTTXc3/BFQEBA+L+ASFXl8ATiskqhzDu1sJyfS+fJD36IRMKLJ4MfXDkNVpJIJAdnl7HjJ6h+/MlTp4EbdlCAf25OjpP96qA9oaonkwS3Ot+t3gE7g5Q6ZkWfO/vh3buRY8YonY0VQoMr9Zuh09XTc/PYuG2rd2Uly8Nt/YHDR+srrJszXz59unENuqMPm7BQTy53uVAkTspkGWgSdGkE+JYMOi2lTCURDIAOwGHQeBy0EHEY3H/UqhVoEXD5c6RB2Vrqk4BaLWNWGVNqaOmu2XJot+fCitKiFctsT0WdBbKp9qNpaWt7+24DinNP+L76tmTsuPFgYbFYe0NDdmzz7dq9+8hRo0ePGTtmLJQmNzMj4+WLhDevE1+/epWa+hV8PdlsdkZ6Gljg3cHnpaaurq2to62tTdPUpFKp6lSqGlhFpTYs5wWMQCCoBG2qZEGPTGZFOaAM/IFHeatTGUAvtm3XHicldF8E0NDw+rzc3JV2S5etWAmEuCrnvXPr5t6w0Dnz5kfsC3/39i04+4BBg9q176BBg8aSwctHoyGFKhaL4C8+l8MlkchnIk+9SEiIjr+k0NMCzXZbt/bm9WugTFGnzVnl3aXvCPkKWAzaTJ+kTf2R8hQNhaOSZZZCQEBA+B0gUlUJLK6IyRHBwhSI1YxCjuyuDFNalHc0aF1m6kdQbmVuvsV3e8tWrep7FnBnJRAIO3x9CgryndesDg4NN23Ros69gLQ6eyYqdO/+6pvo9OIdvr4TJk/23eFf0+4ioai+UhUlNWxYu949wM+3vKzM22vjvoOH/jNjieAGLxaLsTh8v5HTFTbxBeLsYm5+KV9fk6CniQc3aaWvGVwnAijyDujfQE+BVCUTsBQi9r+XClJLHSdmSkAvDpTNDcmgI1fxIwKGjr6JvffBPV6LK5nltgvnn4mO69CxY+1Ha9HCbOXqNRs3uG/3D2hAY9TV1d09vUDh3ds3N29c3xWwo5V56yFDh/Xt33/GrNlgAZsYDMb7t2+Tkz6mpCSnJCelp6WJRND3GkhJsGRlZigcE4PFAgUJBKv0gYTH4zAyxz5p5g6xRAwDjiPgC3g8Hp/H40J/XD6fr9jEX9HQ0LC2sbG2AQK1fZeuXTU1tTasd12waMmoMT8tuU+fPJHw/Nmxk6dVCWsAhPj5M2eA4IZHTy/ExYLDoiSowoKCNm3awg0GXVMyGTqUaQuzWXOgviuRSLh6+dLCxUtCwvYqHPD5s6cujmsK8vNB2bJ9j0XO/po6v3RK1Ui41kZk2Sy/NOUpEv0UAQHht4NI1V+AIlKxhJwf8fy5AvH3PMXw/u+e347a582phFLFALnp5LquXqmS5Bn+zwiwr8/mTcXFxc4O9sGhYWZmLWvf5fjRI2vXu1VfD+5J4SEhfoE7a2+M8IfJWn0Bd9nFS+0O7t/7+VMKuNWpYpL4RyAUQh+uSCjwXzt91PTlQ8fPB7L1lwoicV4JN0/qSwQEOmy0Cg2g4jFAj4KFRPzlXi0USZgcIejtUIgYKglXVy6nPwwokRUDsooBL9nCCEpkBXtcAYxaWKzetD/MexmTyVw4b/b5uAuWlla1H61tu3aTpkwJ8NsGi86G0aVrNzi86Pdv3x49uO++zpXDZnft1r1vv36dunQdOHgwWOCaXA4HyDsgWDMy0jMzMjIz0rOzsuh0OtCdcAWgQMG+8MR3YwCqtIWZGVCH4OsMHkA/1traxsjYWFYh6vTJp48fHzp2nEyumhgBqnqtk8PY8RPC9x9Q8SxANrNYzI2bvUF5u8/WA0eOUanU3bt2qlOpQEzDtulAVEccOoqCvBshQGHIsOHtO3TU+zGICwPegaCdARF7pd02LG7MrFUjp9nJd0dB2VCLYKxDlD1VI2H/wnjDCAgI/xcQqfoTkRhVyhLIrFGBZs0o5MinqAa/+xdOBN2/fAqUyRSKi+v6EaNGNfKkAwYO8tm+w9vLs4ROd1kD1Gp4TQO0LCZzm88W/51B1TfdvH7t+tWrIeGKwyTVEQgEWFwDbzADBw1++vhhclJSXEz0f0aqBgYFnzpxPDb6PJfNungy+NntmMmL1snyrCogkUBBy4U/BlBhgHjVUMNpquFocjF6JFI/JA5PrE7GqpP+O3d0IF50qHg6E/qaACVjaUz5klvJ5lZJPTPLDss9wvZvW1VaUrJgzqyYC5fqzI3Uq3cfJoOxLyx0tYNjI9tmYWkJliXL7IAkffPmdcKzZwcP7BcKhG3atuvcpQvQZ63MzTt26gwW+b3AJ1VSQi8sKCwsLCgrLWVUVDCkMJkMLpcr4POF0AAqHw59D7470j8cHoeTmgxQwQMoaPyPvbMAaBv743ipt0Bxl7m7u+vdzd2N+Ya7uw+HjY35mLv8b+52c1cmyIDhlLry/6WBrisMW+f5XI6lSfrykiZ53/fyE4amvr4B6D89+EffoIb0BKgkhS5u0voU+cITx44e2LcXeqpKPvjVcv7smW1bN3fr3kNPTx/J9CZTpS9fvkC1KdQZOqsSqQQve3lCIpFBIq//NzvpWCZckJMHGAXMa6akU0Gvr16x7NHDBzCvb2wx3y6sccuOihuQiYgHlUalMIULXkcD86DCwMD4fmBStQKhuBx0qtw4NadI8LHks4hULGbxljVOac8QRw1oEX0DgiwsLVWy6959+waGhnl7uBcXFyNjq3EJTZo2rbpZbNQaO0enqsuhkYPGqS46FYcMH4obLFWBkaP+Aqn6/t27gvx8pQbvFwW6HEtXrBw3YeK6pIQrly4V5GamhNm07NBr8iJX00a1DAqioFabMOHxfD0GyVCLLA9+Li0vL+OK+UIpNO2/jT0AKFRErZaBhisHddTCjP4qiyt/89CifQ8r5+iUcLvcnJzZ06fuP3zMwMCg5gKHjRgJ8jB1+7Y58+bXvGUdAaXYt19/mHCykdQXL54/evgQft+MjHQqldaoUaPmLVo2bdoM7l+40UCAIvJS36Bd+/Yq2XsNHDtyGLp5UXHx8vSwYrHY2cGuY8dOW1N31fr1t2/ehAYHdu3abe36jVevXN6csuHZ0ycgxK2WLCtHBCuiHZFYVGQKPMfQj6BfUy98XB7/HC0hcn86iyteZ91GsVgCgQBdbjabpWvWevpSbwrtMwt4uHQbGVHlb/mpMg8q7J0/BgbG9wSTqgiKkVNBrL7/yCtlf2acmpH2dGOEfWnRR5iHx7qTixu5oS/9q6Vnr95BoWFe7m6lJSX2NqujYuNBDStukBgXO2X6dGNjE6Uvvnr5EjSBtZ19HXckEouIhHpEAFAC2nh0JjMz4/eQqijGJib+QSGPHj5IjIt7k/b69ZNb4Y5T+wyfNGaWtQZDp46FgD4oKBUWMkU6mkRzPao8KLpQLAVhp6tJ+m3yCOARtUqGgwKZDrKlJajVDxzUhhVo123gHOug7XHu6e/fz505fd/BwwwtrZoLnDR5ytbNm0DJQZ9BtVUF2dqlaze5kzuHw8lIT4ef+MH9ezFRkVUzM30jhEIhSFKohqIkvXblcnxszJqYOMtGtZj9AE+fPN62ZXNEVLSurh6bzd67ayd0XLOzsiSyZMXI2Kpa5agqlSJRsPPZdjZHsZytZ3Njl7emkD5diqZmZqtt7GAq5Yg/FPKhl47+lCB2LfSp+loVjwvQ9FqYBxUGBsaPAJOqOBCpnMo3mPCMfpvLk2dPRblx9uD+jSFikZBIJK5YbT1pytRvUY0ePXuFhEd4urowS0sdQK3Gxct14YljR5FxoGbNU5LXXTh/bvbc+Wi+1gf37t2/f7fuOhUnG8UhkRr+o6tVml6WS3/DAPmdOnfZsHnL/44f35yyoaSk+PqZ/f+dP2zWpHWj5u0sm7czNm9GpWtQqHQaXQNmvlQIdHiKy0RMtthUj2KoXRHAEiRdUZlIj/H7qFUCHolYBAcFhwaivIWZOqhVufFM9wF/87nsvesDX754Pm/2zF37DtBrSyO8YJFVfGz0pYsXBg8Z+u2qra6u3rZdO5hgHmSxo51NvaLrN4yLF86vX5sUGR1joWCJ7uvloa2ts+/QkToWcv/evX79B6AWAtABOHj0OB6P37FtKxwRTiZV0XsTjUUlLZfKU5AoOQPyhRKTWZdnDDKeO8ykT5vPuhDaiB2LRjtLjXymEDpd6nQipbK7RSLiddSJv2t0CwwMjJ+cP1qqgtoqYYv4wor2lcWTvMvlyrOnAmKRaF9K8M1zB3FILhxdv8DgDp06VV+WKujWvUdoZJSHixNi0GZjExkT26o1EnYb5OmMmbMXzZuT/eEDfIyKCCsqLGjXoeOTx4+sliyr1y46d+n6340br16+REuuL1mZGeiMsYny+O7vAY/H1dPXGz5y5L27d1gsloaGhqYGUcLO/viqJPflVR5fIBKJhSIxl8tj6BiaNW3Xon2PJq06Vy0HBFxWAR+uqMZGNPTVvxQkLEukzyD9Nh7TRLwa6mUFh0YhgVqlv/7Akd8+/UdN43HZx3bEPHxwf+miBZu3p9aaQcrGziE4wF9Tk1H3oPdfQ5OmTZs2a3b+3Nlhw0fUvnUlcAtY1Ob7qIiHq4uJqcmeA4fkS+C29fH0CAwJbd+hYw1fVEIsFskjIuNlwAyXy9GTJRCR+1EJBQIymSKVfAr0sWCE6dn7RYpFlbBE605kwdTclD5nmAlo1qbGn4xrQdoaaZNhksUmk/JFUiIex6D/0S0FBgbGj+XPfQAhTlQskUhSoVMLmaLMAr6icWppUd7GCHs0IlXb9u0DgkL09PW/da26dO0atibK3dmJxSpzsreNjI559/atgC9wc3aUhUhU09PTLyws2Lp5k6Gh4eYdyrm864LV0mUONqtdPbwb8N1rVy7DXyNj47rE1fqFgHO7b8/uF8+ecbncTp079x84cN7CRaBTlbaR+UdXKIDioqIXL17cufu/49vXmDRuM3aOHZWmrlRsKVv0UihtaUZHjQGQsVWWyIBB/l0ifeFIBJlaZYng5NDIeJA+adlcuSfiiImL+BzWmUMbr129snrFsuSUTdVmG1bE08cXLnUGQ7OOye6/klXWtlMnjR88ZGhdIrix2ewAX2+hUOjq7qnozv8l7t6+HRIUEBIeoZg1I2ZNJJNZ2gDDA7FYQqjMXCB/TPF5fDTiR3nlMKpAKIQugUAgQI8IZmYNMebwJQlHEbeqKQOMJvc32nfl466LH3OLBW9yuH473gakvuvTVmv2EJPpg4x1NT+1CHCV0il47I0/BgbGD+cPlaoimROVvE3NKuDnl34WFvHdywcbw+1ZTGQ0Yuz4CTb2Dt8tw02nzl3Co2LcnBzZLJad9WoxyGlZMB0zc3NHF7fWrVt7ubvdv3c3Pz8/MjTU09evXtmncIhTMGn4yFHXr13t139Avb6Y/v79jevXYKZeyQ5+cu7cvnXvzp1nT59OmzFj2IgR+voVPkBMJvPunTtv0l6/evmSzSrj8nhqODU8AY/+FvoIBq3atJk1c7qhkdHLFy+To6wJFK0RU5abN/lMY/GFklfZnFZm6qhaFUvKS7liHfXf574jE9V0NYjFbMTUW51KaGZKf5PNlVZqqbFzbHlc9tVTe86cOulkZxsdn1BrgWGRUauWL/Xy8auLHPx63D29hw3sP3HyZFuHanwW5aRu33bm9Ekf/8DmzVtA9RYssqo5zUFoUAD8VUw3lZGe7uxgZ2Nn33/goAbUE54DpCpSlcfnoVJVKi1HY0uJYDMymcfjoco17fVrMzOzJX8hk7yonq0YEYtbnr1ftON87pEb+SBhrz8rhclhw6t/ehrMHmoMfzEHfwwMjJ+H36fJrDt8kbSEXelEJcW9+8iVRzJHuXXx2J51fmKxiEyh2Dk4/vXPmO9cww4dO0ZGx7g42nM4HJzMRXfGrNnzFi5CX6GGR0UHB/hfunD+8qWLzDJmcFg4na48nlcz4ydOWrFkcd9+/eseyZ/L5SYlxIJQ09PXnzJtWn2P6CekrKwsJjKicZMm/QcOXL5qNboQtOnVK1eePH5Eo9Kat2zZvEWLYcNHaGhqKuXLLSpEePniRfLaRDj54ydOjI2Py8v7uC55U6tuIzv0/MzaUiCUpmVzW1uqo2/+eQIJlYSnkX+fwSoKCTFkLOEg95QmjdDEhPYulyeXU9OWevI4ZXev/nvo4H4NTY2A4NBaC0xK3rBw7uy4xLW1+mN9PdAVSU9/Hx8bY2PvWO3tABcD3G7TZs7avnOPvHphwYFZmZnVmq2/eP7c083Fw8une8+e8oVbNqY8efx4174DDe7xiiViQpXvCvh8csWoaoVUFQqFFDJZIhGjOyorY549fQp62mKxWDHiMlyKo7rpwcTmSw5ey99xLufS4xK+UHrwWh5M+gzy9EFGs4cqG7NiYGBg/BD+OKnKEUjKuBWZqITi8jc5XCUnquOpcWcObcTJjFODwsLbtG33Q+rZtn37yJhYFwd7NptNIpH69OsnN/WDRsjHP0BLi3H08OGH9+/brV4dHhWlo6Nbr/IXLLI6fvRIHR2u+Xz+mvCQj7m5eDzeycWtvsr4J+TCuXPnzpy2d3ZBQylxuZxNGzakpb1u2rRZ/4GDZs+ZW3OEB9DrMLVq3RpEavr790cPHyos2DJ/kZWfr+emlJTrJ3P6/TVHcXueUJKex5NbBJZxxVQy+XcatqKS8VrlRDSMhrY6sbERNT3vkznNXNsQPo/79O6l7Vu3MBhaTq5utRa4ZcfOGVMmbd+1p1YL168BFOS//0MGPqEPBjeapqam4loQgoH+vnC7Va2Gm6f3zh3b46KjbB0cFZcnxMV8zP2oOJhaVFToaGszZdr0uowo14BYJCZVkao8Ph9NBis/1VwOByaJRIqXZavi8XjQmx05dNDbN286duo8b9HSMePGUcmfytGgEuYPN4Epu0iw6+JH0KxP0tmFZcKk41kwVWvMioGBgfGd+bOkKohUNr9iAJUrkIJOlfss4xCPBN62GLfHty/gZFGZQiIiaw0J+U0BlbwmNt7J3pbNYrk6OkREx6KeyzhZ4Bg7R2eQp1s3b0p7/cp6+XLQtfV6YdqrT58jhw6yyso0GYyatywuKoqKDEezUC5etrx3374NPaCfhSA/X1D/8PvC/Lu3bzesS5JKy62WLF1pbdOArLONmzQBvVJSUrxt86Y+fftbLVmyK3XH+sAly7xTFDcrYYkK6UR9BmKtIZEiCQJ+p9QAAJ2CLy8ngFrFyZJaSaS4zHweugpkk5Vz9NrA5WlPbyfGxzK0tJYuX1FrgXsOHJo0boyi7FMhWZkZ7i7OM2bNdnH3mDoRyWcBd5miVN23ZzfcIF6+/vKbTonZc+dduXQJbs81MXFogc4O9stWrrK2/RSR49CB/SCF49cmM2q7y2pFcVRVbvIrc6L6TEODsHZzcWrarFnXrl1fvXyxJjwMng9isRgxc7fsQDTpfe5hqZE22UyfYqzzWZo1Mz2K85RGMD14y9p5IbcuxqwYGBgY34c/6LlTopAxtYwrfpf7WSaq0qK89SGrP7x/iZNlkPL09aPWIQ13VUIDA6bOmNm8RZ2ix9dKq9at10THImqVzXZ1tIdGsVWbT+G75y+y0tXTi4uOys7+sHr50vCoaHl8q7oAzWrqtq0LrJbUsM2D+/dSktexWGUwv3Dxkpmz59Sw8a9Cfn7egEGDd2zb+vjhQ9D3Xn4BSh5UDQC6DdB5gDKl5dKp02f07dffy26cXehuRV+r7EK+dmXEHzZfok4h/Db+VSjqVALcUmiqVQMtUKvlcMjoKiKJtMwjIcF3cUbak9CgABCFdbmWDh49Pnn8WPir2nquX7f2xfNnaF7TF88rwuOzOWx05uWL50H+fmPGjd+170DN5QwcPNjcwmLOzOluHp4p65MVB18FfL6jvW2fvv02btmmkjpLxGKiLFSq7F1/xULU319xMzxebfP21Js3rm/bsjl5bVJa2mtYyNDWn2Md1KZLP/TrH0sEMNHIhHaNNPQYynmnujTThCncquWZ+0WgWTFjVgwMjB/OHyFVQZAWs0TyEOVVnf3T056khNmUlRTCPLSgS1esbNiO1oSHzZ4/f/OGDX5BwV9fbRTQpuFRMS4OdqBWnRzsomLjW7b65LgzdvwEbW1taFmRTFerVwWGhnfp2rWOJTdu0oRGp2dkpDdq1Ljq2tLS0t2p21E/KsRm19Hpr7//UcUB/XgkUkRN+nt7TZo6FcSECkuePmOmvc1qKBPO7ZQpk0Jsx9uH7NDRrwjsJZaUfygUNDZCukBSaTlXiKhVFe79Z0CTBmq1HA1UbKxDhkPOK6nIQkuh0ld6r4vzWpiTmebp5gJqtdb0vGpqajv37Js9ferOvftVUr23b97ArhdaLVlWeY9raFb0UtgsFvzdkLwu/f17VMXWpcCmzZpt2LQlPCQoLnGtfOH5c2c3bVgPHUtTM7MavlsvZBEAkKtFHkIVh/r7UxBxLLeylb36xwuFwnt37hQVIQ+0tl37z7EO1tT6zEBIk05sYkQrx5UXlgmh76RJJdI+9/Qn4HF/ddeDCTNmxcDA+OH8/lJVWo4rkqUsRz9mFwk+FgsUN7h//XRqgqdIKCCRSI4urqP++rsBe8nNyUmMj4UG0NKykW9gkPWK5QnrklVQexlt27ULj4p2cXCA1tTJzjYqLk4xlM+AQYPD1kR7u7tyOBw3JwcPH99Bg6tPYV8VaLB9vTztnVwUF0I5p/49cerf//H5yJAYqC5PHz9VjRP/cAQCAZWCiEUtbS0DAxUn3AJNn7Q+xdfLw8bOYcKkyRfPn490mekec0guFKDLZKJLppAQWcDhS38/qQpo0YnQDeTKTMDN9SkSaXkhsyK8Bl1Da5XvhhjPeYUfs0DTq2toDBk6rObSqDQa3EqLF87/+uFJuENBhioZnmpqVLz0Z7OQUVXLRo0YDIZIKKLV2TiTTqf7B4XIP3q4upiZm9U6Iltf5HFVkVFVXIUwZZWVpb9PNzMzR6Vqfl4eCNlAP9/NGzfAZkQiadxc+yFj5yqWA1ua6lGgFyH/SKcQaF+OSIUZs2JgYPxwfnOpKpGCThXKw5Jn5PHhIau4wcUTOw5vXVMulWrr6NQ3KLcim1I2OLu6QyE42dMfGldHW5uQiEiKivKvtmvfITwqysXRAYm3iqjVBEXt2KVr19jEta6O9sXFxQE+3jb2DuMnTqpLsRqaml27dXtw/x6aeTL7Q9aZU6euX7sCeg4+QuVnzp4ze9787xao6zsAQhxN8MNklml9GwfzBYustm7eBN2e4PCIqRPG/bsnafqyiii2stevwkaGiFYWS6RCcflv+SJVW50oCyCPqFU4WFCrJayKTMUMHf3VfikxHvOYxfkrli7esWtPzVGfcIiDo56vf4Dt6pWKI5f14tXLF14ebitWWa+2sVNapVFpn8piI6OqI0aOWjR/jruL06TJU+Auq9de7t65ExLorxRIVVVIJBLUU0oe7R+g0WhHDx/cv3f3mHHjRSIRdC/hzt2Ush5WGZk1WeAQqRQ6DfpITYxp6pVG0kSCmo46iVS3K7BWY9a5w0ynDzLS/o0CsWFgYPwk/M6PFZEEyQ+EGqRCw/nuI6+ULVLcAETqhWPIUI2FpWVEVEzDMjB9zM0N9PdNSt6gtNxq6bJNG9avtLZpaPWVARkdHhnl6uRQVgZq1SY6PrFps2bytaBcE5M3ONvbZWd/iI1a8/Hjx8VLl8rzgNcAKFGr+fNyc3Nu/3fz3du3qF0EaNO//hkzd8HCr3EsY7PZjx48ePHieWZ6emFhQRmzTCKVkEgkTQbDyMjI1My8ZctWHTt1QvX9d4PNKkPVCYfNVtf4JqEMmjRtVlJSXFpSAoemr29w4+zB4RMW6hmZo2vhmjTXp6IprEDMkX+jboAiOhpEKasctboBeSSVlstDwukZmoFajfNawC4rWTRvzu79B2vtIlpYNlq2YpWXu2tQaHh9axKzJrKgIH/P/kPV+szBpU6lUvl8PpvFysnOtl65/N7dO7D89u1b9dpLeEiQRCL9Rk5gOIWUyOUKUlUskfgFBhcXFYaHhuzbsyszMxOualjed8TkyYvcyJTPrO31GGRLQ6rclYpGIWjTiQ2wlq7BmNUu+SVmzIqBgaFyfs9mEicL8l/EFkllOlUixUHvn837FDxVIhbtSPC6d/VfnCwsVGjEmoa56CbExjCZzKo6FSd7a5+T/eHIoYMTJk1u6EEo06FTp5CISHdnJ9ipI6jVuIQmTZvK15qYmiYmr3dxdEh7/WrPztTLFy+MGz+hd99+jRo3VgoYCQ1zbk5OWtrrp48fP3n8KCM9/d3bN+gqLS2tMfC1yZPlwfDri0QivnDu/JlT/z64fx8NmF+V50+fojPQ6LZs1XrIsGHDR47S1a1fvK2GIR9M5fF4dbRHbABDh424cO7cpKlTR4wevW3zpvNHt01b6omugmsS1KqBFvIyly+Uan2rKvx40LSrQrEULr5mJkgiK1blPWhs3nSld3K8rxWLxZo3e+a+Q0eaN6/FwgRuqLHjJ4AidPXwqmMFnj554uvlYe/oVHPUfXV1Dbgjzpw6GRzozywtxckCD89bsHDVsiVJ61Nq+CIK3Efuzo7Obh69evepY8UaAEhVdFRVAlK1UnOLRSKQ2gyGlkgkQv3D6Bpas1b6deo9XPG7BLwaiFT4OdCPeDU1LXXiV0b2xYxZMTAwvhu/p1QVihE1gKbMEUnKoY1UDJ4q4HFTwm1fPf4P5vv27+/rH1hzEM1qYbPZB/btHTlqtKJLvhIgv0pKir3d3QJDwxp0HNXQuUvXkPBIdxen0pISR1ubmIREUKLytdo6OvFr18VERpw5fQrE6Pp1a2GiUqmGRsaampp4vBqPxy8qLIRaKRULZ6BHz56DBg8dNHhwA84GilAoPH70yJ6dOwsLC+QLDQwMzS0sDAwNQRdev3alsABZZWjaWCqVFH7MkkqlL188h2nj+uQhw4bPnb/gW6dsLWMy0cDy0nJpDRkQ4FhYZWWgYJCRYCKJQqHo6OrWPWNC127dIsNDQar27dfv4L69ty8fmzDfgUypsOcrKhOiUlUiLRdLytGYAL8fcFR6mqRCmaU4nLnmpvRX2Rwuv+JOtGjWdpl7wtrAFcVFRXNmTDtw5Ji5eS0/PWhB+FHWJSasWG1d697DQ4M5cJMeOVbrr6ahqVFUVHju7BmYp9HpfgFB02fOgnkzM/NaPbqS1ya9f/d2/+Ha9/I1gBJ9cO8e3DK4CgMAtcrlwnt37zjYWn/MzYWPLdr1mGcXqq1npPhdDRqxiTFNPsZJJuJ1NEgE1SWgUDRmTT2fu+N87rOMT8asLc3U5wwzmT3UGDNmxcDAaDC/oVQViKTFlcmoQLO+/sCR+/4DZSWFawOXZ6e/gvkx48bbOznXmpe8KtC4RoQGT5k2owadiqKjo9utR49zZ06DbK3vXr5El27dQiIiPVycQXE62KwGtWqp4MIPwtTd22fM+An79+65dfMGSC7QW2hUVCXgwJs0bdqhY6dOXbr06tUbGukGVwkVqbt3poIORpe0aNmq/8CBXbp2U8xNMHb8BDhvr1+9zM9JHzvbts/wSS8eXn9868Kze1eg0T1z6uT5s2dgm8XLlqPmpN8CJrNUS0sLzgmNqtx2FuTn37l968njR9nZ2QQCgcFgUKk0kAUgteAAS4oRfW9hadmte/feffvVXEPoMzBLmXARmltYquHx0Dt6+N+5noMqEtJyBVK5QoWLk1j/YK6/CqDfELVahtiLw33Wwoz+KovLr4wZ17xddyvnqJRwO1BaIAoPHDleq8EJ3EdlZWU7d2yfPXfel7Z5cP9egK+Pq4dn7z51igEsD6fasmWrpA0pLSojvhmbmGzaun3i2H8OH/9f1W/l5+U52NnMm79g+cpVddlLg/nv5o2YNZHuXj6bUjaIxWKrJUu1tLRxsnRrhYWFoPJBvBIIxL+mrxg5eYmiYoZ5Yx2yqR5F/hFkpSbtW11sZnoU12mNYVI0Zn2dzfHZ/sZvx1vMmBUDA6PB/G5PDb5QiiZ4xMlEwOsPXKFCkH9QSEkBy4rzc3CyKKHzFixswC5yc3LWJSWGrYmu4/YTJk3eu3vX1cuXBgwa3IDdVUvXbt2DQsM93V2Li4sdbG3iktaamZkrbtChY0eYQGC9eP4s/f37kpISNosFp4VCoWhpa5uYmJqamZqZW9Dq7uf8BZREKjSHPXr2Gjt+YuMmTapuDHt3dvMIDwl6k/b6+M44ApE4bPwCEHAcVunVU3svnUiFmSOHDl6/esXd27fuUbfqBZPJtLRsxOVw6Apa88zpU+fPnIElPXr2nDlnLpzMau0a4QRmZWbcu3s3wMdbV0+3R8/eQ4cPr7oZCvQZkGgDAIXCxOEe/XdeLlWhHCZHrCdLByAQl//yub9qBI+oVTKoVYm0nIhXawlqVaH32K7bwLk2wdti3TLS00F17T90pNZkqpOmTN2yaSNcddCrqbo2OMAfpFu14vJLQIfq6ZMn02bMDAgKoX5+R8BHKGrFEqt1KZsUl+/ZtfPyxQsbNm2hf0UHry6EhwbDPbX34GEcItNHvnv7Ni4misHQWpsQf2D/Pri1Ybm+scV8+/DGLToofpFMwjcxomlUClMCXk1HQzmE6jcCM2bFwMBQLb+VVOUJpaWVOpUnS7yumIzqw/tXSQFL2cxiAoFo7+T0z9hxDdgFtA2p27cFBIfUvqkC02fO2r51C5lCUaE1W/eePaEaPh7uoBEdbKxBrRobK7uFkcnkTp27wKSqnSpSVaR2695j4uSplo0a1fAtUG4ubh6hwQHv3707si0KTyAMGTNXXVN79NRlg/+ZfXJf8uX/7SwoKHCys1m2chWoB5VXGzUAKCsrQ62TD+3ff+H8uRGjRvsEBNY6lAvHaNmoMUwTJ0/JzMy4e+u2v7cXfLHal78aGhpsNguOV11DA5eX9+rxTam0wokbYPEqpKriJfq7QsDj4GCLyhAfRxJRrYWZOqhV+YF36/+XgMfdk+z/6uWLebNn7tp3oFb9t9BqMSi2y5cuKsZlu3P7VkhggJevf7fu3etVvcCQMBt7xy8N6K5atkQxFhWHw3G0sx46bISSeFU5H3NzbVevtHdyVhwbbtqsWVzi2oS4mPjYaDSWXI9BY6Yv9aZ8bnWto0lqZEiTv+Wnkgna6kT891WGmDErBgaGqvh9pKqiToVO/JscrjxGFZD++vHawBU8ThmFQvENDGpY4PdXL14cP3bUy9evAd+dt2BhSvI62HvnLiobLAThC8fi6+mBvItE1Oq675MJtmEiVQ6NTnf18A4N8s9ITz+8JZJIJA0YPQOWU+kaExc4de03eku0c1Heh3WJCSAoFy9dptrK9+zd58qliwMGDQKpGh0ZAT9HYvL6BpRjadkIpgGDB9usXOEbGAhLlBzRpOXleDVELKBxGECNZb551rhlhas7m1fxEhzUm0SKU6Ht4M8JCCXUywpOC4UEapX++gNHfof2HTGZy2Ye3RHz8MH9xQvmbU3dpZQvtCq29o5B/n6aSLQ1RJj6eXtCr6Beg6mKVHvjvH3zxtnBbu36FEOjCuvPUyf/3blje1RsvKGhiiPyKnFw/74L586m7tmHxlKVw2azPVydjx1BBlnhfpm+1Kv7wM8Sc+Dxahb6VH2tim/BvalFJ9K/HDb1O1AXY1aYmhg1JDsgBgbGn8BvIlWVdGpaNlcxaWra09vrQ61BK4BICg6LaNib5aT4OKlU6uTq1uBKLlm+AgoBtdqmbfVZxRsAksDTzz/Q1yc3J8fBZjWo1W/qR/+VIlWOurq6m6dPcIDfh6zM/SkheDyx38gp6KpGLdq7RO6B3+vdiwc7t2/T0tKaOn2GCg8Bfn0qlRIXHcViswKDwxQDfjUAkDgJ65JXLVti7+SiJFWFAj6ZQpFIxDQaTTbCyk57ekcuVQWiT+aqIrGU8HXu2L8EJIJMrbJEcJ/SyPjmpnTF+3T4xEU8LvvMwZQb16+tWr50/cbNtRqRQ6fR1cmBx+dFhYf7BwV36NhJhbUFsXjzxnV58Cm4910c7Vu2ar1j1x4V7qUqcHIcbK179OxZNfjA/Xt3bVetzMrKhHm4kBY4ROgZfpYNi04hNDGhUUkV541ExOtUJvL9GcCMWTEwMBrG7/BQUNSpbL7kzec69dn9q5si7EVCgYamZvia6LbtGiITb928OXT48K+XmKtsbKMjIygU6lcqJEUGDR4i8PAMDw76kJXlZGcTm7i2YYG3aqZakTph8pRqk7LWBVBvHl4+wYF+2R8+7N0QSCASew+tMD1Echr5bFgbsOzti/vr1ya1at26Y6fOqjoQAH7HoLCIE0ePqOpXAFXh7e7m4OKi6EPGYrHgGOFHMTE1hRlQYCBVR0yykm8A1y3q4yKUlP8hA0pkopquBhH1elSnEpqZ0uFulVamOB4724bHYV09tefs6VOOdjYx8Ym1FhgQHDp29MgzFy+rtp5e7q7woFgTE4d+/O/mjaiIsLDI6GbNm6t2R0o8fHA/yN83Oi5Rqe8HpyspIS42ao1YLFbD40dMWPTPrNVyYxKc7H401Cab6VPUKj+qU/AM+k/6eK/VmHXuMJO/e+qTfhqRjYGB8WP5SZ9ldeczncpD3vsr6tSHN89ujXGViEXaOjqR0bENyw7q6ebSuk3bufMXqKTCDs4uoUGB8xYsNDM3r33rujFy1GiRUBgVEf7+3Ts0ghVoI1UVLhKJ/nf82K4d2wtkcaa+XqTK0WQwPLx8gwJ8c3Nydq31JRCIPQaNQVeRKdQlbvERztOK83PCQ4K37NhZ6xvheqGvr7/AarEKC/T2D3B1cpCrq7yPH9GMEvn5eYaGhqCJQaq+f/VQMdUQTyBBparMavO3DQKgBIWEDPWhvo9w+E1NaG9zeeWVanXaUk8+j33n8onDBw/ANRwYUkuUN7g4jU0bkrnjS5QUFy9dvNA/METepw3086VQKfsPH1PhXqolPja6tLT0wJHjSsvh7rCzXnXrv5swr61nNM82tEX7HoobkIj4xkY0Bv2TB5W2OpFC+tnH6eXGrCye5MDVPNCsmDErBgZGtfzaUpVfo069dfHYriQfqVRiYGCwJi7e0rJ+L6lxsqBUqdu3yTOmqgp3L29/H++Vq60NVGfx9s/YcQK+ICEu5k3aaxcHu6jY+K8JPoXy7USqHIaWFqpWQdulJnjhCYRu/f9CV6lras1ZHZjguzgnO/vooUNTZ6jSDEDlgJIePGTo2dOnR4xCopLl5uagXm7Pnz5t2669tg4SXYjP42Snv7JoWhHgDHpZ6IxIUg6X7Xf2evmBUMl4rXIik4vcuVrqxMZG1PQ8vlytzrEOhhP15PbFHdu2wuUBd18NRUEPjUxSTR+msLCAw+YE+vnI81o9f/YMuqk+/gFo2uFvR3Fxkc2qlYuXLoNLSGnVyX//5+bsiCYm6Nhr2OxV/nSNz6Sb7ATS5G/5qSS8tgbp17qWoMeycKQpTJgxKwYGRrX8wlKVL/oUl4rNV9apN88d2r3OD9aamJpGxyU0IGlqSUlxbHTUnHnzv0XmT9+AQGgFXdw8tLS1VVXmpKlThULB+nVrXzx/7ubsFBEdQ2loMP+qIrVLt26TpkxToUiVA6fXw9svyN+nID9/R5wHgUDs3GcEuqpF+57QPD/679zBA/umTJ/+TaOsfz1Dhg0PCwpEperJEyfmLVoEMzdv3pgzf4FEIkGzd757cV8uVZlssUgX8YhH8lexRfqapJpK/72gU/Dl5QRQqzhZUiuJFJeZz0NX4fH4RY5R64KWv35yOyk+TlOTUUPgUrhQlRyPGoxELLGzXiV3zDpx7Oh/N2802E+r7vx74vihgweqxr3i83j+vt67d6bikJcMtEkLnfuNnKq4AV5NzUyfYqhdodTh7mDQCOrUX3h4vlZj1h4ttX7uZwBGXdFWJzpMbqTxK1+uGN+TX1WqCkTlJWwFf/9spfHUo7uT/WGtpWWjqPj4BuQIZZaWRkdEqDDLVFWCwyJcHOz9goLodJUF1pwxe45AINi6edPjRw89XV1CIiLr+968qkjt3KXrpClTGzdpWut3G4yuri6o1eAA38KCgq0xrosIxI49K4IQDRk7D6Rq3sePTx4/Uq3FqsphMBhMZik6/+FDlpmZ+ds3b9B8oQQCoU27dg/u3Xv15Nagf2aj24gk0re53Fbm6tD6CkVS0G1aP6tx4bcARBXcsmiqVQMtUKvl2YV8dBWRRFrqnpDguzgj7Ul4SJCWltbM2XOqLUQg8137+sq8fPF8+9atcmF667+bz54+sXVw+vqSa8bdxal5ixYbt2xTWv7s6VObVcvh+oF5s8atFjhEGJt/dgPSyIgHlTw5KpGA19Eg/jbGnTUYs/7oqmGoDH0t8soxKrOCw/i9+SWbRiRvKluE6lSuQKo0nnr70rGdST7lUqmFpWVMQqKunl59yy8rK4sICwEpqcpKV0dEdIy99aqI6FhVjQwB8xdZCYXCXak77t294+PpHhQaTiTW6Vf+ISJVjr6+vruXL6jV4qKiLWscF7vGtus2EJY3a9NFU0uPxSy6f+/eTy5VcchJQ6TD1SuX0XQPhw8emDJtOrqqc+cuIFWf3L5479pJuZEDNMAZ+fzGsjebME8i4ul/QCgAOZo0UKvlHFmqVWMdslhSnlciQFdRqPSVPslxngtyMtM83Vw0NDSqDfgvFIq+3ohZLBZfv3ZNR/fTyxMBX0Cl0r5p6LcXz597uDqHr4lq2aq10qqU9esiw0LhLoZ7cPCYOePn2hOInz0fDLTJFvpU+fgiiH4G/TeMp69kzApTAVP0oyuFoRoY6sS/euj/6Fpg/DL8elJVJCkvZokU4/wrxk+9e+V/OxMRnWpmbh4T3xCdymazw4ICQyIiVVnpLxOTkLR6+bKEdckqfLu9ZPkKPp9/6MD+WzdvBvj6+AUG1Rz3B5rqE8eO/iiRKsfQ0NDD2zfY36+kpHhTpMNSt/jWnZHg55bN2z27d6Xa3LA/G+XliPnpof37oPuR/eEDqH951q6hI0bu27uHw2bvSvI1Nm9q1rgVuryoTAhSw0AWCJPJEZMIpN9mbKwuaNGJcCtzBYhaNdenQJ+zkClEV9HVGav8NsR4zCv8mOVga62uoTF0mHJuMIFA0GArFzlws1w8f04q/ZSLYeDgwfGxUQQiYeVqmwYkXq4VEKPp79OrWhfADehoZ33l0iWYZ2jrz7EOatPlswjQRAK+kRFVHs4JL/Ogov70HlRfidyY9UdXBAMD48fwi0lViRQHOlVamTdVplM/NTD3rp3cEe8plUpMzcxAAurp17vTxuVygvx86p40VSUkJq9ftWxJ1TCKX4O1nb1QKAQBevXypfDgIHdvn2o3qxCpqTsK8vNxP06kyjEyMnb38g4O8GcySzeE2S73TGrZoSdDBxncYpYyf0iV6g5oU3MLy3NnTg8aMpREIt29c6dbj0+e2hnv348bP+F/x4+VlZVtjLB3jtwDUgxdlVXAp1HwGlQCdMDg8jbQIv9abjFfCYgtuKF5QkStNjKkglotYVUMnoFcs/bbGOM5r7Qob+WyJdtSdynlexMI+BSKCrxt8AT89JmztmzaOG3GTDRp2f7Dxy5eOD998oQ+ffuP/vsfy0aNVBJVA3rCtqtWTJk+Y8myFUqrLpw/52xvV1SEBINr27X/HOtgTa3PYiRr0olNjGikyvFTWSwF0jcQ0hgYGBg/F7+SVJWW44pYQvRdv0hSrpQ39cGNMzviPECnmpiaxiYkNeDlHY/H8/PyioiOUWWl60Zi8gbrFcsT1iWrsExHF1doyM+ePn3m9Cm6urqtg6Pi2mpF6sTJU5o0VVnA14ZhYmoGajUk0B8k3fqQ1Su81koliDkj/qdP6PTo4YP2HTqAGIVuEnw8c+pfxe7Hwwf3hw4f3rV7Dzcnh8KPWVujXFZ4r0OH0kGhvsvltbFQBxWCCDW2SO9PcrECdDSIUlY5dD5hvokxTSotZ3LE6CpdQ9NVvhvivBawy0oWL5i3e//B9h06yr8oEAjIlK81AMDj8bDHseMnxMdGb9yQbGuP3Cnw0wwdNhym61ev7ErdnpmZwWFzaDSalrY29EMoFAp8C364O7duha2J6tGzV617kUqlp/79357dO+MT1yl5akKvEi74bVs2Q4FEEnn8XPvBYz6zzYXKmOpRjHU+eVBp0giYSwoGBsYfwi8jVcsRnSpC3/VLpDjQqWjDhvL49sVtMa4SidjY2CQmPrEBQaCEAoGPh1tkZdDv7wy0PVFx8fY2q+sS9rzuuHl687i8a1evHDl0UF1DA01SqiRScUgCp24/g0iVY2ZuATUPCQpgs1jJIav0jS1wSF6ob5vK8uu5duUKiUx2cfeE+fCQIDgExbXPnz9bZWMLM/ArIFEaHl4/lhoLogRdC50uuYuV4M9zscLJ4gAUlYmEYimI92YmSCIr1OMKMDZvutI7Od7XisVizZs9c9+hI6izGk4mValUlcUwsrFzuHzpoqOt9cw587pXjoj3GzAQJnSex+OWlpSKxSK+QPA2LW39uqTeffuikaRq4OmTJ4cO7n/y6OHov//ZvlM52VXa61fWK1e8fPEcPdIFDhFy4xAUCgkP8l3u2k8kqOmok0i/oW0qBgYGRvX8Ms1hMVuEjqFKy3Fvcrg8gUS+Ku3p7S1RTqBTDY2MYhITjYyN61Uyn88nEAhuLk7RcQkqrnR9IJPJgSFhbk4OKjQ/wOPxPgGB7s5O9+7e2bl9G41G1dBg7NyxTS5SO3buPHnKtKbNvm0OngZgYdnI1d0rLDiAw+Fkv38FS1q0bPmjK1UT79+9Y2gxSktKTExNQbuUlZVZWFrK1z5/9qxdu/bo/IzZc16/fnXx/PnzR7ZYNG3btd8odDmHL8ks4DcyrHCxIhPxtD/JxQqUl54mqZCF3Oag15ub0l9lc7j8itvcolnb5R5JSQHLiouKZk+feuDIMQsL5PQK+CowAMCrqZVXGqoOGjykUaPG0JFLjIvp0atX9x4927Rpy9CqCGVKo9Fhgs4e9KMEfMHufQc3bdyg9oV38AUFBceOHDp98mTrNm0mTZnq4xdQdZtdqdsD/Hz5PCRQV98RkycvciN/fjh6DLKlIVVuEEKnELTUMZWKgYHxZ/FrSNUSjlg+hvoul8uuHG4Bst692BBmKxYJdXV1o+MT0Ljr9YLL5Xq7u6rWVLRhaGhouLh7+nh6BASHqKpMEokUFBbuZGf77OmTjevXy5f/tCJVTuMmTVzcvYIDfIVCxM+mZ6/eDSunpKT4+dNnaWmvM96/z83NLSwsYLFYQgHiaU6mUBiaDENjI0tLyxYtW3Xs1Kl5iwYK4m2bN+V+zF2/cTPMR4SFuLh5KK49ffLfcRMmyj/Cr5z+Pv39u7e7knyMzZuaNqoYIyxkCkGLoC5WpRwx8Q9zsQKFiqjVMqFYUg7yr4UZ/VUWly+sUKvN2na1colOCbPN+/hx9vRpoFYNDQ2hn/n1o6oisYjNZss/woXn4e0DnY07t29dunA+OSmRyWTq6iEwGFrl5eWPHj7w9PHt3KUrTma8oeQQKZFIzpw+dfTwwfJy3PgJE3ftO1BtCA7ozzg72p85dRIny3Yxc4Vfp96fOY0R8GqWhjRdzUoPKjU1EKl/VO8FAwMDA+UXkKplPIl8DDUjjy83YgPyczLWBi7nc9kg8sKjYszM6h2krbioKDY66mfQqSjQIq5YtTo4wB/aQlWVCW152Jooe+tVb9LS4KNFo0ZWi5c2a96QHLPfmSZNm+ro6OblfezQqVN989A+f/r0yuVLt/67mZGeLs+EpAQI1kJBAYhX2PjUv//CEgNDwyFDh42fOMnUzKzu+7p29crLF8/3HDwM8/v37Bk5+i/FzA5sFgsOQTF9PPwiQaFhyxdbsVhlKeG2ii5WHwr4dApeHXWxYosMGH+WixUeUatkUKsSaTkRr9YS1OoHjryb2q7rgHm2IVtjXDMz0ufMmLb/0JGvjADA5/F2pm5fvzYpPz9/y8aUhYuXyFcxGIxhw0fAhH4shidFUVEZsywxPiYkPAI6NuhyRan6+NHDQwf2P3v2dOSo0QHBYYZfMEMS8Pkn//1fWEjQx9xc+NiiXY95dqHaekaK22jQiE2MaeTK8VMyEa+jQfrprbUxMDAwvgk/u1Tl8CXyMdScIgG0YfJVzOL8pIClbGYxmUIJDo9o3qLe2gvVqSocwlQJJqamBALhQ1aWuYWFqsoEKR8ZHWuzakVWZmbOhw9M5s/uTY9y/uwZEHkwM2v23Dp+pays7H/Hj504djQnO1txua6BiVmT1vpG5lq6hqALKTR6uVQq4PM4rNKi/Oy87PdZb58L+NyC/Px9e3Yf2Ld3+IiRi5evqItzHijRjeuTl61cDfNPHj8GTaOUA3b/vr1TpilnhQUp7OXn5+7spORiJS0vf5vLa2OpTiKoSSR/oosVCDI9BmK3CmqVRFRrYaYOalXuQNm132g+l7Mn2f/1q5fzZs/8658xX1KENcNisbZt2bR5Ywo8BNAlL1++qGF7XV09mGBGT08fj//kzwRSlVlauiF53dkzp9q37zB56jS/wOAvFXLzxvUjhw7+e+I47B05UgLxr+krRk5eojguC/PGOmRTPYr8owaVoEnDPKgwMDD+XH5qqcoXSct4FeOphWWi3GKBfBWXzUzyX1qcnwOPe9+AwAYEhy8pKY5ZE/lN81E1GDdPr8S42OEjR7Zu01ZVZWrr6ETFxluvXJ738WNifKyTi1vbSuvJn5PsD1l7diFZJbv37Nm7b99atwfNsWfXThCpPF5Fik6Gtn7HXkNbdezdvF13DUYt2XGlUsm7lw8f3Dh9+9JxPpd95vSp69eu2jo4oYlSa2D1iuWDhgwdMmwYXFH7du9SuqI4HM7L588XWi2u+sWevXovWrIUZO6Lh9dP7IwfO8cWXY64WOXwWlnQ1WQR2cq4Egb9z1IqRLwa6mUFwp1CArVKf/2BIw+f3HfEZB6XdWRb1KOHD169ejl9xqxJU6bWXKAipSUlGzes3751M/RqcDItSKHSoc+iaANQA1KJVPGFPo/LTd2+bfGy5Xv2H4IeZrVfefMm7dCB/YcPHsjNyZEvbNSi/ZTFHo1bdFDckkzCNzGiaVQKUwJeTUeDRMZsUzEwMP5sfl6pCi1TaWXqVCZHnJnPl68SCnjrglbmZr2FZsbZza1vv/71LRxaqcjQ0O8W578BrLa127Z5E4vFqkscnDpiYGgIatVm5fLiYpDpEa4e3g0Yiv4+lJaWrgkPFQgEmpoM1Ke+BoRCIYjUPTtTUZFKJJI69hoGgqZlh151T6yAxxOat+0G07jZdhdP7Dh3ZDOozJBA/8zMdKsly770rTGjRnTp1h1VokcPHx4/cZLSBptTNoAe/dLXZ8+dl/bq1eVLF88e3mTRrG3nPhWvmzl8cVY+31LmYsXmi0lEtT/NSJFEkKlVWbIPOPbmpkhMAHlSumHjF8CvfHRHDJ/H27ZlU05O9pSp0/F4NTz8ikSi7F815A8eD7JSNqeGxpb698SJnTu2c7kcnOwX79p/9MjJS84e2nTn8nFO3aSqRCpRjJtGoVBt7R0HDBpUdcvi4qKjhw4hvv+PH8sX6hqY9Bg0tsegMUZmTZS219EkNTKkycumkQna6kQs5T0GBgbGTypVZSFUK0L98wTS9x95cnNDmNkS5ZL+Gnn6r1htPeqvv+tbOI/LDfTziYyOVW2dVc7sefOd7GxVKFVxSBwo8zWx8XarV4JYBy3o6eNrYdlIheWrBFDSYUEBhYWFBALB09e35rfwoAMiw0KyMjNhnkSm9h81dei4+UqWf/WCQqOPnrqsx8B/Nkc5Z755mrptG5lMmTt/QbUb6xsYslllB/btLSwo6DdgYIeOHRXXvklLk0jErVorZ85UxNXTKyMjPf39+9RELyPzpiYWFSHDCphCOpWgz/hDXaxwiIGmmq4GsVjWX1WnEpqZ0t9kc6WVz4FB/8xu1alPaoJXRtqTs6dPwVT3kglEUs9BY0dMXmwgi4NGoyMx/9lsVl2+KxbDb/HpsSmzVf1sA+hfQWUOHdh/5fIl2BhdSKVrdOkzssegf1q071lNffBqFgZUPUaFpQfIbAadSKf8WZ0TDAwMjC/xk0rVYpZIHur/Te6n0RTg4Obwp3cvwcysOXOnTlc2AawVkUjk4eqMBmn/ySESibGJSc4OdgFBITQ6XVXFNmnaNDwq2tHWlsNhR4QGe/sFGho1XNipnKzMjOg1EaD88Hi8o4urUnYiJbZt3rR96xapVKqmptZ94Jhxc2y/RqQqomdkbhu4eX3I6tdPbm/ZmNKuffuu3bpX3UxdnQ7X0r7duxHfr891KpAQGxMdH1/zjmg0WlBo+PIlVmwWKyXMxjliD01dE12Vlc+nkStcrErYIv0/zMUKV5GQiVjCQdSqJo3Q1IT2NvdTr9XYvKlj2M7zR7ee3LtOKODVpUASmdJn2MThExfp6H8KFUKhoVKVU5cSpBKJ4ot+RbeqW//dBIUqN0XFyaxRW3fu23Pw2I49hxJJ1acqoFMITUxo8uSoJMSDChkZrktlMDAwMP4EfkapCi2TUOZFAU3S2xyuUCHU/+X/7YQJZoYMG7ZkuXJmwrpgZ70qKXmDqqr6HVi52mZtYryji5sKy2zdpm1QWLibs2NpaWlYSKCPf5C2gsf6D+S/mzc2rk8WCJBIty7uHiNH//WlLQUCgb+3180b13GyhEazVga06qjK4WccEsqKtsQtPtJ5en5ORsyayG07dyulg5eAapGZLXbq0gV1/1Ik/f17C0tLAqH2W8zM3NzLxw96UAW5mVtjXFd4rUWXS9EsVpbqRIKa+I90sQKoZLxWOZHJRdSqljqxmQnt/UeevO8KMnH4hIXDxi8Qi4Tl5VL4D/5KK2c+LZEi/8CMuqY2VSZMP9uFbEmdDQCkigYAUGhuTu6a8LAjhw5++JAlX27RrG3PQWO7D/ynBiNpJDCZNlm/cjAVjkWdQvjT7JIxMDAwauWnk6ps/qfQVO/zeBz+p1D/T+9eOrQFsS5t176DUiqgOrJ6+bJfS6fiZIOgoFPtVq9aExtXbYDGhtGla1cfvwBfL4+C/PzwkCAvX3809fmPQiQSpW7beuH8WZjX1GR4+/vXYPnAZrNdHe2fP3sG86079bFyjqbSVZCfvSogYqYt9U70W/whK+vqlcuDBg9RXAuSmioL2C4UCsnkz8bMJBIxqNu4pLV13FGvPn0WWC3enLLh+f2rJ3YljJlljS4XIlmseC3NK1ysWDzJH+gMTqfgy8sJoFZhHtRq20YaGXm8Mu6noHUg8kjkhoesqhhV5dTNrQqkamWPpays7MD+vYrOUtp6xj0HjekxeKyxedMvlUAi4qHLocsgKdofE/Bq2upECgl76Y+BgYGhzM8lVdHGGJ3PLRaUsETyVVnvXmyNdpVKJWZm5sHhEUrKoC442dmC2lNZXb8vji6uURFhrh5eKiyz34ABTq7uEaHBH7IyoXBQ/w04qyohNzcnMS4mMyMD5ps1bx4QHFpDWFM+n+/q5IDqVKC4IEcIkvHbSFWgVcdels3bZ755euHcWSWpyufxqTQaDtHZQhLps/HOBlxsc+cvSHv1CgTxmYMpFk3byAPCs3nirAK+pQHqYiWhUwh/YHxNJK2oGq6MKykvLycjEazoBUxRdiFf0TSowVBpyMXDZtXJVhUxAKgMVnXn1n+oToUuTec+I3oOHlutKSoKIkY1SCBSNT8fNwWdDZqVQcfe+WNgYGBUz08kVaHVQY3ScDI/ktziTyFUS4vy1oesFvC5DAYjbE2UVmWew7rj5+Xp5uWlwnTh3xkLS8s58xeEBga4e/uosNjRf//NZJYmJyWmvX4VF7PGwcn1SwF3vh3Xr17ZunkjCFCYHz9x4iobOyXZp0Sgn8/zp09hplfvPndu38rPyYj3tbIN3KyppfeNatix5xCQqo8ePFBazuFw1NURG2KlQPQPH9xv175DzUdRLe5e3hlLMjIz0lMTEBcr+chcQalQi07UUifC3cERSBh/3sAqoE4hkAj4Eo5IIotaZaBFghOSXcQvZYul9RGsIA21NYggHAuZFU8YKg35EUXQ4agyOl4VWQSAivMvkVT0q/2ST6trVv9Qgt1p0gh6DBLoVCUxiscjIhWOi/iHOcxhYGBg1IufRaqWI65UFU0OXyhNV3D5Fwr4ycGrmMX50PYHhIQ2IDB+bFQk6Dx9/drDuf/MmJmZL7BarNpEVsD0mbOYpaW7d6Y+fvgwOSkBlKIKC68ZUAbbNm+6cvkiTpakwMnNXWnYsio7d2y/ce0azIwdN2HazFmXL13ctCE578O7BB8rm8AttQZPbRhmjZFsq0wmU6ZNP5lJcDhsdXUNXIUBQIVUvXH92vt37xYvW96AHdHo9KDQsBVLrGBHqIuVfLQ4t1gAygyH3B0SMkFNDa9GIqj9aeNwZKKaoRa5jCPmyGyE4GMTI1q5EU6E9HCRxwX8qQwUUjFTsbxyCZwxKhkZli4sExVW5sGgVFqvcthssq5uzXWQSKRVu3PVmh/QKAT0Rb9S6AYQr1QSnkbBU7HX/RgYGBh14GeRqkyOWCRB3Kfgz9vPXf53Jflkp7+CGZAynTp3qW/J27du6dOv/08bQLRemJiaWi1ZGuTv5+Xrp8Jil65YyWKVnTh27L+bN9Q1NBYsqiZevcrJyspMjItBc0q1at3GNyAQjq7mrzx8cH/LRiQFrp6+fk5OdlhwoFQqNTExhfncrLeh9pOnWLm17tRH7kGvKqj0igIFfL6iVGWzOXC6cEhvSkimVIzG7dqxI2FdcoP3ZWFp6eHj6+3ulp+TsSPBa4lrRUg1rkAqlpSj/lXFbMQwBhQPaDVNGvGPChGvJjNXpZLxTK4YTQqgJtOssn/rAUFB5sv7A2w2S6c2qVouleJrDHZKIuJ1NUl6n5ui4lCDWqIanUyA5Vi0VAwMDIy681NIVWiGuXJXqo9cvvCTy/+5I1vuXTsJMzNmzR45anR9Sz7177+6uro1Bzz6tTA2MaHT6e/evm3arJkKi3VwdmUyy65evnT+7BlNTc3JU6ersPCqXLxwPnXbFqFQCO33lGnTl61c+SVP+YL8/Lt379y/e/fJ40d5Hyu87IsKC2FS2rKspGDzGkc1PL5Zm66jJi9p3bn2BFd1hM+tcLghf55uns0qg3OFQ0ZVBeiLYx8P94CQ0LrnHaiWvv36z5m/YPuWzY9vnWcxi1DDBuTVP1+CDqyiwBKBqFwoFtEpeC36T3EjfzcoJLyhFhmeGzyhRCQulwdbrTuK9r7ymAC7dqba2jmg9sdfQiL5ZABQLS3N6NTPRSp0MOgUUKh/opExBgYGxtfz41s4aG+Ylc68H4uFTM4nx96Xj24eT0V8U7r36NGA0FQPH9z/kJXZsFexPzMOzi67Und8zM3t27/eabq+BKgrH/8AV0eH+/fuHjl0UFOTUUOgqK+Bz+dvTlmPBpliMBiunl7VJht7/+7d5UsXr1y6CDNKq6DvYWpmrq+vr66hQSQSxGIJi1VWWFiYnZXFZDLLpdI3z+7C1KHnkKmL3RXDZzaYvOz3OFlcAg2Nz5y3CgoKhAIk2S9objiW2KjIeQsX6dY2LFcXxk+YCFIVZjLSnrbvXpEJCbpz6lQCiycRSxDXIk2ZIw4qYUGqaav/+Hv5OwMaHY2TX/W9f8WHT/9XfJZIy4tlzpqKo6o6esY0dU0eh7UuMeHQ/n3Wdg7TZsz8ktGqYgSAmkFNUelkAulPGvbGwMDAUDk/snkTictBpKIhVAFog3OKBfK1RXkftkY7S6USE1NTH//AOjYPckDJnTh2TLUvyn8eZs2Zu2rZEhVKVZws40BQWLiDjfXLF89Tt28FIdiv/wAVlo+ThRpNjItBQ5C279ARxLGBoaHiBsXFxefOnD5z6uTbN2/kCwkEQqs2bbp06dq2fft27dprfTkEbH5e3oP79/bu3gUC98nti2lP74Ba7Tl43FdW+9Xj/+Bv23ZtlZZbWFju3b2TWcZUp6vDfidNmaoqOxNdPT0DAwOQwplvPknVAqYI+nLyEUQQW2b6VAMtxHkLVCx8/APjWKGoqVW+/v/cKLTqlkQCdMrUkGStFDhhaujJpNDoblEHju+Kv3ftZF5enpe7a3xM1KLFS+fMX6DUOcEhsrhCqorF4uvXrtZQKwMGGRtGxcDAwPh6foxUlZbjyrhiHtLsVrS7MP/+M1cq3oZQGw6Lieby0WQw6lU+tCJhwUGxib9ASqoGk7Q+JTwkaOacuZaqy4wKZztsTZTNiuWZmRkpyWvpdHqXrt1UVfiZ0yf37EwViUTQ0s+cPWfRkqWK3Y8H9+8fO3zo2tUr8lyU6urqffr17z9wYLfuPaoqhmoxNDIa9dffI0aNPrh/35aNKTwue0e8Z3FB7uipyxpcbWZxwevHt3BI6FNli4LeffvC9Pzp07jY6KnTZnTu0rXBe6lK6zZtCwouZ7x5Kl8iEksVN5BIyzPzeWKJ1EQXMUtg8yWgw5TsIzGUAPVKIqgJxeV4NZyOJqmorCIIgK6h6Xy7sGHjFx7fGfv8/rX8/PywkKC1ifFTpk2fMWt2y1afUuNKpUh6qru3b3u4Or9+/Qr9LpnyKbQIvnK89k9zesPAwMD4RvwAqcrhS1hIupkKVSqR4nKK+AVMUbmCwVlqondOZho0CS7uHg0wynS2t42MiVVZjX9W7BydPVyco+JqSd1ZL7S0tNbExq1esSw/Ly8xLsbN07tFy1ZfWSaXy01ZvxZad5jX0dH18Pbp3rMi/CQI0/Nnz+zfu0c+jEokEvv07QeKs1efPg1LeQAKeOr0GSQSKS46Cj7+b3div5FTNbUa+F7+wrGtEomYTKEMHzGy2g3atm+/fuPmhhVeA63atLl65XLmm2c1b5ZTJKCQED8euH1KOWIinoS9bq4ZOoWAvskx16ew+WKBgmW8eZNWK7zWZb19fvbwpkf/nS8rK9u8MQWmVq3bjP7r7wGDBnfu0kUsRjIz79m1E31ede03esriT5nkoLeAerkhg7fY74CBgYGhCr6rVBWIymV+u5/ahkKmKLtIoLgEuHJyz4Prp2Fm+qzZg4cOq+9ewkOCHJxdGxDV8peDQqH4BgaBWg2JiFRhsQaGhiD0bVYsZzKZ0ZHh3n6BNQTkr5U3aWlJCbGFBQUw37lrV29ff109xE9IKBSeOHYUmvyC/Hx0S9jLmHHj//5nTA2v+GuFy+WcOXXq6OFD6e/fo0u6Dfi7wTq14GPW1VN7YeafMWPrO7T/lbRu0wb+sstKivKz9Qw/nX8+l53++nHLjr3wlYHoM/L4oFbVqQQQT8VskT723rlG6BQ8h48XSaQgK1ubq2fk80vZIsUNLJq1XeQUhfz0J3ffvnSMw2K+evkCpriYKLjjoHP16OFD2Ax+lKlLPdt1/cxIBk4+OoPlncLAwMBQFd9JqoIWBZHKF37KksrhSzIL+FyFvKkoLx/dPLApFGY6d+mytP6uVHt37+rbr7+FpeVXVvhXgcFg2Du7+Ht7gWZVYbGWlo1CItY42lqz2eyI0GCfgKCGeQv97/ix/fv2SMRiAoEwd/6CeQsXqampSSTi40ePpm7fJvfi79S5y/RZs/r07fc1dc7Nydm3Z/fpUyd5XK58oWmjlnNWN/DMSKXS1ARPkVCgoaExd8GCr6lbA2jVug1qVZmR9lQuVW9dPHZ0ezSLWdSl70iQUxX1LC9/m8trbaFOJqohbkOIWiVhI3o1oKNBLGSJpFIk+FczExqLR84u5HM+fxYZGFtMWugybo798wfXHtw4/eLBdQ6rVCDzoiMQiIPHzv17+krF9/4AnUow0auIEUHHLDEwMDAwVMQ3l6rlSGZICRtxUq54vy+SlGcXCopZn73xB8Qi0emDG07vXw/LtXV0vHz96/sK7d7dO1wOZ8Cgwaqq/C+BgYHBoiVLw0OCVJt2tW27dr4BQV7urkVFhZFhwd5+gXQ6ve5fZ7FY69cmPnqIZHjS1zfw8vNDY+JeOHduU8p6NJwqDsk41XveQivY19dUFQTEjq1bQKeKRMjwGB6Pb9+xI5FAvH/vbk7G602RDotdY74UDKsGDm9d8+4FUv+VNrY6Oirw668XoI/NzM0/ZGVlvn3Wtd8oOJC9G4LQ+gAPbpw5sTtxzMzV6EeRWPomhwtqFa+GzJewxboaf1xAgLoDClVfk1TMrnjDo0kjwKkrZYtziwXyqHkVW5JIHXsOgQkeStnprzLfPCvMy+o+4G/oAimVqatJamRIQ+1TyUQ8FZOqGBgYGCri27ZnfCESiEoezx/+yS8RQntQNXP349sXD2+NLPyYhZOZebl7eevp69drXyUlxUcOHgwMDVNJzX8tLCwtJ0+dFhu1xs7RSYXF9u7b18nVPSI0GARTVESYm6d3Hc0qXr54sTYhDn4RmO/Zq7eHt4+WtvbLF88T4mLRnKg4mUhdaLWklew1d4MBAXHyfye2bNxYWIgYGNBo9CHDhg0fOcrAAAkssG3LpnNnTj+9e2lzpKOVS7T8jXldOH9066UTO2AGSvvr73++ppINplXrNnDm3zy7c2Bj6NVTe6VSREV17NSZTCHfvX37zIENxmZNug+sqBtPIHmXy2tuisQE5QslZTy1PzP/ah0BtWqoRWLxJBx+hd28tgYRpjKu5GOJgMUVK20PDyXzJq1hqloUhYS3NKQx6BVnm4BX09X4/a2PMDAwML4b30qqiiWIWapA9MkIFdqArAK+og0ASl72+4Obwl88vC5fMmPWbNA39d2jt7t7YvL6Blf4V6d5i5ZDhw/fsG7t0hUrVVjs6L//Li4uSkle9/rVy6T4WFsHp5qHukE7Hj186PDB/VIpkn/SaumymbPnFBUWhgUHnTl1Eh1Hb9+hI1SyQ8eOX1m38+fObtu8KSszEydTEgMGDp4+azZDwaJ0/kIrsVh86cL5x7cvbIlyXui4po4hz84e3nw8FXHLa9O2rbOrW63bfyNat2lz/uyZjLSnMOFkAWWXrVo9ctRoHo9nvWLZ2zdvdib56BmZN2nVCd2eyRF9KMSb68sCAvDERLwaGnYU40to0gjqVAKcK46gIhoJKE4Gnc4VSAuYwhKWqGqnWhG46ox0yKa6FPk9gaSq0iDVM7AeBgYGBkZNqF6qwgOfpfDox8m8qT4UKvsuAHwe5+TedZf/3SURVySKhK+0a98B9E19dxoeEuTi4fH1lf+l6dipM4iY7Vu3zFuwUIXFzpozF7TmoQP77929s2VTyqLFS7+0ZRmTuTYx/tnTJzBvZGzs4xfQqk2b3TtTd2zdAhXDyYJJgUgdNnzE19QHLpJzZ86kbt+WmZGOLmnXvv2MWXMaN2ladWOrJcukEumVyxcf3jy7I859nl1YzVIbLsX9G0Ovn9mPk6n/iOhYpQxV35PWlUPOBAJxwqRJi5YsodORvEo0Gi0kPHLFEqvi4uKUMFuniN26BhWZDvJKBFQyXp+BjOpBX5FIIP1RaVcbAF4N5ClRnYpj88XcyqcWSPxGhlRLAyqcw1K2uKwy7bMiGjQibCN/0Q/XFQhfDSo2ko2BgYGhYlQsVeFZX8YTSyuHIuDf3GJBfomwaubD/y4cOZ4aV1aKONZoaWuTSKTCggJNTYaPfwChxryFVTlx7Ginzl1VGF7016VX7z5cDvfg/n2Tp05TYbHWdvbM0tLz585ePH9OS0u72sKfPnm8LikB1CrM9xswwM3DKzMjY+miBe/evoUlVCp1xqzZM2fPUVR+eDxeKlVWADVz6eKFrZs2ZqSnox9btmo9acpU6N7U8JXFy5ZLpJLrV6/cvfqvGp4wzzbkS1vm52Rsi3HNfIvEh+rUuUtQWHgd47l+I9q2az9g4CChULB0xSqlkG0g+gNDw+1tVrOYReuDVzmEplJoFZbEmflIQACQTWhAAAMGiYBF+KwNAh6nRSdq0pDwtNxKkwDo1GirE9E0YPBk4/AlPAGSKoxEVNNSJ8nf+ONkNgCwGXaeMTAwML4FKpOqQlnqKcUo5SUs8YcivlCkrEUy0p7u3xiSkYaMvaHDRWp4tQN7kZBAzu7u0AbXa7/p79+/fPHC6ce9pf3ZGDJs2KrlS1UrVQF3b+/S0tJ7d+8cOXRAR0dnqMLIKMjNQ/v3HT92BGagy7Fs5arRf/+Tkrz2+NGjqBIdPGToShtbAwMDdHs1NTUDA0N19YrE66CoeDwel8sFTSYUCsu/kM/99q3/Nm1Y//rVK/Rjq9ZtJk6eUrNIle9u6fKVYrH41s0bdy4fJxJJs1b5K20jEYvOH912an+ySIi4eI8ZN87WwalhUV1VCEj5gJDQL61t266di5t7cIB/TmbalmjnZR6J6IAxnMB3uYiLFegn6DQWscSgVrEYn3UBGWGlEUDl84VSrkACzzT51ViZxFXZCBXkKYNOxDIvYGBgYHw7VNAYV5t6Kiufz+IpuyawmEXHdsTeungU3bJLt27WtvYgUmxWIUGpRv3194CBg+q798iwkKT1KV99EL8VSckb7G1Wh6+J/lIe8wYAnYrAkFDb1avSXr/atmUTg8Ho3rMXTubNlhQf++rlS5g3MzP3CQj8mJs7b+b04mLEp8rY2MTWwbF33095nhD3FHMLUIFcgfTxe9b/2TsPsCaSNo6nh1R6L0pTsWM5e+96epbzLHd2EASkWABp0jv2LvZyep5nPe+z61mwN8QGqCC9p5KebzaLAZGWEE/Q+T1jntnZnXcnIXH/O/vO+xrpkGxMKFQFGIXMEiEIUcRiJExEdtb7jevXoRkEUGh0+m9z59X5xL9OgOZz8/CUSaX3791NufwXDo+f6RqC7gL2H9785+zhjaWFOWCTzmB4ei8bNWaMZj61L8yIUaOzs7L2792T9vDfE3sTpi7wRdslUnlGHhK+Co8DdVkZV6zPgAt9mgpQ9UB6ggL+ZwOaVSCWCcWyz++gwDcZiFcmhQBvAyAQCOSL0lypyhVIuZ+knpLnlgpLWLUDUclk0mtnD/7zxzYBn4tRKJglHksHDx0K5MiieXOkUqmRsfFSbx9Vzx4bFbkqKKSZb+GbZO2GTQG+K/2DgpmaC1wPFGVcUtJSV9fc3Jwtmzb4rgqqrOTv2LaFy+GAvUOHj1js6rp9y5br165iEGmLnz5j5vxFTuRPfT319fWBTk15yZoW8TS/DJnCnDnU5KBvFzRqPbj8kxUwGMgmElX0/ft3b99aWbapKC+XyWR9+/U/dvQIj8sNXx08Zdr0cRN+bOLcJ1CrHl4+G9YmPXxw/9aFY3gCYeJsz/v/nr1yej8adwIwZOgwT59laIaC1sICJ+fs7OxrVy5fPXPAxNK2/8hpaLtAJM3M57czR24AgNJi8SXaVBi+SjVwWOVkKhJiTyyRS2RymUyOw2GJeCyZiIMP/CEQCOQ/QP2r1+epp4pZ4rzPUk8BXj65dXxXXGEukj0IqJBZv/4267c56ITf1k0bc3Ny0ASqyifCTeTC//7p2KmThaWl2m/h22begoX7du9S4wagAXR19eLXrPVwdSkvL4uPiUTjmJLIZA9PLwqFssTZiaXwVbWzb+cXEGhnb/+5BRoN8f78NS4V1amAI9cK+nfUWTqpjr8j+GK0tbaeb+2EbqJzrgudF+/dtetOyq1jR3+/cvnimLFIxsumfHlQtZoUH/s89dm/536/ef4PmbQqHkXHzp1dl7h36dZNnQ/la7MqMKggP//Vyxd/7IgyNLG071yVtJbDl2QXCayMkDD1PIGUgMfSyHDRj5oAbQrK1x4FBAKBfI+oI1U/Tz3FFUg/FAlqRc8GlBR8+GtvQuq9q+jm0GHDl3gsVXqjPrh///TJE6Ayeeq0nr16qzSG0pKSWzdvhEXWu0QG0t7BIT39zf/OnRs7frwGzZqZm8cmJnkvdUeTQplbWKzw9Tt29OjtWzfBJrgDmTNvPrgVqW9tHNCLWUWCdwWVNRt9tr0+dCW/lz2zpz2zVztmRyt6nalB0TlXOzv7SEX0XC6XmwZU59Mn/zt3lsNha2vr2NjagW+Xvr6B0vNBKpWy2ayy0lJwR5SdnZ2R/lqZcBXoVDCYH/r0/WXWbMcePTT2Af3ngFuFqLh4V6eFxUVFuxKWLY89bGhala2tmCXSIuGMdJBPg82Xkgg4qLcgEAgE0rpQTarWkXpKIs8pFZRzJLWe+IuElReOJ18+tVciFoFNaxvbpd4+NQUBEDrxMVGgl4Wlpaubu6rjPnb0yPQZM1Xt9b3x46SfXr18sWn9Og8vbw2abde+/erwiEA/XyAExSJxSGAAR+ED4NCxo19AUJu2bRvoC/7iJrpkoJ8EourZd6lMfvcVCxR0k6aF727LUCrX9ha0Op+00un0Pn37gYJustlsoFtTnz69fuXy87TnRQWFYrFIIqntMI1ia2cHbpzGjBtvaGSkzkfQwtDT04uOi/d0W8LjsLZFuS+PO0SlVTl+5JQg4auYVAL45Fk8CRrHCgKBQCCQ1oIKUrVSJGN/mnqqsFxUUFfqqYc3zp3cv7aitADUGQzm/EWLJk+dViv6+o5tW4uLivB4/KqgEFVDVx46sL9r9+6duzQ3hvz3QAeHjn+fOfPubSa4W9CgWSAQl/v6xcdEFxUVYhSTqQucnGfMmt1oLlyRSEQmkyPm2q1MfoO2GGqT/H5pm57Lf5DOfv6eKxQjUYFupVWAgh7AoBCAcu1hx0CVawdLWp3nYDKZAwYOAgXdrCgvf/b06bNnT9JSU5+npubn54GbovYdHMDXptcPvU1MTDX0SbQU7OzbrQoOCQ0KLMp7vyt+mfvq7Wh2LqBQ3xVUdm5Lx+OwIolMLJXDiVUIBAKBtCKaJFU/Tz0FNnOQ1FO13VJz37/+Mzkm48VDjOJR74SJkxYtdtHW1q512Iu0NOWjfzXyv9++eePXOXNV7fXdAjRl0Cq/Fb7+Orq6GjQ7bsKP4GZjz65kUO/Zu/fM2b82pVdxcZGFheWKn9v0sGf+70GJkTZpwRgz5fp0kUT+9C3nwRv2w3Q2UK4vsnhiqYxTKbnxvBwU9BgmleBoywCaFVWu9mbUOk8E3uzgoUNBQTdlMplQKFTGFqhvtrVVM2jwECcX1x1bt7xJvfvH9siZS1aj7eD3W8IWGyvcAMCvmKhi3GIIBAKBQL4ijUhVuRzDrqxO4oJRXOo+FAtYvNpXej6XdebwxtsX/kQzlXfu0tXTx8e+XfvPbUql0qT4WCAdDI2M1EhMFRYSHBoRpWqv75zImDgvd7c1Gzbg8ZpcBj53wcKioqK/z5xOuXVr57atzq5LGu0iFovz8vJMTEyGd9MFpdZeEgHbux0TFHRTIJY9zuA8ymCDV6VyZfMl11PLQUGP0aERe9oD5aqNvloba9V5XnDjRFGAboJvqUKyilD9+s0o11m//pb1/v35f87duvhn2/bd+g6fjLbzKqUYHaQCZOvXHB8EAoFAICrSkHBpYuopIDpvnv/j7983AbUKNg0MDF3c3EaOrjcy5dHfD6MZjLx8liulQxM5fPDAqNFjvg3/wv+YdZs2L13iumnbds2aXbbSt7Sk5E7KbfCnMTI2+WnKlEa7CIWCrKz3NBod/PX5PB6LxbK2sSES6/Ch1CLi+jlog4JuVopkTzIRzYrMub5hv/rAk8rkFTzx5SdloKDH6DOJvey1e9gxHO0aVq54CoVK+ZjhCdw+1ZxzlUprLxBsRazw83/z+tW7t2/fpN5TSlWlQm0wpz0EAoFAIC2OuqXq56mnyjji3BKhSFL7iX/68/t/7orNy0L8Dkkk0vQZM3+bN19Lq259AMjPy9u/ZzeoDBoydMCgQaoO996dO7/MnKVqLwhGsXw+NiHRf+Xy2IQkDZrF4XChkVHeHu6vXr7YuG6NgYFBE/+sXC5n88b1B/ftBbqQSqX6BgROnPQTmUwmkcj1ZS6gkD5Rrjyh7JHCTwBVrhl5fKBcS9ni8w9LQEGPMWCSUD8BZM7VXtvSsG6vaDwer0xDAJBIJDUzEbQu5UogEExNzYBUlcuqhw0FKgQCgUBaKbWlah2pp4Sy7GIB97PUU+UlBSf3JT269T90s/+Age6eXmbm5g2fb01iPLj202g0L59lqo4VaNzZc+Z89XSXrRc6g+G21DMuOtIvIEiDZoG+jIlPcHddnJebGxEasmb9xo6dOzfcpaysLDwk+OmTx6BuamYWEhbewaEjm81G9wL5C9QqKlvBC5FYt3KlkXGDOuuAgm6y+VLUw/VxBvtRBic9lw++xCVsUU3laqxD6tVOu8rP1Z5pqle3ZYKCT5VrtbdAy1euWFxVhtWvPRAIBAKBQJrLJ7KPJ5BympB6SiIWXTq55+Jfu0RCJDqmpZWVh5f3D336NnqyG9evoekxnVxc9Q0MVBrou7eZxcXFc5twFkgDWFm1GT12fPKO7U6qewk3gI6ubnzSWqBWWRUVAX4rN23b0UBqhuepz0KDg0pLEPk4bMSIFX7+VOonAfxlMplAAbr5qXIl1+kqgEGWW+GHddMd9tH/lcWXPEqv9hZ4V1AJvtiFFaK/7xWDgh5jpk/ujTi5otOuTCPtui1/VK5VgwTKtaa3ABitCp/UfwK69l8mr3NgUL9CIBAIpDVRLVXLuOKaK/oVqacEny/CeHr38om9iWjCdHDxnjN//vQZM5qyWEcsFm/dvAlU7Nu1nzx1mqoDXZeUtGbDBlV7QT7HsUePkuLiUyf++mnKVA2aNbewiIlPWOa5lMVi+S732bJ9Z50BB07+dXzLxg3gywAUJ7jDmTS5cd/WupQrIlxR8VqfctWmEmoq1zKO5GEGuyq2wBt2VhFyl5VXKjyVUgRK1VvQ11IGFuhlzzRsULkq82OB9/JRtiI+A19duRYU5L9/9xZU5DVGUn23CZUqBAKBQFoVVRKzjCtR6lRupTS7WFD5Weqpgpy3x3fFvnqaglE4Po4eO27xEjc9Pb0mnunPP47m5+WBylLVw9H/fujgLzNnaXb1+vfMqDFjDh88cPvmzf4DB2rQrEPHTsFh4SEBq8AfOsBv5bqNm2tGzAU6Liku9sJ5xGPE0NAwNDJajThlmCrlWgkKugmUK1kBOudan3+IHoMwylEPFHQT3Ik9SK9WrrmliA4Gr7kpAqVybWNEUSrXnnZMYKFOy0QFaMJYzNdWrufOntm8YQOfzwN1SxsHZXt1uvrGAt9CIBAIBNKiQK6+lSKZMkvqh2JBUYWo1kECPvfc0S3/nvtdKkU8Vtt3cPD0WaaSzigvLzu4bx9GkVtV1UzrRYWF6W9ez/r1N5V6QRpm9m9zNqxdY2Bo2K59HQHF1Kb/gIFLvX3WJSW+fPEiInR1eHQMmhSgpKQ4eNWqVy9fgHr3Hj1Wh0VoKsgr0IKVCtBNPB5f01ugPuVqqE0c10sfFHSziCV++FG53n/DyisVgsasokpQjt9EchzgsFhrE4rSybWHPUOb2lTlqvQWANL1yylX8BNLiIlJuX0L1Mla1CnzVwwYPV25l0quiqVKqCtjLQQCgUAgLRbkcsv5uGQqt1T4uU5NufTX6UPruSwkGJCurp6Ti8v4Hyeqeprk7dv5fB4QDy7uKudQXb82ydc/QNVekEYB9xuhQYEe3t4GBoYaNPvTlKn5eXlHfz9888a/mzes9/DyfpGWFhzgX1ZaCvZOm/6L21LPWqnLNIhUKv1MuX6cdSXVq1yNPlWu+WUipZPrgzeswgpkmWFmPh+Uo9eRHGxAudqaUXrYVSlX8Mqk1h1XH1WuGEyVcq0ZWADUNLXy6dqVy+D2gMVCosXZODjOWRplYFLtKwzuFpTODCQi1KoQCAQCaU0QxFI56pAqksgLyz/Rqe9eP/0zOSY7Mw2juORP/Xn6vIWLlC56TScj/c3/zv0NKr/MnKlqQstrV690d+yhraOj6kkhTSE0MspnqXv8mnX1eXyqh6u7R2FBAfjbHT/2B5vFvn7tCpBl4BQ+K1aOm/CjBk/UKArlygcF3QRf45reAvh68jaZ6pEm9jEABd38UCx8kM56mF6VRquEjSjX9Fw+KErlam9OrTHnyqSR61aEJAV0OgPdRHWrcs5VDeXK5XCASL186SKoE4ik8TPdR05eUDO9LahbGmqRFQoVj8NqQakKgUAgkFYFQSypujqyeJLqlFQC/rGd0feunUZbev3ww1Ivb6s2bdU7x5ZNG2UymYGB4a9z5qnUEZz9+B9/bNy6Tb3zQprC2o2bPVxdNJ4aYFVwSHFxcdrz1IsXEOdUXV298Ojozl26avYsqgKUK18BuonHE5QTrg0oV0tDsqWh0ZT+VYkn3hUKHqWzH2ciyhVI2FK2GCjX1zk8UA5dyccoFGEHS5pSuXa3ZVBIDSlXDOYT5YqK16Yo1/v37sZHR5eUIAENzNu2n+sVY9bGvuYBBDyujbGWDq1qLplZj9MCBAKBQCAtFoIyNFXN8P4Pb/xz9+opjCLm5RKPpYMGD1H7BI8ePnj88CGoLFy8uIHUAHWyJ3nnAicntU8NaSJfIjUAUGDR8QnuLs45Hz5gsdgV/v5fXad+jlQq4fMl6CIkjGJpv9JbAPxDQz59jrWxFijTBlYr1wdv0DlX5LUCSf4qT8vigrLvIrKOkIjHdWxDA5rV0Y7Rww55rW9qE1WuDAaiXIFOrektIBZ/EjNOIBBs27zx9MmToBEI7pFTFo6bsaTWukNtGrGtsRYBXzXDStci1KeYIRAIBAJpsRCUjwpxNR4akrWq8p0m791XK+alquzauQOjCOc5Zuw4lToWFxV9+PBhofPi5pwd0hTQ1ADx0VG+AYEaNMtkMmMTk9xdkGCrCbExW7bvBHc+GrSvcSQKairXmt4C9fnXosp1+iBjdDM9j68MLPA4k8PmS4B0ffqWAwrmPHKAUrmisQW62TBIhDpW5QN9j55dIVyrlCsqW9PSUoP8/cA9AGg3Mms7xyu6rX2Xmn3xOOShvz6TqDTFoODpWnUrbwgEAoFAWjIEpUKteb3U0TdBKxw2pzlSNeX2rRfPn4PK/EVOqq6k2bFt62LXJWqfGqIS4F5ixOjRimlsZw2aNTe3iIqNW+blWVFe7r9i+aZt2xlMpgbtf1FQ5crjVSlXIpH4cc4V8Rio7/tsb0YFZdZQ5Bckx2BefeChyvVRBudJJodTWa1cd53PBceQibjObelK5QrqRHxDyhXUhw4dfvHq9RdpaaWsSj3LLlwBhiuQKudcGRRCWxOK8udMwGN1aMQ61TAEAoFAIC0fAv5jwEVijTA2OgZVU0RFRUXGJiZqW9+tmFK1tbMbNmKESh1fvXyhra3dwifhvjF69uoN/txnT5/+cdIkDZrt1LlLQHBIeEhwdnZW4Cq/pHUbNLuE6z9DrIDH46KbTVGu4KflYEkDZc4IZDWhTI55nVOlXB+ks4Fy5QmkQrHsoSLaANpFi4TrZsNAlWsPO2antjQCrg6VSaFQwd9LuSmRyll8CZsvAYqWSsahCyXROpMKVSoEAoFAWjHVUvWTWVU9I3Cdk8vlxUVFapu+dvVKRno6qCx0Uvkh/t5dyUGh4WqfGqIe48ZP2L9n9727d5qSJrfpDBk6bPESt22bN6U+fRoXFRkUGqZB41+Lz5VrTW8BbF2R9sFPraZylcowL7K5SuX67C23UiQViGR3X7FAQbtQSPiuNtVzrh2t6Pi6JnMJeKw+gwgKuimXYyQy5HR1HgyBQCAQSCsCSFUMqkpJNWZV8QQiQ1ufXVFSXKy+VN2TnIxBMhh1VDUlUlFhIZVGo9Ppap8aojZzFyxMio81NDSytrHRoNkZs2bn5+WeOnHi8qWLJqamTi6uGjTeEkCVK5eLKFfwg6o151qncgU/vS5t6aAsGI08PZDI5KnvqpXr8/dcoVgGxGtN5UrTwne3ZSiVa3sLWl1TrkhGKiJ0TIVAIBDINwGyZBhc7aRyDA6HrMaQyqo83nT0jYFUBapRPbs3rl/LznqPUWtKNTY6MjY+Ub3zQprPcl//AN+V/kHBTI36lXotW1FUWJRy+9ahA/vNLSz+4wCr/yUfF++LuFwOpsnKlYDDOtoyQHEeZw42xVI5UKtK5QpUrEgi4wmkt9IqQEG7MCiEHnYMZfZXOzMqfNYPgUAgkG8MRKoqFSqJgKv8mGEVSNXszLTi4mL17P5+6CB4bde+fa8fflCp47OnTzp0cKiZOx7y3xMdn6DxYKtAnwWHhXu6LclIf7MmId7ExNSxZ08N2m+x1Klcld4C9SlXIv4T5SoUy5+94yiV64ssJCYWp1JyPbUcFLSLDo2oiIfFQJWrvRn1v3ybEAgEAoF8CaqkKrpBJGIrP+ar0jVAVlOp56v69Mnjly+QbO+zfv1N1b53U1J+6KtJR0mIeowaM/bC+f+NHjNWgzYpFEpMQoKbsxO4BQoJCti8fYeVVRsN2m8VKJUrh1OlXBXRVKvnXOvsRSZie7djgoJuVopkTzI5yuyvr3N4Eqm8gie++rQMFPQYXTpRMeeq3dMeebU2Vi2qMQQCgUAgLQGFA8BHJ9Wa7qo6+kgQAPV8VdEpVXNziyHDhqvUsaAgv7CgoLtjDzVOCtEsP02ZcvKv45cunB85eowGzRoYGEbHJ3q6L+FyOP4rlm/dkfydZ80FyhWNlqoQrlXKFZ1wrSgvNzE1rTNgAoWE6+egDQq6yRPKHiHxsKpyaL36wJPK5OVc8eUnZaCgx+gzib3stRXeAgxQsTSEDy4gEAgE0gr4ZFb1kyAAilnV8rIyqVRSKwtOw7zNzLx35w6o/DJrVp1PNhsgefv2b2/BTetl8tRpfx07duXSpeEjR2rQrJ29fXBoWPAq//y8vEB/vzUbNtY3lfgdolSuoL7Ma2laauq0X11mO3lp0wg6NCKDgq/zJ0Uj4wZ11gEF3eQKpI8zqudc03P5Mrm8lC0+/7AEFPQYIx1S73baPewYjnZQuUIgEAik5fKpA8Bns6oymaykuESl0KpHDh8El1tdXb2x4yeoOpr8/DwTU1NVe0G+HJOnTfP2cNOsVAX06z/AbannxnVr056nxkZFhIRFaNb+t0HWu3eIh6sI976wEm0hEXE97ZjglhL8VMlEXJ3L/zFIDlV8TeXK5ktRD1dUub4rqATKtahC9Pe9YlDQY0x0yaiHK/JqzzTVgzcPEAgEAmkR1JpVrZaqqK8qRuED0HSpWl5edu3KFVCZ+vPPqk6VnTt7ZsKPE1XqAvnS4HC4DVu2ebovWbthEx6vyQBIU3+enpuT89efx65evmxmbuG02EWDxr8BWCxWWRny7N7E0lbZiMNiRRKZSALuKuUUUlODpjKp+GHddEFBN8u5kgcKzarIoYUoV9BYUC6sqVzN9bWUgQXAq5F2q8zaAIFAIJBvgPodAD5mASgqLMJ0qbvz55w7c0YsFgOROvGnyaoO5dzZsxu3blO1F+Q/ID5prd/yZYnr1mvWrIeXd35eHhK+av8+CwvLsePHa9Z+q+ZlWhpasbRxUDaSiVXylFBX8tUmoksnjHLUAwXdLONIHmZUKVfwmlWEKNfcUkFuiuBUSpWrehsjSrVytWPqMVTwCIJAIBAIpDmgUrUqCwDx0ywAdKYeh1Xa9JVVwMKZ06dAZfDQYaqulbl962a/AQNU9W2F/DdoaWm5e3omxcct9/XToNmP4atcM9LTk+JjjU1MHHvAFXVVpKWlYhR+OMrnGwAq+aNUre/Zv+oA3VlTuRazxMo5V/AKNCtoBPoVlOM3q6Is11SuveyZQPtqajAQCAQCgdSi6hqDZgHAf5oFAFwjgVRNffZ0xqzZTbGVcvtWYUEBqEyaPEXVcZw9dco/KFjVXpD/DGsb2569ev35x9Gff5mhQbOK8FWJaPiq1YFI+CpLKysN2m+9PLx/H7zaOnyi3ankKh8MIuFL3dQZahPH9dIHBd3MLxMpnVzBa0E5st6rpnLFYbHWJhSlk2sPe4Y2FSpXCAQCgWiMqouKUqGSiTi+sCoLQLe+I7Iz027duHH54oURo0Y3auv0yRMYhabp0rWrSoN49/atvoG+ZnMjQTTO0OEj9uxKfnD/fq/evTVoVhm+isNh+69cvnXnLvhNYLPZr1+9AhUHxwHKRiwWy6B+lKr4pjqqNhNTPdLEPgagoJu5pcJHGRxUuT54wyqsEMnk8sx8PihHryO3qUC52ptTlcrV0Y5B14I5XiEQCASiPlVSlUjAiiRIhU4hKKXqyCkLn927kpX+fN2apK7duhsaGTVgqKAg//7duxhFPE5VB/H3mdMTJk5StRfkv2fBIqfw1cFWVlZGxsYaNKsMX5WXmwtek9ZvIBC+65m5Wzf+lclkWByuplSlaeFRt3Lw+l8p1dqY65NBUSrXD8XCB+msh+lVabRK2IhyfZ3DA+XQlXx0qO3MqT3slXOuTBr5Kw0dAoFAIK2TKkFAJuB4GEShGuuSkOuNYoYVh8PP9YqNWz6dy+HEREWsWb+xAUP/nD0LLq4UKnXUGNUixovF4syMdA8vb3XfAuQ/JSQswsPVZePWbZp1LO7Xf4Cru8fmDeufPX2SFB/rFxCkQeOtjiuXLmIUT/+ZOgbKRm3ax18rsaWoPUtDsqWh0ZT+VTex7woFD96gypX1KINTzhVLZfKXH3igoMqVgMe2t6Ap51y72zKaHscAAoFAIN8nVRc/LRIOj8dKpXISAWuuT/5QLEDbjczaTJ63/I8dkY8fPjx29Mj0GTPrM3Tp4gXwOmToUCqVptIIrl+9ompSK8jXJS5pjf+K5eBVs2Z//mVG1vv3Z0+f+t+5c1Zt2qqRlffboKiw8PGjR6DSc+A4ZSO4MdBjVEWMajlStRbWxlqgTB9UNeOensd/8AZJoPUI8XblVPDEEqk8LYsLyr6LeRiFG0PHNrRe9lUrtLpaM8hEuLASAoFAIJ9Q/ZhVh0oo5YgxijQ2FTwJhy9B2weNnfH8wfUXj24k79je+4c+ba2tP7fyIi0tLzcXVEaMUjkJ59XLl30DAtUcPuRrQKPRFi122bB2jafPMs1a9l6+AnyRHj18kLx9m4Wl5aDBQzRrv1UAxLpUKiWRKb0GVUfvomvh0VhyQLNqtVSpWgt7Myoos4YiEQzkGEyGQrmifq6PMjicSolYKnv6lgPKrvPI/x4kAq6LNV3h4crsYcfoZsMgfbHVYxAIBAJpLVRLVTIRRyXjUUdVa2NKWjZXKq0KBfCrR3iM91QuuzwybPW25N2f+xFeunAevOrp6/fs1Uul05eUFBOJRG1t7Wa9Cch/Trv27d+9zTxz6qQaAXQbAI/Hh0VGubk4f8jOjokIN9m8xb5dew3ab/mIhEI04luPgWO1qHRlu6FOVUINoFNbY0g37GfK9dUHXpVyTWc/yeTwBFKRRPZQEW0A7QL+R+rclq6ccwUqVoMhuiAQCATSWvhEdGrTCOBqIZHKiQSslaEWmsYGwNQxmOkakhzvk5mRsWvnDpclbjV7yWSyq1cug8rwESNV9V98+eJFh44dm/cWIF+HMePGb9+6JfXp0y7dumnQLJ3BiIlPdFvsxGazA/18t+7cpW9g0Hi3b4W/z56pKC8Hv6NhP85RNpKIOGXsUuo3sSwJ/DfhYEkDZc4IJJGyVIZ5kc39mEALmWcF98xC8SfKlULCd7WpVq4drehfa20ZBAKBQP5LPpGq4PqhQyOWcsRyuVyPQazgSsq5YnRXt74j+w6ffOfKyT9+P9yvf/+u3bore92/dxdcXEFlZBMCWtXizMmToZGRzXsLkK8GuGkJ9Pe1tLLS0dXVoFlzC4uwqOiVPt7FxcXA/obNW0lksgbtt1hEQuGhA/tBpVPPwWZt7JXtxh+nVAl4bIt1VG0OQHR2aUsHZcFoM8ynyvVBOhsoV4FIVimS3n3FAgXtQtPCd7dloMq1hx3TwYoGp1whEAjkm6T2o3wSAUsj47kCxFHVyliLK5CKJTJ018+LVqWnPSgtzImJiNi1f79y+dTVy8iUqoWlZXsHB4wqsFgsIpGo6jIsSIsiKjbe3cV58/admjXb3bGHz4qVCbExr1+9iooIC4uM1qz9lsnJE3+VlpRgsdjxMz55cEH7GJpUJsdIpPLmZFVtFdRSrmKp/Pn7auUK6kKxjCeQ3kqrAAXtUlO59mrH7GBJ+8Y/IwgEAvluqCN6JZOKB1cCsVRGwGHbGGll5PHRdjKFOsczekPwgoKC/PVr1qxSJJeSy+V3Um6Dihqr+LPfv7dq27ZZw4e0ACKiY0MCA8KjNKwmx/848UN29pHDh/69di15x3anxS6atd8CQZO9gd9UVsZzS9tqx5jM/MoOFjQSESuTyUs5YgMm6bt69k3EYx1tGaA4jzMHmyKJ/OlbjlK5vsjigf+sailXJpUAjldmf7U3o37VdwCBQCAQ9ak70LoOnVDCRtwAtGkEA21SCUuEtts6OI6YPP/iX7su/O+fAQMHDR469EXac1YFcnnoP2Cgque+cvnS+B9/bM7oIS0BPX39qT//nLx9m5OLq2YtL17ilp2ddfvmzUP791m1aTN6zFjN2m9pLHRe/Ozpk4z09D92RlHpzB4Dqt6vWCJ7k8trb0kDok2KqFURUKvf7fNuEgHbux0TFHRTIJY9fct9lP6JcmXzJddTy0FBj9GhEbvZ0KkwbxYEAmlt0LXwcU7trI21vvZAviZ1S1VwRWRQ8GxFvCpLQy0OXyIUV7kBTJjl8fLxrZx3r5LiYzt36QJkBGjU1dXr2KmTqudOf/Pme1vf/a3S3bHH28zMy5cujhg5SoNmsVhscGj40iUuQL0lxcWamZl17qJazt7WBY1GS1izbqmba86HD/vXB1CoDGW2KvADTM/lt7eg4XGIDwAyt8ogtsZQABpHi4jr054JCrpZKZI9yeQ8SK+KivXqAw+I+wqeWClbIRAIpHXR1YYRNKuOOKHfD/WmrwRCXiCSiSQyHBbT1oTyJocvlyOxq/B4wlzv2ISVM9hsdlx0VHFxEWjs26+fqicuLy/T1ehaHMjXZerP09ckxFtb29jY2mrQrJaWVnR84hLnRaUlJSEBAVt3JhubmGjQfktDR1c3ce16oM6Li4uT4308QndYt69awlgplGbk8e3NqeAnKZbIgFrVZ8KI+bWhkHD9HLRBQTd5QtkjxWxr2nuu6KPbPQQCgbQW6BSC01jzrz2Kr0xDmdZ16YRillgmlwPZaqxLKigTou2mlraTfvM+vjvu3t07aEu/gSo//X/88JFjj55qjBjSYlm20ne5l2d0fAJZowv2DQ0NI2NivTzcwe1NoL/vxq3bKRSKBu23NIAWT1y33tNtCYvF2hrp7hWx27xt1cMHbqUkM59vZ0bFIi6bsjKgVj+msILUCY2MG9RZB5SvPRAIBAKBqElDUhWPwzKphAoeEq/KTJ/M4kkqFQkCAEN//C3t4b+vnqaAOolE6tX7B1VP/PTJ40mTp6g1ZkjLJS5pzQpvr3WbNmvWbAeHjr6rAqLCQjMzMqLCQyNj4jRrv6Vh1aZtXOKaZV6efB57S7ird/R+QxNLdBebJ3lXUGljgoh1oVhWzpUoQ65CIBAIBPLt0chFjkrGCUQ4gViGxWCsTSivsnkyeVUKq9+WRq52HSuViDt16aLGLBfQHJp9UgxpCRAIhGW+vvHRURpPljti5Kj3794e3Lfv1o0bO7dtdXZdoln7LY32Dg6RMbH+K5ezK0o2hzr7RB/Q1jNEd5VzxNk4rJUR4mVfKZLieEjyjq86WAgEAoFAvhSNX+F06MQilkgmk1NIOFN9cm6JAG3X1jMiEslAqnarkQ6giZSWlOgb6Kua2grSKrCyavNDv37Hjh6ZPmOmZi0vcnbJep914/q1wwcPtLW2GTVmjGbttzQce/YMCg0LCw4qLcrdHObsHbWPSq9ywSxmifB4rLk+4mjBE0qxOCyTApe3QyAQCOQbpHGpisNiaGQ8pxKJBoCvESCnIOetoJILKt0cHVU96+vXr9q176BqL0hrYeiw4XuSdz58cL9nr96atRwYstrDNS8j/U1iXIy5hYUacSe+BBKJhMvhyDFyGo1OIpE0aHnQ4CHL/fwTYqLzP2RuiViyNCyZrFUVIrSgTEjAYY11kdNxKyXgp0mHwZggEAgE8s3RpOeGEmnVQ3+uQrCiZKQ9AK9EIrFjp86qnjX99euOnVXuBWlFLHByXh0U0Lattb6BgQbNksnk6Lh4V6eFZWVlwav8tiXvNjQy0qD9JiKTydJSU+/du/M8NTU7K6u8rAyNj4HFYnV1dcFtmGPPnoOHDjUxMW3+ucaNn8Blc7Zs2pCVnroz1mtJ0BY8oWopVW6pkIDH6jORTU6lFIfFUsnfU24ACAQCgXwHNEmqKoO8cCulykZUqnZwcFBjGun9u3fjJ05StRekdREWGf0lcq4CbRoRE+ez1B2o1QA/303btms24EDDlJaUHD/2x/n//VNWWvr5XiBYwajupNwGZfuWzf0GDJg7f2G79s0NHjx95kwWm3Vo/77Xz+7sXeO3cGUS6jyD5LUqEuBxWB06AdRZfAkOS9AiQbUKgUAgkG+HxqWqTI6RypAZI4lUXjMwYcaLh+C1a3eVn/4DioqLDA0N1egIaV1ExsYFr/KPiInVrNmOnTqt8FsVHRGWkf4mKjxM4zld64TNZu/fs/v0yRNisRht0dbWad+hQ1trayNjEzqdDsQil8stLCjIyHjz4vlzkUh068aNlFu3Jk+d5uruQSQ2K6qU02IXLod96sSJJ3cu/r4ldLZ7GNoOTvquoNLOnMqg4EG9nCfRwxLJMNwqBAKBQL4VGpeq4o/ylC+snlLlsEpZZUjwfzWcBXk8Hp1GV7UXpDWiq6s37ZdfvkTO1VFjxrx/9/bwwQM3rl/bvXPHQufFmrVfi2tXLq9fu6aiHMl4RCSRBgwcNGTocDt7+/qOFwoE169fPXPqJOjy15/H0p6nxiWu0dZpVnRP7+UrORzOlUuXUi7/RaUzJ89bjrbL5PJMRWoAmpZCrXKRYKtEAlSrEAgEAvkWaIJU/eioyhdWT6nmvHuFVuzt26l6yqLCAiNjY1V7QVop3R17ZGZkXL18ediIEZq17Oy6JCvr/a0bNw7u39fG2lqzOV2VSKWStYmJf585Dep4AmHkqNE/TZ7KYDIb7kXW0ho9ZtyQIcMOHdx/9fKl169eebq7rdu0CWj35gwmIDiEx+XevXPn8qm9NIbOqKmLqgYpk2fkIWlXtUg4oFxLuUjaVQIeqlUIBAKBtHqaMqv6UaoKqmdVc969xiAPQLXVWNRSUV6howuTx3xHTJv+S0JsjI2tbZu2bTVrOTAk1MN18dvMzISYaEtLq+Z7hdaisrIywG/lk0ePQL2ttc3iJW7gLE3vDgTrQqfFVm3aHNi7Jzvr/Uof73WbttDp6j9SwOMJ4VExy729nqc+O31wHZXOHDB6OrpLIpWn5/LbW9JIBKxMJi/liA2YJDx0W4VAIBBIK0elWdVqqZqrmFW1U31KFZCdnW1p1UaNjpDWy0r/Vd4e7onr1hMImgxWT6FQouMSXJ0XVZSXBykCAujpNWvasiYiodBvuU/qs2egPmzEyLnzF6o3+JGjxgCJuSd5R2ZGhv+K5eBD0NLSUntUJDI5JiHR28MNWDu6I5JCY/YYUBVfViSRvcnldbCgEfBYKaJWRUCt4uDUKgQCgUBaM41fetE1VXI5uBDKlY2oA4B9O3Wkanl5mbl5FzU6Qlo1sYlJqFDTrFljE5OwyKjlXp7FRUXBAf7rN23RlBqOiYpEdeqUadOn/jy9OaaGDR/B53GPHD6U9jwVDDImPrE5g6TT6Qlr1y11dc3NzTmwfhWFRnfoPgDdJRTJ0nP57SxoeBwyz4rMrTKIMNUGBAKBQFovjVwvgU5FA0YKxTL5x5SqErGoOD8bg8yq1ruspAEq+XwKVeVErJDWjpaWlqu7+7qkRO/lKzRruWu37p4+y9YkxL94/jwpPtYvIKj5Nk+dOHHtymVQGTt+QjN1KsqEiT/x+fzTJ088uHcvIjRkdXgkDqf+43ldXb3E9euBWi0pKU6O8/EI3Wndvhu6iy+UZihWWeGwyJpIoFb1mTAiAAQCgUBaK41IVWXwf4G4ek1VSWGOTIY4A6j3HL+ivFxHV1eNjpDWjp19u/YODmdPn/5xkoaj6k78aXJmRsapE3/979w5G1u7ZuZ0LS8v27ltC6g4dOw4+7e5GhojZvqMWXwe/9LF8/9eu5YQG91MSW1iYpqwdp2X+xI2m70tyt0rYo9Zm6pbR26l5G0+39aMilV4BZRzxHqMZoXKgkAgEAjka9FUqSoUVUvV0sIctGJqqk4yHi6PS6PS1OgI+QYYN37CpvXrXr180cGho2YtL/X2ycp6/+TRo+1bNltb2/T64Qe1Tf1+8CCPxyOSSM6ubliNPj6ft3BRZSX/1s0bQFLT6Qx3T6/mWGtrbR2bmLTc24vPZW0OX7ws+oC+sQW6i8WTvC+otDZBHl+A+8xyrkSXrkkvYQgEAoFA/hsak6qyumdVMQqHuUZD9tSJSCgkN2NZCaS14+Hl7bvMJzQykqrROxY8Hh8WGe3qtDA/Ly9sdfDWHckWlpZq2AHfz7/PnAGV4SNGGhpqPmvr4iXufD7/8aOHf/5xFPyIgHhtjjWHjp0iomMCfFeyy0s2hjoDtcrUrcpkW8YR43FYKyPkt1YpkuL4GG0qVKsQCAQCaWU0cumSfRSooppStQCRqiamZuqdUiqT4ZvhpQf5BohJSPTx9NiweatmzTKZzKjYeHfXxVwOJ9DPd8vOZBpNZTV8904Kn8/DKFbua3Z4KDgcztNneXxM1MsXaXt376IzGNOm/9Icgz179Q4MCQ1fHVxamLM5bLFX1F4qreoespglIuCxZvpI4lmeQIrDYhkUvAbeAwQCgUAg/xWNL6tCK8qQVYDSIkSqmpqpKVVlUhkOD6+X3zV4PH6Fn398dJRvQKBmLVvb2AQEh6wODMjOzopYHRyTkKTqE3x01b+pqZmJWv4tTYFAICxf6RcdGf42M2PzhvUMBmP02HHNMTh46NBlK30T42LzstO3Rbp5hO4kkatWLuaXCYFaNdIhgTqnUgI+DLoW/PVBIBAIpNXQZKlaI1JVWVEeRl1HVQgExcqqTe8+fY8f+6OZc4qfM3DQ4HkLF+1J3nn3zp0dW7e4uLmr1D03B7kT03i2glqQtbRW+gdEhoWA08XHRFOo1EGDhzTH4PgfJ7LZ7O1bNr97/XRnnLdrwCY8oWopVU6JEI/D6jORTU4lMrdKJcPHGhAIBAJpHTTmAKAQqPIamhXALi8Br/oGBuqdEovFKONeQb5nho0YsXPb1iePH3V37KFZy3PnL3ibkXH92tUjhw/Z2NqNGqPCo3wulwteac3IKdVE6HS6f2BIRGhwUWFhZOjqqLiEXr17N8fgzNm/ctjswwcPvHpye986/wXLE9EZZfBzyyoS4PFYHRoB1Fl8CQ5H0CJCtQqBQCCQVkBDUhXoSVRTiiXymuKSx6kAr2oHnCKRyCKRiEiE0XMgGGfXJYF+vtY2ttra2pq1vCo4JDc3JyM9PTE+1srKqr2DQxM7oqmkBAKBZsdTJzo6Ov6BwRGrQ8rLy0IC/BPXbejYqVNzDILPk81mnz196vHtCxRa2KwloWg7+P2+y6+0M6cyKHhQr+BKDLSJBJjJCgKBQCAtnoakqnIiteaUKo/DQoOqgquseqckk8lCoVCN9S6Qb5KouHgPV5dN27Zr1iz4mkXFxrs4LawoLw8O8N++e4+ubpNyrpqZm4PXD9lZmh1PfRgaGvkFBEaGreZyuf4rlq/btNnG1rY5Bpet9AWmrl25fPvicSpd+6c5Pmi7TC7PzEMSWVHJOBmqVpnwdhECgUAgLZ2GZ1WrFKqshlQV8DlohU5nqHdKCpVayedjNJerHdLaCQxZHRUeBl41a9bI2Lgq52pxcUhAwNqNm5qSzrRL124n/zr+ITu7pKTEQF0vF5Uwt7Bc6R8YGxXO4bBX+nht2LrN3NxCbWtYLDZo9Woel3v/3t1LJ3bT6NojpyxEd4F7zsx8fkcrOh6HpAYQSeQkApxYhUAgEEiLphEHABRpdaAqTKUijg8GkapqTosymUw2m2WOUf9iDPnGMDUzGzxkyNHfD8+YNVuzlrt26+7h5bMuKeF56rP1axKX+/o32qVv/37o3dQ/f5+ZM2+BZsdTHza2tj4rfBPiYsrKylZ4e23cus3AwFBta3g8ISImdpnX0hfPn58+uI7K0O4/chq6SySWlbBExrpIQAChWEYiwGgAEAgEAmnRNOgAoKzUmFUVCvhohaJu/HYqjcbj8dXrC/lWGTRk6O6dOx49fNCjZy/NWv5pypSM9NdnT58Gxc6+3U9TpjZ8PJVK+3HipGNHj1y+dHHosOHqZQ9uCsgKJxaruKiwsKCgqLiopKjI1NQ0OyurID9/uZfXhi1bm+O/SyaT4xKSPN3d3r3NPLotgqmj37nXUHQXiy9BpapIAn7iUKpCIBAIpEXTJAcAaY01VRKxCK2Q1F0XZWZmlp+Xi8E0a7Ez5NtjofPioFV+Nja2aq/Yqw/v5Svev3v/PPXZpvXrrG1sunbr3vDxc+cvuHjhfEV5+YZ1a8IjYyhUavPHwAaqFMhSoEqLikqKi8rKyiQSia6eHvg5WFpZDWg/0MzM3MDQ8PrVKzGREdlZ7/2W+6zdsKk5p6YzGIlr13ksccnPy7t65oBSqgqEVTehEikMxAGBQCCQlk7TEi3WuKJJJB+lKomk3inbtG176cIF9fpCvm0iY+LcXRdv3rZDs2bxeEJ4dLTLooXFRUWrgwK3J+82MjZu4Hgg8vxWBQb6+xbk569NSvBdFdgUJ1clHDa7pKQYVaVAnQJVKhKJdHV1Tc3MLCwt+/TrC1SpoaEhiUz+vO/I0WO4XO76NUmvX71a5bsyfs1atX9oGEUcA9QXtSivepWYWCqTyTA4HEYGlSoEAoFAWjwq5wSXSaVoRe2MU0ymNpvNUq8v5JsnKCQ0Miw0aHWoZs3q6upFRMd6ui+pKC8P9PfbvG17nUpRSd/+/Rctdtm5bevLF2nbt2xy9/Su8zAgK0uKiwsLC4AkBcK0rLRUKBDo6Ooam5pYWlr17NXL1NzMyMgYDYDVRCZPncbjcpN3bH/65HFI4Kqo2DggtVV7tx/Zuzt5/iKn6IhwVlmRWCQkkqreskAso5JxcrlcIpUT8HBlFQQCgUBaLipfAlXMUlkHJqamBfn5zbUC+UYxNTMbMmzYkcOHZs7+VbOW23fosMLXPzoiLCP9TVxMVHBoeMPHz/5tTlFhwakTJ+6k3NbT15/165zc3Jy83NyiwsLi4qLSkpLKSr62tg74PltaWnZzdDQ3Nzc0MqZQKM0f6q9z5wERDD6EuykpMRERQaFhqloAMnf3zp3rN29Jf/Mao3DmKc7PNmtjj+4VKqQqqEhkUKpCIBAIpEWjxmxN1YVN7YxTOByOSqWCKzH9yycEgrRGBg0esmvn9scPHzr27KlZy6PGjAE69Y8jv1+5dMnWzh6I0YaP91q2oqSk5NaNG+fOnikvK2Nqa1vb2HTu0sXM3NzYxJiq7srCpuDi5g5+I2dPn7p86SKVRlu20rfpfYuLioDGXbNhAwaJhFUVaqO44BOpilakUjkGBleFQCAQSAtGZamK/+i0JxGLMao81qyJnX07oBg0nk4T8s2wyNkl0N/XxtZWW91ME/UBJODbt5kP7t3btWO7rZ1dn779GjgYi8UGBq+eOG6MVCo1NDbyWb5Ss4NpGCBPeTzu1cuXz5w6yWAwnF2XNKWXVCrZsmnj6vAIdBPoaV1dvfLysuL8bOUxAtHHlVXQXxUCgUAgLZuGpCr24wQqrkYCRiKpSp4KhUI6Q80sAF26dXv29CmUqpAGiIr9IlmscDjc6rAIV6dFubk5kWGhW3ckW1haNnB8dlaWVOGfPX7CRM2OpFEQoRyyms/n301JOXzwAI1Ob3Qa+Ojvh2/fvLl+85aajeYWFgqpWr2ySjmrCoMAQCAQCKSF06BU/ShQ8bjqRpJyZYZQ/STpnTp3OfHnMbW7Q74TVgUFx0RGgFfNmgW3WFFx8W6LnbkcTqC/37adyQ3EhAL3VBjF3KR9u3aaHUZTQGIXREavXObz7OmTndu20un0SZOn1HfwkcOHzM3Na+lUjEKqPk99Vpz/QdkCpSoEAoFAWgtNkqq4GmuptKhVM6k8Lk/tsyJeqlgsEApqz8tCvgeAxurXv/+ffxz9+ZcZmrXcpm3bVcHBIQGrsrPeR0eER8TE1nck0IgY5OaqMw6Hq++YJiIQCLKzsioqyjlsNvj+g1+BiYkpg8HQ09dvoBeJTI5JSPD28Eh/83r9miQmkzl0+IjPDzt88IClldWgwUM+32WhcFet6QAgliBpPXBYGK8KAoFAIC2dhqSq8rF/TQcACq1KXHI47OacuFfvHx7cv1fnRRcCUQK+ITu2bgF6sdG4/aoycNDgOfPm79+75+aNf/fv2T13wcJaB0ilkiOHD9+7eweDJGjt1pxzXfjfP9evXRUKhFZt2ujo6DCYTLlcnpuT8++1axwOp7S0xNbWbsDAQX369SsuLjY0rJ1SlUqlJaxd5+m2BAjrvbt3ff6rAe/Czs6+/8CBdZ7d3ALxcGCVFX4Sr0oE41VBIBAIpBXQ8Kxq1QWMUEOqUulM0A6ucGxWs6QquDDvTt4JpSqkURYvcfNfsczG1k7jISMWODmnv3mTcvvWvj277dq16z+gWuo9fvRoXVIikIagTqPRBg8bpt4p7t+7e+7sWccePXz9AxpYIvY2M/PWzRv79+7+de68z6UqQFtb+6fJUzauX1tRXl5r1+6dOzp16dLA+jA0CAD4zZYUfDC1skMbYbwqCAQCgbQKGplVRVUpkVB9JcPjCVS6No9TUVpa0pwTm5qZlZeVCQQClaKjQ75PouLil3l6fu6F2XwCV4cucV70ITs7Ojxs685dllZW5eVlWzZuvHThPHrA0GHDPby89Q0M1DC+cd1aJpPp5rHU0Mio4SNtbG1BmTNv/vYtmxkMZpeuXT8/hs5EHmhwudyaje4uzosWu/To2asB49XxqvKza0pVtALjVUEgEAikJdNIsCocDlzJEKdVAh6rXIGhrWsIpGpZaWkzzz1oyNB/r18bPWZsM+1AvnnADVJ7hw4vnj/v2LmzZi3TaLTImNglzs48Hi9old+EiZMO7N2DykFzcwvPZct+6NNXPcsrfbycFru2d3BQqZeLm3tsVKSurm6tuARgSOfOnMEgylIqEonQbKvrkhI2b9/ZqE3wHnV0dSvKy4sLqt1VhTBeFQQCgUBaA41IVTwWK8UgVzIiASf5mFJVW98oLzu9qLCwmeceMWpUZGgIlKqQpuDm4RkZulrPQN/ExFSzlq3aKJdYZW3dtBGDKGN8127d45LWEIlqzjdeunB+wKDBqupUFP/AoFUrVwQEhzCYTLSluKjIb8Wyd2/fgvqUaT+jOtV/xTInlyZFWsUoZDciVfOq41UJYBAACAQCgbQGGpOqH71USQRspbCq0cAYme/Jy8tt5rnpdLqevkF21nugFZppCvI9EBQatsLbKzI2TuNOI8olVqBuZGzsuyrw2dMnN65fGz5yVM3D5HK5WCQikckNW/v7zGkcDjd56jQ1RiKVSkHfmIRETzfXdZu2gHpGejpQriUlxVgsdqGT82/z5peVlgYHropLXNN0511zC4u056mfzKqK4awqBAKBQFoBjUnVj+styMTqSD36xuYYRKrmNf/0P02ecurEiaXePs03BfkeSFy33t3FuSlPvVVFucSqpLg4Nydn1Oixhw/uNzM37+DQET0gLzc3IjQkKjZer0GpevrkCaCkR48d1/RT53z4cO/unRdpaUVFyJMKmRQRkSYmJi6LFjq5uISHhPD5PCKRuNI/YNSYMU8eP/rrzz83b9uh0rtD3QlqhlatjlclU8kSBAKBQCD/KY1IVeXafy0SXtlobG4NXlkVFSwWS1tbuzmnb+/gsGH92uZYgHxvDB0+4trVK0OHDde4ZeUSq22bN4ZFRs/+be7GdWv8g4J0dfX+OPJ7WmpqYEhYgJ/vtuRdDRg5/79/mq4jL104f/6fc/oGhr379FnkvNjI2BiPr/qh5eflhQYH+q9YjlE8fwiPjnXs0ePE8T9LS0rCo6JVfWvm5sjKqoqyQolYRCCS0EahSEZB41XJ5DWjfEAgEAgE0nJoTKrilVK1elbV1NIWrWS9f9f8aJdz5y04sG/vnHnzm2kH8p0wfcbM5V6e/foPIDf2IF5VlEus+Hze2sSEsKiYpd7L/vn774cP7g8YONjZ1Q0c4+WzfNXKFTEJiXVaiAwLDV4d1pRzvXyR9vuhQz169gQalEKh1NorFov37dn95vVrUDczN4+KjW9rbZ0UH9fd0XHKtJ/VeGtV8apksuKCD8rfr0CMSFWMwl0VSlUIBAKBtEyaLFU/cQCwIGtRhQL+28zM5kvVPv36Xbt6+UN2tqWVVTNNQb4TktZvAGo1Oj5B42pVucQqPz9v2+aNPit85TL5yFFjunStSgHAYDJHjBq9fesWlyVutfqeOnHih759TUwbWfVVXFQUFhLs0LGj97LldeapQlxRA/xfpKWBevcePcIio8Hb9PH08PT2sbaxVe99fRKv6qNUhfGqIBAIBNLyaSxYFRZJVSWTIaFV8Tis9OMKDPO27d++evz61UuNDKJP335376RAqfp9QiAQKBSqTCatrKyUNdlxMjQiMjQosL7ZzeaALLGav2D/nt2PHj44cfzPz2cxOzh0zMp6f+3KlaHDq50Q3r97l/7m9Qo//4aNP3n8CCjaTdu213fAi+fPQ4MDi4uLQX3S5CmePssy0tN3bN0Sl7gGXfgPyEh/g8cT2lpbY7FNnQql0+naOjqsiooSGK8KAoFAIK2KRqQqgIjHChVXMqoWnsOXoI2WNg4KqfpKI4MYOnxESMCq4SNH6enpacQgpFUARKqJiWnNgFACQWVpaalIJGq0L4PJ/GnK1IP79v72BVxHFixySn/9OuX2rZN//Wlja9utu2OtA8aMHZ+8fat9u3bK2cqL5/83cvTohs1eu3ol482b1eER9R3w15/Htm3eJBaLwSfj4eXz05QpZ06dBCI4af0GjCL+wKH9+1JSbtvbt5NKJe/fvadQKJOnTauZZKsBwFCBVC2C8aogEAgE0qpoglQl4NAHhbQaUrWNfRcM4qv6nsvlaiTd5XJfv/jY6KjY+OabgrQKcDichYUlFot9W1B54WGpDp34Uz9DihbF3NxCJBJyOBzw1Wp4krVv//5PnzxOffasztxOzSQgZLWr08LcnJytmzaERcUYG5vUOsDJZUlUWOjmHTvBWyguKsrLy+vu2KMBg5cvXSwrLXVyca1zr0AgSIyNAceAur6BweqwiC7duiXGxYK3hsbHKCosjAhd/eucuTWlOZ/PO3H8+D9nz64KDqZSaQ2/IwtzixfPnxfn1xGvSgpnVSEQCATSUmlcqpI+ZlUFUlXZaOuAXJWBkkhLTe3Tr97k401HW0dn8JChZ06dnPjT5OZbg7R8DA2NgMg7mVI8Oya1UoRkl2hnTru9rrc+g0gikfX1yXp6+kCKAc0KZJxcXreWcnFz91nqHr9mndqx+usD3IBFxsS5uSBZrNYlJYZGRH3uF+u1bIXfimXxSWt3bt/qXI8GRdmzK1lbW3v6jJl17s3OzgoJWAVu/EC9W3fHkPAIHBbr6ea6bKVfW2sk2saDe/fO/X1m49ZttToCeQrEa3l5WWRoaHR8QsPvyFwRr6qmA4AyXpUUxquCQCAQSEulKVK1akFVTamqZ2Smo29cUVr45MljjUhVwJhx46PCw3r1/sHUzEwjBiEtGXTZu9vGl6hOBbzJ5UX//i5pcTt0EwhZGo0OikQi4XKRaVaJRPy5ncjY+CB/v7ikNRofIZCJvqsCwkOCcz5kAzHq4eld6wAanT523IQA35WOPXqamZvXZ2f/3j0dO3Xq+nFhVi3O/3Nu/do1lXw+eL8zZ//q5OJ6/+7dM6dPovH/uVzu/879DV5Dwup1G9DV1QM6FZylfYcOffrW+2NEfRXKS2G8KggEAoG0JhqXquD6hS6oIuKxZCJO+dCwfde+d6+eenDv3udLodUmMGS1u+tiVcObQ1ojQJmVcsT5ZcKajbvP53WwpM0casKgVN8XEQgEHR1dUASCSiBYeTxuzUnWs6dP/Thp0hca5NBhw1/PfnXk0MG7KbdtbGzH/zix5t4P2VmnThwfMWrMuAkT6rMQEhhQ30p/IE/XJCZcunAe1OkMxqrA4P4DBybv2E4mkyNj4jDIWzt9899rY8dP+PmXGY0OtVv37ndTUhqQqhbmVfGqSgpzTCxs0Ebhx3hVUhivCgKBQCAtksalKkaRqoovRKa+mDRCcUXVkpcO3fsDqZqZkV5RXq6jq6upAfkFBMZFR/oFBGnKIKRlAuSmPoPYxoiSVVSpbKzgiRevf+Gz/fXPg4wXjDYb0uWT75WWFgUUfX19oFY5HI5QiMjcf69d/RLJq5Qsdl2S/vr1wwf3j/5+qK21dcdOnTEK15c/jhwGbyJ+zboGAmalPU81NTWtU6e+evkiInR1Xi6Snbhj587BoWFMJnPlMu/Zv8117IF41wB9rK2rG5vY1Nnibt0db9+8Cc7YqXOXOg9AHQAwinhVSqlac2UVGcargkAgEEjLQzWpqk2tIVW79cPicHKZLOX2rXETftTUgKys2vT+oe9fx45NnT5dUzYhLRA+n0+j0ZJ9Ov4c+ZTFQ5brtTWmWBho3X5RwRNI913MA8XOjDp/lNm8UWYWBtVyEIfDMRhMULhc7u2bN5xdl3zRcWKx2JDwCJdFCwry8zetXxceHfs2M+PyxQvuSz2BxGyg44vnz69fu+rm4VmrHWj0I4cP7d65QyKRgPcye86cBYucHz96uObw4fDIaAqVCu79oiPCJ02ZMnDQYJWGOn+RU0iAf8La9XXuReJVaWuzWKw6V1bBeFUQCAQCaZk0VaqCCza4xDKoBLQCGulMXev23d6+fHzzxr8alKqA4SNHggv5o4cPevTspUGzkBZFSUkxhUIZ6aj3KnnAtWflOjTCyB56BBw2M79yzwVEp+aUCDLy+EH7MlYfyBzpqL9gtNnk/kZkYvVDaqC9Ro8dB76NlZV8DodTWVlZ3+qrZsJkMiOiYzxcXTgcdqDfyt/mzdu8vXEflS2bNn4ePzU/Ly8mMjz12TOMYqV/QHAI+JLv2rkdh8XFr0EyDF+6cP7qlcuhkZGNruj/HPB5AvkrFovrW2SGxKtCpGp1vKrq0KowXhUEAoFAWiRNkqo4LJK2SiyRgwpdC8+prApZ1aX3MCBVH9y/X8nnU6hUDQ5rofPiqPAwU1MzuMTqW0Umk334kA3+xCa6pJlDjJXttqaUyHm24XNtzz8s3XM+98zdYoFIdv5hCSj6TOLsYaZAszraMpTHg3snoOpAkUqlitVXHKDVND5aO/t2y3z9YiLC+Xxedtb7Ro8/+vvhGbNm1Wo8d/bM5g0bgAVQ79d/gF9AIKgs9/L8be48x549wfjjoiM7durcnJBtvfv0vX/3bv+BdUdatbCwfJGWVnNWVQDjVUEgEAikZdMkqYpRJFYVS5Crmi6DoJSqPfqPOX1grUgovPHv9dFjx2l2ZIEhq1f6eK0KCqHT6SRN58+EtASAWs3NzcHj8QwGk0ajKbMxYRR3R+N66YNSxpEcupq/+3zuk0xOKVu88VQ2KN1tGQvHmP86zFSPUf0FBna0tXVAEQqRsKw8XiNhWVVl9Jixr1++/OvPY/87d86xZy+wWd+RQDA/fvRwxqzZypby8rLE2Njbt26COripc/Pw/HHSpM0b1ufl5aLpYZ88frQ7ead/QFADkQSaQqfOne+mpNQnVdEgAMU14lVJpHIYrwoCgUAgLZkmS1USjqNY/aJDJ34oFqJPWvWMzNq26/ru9dNLFy5oXKoCEtau37Jpw5ix423t7DRuHNJCkEqlFRXloBCJJAaDAe5MgOhU7gVidOkkS1AeZ3L2XMg7fDUfCFYgWz23vPJNfvNTP6MFo81G9dCvuXidrECx+goNy1pZx1nVwm2p5+NHj969zXz88EEDUnXXzh0LFjkrNy9dOL9p/ToWiwXqnbt0DQgOMTQyWpuYMHb8eIeOnUDj9i2bwVvesHlrLTtq+MDo6ukBWVzf3qp4VSUFErGYoHASAD9kJAgACcargkAgEEgLpalSlYjHEvBYiRQJWVXTB6D3kB+BVH344H5xURG4AGt8fG4enuCi3n/AQE1Fb4W0WMRiUU5O9t2UO2w2q2+//j/06YvD4ZR7HW0ZjkvaJzi1O3m7CGjWS49LBSLZ0esFoFgYaM0bZQY0q60pRXk8FoulK5BIJIrcVxxQaeYIgaA0NzcHUlUgENZ3DNCyGenp6M1VaUnJmoR4dDKVSCTOW7ho9m9zdmzb+jItbam3DzgmOzsrISZm8RK3Wgm3pFLJ6qBAGxvbXTu2/zJr9pChw5o4QiqVWsmvV5qjUlURr+pDdbwqESJVMTBeFQQCgUBaJE2VqgAKqUqh6jKISqnaa9CEE3uTxCLBP+f+njt/wZcYos+KlQf27bWwtFTmW4d8Y7DZ7Dspt1Nu3uTxeECkDhw82MjYOCfnAxCaDAaz5iIhMhE7Y4gxKDklwn0X8/ZezMvI4+eUCKJ+fxtz5N2gzjoLxphPH2RMJVdrXAKBoKsAXX3F5/Obs/qKrKUFXkXCuqXqof37Xr18OWbsON9lPqPGjt2ycQOXwwHt7Ts4+AUEWNvYhgQGTP9lBhqK+NiRI0D1btiyFajqmkYEAkGQv194dDSVSvtt7jx3V5emS1UgpqVSaX17LSyq4lWVFMB4VRAIBAJpHaggVZU+AHoMQk4xVqa43lNojO79Rt2/fubsqZO/zplb89GtBpkzb35MZER3R0fNhhqAfF0KCwrupKTcu5MCtGOffv3dPL0MDQ2Ve4HkYikgk8kMBoNGo9ecZLUwIAfOsgblemr5ngt5f94o5AmkoA6K55ZXM4aYLBht1s9Bu+bpKBQqKDKZjKtYfiUS1Tsz2gBoFFWgJmu1v371asPaNWPHT3Bx8ygqKgL246OjQDuJTJ6/cNGMWbP3792TGBcbER2rp6/PqqiIiQwf9+PE6TPrSLW6f8/uuQsWoBEAQHcXN/c9u5IXLHJqyvAkYgmh/hyziPBnMsGNQVFeHfGq4MoqCAQCgbRAVJCqRDyWSEAWV+FxWF0GoZRdtc568PhZQKoWFxf/e+3asBEjvsw4MauCgv8+czo2KtI/EGYHaN2kv3mdcvv2k8ePdHV1gUL1DQjU1tZu4HihgrKyMqDegGbVUsxrKhnSRReUjW4djlwrAJo15WUFmy/Z+U8OKA6WtAVjzOeONDXWqbFgC4djKhCJROjqqwamIT8HPbvw01nVjevX8nl8v4AgoLlPnfjr9Mm/gHHQ3qVr15X+AUxtbb/lPjNm/Qo0K2i8eP78tauXg0LD6XT65/YlEsmLtLTFNTLAWVtbnzl1oonDKyoqNKrfD6egIB+dwS0ryq0+48cwVVCpQiAQCKQFooJUBdDI+ApFHAADbZJSqra179LGvktWeuqxo79/OakKmDBxUrfujh6uLu6enuh6FEgr4vbNm/fupqS/edOufYe+/fvPnDVbpcAOitlQxOWUSCQqfFAZBEL1t5dBwTuPMwfl5QceEKwHLuUXlAtB3Tf5TeCejLG9kbCsE/sa1vTFJJFI+vr6enp6fD4fXX3VFMcAdMyVlXx0825Kyt7dyTNnz7G1s3v5Ig3U0QRUNBrNycV18tRp169dvfDPP+HRsRQKRSwWx0VFdunWrYFwVOVlZbp6ejVbyFpaws8mceuDVcHS1tGpc9fbzEzf5T4sFguLw9l1ql6tpfxIsNBPFQKBQCAtD9WkKoWMY/ORR/90LTyFjK8UVk1HDZ80d0/SypcvXjx+9AhNC/mFsLC03LRt++YN61Nu3Zr683QNJnSFfAm4XO79u3dv37qZl5szYNDgHydNtrO3b6ZNIPjKy8srKiq0tLQYDAaVSqvp6+lgSYtfZB+9wO7vuyX7Lub9fa9EJJGduVMMipEOac4I04VjzDtaVUfXB31pCiQSCRehkbCsWgqpCvQoj8tdm5Sop6cfGBLGqqjYvmXzrZv/omJ36LDhS719uDxuUnyslVXbqDhEmN69k3Lk0EG/wCATE9MG7L99m2ltY1OzhUwmC+txjf2cF2nPe/3ww+ftz54+CfTzBW+PQCD+5hnVvd8o5S46peo/ATxcUwWBQCCQlodqUhWrUKs8AaJQwYU/q7BqrbFj/zF//76pKC/r0P59X1Sqorh7ej16+CAxPnbBImcYx6oFUlCQf+/OnXt370jE4t59+i50ctZ4KgdFkioEHA6nWH3FIJGq52gJOOxP/QxBKWKJD1zK23MhLy2LW1QhSjqeBUqfDtoLRpvPHGqsTa3+/hMIBB0FAoFAsfqKV2dYVqWv6oI5v/oFBhsaGp37+8zJ48fReVYTU1PvZSv69Ov3+uXLkyeO/5+9swBoavvjOOsmRo8usUUUbEUk7O7Grr+dz45nYQf2w8JWDEABQRS7G2mkezAWrOD/2y5v7A1UVOzz8ee8O/fs7Ny7zfu955zf7zdw8FBMd27b7MvWN9i6c/cnjysvN08jkkYRl6urx/5QfQ1ePH8+dsJEjcLoWzfXrFwhEYupNMa4BdscG7dU7SIR8fraFWtbqSS8FgKBQCAQPxmfJ1W1lGsAhOIyEApwhcsqEEuU6wFwOJxH7zEn/JY/efzoxfNnTZyafoOu/gfnZs3Btm7yxeG0xk2cXO2yP8T3BFTjg/v3bt+6lZ+XZ2Bg4Nqy5dz5C7/DsDcISp4SMhkLy8pS974y0iHN6WcF9iCW5x+acepmdrFA9uBdMdic/bF92xiBZu3Y5D+dpCqBLzifL+DzSzQ8qCj/rpTNy8u7HhYK3/aszEwt5XKCgUOGjBg5Gk8g7Ni6BX4RC/5SLKp+9fLlXr9ds+bMq+FwcmmpCM6eekl2draJiUlNXgvymkajacQTCLp8advmTXK5nKWjP3mJn4VdfdUuAh5nZ0rDxlIpJDyRgEZVEQgEAvHT8dlSFa5ncFUrlcjhsmasR07Lq7iQt3DvFR54KC8r9eC+fTv37K3tflbPrLnzEuLj16xY1qiJUycPTxPTj02tImqd4qKiV69eJiclPbx/n0qluLZsNXb8BEMjI/VVpN8NiURSUFCg9L6ig2Cl/zfTbwtHbbCtkxzPRef4h2XefMkVlMqPRWSB2ZrQRnpyRntyrIwqHbZwODxLiVQqxcKyYt5X2KgqyEG4W7sWEoxVbtOu3ZRp0zlmZiBegy5fnvK/6XUcHbWUsf3hcffe/TU/CsxDX70k8np41+41CnwRFRnp5u6uXnL0sL//wQOwoW9sPnX5fkMTC9UuIgHvYEbHonrB4agPMCMQCAQC8fPwJdcnFpUAUlVL6VyVVSiRKXMy4vGEroOnHtm64PWrl7eiotq7udVuRz+EvYPD+k1b7t65fXD/viZOTt169FQfVEPUOqDYYt6+SUxIvBkVSaPRGjVqXKeO4/CRo3A/h1cOKEiBEpDLmPeVelhWGhk/opMpWEpO6eHwzMNhme9zRUnZohXHElcHJLk7sX28OH3bGFNIlccCL2crwbyvqLSKLAOGhoZ5eXmWllbTZs50cW2Rmvp+4dzZLVu32bZLIU/jYmO3b908aco0jdj+n6SOY91zZ06rl6QkJ1nb2H6ovjpwz+Du4aF6umPrlsDz52DDzNpxyrK92rqVg7Vwtwk6lUKq0Kl6DCIaUkUgEAjEz8mXSFUSUTGwKpaW4XGKgdWM/IqB1ebtut64fDQ18c1ev12t2rQhfTi+Y63Tuk1bsNCrITOnTWnu2qJX7z4f8oNGfAEikSg/L+/5s6dgoM/q129ga2+/fuOmz3Lh/87IZLIiJZj3FYPBVBfT1sbUFcNtlw+3vf6s0D804+LdPJFEHv60AEyP+W5oRxMfb7Nm9iz1BulKhg4bIZPKzp4+ufLvdcmJiS1bt4Zd+/b4FXELVfGnDh3YJ+ALPmswtbJjNja5OTlCoQCLq+q7ft3MOfNq8lOSy2Wgj6dOn4Ed+9+rVkZFRsC2Q0PXCYt2UGmVnmQ0CgF0KkmpTTGdSiWjuzsEAoFA/KR84awfi0YUSxWRI411yXnFEsm/UcT7+szftmRUVmbmyePHRvqMqbVu1gzvLl3BHty/t3H9Wh0dXRCsjvXqfec+/DYU5OcnxMdnZKQ/ffJYXFpqYGjo1NR5wqQpxjVbN/nzUKqkoKCAwVCEZaVQ1Gb5tbQ8m7LBuHzZiRtZ/mGZT+J5XL5095U0sCa2LB8vzjB3UwNttXFZGm3i5ClgIpHQ0bHulUsXL5w/O37CpEZNmsBeOGPbNm8aO35C02bNvrjDy1atnjdr5uix425ERMxf9FcNXxV27ZpX587Y9vIlf929rcjm6tTSc9SsDepJAeCXa8ehE5TSFI/DsVkkMhGNpyIQCATi5+ULpSr534FVHE6Lw6ak/BsKwK6+c7N2XZ9EhwQcP9bJy8vM7AekQm3RshVY6vuUS4GB+/b6dfLwdPfwpNFon37lH09iQkLM27cxb9/k5mTTGQx7hzocM7Pv4x31rSkrKytRQiKRMO8r9cxqekzi1B4WYC+T+f+EZgREZufzJC+SSmbujV1wKL5nS8NRnpzOzQ0IaoOPWO6rEaNGDRg0mM8vEYlE/xzYz+MV79yz9yvXQpDJ5G27/E4cOzp46NCavyokKGiH3x5s+/nTZ/DYsLnbmHmb1TujyyTZmtCwAgJeoVNJaN4fgUAgED83X+5LoUMn5vGkWCiA3CKJ8N8Yq3195r19Gi0SlGzeuGHL9p211M/PxtLK+n8zZ0nE4ojr4cv+Wgi6ZNCQYU7Ozj/JksqfBBBYCfHxb9+8jnnzJj8/387evm79+gMHDzEyNv5dxb1UKi0sLORyuXCAIFgZDIb63sY2zG2THDeOq3Plfp5/WGbok3y4HzsbnQNmpk8d6WE62otTx6zSYYtIJDGZipQEWZmZg4cN19bWlslkX9lDkKrwOEqZ2qqGwIdoZ2+n+m47NW16985tiVio/m030CGr/MaIBJw+i0xA0/4IBAKB+On5cqkKVzsaGY8pVHNDanyGEIt/rq1r0GPYjDP71zx78uTyxcCevfvUWmc/HzKF0qVbdzA+n3/6ZMA/Bw9YWFq2bNXauXnzPzO+FSiq9ykpubk5b169Sk9Po9Pp9g516jdo0MnT08DA8Ef37vsB31WhEriHwbyvMIGIQSbi+rU1AsssFB8Jz/IPy4Cvd0ZB6brTyRvOpLRpoOvjxRnYwYRBqdR6phwOFjsW1D+fXyIQCGqS+6q22LrZV31prGvLliBVk2KeiUuFFGqFsNZlVPzYFbFUWSQU7x+BQCAQvwRfFaFGm0YUSRQxVlk0AptFKuBJsPJ2nQc9vxcW9+rhPj+/5i6uHDOz2ujqVwFiZOx4RWj01Pcp9+/dW7NimRYO18Spqa2tnUuLFr9r0AAQ6BlpaclAUmLq+/e8Ep6pKcfa2trI2HjkmDE/ZHnGz4ZcLi9WQqFQMO8r9S8Dh01ZNMgaLPp1kX9Y5rnonBKRLPo1F2zGntiB7Y19vDlt6v/HgY+mRF+/DMt9VfNEU18M3BM6/3dprGsLRZB/mUwKv8FGLm5YYYlIrqNUq1QSHulUBAKBQPwqfJVUhWs6iFSeUDHjaWFIKRbIsMBVwLCpq9fN7icU8tesXL5zzz71dYE/Fksra7CBg4fwS0pePH8eFxcbcOyIto6Og0Mdx7r17BwcDA1/1cFFoVCQGJ+QlpaanpaWnp5eUJDPYjLNzC1sbG3bu7lZWlqxtLV/dB9/XkBTPnxw/8K5c3q6egMGDWrdtp26Zm3XUBdsxxTH0zdzjoRn3nlTBJr1UGgGWF0LxmhPzkgPjim7clwWXqutRCKRgGAF0YqFZa11RELhiYBjvlu2qUrgjUKvXcUiv6bEvVRJVSxbB1D2HYd7EQgEAoH4Sr427jeTShBJyqSyMgIeB2o1ObvCv4ptxBk4fvHR7Yti3r49uG/vxClTv7qrtQyTxWrTrh3YiFGji7jc+Pi42JiY0Kshubk5+gaGVtZW1ja2VlbWHDMOFjbo50Eqlebn5QkE/KzMzIyMDPibk53NF/AZdAZIbQsLi5atW5ubW7D19X90T38NQNvdiLh+7szp2HfvsJKbN2/4jB03eOhwXV0d9YgB8G0f680Bi8sQHg7LPHo9K6Og9F2aYOE/8UuOJHg3M/Dx4vRsZajuq0Qmk9lsfT09RVhWzPuqdhcGLJg3Z+uOXaqncJeyZuWK2HcxsK3DNmrWtrNqlypyKlqujUAgEIhfiFpIUaPLIOYr/avYLBKXLyviS7Fylw7dY57ffXTzyumTJ+o3bNiufYevf69vhK6enotrCzDsaWFBwfuUlOTkpKAXFzMzMgVCga6urrGxiakpR0dXx8LSEpSHto42jUb/Rld9iVjMFwh4xcVcLpdfwgM9Cl3il5Tk5eWWloqJRIKBoRGDwTDlcMzMzV1btDQ2MdFwD0LUBD6ff+XSxcDz5/Jyc7ESjplZvwEDu/XoCfcDG9f9XVRUNGfefEsrazi96p91HTP6Wh/71aPsrz3O9w/LvHI/TyIrC36YB2akSx7mbgqatZF15WJoeC1DiVwuU6S+4pdA+1/Z+Yz09MePHvbo2Vs1ZXEpMHDv7p1YJtimbbwHT1pGZ1SOo6vyUSGvfwQCgUD8QtSCVIUrH52CF5Qq5jetjKmwIf13qnHwpKXpyTFZqQkb/l5jZWUFl/yvf7vvAFtfH0w9NGYRl5ubm5uVlVlcVBR5/TooSNCR2AgZlUqlgWil05XBixhUCoVCpZLJZCKRSCKR8Hi8QuIoVU6ZvKysTA7IZDJQKqBHS8VihSrl8+GpUCgQCoWwDypAC0wGU1tHBzQ0i8UCPdq4iROTxTQ0NIK3Q6NiX09mRsb5s2euhgSLhEKspGGjxgMGDW7XoQOc/xPHjr5983r02HF169WHXXCHUFCAv3/3LuyFuwNVIwS8VjdXAzC4VTsWkeUfmvEqhZ9bJNl64T2YSx0dEKxD3U3Uc5YSCERdJSAoMe8r+E582SHs2Lpl7ISJWAZXLrdw49q19+/dhW0qnTlg/F+uHXqoV2ZQCdhCVfjyYEmqEAgEAoH4JaidxN/adKJYWi6TlxHxOGtjWkJmRTQAMoU2bv423/mDBQL+ovnz9hw4pP1rLpcEyQiGyQINQHOIRApfcpFQ8W+pWBFwXiKRyJV6FFRpeXnFlC+BAMIVDyoWdC2JBP+SQZKCsmUyGfBUKXbpIHB/Vx+vn4RXL16cPX3qzu1oTCMSCIT2bm4DBw/BVOmFs2dv3YwaOmKEegKL3Tu2v337Zs68BWKxOCMjHQvLqv4xGWiTZvWxBHsUx/MPyzwVlc3lSx/FFYPN2R/Xt60RaFZ3J7b6HQZVib6+Pp8vAM2KDYXW/BB27di2ZccubCg9+tbNzRs3wE0UbNvXbzZixjq2oal6fRqFYGdaEQeARkY+VQgEAoH4lagdqYpTBlHHlgFo0wlGuuQcboXjsxHHyme277610zIzMpYsnL9p2w71qEC/AZjm0NNj/+iOID6GXC6Liow8e/o0to4TAJ3XrUfPfgMGGhkbw9OrwUFBly/1GzBo267dqlddCgy8GRU5fuIkLGEpADchBQUFhYWFcGsBghUe1d/FpY422NaJjhfu5IBmjXxeKJLIAyKzwKyMaKO9OKM9OdbGaumycHiWErirAcEKfNz76s3rV3v9dmdnZe3aux/6z+fzd27dEhZ6TUsZ4bXrkGkevX00Bt0NdcjmhlT8v2H/tem185NHIBAIBOL7UGvXLRIBp00jFCujAZgbUIRieYmwIhZ6fee2fUbPPf/PhlcvX65evmzV2nVoChvx3cjLzb18KTD48hUutxArMTE17dt/QPcePWlKoRkRHnbh/Lmu3brv3ndA9arS0tJ5s2b26N17/cZNZApFo024JRMoIRAI2CArSS15KYWEG+JmAvY+t/RweOaR8MzkbNH7XNHK44mrA5I6NtHz8Tbr28aIRq4cl4WXw92OyvsKHjW8r0Cknjh+rIhbVMfRcaffXih5cP/epvXr8/PzYNvU0n7kjPXmNv8Z9ScR8VZGVJ1/w6mCTkXhVBEIBALxy1GbQywMKkEsLSuVKuZVbU1p71IFYmnFOjy37sML8zJvXDl2O/qW77q18/9aXIvvi0BUy+NHjy4HXrh757ZqqFK1IBW7WboZdeP8mdMdO3mox88HroeFXgsJ2eG355P3VNBykRIqlQqClclk4HCVAhSU4vJhtsuG2UY+L/QPywy8kwu3cBHPC8H0mKTBbiY+XhyXOv9ZEkNXUlZWhg2ySiQSTKTq6xuU8Ep8xo1v7uIiFAp279gREnRFSxEVi+Dea1S3wdOIalpZS5lDFd5d5fVPJuH1GCSUngqBQCAQvxy1PBsIF+A8nkQmLyficXam9HfpgrKyisGhvj7zeUUFT6JDroYEkymUmXPm1u5bIxAYfD7/anDQ5YuB6WlpWAmNRuvk6dmrT197hzpYya2oqHNnT7dr12HbLr+qi4MfPrg/e978zxr7L1VSWFjAYDBAs4JyVe2CVjo5scGKhbJTUTn+YRkP3hVz+dI9QWlgDa2ZY7zNRnQyNdCu1JrKsKw6YIkJ8RKxpE3bdoox1K3b4Ifz5PGjjevW5ubkQDVjM5vh/1tjXaexek8IeJy5IVXVGhwFi0ZgUn+WwMYIBAKBQHwWtSxV4eLOZpLyedKy8nIaBW9jTEvKrgwkOXLGWqm49OXDyEuBF+AKOmP2nNp9d8QfTkJ8HHy1IsLDRaKK+L7mFhY9e/fp0q07lkcXykHzXTh3tm279lt37PpQZgpzc4v09LQvyLJWVlZWooREIoFgZbGYBELlT0yHTpzY1QzszXsBCNZjEVm5RZLXKfzZ+2IXHorv5mrg423W1cVAfezTzt4BTCaTjfIZW1CQv8V3I0hw+EHh8PiO3Uf0GDadSPrPym8GlWhjQlX5+JMIeF0mEUWnQiAQCMSvS+37WBAJOLg6cvkKz3fYsDSivs+p0A14PGHM3E0HNsx88+TWxQvnJRLJ3AUL0bpVxFciFosjI64HX7785vUrrAQ0aMvWrXv37d/cxUVVLSI87FpIsGvLVh8RqRgWllZpqalYetIvQyqVcrmFRUVcGo2GeV+pf88bWDE2ja+zfqzDlft5/mGZ1x4VSGRlgXdzwUzZlJEeHB8vjqN5pcMWkUhkKpk7f4GVlXVkVLTHgP/Z1Wuq/o54HM5Un2KiV6Fc4e3oFLwOcqJCIBAIxC/ON7mSUUl4VcJVA22STFaeUVARi4dAJI1fsO3QpjmvHt4ICbpSwuMtWbHyN4sJgPhuxMbEBAddibweLhAIsBI9PXa3nj169upjaGSElYBk3L/HLy01rZOnp+/W7TVp1sLS4sXzZ1/fPbhbEyoBZayUmiz1rzoRj+vT2ggsq1By9Hrm4fDMd2mCrELxhjPJYG0a6Pp4mQ1sbww/JbWOWc2eNx8snydNzSuFytgCGzqFYG1CU/lpEfA4XQYRxU9FIBAIxG/Atxp0YVIJZWVa/FKFWjVhk6Xy8tyiivBVoFbHzd96dPtfT6JDom/dnDdr5t/rNzBZrG/UE8TvB7+kROH4FHQlMSEBK8HhcI2bOHXv2dPNvRORWPGtfvb0KSjOxPj48ZMnW1pa1bx9E1NOdlZmLXZYLpcXK1GG0WWBaFVfIGvKJi8YaA12523RkfCs0zez4TbvzpsisJl73g1or/C+atdQV71BuAMEk1ozMwrEpRI5i05UjdnSyATQqWiuAoFAIBC/B99wflCbTigrLxeKFc7XFoYULS1QqxJsFx5PGD1rA1Nb72ZwwMsXzyeNH7t2o+9niQnEnwmoT1Cot25GScQVdz5sNtu7S9eu3XuYW1ioqj15/Oj0iRN16tZ1cmo6eszYz30XkJIlJSW11mk1xErUva/UFwa0qa8LtnWS47noHP/QjOjXRfxSuX9YBpiDGX2UB2eUJ8fcoDJyFomAszZS+G/J5PBDKxPLyuAWUT0GFgKBQCAQvzrfdimbLoMIarVUoghZZWGouCqrUgMA/ccu1NU3vnx8W0Z6+tQJ4xcvW9Gydetv2h/EL0puTk546LWrwcEZGelYCYFAcHFt0bVHj9Zt2qoWnkql0iePHp07c7pBw4Yr1qyh0xlf/I66enpFXC481kLvq1BeXn7vzp2TAccbOzn5jB1vYGCgGgkGGBT8KA9TsMQskX+YIixren5pfIZwyZGEFccTPZ31fbw4vVoZkSsHUhULxOHOEM7Kt+gtAoFAIBA/kG/udcFmkgr5slKJYmzV3ICCw2llF1aqVY/ePsZmNke2LeDz+YsXzh8+cpTPuPHfukuIXwX4VkRFRl4PC3318gWWBxUwMzPv0r175y5d9Q0M1CtH3Yi8dOF8s+Yua9ZvUI8V9WXAu2RmZn4LqfrqxQsQqVY2NguXLNXW1haJhCkpySeOHh09bpyFhaX6IKudKW3NKLtVI+1CnxT4h2ZceZAHd31XH+WDGWiTh7mbjPE2a2zDrPUeIhAIBALx8/A9HITZTGIhXwtTq2b6FBIBl54vVkWwauTiNnvt8YMbZ+ZlpR497P/q1csly1aw9fW/Q8cQPycymeze3TugUO/fvSuRVCwaIVMo7Tu4de3eo6mzs3rlwoKC4KAr9+/ddevovnXn7ura+xIsLC3TUt/Xb9CgthoEXr54fvL4cWtbW0ykYoVbN/kmJyf9vW6DRCLesO5vfklJ3/4DnJs1V70Kj9Pq0lwfrLBEFnAj65/QjOeJJfk8yfaLqWDNHLR9vDhDO5rqMZGzPwKBQCB+Q77T5Y2tCF+lJVKqVSNdMoWET8oWqbIDcKwc5vuePrp90atHUc+ePBk7euSCRYvRYoA/kFcvXoSHhUZFRpaU8LASPB7v1NTZw9u7g5ubxoT+82dPg69cEYvF3br3GDFqdO32BKTq44cPa6s1TKTa2Nr+tXQZ61+R+vbNm907ts2et8DO3v71q5ebN25ISU6G8vPnAyfMXt2zV09zA4q6Fz+bRfxfTwuwZ4kl/mGZJ25kFfCkT+J5YPMOxPdubTjKk+PprI9SpyIQCATid+L7jcToMYl4oZagVKFWdRhER3NGQqZQKquY1aXSmRMW7bxx5djlY1uLuNxF8+d27d5j6vTpX7PcEPGrkJyUGBlx/XpYWHZWlqoQhF0nTy8v786qsFMYAoEg9GpIVGREo8ZNxowbb8rhfIsumZmZX8oI/Pp2Xjx/diogQEOkFhYWXjh7RiKR7N53AA5ni+/GoMuXsHmGZu269hszn6Wj/zaVH5MmMNYlWxhS4VHdo7+pHavpZEffcXUu3s0FzXr9WQHcBJ6MygazNKKO8uCM9uLYmtC+vvMIBAKBQPxwvuukoQ6dSMDjSkRyuCrTKfh6FozELJFAGdAKo2OPEQ4NXY9snZ+dnhQSdOXJ40czZ89Fw6u/K4kJCVE3Im7euJGWmqoq1Dcw6OTh6entrUqCquLN61chQUH5eXleXbpUmxC1FoFuFOTnfU0LIFJPBhy3tbVTF6laCl2e5H/wQN8BA5yaOoeFXtu3excoVyhnG3EGTVha37mtqib8TLK5YqFYLpWXw90dnYwnquWdopBwgzoYg6Xni4+EK8Kywr1fam7p6hNJf59M7tBYz8eL07+dMQoIgEAgEIhfmu+9vo1JJRDxOK5AkcuKRMQ5WtDT80pVQawAcxvHBZvPBZ3cGXn5SE529qL5c906uk+dMcPAwPA7dxXxjUiIj7sZdSMqMjI9LU1VSKcz2nXo4OHl3ax5c40EZiU8nmJVwI3IevXqDxw8xMra+iONS8RieVkZkUgkkUhf00nQwSQSWSwWUyiUT9f+LyqRumTZCvWAwXK5bN8eP5FQuGrtupTk5JnTpmKJBggEoluPEV0HTSFT/uMNBjd25oYUfZbiQPgiGV+kxaKTWFRN6WluQFk8xAbs5iuuf1jmuegcQan8xotCsP/5vRvcwcTH26yFo7YWAoFAIBC/ID/AFYNKxhvgSYV8qbysHKcMYsWgEt7nlqqWroLK6D1ytlNLj5N+KzJT40GjPLh/b+jwEYOGDvtK/YH4gcTGxIBCBcvMyFAVgpJr07Zdezc3F9cWVT9c+NzfvHoVHxfn4e39oWyo72LeZqSnJyYkJMTHC4QCUJYEPF4mk0kkEnMLSwsLi74DBnzZMhJjY+OcnOzPCvf7/NnTUycCqopUICz0WvDlyxMnT7Gxs9vnt/vcmdPQSSi3rdd00IQlHKv/DCGDWGezSBaGcCwVqr0mCag6NNID2zml7qmobNCs92KKigWyfSHpYA2smD5enOGdTI11UWY4BAKBQPxK/BivYRIRZ6hD5vKlYqlirSpclUGtJmeLsJWsGNZ1Gs/ffCbion/ouQMikejQgf0hwUFjJ0zs5OH5Q/qM+AJAjT1/9uz+3Tt3bkerr0PFFKpbR3eXFq4EguaXEHQnyNOQ4CvNXVydnJ3HjJ9QtWUQpo8fPgBpCHrUzNy8ZevWw0eN0pCkIGHTUlNXLFnSrkOHHr16f27nzS0t01PTaihVFSI14LidvUNVkQpd3ee3q217t+27/eC+a8XSxXl5iqUFTG29XiNnt3TX7Bjcy1ka0VT5VEG20il4bbV8VB8HXji+ixlYTJoABOux61nZXPGb9/y5B+IW/ZPQ1dUANGu3FgZE5H6FQCAQiF+BHxbgBi6U+ixSiUjOL1UsXaWQ8HUtGFmF4qxCiSqOFYgYr37jXTr0uHhk87O7oVmZmWtWLD976iQIVhfXFj+q54hPUsTl3rt3FxTq44ePhEKBqlxHR6dNu/bt3dyau7hUVagSsTgi4npkeBjHzNyhTp2qw6jQbGTE9eSkxKTERKjQ3LVF9169mcwPBhYFCYup2NCrISuXLV2+avVnHYWFpWVq6vvWWm0/Xq1SpK5YpdEZuMXa57dbS6t81dr1eXm582bPxKIK4PD41h79eg6fQWfqqNfH43DGemRTNkW1AoJExOvSiaSaytT/UM+CsXGsw1of++AH+UfCM4Mf5ktkZZfu5YKZ6FFGeJiO9uTUt0RuiwgEAoH4qfnBsRhZNAKZiCsSyOTK2X+4SOswSCk5IpG4cnhVz8DEZ46vW/dhF49sSXr3LPbdu/mzZ9Vv0GDUmLGuLVr+uL4jNAEReffOnft3775981oVsR8wNjFp1boNiNSmzs7VTuLDZ3o1OAh0oXsnT1B1NFql9zrct7x4/uz2rVsxb9/osdkdO3n07T/Qxtb2szrm3aWrc7PmUyeO37bLr+ZrSCwsLB/cu/eRCh8RqcClwAu3b92cOGWqmZn5Uf9/VDP+Frb1Bk5cau3QSKM+k0a0MqJS//WCwuFw8OtgUr82ARURj+vVyhAst1h67Hqmf1jmm/f8bK7Y92wKWKt6uj5enMFuJqpBXAQCgUAgfip+fNhwCglvqEMuFsiwqKuKyACWjByuJKtQrFq9Ctg4Os1ae/TFg4jgEzuz0hLfvnmzYM5se4c6Q4ePcHN313DEQXw3Sni8J08eP338+NGDB9nZlVP8eDy+bv36rdu0BY1qY2tX7Wt5PF5EeNjNGzfs7O279+yp7vIvEYuh2bu3o1OSU5o4OXl4eU2bMfNr+mloZLTOd/PyxX+t3ehbw5eAws5ROyJ1RCLRts2bDA0NqxWpz54+9T+4v0evPr5bt4deDVkwd05hQQGU05k63YZMa9d5kMbXlUTAmxlQ9LUrNTT8KHQZUPwZB/hJjHRIc/pZgT2I5fmHZpy6mQ0/unsxRWCz9sX2b2cMmrVDo2+SSBaBQCAQiC/mx0tVLeViAD0mkSrBw7WzrFzha2WiR2azSGl5pUV8qXrNJi06gT29c+3q6T3Z6UkJ8XGrli/dv9evT7/+Xbv3+MhcMKIWkclkr16+fPrk0ZNHj+JiY+XyyiFwGp3u4urasnWbVq1afyQr6YP798JDQ4UCQSdPz03bthOJFd9DEL4PYd+dO4XcwmbNmn/BAOpH0NbWbtGqdVjoNS/vzjWpT6PRRKLSandt3rB+3KRJJiamGuW5OTl7/XZxzMy37fKLj42dOnE83FNpKYQ7oZVH3x7DpjNYuur1QbMa6JDM9KkqVUrA47TpxG8aYaqFozbY1kmO56Jz/MMyb77kCkrlR8IzwWxNaKO9zEZ7ciwMPzvuAQKBQCAQ34KfQqpiwOWZTCQXC2VYClYyEWdnSisWkjLyxNiAqwrnNp3BXj68EX7hYErcy+ysrD27dh4+dLBjJ49u3XvUb9jwBx3Bb05yUtLjRw+fPn784vkzkUikvsvaxqZZcxdQqE5Nm6p0Z7UtnDh+LDMzo0XLVmPHT1BF71csQr1+PTExobCgwLVly2pVYK3Qq0+faZMm1lCqaimiq+oX5OfrGxioFx497O/ZubNGD+Vymf+hQ5kZ6ZOmTKNQKFs3bQwJCsJWQdjXb9Zv7CJzG0eNxhlUgqURjU6pnPFXuE/RiN9nhgB+biM6mYKl5JQeDs88HJb5PleUlC1adjRh5fFEj6b6Pl6c3q2NKCQ0X4FAIBCIH8lPJFW1FENKihSsYikeBKtMrpj916ETdayI+TxpZoFYldoKo7FrR7DEt09vhgS8fBAJ4ikk6AqYja2tV+cunl7eGgoD8bnI5fKEuLiXL1+8evECHouLitT3stls5+YuzV3AXD9+qh/cuxcT8/bp40dW1tbq+aXKy8vv3I6OCAuTyqTunTw/FDN13x4/bmEhSFuNtFVfho6uDhyIjq7up6sqc1ZlZKSrH130rZtkMhmktnq1q8FB10JCRo8dN8pnzLkzpwOOHhEIFM5kuvomvUfOatauq0azRAKOo0811Kmc8ScT8ToMIonwA3ShtTF1xXDb5cNtrz8r9A/NuHg3D+4MQ5/kg+lrk4Z2NAXN2tSO9emGEAgEAoH4BvxcUhWDQsIb6ZBVwQGgxECbxGaRcriSnCKxXF6uXtmuvjNYUUHO7bCz969fKObmJScl7fPbfXDf3qbNmnV079SufQf1XEGIjyMWi9+8fvXyhUKexrx9ozF6SqVSGzVu0tzV1cXV9UMrUDFA5mZmZDx+9DAiPLxFq1YNGzYaOdpHlV8qOSkx9OrVN69ft2nbdsr0GYaGH8zvMH/2rBGjRuux2du3bl6zbsPXH2Cr1m3u3b3buaumfKwWC0vLtNTUxk2csKepqe/v3o5e8NcSVYXnz54ePnTI09t7+26/W1FRo4cPxaLGksgU956jvPqNI1P+k+AUh8OB/jPTp6jyTuHxOG0aUTW2+qOA3ng2ZYNx+bITN7L8wzKfxPMKeNKdl1LBnOxYY7zNhnU0ZbN+xv8xEAgEAvEb8/NeeFg0Ap1C4IlkpZIyEKx4nJYpm2ysS84tluQWSTRGWHX1jbsPmdZ10ORXj6Ie3LgU8/S2TCZ9/PAh2NZNvk7Ozm3atgOrlWG53ww4t2mp79+9excbA9L0TUJ8HOaoroJOZzRo2LBh48aNmzRp2KjxR+b3MbIyM8NDrz1+/MjMzKy5i+uuvftUu/glJbduRgUHXbG1tfPu0mXS1Gkfb+pOdDTcbzRq0gS2mzo3uxER0bFTJ/UKK5ctnTh5CihgI2PjGh6vnh4bFGcNK4NUvX3rFrYNp2XLxo3bdu1WHeb+vXvgGDdt256YkDB96mQQ91pKMdq0tXevkbPZhpprGJg0ooUhVX3Gn0ZWBEz9qSKc6jGJU3tYgL1M5v8TmhEQmZ3PkzxPLJnu927+wbgeLQx9vM28m+n/VH1GIBAIxG/MzytVtZTrAfQYRCm1nCeUYckC8HiFxxUI1nyeNIcrxgpV4PEEzO9KyC9+eif0ye2riTFPQWFgmnX7ls129vauLVo2d3Vt3MTpk5LrNyYjPf3du5g4kKfv3sXFxYqEQo0KoOcaNWkMwrSJU1N7BwfVaOjHuXvndvCVyyBtPb29R/qMUd91O/rWhXNnyWRy+w5uu/fur2E/QfJOm1nh+G/K4SQnJal2wQf6+vWrMePGr16xbOacuTWXqgwmQ8Dn17Ayx8xclVtr/pxZGzdvgY3S0tIVSxezWNpTpv0P9KbvurXhYaHY8L+VQ8O+PvNt6zbVaIdExJsbUNgsknqJDp1I/qKAqd+HxjbMbZMcN46rc+V+nn9YZuiTfLhpPBudA2ZuQB3lyfHx4tiZ0j7dEAKBQCAQX8EvINdIBJw+iwSqtEQklygHU3E4LUMdEliRQJZXJIFyVdYADDpTp633QDAeN//5vfAXDyJAs8pl0sSEBLCTAcepVGrDRo0aNXFq4uRUr34DkFA/6OC+B0KhICUJZF5SiuIhMT4ujl9SolGHQCBY29g41q2nGD1t3MTM3Pyz3kK5SjioVZs28xf+pb4MNCU5GRRqSkpy69Zt1m/cRKZ8nl95SUkJKEJsG/Q0nU5X7Tp25PCWHTsIBOIOv72zpk/bsXtPDduUSqU1D63KZrMLChVxpnzXr5sxa468rGzNyhVFXO6K1WvgjJ0IOHbu9GlQrlrKcf0ew2e4duih0QIehzNSRvVXDUPi8YqAqQzKrxHHFMR0v7ZGYJmF4iPhWf5hGfEZwvT80r9PJq07ldyuoa6Pt1n/dsaMH72AAYFAIBC/K7+AVMWgkPBgEll5iUimGkzVZRDBSiVlecWSAp5UXlau8SptPYP2XYeAlYoEMc/uvHly692Le8WFuSAvHj96BAZ1iESirZ1dvfr169Zr4FCnjrWNddVESr8QIEMz0tNBmqYkJb1PSU5JScnNydGQ8lrK2WdzCwvQpnXrAfXtHRw+V0diBF2+dDU4qFuPnuoT/cCL58/Onz2rra3dt/8AK2vraiP/fxIqjQoKlaLs2MsXL3r27oOVv4t5C58U9jFBy3gcXiaT1XCYHE7OZwlxBp0RcOyoS4sWCQnxu7ZvnTN/oaGR4aXAQNDKoFmhAplC8+jt06m3D5lC1XitLpNkbkCB7y32FPPxZ9F+rhn/GsJhUxYNsgaLfl3kH5Z5LjoHfok3X3HBpvu9G9TBxMeL06qezqcbQiAQCATic/jFNBmZqBhhlcrL+aVybA2rljJnuoUh1cyAWsSXFpRIS4Sag6yKOjRG09ZeYLCdnZ4U9/JBwtvH8a8f8XlcUDlxsbFgoD9gL4lEsrK2sbW1tbQGbCysLDkcs59ztUBebm56enpWZkYW/E1Pz8zIhH95PF61lclksoWlpQ2ocnt7UKiOdR3p9K9KqhkRHnbh3Nkevfrs3ndAvfzB/Xvnzpx2cKgzc/Yctr5+ta8dPXwog8ns1afvx+NGrVj998xpU6D9woKChPg46DlWXsQt0lUbu5XKpDX/gBITEvr271/DyoBAwOcWFty9c7uTh6fv1u1RNyLnzpoBZ1tLueCkRcde3YZM1WFrroGmUwjmhlT1FFBkkmLG/4f4+Ncu7Rrqgu2Y4nj6Zs6R8Mw7b4p4QtmBq+lgdS0Yoz05Iz04puzfeZoCgUAgEN+Tn1GBfRK43usxiGV0LUGpXCiWY4OpeJwWm6UIFCCTlxeWKDSrsFRe7ctNzG3B2ncdoqWUrcnvnqfEv0yJe5WTniSXy6RSKagiMFV9AoFgbGLCMTMzMTExNDIGDI2M2Gx90GHa3zK2gFwu5/NBJxXm5+cX5OfBIyi2/H83YAu6+qHXQp+VwtQWVDcIbvhjbmFZwyWnn+T5s6dH/jnU3q2jukiF24NTJwIePXzg1NR51Zq1NLXJenVevXhx9+6dw8dPRFwPL+YWVVtHRU52dvdevadOHK9vYKj+XiBzsWhQQHZWlqkpp+adT0pM+HjsAg2mTp8JH8G0GbOg56qQ/kCDZu17jZhlammvUZ9ExHPYFAO1QFTfIar/94dJJYz15oDFZQgPh2UevZ6VUVD6Lk2w8J/4pUcSO7sowrL2aGn4Sw4gIxAIBOJn4peUqhhwEWTRCGAiSRkIVomsHBtMJRJwRrpkMCgp4kuLBDJ+lcWsKjDZ2sqjL2xLJeKM93EZye8yUuLSk2NAvJaXK1YaYHGXVO416pBIJJa2Ah0dXSaLyaDDHwaNRqNSqQQikVAJEXvAaeGkUglITJlMoYnhr0wOWzKxWCzgKyhR/uEr/1b1dqoW6IMJiDUOx5RjBnrazNwc/sLjtxgJBu24b89ueLeNW7apVnwmJyUdO+Kfm5M7ZNjwfv0HfHwhQdSNSK/OXWCjk4fn5o0bkpMSqwrHebNmgDSEE2XvUMfcwqJL124aFRo1bvzk8aN7d++0at0GNpo1b17D/sfGxNStV7+GlTHqN2gAnVy8YP7dO7exEku7Br1HzXZo6KpRE49XfPHUl6XicDiQdEzarz+U+mHqmNHX+tivHmV/7XG+f1jmlft5ElkZPILB2RjRydTHy6yB1VeN3yMQCATiT+YXlqoqaGQ8mLxMSySRC8VlMnnFSlYysUKzysvKiwWyYqGsRCjXiHKlDolMsXZoBIY9TU+O3bJouFRSamhoCOoqLzc3R0E2bKhSiYLcLCwowDK8f1NAd+qx2QYKDNn6bLa+AfTKRCFQOUbGxrhvn+AItP4/B/eDXp80ZZrK3R4O/OC+vSDB1Qs/glAoSEtNdaxbF3tKJpMlYol6hTvR0amp72fOnbd21cq+/QeAVP1QUyDKTwUEHD96pObxBIDgoCu9+/aref3srCz/gweuh4dheaf0jcx6DJteNaQ/nH9dJtHcgKry6P85A1F9Owh4rW6uBmD5POmxiCz/0IxXKfzcIsnm8+/BWtTVAcE62M1Yh/47/IeDQCAQiO/J73PlgIulYgSLSpDKy0XislKpXPZvsgACHoetDYDtUklZiUjGE8r5IplMXv1QK4a5jeOI6X/7b56bl5f3PiVl9br1WDmoliKugsLCgrBr10DFmZialvB4JSUlQoFQpEBYKiqVwfsDygepTDGAiglcIolEAuFJIoFQU24qHuAZk8lgMlnwBx5hSwkLAIUK2lRPj/2Nz9/HuBERceHc2THjxo8dP1FV6H/oYHJS0riJEy0trWrYDghTErlyZrywsFBjMevNqMjRY8aBDN2978CcGdPbtu9A+cAYrZd355rnR8UoyM8vLi6ytavR7D/07dhh/+Arl7FVFkwdtne/8e06DyIQNaMHsGhEc0MKXc2jn0JSiNTfYFnqF2CgTZrVxxLsURzPPyzzVFQ2ly998K4YbPa+2H5tjUZ5ctyd2H/iqUEgEAjEF/H7SFUVIBFIdIK2lkKzgjAFk8orR1KpZDyVTDZUeiqLpWX8UrkATCQX/eukpU7T1l4ZKeNDz+2/HX3L/+ABn3HjtRTzvHgQWGB2WvYuri0Cz58DQenh5f0dD/H7kZr63m/nDjjMnXv2qgqjb908feLE6LHjfMaO+6zWdPX0MK95ANQ/nU5XT8rA4/H4JXzQqdhTAwOD/Pw8M7NKb/3Yd+/gVKsqfC6HDuwfO37CJ6vx+fxTAcfPnz2DRaGi0hjuPUe59xpFoWquvqWRCWYGFB1G5Y+ISFCknqL+XstSvwyXOtpgWyc6XriTA5o18nmhUCw/FpEFZmNCA8E62pNjZaQZMwGBQCAQCA1+Q6mqQqFZlYtZ5WXlpdIysbRcIisrUwtohQXA0leOtkIxiFqRWLGEgCeUlUoqpvi7D/1f5vu4V4+ijh05bGtv38Gto8a79OnX/+KF82Gh1z53kO/nRy6XnTp+fMmyFUxWRQr44qKirZt869avrxGaCg4/PjZ26vQZn2xz/KTJUyeOn7tgUdSNyI6dPNR3lfB46ilwRaWlNGplhPmI6+E3IyOpNOrEyVP1DQw+91h2bN3Su28/Syvrj9QRiURnT58Cw+LOksiUdp0He/Ubx2DpatRU+E7pUwy0K0dYFdFSqQQG9deIlvrdoJBwQ9xMwN7nlh4OzzwSnpmcLQJbcSxxdUCSuxPbx4vTt40xVPvRPUUgEAjET8rvLFVVEPA4BoXAUM4kS+XlYmmZBExWXqY2jIrHadEpeDB9LS2ZnByTJpD8G7111MwNmxcOzUpL3PD3GgsLy6ozyKCBLgUGhl27ijkM/R7s2r4tPi5u+24/VUnwlct379yeNXeegYGhRuXQkBA3d3fQoBqBq6piaGS0dMWqgGNH5sxfqLGLzqAL//Xrf/XypZmZmWp5wBbfjdY2NqvWrouLjd20Yf063001PxCBQMArLi4pKanj6PihOhKx+ML5c6dOBIAW11LETyC2cO/VZeBkXX3NBbjwXTLWIxvr/cd3Cr5dcEf07RcM/8JYGVGXD7NdNsw28nmhf1hm4J1coVge/rQATI/5bmhHEx9vs2b2rB/dTQQCgUD8dPwRUlUdxVArgaClHP2SyctBsEpkZVJZuaysXLUAgEjA2ZnSY9MF2BAshUYfv2jnpvlDhPzixQvm7z30j46OZqjzXn36XL4YGHo1xLuLps/NL0d2Vtbfq1ZOnT592oyKpKb8kpJ1f69u26793+s3alTGEpxu3r5DS+kmdeXSxR69eqv2ggSMi4tt2KixqgSb0K+qU7WU2Vy9OncGvbvDb0/k9fCu3burdiUlJs6eNx82QG4aGRsnJiSoYqx+krzc3Pv37i5etrzavRKJBPp84vgxzDcOh8c3a9sFRKoRR3MBLh6HM9Ahm7LJREKl7xSVjNemEQlowr9mwInr5MQGKxbKTkXl+IdlPHhXzOVLd19JA2tiy/Lx4gxzN1UfrkYgEAjEH84fJ1XVAc0BRlfmhCxXKlfQrDyhQrVCoZURLTm7IlyUoYnFmLmb9qyenJ2dtXzxX5u3b6+a0apn7z4geq6GBFcNrvQLERJ05emTJyAWVVEFbkbduBoctGjxUvWMqSoe3L/n7lExj9+iZSvfDevUperz58/8Dx50c3fv0q17TWLQ6urqDR46bPb06eqjuTwe74vj1z578iTievjcBdUoY7lcFnT5SsDRw3l5eVpKkdq0lVeXQZNNzG01asKp0GeRTPUpKgd/rT/bd+rr0aETJ3Y1A3vzXgCC9VhEVm6R5EVSycy9sfMPxvdoaQiatXNzA3QPgEAgEIg/Wqqqg6sYcMXhcUSuQBGjlc0iisSUbK4Yq+DYuGWvUbMv/LPxxfNnO7dtnTlnXtVGQKUFXb4Mwg6U2fftfi0Ah/z3qpXOzZotWb5CVbh54wZLS6v1vps/9KqU5CRrm0ptpxK4Mpls7swZ23btdm3Rcp/fbjgng4YM/WQfGjVpAo/tOripF0okYjK5MvtRUmJiDb34p0+d3MTJqapOlUqlIUFBJwOO5WRnY31u5OrebfAUjpVmbCzYpcMgmulT1D2lSES8No2gSpeK+BoaWDE2ja+zfqzDlft5/mGZ1x4VSGRl52/ngJnpU0d6mI724tQxqz6dBAKBQCD+BJBU1QRECVNOKBHJYNvMgCKSyIsFMmxXx+4jMpJjH9y4dCkw0M7eQX34UEX3nj2Dr1wOCbrStXuP79rvryM2JmbXju1/LV1myqnI/HQ1JDjo0kXQeR/P7YTD4bFECUBaWpqFhSW2rT5HDyLVd8O6aqXqyqVLJk6ZWlZW9hG/fgMDQ4lEgo2tJsTH29nbfTKO7OmTJ25F3djht5dA+I+fE7QTdPnSqYDj2EiqljLpVLch0yxs61VthEVXiFR1TykiAcei/W55p34GiHhcn9ZGYFmFkqPXMw+HZ75LE2QUlK47nbzhTEqbBro+XpyBHUwYFHTmEQgE4o8DSdVqYNGwQFeKIAA2JnS4aqoCAgyZvDw3MyU59sWOrVusrK0bN3Gq+vJuPXqCVP2F1GrAsaOFBQXq4ajCQq/JZfJP+kgBbdu3v33rFuZPdunC+XGTJmHl8XGxDnUq3JhY2ix+CV/jhW9ev7oVFTV67LjVK5ZNmDzl4yGo+g4YuGjeHA8v77dv3nxo1SnG0yePDx86OGDQYI3OS8TiSxcDQcIW5OdrKYdLGzTr0GXQJEu7BlUbYdKIHH0KfA1UJQQ8jkkjMCjIwf/bYsomLxhoDXbnbdGR8KzTN7N5Qln0ay7YjD2xA9sb+3hz2tSvZiEKAoFAIH5XkFStHj0mMb+4XCovI+C17ExpoFblShcrApE0bv62jfMGFRfmLl+yeN/Bf6rN0gQiFaRq0OXL3Xv2/O59/wwEAsHq5Ut79uk7bMRIrEQqla5bs6qJk3OvPn1q0kLP3n2mTlSEm+XxeEtWrFSVl5aWGhgwse3iouKq61wP/3No1Zq1NDodNOUnQwc0d3EBiwgP+5BOzcvNPXrY/31KslNT5227/PD4yuE36MmlwAtnTp4oLCzU+lekdh002cKumgyrDKpiJJVFr5SkeJxSpFLRotTvCuhRsK2THM9F5/iHZkS/LioRyQ6FZoDVMWOM9uKM8jTlsD+WwheBQCAQvwdIqlYP6BI2i5jHk5aVlVPJeBsTWmKWCAsRoK1nMGHh9m1LRhdxuYsXzt+1d3+1GZVArSrm0C9f6t6z13fvfo24d/fOxfPnl65cxWRWaMonjx8dP3J40ZJlNcmSqgJU5uWLgQb/jXVqa2f3/OlTN/dOsH32zOkBAwep732fkmJkZAw6FXvKYDCFQgGd/olM8Z08vTRKSni8sNBrN29E6hsYjhw92sraRl2k8vn8C+fOXjh7pri4WOvfNaldBk4yt6lbtXEQo6b6FPXMn4ooVMr8Z39IctSfEAYFP8rDFAx+ff5hirCs6fmlcRmCv/zjlx1N8G5m4OPF6dnKEDm3IRAIxG8MkqofBBSKHoNYyFe4WOkwFDPCGfml2C5L+4ZDp6w8sm1hQnz8+r/XLF+1utoWunTtdi0kRCN+00/Cru3b9PT0NmzeoirZt8ePTCJt3blbVTJ/9iyBUDBylI+5pYV61qiq9OytOQTr3Kz50ydPbkRElJTwJk6eorG3qIirHvBLIpGQyZ83QpaVmQlS+9GDB16du2gMowJcbuHZU6cuBQaCAtZSevc3dnXvPABEajWhVekUAny46kmnsFCpTBoSqT8Ldqa0NaPsVo20C31S4B+aceVBXqmkLPhhHpihDnl4J9PRnpzGNswf3U0EAoFA1D5Iqn4MCgnPohF4QoVblYkeWSiWc0uk2K7m7bulJ7+LuHQ4KjLC1s5uxKjR1bbQuWvX0KshoJlqOJ/+HVCFTa1br2IGvLCgYNXyZWPHT8Ac8DEWzp29bNVqJpM5deL4Nes3aDSyxXejoZHRkGHDicQPfoWgwQvnzrJY1cR1x4ZRse0iLpfJYn6kHQ3g9uDMqRPl5VotW7eumgsgNyfn9MkTwVcui8WK0A0EAtG5bRevfuOqhqAC6FQCh11VpOKZNCISqT8h8KF0aa4PVlgiC7iR9U9oxvPEkrxiydYL78Fc6uj4eHGGdDTRZaD/1hAIBOL3Af2f/gmYVIJMXg4iFbatjWliSRm2DfQaOTszNT7m2Z3Dhw7a2dm3btu22ha8u3QNC712KfBCrz59v1+/P0DVsKm3oqKuh4dt2rZdXSyCnGWytLGFAet9N69dvUolCkEL7vXb5daxE4VCiQgPq5ryYM+unYWFhROnTDEwMOw3YGC13bB3cLC0tI64Ht7Jw3PZ4kXQWk06Dxr0zevXbLbe6DHjqrphpb5PORUQEB4WKpMpbi1IZEoL994evX30japx2Kp2up9OgTsTJFJ/Adgs4v96WoA9SyzxD8s8cSOrgCd9FFcMNmd/XO/Whj7eZh5N2eiTRCAQiN8AJFU/jS6DqMxrVQYixo5Dj0kVyOSK8EwgbsbM2eQ7f0huZsrfq1b67T9gZW1dbQte3p3DQ0MvXjjfu2+/79p1NaqGTS0uKgo4dtTA0HDV32s1KgcHXe72b/gClrY2j1es2gU6ddKUadhi1nmzZrR360ij0VR758yYPmb8eDZbf/nivz7uKcXUZl0ODLxw7uxOv70a0/cacLmFIK8vnD0zeOgwTy9vVbZVFa9fvTx5/Pi9u3ewxcQUGr2t9yD3HiO19QyqtsakEU3ZZO0qIpVJRUmnfj2a2rGaTnb0HVfn4t1c0KzXnxWIJPKTUdlgVka00V6c0Z4ca2Pqj+4mAoFAIL4cJFVrBJtFyiuWyMvKyUScnSktLkOIqSIqnTnxr52bFgwVCkoWL5i/58BB1gfyKnl6e18PCw08f65Pv/7ft+8KqoZNFQgEG9evHTZiVP0G1URrKuJydfX0sG25XE74d8BVJpMVFhSqnK6aubg+fvSwXfsO2FOQ4+3d3Bo0bATbI0ePOXbk8IfWRWgp5TvYx7v9LubtpcAL/BJ+02bNqhW+d6KjTwYcf/P6FfaUwdLt0HVoh25D6UzNzLdaFSKVoq3m3V8xkkolflQqI352KCTcoA7GYOn54iPhirCsCZnC97milccTVwckdWyi5+Nt1reNEQqIi0AgEL8iSKrWCDxOS49JKiiRgkJl0ggWhtTUXBG2y4hjPXrWxr1rp2ZkpK9ctnTjlq0fGiP08PKOCA+7cPZs3wEDvmPfqwmbeisqKvjKZXWfKg04ZuaZGRk2tor1nXGx7xwdK1zmU5KTrW2sVdVEQiGdXplJKCz06qo1FQO0pmacqBsRX9znnOzsTRvXW1lZDx0+0sLSUmMvKObrYWGnThx/n5KClegbmXXsObJVp75kSjVDaNoMhUhlUpFI/c0xN6AsHmIDdvMV1z8s81x0jqBUHvG8EEybTtTXJv3oDiIqUd7sa1XN5sHRp5xf2sRYl1z1JQgE4s8ESdWaQibidOjEIoHCrcpQhyQUy/OLJdiu+s5tew6bcenY1iePH/nt3DFtxswPNdLJ0yvy+vXzZ898aBFn7VI1bCrgu36dlbX1R3Qq0MnDc6/fLjt7exNT0/v37rVo1RorJxKJMplcVS0jI0M9haxQKFTFnyoVldJoX5IP8+mTxyePH9PW0cGirmrs5ZeUXLoYGHj+HBbJHzCzdvTo7ePctkvVOwTQo7oMogmbQlfLcoQcp/4EOjTSA9s5pe6pqGzQrPdiinhCGeYfifjJSc4WPUso6dxcc50PAoH4Y0FS9TMAxSOVEwSlCq1maUQtlZTxRRUXP48+YzJSYh9Hh4AMtXNw6NK124cacffwuBERce7M6f7/DTVa61QNmxoXG7t96+b5C//60JpaFUbGxn369t/iu7G0VLTDr3I41trGJj0tTSaTgWZNSkyUSCSgZVV78Yokq+WYw1ZaWqq5hUXNewttxrx9G3D0cB3HuqvWrldf/4qRkZF+7vTpayHBpaUVIcPqNHKF017PqU3V1qAPeiyiqR6Fqjbni8fh6ChO6p8Ei0YY38UMLCZNEPIwH36wP7pHiE/D0ad4I52KQCDUQFL189ChK1ysxNIynDLWI1wCJdKK69+waatzM9+nJr7ZtsnXytKqfsOGH2qkY6dOUZERZ0+dGjB48Dfq5+4d23V1ddWHTk8cP5afl7d7737saQmP96FltRiNmjRZsWYNlaopGfv2HzBj6uSOnTxS37/X8MdyadHi4YP7LVq2gu2wq1eXfSDcbFVCr4ZcDQ6uV7/+khWVwlrF61cvz54+dfvWrbIyxakmEIhN23i79xxlYVuvalN4PM5Am2SsSyGTcOqFijipVELV2UbEn0A9CwbYj+4FAoFAIL4EJFU/Gz0mKZ8nAcFKJODsTOmx6YIyZc5VIok8fuF233mDeUX5Sxcv2nfoHwMDww814ube6WbUjeVL/lq5RtP7/ivBwqZO+d//6tWv8JcSCgWrli/r2avP0OEjsJJLgRfg3Zu7uHLMzNw6un+oqWrTR7V3cwMDqV11VHjAoMHbt2x+8vgR6OCPLzDAEIlEly6cf/LkcfsObtt27dbYK5fLom7cOH/mdMzbt1gJjcFq7dm/Q9ehegYmVVuDj8NQh2ykSyaq5S4i4BUZp1BaVAQCgUAgflGQVP1s8DgttkKtSsvKy+kUvJURNTm7wsVKV9943IKtO5aOKSwoWLJw4Q6/PWTyB50DOrh1bNiw0cH9+8ZNmFhbfasaNvXxw4dnTp1ctnIV899Q/AFHjxgZm2zZvvN29K2IsDANqTpj6hRDI6ORPj6WllYaLefn548c7YM9xTKmakCj0RYuXvL29WumdjVh/9WB83PuzOn4uNheffv16tNXY01qcXHxlYuBlwID8/PzsBK2Ecet2/DWHv0o1a1/JZPwxrpkAx2y+sw+CFYmlai+ShWBQCAQCMQvB5KqXwLIIF0GkStQ5Fxls0hCcVkOV4ztsnF0GjRpWcCupbHvYjZtWPfX0uUfaUffwKBZc5erIcEfWdtaQ6qGTeXz+SePHyORyRu3bFWvef/ePdCysNG2XfuQK1d4PJ62ciVAEZfru2Hd/EV/FRYWRoSH+4wdp3rJ/yZP6tKtm2PdujUZBv7IygcgMyPj9MkTXC63/8CBE6okXE1OSrpw7kx4aCiWa0pLcT6buHUf7tTKq9q4CnQKwViPDB+BeiGJiGdSCSgyEQKBQCAQvwFIqn4hVDKeKSeUKN2qzA0oIomcJ6hwsWrp3js9+d3N4ACQXLZ29oOHDvtIO02dnYMuX54xdco6X99qJ9xrQmxMzM7t2xYvW64Kmwo6dc2KZYOHDXdq6qxe8+7t263atFGNuerq6hYVcTGpun+P38QpU83MzcGib0W9ff0aE52XAgN79O6NxUB98+rV0yePnZs1/4JOpiQnnzoRUFYmHzRkmJ29vfou0Nn37t4JPHf2yePHWMBaApHk1MoTRKq1Q6OqTUH/WXSCiS6FpRYkVUuZCJdJJVJIaLYfgUAgEIjfBCRVvxwWjSCVl5dKFAEBbE3o79L4Khfjvj7zs1IT4l49OLhvr42tLeZp9CG69+zZpVvXRfPmDR0xQkNZ1gQsbOquvftUJRHhYeGh19Zvqma1qKhURKVWRh4tLCxgsxXOtiU8HpfLVU36m5lZpGekY1L1yaOHM+fOw8rbtGsfdu3q50rVxISEk8ePUWm04SNHaYQFgPcNDrpyKfBCdlYWVsJg6bbx7N++6xAdtlHVpvA4HFvhNUVWd+0H5UoFkUojkNCSVAQCgUAgfi+QVP0q9BjEPHm5TF5GwGvZmYJaFciVLlZ4PH7svM2+84fkZ6etWbliz/6DH4/cRCAQN27ZemDvnsePHtV86WrVsKlvXr86f/ZMo8ZNqtWpgLa2dnpqKrb94vkzWzt7zONesQxApzLDk1AoMDCoyEpaoJCzbGy7vLwM9zle9EmJicePHmaxtMdNmmRiYqq+KyE+LvD8eVDVqrl+jqWDW/fhLh26E0nVLPCt1msKlCsN5URFIBAIBOL3BUnVrwJkmz6LmMeTlpWVU8l4GxNaYpYIm8KmM3UmLNyxedEwfoki56rfgYMMxifm98dPmvzs6dNpkyaOHT+habNmH6/88MH982fOqIdNvRMd/fLF80lTpqkSn1bFxbVFzJs3D+7fg43rYaF9+1dkIgBtLZdXxvZPT0tr3aZtxRMsq4ySlOQUaxubj3cMI/V9ytHDh+l0ukZ/5HLZzRtRgefPvX71EisBmd7IpWP7roMdGrpW2xSNTDDUJetrk9S9pipc+yko/hQCgUAgEL8zSKp+LaCZ9BjEQr7CxUqHQeSwKRkFFTHqTS3tR85Yf3DjzNTU96uXL13nu/mTQ5JNnZ137d136MC+c2dO9+rb18bWztBQM+JVzNs3+/f4NXVuhgWEkojFvBLejq1b69WvP3na//Jycz/+Fnb2DqdPngg4ekQ9tr8ph0OhUN6npFhZW0dcDy/Iz1OlCWjUuAnIyoaNGsP2tZDgTdu2f7x9kLkb1v5tYWk5bsJE9QQB+fl5QZcvX7l0sbCgACth6ei39uzX1nugrn412hrOlTadYKRL0f7vglQSAQ8iFbn2IxAIBALxJ4Ckai1AIeFZNAKWttGETRZK5NwSKbarsWvHroOmBJ/c9eD+/f1790ys4vNeLWPHTywuLr504fzVoCBRqcje3kFHR1culxXzeLHvYuzs7Ddu2UYiVbi9kymU5dP/Wr12PVtfP+DY0bevX5tbWDRs1KhdB7dqG2/Trh1Y1XI3d3f/gweYLJatnZ36+oHBQ4ctXji/a/ceCfHxVaOfqiMSiQ7s3SMUCtWjZWkpc6VeCrxwJzpaNXBr5dCofdchzdp0JhCrScsO6l9fm2SkS4YTq16u9JoiaBQiEAgEAoH4jUFStXYACSWTlwvFCilmbUwTS8qwbaDzgIkZKbHP74WfCjhuZ2fn4eVdkwZ1dHRG+ozRUma9T0iIB+VKIBAaaOv4jBkL2lSjcveeve7dvVNQUGDv4DBsxMhnT59euRSoIVVT36ds27J54qQp8HIbW9uq7+ji2gIsJTlZY4pfV09v974DV4ODunbv/pEOXwoMvH0ravykKXUcHbESoVBwLSQEyuGtsRISmdq8Xdd2XQZXm2gKoJDxRjpkfW2y+tpTUL00skKkEpHXFAKBQCAQfxhIqtYaugxFzlWJrAyP07Lj0GNSBTJ5RUCAEdPX5mWlgmD13bDewtLKsW7dmjfLZLE+GRagUeMmx48eSU9Lw0L0N3V2Pn0yADSuKuy/364d/BL+3+s2zJ01Y9zEyR9p6kNLUbt0+6BOTUpM3LltS5fuPXy3VqwNKOJy/Q8dDA+9JhJVJEcwNLVs6z2wpXtvOlOnagtY8CkjXbIO/T9fSGxBKp1CwCONikAgEAjEHwmSqrUJlnNVXlZOJuJsTWnxGULMxYpMoU5YuMN3/mA+j7t00YK9h/xVPvW1grmFRWZGulPTpqoSXV29oqIilVR9+/oNFs1q974D0yZNVI9s9TXEvnsXfTOKx+OpL0i4Hha6a/u24uJiLYW3FqG+c7t2nQfVd25bbQvKuX6ykS5JY1qfTFQsSEVh/BEIBAKB+MNBUrU2IeAVarWgRAoKlUUjWBhSUnMrXKzYRpyx87bsWjkhLy9v6V8Lt+/yIxJr8+RbWlnnZGernhYWFLD1K9Rw1I3IDh07qnaBSi4sLPx6rXz29KnsrKx2HTqoBn2h2S2+G+5ER2sp5vopHboOA5EKB17ty6v168fm+hkUAomIxlERCAQCgUAgqVrbkIk4HTqxSKBwqzLUIQvFZfnFEmyXfYPm/ccuPL1v9dvXr7f4bpy/6K9afN8Obh23b9mMbT97+rRO3bqq3Ffc/wrT0tJSKrVitWvA0SMFBQXjJ06SymRYzqqa8PDB/dCrIe06uA0YNFhVCCW7d+woKeHBtnWdxsOmrTYxr2ZFLIhRXSYRzgxIefVyNNePQCAQCASiKkiq1j50Cl4qJwhKFW5VlkbUUkkZX1SRc7Wt98CMlNjboWeuBgfZ2dv3GzCwtt7UpUULiVTy+OHDho0bh4deGzx0qGoXgUBQud4LBAIQi5iKPX3yhKWVlUuLlnNnzViweElNpGp5efm1kOC83NwJk6YYm5hghXl5eZs3rHtw/76W0nGq+9BpHXuMrBqW6//t3Xd4VGW+B/CcNqdNy6SQ3ghNWBRBELCCeqUusipVsSAgAksvUkILHROSQOiCBURAELjseteyPtfV3YsgTSB0AyGEAJFkSqacM/c9M2EYAkEWDAn3fj/P/PGec+Y9B9A/vs9vzvv+OJaOMHHhJl2lnlI6Tiuj4rd+AAAAuBGiarUwSdoSK6dbJaGsbrR4ON/m8lQssXqx/4TzZ04cP7Q7NycnKTm5eYtHfq+HRkVFf7L+45B1H1fa+rRrtxfeGTSg0QON4xMSst5b+HALrS2qtazspz27e/TSEm3WktyRw4YtWrzk1vffv2/v8tzcDp06+bcm8Nu5Y3tuTrbVaiXjlIbN+gyZERmTWGmiQWQjzLpQ/XX/s2mJWUdLArqhAgAAQJUQVatLqJ4rLnUpipdlqLoxUt5Zm+rrucow7JtjM+aP7Xn5wrnpUyYvXbk6Oubmb3P+u55u395oNLZ/9rkbL/15xKg1q1farNahI0bGxsaRM7t3/9i8eUVKJn8kEhw9Hs8tXp9dnqsF2eD1WEXnzy+YO/vHXbtCtHVjYpc+w57q3LfSLIPEJkQIwvUVU/IPIvPab/1oNAUAAAC3hqhaXWgqxKJtCKAtsZJ4OjFSOHW+YucmvTH0rXFZGe++UlpaOnH82MXLVoiiePdPTEpK3rPnx5teqt+gwYBBg2W9PtCFNe/w4VatWwe+4Pa4q8qphefOzU6f0X/AwKYPPhQ4+fmWLctyFzvsdjKu16Rln3emhdWJC57F0FRsuBBhurbDP0nDvO+3fp5DRAUAAIDbgqhajTiGMstsiVVbYmUxcHanWlTi9F+KS27Qd+jM9xeOPnXy5Mxpaelz5t3942JiY3ds/7yqq4FXS/0YllGvbvtqs9n0sv6ms/5z+7af9uzJyMphmIpVUOcLC+fOTt+7Zw8Z86LUte+IJzr0rDTLKLGJdUTd1VX8JLZKvjIqg/dRAQAA4N+BqFq9RB3tEdky37KquHDe4VT8/VeJZm2eK/hlwBcbl33/3XerVyx/460Bd/ksS1jY5UuXgs/c4jf9du2f+WzTpvoNG8qy/MVfdj7XoUOlL3i93vTp05q3aDEpbWrg5OaNn65avsy/sX+Dpo/2fme6JSI6eBZJpXERQrjxWjFV5hmSXPFbPwAAANwBRNVqZxAZt+Itd2lr8FOipcNnrE5XRTmzc68h507nHdj1948+WJuSmvrU0+3u5kEcx7ndnsDh119+ufWzTX96uYcl1PKHBx+s9OXklLpx8fFbNm0sLSsdPGRYpat5R47kLMqcOCUtKroiiRYUnJ03a9b+fXvJWJD03V4d2fa5lyrNMslsYqQY2BKVYSizxOHnfgAAALhjiKr3QqjMFitej6IydEhqtHTkjE3xLbEi+o2Yu3B8n8L843PTZ8bFxafWq3c3D5IkyW63SZKcnZkRGxuXtWTpzh3bf9q9+8aoSvTo1fuf339/4x5VG9avu1BUlJ271H/o9Xo3bvhk9YrlTqf29kKjZm17vT01NPy61wlYRiumhhkqiqna6n6e1oqpd/OXAQAAgP/3EFXvBYoKCTOwxaVuVfUKOjo5SjxR6PD3XOUFyddztZfdemXyhPFLV64ymc13/CBZlm02uyCIx47mDR0+gpzp2LnLX/+yU1GUwMumwR5t0yb40O12T5sy6T+e7+DfxIo4k58/d1b6zwcPkLEoG7q/PvbRdt0q3cSs5xIihcCeU6z2hi6nQ0wFAACAu4aoeo8wNBUqs5etHpJQTTIbbeHPXarouRoeFf/G6AW5M94+f75wysR338vKYpg7/O8iybLdZvvXD9937Nw1cNJgMFjLyn4zAR/Yv3/1imVp02eaQ0PJoaqqG9avW7N6lctXTG3S4smeg9JMlojgKSxDx0fwlqBiqszTBhRTAQAA4HeCqHrv8BxtEBn/sqpoi87hVPybA4T4lih16zdq8+q5+/ftzcrIGDF6zJ09guNYt9vtcDgiIg2Bk85yJy8It5740do1NpstI3ux//DUyZNzZ6XnHTlMxpLe9Kc3x7V8skulKWY9lxgpsCimAgAAQLVBVL2n9IK2xIqEVDJOihLLz6j+MfFU574Fvxz951dbtm3dUjc1tWu3F+7g/hRFe72qwWC0lpX5z3zz1Vet27YVqo6q5eXl0yZP+uML3f0vAyiKsv6jDz9cu8blcpHDpi3b9Rg02WgOD57CMXR8pBDoPuUrpjIGCV2nAAAA4HeGqHqvhcqsonhdHpWmQlJjpMP5Ns/V/U17DpxcdPbkqbx92ZkZScnJwVvu3yaSU0lafb5jx+lpkxs2apRSN/XrL/82cuzYqr4/b/asC0VFadNnGHyLq04cPz4nfebxY0fJWDaYX+o/ofnjHStNsRg4klNZOlBMpc0yi2IqAAAAVAdE1RoQqnWxcimqlyS8lGjxWIHdv8SKYbn+4zLnj+n566WitEkTl65YVWnf/t/kcrp0vI4MHmnZKmPhAoams5Ysvek3PR7P2FEjho8clZCYFKIVUz0frl378QdryXly+FDrZ18eMMlgsgRP4Vg6IUIwBxdTBcYo3mS1FgAAAMDvAlG1BjC0llYvlWk9Vw0iExfOnymuWGJlNIe/NX5R5sR+v5aUTJowLmfpcp7nb//OjvJyUdB6tHbo1Jl8qvrakpyso0fy5i18T+e7+bGjeXPSZ548cYKMDaawlwdMJFG10hSLkSM5lblaTOUYmmRWDr/5AwAAQHVCVK0ZOpYySeyvNm1ZVaRZ53CpF6+4/JcS6jbuPXja2szxx48dmz1j+tSZ6bd/W5vVKuvlW3yB3HPzxg1dunbzb/vvdrvXrl71ybp1iqIVU5s/3vGl/u/KBlPwFI6lEyMFk3ytmKoXGAOKqQAAAFD9EFVrjMTTboWxlWvLqhIihXKXanVU9Jpq8USns6fzvtr6/rd//+bDtWte6ffabd7TbrdLUpVRlaTSkpLLvfu+Gp+QQA6PHD40d1b66VOnyNgUGvHywMlNWz5daUq4URenFVMrDklsNcsopgIAAMA9gqhak0wS61G8TrdKaT1XxSP5NpenYonVH18ZUZh/7NCe79asWpmSUrft44//5t1sNpss3zynnjp5MmPhfBJ5H2nZihy6XK73V67YuOETRdGC8iNPdnmx/3hJvq5tlY6lE+sIRgnFVAAAAKgxiKo1LFTPFZe6FMXLMVTdGDHvjF31LbEi0fD1kfMXjOtdVHAqfca0JctWJCUn3/pWF4uLwyMibjy/ZvWqSxeLM7Jy/A2rDh08OHdWen7+L2RsDqvTc9CUxs2fCP4+eXSYkYsPF+igYmqozLIopgIAAMC9hahaw2gqxKJtCKAtsZJ4JrGOcOq8w39JkPQDJmSRtOqwlU0aPy53xUr/llJVuXzpkiXsujX7h37+eUl21mtvvNmiZUty6HQ6Vy1ftnnjp6qq1W5bt+/e/fUx5CnBU3QcnRgpGqWK6imJrQaR0QsopgIAAEANQFSteZzW54n1d66yGDi7Uy0qcfovRcYkvTZi3rJZQwoKzk6dPGl+RiYdKHXe4NDPBx9o3MQ/9ng8JKSyLJuzdJn/zL69P82fPZvch4xDw6N7DU5r9FDb4OkklYabuLhw4eoqf+0dADOKqQAAAFBzEFVrBVFHu0XWv6wqLpx3OBV//1XigYcf69L3z59/8N6e3T8uzlo0dPiIqm5y8MABf4+rL//rix3btg0eOqx+gwYhvn5UK5bmbv1ss6qqJI+2efbFF/qN5kUpeC7P0Ul1RL2IYioAAADUIoiqtYVRZDyKWu7SfppPiZYOn7E6XRVLrJ7p9vq5X47u+nbHZ5s2ptav36FjpxunW61Wr1e9cOHCjKlpbR57LDNnsf88Cbjz58w+X1hIxmGRsb0GT2vQtFXwRJJKI0xcbKViqp4N9KMCAAAAqCmIqrVIqMwVK24SWBk6JDVaOnLGpqhe/6Xeg6cVFZzOP34wc8H8xITEB5o0qTT3h3/8o6ysbNvWLVNnzvTvV+Ww23MX5+zY9rnX66Vo+onne3Z9ZbiOF4NnCTo6sY4YqJ6S2EoSs4xiKgAAANQOiKq1CEWFWAzsxStu1eslITIpSjxZ6PD3XGU53YDxi+aN6VFacnHShPEZ2TmJSUnBc2NiY/oPfLvZww/7D3f9z78WzJ1zoaiIjMOj4vu8Mz21cYvrn0VFmnWxYTwVKKZy2jJ/BsVUAAAAqDUQVWsXlqZC9exlq4ckVLPMRlt05y5VLLEyWSL7j83MTutfUnJ56NuDho8a3e6ZZwITGzf5g39gs9mWZGft3LGdjCmafqpTn869h+l4Ifgpgo5JqiMEqqc0RRkkRuZRTAUAAIDaBVG11uE52iAy/mVV0Rbe7lR/9W0OQCQ3eHDgu9nLZw8rKyudMXXKhvUfd+zctWWrVtExMSG+5VPffvP1quXLiouLQ7TdAxL7DJmR0rBZ8M0piqpj1sUEFVPJ48wyx1S5rwAAAABAjUFUrY30AuNWvA6n1koqOUo8ckb1j4kGTR8dt/DTtZkT8o8fPJqXdzRvPjnJ8zyn09ltNv+GqTTNPN311c69hrCcLvi2Iq8VUyX+WjHVKLESj5QKAAAAtRSiai1llrWeq26PSlMhqTFS3lmby12xIUBkTNKYeev3/vC3//7rhhOHdiuKx+njv5rSqFn318Ym1rtu3RVFUVGhuugwPvAiKoqpAAAAUPshqtZSJFP6uli5FNWrY6n6sdLRs3aXRw184aHWz5KP3VZacOrIxfNnVVURZWNiauOwOnGVbuUrpoqB6imKqQAAAHC/QFStvRhaa151qVTbEIDn6Ibx8ukiR6A1gJ8kG+s1aUk+N70DRVHRFl2U5VoxVdDRZomruuMVAAAAQC2CqFqrcQwVRtJqmZZWOZaqFytdvOIuLHEGXga4BUnQiqmi7moxlaaMIoqpAAAAcD9BVK3tSEINM3IlVrdH0TZYDTdxYSbucqn7cpm7zKH4d12tROKZyFAdybiBM4KOMcvoPwUAAAD3GUTV+wDHUBEm3RWbx+FStdZTISEkvJKPoobYnUq5S3F5tMDKUBSvo2WB0bHXMilNUyaJDdRWAQAAAO4jiKr3B8q3J4AseMscilN7HcCXTekQg8iQz82nUBRJqEYJxVQAAAC4XyGq3k84hrLoWY/qLXepDpfq9tz8jVWGpgQdLfMMyyClAgAAwH0MUfX+w9KUXmDIx+sNcStej+JVfUVWitJCKomzDOqoAAAA8H/C/wIXVFj/uRCkigAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="350" height="260" border= "0">

Náustok (s malým vzduchovým otvorom na každej strane)

Koliesko ‑ Rotadisk doň zapadá.

Výčnelok na uchopenie prstom

Prepichovacia ihla ‑ Táto prepichuje blistre
na Rotadisku, čím pripraví liek na inhaláciu.

Výklopné viečko

Vysúvací zásobník

Základná časťRotadisk zapadá do Diskhalera


mOrRuBeItyN3wZ2trZ2NrB8dp3bZtterVa9WuFRERERgY6OjgIJZI8nuwhYYEa4O2Q4L7D/jq4oXzwM4wJ/2yZnW7Dh0MsdGrVCqYluDSWrRoUeqDGAWkIBmDxWdg55xc1h5I4gDzIztX35oCePX0DoPTRBjrrL7o3OXK5ctt2rWjnEuoUKBbBhdImSg0GOQALUB8nZdHOZof+lygz0aBYHCSQkLHrH5DzbMQckk4+Qh8+qRzl/JL1P4fioCvXxNgZ5I9nyA1M1eJdRo5yJQiYtmZfJbJZYeJj0Zh+DR/8f8GtCZBntDkU5ONKHn04AFhZ+IgBYysAEozVZA6KRzQsAkN0TEtPgwISExACYycXV0C7t1LQECcbmFhCYTO/jT3lT9OnTx64rS1jc3G9eu2bd4Ev/X0yWNgZ9h5974D8DX4KmDfnt1pOPbauyqs5qvDoNr/654zf5yGRnsHh6zMTJ+atYYOH96seQvu+CFUzRIaEtKle4+dO7alpKQcPfxb1+49QLT3qVGawJmkpCS4BLi6GjVrfAiuOzCryuUKWEzERIRUre2LRQyUDgnRU0ERgzmct0ZqBqvWyMtVBT9Hg8GIPotNmjXfunkTzKNURCWysBqTLyFoNjhQyHKxWCzO0+Bcbow2YRDdmaCwaDo9XtZKylglzS9cza8nwumpNc+DguYtXGSsa/8PhoAUL4169zovD6ZtRMUgRpAFMk6yj5tyOaVzRja7ERuF9KrU1ex/A1pW5eXpp+qCyMgIslG9evWbN24AA4LwS+ux8kFZ3t2jMsMl1Ac0bNhoxOgx3F46Q4t+ZeqMWdbYmYnmoiPxeNiRrgHRwyyY+z2h5n4DvyIOuUsWLzp+FBUPW7D4x887df7t4IHVK5bdunF95697GzbyxZcW0vEztDiCL4Koa2trC9Py8SOH/a9e3bFn755dO0uU6AfmjMSExFevXllYWNjY2np5eX04KygXV9dXL18kxkWRt9CJZTgUpcAygzmc7Exza7wLDlLlZDHYwGjEs+rRs+edW7d8mzTR2gNJvWoQljn/OQ2jETGoGqtQJIRnxCqdMUfjpBQ6Ic5MPnbmb2i0znucazN+KZCa+YbDp48f9fiypxEv/IMCXGFMdHRqWlpSAkgU8VlZWXgiFJmZmyuVZpaWVpZWVmVXG6gUIOnScnNVQNAkX52eKQWxcx4nO5NgbrU6Lwn3fmdddq7AJBulaMzXLoiOiiZGGL47nRWXcz02JoZs9OzT99bNm9CtV69cDkxtq32c7OEIy8vkcszsApLdDfDs2TO9PYVC+pUQBlWztSCWKDgxErLI8NLIEVv/nG9ngYzMYG3y1BkzySW0bNXKw7MKSNawiJbJZM2bN1+9Au38+7HjYrHUzMys1SetmzZrATtD76yHnaVatGq1aP68A4eOwNOMCA/Dl/we7yWgjLi42KioqFxVrpW1dZOmTTllqP6ehTVy7WXokwQTD7BzWkoCeUt9mbFyQ+eLeWpt5iNK0+HBzxk8Fxo3Iy4sUEYMGdTI14+k/mFwGFcBBK2BKYStXa3m5dvUKp0ZrGvGXh4aLmMGwzA0JrsA1XOe1iSo5eJ8VfjgezEx0eHhYV9P+saIF17hyMjIOPfP3y9fvCBGfnNzcxOZDK96TVFaLmSSzcvMzMzCgI3U5GQHpNd0btuuXWUPz4otZg/rYjhJEIbCgtlsorg0FXJ2xjoqzM5c12VljcTYyDxcrtGlzDL2VgjGjP969LjxKclJfDc4WLAD5cFMq+YWEK3btJ02Y9aGX1BqxIF9+7Tv2LF+g4ZJSYkgbZFqbMFsgiHWI6JGzVpyhSIzI+Pqlctv3rzOH34KlJeeng4bzZq3oInciK5DIpHQXIjwkGZOm3LhHErNM3rseP4oatehI596KLNXrYb0HqmpqR0+/Qw64IMHD0A8WLJsBXTELzp18fVtAgfPycmeNnNWgUoqoOPUlNS09HTotklJSQKh0N7OzsfHRy4vkyT6RgEJo0hNpuzMPrXcfG4bVF9HjYcMMqggdnav7GHc2uGA1m3bvXn9qoqXNxCmACfUR/WwMZlSgiZitYi47qgZytGc0lnAUnRBWvQCtM5c0mM95408rJrjkzXZePzwQf+BXxn3qisKd+/cCXz29M/Tp+DSatWua2tn27N3H6Bk+ljZDbwaZXSrFCYnw2hOPn3qFFBBTk5OnXr1OnfpBuOo/K8CpIQqXl7Pg4KInY8AxGcp58UvxqfOdgfi9ZySxGaMtLErTWX1DxnQ9WF1o9e4YPGPeuJa3wED23/66eWLFwKfPQt79w7or5K7O/FVSE1JIVpmKoDDLD13waLvZk4Heh07YsSCH37wa9IMGX84kCT6DC8tHMNJ0y4urmRPlSpn6jcTr165AtsTvpk8CtfHovj38uXfjx0F6YDkYqbhNpXcK8swYL0G3Q4OAjuA8AvsnIMD1iOjokQiYd36DZ4HIVbC+lk18l/BBZCgc4DcbapUAuXBucHM8eFoMAoD0QulJSeSt9QTVJ0vJzJ15MjksXN4CBoGMCSMfmKDhgydN+c7WD4DUxBqJq/kU+rgjKRpNcovRzmap3RmD6W3etBXPfMS0BGRmeFzsa6umeo0wsPewbLjAw8uey/goo4ePnT86JFKldytbayHjRwNfVjAVXQkyiKkzMeLD8rUNPCdmElBuLa1tfOs4glvYWiHvXu7+ucVQNk9e/Xp0bOnWFyu3iwgKAA7x8eE0xa+F78YmJn0bFUua23ISEsm+xnFQ/YjhY2Nba8+fXXb0JgBjr541T8+Lo4fkfjpZ5+7uDhv2bjx/r27E8aOMbewsLa2hsF56szfTEEBimlpafHYYEiKlQCZTp4w/uYNFCIBcu7gocP5v7p7x/ZVK1fARr8BA4ePGuPg4PD9tzNPnzrJPyCDhQWgaSe8aiMt1P2VJMrRILcBVC4aWFgiEXMU8MHzsS4IO6ensuycxxFvPnLmy85aU1t4aFmxM2DRj0smjhvbo1cfU1OdetUaHAeYhxUaZE/K0WxlVIE2S702UFDAaLUaDKN1eWa0YjLDd6rLp82g1PzwQYCVleWkKdPK4qrLDXt27Th98mTDRo2HjRyFkyghLkYQiwk1i0ViuJWIoBkBDf9hcNEDGptDvAwJiHnWwsLCp0ZNGIMB9+4dOrh/yvSZzVsUYG0qI7i5VWI4LwwCWrgHnqc4Tys4cwEpmJ3hosshVUrpADc6NibGzt6+Qhz+LDD0GkEqWb95Czzy0NAQVY7K2dmF+gW7uLh82at3QkJ8VW71xOPryvB69PBvhJpt7exioqN3bd9mY2sLNOTh6enq6npg3174SCKVzvj2O+iUKcnJV6/+y+A03kU71XA6TTE3kRSod/7IQJIp56rYfEa09+aXnamtm3oipSbHZ2XgKgQexlQ68/H9ggUrf/rpy959Sb1qBvdVSspEy6DD0dhhg7hCs+Clfma0CmcdYyCjW9tJjYmG4dbvfJ2GSpWLAmLv3tm9b38ZXXI54PTJE7/u3uXbpOnYrydAt0fFCkREzBBjcsavIjERomkQJhsZz4GtyoiyYrO5/UgWVhwLgVY2TZo1a+znd+jgwRU/LR0/YWJH7MFV1iBDOD4mgrZQU0quWiOmvVora+Ayr+VWaLWkOLh/3749u93c3Te/r9hd+QOeMdY765Bf0+bN4R+/sXr16if/PBMXF+fggDxGYHXTp1//uLhYEKgvXbyQkJCQgfXUo8aMmzh5cmO/JtA7VTk5SxYv9KlRA8QHIGgG2Wydy7lK+ocAUrAxj0sLR9XNPFc0BA33EQ2wYrBBhWw48AqeGmi/1mt2cHBcsXrNsEFf9Rs4yNLSkoQFkp2oEK3mPDr4h+DHoRQGja5HHV2qM/m00pzLswY60u1bNzA1F2wqN0qjbrvRGhlcg3jlsp9ANBk97mvCwoiIoROgFwlQsggL0ISkRfhPiKmbpNVGxlVuqQGkDESMXnMRK+eKWW5W5argW/AKR4J+1alLF/j8ypXLRw8f2rpzdxkl2aCNhJ0z01NAbpApkNMqlZJB8hBToYNqn7MyETUoTSvevzU/jh0+vG71qr4DBkyeOp205OTkZGdlwR3Pys4iD4Cs4uH64dFJ8INEqlm5XIxXQBV7/gTQs4CR3Tk/ipatPoF//A6amZkJTG2KXYwXLF7s7e0N8nLwmzcWFpbfz18w5KsBMOrcK9TcXFEgasHcXDZpBk921tmNtvPziyZQdnbUK69jZAwfNXrH1i1jxk+AlYsaifUapOUAMZnLXcdyNPF05tV4JSgwGkW7XUhuI62Kg3NthnXYnVs3lq9aXaYXW3YIDwubNX1quw4dK3t4UCWGBP+xwOIzGuOEmvE22VEoFPGWLESNkadSqYiorMJANC3Kgy8i2VklAoLOwwQtFOa2aNkqJSVlQN/ek6dM9WtahokY7e3tyUZqcgJhZ5x5EE0AIFhoZWduIQgLJSSY8O1aHw72/bpHoVAM+GpwZERkQmIC3F4TqVSOmRfW7yITNI2S0hK4g7LPIz4+PhMYHDuZmipNzTE+qCLfeoAroloLiUQ6dMTIoSNG0U9v3g1QqXKysrIq6OwqEiQEmfgUMTq0pUPPVB9NJREA8ZK2sLAoTrJZQ4Cn21Yzpk7p/mUvEQM0wRAhWsDlCGU4jkav/Lp/vIBu7rJYDmZ065tQamY4XsZXTZ03NEBtoSFvPl5qnvPtTLgE6PmsyIx5mcjLRORiIRFLQbSWwosE0zTLznqaDaprhoEDnCBWicU5YkLQQhUrawOAoMmdh21Y+vTs3fvI4UMPHjwYg5MilAVoevqMNLaWGJxtNhdjpWVnta4KT/jeYm3lC7izly5ciIqKrFGzFhAT8JcNsrypbWxt5PqJ4gpdhcHEmJ6RnpqSGhMdA88GONrF1fVDpunCIMWo6LOoAGgKyU+vB601RcVnZyQ72zuUreBMAGc489vZc7+bXcm9cpt27YGZNVyOULIDVXSQV4bydeHH5DMyo6d6pu7Pak1KcvKBfb82b9Hiu7nzyvYiywwzp06uW79B2/YdgJlRglUsHUvoKycyE1JGrwhSVp7G1Kx3QGjX4Joy+IsqWHATPUhOdo4AJ90mqie2ZBi0qNDizMzMHJ7dyxcvfjuwv9+AgWVxpdSClZGeTBupvk5MHzbt0ESTJRB8KOyckZEBknJ2dvaLF8gtrNUnn1SqhAydf5w6efH8+cTEhMzMTHWe2tLK8pdNm2Uy+dvQkHt376anp7tVcmvs62fKS60pwiZackc0KJViyquXL+FReXh6wFRZURf4H4qPzEyUXk4qfU9dgjxdJ1ECIp6UW5E6eweHLTt2Xr927cwfp1q3bW9qqqDSnJ4eg7K2Jr/riS4KVj1z2zk5qpA3rwOfPT1w+OhHaviFwf7LmtV16zd0dHLkaS9YhQZRarA0TZgZF8KixF3EtA0fEU8P1rmccDEjQEV4s7XxmVoXGu5Q3lWr3r9795e1qyd+M8Xo12tuYUG6RGZ6Km2kvVesXRlq6AZZf1X8401LSwsLC4NH4uTspFCYgkQAjfW5pG6du3br3LU7bBz+7cCan1c2ad4MqPnpkyejhw9t2rzFyNFjd27fsuzHH3bvP0isQAvmzoEbMW/hosuXLr58/tzN3f2zz7+ogfNsBAe/gT87eztXLjakpMjKzOz6xec+NWusXb/ROBf/HwoCjF54lXJlsAsjs/yeSIBM7LBhWl6JsAmatWjh4Oiwaf16G1s7v6ZNYZ3HeTer+a4FdH+6LciXo46/zQPh5Zwb/teC37xu37HjyjXa2u0fHRbNn1u9Rg1CzUShwadmaCBEDKQMbzE1S9mW4i0l+Qpb7SqEWi1yGUaidV6knNigUaPDBw+8fRtKs/IaC/CUFQoFiJJZGem0USs783Zk/w9XzWBrm95RCjx0Ib9oUCODqm9kvQ19Cw/E09MT33fUGBGOvAKraGM6UOOOrZu3b90ycvSYkWPGMngJM33W7GbNW8AD/qR1m38vX75/987nnbrA7b54/pyzi8t3s2Y6ODqGBgfv2LY1PjZu0NBhcA4mJtIjhw6GBCOzm7m5+fBRY6r7IO83+FZkRIStnR3Mz9wZ658qaYTb1bV7dwskgBdl3V65bGnwmzez5szBAdz6NuvNG9bb2dsjZSXuQ4UZsosfWl0i+3jJD1veYdwMYljMzibvqUigtabwYgiJO135+4lW8fJeuWZtwL37e/fsylHldPz0C+hRRIzmczF/W+8IfJ2GniI6Pi4+4P7diPDwr4YMmbtgQXldU5lg+OBBPfv0k8lMiAGf+MlRix/hamgHmRn5bEhx5klM2SVyXiJ+6HDrJBKphlfuS7siEfOKfnHf6t2v/9RJE/fsP2j02Z0MdiITE2hlZ9pEe4RMjn6eBB+XPzIzM2Oio1UqlXtldz3rDbSD6GHKS5a2asWyo4cPTZk+o2//AaSlWnWfKl5ekZGRAffuodT1nN49MgLVe3339t0PS5fBUiU0NOS6/7WAgHvAzvDp8iVLbt28cezUaRcX16FfDRw9fMjJM39bWVm9e/v2y66dQUivWrXakUO/wVmNGD36y169b9248fBBgKtbpc87dSZjCVYoE76Z/N6rA2qAhZOZsmBvxS7duw8e0P/CuXMbt24v5e37XwfpliYyNtZcpJ0odBhNnU9fx3DOSOUsO1PUb9iwQaOGiYmJsHIPD3vn4OhUv0EjSysr6OQk+9V71emUnOE/WFa+fB4UFPjMytq6d5++INyV02WUGTat/6WRrx/ISdjjgjjKsY7MyBjINrDbmKyROppGCZbot2igEDkmylUi0cbvoMAWrKcm5Iyj9JDXzeChwwb27X3ijzNGvvJ8Si0tO+fvDzI5or+MimDnhPiEhMREB3t7cwv9MMW83Fzo2dSTIS8v74cFC86f+2fewsWfd2KrYoMAO//7ObduXO/UtZuXl9eL50hPTRKdkOQYn7RpA9QMGynJSAXp7MzqMdZu2JiVmUnyb9jY2Dx98jjkTbCgioCEjcDbVp+03rBl24ghX635eWVUZGRSUlJY2LstmzampKQQc8Hxo0f27tn9/fyFtevUXbtqpZe3N5A4OTgxGZPpffzESUWMQJgbOn76+YF9v8LMQbOD6t8HdCgUJZyVlQ3nDFMOMj0jYz3WRwlQz4XFnhjbTExNFf9jxsPY2Fh4VVpYk7dU/6Z3V/N7IgFycEkUmh2wQgBT/ryFi+CpvX758tTJ38kCsZJ7ZUtLK1NTpbWNjalCIdDWr2K5OCsrKzUlJS4uNi42JjU1FdZz0EuhMw8dPgKWax+pipmPVy9fBj4L7NytO+cPJxRx3s1IL8yFmZAajMTDGWuQ2Y9K+nOc9hm+C/N7Lg27p2lJUDZBrnKuELejrCkSCazCv5s1Y+nyFUa89vwmB7pZgGZDhpd+0CH0zBdljciISPhFr0KibIkGilanX/HT0r//+rNTl64uri7hYWE2tjYymfzMH6cvXTg/aMjQrydNzsvL3bl9GwgmJIccqaLd4dNPyddJnjmaqOzpkycP7t8DiTs9Le3x40dKpbJ+wwZv3ry5gUP4gCjbtu/AoFg++8BnT2FZCiT7+tWrPl92f/zoIWFnmAlCQ0KIox6I1UDWcG5E9t+3Z8/qn1fs2rvf07PKtMmTmrVoMWzESAbXNkxMTGjU2BcWBElJiTA+GS4XR9CzZ3rsDBeekZERERHRr2d3kP7MQVa3tLSxtXVxdR0xaowC91xcYBTNBDBLoVQbOTnwFWSeFovhK3b29kpTU3mFcpPhiI5CfheWNqyXKHUsKoyd1YUk5q9YQMeoUatWDZRAUpAQHwcd5m1oaET4u9s3r8N8D12XOBAwaHZBGTlMlaa2tnaV3N2BkZ2dXXiR6B8/MWMsmj+vb78BmH4x4RIiJn+wTRNpiNBtoXzN6GqESgoBTdAhYnN0kKBBlqAJKcOfkA0dgldgm7ehwRfOn2vXvqOxrp3OxPk/ovkWtItEuSladxOXhvwhy2WE0NBQJU7HU8Q+9Rs0vHP7FqxtgWvq1a8P9JQQH79n506S7n7Rj0u9q1YzkckuX7xobmH58kVQTHR0FZSbGF1XMK7TSnXWpL4JqbVx4vixJYsXde3eHWgO+K5186akmqKnpycIpwxKEdeBfAvkZWC3rt17MCgzPUr1YMc5kwM1w8OrhBPXtW7T7tnTp3CqLVq2gjPbunlj567d6tar/+jhA2gkwjtg+9bNly9e2Pnr/hU/LYEhevbSFQaLxgwek2QfIFmYM9LS0oFkFXLkjgI9pnvPXoMGD4kDxMaC4OyIYyuKUBAjZk/PiImNjQgPB762tLT08PTI54b4cSAqCvksW1qzwX40p7NQd4iqmQI0GyQYJH/Md8UCuhyZ+3kQYM9lZDbkaVSJJ3Q5n1154NSJ36tV9zGRy4h0rAfKoazTmy6YYji6FA2eizk6vjZloIB3EiI27yvAr2nzDevWtWnb3lihbSRwQSwpwAdfTF0zUPIQDEsb1iEU2K182Pnxo8fuld3fm3Rp8vTpkyd8DUw6f9Hiz77oVGB/PfPP+StXLllZWnfr3t3R0YlGhSUmJIDA4opzjjBcpguShv/cP//ArQdRF6Ts3w7sxypvNgwPJBoYHqqcXHIEWF22bPWJTCbTHoHbMyQkGFiSCMuftGm7cf06/6tXgZ3XrVkNj3bK9Jnar3AxfiC/QyfYs2vHl716w+WTxji8crezs09MTHz3DmUKdXJycnBwJOvxW1iW9/Xzg1Mtfm0EuAQQtc25R5mSnBwUGJSZleno4OhWqdJHVGJOg/OrwIaFVnYuWLNRoDMHcRLV5Ks/km+38jOAF2YVh2U9XJxeY76dS9aYr904jbrtpWncu2f36HHjtczLirMitki51udQy87kUHxTXolAE4pyZ4WPidzr9DlawJZKF5L3MHuAKA2scv/eXVj16tyOUj11FOSMRUC5QmtOo9cjFnD9m/K0lS1l5ygq6JURQCSMjIisXaeomtMUIOr+dvT4lUsXNXpZFXgwVSq/6NSFwQ+PnyL557W/MLzO0a1HjwYNG1rj1PvjJkzIzs6aOmlirTp1gBYZHoGGBL9xdnHxrlb11atXqTi7Bc0CSqiWVN3OwpbMJs3YiE+4afCta1f/7fK0++mTJ+bMm2+F05aGhoYwXAoeNS7sDYy5dPkKZCrkTiwmJprhSkZVq1aNzAS0Kz958hgeLUwDN29cd3Nzdync/+/i+XOwXPiyV6+83Dz4lru7Bz1zC0uL+g1QZZDoqOiHDx7I5HJYJVSsNraYiIgIJ6otK06AkEpY+UW/MEpBXEpGhbrwzvMfyh8wQGBNjGlQoJWUBfoycn4NBufzxnp8l0i/QQuWa8kdk7NOCioBp55G8fg44F6N8r1CY8NGvjCj6LFz6ZCWxro5E18MAnolBcjOsJ/c1CwzPTWGKxdSdnj+/LlnSapUwHocS82GAkRgul2rdp3tu3/NzVWJxRLg2b79B8Jik8HTWqeuXW1tbHHgt8Uv69YwOpJvCMPJziA4wzOmcjSDU/gf2Ld39ozpcHBqHuTLzuFhYSCk+zVpynfwSk5ODrh/HzbatG0HvJ+/vz178oRBKpEtsCz484/Tbm5uK1avdSgo+O3Y0cNXLl2CpeK/ly8DTYNIvnb9RoWp6brVP8fFxn3Sps338xeACAD/UlJS7ty+DbNLi1Ytnbk6Lx8mXuAs1QBHN3amkXJWbT12pm/497BAV9H/ULE4cvgQjDhMyFiPzNNd8AVnuj8vVBLl+yP0CkO1+EtAWhWXT9DEcZzhx9JzPy3kbI9qTqy2d3BAwXHPg6pWMzRnf2oKx8482VnIk5i5LZH2FljZOgE7R0VGGvjbRePF8+cgHn4gTgUkvQ4IkrRKglgsnoo1EgRffTX4iy86V/aoTN52+/LLBo0aW1kj54HU1FQgU/46o3WbdsDOIOv9vFYbGhAaHAxcTPKekNootJBKYmJiRHiEKlcVHvYOOJSI5Plx+u+zwOA2NuhHm7dsNXr40B8WLvhl4+b8e5LJQywS7dq779HDh/1791z984omTZsvXrpsxU9LDu7f16Vb93r1GzDYBfvo4UOurm67dmzr1KXr+bP/1KpV+4eflpXiHpY1SLCo0sLajPPZkIqp7Pz+r5uaId1OSkrye/f8D+WD5KQkYEeSQZ/hhU2yegaBjp8kyTbHcHyKXd/YKHYBjsYujtczzexMDkKzvKKAFA0vDkUX/EkCC9R59g6O9+/dM5ydifmK4ax9BCItOwvZqCQpz7nOwaVyROiLYOznUEaIioqytrH5QKi5OAAizszMjIuLI1a4dsiSw96xxr5+v5/+k79z/YYN58xbYG5h7uXtTRsTExMo7bKiN5ajw8LCQGb38PR4GBAA3aVeIQVJoSubKpXW1iwxeaEiSczjhw/y7wmdD2RzhULRF/uTqLGNETrknHnz4VkDKV/7999YrEI5deJ3oOZmzVts27UHet2EcWOeBwU6OTuV+i6VKUBagVfnSlqvnkI1GxwENIk9wyiUhJ1TyvYs/0OxceTQb7gYo9b1gk/TdDcuco99S/zeBFy8JUmTzeBKbMSuWOBvkbz7Gl5dArytZWoNTtOv9y06VdC3DCZo76rVQI4xPPlGRDhbFYXqkxmeqIEoGTp2ngb1b5FIQGKrnN2rBlw/++bNawN/uzDA6hIGSVVcpu8jgrOLy/OgIHMzc4Xpe7S00Et69emj13jhX/88LnmaX5Mm389f2KBho5cvXyqVSu+qiGqv4bT6XbBPSH78tOSHM3+cXr5qzWefo7zg//z9F7zWKYjKw8LeQU9t3qIlmfzehobC6+edOpG+BcTNoOLWbvQgffsPIB/5+ja5cO6cqany7du3JJnJBwW4+fDqVEk74ZlQdhbpajYELCmjocrlqzM1Q3FJqf+x8weDgPv32nb4tDDNsh5YkVmjFuQJNCIi+eYSVQMhaJpYSqDrBM3XY+TxKsjk5qrYYyLPHvboBZoZ9UoiMCjGzTwmNoZfnKx0IOwMqzp++KtWdmZwzyaOR9DXMzB9ADsz2H8AloHm5hbFN0cW03QZ/CbYs0qVwgzW5WKbLuVhHRwdoqKjsK68NNZtbItH8K5aHf49e/rUydnZ2hrZDB8E3D908EC16j4dOnbUPQK7NXna9Jjo6CWLFj4MuA+d7fjRw17eVWfNnsPbmf3fWyyYU00LkdMb4PwksCdfY078vushswzak0TiwVIAFm/37t1r2LABPqYe8elfFK+99I3M+7oOLFyI7Ozm6UNaQHAmUoZYpP9NKknDR9lsLmjGFMvOyUn/aTY+FMTExJiZmfGfu34f0Og4ZtBKYMCnhIVBCpFIJJSgBZxpUc/2yydoskFKa7KJn4Gy1Sw1MwVlaqUnxz9DW1s7GEr8YqGlQHgEYmcrW53VKhU1EDuLhQJiKEHsnIXY2aUyO7Bfv3pVv0FDQ34+P0BwRsHyH48jFx9WVlZvQ99iJZdB5w8dIvDZMw9PTxJY/Nv+/Vs3b+zWo+c3U6dJJAVrexwcHHfs2ZsQH/fs2dPsrOyu3XvUROEMBYDwr54WBWf2YN/a2toq8O/a2Ni+ef0ajmlvbwdvb1z3ZzBxu7q52drZ3bh+o1nzMkw9XiLcv3eXOGx4+jQgLXIpO9WJ82mdqTWFL1MTPzwQecr6VP9DcUA0dYWKyxq+AVCjFXJZqRlJynkMiK6oYjIMRiI1Uy0Hw6NR/nEwa7PUzNI0Kg+MRPI83cKMlKNZgyEP+MgCCwvLsHdvDWVnvJC1ttOxxlNrCpadOUmDrhNt7F0USouMtGQQ7ozOzq9evvKp4WPcY74XL54/T0yMBzKyt7e3MCxZqJubW9i7MOq8UTo8CAioUbMmDQnpO2BAv4EDixP6ZWNrix1Oitrz08+/8PL29q7GKo4qe3q2aNnK2QX5R6enpcXHxzVs1Jh81H/gV3fv3P51966J30y+eeMGrDQZVOobOV/LZLKmzZrev3e/QUMjd4DS4e7t2/Bqbmlr58hG88tN2O4qEenfDbquFfP00eSLOdnZsbExxHXyP1Qg0tLTqNlJj0kpIepZAgkvEzU1kpqlEqJbwBpnIQ7I1lDNtZ78SzUbICtruOJeubjWNRu0Tet286rr0qKO5H/05OFHFApFfEK8gTfh1QtUhtjOSatFhDMnJkDYwLIz17nlUq0MUsWn/uM7lx8GBAwcNNjAM+AjLS0NrqpEzolGwd49u87+/RewITwV6BO1atf57ItOX3TuUopDWdtYR0ZFZmVlcc7IJQPM248fPW6om7bGuDcExF6cBY19O2GSNj0TSCtXb95S5bCrfbgJMGP9deaPVSuXN/b1c3F1jYqMdOL86uCs6jeof+P6db8mTSq86Nft2zcZJDhr9ewKE1Z2luTLFlOgJ5KNA0vrkeER/6/YGcgrMzMjNTU1JTkJVQtCgqdIqTRTEpgpy388MtgAIEeZYNFP8wmUhYbVYzAChvPQEFKpmVGDTCmCbiyWoHRFuHOyH9H8G9ojaSjr6hT3glsBDXlqpNZAdet5H/GEZ26eyK+NRtWHcw25AyAoEN8t58pady8Jz0lUzH+vkGk13FVqNAR2fvL4MckAYshJ8JGakvremMCyAPE1hplm+KjRIEcvnj9vwdw5oaEh4ydMLMXRrKysEhMTnZxK49vw8MFDEgxSUQA65r9t7OcH/6AzAy8vmPs9FasJoJdXrVYN7lh1n/Je7vCRnZVFPMG9amgFeVPKzvlkZ7ocpE4dDDaLwxI4N1cVHh5Wp169sj3jisad27egzz988ODdWxRxCmImUKFcoSBqWWCarKxMYAeMLFNTJSy2GjVu7Ozi5lOjRvmcIdAgicQmbzW8GjEFgqgsRAIRcKJEIkFqDSHa5jJwsoVmiog20pZezFPTEt2IprF5kOo6qE6DvmW4U+QfDVjbQGJ88eI5uSgXdy07851EWb2zEJehlCEzC2sh9KqBhLuMjPRXL19Uq260kRkfH1+rdsHa0jLF27fIb6Gyh4dYLK5Rs+bnnTqtX7f20oXzxWHnK5cu/nHq5Kw5c0EkJS12dnaBgUGlYOfXr197eHpUuBxKAPLCqOFDRo4e6+sHorFgx7at0BEH45SqfNjY2CQlJUVFRTmWcbHUIuDvf40EvPrUb05aoBNLJWgwI1+jfO50VBFtItbeahi9Ng6u0eHBxIml+LZuQwzgJW1kDDBfR0REBD17dvnSxdevXnpXrQYPrlFj3887dYY+z/8xIoTyCQiYGr7rf80/OTkpIjwcFk8DvxrkU7MmNoq8x9Bd6jBuuUKenS8yiD0rjVqoERLxGWkxNKyVj3pooNqAWGoGgka8nCcg2ewYnk+e3jHZI+epibCMBWn0hyRoTmTmq57ZaG9dayGjnTyQxEB1pKV76kGBgQzK7yZxdNVG5Mk4BQYs+1j/bRCfs1Xot2G1mJqJxHW3Kj4yuWlWZvqd27eNxc7F9Bg3OkAqJGObRlGT5HN8OREEjciICIWpabVq1aHf0PbgN2+mTZ4EUoetrVbkRGZi7NZe9OS59IfF6enpg4YMq1a9emJCwqNHD+GnqxhgRnj96tXO7VuSk5JBDLK1tevSrXtMdBQIPk2aNS3F0aBf1qvfYPfOHT8uWgi9ztnZZePW7W3atsu/J5wzdANra+uK8k8/f/YfeLV3rgz/SItSwd55qbiAqY4qNEwkOp+6evoAOz/Hvh//SwA63rFtW0Z6uq29fb0GDTp16Uqi7/i5hLQ+xYyArtaJwCiTyczNLapWrUbeggh15PDhmJgoFxfXnr37GN3yRAC/SEYlXz7VFZcRQ6JccUDWjJCKzwymaSQ1i0mRChTOh46Qy+gEgROdCf5Ta/gZ9tk3yFsjVxs3yI8hRHZCkpSf4b6pm5oDNmFok6JLpcajhw/hFahZxHMxkGvZWcixs0hIassrZCw7C4Wi6vWaPbhxzv/qv18NHmLISVCkpKRUiFqDJKgDbFi3Fh5e4LNn0O3GT5xEristNXXqN5MePXwwcNBgYOHJE8b37tuP5OhYvnRJfHwcg4sz3rl1y9bO1sPTk3RxMzOztLS0orNE/fXnH6mpqf0HDoLtq/9emf/9dz41arZtVwD9MdibLehZoJ29PTHKFYgqXl5Llq0YO3KEXC6fOHkKdNyxo4ZDv/n7wiVyY48dObxn145xX08Eiem9twUO8s2UaWS7MD85inr16wcEBPj6GiG3QClw8cJ5eK3duDVtMZOzXVcqKYCdcY5JtM7VY2c3T597V8+QxN//G9i/99cL585aWlq3btfW3t6BnxyZTcKJcyJTF2BiUmM1qnQ5j21iucBV2JkBSKdbjx6wERkZceTQb3+ePt2la7d6xlbHgWCek5Ojo2rGJ6RhUwmqBWpYFTFEBtIINESOJm5zrHezSkOuTiNg3ZzhQuBbBf6cRpf54Vq1ig41z2GD579Ba+lqNPkjvxmcbt6gmIDbt27Aq0d1HSWbgqev47o4p3o2k4ui2dhCprZvG2BnEL8TEuJJwiADkZGeAaRm+HFKCuLVa2tn1/Gzz548fnz75s10yzS/Jk2JV9zyn5YG3L/XuWs34DvovU+fPN61Y3t1nxrtOnTo0bPn/r17GVwq9OrVK/FxcQsW/wB3Y/OGDY8fPbSysja3sGjXvkPnrl35P5eUlGRlhbKbAjUzXECgl3fV7+ctdPcolHkD7t37euxoZxeXv85dfM/lhIY08vVVKpXJSUkgxcMK4OZ1/46ffQ5vTxw/lpmRWRbeinBMB3v7sLAwN7dSll4sNR4+eBATjSIbazduQxuho5INkwIKSCCQGCsY6RKxUMVVF6xUBSlV03ACe+LE8vEiOipq1crlHp5Vho0cDWsaLle9iFSbJiVTifxMylQLuaT+1J+BUhJLzSTKOY+laYCrq5uTk3Pwm9cHD+zbt3fPjFnfOhhPuwUCO47AVgmFUio+87UKcPLqPLbGqRqbAYlag2ZhJpejzlHTHM3kyHSJwBDZmSfzIrrNo/XLtfHclH9pJCH5ab4ymtFRbqhB8DekVHRSUuJL7LDhXVPHQYB4IsEl8NhZQmwFGjOFmD68Wg1bCdEdybt+zV+PgEoHeOYisdEMjMUHMQl6e1eFFR9Z9IFEsHXzptXr1sPq/vJFxIbNW7DZ7pW4MtbDBwHAzt5Vq5Fb0ap1m9FjxxMBc8aUyc+ePu3Tb8BXQ4bu2Lp53pzZ0A6HhY/27NyxbcvmjIz0WnXqdMYttrZ2xKP5zZs3nl5VaBKPAk4yRJv0rgiocnIiwsMrc9mXYKN5i5ZX//0X2HnNqpWjx46bOH6sgd5+hQHOzd/fv/zZ+cTxo/BqZmFDpQyQiIlQjOza+UyCBBIuxgq6O2VnN88apHsHBT77qNl5+uRJmZmZn37RCeRcxMJsfVQxV4aPpWpSjg+YizRR/QZZ3RMOAm4CvqNxGSwxAwPmsptVvLwre3jGxcbNn/t9g4YNoY8Z6ypq1a4d9u6dZ5UqhBZZ+x5nLoRTI6cKJyIWC0ghAhoTSGYdIkozXOpBbYpRkqZDw/3xSJ/heJlhHezU9COtigMTMlw/o/WS1jlIVGSkgebTO7dvk3MgFj4CHGBFrCloOcuyM7RAL1flamDDVCZKw8oNhdKiik+Dl0/vXL54wTjsrCpBKikjghAf5az6DRoCOz99/IjBAkhmJipoVJ2712HYP1wiZc+TraLioVXbb9q2IzEhQcMgj0uS0Jmw/80bN9au/hkucNev+z2qePTshu4YYdv0tLQtG3+Bjrhy9Zr2HT99Gxq68Zd1r16+NLcwr123HnR3mBK4EL73ZOx79+4t9I9KOLQEhGg4PrDz+nVrYE2QkpIC7fCpm7ErB1N4Vany6uUrL++C69eUBYAdTp04ARuNWn1BhSNLJft0TApSaxCAyJyFlXWmJqKUdNbzSaZQOrp6Rr57HXD/fr6c9x8HwsPCZk6bOmjIMCtrKyIvizhSxoVQxYSUCUi9asLYRNdBklxj/zNMzpiAgZJVuegPkzJi91xxLnqL3uRCPwd51d7Bvt+Agc+Dggb177f34CGjXAs8gqOHD3t4euoJzgLO+ocSX+QxwFhEvwEETQ2DhEmJVp1wNNV7FPhb/J9geEKxjqKZJ0frfKrnZqfRAKV80qatIddOcrXbOVUyt9IatExlVK2BHpPWRgcdnYgYsGYk7Axo2PJzYOf79+7Gxcba2tkZcjYM0SVVhGdlaHAIw2NnjyqIAZOSkmBtAhdFnjRJcAxMHRSEDKm+fk3IziG6cXcMthM+DLgfHByckJDwEmswiYPwH6dOwmsjX9+69evDVbq7V46PiyM/mpycHB0VTc9h0vhx4eFhh4+fBCl7147tIkw6XDp/9EPX/a9t3vCLvYPDtBmznF10ZNX4+AQ4Z3I+cF3ulT1gN3NzizmzZm7ZuQsGj4ODo161XCMCFrav/f3Lk50vnj+XmJgAG76tu9FGC1O238qkRbAz5ydqorNcq1a3KbDz/bt3jX+uZY95381OSEz8etI3Yq7sHiJgTMGoHCpXxBo1SSUUpHA1x86c3hkzERGcgYlVOSoKeC9UsYWjYAPpH7BCATaq+/h4eVcd0KfX5m07zA0uzQGjbPnSHzWajnziQ3HYeazUjNhWJEBx24wARwZi5YZAmx2fZXMMvitUfp8Nus3XJlMQ0x/xekYRidjZjiVomseOh+DXr7+ft8CQa79w/hy8Vq+rE4urtabg3stjZ7EwDW9A149MyCaNDZp/dmznMlVO9tl//h7w1aACL56H9/iQ8AJ4jO9OVITrz7gJExN4AXJWVlZyuQKIODY2ppK7O0gEB/btve7v37lLt6OHD0FHbeznR9gZZOQ0rDt2q1SJHBaE7p9+/KGKl9f4CZNsbO2mfjOB4Tg38NlTBiepIHsm42z9RAXx9MkT6P64tFVleJuQEA9j4OD+fTO/nf3zmrXkrIjs7ObuvnnD+i2bNsAYGPf1RD1qhiM39vW9dPU6edurT18prug8edq0nByVo6PTo4cPmzRtpnsT3uPnxBRiEiys0dnFOTwsXC/xf9kl2Th25DCDUgtUc/VgQx9hkUeUzvBpUbIz51XH9+IHVKvjd/mPfWFh72DZZEQtajng2xnTYZ0Ec7NWYkbUi/9wpWqWjDEvSzHg/6zsjNUaegckGSowOwODq8SqHFE2OnJOTg4JxhPogsGqA+DpEaNGT574NfRPGCkGXlT7Dp8+e/q0Zq3ahGQ1XOAJ1VSAYA9TDpKasdsG0n4I2Uz5nC2QPTcqQeup1xket+q91ZA00YzWMEioGX6UTmBaCZrdQBVB27RtR1SgpcPLFy/IeOcbuhmeNYXYuvmyM+v1DNK1VCzMwXK03NSsVuPWAf7//HPmDJ+dSwe0YsrNLTvJrjB07d6D3zOtrW2uXL+ZlpYml6NgvynTZzRs3Pjfy5cunD0L8++kyVP6cDnblGZmFhYWwLN7du6EfXz9/M5h167Wbdp5ennDVxLiUSgnoWCSBYKoblJTU0Owo4i7hwf08ihcq9TJyZl4pP3w0/JZ06Yc/u3Ag4D7v2zc5OjklJmZSaqirPl55csXzwcPHTZpytT3aoFoUF9rtMhCJ9zx08/gn3Hvnh6cnZ0fPXxURFkWIyIyMuLSxQsMEpy1ijULU6rWKGohBuSMrUkoNS7fMOhVszEwG4iM9+7eKV2waPkDeGHViuXNW7aytbUlVCsm8jL3By3QtVCLFP1JTaSYoE0IgRexYAX6gy/yq/aR8DzCcYSg2RYuflqMia9nn77Llv549MQpAy9tyPDhwwcPqlGzFnEiIdpnIrEKUH1IhiguUJFsjZrk1iD7ULc54GiGYagoXYRmQ6Nn2eNYmrWOEk28rsOGRjd3EqHo0JDgfv0HGHLVxEPURK6oWlvrBAViB1kLCrFJkNGpyY2VG5k5SIy3VIpjklhHcb823YCdQ0KCYcaoVbtYJaYKg1whBxoiVrIKh5KXgaXVJ63hX36RHHr2gSPHrl658jwo8M6tm8DOX0+cBAS6a8e2G9f9iVnJzMzMGherrVuv/ru3b69cvtS5azcQxolvpnvlysDUIIMzXBlD8nOHjp2YNX1K4LNnE8ePO/L7ibehoRqchjwjA2WJa9Ks2QebJQom19xi+HobBTApoulcpmjSrjtttDFn74xM8p4TACEjC/dnEEkSUll2lslN3b1rvwkK8L927WNh5xFDvurWo+d7qRmRMvAzomYpS9ZFUjOFXhQCzXGhbZFoU08QqdLc3Gz8xG+GfjVg49ZthoxohULRqnXrZ0+f1KxVCzoVnAmRnRksC4tItjkho8lDgSfQCFwsFCG3DerHzTAMn6Yp+LKz9kI4UmZ4Wg5CzeQtiR4kvKzm+bQwnItLQnwCUAevLHppcO7s3/DqU68539M5v5OozlORS1l2tlJKKDvDIaztnRNikOejgewMPYYUoP2I4ODg2KtPX4ZjbaDgXXv3p6dnwNrE29t78NCh2VmsFmjqjFkgWdy9c3v2jOntOqAsoDA2XF3dYmNjiexMFCBn//7b2cUV7uTqdRs+a98Gltjw7ImgXcndffb380YOHfz9t7OOnjxddIXyCoRMJoPnWNazLEzkvx3cz2DBWWHKuslDx6VqDXnhSmcCEK6zcC82V4gTUlW0vW6TdsDOt2/dhJ/48GuTT500of/AwWbmZsg3AzsqELUG0TGTbZT0EZiZNQxKWB20bohg0YCddYRErlYIAVHL6tXShYbBw5Dke+jYcUMucPyEiT27dfGpURMEYjWXT4PBjzgvN1fE8TXhTWQbzM0j1VDVXPZ9rTaD9aPDETdUj8GmMtJ611FlBXu9+IrJ8Sll86lZwwXCqFS5p04c1yu1UVKEhoQ8fICKZtRt0p7fTq0p1ElUV3aWsn51SrmILgbh4j/5YsDvu1eCCBkTHW1vQHgMiJlxsXGl/vqHA6LLM1Uqa9WuQxstLS2XLl/JcDz+6WefJSYlwt3Lyclp7Ovn6OhINMLh4WGL5s8FcTs9Pd3S0mri5MmwD5fz06NRY1+YDGAi/H72rE1bt1fI1b0XJM1IWbPz0UO/pSQnw+Br3fkr2mhjxgnOUuF7mYdqpc0UOv28XtOOJ/b8nJOdfcP/2gfuuQFLNHMLC6WZko0u4YhZLGJ1zaSBbIslrC6a7FnShAGE5rDlDR0KWIm8kqgWRqRvGSMqiK8GDx07csTm7TsMucwOn34W/Oa1ZxUvrMxgT4YlZRCTRex8jIToXOynwSCyJgWz8zR5DKfZ4Cud6cE1PG8Nvn6DhmgTAyDDzUxqXmkrPkHDy6MHAcNGjDTkSgHHjx6Bo8Earo6v1usDTji/rVun1wrQapEVn63NJNGJrFTYrH3PM4c2ZmdmHDtyeFyp0gYRoNwl7KK4AuK5jYiM9PT3cpMZrP1w/B50r5aftIZlKekw8HSHjRgVGhoCd8PZ2YU0Vvep0X/goDp168L21Okzb1739796de+e3YOGDCvraykFlKam8fGG5k4sGrB03b5tC2zUbNDK3lnrIEjVGor3Cc4MTiBD8sZIxch+SKJhGZRO18mtSs23r55cvniRz87vMWq/v9nQRkZXsXbd/9q1f692+PRz6nEh4lw1RGJWR8y1i/S8MkrhHKUtiY18NVgPNuImQegJpgTgMRQVIlQLMTXDpzBz1G/YaNP69ZQZSpF5Y+z4CXO+nWliInN1c1VzVakIQRMXDvJbauQBLSSJ5XBaDaSGRscRFu+SNTzNBlFza3QiUxjdVBtaORrfgLjY2MzMjK75SheV9Kn/fgz579dr2kFqok1yaSoTEc99NM0KC5KdGey6T9jZzgIpN8jcIlMo/dp0+/fMwT9OnRw0dJghxkpYrSfEJ9jZf9z5G+Pi4opv7kelg/M9KpoLn6BV69atWrOBcApT0z/PnodFN6qJ+UECxkkul/GgjHD4t4Nh797BRseeI2ijuUJMg1CK8NbgAxWUyEanCoIJVdYB6jftAOx888b1tLQ0Q/pzmWLrpo2jxo7HlMtKtbABFEnCs2keDdQuwA28ZX4p2JnvmIEOBb+SS4haSGPzgEKA0URqEcqCz3kce3l7nz979umTxzVrlV7zuejHpQP69Bo2crSQi96mCmgEnJVZiIyBrP8cCqPB4SpIgGYEAq3LFqvaYKFNMKfjsMHqanjBJkSbweiqPviOz3/9eeroidOlvkCCm9evh4Whjg2Mym+3LMhJVJ+daZo66NZKLucGoG2Xwf7/HIGufOjA/hGjx5T65Ozs7QJxNolSH6HCkZ2dnZOTU/yEIah7F57VsDDIMUr6rfIBDBJ1WbIz3N6Nv6Ba5jUatPCops1CYG/F5mDSc2EuAjKOna3MJHx2bvxJ59P718GjPPvXX1/27m20Uzcedm7b2rpNeyod06xGfOcKNkRbh5dLn/6Q8pdWRyAU8ARqVtXAngwKGRFSFwsPT89//jpjCDvDcb6ZOu3CubON/ZryCZr8OpkG8rDPtZDzDiTtGoGGUWunFuJbgi+D0SqcGYYKy/RitVoOXrg2X/nOOW9oYmNj/vnrz32/HS711VHs27uHQanGXb14AdxwwlYFBVgVoGGgaepsLSSUneFwvq273rhw/OiRw3369S+1Izqch1Qqzc7KkslLk7r+QwAs6q1LYq+D683Jlynxo4amcL8lo+Dg/r2RkRHwE536T6CNMqnIAquPod1UVlx21ppSZCK+X52FtX2NBi2f3L186uTvHyY7X7l8edTYcVQWZsVk+qdNxaajb6XQ5HNXeC/yf4V1K0YpS3QUu+RkNNiKJ+DE5z//OP3s6ZMaNUufH7hZ8xbwr0eXTiNGj5Xiuif8WUHNJdZgORpa6HkWb7nAV0CT9zQyheFiwTW6HhpqnAzgYcD9Nes2lK7aBh8REeEwh8FGq8/78duREzNJhysSSHl5Ywpm57QsdGZA5+9E2bl57Nl/1nvM7SunM9LTD+7fN2b816U+RS9vr6dPnlZIlmejIDIiUq+ySdFQKBQxsbFldz7lj4yMDBJaWRaA9RkRnGs3blOpSk3abm/JCs5yqTBfPudCwTelWCl1lBvNO/YEdg5+88bAJXlZYOf2bZ+0aauVmjlGJJzMuiUQUVGou5DnhEJ1yYtmED5i+DQtYKjvM8d/mBYFOGAPvWojQjw9q1w8f94QdiaYt2DRogXzxoyfgEqgcMoTDVc2kEoGyImChJ/wfDbYsy5yoqI3SKPn/qyra2ZwfYDIiPBzZ/8++ruhbt0Ev+7aBadtIlc0a9+T386zpug8sgLYWSREcYTZKpSKBIZERDzrA2dt79ykbXf/s0eOHTn8Za/ehmgnYGynF8Ow9gHiyZMnJZ1XTJXKdByl/T8DWApIyyykaO2qlXFxcSKRuPMArf1ZIhLSHqwstuBMICvIT5RBapNWljYOSfHRJ44d+9DY+d/Ll0aOGa+nCCbkqH3lWtAXuBqpOIMQyzIlSqeuFxTHSZfoRcDwvCD0yBoH/JDN6j4+WzdtnPDN5CJ+pTio37DhiT/+HDV8WNNmzZ1dXImWg59Pg8/RDM4YQk+PO0keWXPsy+gmkua/1aNmyt6REREhwW8OHj5m4BURUA/RJm26yxRaUwfcQmtOraEw0VFMFfzwlHJxtgr1Y2Dn6MRskuuLweLznSt/ZGVlbtqwft7CRbpfKnBhUXCjZxXPx48f19bxni6rMG4jHhbuLywqTThLazF+Cwf8YE9StZqGbxTXkG1IvHVZHlZA8pPotue7ccVuZHi95PWrV3v37IaNFp/2caqkdfh3sJYSGdFEIiwsKV1hkPH8RPmeGzDIm3fs/efB9RfOnx85ZuyHE9Ud+Oypi4tbfsUFoWJKyAT8DJlUZOYvz4sjQbO5Q7XEpJtZguHpoxneafA4kWgevKtWvXHdv1nz5obfhCU/LVuz6meYpO0dHPAUoKZab37EtobzjNZwlauKPCpVafAshFh5QamZwTMcyB97dm33a9L0pxUrDb8Wgn17dhMP0U94HqIMtgcS26dULNSr8lMwO5uIBSSYG+RoWwspda0DWaPDlyNQhz53tkfPXrXr1Cnw68VBjRo1Ap8Fln9xbkMAJ9ygYYNSfNHa2hp7qhiaRuoDQXx8fBGpUA3BovlzVSqV0tzqi/5a1ZlELLSzYNUaNJ6q+BBgZQixDUJnDo/TxkO1+rzf+RM7szMzDh08MGnKVINP3zjwv3bNs4qXQMATbXj2LgGPnjWcZxjDMFwch1aRSvcpMMkG/ZTwstZxTLfCHoOrNxVxtvzJw8u76sVz54zCzrA0//Gn5T8uWnDmz1NfDRoqkUoEOPkR5WjKy1ohWpeaCyNrvsjM6GXWx54cDx8EBD59cuL0GSNGw4Jgt3XzJtho0OxTWlSegKrs8tu6C+3rSi741cFSGpuUo+aus333YTcuHE+IiVi3+udtu/aU+nThyi2tLGENy68I9SHj+fPnVatVff9+BQHkslevXv5vsDNaZhY+2g3BH6dOXrv6L2x0GfgNDQ4EOFhpBWdpIbn2iwb0e5adzSUR8dl00CqUFs079Lp46tczf5weOmKEhUXpk6kbEQ8C7nfr0bMAwVkX+SmGDd/IyxUIJHzSIe0C3SxuugpWLR3nciVQka4jXwlW+vX8ZwXbLi6uZ//+y4i3Ys68BVlZWWNGDoPFRCNfP4VCAT9Izjb/ndHb4AvIejeN0RWWacaN50GBN/yv9h84aN6CBQUu8kqNPbt2JCTEwwP4rM9YfrtSLiYmbng+chN9f5tC2VmGlpDC3Dy1RCywtdAq7MQSaY8h03esmPo8KOjo4UMkyrl0cMLZfx4/ely7zoel9cuPiPAIC3OLUjvGymQy6AdIXVtBdfmMiOjoaIcycIgEeXzhvLmw4e5dq2n7L2k7CM72BgjOBCgRkkioylOLRSgiKylNG9XdtuuQf88chH549NAhQ1xFjQXgxLTUNExDOoIzBV/VQCmGlBHRiNiAY6JxJnRMUlKQhX+erh9kfn0rMLual62NsjZDpwFGXxrlEzSszKGHp6amGrEEEoydPfsO+l+7unPbFlOlWb36DZ2cndkVhEDfBZApPL2G3iXrvmVePg+6dfNGq09aH/n9lNETyKSnp2/bshk2Gjb/jF/gldEVnPPPBkV1dzO5KDENzS1O1ibxKSqqfa7XtINPveaBD/y3bd7UomUrx5KXpqaAhYSzizN+nBVQb7CYuHfvXp06tQ0k1kqVKr19+9bLsOQpHwLCw8PrGKDRKgzzvvsWhAuY+wdO+IE/4F1sTQSGCc4EChNhcgbqzDAe+OxsYW3fuHXXG+ePHf7t4Je9eltZW5f+GoyB2JgYUqxSSze4XYdx9NO5AT2jDMgoEyhOCsoggtaIxRIad8cUZAKitEulZkrHuapctvBgnk5MM1Wk5FcjkA0LK6vIiHCzakZWfDVv0bJFy5aBz57u37v33D9/Va9Ro1r1GnCjyE2Cc6FM/V5QxUZGRkZ0VNT9u3eSk5M7d+n664HfDPeZKxCb1v+SlJgoFIo+76tTVkYqEVopOSfRglz4i2JnuVSYhl1EQeKA1SUsCelH/cfPX/JNj8zM9OU/LVm19pdSn7fCVAH/QkJC5HJFhZTrfi8C7t9v0KABk09kKCmsrKzgMrFQ84EmnysOoEMDIxg9B+yZP07/jf1AP+8zzslNW7McFn0ksQZ0X3OFQd1DbiJKyUQiIcgccNj0LK0U+UXfcXf//QPE5907d0yZPoP/rUIUOAU2G9qIP2DiYmOVKNCJ5yLH34sfi8ylAdKu9IGgVbliCXujVKoc7JPHJqnIL1pSKRKLy3kaLv4CUTMviFnD9+XgyJwpmKAFCrkiiY1xNb7126dGrR+WLoMndf7sP3+f+TMhIcHa2qaaj4+lpRUxU/OUG+QCde4dvE1NTYmKiIyMjAh79xbkrRo1a/64bLlLvizqpTBoF9b47u3bndu3wkbTdj1oRXkCRy66CscA5j9MkewMMJeL4on22cokNkml4nyfrWydug6acnjrD3dv3/7z9ClSVa/UqFy5clBgkIOjo7W1lSHHMS6gpz548LBhQ1Qu3ihqVq8qXq9fvS4je1r54NWrV0YX/6OiIufN+Q42KnnVat9jOG2He+5mx8oyCqlQUkJXDT2gkmwmwjRMyo5WJq8jM+hHljYOn3wx8PyJnadPnujTr3/5pK4uDLCOlJnIdLobZUOGR44CVnwmWou83DySxY3B9eGAoDVaN+E8zmlanwAw52o1zlRqVpNEmmp0WP5HDCV0jY7cTQ+I8hThtF9leovkcnmXbt3hX1ZWZmhICMzrDx/cDwkOhp82Nzc3s7CQ4hR95JLh9OB80tKAllNAtrB3cKhVu3a3Hj3q1qsH6/XCONeIWPrj4uzsbLmpWeeBk/jtUrHQ1pxlZ6W8YF3Ke9gZLSclwhyVGjq3s61JaHQm/ajlZ33v+//96unddatX1albz8BadtV9fMLDwpKSEl2cnU3KZn1RIrx88RKeJaFmY8HM3EwTrjGuVq48ATcEhm7xQ9iLAxj2kyeMT0xMkEhlX038gW+2sjaTsAYTgcDMMMGZwFQmTs9GLGOpFMukIpL6maBDzxH+545mpqds2bhh0ZKlhv9WqaFmS52ibT0RFdOkRi3ACg1e1AkRhwkpEyWGKkdFCFrAeQfn8ZyC6dHoBhWQCR2TXJpsGadCopz1eJk7FHopaW68UgNoGnijug9bERROOCYmGhYf6elpWVnZ8BauVmpiolQqra2t7eztzMwMLbVVUty47k+CAz/rPUZpriN6OlqzKjtZ4ZLH+zu9uVwcj824tuaSuGRVelYu/WjQxB9/mtYb+vT87+ds2bFLKjVozQ4yS0Z6eujbt46OjsalgBIhJSUlLCzMzc2tLDi0WvVq9+7ea9S4sdGPXNaAMfkg4EGz5s3ev2tJsGrFsrt37sBGrxHf8nUaYpHQ1ZbVn5jJRcUPDiwCsHikrnWwqAzhiRoKU/NPe406sefny5cu3rp5w69JUyP8XqlgIpPn5iK1OKVm6oGAvL0EWoUGqxfm1XlipWY1SlQPBE1y12l0Pc/4/gx8wiU2QA2XHkilUpEEbhpe2jZSN4T/RT2fDqTMzcywMLjeYOkgFoudnV1c2FLrBaomyhU52dlzZ38LG/bOlT/pNJD/EYi8tlx0VRG27vezs1QsoH3a3V4W+C6dzpnW9s4Dxi/YsWLqq5cvNqxbo6ezKwVMlaZVq1YNDQmFf17eXnJ5WYULFwjoi29evxYIBZ6enmVkH4CxUa9+/YCAgPr165fF8csOsISsXLmycY/575XLWzZthI1GLb9o1kEnttXNzoQmVCx+Vo33ApaQmcg7VGNjLolKzOGLz607f3Xr4onId6/X/Lzy1wO/VVRtGgsL8wxUJF5XY4pDAFFyOEakVWgwrOBMPDT0pGYh1mOoc7j89PlybGoo4/Ic79SYnKnUrNEtrMfwS1lryKuGfzh8AjlK5Ue5NDQ6Vq9aGRz8Bu55n9Hf6+VMdtIKzqIiVHbFWjCaK8RZyJyrkZsISfQg/ahe0w7NO/b2P3vk+NEjdevXb9uufRHHKSbcKyMlycuXL2E+t7SycnQsfb7/YiI9PT0pKRnWRF5eXkqzss0nCQPJwcEhPCysYvWbJUJKcnJaerpnFc/371pshAS/mTzxaxjS9s7u/cbN539kYSq25oyBNLOiUSAWakUNFxsd7TOMn75j5q2dOxQezb49u4eNHGXE3y0+TE2VOdk5jEYrn3JCM09qFmBHXSEjErBpNilBwzaIvcgnTMTA8CGsjI5TeEpBSrUMVg6o87T5jglNE02zVnBWs/sT0Z09SfZQ0FVSDCnQ8T+DJ48f79iKEpQ3adujWh2d2rgKExERnOHRmBWicSYoVteHdaW5XJyUjhZczjYmSWkqGg7L4DVp8POHEaEvli5eVKlSJS/vUoZs6MHb2zsnR5WUmPjo4SNnF2crKyuj+yFCF0xNSQ0JDZHL5DAN1K1Xr3yWP87OztCnb9++7efn+/69Kxpwl54+fdq0mTF1GqkpKaOGDwPSN5EpRsxYBa/0I5FQUMmeTZ1qaiKSGOBFVyBgIUnEZ0ulWM95o0qNBr6tu966dHL/3l/btGtPKo2VM5ycnRMTEjS6mg0gQYY4z2nUQg1OP88g9TR6ywgpQRMHO2QeRKpjtVCE9uUrNGhhJ34ZJ4ZGDPJ4WU9q1oYSIr9a/XQcdBsVPtZoPtjMt+UGmCBnTZ8CN9DCyq7H0Ol6n1Jbt/x9tu7iCiYKE2FGDmserOwgfxGeQfUbYol09LdrV8zsl56aPHvmjG279lhakpirErsT6TVKpVIHRwf4FxERERQYBH3CxtbWxsbGxESqq1cqNMdFgYeFu5aUlBgXF5edlW1mbla7dm3O66iAsyreYYtq1G1nt7Kzsz09PVJSUsx13ac+tCQbsTExmVlZQM0F7sntXLJGeI4Txo8NfvMaltyDv1nq7K4znVeylxG/ZrFIYKYwfmFZkRB1ZkLKLrayF2Hp/E+7D5n29N6/aSmJPyycv2X7TnG56zdgeNja2SUnJ4E4QlmP77NMHDNAaibpJtSMPkEznJYZMSzDpg1i1RoCnkedRmsP1CNZEtvNkDxw/GTHavZTsjM/Vz05QnRUVNWP2SXJWFi25MegwEDY6DNmrtxUR89jpZQQDw1hMZxES7BstDIVxyar1DibjJ5+w8bBddi0nzctHhsVGfn9t7PWrt8gMqrzsjMG9ID4+ISQ4OCcnByJRALEqlQqTUxMJBJpEZkESJBeVmYWEGJycnJ2DiwbNdD13Su5yxUVNsnLZDK5XBYUFPQ29K2BtXTLDsFv3iQkJMCSwriHXTjve38SsT1gUh2/tvyPbMylPJ2GpIxWMkh8zkaUA+tKGC2JvOAUpblVv7Hzti+f8uL58107to8aO66I45QRWrZq9fL588Z+TdRcRmNChdT6J8QZJ+CVVWhggiaJ3Aix0uFAabqIn+PTK99DA20wWu0zsHkB7s+6uH/vztcTJxXxW/8fcOXypd07UUXQpu2+rOPbhv8RzJKunOCsLIatuwQcCgcDsif6DRcbk5SM3Mxs7aqwWh0/kOGP7vjp4YOAHxYtmL/oh+IfuZhAYgUGdDwg3NTUVMS22dkqVS5NyE2sHxoNVzIM91SJVAKrLeBxVzdXqdQEB7ka/exKg+rVq2dmZgYGBvr4fHDZoJ4/f25mZlaiTNbFwdpVP+/f+yuDq5N0+HIE/yOZVAiCM9lG+ciNrdOgQL7PXN0fWGZCT87jJfqp26S9b+uuty+fgvNs1qJF+ScXbdOu/cypUxr5+vH96kgcNtFdkIpNRHdBCDpPk0fz0xMhWkdkxigsVpBhmMIIl+iXsb6CIW52pEBqfsFZQ2qIxMR4VzWOYvMjRVxs7KxpU+BuOLh49Bo5W+9TZxsTui4sTiLckkm4sCTMyhFmqaATMB6O8qB36Wpet/6k08DId6/9zx45f/aspaXVN1P1FS5GhFQqtcHA76jLEVv9XEBq7mAJojB9xQcCmDZcXV1v37rl5eVVopIrZYekpKTQkFAXV1ejJ6j6dfeuX9auZtBc3mTg1zoZaIFIPBwVRJqQioXmRVpLDIcZct5A3r0SsQDGzLvYLP6nvUfOfvnkTmJc5KJ587bv+bWc/dMtLCzs7O2jo6OcnJyIsExIGaW25CgY5BFSg5UQtLbIE6NNsKnh+dLxtc8EetoM/jbfmZrm3EA0nZdLVR98QicbIcFvGvv5lZuz8wcIuA9TJk2Ii4sTS6RDpy7nF3VlsMDhwGXVsCie/36J9Q+WSklMcg7y3wBJx07GdxoF9B0zNzUp/tHti0cPH7K2sR08dGhJj19qoK4pxrZqrqHcftpAwOD39fN7/epVRGRk9erVKsqXiyAmJgbm/ypeVYzuF3XqxO8/LES+Ge7etUd9u1akG9EOUjNJPS7k1VgrU1goJPGpbBLz+BRVBm8hKFMoB3+z5Jf5IyMiwhfNn7ti1ZpyOB8+ho0YuXH9Lz169oYhL+AKVAO1whpRxPlmEIImCg0NNgaiKtqaPMLR+am5QPB5mWEYflI61s2ZrEE1asrI+J3WwY7uf/f2rcVLfyqvO/Qh4sdFC25c94eN7oOnunro6N/h4VV2YPWoChNRMWsWl5idQbqxNBUnpqFZ1MZckpaVF5esDdyEfjBs2soNi0a/enp32+aNZmbKHj17lfQn/n+iipdXRkbG48ePJWJJhSTtS0hICApEBXlr1qr5/r1LiD9Pn5o5bSoMZie3KuPnbuI7aQDsLKW09ImFqbjAnANGh4lEIDcREe2cuwNaCGp4+lmvmo06D5h4at+am9ev79m1c8gwGmJehkk2KKAzmEilsbEx9vYONBoQOdEJBUCTsKMaVw8AghYJUZFsXGSP1eMRnw3WCKibDaPAWEGG8+CgUjOhYKJoZiVoNc9/I08b3s1wRVUiIiLcK1d20PrSGT/JRqkbuXYjNzK69/PYkcPQTxisstOLPWFwZCAptk30w/kPVSBKY7uTSVCAQBpW24H4DEJHBs8tSSyRjJn9y+o5QyJCX6xasRwuoPuXPQs/2H/QQqFQNGjQIDMz89atW2ZKs6rVqpVPZqjwsLDYuDgTExOj5E3Pj5O/H581fSoMYxsH16/nb1UodWLJzOTiSlpTiVguLb+lMSwws7EjP4jtTtYmtEgbQYcvRwS/ePj49qWd27b6+NTwbdKk3E4M0O3LnhfOnbOzswOxmDUGcvVPkQIaq6GJ1CwiHke4wF8ernNCqxEyGq0XHfxPgxN0IHBeGwyPpqnRj2HLVCOyzuNxMfao08m8wTl1aK5curjagGxoHzseBNyfOwdpmStVqTlg/EK9T6FXO1mzOg2g5uIHvpZy8JvLRapcdTZWQFdxUgS9TacJkhi8MJy4cPu6ecMj3776efky6CXdenxZxNH+Ax9yudzPzy8tLf3hw4dSicTR0dHG1lZUBvJkVlZWWNi7hPgERycnb2/vMirzePzokdkzp8NgtnV0m7Rop4W1Tm5oWOJ5Osnpdlmrm/UA4wQImvhswPhJTlfx3Z8BgyctWTa9T1zUu/nff7dp247y9ID2a9IUljJPHj2qXbeumstFR/TLiKBzc4V0G2mF1cDRWNksIG52lND1lc78RKQ49lqbfo4XQMhgsibee1Rk1rMccpK15vjRw3MXLDSvoADuCkdoaMjo4UNzsrOVFtYjZ60RS3RSDYtFAg9HtofLpaISCR+lF82slJLY5BzoF1KxoIoz8oDmWwiV5lYwFAlBr1z2EzzI/1QcJYJSqWzYsCHI0VGRkSEhITKZzNbW1t7BwXBpOicnJyY6Oio6Goaum5urp6enXpipEbHv1z2LF8yDp2/v7J6fmsUiobeLgkRsw6t1uaib9QCjJUsqImVhYRQ9e6tj6AY5Y/S361Z9NygtLW3G1Mlbd+yysi4/y23X7t3nfTe7Zu06wLHEYYO88gmaYdiyfrl5rJ8GiuFWsxpnYG29FTk/zwYFp9LQFsGi0YBa9QWPmrXBKWpNfHycpYVF5coVELnzISA+Pn7YoIEJCQkSqcmoWWusbPWrU7rby4mfhkhY4sDX0g9LkDtgOMWlogRJpjKRh4P8TVQm/6kDQX+zeNe6eSMiQl+ABJ2YmDi8gqJjP16AHO3h6Qn/srIy4+LiHjx4AANCZmJiaWVlYWEhl8skEgkJpSkMGpxBMSMjPTU1NSU5JTUtzUQqtbe3r1OnjlQqLVPPwhXLlm7FaTQcXT0nLtphbqnjAQIs4uUsJ+YRUpa4otwcYczkoABmDZxMfkO3UyWv4dNXbvlxAkyTM6dNXb95q0xWVvXI9WBlZT163LhjR4606/ApUWjQcG1WmsakiY2BGuqnoRaoic+Svi8d1nFotEHXnH6DajbYGG1SzIlHxDznOX7oIPniyeNHDxipavVHBxCeRg0b/DY0FMbg0CnLPavrJ8+xs5Racvn1rUreww0SmiRigZWpODEdWQjhJFxsTMLidDR3pmaWkxbt2Lh43NtXT3Zu25qYkDB1xqwiLMj/oTAATbshVIJRkZ2dnZSYGBkRkZWVpVKpYNACRyMnbugj2J9Jg/1Sc3Pz4D8GJ1E0NVWYmZl5eHqUT4aa3Nzcb2dMP/n7cQZXoho7Z6Ne+kToA56OcpLeCLaBmktaaduIEGBDd0Ihhm6AT73mvUfN+W3zwqDAZ/O++3bp8hXGDbYqAnXq1ouLjbt984Zvk6YikZDvoUH3IbWpULtACzXDxq2wIYL0D4ML5NZx0iAfaVXPPAMg30ODSs3QA/+9fHHTth3lcys+NORkZ48dNeLRw4ew3Wvkt3pxVQxWN9OgbWWp/PcN7WQyqdBMLUrJQCzgYCVV5Wn4MYQMJuhvFu/ctmxy0IPrvx87mpiYMG/hYt3iGgWHcZeoMV97oWHcZXDYEodxl6iR147+B4NQjuHs4kwbczE0XK17GJAi4A+MYh62FI1cu35jWmrKhPFjr1+7Bts1G7YaPv1nPcdPOD13B5mFKSdTmIrLLvCkmDDRM3Rn5fEd7ADNO/aKjXp74cSu6/7XFsybu+jHJeUmZLRt3x5WTvfv3mnQqDElaIZTaGi4OG/W604o5EcJIo4uRlUfvt6ZISysm25fz0ODKDkePwqYNWfOB1Iqt5wB69Fxo0eSkNdPe49p+Vk/vR2kEmEVJznpItC7is52VBiMIALAtACrQmJOcbU1gW090UNqIh87Z8O+dXPuXj1z+eLF6KiopSt+trP7XyhQ/YHgvURcbnj96tW40SNCgoNhu2n7nv3GztMLT0DUbC8j9agYbF6WlaOTRhHQM3QHvkvLzdMhtu6Dp2amp1w/d+zShfNLZLI58+YXdiij44vOXZ48XrJr+5ZhI8cQtQZy1cBqaCG3WiIczdBi1UIhf/4obC7RqiJ1WZjhUbZe1Am8hL17d+6fM/sPHSnTq/5gAQvWr8eO/vfKZQZVDR7cuf8EvR3g3kMXMtygYpwFmoVCnKdmSLZcGHvw/BJSVfwdQJQbMmWZhbX9hZO7A589GzF40NIVK8o/RvY/lCnOn/1n5rQpaWlpQA3QZTv21DczAEeAZGrDyztuxNzNhkNr6JagwMVXEdpUXwT9xy3IycoEIeOvP/+A9d/0Wd+W27nNnP1dSkrKtG8mDRo6XIh9svL4mTd4HE1eGS5rEtZsCOjyUEC9NrhrY1k4X7FBhqfl4PzqUEtGRkZI8OtfD/xWbtf+QQGk5knjx16+eAG2W33Rv8dQ/aT2cLMr28tpaJUhBhWjqc+sleL4VA3JLOrhKFdrGH7lY4LuQ6Y5u3sf3LQwPj5uwtgxM76dDUKBsU7gP1QgYOCuX7tm/bo1sCE3NYOZuGaDlnr7CHCdQFsLLTWXbrlXdgDSA4KOx4Zuc4Wokr0sVNdCCBj0zdKcnOxHty6cOH4MBurs7+eWm4rD3Nx81bpfvp0xvVOXbmZmSlw0j01Bx+dohldRhcnnnlEg+GoNpqC8SHgDtRw6sM/MzGzVuvX/P41H6enp40aNIAGBLT7t03vkd/n3cbE1sTJjtXaWpmJDDCrGNG5Ym/1fe9cB2FS1hpN7c2920t20TVu62EPZglCmIkMQUB5DWSoPnwsRFZ4bkKE8FMWHCg8FXM8HghRQWYVSKKtAKWV1QnfTkaTZSfv+c08S0qYtBds0bfN5DDc3N2nGf7/7/eP8B1m2kSHoyCB+diGrloIG9B/2uH9Q+Oa1r6rKFSs//ODiheTFS95yh4UEPbhvFBcXvb7olaSTJ2E7MCTi+aUbaq09zMKCIpDnYwtoiNyPmjFoDltqa/XlJ6FAbRSW1cijAAPOW/zxlk8WXz5zdH/cXr1e994Hy0lXrbMuFktWrFq98sP3AwJkAwcNZqiZhRtr2DnaMe7sSM21riJ1FNXVDEDXSA9WVScmHL9x/er6z78MCKhRFtl+gKrOnpmVejkFtmPHznBucsRCXQG49mYa4r8ctWtKdoYf35eRHkZzFZtR0OCC1YpBAyI69Vqy9icg6Jybqfv27k27cmXFqjURkU257oYHLsOx+KNvLl5UVlYG2z0HjHz65ZU8fu1ZLWAGkTK+1FbsKeJxXDzr5J4APqm5ioMzhCG+XCDo8lphOg717Bvrt3+27FzC/iOHDun1hpWr19A0XfNl7n8ad8M7fXx81n264cihg5u/+veQobHRHdGEUszRLFuq0LEFkv0P1ymi61PN1v1M2fPllEunEhOeW7DwvQ+X216txltqkp0O+91xGndBfv6cp2dkZmTAncemLRw77QWWE7zFVKi/td5ByCMb04WuYTRxYRB8El9Q0JVWBR0ewCMJdq0qDhazRv2ij7bv2fav+LgdWZmZ82c//eriJY9PmtS0b8aDZoXRYPjXJ2u//c8WOJMpmvvEnCVDxkxzPowk2dFBAvua8G4Y0HAGXDwslmr7FBXYxlVJdhAE+cyrq2ke/+TBnSdPJLy0cMGadetti064AiNGjYbx3db/bNu6ecjQYfKwcD6fj+nJTtOOswTri2/UKsyw7bTuSU1NOZN0atToR/67a3dL5ZndAZcuXvj7c/MVJSVw6Zs6762hY6c7H+MlouxzAnk02cgudA2j6cs2MUGXqa2rW8n90PKd+aWGWvZBkpzJc9+I7tbv+y/e0VYqV69cfvzY0aX/fMe3qbtWetAcuHgheekbr2MpIZNHzl38ca0lTjBoiogOFuDZq2y0GAQp5Lo7NWN4izgWVTX2AqOCBTfztFhN2wEfZ/rC9/lCyeHdW1MvX35u7uxP1n8a7topc7Pnzps9d/7Wzd/s3vlLUHBIdExMiDwUczLqqMGuccbV1wLJtodlnzOoUimvXL58JfXyuAkTtu34wfULxLgV9sXtffP1xQa9nkPRs15c3mfIWOdjwC+MtNXP0RzCW9Q0vNosRfUoxCGmyivNWH3IvGkuRWQX6RznyGL07D9cvu6X7z59M/PqhZMnTsyc9uSiJW88Ouax5nhXHjQJQDKvX/cxSGY8XW3Q6Klwla1V0YwBzh1QM86K4AyJKzsc/XWADSvUJpMZrdYWEyy4kaep1YWDxZTZ+QaE7NyyOj8vb8H8eSvXrO3Tt5+L3+fcZ5+b99xzZ04nHT18eH/cXv+AALk8FGg6KBhVxNvrNZwCzXc2zWZLSXFxeXnZ1bQrpQoFPHHipCfefu/99pn6c8QXGz79/NP18NWJpD7Pv/VZRKc61gmSCDhRQQI7NYPZNNXX1oxTnuACwtawcFU/bNMcQUa+zrFZEoaPf9CrK747vOfb/T9tVKlUH7zzdvzhw68tedO/vSYf3BmnTia+/84/cTkz/HDTX/igc6+H6jzSR0x1CLT62rhlM7e5FqJqLmAvUKEymi3VBMGKCRHcyNXWmqUCGDJmGhD01nWvq9Xq115+6YWXXp42fYbr323/AQNhwEZOdvalixfBudm3dw+XgbePj0QiJTkggim88GCVxWI0Gis1lcqKinImZxAZhbD0n2/LQ0PbcxDDDnAglix69ShTORcUFv33ZRt9AoKdDwNqBgmC7ZzC1Nx0X17zTkjFBSVqHSqWBCXVOVSYXqDVOdk3XN5HTZrbvW/sjs//mXMz9Vj80bNnTs9/bsHfZs5sz0stuBWKi4tXrVgO0ozF/F4gmZ+Y/TqXL3A+Eh4N9uHKbC0TcTV+C07U/isgEEHTpWpE0CTB7igXpufXDnEAuvZ+eNFH2zatfLFcUbBh/b9SL19e9s57ghZatTK8Q4fwDhGPT3qChRpBaNVqVV5ubnFRsU6r1ep0JpMJzkmgbJFIzPTVksmCgng8nkcmOyL1csrL/1iYe/s2bAMvzV60xjnXzWLSgBEya0CjyamZ1dzszGJmEoJZVzC9OGiKDQSdU6RzrrRjMeHL11Z9DyL69/9uAkP6/LP1B/bHvbF0WY+evZr7TXrQACwWy7Zv/7Nxw2eVlZVwNyC4w1PPv92p54A6D6ZIIiKIb8/7gaMHIrrxDW3dECSBFTR4fUDQSEFn5GtrJQkBweEd31z3363rllxPSTpy6GBmRvqqtZ8AUbbEW74DAYPAQNw47S4tBzzA+GH7to9WLjcaDARBjkOTqp6t8zB/KW1fBhNTc5PbuSuaufBpgiTQysdg3/ABIpj2N7mK2nlCFlNMOvqJeX0efux/W1ZdPnM0/ebNBfPnjRw1euGLLwWHyFntvslG43Y25cse+vOPdR+vycrMZDEz8h+d+vzISXPq6zgq4nMiZXzK1jRDwCXvtWWiewLkhZ/EqqDBgMGTzSzUOU+2Eoq9/vHe13Hfbzj465bsrKx5z8x65bXFWMN60CpQqlAsfWNJ/NEjsC3x8pvz2tqY7nVnEYJ8uMG+1uI5miJ8m6fDootOHpqD7BsI2mhGcecAL1rAI7MKdPhuLfj4Bz3/1obUc8f+t3lVaXHeoYN/Hj8WP/WpaXPmPyeRuHT9zfaM8+fOfbz6o4sXkvHdBwaOnjzvDef2tRhsNht+0xA/Ltt2Vyrg4MmsbQOgmhFBq0wgMZhGHPxbxewSp1p++OATZr0SHtNjxxdv6zTq1StXJJ5IWPb2u1IXFtt5cH84+Ocf7y57C1fud+zRf/arayTeddSPWRvF2LoR8GgCtQZtnrfkOmnD2Del1Jpx4lvEI7uGC3OK9OVOGgSje9/Yzr0GHY3bfnDXZjD0H3Zs37f3t1mz5wBN8/ktE9FrJ0i7krpxw2eHDx3Ed4FrJs1eHN21T33Hg3aICOTbK5o5JMoBUq0z0NwAUAxagkpFsaQAr5ZLEXlOpaIsNCtnxFuRO7d/tjQ97XzCsWNPX/nbsnffHfjQoJZ41x7cHSqVctWK5bv+h5o6cSj68VmvDp/wdJ1Hgm1HORTvN7d36GrHEyQVxSGUTBgaHMbIIH6pinO7RG9xKrZjMUsUjn5i3qBRU37/ZVPC7z8rlUpgjR3bvps+Y+ZT02cIBHWkpDz4K7h08cKXX3x+PD4eM46fLBQs9cFBjzTwFB8JFebPt6+rxaNJbyGnraaYMEGXq016ppY/kCkVzaqrVBT8v5eXbz24a8v+n79UKEpee/mlMWPHvbJosZe3R0S7F+L2/vbR8g9KFQrYDunQ6ZlXVgWHx9R5JNi2fb0IlkvmVbVAWFBAEzRJlWvMJkaDgLnDtSi7SO+cCscQiqVT5r059LHp+37amJz4u7KiYtOXG7/fvm3ajJlPTpsuba+rmTUtTp869fWmL08mnsB3vXxloyfPH/zI1AYWtYKrbJg/z8tWeN+6JpvcN9hMsaDdBYSP34kSZhRo8eTYGkey2Y9MebbLg4NBRBfczvh9/76kkydfee01oOmWeOMe1EZhQcF7by/DUWaSQ42cOGfstIX1tUyRClF5BlYhKHAn5Aiav3i/ZZI24CD4SygVmLgBdVqBy1EnuaBEacxTGOoU0QD/oLA5i9bA1/f7L1+fT9ivVqs3f7Vp+3ffjh03/m8zZnWI6ODSD9BWYDIaf9uze/u3W69fv4b3gOgb9cT8QaMmN9DZB6zTT0KF+PHskpnmEMBT97DacCsHuIDwYVVMqaiAS3QJE2YV6JwLOQChkV3eXPfLHzu/Obhzc0VF+QfvvnNg/75Fi5fYFpC9t0y1K3PazZTodocmGyajYfPXX3/z1b+1Wi2Lid3NeOH9Oie7snCFqC9X5m2tEMWrrLlmvYiWTKlLBBwuVVWhMWNG9pfSXkIqp1iv1NQdiWYx5VzPvPLRY9MW/rnzm3PH4gx6/a87/7d7186Bgwb9bcZMT2iv8SgqLPz5px9//vGHstJSvAeuf6MmzRswYmLDi8DyaTIskGfv8AK2C9vu3zqjySHkkSTJrqg0g74Apo4JEeSVGorKjc5haLjOjZ32Qu/BY3789/uZVy+cSUp6evq0KU8+9eyCBSKRpEXefHvG/n1x69auzsvNhW0eXzh+5svgl9fXBhYcxEjZnZwK3AVqJl2V7W7hgidQzUDKIDrwFCyKg1YCLa+kchV6Z1fRDn9Z6Mx/fDhhxsvHD/x44o+fNWrlqcREGMHBIeMnTpwwcVJAQKALP0RrgsViOXrk8M7//nwi4ThulwOI6d5/2PhZPfsPb/i5JMEO8uEGeNN2Q0aS+a91sG3V4FEE+BBllWYzMwM2xJcLF6rsIr3ZaUIsiynnX7RyW+Kfv+z9foNGXQHXxT8OHHh+4QsTn5hMuux0b9+4eCH54zWrzp89y2JURf9hjz8+69U6CzMwpEJOeCDfnt92fYVoy5ejEsyam3wuCZIZrxXkLeJIhaKickNhudE532IHfK3jZ7z06NTnk47sjo/bUZyfnZ+f9/W/v9zy9VcgooGjHx461KmvY/vF9WtX4377bc+vuxSKEryHonl9h4wdNn5mfT6dHWhhVjGFG1rhPQSbLW4HUea7AsXopFSFraUMnM9dw4XZhXVHOVhofcInQUTv//nLhAM/VVSUr1218qcfdjy74O+PPDrGtW+8feFq2pVP/7XuGBNiBnTo2HPK/Lc6xNS7NhNBsOV+PH/bShEtVSHa8uyMweWAldNqnUWjR7E8oGyQab4SOk+hr3NioR0UzR0yZhqM9CvngKaTE/8wGfWJJxJgCIXC2GHDRz86ZsBDD3FctYiyuyErMxNcuQP74nA/OYzQyC4PjZrSb+g4nkB011dglhbmChyImM80SPTMscdgM3qC0ls7FoDUigkRFFUY8xUoqeJ8PF8onjLvTaDpXf9Ze/Vi4q2cnHeXLd3+7dYFC/8BesL1779tIyM9feOGzw7s34cjTr4BIeOmv9gvdnwDTxHyyAjZndoMDol6zrVIhagbcRab6asroAml1oy7j9IcNnxNAV50XqlBXY8YsSO6W18YU+e/dfb4vlOHd93OSNNoNEBMMMRiSezw4UNjhwFNt5M6vNTLKcfijx4++Of1a9fsO4Viae/Bjw0aPUUe0bkxLyLgkeCtSxw61VIkIXWDJbTdECIeCedzeaXV/wv0ouF7yy7SaZ3a2mHI5JEvvLvpesrpuB82ZN9IuXnjxuuLXunSteszc+YNGzHSZathtWGkXLr4zVebjhw6iJeMAVf70akLGi5DIpjYnT0ByGKYGn7Hlvox3IidMcBV9BVTelMV+IbY0OEL6hgiAGGSX2qor+rODhCDWEoX5+ckJ/4Oo+BWulqtivttDwyKonr36Tvo4YeHDI0NDQtrY9O4NZWVSadOHouPPx5/tKSkxP4Qjy/s0X9En4fHdH5gUMMZPztAHQf5ch3b1ILhinmkWy3S6m6gUJSDVmqsSRQ+TXQJFRaVG/PLDPUF6Dr1HNCp5/ep5+LjfvgiL/v61bS0pW+8HhoaNuPpZyZMnEi178bK940TCcc3f7XpdNIpfFck8R45aW7s2BngZzfwLGDhsAC+vZMiSaCet3YF3SJwO3bG4FEET0pX6i0wsGWL+WQnuQBMv7DceFeOZqHqjvAxTy6AUXA7I/nEgctn48H6TSYT/GYw1n/ycWCgrE+/fkDWffv3k8tDm/8zNQuAkc+fO3v27Jmzp5Pg3LYn+liMUu7ae0ivgaO69R7CoRobfwe9LPOuwcug44RcUsQn20293P2DzfRlBOut0Jqx3QZ6094iKqe43kg0C02LHQbjUtKhg79uybmZevv2rTUfrdj89abJU6ZOmjzFz9/fhZ+gFQPOhV937frx+x2ZGel4j49/0PAJzwwaPbXO/uN2cEhC7s/1Fd+5FqLYnbDlC0TdlJ0xwFsEXgCC1qC5hMjW4SuDUamzAEeDuTdmveGg0Khx01+EUa4oTEtOuJKccP1SktGgKyoq3B+3F7fElMmCevTqBX5l127dunTtLhTW0S3QfZCRfjMlJSU15TL4bjeuX3NkZBbzebv1je3eJzai8wP31H8VtAPwslhwRx0DLwu4hJjf8mbausCjiQAKiWicKqQpFIkuV5tzSxuqRILrKIybqWcO7d569UJiqUIBjvnWLZuHxA6b8uRT/frX3RTQAxaT8f7ph+/37tmN65dZzFkwctK8frHjCKIhbw8sHNydYF+uvWrGHSSzHW7NzizGYQfVDA41MLLGYMF0DDoums/XGavAbSxXm+rMvTjD2082+JEnYZhNxoyrF9KvnL2Zejbn5mWz2VRYWADj4B+/M3+RHRYe3qlzl6ioqIioqMioqLCw8EYGBJoDSqUyIz395o0bQMpwm5Z2RavR1DrGJyC4Y/f+0d36dezRv75GRfUBtcYXU6gvlUNKGr4EcMyBlz21XvcHuJ6B/yEwIRFtwZVIYo5UdPdKpJju/WHkZl2Pj9uOU9xHDx+CAUY4dsKEceMnBMru7fdtwygvK4sDSt61E7xGvAe4uFvfoUMfm17fohCOADkS6s+zL5vN+IiEuOWizM5wd3bGAFuXCJBzDTpaa9PRQB8dAnlyP65CZSpRGhtQJbUAbj4T70NixGQ0ZFxNTk87f+tm6q2MVI1aCReAnOxsGA7HU2GhYfLQUFlQEIzg4GBZULBMJvPx8W3CJddUKhVYW2FhYX5ebn5ePtzm5eXlZGeV2maLOILkUMHhMWFR3Tp07BnTvZ9vQMh9/EWaKTb3k9RojU8welnI8/ByEwAkWICUVmutwsJeiZSr0FdUNuT5ySM6zXppxeS5S5KO7E7885fi/Jxbt3I2bfziqy83Pti799jxE0aOfsTNPbzmg06nOx4fv2f3ryeOHzObrfEikdRn0MjJgx99ysc/6K6vwOeidLfUoXiZ5qB0t7u17mod7IyBOJpPinkk2LpGb8EzDIFZZN40DHAkgaNVWktjwh12UDQXLrP2K21pcR6o6ZybqQW30gtuZyjLiuDVzCZTZmYGDOeni0QiL29vGPC/WCLm8fhowA2Xx+fz8SwDuJbYtZJer9Pr0CIVWq0GNisrK8vKSuG/8opyk7F2O0pHcPkCmTwqOCwmJKITkHJoZJfGh5JrAXcJ8JVQtUrrCQLFl4U8T3y5KYEqkQQkXPAcK5EiZXytoSqvVK/SNJRBEYikIx6fDeN6yumkI7+mnD5iNOiSz5+H8fHqVf0HDIwdPiJ22DAwv5p/kPmnzU3jrqxUHzl8+OAfBxITEgwGA94JMqVr74f7x07o0W9YA70H7ODSRLAP18chxAzmDiLaPVe8bE3sjAG/mYhHwgD7Bpo22TpE45C0yVJdpjKVqk3O62M1BiBCYfQebJ0aYNBri/OyC3IzinKzgLjLSwrKSgqU5cXVVdY/WskAr3DTVKBonk9AsF+gHIZPQIhMHikLjWqMIrgrBDzSV0yBadaa3UdxCOBlPtdDy80F50ok4OuYYAH4gvkKg/puWW7s6oE1Xjx16Ez8bzevnAV6Sjh+DMaqFWSPXr2GDR8x4KGHoqPrbq7WqpGefhM08omEhHNnzzgqmNCorkDKfYeOE0m8G3i6HeApguPiJ7nDyyiUwTQhcFuzb33sbAfYNwyjuVprsOiMVVgyg28S6E3DgD2lKhPq99/oiIczuDwBGAEMx50WixlouqK0SK0sq1SVa9QV2kqltlKlUStB2piMepPRYDToYbuqCl0h2GwCBrPBBqkOKpimeTSXDy/OEwjBIxNLffCtWOor9fGH27/2xdQGnya9xRxvEcWrKRDg/fAoAgzUU7/sGjhXIoHI6ChH1aKFZYYGijowwGAGDH8chrKs+MLJP1POHM28mgzWeDE5GQYc4OfvP3DgoH4DBoCs9g9oxZUeCoUi+fy5pJOJCceOFRTk2/eDxXbo2LPngJEPDnqk8dE8sP9AH9rHYans1pJWacXsjAHMQnM4EgFa/BvUtL3FAXz7cj8uDNhZUWmq0JjvT007gyQ5frJQGE3yas0HPpf0FtVByixmUgkfXds8QYwWgIhny3LbMigg38QhAjDUwnJDw/FoDKlPwLDxs2CAIEg9dyzl9OHrKUmgrBUlJXF798CAY+Ty0J4PPNCzV69eDzwQHdPJzae3wEfOysxMPn/+QvJ54OXbt245PgqXpZju/bv2Htyz/wj47I1/WRGfI/OmHePLWJGIBWSrqENq9eyMQdjCHSaLVUrbQ72MxEaLgBlM1UqNSaW1VOrM9fUpbe0AuhULOFIBR1LXjD6CYAto4GXS3bIf7Q1shpHBXB2rRcFQI2V8sNKiCkMZs8jsXV9HKJZiNW0xmzKvXbiecvrapVO3M9LAacvNvQ0DF4wKhcKOnTt37Ng5pmNMTMdO0TExPF5D9b8ugMFgyMrMSLty5fq1a1fTUq9dvarT6RwPABoNCo3u0vvhLg8Mju7auzExZTvAV/UScwKktOPkKXhBLvAyvzUZfxthZzvgq5ciemLpTVV6YxXc2mmaS6G17wK8WHAflItaa2Z641XdUxbRDQGci65MfDTltM65fHAAH3xqmnCTKk4PMOzVokDQGoM11gFWGubPk/vxSplKpEY6fEBeuBRv/IyXdBp1etp5IOusaxdvZaSZjHqNRnMBZOn58/hggiCCQ0JCQ8NCw8LkqBhJDtuBMplIdPemK/cBlUpVVFhYVFSYe/t2dlYmaOTs7CzYU1VVO+QInyIsqmtU1z5RXR6M7PygQHTPC2tQHMJfSvlJaUcKxnEMOEFahV52RFtjZztQjI8hIxAjepMFmNouRrBygQGCGpgZVYDoLFjFmOpahdYNQVMoLiFCn6Le1lmgo4GReTTJ9YSV3RgEw9HwU2qZSiScM4SdwDIwwCwVSmN5pbmBEula4AvFPfoNgwHbSERnXs26fik361pezo3C2xkmowFoEYgSxqmTiY5P5HK5vn4Af7j19fUVi8UCoVAkFPEFAiBuHqpBIjkcdAPXe4IgTSYTSGAjDCP6F26VFUrgYiX8o1SqVcqSkhJg4Vqi2BEcDiULjQqN7CqP7BIa2UUe0bnhydb1wVqGJKakohq2jspDGZe6tdGyFW2Wne0AMcKlkJo2WaoNpioYRhTZszG1LSSCG0LDQzomMKJjotgGk1soa+yUMSEaks9F5Vn1tVRGR3LQwTDabdvl1gj4qVA5I5cE2wOaNthS2Yxx8sMCWOWVpjKVCbfBa/zLAoeGRXeHge8CL6NGu0DTuZmKwtzSotySgltqpbWgHig2Py8PRtN+NDt4fGFASERgSERAcDgMmTwyUB75F+d51VuGRKJ0d2svQ2r77GwHODsUiYgYrNsING2uhluTpdrR3HGOUWor84dH9AyhI043oTiJwYie0nghc68AI6M5BDhoNIXSF1wQvxTJbXBFdmBk5m0jRvZUX7R2gA8OAxQ0uHQ61D3JKqWBg2CYzNVlapTixo127/XFCYJABZrySMedBp1WUXS7orRIVa5QVSjUFaXoVlmm11bqdRp4VK+rBMXd8CsDydI8vkAoEYilQpEU9DtsS3z8vXwCvXyZ4RcIe+71DdcHIGVvEeUl4vCotlyG1I7Y2Q42M4mLS8GpgKK0oJdNZiSojeaqWqkYUNb4bKn1CpYqltlSBacKMDWcSPAsGFXoloU30KtUowA35n42YzdwjrHZ1g3wtUiSzSHYQMdoA105EMM2MrXOHA8kDkoZ3TbN9+KB24DDpE8kAhYQtNZoMdm8PfitccEoGJ6y0lyhMam1lkZ2MqgPXL4gpEMnGA0cU1VlMRkMlio4Qyww0PyqqioOBeCSHIpD0S6oCcHlyV5CVIZEO+kVEDQ449261XJNtEd2rgVGeJJYLgM5A9sCWYP1Y+atU6GQBAyG310C4GyOjcHBCuHWveujPGgasG1F/XDV1xktWoM1Ks1iHEE/lP6iqqpYKp0Zp7j1xubKmhAECSTeTC/eMGiKkKALFRrO5clAxijWR7fNOJ6HnWsALryYrO17kEwGUQxMXWWVySCNgcSbIx4NpAv2R4CsZgZW1jDakhzw4D4AVmEtGDVX61Ax0h2aJgjUsxRPygf/DzgamFqjvxO5bo0ARhahikOOmE86V+uzMCnT6KG2EcGoDx52vgsYmcxmORkBELSdqasYhW0b1ei0YM4d6wmEeZzRuyiygbat8Q00iZBgbtmIlD0s7EHDoDjgPJESPgnsjGtGHRMnQFV+EgpPVob9GmbCS6XeojNY3LzA3yqBUfstVIZUZ7COzXiQXIrgU+0lmudh5/sE4lNwptqiP+WB+wN4SsSkuIF1rSlrFBO+Q8EUyfYScbxsqygYTNU6owVXIsGG0VR3yM41wDVIqNyTKQwV8BqqxAfixjVIMNqbfPGwswcetGIQtsS1lIVCcMDCTIq7ymypQb64rtSxK6HRXG1gpmsxNaYoxY0T3U2oslFjGaaaCEULKestj7r7rCjMyPiJbTKg3Eh42NkDD9oIUKKCy2Zxcd9aFuZco7nuGlCcXxGzak8uhQNNDLlXVbEs1XeKkapx+M4WqINbpgCJhQN0bLY1X8IhrDVITO6kse+cYHgclyEBKbt5cyKXwcPOHnjQBgGkyUyXhU3Ev5hzcRkS3FqAfOuJbMATrfWmzfjeEINTDIPjMiQPHdcJDzt74EHbhzPn4uJRi70SCclkVhPWI7FtuW4sokl7JZKnBqnR8LCzBx60R+Di0VrLkWDULEPCfM3C/7HslUgM2NZaJGsxEtuhBslTkv/X8X/LpBkXmJcwSAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="bottom" width="153" height="65" border= "0">


Rotadisk zapadá do kolieska Diskhalera.

Každý zo štyroch blistrov na Rotadisku obsahuje jednorazovú dávku Relenzy.


Dôležité:

  • Neprepichujte žiadny z blistrov na Rotadisku skôr, ako ho vložíte do Diskhalera.

  • Medzi použitím dávok môžete ponechať Rotadisk na Diskhalere, ale blister prepichnite až tesne pred inhalovaním vašej dávky.

  • Udržiavajte Diskhaler čistý. Po jeho použití utrite náustok papierovou vreckovkou a medzi použitiami vráťte naspäť modrý kryt.


návod krok za krokom ako používať váš relenza diskhaler


Vloženie Rotadisku do Diskhalera:


1. Vytiahnite modrý kryt.


morcayvz4Lv13nO+54/c3T6PrwBjyqqquAg8vRA/WbkJzc783WQd8SbF5lpya2egktZTl5eWVlFTk4OhAM+UVamyDpSNamoqLCkuBgJtqohNWUoaMS1znjaDvLy8tt37prm6Xn6xIn0tNTYmJiVy5eBrw2Wv7IKVxMb4I7n6OwMrbKi4k1oyIE9u0RFxTS1tJxdJnWqNhbIH52V9gIVCUmmiwSmX2hwcNtn7Rwcd+/bz02/KvJecezHbLYxJ0+by07/0SmuXr6EY3l2Cgq9Gv/fLRq7Uq+8B+EUqY4apInj5MLTGwgSKN93BjOy/ZutGXSahXiYz/Eb5CoijpVm0M1j3pIVG2U4507vW8C1Cn3hDwsLFy3B43mraU2V0fjWLadR60Oe+/k+upWSGMdeCRpkbMIckjY2MRkxcqS29hDUejIIYDQVFxXl5uZ8+hh/5+bN9PQ0YklJZ0/DyNjkwpWrgU8Drl68QCQSg54GvHrx3H2ax+Kl3ykocpsqVVZODoxWaKWlxLzc3McP78OjmrrGGFNTk9FjWrrGqIDKwDe3sdldaoWEBNPGFBUVHW9tzUrWRa6rI9OoNDUNddcp7g6OTlyeZEMDg3UsLkZ+OnPNgH2NLMDJj7Wym7N0lbq2Tif+vk/hXUZhLuHUBclUTLT+E9QTpdFRJgLhmlz+pvUMWn1alN/H4CathJdsaeO8bO1WbV2+q0rQkvA3L+rrKXC2s+fN4/Wx+Lcfk1xb4/PwxpM7VyorypA1UlJSk1zdJk12s7W3byfEtBUgNGrq6tDAGwU79Kc1q7IyM8H27GwCN/g83Ka4OztPvH/3zt3bt0CTvB4/eurv5+E5Y96ChdzrJo41Ig9tjKkZqyxyflxs7KUL5wsLC3R19dQ1NJillpnFlpVBYSW+ndQIph/YgKh3UcTTB3d41979nXpdrWhotx8T0VMcK4K9U9fMSKMxrh5zRUTFps1eotVHsXtdBolg78NpnVQaejw5atckarQQjsPUSQD2AJ82pabic/hjaIgPDljZOi/+4WeDEUbdPn2eExH6HMeav6ehocnrY/X9LEmwAUnVlaSqSiq1HvE6wf2MCg+5f/08qboK2cbSavyiJUsnu7pxM2ulHZwmuiAxOlcvXdq+Y2cX9iAsIrL4u/9NnzHzzq2bTx49pFAoD+7d9X7yeLLblAWLFncYhNQKVllkZu0BkF349UtWVkF+PpFYEvU+s7S0FLz4mtoaYWFhOTlmUWYSiXTqzFlOu0JsTEpdHbyf3YlqQrxyjjYme8aOUOfiz+GVbtpxuMtn1df0sVdO5eB90xgNKFFEHEd4WnvfCO6GtWGPjmR8CGLQmWnVwTKwmOCw+If1fDi8gwp4XXHRzLQJjs7OvXC43s6PSakjJyfEZaQmZaZ9zs/NKirIqygv5VTCGIwpj+kzVq5Z04UcOaiAyfbjytUnjx99FvjU3sGxy8V8pKSlV6xeM2f+/Ns3bvj5eINu+np7Bfj52jk4zJk3f6RhB3nIOaGjqwut1UoqlQrSWV1d3X6+XqQfE97J2poaKVbKgK6BxA91HI/Zf/JodJ/mHOx914/JYW4Ph/5KdFuylWtPp9Vnxb9Ife9DzElA1ggLizi7Tp+1cPkQvZ6Jh+sdcr5kVFcx7eIJE3qjNhdiY/J8mmTa54SwkGfREW9ggUHnWBORDVyd7tM8tmzbzqmCa5dZ89P6AH+/lM/J+/fsOnL8hMnoMV3elZyc/Nr1Py9e+t3DB/e8Hj0C0/X1y5fQDI2MQDd7KoIdbExlFZUOR5kkJZrG32tra7ujmIjfzXGsvKmXU3CwzKtl0Zw1vs9eMoWKEl+J4zBVnDklHG1jdqcnMScpIzYw80MQldIUIiYtKzd15iLPuUvlFNqbFsyfpKcwq2/CPd7IuLsJjLmhx8aVkHkd8I/BoCOOoYCgYGlJ0cunT577Pyku/CZvvqyc3PDhIwyGDdPU1NLU0pKTl5eVlRMTEyOwqkrQqDRJKSll3uRSA/fwnwuX5s5kDr9s2bTxp583TvXw6M4OZWRll/+4ElxynydPHj96SCwpSUpI2JuwQ0lJaco0D/ep03onKZykVJNidi1Skk1H/Zh93KPXJ3A/zZRHUGgNosIoVj96Pya9EbXT01iFnBnm+zo+iFT2NSTWxNzK3XO+jZMrgdDB7Ay+JS8nCx61tLXbGf7tQZrGytm3T6RXsaqivKqyAulerK6uqiFV1daQyLU1deRa1iOZQqmj1NWCN0qtr6dSKTQqlZNnzQZU0tHJeYK1jaXVeO0hXUmt2FPoDR164869pQvnE4klx/88/PJ5ELjqYBh2Z5/i4hLzFy2eM39BaHAwmJwgmkQi8b8rl2/+dw1e75Sp06wmTOBpIJukVJNdiZqXhXs66MdsskCFBpOJyY4u6jM4dU2iDubUM4eJvq4sL0zPSQzNSQgtL/xahBJsyYlunlNmzO93o3BtKSliJgTpWrbWLoCHL/aB/fuzs3Mry0srystAJbmPCecGCQmJqR7TZ8yabWFpxevcedwz0tDQP+j52lU/RkVGxsXGrl21QnuIzigjI1lZ2e6fpKmpmbb2kOwvXzIz0uvr68PevYUGLrzL5MmuU9w7FYPJPexeTnbYaddo0kRO/Zisa0OQU6KOAUqfz5Kk0dG98oY2oZQ4lkEqKy5YmB6dk/gmJ+ltbeXXYuKSktI2TpOdJnuYWVj3l+kDHUJidWL2WjkZvK/3E+9H9zk9LSoqKi0tDS6zlLQ0fCfBWZaUlBRnIgH/wY8WERURYf0Hq57liAviCQSwWZEpxyLCwmZjx4qJcRsJ1Jsoq6jcf+z98P69k8ePFuTnt1PCtDvIycmB9V1ZWVlRUX7/7h1o+gYGDk7OYG6ra2j04IEIBAJ8CiDQ3bUxmzUR9dkm/3TQKWYfz5Ik1zfISqLM/Gtle1YUZRSkRYNWFmXGJlC/Tg8DobSwdrBzdrOycRQW7pkK5vwDUg1Qot3iAj0I3sNzRkpKqpCgoKKiorwCE/iSy8krIDWOe6pCPH8Ct9k58+bPmjM3JPj1qxfPU1NSqqure8rELsjPA/GqqKhAfhUVFQPzjUqlpqelQbt0/t/hI0Y6Ojvb2tn3lHRKSUnX1xO7qZhIPyZqaiIcew4lWKCDSTL7fJYkavY2YKa1UkVhaknWx5LsT0WZH+pI5S2fVVZVt3ZwmWA3cYy5lRCPZ8L0Icjn0rOecTvgFRWV9h08KkIYTN+AbwF7ypFl9PXsbkEc374JfR4UGBgQAAYmuy4uMokTPuCUz8nQ/j17RldvqK2dnY2dncGwbpXfk5KWKi0lkqq75ZU3z5JE/4KxK94Mqsulsa9Hfqj0RrZXTq4mluWnluYmg0oScxLp1G9SDYA/N9rcEpxucwtrPQP08qgDDGTAp520Xj1L8yxJjK5ST6Hk5OaUEonlZWXM3KXMobB6ZulnPEFUVNTOwXHm7Ll+vt7/XbmMbN+yoghsBuqZlZkB7fq1qwqKikiezbEW48Q7n0pLktWV2V0bkx0/1M6zTBtzEF00TYkI+uIlNzDo1aW5tMryrPD4T4UfywvS2HNy2IiIio4YNXq0udVYSxtDY9MBbE6iIs+KiOrC1Oeu0RTBjsE9cDeLCA+Lj41N+PQxJeVzYUEBNx4BIo7waG5pU0euTU1OoNFaBxiUlZYG+PlCw+Pxo4yMTc3MzMzHGhqN4mTxtQIZ/ElMSPB6/FhYmCDMRIT9wP7B+snsexZG63JpyvaGppjwwuNiP+A6P0Wyv9NrEexgP9ZUFFWX5lURsyuLv1SVZJHKCxtZd6mKb7cEj3uUidkoE3Oj0eYGI0bxZz6h3kFNXQseweboncMNrttRd8jNyQ7w938e9DQuNpbOIQhfjDUaBoIEUgheeW1NDTwiTyHiCI/REW9gQWsI+EyGIIXJCXF5OV9a7Qf2Hx8XC+3alctgqBoZG2tqaSsqKakwUVVSVobltrPLJSWZipmRnnb6xDFuXhFIAEG4JUwpzWPVRRH89hsItwRfb++rly9WVTINHHWtIYPJxMQhsYr15G51dyCAzUipragjldeRyuCRXF1aW1lcU1HIasUNDPTcVHAD09DSGTbSSH+YITyCRMrIynX/ZAYGuvrM1IvFxcWlpcT2C3P1CMxvXV9Hm/E1IHl+vj73bt+KfB/R0iTU0NQ0MRk9ythYR0dXe8gQEDJ5BYW2qUzBSQfLMT8/Lysz83NyEqjtx/g4Zs2m7Exo4EDZOU3e9NsfxJKiuJiIuOj3hfmtCzlRKBRm3aGoqJYrkQR3IJ+gnkpKyuDOw7mBzYtj+WgAnDa1vr5lD0BbmLJeXw+t7VNiLYKB4dDn/j4N549jJf7ymLVw+ZrNXL13AwWjMeYhL5/mp0S8vf+H9ihbIYKIEB6asBBBWEiIQKfXM6j1DHikUxk0Kp1GgUatq6FSapofSchCfW0lhVzV4fcNbl2a2jrauvpDdIZq6egN0R2qraPfO+HZ/RGwtREH7n14uPu0bs1G4QbMK+dIXR355vX/Ll04X1zUFNEGJqSDg6PTRBdrG1suB7hFRERgS2jjLCyRNeDbvnsTGuDvFxT4tI5Mfv3MP/RV0KLvV/+6+0/44CvKSxM/xiZ9ik38FJuS9InModwuXB/lZWXQkGzBbGAPVlbj4XBCzNy+zA+XWWSHRqfRaAwWjUgRHhbMtXQag478xmiessUQFRUxNTXLz8urqam5fvVK2Lu3yM4txtut+2WnTr+adNwjzJy3NOTF04T4mPSYAGg9tVthEVEFBSVVDU01dU0VNQ3wLlXVmcvgcQ+yobVuIScnP9RgRHpq8rOgwF5STEwy2wKi9sumDYUFBciv4ywtFy5e4ubm3v1bvYSEBDNnnatbdXX13du3LvxzDryJ6xf/zkxL2XfsnJyCko3jJGjIxoX5uVnpKZnpKVkZqV8y0+DX9gPUQUlDgl938wxxLLuy5a/aOkPXbt4x3pbbJJsDDIKwyKmLd25d+SfI73FBXnb7G4MZLioqJiEhKSklLSktA49SsCAlLSEpJQt+gYKSvKKyAvNRSUKyvdQqGNzj4OIOivniWRDc47tW4IB7sH5MFAL8fNevXQ2+s6CgoNsU99Xr1vNikr+0tPSKVavnL1y0fctmfz/ft8HP/ty77ff9J1puo66hBc3afiJ7DVi+RQV5xUUFxOLC6qrK2hoSiVRdw5zJWk1j2Yx0GpVlNiKmI6u8I43KsjGb1jD/0WkdzmpFkJKW/X7VzzPnfTeYxxYAEWGRZas2QGPGQtRT4A2k1jOBBeYwmqiYsIgILMASZh72Pq5TZ1799yR4b3dv3/xhxSqeHgtTzNYkJSZu+vknUBpNTa1/Ll4yNuFtlkDQzbPnL0pv/eXOrZuBvo9s7Cc6uExpZ3txcXE9/WF6+lwVGmoHcM6bZJTerKQMBo3ZDYf46cy1DQyG7lADcQne3rT7F6KioIoDeVpHf0RVXcPGwSXkZeD5c+cWLVnK00mGmGK2ZuvmDRQKRUFB8e6jxyCavXPQA4eOJHz69Olj/MWzx9tXzJ4CzGfWhC7sy48xEFi+etOb18+IxJK/Tp7Y9tsO3h0IU8xvCPD3A+WChQOHj/SaXOJYE4G2bNu+dNH87Kz09JQkg+GGvXZoDIwBwFCD4dNmzvd+ePvCv/9McnUzNTPn0YGwsfJvgBsUjlUwxG2Key8f2trWFo/H0+n0rIzUYSMwxcTA6BzrNv0W9uYVsbho9Yof/AKf8Sg2E7MxvxIfF/s5mRmss37jpt4/OoVCQUZj8IN7jAUDo2tISErt//PMuh8WFBUWLl04/+7DJ9LdKEbACUwxv/LoATPrnYqqao9n5egQKpW66/ftDAZDUFDQyHTsoJq1jYHRU5iYWWz+bf+Rvb8mJSYumjf72s3bCgqdKPLKDZhifuXlC2YNz2kenr0ZIFKQn3/39q17d24VFxfDrzPmLlZV7VxBSgwMDDaesxfWkqrPnDj46eNHT/cp5y5c7NlwFyyCvYm0tNT8PGb9E0en3ojTbmhoePn82a0b10NDgpvLyAhMn71g0/a9mH2JgdEdFi9bJSUt8+f+33Jzc2ZNn7Zh0y8r16ztqYBizMZs4n14OI6Va8/CajxPD5Sfn3fv9u17d2+3nHzp4uoxZ+H/sAEfDIwewXP2Ai1tnZ1b15WVEv88fNDH22vr9t+cnCd2/JcdgSlmEymfk+Fx2LDhbbNp9Ah0Ov1ZUODd2zffhoays8MNNzSaPmuB67QZEliUOAZGj2JuOf7Go8CjB3a8fv70c3LSsqWLTc3Ml/+4YsrUad2p5YUpZhOpKSnwOGx4t7KgowL+/v07dx4/fFBWVoqsAX2c5D7dc87CEYa9UWEZA2NwoqCodPjU+Xehr84cP5SZnhL7IWbd6pWKO3d4eHq6TnE3HzuuC646Fo/ZRGFhITwO0dHpqR2SSCQ/H68H9+59iIlmrzQ0Gg1COdndEzzxnjoQBgZGO9jYO1vbOT0P8Llz/VLip7jSUuKVSxehSUlJWVqNNxkzxsjYRF/fQFNLixvbE7Mxm6ipYRZ7kJLqbgBXY2Pjm5CQhw/ugQ9OqWuqwSIjK+fq7jlt5rzhI0d190QxMDA6iYCAwGT36dCSEuKD/L2fP/UllhSBTfPi+TNoyDbCwsJIum55BQVxcXGkPi6DlceGQqmrJpGqq6oEBQT6jWI+C3w6ydWNd/sXYJnaXGb0QSUxIcHH67G315MilrmKY83dHms5YfrM+U6T3JA83hgYGH3IKKPR0DZt25WWkhT+NiQ+NpppdRKZNYKoVGpubk5ubuuU3q3oH4q5Yvn3J/86w9NDyMjKlJWVVlZUdLzpt2RlZvp4PfHxfpKRns5eOURXz91jtrvnbBVVtR49TQwMjB7AYIShQXNoSlkpMSc7K/dLVklJUUV5WWVFOZLKj0aj4vF4ISE8gUCQBoGQldXV1ugHivnowX17B0dxHnf8aWsPycwA0UvjcvuETx+fBQYGBT5FBtkR5OQVJk52B6E0MjHlzWliYGD0MAqKStBMzS063FJRmsDvEewkEgnMt/9u3uH1gUxGjwl+/Srs3Vu4t4igFVkEKHV1YWHvQoNfv3j2LC8vl71eSkra0cV10hQPywm23QlcwMDA4HOQsXL+lczr164s/d+yXjjQtOnT/z59sqK8/MzpU5u3bmOvb2xsTEz4FB72LiQ4OOp9RH2LOmKycvJ2ji5OLq7jre0Jwlg3JQbGwIffvfLwsLDvl//YCwfy9fZGFs7+fVpISGicpWVMdFR0VOSH6Oiamm/Kk2lp61jbOzq5uJmPs8IsSgyMQQW/K2YdmczrHkwcy5C8dOE8PAoICDQ0NJxqU+9bTFx8nKX1BFt7aztHTa0hvD4fDAwM/oSvFZNOp/dOQa6Y6GgyuRYWzly4EejvFRTgS6XWg9M9xmycqdlYs3FWhkYmg7w0GAYGBo7PFROPxzMYDF4fhUwmH9y/FxbU1DUm2Nlb2zv8vu8wCKi8vAKvD42BgdG/4GvFxDHzKkvwrgbx+4hwX2+vp/7+yIzvdRu3CrJSrYmJikLjxRExMDD6NfyumEpKysSSkp5VzIRPH328vHx9vAoLCpA1goKCa3/eMs1zdg8eBQMDY+DB74ppZGwCAqerp9f9XaWlpfp5e3t7Pf6SlcVeqaqm4TZ1+vSZc/X0Dbp/CAwMjIENv+cuMjUz8/H2mjbds8t7yM3Jhj2AUdlyco6iopKL21TQSlOzcT1xmhgYGIMCfp/zM2LEyKOHD3XhD4lEop+Pt6+3V+yHGHZ+DRkZ2YmTp4BQWoy37s1iPhgYGAMDfvfKRcXEQO/qKRQR7oZiqqurn/r7+fp4h797yx5nFxMTd5w4yc3dw8beiUcp1jEwMAYD/K6YgKSUFKmG1L5iksnkZ4FPwagMDQmmUqnISoKwsLWtvfs0TyeXyaKiYr1yshgYGAOZfqCYGhoaBfn5iopKbZ+i0WivXrzw8Xr88uULdvpeZlZKCyt3D89JblOlpWV692QxMDAGMv1AMUVFReua1RAB/PR3b0K9vZ4EPQ0ANxxZKSAgMHqMmdvU6a5TPZSUlPviTDEwMAY4/UAxGYwGISHmeTY0NLyPCPf39QkMCCgtJbI3GGloBEI5Zdp0dQ3NvjtNDAyMgQ+/RxcBJcXFOV+yHj98ABYluxwjoKOrB0I51cMTC6XEwMDoHfjXxqyvrw979zYwwP/165deTx6x12tpD3GdMtVtqofhKKx0LQYGRq/Cd4oJFuXLF89fvXzx9k1oHZnMXg9COWWqh6v7tJGjjPrw9DAwMAYz/KKYnz7Gv3z+/OWLZwmfPrUs6DhER5dpUWJCiYGBwQf0pWLm5eW+CQl59/YNtIry8q/nhMebmY9zcJro6OwyFOujxMDA4Bt6e5ZkdVVVeFjYu7eh4HRnZmS0fEpGVtbewcnB2cXO3lFaBoujxMDA4Dt6w8YsLy97HxER9T7ifUR4clJSQ0PD18Pj8SZjTK1t7KCZmo/FyuZgYGDwM7xSzMKCguioSJDIyIiItLTUll2TgMGw4RNs7CbY2FiOt5aQkODROWBgYGD0LD0Zj5nyOTkqMhKEEqQyPy+v5VMCAgJ6Q/Wtxk+wsBpvaTVBUQllyiMGBgYGn9MtG5NEIsXGxMR+aGpVVVUtnwWVHKpvYAkSOR6ataKiYvdOFQMDA6OP6bRipqWmfIiJiYv9AI+w3LJTEsdKzmYyeoz52HGm5mPHjrWQkZXtuVPFwMDA6GM6VszqqipQxw/R0fAYH/sB7MpWGygpK5uZjwWVhGZkMhpLQImBgTFQQVHMxsbGz8nJsR+iwY4EXzsjPb3VuA1o4kjDUYghaWpuroHlv8DAwBgcNClmVWVlTEx03IcPnAxJVTU1MCRNTc1AJY2MTURERHr9VDEwMDD6GHx6etraVStSP39uZUiCJo4yMjY1Mzc1M8MMSQwMDAwA/yYkJCW5qciiiqqq+VgLlh1pYTJ6NB7PL7POMTAwMPgB/IKFi+CHkpISZkhiYGBgtM//AXqfLelRLXUbAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="bottom" width="142" height="69" border= "0">


Skontrolujte, či je náustok čistý, zvnútra a zvonku.


2. Uchopte biely vysúvací zásobník ako je znázornené a vyťahujte ho dovtedy, kým sa nezastaví.


mOR4qENvg6adX4WgbzjOoNeu95zsWUvwZAQGBjuPm5s1f8PLF846aJSsn5/3tq43tRE0t7ZLi4pioqEpspYaG5mh1jd63S2ampzs5EbuSv339ajtockezkFrrQEbLSstePHtaVlYKa7QNLXr/eJrbTCnKz3r1wN3nh/eBvbsPHT1Ofuv9u7d7d+/smNsxn0DIz8/78N5z3+6dTs4uq9asYzAvL+MgDZS5uTk4LJa6wvhT7CyAk5vbef6qu5eOBAUExMXGUAf53bhl6+oVy9yvXh+Q0+s9nc83HEbqZuqkY3HAaWlp9v72jYU0MOovZycQrGev3iBTf7h5eCZPmQZ1b8f+O3mF4Xm5ufIKCpJSUhPtHeCrJfyMe/r4kZS0tLaurqhoz6eRZmdl7j94CBa+fv7Uz44hXMHysrKSkmLSxP5S+K+kpKS0pBh8N1hJDtGDYGA2QVlNgynHnblwXXFBTpD3+/t370RHReobGMrIyn759AkZdwKW11hTM4txlmDS5uflhQQHwXr4wZ8/9fB8+4bBvLyMo6Xd1hvwMy7OwtKS4t0/yM4CbKfO+fTqfklhrvsFt6s3b1O3127YtNnt3NkBD/XfM4Zxcnbi+nGSGn2gou6Y22ZQwcrKhhHFEAi1yEuws148e7Zn/wHk5YKF/85wmtpRs0aNHh0fF0dOijFs2DCon6EU5OeHBgfBY2bnMLkHp1GFwykMHw7Ve1FhIWgl0x3DxsZGECOQJBCjMpIUgRjBAmllCZhRjORzY2fnGGtlv3TTYSY+m6u2Ha8oLUyJjwKlgEJer6Ord87tIkXnaXl52aP79+/cvgmm0K7t20pLSpkYtVlWVk5ISKiqqiotLaWHmvXbqBY7+7D5y7ef3b86NSXl9csXzjNmUmygoqqWmeGG5AQdkDPsDaRx8HTtLI5h5GzpTYNTs+D87zx4VEFK13xw356kxEQCKX8iAj8/P1QxHYcySEnLeH35Qr0fcBurqnDUcxUZJMDP9+nL17Dw9vUrpx4NNq6rI5QUtytRKWIhlRCXiDpVDI8ig/vh5eMXEZUUxogJYcQxohLCUDBisEZEVEJMQpqTi8mxnjmGce09cz888FtsREB6Umx+NjHXCZhXDz2eUbvbYmLiULXP/XvBqmWLw8PCzp87AyrT3cjunSAtIws/FCg7jfNk5PO/iWKRMDK31TW2jA71vX3j+jgrK+rY2OcuXNy4bs0F9ysDcnq9gTQOvpN+w7aUDaBZPINjihk18BWQbCPks+2IkvKIysqKjk6fopJSTnYWxWTAn7ExYMuIi/dEs/A1NXJyckjfmdfXLytWr6G5WU1NTZv7RrKPwMpAFApZWVtby+Dh+PgFRcQkMKKSQhgx+CssKi5MkicRojyJc3H392WCn93UygEKLB/bvjg2wj/+ZxzUIhTT3cmIi4vfffhkzkyXuNiYI4cODFdSsraZwJQzkZSSTE5KLGkP/diRP2V8VkcWr9u3aZEj3Finjx8/efYcxbtQpRw7cWrH1s30huEOWsAA6cTOQoZNsxC7DodqMlpQqLKyso6aBa5idFRkR82Cl2ysrPqGjAYXp+BnXOyeffthwfubl4qqqp+PD+LHgRwRLSaS+wb/6hlLNAdXREBQBFQJNEgEI05cwJBsJTFJDMlo4qAlzYOEpRsPwGMC6rxrx7abd+7R2wz0/d7Dx9MmO+TmZK9fvdLz01fqTvkeIEa6ylhsJfVbg9FH6GskpOXnLNl0z/1YWGiI59s31Dk/+AUEtu3YtW/3LuqRXIMcVlY2egPBuTjb5u4N3WS0EuISubm5/7dGUrK8rJT8lSPCQrl5eKhnwjNITU21mKioqtoo1zOn3VyJNZbH40edf4SNnV1QCIMhqhLRicOIwV9xUiEug06xDdnJFfCYzFyw5tGNM9++fnnm8eSv2XPobSmCwdy+/8DJ0R4EbuWyJW8/fEIG1vSGtoiGtPwGBjSL9Xezs4DJMxaGB3xLjA27fPGClrbOcEVFig0woqJg96YkJ6uRwlQOFdjYiaEdaHb2k+cbD13NamhsoJ7qDA5jVmaG8oiRIUGBwsIio3oaMhhc5kA/P3jeYDkoKIC8noNjmJCIKFGAxIj+mrCIKMgThrRMXCMiNnSj+HbJtDlLI4K9U+KjDu3fa2wylvoxITNypMrJM+dWr1iWlJhw6vgxcs9Jj2kLnUSrH/xPtLMQ1uw4uXXptFp89cF9e67cuMVFFUJg7YaN61evOnfhwhBqj+fg4GhpbqajWW1VX+OQ1SwsFkt9mcA9DAsJLiwokJKSHqna8wh2WRnpi9qbkFtbiCF9xtlO+2f1TjCjerzPoQ7I8dpdp7cumYbH41ctX/Lq3Qfq35+M45Spfr4+T588vn3zuuOUKbp6vYre00nnKYPtWb9hTSIhLbdq+4kz+1ZnZWaePXVi19791Nu4uV+GSqPziJqDCs5hxIzHNEO4kO+2BvpzEgc52VmZ8gqKFCtFxcSqq6tHjVHvzchGcGpq8XhySCLkgREQEhYSFu3xPn8PpGQUVmw94npwQ0J8/J6d20+fO9/JxvsPHfH384X6A7b0/PS1xyGwWUgjXVhIE+Cp3xoyFkRfYGxh6+Dyz4cXd72+fAHnYvbcedTbbNu569OH9yePHUWyWg1yODm5Guk0sZPbszqZ3zPIyUhP19alUXvbT57MyUm3/mcEX+/vHXM6IKETkSy2KGbjHZPjIj+9fvD8qYfaqFE0E+si8PLyHjx8dOmihSBwd2/fXLRkWY8PimgWzQDCf9xYBwoWrtqZl5UaFxl089pVcNfHmppRbzNipMr23XtoDp0fbICFRc/14xp87VkEQi09D4C6ISM9PU1AgHYIbCQHYo+JjozYe+Bgx2bjds36Hf2LHrFoze687LT46JDjRw7LySt0EmzLdpLdBNuJ37y+up457eTsgsH00FDFVlbAX+q4HSwM5wrr2XGHAOzsbFsOXti+wqUoP+fQvr1n3S5SR0dEYtd8/vAhODBw+arVA3GajMLNzU2vGx7kDEmbNhg0C4zBXdu2IvNCOoGb579hk/fv3lHtg/6QwsICVVU1ijxgv0hZIMG1+Y3v/G7BzsG+7fAl5DFZv3rl3YePadbuCAeOHAUPEdzti+ddwVvs2RHz84kJLmVlZanf+qN9QwR+AaHdJ27sXD2rpgq7a9uWi1eukaeDdGTZylU/4+IGeewHkmbV0Xt3GCcnWGED3p4FNtSh/Xu7FCweXl7yMHTwNdJTUy2YHccKfoys9PSHHs8o1pPtLOYebkgDj8m+M3d2rZ6FrShb/M+Cuw8fGRnTTggiJyc/f8HCWzeuPXpwf9HSZfLyNJ6mzsHj8UgSE5pP4h80R7oTZBSU9py8sW/D31VVVZvXr3Vzv0Iz+JmmllZzc/PtG9dnz5vHyzvAYYZows3DU1dHd7gjN8lzrK+jK2r9AAjW4f37Av39YXne3//Y2FIG80MAvVBX1yAPv75+9TLjSQkZBA7h9fnj+89e1G8hbfDEJuTf/c7vFpIy8ntP396/4e+aatzC+fNu3r1namZOc8u16zc883gMpta506dcL1zq7oFysrORhZ5r1p9w4VTHaG89dPHE7lVlZWUb1q52c78sJSVNvZmunh44Dgf27Dl1zrX/T7JLeIiaRaD3LihadXU1g2O4+wKwa/bv2YXERZo5a/bREycZ+dTObVtEREUlmRceCyEowJ/mPHkWop3Vpll/wp3fLZRGjjroem//xn9Atv79e57rRXcHRxoT0YVFRMAvOXvq5Ls3r9dt2NTdLt3kpEQW0sAdJWUaUa0Z0Sy4qn/EtTMwsdp28MLJvWtKS0o2rllz1u2CDC13Wk/fAMrq5UudZ8y0sZ3Y/+fZCby8vHUE+ppFmr82UHYW/Kp7d+1IJSVbnTNv/vFTZxj51PmzZxITEuxoPRi9ATzNpctW0HNbEN+QjZXtD7nzu4Wyivpht0eHtvxbWVG6ZsWybTt20ZyV+e/ipTevX6vC4S6edz134WK3DpGUSNQs5REjaY6nR33D/8PIYsL85ZvvXT5ZXFy0dtWKM65u9KoI92s3Xr98cf3K5WWDI88SAg8Pbx19SeIhNWkzaGdhsZUhwcGpycmVlRWwW2JQKh1dHV3dnrXyBAcFnjx2FO5gWF61dh3c6Ix8as/O7S2trUwXrJdPPT56fe9kfskvJE0kkySrqbGxIDeztDi/rKSwsry0CleBr66qxVeDn97U2NDY2MDKxsbOzk6USGSBjZ2TC+oXXvjZubh5oMAyL7+AoJCIgKAwv6CwkDBGVFwKVjLh5HqE4ki1E1efH9y8sCA368SxI4mJCVADUQRl5ufnX7JsOZhab9+8WrdxU7cmISIJLkfTmdKA+oaUaOu3dSFVVlRsWLPq6MlT9OavTXeZERsTvXv7ton29oMkzQHYWaC29N5ts7O60iwcFnvrxrXPHz9SJ+mRlZNbsnyF1Xhrxk8Jj8dfdb/0gRSAFLyt9Rs3MxKe7JnHk6cej8eoayh0vwW3E8CAevvqxTdf/85jVLX+IttZPaGlpTk9+WfSz6jk+KjsjJSSorzWPkgrCfolLikjIS0nISUrKS0nN3ykgtJIYqjlfkFSSvb0tVen9q2NCQ8ABxAehEtXrlFk7vnP1HJzZTx0Ynl5GdI/o29gSHMDtN+Qiva7mZubu7q6evOG9Tv37KX3lILpoaik/PXTpxfPnjpOmTrgMV54+fg6CYSCDB3o3DdMSkzYu2snEsSKg4NDXUMTRJCTkwuHraypqSnIzz+4d0+cywyoObs8GdCFTx/e37p+rZIUmVdMTNza1jYw0N/X54fTdGebiRNlqVLbp6envX/39tOHD6qjRplZWDL39wS75uuXT1+9fVm66hNs8w27KVn4mqpQf6/woB8x4YF1BDz1BkJCQiD6GFExIUFBAUFBqGC4eXi4OLmQQIwglGDfNTe3NDc3Qb0C9jJcSkJtLSwQCISamuqKioqO166mGgclMy2x4yH4+AWUVdVHqKqPHKWprm3YpxIGx9p/5vbjW+dfPryak53tPHXy1h27lq1YSd4ATK1FS5a6njn99vWrdRs2dTJdsSNgjzc2NnJxcTlOmUJzgz8xFk1XtGnW7n0HXM+cguft8P59RYWFc+bNp7k13IgzZ8/28f6+b9cOOwfHgW3h6rw9i4dkZ9XRt7Nyc3O2b94MjwfcMavWrFu4aLGQsDALqVGJOKRTUOjHNy+QMHCKhYWFF9BPrQzPvNeXz08ePUQ6gMC8MjAytrC0QlpVQTtCQkNev36Jr6kREhaBOxscIqiNq6pwGFFReYXhTi4zevMj0AR2HhMZ+YFWLyE1iBXGytj4LPiy4YHe3z+9igz2aWr6b44BfC8dPX1tHR0VFVVVtVHgHMHV6enpt9FQXw83ZEVFeUF+QSFUIETyYCE3JwcJJViLr/kZFQIF2V5GTlHbwNRknK2W/ti+mDYLjuzfyzZp6Zu4Ht4Cbu+xwwc/vvc8dvI0eZDjoiXLbt+4DucGptYZV7cud3j96pXnTz1IH1xKLzo2amdR0tpuZ40YOdL9+o0dWzbDg3f9yuWM9PRtO3bSy8ZuZW0DBR7mfbt2bti8BZ69fjzl/4CngkBfs5AMl53YWSeOHAbBgoftocczHd3/EmvDN/L54e1+wW3ePwvfvHwOP8X9u3esbGwUFIbT3M/Vy5eee3ggy0gcuI5JceA3BCcC8SPgZJqamuCxh3PjppWAkymUFBdX4bAeL14xuH1bv2FXc3fwNdVfPZ9+fPWwtLgAWQPiq6unR7wZxtuoa2gwfYQX/ErSMjJQqNsrSktL01JTkpMSf8bFxcXGZGdlwa9amJ8N5dObx7x8ArLyiiKi4sKi4iKkUDnEeF6iYkhUL67ehTzV1je9cO/DhWPbwwK9Y6KjpthPXLhoyeZt23lJuUjAQzx/7gw8GitXr+08QcyZkycuXSDOZzQ0Mtq0dTu9zVA7ixLWdjsLbjgpKWnw0g/u2xMRHv7d6yuI1+Fjx6WkaYyBQJjuMsNyvDVYJZpaWjNnze6vU/4PkmbR9Q2Rep5eI72/ny/SX3P81JmOgoUA3rGWtvbSf/8xMTUDqxOU8eG9uzQnlgN5OcQoVyIYzEQ7h84bX8E54u5Lhxp8rjcvX7jMmHng0GHGP4W0wbOy0dUcQm3NG487b5/egQVkDVxxJ2eXqU7O4uKUkW/7BwkSZuYWyEuwW8NCQ4KDg7y/eYF+wXmmJf+k91l+AUHwIsUkpOAvRkxCVFwKlsVIfwWFGQprAfby3lPX/b9/uHnhKBhct25c83z7et3GzeCdLF62/O6dWzgs9uypE5ev36T58bzcnE0b1oWHhrKQfslbdx90krMStbMo+a91lnS/8gsInDzreu2y+zOPJ+lpqfDQgtM+zsqK3scxGMyho8fAKlm3euWKlavHaDAnLQqDwPNfT39MKdI8RE/Uvn4iho7S0NSkDoKIgMGIvnz7/sSxI1DPg6kV6B8ANTnNuftIe5CsnBxTQlb2mABfH9DW777+3f0g0gZPU7FaQASf3n7x4CoYWSykJj87B8cly5ZTq/zAAk697SQ7KPsOHAL7K8Dfv7iokJQuA0nnU9oxLD18Fyi5WWnU+xnGySUqLonol6iEtJi4pLikDBSacmZh46g/1vLBtXNE27O0dM/O7bdvXofnBSys40cOffr4If5nHLWF+PD+PXgXaYedaGfvdsmdp9Mu0T83Fk2XkF0DeCxXrlmrqqZ29tRJPB6/f88usKdWrF7TSWc5WCUW4yyvXXF3v3Rh6fIV/XZDc3Nx1TfQ1SzEzqLnPP6Mi4W/Do60Gz7J7Ni1R0lJafuWzaB9+fl5NN1DJMRzl75V35GZnh4dFQlGcSfT4jqhvQ2eneLOjwr1v+Z6qCA3k4WkVi4z/1q7YaOcnDxTzrnvUFFVU6GaRdDQ0IDEry8vLysuKiopLkLybhQVFRYXFZMrtqbGhuKCXCjUu0XkTAIkTEqmg2kmPW/J+klTZ91xPwE/V2ZGxsqli0eqqLCQrAFwWZ6/fkfeA9R8O7ZtRswrfn7+vQcOzZozt8uvg451oOLXf75hx9U2thNV1UYd2LsbLgM45+C3g2eEXAyasLOzr1qzDhZuXrt649rVCbYTp0137k1EIUYgxXWgG2qGB/ENaWkWrEQq3ubmJjASwZpobm5pIf2P4v/wB4drq6IryivoaBbShj0ANw4WWxkcGGBuMe6bj1+Pd0LuNyR/gZpq3OXT+/y+t8WrcXCcvG3n7oG1InsJFxeXvLwCvVG1SJKO4sLCIiKFRYWFBQX5xcRXhfAWsk0ncsbDywe2mOoY7ZLCvCpcZXpamwUXHhZ29/YtG1vbivLyzx8/3Ll1E5mxD1XLadfzDKo/6htSgszpJ0JlXcorKFy5ceuS23nPt2+yMjOhAlm4aPGc+X93rkRLlhPjDX33+rphzSpTM3Mnlxl919jMQuz1pDvyCJkjSdPOIjdynTtzmvFj0UsBi9hZ/TyInFBb6+vjLS4ucevuA4meJgpr49f/tcEH+3m5n9qDrSSO/1BRUT1w5Ci52eh3RYDEyJE0qmS4f0DBSkC9ColKRvxXQOzEBD0jV4d1hFqaniYAtT4U8kt+AcFtO3YtWLiQ8XNDx8FT8uu/Nnga74I/uGnrNpCe0yeOVVZW3rx+zc/XBzz2TgwuBDDToAT4++3ZsR3czBl/zeqjvkU4w8bGRpp+K+IbNjU1Uadl7WSMJRtpcHYHOMACrSSFN2KnI9YtbW3Y/eQb1tRUB/r7p6em1NbWghvOwdHbtBHtdiJbU3PjtXOHPr15wkLK+bp67XpwBmmGrv5zgLsItIymnFVXVYGUkSSMqGXEpfy8/Px8sNgQ05UafE31/j073c67ysoPB5tdWVlxxAhlJSUlWKaXDRf1Dan4rwme7vc2MTW9/eDR2VMn/X19UlNSwOCaNXfegoX/dpluBHwWKLEx0efPneXn43OeOXOkSs9DmNOEh5unvr6+E81iIVWVNCNAAkeOn9DW0W1XJ3aag3oqKypcphGbvdjYaavSr7axAn1744CV9zMuthJbxc7O+c/q3YE/Pr98dAN8duepk+8/8lAYTnscBiMgD1hNFXbzEpeMVGJfqtqo0efcLqr3b4/KkENQSAhKx1zfCFBNglWWm5Odm5tDHFGWmwslOzsLCTgD9WVFWQmUuKiwjp8SEBAcrqgIDjhcSvBhkb8ysrKoZlFBbs/q1EwQEhJC+gcvup4Dg+vR/Xvg/a1Zt8HMomuvAUQBCly/V8+fw7UcMXIkfEpdQ5Mpp48Md6ApSR00i/YGLMTBzfz8AgKdH6Klvc4EC4zmBohvWEiqb2nOM+8NILh5OTlQfdfWEqbM/EdtjLasPLFdabS6jriE9HW3I9lZWSBbt+8/6HFcWaTfEBSwkRRrbP6Cf/YdPNz7/Fd/LGCiguJQ1yJ4PD43Jyc7KxP+5sLzkJ0FQgZPRFudUVMd/zMOSsePwD3MoG845FWrqamxpgpXX0doam6ClxzsHNw8vPyCQtSj6cg+EiNf2mq8tYGB4eVLFz9//FBcVLRn53ZjE5M16zfKyXfdmggVx4bNW8CdyUhP8/PxeXD3jpPzDNVRozCYXiV6AdGpxdMezcDbPouVeoOI8LYqjpE4xeTZc/S8JMS3UtXUx1Y3BAY+l5SS4uHilJKWEpeQ7FlbXlUVrrSkpKysoqSkhF9AyGCs1ZQ5q2TkFSk2mzZroZiE1KkDG8vLy2bNcHa9cElP34DUcdBMmhjTCgsduxfaehU6rPj1qzU7OxuZyw2CxcfHd+zkaXJuCxTmAvXjGHV1isjAcBny8/JAvKDuIZpmOaBq2Xn5echYaKixfk87qxZfnZIQm5Ycn5OZmp8Lyp0LgkVzSwEhYQlJGQkpWRm54SPU1FXUNFjajQgGm5CJCVx37nKYPNnt3Ln0tNTQkJDIiHmTp04jT3zpHHgqwByAAnXOm5cvPr73hGs21szM1MxcVIz23IUuzoefv4Y0dIjGsfj5kYVtmzeKiIjwECMHEP9UVlQitZmKqpryCBoRiyggN73Ta89C7Cxxcakla3fCQmZaUmlxQWxEkM8Pv5oaHMiigIAALy8PJ+cwMOqgEiYGNSBlkwXAjyDFJayvr6sHS6qquqqxsVFSWk5NXcfUxkV1tBa9qQgI5uPtMKLi+7cuhSu+Ygnd2UWMMN7a5tCx4z0Is4nSGzg4OMAfJPbJ/n/YAaiHQL8aGhp+qzb45PiY0IDvYYE/stKT6bX5UQB3NhSkzQKBi7ttWDaDe0DQ0NS6fvvOuzevb9+4Xl1d/ebVS68vn+fMm+/y1ywGLQvQmvn/LGQhZRwJDgy4cP5cHaHOwMjIxNSU3hQZmoAcgPzRPkS7nVVZUQGF4l0lZeXDx44zcgjyL0OvPattrABYYaQ7R1l1NBSTcRNYSI0X5aXFJUX5pcWFULWUFRfiawhNjQ3NzU2kOCzsPHz8AiIyMsqiomKSElIyEtKyfHxd+KoUjNHWd735Ys/6hcWF+d36IAIXF5ftJDu4dr995+DQQkxMHArL79EGX5if8+Xdsx9fPeFJ6LgevqG6psaIESMVhitKSEiIYDBg1CBjwZuammtr8eXl5YUF+cVFxfA3JSU5MyMDHraG9njqBfn53eraY2VlBSdiwsRJD+/dffXiOTh9N69fe/H8Gdz9TtOdO7cOOiIoKDjJ3gEKgVAbERbu8fAhuPrqGhpGJibS0jJdNg/B18SS4ihQw8PLy8ZGTDRtZW0N3itoIgEsGQKBm4dHz8DAZsIEBqfRImYUS2ftWe05IKjegl9JQlIaCiMH6jHyCspXH31KS4lnY2VDuhJY2diQDlA20staPP7u1TORIf+N4YKKwXzcOEsrawtLy95PZkbpO4b2+Cy4514+vhUVFkDuqgeVsbaZYGpuYWxiQh3qpHPg6U2I//kzLvbksaNggvr88NbU1u76Y/8PyOLyVaunOTvfun7d+5sXDou9cuniM48ns+fOmzLNqZM0vNTw8vKNs7KCAt8uMSE+LCTky6ePFeUVIGrwNcUlJIhFnFj5EB299seMlahK9Ido8fHha2q0dXSdnF26+9XItLS02Vn027PaNKvHh+g9PLx8WrrGNN/CYSv2bPgXqjpYhlpg7vy/7R0nU3fegzOSkpSUBWRmZmVmFBQUVFdX1dXVcbBzcAzjgF9eRlZuzBh1HT09k7Gm3bqyKL1hqOYKC/H//uCGW1pyPPISHuPJU52cnJ0NjYx7PNMIalf4OJSiwqIb16588Hw33WUGI63p1EhJSe/et3/e3wvu3Lrh7+tbUV7ufsHt0YP7LjNmTp8xkyKiY5cQEzpoaCIdiyCm4DxWlpeXkmaNZaSlwaOFxWLr6+pBQTg5OWEDN/fL9HbFz8ePJ+VM7sGXIkNuz6LrG5JEjWjdDL47B3A/vR8EC05v287di5Ys7TgdF2qskOCg2JiY2OjovDwaI7zJFBcV/YyLg1qEheTXg128YtVq6ikyKExnkPqG1ThsTlZaUWFeaXFhFbayphpXRyA0NTfCw8DBwVFRXpKe0tYCpaKiumjpsunOLkwMD7B81apnT59U4XDHDh88f9GdcbeOAkUlpYNHjqWnpT24dyfAz48U//O6x+NHDpOnOM+Y2Ul8iE6A+lychNro/xsFA7YYSEljY0PnCYH4+Inv4unHBWQEcnsWOz3f8Bdd33DAKS7M9/cmzgbfsm3H8va42Hm5Offv3n335lVJSQnF9qBHSsrKSsojwHkUEhbi4eFtbm5ubGyECiM3NycuNqaosBCPx798/uz1yxdQye3df5DeYEgUpjCIxjqA0RQbERIXHZqa9LOijPLWoWb0GPVNW7baTrJj+pmAt3Xw8NENa1cnJSbu27Pr0NHjvRmbM1JFBZQL7u/HDx58+/qltrb2+VOPVy+em5qZO8+cyazp02CLcZDofDM+PmLXYS/tLHJ7Vte+4eAztMKCfUDf4YL+s2gxCym01qkTx968ekk2HgUEBLS0dbR1AT1YkJTqIt9PTnb2m9cv79+5U1FRDsrl++PHpavXKJK8ojCRgW/PiokI9vF6H+L3raK8lOIteAKlpWUkpSSFhUX4+PnhPoPHgBik/Ncvy/HWU52m991ZOTm7pCQnXXG/FBocvHr50v2HjvTMSSQDtfSO3Xv+XbwEbuuP7z1Bufz9fKEoDFcEpxY8C/72gQh9CnIUPL6mNztpbSGPKe3MN6TXQj+wRAQT290NDI14eXnv371z+sQxZNKvkJCQy8y/HKdM09XT61ZL3HBFxfUbNy9fscr94oWrly+Bqz5/9l9HT5xiJEQBSg9ggm8IlSqhFryNGgIeDwv1dYS6ekI9gVBfXweuSmMDMbNIMzEWZUsLaeQeOUEAqE9ogHdJe4xHFtITBTeTgZHR6NFjVEeNkpWVG8B23O279kCFfPWyOzh3ixbMnzLNaebs2TSTHjIOVNqr1q4D5fr44T2YWoUFBbk52Zfczt+8dtXK2trOwVFbR5dZ508TZIw7eWp+z+i6PetXe3tWbw7TNyTGRbGQEr7NmzUzMIAYWgu86ZVr1ixasqy77Ywd4ebh2bxtu+2kSSuWLobLumPr5vr6+n/oh59G6TFdaxauCpcQF4+rLMdhK7CVFdVV2CpcZRUOW4WtqKkmhgqrxVd3nsWkS8DWsHdwsJ1kr6evP7CdTRTs2L1XS0d359bNVVVVIDFQwFySkZXtJIgi4ygrj8BgREE+8nJz4P7+/PEjFGkZmUl29hPt7Gkmsu49AohmVfdOs7oc69DS3p41yESrproK7l4WYpy5uzjSYHer8dZHTpxkVgws8CXfffw8b9ZfYKQf3LdHTEzMccpUpuwZhUwXmgUujLW5CXJ1uwX4cTw8PFxEuOE/eIlMuuXgYEfm8RFnUrT+UlVTm+4yw9hkbA9Pv+9xcJxsZmZ+0e38k0cP4NfIzc2BwvSjgPPb1NQI+y8qLLx7+xYUtVGjrSdMgIKMo2MWyDRDfO/srP/a4Om1Z/0a+LEONMnLyUAW4JaGige89cVLlzP3EHC9PJ6/dHGakpmRsXnjeuURI+nl6UPpGV1oFisrK3mcIVTRGFFREREMIComBn+FhOBZExYUFIIFPn4+2ICfX4CPn584j7GrxuAhBHzLPfsPbNq6zc/XJzoyori4GFxdpuwZRCrA3w98ZBwOi6zh5uZuaiLG1YOKGsq1y+6aWtoWlpbmFuO6bAxmhHbfkPbkHgZhYO7OIO03zEhOQBbglr1176GBIe0Mer0EHpF7j55MdbDDVlauXrH009fvXH0ZMe1PowtlAfXxDQ6DallUFMMUh2joAj+Fnb0DFObuFofF2o4fV1ZWRppw10pOmAomTCuJ2JhoYsJLt/Ngk1qMsxxrZt558pLOERAg2lmd5EBkhP/a4OmOzyLFVm6fuzNIaKivf3jbnYXUgPXgydMeR31gBHl5BdcLl/79ex5YW2dOndy9j3ayD5Qe0LU1xEti0NWYvwvCIiJXrt/6y8UJ5MnEwkZeQTHAx6uoIJc6BGhqSgqUWzeui4uLG48da2Qy1sDAkKebs0yQ9izYOchWj5ucu27PIrVvsrOx93Oo0s65ePpAeVkJuA7nL17qU8FCsBpvPWfe/McPH9y5dWPe3wuGdCDmQcXv48ENNnJzchITEzLT03NyskuKiysqyrGVWEIdob6u/hfLL/CquLl5ePn4wMUWExMbo64e//NniP93x3PXV23em52ZFuz3PSzINz4mormZ0g8Fo+z9u3dQwAEfNXqMnr6+jp6+hqYmI4awgGDbfGO3c2fAsefk5IRPcXIRGxzb4SL/IbZEcnO3v2zbBpmxiOyEuj0L1PDt61dIjF2iFTZoJCsyNPDT22ewsGTZiol29v1z0B27935471mFw50/d+b8Rff+OSg17hfdFi9Z1qc52foTVLOYSVZmpvd3r+DAwPCw0I65mGhCjL5ADK+R3XHl3k3LRmvojLWwtrJ1nLtwBaEWHxHiHxEaEB0enJeTSbGH5uZmJCja/bt3uLi4lJRHSEhKiItLSEhKEos4cUKiqJhYx7Zw8ih5ry9fevYdkQimyDJFK3toSPDlixeRbwRKqDZaY5BIFois24m9v379Uh4xYuuOnf12XEFBweUrVp06ceyD57vd+w4MVOrDv//5d8XSxXcfPh6QozMdVLOYAJhRTz0ef/D0TElO6rieFMNAUlFRSU5OTkxcXEQEQ+xG5eFGXKq6ujo8vqa8rKy0pCQvLzczIwNpZkqKj4Fy+8o5tTGaTn8tsLGbOs6GaBdUlJVGRwTFRIb+jA7Pzc6gGF/S0NCQnJQIheLcQF/EiFN9JOAvPz9/TnYWsl5DSwue5MaGRhINDfXE/+D/9NJSkCGNsiNuwy8gQBavnOzsyxcvhIW2pVw3MbdevXmP/HDlHv2czMfrw2tE8Q8fO9HP4Ubnzv/bzfUsXJ1XL56Tpwr1M0hncXV1Nb3gtEMLVLN6RUx01NXLl759/UocnU+ChzjR2sjU1FxbV1dDU0ugqzjFHUlPT4sICwvw9/Px/g5WWEriz5MHtt65cm7lpt3WEyeLSUjYOjhBYSFF/k+Mj0mMi0qKj01PTSwvpTvVCfQFJBVKx5UgYfx8/Owc7MM44L9hHRNUsJAyD7W2/kK0qZmY8aIJFpA4ny0d0NHTDQkKgo8HBwa8ff0atoXPKo5QBbUyGjuuBz9m3/HsETF9sclY0/4PiSUsImJlbfPl00coA6VZwOZt28+dPnng8NGBOgEmgmpWD0lKTDx8YF9QYADykpube6KdvePkqVbW1j0OS4KkM5k9dx5Uy9+/eT26fw/2X1pSdHD7mvAgv617j5PtGgEBQeOx44zbpaGmpiorPTUzPSUrPaUgL6ekuLC4KL+hnm5yVmIm4TLKmVLdhSJQt5CwyKIVG6fNnD/YhmXl5WRlpBLt34WLlwzICUyyswfBguptAC2d0WPUExMSBuTQTAfVrJ7w/KnHzm1bENtKVk7u38VLZv41m5FIygwCqufgOBkK6MKenTvgdv/49hmhFn/oDO0gMwKCQlp6hlA6rqyuwpUUFWArK5DM5jWkGQuE2tpmkt3UgsRABzOqqRGxqFpIK+AfrGkmDRIjrWxum3JF3LKJvFnHIK7DhnFOn/X3wuXr+QUGo+sRHUn0WLl5eMZb2wzICSC5rOEXiwgPs7aZMCDnwMHBYWZh4evzw9JqfNdbD25Qzeo2H997btu88devXxISEtt27p7uMqPvEt6Bd/nyrSfo4zOPJz7fPt6/cWnB0rUMflZQSARKH50Y0K5jjVxc3D0O19MPVJAsShkZmYEKyyctIyMpKVlSUpKUmDBQmgUs+OffrZs2oJr1x1FQkI8IloqK6qNnL3qbr5gBQBBPnXXFYrFeXz7fv3HRbqqLpFSfTEXsLhzDiOE6eVgGew+6CIYYILuwsBBbWSnSu5xGPWbESBXQrMyMjAE5OgJxAouoaHp6Gs10qkOIQRrzb9By+sRxPB7Pz89/+36vE6x3h5NnzgYF+NfW1nq+eLx0zZZ+O+5vgIWV7cXTh+rr6sDKuHHnXo/D2PYGJeURQYEB/aZZd2/fGmdpRZ1CSW3UqNTk5D9Cs1AQ0tJS3715DQur1qyT704unN4DVaS94+QXz55GhgUt7c8DD33EJaUWr9p41e3kN6+v27dsOnnmXP/LlvII4rCPrCzKEXY9prGxcf3qlVdu3KL5bn19fXpaKrVmOThOOXLogMPkKcw6jQEB1axucO/2rdbWVlFRsX+XDEAPFJKGF4etQM3e7vL3olXpKUnfPr975vGkvKzM9cIlJnaYMIKkJHF+exUO19LSwpTWT05Ozho8nkAg0EwRpKqmlpgQTz3cX1pGpqamGnEUen8OAwWqWYzS0NDg+fYNLPw1ezYPzwDkkvL384W/UtKygy0o1ZBg/zFXdna2Lx/eeH//NmnC+MNHj/dFVG56IEnnfv36VVlZyazR8PLy8vl5uapqo6jf0tTSfvqE9qh38Bn9fH0cHCcz5RwGBFSzGMXf1weZjjPjr9n9fOioyAg317PhoaGw7DBtRj8f/feAnYNj/3E3pRGqNy+fKy4qWrpooZm5xZr1G5CBCH0Npr3tH1tZwSzNmj13nsfjR/sOHqZ+Cw6Bw2Kbmpqop6BaWo2/deM6qll/BD4/vFmIHUAjexMKplvU1NS8fvni8cMH5Bk5tg7T7Kb0PC8hyoKla4xMx508uCMlKT4wwB8KXE3woczMzHX1DXoTW7lzuNuTkzc2MifyGqCto3vF/WJpaSnNviBDI+PwsFBTM3OK9SqqainJycw6hwGBofyGKICfjw/8tRxv3Q/HAsMKpOrDe08kQAIgISX9z5I1zrP+7oej/96MVte68/TDl/evb191y8vNykhPv3LpIhR2dvYx6urgVY0aPWb0mDGqqmpMbPNKbp+IypTAjWScnGe8efVy2YqV1G9paWvHxcZSaxYgKiZWUVEuKirGxDPpT1A7iyGqq6uRkMrGxn0YBrq6qurl82dPHj1MTU1B1sCDNNZivNOMuabjrAfbnJihCysrq/1UZyihgb5enz2D/X0qyktbWlp+xsVBIW8mJCSkMHy4wnBFGRlZJGAG+FzCpDi9wiLCjLdptra2giaykJqZmBvawc7e4fzZM/6+vhaWlhRvgfE4fYrjilWrqT8F7qGfr89056HayIBqFkOktpvTaqNoNHn2nuCgwKdPHn/++IEcp1RaRm6K8ywo4hLMrJlROmJsZgkFFgoL8mKjwn/GRKYlJ6SlJNXX18HKqqoqChXryLBhwwRIYcVFRDCCgsQlAQFBEQBD/CcmJg4yh8GIVlZWnD19KjYmGj6ycvUapn+FDZu3rFu9UmmEMnUajqnTnN6/ezt56jSK9TKystTxP4YQqGYxRGYmcTQgFxfXcEVFJu62uKjo2dMnL54+JefF4ODgMLec4DRzromZ5YCMfvwzkZWVh+IwxRl5WZCXk5mRVpifm5mRmp2RXlpShMNVgp/eMf5PU1NTZUUFlCwWhkZdzZozt48GRm3euv3cqVPnLlykWK+uqfnj+zdqzdLU1Hrx1KMvzqR/YDCPdB+fxaCnspKYYAojKsoUHWmor//08cOrl88D/f3J8apk5RTAqprqPEtUvP+G16PQRFZhuCzVmGFw8aqrcDhsJZSa6qpqYtoxbEVZaUVFWWV5GQ6Lra7Gwbr6OgJ1DDLw69NSU0+dOGZiYmpgZERzUFWPgXqUnYM9Iz2donfIyNjk5DEawWfAKKyu7lUSk4EFtbMYAglw3PtwcRHh4S+fPwWLnZwVlYuLe7yt/TSX2fpGgzdhGgoLKckQyfHresZic1NTVERIaJB/Qlx0eloKKB3oXVRkBJTLFy+AKa2lrWNiCpgZGhkzJSXPwkVL7t6+efjYCYr1xNFYPj7jrKw6ruTm4amvrwebcYga8r+JZt26cQ0uf98lJkBCAtTX1fXs40mJiZ7v3ni+eZOXl0teqamj7zhtxkTHafz83YgLiDL44eDkNDIdBwV5mZeTFRkWHBEWFBUeUl5a0tzcTNYvqAW1dXSMTUzBJjI0NurxWGV1DY3k5CTqQfa2k+weP7xPoVksxHyawmAyCov0YdiPvuN30KzZM5zvP/bo05i54iR/raKiguY4PXqAVH39/AnUKj0tjbxSSkbWYYqLwzSX4YqDJfQwSp+iMFwJyvSZc1mIQagzo8KDQcIiSfrV2NgYHhYGhYXUqK+ppQ32F+iXgaFRd6fXaGvrxsZE6+kbdFypqKSUnZ1NvTFoFg7VrIHCzfXsyjVr+zrIt4qqGgspZ0RC/E8dXb1OtkRCu3359AnUqqNVJSQsYjPR0c5xmp6hSZ+eKspgRlFRGYrzzHks7foVERYM9ldZaQlUh2T7izRYTMPQyAjEy9DYhJERElLSUsX/H0GbhZTor76OQO0G8vDyEtqH/g05hrZmgbMWFhKyfuPmvj7Q6DFjMKKilRUVD+7eoalZZWVlPt7foQT4+3XMuMMvIGhhZTPRfupYC6vfKbc2Su8ZrqQMZfpfRP3Kz8shGl9hIaBixUWFpMFisVBu37zBQrTUFEG/9A0MdPUM1EaNojlSD+SpjpYMCYtgKisrKEaQwq2IxO8figztp+jHD28r6/4YmA7AHeP15curly/MLS2R8XjFRUVhoSFgVYWFhqYkJ3XsCBcVE7e0mTR+gp2hiRkqVShdIic/HMo0F+JU1sKCvKjw0KiIkNio8BxS+JrcnGwoL58T8zPy8vJp6+jo6OqCI6mprS0vr8BCsu5rqmta+Fqp9ywiIoLD4ig0CzwGdvahelsO7Zh/KUlJ+gaGXW/Xa54+eYQkBARh2rRu7eOHDwoLCgry8ztuA/a8uqbOWHNLUwsrDS3dfjgrlN8SZLDYFCdivYitrIiJCocSFx2ZnBjf2NhAINQGBwVCQTYWFhHh4+OD6hNMM14+PrC2XGb+1XFvRPurjtL+ItQS+m5yZV8zVLUWAY/H8/H3x08fRoqpICklDQJeUlyIhFhgIc0CGaGipmdoom9oYmJqISAo1A8ng/LngBEVs7a1h8JCGkKRmBAXGx0RHxeTFB9XkJ8LNSgOi4WCbEyord28YZ3n2zfHT52RlmkLwA1VKfV4saoqnJDQUL1Xh7ZmcXFzNTQ09PVRsJWV374SjaypzrOWrlz/7vWzhJ8xQsIiOnqGUASF+jV6HMofC8ewYVo6+lCQlzXVVQnxcalJ8SzEKfQywiKYG+6u0ZFhPj+8J1pbbti8RUZWrqmxMSU5GdsuamRwOFw/Rz1kIgxo1qD1DOFSSUiWltBNR9p7WltbgwL8Tx4/WlNTw8nJNX3mnGGcw1xmzYPSdwdFQWEEQSGhsWYWUMhrYPnx/VuXXE/C7Xr4wH7y+sjIiO07dv27ZCncz0VFhdmZWaysLEN0QCnLULezhisqxsXG9MWeI8LD37978/7du/LyMmTNhq27pWVk++JYKCjMYu6CxZbjbQ/v2x4a5M9CarsA6uvqDu7fe8HNtaa6GknKycbGdmDv7k1btgkOQQ9xaGvWSBWVVy+eM3GH8T/jPN++8Xz3trCggLxSYbjSmk3bJtoP7cj/KH8IcgoK1+4+aWxsYGNj5+DgKC0uOrh7a6C/D5Y0ZxYBDK67t2+9ffN66/Ydc+cvGMCz7QFDW7Pk5OTz8/J6v5+0tFTPN2/evX2dnZVFXikpJT3JYar9FKfR6pq9PwQKSn/CydmWgFZCStr91sOvnzzzc3MlpKTgrhYTk3j57JHHgzugYru2b3vy6NGsOXNtJtiSm+0HOUNbs1h6F3SxoCAfkarEhATySgxGdIIdccC6vqEx804TBWUgmfT/XsLWnfudZ845cWhvWEggMnh1764dY9TVbSfaWU+Y0HfzdpnCkNcsVTW11JSUsabd0CzQuA+enu/evIqMiCAPBBUQELSeaG8/eZqxqTkaERTlt2eEiuqNB0+/ffn4+P7t2KgI0ry0eCjnz50RF5cYb2NjM2GihaUlc8PmMIUhr1kjVVTS09IYyZ5SXVX16eMHz3dvgwMDyCNWuLl5xo23cZgy3cLSelgfT1pEQRls2E5yhFJdXRXo98Pvx/cAX++qKlxZWekzjydQhg0bZmRsApYX6JeiktJAn2wbQ16z5OUUvL5+7mQDAoHw9fOn9+/e+vn6NDY2IivhYow1G+cwxWn8BLtBWJOgoPQnQoJCDpOdoLS2tsZEhfv++O7r/TUjPa2pqQnJTnT4wH4lZWVrG1trGxsjk7GMhzbpC4a8ZgljRKiHzLGQQt/6eH8Hq8rr6xfy3FFw+gyMTOwcp020dxQSHpKBOFBQ+g42djY9Q2MoG7ftKsjP8/X2AuMrPCy4saEhKzPzVua1Wzeu8fLymZqZjbMaD/4jMtuxnxnymsXO9n9TE2AZXD+Qqs8fP5DjK7Cysmrp6Nk5ToUihkYuRkFhAFk5+bkLFkGpr68LCQrw+/HN38e7uKiQQKj95vUVCstuYsuMpZW11XhrIxMTJC5mPzDk8xvW1dXx8PCAVAX6+394/+7rl88dx6GoqI0CB9Bx6nQZWbkBPEkUlKELPF/jbWyhwHJaSrKfz/dAP5/oyHBwZdLT0qCA8cXNw2NkbGwxznKcpZXaqNF9ej5D285qbm4GZ7uosFBfWwPXwUNUGK4IUmU/edpIFdUBPD0UlN8MVbVRUJYsX00gEEKC/MHy8vf9UVRYUF9X5+fjA+Uoy0FJSUnwHEG/TM3NxcSYmc8RYUhqVnVVlc8Pb+/v3354f6/C4cjrhysp2zlMtrVzHD1GYwBPDwXlt4eXl9d6wiQosJyZkR7o7xMc4BceGgxaVlJS8vypBxRWVlYVFVVQrrGmUEyZNU9oKGlWenrady8v729ekRHhyLQpBEXlEZPsJ0+0R6UKBWUAGDFSBcqCf5eCtwg+Y5C/b6C/b1JifGtra2pqCpS7t2+xsbGpa2iYmpkTs3UYGfdGvwa7ZuHx+GBw//x8fby9yYlLWUg9gBpa2pbjJ0yYaK+i1ie5nVFQULoFcTyXiSmUDVt34nDY8JCg0ODAkKDAzIw00C8kKfe1K5fh4VUbNdrQyAj0y8hkrIRE97rFBqNmtbS0REVGBPr7B/j7xkRHdzSpwCI1MbOwnjDRytpWVKwn83VQUFD6AREREXB9oMByaWkJiBexBAXk5+WBfiUlJkC5f/cOCxLt3tBQW1dPT19/9Bh1inRn1AwWzfr161dC/M/gIPhiwSHBQWBedXxXSXmEqfk4y/E2Jqbm6Gh1FJShhYSE5JRpzlBguaS4KCIsNCI8NCI0JCM9FR78tmj3pAAt3Dw8mlpaoF46evra2joysjSiPw2kZiHJRUKCgpBMEBT5uEUwomNNzUwtLM3Mx6GBq1BQfg+kpKQnT3WCAstYbGVkWGhkRFh0VERiQnxjQ0N9XV14aCg5drkIBqOuoamurg72l7qGxoiRKuBX9rdmEQiEqIjwyAggHBZqa2s7vsvHx6dnYDTW1NzU3GK0OtqgjoLyO4PBYGzt7KGwkCaugGzFRkfGxcbExUTnZBOjQmErKwP8fKEg2/Pw8mpoavWHZhUWFIAZFRUZERkRnpiQQBFRX0BQ0MDIxNDQ2MDYRENTu0tvFgUF5fdj2DBObR09KMhLMMESfsYlJcYnJybC36zMjNbW1joCITw0pE80q7GxMS42Fuy9mKioyMiI4qIiig3ExMX1DYz0DY0NjYzHqGsO3dDUKCgofQFGBGMxzgoK8rK+vi4lOSkh/mdNNZZpmlVQkB8dGRkdFRUdFQm7pkiHA6o0UkVV39AIpEpX31Bh+HBmHRcFBeW3h5uHR1tXDwonB2vPNQtU6WdcHBhTURER4PeVUOW/ERAQ0NLR1dHV1yH2YhoOxWj5KCgog43uaRYYU5Hh4aBQ4PIlJSY0NTV1fBeMKeURI3X02kRKdRQ61BMFBYXJdK1Z6Wlp3795gU5FR0aUlpZSvCsgKKilraNvYKirZ6Cto4saUygoKH1KF5pVhcM5TprQsXEKaZnS0zcAYwpMKhVVtT4+QxQUFJT/6EKzuHl45OTlS0tKQJ7A3dMl+X1gW/XPyaGgoKBQ0IVmcXFxffcNaGntn5NBQUFB6QKG2uDR4VMoKCiDhMEyRxoFBQWFEVA7CwUFZSjBmGb19VmgoKCgMAbqG6KgoAwlUM1CQUEZSvwPV+b3nGJ8amYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="128" height="76" border= "0">


3. Jemne stlačte výčnelky na uchopenie prstami na stranách bieleho zásobníka.
Vytiahnite zásobník zo základnej časti.


opaRTePcRrFsg63PaZ/WhE/vqGVPqziOOGLB+iWwCz5OKzbI/AnGaCnfgrExefiTPWbfP1yikoSUnLYCsr4uPjhxJuLTQYNcbJdqgd2EH+fk9+/ohyHjvm+q3bHe+yZBBBAqQhZZ5eV13HO6Wlpm7esO7pk8cJv+JRPbkPvgv7s8Cmzc1KT0tJzEhLLirIK8zPKSstwVaWgzy176WCX8XFdeLSFSv6GdLptmScCc6u17yvvHwRNH3WbNYmc4E8ed+4Ffzxw81rV7MyM8Hl3Lx+Hdhcs+fNR7o/mEJaWnr4iBGwwHpiwq+ysjJ0MRpksbQEXYbBYHE4YSEhGRlZsKFkZGQyMzKOnDhJbVcSkvguLRyVgUUGaaLXn/V37k5HDtO1YGuaNnsnf4jGkD754FOhiS55DYi+hiZRYV/jYqIZ2a2EhMTZCx5Dhtrt2bWjvKxs5jR3D88rrFU/7Dhwe7t55+7o4cPAvn7/7m3rk1LSXPQzUaN7YkpzszNCP72LjgqNj46qIozO0AYuiUlT3Ndv2qzBjpxHpCxZtvye753q6qpTx44eP32G5f04DHcEi+btm9d3bt0EVxFsrp1bt4DXMHX6DGi1rI2OGxpRGPxuaGioqABNr4LH6TSz8UkQjDLYkoVDEyHpz6L8EVrn7nBMTCldUvNrVl5IyCgkn9X0PAy9fbqehGgbF7ifsTlo1vfQUMb37z5tel8DgwVzZ2NKS1csXQzCwcKtiy2Ac3rtps/cWTPAcwS1Gus61X3OEm75mWjQpXYWuqjgVeDjD68DsjNS2xyRj09bR0dPT19TSwv8IBlZWTA3CMO3wk1NjWBw9Tc2Yaq/iXFU1dS279q9e8e28LDvp08c27RlG8u7gk8xeozTqNFjPgV/9PW5Bd5ielrascOHvDwvubhNdJs0mWJ1H2YREhJSVFRiJOkl+IYovGZ1zM76259Fzc5qQV7limvhZUTJtuspVbUUBprhycDv6Blte7UGDx3ue+1iaWlJRHgY470HZuYWfs+eT5sysaiwcPnihQ/9/NnoGTAFuKvnL11etWwJDlvp/8CnsaFh/oqNkpL052xxMgzd/8GDA68ePjZ4bdiKchyuEtbhYqipxuFw2Nqamrramtpa/GN9fV19XV1DQ31zE0Jjc+u4Ej7oqzAvh9g/IiYuPniwDbSDgdbWRv2NGYly6iTmzJsPzpe/35PnAQHgi23buZus24gpQLnA5oIl9FvIw/v3on/8wGAwN69fu3vntp39MGc3N2jQbDx5GiC+IbWgUwah25+FGGJ8HN+f1dKCOvU40+tlHo0SEveDC8k0y9DYQkVVo6gwz+fmDaZ6PHX19G7evjt1kmtlZeXSRQtfvn3fXS183PgJR46fOLhvHzgTTx/c+vA6cOPOI0OHsxKYyiGQa1ZsTPQjv+fl+Mi30rLSEsLcdwwoFN06wAwiKio62mmss4ur/TAHkc6ZhccCZ85dAKl9EfQ85MuX+bNnzl+4eOz4cR3ssLSxHQJLWmrqk4cP3r97W19fD4+w6OjqOru6jRw9prNrJiJToKkFcDEI8XenOneHEHQqwM/R/VkVVY1rLyd/jadaWg3hVxa+J96EpCce7kAuU2Z5XzzxMuh5Rnq6nr4+4wc1NDLyuOw9f87M7KzMwwf2HTlOteexs5kxa47T2PEXzp+9ffMGXM57/1vuNnXu6s17uW7kBIH8slw8f25xcTHt98APKS4uLimFR1JSSoyAuAQ+gBNAwnDhggfg5ox8L/gERs0t6hoaTuPGSzETgtQ1wEle8rp67szpc/87XVpSAk7iNe8rgwZZg8cqxFK0Jym6+voz58xNSkhITk4qw2CyMjMvnjt72eMiKNqYseMG29p2UtQMEn7VQc2iP3eHkIgdb4Vxqmj9yqpacSExr4Shsmn3ggtNFrTpiXeeMuu+zxXwM04cPezpfY2pQ9s7OCxeutzr8qX7d31nzZnX39iYqbezETl5+T37DkyfMXPtqpVJiQn+D33y87IPnr4iJNTR5t31kGvWZPep7969k5fD53FUUFRUUFAkZHTEIysnJy0tIw3IyHCpQtNm3cZNI0aNPnroQMjXL+VlZW9ev2L7IUDrJSQlQRYbGxu/fP4EC3yrwxwcRowczfaUW8i9ARz6juzk79wdKr94M+fNkSbFL6R416202noKHVgUCfyO3jWjTU88mKsz56+4cv7YyxdBHz+8H04zH1F7Nm7+L+DZ08KCArgdel27wdR72U5fg34BL15t2bTB3+9JeEjwga2rQbY4a9YVFZqamsJCgt++eFqQk06uWVt37NqwZZdwTwjjYAVjExPfB4/i42KDngdGRoQX5OXX11PNX8wUdXV1FRUV1QRQhLgNYWGR6uoqEMdnT5/Coqyi4jDc0W7YMGMTU7YcEdEsdvVnCVCLz2oizpHmrKbf2NRy+F76rXf5TL2ruq7JPxQ9a3ibEGX3WYtfBT7JykjZuW3Lq3cf4a7N+A5FxcSWLV+5f+/u92/fgHIxEvzcqQgLC5+94AEfwefmjZBPb29fvTB3yTrkpSoc9sm96z8jQnOzM2pra2VkZfsZmdnYjxg2chzbi1QyTl5OVpD//VcBj8owrUUk/1VxogkS4dmRPVRWVGAwmKqqqpqaGvCe+Pj4wV/OzckBHQz++CE9La2RAIrgaINvCOvFRUUP79+DBczboXZ2Q+zsLQZYdiSFANKfBaKDw2KZmhJECt1YB8Q3xLu3nCRZ6IqG1RcTI37TnzDfHnAPZzm2URYBIcHNe46uXzwtPy9vx9b/LnpeYWqHk6dOO3bkUB2+wzQQme7T7Rw4fLSwsPDNq5c+3uftRozV69X3deATrwvHMSV/+4Vw2ArQi/evAy6dOSQtI1dTU1VTXdXS0gKegpiYhLiEhIKisrKauqKyqqqalqa2joa2XvsJc4xQV1tbhauEm2tjQ4MgYdITPFmKLk6Ijw4JfhP7I5w4bNLP0GiK+1SeZrGBlN/J0T9//oqPS09Py8zILMjPa2ignNUTRbi8FZWUStBo5E/4PRDxQhH0C/4EzxGxvMCPtLSyGjTYZrCtDQsVPYn9htgOaBYxspeqb9j0Jz6LY/iZhl15IbGojEUDOSELF5uBM9VrM3ZsbGY1Y/6KO9cuPg94hq+wvXAR4zsEo8Z2yFDwK9+/fcshmgWcOnPWMTKypAR98eT+hob6uJ/4YrrQOJ3GjoMbtoSkJLq4+OuXzz9/RGFK0bAQ30gtdQq0XlAxDW1dDS38oqyqpqCkoqSsCnoHxia8Wl9Xh60sL8jPzc/Jys3KyM5KKyrIKyrIB3GkfaqSkpJukybPmjMPyYHB0ywWASF4++b1+zevQ0O/YUpLGX8jqABRsBDgxkWY7FpPNgwPniPS5wXrevq9rAYONB8wwNzCgm7hCQRJ6Vadevf2jY6OLjgFwvicJX//hx8wERVF0phQ20kzzf6snOzsCkIL5pz4rDsfCg76ptc3dmiY+97HAjO9PmRPLli+IfZHWOzPiMMH9vUzNBxsY8v4DkeOHgOaFR72vaammjVjhO1Iy8gsW7ny8IH9P8Jbi3JbD7bZd/AwaW6cTVu2xsZEv3wRJMAvII7vi5UA6anC4fBZUnDYosLCPCA3t7QU77VB6y1BF8ESExXGljMUExe3th483tkFFtJZejzNYg74YaDx3fO98+njB9K5fuDE9erdB5oyEhkLlpSioiL8yCKiIvx8/EhaEnAVwYZCo4vBSQSLLC42JiM9HXZY/afLSVVdk59foDA/p31kSUZ6GiyPHtyHO6GBoWH//sb4eYjKyip4VOXk5dv3pBLtrOveXrQ/FLxXSPgvrYO/Inhtq/lT1ZW/7eAm+Js3r1979tQPMRKVVFS7vSe3vrFl963UB58KO76rwO/oPbP0yWLiBQUFDpzyXDJjArq4cNnihX7PnhMTitJlqJ09ijCHITI8wm4YnamLXYaJqTmyIiEhAWrlPm16+21Mzcxhob0faNiZGRlZmbBkphMaalZmFrR0aqFwIiIicBPV1deHR3V1dQ1NTUIYuYyQsBAhXUU9tH85OXltHR2K4wM8zWKUurq6B/fuel/2zMlpTaUAX6iZuYXDcEfboUPNzMxZCDeDG9S3r1/fv3v77s1rHA5XmJ8LT5pbWY9wcs1I/f0z4ltmegrZDw9mWkJ8PCykTyL+ppISqJgSSBisgJEFN0AGTwMOAXZ7PfVqiShCO0NWoD0F+D+9ee1qRQXewpKWkQUDZJwro5mLO4kCTP3ScwlxGR0aJCWC74n/VkzWq4XCRwwoHjnrvXbRtIry8nmzZjx5FkiaJoQGcIUis/HDvodygmbd8bkVGvJVSlp65Kgx6empZy940BUmGoDk9Tc2JovkQPyJ4uIi+K5qa2uhjcF9UUpKGkRKTV29IydPee4ODzJevXyxd9cOYkW8Pn36Tps5c/wElw5++woKis6ubrDU1db6PXl846r379/J0ZFhmempx85dW791HxZbkRgf8yv2R0JcdELcT2pdCdA+SAv2kSIrKztt5ixkUgLITVNTY0tzC2GlDY1we2vEJ6jDv9rSTJgx9Rdojvx8fNDy4mNjPS6cg5sqipBAbuLUOQuWr5eS6tzgWLqEJlas8kgqraSa4oIF7n4snN1OswADQ5N9xy/u2Lg0NzdnzoxpD/38Kebjb4+V1cCg54ExjE237jzev33z6OH90U7jdu870KmDmHAfJUv9xC6ozJHmQYLnxQsnjh1BKgkOdxyxYvUathdeBRttxqzZ02fOun3r5pGD+8sxpZtWzPH08dPV7zPI1h4WZLOCvBywv9JTkzPSfqenJOXmZILY0d5zeXn5FYYzW1IjPi4WbEzSZ2zsHFdv2qWly0RceCfh/TLv2IOMxiZm0jYywK8sXEwGzkyfwiwuG3vHLXuOHdv7H9xgZk13973/iBHZMjYxBc2Cb5K958kUmzes09fvdeDwMWVl5W48jQ7C8w3p8NTv8fGjh1H4CqaGp/531sS0E4utgibOnb/A2MRk7szpOBx275ZV1++/ECAJd1DT0ILFdtjfsMbyMkxRYV5xQX5RYT6mFI3DVuIqK7FY/ITQ6mpcY2NjUyNiMjXi/8NbU/UEG6qR5clYOnq9V2/eZT3EoYMftuPU1jdv9v4d+B1Nf1OW8P1QYKZP3hOPMNZlShUOe/7E/l/x8dPdJ999+Ehenk5hHqTYZRkGU1xUpKxCnhO1Czhz8sTK1Ws7KddAV8LTLFoUFhTs3o7P9GBianr/8dOumeY6wNLqzLkLSxctAJMqyP+hy5RZNDaWlVOAxcCQlWgyRM4aCN2eSP4MosARPEXCk0TJI2wpIiI6YNAQTkjRm1Vcu/Tsr6ScDmXaoQ2hJ76XpBjlDztl5kK4y1w4uT8pMWH6lMn3Hj0GT5/G3nr3aZW/tLTUrtesic7jN2/Z2gMEC8XTLNqcP/s/HA4nLi5xyetqV87LH+001t7B4XNw8ItnD13daWlWRxAUEoRFRFSkk/bfeXyMway9lFRR1dipRyHExBfPGUG108d91gJBQcH/Hd39Ozlp6iS323cfqGtoUNsYXhIVE6utqcnMSLexHdI5p0yZZYsX3n/0hHNSEnQQnmZRJT8v79GDe7Ayf9Eituf2pouzixtoVnJiPIrQj9bFR+dkzvlnn/HLQnIcdTbgHs6lrlnApGlz+Pn5Th/elZaaOsl1go/vvb4GVCvvqqioZGVmFhUWdcKZUj9Dlwl+Ac+78oidDU+zqPLg3l1wkcC8WrZ8ZdcfHTHrmvAzfBq4cfJ9J3H7fcGl5zldI1goQkx8dDrWXJ/WLAI399li4hJH9/5XWFDgPtHV+8atQdaDKW6prKwMmoVGd1YHHBnNzc3TJrv1MMFC8TSLBk8ePYTHcROc2ZJflClAK31v+8CKlo6eME+wSACrZ4aDakRy5ddfZV/iy2MzsE2drF933hdY0NQswGn8RHl5hZ0bl1dUVMydOf3M+YsUi9QrKeFH69BoOrme2EVoyNfLV693zbG6Ep5mUSY+LjY3NwdFSM7Tlcetrq7293t8/ap3akoK/Dl9zuKuPDpXICTAZ2skA8sWd1RlddO3hPLP8WWfYsuyislTvLOFwDD0/tlUe+KJDLKxv3Dt/ubVC8pKS1YtW7Jpy9bVa9eTbaNEiDBA08tPxy6G2Nl3zYG6GJ5mUSb44wcUYXYrNTuf7YBK3r1zJ8DfD/cng/vk6XPdptKqUsFDWkLAaaACLLCeg64Fy+trfNmXX+VlWKpz1JmlurbpybfieSPph1/262962cfvv1XzszPTTx0/lpGWduzUGdK5nPIK+PMsK8NQ3wcP+vDi4CkT8uULijBNrLOzG1ZVVT17+uSe75242NZoQz4+PqvBQ+csXGFl3aWjS9yOtpLorOGqsLS0oGIzcKs8EtsX12EN3/cF8xnQLBS+1I2O9x3/nZtWRIaFPHn8KDs768q1G8TQLRFh/BAtjZKUPBiBFwdPmcTEBHi0sLTsvENE//wBUhX47Fl1dWuQkbyi0gS3qS6TZ6hrdvUwZU+Cjw9lpCtZWMY2aUjIxv1Mw1n0Ziifj5SM7P+u3DlzdM/TB7cjwsOdx47xunYTmYsnLILvmmyoZ5sN+G/C8w0pUFxcXF6Gr3dAY9yaZSrKy5/6Pbl/1zeJIIsoQpqXgTZ2rpNn2juO5oRwzR5A5O/KmjpG8ykzwp0PBQMY0yxAUEBgy67Dunq9L5w6mJebO9nN+diJU26TJiPjv7W1ndLv9u/A0ywK5GS3Zm5gPNkII4R8+Xzvru/b16/q/mRQUFJWHe/m7jJpupqGFhsPxONLHJ0SO8zyLLT4wBz6PfGkTJ21oFeffrs2rygvw6xfsyo2JhpJ0YHrWMVJHjzNokBFRTmyIicn3/G9paelPX704OmTxwX5rbnJBQUFbe0cnSdNt7V37JHVQLqdz/TKgpHiZKVooif5Nb48KqWSWrJAsNoefy2aP4q5NB6Wg2xuPAjaunbx76Rf1696I0+Ccv2IihxgacXUrngQ4VbNam5u7ryrvbmJTvFkRsBgSoMCA0GqoIESn9TU1nWeOG3CRHcFRS6eWM/hVFY3xaYzkUjL3V5l3EDFjZN0quuavyeWf4rDR078zqsmy1x2+33BgtFMpx5SU9fw9n3qefZ4oN+Dqiocv4AAtC5oGDzNYhnu06yGhoapkzo3ulfiTx1pLA4nKibG1Hurq6tfvXwR8NTv65fPxETvEpJSI50mjHWZbD5gEJvPlUc7Qn6VMR5oKsDPN8SoNWZYXITf0VweFlgvLq//HIcPWwWTrRCD9+UTs3FRqVhLhnu1iIiIiK7funfN5l31dXWXzh57dPfms6d+23ft7kiBkn8Z7ot1WL544Q2fO506BU9NrfV2mp2VpaTEUPGIysrKd2/fvH754vOn4BpCNTAUIe3ZwMFDxzpPHj7KCRpuZ50uj7Z8YqYzy1RPSlaCwlWgIivsbqcCC6yn5FWDcoF++YcUWzGvWQiCAgKC4uLOE6eCZpWUoKGxjB03nrVd0WDr5o37Dh7ikJTznQSXKX1QYMAQOzsGM0OyjI6urri4RHV1Vfj3UEsrWjZ8TnbWxw8f3rx+FRb6jVhrB/TU2NRi9HjXUWNd5OilVeLBdj4zo1n2JrJ079J9NMVhWeSk0fFZQgZGxrAkJ8Rfv+rFrGaBCU9ayqE9Af5PDY3692zBQnGdZt29c/vaTZ/OPgohH6lj0PPAWzevz12wkCwLTV1dXVho6Kfgj5+CPyAzbIjvMjIxHz7SacSY8Rq8AKtuIrekjqlQUgdTecYtdrbY9jPnLtm7bV1EWFhUZCTtOyIZxw4fPHD4KI0Nbly7+jQwqMMnyOlwk2bFxkT3NTBgtoOJBZqbm0UJyYYKCwpWLF100dML9CgiPCwi7Ds8xsbEtKm4IyRkYTnIYaSTw4gxSsrsz37NgymYMrLERQQG9mWiKDRbGD3OxfP8icL8vJPHjtx/7Mfgu7Zs2nDk+EkaG/xOTupnaMiOE+R0uEmzCvILVNU6VDOCQcCGevL4EbL+OTjYysy4sZE8GbGKmrrNUIfBQ4dZ29pLSFDIGs6jW2CqM2uwoYyQUFfHmggICi5ZtfHgzk3fQ7+9e/N65OgxdN/y+OEDJDUzDfweP5o0xZ1N58jRcJNmVVZWSEt3xV0xMiIchS8MpeA4etyzx/eIVpWquob5gEHmAwZaDrLR1WdnuCkPttCCQn2NL2d8e3sTJhxDNuLs5n7v1tXU34l7d++0HWpHu5cqKzPz29evZ85foL3PsO/ft+3czdbT5FC4SbPAXyspKenso5SXlT24i68xYz981LY9RxYsXRMZFiImLt7fxEJFtRNrK/HoOL+ycCXMVAwbZtK5gznU4OPj277v6JLZk/Jycw/t33fk+AlqWxYXFR07fNDT+xrtHd7xuTVn/gJ2nyaHwk2apaSsnJDwq/P2X1RY+OJ54M0b10pK0IKCgjPnLoabsKqq2gTXKZ13UB5s5FMsE46hkoywsU7X5fgnw8zc0n3GvAe+N+7e8Rlkbe02aTLFzR7cvzt1xky6ewPPYNN/W9h9jhwKN+V10NLWzs3JYftuwbB6ERQY+OxZ2PdQpNOKn59/0479vfoasP1YPDoVpjqz7Izlurepr9+6K+ZnRFJC/LYtmzW1tK0GDiTbAIfDRYSHrVm3gfZ+amqqS9BoLW2dTjtTzoKb7Cx1dY38vDx27a2qqur1q5cBT/1Cvn4hhlYJCQtb29jNW7LSwpIXsM5l1De2hCVSrrNNEQez7nEMiQgJCZ887z1vmjOmtGTRvNm+Dx4Zm7Sp+XbP9/aMWXPo7udTcLC9w/BOO02Og5vi4Pn4+GRlZcEs6khMaX19/cf37wP8/d6/f1db0xrIA4bVgIGDnca7jhwzXkq6myu582CN8KSKmnom8s8MM5Hr9qaurqF5/orP0nnuFRUV06dMuu5zhzQvblJi4shR9EcVwbu8dOVqZ54mZ8FNdhYKn9DKIDk5yXqwDbNvBKfv6+fPgQH+r1++qKysJD5vbGrhNMF11FhnRSXepGXuhinHsLe6uIYiRxR2NDQ2ueB1e/3y+Vhs5cqlS0LCI0VE8CdWXV1dVFSkp69P++3gItTV1klK/kPRNlymWUb9jRN+/WJKsyIjIp4H+D8PCCgp+VujqVcfA7Cqxox31dT6V3oBejxMdcAPw4e/d7uZ1YqF5aAL3rfnT3eFJurv92QaodM9OSnRgIGUk1GREZbtOsIoUlFe3vUVpDoDLtOsXr37hH0PZWTLxIQEcAADnvnn5eYSn9TW0QOdGj3WGTSr086RRzdQjmuMyWAi/4yDaTd3ZpFham5pbWMXFvrlmrcXolm/k5PBq6D7xtCQEFvGqlIf3L935eq1+r16dfRcuxsu0yw1NbXCggIaG2Skpwf4PwUfkHQmoLKKKkjV2Aluhv3pBBPz4FK+/CpjvFCrAD+fnbEcpxXnnrtoGWjW7+Skly+Cxo4bn5mZMYyBnvXYmOhFS5Yysv9FS5aBIB4+drzDZ9rNcJlmSUhKUkxNW5Cf/zzwWYC/f1xsDPFJOXn5kWMmjBnvYjmwi+p98egugplxDC16S0uLc1zefVs7h/4mZr/iYs6dOQ2aVVxUpKJCZ/pqU1MTrgonLcPQqJGhkVFOThZcPtze+cVlmsXPz0867w9+1xdBz4OeB0SGhxOzSoKuDR8xZsw4F2gEvJIQ/wjBMUwUDRxu2v0jhhRZvnrjmmXzkhIT/B4/Ki4uVlZRob19dlaWNjNhWeMnuAQFBkxjIEiVk+EyzcJPOZSRIUpVVEQEUcKEhUWGDhs+1tltmOMoYWGOGBLi0TVkFddmFjGTf8ZMnmP639tgN3zEAKtBPyLDT504pqGpKSwsTHv7sjIMUyULHEeO2rV9K0+zug6QqscPH+Tl5gy2siBKlZCQ0KDBQ5wmuDqOGivB5UYvD9aQFBXYP7f3p1hMaGIF3RJhEqICgwy6Ov8M42zavnf2lAn5eXnNTc2kNagpkvL7d5++fRnfuZKSUgkaTX87zoYLYkpjY6I/vHv3/t2b+Lg4ogMIP+fAwbajnZxHjHaSlukJI7g8WEZRWmidqxYsDY0t35MqPsWVfYzBRKdjm5oo9MrbGskKCXBaG/+LsYmZy0T3Z34Pi4oK01JTaVery8nOth06lKn96+joZmVm6ujqdugsuxUOnW9YXV395dOnD+/ffnz/Dhx74vMgVda2Q0ePnTB8lJM0L2CdR1uEhPjsTGRh2TVTrwzX+CkWX0EnOBZDmrl0OKc6hkQ2btv98f2byoryLZs2PPYPoFH6AIfDSkkxl59eRU21oCC/x2lW9/ErPv7rl89fPn+KCPtOLFwKSElJ29o72DuMsHccyZMqHowgJynoZqsEC4rQ4RUcA/qFCY4t6/ZphnSRlZPbvGPPnq0boyIjvK9cXrp8BbUtKysqmb0cdHX1wM4abGPb4dPsNrpfswoLCkCkQr5++fr5M2moOqCr12uY40h7h5EDBlrzRgB5sIyustj8UbCot7SgOC0siyJuk6a9e/Xi88d3p08cGzLUrr+xMcXNqqqrxCWYS6ejrq4BUsiOc+w2ukez0Gh0WOi374SFNPgTEBcXtxpkM3iI/bDhI7R19Lrl9Hj0VLhCsBD2Hz452XkkprR09YqlQa/fUcxlWldbi0xOZBw5ebmyMibiQjiQrtMssKdAocK+h4Z+C8nMyCB9CWwoI2NTmyF21rZ2FpYD6Q6X8ODR41FUVj584tzKxXMy0tM3r197yYtC5obGpiZmC7uKiYlX/6m/yaV0oma1tLQkJSaCIRoZER4RHkY67w9FSCzTu6/BQGtbWKxth0hJce7wMw8e3cLQYcMXLFlx3evSi6DnnhcvrFi9hmyDluZmfiZNR7APmpuYyNjDgbBZs6qqqqJ//kB06mdUFBbbZtoqPz+/QT+jgdY2lgOtYZFlJhyOB49/kPWbtyfEx33/9uXk8aN6vXo5jR1H+irc+FtQzBWKbWpq4ufyrmE2aFZ6WhrIFCxRkZHJSYlkNbVERERNzMwtBgy0sBo4wHKQJJNDszx4/MvAbf70ec8ZkydkZ2VuWLu64dQZZ1c34qt8+KlszGkWoXgVd4+8s6JZiDEFIvUjMvLHj6jyMvLpqXLyChYDrPAiZTXIyNiU1z/FgwfLyMjJeV67PXOKS0V52ZqVy694emzZttPewQFeEhEWrq+rk2Bm6LDq35kjnZLyGxQKpArMqZTfyWTGFDjJfQ0MzSwGmIFUDbD6d9Lp8+DRBejq6V+7fX/fzi3xsTHxcXFzZ023sR2ydcdOEVHR2tpapnaVlJRowOXlpqnO3SH2TIFU/fz5o6KcvNSlvIKiqbmFheVAcwtLY1Nzsc4vSc+Dxz+LUX+Th/4vX794fu70scyM9NBvIROdx6urawQ9D1BtW3ZTQFDQwKAftdx++fn5VgO5uz4LuWaBSvk9fkSxZwpcPAPD/nhjynyAmYUlz5jiwaOLGTNuwsgxY58+fnDp/JnCgvy8PHxJV4pbyisoWFoNBHkaOGiQiakZsX+GkP6UfspmToZcs5YuXEAajA7GlPkAS3MLKwtLK2NTMxER0a49PR48eLRBQEBgyrSZrhOn+Ppcv3rlEqaUcmV1TGnp29evYEHhx8FEjE3AKRrQ18Cgob6eYngqF0GuWdNmzgz+8NHEzAKkCvw+njHFgwcHIiQsPH/xcljInCGgpro6JvrHz6iI6J9R0T8iq3C4urq6qMgI4pQdc2NDUzMzU1NzM3PzfkZGWlraXX76HYJcs/7bun3Nxm3ElC88ePDgZAQE+MmekZSSHGJnDwsKietO+BUVGR7780d8XExmRjo8U15W9jk4GJbW7SUl+xka9jUwhEdDIyODfobS0hwd4N39c6R58ODRSfDx8Rn2N4YFNW8h/InDYkG5YqN//oqLjYuNLsjHV2XH4XCRERGwEN+lqKik10tfX7+Xnp6+nn4v+E9HV49u0tQug9K4IffMI+XBgwfjSElL2QwZCgvyZ1kZ5ndSUnJSwu+kxOTExJTfybW1+ERjJSVoWCLCwohv5OfnV1JWVlNTV4N/GprqGrCirqqmpqyiIicnz1SAWMfhgjylPHjw6Azk5eQH29gSc2mB2wjOY1pqCjzASmZ6ekZGWmkJvo+/ubm5qLAQluifFPYjKCgoKysnLy8vIycLKwD4m+LiEuLi4mLi4kJCQgICAmCmIemkmuEwzc2NjY11eGob6hsamxrhOVFRMdA+eL+Kqqq6hgZoIgglxdOm6BvyVIsHj38OcCT19HvDQvpkVVVVZgZewgrz8wsLCwvyc/Pz8woLCjClJcRebxAgxDRj48mADoJBp6unq6urp62jo6qqBlqmAv/U1Hj9WTx48KAK2D79jU1hIXu+oaEBlKu0BF1WVlqGwZSXl1dWlMMK+JsVFRU11dVV1VW1NTXgbDY2NDaANdXQgAxxgvXEx88vKCAgIiIKJpiQsDA8gFxWV1fjsJXE6qWgg9lZmbB8RgWTHldERITnG/LgwYNpQGm0CbB3t/V1dWh0cV5ebn5ebk52VlZmRlYmXrmIeQrBn+TQGhY8ePD4BxEWFdHQ0oKF7Pn6+vriosLioiI+VBPPN+TBgwenIywsrKmlDYuwIB8v1oEHDx7cBK8/iwcPHtwEzzfkwYMHN8HTLB48eHATvP4sHjx4cBPU7CyebvHgwYMT4fmGPHjw4CZ4viEPHjy4CZ6dxYMHD26CF5/FgwcPboKKncXTLR48eHAklDWLJ1k8ePDgTHj9WTx48OAmeJrFgwcPboKnWTx48OAm/g9tAMsK1H7XxgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="bottom" width="128" height="98" border= "0">


Biely zásobník by mal ísť von ľahko.


4. Položte nový Relenza Rotadisk na koliesko.

mor9EzsHB6gYNsCUlpEZVQ8AnFZ7qQ44pOAs4PxEXTh75m4oetiwqtZKo81WZF6AmxrqsL0ZUKWR2pb/Q1NrMS8vL1SiZ87bjeU8ifGvQdHmq2tEPHo89OLf29ewgJzttnU9vW9NR1szFH0IcBoaGuJfvYKNm5tn8ZKlc5WUpGRkeHknQ9EZGBiA+KikpBiCBQglIDKCV1DoyXE0O/dYvHrxore3l5GZdePuE2TbJDFCPmcmozApoVG/nbdJkMmhoCxGK/Ug5uIXEGxsaNhqvv3HunP/zN/saG//Njg4bLnlnyeHMqDnJ6L35eTlYYP9ffut4XXMgB4K0DKowKioqP0CAjs7O2VkZjMyMkHcqqOrW1tTIy0tw8XFVVRYYLDKqLGxsaKiQk9fn4KC8oeVqJFPDv3lASj0pNHFoGsQcmKHqsyYOROb0mq/tc3GzVt+dTdGxOo1xqBrxUVF9hfOyc9RGO1aee6uLhDsoNCLUi7YZnWB/AtwMyY9ETBlDHE3gQBfO8Dfv7SkRFhEBIe3FxTkO9hdkJCQvBEU/FP19vf+0CG4JgscuhjgYLu5s70VolEt7SVQOCA8gRo7OOgmbNjDoGj+u7cbrqqnb7DXar+93YWPH9Dj8jfsOs7CzkX2peJP1NdWtmE8fCLPEQGgKEBVsWHzFvCStm3eGODv5+zm/tMx/lcuf3ifdf1WMM5XwQ6LBUFBDVMfRUyusVt3QtGXuH6Dnp4R/Kb01FTwgJSUVfCYLkJFFb2kS39/PwQHqmrzh6ZP+3h5rFtvCnXkqM6GPc+bxETsFFQoopd9vGEnOjZu5F38IIXwLhR6yLrCnuPuFFRU5F+AGxvQukZJSQnRH6lt+QWuHp4Jr19DsRntgB6o855GR9k7Of9yUYXRzfoUmip2zPm2x1mLmsqS58+eQkTp7uWd/TH7TVJCbk4O1ikbLmqsrKzgy2guXqy7XI+Jmdnaau+TyEfwurb+RuWF435meAkmow7cj5mz8LwQxl+BCgV+xsbEPLp/n4uLe6v5DnCBz58+JSQi0tvTq6qmJq+gUFRYONS1X19Xx8rGjm0pGxVQgf3hXUxMzFixm6usrDRPecjtwgtQh0ORbWxsyMp8B7rG8CP7RU11deidYAiQ/3oG0LKszMyU5KSU5OS3GendXV0/HQBl9Zq/n5Or20jsOXnsyM0b12FnptSc/WcvE3/4C260tTTCT3Z2DiLk9P8l3d1dHR2dPd1dPT09fX392JVuaGioJ02io6OnB098voYG3NB3bzMgOKCmRv+DIgdyAaEGCwsLBwcnqJ6AoODwKepX/S5DgXd0ufS7i34/dORiyS88/bRH+DW34+kJMeB5Hdi312jN2oDAILChsKCwtqa6ta2NloaGnZ0dnjFBwe8TpBoa6k2N10BMCvtKGstMdhzBYbwluYHtPufm4YF7QORLg2bBfd9tudfHyzPr3bup06aFBAfB868wV6m0tCTo1k2srimrqLa3tW00MTbZsLG8rGwQNWhz2NbX25Obm4eOnq6upsZw9dpJk2grK8pBHNk5OP99U+7dDa2sqOTj54PyZ7BqdcBVv3Um6xkYCZ4vDAsE1wnxr/O+oHOHMWIuCmZAWAofwdhk/S9zMcBjA15qyps34Jelp6UOrYiOBSraucrzVFRUJaSkwE3w8nCDmNT22PE/L6QEjxBUyY8fPYR9KXnVfae8x1Fi984OdJYkNnYCZocdoq2trSA/D+4XlD0oVA0NDX19fXDLGJmY6Onp6ejo4JaBqME9gioHvlWQPKC1pfXD+8w/j2gGUQaHXVJKSmHuXHijiIjon0cg4JKlg56RyeKYW1pCTJDP+dbmBtDaBxH3IMzcvHXbvyckwGe4GxrieNEOuyCF+hKjrVbnJoCoAXXV6O5zkqSXKkb7YtPYOTigUoEvP+9LbnNTU2dn13K9lVAC4NuFElNbWwPHQHjY2dVJz0AvICgACgXvjX7ymIuL6/T5Czs83FEUlAarjKAgXvXzi4t95n89EN5+/97dqdNmUFNRmW7aBDXngkWL3mZkdHV2vnge+yUnl56IY9bBftC1osIC2MeKKdTw8CRUVlTcCLi6xtiEZViKgZzPn53s7dJSUzo6OoafBI6BaF1p3rx5KqqSUtJDZQ+cWb/LPvCQBAUG7jtg/Tsb6mprt23ZhJ2MJT9Pc88xN2rq0YXApKWzvQV+srERKu9TU1MjuMNpKcnw/YN4TZ8xE8IX7aU6AgICnFxcI2wu8PZ0T01J7vsKMvi1v38AbkpHO9TIre3t7diZrRALlpWVwhYdhe7uhIoZjjcx3fDL0Two3HQNy9z5S2crqkeFB0SHB/T2dIF4wSYiKrpYe+kcRcXJkydD+YNqMyL8bkUFejg+NQ3t6i37lxri3uJLbrQ01sFPHl5e4l/adNNmbLwvKCS0bPlyuOvgkRUXFdnaWC/S0hKXkAAZggOmTZsOj2VTY+NsWVkhIREUJq4EUdhjuU9YWASKDicnJwcHB7hCyW+S7J1c5OcovM96t2KlwfQZM9TnKcF9nDlLDMSlt6eHkooS3Ppp06cTs07CDmGpqa6BzwKqisJ0PWH/9PH9+8T4eCj3EBmAZkGp8/HyeBH3HPtXEF8lJWW0Z6amJi0z+5c2c3Nzr1ipf+9u2K3AG7ssLH8ZboMLvGPb1toadBOVtv7Gddttx0UK3+F0tqMHIbDhO5t/eXnZzevXv3zJoaWdpDxv3qrVa8TEJUbb6DkEFMjfdU+DP4QdO1lSXJyBHoaNbk+or68LvB4Am5q6xn5rmzkKP88UQOsaBa7tInR0DIamFotXrH8eefvFkxDw3eDa/ld8sR1GwxGfrbRh17FxPQT333RhPHxmggWh8DBDZfXLZhFpGRnsTQMnH9NNjn5yL3l6dXV1g6Jx83CDll2wdwDNXWlgODDQ7+vlCTWbkvI8OBucE9wW0Dvwa6ZNn3HndpD/ZR9PH19ZuTkQR4DjBt4cdpYVBycHLy+6E011vjq23wDblk80sOFhc3OTu6sL1M+wb7Ztu9159Jo4a03WY40BRzUlJdnTzTUpMQGFGfM5X12jpqYaVB48VohD/yDEZuY7QNcaGuohGv33GFEfT49LLk7gQlBR02zcfXzhMjwPIiUOne3oUsrKih9d6+nuDrxxPSbqiZCw8MbNW8HPZWJiwsuZfweUAdiG5jhh20wh5nh4PwJuXGL866SEeKifTp09N7wxYah9DfcLs7CxG26w0Fu341NmcmbKy49vE+trKrDeBCMzq5zSwoXL1syUHMUI3vFCTw+6HZpAcdnrly9Skt9YWVtTUY0iHTYDBhRakjiXLtPFvgh1KWxDwzviXifCXzs62u0cHCFoSHj9SmPhogcREVGPH2/aagYB1/oNG/Pz8hgZmXh5SdyDhs1kB0UZZAt2luku1zdchdW1ocY1CMZ1lunCZmxkCN+YhKSkje0R7J/gszyNiXayvwjiDlW6lLTMT+eHg8Gng3dd8/cbrmvgoO3fa4FtDmbj5Nlt6ywug+NKeiSnvx89VZZuzMvXQkzg6+2ZnJQEcoYd+0oS4L4rKCrCduT4ifv3wj3dLkFwCtVSUkKCs5v7wkWa3w/D3/VoICyFDfa/9vaA7wa1HAcXCWI0okHQiAx8bFcPj9KS0va2Nk4uLqge8ZWymAMzhBjcTEzLK8Vuy73DB7i9iE/82tvb3dNbVVmBl8uNBeofvurAt28CAoIOLpfaf6wV8O9vA9xSFGYGwtAr4LvBBjtQt98NDXG/5LrHcu9Pk2TMzLeDruV8/gQqBg4g1Mc3rl11cXLANtLJKS80t7bD7zqeRKYfs248zhEilvCw0NCQ4F17LC32WuHJrrECBWD1WmOosS77eHm5u0G4arZpwwGbQ1gLMYWDYkz+2r+ZREfHM4UErelEhpIS/dRhR7fgl9aWlt7eHnZ2DmZmlpdxcdevXb3g4HDNz09cQrKutmar+XZvD3eleSr5eV8MVq2ip2eorqqip6cDz+WXZ3ufldXZ2aGi+k/WNnh6fyfK1BgYGJmIP4Pi33z79r2TTEBQEOIdkzVG4hLfx5r9W9d6e9GOyaRf9VRC6YcNir63p8dVvyuHjxwVFPo+zk5Le4mwiEhpSUmAvx9E3yePHcWOr5xER2+87eBivbEmgCM5/f1YXcNxVEpJcfHxo7a6y5ffjXiIV7vwA1Rje60OaC9Zumv7tuKiImcH+8qKCjsHp4mwuh2pYGRCR0ntw1YbwhfV1VXYbtbYp0+zMt+5efm0tjaLTp3a1/f148cPPT09EeHhy/VWxsU+y0hLB/8L7mhZaYmktDQnJxc45xBdQv0MHllvb+9Kg1UsLCx8/PzNTU1DwgfnbGttXbBoEfbXtNSUstJSozXGeP8gYwTkGIXxi9dv3IzC9K1DqV28RCc/L3efxR5ZOTntpTrz1TWwTTzY9DC0k377AMOXc/L02arKSkd7uylTpsDnxXaDbN667czJ489jnw2tZjt7rsYWy5NcvOQyoXIsDGDiUBpaXPy1PTvM6ejo/K5dJ/PUpGLiEo+inoK0Jca/vnM7CB4QRNdwh4kF3Rbb0tyMwvckKkFBYXQ3d1tb9scPs8TE4l+/7O7qAreLd/LkqdOmg4rNVVYWERUFN01QWOhNYhIjIwO8CN7cl9xcDg4OeNQtd+0MCgkzXo32U674+mzdZg5V2Vk7u+LCourq6p6ebmUVFThhHzpIGZyrpHzq+DF4zrEGDA6iDh/cP2eOAgMjIzafD+FW2PvdJCrsfksLeozCUGhJSUkpKCQEmzym/6u+ri4i/K6n2yVQdklJycFB9IAA9r8tZAUS7+bpDVLu6+2JXjlsme7adSaXnB2xq+Fx8fCt32mrqIaf/KnkAHZc2GjbTLBJSe2dXMaS9YSYQC1+49bt/XstIh8+gKodq2s494j+p+GejHapqqoq8X5mRiams3b2oGWYJvDvZXK5nv7AQD/wtbcXOxUctElISDiq5THoWnd394yZs6Cymq8+v7i4SE1dnXYSGnhzSXGRsIjoEp1ljx8+zP740cXNY6e52WLtJffv3evp7l5naoo+aV//0NUL8vP7vn7V1dODKHjoRQiNaUBgaGnG2FIzKioxI4RYfrOYAzcPD2zyCood7e2ggCysbOB/QfgMHhmI15/PDFIOm/8VX2yOw3XrTUH94XV5FU1FNULlBRs7X7/2NtRWUlFRQ9kb4YgTGlr0xMnent5RXQgcWA+fyyzjagUiampqdy8fcDCfRkf9GOeByNromSyAbqOByOgPzVU48++FsuESNBjo6elZMcMs4WmEn7st0A3/+oar4BBLKyvQHgg5p06dBvK31RydJk9WTh4EDnwT/eU6V64GUNPQ1NRUg+tXVFBw9MQpIWEhEDtJKamhC8HBSvNUnsXEFBYWHLI9in3Rx9uTmooKvEha2knc3DxU1FTbd+6CwA0+PoS9YuJinJx/yRGEA6WlpagRjFFgYmaGTUBQEAKQx5GRd4KDhYSEFmlq/TUpHlQPsU9jDFbo3gkLz8rMTE1JfvbglsaSVSLTfz3ak8h0trdWlhVWlRVVVxRXlBZUlhY01lVhx6kys7BrLjdeuX4XLe1f0pnQYiaEwzczwotG3Au/c/sWebam/RXQeidXtwv2jj/GeZDWnPGJsKgYClNiSoqLSbgixnDo6RlA47i/ayKF7nI9+J/tseMozMjM10nJ2Fvt6u4JP1carsIOfH0RF7to2FrlKclJ8HEgrIuO+ifxS2FBvu3R48lJSV3dXUuWLnOyt/v44X3I7aAr164b6uk6X3IjhK5BGI5CDX2cvwN1tQImt0pdbc2zpzFBNwOX6600Md3wh7csXrIUNnBg+we+e6x9vd0keRyawRMrLwLxwmpZVXlRS1P97w5ub2t+EOz7LvnF4YtX2Tn/9P1gha+np3skNjyNjobo3t3TZ7TGkwmfsrNPHjvyPisTaV/DHZHpEtTUNBDCfcr+SExd6+zs/PjhAx8fHw5ZELBg8rKhluosg58lJcUzZswavkD9GmMT+ETgmnl4Xx56kYODc9r0GaF3ghcvWVJUWDB12vTurm4eXl6IZJsam0RE8Z+Ltbm5qaIcHYdOnjzqJh4e3smwCQoJZ2Sk3wq8Ybpx0/oNG/9wPHyl5y866GihO1Kw3dwE5dvAQG11GVa8QMXAF6suL+7u6vjlweChi4pOBacYvn8oZtNnzOjp7gkNCQ4PCy0r/uJ8YudZzzCITH93LVpadAcx3Ka/WpX57m1aagoh1lf9A11dXS/jnmdnfywrLW1pbsb6lRBRMjIycnByCgoKwedVVFL+d/jyE21tbc4OF2/fuokdn/Dj60ActtHzP/auAqCptQ1PWpDubkG6SxQRERAVCRUbRMTu7u7uBgtRselu6e7u7m7+dzve3UkzNpj397nnzrGdnf6e73m/7w1KaioRCZnMlLjoqMhFJksmbL+JCfFXLl7cd/Dg/j27wE5EFAouxlRbT0hIGJZ+H2LiKFG4jwWSO+HYyVPw2tTUrKSswsLKAiuEBAexsrGNaA3hgZ9h6OJ1QNx411KgpaMTny4BC9iYoN02b902VFkDkDM0/ziIkFGQE7Y5dHZ2AIWBEAMWQy+FueUl+V2/V5bBAtozUJcYLOLiCJcJCgkNjDlRUUNn1jy4b09eVorbJ4dFy4es8ESHGSRFZmCGx/Url5/aO4zhxMaBstLSr58/Bfj7UVJRzdXT05mjKygoxMzMTE1DA3e8q6urtaWlurq6pLg4OzvzxNFDFeUVYFsoKCquXrMO1um3NehusRHonJycR46f+muHjgsKajoYXouCXmLC8sDk5eYyMjJ0d3czMjHBAo9IRPhPZhZmVTWNlubmc6dPQusFVTXwh8lJSVmZmfPmG4SFBiNibVD09vZ6urv19vYICgkzs7Dw8fE31Ncz4gROI6FjYaEhuTk5nZ2dh48dJ8ZpBgcGwCsbGzvduCN1RMTEYPHz9XnlYH/o6HEVVdV+K3R3dVNQ/Lp9gR6fRKfLDNjGaNH8z6AYvGKMylzsoNhAwNlhyEsMdBhaiU2fzs0z2qy2y1esDArwd3X58c3x0RxDcwbGwSeCGZnQfog1NTXDb83D3W32HF2i1qxAAA/h08cP4ek1NTPfYLdp0Gko+BB5tuHKzJ4zB6mmUlJSnBAXZ712tf58A+sNtsiaYHgeO3wQlCYKo/KsbWx37d0HfcNfO3RcUNLU/WB/q7mpKTI8XHPmzInZKbCJjKx8QX7+1KlToSWstly27+BhMNkunjuz78Ch1JRkXT09UPWPHtxX19CoKC+327I1LTUlIT6+vKy0r6+vu6urX0zrmhXLz164JCQsgvxJRkYG5gAvL29URER3T/dcPX3oMN++d+43Aac1UxvX15ewgH7C2xNdQAD4iFDblJghJTZd4sWzJ0WFBabmFrj7oqCkAKN1vqGRl4e793dHauqpq+wOjGabNVXlCHmVgUWJGR1rqBucQeDq8fLyQUMF/QgMhmYxcXHG8YWjHzp23Mfbq7WlyfnlnfU7Tg66DiMLetyzvLxsmO0EBQTU1lRv3LR5PAczIoCYLp0/B6Js38FD2AxmowdcPVgWLFzk8v2bpYXZybPn3r15jTU8NbVmnjl/Aa4tsvKveIO/gg0/CIpK8gqKlhTkeHq4TRivVVVWgtkL5PXw3t26WvQglLCIyM+wUC4ubgpKSjBCl5iZAzHN1J4FLPbO8e3K1Ws22dq8fvd+366dq9asdXdzycnKQvWhoElgopet09PSWNnYv3/9oqM7B0loU1lZMVtHB7pWcjJy6AzlFBQmOI9FSFBgbS2aIMZfrxYXoKll5RW8vDyfPHp49cYtGVlZFDrxYRvi5nL/0RM7G2uQdS4fnzOysC5cZoP7W/SgWGkhmrzy0UP7wGUgytrbWgbdETU1NfQTYmJoFYaxKCVEREQGGlDjBLCD1Xqbxw8f+Ll+MFiyGh7Fgeuwc6EFYH1dXVtb61ByDDQRYQ9sIG7fvJ6dlXXo6LHx5/VauNikpaVlibER4okNhuexk6f7DQSNK5/HXwB05ps6Pr0WHBhYU13NyjZcekJC4fb9B4hT2ytHp6m0tC9evY0M/8nNzWO4YEFfH7qIjL+vT1VVla+Pt4amFlBeWVnZVBoaYL26uloRUVHgL1GMUggM8D955hzoPioqqp1bN4NRgM3SZbd5K2x/rfV6aPPwbUF+3gScFy7evX2DwkxWEMMvFIkbvXn9qpKy8tbtO8nJyRxevzU3WfTp249Hz16sslwKQtXxydW+3l4Wdq5SDJEVF+QAqSExSQMxbdo0EVF05jEgMFEMlwkJC09MT7Bt527nDx9qaqod7p49ds1h4AocXL9c+eBGE7aTGCVysrMP7tu9fdeenbuHTHI3emSkpx07cigKU8QHMTx379s/cDT5rx06XsxdsNT55d3Ozo7Pn5xt7TZN5K6R/ONAVaJiSEeN7p7sX7/9dWB6+pRUVLpz9aCl2W1BZ6fQnjULml9nZ+eMGVKgwhYvMX3v+NbMwkJBUam5uRnXNRcB4i6HwhTcmsDTQrs6+2KyrSkqK4PkjIoIl1dQJLjYUVFTrygvW7vK8ulzB2B5ILW9O7dfv333uf0rM5OFIC6guxr0hxwcHMBccFWByYDL4J9JLB1AT08PZt3hA/uS435GBHmqz+4/rsrFK4TUc4AzmhRe27d757sPzjRTx5CWZlA0NjbeuHr59UsHxPBUVVc/d+HSCHklp/xVbPiCnoFZe95iP7ePn50/Wq5YSU8yLtpIwksWFrQEQ4aTdNEBoVPOnL8IWkxOXr6qqhrUUFlZCS8fHwsL24/vX7Vnz5qsLPi4ePzgPjy7oBNl5eThz8yMDNAaNDQ0M6SkQWkS0AWak4ubjY3dcqn5lx+u3d3dOrpzHV48B8vuucPrxcaGDZg5RD5+AUlJSWAxEWRof9yDYgTHilWrHd+8TkpMeP3okpL6nH45ymloaFk5uKsrSpF06hOMZWZLPn75Nv5UNLgznuzsHIePnzDDGSEdiL9+HgSA6erNQV5fW1ta3r55vXkrttIzUSrsDbMC6re4kSHDOZEPKSipuHl44D1mOBbtnfvPsPGQsZ8TExxaVlaKVOdUVFYBjYYk8ltquQJYJi01JSI8jIOTS0paBm/nj34gp6AwWGC80HD+2QsXQcDGxkSfO33q2MlTd+8/slqzsre3F2zVO/f750klNZw5f8Fs8UIgr8+ODy3X7+73rbCYFHyFODlPJLZu2nj73oNxklpiQvzxI2hXWxTG8FxnbQOG54jJLP/6eRAAnFx8ukbm3j+cPn14b7LEdMTgxL8YBpcvnO/o6ACxpqahifs5qCQNrZmwlJeVpaYk+/l4s7GzwTp0dNNoxmeiAnUaGi98/uSJqYWF3jx9EGibbNc/evpi87bt9+/c/v71C3xoYmo2vtMiLhSVlM2XLnP+8N7lw3NdA3Mu3t9mG0UkZKJCfRITEibykNBFhCsrRu+2MhBwo0GjffnsjPRtWjO1T587j53xHB5/x9cIg+XWu0L9XFpbmm/duDZM+a+/GB5RkRFI2SdQZEO5FoPtjEwmVFaUR4SFtbS0gJob537B+paWk3N3c1XX0OTg4DC3WPbo/r29+w+GhYTExcacPH505qxZYLGOcy9ExeFjx7083BsbG+3vnT188SnuVxKYbNXV1VWY0osTFBjj4+U1Tx/PDAKtra1w/Z88foiESYA2P3bytNE/+Z9Hg7+8RhgwMLEstdrx8v6F8LAwDzdXw7Hcg79A0NnZeeTgAeicOTg520aKZ0wBsyo+Tk9/PgfhkpVTU1Nbr1l1//FTfQPDF8/MrTfYXr15a6GBfn1d3anjx+49fEyoHREDrKxsu/cdOH3iWFxEYGx4gJLGHOxX06UUkIA/sOInjNde2j+3f/VmrL+Cu+/k+PbmtSuVleiiSHR0dKCabTduGuus0d98HgSDsfm6n/7umalxd27eUFBU4uLGX4H/f+LG1ctIST0xMfHS0pKurq5BndEbGuq9PTygfa5YPVzIJx4ACxTYYYvdBucv3999/LRymQW0zO27dl+9dBFU5IpVq2dqE8sPmSBYZ73+3ds3mRnprx5eVFDTxgaNAimIz5BPS4oO8PdfsWq4LACEAnQ64tOnj5WMQC/fuHI5KysThVHQyyxX7D1wED+Z/FevEQxTpkzZdvjygY1LmpubTx478uDxMwrKv5d3tPD38332BC2Ilq9YefnajY021s1NTf0ym7c0NyckxFdXVRovNpk6br+BQTGVllZFVd167Sr7V28vXrl2+MD+y9dvfPr4ASy408ePefoFkHLpWzIyspOnz6yyXFZalOfx5Y2xhRX2KyUNHeC1kKDAoXoLwsLDzc1g6EC9gYC7D71aUuKvmY1ZOnOOnTg5lA/HaICtb0C6d+sPAg+/8IZdp+5dPJCWmnr96uWDR45O9hH9GSgoyN+3eye64KmY2Kmz5+ATcjKyvt8rgBcXFUZFhMspKBK71h8jExMfv+DxI4fPXrgoJi4eFOB//NQZsE8zMzOcP7xfupzksqXjYuas2fPmG/h4eTq/fjB3wVJaul/zhipaem+fXm9paQn094MViH0Y8fFxW7bvGM2a3p4ed27dRGpKAOQVFPcfPKQ9W2ecB/BXUBAYcwxM0xKjfV0/gOUiKCRkufKPL/xBbDQ1NW1cb1VfVwda6f6jJ0isT3l5uaSUNLzBZCpHffvyiZGRydRi2VAb6e7ubm1tQZcLx1RvoaCgoKSipKObhp824eHlzcrIcHzzCmzP/Xt2PXN4pak182dY6M3rV03NLQhVGIxIOHLsRICfb3Nj/XenZ5Y2v8pH8QuL8wmKFRdk//j+jdi81oW+DZ3DZ5Tp7e2FBvLowb3UlBTkk+kSknv3HzQwMiLIMfz18yA87PacLi/OT0mIfHD3DjMz85gE+f8bOjs6NtpY5WRng8Vw4/ZdrEM8OjEvJtErEBOwjIqaGgND/2zg8Nu83Ny8vNzqqiqwN2hoppJTUFABkU2Z0oNObN5VW1PDysbGxMRMRUUlLCI6Jv8bcQkJD3c3JWUV0B3nTp86cPiI6SLj0pISsEnBUibU6RMDIqKi5kuXvX/n6OLssMB8DZLPA6Ctt9DpxS1PD3foSIhXzBuFCS5GfMIHRXtbm9M7x+dPHhcVFSKfSElLb9uxa8TkxmMCSfc8fyjIySkOnHtwbPuKovysi+fPUVFR6+rNm+yDIkVAv751sx0S67f/4GHsRL6fjw83zy8OAr7DzeWLoLGxIcDXt6WlmYeXX0RUTFlVbdBgTH8fb08f/9ycnLKyUtcf379++igqJs7OwTHKKR3NmbP27Nzu5uX7/OkTLi7umdqzQkOCQWKQOK8Bdu/d/+3L5/a2lm9Oz9ZuOoh8qGto9sHhDtAKfLV67Tri7b2qsnLQFMcV5eUvHV44vnmNlDoCQLexdfsOPX3CV8n5G29AFExjYDxx3f7I1uVV5SWnTxyDBkwogf2fAaitLXa2gQH+KEydAdzhmNs3rw/kMiyc3zsB2QGXjRiyRk5ODlceE4gupj1rdl9fHzRpf3/fhvoGETGx0Zio7BycwYEBO3fvuXPrxpZt24HXQCEG+PvN0Z076hOdBHBxcwP5vrR/4f3j/dJ1W6fSokfZ2Di5FdRmxYYHvnzxnKi81t3dQ/F7/t7EhHiH589dfnzrxGTThNunO1fPbstW9d9drwkI9O7LSku6u6ZRUuFZOfUvBgUrG+fZ229P7lpTUVZ0/syputoay1WrSSSIahTviRtE1dTYuMnWJjIiHN6vtbI+euLf3GHPHj/i4+dHjFBcACv19va+eemgb2hE/fu3PT09YLe2NLeA9YluOX19FBSUlFSUFJQUNdXVWJd3OIwlZuawfP386dmTx5JSUiDfUMNCQ2vm5YsXPn752tLSIigsLC4+PSsrE3iBxHkNsMFu05tXL1tbmry/O5lY/sqmu9B8HfAanAJRqZmRkQEENQrjkAgdySsHe+y0AM3UqaZm5us32I4ybABvUHi6u9ttsKaippFRVFfWmKOsqYtNbPIX4wRcyXN3HU/vtSouyLl353ZZWdnOPXtJIbB8clFSXLzBem12Vha8t7G1w02of+fWTT8fb4PBvJqBld68tF9o8m8ib+As6JLBqCEjJ+PnFxAQEKRnoEdSLT1/9sTIyJhyiAF+hN0unD3T0FA/YrErbl5eVxeXefrzfby81lhZnzh6OCgwoLKycsSM+5MLuCCGC4zB+nb59GrxchukawG9JiAyvTA3897tm8TjNXp6BjA5L1845/TOsa62FvkQJCS6ysTqtf18d4gECjIytFtuZ0c7EDksT2+d5hcSV9XSVdLQmSGrTPZfbIRNjfUNdTW/lvqaxob6tpbm9raW1tbm1pZmeN/R0Q4dP5gwmNHnrp7u7j4UupIeGVws9Asa0BNQUlFTga6goYH3U2np6KYxwEJLR08HBhIjMyMzKyzMLOwX7judP7gxIyXu08cP+Xl55y5eGqog5v8DwkJDdm3bUldXB9fz4OGjm/5NE4A6c+pEa2vroKQG+s7bywNLamWlpempKXLy8pu2bFVRVRsYBd3Z2cHDy4cU4hoKy1ascHj+DLbMN2zuViVlFae3bx4+fX5w7+7TZ89TUVGBDAHFR+zssuOHje1G4LWayrKEqGBF9dnIh+arN908syc6KiowwF9nji5h9wia2t/PFwRagJ8vvEE+BGNznfV6A6MFE9mjU+gbGHr4h4YGevv5+ERFRsA9K8rPguWz4xNorIIiEkKiEvzC4kKiksD09AyklaFlGHR1dZaXFJQVF1RVlNZWVVRVlsKbmsry2urKnp7+icaICuA+JlZ2RiaWhvramOioZWZLVq+zmjVbh5ePbyJrDE864KF/cPfO3du3wGwEe+TKtRvYKio+3l5XLp5XVFYVEhZub2sbmKvLy8NdXUsL3nR0dCQlxKmpa9y+e28YfwtrG1vLpWYLcIpsDYSYmPi5i5cN9HR5+fiH998ES9bN5Qccrb+/n67ePE93N/iT9HkNGFlMXBx0sZ/7ZyyvzdJb6PzqQVF+Nlzw2TpzCOW4Wltb4/T2reOb18WYUtYoTAiUqbnFmnVW43GvxRvoJ0NAUEjS1g4sAugtQ4ICgWj9fH1ASba3tYLKgAW7NggQUHN8giJ8gqKwcPMKsnPxkoJPb211RX5OBph7ZcX5pUV5QGc1VeVDFcvABbqcFwsrAyPDtGn09JjyutD509BMBSkG/6HTKlJRAjHBOcLW+n7939vT09vR3t4BKrcNjfb2duj2GzD/wb8N9Q2trf+mhwbtUFlWjP2zqanp4b27sIDo4+Dg5OEDfuMXFAIIC4uIYOcB/2MAhbV/zy5kQA3O99GzFzKysvC8eXq4P7p/T0BQcIn50rTUFLA0aWhoTMwscBkffgtqeOpUWiCymKiI23cfwOUafncgDQwMjdxcXYanNsCBQ0ec3r1VUulfyQUXUjKy0GK/urjaWluZL1sGvJYQH1dZMZw3A4nAYpnlpfNnI0K8W5oakcJU8CSvst1z6eiWlOTk9+8cx+9fCdLvzSsHIPrOfypsAZmuXmtlsWz5iNmEiIffejxaWtr5hkawoDCFXiLCwzLS02HJzMhAGipiuyXHhWN/ArYYF48AL78wNFA2Th52Dh52TvTCwEREKxrtuJSdmpeVVpiXWQBLTkZzU8NQKzMyMoJJwo1OAsHDw8sD/7OwsrKxscELvKEeMD5NEICsqK6uqqqshKUa8w4aZ0lJcXkp+t/mZnSlSODH8vIyWGKjo7E/BEoVEhYSEREVmz4dScfKMiHjEUTF29cvr12+1NKCfoS0Z81etWatv68PtLfa2lp+NKNZwEVxfu8kIia2aq0VNDyw+4D1ZDBJJQGFBfnQAWRlZNRUV7l4eI1yp+s3bFxuvmREXtPT1796+cLwvAYAJo0ID4fnRkJCEui1u7sbun/Sd/gws1h69dKFrs7OyFDfuYa/Ui1pzJovp6yVGBN29dJFowXG+KXJhD7p62fnN69eYh1roSsCYxMEGvFmOUePf+q2DIC0jAwsyHuwIAry87MyM7IyM0HWZmVlZGdnt7W2wlddnR2I3drv51TU1IxM6AEmJmY2ZKSJnpGJlnYaLd20qXTwSg/vp9LSgRaioKCkQMsiEEdDTsh2dLTnZ6dlpyflZqbmZCYX5WUPaksCT4mIiAgKCcNTCNQgLCIKGggUGZ7XZhwAukTK5wz6LUi6/Py8/Lw8eC0qLIRXuKrICGt7e1t6WhosKNdfKwOvTQcpLy09Y4aU5IwZf1Y4fXJS4pmTxxPi41GY6EVubh5gfKd3jtCpKCgp002bBs/VF+eP9AwMYOVhw6Th9tHgVBjJyc7Wm28QFhI0pvwQsDvDBcagI0Z0+NTUmllcVDj8KJuwqCiwLWwqMiJCTl4hNib6Z1go6fMaBweHgqJSTHRUzE//uUb/ppCz3Xl89/rFNTXVZ0+fvHbz9pi2CUTm+ObV18+fkO4ZhbHTV6xavWLVGnZ2UknlNCq/XOhCgSBg0TcwxH4IfSzSOKE7zcvLLSkuLikpqf2nTCFIqqoK9JDWmI6GnJwC/gNjrw/5f1hDkpaWbroEdJ+S6FcJyemSM0h8igoLBkZGpHQI7oe1tTXQbeRkZwHHpaUCUpA81CBqwn+GwYKsxsTEJCUto6Sioq6hAWw3CUc/OlRWVt6+cf2z80fkJgoJixgZL4QTB14D7Z+bk5MVAPqrBihM39Con8EyZQoZ3H3sn11dnX7eXv7BoWMdeLa2sUVLtpF4DVq+q6vL8LzGxMT8s7RUWUXl1InjWjO1gdewd4TEoaunB7wWHxXS19ODnQYUEBY3XWn78dWDTx8/GC9arDtXb8TtgED79uXzu7dvEhPikU+g55itMwfUt57+/AkuVzYi8I83AJKGBfo63A872tuB3UpLiisqKsAEqwFUV4MxBpZYQ0M96BS4Ov3imXEBKmyYQX0aGhrJGVIKiopyCopy8vKiomKkMLRHKLCwsIKAx9Xw0HOkpaWmpaYkJwISoOdAYQp3h4WGwHLvNvoWGBotAFuDpEbl6urqHJ4/feVg34ZJCghkxM7OAbabp7sb6G4qKmpaOlqws9U1tUC1DboFBkYGeFSwf/b19s2QksJjNg0aG5Cp64/v0HSHWY2ZmaUTU7FteEylndre3tHU2CingO6QysvKqqqqSEehDAXdufPQgwDNTalJ0TKK6tjPl1tt+xnoWVyQc2DPbg9fv6HuBQBI/IPTux/fviIjCSiMYbTccsXKNWvxKAM6MSBwHBWYEiKiosPnrmtqQg+yNzc1Acd1dnaC8Q9kBq+YaNnOnp4eXH8KFObphH4GriBYYf9Xzl9IzzH3nxgsMFSTEhPBsouOioSlsbERiM/++TNgkPkGRjZ2dsLCwpN7wBXl5Q72L947vm3FjFFQUlIqq6opq6hOwTgTwb0bZUIuPj7+AD9f+C3yJzUN9Trr9fgdktX6DSDZhuc1eBrhCRtxU7y8/L4+Xry8vNiMYEmJCXNJPkJOWkYGaAgMqZyMFFxeo6Si2nPyxgG7pVVVlbt3bHv11qnfD+vr6j5/+ujk6JiZkY58AjICtCqYnAZGC0h8Kv9XXsmJBD0GE7vP/wKYWVhmz5mDlLAF9v8ZGvLj+7cf376BWefu5uLt5bF0ueWmrdsmZRIKLJ03Lx18vL26u9FyGygMDmOZ5UoWvAqq0jMwAGtj/2RhZRvKw3ZEjEaypaelMrMwj7gpVna2hPh4vXn6oKB/MUV2FunzGgrjowtHW1NV1q+li02XXrNxj/39S0EBAdevXN57AB1JCuZUYID/R6d33l6e2ClOdG70pXA/V484E00i+Bv3/kcCiEN7tg4sx06efu1g//TJI1Bz796+8ff1PXH6DJh4E3MYYIi5fP/q/OFDXm4O8gl043LyCupaWvT0DNA29A0MwQKdNsZuDHTBdAmJjPQ0xPVJUUnJ8e0bVXUN/A7S2sZ2qeniYXjN08PdbOnyEbfDyMgUERYmLCLi8v27sLAIMEVe7kSXi8YPyBDnoJrUdMWGtMSY8GDve3dusbGzV1SUf/r4AXQ38i3cO129eWBxwiupjaANjz+A1x7euyunoEDiKZiJhMaGhujoqKzMzKrKyu7uLkpKKtBBDIyMnAAubkEhQbCJtmzfsXqd1a3rV1/avygvL9u22c7WbrPdli2YDRAlOLSivCLA38/T3S0yIhw7t0NFTc3Cwrp8xUqsV+1SyxWvHV4sXLwEjxOfISXt5+ON8BoHJ1dcbGxWVqa4+HQ8NgUsabxwscv3bwsXmwz8NjEhgWGkUCoE0Jd0dLRzcXGXl5Xy8fODRC0rLcHjeCYeyAQULd20QYejN+8/nZEaX1dTdfLYEeyHomJiIM/Mly4l8Wo1Q4HUea2rqwua0OZt2yf7QCYa0A5fOdhHR0UOPynMwMAgISmppKyirqGlpz//yMH9Bfn5jx/eLywsOH3uPAUFwQZB4EYAuYSHhYUEB6ampGAnf0AF8AsIAAHxCwqChAkKDJg33wDbt6+xWh/o7ycsIiogKDim3YEpKi0jGx4WqoGZmDIwWrBt00ZP3wD8Dt7KZgNItoG8BtbuscMHjUad+YuampqCgryurm4GJudldXU1fsczkejo6EBiAHj4+t+C5PhIHxfnEH/3jn+q5ECvuchkydLllvBETfSBEhSkzmvJSYkysnKTfRQTCngKd2zZHBvzr7MuCysrFxcXLS1tZ2dXc3NTQ31DbW0NwizQMqMiI2FBYawGBUUlKirqrMwMd1eX9ra2Kzdu4T3TgjgtZqSnJ2MqP6UkJ7e3t2O/BRFERzdNWFRUTkERW2qAlY2tu7sbNNq69Ruwa+roznV3/UFLRzvWnl9s+vTOrs6YqEgZOXkgFFOLZYsWGDx97oAU2RsT0JJtkcmPb1+h0WI/zMnOvnv7Jhz/6LdDTU3T0dkJ1wEZj0N0EIkjJTkJ6RoFRaZPwSju6soyH9dPPm7O5aW/Yp7g+qhraAKdGS9cNDCI7U8EqfMaCARNrQkaLSIF5OXmLjdfghQZA5JatWatzhzdgfE6oJ4qKspzs3NysrOSEhNjY6Pz8/KAU0DfoTCD5fAo+/v5Hti7+/K1G5TDlo+BNRsbG+pqaysA5WDIlmIchvPz83KRaU1csLNzaGlr687Vk5NXAIb97Oz8MyyEipoG5Bjia8LJxTVX3+DTh/fmy/4dsQLNFRochIdBKiUtE/EzLDoyYiYme5qoqPgWO9srN26KjZRfaCCs1tuAZMPltaOHD/DxCYypbjwZmKLtaI8QJEylo3Nk75BJR2hIMAqtf5n4BEVD/Ny9XN7HR4VijQAeXl6Lpcstli0fq6AmcZA6r0VFRqxcPRGVwUgEu7ZvBVKjoaE5f+mK+dIh0/lTUlLy8fHDgkyPojDObv5+Pp4e7iFBQT09PciH/r4+aopydJjgSpqpNDTUNL+Gyvr6QAq1t4Gka21ubh7GoxB6cnjilZVVFZSUNDQ1p0tI4n6LuBaDPLR//gyEFeKZAboS2C05MVFG7pfQZmZmqa+rh73g4W+orqmVm5Pj5eE+39BIYsYMIWHhY4cOguW7Y/eeMTlPYSUbWOtOb9+8fvVy2dijBcjJyXp6umFTtLToIJYGjD/m8In8Jx1uLi7wSs/ItHaxJvRfyIfwgMH1XLbccvwVUkgTJM1rLS0tXd3d+MWv/YkA2zMhHp1l4OqNW7jKYjTg5uFZuXotLJUVFc4f3ju8eIaIPhTmMmI9KocHyBCw8rBRaJIzZoBiGtEpR3y6xIXLV7OzMjdvtJ01RxfU4gxpGZdvX7C8hkIzoHxSQvyYjD4sRERFgZqd3ztZLLekpqHRmatXXVW1d+eOafT0q9eumzVbZ5S+VHrz9NesXP7k0UNRMXE8SA2F8RAGMx8IGnYKpwndwnvHt9YbbPHYFLFRXlYWFhbq9uN7Wio6frO0KB/5XFZObunyFUtMzf7bybJImtdArKmqqU32UUwc4uNi4ZWJmXmspIYLMFq3bN+xwW7TB6d3t65fq66uQmFyJU2XkKBnYMBKM3jcBYSEKsvKj544yQJgZePi5oJ/8N6vmPh0b//AZWZLwMZRUFbh5eMHm1pYRAT5VlhU1Nfba0Reg8Nra2vrRqe+65qCmkJGTgZKk4qKCgQg0GtVZQU7B9okZ2Nn152nD+az45vXly+cZ+dg5+HhBbNdQECAlY0dBBQZ2ZT2jo6G+gZYJzkpsaiwMCU5mWbqVGUVNXEJ/DO1wnHRYdwDQcPqGxh6uruBULWy2UAicS91tbVBgQHhP8N+hoXm5/3mg8LCympqBhbncmxlnP82SJrX4CYtHkcL/+PQ2IB2RmXDy5e1H4ALQMuYmlsAtb149qSzsyMlOQlsutlzdKERgvVUVlpCP23aj9j48e8LFx8+f/Xy9PD38wPdV5Cfh+U1enqGJhxX237Iyc4GuddQX9/Z2Tl16lTQX+iS0n1o92OgOYx3aN/qddb9fsXAwIiOZ1BVQ5KAh4aGeHo0gW3d293Th+qjoKDATF9SMrOwTJs2zXixyfg9sOBgaNCJRNFRExs22gGvFRYWgO1vOKklx4CyfX28Avz8oF/EnT1HC2cpKQ3NmVraYG7OIfEIAcKCpHktIS7u+MnTI6/3X8E0erQWqKutI9QGwXwDObZw8eJd27eCegoPCwXJs9jUvLamuqOjw+G1I6F2hAtJyRnxsbFlZaUNDb9NF1JSUg0sNh4dGQHKEQxDRSVlJiamgWUNRgMgTVjwmCcdE5CDB4uemRk9Gaqqpi4rJ5+UmPDs8cOJ5zVg/NDgYHc3F38/XzA5sZ9DpwVcpqmlraGJjjX+bxubw4B0ea0gP19QUIhEFP7EQEAAPSdVU1MNjYeA6ZXkFRRdPLwP7tvj8v0bKKN3b16rqmuIiYlTEadSD9hoW3fsNDE2oqL+bftwK3EnKHJzckKDA1XVNNZY4Rn7ORAg3IA9Qalhg4sJCOgJGBkZi4uK+Pj5kU9s7Tbt2Lo5OioqIT5OHq+hw7EC5BjYmHAf3d1csdXqUBi/s1mzdebO09fV0/tDPWkJi0mIDx0ligoL+AVINFsAkSD8T76ArMwMBUUlAm4ZWPLew8fi4tNvXr9aXlYaFhIkL0/Edgi7o6Si5OL6TUD19HRjM3f7eHpMpaUlIKMh8PX26ursgh0hOY1RGFuMnJycAgN4A3qQnIwMVIyUjOxYA2mrKyuBvDIy0rGJrY0XLb54/mxZaemzJ4/vPnhE2HPpB7AxnT+8d3d1hW4P+6GgkNB8A6O58+apqWv8X6WEGBFD5pWcdHh7eS5dbjnZRzGhEBUVo6GhaW9vB9OMsLyGYOeevWDqnj11sqa6OjoqguDbx4WsrBzF74lC9Q2M/Ly96BkYy0qLNbRmEiNB5hIzC6e3byxX/esYhCG4nm4M4N/ODnTCmJTkpJ7uMde4qK6qWrxkyfevXzbYbUI+ASpZZ21z6fxZd1cXYDdsQT8Coq629vOnj+/fvcMm1QDw8vEtXIT2xft/c1kfPUjXDi0qLCTZ7E5EAogLYRFRILWc7Bwi7cLG1q6+rv7u7ZuNjY0njh45c/4CkXaUEB+/aIkp7ifsHBwycnKwX2kZmbFGwo8elqtWv3Z4oaSiKi0ji0KSXJGR4Q7qvX3lsHLNOjzGN8rKSpWVVa5dvoQbprpy9Zo7N2+0trY4vHh2+NgJgpwCgpCgQKd3jl4e7rhJNRaZmC4yMSFGn/cfA4nyWldXV0tLy/+P5xoWgkKCwGsFBfnE28XeAweTkxL9/Xzfvn5lt2XLUMnKx4OvXz7z8PIOtIxAo01AHnMwb2OjowL9/XQGlMj8GRqirjkTD1Jramzk4uIqLCyQnPFbdSUGBoaly5e/tH/x7u2bnXv2DeqjGxjgHxH+s6G+wdZuE+jl4ce/OtrbPzl/ePHsKVJfFTVRSTViY6LByv7PGLMkymsZ6Wn9HqAJxmQlEeHBsAw2UQyRcOXGLV1tzebm5mOHDtq/fkvYjaempty5eX2p5RgcX5ubmsrLy+CswdYDMxxsRrAeUVOmUFFR0tFNY2Zh4eDk5OLipmdgGOUGQa8VFhTkZGfhVnSvr6+rrq7SnKk9tvPBIDcnx9TcwsPdzWDA1Of6DRtfv3QAHfr+naO1zQbcrwry869fvSwqJjZbZw4jI9PuHdseP7cfahdw+i8dXji+flX/T9jpRCbVYGVl27971407d4m9o4kBifJafFyc/KSKbVk5ucjw8InnNTZMOmbcsWFigJ2dfcPGTbduXAvw90tPSyWsr+aNq1cWLzEbeT1MwfakhPi8vFyQJGjHYC5uaVk5ahoa+BMEVR8KBQTX2NBQU12Vmpwc/jOsq7OTX0BQRlZuNCNZAoKCYaEhKUlJi01/HYyXu/sSM3P8TiovL8fIeOEysyU7du3p95WgkJCe/nxvTw+0j+56G1wxCEoN2BBbPeDLD9fVK5Y/eW7fT9YBaV44d9rf1xcJgIMt6MzRBbrEBslNAOAs1lhZnT118vip/4JnFYnyWkJ83KYt20Zej2gAgVBZWTHx+0UcjkC/EHtHa62t7925BcSxZsVyNy9fdkKUvElJTtq9Y7upxdIR18zKyIiJiqSZOlVYVExaTn4o84qKigooAOuY1tfXB6ImPjbG18tTWlZWcaRcOloztYEWPzq9W2q5An4lJS2Nn39ccVGhurpmeFjorCGiKcHABF4rLMj38vAwMDJCPoQ+AxTiWqvf3ImpKCmBnVEYXquvq3P+8B40WlFhIfItXBAz86U2thtBqeFxnOOEopJyeXn508cPbe1IveTziCBRXsvP+zcEZ1IwBZMSY+L3i+T8QSqeEBUsLKwqqmoggljZ2destJwhJXXzzj28txYUEODm6pKVldlvrmBQ+Pv6AJHp6M0bxoFu0CB5+IQLXQeWG25Nfm5Ov6whgwL6CTgkMO76+npXrlk3mnMZiLSUlPuPnhw/evjK9RuDrqCmrgECPykx8dnTR1heg19JSf1WMKystBTub2ZmRnBgoLuba1ZmBvYrJmbm9Rts166zZmIeOSM58WC0wNh0kfFfXiMKoI+dNo1+cvMOtxLUM3b0QAZusQk5iAoFRUXgtarKyg12m6urqgznzQUzapnlijFd+Y6OjlPHj7a2tjIwMs2bb4D7FbBPe3t7P5vL+b2TlIwMJ45rG5xsZUV5XW1tS3MzrN/V3UWOrtszpbe3r6enm5ISLdlAyLCwsrJzcCIzm3CEImLiPHx87i4/1DQ0WYeNPKOhodHS1mZlZcPPx7uyokJIWLisrFRISHiY+FkbW7td27dGRUQkJSbIYio6a8+e/enjB+g8EKpqaWmx27AeuMzV5QfuD+G8NtjarVtvMynP20AcPnb88oVzB48cm+wDGRcQXiMtB7ba2tpJL3IOliBw68TvtxfjkT8xnI5MTSJJ1tjY2ReaLPH18Xn6+BEvHy8IB3lFpaGKyIH1mpaa4uPlFRERXltTrTlzloBQ/1JYba2tzh+c5s03xOW1b18+a8zUxuahLMjPrywv6+7pBivPxGTJdAlJTi7OqVN/48G2ttbKikqgg7DQ0JjoKNg1GweHsIgoBQUFDc1UsekS/n4+FstG8HMUEsZf+8dGRz21f7l/z857D58Ms9rCxSaXLpwrLyt79uTx7XsPUOg0JOg6kOtWr9SZo5ucnJgYH98vvy47O8cGu01rraz6nTIBAX3GWKc4QXt+/fyZ4KOuEwxS1GukkCO3CCdcZiLRgqmhPTEpvaio0Nqn9x9tCA1ASUUFlubm5lcvHWpvXm9vawc7jomJESgeeKSzs7P2l6pqA+nEw8unqq4x8FDBhPTycG9uauTg5MJtVJ5urlLSMkjQeFJCfHVV5eIlpuanT/PxDXedoc0LCgnBgojBqqqq71+/gA6ipKKCvYPYERQUjgz/qYZTd5WAKCwoUFVTi/gZNkdXb/h8TXB91lmtv3zxvOuP75ycnHFxsXExMUh1LiT3FFwKMnJy5GozMDBs2rLNxnbjKAsP4gfoEmytrd44fRjrD0+cOm1jtfbt+4/EOKqJASnyWkpy0pxRFKAmKjIzM4ZJJdLR3n7m1Mnzly4TfL9IrDjj6CqJjBN1mABDmgFNa9q0aVhnCDAzoXl0dXYBW5GRo92GgVCGyQxRWJAfFOA/33ABByeny/evlFS/1izIz4NWDTSEwgRR7d67z8R0VHOm/QASEugAlsiI8H27d843MhYRE0tMiM/OyhTDq6rL8IiJinTx8Fq70tLJ+fOIK69as/bu7VutrS1PHj3EfiggJMbBxZORmtjUiL6z1NTUa63Wb9uxcwJ8M6FLgB4Ij3SeYPVDl/P+neNyvLLUkQJIMT4U5Pqkx+5WV1WxDV3KG7rZoqIC0DUEL9ZZX4fhtQlxSM7KzERhRqyHWYcag1Fu0MfLE50f6Z+EQt1dXZT/FI4JDQ7Wm2/Q29sb4Ovt7uUzddyCFMyloLAIfV0dBSVlAUHBtJRkgvMakNqho8cO7dt7+drg0wX9ANrWYtmyVw72qClTtOfMV585l42D883zu9HhQSjM2ALI0z0HDgyvTwkLsIVzcrLxSJsOjGZpYWZqbkGk5AjEBinqtYqKck4urkk8AOjiSkuKh3/+RERE83JzkBFiAqK+Hq2hJobXoiLRIaKcXARI71NSXOzn4zVvviGuZxmwGDJQWF5WBmcElpqft6dvYAgBc7R8c3U3MTbUmTuvob4ejD4KfMsnD0RNdTUdHV1tTY2qutroiwGv37DxzauXcOKSsoqZ6Um3Lh5BpoBUVFVPnb0gIytLqMMbJbRmaoeFhAzDayUlxQX5+VqD+Srv2X/g5rUrf+gEAinyWlNj06QULceiqrKSnX0Efy4wFYlRjqi4CFMSjQgR1P2QkpwMZARvwLQcz3bq6+p+fPvCy8c/MDlHd3cPOYZoKivKmZlZwPwMCAkbz74GgpaW1sXDe8H8eUzMLCCxCZiCLTjQ39M3wHSR8ZcfrqP/lZCwsK7ePF9vrxf3riB+QhwcHEANw5SqICpEREW/fHIeZoXenp4PTu8G5TUlTDAs0Q6NuCA5O7StrXXSJ7xjYqKVVEbw+QTzra6OYAkgscjLy4VXoQHTiwSHk+MbFMZdbjyFiAL8fJubmoZKN4SdjCsrK2trazt28hTeOxoGYCYrKimnpiZj48PHj58hwTfv3ANDbEykBvD29EhNSUZhtColJeX6DbY7du+dxOdZWkb27OmTw6zAxc1TVlo66FcgfuUVFGOio5VHagskCJLTayUlJTy8vJN7DD9DQ5aNFN4IirIZM3dJQLS3tVVWoIMcoNsn7Jb7oba25tNH9GyXrLzCeHxKRMXEk5MS3zu+nSElJSkl3W8sprf3F6/19fa2NDfpzdMf52EPhQuXr+hoaRBqJCg3O2vhYpMrFy88eeEw+l+5u7k+uHsnKTEB+XOO7tzjp85MStgALuD6c3Fxg7E5VHYDIF92Do7SIRrdMkvL50+f/LG8RkqCrbGhgYFhkpMXJyclnTk/wlAIZpBoyPJ0+CEvLw/JKCtIZL328N691tYWeOiVVVXHsx1+AQFYQCilp6Z8cf4oJi4uJCLCyvrLSxY0CzKUxsDIyMvHR7zUx8BovX29BBmUbG5uoqenT09P27V3H8MowuzBvPj4Hl39KzfnV2opKWnpo8dPzpw1e/wHQxAAwwb6+61cvXaoFZCR4kF5TXy6BFxbaA4TPzI4TpCcXqutqWFlxb8q0viBzsE9itG9rq5OSkoCTxWB9kFh9D8QBGG3jIuC/PxXDi9QmPzgBOlC4NGXU1CEBUywiLCw9vZ2BSVlEXTu319EJiAoVE3MYNuO9nY4hqnjLlT+7s2r/YeOwBPIxMQ0Yo4zEEEvX7x4/+5tQ0MD8omcvMLmbduNFhiP8zAIi7l68/bv2TUMr82cNSvAz3coIp41WyckKPAvr40XdXV1kxsi5+PlOU9//oir1dTUSEnLEHbXiQno6lDTJSRG71qBB86eOtHR0UFNQ9M7dDlk/AAXBBboGOJjY8JCgsjJf1m4fPz8P0ODCbsvXJw5dUJHd7wOj5UV5U9fvCSnIE9PTQU7dJg1IyPCwTqD5wQ3/Yat3SbS0Wi4YGZhISMnr66uGsp3SlVN/drli0P9XN/A8OH9hZu2TmYSCjxAcrzW3NREkNwSeCMjI322zpwRV4PjHLFg8FiRmIAenUGKqBMJbq4uPt5e8ObQ4aNKKirbt2xesXrNiL8aE+jo6KCFQyvCHbmTV1R69uTxho12hN0XCmPthoWG4lfnGIvI8HB5BfnKioob164MNVfQ19fn7ury+OEDJH4AhZ6NpTOzsLC2sR04jgaiGARdV1cXGLNgzU3u/L6oqGhOdvZQvAa3SVRMPCszA45z0BXQziKhIYPOmZIsSI7X2traxm9QjAdxMTE7d+8dcbXy8nIugjrZoUep0lJRaPOQWLzWUF9/6tgReANmxbr1NvBA+weH2q63AiYleECPxO9pQadLSP749tXU3Bw7+kYQABOtXbViPKRWU1Md6Od7+dpNJWVl+PP+3dtwI/pNQQCjffn86faNa8BWyCf8/AJrra2Xr1iFOwaHZtiQYJcf3328vJBy1AjIyck1NLV27N6jTpxgrxFhuXL17RvXh9n7wkWLXb5/371v/6DfLjE3f/LwwV9eGxcwVRonzcW5srKSkYlxNGZgRXk5BycheS02JhrMQxTah5NYJe6PHDoAJ0hBQXHp6nVETEGT27v/4MljR/QNjYidl2m+0QJLC7NtO3bhF0E1ELk5Oft271TXxJ8sQHTn5+Z6+QVi5zQsli3/9PH9CpzKL14e7lcvXczKykT+VFBU2rhps5HxQtxpELh3Xz45u7m4DJoQFF3rMyQ4/GfYuYuXcLc8YRAUEsrPzxtmBe3ZOtevXhmK1wQEBAsLCohzaMQCyfEaxkl90iZoQ0OCZmqPPEoC5AvHSdhRsPAwtM8qyJmhzIFx4oPTO9cf3+HN1u07cdMKSMvIOH/9vniBoaq6xjChY+MHMKnZ0uWREREgiMZfaQwE0bEjh4CO8d5CkL8fAyPjM/uXuB+aWSxdbr4EYZ+iosIjBw8EBwYgX6mpa+w7eAhesStD3/bh/bvPzh/zcnOxHwoJCy9cZDJLR0cEU12suqoqIvznw/t3QeudOn5MRU1dnAhxrCNiiZn518+fhkkXPEd3blBAwKAZekG9SkhKkkI2itGD5HiNkoqys6trsvYeEhQEgmLE1YiR9vJnWCi8aoxDfQwDsHBPYCxQkBtgEA1c4bubx4VzZ1y+fVm0xKyP0PMJuOATEAgOQmdVvHj5Kn7Rcvl5effu3E5KSlhiZoHfMTQ2Nvp6ed68cxepWYULIF8NzZkgr0pLSk4dP9rS0oLCuG4cOnIct80DBbx988rX26v7n3p9nJyci5eYmZia9mv89PT08KgYGBrNmzMb1Nyt69fuPxou3xGRoKau/srBYRheW75i5dlTJ4bKPC45QyotNfUvr+EPKipqAjqOjwnQnqHNjIawoFkaEnQ6v62tNS42Bt5oaM0k4GYRgLSxsVrb3tbGzMLy4PHToRJyHTl2AtaxMDVRUFLiJWZs9gxpmcbGhg3W60DOGBgZ6czRFROfPqJ3G+gdH28vd1eX3r4+4CO8Se3rJ2chISFPX/+h9mi5ctVyC1MkoG3atGkHjxxbvfZXXb6BxaIwp7DA3GIZCLRhTgGu/MbNWy6eOwPHP8wIPfEAxFSQnwf3l2aIwWsubm5KKipMMfJB4k+0ZmrfvnH9D6rnS3K8xsDA0PiPQ9AEIz4udpSVGTPS05eOlMtwTAgNDkbYfDRTsWNCU1OT1eqVJcXFFBQU9x48Gj6WAx56Fw+vZ08effv6BS4FDxFK8CFgYGBcsGhxW1tbUmKSl6dnXW0tExOToJAQNw8PGxsbLS0d9DGtrS3lZWXl5eU11dVl6Mh5Rh4eXu3ZOnhPcaQkJ+VmZ3/49IWKmmooDgKBtnfXDoTUlFVU7zx4iHjqQ8dj/+zZs6ePa2tqkDXBnFy5eo350mVISYoRsdbK6vHD+/Dz2zdv3Hv4GL9TGA8WLjb58f3bMNxktd7G/sXzE6fODPwKbg0S4fengOR4jZ2dHVhjUnYdFDj4+EI/QKcN7ZCwxb39/fxQ6BB0kdGnjhgNwOACUktOSoL3Z85fGKWD1YaNm1avWXfj2hVvD3cZOXlilDFHMHXqVEl0ABY6L2t7e3tDfX1paVlubi66GPuUKRTk5HTT6FlY2Xj4+LTG5xoG9yskOFBVVY139uwtdrZAaoJCwqZm5ipqv03RwAGsWWmJeBGuXL327IWLoG3hdjvYv0AoCfWPt9qGjXbaQ9RwGfpkaTfabb504Zyby4/svfvwyB00TpiYmm20sR6G16AnAzMZnplBAy3ExMVzsrMnPTJslCA5XuPm4fX3852UXUdFRGzcNHLFCjT9EVpV+fv5wKuu3jwCbrOkpHj92jUZ6Wnw/tCRY8N4nA8ECLcjx08CHdy9fcvDzWWGlAxhCXeQPQK4uAienyouJhp4qq+3T1ZejpubR1lVdffe/XB2aampXz87Xzx/VldPb4mZOR8ff21tjaWFeWYGuk+FdXbuQfv6AAddOHumuBgt38jIyBYvMd26fQfeVuS69esfPbxfX1f36P69azdvE/A0RwNaWlpBQSE48RlSQyb4tt5ga//86aB+TkrKynGxMX8Sr5FSeChKQlKSeAJhGNTUVMPjPppM8y4/vu87cJCAu05PSy0tKYE3cwmXJdjD3e3Q/r31mIwjAgKC6203jnULPT09753eKSgq7tqz99GD+9+/fJ4uISkuIfFHlARvbWmJiYrMz8+bqT3L4fVbCckZ/QxPaNszpE7AGz9fnysXLwCD5+Rkw12A1Y6eOAmKNTcn59jhg2GhISiMRluwcNHuffvHKbLg6bKytrl149q3L5/37j848c/58hUrPjg5njxzbqgVQIoC527asm3gXP9cPf3TJ45ZjFQAjERAcnoNms3W7Tsnfr8RP39qammNuFpjQwMsg46t4g0vTw8UZuJMXXPkAxgR0ESPHz3s8v0bCnMxr9+6w8LC+vDeXUSAjIjKiorgoEDQpKWlJSoqqslJiSBSDhw+smf/AecP7x3fvGZlZRUSFeXg4Bz/oRIDxUVFKUkJFBSUW7bvmDlTe8TBuLl689TUNZaZmiCkdub8xTXrrOyfPb186UI7ptqhrJw8mPCKSsoEOTyr9TZPHj1sbW15+vjhidNnCbLN0UNOXgHk50DHY1ysB8n27OnAwCl2Do6qqkoiHyDBQHK8NlmAnnk0llpmRsZ0CQJPZnljeG3OXL1h6gaMBn19fU6Ob69evoiMBPHw8r5844gYTS+ePRlq3AT5IZgYgf7+UZERjIyMs3R0QJACdyfEx4GyQNahoKCwXLkKFljz3ds3Lj9/CouIMjIzTWRW62GQk53V1NhYkJ+nNVP7+q27ozeXQJZusrVJTU2B98dPnTYyNl5tuSwkGJ25m5GJ6cixE4TN8c/EzGy5atWLp0+cHB3B3JuYxMi4MDE1/f71yzCyS9/A8NkTU5uNdv2eRjDDGRgY6yc7fHuU+Mtrv5CWmiolLT3iavbPnx4fbMIIb5SVliLj+vMNDMezndDgoHNnTqdh2idAXUPT8YMz1mbcsXvPnZs3+mV2BNM7JCgIpFl+Xh7okTm6ulu2bccVOI0NjQMTfsCasECf7+vjHfEzzN3lOyc3D+1UWhFRUfyqqeON+vq6kuJiUFVFhYXzDQFGevrzx5oN6eC+PSFBgShM2msQbouMDJA8i7N05ly7cYsY+ehtN2567WAPku31K4fROEsSFitWrVlubmpiajZMJ3ru4iUQ5uus+6cLFRMXz87K6jfZQpr4y2togA0ymsGO9LRURiZmAiabBiQlJoBcAgLCe9IgwN/v3u2b0VFRyJ/0DIxNjQ2ZmRkdHR3YInhKyirPHj+qKEcXjoA9wk8iwsOnTp2qPWs2NK2hXPaAOIYSFGDIGC0whqWjvT0mJhr41NPDvb62jp2Tk42dHfYCTEfwmNPe3l4gsuqqSrC1G+rrBYWEQVrOkJJSVVPHb4NgEoJxjcJ4pYqIiFqYmgBLQoM/dvL0wFZNKMCTtnCxyZdPzq/sX2zctGXiC6PsP3j42uWLh4+dGGoF0PiDzo2IiU/Pysr8c3iNpCYOJgNgWyFhz8MjKjJSVZ3ANxVvJ+Tm5uavnz+9ff0Kq9GATvYfO8/LL7jGbD60fJCWuCOVZy5cWrXcgo5umpy8vI7uXBtbuxGrlDY0NPTjNTjawsKCzPR07dk6iFUL5AWmHyywQRSG+iMjIpAy8o2NDfT0DPQMDHR0dPA6bRr9VFpaamrqETP0An+1trZ2dnY01Dd0dLQ3NzU3A1U31FNSUimrqCxabCKvoDie9OUIYqKjr166gMJER0rOmLF9yyboYFhYWR89fY4bLEUM2NptBl6rrKyE14mvZQfE9OqlfXFx0VjHEJiZmZEaZqSPv3oNjbjY2AULF464muuP768cnQi7a2UVVWjnPT09L+2fj2bCBJglODDAzdXF3dUVbBnkQy4evs07D84zXIRYYfDGy+0biJF11jbYDDmUFBTc3DwObxxHf2yg13h4eaurq9JTU11dfhTk5wPjAKFISEputrUZtG6u5AwpWNZaoUvtFRUV+nh5hQQHJScmgIkK8nDKFLLu7u7Ork6yKXDSU8jJKeCAe3t7Oju72tvbgcJg+xQUFHS0dKD4mJlZBIQE2djYQU6Kiorx8fOPJ2V5P4Dc27rJtqurC9S3mpr66RPH4cPp0yXs37wdKmU2ASElLQ1KGa7M8yePJ6VG5537D7Ozs6DzGFMFbiEREWSOi/Txl9fQyMhIHyqZARbJSYnQngluNYBVsshkybcvn2/fuK6opDxUNpi01NTwsNCfP8PCQoKxdRWAFGQVVVZbb9Ke81vpAJste3w9XaDpQrPBToMCcYy1jDwyvlZbU3P/7p2jJ06Ki0/HmpY9Pb0e7m6GRgv6/SQ/Ly8qMiI6KhI6dmAiFVW1fQcOgRrCHfYCWQQaMyY6CmznvJwcXj5+eXkFEGLSsrIgJ4caIINLFBYaIigotGX7jjGdxaA4d+ZUeVkZcOiixUtuXr+Kwsx7vnZ0mrBBcbBAgdcyMzMC/P3m6M6dmJ3iAg+fFU5OroqKcmIcDMHxl9fQyTk6OzpGLBp07vQpgos1BCfPnAXOqqioWL929d4DB02WmIHNVVRUVFxUlJ2VmZyUlJ6WhpVmCJhZ2IxNLMxXrOPiHiQuSkBQ2GChqds35+dPH1tvsEUMRuA1GpqxJbaDw2BkYgQ627R1m6+PN27Y88ZNm80WL0R4DXr+qIiI6MiI3NxcERERFTX1DXab+mWtaG9rgxOJjo6Kj4uprqqaLiGppKyyc/deTLrwwREaHPTj+zeMV43A18+fgc5gs4X5+RvXW924c288mRrBTkaG1QyMjF48ewI8CwIK5OdoChoQCrPnzIGLkJmR/uzxo0nhNTxAQ0PT3tY+2UcxKvzlNVRRYSG0nBHWKSoEy4hIQ7wsLKyv371fuWwpWHznz5yGZag1mZhZtHXmrbLeJCQygh/DerudXq5fGxsbnz56uBfjRQxGx1irrDc1NjLQo5u6zhxdoMh+9e2PnjhlusgY5JWYuLiqmvr2XXv6ldGqqalOiI8H7QZSt6e7R0ZWFoxuM4ulHEPnQwaWCQsNFRAQ8PPx0dPXt7HdCIKxsLAgIT7u2ZNH9PQMnz997Ghv32C11sn585jOBUF9XV1sbMzeXTuAy0Ap+/v69vT0CAoJwfWfSFJDsGGj3YG9u0G1paelgvE+wXvHA5SUlIR1BiAe/vIaOtx9RK9LYAdbu5FDrPAGdN3uPn4njx729HBHsubjgpmFVVd/wdoN20Zfm52XX9BoscWPz072z59C+2FkYhrrYAqguaUZKWEDLHDoyPE1K5bj5shmYmI6e+Fiv9w1RYUFMdHRYGOmp6cxMjIpKCrO1pmzZduOQeVVSUmJ64/v7q4urGxsFkuXnzh6GKTrles3oKcJDAgoLSlJSUl2+/Gjuro6Nyf74JFjL+2fvfv4ubu7e8eWTaM/C6DX2GhQkxFJiQmgyqfSTq2rrUVhSgLDNQHD0+G1I2Gz+I4SS8zMr166WFVV+fTxo+u37kz8AeABki3gAgZBAvR+MTFxcbFVlZUkF0c18aisrBQZNjdRVVUVGInEvqP5eblAItTU1NDYkE9oaenmGhgvMl0ur4RPNbz1m3a4//gEIuvRw/sHDx9ta20ZK6+VlZa+ff0yPjYW2h4IihWrVuN+i/i+AgtnpKcDkcXGROfn5YH2AQPTcuVqyRkzRoy4MltkfOjoMeDK2tqau7dvSUhIXjp/bte+/c7vnfj4+JKSEsHCvXXnvrSs7LlTJ4FbZeXk4RTgjHr7RkjtC/cUDikqIhyMX+B0ZWUVwwXG+w8dBsVtoKeLQpMyM9xTMjKyO/ceEjyV3igBB7PGyurG1Ss/vn2FG8TBSaIhHCSL3JycuNgYZIGHEJsLD/VXrwFKiotmDZub4fGD+3abtxBp78AdYFt9fO8EpIB8ApadkqqGscnSufONh8qWNRpw8/AtMl325cPbly9e2NptamlppR114fHrVy+/ePoEGEpAUMjUzKJfk2tpaQHtE4MeLIurr68DPkLiycfqeyErJ+fr7V1eVurv58fFzZ2enrpn/4HXL+3fO38Bfjc20AdTkYsHLVEpqaiAQHt70QkvKcjJwaoduDW4knBIkRHhaakpIADB5jUxNTty/CQFxb8PeVBAAJIIAA4bXrfv3D2aDC7Ew9p11g/u3QWt4WD//MChI5N4JH8E6uvqQI4lxMWBjQVvGurr+63AwMgkLac4a6bmX15D1dbWsrCwDP1tTX5+HrRwwu4URJmnhxsQWlhIMLawACc3z0KTpcYmFmBFEmQv1ht3uHz52Nra8uj+fUkpqRHnRhCcOHakrKTUw9efn//fYceO9vbw8J8/Q0NAAU0hIwP1qqKqZrly1bgsuClTzly4sMxsyTdXDzi2MyePgyiTl1dAgq77+nqxc6OUlJS9vT1IIWrYO/aKFRcXRUdGRkVGpqelAjOqqKgus1wpJS090CMEtgxcfPEceniIDLMFRSXlUcbMEg9gBZtbLANR/Pb1q+07d40m7cL/Fbq6ulJTkuNiYxPjwWyILsjP75fMGTotEbHpsvLKQGey8koCQmjpzclM9ZfXUC3NzcMUQn54797mrdsJta+Ojo5Af7/v3776eHshYdUoTIrg2XP1F5ktV9eaTdii6Jzc3CYWK5zfvXz9ymHXnr3s7CMXMLx25VJqcvKTF/YsLL+qUz9/+tjb0xO4QF1TU09/PnABoZofnCw8pgwMjAjhUlJSdXf34D64GAJC/0lFBbzWi9AZmLeNjQ2H9u/NzMhAXElWr13Xz5UEi6KiwuDAgODAwLCwUGz3DtsBIXzzzj0COsThjQ0b7d69fQ3H9v7dO6v1NpN9OJOPivLy2NiY+NgYUN9JiYlIMSNccHByS8spSMkqyMorzpCWH9Sm+ctrKDDLKSkHvw4lJcX0DPTKKuMVa83NzUBn7m6u/r4+SMp8FKZVy8gpGi02n79gMT0h6q4PCquNW398ft/W2gpMioQEDA9GRsb6+nokLDQkCE0HMjKyrxydiDEXjPAarijr6+3DarEpaKAQmsPYob94DVFbNrYbh8qDBhwRGhIcEhwMx19YOHghpa3bd/SbvZ0sCIuIzJ2n7+Pl+ezxozXrrP6INFCEBdzNtNTUqMiI2Jjo6KhIJGcXLmjQ+UdlZeSVoL3IyCuyc4wctPuX11DkFOTdg43XAHh5+XbsGqTKySiRn5cX4O/n5+sdHhaGGy8lKiYBXDbf2ISXbwT/kvGDg4PLdNlKp9cv4mJiutaNKmZr74GDS01NvvxwZWJmaWxoKC0tIZKDC4bX0G8QdqOkouzp6cbKNfiEbApZH4bL0FIOUwMM+ZyWlq4fqYHBAk0iFLgsOAjsTdw5ZfgtWCjqWrPq6mrgOqAwJaM2bSGhAuZwMMBrYFP/+PZ1mNIq/yV0tLeDKIsMD4+MCAczs597JjqhsbCo7C8iUxIVlxirsv7Layg6WrrWlhZCFW+vqan+GRoaFhoK5g8YQbhfTZeU0tVfMM9wIdwzguxrlFhnu+3rx3ft7W2Ob14rKCqOJnmctc2GIwf3X7h89dzFy26uLiuWmsMbgudKReQY1nxED6KBYOv7V6+hUL/0Gg0Nzd3HjzS1tFpbW9GVW//xgMtITwMiAzMzIiK87Z95ZOS3IuISGlqzVTW1lVQ0EFNl58ZftTv37j84zpRQhIWKqqqqmlpUZOTjhw/+w7zW3tYWGREBRBYR8TMhLq5fZDTcIyAyBWU1RJeN04L5y2soA6MFVVWV48lIU1hQAAI6JioKJENmRjruCBEVFbWSqrr2nHmz5+hzEz/wcFCwsbFbWK554/DkZ1joLE11aRkZOGWjBcbD5LNevMRUQlJy1fKlDm8cFxgv1Junf/TQgQ0b7eBZlJMnWDn6KSg0sWGtUSrMpCf26vV09zS3tFRXV7FzcJCTkxkvXOjv57vRxpqZiWnefINd27eCOuuX6RAsFHUtbVUNbTXNWWwDBhNTEuNQmAjWRSZLCHUKhAJItqjItWmpKXCOuoRLmzzpAIkdHxcLfQ/crLjYmH5cxszCCkSmoKQKrxIzZAhog//lNRQe5ccrKyvhEUyIj0uMj4+Pi4O2h/stNFEhETF1rdlg+6ioz6QhdLoePGCzeWdZaUlIoG9HR3tKcjIsN65eAXMM2A04btAqXBKSM547vFptucx40eLVa9fNkJJabm56/NSZ8fNad3d3SnIS9NtZWZloFsPwGgojyj5/csYGYFFRU7e0NB8+uB8+X7jIRFNrJjSSkKCgkKDAH5hswAho6ehAkalqzNSYqSMiNmTJ4fSUpMZGdJ2z0ZSwmHjo6c9Hwqru3b71H+C1yooKXx9v4OifoSFNTU24X7FxcCqraigqqyuqqA9zv8aJv7w2AlpaWkpLivPz8nJzcwvy83NzstPT05C6AbgA+x9ukpyCiqq6lrKaJstk+K8PA3p6hsu3HoEhEBbi7+/tERzg09zcBCf18P49WLi4uQ2NFugbGGr8nogcTIP3n758/fzJdJGx3eYtB48cxXu6FjrqpMTEqIjwmJjohvp6GVlZVXUNxw+fNm1YT0FBgfDap48fwUwO8PffttmuqrLyweOnebk5sD509edOn+zCqZYNHfsMaTmNmdBzzAbjBddDbSh8/4yO7WVn5wApit8pEBvbduzcsXVzTHRUWGjIUOkPSByxMdEBfn7+fj7JSUm4VgsYldDxqGloq2tq8wtOxHTN/zuvwdWvq6sF1FRXo5eaGmhRFRXlFeXlFRUVwGgNQxczBfKSkpGHRVYe7TszjX6iAwzHCuCpufoLYOnu6ooMD/H38Qjw9ayrrSkvK3N48RwWZhYWfgGB+QZGuL+ipKQ0MTVdsHDR29evxsRrSGgL6LL42FjoHmTl5NXU1ZdaWuK6vH3+7qKhogjtubWl5cbtu8VFhQuMF8FPOjo6DOfpNjY24m4QmoTmzNlgZkLnMaarDQrR2/0HChO6NBoSnBSAdXzz+lXoP+/euvkH8Rq0oPCfYe6uLp7ubtBksJ9D3yMjp6g1SxfoTFpOYYJdav7LeSUbGxpqMZSFIS406v95V19fV19bV1NbA8oL61gwPIDF+AWFBIVFxcQlRMUlRcUlBo7g/CmgoKLUmq0Ly5HTl+KiI4Dg/L3dy8tK4fLAkpqcbLX+38RtIJQoKNCj7MA1lFRUx48cKistpWdgmKk9S01do1+MAfAXmOeR4eHxcbHwQzl5eTUNzTVrrYbJ//PwybO21raSkuJHD+6FBAeVFBfjfgs/xIyXaWtozcZ7gDIhLgoJMCDlUXnoM7Zu37lv986fYaFRkRF4JwGeGECrCQsJdnN19fJwxx2HgfulqT1HW0dPU1uHgXGiqzdg8efFh7a1tQIpARobG9DsVFsDdk1DQz2GreDpReQXmrlw48VGCRDMoCbYODhZ2cBk4eTi4uHh44fmxMsnQEeHf2IckgW0JWVVDVj2HT6VmpzwyenN109OcN2am5qwvNbT00NBgR7QbWttfWn//MHjZzw8PE1NTaEhQaAvwJgVnz597jz95MTEBExFYXl5BXUNzfXoVBzDSSqwTKH1hgQFApelJCfj9i5UVNQKSirAZepas8DeHL+vcngoug4LJyentIzMODdFVJiaW9y5eaOwsODKpQsfP38b+QeTAbhZn50/fvvyGZfOOLl45s43mmdgLK+oQljfcvxAEpocOnYgpsaGRjRVYbgJXhrQzNUICgsswfp65BNYo2Gg//FoAEKDiZmFmZmFEToUFhZ4DwsDAyMD5m/0V0BnbOyUE55snnQgJSvf0dkBvNbvc6A5cnL0c0I3jW7n7r0INcA1FBBcs2IV2nMiOzvLz8dHS1t787btI4ZqQatAz46FBEVGRGAjLlAYhhWXmIHWZTNnK6mqU1MTcrIlLiYCXmdqj6to/AQAbLdd+/bv2bEtKiJisvJNDoXKioovnz8BoyEBtgj4+AXnGRrrzV8AD88kHttAILw2QfwKPX9kRHigv19RYSHw1C97sL4e1/NorIC+nYERTU9MaIJiZWRkYmBCv0eYCxawH1lY2EYf8v3/jCmDPQk9Pd0Iy0yZQjboTLyYmPjwyVfBbsVwWXBIUFC/uWMOTm4gMvQMgKY28z+RWwRHNqaKu6yc3IhrTjpMzcwf3bubmZlx7fJFUuA1aLM+Xl5Ojm+CAgOw3s7Q0gyMTRYuWSolQ6KXdCL0GjzW8Ez7+/oEBwX2GwkeFGRkZGAPohkKvTCCqoI/6ekZMPzFjPkX/RVQGSMj83gyXvzFaNDd3UNLi6azvr4+UFhuLj8S4uOqq6vhDomJi8srKElISg4cjG9paQkPC0VKLOfm5OB+NW0avYq6FmJmCo+UIHP8qKoob25GuxoQvPArMQC6dc+Bg5s2rE9OSppcX7aC/HygM+cPH7BOgqAhZs3RMzaxgFcSj/ciCq91dnZmZqRHR0UNGvDFzcMrKSWLsBI9I5q/0JzFxAxvELUFzz0xjuovRgR20urenVunz11Ant3u7i5KSkqwRj84vQMbZGDaS2pq6hlS0nLy8vIKilzc3GBDhQQHxsfF/ZYPi4JCWk5RQ2sW0JmcgvJEtgpkxgDAQYRioMSAodECyRlS6Wmp379+mXheg7vm4eb67u2bsNAQrK+GpJTMEosVhsYmkzgVMCYQgNeQ2msFeXlZWVlwM9JSU3Oys/qN2UODAQtcR1d/jt58semS49/pXxADUjKysvJKSQmxb169zMrMfPDkKSsrG+g1cgqK5KTE1JRk1C+vY1E+fsG62pqsjPSOjvaOjo74uFhYUCj7fhsUFBYFLgMzU1Vda5ikKURFc9MvE4HxD2mTAC1tbWhK/XQusYEItI/v32PHCuCWGS1cAowmTWLDZyNiDLwGlkUZmJTFJSUlxfAvvML/wGjwflBXCWpqGhk5BQUlFTlFZUUl1T+F6f+fQU1F/eKN87mTh799fh8R/nOh4fwnz+27u7ooKSiwWXw/ufqJiP4aTQPtlpWZnpqUkJqSmJwQn52FzlnKzMKCcBm8cnL9r707gWrqSgMAnEDYBDqEkMguewABZZdBliSABApiQECxOtSDtbUzpS3YUj3aMsOx42jVdhiO7XFkqAvWlhL2fbFVEQi44MKOMDahZRkYdpczNwnkREZZgwmP/ztPTnzIy/Po+XP/d+/9/9m7TS814WQujr8xa97z49LyTDAofjWjWvSPWFRYcP7btKs/XREN0GzX2bPCo9AATWV5Pud5Lq49fvyYx+N287p/FSxMFS5QRb9QOONxedP23P8/khbZnGplQbUyp1qaU63NzC0IsrS7GMyFgpLiZ58ft1xr88XniegTaysrxJtGt7axEU1D83ssTM0uyBPkLa3XooOF4zfBnJgY/627W89gyYuUzItoykj4lG1ZqONwcIISRkv6Ll2dDy9eOH85PV30BE1NTT0geEtY5A4Ly2XQR2YGBBS7Ej899LCjnfsLt7e3Z1o5yhdSVFTS1tHV1tVDX/UNDA3XGAsWrJrAczHM2PZGNPp8iv/TW319vQV5uc2NjXi5yWCm9PLtrug/hqwFNRy/afRkK8L2trYZtvrLDpTy3xasBPTypi3F9dGYuqgg/8L5c+IDNJRphkW+wQwKkYXtzItHyM7KzMmavgIQj8drEIlkijb6cCaTKRRtHS0yhUxZTVnNPyNrmx/BUnB02XAxMz/27d33795pbW0RnkRjH5ndh/Qy6uqvaevo8biP7jY0+PkzZ/8BqRoaGor/4H2coGG2f0CgZC/e1tp6+dLFaU/QAoNZoRFRVKu1kn0v6SKEsEJbW9vxcvKCmKWLwhY6KJTVK3mFKhDS1tZNu5SZ+k1KdzePIE8gKBDcPWnSX0s+f+sdnApyH5UUF74fFy/te5kJp7Z2/4exrS0taGBxOPEvkirnOTw8nJX54+VL6XWcWtFJq7U2YRE7UFCbb1fZZYFAImklJh0ZHn9xwViwwikqKe15N1bad7FYPv4BBblsNF5rbm6a1oheRoyMjBw9kpSWevbZM363mo8+OejPDFj8ZauuX0PhLC83R7T0XU1d3T8wODRih7WNjHYClYjJ/QYvXGgOADZ40Xw0iJr/6e/76uSJL5NTpH0702X88D0KajwuF73W09c/8tdji+z+d7O+LpvNzslmd/N4wjMoVjq5um0JjfRlBkp2j5psmnxWAlENYJiyknJ0zNsnjiblZLH/8OZuiXdNXLD6Ok7i4UPoK06wxhPdW/zHCQtu93X/3j3+43I2W7xbjY6ufkho+GZWuJ6+gWRuejmYqlMEgQ1g2vad0ennUrm/PHpv3zsZ2blkMlm699Nw5/bJ48dKiouEv3V2cTn02Z9t7ea9/PXJkydV166i6xQXFYqXeNIkkTYxg5hBIfaOzhK76eVjmc1tAbAwysoqSX87FbMzoqurMypi67cX0hfT0WIxblRd/zrlH2WlJcI1Fvr6Bh8fOPh68OZ5XaS/r6+ioqy0uLiyvEy80La6+muMTUz/wGA3d09Z6I4qLRDXwErh7Op2OOno4YS4psYHwYH+XyanuG5we2XvPjExgbLgM9+cvtvQIDyjo6u774/vRW6PmvvSmdu3bpaXlpaXlaIX4pt8ULLpTffxpPm4urnDSgacqK4kpKFgJWCFRSoQFA59EtfN423bGrpj5664jxJmrn+5eA/u3/su/WLGD9+L2mIYrjGKeWtvxLbtc1nJMT42dqWyoqiwAEU08SpPaDhmY7vOm+FHY/iZU2HP9XOmPiggsIGVIWhLqJGJyf7YfV2dD9NSz7J/zIjeHbMr+k2ipqZk36ijvT0nm52TlYXimuikk7Pz7j17/ZkBsxaVRZlmSXEROlBQEy9QyK/A7uHt4U338KJrkpaqYt1yB/OhYMWxW2efkVuSfOrYudQzAwMDJ784lpL8lR8KNq8HeXh6qS2i7sjTp09ra6orK8rLSkrEw5kGkcgKDQuP3GZpNcu+SzSQzM/LLczPq75RJV4SytjEjO7j50lj2Ds6y3jtM1kAz9fASrRq1ar4hEORUbtOJ5/KYWeMj49nszPRoaCg4OTs4rrBzcHRydbObi6DuNHRkZv19TXVN1BEq6utHRoaEnsXVbqPT2BQMMPHd+aUs6WluaQQRbPc27duivZsokzTdp09w3cTw8/fyNh0kX/lFWVqvCYDrRYAeMUM1xglHT3xwf4DZ07//Xza2ccC169dRYfwD1AoFBNTM20d/s5CNXU0klPD4/AoCI6NjfX0/Mbjcpuamv7d1TmtThf6KS8ancbwodMZM9RzRsMxTm1NaXFRUWFBe1ub6DyKrS5u7r5+TIYfk6QFe7EXAsZrYKVDsWP/gU+j97zz7p7oO7fqxb/1q8BcLsLvB+jiisZ6Gz08Z+569bCj4+rPVyorKq79/JP4Eg1VVVV3D2+67yYaw099iacyMA/iGgB8ZDIlPSPnX2dQYnp8eHiy1KCBgSGZQpGXl0fZJTo5Nsp/fq+gqKikpMRvx0hZbWxsYkGlWllbz1ABaXBgoLHxQR2HU8ep5dTUTOtcg97Xm+FL9/X/vbsHLNGQFME6DzwO0lAA8Hh8dMzezayt//w65bv0c/8dHOzq6kQH+haJpGVjZ2tmZmFqZqqnb0AkEjU0iCgzJcjzC52gPBQN68ZGRwcHB9CL3p4edPB43JaWluamRtEmTRGUaTo4OW/0pHl40aizzSSABYDxGgDP0SSR4hIO7ov9MD+bnZfDrqmumhgf7+3tqSwvR8eCL6uqpmbv4LTewdHe0Xm9g9MqLFYHkh0Q1wB4ARUVFVZ4JDrGxkY5NdW36jlo6NXR3tbR1jY6Oku7W0VFRU2SFkpgjYxMzCyoZuYWpuYWhmuMYHbulRHNh0r3NgCQUSjAbfT0QofozODAQH9/X39f38jI8DMBOTk5JT5lVVVVEpmMUlQp3jDAwbpcAObrdwJGRsbSvhHwUqI8FCIbAAAjYN87AABrYN87AABrYD4UAIA1ENcAAFgz2d8A1nkAADAD1nkAALAG8lAAANZAXAMAYM3U+jVIRAEAWAH7DQAAWAN5KAAAa6CeBwAAa2CdBwAAayAPBQBgDex7BwBgDeShAACsgTwUAIA1ENcAAFgDcQ0AgDX/A4Rbqo17808+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek6" align="bottom" width="132" height="100" border= "0">


Uistite sa, že potlačená strana smeruje nahor a blistre smerujú nadol.

Blistre zapadajú do dierok na koliesku.


5. Zatlačte biely zásobník naspäť do základnej časti.


MOrdH73fsPaVYkJCdaPrtDRM4pKSINUyclAm5yT67F/zeKIgpePD9EsOFMIVgjsvkRE6OothDrc65PnO7snyup6kyZP63FAUUEeBufCGOWEdQcQ7jNL65PHj63fuGl4Qn5IgJry0H7DkRINBuk/tu622XUQ52CGrF2/gSiJQ1FSXAzkAhSDDhdGcezwwc9+XwsLC44cPJCbk4PBNTYfMT6uMndwYx7q6i9+fqAU9hkZiRCPzg8dPfro/j3Tq9f6O0B6lsxCyH+eHp883JXnqKiq9dsoDo/R0/0jFPVa3ABoMM1IYcIMgHXrN0ACgBMvX7xg7/SWRCyD3wVvwcrO3tnhzYoli0xOn9HRXQAas629/fjRw6ZXrr12dF67Ynl6eprFzT7YGc4xlX+a1B9TaKaU5AA+5lGD6dXr30OCwQh9duec6f3X3Xd1dnZWVyBjRPt0To0ybt65d9n0Qmtra/fACaQAGMKCQkJxsTEjJRpQMbJyctFRUeFhoUQhGiwW6/3JE/glLPQ7frwMGNiQBf18faoqK1csXQQcBGUSshpU+HsM9/VulOkN0OFWL57P19G9+/DRyBPZHSDRxSQkvgcHz53Xr5ljuP9A6PcQkCoXz505etykR79keN8pyclwgK+3VyVu6lhaWlrDA0YDDHQgEcCyg+d57fKl0tISw907n720HoWLrtuwEdTHFdOL7h/cHls809CcD1Lu3VvnbTt2AtktW6xfVIjEOYTXDVkWbXKWnjULPocUx2N0wMPDc+b8RdALSbGRfh5O2ov/s6lrqivR/DxO4j9cML0Mtgioe2s7e5Je6Lzp5Y9u74nQYU9aRhaIBnWUDBtAHN8Cvrq9d/X3821qbEQ3gkmpoqqqrbtASVkZSia8IbCV0KDWsH7q3Hk5+cGDj6H+EXEJiR7RpIgIUKFGhnsHIBoWVtZ9B4xuXL0CWe3uLTOLxw/5Jk+Gje3t7cA+hQUF7d0am5XmzAEtw8/fU3iPDuBpu7m+S0pMrKwov3j2NBiYJJIz3XchQ5+0da5cujBfba5/YDDoPliWLzZw8/hkbWu/evkSqH6ERUTcvXyGMZHmKAOqWyhXUG28sbwjp6zJyd3VbaqupivgEec4UF4oTp09X1NdffbUyZNnzpKOtSkpKZevXEUEohHBObeysrKG9/OfP6JBv3h6uKORaNGUgfWovWCBuoYG45/JjL76+zs7OaLrGvO1jE+YMBMw48T7dy7paal9dvAlLqRmzYqPjYXP/g4AA/6zt9evH0j3czDiMjMyehzAycU1T03NYPGSsWq/A1RVVbq9e4eyXnV1dUNDPYisBQv1Scoy+C0XLl52//hBSU7mvbsHmEUHjxw1f/TA6NCROw8e7du9MyM9/dQJ45E470cNN+/c1dXSbMDWWT++bHypq5dZc3PXVDDjiivZ2Nk3bdl6aL/h2YumJHUPEyEezZQpiD8fZAiwI+EhlHOys4Ff3N6/Q10tKISEhXUW6Gnr6nYfzNre3vbU3NzV5S0G1xHz0DFj3QV6g56/qanp6qWLmlraJ88MrQPL8LB3334QNQMz2rHjJju3bm5paRETlwB7s7GxgYKCEp4YLy8vkMugDa51tbXJyUm52TllZaW1tbVg8zMzM4MyEhMXl5gxg8AxogPD4fVrsFnwX5lZWD+4uS7QNxgFlkFXlixbDjYRaJmXr16DzAETac/O7S+sbMD2fPrEHGwrqGOIOAqRRACWPHLs+I2rl6NC/KNDv8rPQaICtvyZ/oHAkHSjBsg8r+wdwNwzWLQEDeJBChAhd7KwdimLOmzdoERTWVnh/uEDUEzMr5/4jRN4eLR1dHUWLOg9eUBZaanp+bOg5DE4Grp09XqPmY/6RER4mIuT07mLpgQGmiEKjE1M7t66aWxysr8DIOUbNm0G6w/MTMMDBwjx+QNdxsKTio6OjorMzsrqL/YCCwsrsPO6DRtHOEhPTUPzs9cnsFMwuEYoVTX1+Jhf/r4+OroLRoFl0F0gkN08vdcsX+rs6sY9YcL06WJghhw/eTosNBSeBFhzKipzB53BZsyxe68h2o7xyvyqpOwcOnoGqFTQXeNzyt2bd+49vHe3qKiQuE06eBCBaPAzZvaeJ7A7EuLjHz2499XfD98/FX6orjlfW3cBVO99/iQxIf7c6VPVVchgHBDwx46fIKQfytGDB2TlFe48IJVHpj8AS+bm5gw8ZHnD5i1ohMBH9+9Z2tj2eWRHR0dKUhJQC/BLUmICGpQbDyZm5okTJ4FFDeUUW1eXl5/X3NRUV1fr5vrO+5Pnzj17V60Z/izdMyUlN23d9tHtfXtbO9QZfp+9oEykv03z8faSV1RcaLCIg300iJuWlhasj13bt/h+/Xb85ClkLHJ5ORhNetrz6+rqTpsct3n9ZhSSMRLgxiXcWrl0cXlJoZvDs7U7jlL9GefV44WOHxw+Zuzs6PDg7p3N27YRvQlvmGOduqO1tYs4BlDvVpbPr1+5jBr/1NTUSnPmAL+ozFUdYKAXVKS3zW6AoQHkcvDw0UVL+p4/qDughPj7+t579JjwgSrExeWr1y+cPX3N7FZ/B0DCDh45euq4MciT9y4u3Xv65eXmROMmpY/5+bPHrFiTJvHOkpGRmiUDRhI3Dw++Kx1wjaf7x4KC301NjSHBwSB/njx6mJWZaXL6zDAS7/Hxg5/PZ129heZPn/foFgSyPyoy8t7tm5MnT0H6ROAeLynkDH6X+IyZFy9fU1VSDImI2r5z1+4d21RUVY+fPHn54oWAr18GmE9q/EBWTh7UgeMbe+93r7QM1tLRd9XHqGAcn4AEB3/7durEcbPbd4jLNURQNPiAHbR0fbMGPOsrphcxuDHNIO+1dHQHdXHbvLREpwrj4OC8cuMG2O2DJsPi8SPR6WJDGq9EdIClNmPGzLDQ73NU5vZ3jJLyHNV5aiHBQWBDySkqZGdmIvwSHVVWVtb9MFZWNqlZAJlZMrLw3HqGbvizCjUnOzuHsoqBrp6+rY1VUkIC6Bo0LAbhyW5oqDd/8GCWrOwji2cgS729Pv3OzwfCQoPyc3ByTkYmS9C4euMmaMzjRw/D69iDztXdF8sA3zXU19fUVNfW1EDVQkFJycjAwMbBwc3F3TVcczCWQbeITp9++foNFUW50Kif9x+Z79+7y+6N00c3N7Alr125pKWtQ/gUumMFkGNQE4AKc7C8s83oPLqx6s9wkPGJeerqsACz8/NPO296iVinJYIzuKamBl1h7WuA/O/f+ZcuIo9YTFzizv0HgzYVgeFw68Z10OoYxBgRun7rNtTng6bhwpnT6zZumjFz8DmYSI2NW7YeMNwzANEAjA4fiY6KhOK9a+tfM0CBdgOekkbIRQYMsZ4d5XpHk8FghEREgFngobGwsBw6avzsiXnMzx9v7Gznqamj8QAJQV1tXXNLs7auLtRmjm9er1y9Bh0NhEZ1qKysBFsvNCT45Ytnq9esfWD+BDSX+aMHa9ZtQBgQlxqgp7TUlKDAwISEeAwS4JkB0sPCygpngLQ1NjZCYUPiUXR2CggKKSjORifJG4Bl0G9S0rPgpuYqKXyPiBYXnwGMfPna9WWL9AsLCp4/szh8dIyH8g4KEAUHDh0xu3Yl4pv3wpXbQPK3t7eVlPQxFGu8wdL61a+fP9asWAbylijRuYigaEpxD46enp6Vja333kf37zU1NjIyMl0zuzkoy4D5eunCue/BSPBwMK8uXroyaGe85uZm48OHoOrjHDfh41etXuvq8hY/P1FvTJw0acPmLdaWLzBd/dCEpUG6yMpJSMygxtmShEsyEdHpwAIdOIC62bln77lTJjXV1a9tbS5dvU7gSSrKy7m4uUFSvXhm8drRucdeThykpKXb2tpcnJ1Om5y4cet2Q0NDZEQ4Gk/bzsY6LDRkKv80oA+4a+AXZmZmJiYm4E0qKsrWllZ4RyBzcHRTm5WZlZAQ99nrEyT4wMFDkoPFxNLW0X1l9RIqWMj6xocPHjxybNmKlW6u714+f7Z1247RdPYPDzt27QalWVRY+MHegouHt7Qov3szK3EBL2jgiD9DAph+Dm/fHdy3d6HBogV6C4cx63ZFRXlsTExcTIymlhYRklVUhHTc5OHpg/Ygc7l//IBBJnVdM2hvesiIZ0+ZoD1NdPUWnjxzdtDhkR/eu0IlPArdZIYEeKwnjh3RN1g0AEuCCQmqDTiCb/IUsIe73FvdmnIIkTOwRkNNDdIBW1fHxs4GVENLQwN54q2TY3hoKDxPAgdzlZaVTpjAQ0VJNXBsJMjEaER3oMgdu/d88vB4/OAeGDI6CxaePneRkYmRmYkZjGIgGrhudz83mMBgQwHVgK5hY2MXExfHLsRWV1c72L9mYv6wZNkyaaCbXnIG/yjsnV1WL1/y8P7dVWvXubx1OnYCmcMMTgWi5uTps73TOa4Aj3S/0aHzZ079iggUFp8FRJOVlUmKC7176wwG7xHj40Q8J7zxp5ZWYONv37IJBO+OXXsI+VV2VhaoIaiTmJiZZWRlIX/+iIoiAtFkpKfDp6CwUO9dP6Kj0G6+QBwDnwTsiONHDicnIQE7VqxaPUBAKTyiIyOh5iT6kAKiYNcew5cvng9wF3ivcMHvfC9PT2S0wdBZBi2ZhvuNrCxfrN2wgYIC8bWDuQFE09LSkpGWNkAHwu4oKy2dwMMDJjA9AbUWOmVCWOh3g8WLb1y9sn7TFrBYGRkYQcKwsrEyMTEzMjL2cJPBV8iyoGopKCiBgGAdPuEJbN62Izkp8Z2zExaLFZsuxv0ndkF3lkG/PLO0Xr9mJdhKIKOyMjPXrFtvb2cLFuKBg4cJCWw2toBKxcL8EYgaLG421IT4uEF/MiSAcDh53FhLW5u4LIPHth07YQFyX77YYNOWrQNIdaj437u6QKUlJ6+ARhG2fP4sPi4WQxTTKT0Nma9aRKSPboXZuGB3kBXQGY76A+jqk8bGKMts2b6DEEemybGjMyQl4f6HmWgSAyrtD+/f5eXlDjCSAO8VdnZ0UFVT5+DkHAbLUOBGLc9TUwv6FqigOBsEBX4GMsh/BKa2rKx05kzJ6qoqoIlBDwa1snnrNig5bKxsp86eO7B3941bd2EjEA09PQMtMq9L35Yf6FMgFzo6+jbGNhA4aHcScQkJAUHBWzeu4wMy9WYZ+OSeMAEI9Opl06PGJwx377xudtPxjX1tbS1ooi639DgG3PWevfsuXTxfWpyPwXVVBTnGQkC/dkJw2uR4eXn5rbv3SBQ7AQ+DxUtgcbC3W7Vs8Y7de0Gwd98b8+vnFdOLS5evsHj+sqWl2enNGy111cKCAnTv1KlTR0o0jY0NGekI0fTpiEVnrhm48wsY8FCxozQPgrwrvNuAOHXC2PTqVfzohPGJ3Yb7H9y5ffn6jQGOQb3C8AzBjIcihBk6y6DQmK8Flgi2DgtqAj8SlZrgNv6C/N+Tp06NCA/r08vWJ7S0dHx9vIHrFyzUB44D84cKkSlUAzf5UeDmsUTnckHmjQLQt7d3dJw4dfroIaPjJqfQOcv7bBQ/d8F0/95di5cslZSULCoq0luo/8nTw9721fgnGgAYfbdvmoFsx+AMyYiwUG3dBSM/7Z6d24+bnBydmVVQbNi0Zf3GzVaWz/H+IDAsbppdg2rA9aNHVGTEudMnvTw90IlGMThHz+69hnr6BiMlmphfv9AOeH2Ob5yIC5RbU12NRlfpfQDkNEgZOjnhlm3bCWGZs6dMIM+Nc5bB4HyoQiIi8BoUZs/u7xi8Vzj4W6COrt5IotUvW7Hy7u2bYmLi+NhuhIcj2LZz5yurlzw8PNw4PxowDti8NdU12Lo6qCT4+PikZWRmKyl3JxExCQkL88ft7W2y8vJvbO2WLl8Oe6EI9TlBJQrUU4PGWqegpKDEATIrVPiwff3GTWdPnbB3cunv51zc3ErKKvD2X9rYXTG9sHnbdiAa0IxBgYGk6zhPLIB+WbZiBegvuGV4RKHfQ0ZINFBkwG41f/Z89Geeg7e3a48hun7h7GkQs88srcBo0tFQS8dpDgzOM6W/aPHW7TuAaNAtIyWa8NBQDG5AoKBQHz4aiRmIzIFsBOaVlLR07wNum92AoojBzSuwfVfPKZB6AM5z99bNEydPEzKccjwAqPOI0f4BiAbTzSv88vnT+4/MKXA0MSQ5gz/Y2OSUs8MbN1ekrEL+6/ON9AnR6WILDTCgiqmpqMEUUpqjoqExH5nEkoWlpbm5oOB3XGysva3tbGXljZu34D30fJP5CgsKgc6KihCFjGMZRKO0trYCffSQNrAXtnfgjkDJiAIHOBsV4rehwnXjnOto/7pr/om+fMN79+3ftnlDTk42DS3t5MmThYSFszIzXd+9Hf9Eg0Gmr9oGRIPeu5+Pz4VL/c4LNijAZvzo9t7OwWkUJjboD4kJCSARlixbHh0ZoaIo3/xnJBcY8lBnwEvswYAjJZqvuIiT89TU+9wrLCLCzMyMxWJTU5J7E42N1Uu0v8xCg0WQhwa+ELyhowcPmF65Nv5bNPGAUgS3NnA3VrxXGCpnTw93eHPDYxkMzuIQnzGj3g7R54uXDm0i5+liYsAywImgcnvsmsDDIyMrB6QZERYGvPnA3ALlGqAIeCnAEcAgTY2NcCOwgo7oQcdhoFSCm8C7E+UXhIfa2+AfrOOH/HTN+E1BISsnZ/nMAiGaflqggPgUlZTNrl89deacwxt7EHH3bt+CQgtXH/+d92bMnCkiKoq2nOTn5yXExw9PwH4PDrJ8/uyVvQOxEzgEwCsICgwoLyu7dKFrxDK8fW0d3bUbNqpraPZpPuM67A23x15xURHqW0HDa/YJSSnp8LDQ1JSUHtuBYuxskLhKCoqKAwxExOPgvr0kmnOLpACiOXRgH5TeAQZA4b3CTg5v1DXn9z1xLWZwlgHdcfXSRSjDk3h51wx9aNy5wbqBKs2Zo6ikBFzzyOIZBokjUcWG8+nU1dW1AX+0toE2wSBVQjuuZ1o7mkKUUHAs04bqnTYc/uOazu53RtHc0kJPR9dHOzduZdOmLUcOGYFJDqwHAhCIpqGhPuhb4KDNmuMB+gaLHz24h9xIZ+d7V5dhEM0ts+tQH4wVy4C2dXdze2phXvunjy4GNwPE6rVrl69cNbARNyJFA4YZ5BV6enotHd3+jpGeJYMjmr/CYqWnpd67g8wfCpLn8rUbg06cesTowMN/IRBJn9iybYfdK5uBm9KMDh+JjIxobGywt3tldPjoUFmmorzs3VtkImAoySAhr1w3I6ShehgALQMsc8Bwz62794FZQF2CZgbuaG5qpqejBz5ox6kWSspW1CzCUURnxx8A1bS2If9wnNMOxhbqtUEZB37Cxc1dkJ8v/KdPcw+Wgf9T+PmB3UALQ82Zm5MjKjo9PT0NZPU/QTQGi3FEg7tZKDtnzl0gvH9dRkb6GZMTx06YKM9RIWUa+0BFRbmXp+dHN9cf0dF4HcrJxbV4ydKVq9dAASfkJCMiGmcnhFm1tHUGaKuTxnXl+J2fDzUP6sGtq629cPYMGP+QY67fvD1o319Pd/cF+vpE7PI4ygDJ9vG9a1VVJQdHv32XJ06atHbd+te2r776++kvWiJMwGQgOM9XKijwnz+jE+LiUAXBM3Hi1RtmvQcfNDU1ZWVkZGZmlJaWNNQ3tLQ0IwME2Nj4p00Tl5gx1E7Vy5avtLd9NV0cCdAV8+sn0IGF+aPjJqdQZzCQCFAMwhEUOKboxKBUAuwCe5HGJviH0zXtKPt0dDV1I5+dwGWD9IteunyF1YvnljavgG7ma2sD0XwLDBhS+scKYuISvHx8aGTSyooKT/ePYP0N+ivENXn7JtgpDm/fjWYpqK2t9f4E1vzHsO8h+AiQYKKCibR8xUqN+VqETKyOx/DT7fvZOxsXVW/D5i0DHIbOuwx5KDUlFQ0Hce3KJbC5IJXnTC8POozCyvK5nJyCrLz8sNM5HrBzz16rFy8GngIBHqP3p0/l5WUvnz+9cesOpi8504FMRJkCJhJYrMlJiUAf+J/T0dFBCdy2Y2d34ob8ERjw1dfb+9fPHwNEJ+CfJqClo7NAbyGBMweoaWg4Odhb2SLBtz0/fmxpafni5ztfS1tWTh6RM1SUaJsSSjQofXQpGpx+QU0n4BfEPYxKoD8e4pqaqkl8fH/dNKbn8Eu4+ivrl3DRtNTUg0eOPn9qAUX39+/8KVMGD1Q05hAUFILUsrJz1VZXWFm+GJho4B7fvLbz+uRhfOLkqAmZpsZGX5/P7h/cwCDFt1IDwamoqi5bsUpvof7wIgQOk2ggZ4C5iMFFMBl47qFpAgKgXGpqasB6AqJ57+IC1jVsB1NCYbCJQaE4tba0/ussg8HNsAEFLyszc4AwemDs7DY0vHH1SlJiwveQYNV5XZMlQNWflpIcHxeXmBCfkpyEd++jYGZhERMXFxQUFBYRhbLq6+PDzc0tJiEOBnNY6PcnDx+CXd39Erx8k5mZmWhoaOvq6qBSRTv15eXm2Ly0BJFisHjJlu3bB1BeADBY3tjZor3RoyIjpkydmpmRAfTx5PFDc4vn1DQ0eDcw/id4Nw2ea4BeUGkDdhS6FU9A6NRd/bEMAJLHxMTs5+MtJS1NT8+ANhhHR0b+E0SDdj6YLCBaG1MRHxf7PTho7rz/ZsXAYrE1NdXZmZnwumNiftVUV2/cvMXl/cdRSBjkK7BAwfr+4u+HDywFb0Fh9uzFS5aB0TfCqBHDJJo7t8xQ//nps+cHPRhETUhwUGpKSl5e7otnFrAFUr9xy9ZBf+jq4rLf6ODwUjjesHP3HqDmAULVYHADNXBh2ZJsrCyZmJhSkpOBaoGg8RULCjBUBQQE6ejpwRyD6vFHVBQsPU7FzsGBBgzD4DoZzNfWkZOXn8o/jfLvJi2oABITE4ICA+AFQfaCqwd8/XL63Hkl5Tn9JdLZ0WHtxo3opK5u796t27ip4PfvoqJC+PT2/rRQfxE6QUV3rkHVCmpAdXR2tXCjLINrhmpDCQiq0J2792IGZBl0l+Ls2V/8/fcbHUpMiBMUEgKmA31HiBky5sDW1cEn7xShqvKS4t/Z9+7cxhMN0MrBA4ZsbOxCQsLAoavWrhuF+RIgawV/C/zk4eHr4909UI70LJnFS5cCxRArmOFwiObShXNgHsPKkmXLVftp2O4OqVko0SRfv3wZiJOFhfXkmcHHwoEkXrFyFSHzZ/8TYGNnF50uNnD/PYDRoSNG+/aWlZZePPdX8Cok0s3MmVCTgwwB9onvNV4GSiDYzzTU1CBVkCmEcCyDzqUJpZcC9Xz0aneEVKnMVZ07V7UOW+f0xt71nQsSFv+kyamz5/rsUWZkuNfo8BFgGWCTwwf2PXluGfPr51R+fiVl5YjwcBcnx3nqGmDEoe3fFDiK6MR0+V9QDw4wDWot4bimrat/MA6Z6WnnLpgS8jDBRvP9/BlKo89nb3GJGQjRJCcR8sMxBzqHB+cE3sXr91vePvEjOgp0BFidGNy7sHvjNDrJAPsoMDDgs9cnf1+f7vwCBgqiX5YsIfrEnkMmmvr6+lfWVhhcV+Bbd+4R8hPULw11L+oGO2xsPGh3Rrj/iRMnEjgm8F/B5q1bjx06NDDRzJCU1NLRhdvHILNZsYOxOUtWloGBIToqCrGZu9lNnFxcUN4kZswQEhYB0wnfvQjqzOioSB9v78iIcCi9b50cf/38eeyEiYjo9L9HN/ylF1hZWPfsO6CzQO/sKRN4TTevXwObCMow/nIR4WH2trboQHmw4J49eXL7/gNQI8iwHVbWXXsNIyMiqqqq/H18dPT0cH5gXJc8DAVQC/L7TpxTuAPXAoWKmj+uGfgsLChIT0vdZ3QIP4hhADkD/4VFRZH+xG3t5WVlCorI8yRd7AUiAgzVsjJkDrmJkwVmzdb0drH8nZN2/colDc35hMzjPHLAy/riB9rFC1ime+BdUdHpi5YshYV00/UOOfBVU1MjSNb8vFxZeXm39668fHwSEjP6cyJC7oGKrnujgOo8NS1tnUGvEhz07dCRY0NJ1z8AKipqLR0d38/eA7fF7tm3PyToW1NTk5yCAvAImDP4UgQlTVxCQk1DU0VVtb/hmswsLBrztWDJSE+zMH/868cPeAtGhnt27NqDxJ3ui2XwhRlE+6MnTw1376woL79765alzSv8aUEi6erpgQAJCgxMSkx4YP4Ev52DgwNYTHmOSljod28vTzVNTaTVqUvQdAE/OgHXpN2Bb/HGWU7tcINr128UERUlhGVgDSohOEV5OeJgmjgJaU9A67BxDryFKzhdGu5i1Y4TDy7szkhPf237auv2HaS7bllZmZ+PN2jA0O8h3c1wsKkXGhjoL1osIkJojLRhA1U0g1BNZWVFwJcvUKNCVYlqPwAaaAYFMOKcuXMlpaShcisuLMzMzAA1m5KSXFX51+zr9PT0hMR/+OLvN0tGdpRngx0dgLF5wHDPwEQDlvm6DRtBNgZ88Q/AdbzG4MIGGyxevEDfgHC7HQr/vYePgRce3r8LBpfl86c8EyeiKr1PlkEL9ASeiceOm4CuAZ6KjfkFLwI9G5RqQSEhOI/vZy+zbkoWTC10fuFVa9cC0ZSWlAC1gRTtTmcYfPP1H7rBswyIoPcuzhs2bSGcZTBIP1RaWCstLWFnZ2diQrpWQPkZ0mw/YwI/nFAFOcPKwQWPY4bsHCkFtfjooDs3byw0WMRDbC9BdlYWiBdfn89g3uLHoMGThHcKl1uob8A/bfQmKRzIdGpubvbz+fz+nQtQDH7qAhRQOTMwsbS2Njc3IgIsPT0NP56q5wVoaCbyCRbkIns3bdk6aHs21HDubm4Pn1gM7T7+HaxbvwHxpw7Yc3f9xk1enzzR0IXz1NTBZu4xppFwqGlogDIyOXYkOSnpzWs7hGj6Zxl0HVTnhAk8IPLB5vqPaMrKZisptba2sv09EcKP6Ki1GzZicKY0/zSBvNwcoJs+h/LjXcIoyzQ3NXm6f6SgpHxhbUtHR0c4y6Bb6OnpgPtAvlFRdRkdtbU145loGhsbQMzCivxcXXxf/HV7z6bGR4JFAy/o5Ss7onSTAVoBcoFroc01KJChZMpzFizUJ7wTA3HR9ywIebm5b17bvnV2wksSSkoqAVHJ6VKzhcRn8fGLcvHwoa8fW1uVkfQzJTY8PelHye/strZWegamiVMEeacK800VBokoICb92BRpSpjEy4vmyIEBNfm4jTJDFMxT1zh+5PDS5SsG6LyLzIG9b/9VXER3dU3NAdqA8AABkhAfD0ISuADOzM3NzTNpEhsrFD32CUhM+E0Xz53Jyc4CQTqZgImxpkydCkRTUf5fRBvICRycnPBzrj8TJBQU/M5Mz5gzVxU/54S2rq615Yv4uNh6LJamW2AavKABfoFClQZaNykRvp45d0GY4MDGPUBLS4sMcaKnx/cbAiN96hjNI0wIbK2ta2pqgFiVNJbgiYaLZ7L+WsMPdg8CA77u27Pr6YuXw+MaeOlgFoEsgKV7TGJ4OGrqGroL9LR1dMeWhXve1feQYMgrAV+/4LWWILCL+iJFNX1m1j5GM8JGGWUtWNCvaOTa7gckx4SlJSCm6dbtOwd9iLW1tZB30TbO/2Fs2b7dzsZ6z4DjSLW0dT64uibExz1/agGipr+YPnl5uZC3vvr744MMDQywaoFoBpAz6EawSjC4dnT8D2tqa1hZ2WLLY7j/2G6ub99CDdl95DSkGTJPS3OzjdXLaQICtLR0lJRIh72mpiYsFtvU1AgExMnJNU9dfceu3RwcHP1plkHlDPrZ0YlkNrAlgYgjwsMszB+tXL1meLqP1IAKwPzRAwwiZxaA6dR9l97KXWVFed/93sN7NNy1w+LFS8LHZMNTDfz6BfQLmNh1uIZzFFAlwLsA8QIsM4xYv6RAV8kHK+nDe1fIHyl/mgkZGJmV5i9VX7h20pSuaAOE+IyBsHsc5uGIeA35+afp6g0+j62Ls+PqtesGPexfh/QsGVeXt2hI8AEOMzp0GGq5stJSxzf2W/9WeeXlZUGBgb6fP3cfRAbVu7CIKMiW+vp6tHs4vuc4/gAxCYlBWSYu5hfqicO3+gFTAH1AASgqKEBjU509ZQI1x3Sxv6YJ55s8GV40cN+UKVMMFi9pqK8Hi5uKmpqZmZmLixtq1Ano/fYzOHtILAM5lpmZJa85D1J16MjRjevCsjIzwRZDgqKOJ0RHRfn5eDs5OgApgNhftvlI73K0yegyBQVliO87fz/f7Zs3vnxli/Za7A+gLoFcfLy9QoKDujt34eEDu0BBU5ytNDrNWISDGvTno7t33rs44q0kHr5p8xdvVtZcQkePu9sRzMaSkx6flRIDK5u3bRv0ztvb2+JiYv/n5QyK7Tt3A60PPCgBSEFXbyHkJ2dHByg/nFxcv/Pzg4O+QfZKTkzED29jZGQCjaCloyMnrwD8Eh0ZeeLYEaAYeQXFLdt3wGsFeeLv64sco607aeKkgVmmprr65o1rGFzcLLzJBr8Ayxeq5cLCQmAfI8O9V2+Y9RmvQ15REYgmJSXl6mylPvgCQxyWwSBVYwtYhfX1WCYmJnGJGbJy8r9+/nj88MF4IBowZMK+f//s7QUi5f/auwqAKLYujKSUdCkiId0N0haItKAoBqgIxrO7u7s7KUEx6E6lQwmlpEFJ6RL5z+749l9hWRZYltW33xv3DbOzM3dn7/3ud+499xxkPpsKZQ4zrt5xAWwlnA3KYd1heoaJkX5uYFIsWmDz4Mkz7FF/6Dk+5ebm5mSDyZmTnZ2TnYXdhcjKyc01ngdVRVpGBselyQO0nh7uD+6gRAf8fpIKmkZmDvLqhsh7faPN+EQV6YdaDsPNzWOETHbgRXRUlIGR0Sjv+KdAWEQEmKK0pAQRCINhtYtLTFRkR0fH7h3bf/zoQRaXIQA7VE1dY7axsZ6ePrZhpaahsdB+sbeXZ1pqSn19/QqnldIysiCLwOQZchQQRMHBvbuBzoCwtuzYgekbGBgYDhw+eun8OTDQ7t25jSfthKKy8quXL8rLSltbWliGShM4YqDXYfTBM0TPNKH47p/NW1YuX5qf9zkkKMh43vis5B7MkGFl51LUnDnbypFXQAhPm7JdtYuBkTnI+87HD5mW802279xdW1ubkZ6am5MLz7Nfxm74geDXN5lnOnfePMJDKY4jaKGjk1dS5RAQNzBdjFhJxMpB3vy9Lv19GOxYLVhAyELPnKysgVGX/mI4rlp98+qVQ8eO4zkHONp20SK3J08K8vOQI9DmNTS1dPT0Zujosg7Sktdu+Ad6PLDOwIw6dvggqAw2No7eH714jKby0tIXPt4Bfm/A2AF+2bR1Gwiifpfdsn3HlYsXFuK1bcXRU93QKgoKC5AwjmMhZ8DqpKGmAdOpubkZyXo6c9ZsOXn57Kysa1cukphoampqwkODB3qpcPMJKqKHL0UklZBi429ZbS1NU0WkpZV0PmW+B0Lfuqn/4huQrlLS0GvIKiopg4Ad62jkxAXt9Oni99xepRU0DX3uMJEaG9T7o4eOjo4QNQudNtB2P5v/7wYPWmJkZ32Uk8cR5BSDJQ7LAt76NTY2cHFzb9y8VUNLi5BYMxs2bZaWlb1+5fL3xsaUpCQqlLdYMtwLiABuOmkSGw0NdUtzS119Xd7nzznZH0HLIB8Eg2jH7j3AYjgvCwSE/76Tp0xhZGLqaG8HZgSiGQuWoULPinZ0dsIDYZ30/+HqDZu2uK5eCVyDceofU8ATCw0O6uelAhAUkQL9AtsU4aErMzSQos8ZeR+SgFzKvuT2/R5xmZWVVUlFVV5BQUZGVkZWTkRUlDyHugnBr8FgIomY35ASGwCv0DCGzLRNhQrWV8UvMHkMSkHWWO7kdHj//rMXL+E5B9rtipWrLl84B904Mwsz4RGtZs2eo6OrB7rG18e7oaEBqCo4MCCYKmCw81lYWKBLWOywdDChRCAEBacCy1RVVY0Ry8D/cnKyJk5kKCosEMNyaQU7QkJSCqwnoNexIxqcXio0NLSi0iqKmkYKmrM4eX6tQsTTpr431HxIjMhNjy/MSe3qbMd+S2iasJqauooaKm+wpJT0mHyH8cC/883EZpqaqtKyohwqlG8FQdHeU1NSVIeKGvH3AcSwvKJiUkKCpjY+TxlzS0vfFz5lpSW3b1y/9+gJ4dcHVnJYtnzJ0mUZ6Wnv4+NBvEDj7ECn9ENAz8AgJiYGQlJFVR3KwIA3MQ6BAKWGisj18eNzT4++vp9W1jaMTMxEZBn4Iy01FSy7zIwMpX/9CRFs2Lhp4/q16Wmp/cIvYCMx4X3Nt2/wZOYYmxAoEMCchKcXGhIUFhry7etXzHF6BkZppRkKGjPl1Q2YWP7NVDN4U6qtLstMDP+QGF5amI095sLDw6unb6BrYKCrp090/2AywVgpmqzUGCp0srHBRHg/5H36pGcw9ELwvw9Lli7dunEjfqKhpqZ2WbsOvSygICQo0Hie6bBuAc1JRVUNkw+ns7Ozpbm592cv2yS2IcMbjgDInP3HD5mwUaGCacddvXmbhqizrV8KC+CBeLg967faGxTZ5Yvnwai5evkSTqI5evggkCkfHz88hMMH9uFPT97R0R4dFQUPPDI8rLm5GXOcmZVdXt1QXmMmsAwd/S9qxtOCGuuqk6P90uODq8r+L4Lo6Og0tbQNjIz0DQz/JuUyGMYqMuCnzHfwqqikTKD3USNqbd7wAkr+HQDVDbUtIjwM/1rTGbq68DA/ZGY8uHfXaOYs/Dn58GMiGiP++JAAzR/o79fb2wvdDKgnUBCXzp/dvmsP8u7o5QwYRyAxlFVUr12+JDD5N3Mbzlz/z6ZtmzcmJSakJCepa2hiv7t9y6aly1coKasgf76Lj7tw9szAwPj19XXhoaFhIcHxcbHYMQy5eKcoaM4E/QJWEiFeKl0d7RkJoUAxhTkpGP2CuOpCVzF7zlxChhT+GvwiGmqiDjL1dHcV5abBjrqm5pAnI+js7CCKbv8TYWNrt97FechF7WvXb0D893yeexESNmy8oGdg6BccCj02LS3tscMHI8PDPd3dxCUkLa1tRs8y8BLo7z9NWOR9fJyBIQ5nCCubBZcvnC8vLwNR88zj/+FdvL081dQ1sMfdoUjPnjzC/FlWWhoSjFqCmJaSgj24O3mauJLWHCWtWYQM7iLIz05+H+b7ISmiu+uXlQr8Ymwyb56pmaGREZm46pIY/yoaog5ml3/JBa6hQsflJuR8JD0QMUvwp8Hc0tr/7RszC3zJmCSlpWfOnhMRFurh5gZnkvMCQsZ/syzt2ru/sqIy7/OnU8ePCouIgJoYJcv09PSEhgRduHT16ZNHO/f8FhsMAVSkdf/8s2fnjriYaOzV5/5+b27e+W0lUXlZ2dSp07KzPoYGB4cEB2H7WFNT04hIKSlqGilqzebmI9RLpauzHfRLTIBHdXkR5ltoaGpBRwK/FzMz6XKrfv6UC5qLlKlyhwTquU8gMs9QlRWihoGZmJiFpgkTcj7UHvTC//8uTExNN7i6zDe3wD886eziCu2nvb3t0YP7m7dtJ1nxRgwwnI+fPu26GhXgBiwaNy/vyaObW0xNSe7q7BQSFu7u7hosSLDtQnuQM9VVVWBb3X/8FDlIPYG6X7reXdu3tLe13bvz/zQ+dPQMUoraiij7yAjnyr7B8LXiS0ygZ1LU286ONuTI1KlCtgsX2djZET1UHSGQkpZZaGNF4qwJ+DEm5UDmm8QlJAg8Hx1funfo8/5q2Nnbv3j+HF7xnMPHzw/do5eHO8ifBXYLpwqNQyUeLri5eY6fOr1pw/rGhoYt/6x/7OYJemdkcgZw8/rVVWtcnz56uNxx0EhRYLW5rF1/+MC+iPCw3JwcJGbFYzePB/fu6OjqQZeWkpwE/FJUWIicz8TCJq+mr6A5U1ZFl55heBkvC3PTw149zE6NQUZhoCbrGxguW+EI2nN8fV6A05faL/R64TuOZcAGmmgmUBH3mQDBU6GTwxF4Pvw8vYMnh/+PwMDQCNqh1YIFmKgLOOGwfEVQgH9TU9OdWzeOnzpDsuKNBtDB7ti1+8TRI/l5eft377x45drIWKawIL+irNxh2fI1q5zwLxNb7LD0xtUrtbU1169cOnnmXFhoSEhQYEx0FBhWDAwMra2tvb29HNz8ilqzQL9IyKlRUw/bcv+QFBnq+xBZykeFjvi7cNFioBhSRpPCA9CSx06d3rV96xnC4u2ONX4pmglENZ7qa1BxFQmPnw4//8/e/zrRAOwdlnq6uy13dMJzDgsLyzJHp+tXLr+Li8v68OFPCas8e65xSXGx+7OnkRHhN65fXf/PJqphsgwcPHb44Jq1a69dubRh4yb8twM2cXZde/LYkcAA/+CgQIzRBEY6F99UHZPFSpqzhMRGsgQRLpUc4x/i+6C67JcgAuMI7rXIfjG5jfKKi0t8/VqNCuo8eH5HkoH4g8HdXR2tzagQ/PzDCeTFxs72vbER54Lg/w40tbRfentjUnoOBisbG98XPlWVlXdu3cSzvpHcsNrFtaSkGPjx/p3bYtPF56HXtRHOMkkJCRUVFabzzU8eP0pINrVlK1bcunEN7DWghgnU1KKSikras5U0Z/IIjNzeTIkN9Pe88a2yBPkTlJrruvUWVtakicnQ1dU13JnZPfsOnDp+7OQZfEl+SAPiDwa3fP8VboJrqFQH2BAREYVaqPTfJhoqdBaE3Owc/JkSaGhoVzqvOX74UE52FrRbHT18CfzICvsOHt7guuZLUdHRQwdmz5kzrBmAg/v23L734PDB/QQ2G0ZGplXOa86fOT1hAvXO089EpQhKET0YMhIj/NyvVZb+8rhT19BYu2EjCVZUYQDd8LbNG5HsoIQDqJCaegJmoGocQXxF09X1a+0GZo6TEMgrKGZ9/IhxpvrPwnHlqg2uLviJhgq9jum5h0dBft79u7dn6Or+KWvtoErMMTa5c/MGmOq0tHSEy5mrly8KTZsGDGVgaDRkrh4MHFeuvnf7VlNTU3zYS1HpERLNx5QYP4/rZYW/AsIpq6hu27GTkHRmxMUkNrbm5pGsfN62Y9cOdEBiohdpWMCM0RAN3R2/iGZYOXoVlJReeHtRrXAkXkH+VCywW/jSxxte8Z/m7Oq6c+uWkuLi4MCAefPNSFO2UQKsmA8ZGVSon1sR5SNKGMs8un8vLCT4+ctXe3ftvPvgEY7rDgIWFpYVTquApBKj/Mzs13LxDmNmHYoKhlLIywcVJb+i7kNfuG3nLkOjmYRfhIgA64yengEVJnk4/TcVOqyntIzsu/g4/KmrxxrEn3Xq6/s1UU09HB886OvY2Dm+VlcTKwXnnwujWbOAQebNn49/pEZdQ1NZVTUjLe3Rg/uz5swlPNAs6QE/a0pyUmpKcnpaGpITVllZlUCW6e7ufvbk8TNPr9s3briuWz/cW4P19ODenba2NqAMh3VDp2+mQi2tro0L9okLfdlY92v9pJy8/KYt20CLDffuxIWomFhRUZGsnNxwP7h2wz9rVjmRAdEQdZSGlu7X2Ht3dxf+M/throlJaHDQ8rHMpPWnAM0g6UMOvri4rkMWJbx6+QJ//hbSo6O9HWgFyAUoBpMLDAEvL5+pmTmyj59l4NXO2sLZxeXxw4dLl68YQahKNnb2ZSscb9+88S7Md/4iV3auQddG/+jpyUyKTIx8k50W39v7K7mQmrr6hk1bxkvF9MPkyVOqqyrxEM1zTw8xsekD7W6wLWhpaDBBwsYFxB8MxnSt2PlbCYGGptazx4+XOTr9KSMOYwczc4uTx44OSTSS0tIGhkbRUZHuT5/ON7cAS4E0xcOPiLDQN69f5WZnY8e1paOjV1JW1p6ho62jKysrS6CEXrl8qaioGA8vHw0t3YgD4jq7rn386CEYHSG+D+2dcXjffP6YnBwTkPoupL311xJtME/MLSyXLF2GBAkkE8jIyWVmpOOJu0LPQP/pUy7OAT5g9kB/P3sC8h2NEYg/GMzM+iswx/fvwx67Mreyevv6taW1NdFK82eCddIkPQMDqBmYnn8wrFrjEhcb09LS7On2DFoUaYqHBwnv3wFF/j9Xj6joDB1drRk6auoayJgd4QPAm/9Z39Lc7PXC18bCzPet/4iLxMXFvcRh6cP792KDvecvWsPK9itIQG11eXzYy/cRbzEmEkBJWcXG1s7K2mYSG9sg1xs3yMjKebjhm3Xi4uQuKynF+ZaJ6fyN61zHn2iIKCHYOXmoqWl+/uzFxH8nHHONTeBxmFtakluyCNIDKGa9i/OQRCM4dSqc4/fmte8LH2gh45tHuKqyEmEZIaFpTqudZ8zQ4ft3xG24vnkLLMx+9PYGh0fa2ViOhmUQuKxd7/7saVdXZ6jvI5sVW1LjQ6IDvPJzUjHRG6ZOFbK0trFeYDt2We5HDx4enob6uoGp0zAQERXxfemD8y0wmuTkFd6/iycwPhTR8S/REI9poJYA1zTUfa3FyphHOJxWr4HOZ/Wa/0TSFfyYazIvLCRkjvEQIQodV64KCwnu7Ox8/PDBwOgqJENXV9eBvbtbW1qYmZkvX78pKio6snUGKJaxNBcVF1+1ejWIGh/fN6MvGx8/v+1Ce/dnT8LePEuM9m+s+1UzWVlZzS2tgF/6Ra6hQoccj4uJjo+Lzc3Jqan5BqXi4uSSlpWFvhCYfbw6Qlk5+ZzsLHkF3O7gglOFKsrLBvushqZWSlLSOBMNccEvKAJE8+VL0Qg+q6yiEhYcVFZWKkTG6U1JAwsr643r1g5JNJxcXAvsFkKPHRTgv9B+8XittLxw9vSXoiJokIePnQCLacTXsZw/j52D/cYtlMfzzWvXkFS8oyxbT08PJxfqIj96uhGWUVZRXbp8xXwzc+zZYhA4aampEWEhkRER+Xmf+2U4aaivLyjIf/v6lcSli3cfPhYWERllqUYA+HHLy8oGIxpUH8/B2dBQjzNBgr6h4ZVLF4YMLz9GQA8GT6Ai7virkJh0bmZCYX7B0KfiwrZdu7Zu3Hjlxk0iFulPBPwoegYGsdHR2GlncWLx0mVgPTU3N9+/ext/eMoxAhhuIL6oUI7/TrPnGo841ozlfBNpaZmLV68jb61a43L/3p0d/0bnGxkS3r/bs3N7SXExFdobxdhk3qo1rtiRkuC+sdFRQYEBkRHhwCaY4zQ0NNCk1dQ1wD6F/aqqyvfx8R8yM/Lz8xYvXBAWFUv60fdZs+deu3wRj0EN/XRGevpgQdTQGWmGyLoxRiD+GA1AWAwVA7Wiory1tXUEPwYNDS2YTndu3XTBm536vwBQ9Tu3bh6SaMBacVi+4tb1a3ExMZ9yc6RlSOpvDnUXbk2Fdu2BDnNkLHPtyiX/N2+2795jZW2DubL2DJ3rVy6PwEsNATDIiaOHnzx6iGgT0/lmW3fumo6VOOFdfByaIoOxQwLz8PAazpxpYGikp28wMLoYnLzOxbm6qurm9as7d+OIvDWmABn1BSuJ4ECAZeT/9u1gRINOfBo0nkRDXEjKo7qLnz9/pqemDtlIcEJeUTH7T1vIMxago6NTVlVLSkzAZKcdDEBJL328a759u3fnNioOA6nQ0NBw+MD+Hz9+8PHzn7lwCRWEfPgsA5L+86dPJ86cHRid03HlqscPH7iu3zDcgtXW1q5Z6ZiRjgopKyomdvLMOcxSzK/V1R5uz16+8MZ28BEXl5g332z23LkKivgWK8wxNrFbZA8f9/Jw37x1O+n9JMUlJAoLC7DpEhtgEh4/cniwz04TFn7u6TFWJcML4g8GAzh5+CYLiVWVFaWmJI+MaKjQIUVOHD0CVYSXj++/HOjTduHCw/v3D0k0QEnQJs+eOpmRhvKTG5hncizQ29t75MD++ro6Ojr685eucHJwDJdlsj5+fPr4UXlZybGTp3GudIOGffe2xZq164Y1/pqdleW8cgXoDti3X+IA5iSy7jkzI/3h/XuB/n7AjMiZQkLTgKNNzcwIT0WwwmklEA0YWW9fv7JduIjwUhEFoFnAghuMaACSUlJ5nz/h/DqCglPLywYdLR5TjAnRABTU9YBo4mNjN2/bPuIh+n0HD506dnTdxk1s5OfUQDIwMTFPFxfHDn87GIznmXq5u5eVld6/c4c0ROPt5YnkVNm5Z89wBTnYNRvXry0tKRGaNs0vKBTPmYuXLoeGvZTgeOxRkRFg3XS0twP5Hjl+YsnS5XAwOSnxwtkzoA2RcxiZmOabmYM2GZLBBwLaMIijxIT3YJSNC9Ec2r8XT9CieaZmQQEBg/GmiqoaqDzSOyKOVUhRLcP5wS8fNzY2pCQnjeC3xGDPgYP7du1c7eI6momMPx0L7RefO3NqSKIBQndavfrIwQOfP+XGx8XqDpJBjYj4ifb9BZEC9t2whmbexcWeOXWSg4Pj+ctX4WGhWR8/DDaTArBZYGttPp9AovF94bNz2xYQLOwcHLfu3teeoQNUeObkiXfxccgJk6dMWb7CCfTyaKK7r1i5CogGik1IB0BcgMD//v07ntg0egYGly+eHyyktLKKSmZ6+vgQzQRiR9gDiEnICwiKVFcUBwcGjoZoAGC6Xzh7et2GjWOR7eyPALQZPj7+/Ly8IXOTG86c5eHmVpCf9/DeXR1dPUImE3/+/FlUWFBcXNxQV4eqvhMncnJxSUlJERJY3trW1ue5V1NT07XLl65c/zVLiJ9lvDzcPdyetrW2gUyDI/v37DI1t3jp431o/z5NLS1TM3OcjGNja/fK94W1jS3+8oAVBr19X18fsMlTDy8ebp69u3Z6ebghnsrThIU3bdlmaW0zekvc2GQeHz//t69fQWqRmGiofnnEJOIJVcHOzj5YGDl4vFcuXhjL0uHGr9XbxOYZFAxMFnjdPx8XE13z7RvQ8GgutW3n7h1bN4MGBj4mVvH+LCxcvPj+7dv7Dx8Z8sxVa9bs3r6t+MuX8NBQ/D44xV+KXvr4gPZp+v594LtAN/NM50MLh53BrgBm3dIVjjeuXomJiszMSEdlUxmcZYIDA557etTV1UJXPHeBCQguVXV1RkZU5wGaBV7BrvnFONrapvPNsBnHYdnyRQus8BMN8BfCMhISksAyIKUXHtiHTFcLTJ68eet2MHOINdgH4nHhosXXrlzye/PmwOGjJJ7nNpw50//tWzxEY7/EAQgd5wg6GKplZSVjWLhBMCbT2wiMTBe+crvZ1dkOtWfthn9GebVzFy/fv3snMz3Nzn4xmaweJCX4+QXo6OkI8WME/SivoJD18eOjB/dmzp5FQ4PDOm5ra7t57WpQgD/GJw1aIDcPDyq3ZHtHfX0dmB7QRN2fPX318qWzq6uVzYLBbgdvvfT2/vq1+vKF84/dcM9oBAUG3L9zu7W1RUpaZv/Bw4rKuCUAlBwRv2CV9GMcaNhGM2dHhIXOmjMX52dfeD/ft3sXfB1JKelHT56BpQlXoEKPka9e47Jxy1aE0YgIeweHG9eutLe3vfZ9Sfj4EVEAhs+xw4fwnDDH2OTWDTOcRAOMz8LCSvqV3GM1GAxgYZ1kYGwd+sb97etXC+0Xj34ZDtSYtNSU44cP7ty7n3PU3qJ/HBYtdvD29MQf/R+Bs8vajevXVldVBfj5WVj1X6Ha0NCwdeOG0pIS2IfHCCcYGM0Eo4yOlg6pB93d3bk52SBAAgP8oSGB0gZ9tGX7Dpz3oqWldXJ2PnXsKCiamOgoQ6OZGDmT9/lTclKixzPUOsD55uabt+0gMBaalvYMZCoam3GMZs66evkSTqJ5Fxe7Z+d2RMugRn/t7RD3PDBqLl65NkbLl6ZMEdQzMIiJivJ0H8ZANbFgYjo/OCjQZPAs7KjgNYWFOL+7iKhoSfEX/LP4RMfY5peyWOwSE+Lb2dnx+OF9MH9Gf0FVNXXYDu7dI6+oaLcIXwqkvw/CIiJtra21tbU8PEPEsoSHA2Y8NPJnjx9DXcRO1A1SZde2LcAyoBGWLndc7eLKQE+PMW+Qc8C0gT5TRUXV0WnVkUMHgNyhqwDrY7C1v3ONTZ57uH8pKrp66YKhoVF9YyNID7CS4HLdPd3nL1+BOj2yPI3YjBPo7wdfH7jP9PdwggUF+WvXrO7p6Zk8ZYrL+g2rViwDvQbfDvrzbTt2jaljhP2SpUA0OdnZsI0gHtVosGzFCmcnRzxEs3nb9rOnTl69cWvgW6Ji04uKCseBaCaMjaIBcHLzmtgsf+NxJyggAHpOcQlCsxfjx9GTp6KjIjeuc3V2XQdmAlGu+UcAzEYfL891/2wc8szVLi4pyUl1dbW+L19gEwTo/MIC1NKQvQcOmVlY/n+QduCEERXVZEHBm3fubdqwDtr5owf3DQyNgG5w3m6N67rdO7ZBFzrfZA4Yaz093ZZWNrYLFxFLTSCMAzZd0++xRzo62l1WOYEhANY0fM2dWzf39vayc3DcuH2XBAHl5sw15uTiAhvT57mnrNyJsb4dNsASnEBNDZQ6GIMLCk7l4eHFOZMtLCwCncfYl/E3ED/CXj9YLnaJDX3dWPft7KlTdx48JNayV5Do+gaG927funf75tETp/4jeVpkZGWfPn7Y2tLCMlSmHuB0JCaWl7ubhZUVJipoUAAq5ALYSkOyDPIHLR3dsZOnbSzmt7S03L97+8DhozhvB6YN2CkfMjMaGxrcvJ4rq6gR4dsOABcXN2zYR44cPICs5LS0XnDp/DmwnqYJCz9x8yTNikcwG61sFjy8d/f1K18gbhJ7Ca//Z+P1q5d37dk32Alg2cXFxgwkGpB+b16TOoPlmGSqxAYjE7PTPwcuHtpQWJDv/uzpMuKFHwfOclm3/ufPnwf37QGDebHD0v8C3djaLXrh4+24ctWQZzo5O0M9a2pqeu7p6bRqNRXKkfcHMngx2FoYnIBO23Hl6mtXLkVFRCy0XyIphTt1vMu6detd1kAfm5KcMkZE0w9hIcFeHu6wo6On7+H2FDVGIynl5uXNyztovE6iY+EieyCa742NUJj55hYkuy8VWuXdv3tnsLXaVOjOOD01tby8rF/+bx5e3rraWpKU8f8Yw1knDDR052jqGyfFhjx5+EBBUZG4fgdAN8dPncnJzjp/9vTP3p9btu/gIWE9Iz3UNDTcnz3p6VmOP3MuFdq5fq6xSVBgwIvnz21s7djY2Hp/9CIeJc89PT5kZLBxsMNBZmYWBgYGegYGeJJ9P3/2/vjR2dUFfNHa0tzY2AhWSXV1VUtzCw0NDVgld2/dvHDlKs7bScvIImvNb16/CqQ/+uyIYBbRgqAa5Gt2d3eDnKFCB2FJeBePsMzzF76jjykxLEhJyyBzfD7PvUhMNFRoUXPj6tUDgzs9bN2xc+BB+Gla0CHiSYmxHQzGYM2241/ysmu/VR49dPDug0dEDwQnKycPdAOtAvQz/DnfzHzI1Eh/Liytbd688iXE+X3FylXhYaHt7W3ATes2bAQ24eTkbGhoKC0prqyoAGahpqGmRQ+XUtPSUk+YADQEbPKjp+dHby+QDj09Azs7GzCIjKxc8Zcv3s8901HhxpMGholCsHqN67u4eOjegWvwSHr8KCwsiIuJeRcf19nRceXGzX62EhVq1qw+Iizs3p3bFRXl8GddbQ2UGWwlD28fErMMArtFi4FoQDyO3l9suACzCO5489pVQobtMJiAAir4DimDc4/tYDAGLKyTNh+6fGiTQ0N9/a7tW6/dvD0Wbr6TJk06dPRYbU1NgL/fowf3ZujozjWZ9/cJHMOZs86cPF5eVjZkjCs+fn5zSyvfFz5vXqE8DLi5edQ1tUKCAqFBxiUkI+cAufz48SM76+O7+Pi0lOSeHz80NDV1dPWVVVSwp2zgtIz0tIKCfBA1gxENlGfe/Pn+b988enDfaeVqwltda2trUsL7mOio7Kys6eLievoGZ85f6EcxX4qKwkJDwsNC0lJSMDGJUY4/HR1g3D1x8yQ8sRxxYWllfeLo4a6uLnjOI1hlPkpMmSI4LJZBMJGRCZ7bsDKvjRIkUjSA6VIKzluO3Dq7p6iw8OD+vafPncfpSzZ6ALM4rlwFW8L7dzevX+vu7oIOGfr/4eYtJmcA10RFRuBZWYfB0hUrAv39Ojs73Z483rxtx+w5c4FogKSANeBBJbx79/5dfFlpqZy8vI6u3vIVjgNXALW3t0ONdHv6hBXt4lVYUIAnwCg89vDQEBAjly6cO3X2PP6yff6UC0Ig8f37nh89WlozFtovOXpCHvsEJORdWEhQaEhwMVYcFuiKEVdDaC20tLS37t6fJiw85KMYI8ATg6cKfZuPtxfpiWZkQBN0+zgQDTVJRNTMeQvqa6q8H19LTU4+vH//4ePHx4hrEKCSe8zQASWfm5uzd+eOSWxsmlra0F3j8an/UwBf5KW3N9hE+JPMATg4OK0W2Hq5uwX6+9s7LFVVVwe7tb6ubs0qJ+T5bNm2Q2jab97GwCyJCe+vXb7EzsEBOoKLiwtaNehEfUNDGhrqlOTkh/fuGs2aBS184O3g4khcUZ/nXs4ua0XFxPqd0PT9e0LC+9joaCRAl56BwYXL9v1G8aENxEbHgHiJCA/DDnnHMJFRUV1XTXumr/vtr5W/wv3v2rtvlIvpRg87+8VANNCDgmmpokqKgfBRAjrdrs7hZUMaJUinaBDYrfinsb42zM8rPi724N69R06cxFlfiQioxGBDwQZNJSkx4fLFC22trQqKimoaGlLSMn9upBuH5cvdnjxZQ0AQwsUOS9++egWs9PThw517982aPcfby7Onp+filWvYDx/YJCgw4OqlC81NzfBwNmzagkTJLflSVFpaCqKjuqq6vr4Ozvz6tfrVixd29rgdJjFxRc+ePnH73kPkYE52dmx0VGLiexpqGq0ZOssdHeHh9/tgTU1NRFgobFA3QIJhjrNzcqvNmKmqPVNBTYeenqH0Sx6GZQyMjIDOhvPYxgQGhkbIGkug1z+CaERFxUgcXx0TM5h0t3TZdhSkb+hbTxDtu7dvA64ZmdvocAGWgpmFJWxgTn/8kAmd6p1bqLFGISEhPQNDYRGRsaY84kJRSRn4YrBFutiYNGmS7aJFTx89BANkybLlc03mIR+MDA+DfcxpTx8/DPDzt1u0WELy1wQ2v4AAbHroxXtAMQV5eT093XW1dUAibk8fm5qb4/zhMHFFQ4KCrl+5XF5elp+XB6YZtMalKxwHzkYV5OeBLRYeFpqZkY4ZfAFMFZ6urjNLbcYsCdnffFg/pPwK+MDByXn+Eu4pMBID6rONrR18Zf+3bw4dOTaywKOkBM7ZqDHF+DStNVuPgJQIeuWWlpqywXXNqXPn+flJl3IbdKO6hiYyogkyp6ys1P/t65LikokTGURExaaLi08Xl5g8ZcqQ88fjDgVFpayPH4Alhzxzof1i0CAtLc2PHz7Yf+gwWDRgE/m+9MEmmnmmZs89PTEsA8xSWFBQVVkJn6JCW/XwaEzmm1lYWe/ZuR24xuPZ08FS1lkvsPV94YPq4b297j9+Ki4u0e8EIJSU5KTQ4OCw0JCy0hLMcTClJeVUQL9o6M7mn4J7qDshOhjZ2b13/5CrMUgGu4X2QDQtLS2BgQHIYnQKsEEKPxqcWL3pICc3n8f9iyXFxWudV0PtJ01QuH4AmQMbcuvW1tbiL18KC/Khw6+qrJhATT1lyhShacJC06ahhM+0aaQPEIsfixYvWe/iTAjRgMpYtGTJ/Tu3oyLCHZYtB5IFoomKiGhuasKkZOTl42tvb8/7/PlLUeGHzAwubm5ZOTmtGdocKMU0obW1JScrC+wrFTV1fUMjuM5LH29rW1uccz3A0U6rVp8+cby0pKSivBxDNG1tbTFRkeGhoRERYdixKSYyMqto6gO/qGgZsE7CF4/qZ29vcUEuFTpSHFmlGwfuVlNXT01Jee7hTiGagSB+SlzCYbPUBXqtayd3gozfuXXLMkenFU4rxzHxNgsLi7yCAmbxVHdXV2VlZWlpCbS9hvo61DhFdw8bGxsnFxd0pNw8PNAUubi42NjYWVhZGcdYLYME6OnpAV7o6OxoqAe1gbJfmpqaJKWkY6KjBsb0HogFdgtfens3NjY4Oy3v7UVZKGBCwmfNLa2o0AM02Vkfuzo7AwPeWlnbOK5aNVDQKSmrnD9zCnjZZoHd+/g4+Pij+/d37MadCwW0Euij4i9FZ06ekJaWAcsoPDQk4f27LqyM7NDTgHGkrjNTXkWLlo4gEo8IetHbiwr3u3vffkLOJyXslywFoklOSoTu6r8cEBInMGEixqd568w0Ba45d/CfmuqKJw8ffPyQuWvPPj5+/nEpTD/QM4AlJYpdY6A1QvMG0qmtrYV/aAKqh9be2tLc0YEavGRknDhxIiOYZiysLIyMTHAFOlpasNjhCA0aKA85GmoknmEfXA/tIIegs7OzG9CFQmdnR2dnVydcFL3T09MNn6Wjowf1AfYdJycX0NykSZOmThWCIwQGFoGSLV669Oa1qwjLwC8OVpISOpCYz3Mv92dPwWZ87OZOj9cJYN0/G/ft2rVt527jeaZvX78KCQoEowzn1DJc39nVde/OHZ8/5Wqp/eYLLiwmpa4L/DJrupT8wA/ixxuv+1ToMWANTa3hfnasYWZuceTgfrCennu67953YLyLQ17AhPIcN0yXlLv44O21U7uS4sIy0tKcli91Wbve0rp/FBVyADQeNjRERPvP2lKhaagThQ5gitaW1o4O1M6Pnh7kCFAJ0AjiekuFRJuagFo/gRAQGGWskybBKwMawFYTJyIvqH/EGqW2tLbx9vSsq6tVUVN75vGcmnrC+/j4zRvWz54799K16/g/iziSMjEx6+rpJSUmmFlYgeXV0tJ89/bNE6fP4vyI9gwdeUXFrA8fqNDrD2UU1YFcNHRn8/JPGVn505NiqytQ801rXMkx4Rf0KBZWNu7Pnrzw9t6+a8+fNbcw1iCLZ8HMwrr7xM3g1x5Pb5/taG+7fOFcdFTEpi3bxiXr6IgB7ZARDdQfZKHJ+gOIbOkKR3i86ampi2ytmZiYlFVUz1y4iHOOPy01paqyMjsr62t1NRAlsNLPn30TqCews7M3ff8OxqOFtbX70ydAVVkfPw4WrMN17fr1rmtgx37l5gVLR5tPPSoIteZYQkKSBCEgRobFDkuBaIDKgwMDzCwsx7s4ZAF4Gm1t7WO+eptwzLNeoqKlf/n4jk8fUzPT01c7LrextXNctWpInzQKCIeZhbmXu9vXr9W0NDRnzl8ceEJOdlZSYmJsdLSaugYXN/fsOXO5eXgx4zWga1pbWmKiI9va2mbPMQ4NCqqtrbl98/qN23dx3k5GTk5XTz8+Ljb4tbvtslERDRiUqQlRVOjgoaO5zphCTl5eSVklMyP96eNH/02iqaysKMjPL8jPKyosLIJ/BQWNDQ1UZKJoMOATEDx1w/PApmVZ6YlgYvg89woNDlqybLn1Alvyn2z+I0BDQ7t85cqzJ09kZmQg4cSx3z20fx8YhjU138Bew9meQbWBiaelrQN6J8DvTUMjqg7lZmdDxcIZ1QzsptzcHCq0U+8oS56dkdTZ0U6FigpK6kXSw8JyRyd4sMlJifl5nzG+An8rgETg9/2Um5P3+TPCL9ADDTwNqg3tvztkIGn+xaa9Z10Wzezt/QGlampqunX92ksf7xVOK43nmf65jrzkA2OTeR7PnlaUlz+4e/fardvIQW8vz7CQ4GMnTr3w8ebnE1BSUhm4SruosACVBjMttaL8/9kO4TeSV1AUnNrf5+XNK1/oJBSUlPn5+Rvq66XklEdZx3I/pMLrFEHBcVzWRAiAB48dOQQt8NmTx8dOnh7v4hAZJcXF2VkfgVygd8nNya6pqcF52iQ2DiERcUHh6YLTRKeJTDc2UBn/weCB4OWfbGhsGRH4komJSVFJOeH9u5pv386dPvXk0cOF9otBkf5NyyNJD2pqasdVq48fPgQ1BjboiKIjI1c6r0ECO2jr6C5ZaFtWVlJf3wBE093dDcZUeloqUExT0/89X+jp6ZVVVLR19Gbo6vbzmgsNCY6PidEzMLxx515PT4+ZMSrIFopoRlfsgk+oQeXBFo6TD6ByLrJffPvmjZc+Pjt27Zn0hydZ/fb1a3p6Gvz6WR8/QE1obm4eeA4TM+s0UQnYgFymiUlOExGfxP7/eB20NBN4eZnH048GD2yXuUYFvwIZpqisDFr0/r07qcnJQDfXr1x2e/rEwsrawtKK6EFt/juYOWv2nRvXa2trD+/ff+Dwka3bf3NIv/vw0buY2PPnzhw9dKCstATb84WNnV1Le8YMHV11Tc2BrkPhoSGvfX3nGJts3r4DSVNRkJcHVAU7knLKo6xj1ej1TdPFB805TT5Y7rjy/t076DBAT0efaIjE6O3tBUJJS0kB6QoGMpK/HBugTAWmTBORkBaZLi08XUpETIqHH3ck6X8/gHoZN89g/BAUEtE2mPsuKhgkvfUC23MXL3/+lOvx7Nm7+LjvjY1PHz0E8a9nYGBpbUP6PIF/AaCuzJ1n6v70yY/eH/AMMcfB3vFwe/YhMwN7TSMVKuuYsI6urvYMHTkFhYEWUF9fX6C/X2CA/5y5xtdv38F+KycnmwoVzpVFWFRiNHUMblFf+40KHXN7FJchESZPmWJqZv729avHjx44u679I+a58z5/io+LfRcXl5SYMHCcRUBw2nRJuelScuJS8mJSckxMw0ishvzu5PsIFi5f9z46pL6uLijAHySMlLTM0ZOnoIP19vKCnhO62aiICNjgR51rbGJsakrK1VJ/AfT09IFomr5/T05MSElO8nvzpqCg4OfPXswJNDQ0cvIKYBnp6OpNERTEeZGW5mZoTokJCaZmZjgnnsCSh1cJGRz0NCz8+NGD5PkmZQiV0WCN61p4MmB3vH3zmmxXJNTU1MRERULnDfxSW/vbaMtERiZJWSUweOEVtklso43GPYYJ5EYJMUkZFS39tIQYLw93MwtLZFU7dK3bd+12WbsuwN8PfkjQdVWVlY8fPnjy6KG8gqKBkZGBoRHFpCIEElJSLCwsra2ti2xtsI8zMTFraGpq6+qCiYTH5zgyPBzkDzR7C2trh8HTpyGKBj0SPKrS9vX9WtVN4uAGIwZwNJJa69XLF+RGNDnZ2RHhofALfvyQib1cnoFhoqySuqLaDAUVLVEJokVQmYAxndCDweTHNFRU9ivWAdEAm4SHhYJswRxnnTTJfokDbOlpqSGBgbEx0SD14anBduPqFWAcXX190PmD9cMUUKGtJxExMcRtlwod9BOUi7aOrpKyMh6pHxcTHRcbU1lRMWv23ItXr+KPW1YLQM9KSKNGgkdVwSYyMEIz6OrqrCV5+P4Rw8TUFIgm6+OH8S4ICj9+/HgfHx8SHAQU87W6GnOcmoZGXFJOSV1XSX2GjIIqLS3xnUiQn56MHPYGQlZRTU5JIzsz2dPtGTbRYKCiqgbb5m3bg4ODnj582NraAg/0Q2YGbMA4U4WEgG40tLSAesht4TU5AL0sm0pcQmLX3v34M71lZqRHR0Z8KSrS0dN3XLkazFVCrp+LljPAaNKjVjQAHv7JFaVfkIDkfwSQwfIe9Fj4eKGrqys2Oio4KDA8NKSp6f+595hZJqlq6WnozFTXNmRlw7dcfvSYgD0YTLZYtGItEE1JcTF0pEgEpoFgZGKytllQXVWpoaFVW1cbGxWVnp7W3dVVXlYGm7eXJz0Dg5ycvLKKCrASmAx/xODcWAOeT3s7yv9t8uQpOFmmr68P+Do+NvZTbo6SsoqZhRXDRIayklKwZKurq4DQgacMjWbpGxoOdouc7CzU9QWFiVKVRcWlgWhAI4z+UqRB1kfU158qNG3IM4mOzo6OyIjwwAD/qIhw7JFd/slTNfVmaerOklfWJLFLGvmO0SBQ09afLiVX+Dnb/enTwYgGgf1ih8sXLxw9cXKe6Xwg8rTUlMT37xPfvwOxDY0KjCzYHty7C9JGQlJKTl5eRk5OSkr678uRMBhaW1pQ0XYKC/I+f87PyysrLelFD6+yc7D3Oy0tLTUpIQE4WlFJafbcuSudnSPCwt6+ftXV2SksKmpls0BAQICGlvZ7Y2N0VOSDe3dWOeNeW5CbjfIJlpYngpwBKKvrxIYHZKanY8fQIVu0trYG+L2BHfyVlriAHygyMiLA721keHh7+//5RXCaqK7RPN2ZJmIS/cOnkgD9xmjIF/Yr1h7fsz7v86fU5GQ82Zo4ubg4OTkLC/Kni0swMDAgcYLhOLSo9LS0DJTTUXpLS3N3dzfiqIZ8io2dXUJCEmSOiCgK0P/8HXqnubkZvnhZaSnwRTHYPIVFdXU4RjeYmZn1DAzh5LSUlKqqyqwPmVAvVFXV7Zcs+fmz711c7Gtf34b6el09PbBAdfX0sT/Ly8dnYWUdFRnh//atmUX/ZQEgeQry82BHRl6FKLVLU8cI2K2np8fTw92FgEjJ44tD+/eCqQKqYengI+XEAnSr0ZGRAf5vw0NDsflFZLqUjqGxrpGxsBhxct6PDL9Pb5Mx0wATTxUWKy8pcnv6BH9auMUOS+/evtkvPzQ6RJ4wsnIHmlx2VlZONvDMh6rKSip0UP6U5CTYkJOhZkwVEhKaNm3KFMHJUwSnCAoKTp1KPvEiBwJUSX1dHdgyX6vRqKyE/bKyMuz4ddiYOHEiELGklBQnFyfjRCZgIB8vT2pqGlV1daBacwvL4uIvIGfOnT49TVhYR0/PwGhmZkZ6fGwMFzdPaXGxorKynLwC9tVAP653cR5INMAyiKuelPxoXfUQcPLw6hoax4QHPH54f4WjE9nG5QVCP3roIAhA2AetN3YLJjD6pZ99BLSiP8tUb7bp1GnkEXzrd4c9MmYaKqpFy13PH93xITMDzH5ZuUGjJfHx80+cyFhaUjLYrysiKgYbElMOunGwIEAoFeYD8qChIsFiSoqLkQTVGIDG4ebh4ePjBzsLgJZOXJwo/cTFzs7OzMIypnOuUIdAiDU2NDQ2NoK1AvoCdqA219bU1NbUNjTUY89Q9gOUHOgSlJqImBgnB2cfVV9dXV0R2noCPgUOXWBnx8PL19LcDIoP9LaXh7ucnLzWjBnOrmsRzxd4FLS0dKfR67x9vLz83rzBJhoE8EjhtH4xPXKyEVc9ZtHpUsSqXXbLXOIig6qrqs6cOnHo6HGiXJOIgJZ/7+7tW9evIc3eaOasXXtHmK4TD+Di0ZERQYEB/ewj0C96M+fpz55PLvzyL7BmncgeM02snt278q26wu3Jk1Pn8KUlA1EDwoeQOI+TJk1SU1eHDfkT9CcwVElJMfTbqFHk8rKqqqputPc9WAFAQ9iTgtgAlmFiBrYBsIIlggpIw4T6B709PT09LR0tLQ0qhTS0eaTpAi8gyc/ACkBliexBAW6BCpnV0Q7/daAD64GRD+0fXvHwCDZAiwHPTp48mV9gMpAIcCIdHV1ba1spfKPSkqTEBH5+flGx6fLyCtY2C9g5OICwsrI+vn39urCgAD6ooqq6eo0Lv8BvTo9QqssXzm/buQv5087efoMrjuEYYGHgvX5Eg0w5SY7aVQ8b4lJy862X+L10e/TgPqgy+K2JdeVRArQbcPTN61eRSgI/veu6DRu3bCViD1RbW4tKpBcc3C8cqqi4tK6RCRnySz+Q9fQ2BtBYFy5bc+3sQWgwRYWFeOZioZcGXQJmEYFTsBgwMDBISErChn0QVENlZcW3r1+/fftWW/Pt29dvICUaGhqam5oQsqBCE0drS0srKms6biYiIqCQwBHs7BzcqJjFvPAPCIWbmwuMoK7uLvjWFeXl8BobHc3ExARPAKwhkCcL7RcjKVng/fzPedevXqmp+QYXAdIxNTMDS2owLjh36uSOPXvAisQcwTjOYQO4Evi030FE0aAGaIhatVy27MvL/ZD/KWvf7p3Q3hxXriLm1YcP6Byee3neunENoRh4kqCXQchgP7TRACzQiPDw0OCgfrlopkvKouyjWfOmTBUmyo3GDr8PBpM30QBMLO3cHlxrrK8FwXLo6DE8Z0JH5+nuhumHRwMkR8LA4729PxpRVkxDU9N3MMFQ0qMFhQ40ujoRdHR3g1RB9ArqH4abqJAIHUCfNGi1g5I7tGD0/SuFUKE8UQJpEgrI/4EpGCYyQI9QX18HrFfzFUivGoy+5ETUdC9YcwICAkCyQCvAL5jMBMiQ8JtXvlkfP3Z0dghOEZSQklrlvIaXj2/I2U2o1tXVVdgNBq7GhmuiurAg3/53cVFfVwe0DDvSCsSZcsIAqPbYxfs71i4pKyk6fGAf6KYjx0/AQyPmPQgDsPbTRw+9PD0ww2GGRjO3bN8x+sV3UJHi42Jjo6OioyKx1zSiFoUoq+sYzNExnDvicKikx5/hR4MBPT3DgiUr7187Az8A9NvQqAY7U0RUDCwOECNjN3UN/ACNmehZ5YGkgLCAvEA0NTY0QCcJRlx7e3tDQ317WxvYZ8BFXFxcfHx8vHz8UtLSPHx8nJwceNxz9+zcDrJFVV190RIH0PPDKgyQBdfvXzAlKVFds3+Uht7eXrD2gBaxDyJyBshURo74S145uXku3nt+aLtLzoc0by/PxISEw8eOz5w1m+g3wgmwkkBfvPTxjo2JRvwD4GvOmj0HDCUFRaUhPz4Y4FdOTU5OTkpMSnyfkZ4O3RLmLeh2gF50jYy19WdPGmPnurEDma7exglL26Vej2+1tjR7uD3buWcvnjPtlziAzfzP5i0kKxsCMLLKUcZLBTDF90bU8G1He8eP3h801NRAlNAamVlZODm5mJiZQcx8//4dOkMkiQK01Z+9PxkZJ4J8QWV0Af7g5JSRk2NnZ2diYoY/GYe/mLC9vY2ZiXnEaeehFfVTPYH+/ifPnut3WmFBwcD8cMgAzWTBaWzso12MhxPs7JwXb3vevXrq1fMnINlWLl+qPUNn09ZtWtozxuJ2VP+68AcHBQT4+2EkDDMz8wK7hSucVuH3qx4MYIanpaQCuSQnJeTm5CC0hYHIdEk1LT1VTV0FFU2oPET4DuOKXxH2/gDbiYqKkZnF2t7x2b2rYSHBTqtW4xEsklJSz548IiRd7GgANaOosDDv86cC1LRVXknxF+xROvyAOgrKS0ZG1szCcrq4OJhMRPfUbGluYZ3UP/8s4eAXEKiuqgQDAbGeLl84x8zCMjDkGBD6ut9DrgDJJia8hx0ZBZWxq1c0dHRrtx3UnTnv2tmDXwo+J7x/B5uEhOSChYusrG2IlbGnpqYGrJiYqMioiHDsmE8gXmwXLrJeYDswwy8egDX6KTc3LTUlMz09NTUFO0UnAi5uXnllDVUtPXVtfW5esgxwPwJMwJp1+gNoBg0be6cXbvc7OtqHFCyLFjs89/RwWbeeuAUAzQKdzyfosrM+Ast041rJAupDQECAi5ubm4ubddIkWlq6np7uttbWuro6aLdgdUOFa2trQ/wGvZ97ioiKamhqKSgpcnBwNqFUDqARlA4y9NPT09PX1wf6mYmJiQ81cyQmKSVNiGsPXAHnkArh2Lhl2/u4eH4BfuAOMwurgUGnoG1Pnz4dw/glxcU+z1FBPJDHYjTHbKzrlYKy+h33gLAA34e3LtTVfAW+P3X86JmTx1VUVQ1nztI3MJSVkx8ug8O3AC7ISE9LTkrKz/uM/ZawiMg80/k2tnY4AyTjBDyKD5kZSYkJYOIBu2BPSFOhzS5BIRE5JXX4IgoqGvyT/4BoO8PF/x32JvwZggYFNnZ2swVLfNzuB/i9XbbCEY9gkVdQcH/6uLW1td/wwXABvACCBZglJzv7y5ci4It+J9DT04OAkpNXkJGVAxYQFRUTmIwv4BhY4+mpKakpqJyGaWmpnR0dxV++wAa0yMLCCpdSVVcXnDpVVlYOSIqFlYWOjh6qY1dnJ3zw69fq4qKiiNBQahpqh2Ur4HZ4bgRsBZbXaL47FAbuWFVVBebeQJaBZ/vG9yXiYgNfx9vTIzUlGRnwpmdgcHTZoqU3dP7M0YOGhtrEwha2BzfOezy62YfKyvcTygPb+TOnwfBUVFKSlpEBahCaNg2YmouTayLjRHiqwP6dHZ31DfVVFZVlZaXAKXmfAZ/6+ToCT8krKBrNnGViagoUT0iRgFyApxLeoUTWwChi8HAkZRTkFFVB8ckpqLJxcA52nb8D5B74ajAsXOr8xvsZGCkvvJ+vdnHFd+biJVD7VzqvIfzioAK+FBZ++pRTWFAA/PK1uhp7WA4BNPtpwsLKKqqwKSkrS8vIDitDAwgTXX0DXfQSGKCP2Jjo0JDg8LDQxoaG1tYWlK7OSNfR07OyXvCbZwo6NAzcV1NLmwotrNyfPaWmnvDP5q2D9dhwQQ7O0VZiPMl2d23bcuPOvYb6+l3btxUW5CMHodlY2S2zWric9O1n1frtKho6R3ata0bHNqampgbGAQWBWFXDuhQ8Uilpafh9dfT0dXT1CMkFilEuwC/wI/Yjl0ls7PJKKM0ip6QmLiU7FtEYyBzkvqhyILh5eY3NF/i99Hjt+3Lx0mXMzINmfVJRVXtw9w4eooGKWFZaWlSIGmPJ+vChorysBeUO0x8ofSs4VUZOTkZGVl5RUUVFlVhDP2AQzTE2ga23tzfx/Tsf7+fBgQFQR2Ojo2EDQeGwbLmegeHAD0LPvHXHTmDD7Vs2XbqKO8lkY2Pj2EXkWe/iDCwDO3GxsQjLgAlg67BynoUd/qS6YwoVDe0H3sFnD+9MSYhFvE54ePnAjO3s7CgtKcEzggbWLtiAEpJSsIEWVlJWISSUX3NTU2ZGRioq3XbCQOUC5KKoqqWooqGkpiUmQZAU+ivxh01vY2Oxo2vg6+dtbW2vXvgsXeGI50xoDDu2bLK2tdPU0qKhQS3JA8GCFsioTDTAMv2G+hFADyYhCTJZBjZo7bBHYH7rEQO6UFTnqafffOKUz3PPp48fQcOAEh7ctxc0v7OrK87o/2DOHDt5evf2radxpYIDEwDPco3R4MLZ01u272hpbgbjDgkBCSzz7HXkWNxruODm4Tt748n7mPCHty4W5X+qrUF5WtLS0iqrqkIPISgoJDBZAGWKdnWhUg8zMrKzc8ARsA0JuXhNTU1Bfh70SznZWWAcFRUWYvtGAVhY2RRVNZTVtP/j5DIQf8Zap36YPEXIaK55eNDrFz7edvaL8WRf6e39sdxp5XMPjwtnTqN9/Dv61QwqtMYGI0VaWkZaVhZepWRkiOXWOQIAo61ydoEtKDDg1vVrHz9kQs3euXWLprb25q3b+y0RALCwsIAVFhwYaGJq2u+t0Y/RDMT7+PjAAD8onogoyuEdtMyHjAzYEZgsSFZVCOXVZjAnIS7itfez1MQ4sH9TkpJgo0Lr08lTpggLi0wTFgGK4eDgLP7CzsLKCvYvMA8VOiVmZweyEKSz5tu3GpRHOArFxV++NzYOvBcnFw/YRArK6ooqmhRyGYjf1jr9QaYTgqWr1kUEv4FO2+/Na9uFi7DfqqqszMnO/vwp91NuDs6JoYkTJ0rLyMqCKSQrKyOLikpD4qXAX4qKwF6rqKiA8re2tv740QNkB3Y7PYCBnhm1coqVk5Pz6ImT+Z8/3793Nz/vc1JCgtMyB2eXtTZ2dv2uJjZ9emR4+MC7NDc3E0uIdbS3FxTke7q5geW4fefu+vr6B/fuREdGVpT/inenqWNIhlVohv4s2L431MdHhya/j83+kFZfVwM9TWVFBWzv4uNGdlkmZhbR6ZLS8koy8sqy8sp8An+Mk+644I+JR4MTomISuoZz4qJCvT09TM3MQM1mZ2XlZmfn5GQPjJAAPCIHkFcAU0JBURGMEdLHuAYzLToqMiYqEix6nFm4BgPQIi8fX2NDA3Sw165cgo/vO3QYeypt8hRBJORFP7S1tjGPbsaNCj3q/Nr3ZWEhyitvmaNjclLSpg3rsR1AJrGxW9o62DmsJNsqxMHJZW6zGDbYr/lW/Sk7s+RLQWV5aWV5WX3dt5amptbW5oE6F0BDSwuf5eUV4OETAItssqDQNNHpwqLivHyUfBvDANas0x/INO1trWAGA9HU1tZazDPpN9RCQ0MDbKKsoqKgqKSkrCIpJTUu0fNRQ7wJ78NDQ6IiI/qFnqBChbbj4OLiYmJioqOj//nzZ09Pd1dXV3dXd3t7e2tbK6h35DRk3RTmU3DBFQ6LL169Nm2aMHKkrbWVmQXHiDhccMRBvPI+f87NyYaSg7Gmp28IIisyIsLT3Q1zAuskNj2juUZz56tp6tL8OaHCePkFYDOgmod9EB5+R3sbak1aTw8VevoZJSwZGP6UjAvkDnJOIIcT0HKyMtPSkt6lJsXn5WZhyAXZYWNnVwZqUVNTVVMHcsEzGzX25eyJjoxARYQOC8WWV3R0dGrqGnr6BuqamqCt8M9rdHS019XVgVQBOwtMp9SU5E+5uchce0N9vdNShxVOK5c5OkFj+PQpV0q6f4hGIC2GYS5ugotnffyY8D4+JysLLigiKjrXxDQsJPjooQOYDp+ZhRWE5CxjMw1t/T+IX/CDhpoabNXxLsVfiz8mwl57e1t44NvosICPGaldXb/NIPLx8Wlqz9DQ1NLU0iLcWXPsAFzg/uyJ39s32PzCx88/e46xoZGRjp4+4fnPGBmZpk4Vgg1xnKFCL+oNDQ56++ZVXEwMdMKPHz54/y7+yImTURHh23fu7vdxtKciQY2nrKw0Mz09Iz0drDM5BQUtbR1JKWm45tvXrzA+RMBZOgaz58yz1NI1pB2O0xAFFPwBEfbAlPB8csf72YPm5v+3Wx4eXm0dHe0ZqK1fsKVxBPT8t2/eSEtNwRyRkJSaa2wye+5ckFdEuQUrK+sCu4WwFRTknzx6BMyx/Lw8ZydHHR3dgX496PUHuEeCQewUFxcjvs5VlRVggimpqCxdsaLky5eYqCif517d//qbgAWqrq1nPN9G12jOuIRioOAvwP9nncgzHk1ifPS54/u+VlVQoWegZ+jqzZlrPENHhxyUCzaioyLPnDwB7Rb5k5ubZ4GdHdABEM0Y3VFcXOLRM3ffFz779uxqbWl59y4+7/NnSanfbvf9+3fMymlQN5Xl5agA5YWFpSUlP/t+ioiISsvImFtYNrc0g5zx8vAoKf6CsY/QmZgUZ5uYzzW14uCipP2kYFQgX4e9xvq6K2ePhAW9pUJXepsFthu3bBu7IM8jxtfq6r27dkRG/JpalpOXX+O6ztTMnDR5FGxs7aYKCTktcwCu2bd7590Hjzi5/u919vVrdX1d7ZED+2tra5mYGFHhjVGh+djZlZQqKyuzsz4G+vv182SFRy2roDxz7nzDOaZ8/PiWa1FAwXBBXoPB7e1tPu6PPJ/cQ2wl6LpPnbuACetLVkhKTHBZvRLx4JKQkNy1d9+sOXNJXAZ1Dc3Hbp5LFi6or6vbvWPbytVrGhrqkejllZUVNTU1XZ1dLc3NLS34ZtMFhYTVNHVU1bVVNGZwEOYgSwEFhIO8preLi/KD3r58+9ILWRHHwMCwbsPGdf9sHNZ6RZIhLibGeeUKUASMTEw7d+1ZsXLVeE2FAgsfOnocFE1Bfv6endvxn0xDQ8PJzTN1GlhO4qLTJYTFJETExNn/9tXDFIwzyGF6u+l7Y2jgmyA/30/Zv3KhQ2Mwt7TatGUb4uROhsjJzgYtAyzDw8P7xN1TRlZ2fMvjsGy5/9s3yAJlenoGLh5eLm4eTk5uDi4uDnjlhL94efkEYOPm5aP4hlBAYmDFo0GZ5ySlmh89PXHR4cF+vu/iIhEvKQAbG5uZhdUq5zX4w6yML1paWtY6rwITj52Dw8PnxcAoluOCA4ePms6dBTu7Dp6cb9V/jQIFFIwnsCPskQyZ6ckh/q/Cg/1bmpuQIyBh9PQNbBcummsyj56ensTlGS5OHD1cVlYKuuDGrTtkwjIAUFVa2jMSE94H+ftSiIYCMgSJFlUWFXwOCXgTGvCmGj1djUBaRtbG1tbKxpacc85i40NmxnNPD9hZ47pW5/dE1OMOMwtLIJrMtOSOjjYmpnHziqaAgn4gxfQ20AqQS7D/6y+FeZiDApMnW1nbWNksIDAwIvngwrkzfX19UwQFt2zfOd5l6Q8dXT0qtE1a8DlXUYUc5+ko+C9jTAaD62trIkIDwoL8PmamYdzA2NjZ55nOt7S20Z6hQ9S7kQilJSVxMTGws2HjJjwRcMYLwiIiEydO7OzsLC0uUqIQDQVkg37ByYlANd+/N0YCvwT6pacmYtJ3TmRknD1nrqWVteHMWeQ5V00gQkOCgDSZmZmtbWzHuyw4AL8gJxdXVWVlS3MTiYf2KaAADyb8lm5lFDWztaU5Kiw4NNgvJSEeswyPnp5eT9/A3NJqrsk8wlcSkjM+ZGbCq6q6OomjZBEOZCi9p7ubwjMUkA9GO0bT0d4eHRESGvQ28V1sz79R7GhoaLR1dM0tLMFKmsTGRpSCkgm+ffsKr1OnThvvggyK1hZUKhim8YuPQQEFg2HYYzSoGP1RYeHB/u9iozo7fwVnAnWkpq5ubmltamZG9IzUZIK62loq1NpxMv12HR2oFN1U6Lj/FEFDAflgePFouru74qIjgF/gFbTMrw9NmKCsojrf3Hy+mcXAuNl/GRrqUc2Yi5tMVzPn5uQi42Ji4hLjvqCEAgr+D0JiBv/o6YkHARPkFxsdjp2kUUFRydzSEvhl8pT/SmRmZPiJNCuzR4C4mGgqdHhQsenk4kZIAQVU/RZV9pun6O3tTU6IDwl4GxkWhL32V1ZOztzCar6FxdSpQqQsKzkASQjZ1/dzvAuCG69fvYRXHf2ZlCknCsgKv6VbQdDX15eS+C4kEPgl+HtjA+a4pJQ06BegGDIMCkMyTEAvR/z5E0e4/HFHRFgoEvzc0mbheJeFAgpw4BfRfMhIDQl4ExYcUIdOPIhAbPp0RL+Qz6KecQQTExMqDROunLnjC7Dpzp4+BTtSMnIa2n+kMyQFfzF+TW9//pS72smxorwM8waYReZWVkAx0jL9Y+v/l8HFxVVdVVWPHhImK1w8fzbv8yfY+WfrrvEuCwUU4AZtUmIiwjJ8/Pxm5pZgIhErmPZfBiRQZkN93XgX5Dd4uD29df0a7JiaW+kaGI13cSigoD9+KRr7JQ40tHTTp4tpac8Yx9KUl5clvn9vt8h+HMuAHzxo/6BvNTVDnkkatLa2njp+DIimr69PQlL60PGzlEFgCsgQv2adGBgYljgsG/e4a57ubvoGhuNcCLwQRE+0lZWWjndBUPB9+eLUsaO16AE1KRm52w89GCmhISggU2BmncigK/ycm+vium68S4EPQtNQiw+qKit+/vw5jgEx8z5/2r93d0pSEhV6xt1+qeOWnXsZGIaXlJICCkgG8kq30tzcROZroxCi+fHjR2Vlxbi4EbW1tV04d+bpo4eI66Cisur+IydBzpC+JBRQMFyQC9H09REnVMXYARMsvaiwkPREE+jvd+TQgW9fUQs7Obm4Nm/fY7NwMYnLQAEFIwFZKRpaWtqenh5yDljDzc3Dxs7e9P17YUG+odFMkt23vLzs4N49UZERVOiMnYsclm/atouVFXe6WwooIDf8vqhyvMHNw1NXWyswmawTJIqLi6empICiIc3twES6e+vmtauXkVWsMrLyh06ckVNQJM3dKaCAOCArRcPBwdHY2IiHaLo6OxkmjvOQ53RxCSCagvy8oU8dNRIT3u/fs6uwoAD2WVhZN23dtWS5E5lblxRQMBD/X+tEDpVXbLp4UWHBYMnYfF/4dHR0OCxbTuJS9YOEpCS85ueNLdE0NNSfOHoEvjISbtlkvvmeA0d5efnG9KYUUDBGIC/TydBo5vWrl80trQa+VVJc/C4u9sKVa6QvVT9ISKCIprm5+dvXr3z8/ES/PjCLh9uzs6dPNn1H5QUWmiZ88OhJXX1Dot+IAgpIBvKa3hacOrWivBznW3GxMboGBiQuD05ISEohO2A9EZ1o0lJTDx/Ym/XxI+zTMzCsWbvBZd0/dGSfUY8CCoYAWRENHR0dBydHTU0NLy9vv7de+758+cZvXErVD7x8fKysrC0tLYWFhbr6ROM++Nanjx975fsCsZV0dPUPHjspLEKmqccpoGBYIC/TiQrdwN7Fx/ZLZtLV1UVWeXJFxaZ/yMwoKiwgytXg2z28dxdsxra2NvhzqpDQrn2H5hjPI8rFKaCAfEAuSxAAunr60OT6EU1LSzPrJDLyGRFDE82XoqJRXufnz58+z70uXzxfXVUFfzIyMq1Zt8HZZR09+aWmo4CC0eC3vE7kABFRUSRMHDkDiTFYPshwEoEICwk+d/pUPnqaHH4GU3PLXXsPCAiQtQ8RBRSMDGRnOgHk5OWzsz7KyStgjkycyIhJ6kIOmCIoSIXKKV7Z19c3Aq+WyIjw61cup6elIn/O0NXbuWe/LNb3pYCCvw3YWRDIBJpa2kmJCdhEw8LC0tbaNo5F6gfBqVPhtaenp+bbN8Innnp7e1/7vrxz80b+v85+8gqKO/bsn6GjO1YFpYAC8gA5KhoFJaXgoMB+BxkYGMjBLRgBQjSAsrJSQoimpaXF57nn/bt3qiorkSMysnJr/9k4b775GJaSAgrIB2Q1vY1AUHBqZUVFv4MCkydXVVVhFk+PL6ZMEWRiYm5vb8v++FFdQxPPmWAfebq7+fu9xeTb05qh47pugx55x/eigALighwVDRVq/oWxo6OdkZEJcwTac0pyEpkQzYQJEzQ0NaOjIoFBnFY7Dzzh44dMEGV+r1+X/xvvnYaGZtYcY9f1GyjBmCn4D4K8PIMxYGNn/974HZtoJk+ekpGeNo5F6gcbWzsgmrTUlEcP7jutWg1HvlZXJyclJia8jwgPQ0LGIOAXEFi02MHOfjF8hfErLwUUjD/Ijmjo6el7enqwj4iIib584T1e5RkIc0urJ48eAtEcObj/9s3rfT9/1vwesZyNjc1k3nwLK2ttHV3KemsK/uMgU9MJWKZffmv0wM2o/FaIC+COe48eOzs5Atdg9As1NbWUtLSOrr7R7NkamlpI/lwKKKAAAdkRTW1NDc/vy52gYff2klfGa05Orpdv/MJCQ1xXr+zt7bVf4rDv4GFWVtbxLhcFFJApyIto+vr6duzePTCg5979B8elPPgBUgtYBsTL5q3bKSxDAQV4QF5EA+JFTR3HnLG6Jr6J5PGCtIzM5Ws3QN3wCwiMd1kooICs8T+s83V64+W7/gAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek7" align="bottom" width="120" height="81" border= "0">


Ak nie ste pripravený inhalovať dávku Relenzy okamžite, vráťte naspäť modrý kryt.


Pripravenie dávky na inhaláciu:


Urobte to až tesne pred inhalovaním dávky.


6. Držte Diskhaler vodorovne.


morStXVcgssquk4tHcvwzUJ9Xrln743ebCwsK5s2dM/eTT0AEVc+RTkmAhDJi5ChYSLhx61lc3NkzpxjFDJo5zd3dAxSQdiGh9Xy6WwZUHBp6cGZlZqIVZnmZJuwActYvW35C0dbyEPKFVCWisF48f/bvqVMoG+KqtV+r1waQhpqSHVQCECiXy1nwyUcODo6gcsJvXVCQf/DPIxoGj7cYkMXBSLOkOy0AImUHT19sHhGe5qHDR4DM/NN334FOu2fnjgP79wUEBmK/XG0tDIgwBMGoCE8JtoLJ4WgF21LT3ABiRCaDzoZbByi43I4p+XWg4rMAVGRuBHWjprYGnuaE+HhQBOB5snewd3P38PD0dHNzM62T59F/sH+dtG+qnnlSe7B3cEAr5WXlspyuKgFkkz07t1++iKXngps2aswYWzqdYkT56/AhEi47NBVnAb9L/OtXMVFREXfvyFKVeHh6qe2NissOBLADVqF76jv/Xrgkq5oFo8Jnn37y97ETmp+8BYBMs1T9ZwcCI7g9fTB2gNEJJNj+AwYG/Bn4266d0VGRIE7LspXrEAxGcWJCQrO7SSc73pgDzIBt6pjETGY7QMZIZETAk9yYoRUp0ZiaGWMmBylVqZ3vgIS7gcDhwJ5qT2oe2LcXUQOI32vXfxMUHIy2nzj2D5Dmo5gYFpOVk51tZ28Pvbe2pgZUmOKiovT0tLSUlIZGRPV0CgTsQkSNs4NKxTI/nD3zyLET8odYWlquXL1m4/qvN27+Xu3mtRiQxYGQuudaBbGyQwBayc7O7hAe7urmtvnHn+A5e/zoUXZWpkAggJGfio/2WM+hUin4n2xLQ7/mGpAlav+jm8F7bHoBhwSTQ7A/GXA1H3uRuebgMor0LZqigKcT1HsFBiH4CHN/ItqPDZGOMS7wINeAkaNHvzf7fWWOhaG+tKSEqa5hMgGn5t59+m76/gd5ngIxKiM9Hag87kksLE0dDqzRt1//ocOHL1v0OQmb7FBfSYSrh1+p0Y+AZ6uEQmWqfoE44+Pj21CJ6BDecdOGda2itnWd7PA2sYOzqyc89NAPc3B2yMrMiH38GH5FPz+/Pn374pk+9CU3FDyjuC81biQUSv8hw2GdvVAoN/1Z91I3PyqzHaJPgH6aNapJSUduy7G/jyjJDnZ2dsAO6k1bQMOAmmGld9++9USYrTt2PX4Uk5KUlJqSUlZWyizHcqgDi1lZWzs7O3t6eQe3axfWIVwmayBoUhEb2AHou9GP4EvZHI6jEuwASoR5Ew+SjY1tZUVFswHjOgdKMq55dUJtgwo8SxTXwnmc3bzystMKCzDblbOLC2j4HA4nOjoKJAgs4QeXA4OmtY0NnU63pcMzb2drS7extYEf1dLK0sLcAoaOlinHTqFQLSyoBLIVzjNv6AaJKjJBBtlZ8C2YoSUjLe3mjes8Hu/BvXs0c1qdP6Gp3P+m8hYQOzvM5UE9h6iC/HwUAu/vH1DvI7jvMmuuCtDgaQF6kjRhd3B0dAQGVGYK3Nvbp6kStZWVFTZ1Me/6DBRhoWTksQ5BsGzj6OIG7AAaPgm7eIv+AwfV2wG6B7uyksViVbBgLCwvLi5KTkpks9lcDofH50HHgjEWRG+pZzHNDHMrpkkDFuoiLGlmNDN5NyTkqUvFtRVdSZUmeGOU3Pn1y5fADrDyzbq1CnZDyghcHMo6GxUVueCTj+sclP9DJXXeysZof+RQgT6VmVo8vYmpK6UJfQPfNeUr6eHplZ+Xq4yjCmisMNjAM2Mt50UGj01mZoZ/QKD+qxUkzD8VKw721rGDkzPm3VBcXNzUDvAE2zs4yOzwjQIeICwmAYVU8qX5xuA/2FRWVibEIxak/o4yl0exCDNDSKpraqrl3ZAQg5ghSOMtMaKxsLSET60sLS2trECCMMYcHMxb7MEKCAry8fUF/UuxPlLPAgIXnpKcpPaXTpkwLrhdSN/+/UeNHqOJ7G2kQWkc+FGaYgd/f3/kZ6UM9h08tHD+vFVr1soS1aWlphzYv2/r9p1qt60lUSc76Iui3RQwdiCwTzi6YOzAaJodlAH0bUscap9B5oaEGAQnE5xe+FgWQ1BcoYUg5YPAAuug8YhFYtgOzAKUAYoPMAXoPiDP22E85gD04eDgaIrRCzG5p+A8h//+h4RLUrJYRqlfN7KAyGIcZcDTtMjeyH2C7B9oDbeVSNmyvikE8y59/QqWw38cfGfK1PfnzFHv6dSS7GBn7xD7+LGS5wEF5OjxkxvXf/3Llp/gZjKKGSGh7VsLNZCweg6tSHYgjh6ccHYAnUG3jrFquyFBs0HxAaZg4YpPeVlZRloavC0tLYHOB2JIUFBwl67dOnTs2Py5lACaqdGSsVZGPZhHZll5Rkb60ydPYqKjYMOJY//ci7i7fuO3arica8IOIDuIm/CGahcSsn3bLyqdbePm7zkcLIuHk5OT2k3SCZKSEklYuV1PXTekGVDJhMoOTi5Y5a+ampoSBkNLPtRaBXCKnb09LB6ejfxyFSxWWlpqdHTUP3//teDzxapm309JSgIVBjgLn81FkDpxGeEg6CKkkKceFxfX0LCw8RMnVVZUHPnz8IVzZ0F1/2LJoq/XfzNg0CCVTkvWoCA4KHxNyQ7QTlDssDhuVWRGKxxqt0cnuHzxQlIiZgwaPETfiz9RSWRNjND1gdiBhNcIbI3soBigrnfv0RMWeIj37dmdm5szc9Zs5ZMj7dqx3cvLC4/SklRLpECeGqDUwD8s0wYZeh/GFDKPUPgzphrjfiGIUIyRtwjq/HiwFhbnhbagkC8UZApbTIyNaRbm7u7usukPG1vbxcu+AEbYtH49iEfffrN+848/qZTfSSPNoml/B0C37j3insQOatMF065eubxy+Zck3DtD/ytOEyz80+2d4EGEJ6C0pPEqYJcunL9+9YqTs8s3325u6iRxsbF3b98KDgmdOLnx5JSFBQUJ8fHBIe28GssjggBt0J5PNIxvK1athl594p+jZaWlSsYy15JqVyoRoYB5gAFZSJB/F3I8l9R5eiGLCjY9ikeSilFUKHoLnIWsLRJ8KxyCRVvx+QUFBa5ubpPfmSJL/92xU+fffj8AsgNIEN9uWL9n/wE/f2V9tDWxSoKQBJfS1KdDhg4/deJYy7CDlKDxW4x5yImknnX4n9SDTnr/3+yGbUXr0t8Fn6NGO9VU1+C/jajuZ5LuJ647Ctby8/LS8Jxa9vYOu/fu1//pFSouOhDWSrhgWzuH8tLiRmsEblq/rlefPvAspiQnf7Nu7abvfmi4z8Xz55hM5ozZs29eu3Zg3955Cz5ruM+fhw62D+tw4ujRpjrbujWrOGyOubn5jz83rsoCASUmxPfs1VtxvnzFgLF91gcf3rh2FQT1iZPfUbwzaFsU5UZdsjSWhEhqg+fy3L9ndu/csX33bnRmF1fXX7bv+Hz+p6BrbPh6zcE/jyiZXkEjbygKVUHKk7AOHb5YEnX8n6Oqdjy0G/yhfi4lVXwjvkEk6/YS/MxNaTcthgmTJ7eKoFKCrZIABycXjB1KG2EHUDdGjh4DK8Ht2tHpdulpqfVSvIGs++Tx46/WrLW2tv5k/oJVy7/k8XjyRjv4XVcsW7p99x5YL+1bsmnD+i9WfCU/7w0D75KFn23+4UfQAq5fvXr6xIl3Z8yo14yohw+BwkEWv3D+3EoN2AEBrujWjRsRd+54eXv7B9T3OJJvuQ796j08PUGhgJuzbNHnO+rqTbm7e6zbsHHVii8L8vMPHfh94eIlCs7wZgZEgxEP7oCkac3i1csXaampa1auUPv8LQBM6aNQjaRpgjBdzqjOeETBAwPxyADpWyMUNIBvgXVgxtTEl4yi/MMHD7CYzJ+2/GKm3xVYiH9eQXYg4f284Ueubu4gysKoBes52VnePvWterhWUi3r7bBO+W8cW052tox0HZ2cgG6s/5tYKS8v19PTE83njxozZsnCBVOmTZMf7lKSkp49jUOZ8hnFxZs3bli/8dt6zYiOjIy4e8fHxwdEA2UuefjIkZ/Pn7fq63UK9pFoUK5SSVSwWGVlZaD1oDvcECCVADVAU5d+uQL5R3fr0WPCpMnnz/579szpseMnKDOgaTajaQSCQFOfnjx+DK3QzC2RPUX5joe2UzFrizGlzmKDRDD5o/B93pzHSHZyzJRjXHdU/a8zqjtQvbJA8hDweT+s/exlXDTc88SEhF2/7Q1up+n4pD0Qzw42tlgmhUYzrK/7ZuOXSxf7+vqlpqTs2ruv4Q7Q1X/Y8jM8vjNmzS4vK4PuXU/chcGZzWa/eP7M3z/g4YP7H8yZW+8MXl7eOblSN9vCggIrK+t6TzOfzze3kM4zA7+UlpTUO8PrV6+ys7M++mRe3JPYjeu+3vidUjF/oC79sHnTnI8+acoWK8ZKTmmLHUC7uXn9uhnNzNHRkcvlVVaw5i9c1FRibmjqn4f+YFdWAjXA208XfHY/IgLY/OD+fZt//Kmpr5DJDkYazFko8HfYtGGdLK/kn+cjgSDU/hZ9Bs3cYtO2P//ev/Xssd9TU5LHjx75+eKlny9Zqp95sQiesyDJ2KGJ6uMgTWVlZjaU9uXxyacLnj2L+3je/EY//ebbzfAcnzx2rP/AgT179W64w559vy/+bIGHpweIHt//b0u9Tzt37QqaLUgHgUFBjx/FjBk3od4Oe3fv3LBpMwy/4ydOykhPb6j+NIW1678B7oMLbNSlGrRkqlrlKhUjLTUFRjlQ0oFVZSl2BALB/t92h4S2D2nfvlHD7cTJk7dt2YLYgWZuPvvDD3dt/zUq8qEyRdI1kR3g2EYTIn0y98Mly76AZ2bfnt34hlq9N9ipD5BF5iz8KrRj110/rq1glf269edzZ898vf6b4aoGvGgfBPs7ACytsfxFXA5bfqNsBgF6TrOGQFlKuKbwyfwFis+w87e9oGI0NaOxZduvx47+fevmjYbzJiCw1NTUoil3Znm5qhMf8Bt/v3lTo9ZWsXY0i+ys7PNnz4A4IL+RRqMtW/4ViGBAoI0eRafbTZoyBbTfuZ/MI+HViY78ebiyouLf0yeXr2w8YaRMdiA3N2chEPAxH1QOh82uhFdYBTkF3nO53CphFchla1auwFPkYe6rXB434fVrD0/PL5Ys4nG56AwLZo6oramVTttgVklpJiU8kMSMhoXeWFhZ29DtHeGfvaOLk7Obo7Obu5ePuUWr8X3o2XdI6LHre7dufHD7MpDyvI/mdO/RA361vv3667ppb0D8aAa/HLwK5LKGwFj9KDqaRjP76ZdtDfcvYTASE+KDgtsp8I+4evkS9NUp705rKnsyCMbwxMvegoJdjxrinjyBYXbS5HeQn0BTodP2Dg77Dv6xesWXo8aMBfWnW4+evn5+Ci+3/uE8Lk8obCS9MgzvhJeQhXsC6lU9apABtn+zbu2SZV82GtXSuUvXvw79MZeEsQM0bPzEiUf/+uvu7TuLln6hOM1fUVHhvYi7TCaTxSxnMVmYP2lZGaxjW1gsoIRmZwRQAU55pCQny79llTc2HS4mAZ+Q/jvq1APwhae3vwcsXr5efkF+gSHAIYoboxIkEjGzrJTFLK1klcP4JwA+47L5PK4IC/+vQpMo5haW7p6+7l6+rh7eru5eCrLyWVnbrty0fdSE6Qd3/ZCZlvQkNnbW9He7dO0GWu2YceNbJlhZMfA4C0KFB5q0zo80lcH2rT9379FrJm5HWL50ydYd9Z3h9/22O7R9WHTUQZDMGz3h16tXAqHC8LJ29cpfd+5uuMPuHdsZxcXwaO7et7/RM/zz9xHonEFBwSu+WLp992/NXsKsD+akJCf17N27Y6fOze5cD6PHjr125fLkKVPrbYeBkEIlOFPYyePHps+cqWCHvv0HRD582KjbCDx8Y8dPuHThPHLWADb858gRPp93++aN4HbtykrLcJSWwxq+Xl43Rf373t9gUamdwJXW1taWVlYg1JiamqFYW2liLbRuhkXLkY3IKB8QciFF/qPIQgh0L8ZTDWKFg7g8kEhYTGZZObSttLCwUFZkFGgFllfPHsm+2sHJ1S8oxD8wFJgiKDQc3irZZuj8OZmpsBQX5jGK8rGlMJ9dqVo1U2i9s4s70ASQhbuHD6y4eXo7u3rK29o7duu988+L925eOvHn7vyczGdP42Bx3fztjJnvTZ0+3d3dQ6VvJBZIdiCSHkD2I+ETeKBhwq8Loi8MRyR8XO3YqVPs40eyrISww7JFC3f+hpkngTsa9YCADjBq9BgUCW5v77B/72/zP1sovwOIx7379u3arTus//jd5g/mzHX3+M8NfRr3RFRVNW3mexYWFmHh4RvXfd3QGAGDcFJiYlBwsCPusd8hPBwW9S7fzz/g7JlTDbc3nH/RHJmZGXM++lhRY/z8L1883+hHbDbbydl53549IN4DtxYXFWGh4lVVv/yvScOkPKDH2uIpOlDELZarw87elk63trGxsgTl0gaLfrWyAlKAf4RfeD0AZeTl5mYA0tMy0zPS4TUjnYvrKWUlRbDERt5Fe4Jw0S6sc1BIeHBox8CQcHO56ltCoSA18WXSq6fJCS8yUhPKSxmKvxSebXiiLLFrtIEVlEzQ2MSktKQkKyuzErfKg05UVJALy7PHD2UHgjTh7ObphijDE6MMkDUGj5w4aMQE0DLOnTiUlvSqqLDg160/7/h1a6/efcdNGA/cjXJ8tDC0aClFrmA9evWKfHB/0JChsJ6eljZOzq0QflFZ0TR4wkA4bZj2CzfmSWUzSytL0GPrfQs8Cu9MfRettw8LS4h/XY8dxCKxLNwAhil+Y8ULt2/bGhIaevvWTQUenErCx9cXCLHhdpwdiL7buOe1gs9NTIxFIjFoOvl5udhfTjbc87y83IL8fB6eYgCQmpLc6LEw4Ds5u7i6ujq7uDjDP1fsFf53dHQCJlC+BEYLgEYzB80UFvmNBQX5ifHxCfHx8a9fJSTEFxUWknDhIub+TVhIePf28g0E4R+eulJGUXZGSkMvbxBuvL19vLy8QHSFBe4CjB9wBxwcHa0V1ihiMsuzs4AlMmHJhrXMjKzMLBDNSLh6UpCbCcuT6AjZ/iampi5uXsAXHbv28vINeBkXA6QGw2d01ENY1q9dA5rgoCFDBgwc1CG8Y4s5WRJvlayXxHbqu9N27fj18aOY3Jycehqyt48PDFbw4/n5+0c+eDBtxoyGlz3rgw+Xfr4QnkuqMfX0yZMz3nuv3g5wvx7cv4fE4xvXrq5cU997slefPidPHIPnPDikXeyjRxMn1RezP1/w6Z59WH0n6EUrli39ZfuOhtcEKjr8xIHBwc3meoNLwDiIz6sXH43XvyH4TgcGBUPfrqf+VFZWZmbAs5gBRAD3FnrF9atXFCSSsLGx8fL29vLyhqff3QPrAx4eHtAN9Kr/qwGQyWGRTQSAJvLy5YuXz5+/fPH8xYvnIC1C3wNGgEX+KODEwKCgnr37dO/eEzQseETV+9Ww8H87+y5du8lvLAGxIjMDfh2g6UwgDljJzUF5fUG8zc1Kg6XRs8HQgnJ/gmRHp9v1HzgQHvtu3XuoGgeoKrAZTWLpQZYnFt1WIMXlK1fjYoJXw53XfbNx357dRw4f7jdgwLARIxs94badO3ds2wZCRKN+0yNHjzl75vTqr5aXMBiHjtQ3dyH8unP3hXNnG/W8hqcEFBa0bobnrWvYsbdv/aVv//5jxk84feL4hXPnmor+kAF0aaFAWO8kNTW1hNuZQtq3j3/9GsQiEKZxRoCXdAUJ5mC4s7G1BZnf1tbGxpYOqoG9gz0wL6gYnp5evn5++p9xQG2AFjRo8BBZEAfIUU/j4l48f/bs6dOkxARZXDn01devXsFy7syZ8I4d4Q6HhrYPbR8GN0dzcnfCUW8aHug7E5MsMnNAxgDuwGm9qTh3Em6Av3j+HCwknIO6dO3aqQuwUHcYJAj/+QjO/gIQ8DB9r97kQqPUgNBsPV4QyL/8aqWCHUCzGDFyFMqe2BSwOIjGOrWdPZbfJSU52dfXNyoyEvSger0atCFgvE6du4B6snDxEhA0mmUHSwsLLo+L6l8SDhhkUlNTkhITU5KS0tLS4Ck/uL8RvzJk0oMxR15qYONo6szw9EMfCO/YCR5fGJ089D77gCYAlRaWSe9MIeG1c4AOXjx/+uL581cvX8IthZtWXl4WcfcOLP9v7zwAmrq6OB6GbGQoK2wIe6kFQQVFURRX3btarVpHrQOt1tY6q1VrrVrFXavVurXuvWUosjeySdgjAULY33nvaT6aRYAX8hLfr9c0eTzChbz7f+fce+452Pmg+Pb2DuB+0uzswGQD+wKv+UITKhVa64VMMGry8/JAJsBcBcFAn2TT8/P4E6mD/wLuMDQK5ihZWjo5OTtCL11cHJ2dQfE72Tf891lUVyPXn4hd+vCnf/7saeSbN94+PvyJJzGOHQ5xdHKi2dnDH07gCds2bQTT99uVq7CXWtraWv/d5x/1LtKWZidO8Sh4kwO/7wXXED4h7HJpDXSggFGAhTmWlZaClPCsnvKjoKjY0sxrycONp2PF4DDAOggPC42KjARnob6+vs3zm1FaH+EuHIDtQEFzwzQ1NnLq6irKy6rQ2RzoHtge0K5fvUJB90SBpE6cPEUq82FdiaqqqqeXFzTsJbOyMjYGiEpMSAAVxsSCU1sbFxsDjftdcBcBpaDR7FC9sAfJ6LAbwgM2zqFRBv//IHxeOTnZOchUBjKFkYPIRkZhQQH3okIcJURNsu7euY0dgTFoY0uDHtrQbG1sbK1t4NFGnJoAXPCfd6iuYlLQtBzCTrh982ZtLRuMIbDS+dUBbokP7t+DexcIxJ59B/i/HaxBUJb5ixZFhIUv/XqBwNX+NatWgIheuXgxaPRoX7+BArvxw7rvDAwMVwQje36wbRcCAbt9+65d8IM+nzAx8k3E14uXipYGipCwSEUFwWGCogG/9PGDB08eP4KbiTjnwy3OAuw0S2QSwYRqamSEzieaUI2NjUVs+IGPIzcnBwQIfPK3b97AI1oFKx4aOLqgEctXBUt3aa0rAedroL8/NylOTU1NakpySnISKEVaaioYbljpAPBAefQCVAZGIygF176wtrbBa70G7k+IEtHsAlodrONwslHrIisjIweZy8jIysjkbo+urq7m6SF0BszwpcuWi/lD8V+zKClEJoe5zjwPyHJTWurK1Wvg+ZChQ8FQ/2HDxtZxUH/s37f/UAhoMAx7uKUHDAvkyW529dKlFavX6Ovrg4UPvy0oZdDIUa1P+Ofs3+PGTxzgh5hqR0IOlZaU8FgEz54+KSkuXrP2exCalcuW7j1wUMBvUVwMnioW/V5dVf3tyuCU5GRhERk8wK1YW5t3QltJWUn8mstwQwh99eryxQvQQ2HnIBFflpb2Do7o5WgPkgAvO5ZDTV1dw8HRCdrI0WMoqAPy7Mnjmzf+hUewui+e/we83BXBaxYtWdqBN5d14PYAd7LW84tgz6enpUFLS03BnmADEv5WyUmJWN4nDBjSIBDwAdl+MDEcbGxtcawpC4YA9sG1Pghyhi6XIFMYOZh4ZGZgISFwBUZHCb2i+FFGrjJc59IZ9Fx4FBb42DrfZF5uLowDnjObP87tczgcJHyIzxrX0NRk19SAOoAH3tjYwF+aCQR+6MesO5oaGlV8i6BwrWO7IfyHBNDp9NDXr/oP8OU5Z92aYLDAp06f0d/XF24m0BwcHSniUcup5Y+VBCETUx3AWDh86KDABBmmZmZefb09PHq5urs7u7hKKCElOCBjx42HBn04deLEqZPH4S70y89b4brfJ0YsmdwDrpa3T7/Wk4vgjIBUwG3vfToiGvAES7wM7gAch8Y9Ey4DsO3ABMA0HTX87TuTYJkfuCpcXF2htT7IYjJBIxgMxgC+S10E+NsOBfnIFklhhiiMMWjg2cLj08ePV6/ljeo/ePgo9lW4ItVU1Zz/+0sC6374Eez8iZOnwmfQ1Ny05BverAQbt2y9dePGyNGjsUA6/qkEdXX12tpabK9Uemrq8KCg1l8Fxz7kjwOHj59kMitPHj2qoKjQrsRqcAMBJ4I/aBpJbdBWgdknjx4e3L+PpyIeqKffwEEDfP36evsI25otIXr2NIAPaO78+WtXBz96cP/fa1ftHRzEt0s/HeDmgaUU5B6Be1I6ohdpmRnvMfuCTs9vRnJ+NWGzA9hUIgW1AeFjRT2Sjy6JnT3u5by66+j06t0HWru+C+d5h5qaKmYlcnGLTioJYvnk0aPBAUMFFpXGvgqP8xYsFPjtv/9x6Ob16/19/YRFNILRseKbJT0NDH7aLCC6afO27cuXLg4aNSYxIY5/g3ZqSsqkKdPAJoSxMWvOl3DnbJc6lJeVCVytAL0QVmAWrhgYe0cPh7RejATtHx40MmjUaDvxdohKDnASj//519fz592/e+fEsaNEVgcYfnBTER2nhJGclKTdXVty6zLa2to8/khtLRvd8psODSwMEA3QCDClwYssYDCgvXrxnHsyXELwuSMuCSobIBlGxsYS6qoIcF6zoOdlY08E5nTmMjRwuLDohja/SkHduQmTJ4s4IWjkKJ7JiNaAdXfwyLG7d25PFxTaBB9GeGgoDE5DIyNQivYm54DLzsnJmf84WmGUd60BdAHcnPPnzhYXfYjbhYtg6rQZk6ZMtcCpdBVezPoCyZEH+gUeLGELVT68fx8cbZ5Ye4E0NTUeOxwicDethFBX13B1c4fGPQJ+R3ZWJmJZIGLxHjM0sIV5+DtHlIVFhIdxTwbJo6F6AfaFLeqYdH7Bsk1w9iyK0SlJCroQiO874wg2ryFMPtw9eoGiHw05hEVwrxOZ8YmfmOgofl+GgtWY/m9ERtS7yH2//Zabk429BD924aLFYE8RYXMeP3l5iMMIvwWRYyhPHDty7uJlcc50cXXb+GPbGYAlCtzk0KWN/xcxBjsiLzcXc0kyUJcE/mEbRlgsFrZBi3uyuoYGMmth54AtqYJkWFlb43vx4BwNVYVuYoN+475buSsBgxA8o8aGRtEWkEDgQxWY37m1OlSxWHv37H76+EOkjf/gIctWrPrM05P/u4hDQnw8BZk2ciKmeAElJSXcZaY2gTuEV9++b99EtJ4skDrYOhS01snsiwoLMb1APJJ0ZOITW1KtZbOxsE7umXCNWVnboBOdHyTDxpbWmYxkOEdSczjIxm05CMg1Nu7I/F/0u3d9hOStQYrTo7OSCfFxmzdswJYkbGm0jZu3tbfejFTArsLWhjHRuHXj39FjeDN9icDRyRncQEKpg0CQXXDGxr4D/5/IB1tSBduCZ4kEbj+pKclosdWb2JnYEgmIhYODIzblCdohfkAUzrOSiqjR3tL+sB/54P69u7OEJ6pVUlS8d+f2nl07wXMBRV8RvPrrxUuJmVCQB+gwtpWzwxvbu4CH9+/9KWSjjUD6D/Dd+ON6/tSkxId/SZW7RIJMeaalZrx/n5+fB34Kd4nkIVrznYIGYpqZW9gjM532dg6O9ohLQlNXF3w7x7K/4KYP2Ib5qurqpIQE/sVI+aa8vJxdUyPCGWExWbt2bIfPDG4Fh4+d6N1HVHY8QgGXHeYWEVYdsjIzTajUdoUJGxoZKSopFTAYRJ4jExNhSyRp6MwFuqSampebi1Zda87NyYbGXVIFvTA1NUNXRuw/Tnx+CMHA+cbV0xBZd2mor9+3d8+RE3/i++YE5/KF85OmThX21SePHuWgE5Dgup85dx4uza7rWacBI5aCXkZSX14Vxj2+kFlxcHJ2Tk5OkgN14Id/iQT0PTMjAwvZQgyN9LSc7OyGhgbQi7w8JOvHk8ePsDPBXKCamjq7uOKsDrZ2HwIKZ835UtgmCLnkxbNnunp67h69BH41KzNj9y/I4pm9vcOFy1cJuyIoDLgLwSOVatqum3NX8uL5M2HRMSLwGzjo32tXhwQMlUSXiIaqqiqoITTuEXAY4cpEQ8JTMcckKysT9ALMW3p+PjSc5x30exiYmlvS83LehIeDNCxdtNDXb+D0mbNEfEstkioQqGYyWQ0N9Ww2m1NbW19fjwaWNWPZIhQUPuQXRGrIqqioq6H/qWtgqKurC0wS32WkJifHxkQL28oF5tz2rVs4HI6evv6ff5+VOWmgoAsx8GhDE7fWZheTl5sDtlgH9i+Amm/d9JMkuiQTwIDCllSx/TWU/+pFVRUL/+wvAwNG/nMqBAzphYsWHzx89PXLl8uXLvHo1YtqamZkZFRdU52bnV1cXFxWVlrFqmpsaoTBraGJZOjT0dHp1q0bjHYY9yABiBSoKmLTnM3o/EpjYwObXQPCASMNyXZeWwuiAtoCT8BqUlJUhHcCB0xHFwagnn4P4EPKw+46OpKb/AMVO3f2jIgIwhvXr6FJIig7d++R0Z2Omag60GiCy+dInWdPn/p3qNo9GsVMZdDp8lcvvmPw6AX+Y2bspJmX/j4Ow/jEsaMrglcP8PPz6d8vNiYGPoOoqEhQARsazaf/ABi72t21cUy1CKMUZAIEj1nJrCgHykAAy0JflZdXsJhMEEUtbS19PX0DQ0O4zyDN0Aj6oCV8p7k4gBkWvHwZljhXIKBpf/91Cp4MHRYYOCJI2GkEBxxUeBQY9k4EwB4eK14ZdH48vfpGvn0z1rSNjD6fJvjnhjI2MR0/dfalsyfgnmnvgIgQSADPhKokwHIEA8JCFaqrqsorykvAbikqSkpIeFb8BLFfqqrA6ACl0EfUqjsVyUZoBrYMmB08SaJ4YLFYMOzBWxMhDRRkPuI5tqtq5WpR6a2ITBUKpa29M1Ik+t27n/iKoYqJp5fXpQvnx/JlGyWhoPEOOO/gBuYvXRMdGfY+NWn3LzuSkxK/XvINvntUOwaWP4q/QBYYHSAY5WXlVSwWlsgYDJ+y0rKammpwc/T09Xv2NABbo3t3HTB26uvq09PTCuh0GDCz5nwpum418PLFM3j06NXbRWbXdxn0fOyJKSHVISE+zt3Do8Pfbu/gyFNrh4SLRLxxVTW1nQdOrft2XnpKwq0bN8At/Hzc+BEjR7WOBYB7b2FBAdzJKyoqKivKK4GKCnQeAZmmBNDUZk1YrbSWFgpWAgUtkqysgpRJQf6pqappaCJzDVpa2ppaCEg2VT095J+enpheAxgdSD52QRYHdAWclJKSYugndC8vNwd+tKur27Dhw8WZQYCuv42IoCD7ygLbPJmwMBgf9s5QqURUh6zMTCvrdtQr40FFBZnohgtPQskyZBpJzdX16Gl48NSVE4f2XD53Ekz6s2dOQ0OqI1CplRWVhYUFoAAS+tFc4INHk8oa9OzZE55gCWZ79DQA4EGcqwGp02Rq2mGLOuP9h5org4fI8JoZg06noDlFiLn/6vGjh8EikxK3CY1Gy3ifLmw1+lMG/3kHLqoqqktWrB8/edY/p48+uvtvTXUVGAvQeE9TU9PXN9BFKin1ABNAXUMDKaOqodmtmwpmKSCZ+RQUmhobG8GIaG5pbmpCVyyQcpV1yLJFVXUVC2tMZkVdq/qd9fX1An8iBlgWRmjexQ+TlEYYxiAheG00yszIoKBb8RzbKixMZEpLkC0hhA3fysnONhdSTllMHBydUpKTSXXgB/8VTR5MzCxWrd/2TfCGd29eJ8ZFVZSVanfXMTIxNaaamVDNjaimwmK8OwboRkVFKRPxVsrKSotLS4rKSorLy0pKi+FJUVlZSdPHGrBg0UDD4nxaA2IEVgZS9wmVDLAy0BpQRgYGhjq6uu3qTHZWJgWtnScTmymEAX9HCpIDhoiZqUH6qZ2OdKTR7B4+uIdLf+QMCdTCEoSqqmp/vyHQJP2D0KKt5lSq4M0OLS0toBqgFEWFjKJCenFhATyWFBUWFdDhKJb3ER5LipGJhoR43m+HQY6VjQRALLjPNTU00YkQVbBv6uo4bDYbHAp2TQ2WDrjzl690KUMzVukLSSMsXVJSkh06bZfp6utVVLSvfO4nAv41uImMgoICXOXQ7J1ceL4EolBaXFgEelGQX1jAKC5iFBUwSopAPhjgsmDnwOAvKizEdsuKjywGR7YGy2enr99Gnn6pkCIkE1e7MDM1o+fn49IfOUOGLV58AYcC/B1olN68cRlsdg0oBWhHSXEh5qrAI9KK/+Oq8IBMXigoNDc1iY6bID7YfVWPkOqQnp42PGhkJ98EqWzYarqKhAumDp+M8dAhNDS0rG3tofF/CXNVatk1dXV19fV1SkrKauj+D01Nbfj/qsVfvA170dDQdukqIlODLrtoa3UqqFRCFDAYuDhuOjo6zMrK9s4ryT3KCgqfkGeBO5irQhHik2Pp80QX+CQ+1WhhVE0CxLPxwGazFZWUcNk2qqeHTD2Q6sAD6VlIEB1dZMahrLRU2h3pFJjtQIRoVx6Quz1OIRiqaupY0kOS1pDqIEGMjBGjl06X4RmvBvCL0ET7WsTzLIqKCvGq8qCj011EdfJPFglGQ5EYU5Foawad3tTUhFe11S6GO12npk64vC/FRUWGhvjEaCkrdwMdxOWt5Ak03oGUB8lg74AsxaOZglN4agXLCo0fx0xnEp9LiIqKCj2cVou7qZDqIADSs5AgNHsntARWXWxMlIyqQwOB1aGqikXFKZtOS3OLogJB63RIESSSmrQdJIRyN2U7B6fE+JjXr15NnymgKh/xqf+4HEtAdcBxYyX8mmA+4PJW8gRpO0gWJ1cPUIeXz581NzcTtoqUCJoam7An4JlLtycCaEFubbi8Ux2nrgNpKeUeZYqkt2F92mAxVEwmMyz09QBfP2l3R64A0wwrL9Z5ysvKehByI4l0IW0HyaKt/aFa/KUL52VRHVrlDWuRZj8EAX/bKpyWIYtLig0MDXF5K3mCXLOQLNww6nt3brO2bSdmAhURcK+NlhbCqQOM5/y8XFzeqpbNloPir7hDxjtIFmxXOAUNHDhz+pSIxPYE5aM8EFAdLC2tXr980fn3qeNwyEkHgUg8+8snDrYLAOxzGF0njh2dN38BvtluJI3yx5ICjUK2okoRGxubrMzMzr9Pfn4+YdNtS5cuyv7yyYJtTwBpUFRULC8rO3n8mGyZD9x1PiyemlCoqasrKStVV1d3cg/I61cvff0G4tUreYKclZQs3JRKgwYPefr40cH9+ydNnorX7oAuQEXlg8ldX0c4dQD6evu8iQjvZCHMzIz3EydPwatL8sSnlRuq67G0ssaejBo9JiIsjM2u2bJxgwwVH1ZFN6FTENuBiPvQh48IAn+tk+qQEB+3ccs2vLokT5DZXySLdnfdHj0NykpLGAz6suUrdu74+fatmwGXL02YNFnaXRML5Y8hko0fp1cJhZ29g6qqKgzv1qXo20VWZiYoOO4Fn+QD0rOQOB59vJ48uPMmPPz0ufMP7t+Ljnr30w/f9/nM08raWtpdaxv2x7IjangkWZEEGzZtSU9L6/C3wycSOFxW65tKGjI3lMTp4+kN6hD59g2MtP0HDwUNC6iurp47e+b1m3eIn4zoffqHgWdqRtDq4crKyk7OHU88+/jhg3MXL+PYH3mCtB0kjv/QEXt2bOJwOHdv35o8ddpv+w4sWvAVGLTz5805c/a8mrq6tDsoipcvnsNj9+7dbW1p0u4L/sTGRLu6ucl0tRGJQkZDSRwTE2pvT++ot+Fnz5wGdQgcEbR+w0/bNm96GxHxxcxpp86cI2wFx5aWliuXLsKTwQFDZXELWZv8ffqvRUu+kXYviAuqmqQ8SJipM78EdYiJjnr5/LnfoEHzFy4qLy8/dGA/CMSMKZOOnTxFzDp0165eycnOhiczZsnk9nPRFBYUsGtqbGlyaBPhBRkN1RUMGzHqiK1dZkb69m1bbvk+UFJS+m7delUV1b17doNxOzJw6P5DIf0H+Eq7m/+BxWLt/HkrBY0p8PbpJ+3u4M/hQ38sWkoaDqIgPa4uYlnw9yuXzEtOSjx4YN+3K1bBkeWrgo1NTDb+uL60tGTWtCnTZsxa+/164sxTrlm1oqioCHxyuYwFyM/PA/PNzd1D2h0hNMrIHgBy0ULy+AcEDh/1+f3b/+7f+5unV1/MUpg6fYaLq+uShQtyc3PO/X367p1bc7+aP3vOXKkX1/vl5633796BJ9+uXAU9lG5nJMGuHdu/+369tHtBdEjboetYt2FbXHRkAYO+dNHC6zfvWFpZwUFXN/cHT57t27vn+NEjFeXlv+3eFXLwjzFjPx8/cVK//gOk0s89u3YePnQQngwdFoiZOXLGqxfPra1tzMwEl2Im4UKqQ9cBFsHeQyfnTh8HKjBt8oSLV66ZW1hS0N1Ea9f/OHnqdHA6bly/VstmXzz/DzSqqem4CRPHjZ9g7+DYNT2s43DWr/sOW6fw9PI6EHK4a35uF7Nn965rN29LuxcyADkr2aU4Orns/D0keNnCAgZj2uSJf539h0azw75kY2u75/f9361bf+avU9evXgHHmEGnHzqwH5qVtfXwEUHDhgfBiJVc32JjotesXJGWlgrPfQcOOnriT9nabC4mG39cv3X7Dmn3QjYgVzS7moGDh+7ed3jNt1/T8/Mnjh196Ojx1hnljIyNV69dBy0iPOzq5Ut3b99isVjZWVlHQg5BMzAwHODnBx5Hf19fc3MLvLqUmZEBZsu1K5ebm5sVFBTmzl/ww4aNMlqeRzTLv1kCf1sc/3TyDRkNJQUGBwTuP3Jq9bdfM5nM2TOmLV8VvGz5Sp65YW+fftC2bv/l1csXD+/fe3j/fmlpSUlJMZgV0OAEuMQ9+/Z1dnFxdnF1dnbR09dvVx+amppSU1LeRITfv3snPCwUS/1kQqVu37l78JAAHH9Z4gCCS6VSSWkQH3KfhXQY4Dfo9IXr3yyYU8Cg/7Z7V0RY2K7f9pry1W5RUVEZEjAUGgzad5GRT588Cnv9Oi42prGxMS8vFxrc8LEzjYyMrKxtzC0sDI2MwMTQ0dXV1tJSVVVTVFSAgc/h1AJlpaXFxUV5eXnZWZnv09O5VfAo6JzIvPkLFn69mOCR3Z1BU1Nr7fofpd0LWYLcwS017OydLt14sGHdqqeP7r9+9TJw8KA169bPmTtP4AIzHPT08sLmHWpqauA2GBEWGhcbm5SUyKyspCAlZxHgeLv6oKam5unVd8zn48aOGyeXswytcXVzk3YXZAzSs5AmOjq6+0NOnj/7197dP8OY37Thhwv/nNuwabPouElNTU3MoMBe0un5SQkJaWmpuTk5ebm5YB2AB1LFYjU3N7f+LkVFRTAQevY0MDMzs7K2trGluXt4ODo5q3zM70JCwgO5oil9ps2cM2jw0M0b1r5+8TQ5KXHGlEkw8oO/WydmGBL4I9CGDR/BcxzkpqG+vrmlGXxHDQ0NVaImaCAhLOSaBSEwMTU9fPJvcDF+/WVrbnbWk8ePnj55PCJo5OJvlrl79OrYeyJbP4m6+5NEJiDjHQjEkKHD/QYNufjPmWMhB0pLiu/euQ3Np1//rxYsHBo4nAx4J+liSM+CWHTr1m3m7HmTps44f/b06ZNHiwoLwsNCoZmbW8z8YvaESZOJudebRC5Bqt2Q9ySioaam9uVXC2fOnnvj2uUzp46np6bk5eX+sn3b7p07/AYOGjt+QuDwEZ0s4kBC0iak7UBcwI6YOGU6tHdvI8CUePzgXl0d59nTJ9BUVVUH+g8eNXpM4IggsgAkiYRQVqCQO7iJjmdfH2gsFvPmtSs3/70SHxtTV1eHBlDeA5nw8vYZ5O/vP3iInb2DtHtKIleQtoPM0L27zsw586Ax6Pn3bt98cO8WJhOvXjyH9vOWzSZUqq/fQJ9+/fv6+JDxwiSdh1QH2YNqajZv4WJoIBPgboS+evE2IpTNZhcwGJcunIdGQXdMePv06+vt7e3Tn0ydSNIxyFhJGcbU1Gz23PnQGhoa3r2NePXiWUR4aHJifFNTEygFd7+Wnr7+Z5959vnM08vb292jF1mNnkRMkDULUh5knW4q3XwG+Pqg8dc11dVRkW8i30a8CQ9NjI8D4agoL3/08AE0CjrT6eLq1uezz0AmQC8sLC2l3XcS4kJGQ8kbWlpaA/2HQIPnHE5tbHR09Lu30VHvYqIimcxKEIuY6Cho2Mm6enq9evXu1buPR+/e7h4ePT5WDCchoZCR1PKNmrq6d//+0LCX79PToiNBKSLjYmMy36c3NzdXVlRgS6TYCaZmZu7uHm7uHq5u7m7u7u3NGUEiZ5DzDp8Qdnb20KZMn0lBHRDQiLjY6PjYmJjodyXFxXCQnp8P7e6dDzkXzczMQSNc3NwwsSAti08NMr/DJ4qmlna/AX7QsJeFBYz4uNjE+Fh4TIiLraysoKBFH6BxxcLI2NjNzR2UwsXV1dnVlT9XjRxQWFCgoaHRXUdH2h0hBGRuKBIEEyoVWuCID7Xq8/NyQSMS4uMSE+KSExPLy8vgYFFhITRsdpOCJKfQQZLWubgixoWrK83OXoZqbdbX1+fm5uRkZWVnZ+VkA1nwikGnw3EkRfi69XPnL5B2H6UPGe9AIgAzcwtoI0aNwV6CZZGYEJ+UmJCUGJ8UH19QwICDTCYzLPQ1NOwcNTU1ewdHMCucnJFUl07OzgSpHlxTUwPjPycnG8Z/zkctKGAweLLjcOHU1m7euOH+vbu//r7vE695QaoDSdsYm1ChBQwbjr0EvwMMiuSkhKSEeFCN7KzMpqYmDoeDTmTEYOcoKChYWFq6uro5OAHOXeCJVFZUFBUV0un0/Ly8AgY9H5yiXCCnvKxMxHfp6uqZW1qaW6DN3AIMqFPHj7588Sw8LHREwOAffto0feYsiXabyKCzkqRnQdIe9PT0+vv6QsNe1nE4KSlJqF4kJicmpKaksNk1LS0tyB07O/v2rZvYaTq6us7OLk4uLjQazZZmZ2Vl3dPAQJy8+HDzZzGZlQgVFeXl8Ij8hzwtQ49WFBeXFBcVtk6iyw+olaGRkaWVNdhEFqBbVtZW1tYWllb8UwwD/QefO/PXru1bq6urv/9u9d07t3b9utfYxKRDfyrZhox3IOks4FP06tUHGvYSdAGsCXBDkpOSEPsiMQFbEIGR3NoToaAjFiRDX19fXV1dVVVNRUUFvrepqbGhobGmprqqqgr+sdlsLJu++IBHQzU1AysABj+YA2AUgBJZWFmqqYmbbnvmF3MG+Q9eu3plRFjoi2fPAocM2rBpy+Sp09rVDTmA9CxIcAbGvLWNLbRRYz7HjpSVliJzFkkJKUlJqSnJ4PzX1dVRUB0BGwBau95fVU1NF/wBPVCVHvCA/F+/h5GxMdzeTYyp8ASXOuZgYpy9cOX0qRO7d2xnsVhrVq24e/vWL7/+Zmho2Pk3lxXISGoSidPDoKefvz807CWIAh2dEwDVgFZZUV6H0tBQr6SkDIC7Afd/dQ0NLS1tLW1tTU3kCQgCDHugK9Pnzp771UD/IWtXLX8X+fbJ40dgRGz9eceYz8d1WQekCxYNRcoDSdcBxoW5uSU0aXdELKytbS5cvXH8SMjePbvAzFm2ZNG9O7e37dj5KQSSkp4FCUkbgJwtWLTEf0jAmpXfxsfF3r51MyI8fPvOXdzwEHmFVAcSErGws3e4cuNOyB/7/ti3t7S0ZOFXc4O/W7ts+Upp90uCoGsWpGNBQiIGyspKy1asChgWGLx8WWpKcmJCQvtWU2QKBXIXFglJe3Fxcb1598Hrly/6eHpR5FoeyB3cJCTtpptKN/+AAGn3QuKQtgMJCYlgyFlJEhISwZDqQEJCIhhSHUhISATzP1q/F9CDoX2GAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek8" align="bottom" width="112" height="94" border= "0"> Držte Diskhaler vodorovne


Vyklopte viečko nahor čo najviac ako to pôjde.

Viečko musí byť celkom kolmo, aby sa zaistilo prepichnutie blistra navrchu aj naspodku.

Zatlačte viečko naspäť.
Váš Diskhaler je teraz pripravený na použitie. Držte ho vodorovne dovtedy, kým neinhalujete vašu dávku.


Ak používate iný inhalačný liek, uistite sa, že ste si prečítali „Používanie Relenzy s inhalačným liekom na problémy s dýchaním“ v 2. časti tejto písomnej informácie pre používateľa.


Inhalovanie lieku:


7. Ešte si nevkladajte Diskhaler do úst. Vydýchnite čo najviac ako je to možné bez námahy, pričom Diskhaler držte mimo vašich úst. Nefúkajte do Diskhalera. Ak to urobíte, vyfúknete prášok z Rotadisku.


MOrp66zdupJApFZWVdvb2v1EwtgfQYuPGj0fcgIKCGmg0y7Fjr9689eN72IO7dxITEjLS08HiNjDstXTFijbtZTA3KisqgBPh2xn0NKysrBw8xERGRmbl6jVvA97k5OZYWZq7unuynWsYxQK7RSampiuW2IMdDbp11vSpr98Ftl7WjdrmeDz+mYe7h7sbUHxeXu7VyxdhM+7fH1hy2oxZysrKnPSED+7B/+XLffsPYltnUmKCnf0SrGoDhcveNGBNTbUUu8KzOTCN/8irKOT5OenXT2zPzUxu/iaIxMVLl02ZNu3lC19zCwsQYtg0xh0gbkDTppWVlr598wax/S0tr9++i4T1vns3LTUlNSV5366dfY2M1qxb33/A/z2N01JTgVuJRMLb168zDTPADH/21INMJl29eXuC9cTXL/1kVdUmW1vdunOfk4wfAODop14+c21n5QDtZWYsXbTQ1eNZm0pcRUVl/cZNsIFVDna3/0s/oG+Qt7CBqT7CbNSMmbMmTZnKpUkwPtjDuTOnZsyywbbOxIT4vthF2AUNSCazGbmnorxCXh6D5eTMry/sKkY4NPL94xuUHBn5G9XU1A8cOUImUz4GhyxeuvRP8WFW/OUG5OnurquvbzZqFGjGTx9DgCUzM9IT4uI2O6wfPmLk6nXrGB68jY0NOrq66ampF69eb/qaS3BwGf2zZRPYSnr63WN+RgPtzp41HezcPfucOBGSaurq9x+5zJg8saamJiw0dMe2LRcuX+1gf+gqbIePnQCL2+v5s5CgD1Qq9fPHENic9u4eN37CzFk2lmPHceg7xQcmCAkK2r5zN7Z1RkdFzVuwEKvaysvLFZqN6rB4bBkm46oM+/p3JKBhtxHUBVpaWhp0Co4+D3Ps5KmcnBwckl2gZSKqrg+GG9DD+/cHDBxoPtoCtsC3Affv3iksKABR9j0s1Gr8hGWrVsFjAGTdrNmz9fT0mj8D4uNiaTSajKxs0PtARiR6H6/n7wLeOGzcvGrtOrYpqWdPg3927j50wAnKoA0pZPLJM+dkOwz0IiYmNnnqNNgqKype+vn6eD2LCA+nUCiv/HxhA8F7/NSZyVOmstcfPjDB61cv+w8YgK2MyEhP19fvjmGdcPGra2iyd2xpSSkmqxtR+5pHCWiwDROEkiOYn6fOnScQCNnZ2WPGcpTm4veC4QZ0/+7dkWZmVhOsQWq98PZ6/MgZiOZtwJugD++nzZi5ZPmKXr16tzg2Py9XQ1PT3fXx7n1ON65eNjEdGv7jO46+hOD0yeNPPZ447j+ooKiYmpIiJCQ0feYslqIx29kvuXr5UllZKZRf+7/6GBJsO2fu4iVL21yV2BxAhYvsl8CWl5fr6+39wsc7OSkRvovHE1c+P/5e3Lx+bduOXdjWGfHjx0xM1UlBft7gISbsHVuBaE8Mopcyu76QGWBQDXNVUOtq0YKOju6xU6fr6+vBWJgzbx7n7f92MNyAXJydR1tYABOBEHv6xO2puzuJVOP1zBOIErjJZvac5kOBpaWljQ2NI83MQXWuWru+d58+x48cBiMX/TQrM3Plsn+HzC+dP7dj9x5gSSa7BGRqYTnG67kn+hI499HDB7Bpa+v0NTKCK9jA0FBbW1tDU6u95VzCQsLyCgr63fUzM9Lr6upotAZ2Tg0fGMHXx3vQ4CHYisec7Gw1DXVsR05KS0qU2JrcQ7zK66nspWRoAUzjm/GkFqgjJSEKR/cycTp0qFu3bq/9/UdhsRK+66DJDSgkJCw01HLsWNCMM2bZACX5vfCpJhJvXL0CuhKsZstfaeEqKyoLCgvweDzYtn379YN39jg6FhbkJ8THKykpKauoJCYk4OhT5/Asyc3N2eSwDox3EJUdzOHAnqA3ExMTkhMToqMjcfTVihMnT9HV1dPT19fW0YGKFRQUxNoJkVJbWxv27Vtw8IePwUHNU4PhEMmP8YINPljCrRvXwc7AsEIqlRr67evc+QswrJNAqJKWYXPFQUVFhTxG2UEw9e/hyfpCKrUuOw2526dMm97TwLCxsbGosFB9MjaLPbsOEDcgK6vmbkCbtm4DOXnr+rVPH0MK8vMPOTk+MzJev3ETEOL2nbtOnzi+Zr2D7K9FLEJCwmvXbwAeBGnp7OpOJpHkFOT19btHRUYeO3wwKjIiOipy9qzpkyZPgVsFGA+HkGwFsGFSAiA+IT4OyBG0XvMu7XU6wOToe1xsjN28OVVVVYx3QO0OGjIEdKjlmHFGxsaYnSY+WAQ8ZUdbjsG2zuSkpF69+2BbZ1xsLNvXSXFRoaqaOibdYHr9dZdZYBMf9RW1r23nIuky4FnB9iRX1wfDDehdQICMjMxoS8vDx0/8jI4CCQkXZXxc7Ia1q8dajQdm3Llnb4tjpX7501AoFIZONDE19fZ79dL3BfBpTk72a/9XYLBramrV1tUWFxW17gCIdP3u3fv2Mxo6bDiT5EgkEtevXoWSI9jgcDdaWFqOMBvFdkhzPrACCL3nnk//2bUHwzrBmI2N+bnAbhGGdQJK8PgWnm3Mo7CwEKtE3n/e+sLM5Fgc3fVER0cXh4xF1v31/iKKSkq2c+bk5eY+e/oUtJ7ZqFE3794PfBtw9/YtILX3795++fRxwaLF8xfaMcZcgoM+3LyG+OLIyskZGbW8VqZOn2E9afLD+3evXroIRAZEyfgIWKx3X5CkRn2QP0YGhr1YjQ6wfcsmqFBQUPDuw0djx1lx9tX5wBLnz5yeNmMmtnXCtTfKfDS2ddbRwbbDbCm+RNkSm1UJXWt9ITPNVFYgE6nqGhroSwVFxbKyMqzaB6UWERGeGB+fn5cHNmwdPcWCgoIicMXkqVPBnMeqITagpa1tt3gxww3IaoI1SLOnT9zcHruQyeQHd++8fvlyjYOD5ZixwJuuj5xxdKv2xOmzbQ4RwkNl1Zp1c+ctuHzxgovzA9SU1tDUdDxwiJPJ5XOnT6FBNBw2buaTY5cCXM8J8XEr16zDsM6qysqqKoK2DjvxaztAZkYGWC3sHQvWkrCIMOcrC1F0rfiPzHRDWBhRi7W1TVPYcJ8bGhomxMej8xLsATQU3NUBr/3T09JafwpSPzkp0cfruf2y5UuXr2C7FUyAugH9jI6+f/fuiJEjFy1ZOnHKlFvXr4OKLCoqPOTk6DNwEGPtM41G83/pN3DgICC+NmsDdel08JD90mUnjx0BWxtuofWrV548cw6kKBt9e+HtdfXyRShYjZ+wbcdOtr8jH9zAfse9mGdwDfrwfrz1RGzrBKSmsJ81u6iwQF1dA6ueYLm+kDc+5irq2vA3KyOTRqsXoucnGzZiRND795KSknr6+qzWVl5W5uL88JWfL5VKRd8REhLq288IOAgsWQkJCRzdd+FtwBuwZJ3v3+vdu8/wkb8/ejboR9i+ff2KugHt239glo0tKEHg8Z/RUXGxMUOHD8/OyoI+v/R9Efju7dp1DuscNrQ31wzfdNnKVdXV1WGh30BIZmVmsNGliPDwndu3NjY29urd59K1G/x8Xl0K8PiUk5NnO1ZYm0hNSYHnLucxuluAw6zZuTk5evpsas/WwDL+I2/GMPsMRHIAkEg1IUHBY62aLLgx48Z5PXsWGxMzdfp05u9Mvxc+1y5fQqUo6FBQPTNsbEeajZJpFTZun9OBWdOnJibE+3g/7wr8iAL0o4mpKeIG9O2b5dixN+/eAw1499ZNIP3voaFycnLmFhbhP36QSaSL588+9Xiye69jC7dHeCp4PfOEbfCQIcdPn1mzYhkocQHWPePwePy6VcvhTKqoqDx49Bjze4aPjgHWD+i4Dq780ydPOB44hG2jP8JCFy62x7ZOHF08cpKbobCgcIQZZkGJmJ2f4Y0LOTOtaOkZyCuqVpQV37tza+SoUYwUZTazZ5eWlDjfv6+gpDR8+PCOk+0RCIQdW7ekJCdBWUJScumy5avWruvA4V5cQmL23LlHDh6I+fmTiT7yDqgbUE1NTfCHD/U02pixYy0sLR/euweUV1lZ+SkkxMDQUFFJOezbV7CdNzmsc3F+cODwUSPj/rm5OW4ujyIjImxmz3ns/hSd40LzlbEq/cCKd1izEihSVFT01r0H7dnyfHAJcOa9nntOmDipvR0OH9iPeSiKj8FB5uyawB0jOSmJ7RFwEokkIiqCDsFhgqb5ma5Df8w0MsPO4eHl/XDDnzx65MCRo4z7WUlZeemKFaWlpaCnqqqqQMv06NlTS1u7+QQ3CM/Hzs6eHu719UhItOEjRl66ep2ZIA79jBBvLNBipaUlSkq/P2YXmCGg1yhk6BGJTCara2iUlJS8CwgQERVdv3HT5KnTLp0/Gx0VBUZQeloaCEl8cXFSYuKP79+nT56oqanVz9ho+crVu/Y6Nq8TTejIKj9eOHsGqoUCMO+gwRinUeajU+zdtePU2XPtfYq4sqamjMF0rqystBSuOcynZXD0mQBRUTFx+rgWG8jNyUbdWrAC8/lneJIim7kqRlvPzkiO+RjwLCQ46Nihg7sdnZovtlNSUpoybRqFQinB49PS0j5/+gRWJBib8H52dpb3M8+Kigp0T+tJk2/eucckHTC8LIkEIif8CDwF2g3EHZShVz17GjQP9wCsXUdnPug/mc590HlSDQIowJtQhn0aGhpExRBI0CEJkJLq3r07lNFrS09f/8KVa4FvA25evwZX88fg4GUrV82aPefuzRtAo/QOVJgOHTZ02PDmfUODIQngWODH72GhN65dgQJY7nZcsLb46BgV5eXwWGsvVg088Pbs3LFx81ZsG33/7p3NnNnY1okiPi62Xyt3NOaRmZlpaspRWL8WYNAKj6QfJnjv5xr+pWlx8fvAd3l5uXv3H2jx3AC7G55vjEdcXl7emRPHY35G4+j6CK4bYKUz5y8yr5UY7tZAWi0+amwGoBjaL9QjoFLrqCD0Pn8K+fbla052FrBei8PVNTQHDR6Mci4QPVipwH3Qf5T5QPwqKinp6OpCAd6VkpKCfZjsttUEa7NR5ksX2wEpA+tOsJ442sLyyWMXjyduRCLxyMEDAwcNGWLSLAQAXT8yvzKXQCBs2egA31RLS/vYydNMHsUHhrh25TKYC+19CtIeLoD25uXYQ1RkpFF/Ywxt2ObITE9nI40SAyAF4GbBsD/CdNJq7FL01wHIpOo7Z3dFhwXh6FSioaGZk5OdnJS0aukS2zlzFy62b9OnNCE+/vABJ3R9iHH/AUmJCaDFVq1Z23oepqOmf/Ha61evQr99a3oXJSqBJgjCBhBqgrCISEkJPuzr1/S01Mb/P8foceibhQX5xUWFe532Y54LsLy8/GdUFIXec3QuHmjXcuzYxISEH9/DkC9Fqmm+P6v29e5/thXk58M3vXj1On95DO8Bj738vNz2gtzArw8PWtP/NxE4BBg0WZkZs2y5Ih45zJoNl6KmphaG/cGx4N/TBQKgESrLzuxZWpCTDmVzC8tjJ06BqvL18Xbat6eqsvKJ6+MX3t4zZs2aM3++vPy/Kw5BYJ46dhQIEW7j7Tt2gSI7tN8RuJVVFz/Cr9XEdvb2auqdr+7Mzcm5dePal0+fGO/AUVOnzTC3sDAyNkYNoqLCws+fPl6+cB5Y/uK5s2Dtcp5xraKiPDoy6if8i4wCucp4X0xU1P+lX9CH92pq6qvWrUP5Ufj/lx6hA9FM8iOccP9XL6EA5hs/F/Zvwfmzp9vzMwVRD3QzYOAgbFt8F/BmAhccHlHExvycyEHWbLikMVcYWK4v7BScDGFWEyrP7FkG5Aj6bPPW7Zu3bUffnz5zlvloi1Mnjru7PSaRauCm9XrmaWE5ZuKUqWC0enl6XrtyCWxeVVXVKzduAQEtnIs8+sDMZHUMEc25CtzBzHLv555Pb9+4zojvoKyssmP3HlC4LfLhAGPOnjtv2PDhY0ePqq6ufunny+o6VjDgS0tKSktLQB3D5QWcmJuT3VyrQoeVlJRExcS/h4WBcjx89Dg8IUpKStBPW1hJTeOPTPBjfFwcGjQXmHHT1m0s9ZkPTABmEJgq7UXhTE1JYayhwAoJ8XE6unpS3MmTAaYxXJnsZVPA0U2fmpoazHN48Db+I7sNwX174+SWgpw0uHWPnTzdgkTkFRROnjnbz6if015k4T1cFm8D3sAGJwtIB97p3qOHyxMP0N5kMgkNHMvGdF5iIhI0SFVNTbSz9cgXzp4BVct4Oc5q/IXLVzvwd9XW0Z0wcdIrP98PgYFt8iOBQCgrLcHj8SX4EiiUlZXBC7DcS0tLQdU2thodgbMkJycHLTY0NGppa5mNMh8x0qy5bzCtvimdmYhI0wMSqPzZU3d0CEJAsBN+rKyoWLtyOZjtcOYvX7v5p2Sz+Mtw5uSJcxcvt/kR/fIowbY5uEIS4uJncy3KamRExOAh7Ds/ILY5F5b/Yhr/kWvxzbxcLiXFILy212l/ewprgd3iKxcvAIno9OgLlnhlWTFKjv0HDHR+7IamJ435+RPVdEAZrPbte1go/O3Tt2/Hu106f645Oc6ynX3+0pVOFdn4CdbAj+lpqd7PPWuqayrASC4rKy8vB2EI8rBFnLH2ICkpJSYupqysPGDAwIFDhmhpacHTHoeEe0JyZ0NtPQ0M0D3rf/Ej6EcSieTq4oyGukDfNGwVn7w54KwuWbQwNzcHtPDV6zf53o6/BQGvXw8dPkKurSiHoA/S2lomy3GL/hMmtetiySHgWUskElRUOvJZ7higba2wNq5xLKy//n0BfnIzk996PcDRTelV7a+upw8pLrp88XxRXnq/QeZRZcU4+jDlrbv3JX+JdjA6cHQeYTW7YVlZaVREBI6eWbuD3V54e/l4PcfRY24DqQ0cNJjJKXLUzwaU4OULFzrYDehMRkYGRJ+AoCAqG6WkpDS1tPv06aOlo2NgYIgOjNJo9ZUVlRkZ6UHv3ycmxINBpKKqRibV9O1nNHKUOchqBj+6u7m+9HuB+IjQMdrScuPmraZDh7XXASKRuNze7mc0Ep/Ycf9BM6wDt/DBDKKjIsPCvu0/eLjNT1OSkxm/L1YAWx7ML5bmM1lCRHj4YBM2Uyng6MF0BQWFuGH4/5qf6cLxzdxuHoUbXkVFpVMPknkLF165dKGutjYqNBBHj+IFhm1z5/DMDGRlcY+eLKd+BR6Ba44+RS34PvAdw3+nlu6oCC0CG4L+CglGJta1dXRycxB5deb8hTYTorYGqDCwf0Ezgq2qqKSkoKAAP7aIiKgA3a4ByVZfT1VSUtLS1oHdDHv1AjNfWVlFQkKCSqVCu2BMleCL370NwBcXQ4lMIsvJy3Xv3qOvkZHt3HmMQZmvXz4/e+qxdPkKxv3j4ow8eKBR64mTHDZtNjLu30EnU1NTHFavSklBMkdu37lr2cpVrJ5GPjDB/bt3Wof7RJGXl4e61mIIuALjYmK5Z1nD1ZiXl2vGQQqAmOif/QdyJSh9F4tv1gppCVGp8Yhw2+24v1MPEjU1dXjEoZFZbWznnLt0uYV2I9HdWWRYjNteWVFx59ZNHF3fnTlxvOOdlZSUUU+aceMndJrBqjm0tLSBH0FyysrJgk0tLyevqY1AC/7p6DZf0Qw05+vtDZcUkUAAoaqqpq4EZKmiYmjYa5S5ORS7tXOiRpqNcnV5BPzIGH8EEp9pY7t+wyZGyJ82ATb4nVs3bly9Ag8DOKU7du3pwOeOD67iuefT4SNGwNXS+qOamprsrCzMW3zj/8qam/H5IyPC2c7DhaPflTk52aNGc8WU4W18M9bx4ZUbjs4dMztbQAp6btP6tSg52s6Ze/bCpdaGLRqkR1iEhdhw8HDbumlD5a8lNwyAMARlKi4uISYuJioqVlNNRMNQ7tq7b8e2LVDotMMtoKGpEfMzGi5xqKHjxeMRP36AxgSaa48HO0CPHj0z0tPraU38+NTbZ8iQjkYMQDM+83D3cH+CngHEqf7chQ6W+vLBVRQWFHx4H3jt5u3WHwFNJCcloR4IGCI+NlZXT497zq3Q4fS0NE7Cj8fHxaFrf7kB5tcX8gKt/dQTor7A3znz53c8SQostmHd6jf+/lCePXdee6N+ivQ53ML8Aib7k5OdvX3LRnRxMY6+vtvT+wWOHhb05vWroENXrlkLLJmVmbl6+VJ4f8YsG7RdYE9Ws3x064ZcgnB4x+SIow/AgxJkgxxxyNirJIhoeJagL3V09FrvAxrkZ3QUPNW/fPoE/Ii+iSrNPY5OXWHt+X8Wmzasc/f0avOjzMxMeLhi2xyZREpJSeaSNziK8B/fTThbERgb85PJzB9sAJsou0yCiWU6/7dHfnZaNQEZTDEfbdHBMXV1detWrXgf+A7KcKZOnT3f3p4D6dET4J4P//GjY5fmWgrlwb27ly6eR1cT9u8/ICbmp6RE0zwPyKhdex3j42J3bttiNcH6pS8SPlJBUfHg4aPnzpzC0aPYsuqKhc63ZGSkA9d3PGoJ/MhqzgMG4BYCU73814RMXm5ubk52cXExvrg4NSU5KTEhKTERnfdnAL4IMOOyFas6tsH54DYOOu3bf/BwCxdaFPDzof652ML/1asp06ZhXi0DcKlnZmQMXcD+Ch84HOQt9zzMsORHVumvUxQXZKGF3n3a9aqhkMkrly/9/DEEygsX2R8/1dEcjtX4CeoaGmCk2C+cD2bswkWLW+euIVRVPX/mCfIQ9XeRkZFxPHAo7NtX4EdlFZXme4Kqv3DlmtOe3Ul010ggR3kFhYT4eBwSv5bldQsk+sO/rra2uLio42VSnPAj8K9+9x54PB59OWta2+NKIGOBDUGlWliOMbewxCSVMB+cwNfHW0+/u3H/NmYhKioqUlNbLmDlHE/dn4By5GpyJ69nnjaz53BSQ0R4+LQZM7DqT2sw7f/IEwfIFseXFOXi6DMeku141ZNIpGWL7cJCkdXQy1asPHD4aMf1w4994/bdJYsWgoF8wHHvpQvngDGNjPvLy8tT6+tzsrIiIsKBClF/Q+CISZOn7D90RE1d/eH9uzh6nO0WFaalpoZ++wqFKVOnoaFnwSSHv8BBrH73ol/uh1KSLYPLwmP26+fPYOmICAuPHDWK7ZRkLs4P7ZcswyH+4bQWH4Go1NPX79vPqG/ffn2NjID6MV+KwAfbyM7KCv7w4fzlK60/ArGfmJCA+bBjelqarq4eV8kRNK+CggInTYD1o6yizLZWYAa/5me6SPSy/9+jpADhRx3dtgO6EQiEJXYLoiKR2e11Gzbu2rOPmT4MHDT45Zu3B/bt/fA+sLysDB6SsLXYB0yYceMnbN66HQ21VF5eBlYnrpWMpVAoRw7sB/JSVm7yPQKrvLQUWbfAamg8uL5T6X4zAMbAIigCGo327cvnyxcuoNUCnB/cV1FRFWFR0P2Mjgr/8X3AwMHoqALDv8fXP0BOTg4uMgkJNtd18cFtwGWwbfPG5y/8Wn9UTSTGxsYyRpOxQnU1MS42dsasWZ3vygHgBpwzbz4nNXwPC+UklxwzQNYXNmLkAIk5x5YUt8uPlRUVixbMhV8Rylu372Asx2YG2to69x89BkPY+/kz0J5ZmRlAtcCJGhqaffr1GzHSDGRj8wgUHwIDgb8EBQWHDvs/x+kLZ07n5GSDzDxz4SK6kqG6pmnkTpbF7BlRkZGMUT908BE07Ia1a7KzMhmLZ3oaGIDtD6YxGODnz5za63SggwrhKCQXY/iPtNQUUB99+vYzHTps0JAhWZmZ0VGRIEZwdIHcfwBXvMb4wBDL7Rc9ePS49fsoOWLuCp6VlZmfm8dtcoz48WPQ4MFtjqUyCRCPSkpKbEfSZRKofsSI2bCeCC8ppPNjq4DAJSUldvPmoNkRdu9zWrvegY3K+/brx0h5iNJfe3v6v0Qe3UAxzQPZvvH3fxvwBgqr1qyzHDMWfRMUJVqQYPFne+LqwijX1daKionduXmDoSh79e5z7uIlI+P+tbW1mzesg6bfBQT06GnQfNoOVEZhQUEqHJOYWFhYWFlZoaioZGI6dOr0mRIS4lGRUb4vfI4cPFBRUc44hJmo6Xz8Xhw+4LRl+z+tF+8TiYjEw5wccUg+60/cjnNMJBLy8/Onz+QoE3fot6+Y5/JuDZ6uL2SpEeCs8pJCXKtRv/z8PCBH0EEgfw4eObZk2XLO2+2AHHNzsoODELU1bvx4xps52VmXzp+FwqDBQ3bt/deuZyTDIbWKodsBvn39AkqW8RKkX2JiwnPPp+hL02HDnB8/QUdgxcTErt+6a2+34PPHkPt3bnfv3h2Ub1paWnZmJhQ0NDUMDHoNHzlSXV1DWkYmOjISbOonro+bRzljQEVV1eOZd+v3+eg6mD1zmqe3b2tPNTA1uESOzzw8OLR5mUHA69ccUlvQh/cjzUZxdeQRxS//xy4S36wZCBWlNLobc/MICECLC+fNRmOyHj91hnt+Tww8vH8fmFpCQpIRmQ703UEnR5CKYERfuXGzuY0Akg2sY7hwi4uLmaw/JDho3aqVNBpNWVkZjbkCV/+JI0fQ6UgtLe27952bT08BlV+6es3SbAQoiMsXL9jMnjNypNkCu0UyMjKgLhPi4yMjIiIjbiXGxze/f4SEhHUNjHv1H9az7+DrR9bDiYXDW0838dFFkJub4+P13GHTltbkWFNTwyVyfOnrO97amtu+CpER4f2MjDmhNrhZiouKxowdh2Gv2gOz6wuZAbYcW1XRNCOhqtpkBiYlJixeML+kBC8iInL+0hUeqGt8cbEb3fKtr6cGvHmNun8DK6HruE+du9B6mZe+fnfEv/L7dxsmvGof3L1z/OhhJD2OvDyYUft278Ihq2tvFxc3zWWfPn+huVGPAlh45eq1F86dge7p6upmZ2e/D3ybnJSclprS4rZRVNHsM8isz8ARvQeMkJBsmo+WV1YvLcolk0jl5WUdpGzk4zdi3+6dS5Yub00BYJfExsQwcrVjiKD37webmLS+2LBFVWVlYUHBlGnTOankQ2AgI7Ezt4FpfDOO0XwavbKsyUcPHSb7GR0FdiWcX3jyXLt522qCNQ/6AxyE+ofDFXnp/Lk3/v6jLSxf+fnCO2DXtxnr2GrCBOBHb69ntnPmDmk/JElOdvbe3TtRt00QyI/c3BPpjpPAv+8CAtB9xo6zai8XBwjGi+fPgiW+fcvmFh9JyykaGpkaGg/t1X+4inob0+gycoqldMep8vJyPj92NYDdsH3zpkeu7q0/IpPJXCLH72GhWtraGhoamNfcHHh88c+oaA7JMTcnR0xMlJNIaCyBp+uvWfJgRfUjkpdPSios9NuKJYvB8ISXd+4/4E1Yrfi4OE8P5DK1mDQfX5iTGP01OSkRNhziGW60b//BNo9atnK122OXqqqqObOmg8JdZL/ExHRocyspOiry8SPnF95e6IVuMWbM2QuXwbhGhyDR3GHonitWr2mvbyqqqtAHdPpeSFhEU9dAp6eRvqFxj75D2uTE//+BBX79j7U8rnzwAHDZnLvYhp8jhUIBcmQyEihLgKtITEzcgIPEL0zi88ePkzh2x/kYHGRnvwST/jADpvPPMAFsHfhR/aiqphoc9GHtqhUUMllGRub+I1fepDppaGjYuX0LmKuyCsoz7beKS0iFhfi5XHai0eqBr6/euN3eMI2Kioqz65P1a1YV5OcDCcIGtrORcX8VZRUKhRwdHcVYBwbv/7Nz96JfPzY6Sw7tohSppKTccRDf/gMGwpWtqddr9xl3oeZpErrIXBsfrMNm+lQv35et3wdmBH7EPF8Cjr4+j0Co4iRlIJMI/vBh+IiRrPp1tMD7d+/GTcA+CG4HwHb9DJZA9aOIsMjq5UvhsamgqOji5sFJblyWcOPaFdCPUJi/2hHIEQr5WSnofNHhYyf0u3fv4NiBgwa/D/n08N49l0cPgQ0rKypQO5oB4FC7xUuWrVjJ8Ntwe/wIHdPEIeleNeCo4SNHdtxDPX2kD8SqMiEmMm22cAxAC/y8CF0Hb9+8vnP7ZpvkiKPnZvFwd1u4CGO3m+LiovS0NCvuM87P6GglZWUOQ81nZWaKS4irqXWeGg9DML9+htcgVJTi6LEkQEwBobh6eLIUTpETREaEXzh7BgqDRk4YMHxcIz2MUKDPQxw9X4LtnLmd1iAhIbluw8a1DhsiwsPDQr+mpaaWl5eBFdOjR49R5qNHmI1qzk14PP7ksaaVkYxE74a9Ovmy8nSPdHINkdWfjkJuivLSPKYkH78Rx48chsd/e4F5AJZjx0rLSO/ZucNm9hysYnkRCITvoaE8mOTMzsoiEgmjOBsTo9XXh337Nm8h1/1VWoBuX3cZcmy+xr4gJw19Bx47T54+55kzCqGqauP6tWBZyyup2a1H1qgQKkudL+2Fnujp63caw7w5wFI2MTXtdEDgwL49cLGi5a3/7Dh1HOFKpc7SnKNRLBtYX1tGrmlqi3vh8vlgHg/v35swcVKnF8kQE9M3gR/2O+4Neh84Y5aNdqtFEyyBSqUG+PvPmc91V8fysrKEhPhJk6dwWM9LP9+p01me2CGTSFlZmXm5uWVlZbW1tWQKhVpXR2toaKSvB0Ey1QsKwn0EVr+wsIiYmBgUxGH7hVHm5jyOb8YsE4f4PyktzsPRncOBHHmWBAp6uGH9mvy8PDh1y7adluwmC+88OL+bWFkmKip69cbt9iJlsI13AW9e+79Cyzq6egsXLT56+CCuVebV1qDWIdM7gkJM/YLNTzypmoijh+rg9tosPjpGWVnpyqXIMAuTQ+pwPx89fjInO/v0ieNFRZ6jLccMGDiI+UESMpmchawjqPry6WNdXd2ylavgL1e9HaHF4KAPHEbowdFjRPbu05el9DJlpaU3b1wTl5DW7t5XUbOXgYGWmLikmISUiKgoUKKAoEBDA0iLeuRffR2FVFNPra2lkCik6lpKdTWZRK2oqaUg43vYxjfDRoi+83no9RBZndLTwMDN41mn8WIxBFg6H4ODoTDNbmPPPoNxjTh/9xvJMUjmwj37nIyMMQ5TXF1d7bRvD+Pl8pWr4HIXERam0D0uOz4WjeEoJS3L0lmn1tVS65BFkLKy3PV046NjfPn8CZSjt98rVg/U0dW9evNWYUGBi/PDMyePKSmr9OxpoKunr6ikBA9vISEhuA1BHoJ0qqysIJFIoJ7wxcXFRYUSkpIDBw2Gw909nxcWFsLhyUmJIJr6DxjYw8AA8+uBRqO98Paav9COw3qKigqrKquYj6GLLh7x9PZfdcCNmdR4HQAOZ35+hhdGOLTx+uktPzfEv6Fvv36P3Z/y0kHviavLnVs3oDBk1ERrm5VQSI4J8/dEMs+ABcSNdFSHDzgVFRYK4AQacY2ysrJz5y+AN+E5SURQ3fGxBfmIvpZVUOl4txaoJjStv26eDpsPHuPmtas1NTV37j9kuwZ1DY2de/bClpGeHvrta1xsDBg9RCKBSq0XFBQQExOXkZFRVVOTk5MfNnw46Az97j2aS0U9fX2ng4dw9BUQIcFBYMTk5uTAbiPNzGVkZTkPawbK0cvzKeeOOPFxcVRqXfOlvZ2CRCY9cvHYeLSNiB5sgDE/wyP66xiv3K/DhqNPAT9yc+flANn7wHeOe3ZDQadHX/uNxxrpw44PLuxqbGjQ1tY5e+ES5i1+eB+IhlYTEROvqyVPnzkLNd5lZGSBNCubBZJoE3BjwF8VdSbHoZrOPbGqqVpFPj/+DgATeT9/Nst29njriZhU2L1HD1aTFTcHGGdz5s2HDezNn9FRzz2fwnUF+svA0FBPv7uaugZ7Hjlg/XBOjtClmJ/RLKWmiYuJSc4pZ4ocmSM84UY6mO8Bxy22i5dPrvl70OWbiSmQIy9nVyPCwzesXQMWgaKK5jrH68KiYsiw47mdQJHw1L126zbmTF1VWbn7n21QUFDWKC9B8uEwpsXhsZ+SnFRc1MkK7tjYGPiroWvI0omvITYlGlNQUGCj23ywDfjFPdyfNNBoBw4f7YKRkwQFBQcNHjKInoCkorw8Em6JH9+BzUHnqqkDNJSUlZXAmFdVbXPEE0xRYFJ4wBMIVb4+3hqaWmC2c9ilJ49dWCLZtNSUuOTMcfORRbpY+fh2lfWFfm5XXz9FLFkTU1NnV56SY0J8/HJ7OzKZJCUt67D/powcMnH8yv1aShySlmuv0wHOf+nWcNy7G4/HCwmLqGl1B34ECQCSGf0IXeaVm5vdweGpKclV9DTHegZMOYQynoA1xKbJa1k5eXb7zgfLyM/Pc9qze+6ChW2uSe1qkFdQGDd+Amw4+kx3VmZGSnJyWlrqty+fsrOyqPX1wINS3bpJS0uDJQ7MWF9fTyKR4IIE2aitrQukBia/q4vz7Lnz2Y5D4e7mOp8V5VhWVhoYGGTrcIFJqmKS0Hib37WdZnxdL715dgf3/7G8eAP41e0Xzq+qqhKXkHLYf0tVUx/ejIv4+OYZkkJz0uQpS5evwLxRvxc+sEHBasayoJdI/Ivmc3zoSi+4Ijuo4WNIMI4elUe/1wCW1D+FxIjgy3fu4QWAX8BQqKNS77cV47brAxjQwLBXC9djEJVEAqCqvp4G/CgiKiIjLSMrJ8dgwyEmJvAId9yzu5+RsbmFZcf55lqARqv3fv58lu1s5qPngiV+/eqVtYc8GO9gRWhYri9kryIflwtvve5BYeiw4c6ubrwM9J+Rnr5wjm1paYmIqNiaPVd1ehgB1xQXZD04v7OxoUFPX//0+YuYNwpSYt/unThkoLOfoppmXS0ZrrDmKTR79+4Df4Gy4Vndnten3wskzayCiqaQMGv+GaQaIlqQkWEtwjkfbOD9u7e3b944dfY8XEu/uy9YQoqO5jH2WwMo1eO5t/+rl9euXARmMOzVy2ToMHl5hTa5Ep4iRYUF9GGlorz8PG1tnU8hwYpKSnJycqBTQamC8Q77+L/0A9E61ur/pmsaGxtPHj9mt/USN0Qe07yOReOt6/B2Phfo8wAKw0eMfODymJfkCOyzYK4tGLlAjqt3XzEwQnzQyKTqW8c3gMjq1q3bnQfOmKdFh99yy0YHePKKiUsu3XrqwfkdOPp3b56wcIipqaioaF1d3edPH9vkx9yc7J/RUVCQY3rymnHmaylNgXtZ8ibjg1W8ee3/LuBNjx49gSN+d19+JyZPmQobkUgM/frFx9urID8f1ACwnqSUFFzkDbQGEplUXlYGUtHIuP+YcVbdu3fX1tEtLCjIz8vLyYX/smNjfsLLysrKWgoFzcYOptUsW9uGxsbi4uK83Lzo6JhV+10EBFhbLNvIHKP94kfu0F/HYJDjiJFmDx495qW7Mpz3+XNs4GElLCK6aufFPgObFjs/vLATX5AFP+H5S1cMDLCPaHLl0oUfYWFQsFm6s6qiNDcDiQa0dPnK5vvAQ8LEdOjXL5+9nnm2Gen+wf176JRaNxlkjoWl006jNblVcjU13X8ZOdnZ27dsHG89acOmLR2v0//vAHTGeOuJ6JQ90By+BE+oItTV1YqKisnIyqioqLYYplTX0IDNZOj/+Tw+uHf30H5HKHz58qm0qlZWUU1Fs4eGntnqGTtat8gk/XUKZuPjYq5dGeQ40mwUkKPYr8wEPEBeXu78ObbwUBIWFlm543zfwaPQ7+f7+FJ8xEcobNn2z4SJkzBvNzIi/PKF81DoP2zcyPG2N46uw9Gz60yY2NLVY/5CO+DHiPAfod++grps/lFpaYm7qytaFhAU6DJLQ/lAfAkvXzxfU1Pj8dyHH/ujPcCdDuYzrmVc6c6xbMXK8O9hr176gRWWk5G4cfkeFQ1k1IJNKmTSv4eVnTkFYybB9/HF30WOoPDn29qAehcSFln+zzkjEwv0/cgvAe+8kWFQYEaWsiEyCTAxNjuspwdMU1m47lBi9JeEqM/w/qq161p7+U+ZNv3sqZM5OdkOa1avWrNWS1sbiUYhIACdv3PrJolUA7dfQ0ODiBjT5+3XmRcSapKN3Aiz+p9FWVnptSuXC/PzN27Zxkj6xgfmOHvxUiqSgi6JXEO4d3LDpmOuUtLtLPvByr+nkefxH4Ec33rdxf0OcgTNOH+2DehHISHhZVtPG5uOQfuclRLjcsURjFZDw14Xr1zjRtO7tm/Nzc0REBRcvOmEuJS0tzOygLJHz54LFy1uvbOQkNDFq9fs5s+FG+/k8aMtPgU+VVfXyM/Pk5CkD4+yIv/FJJocpwiEKna/Ch//Ao/H37p+DXmSbdzE8NDig0uQkJC8+8B55rTJ5WVlZcV5909tXOt0V0SUi1m6eB3/0c/t8u8iR7BMF8y1hUtZUFBo8abjA4Y3pbCAE33r5EZqHUVeQeHOA2dueBe5ujzyf4WE9hs/a6Wh8dDPAR6F9OhE+/YfbM+JYfAQE2/fl+fOnI4MDy8vL0MHHIWFhQcNHrxh89YtG5GUtvKKaqxaF+iQJaC0pISjr/SfBzztbt+4XlKCX7POAXWr5oMH0NHVvX33gd38ObW1tdmpMS6XdizbflGA9dEMFv0feWJg+3tcD6D7FQ4bPuK+swsvyZFQVbVo/jwkKywouI3HhoxqGl4k1RBuHFtfXVUuLi5+574zN6KoJSclHjm4Hwo9+gyePN+BQqr2d0ck6qjRFmPHdZRmqHefvugSXbCFq6oqwaaWlpYRERGpqampoAenUFTVYvV3U1RpyjECp4KN78IHIDEh4e7tm/X19avXrudZwGY+GDAZOvT0uQsgEUA0JESEeN4+NHftoRb7YBVEXxgRIDxxgHz7/C7wIxRMhw59+NiVl7PVZDJp6WK7pMQEsEznr95vMnoK2lFaPfXOqS3F+Ugq7XMXL3MjcwOFTHZYu5pCoUh1k12y5ZSggKDPo3PVhAqQjQcOHWayEuBEJSVlxsuc7KalNdIKyu0c0RKMn1hFs2lGFc1dwwdL+PLp48MH91VUVPlz078XM2bZgHI/eugglL8H+4iIS8xcuvv/9uDx+kIOG3zv6+zrioR4ALPx4eMnvPRzhOf8quXLIiPCoTxj8bYR420Z38Tl8t60+B9Q2LXXkcO0au3Bce/utNRU4N+FG47KKqqlxH3/FvgcR/fpYTscemZGOlqoIyPOjCw93qRlFdEV36WlJelpaT169mSvD/8ppKYkR0dFeXq4Dx8x8uSZs4wY73z8Rqxcvba0pOTmdcQU+/LmiYiI2JSFW5k/nDX7GhO+be9GDf3g4+N8DkdPKeXs+oTHYf13btuKpn+xnr1m7IyljPe9H56J/PIGCvZLl61d78CNpp97Pn32FFnzZDFlkZGJZV0dxf3GQTAKdHT1duza3enh7YGx9JBYVc40Of67X68BI1COfvP6lcPGlulh+WCASqWCzXHrxvVu3boNGDjI7ekzltbJ8cFt7N7nVFNT4+L8EMrBfg8bGmjTFv2DfoTl+kKmrHV2G4z5HvSETgqGhr1c3NwxX5HSMc6eOun13BMKI6xspyzYwHg/yM8lyO8RFKwnTT509Dg3mgZ15rQXiX2ra2A8fTESqsf/yZXS4lzQkidOn+FkeAHNMQuoKCmk/5+132bAsPEoPz55/Hj9hk0cxhD9K1FYUHD54vmM9PQ+ffvuddzPs/D1fLCKI8dP1tbWonECP75yodbVzlq+D8P6uTs/k50W53xxF/C6jo7uYw9PWTmexqx2d3O9ehlZQN13sPm81fsZNBL97Z3PI8S9xsTU9PK1G9wgiFoKZd3qlSRSjWQ32aVbzwkKCmemxIS8Qvy65y+06zhxa6dITk5CC+Ul+Ww8KUE/KqpqlxXn5uXlwiliKb7e342iwsIXPt7vAl6rqqlv3rrNsFfv390jPjrH6XMXQNe7PUbivHx79xQocs6aQ1jd1Fjm52pRTTm+4OZxh7pasoKi4iM3dxUV1iJdc4gf38Oc9iI2rHb3vsu2nxMQFES7l5Xy0+XK3saGhh49e9576MJ2/KWOccBpX0pyEvxIC9YdlldWr6fWuV1zhOeEmrr6XqcDnNRMoWcRQcuVZZ3EiGTg/34aAYGx05d43kHcKs+cOmE1wVpZmdl5nr8ScErfvPZ/6ecrJio6faaNp7cvX1P/WTh+6oy4uPj9u0gMsPCQF0CRCzYcFxTsKPwPk6THrfiPdbWUO6c2IX4zEhJ3HzjzOH4Jvrh4/epVVCpVTlF19d5romJNxmxpUe4duqujoqLSQxdXLulZvxc+oMugMHrSQuOhY+DkvXK/jM9HSO3U2fMcjjAkJMQzEliTqhEfbzaebsOtZtN9MFPLy8q2btrwyPXJf3M9HIlE2r9vD1jT1pMmnzp7jj/x8udi/6EjQDXXr1yG8s9vbyik6kWbz4qKc+okw631hW7XnPKzkGmE02fPDx5ignX1HaGxsXHj+rUlJXhhEdHlOy6i8W5x9FTRN4+tqyZUSEhI3n/kwmGGzPaQnZW1ZycySKzdox867AiKNeQlEvtv3oKFFpZjOKw/IT4eR3cUr6+vJ5OYTn79//sJCggudDh6ad+i+nrq548hjnt2wROYw47xHnV1ddlZmRnpGXl5OfBELMGXVFVVUuupoqJioIi79+jRz8h4iIlpByaCoIDA+g2bOMlPwEfXwc7de0FFnj+DZGBO/vn55uFly3ZelZZr75nHXPweDNcXMioCbYJODa9Zt376zFlYVc8kLl84Hxb6DQozl+xAQzri6BE0H57fUVKYDULp4pVrAwYO4kbToFgd1q6qrq4Wl5BasuW0kLAIEJDb9f1gWWtoajodZNbhsQPE0dMqqKiqFuTnk9FgjmyFF9HU7zNjyc7n945B2e2xC5wfoMguriJB6MX8/AlnICkpMTkpKS83hyGl2wNoCssxYxba2Y+2tGzzUz45/k3YtGWbnJz8of2ONBotPyvx6v5Fy3deVdVi/yfGMv4jugtYbd7OiBgZPmLk7n1O7HaMTcTHxaFzMgOGjR9l/W/6c1+Xs0k/v0Bh+85d1pOwj82D4tjhg6jf9dw1B5TUtOGEvPO6i6f7n586c74bFiEXI34gDpu6evpN/MhBICcz63kVpQUfXiCBQtzdXHOysy9fv9HcEf23A1kgER//43vYj7BQ+IvH41mtARlb9PeHrW+/fv/s2tPxgiU+/gLYL12moaGx0WEdkuG2tPD6waWLtpw1MBrWYjcW/R872535m9D1mhO1rlZeQeHS1es8HucGNbFz+xYQcdJyinPX7Gf0OizIJ5iexmDajJnc8/h7/+6t84P7OGR0z3aQ2URoG+Tqex8kJtAsm9nmFhacN1FeXpaWlgoFQ0PDb18+N9DqOdT+U+22CggIop38+uXz+DEWIHJtmgUz5z3q6+ujo6LCQr+CERAZHg5ivL09JbvJKKnpKqpqyStryCqogCUlLasoLCJaV0shlOMLslPSE37kZsQ30jUmPcvQoomTJx87eZo/zvh3w2qCtcczrxVL7EtK8BQS8cHpDVPsto20XvB/O7EwP4NVMEkcLvS9V246MkB27MQp3idpe/zIGfQjFOascpSSbsofkJMej87VGvfvf5YL+RJQ4IuL/9m2BfSOmnYPm2VNvt/P7hyrp9bJysk5HjyISSthoaFooIruPQ1wLA2MtL/rlAWbFVW0vB6cgK5WlJdv27TB+f69rf/ssBwzluP+MgvgxJ/R0d++fg799i0i/Ac8+dvcTU5RVbunsZZ+X029Xuo6hh3n/h5khlgJhMrSH8E+n167VVeVwUsQktDQnfvORsbG3PgifHQR9B8w0Pvlq2WL7FJTU2j1VF/nU3kZCTYrnODxyVI9WOafaWhofOeNxOYZNdpi8tRpGNXKLAgEwrkzp6DQd5B5/6Hj0DdriJUPzm6DOx/MRrgruBcRY8tGByAXEVEx+82nRUTE4JxGfHqVEhsKH+3e66iggE2y6bBvX3H0lMcyMsgkeFNiXo5/v+HjbLV69HtyzbEwB4lf/zM6aumihQYGhgsXLZ40ZWrHaUbYBpFIBCoM//4dDOefP6PBEG69j4CgoLp2T/1eg/V6DdTvPRj4kdVWZOSUxs1caT7J7r333eCXznCrFBYULJhj88TTi0+Rfze0tLSfv/BzWLfmEz2ZXeQnv6LcNPut5+WUWLiesYxvlhD5sbQoFwobN29hvgdY4daNa1WVlYJCwjOX7UQ7i8zJXNhRUVooLCx85cZNLt3ngOtXLoNxCoVpi7er6RhA69Q6iq8LsqTSxNQUQwfsD4GB8NdslLkAjj5w0cis8u90L0293ltPun967RrodYdcg+SAhQfvoQNOhw/uN+4/YLy19dBhw6HASfC3mpqaBJD3MTEJCfGxMTEpyUltzq4ICgpp6vfu0de0e58h+r0GSkhhkGdRVExi0vyN/UzHOP+vvTMBh2p9A/iEsZYJoU2UJVqUbtnq3iS03PblaldUSnuSpFIoLSqS2x4titu+WZPqpoSsRVkydmbsy5gxi//3zfF33TKMnHNS9/yeeeb5Ok7n/WbmnPe87/nexXNbdSUNqGarpYsfhoS2bvtD8PMhS6FcDbh57IjHmdM+wJgooqaf2rN4ycYjGiMMvkN9s9jnsKme1lBtA0MjFA7XGcrK6H4XoelqMGmOYr/mwJ0nN7wzU2Gzl51OzkbG4zESnZKcdMIThhQMH2vSsiL04sl14NmJiIi4HjyMlqCP6Wl5ebByj8WUaYWFBWCAOAtomf+iomImM6wMTecDLRkdHlhbBR1ScFaBDwheJH4LeQ0NzaE6OqqqaiqDBg1UUQF2sSxFtndvOQkJCSQ3mcVk1jOAJqwvBz8JjVZSUpKXm0ul5mRlZlBzcpoEnGfgrtZfVUtjuL76sLHATpSU6mqGfptiVNRHbHS/7rtvRVV5SXl5mf2WzYG373ZREEE3p0ePHjt37Qbu9o6tm+vq6hi1VZeOrDeZZW0+306YqpFiTcLWN+tgp0ZWQ1rC36R/t3LGDR+vkwxGPXBvLRbYIjNNfvs06qE/id+rYO269RjJBeoAeNYcDkdWTnGxnRuykVFXE8VfFJ49dx6K1fbDQkNI/FZHRuPH+1+GNwMJKRnUar////eVkJYxm7/WdK5NWvyL5Jjw9MRXTEZzS1hg7mVkfAIvVCQCm05VU3ewtp7aUD01zVHCh/J25WztLa+8xumst/NicLrGvHl94/rVJcva6IBG8JMxddp0dQ0NW5tVn7Ozm3i8qPsXs9/HLtrgIafYQWY9avV70hOjgVNJ4nd07OKhOktpSQmSrzLewhJcAHDhuCQv8Mw+YK1oamodw2xNBnDQ7QD4xmFZyXWu0jIU5FuMuHO+gVErLi6+3WEnirJCg4PBu4npZGCp1dXCVV1JaWEDhjr2w78MIBcdMc4UvLhcTnZaPDDD87JTC7I/tLSH/QaAp9xfbegAVW1gKvZX0+6rot5mBhhalU0FoTRg8PTFW+/7e4Cx13HPefMX4lmKlOB7AVTBw+Awp507Hj24D/6Zl5VyynnRHOs9uoZT2vlfwtbv6ZDUuGfgfai2ziBVTPJS2uGMrw+LxQL2iOkcG/6zP5a/5zakh/XZi5ex6JeA8PL5c6S2krGFpfboZv+9sqwEOKdgsHT5CtinDSXep6amp8HAAGThq7YW2nQSktAPFeoZ5Lf+wsDp1hppCF4kvq9NL6LSi6nltIIKWmF1BY1RX9NQV82oqwYWNI/LAbuQyZJkCUnwW/SUlevVu4+snJK80gAF5YFK/dR69+n7xSzanhT2rYaNLCxjIm+V5GfRaLRrV/3X2GLlXhB0K4BC8Pnz7G8TTVz2OAN3EzhGgacdPyW9mrlip6R021m/6ORfAysjLQF2Rp2CQVvU9gGnOGI8Glv8Aa5JEoyqcSvOg0GCRzxPYFf/tbqqymH7FqAyFPurzVxm3/L9PL1/kcNuBL/Epq2dqNbZITcDYIZinz6K5hbwdkenw0hp8HmbUAzO6ghgJgPjC7wE7dD+RJo63EM4un4M8EEsFthdPQmzP/0vX7JZY9vNE4cIUGSh5aKx4/Q32dkiqRyJrx5lvY8BhqTOmDYilNHJv85IiWHUwUXPqdN/79qROs3ZP08zmUyyuOSkWStJMADzTtyLh2BgvXoNRiXBEQ4fci8tLRURFVu60aOlgxowqeKeQ+vdytoGrZgeEj8J5OF9uJKw0NISWQYpLi4iwXjAvrgpRxL2ni96x+iY4eNM5ZUGVtAKCgsKIiPCkdb1BP8RBg8Zcu9R8OGD7n6XLvB4vNoq+rUTW0YZTZ1p5STdk9J6T6HjH9vdKTYKrlwPUVfHufkvnU5H6r4ZmS3oJatQmPPpnh9cLx47bpzzvv3YyU1OSgy6eQMMTGasUFH/5yM/e3AZGI/S0jKr19iiKO7O7VvAoYZPOZc0hwqVFMHKuJTOxwMKAo0lOhwOgCI9jMz+eHLjBBj9FRRI6Mf/GmQyee/+A9Om/+5gvzXn82cSv+pP9ofY35c5jDL+xwlGIb+wuqL0Pf/h4x+LlnRx0p3lrO9pYFsB43HybJtGVsM1753sRpaCQh/fsxcE9U1FhT1OjuC201tB2Wz+2hb/traq/O0zWJd72QorOXl5tGSx2WxfH9i6x2SSKdJeETj1paUlJH4+iZAH+ZlMP2EQJiRjzK8zQoJO8bicqMinZWX0bpV4ToAPY/X1Q59GnTh25OL5c1wut66mIuhPp7eRt2Za7eqrAlPUUMgvjLh7gcNhA6PJctHijvdGD2A8BlyHPRIMJ8/v2Vsh6KwLrYjfidD7FKapjcFPHqemwCI6s1Y4iItLtXx3wHgE2llSSmrtejSf9wfeCCgqLASDLdvtkS35eXmNjY1g0EdZhYSX6YfSMVAApXLOTT0p8tqjJ6S9e87hcO7evo1dEBhBd0ZCQsJpz77pM2Y6bN+Wwa/MT/2U4LtnsYHZwpljXbuaX1iSnxUTCR+NWa1ahaLRJAx/+njzjUcJ0zk2idEhsVH3wEabNbZYJw57n4CJMQOHDNM1MG/ZWFNJj3kKG90sWbYcRUukuqoKCT4HH2q03hhkY+b/IxCVBqp3n0UPtEBL/Qnz57Emc4B+BIOAa1cI/fhfZtRovZCISGBFnjp5vL6+nsfjvgkPNP01sqv1ze5cOgQ8FKAR7PDthJefnxdwDRqPRuZ/cBpZty/C2OyRurqOu9HszvM1wHhE2mNNWWjXenvE3fPAeJSSlrbbuAlFcUcPe8C0bjLZ2WV/y8bMTLg635Oi0BJx2SHdRP3ho/va2aM0P4vNZg0c0vzIWEfvt94KfavKS3Kp1MinEZPNzAX8P4KfH1FRUdv1dnPnzXd33f/wPjS2ysrowj5/bJOEV8HZabCv9C7nPTg3Jjx22AP4mJLSPYHx6HdsM5NRJyMj4/PnOaBKMJV71vc0iW886uj902OLXpz79hnfiF65CkXj8W3Mm5sBcPXJevUaTU2tlu0ZH6EXoDyguT99N9F9JHxNv05RX1uVFB387uXDIipsCmQy22bKQtjMskcPEUNzy9BA+HjX79JFQj8SKCkrn/I9s3T5iqMeh7hcrhhJuALiX+/CYjIeXoee5phfxi74wxL9mQrmfWoKEgQ/adaq+OcPcjPg08AD7oew7nIT+zYGyUSeNHMVqdV38uj6CWBE95aTQ9GIZjAYO7Zu4fF4g1TVttrvaP2npKQEEr8AOM6aEQ31h89CUfNRmni8j0l/x7948DHxby6X3fyXpqao+xfpRVTL9QfJ4hIGpvOf3TvfyGqI/vslNScH50ZJBN0TA0OjOw8ekboS/xgadLqmkg6MUrdDqJVgEBJXF5g7SJFTAv6Rz14Y8mJmMQUHHX3+7BnwLq84YKSBWcuDv/SEl8gzrC1bt8vKolBsBsFlz+78/DwREZHjXt5SUv+kANVUVyPhCCoaaJbn6ram37cdpb62Mjbq7tvI21VlxW3u8D72aXV5yQp7714UBb0JM95G3gJnFI1WSuhHgtZ8Y/+Zgpz0V6GwJ/eyFVbDR4xAfVrtEPz4EbDjwGCK5Ya7lw+yG1kUCgWH9lJAKz17GgEGv05fBvwy5FsDdsd9f3h70NYZZmVtg5asxw8f3AqCSYprbNeN0/9XafikxESkCs4g9U587T+Z+muH3MzkNxFBqW8juBx2+3vmZ7/33bt0xY5TUxdtFpeQNNHX0jcw7JJsgp8O4fML/zltwfV56/wBHo+rrKzssGs3NhNrGxaLdcgNdrlSUR/OZNRSP0Fv18XVHYfm2pcunAPerpSMrL5Jc8exJuhZH6+gFwIrz93jCFo5aoWFBbsdHcBgxMiRX3+98XGx4B1YPXKK/Zun8b0XPVAV8o1wOOzkN6HRoTeKqOnC/6+q8pJzB1ZabvBYsd7JfAyu0RcEPwQt/nUnAsSjQ28WfE4j8XvOotJzSngunj9bUJDfo0ePSbOtA333gC2mk81wqKhWUVF++9ZfYGAweQFZUgr5MjJSXgMPDgxWWtuMHTcOFUHg3rN104aamhppaZlTvmeRbMLWvI6GReSG6IztpFr8AUy/bxNSU0kH3jH4IeprKr7haCwm49rJbYoSruZjVqMyPYKfCbHmItRCn9lV5aUhQXAN12SSKaYJzl9Dp9OR/t+jjae9jbwLfFtZWVmPo544iPbxOslsaBAji4+f2hwDDy7LQF9noM7UBg92dEItqOjP06fi3sKavvsOuH7depTBYCQnQZNZfYR+q824LnpgjfBCqJ8S3oQHfYh71rL28o0SebwHt65s2kDoR4Ivac6fEZ47F91YDfVS0tJuHngvyxw7fKi+vp4sLqk2VO/eZdi4eYejEw5dwIDFisRaGltYUuSgIw+uqIBTjnU1FRISEqfPnEOrrc3H9DQk+Hza9N8XLVn69Q5vY96w2VAXaAw3aPnZfkrd1w5sFjMxOjgmIhDpltN1fhk7zmGXEyqHIvjJEDo+nE9idEh6IvTv7B12oljcUBg+vH9/+68gElRSiyLvnSfxW5Qtt1qJg+gTR4/CWEupnqZz1iBbggO9cz6+A4M9LgdGjNRFRQqPx7PfuhkI6tNHUdBy0/NnkeBdTnGAvPJAVN1rdMBaU5cWZMVF3U149RjpkIMWfyxabGhkjOIBCX4aOlH/kVFX/eAKzHUbNVrPBtX6NMLgtn8f0CCycoosZj0SVwQ8axz6awO9fP8erDoxceZKKRlKUxMpJSb85eMrYMusOXNRVNBX/f2Q5rTuh48IytSMjIAL6DpjfvvXVrzCIPFZn/l6F3YjMyUmLP75vdyMpK5P4Ws0WsXeExC0Ruj4xybSfb/DwKMkk8lHj5/AQTG1JiwkJIbf2tTAdH7kvQskmO5tjUNcUVNT025HB0Qv/zp9OQnmm2feOgejL4dq6xzxPI6WoPLyshP85rSTzcynTpve5j7A+waePglmxU1EXSfi46R3Vgow0pOig1NjwpgNdd86p47RwKyIMsGPzv/jHzs6c9MTXiZGw/4ndhs3A9WAw8xaYLPZh9wPkGAPUh3g3cO4or597XfuwkH0tSv+yUmJYDBj2Q6yuASwoK8c39rIaqD07n3hsn/rsO0uctbXt6amRlJScr+bu6B9IsLDwDtw84cMG9vZ43dP9SeI/OxUYDCmxoTXVNJQOqRAFBT6gF8TaykEPyhCrc8wGXV3LsECEFpDtTfi3tv60oXzuVQqGAC98HcwzEfe63JARqarLUA7hFZaeuzwITDQ0jXWNZrCa2q64eNYQSsArv3pP8+h2GanoqL8+jXosC9eukxlkMDDPnkEE56Gjp4gKvqvpyK4rc9g6sdzOOyctLhPya/SE15U0guxFPUvhqgPwU0WwQ+HUP71w+ue1RU0oBeOe3ljXQDiC2g0mo8XLPKsM8Yk/gWsUv7rRJMZs2bjIHr/Xufa2lqyuOQcaxi+E3LTKzP1DRg47Nr968Q2WlV8M1cuX25gMIDxuH6DwNo/n7OzgX8NBiMNLb5FT+Fl+nWKRmZDITWN+ikxJz0+NzOZzWrAfw4UCmE8Egik4/qPGSlv4vk9VdbYrhupOwqXWf3DkYNuSEwP0M4N9TUSEhJuBz1wkBsaEhz85DEYmM5ZI684IPl1KLImA1TzOrsN6Mq6w488nz13npKywHrgjx/Be4OElMzQURO+/Nv3Nv2EBPx85aX5FaX59GJqWTG1OC+TXpzTxON931lJY++IEPy4dLB+zWIy7l480NTUNERdfdsONLs5C8O7+Pi7d2CCiq6hRcLf0LtcZ7cRhwoCVZWVe3Y5gkG/QVq/zbCiFX6+cwE+ANUZNtwT7W7aMW9eI6su7dfXQArS6ehNFBMT/0LbdQfd9wX1tZXlJfnlpXkVtILykjygFsGYUVf9vefVBjg8qCH4celAPz6+5llBLwa2m+dJb2C74TMnBB6Pt3e3I6zTo9A3P/s9GKiqqdlt2oyD6H17dpeV0UVFyQttXXlcTsApB2RN5vxlP9R7yd+/C4OHVFQGfVGHojUpyUlZ/Jq4o8f/3t20IbuRVVaSSy/KgS++YVheWsDCcrkZXaQwa49O8BPw/+ePbV12makxsVGw7Kv16rVjfun0mmkXueJ3Oe3DBzBQHzYOMR5dD3rgoKPDQkIQY81klnU/Ne3b5/aVFmTDtjYnvbEIiUdCGn+fObOdfe7ehp0belIUNEcaoT4B4QG3qLpqcLuEqrCsmK8Ti3Oqyku+u4/cFWSkCfuRQCCwPm6bypHVUN/iWe9wxCOYpjU0Gu0kv+/KkGHj3sc+JfFT7iaaTMJaLvSsnZo960lz16S+jXj3EnbTtllja2YxBXVxCe/i6XQYwmJmIbC/KIfDecgvBjzKeFoPzNrYN7V1EgCrGdwbSvIySgsyS/IyS/Iz0U1c6Q6IS4h/7ykQdF9a/OsvL48nAcCzLvounjXAxdmppqZGjCwhKkYGV6mMjIyLq8DAQBQBnjVQWMCzXmDrym1kP7kOi1/ojhrttGcvFuIiwkJJ/BC8X8YKNM/Dw0IrysvBYMyE9mzM9mlT/X29T0VpPlCC4FVakAUUYgW94Ie2DYWByWR+7ykQdF8Q/fjl1ZORHN3SDhB/zxpojZDgJ2Cga2SR8BJ61pu32fft1w9ruUBqs2c926afqnbIzZPVFaXgDnHoyDGMummH8/XjZHPzdvKRgm4GkPjdFPqpDm1zB2F0nyDKS/IKc9KaX9T0Ribjmw/1g8Kor//eUyDovrRRP5zJqLt3yRVcdRqamvY7HXGeUF1d3V5nWEylr4omUv5Wa6j26rWYp3tXVlQ0r1mrak+as6a2quxNOKzgvXjpshEj0exk0EJWVmZ2VhYYTJk6TdA+RYWFf794AQa/TJzbFT3YAtD4BdnvCz5/KMz5UERNb6iv7foxf2gYjP/cLYFAeNroX/jk2rHKstLv5Vm7uuwtKS4WERFV0RgZF3UXGFbuHocxMt9ac8BlL7JmDTxrIP3lYz8OmyUlJf1FbywUCQ8JIfHjSyb8JjDaPOjmDR6PR5aQGmUsUIe2D7uRmZ+dmpuRnJ+VAtTitxWR/Ykh9CNBO3yZX/gp6VUcP01l7Xq7lob0uBH5NOKvQNjWZqzJXGTNeu68BTh0BXke9QyJs4Ge9SCtuuqK2Gfwn0uWLUexX+sX3OOHdpqYThZ0E+JyuYF853qkvrmklMA67V9blfW1ldSPCbkZSXmZScXUj1wuB605/3w0EPqRQDD/in9kNtQ98IPLIFpaQ7fZO+A8leqqKicHezBQVtGoKisG5huFQnF2ccFabkMDA/GslQYMMZkFe2xFh14HZpeEpOS6DRsxEhofF5eZCcu7LrRcJGif8LDQ0pISMNA3W9iea83/W21VGfVTQs7H+Jz0+LJiKirO+H+BeuL5I4Fg/pV/HRxwrKKsBHrWXt7i4njHPTjYb6PR4NrxL7/NDg6ApcO2OzgqKPTBWu6xI4dhTxsRkbk2+0TFyKyG+reRMN5wwUJLRUWsjMeb12FB8gEDB7YTtHT9ij9476+qPXDwiDazZBh11UAbfk6Py34fU1aSi9FUf24I/5qgHf7Jv85IiY6NavasdUeNxnkeV/39wkPh8ziT2atfh90g8bv3rVi5Cmu5KclJVy5fAgN90wWDNEcBsys6LIDJqAU3iXV2dhgJzc/LRUIaFy1ZKmjl+nN29uvoV3Bik/9ovZ3LYVMzEjNTXn9Oiy3O+/TTx99gDeFfE7RDs/3IYtQ/5HvWmppa+HvW6WlpB133g4H6cH3gVgPnWkRExO3QYayr8HK53J3228G7rLzSFMstJFhDofYVv4TanLnz2ik11kVOeZ1ks9mysrJWqwS2zA64dhUoa0npXsjKTFlxLriBZaW+zvn4Dvj+GE3sPwhhPxK0A8yfAa+IW17lNJhnfeykF86edU1Nzfq1NiwWS0ZW3mze+osea0n8liB6Y37BWvQZXx+kaNgsq90SkjAP98WjS8B4JJPJW3dgdZPIpVKRlRnr1WuBimxzHxaTefsWbLYzWGds+F8+n5JeVtAKMJrPf5x6BvH8kUAgMP7x88f41xHNVyzOa9bARNq4fi01J6eHiMhCW7end88A/7G3nNyu3XuwFp2dlXXaGxbjGWFgoT1mIvgeiqjp0aFwvRi4vdh1HzvqcZDD4VAoFBvBQZ3A+66uqgKD9HdRGE2DAIHwrwnaQYzFbHjs54r0cd6BezS4q8vel8+fg4HZfLuG+prsD7Fg7OjkDFQkpnKBhtq6yY7JZErJyM5Y7ggsaA678c65fTwuR1lZ2WHXbozkJiUmIGUl7TZt6dWrl6Ddrvr7YTQBgi8A5wA4+XHup0TwoyAWGXKnuDAPnB9HPE+g1cdZSC6cO+N36SIYjDSwMDJfdHLnXDAGbvXipcuwFu113DM1JQUMZlrt7ikLmwXe93MrLYDZLAcPHxXk9nYdt/0u4GocMHDgKhuB3eiTkxJTU5IxmgDB1zAYDKIKJEGbiI3W01NVU5s3f6GBIa61sx49uO/hDnvaqGqOXmDrFhbkXVsFu7a6exzBWvS7+Pgzvj4kmN89TdcQVuV5HXYj6RU061Za22BRpwfhZsC1d/FxYLBz1+52HvISxiPOEPqRQBBiOsNHvYiOwVnqq5cv7Ldu5vF4ffqpLt3uRS+mxjyFPQaWW63EumtrWRl9w7o1XC6XIq88ywomen9MeBF6E7a4MTQy3rvfFTu5hw8dBIPxE36dPXeeoN2qKiufPHqI0RwI2gSWqMAs0JXgh6aD+uFYAJxH29XWjY2NsnJKq3aelZahXD+xhcflKCoqYd21lcPhrFttXVJcDGuDr/eQkO5VSE3/64wTj8cFRvSZ8xexS/Te5bCjuqpKUlIS+O/t7BYUeJOouIUzRIgPgSDw1o+5VOqq5cvq6+ulelJW7jxDUej77sX9vEz4uM15n0s7SxaosM/ZKT4OerhTl2xXHaoHPPqAk7CfdW85Of9rN+Tk5TGSe+2K/1N+9+ot2+zb758TcPUKRnMgEAShHwkEgat+rKurW75kEfA0yeKSK7afUhowhMmoDQvyJvF92znz5mMq/VZQ4I3rMPZ7zG+zDc0XNTU1BXhtr6mkkcnksxcuDR6CVR/knM+fD7rB9l7G4yes3yiwgysg6llkXh6RJog3LBZhsBO0jZiMpGhZDRsfYSkJqXm51B49RNyOnjY2gUW93id9ZtRVAa92u7M71tMIDQsH78N19TyPe4qJkcvLaEU5sL/Nrn2HNIaPQ0W6mKiIKL8DQk1N9ZN7sHwk+GifPn5iNsAS6ItX2ES/iWtvhiHQxlTu13+7I+ZVOQha6DNAg16N0yVA8AOhSCGLSUuIgBc+8kxNjE54+/Tr39/IeDyyZZD5+ONep8AWfb1hWEt3d3c3NjJYsNCS0ht68YOUBl247M/hcqdOm466rF5S8v369efxeOZTpgL7dKSu7jh9fW2dDj6j3qjh2tpak0wn49DDloCAoEP+BwG/2H4klLctAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek9" align="bottom" width="140" height="115" border= "0"> Držte Diskhaler vodorovne


Vložte náustok medzi zuby. Pritisnite pery pevne okolo náustka.

Nezahryznite do náustka. Neupchajte vzduchové otvory na stranách náustka.

Urobte jeden rýchly, hlboký vdych cez náustok. Zadržte dych na niekoľko sekúnd.

Vyberte si Diskhaler z úst.

Dych stále zadržiavajte ešte po niekoľko sekúnd alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy.


Pripravenie ďalšieho blistra (druhej časti vašej dávky):


8. Vytiahnite biely zásobník čo najviac ako to pôjde(nevytiahnite ho úplne), potom ho znovu zatlačte naspäť.

mOri4nJ03cdDIIUGakG8pqmn2DcIT4PbaiueXvJEQEi8ZIz7WWoncu/kWUlGDevfL98ul9ZHgoyEAir2JmZgbW4+HlFcBBUEBQUE5OztJqpIXlCH5+fppmmHGAMCM6b6f/UFrd/PJnqU8Q5ltMZUvr30yICLTl+U47qqAFrD8BZu/Xzx8f3bsd+MOvozAUFRXT0NJSUlKSlhksISmBDIbAXy5uLnZ2Dg52dk4uoEQuln8gvu2dWzcXLFrcywmoF7J+AqYKUYgY//jK1lZGf9w8nKw2BqK1ja0fI8ooSYePm+32Fm1Odha0gPUPgAdf+3pf8XDPzEhHjnBwcIDWGzVmrOUIqyHy8nTNHUMgLjbm9MkTnlev9X4aak3TFkUVTS8CcYQYmFhFatC+/gcXB+tYfZFpFhJ2RmLcHCzAjJYuYWkF9WQneG6Vqoo0NxVziKIX/Pj+1fXE4bSUZOSjuobmoiVLHSZO+ndMYGJwwf3swaPHOLl6jNyLhINDmZEmyC/FeoNCDMSEpFQzPiFysLOMHoojRHtjMb4OvrVh/6aL1ujt4dgO40JrLiQ5eyZ3SqGlOxW8ZJz0zBGSNMozCgKSEuI/vHv94e3rrMxfOtFkuOm6Dc4WI6zomzEGxNSJDs99XxFzJro6kJrIwTR64xVieGoNvRZCEQ92NpaRusJAiA4m4gI8vwixU6Z1FfmOLlF2uZJCONLU0tZExBocHQX+k8tVGP0RDGQAIX589/r921fZmRmEg6pq6rv37h8xcmQvFzY1NSUnJero6tE8iwyG8+fc1jlvJPJkVDNSAVnFjT5BJd4BmIi0anrnpW+wsbJYagsBIU40FRfi7bsArLCV+R5T4fuzhPhb8OO6F7U42f/+jvx+RlMTNjT454/vX75/+ZSb838YH0FBwTHjbOwcJliPGt3n+AkHB8exw4du3L7bi0X59+Hzxw+sLKzwfIg8H/XPSD7SCxte4AdVotJr6J2XvsHCwmyuiSPESabiovzsv44S994vrlWPzqjNxjQQea8La9SUpLjRQkUt5GRn+n37EuD/LSz4Z2Pj/29BSFjYZrytrb2DheUIZJUxkTh20nXH1i1n3M/TILOMiMqKivt371y7dYf4S1DNSDKS8+pfBGFAJMZlEbVynr4AQhyuLjjNXGKymYS4IHvfF3QHQR62my5a43ZFEDPvcvl4mSlmEuTdCAUBhQX5ocGBoBDhb35ebsevZGXlrKytx9nYmltasrKSE3NxiLx8UVEhtrHxH5GN796+sbG1I+kSdN00sUjIqQM2fBGIScol1mMHHcHMzGykKjDVXGKKuYSU8K/lq5S8ZX0V/v3zFXfdTOv9tKFK/MeWot2LZAK0YWR4aHhIcFc25OLmHj7c1GqktZX1KEUlJcrvtXzlqqtXPNeud6Y8KcbHowf3vV++JvZs/OA0qhn7QExmrQ9+lDmVgskr/Ql9ZYGpFhLAiTKiVF68tXairH9c5buw0p5OEOQFaanNwcZM3fv+xWhtbU1KiIsICwFChK2s9I/OXNCDWto6pmZm5hYjTExNqbsab9ToMVc9L61Y6fR3L/IDvHj+bMq06aRehTJj94jKqPEOKPENwmQUEdu5Rl/oKvBPs8ApxCESNLSPPNdrmG8KzS/tPgzhhTXqClL9bZ2FpVa/CCxJyau7t02HfSCQcnNTU2xMVHjIz/Cw4KiIsPo/nQaysbFpamkDG5qYmhmbDOfj46NdTnR09WJjYgyNjGh3C0bA44cPbty+S+pVqH/GbrDGI+nu50J654IoaMrxTcMrREWp3xOqafkqhXnZrm/UtN8b1XVd40q7wRNNxPutIOGarkBc50ZW8a+ma9+d9KOLlfvp9iSira0tNiYy0P87mMmx0VFY7B9NC9DfUH0DQ0MjICl9QyMenn5yvTFpytSH9+/+3cwYFxurrKJCUnfqHzO9UWLsiD1zFN+GlpVVM274PbXBvCAPp5lLqMj8qkX99gZN1AV3zVE4cDe940Ew4Q8vUu6HPMRl1b4IKnkegMko7Ny54fEqb6SeyNhhIrTPBbEoyM8L9P8WFOAXEhTQyaehkLCwyXBTYxMTk+FmmlpadFmqrKWtnZSUCBY9ecM4AwLez56SYUozodZ0t5AU5vBYqz77WCyjzdZWkuZBRpk15egZMMB5ityPuIrPUeXIRyFe9hsuWjS1ZJNy60AhegdiwGru6Rx4WavPJwacMZIQooPD1I6IjY78+un9l0/vMtP/GLASFhExMzMHM9lk+HA1dQ16Za8jRlqP+vb1y+gxY+mdEVohMiJ8z/4DZFxIYEbGogC6w8ZAxNFO5vLrPHpnBAd5SW78KLO4jjyh14me7wso8MoGDfNNYUUVWGZm5otr1YZIcNIiS2kFDSAPXwSWJOQQNUGqpKpppXvi8726dOlujImK+PD2FWzFRf93xRB8Go6wGqmjqwePix5Z6xG2dg4eF9z/VmYMCw01NDIm71pUM/aIQwuVAuIr6ThpUVaca4oZKERxfWWG8wggKsDutVFj0oHolXaD7Y3FqJt4ZnGjN54QYzJJnkL/Nbrc/UXuhsmy1M1SL8jNyfL1fvrqxTOwnQkHRURFgW7G2Yw3s7Akz/N+/0BRSSk3J6e5uZmdncy5royMrMwMBUUF8q79vW4alYxdwM7KfH2j5sit4fX9G4llkAgnQohGqgLIEcZ8O+aaQlfWa0wcLk6t7OWUNAIbvggqiaRskeXhB5mW2kLDlGjbnDQ1Yd+/fvn8yf2oiDBCr4u4uIT9hAl2DhOMjE0YTR72BGkZmcKCgr8jXEEnxERHzZw9l7xrUc3YG1RkeI4tVd5wqbNrGVpAQogDWGaymYSZpuDAqFJMTGDjU55IQRn2BW4KfUlYajVVOnabW9qWuSX4uRp29BtEReRkZz6+f8fX+0l1VSVyBFQhsOGUadNNzcwHCiESYGfv8ObVy1Vr1tI7I9RHbEzMwSPHyLsWZcY+sHD0oC9RFT5BGBqlLyrAMWG42GRTiRHaQgOtTlGE4som/Jqikp9JVVQf6cosath0OeXKBiqPckSEhdy+ftnv6yeCo2wjE5N58xeOt7Xj4h6obigVlZTfv3tL71xQH7W1tfwC5NsN6KydvnHOSS0irTq3pPvpzeRBmJ/d3hhHiCN1hQkTNv6Ft1BajfNtDiIxMKGSpp4rn/gXWw8VmW1FBQeRQNwf3766dc0zIS4GOSIgIDB1+ox5CxepqKhSnj59oaSsnJ7Wx6LPgYj0tFRlZRWyL0c1Y98Q4GG96qzpsDeyW/+spCXFy2ZvJDbJTGKUnjAbKxUkYlV9iyDPAHiJFbUtyKrzgPjK1v5y5bvVK9VYVUBxEPlqrrmpyef549vXLufmZCFHBg+WXbJ8+ey58xl5XIVUIF2Ng6Sl6Z0RaiI5KUlVTZ3sywdApWIEGKsJbJ0hf/RhJnmX83OzjTcUBUIcM0yEisuKy2uarbeGX3HWNFEToFaa1EUVLmBs6YsgjF9sBeXtCqmobWhZ5pbw4ag+GXMt62prHz+4ff/WtdKSXx0pekOHrXRaPd7O/u8LIKWjoxsXG/OXMWNGetrosePIvhz1z0gsXKYO+R5bAZKH+Et4OFnH6otONZcYpy/yvxtXKj1qSGaVexLY+MvPJPi7GgrxMVAjV9PQ+ioYiY9Y0UTXgLHRGTUH7mUcXkiCc5qK8rK7N72ePLhdU/NriNxihJXTmrXmFpa0ySP9oaWtEx4WOtZmPL0zQk3k5uTIysqRfTnaz0g0mJkur9ccsTkUlFrvJ3JxsIweKjrFXAJ0IjfHL0Kk+hM+653zKRIX2C+/rHHVhcQH23WofQeSUdfY+ja0DBTil6jyjqFj6ItLr/KsdITHELFqEOThrWuezx/dbWjArcVmZWUdb2vntHa9ts6vZxsTHRUfFzdn3nza5rjfoayi8vDBPXrngsrAlGDEJcifO8FAQoPxMUiE4/xq9fkn47odS+VgY7EeKjLVTGK8kSiN5osQEJRYdezR/6b9h/Ayj1d5qx0G0/SmPaGhqQ0y4BNU8iGirKF/534SA3hZay8m+bka9rJqsKiw4KaXh8/TR4ivB05OzmkzZjquWi2v8Mc8YV29oclJSX2GKh5wkBo0qKhwYLhQIR4tzS2UrAdHmZE0gAxcaiN97V0+4Qg7GwtIkilmEnbGYoQ4UzRFWXXzirMJnbrtDt7LGK4u2J+rZUAVfoosB0J8F1YKarHf7ksGSqqanM4nPd3TzarB/Lyca57nX/k8a2nGmQJc3Nxz581f6bRGUkqq26RmzJrt/fzpi+fPgCWp4kGWEYDMwYQmZMBNxuwJFE7ZYULXwJCBQwuVQbIl59ZZagtPNpNwMBYj9PH1w2OEO6x0Tywsx3Y63tzStvxswtcThrRm5+aW9i/ROEJ8G1pa00BEFEF6g5OdZdRQkQkm4s3N7R2HYioqyr08zj57fK+5CedUiY+PD5Tg8pWrREX7WOw4Zer0KRPs7zx4RNt89y/4+flramoEBBh0KI9UlJaUiIuJU5ICqhlJBgcb86MdupzszCL8dFhqeuZZ9tfo8m6/yi5ucPZMur5Jixb3BYn6PbYCCPF1SGlVXR89rYwALg4Waz0cIdoaifFz/9FaNDY23r1x+fY1z7o63KJ4QUHBJctWLFm2XFBIiMjEvV++fuXrU4LBLFm+gvpZpwekZQYX5OcJCGjSOyPUQX19PTdlbi5RXzvkYJAIwon9/dACEqpOPsnq5QTfnyXXP+QvHUe16RdtbUw/Eiq9AzCvgksragcAIfJwso4GhThczMZAjJeLML3m/zfl/+3zsQM7EXc4XFxci5YsXb12PfGcSIDDxEnLlyyaNHWqiIgodbJOV4iIiJSXd9/iDkRUVlYICQlTkgKqGQcMSqqaHc8l9DlNes+tdGNVQW15iuYhwz2CEqq8AzEvg0tLqxjXgy8BvFy4CVJAiOP0/58P0AlQW04e3vv+tQ8Tftx56vQZmzZvpWQS35Zt211PHD964hTZKTAOhISFKitJmJHG4KiqqhIUEqQkBXTWzsBAezuTo3ticUXfJIVtxvlT+HzCoINiIvouTEyhydU4QvxZQsy96A4+/BR6BxMx0IlcvU6Qevvyxelj+yorKmBfQ1Pr1Bk3bR1dCu+upq5RU1OTn58nI0OfWQFUBD+/QE01RS6OGArwW+AXUZICGgdmYMD1abZ/bAWRJ6cX1rtcSfFcR8LSqIi0GiBEn6CSrmM7DAhBXiBEsQkmYtZ6HdYU9VCGwXA+un97gN9XJvx0nHXOG53WrKOWf/+Fi5fcuXlj+649VEmNjuDi4vqbNGNdbS0lkxmZUGt6QMAvrtL1WTZJlzz7UWyhJTR/VPdTTwiIzqzF+3fA5GCo6S+DRhDiY7cxEJ1kKm6tS+yq88f3b110O4GMtBgaGZ1wdVNSpmYULSNjk+NHDv8F8104ODmbmgZAo0gkautq5fkUKUkBZUZGB6ay2el8IhluaXbeSDNUEVCX7WaELj67zucnLoj2gIgZK8LPbmuEU4hWOiS44UhPTT68b1tsVAQT3n/ilu07Fy9dRovsmZlbBAb8GOhrB1mYWWjq+qifUVNdQx1r+u95JH8X8N2LCZhKcrr8Gppal51N+HhMnzAikZxXD/ayTxAmNb9z4D0GhJgAh52x2IThYiB+WVl+ESIxBbW5ucnL49zt657I5G0ra+ujJ07RritwxMiRnz9+GOjM2NrWysr693jKwGIbubg4KUkB1YwMjZNPsjr6sACCMFEXtDcW01cWkBLhkBTiBPrLK8VmFNY/8St+H17WaeQ6Ja9u+7XUdZPkgA19f5Yk5vQYeI9xICnEYW8iDgrRTJMcV75hwYFH9+/IzcYtnRQTE9974ODEyVOon8sOGCQtXVBQQNNb9ANaW1pYWf8eNsBisZycKDP+pfgeW+HmnYPss7OyLLGR3jVHQU68c0xxRSnuEdpCi8dK55Zg991Jv/Ehv+O3D74VwdZPOaYAg0Q4JwwXdzARA+onr8eutqba7cShl96PkV6/6TNn7d67n4yJiqRi8GDZvNxcWt+F1mhsBJFFQrh6BgeeGSn6OfjVge3o6kCGQ3FFk5N7EtL1A9z3eLeeQV9romXFOa9v0pQW5TzyIKNf8kgFDBbjQgjRQEWAYDCTURi/fHzremQP4ktRXkEBzGczcwuq5rQ38PDy1tfX81C26IK+qKio+JuCZDU1NVEYDRHVjIyItjbc7MXS6l/di0Zqgn3SIgEHFyp5B2CIDNBML8iKczmY4AjRUIXShbplJZiTh/d8/YSLZMLGxrZi5Spnly0UWlKkQl5ePiszU1OLJusy+wd1tbV8f5GX8paWFjaUGf8+HH+c+TPx/+7FR9+LpppLzByBC2kCJrPHq9wP4WXlNc22RmKuK1R5OP/oOGdhZpo3SmrXTUaM7CEvyT0BT4hDqRTy9LXP0zPHD9RUV8G+to7OCVc3LW1tqqRMEvgFBKrxeRi4KC0tFaXMBQNDobW1lYWFonlUKDMyHL5EV5z37dxvteZCkom64J3PhccfZRJcfl16lSvMx3ZkcecJeoqDGMusU5LmQQhRR56PWmlWVVUe27/9y4c3TPhZyuudN61cvYZa87dJhaCgUHXVwGZGDKZYQpIKMXIZBC3NzezsPbrjJAYIM6LhDhgFRRVNay92M3sRLGvVpQFdIwdEpdd0TaSiL6/j/QPVwTwT8X2IGrIEM406xSzQ7+vhvVuRXsVh+gZu7hc6uZjtZwA1NzYOgKnyvaC8rOzvcI2BoKW1lY2NItnXf44FUfQJXPfiucSy6u55rduAKhpy3fQNxWfTs5NRbTDvhOFik4aLq8j8kq5ULF1NTdizJw49f3y3vb2dnZ19nfPGteud6R6yCjJAiEA9EIH47Broy3g6or2tjYWyn4Na0wyEY4+zgpNIMMrg3S8Y3dlVTB227d4XOkzT0RzC52AsBiJRWZpWMenzcrJ3bFqVkpTAhA9dcvb8Rcq9QlAFQIt0Z2dKkJWZKS8vT+9cUBO4fkbKulbQNTCMgi9RFRe6dC/2jhW2MnqKnXvu3F/kVPajZ1ldBX57E9zSPQWpX4RIo7L0/cuHgzs31dXieg/mLVi0d/8BToaZf1dfVycrK0vvXJCP+LhYLW36R1ijIihvq1DNyBAoLG9a55HUbeCtniAlzHl8mUqng+FpNfvvpFM1a90AzK5hSjhCdDAR6zrznBbw8nC7dukcPB8+Pr7jp047TJzUDzclHg0NDVzctFLK/YDoqMi58xfSOxfURHs7yowDH61t7SvdE/sM1toRHGws97brCPH+8foq61rmHY+lXXxnIERDVQEwmYETZUT7acJgUxN237YNXz/ipisqKStfvX6LAeNSUe5Bmr4QFhYZ0JMxu6KtrZ1KzIia0/TD0QdZockkdC8CQ13bpDVK74+q2NjcNml/VHIe9VdGs7AwGygLgDwETpQmEGK/FJiK8rIt65bFxUTC/ugxY89dvASasT9uTCLKy8tFRPqOZ82wcNm6jd5ZoDIoHxBDNSOd8TGy/NLrPJIuObJYuZPjxdY2pnnH4/yIdm1LDIAQTdRw3iuAECWFKZoaRh4K8nLWOc7Pz8U5ply6fMWe/QcZdvC0sqJCWHgAa0YUXfE7qiq98/FvIr8Mu+FSMkndi0eXqOyYJd/xSDtuHnji84BiqmSJlYXZVFMICNHeSExMkJ1wi35GWkqS88oFZaUYVlbWvQcOLVqytN+zQAIGej/jXwYQjGxslM75RzUj3dDa1r7KPZH4gHygmM44qjpPket0fNu11MtvSFOdXcHGymyhJQyEON5IVJQe0WI7Ij42auOqhTXVVZycnG7nL9rZO9A3P70DFYyMBmBGZmZKJ1GhzEg3HL6fGZ5KbEwikHKe6zWWj5fpdPzAvYxTvcZZJQYgEq9t1Ow0nkMvxEaFb3RaVFdbw8fHd/XGLVMzc3rnqA/k5+dLy3R+LyjoiObmJg4OSvt/8JUBNaf7HR8iyq68ze/7PDy4OFjubdOZat55WWtGUUNlbYvzlM7Oo+oaW6++JUFFBidVxWTUjtCmuSvDPhEdGbrJaVF9fZ2AgMDt+w+HDtOnd476RkZ6mqISNWPLoKAQTVhqMSNKjP2LvFKss2cKkd2LgrxsPvuHWul0Y68pSnG7rVTteryoookkZmxra1/rkfTpmIG4ID3t6ITYKJfVi4EWBYWE7j54pKOrR8fMEI/0tDQDQyN65wLF/2hoaOCmuNuXIQyofwotre2rzicSv0xlqrlkt7RIXZRWNa25mPhohy69hn9TkuI3Oi2sq6sVFBS8/+gpXZyJkYeIiLDlK1fROxco/kddXR03xV6ECcyIqsZ+wqEHGZFpJIQ8b+svbx8B8ZVnX2Rv7DLC0w/Izkx3Xjm/prqKj4/v1r0HA4gWmfBh6hhzluU/C2hf+fkpdQCKWtP9indhZdfekRZNqbW1/16O2/McE3VBUw3BfrsjoLioYMPK+ZUV5dDOX799d0D0LRJQVFgoLd3ZqQcK+qKqskpQkNJOc9Sa7j/klmBdrhDbvUjA3S+FsNEoS53Q2ta+9mLSx2P6Iv01caeqsmLjygWYokJ2dvZLV7yMTYb3z32phcTEBHVNTXrnAsUfKCsrFRGl1Nckujqwn9DWxrT6fGJVXQu9M9IHiiua1nuk3Nmq1Q/9jY0NDS5Oi8CUZmFhOX3WfaT1KNrfk8oYiF5qQOf+DAoM/hkUFxsjKCQsJzdEDjBkyBB5BfhLuR1Kd+TkZOvqDaUwEVQz9hNYWJi89+rll2HzS7HwN7ekEb/TiByhnRsIMvAtptzjZd6aCbQKXY+gra1tz5Y1ifExsL/3wCFaR4WmEX4GBS1d7kjvXPSNnOxsoMKQ4J8/AwNzc3N6OVNIGM+VQ4bIyspKSg0aNEhaZrCMtIzMAPL4bWvvANmmMBF0dWD/gZWVWU6CC7ZOx9vxSg0osqAUm1vamFfaWIBnz7xSbG0DfTTmqadZxmoChqqUBvbr7RaHdwX6f4Edp7XrFi9dRrsbIaiurv725XNcbOy8BQuHUM9Lq/tFD4YNppqRng5sGBocHBQUUFjwR+82iHQlVQ1tPf36urqCvBzYystKkH6eyooK2GKiozqlxsnJiSdK4BxpKSkpUTExUTFx+Ac7Yrh9MQqjC1ARKirdTGUjFYzyY/5lMOOcLXLA1jV0akVtSwFOVDbmlmIJjAl6kySXZWSgpbV99cWk90f0hfloUkJue130ffYAdqZOm7Ftxy5a3IKAd2/f3Ll5A+RSczPuoYEJef/xU2olzmhKKjUlGXQhXhsGYDCYjl+xsrGpaWgPNTAZZmiiO8yIl++PwoZtbCzIz0VYsiA/Jz83B1NUgCkurK76FcMSi8XmZGfB1u19mZmZBQQE8HQpBs9EAAdBQSFBISHhX7s4CPPx83Nzc0NbQq9YZsQD7WdkaAjzssGm1SXYS2NzGyIwc0uwBeU46gSBCYyJqWxq7RJdizwUlmE3Xk6+uYn6bvt+fP/kdfE07FhYjjh5xo3q6XfChjVOUKsJH4MCA9LSUpWVOzv9HbhITEjAa8OfYNqXlZV2/IqdnUNdS3eogfEwQ1OdoQZASv9/92cx4eTkUlBUga1T4sCYJZgioMjiooLiwnz8flFpSXFFeWllRXlL868WGvRmFR4gVInJMwcHBw8vHjzwHy9wJRzh5OJihxzj/wNAljg42FlZ2VjwIHhaYmZhRnwvwk1bW1pbWiAXTdDsteDQ2traAt+CFaKmrkHSY+wEVDMOSHCxsygO4oat0/G2NqbCCnwn5q8OTaQ3E2eYNza1knqXz5Hll9/kr7Sj5qJgqGBH9ri0tbUpq6h4el2ntQlWV1eHuOqbt2CR4yqnifbjqyorQUIeOHyUpvelKYAR4uNigeJDgoNDQ4LB+O34LRAK2MmINtTWMwQrmJJ7AVsNlpOHrdtvQVGWlZYAS1aUl4E9XlleBjs1NdVwvLq6sramGra62pqu3hKb8OiUcyri4/v33i9fycp1XjhLPFBm/KsATamMKGe3DrfBAMdb4nirvOz3KFAZtrJXZz8nnmQZqgp0NfPJxtG9m2uqq8CgAlqk0QRpkA0R4WEB/v4//L9HRUaCkICDGpqaQ+TlZ86ac/XypedPn2zbuZth+we7BfyKmOiokJ8gDAPDQkNqa/8ID8nFza2lo6+nb6RvZKqlO4zCUMvEQ0BQCDYFpT4EOJAj0CW89/q6uoaGuob6+ob6usbGBthgPyE2KiYqDI4gJ0sNGiQ3ZAgrCysofbwYbIGWoB3Itf0XvbbhwYTvLWVjhf8AYJ0T/rKFh4WWlpYsnDfH2/e1ELlukNCZ3v8KhPnZYdOW70xG9dg24Epk/OfXTtn/hnlzS9uai0nvjgwT5KFCI/r+1fPwkEDY2bVnH9XtWbCR/b998/f7DqYlSMWOXykqKVmOsIKdBYsWX7t6GaopkOP8hYuomwGqAyzZiIjwkOCfQIiwAyTS8VseHl7dYUa6+sZgLGtqD2XtoL4ZrTrz8PHDJjmos/Hh9+X91QuuWRmpTPieyrE247ds266iqkbh7d6+eb1m5YrMjIwlC+ffffgYTHYyEkE1478OHk4WVRkeVZnOAqq1jakIb5jnlWBT8uqNKB6nBn3gee4E7BiZmFCLlTDFxT9++Af4+/3w9ysu+iOWrKCQkJmZubnlCAvLEfIKCshBECMjrEZ++/rlzq2bjMmMIAZBEuLZMCgmOhpMzo7f8gsI6g4zHGowHIxlVQ3tgRvKNSYi1OPssfiYCOSjmbnF1h07qbX8ydbOfs/+gwf27o6MCF84d/bt+w/JIMdfXsj6a20uCnoCjJr42Mi21tbhFtZ9nszCzCQtwgmbCb4Jp7yEPLl/o7SkGCrz/oNHKEkH9ODPwICAH/4//PxSUpI7fsXFxWVgaGRuYWkxYoSOrl630REWLF4CzJiclAjswyBLbjAYTFhIMBBiaEhwQnx8a+sfPcLCImJ6+sZ6BsZ6+ibKqn+MKgzEapubneHhdjTg+yfkI7ym7bt2wyuj7l2WLFteV1freuI4WNZAjrfuPSC16wb1KPGXoyAvJzY6PDYqLC4qHMwWpINm92G3cfaT+zMbIBgf3/WCnQmTJpPhMKKlpQXa/05dhwiAaiFBEIZQu4xMhvc54DBq9BhZWbnc3JxbN67TkRnB9g8LwVEhCMSuU2EkpaRBFYKlDApxiEJH548DuJ5WV1Xe8Dzr8/R+Swuua1tuiPzmrdtoN8N/7XpnKO1nTp0Ecpw5ddKtew/FxcWJvxy1pukJ4AuQUT0N/HULQt9zTyc0NzclxcfGRYfHxUTER0eUl5V0Peey+wmr0eP7M5L9iyd3KyvKIdvrnDeSdOHBfXsCf/wAIuvUdQj1ygJnKVuCIUZSLzsIyXkLFx0/cujDu7cg1iQkOvsDphGwWGxMdFRocHBEeFh4eFhFeXmnXMnJK4Ew1BlqOFTfuGuX3IAGFFrvx3euX3KrqcbFyIT3tcF5E4h3Ws9MWO+8iY2V7eTxo6DEp010uPPgEfGT/FFmpAMK8nOD/L8E+X2JCg9uasKu27xnxrzeIkCVlZZEhARGhAaFBf8oLvzDEzhuntdvloS9tva21pbOy2bgHAVFRTBbQFvx8PLu2bG9BFN078alpU6kkRTZgIrx9P4N2LFzmEDSwEt+Xt51r6uEjyKiosCDiLEMuo/s/MyeM/fs6VONjY0P7t3ZsNGF7HT6RE52NvBgVGREZEREQnxcc/Mf0wDY2NhV1bV0hhnpDjWAv0LCAzguay+ICvt59sT+jDRcvwcHB8eiJcvWbXAWEOwnf06r162HYrNr+9acnOwpE+0vXfEyGW5KzIUoM/YT2tvboYgE+n8N9Pucm53R8avL508amY6QV/zDY35tTXVkaBCwYXhoYFZ6ak/J4iTk78liHXuneHh4tLR1gAq1dHS1tLQ6OvK0GW/79s3rB7evOEydLSE5iBo/rg/4f/2AKca5C1ruuJKkC4V/B3Hm5+e/9+iprh51vHyDZrGfMPHZk8e3rl8rKiwcIq+wavUaqqQMRkB0dFR4aCgQIrBhp3nXTLhxIWEtXX1tPdgMNLT0+lO29z8qykvdTx78/P4l8nHM2HF7DxySG0L+HEPyMHvuPFFR0XVrnMrLyubPnrln/8GFi5f0edXvddMkdl/U1dYUFxWAJYhM5myorwftwsrKxs7Bwc8vKCgsLCAgxI9bESTCQdlE078ABXk5b3yevHv5FJQa4SAnJ+cwfQNDY+M7N29UVVUd2bPp0i1vkHsxkaGRYUHhIYEpibEde+JB9ymrqBgYGimpqCDasB1PiG34qV7IObBfUV52w8urpaXF1Nxi97793eZn+cpV3759hVd2+dyJ3UfO0vCX/8azh7fgr67eUFIHH3FLI9jZm5qba2pq4mKjKWdGaEjCw0K/fPoYFhoCH8vLyx/cuws7Q4cNG25qRl6a8JpCgn9+/vgR/iYmxHcShvDi5BVVNHWHARVq6+rLDlHs+O1AHEIhEr7P7l9xP1lTgzOf5RUUgBNHjR5Dr8yMtRn/1Ntn+ZJF0BDu3bUjJjrqyLETvTdLfWtGKEygcTLTUrIyUnOyM3Iy0/Pzsuvravu8EAEXN/dvlhQWFBKBDYQ0P24hJewLCwgK8QsICQqL8PPT0HkBXQDy4evHV8CJsVFhBJ+MklJSpmbmoOf1DQyQNkNERPTgvj3JCbHzJlmXlWLAuO6YiKycHLChvqEh0CiRg2ttrW3Xrl75/PGDja2tkbFJ1xPAuJg7bz6c8+md79TZizR1hlH8W3tDXk5WdHgw7BDTUHeFmIREQT6uA+Hsadep02aQF9a5tLTk+9evX7989v/+Ddqhjl9B9cA2Nl44d5YMZoyNib5988b7t2+qq/9w0g52MTxVTZ2hmjr6mtp63DzkzKcbuACiOH1kF7TxTHgFAPbs6rXr2dnpHKpXW0f35dsPjksXR0aEP338KDYmBixrRSWlns7vzIzAg8VF+blZGelpyVnpKekpSdmZaZ2qa0dAkwiWDi8fXytuwWJrY2NDp9n5QBCwIcZUL2BlZQWKFBEVExETFxWTGCQjO0haVnqwnOwQBWERMSJ+OAMhLjocCPHLh1eEaf1gzFqPGm1rbw+vp9PJ1qNH+/t9+/r5c2FBLnJEXFxcH8+GBgaGomIk//Y58+d/+vghOysLqOT67bvdjtXOnDP39cuXRUWF510PXbr1nNRbkIS3vk+gYYBC4jBhIhmXgx0EzMjMzIzBYLyuXl673pn4a0EafPn06cvnT3GxMR0XqElISFhZj4I3Amz44f277Vtcfvj7RUVGEC9pU1OS9+/ZHfDDn3BEXELK2MxKZ6gBaMNOwvDfQUND/Q3Ps08f3EA6u83MLY4cP6mgyChPA2rW4+cvjhzcf/P6teSkxAm243bvOzBn3vxuT2YDQnv+5FFsXCIIw9zszML8XGRMvROAAQcPlgWKVVJWAW0sAx9kgbxkugoZMOUqKysq4R/YKmW4f1WVlVVVleV4wOGqikpkp+PcC8hGZUUZbEhPbUeAeT5EUVlJVUNZVUNFXUtFTZONjc7tT7cAHnz36rnPk7uZ6SnIEajPesOGjbe1g3rI1bN0d3bZEh0ZCc9ETEz85Bk3CksSKyuby9btG9Y4AaFcueTR7VgwBweHo9Nq0KoJsZGf3vqMsZ1EyR17AXDi+1c45nWYOIk8uScqimsboLjl5uZc9rg4b/5CQudjt6iuqvL7/g3k4bcvXzp280EBBuIbOWoU2HQd26fpM2e5nz0Dzwpko9fN28T8ovPn3NzdziClV0xc0n7KLEvrcSpq1He9MbAAUsDjzBGkywje2s49e6fNmEnvTHUGSNf9h46YmJptc9kISn/H1s3QcJ5wPd3VZxLb/bt39uzc3jUJ+G3qGhpq6upq8D9NTRVV1T8cdfQMNjY2qOGw9XlmTU0N8GNF+S8AlZaWlhYXFcGWk5NTkJ+HFL6amircHJTocOQqMELVNXWhZdbS1dfS0xcSpr8bqIzUJJ+n9z6+eUHoZJAaNAgI0cbOTkqq7yEOAQEB4LJd27eC0QdWMOWB6HR0dSdOnuLj/fzF82dW1tbd+jcGrfr86RMQU5fdT1iOGk+j7uCQID+kqsyYNZu8FETxbuulpKWLi4ugwFz3uuqydVvX0+rq6u7evvXl08fwsNCOLa6QsPBI61GwWY207pZSobiudFqzb/fOz58+JiYkaPQaugDYeeO6NWGhODtRRFR8xbot4+ynIg61/t4Ow75RXJjvenhnaJAfE974m7dg4eZtO6BU0ztfPcLWzh7qyKb160KCf358/y4yPPzQseNwsOM5bMP0DeSGDOHl5VNUVFRQVFLA/VVUUFDsvWWmCvjx6Gn6BZg/BQX5GWnp6WmpKSnJ8XFxKclJjY2NTVhsTGQo0osBAMvF0MTCcLiFvrFZP3fogLj+9vGN79N7hMxAsTAZbjpxyhQiZwYQYGZhYWNr9/7tm4f375lZWGpqUSpAVq1ZC2+9sKDg5NGj127f6damXrt+g5Pjckxx4YNblxc5rqfwjt3irc8T+KusoqJvYEheCvz4CgZNjrmFJSjBu3duRUZGSEtLg+2Ca7G1tZA2+NyZ01c8PZBLQKrDA7QeNWbkqNH6BgZ9LqGbPXceCMaSEswF97MXPa90ew6UxhvXrrq5nkI6iyytbbbuO8Ev0K+hxBgT3o/vXHE/gXQcwVs+dPT4gAj9CFbIo2feYIWccT0JisRpxTI7ewfgR8RGAbBp6+h89PvJyUanMMM9A7HfYRsxciRyBEonkCO02BFhgFBk5QC+EyDD+/FtVjY2TZ1hhsMtjU1HqGvRNoh7bU21z9O7zx/eKi/95RxUWFjEzsFhwqTJklJS5KUJZm9EeFgJBnPi6BGvm7co7LEG433rjp3QKubn5/VkU6tpaIy1Gf/h3dsHNz3tJs8Cw5CSO3ZFTXUVsghs+kwyBSNYD97PnzHhegYlke4IMzPzU27noMlMT02LjAgHoiwtKTEwNEpOSmTCD2cZmZi0NDfjOnMqKoDsQEv2GdgEmg3Q6ccOH3z7+lVGenrXXnkwzuGlJCbEwz4PL98alz12k3B24l88skwM8nOzTx3cFh2BG17j5eXdtnM3eYNs9AK0oCAgRo0Z4+K8ITYm+s3rV4GBAbv27EPsm4E0nxG4Ul1DEzbEFwAwfXhoWFDgD7/v36BAt7a0xEaGwnbj0hlRcQkLq3HmI8cOMzKlbqdkQV7Ok3vX3vk+aWxsQI5o6+hOmjIF5AmFE/qhbG3ZvmPrpo3A+Devea1Y5URhVocO0588dZr3s6dgU4+zGQ882PUcx1VO/t+/NTQ0XD1/YsfBMxTesRPgKTU1YeGxkN3ftHmTc1VlJTcPz94Dh6BthyPNLS08PDzKyiqw2djaIqeFh+GKAeyAVLzsdR05CKbxD//va50cubm5x9vaj7e166Wjc8GixZcungc2vXj+3Omz7oTjULZOnzoJFIx8NLMas2HrAQkpNIwq07MHN65eOIltbIR9ixFWJ1xPy8jQNnAQjaCqpu7z+i2oh7NnXKEAbNnk/Pzpk6MnTw0kZuwEMKOgbiDVA8xG4Ed/v+8BP/wrysvLSjCg6WCDFh4k5IjRtmYjxlA4qzYhNvLRnSsB3z4i0wyhwgMbzpozR5kaQScQGBmb2NrZv33z+tGD+yNGWqupq/dyMmQjLzcXNBHCPvz8AjKDB3diZ6DXH/5+oEOhel++dr2rhwVRMbHZ8+bf8Lr68c2LqbMXq2l2HjqnBPD84S+QMknrVQm4ffMGsDbs7Ni1R0FRkR3fwrU0dzM8aGBoqKOrFxcb2zFiLZjasK1Y6YTBYN69eb1sMS78i6mZOej6rikA2y5dvuLMqZM+3s83bt4C2hOqB2QAbBTkBAVltRVrt5paDrzohlRHUWHeiX1bosJ/MuG7yHft3T9rzlx6Z4oigOQC8Whja7dj6+afQYFBgQETxo8bwMzYEYOkpeH1wAZ1AxTEx/dv3797m5WZWV9X++3TG9i4uXmAHK1tHIzNrEj16xkW/OP2VffY352JIO7sJ0ycPnOWOA2W3K5evyEkJListPTksSNXrt9gZe38gtLT0t68egk2cn19vaysHGSGg4OjpaWlpqYmPy+vrb1NRUXV1NxCUVFRRFQU5NK6Dc57d+1MTUl+9/ZNpz5mBLNxM3h8McXFF1wPnr9OtQApIYHfwdpiwq8ITEtLra6qqqutgzxjsY3NeABNQ4nEebfn5OTBA8hdQBAXNISPjw/e3bEjh+ByS6uRiI3Gxo57FM1d1j4iQEi/21jeEhISkAJsYHEHBgTMmzUDyBEostMS2sVLl1/1vASPce7M6UCmjQ2/bIIhCsqLHDdYj3Og1pMZ0Hjl/fCS2xFkpHHEyJEnXd2kBvXHMqp+ALS+D58+B1ECBY+LiwupeO34ME1/A6CGGBoZwbZj916gA+DH92/fxsZENzTUf37vCxsfv4Cl9bhRNhMMTCy69VLVEcEB3297uSfERCIfJaWkwDB0mDCRm3R30N+/fU1NTu5z3BlIYdPmrbu2b81IT7998+aSZcsJX0FT9uHdO2AO4BoZGRm+7rrPQEimpaYGBvwIDf7ptHYdE55ZhurrR0VEgDAcPWYs0GinS4CYwKY+fGB/XHT41w8vyaOAtra2ooK87My0nMy01KT4EkxRZnoKWK+8PDwnjx8FwoJH3drahuuZY8a9IxZmFvhfe3sb3l0zjs5YWVnbmXCnwSmtrS011dWQJjxnHV1d/+/fVdXUkJfVdVU4AkiS6be7jZ6gpq4B25y583x9Xpw7cxpYeOuOXQTP3vBgFyxe4nHePScbR+jA2tCITp650MTcCv/9v92nyMQE79T10A5o8Jjw4gDqF2M6uKQQoK6mTJsOhe2Xf8a/EiqqarCtXe8MZd3Xx/uljw+ohtqa6re+T2ETFZMYYzd5nP1UBaVuzOGfP76CTkyKj0Y+yg2RX7BokfXoMWTEPAPr+LWvr9VIaxlZ2Ve+vg4T+5jwbGZhMWaczacP7+/fuW1oaNTQ2BATFRUZEW5mbrF67brehSpkDz/RSh1uBPdFRKLTmnWrli8Fm/rt69eTpnTj9Gn02HHPnz1NiIu7fO6EmRWwJ1EzeKCqwPOJCguMi46orqrg4uJsa20D+gILXUZa2tjIQEJSEnhHWBi36omTk4OLixuy96s16tgo4fcbGxubm5pq6+rwoUVKS8vKSjDFkOdPHz74eHu3QdKtbUDr6elpD+/f0zcwUFZR7TjojCTXrWbsBODrmbPnwAbtpeOyJXb29nPnL0S+Wu648sY1r4b6em09w52HzkhJD2YamMMs0ELkZKWnJceXFBfB79XU1VfT0KEkwXe+Tz3OHK6txS31MTIxOXPWnZIQKwwORD38JdZ075AbMgT4EbbU1JSXL14AS4KxVlaKeXT7CmyqGtpj7aaMsZ0sKIRzZgWcePOyW0piHHItaOwFi5ZYjx5N6k1Bvvm+8AaCs7WfcMHzMnJwzSrHPpmRCT9OHR4aWlFRvmPrZjDbDY2NSZ3kCHfZvsXF0nIESEsQXCbDTX8GBT559GDi5MndKuW16zesWelYXJT/+K7X/KU9uleorCiLjwp//eIhVDxIhpWVBfhOWVlZTc1WQUlJWlrm14T2LsT3x7HuvoULcQtJBQWlpaURnsP/w9vIbW319XXpaWlFhYUgnC9f8mhubgKiFJcQHzNuvIWlpa7eUKTF6tMI6AgdXb27Dx49e/IYzOcDR46qqKiKiIjOmTf/+tUrwClFhfkIMw4IgJQGkZ6SFAc5h6KbkZpEGCFEoKymuW7zPp1hRqSmDNXk9OEdUCmY8I3Klm3bl60gzS0ISXhw766EhISahsbgwbK0uwsx+CeYkQAo/Zu2bIUtIjzs+dMnL319qioroSTBdvnccW09/crKiqzfK1iUlJUXLl5KmDNEPJqw2GdPn0AdnjR5ysXLVzt+tXf/wUP79+7Zf7D3FMCyc3bZvG/3zrq6OnZ2dvK8wG/ett31xPH9h3EOtGfOmQvMmJ+XFx4WZmjUTfXQ0NQC5Qg8/uCmp6KymoGxRccBq5jIkJdP7qWnJTU3NYKpKykpaTXSytxihLikJDfhNJJoiRSANuTj49cbpj90GNN4vAqura1NSkwICf6JzGYHopSVlYNcOUwkeTEP0j2yd/fOQYOk4Zmvclrz9NHD6urq7esW7zpy1tLahgY/iAqAMpaempiaFJ+aHJ+aFJeZlgIPodM50FpAWwXtKzyutOSETavmOm3cNXX2YuLv0tBQ7zjXoaIct5QIpKLrmXPE+zckD1AI4fn7vPAuLSkZNWbMckdKVz2QjX+LGQnQNzCEbd/Bw58+fnj2+NHXL59bWpqj8I4PmPAzkxcvXW5uSbIHdiCyJ48exkRHTZs+s9v1mJJSUpKSUtFRkXpD+/DjAIwMBvj3b19v37ppZT1qsGznJjQ5KSkyPCwtLa22prqxEdvc0szMxAyVgZuHW0hIGGgCjHcQU18+fYISNkxfX1pGpiA//9uXz90yIxN+Bs8Pv+8N9XW7NzlycHIOMzKTGjS4IC8nJzOVjY1VUFBQQ0PNetRoVTX1niziXvZ7F4x/7P8pGJm7O5Ofn9/I2MQI75G7pLgY7+QmgY2d/erlS/AqFy5eAo+u98fbEdAGnHA94//9+4wpE594+z548nzBnJnl5eXuJ/ZZMAwzAkmlJeFIMDU5Af6CZu/a5QqNKNgH2jq6Wto62jo6mppaoPLAsv788cPBfXtzc3Munj4kJCJGfFdydHgwQou79+3vH5ICwbh6HW7RAbax8fPnT1MnOhgYGjmtXdt19R6t8Y8yIwKcHBs67Munj4Qjg6Slly5fMWYcyfUBtOejB/fB4psxa/bipct6OXPpCsfNzhvOXrjYZ5obXFwiwsNraqpB+iHnNzQ0AO2GhYQkJSZCHRhmYACkyS8ggBtKw8/XAUHXUN9QWVlZXFyUl5uXn59XVFwIzMiEWw445t7tWz/8/UBLdns7cQmJrTt23bx+LSc7CyRJMN6AYsJNnxYxNsHFmUJCm5NBi62trXGxMTU1NaA7uLm4e7uKCFrsdKYESMVJk5G5OME/g3xfeO/YsrmpqcnG1m6l02rivQFaWllBW3jD6yo8YUUl5fLyEOIdStECtbXVaUkJeCqMT0mIzc/N6jq+BO9dXUMTSBCoUEdXFxqtriNsoLjH2ow3GW46e8bUhPj4s8d2DzUcTqSXlugInK82MGz7X7tBc2Vn7wAbWDlbXTapq2v0VG5pBEqZsbioaILtOEmpQafPnoMXQ5U89Q+wWKznxQuXPC4g8zMEhYQWLFo8acpUUidsl5eVPbx/Dzho5uw5jk6r+zwf0gfmJQyP9AJhYRFoLU8eOwoa88De3bjQ5Visjt5QYDpoV7s1XllZ2fj4+WEDjQmNbcev4CMwIzB4CQbT0zCO9ejRsMFvCfzx42dgIHBES0sLqKeXPi9gA9kIiRgam4Dc/j9Yc8+0WFxUCCQeER4WHRWFdHtBTTY1txhnM36ovgFVaLHTQRNTM8SZWHJy0rUrl5ctXgi8sGX7jjFjx/X8mP8HnFzfUD/UwMDSamRYaAhu/XU/Dr9UVpThegmT4tPwBnJhfm7XASUeHl5NLc3fqhCoUI3IIUEBQUGPy17jx1iDheHpdpTIWf2xkThmpG8cMQNDQ68btwIDfmxcv3bZCseu3qpoBEqZsQQPDAYz2cH+std1aHipki1aA4jpyIH9eXk4x19QXafPmgXGLw+Jy67hZ9+/e6esrGz23HkkrXR2mDhx/RonIIg+i7WtvcPHD+8jw8OBpy5d9ZJXIN8Nj9hvh2bV1dW9D3DLyAwG5QtbfX1dSHAw3PpnUCDeYVLVl884p15A7lBAocIYmpgMIrjMwDNUc3NzbEw0LtRJaCiYb51Sbmxs/Pr5E2w79+wbYTWScBWyw0QZLXY8CPL21Jmz6RnpocE/D+zds3Pr5vUbN82Zt6DPB97c1KyooFRRgQvS0q3TKSqitKQYJwl/G8gl3Xnqg9ZIU0sbT4Xa2rq6SkrKZHfnyisorFq99uwZ18/vfOwmz9LT78Z3Z0eARE1LSYAdgx66X/oTZuYWIF2vXb3s//07Mh2N1qCUGUHFX71+c/Mm58qKipXLlz7x9mHw9eRpaan79+z+4YeblgWFbPTYcStXrybGM1BHhAT//OHnh5sVPH8+eYHDXc+c3bLJ+cy5832e6bJ127KFC4BTrnt5HTxylIx7Iaj/Hce9F39onQBNBeKoBsRLfFwsCMmgwICszEwQU1GREbBd8fQAcxWqrqzckOSkhIz09MKCgo6uyHEcqqsLphxIOW5u7o/v3/n6vIAWxeuKp6mpGXsX04+6AB6Bbc7c+WCRnT19yt3Nbcq0aRtdtvSyTBDbhGXnYGfDL1qHX93Q2MDFRY7ztG5RVJCXih8+xhNiPNKF1wkioqJQp4AKtfGqkLqxAcDU8H7+NDsr69yJvVfuvWbt1TzCOWbF4hyzMkiNhkdx4PDRTx/eL1+yCDiHZgN+v0CFfkawDZ++8J0xZVJFefn6NavefPjcZ2RLugCs5tOnTt64dhXxUqWsogo6QkeXNHEO17q5npKUlJw8dVovDoH7BAcnp7KySkJ8fJ9iExTc4qXLLl/y8Mcvf7QcQaYqT0/DBZMBqiJj6Q6UQlxd1dF1dFpdVFgIpg0ISbDxwb7Pyc5GpkZ3hISkJLAhznW5oSF3Bxqav2gxWOJrnVZiioufPnk8Z/4CWgjGrkmB6rn78HFSYoLHhfPWluYTp0zZsWtPt7+0pbmFnZ0DcX0G2L1x2aEzXkT63+uK3OyM1N/WMWxgyXY9R1JKSgf/bHGqUEd3kDQNF2VzcHAcPHJs0bw5kK/Hd6/OWdzb2nzINhN+gFtDozfPbP0MYJthBgYzpkx0c79A0zmV1BmBgUp+9vzFxfPnpqel3bpx3ZFibwhUB4jwndu2IPadoJDQshWODhMnkdTslJWWXrpwvrS0dOPmLVSZuwBGwTqnVYSpjr1g5py5nz99SktNcT9zGpiFl5ccZ2vfvnxhwq8m7tpJTxKkBg2aOn0GbA0NDWGhIThbOzCgvLycnZ1dR1fPxNQUrGww3Hq6XFNbe9ToMZ8/fXz88L6tnT3O2R2NaZFwprqGpruHZ3xsjPtZt6CAgJVOq+27uBlvasJycnIYGBouW7ESbLeosJ9bVy84eeE2MQ7uwPzMzkzFq0KcdZyemth1DAfyAlYhbswEEYY6OqTaKxTCaqQ1/OrXL33veLmPGGUrIyvf05mgGeEvFHVGC+MlKir29MXLDWtXT58xi3bdd1Qbm4Ynbmfv8PrVy6uel5YuX0HrSLLdorq6uqu/TDDzDx3Y9+zJYyZ8F/uESZOXr1xFZEwVAm7fvAGaC7iMGE+0RAIqydwFC+7duT1vwcLez0SGEVY7LgdevuxxYdOWbly39o7Y6GgkJtS48bZkZrcLQAyCgEU0bE52lriEJDdxXrtBeP7w9wNivXHdC/kt/UCLhH3goyvXb54743rsyKFrV6+cu+jR0UNoVVUVYvHs2X+An5//7BnXxLjIXRuXHTt3sytBIPOrU5NxBnJyQmxGWiJifnYE3FNBUZEwkwZkITTMxDwl2uHA4SPw/KsqK88c2Xna835PpxXgl70rUNC1TVOcu+Bx9rRrXl7OnHkLaJH+r9iBVMGa9c7AjCUlmI8f3vc58EpFpKam+DzHzfgtKMh3Pes+ddp0wle+L7wP7N2DeL2H1g/4BQooSYlDGXpw987CJUtp4XvOzNziy8ePRUWFfRKuqpratBkzHz988NLHB9iNpBG6rMzMg/v2tre3S8vIjKfNe5EbIk/8yWBrz5w9586tm+/fvhlv50C5m14ysGHT5rXrnY8cOrB0wfxJU6au3fArvMyMWbNPnTh+5RouOrazy2ZmFmY311MxkSH7tq467HYNqBDoj2AgZ6V3P79aSUkZR4U6yMiJDqnNMK0BKnXn7r3bNm+Kjvj5+sVDu8nde8/Mz8tiwjnU6FH+0x3wgp4+fnTm1MlNW7ZSPXFqKjso4lra2vFxce+ImJJCOTDFxd7PnwEhIi5FEezavlVXTw+s+4ry8m1bXD68e8uEn7c4d8HC+QsXkaRkC/LzL54/p6Oj22kdC3WxfpPL8cOHjp481eeZS5av+P7ta3FR0Y4tm5/5viLGKG5qanry6CEIXtAy8BB27dlHFy3fFfA63rx+VVZaunv7lh279xrjXaD3g2DseCYbO/u+g4eDg4Lc3U7n5uXuP3iIm5vH3MJSTV196kSHpy98Qapv2OjS2Nh46cL5sJ9+08cZNDTUd51fDS9CRVWVoAqhDjCa+dkVs+bMhYoTFBhw9fzx4ZajRES7sehLMcVMuMmMDL1EcvrMWQH+frt3bDt87AR1U6ZyPRk7bjwwY4C/f9+nkou6uro3r14i75Uw95WfX8DKeuS3r19ra2rWrloJbciubVtBvTLhRtZ0QCqS1DMI8srrsidcvmXbDiFhYVr8CgLA/DcxNf34/v1Ymz6ml3NxcW3Y5LJz65ba2tplixYAX/cSaqO8rOztm9fez54C+8BHPn7+fQcOaTLGICMT/rcsd1x14uhheJuvXvqKiokrKyvjvugvWmT6fWC4qanx8Cc7trjYjRtz8rSbkbEJSKrnvq9mTJm4et0G61Gjt+3YBc8Q1Dph/KTT/Go1dQ26hwwlA8dPnbbBT290P7F3/8lLnb6FmlVdVcH0O0IZI8PccoSwiOiGtatXrHSCF0KtZKnMjEbGxkx4b9tFhYXUddzW2tr67ctnEImfPn4g+M6D5nq4mdmYcTamZuaghoyMh+/bvTMpMcFx6WImvFRcusJx9tx5JN0oNyfn5LGjyxwdyVutTAbAmtu0YZ3VyJF9hqmCn2lpNdL/+7e83Nz5s2ZMmTYdMikuIcHFzdXW2lZdXVVYUJCSkhwRHp6cmIjMngFOGDlqFFiOIqL0DyXWEePt7LyfPUlJTob3de/2rX0HD/U/LSL7LMzMJ067QXO71WUjWNOr1+JWpz3x9j1/zi0rM3PJsuXHTroWFBT88PsOKR04fGT+wsV9xpZhfIBWcN60+fiRQwHfPnz//HbE6D86oKsqyxHZIUaW1+F+Blirm7dtv+p5SVBwFbUGrKnMjAQH1+lpqdRixojwMFCIoCxAByFHoIDq6g0FQoQ637ETB+4IH5EYRgqKirv27ldClAhxgPSPHDwgISlx/pInVXJOPIC5LrifI6a7ZP1GnBue+vq6mpoaMJNh6+lM4FnLEVbQMCirqFA1s1QD/Or1a5wqKyqA2Q/u3wuq9tcX/UiLhH37CROHDzddt2ZVUGDgnfsP4eC6DRtBm0+ZOg3sBs+r1ybYjsvMyHA9cdxq5ChaO1boHziucnr90ic2Juai6359I3M+/v9NkPq6X6HSGTkEYEfIysodPHIMlOPEyVNGjxlLeYJUZkZJKSmEm9LT00HlUpIUNNdAiMjEVMJBeQUFIMSx42wkJDuHc/Lx9vY4f66pqQnqwtTpMxydVpM0PeXD+3c//PyOnjxFl8mYikpKvLy8UEb7nF8Jtt6yFY4gZ5hw0Zp4CSUYAfx2eAXQhBqbDDe3sOzWuy0jICE+/tGDe1mZWXhXte0B/n6jxo4DUWZB7mxNqgD00YPHz/bs3G4x3OiLXwCUn2u37rifPQPN8EjrUVeu35xsb1tdXb1m1Qrvl28GogXdCaB8j586M8l+fEVZqdeF4847/l9HgMU2IjvErwtgBJy74HHx/LmUpCTK18lQvz8eamZtWhpB35GK8vIy3xcvgBOjIiMIB0XFxKAdGGtj023QFSwWCy35pw/vmfDuD3bs2deTO5luATXz+OFDmto6lKwwoRxA5etXOxEjV6dMn/7+3RuwQ7m5uT29rjXUNzQ1YVmYWfgFBHCWNYlFuay0NCMjvSA/v6KioqG+vp2pnZeHV1RMHGSRugatetBueF1BojYjAA6yGml97YonjhnpIRg7XnXo2InHD+6PNB/udfMOtDHrnTeBEgHjQ0VFFcxqELlxsbEnjx3dtXcfVR4FfaGlrQ0N7eVLHm99Ho+xm6qt9yv4bXPTrzF3Ts6BxIyANes2ABW4OK/vGOmMDFCfGfnxmhxsPZKuamxoANUGhOj3/RshkjoPD6+llRWIRANDw55mZefm5OzbvSszIx32oW3fd/AQSR1q8XGxnhcvbt+9m+6Rz+AHzpo79+G9u7O7c1/W6UyXrdtXOy4HUnvx7Fm3EVN7B7RbYWG44LTRUZFFhd0s10UA9riJyfDx9vZm5hak3qJ3zJg9JzEhoQ4veBWVlKGFB6k+RF4hOjpqKOKfjU60iOzPmjsP2h5Qi4ePHQeRjni6BD0ClhqUz6ePH3ld8Rw9dizivWKgY6PLltcvX+bl5bof3+Nx5yWyZJD5d0dq7wEkGBPAGErKKrOnT73z4BHZTTv1mRGx4GpriWVGvK/ph+/evK77bRiysrIaGZuMsbGxtBzR+6BEgL//0UMH6+vrcLQyZ+6KVU7Ed42DyQ9FHFRS//cq9gQDQyOf58/6ZEYm/PTGSVOmPn/6xMf7ua29AzE9ifBLIyMjgA3Dw0KzMjM7fQtKU1hEhI+PH4ihrq6+tKQE7KkmLNbf7ztsKqpqzi6bqTjxEIz9M+7nd23f1tzcXFlR7nr8KBSbtrZ2aOE0tbQNjU1MzcxZEL7qd1pEvr1++97ieXMWzZvz+v0nWVm5I8dPLpw3+/a9hwePHAsJDs7Jztq+xeX9p6+MP0GnT3Bxcx84cnTZogVZGSnPH96YMX8FE34VKfJt1wmbAwIKioq37z+cP3vmqTNnyVt7ToPZbXjXScQsvMvJzt68cUNI8E/CEQ1NTeB7MJyJWSfw4N5dr8ue0Kbx8fFt3bmLpAXF5eXlJ48enj5ztiF+MJ1BANbxpKnTiJGNTHg/j9++fIYf4uZ6sqcZl62trQlxceF4zzeJCfEdfT1AEwIGoraOroaWlpKSMiK0O/peBBNSR1cvIiwU1ERqSvL61atWOq2ZMbv7WcEkAd7400ePoP3bsMlFWlpGVk4OadhbW1uqKqvKy8uAeh7dvyczePDmrdtYqRounCTcuvfgzu1bE+xsPDyvyMoNWbrcEVQkGNcnXE/PnTkdWpczrid37N5Lr+xREVDjxtvZvXvz5sH1i2PtpgoJi7Kz/1Ik2C6regYKODg4Hj3z3rh+bUNDvefV66ReTn1mRPpu+xz9iImOWjhvTmUFbs6UtIzMWJvxY8fZyBA3rRSq0OkTJ96+eQ37UK+OnXQl8kIExw4fAgF13JXKgeepAgvLEaeOH8vOyupz9JOXlxeM0CMHDyTEx79+6dtxCTAor7BQvLEcHdXw28UOgkHS0kOH6evpDdXW1YMUupFZvw+xsDBbjx49bvz4+LjYxw/ul5WVeVxwB3m+qFe/vL0DROjhgweUlZX3Hz5M8PkGpn0JXqJCmRESElZWUYVt7vwFebm5Ls4boMF32bKtnwUj4dsFixZjiovWOq3yef12pPUoMKWjIiNAz86ZN//+3TvXva7OmD0HGhiyHwjjYNfe/V8/f66rq7npedp5x1EBwV/TeMvLyumbMQrh5n4Bg8GA3l+ybIX1KBKiOVGfGRsbcY1M7/HniouKli9eCLTIzcMDZto4m/HEp19dXb13547oKFyk02EGBgcPHyV+BBYEJqhUqGkkMWk/Y+SoUSAGiSEg0NfAiVGRkVc9L2lq6yQlJgAbRoSHdRr+EhAQ1NHT09UDPhwmISlF4IJeaJEJ36fR2trGxtYOylFNQ8PjvHtKUtLN69cUFJXIiI2DYMumjYSO4LTU1Du3bpaWloiKiomLi3NycjY1NVVWVhYWFpgMN9XS1jYwNDp30QNYft3qVa5n3bmQfpUeaLGyvLyoqBDqQEkJprEBF9KajZ2Nk5NLWFhYVExMUlJKQlISlwIptIjsb966fcO61WudVl64dHmF46rDB/df9Lyyfefud2/fwHPev2f33QePyHsaDAVZWTmwQi5dOP/h1dOJ0xcqqqjjC0ArSHh6Z41SSEhIeFz2unHt6vevX/YfOkLkVdRnRuRRCov0tnRk356dUIg5ODldz5wlaWEGUCpQG6gJJrz/V2eXLcSHOYVKeHDvHle3c31OqKYvjIxN4uPiwkJCiLH04QlAG1NVVbV0wR8T2uE3ampqARvqDh2mqPjbW1oHLuidFmFfTFyisqJcXEICF1uGixtudPzQwZycbLfTpwyMjMjw99Pe3g41DWgReB/sZbjZ2vUbunWJFvwzKCYqChQZsBIQsbvHpc3OG3C+LP+kxcICXFibn0FB1VVV/AICwIAAoFlobvnZ2dpa27CNjRkgn8NCy0tLgXPhhww3NVNRVbMCZieOFpH9cxcuTZ884fbNGwsXL3He5LJ9i8vxU6e3bNu+Y+uWH35Q3T6TJEYYFus2bHz2+BFUTJCNB05fFRQWLS/FFBUV0TtfVAAfHx/8utiY6CkT7I+eOKWh2bdfNeozY2lJCfyFVrqnEyIjwt+9eQM7y1esJIkWoVpCDSnBYFhYWFatXktSn9cNr6tgorp7MMpgS++wGW8LvEAMM4LRPX3W7If37jLhK7iyioqu3jBQiBrqGjj3qz2EIuiTFmHf0Mg4JTkZ5BwIbTjAxsbmuHr1vl07Qel7P30yf9FiUn9UTU0NMm24rq4eWHLrjl09nYn4dlyyfMXpk8eHGRiOGj3m9Dn3VSuWTpk2Y7ytHWQPdPG927eY8AHtVq1dJyIsApITH5cVdCEnOxs7CytLawvuP2wjtqGhAQtowv7H3nUAUtm98VvIyC6jZBUl2mYSlUhTiKyUkJWUhnZpp0QqhJAy0hAZWZWySrZsmUVm9q7/c+9b97uJ68U16t8v3/1er/O+99z3nvM7v+ec5zxPc1NzakpSfHzsHZfb8+bNV1ZV5eefPSAtIsdOLm7Gu/SERUSE5s0HDf4+MVFdU/uuuzvodOuLF/4OZqShoTHba3Hi6OF3cS/zszOmz+AGZiwp7r1Y9+cCrB//Z8HHDltO55huamZOvDCOGUmX7AK6DTJly8ra2xMbj3seHhic2yM0TfR3zs3JsTxg0fD1K3TRw8dPDMrNPSw0ZMGiRdDT0F8ytpg2fTpQUkZaGnDcgIW36+58ERlR9eULFzfPhctXEX+Lgde/BsL8BQvexsdJSEoizDihp4d92nRgooS4uLDnoUNgxvq6Omw0RmyGjKrfHfX7xP5Dhx8/9EtJShIQFLS2sXW57QRS+ktV5bRp09W1t7GxsUFnBj07GQeayZOBFmHUxJM88C9UHoz0lpbm1pbW5snNK1bKtre3t7a1Fubnuzg5wl+tr9mRofBnAHvfwNDYxHBXdGz8oSNHNdW2+D15ik2+vEMnO+vDs4CnSIquPx3qmloON+0rPn++52o/jYMrM7UPN4aRg73dNWNTs5F2oT9/6XJUZAR8g1ds7Yj46pFYMxYWFiIHRFbKX7yIhNc1a9ehN4RTU5KPWVq2traALDh97rw4LjQLGgBf3Pe8yz97dq90UeMfeqhTDMIzAbP05LGjMLyHPw9ds249sUUJdIIRwM4+beHixSCORMXEJuDQ3dUlJi4BzFheVkYkzVZ/qK6uRjbhAjPORx1FTUVVDQa2vLzcrRqaFgcP6W7TNtu7l4l5CnAifHAsHQJoaeHX33sU1Bk7FUBNDaMpBcUkcgpy4EcoBr8KzBXk4eWFKu3cpnXN/uYUXJIc4uIRWiwYztu1NO56+aipa/h43dPQ2rZEWAQE7K0b9n8HM8LDATF1/IhlYtxLRbXtcCaLIJDVCAEGsNDgIFfn23v2WYzOziLQVVJSyw9Y7G1o+ArWZ5/uuiRmxvy8XAzWb56yv6XVoo8fkfVoMNZQ3jMtNeXIwQMw1NPS0V20voI+NGFtTY2Tw01tnR3DSUswVoDeK7dmDbSYtesHzg68XGaFqJh44ru3Pt73ly2XpqOjGyYtIsebFJUszM0WL1mCPz3jZ5DXkpKSQTNj1RdW3CXwvQwqpj9QEvB+XW0t85QpQIvRr15p62ynnEQJlDeZFkuMQJHEexQ8TGiT3xFgvmNpfiL2B6Tr7r37jloe3GVsIgJjJ1GbGi66cPmKiuIG+FK2qG3dqqK0RU3ddI+53vZtYFP/NbONMALdunEdZOPH/GwMLl1wWWnJyOUVAEI4aGEOjfxJYNAIvUWfoKSiuuHg1Nzc7HTr5tv4+M3KKrwzf4nRS2JmzMvNweB2NfTnz1iFC/qGwaY34UBzw6zMzCOHDgItMjAw2Fy/gT5CRH19HYhzq3NjueFvmFi/cZO5qYm8ggIZ2cBfE4y3O3W0m5uavO7dNTI1Gz4tIsf7D1p6uLkuX7Fi+nTs94WP2t3W+st+bTQAmSmAm/lu+NoAhvmgrrU6dx7ZOgka7ZHfA5B+DPQMVNRUkyZNAjk4oPGBZcKJE4EfoXxPT883+NfTgyNJ7F+hV4QEBbW1tSEusf3RIga3Xr97z94L587KrVGAB25ve23/Ics5AnNzc7Jdbzv9HcwIY4yunsGFs1Yf0pIm4GbaUpKTR4gZQ4KDoiLCHz19NhI3RwNaWtoDlodjXkfftLeDIfbg4aN0Px1dSMyM8BAxuISCAxdF4Qqem51tecCirbWVjo7+qp09elpsbGy8Zm199uIllOXHLXT19d1dXfUNB86DPoOTE4SMj9d9aGryCmtnzeod7nAItAjg4OTU1Napqq5CvMTbfsZ/G0LSqLKyMjmcexYM1CyDjG0FNeLk4iotKebi5lHZAvZ1sJ6BITkZOfoJGWRCAPiRbCIMNGTAkkCPYF9T9FCwT5sGw88t++ti4hK/e/ZgCP0jMRj4CA8f+B6xPHjFxvbq5UvYzI4Guw7t3xcXG/OxsPBPtE5+h7qmlp3N1dbWFkamKV/ra+PjYjdtViL5u9hYX2ZgZBjm7maSQEpaBn4yMzLSU1PwcXBIme2gs7PzQ2YGBrfLrb8y+LD+nz+VM+Pm4/sDtLODFvugFwGvX7lmizKUFnRd6MMoo2SPfyxavCTwqX/Vly9olix0dHdGhodVV1e7ODlcukIyP3bo7c8C/AsLC/UNjYuLPiIngacGex9Tsz1XrS+dvXCpp7sb2cQJZvWHzMyPHwtra6rb2zsmT6bhnTkLeKrPeeRVq+WiIiN19fTnzJ37wMcbGA6ICslVP+DeXmQpBoPw40Ts5ONE7EoNVkX2kPd095CTf/tmvNtMf4cOGufEoydO7TUzKS4qOn7K6vwZq/0HD50/c7qhocHrnueJ01aDfSzjEPT09Bs2bfLz9Wlvxw6EJA9EDZbltavW27brLpNaTto7Dwd4PQcEAkYqKTVjSnJSJy5Eh7CISH9luLi5QbW2tLTk5uQQmTGE7n34gEVTUyM1Dc2lqzbQGVDWAXodyMwRzU8wythlbOLs6HAcRZejoqICO/rs6ZN5ubkvIiNWyckPUzDij/fuPwivh/b/SJYynYODjb1fr6z+wMjEdODQ4eNHLEGyhQYHvYyKoqahxmYImDd/ytSpUHloFUUfP0LD8HR3U9fSBn4k3Ek1Z86cx35Y2qLFrbfU1NRwcHAA3yFukljXbnLyPudwoEB3d/e3n0CEAF5CYlUkGVkP7nWJiMiTx4+Ut2BdJvoUjMgZHl7eOXMEjh+1vO/jZ2N9CYl6537H9emTx8dOnvoLgtoCNLW3YZmxDbuBqrS0JD8/j7+vMFdDQMXnz/Cszpy/xDr47L6jgMKCgsOH9js6u5KSGV+9iMJgPRnZiCSnn4DLXPw2IT43J7u/MiDjgRaBHKGtn7t4CX1OKxi3rS+c/5toEYNT2SAY09NSFyxcNGDhVatXg8ZMS0255+mxdJkUMAhm2LSIP2e823y3EdbzachJfoAcNbS0T584DgxFuEEQD8Qy0Nmh6+vtBSMcEA0+6SgNDKg/Jzdp6ehqqqumT5sO98GFPMASKDAgwnS9vHawE4u41+7uLjw/wp+w1IjBSkjcPyzA1vG44wo0R4QWkWNziwMmhgagfaDwk8cPEWasra2Jef16yBuExhXAWOGdORMGKjKQ1d3dz0OC+c1JwIzwiJBNRMO/1UgATK7AgKcbNipev2ZDSmYEYweD3dw2wDw09HAsM2bn9PlXaMGnjh0FUxoa5cHDR5YI9ys/e6G5qeniuTOXrtgMqs5/BHT1DQ5Z7LW9MbAHDwbbaS0MdHc0fP3q43VPz8CQVLTY1Nx86fwZIBRmZmalLYNwRO0FGBcfPQ0csJi6phb8nD5+zPLYcTBEGBgYQBVOovghIYHoujq7er71dHd1I+oPd/IbnhYn4ALiYn6SI7wCgXbjgFt/+YaU/47BLVZP+CEhYSQGzv1UXoYswfdHi3DMMWMGFxe3jfVl+1uOujraGlrbEB4JDPD/O5gRoLhZ2e7aVURiBz97ZmY+6GB3vXDssOWXL5Wu7ndJUDlSo7W11erkieT3icXFRaAtMCRcgSkoyEcWplfJDuCDvQDnvVxeXtbW2kpN03si/9oVaySm6Q49ffTJkTs7Ok4eP4rdQPY3goKCYqXs6vDnoWgeCO/MWZuVVR4/9AOLFcpzkWJV8cuXL2dOHi8rLQWy2G95eAhbA4eG0+fOmxoaHDpyDJiRMLNQQ0MjmBQ93T04N0s8LZIhmpHwDjiB+EMzArcCk2LJEQeEOrH4+X+4GbxFXk7ODM6BZ1F19fQOHzxASUXFwzszJztr/YZNN+3tXkRFImqUdM9gzLB+40ZgRpDacAwfMDMjfVC5fHtBX3f7/oOWaLbljSbgy4qLjQEqfOT3AB+JCgbIFatWkYwZ/R8/wuDmblfKDqwZMbgmm5eXuxAJU/oTwc8CQ4KwS/jrNmwcVH7nfXt2/2VGdC9s2qxkZmwkt0YBTa8DjRkVGfG1vv6O822839LQBGN7ezt8KSA/YVCFX3fv2UvyKLbEAV/rPjNT62t2yUnvFwsLIydB1kFLA44DOxh4DdoStOaJE3uQik/8NerqD4O65xt2uyDWqO75/sOi/uG780M54jCZZnJtXR2GqGBEjgXmCtLR00eEPRcWwTp7r1q9GpixrrY2JTkJvaEznsE/ew4PL29xURElJVVHR/sDH++hMeOXykojA707dz2ZmcdRjrbUlORnAQFBgU9h1MefXLR4CaiKTZs3Q1VJw4zQRkGkYHCMNmD8MW4eHpAADQ0NuTk5hMyYl5trb4dNbyI4b57FwYPo3/3AXnObv1QtEkJ7+/Z7dz3QDBig6fQMdoGtl5aa8i4hXkxi6WBpsbGxETTCu7cJsTFvkFQz1NTUoBaJb8qEq4Cz6mrrsBOC37+DnmJmYmZjZ0e5F7A/nDl/8eTRI0DN1+yxHh7VVVgXIjdXF1v7m5hOzDcyHMd19/w3yYh8mO8//v2cWfyGVYvdWP3YhZONiKGNE5TfMN9/AkesA9Ii/G8yLa2gkJDDzRv+z4JVFDc+ehrIPGUKMOPrV6/+DmYELJeWAWacTEsPzAjSx/LoccKEdGgQFBgAWgce0QjVcLDIzckOeOofFBBQWlqCPwmMpKS8BcQHodMVaZgxMOApEjRfU3sbmvLzFyyMefOacBGmqbHx1LGjYBQzMTFbnTuPxrcZgfWF83ssLP6sPD5Dg7jEUpD9DV+/ognru37jpgB//4L8PGCQJSKiFP1Hl8Aff/1an5mR8QH+S0srKSnGyyhgCukVKw1NTPAeV4To7OyMi3kT8+ZNeloqcFaflYHuNFdQSERMTGbFyiEsaoM04+LhYWJiQloF9LS2trbysrLgoMC16zYgkvCnJT0Ry4uEzAiasQe/7vKtBw/gUhw/IrOQyCsGl3UDn2GZ+GZBeFFV23rQArtez8XNXVZaunSpZHDQM8JIzH86ZuK8YoEWJ5KRNTc3P/Dx0jMwRHMh2CuPH/kFBQZuUtzs4Ow6wtUcGCXFxc8CnwY+fYrM+CFgYWHdqKgIhNhn/mQSMCM0L8cb2MEcui6a9VMMLloBlhkJFmEuXThXWVlBRkZ24rQVfjlyQDzyeyAmIUGSqbQ/Avq7jFydnfYfOjxgSaA7s717zU1N4KkG+D/ZslW9T1qs//r1Q3paRkY6sGF5edl/U284gDG1TGr52g0b+tx4DwrxgbcXDIrNv+X8QfbqdXV1Ib9Cp0p89xZ+nG7dBD2loa09qG3sQL4pSe+d3TyQX5PeJyJ2yV23O+LiSxmZmLCM2DNxwk/guHECgQr8sQ6DMCPWy4eAIZFjpCQUqKj4PEdAAIOCFifgng/NZNqsDx/ExCXeJsSLiIkDM6akJMMN0bugj2cgggOei4TU6rjoMHdX1x079Yl8NCDEN6+jw56HtrW2qqiqjblUrPj8OehZAFjNMGzjT4KwWLd+w4ZNipLLpIjMTZGAGT3cXPPz8zC4DWooL5mPI9DPnz9Bp6KlowMVEBcTg8FNkOHnkgYEmHs11dVb1LYOqdZ/JHhnzpwwYSLKvRYwSq2UlX0ZFfXIz1dWTh7vV19bUwOPLjM9HZoLEAHhJbitJtyLlyzm5Z1FRUNdX1dXWfH59q1bLS0t0Nvp6enZp00TnDcPhsBXL1843rjR1NSIXMjHPxvYYe5cQTBMprCwUOKYCxf3tO7zp/L8vDyw61OSk9rb24HX4EdEVHTvgYNospLBHcCYuGJ7Hfn13OlTYNNdPHe2trYWm3H7rrvJ7j2IZ+J/zPgTeFrEq0KwqRH3xp7uX7gR4c2Ojk5Qo9PR7VsFMDIyAXc8fuinpq5+190NMZiAFPJyc8fbUsPQ8MM9fuIEJY2dwIwwdoIW2aqhiS8Ag5+frw/Yi/AtV1RUUFNTS0nLHD1+Ev0zHAlUVVUFBwY8CwyAJocf7MFwkV+zdv2mTWC44LPcEMFwmRFsr6vWl+FAXmEteo92ZHkaKp2bmwPd4xZu/mj+woUojXEM7iu543wbpSPL3wS9XYbWF86fv2yNprCRyW4YcqC333a4CXSGJcTMjF7JAoFKeHhnLl6yBBQQPNXsrCwwjcES7/emD5Bw39iFPNCGaxTWKW1R5eTimoC/3c+CZOTkrDgsWiKsqq7R0d7+IioSOlJpSfH7xEQD3R2WR49BMyVS/9LSEvtrNgePHGFgYIBfoyLChebPh2NaOtqt6hr37nq8iIzYuGkzx4wZQG8TJ0z89f2x+LFJ5jvWwRtRi1jl2P2fWvxGYFBnpqcpKatg0AlG5MNKSkm9fRt/5PiJgvz82XMEoMsB7WZnffg7mLEKtzrBwMg8d/6SRSKSqe/jbtlfBy2Cl43w0IANJSQloRdPmzZtbPOFQW1DgoOehwS/e5uA3xYFQ5fsarkNiptXya4eVCr5YcVnhHpY7t8HgyRYNGcGE7thxgxOZLo6Jzvb0929tbWFmoYGhhr07g4XzlgdPXl6KJX+wwG8MGfuXLDd0IRiY2VjU9fSBqszPi4WfvDnQWHNnMUHbLhw0WK4IYg4MIKePHrY+70YGTk5uZinYHMKAgk2NjYUFhSWlZbg/RvEJCQ0tm1jYWH9nRYJFnd/UAm00XUbNoIh8yzw6W0HB/jSrU4c33/IkjCDDSFA0oYGB139ua8WhBjcSkllS2VlBe1kWnUtLeysa0PD/XseFgct8Xtaet/lOwbRibg1GOw/ZNqRkBYBOBXZnZaabHHwEHpahBc+Pv7QoGfYWD5UVDCu8PLOBPsJWvWAX80fARCJ8MrKzgHji6a+OTAjjFXe9+9t+xmdE7hGeRjOrSTB50+fQkOCoKkkJyXhCXHSpEnSMivAZAbFRvObayAaDEszOjs6IIGaXd3u4n3NUGL+ggXRL1++ehEFgy38unuPOfo7hIWGLBERGWxUgr8G2jrb9+42QRmkUlNLGxoNMvjPEZgLbIjNCbNgYUdHx/PQEPgGCRfpQAsA7S5ejC0zZ44ADHi/3/BLZWXY89AA/ycwsMW+efP+3TsNrW3qmlqgEInQ4n8nJ0zYtFlZVEziyKH9JcXFtlevTJ/O8fsUSlBgALR4MJyRXz3d3b5+/YpM1zQ3NYNmpKGZrLlNx/HmjURsjtMSuAl+hhHx3MZgJ8i+/1yg/o6fasRvKMTTIrIOExEefvTEqUHRIrwL/+zZVFTU8Ey4uLihGjP5+IAZS0uL0Xw14x/ZuOCM0zl54XXuvCWikisT417a2lzZrKxChzr50gih6ONHaNjQhjPS0/AmMxCi1HJpGGuBEIdZw2Ex44nTZyLCQrV0tnOi8IwlRFlZKTlunbGwoACDy3wCagLltS0tLS8iIy/bjMfMf6MDUEZr12/olS+wP0yipDQ0Nj17Gpv8c4uamqycfGzMm/NnrBLfvcVLP1o6umVSy5dLyywRFv7d974X2NjZdXbobtXQfODj7evtBRaDh5tr9MsXh44e50cX9QODC1p+/YaD8S69iooK64sX7np590rOExEWdubCxcbGxuqqquu2NjAYiIlLIH+qqa5G1ugUlZS9PO9CmZCgZ9t36hHw4s+74PoL4rGIX33Grrf85EdELcKrww1793teQ/Bgn84xA25aVloK5nN2dhaSee1T+afB3mccorW1NTcHu0YqMO/HsqquqWXy2zcwIt6wsz16YmzSyWZmpIc/fw5jM6FnC0hX6RUroVPIya8hFWUPhRlhME9Oep+ellaQn1dYWODr493e1sbEzMzBwTF7zlzoYksllzH9GkenubkZCn/IzIQO+e5tAtwBOQ+tE2je3GI/+ne/ed12t/neIVT7bwI0gj0mRvCKJn7BqtWrwVL+kJlhZ3PV5bZT1U/XViAjoEO5NQoiYqLo3aQQQFsEfgRrBb6Ol1FRRUUfD+w1s7axwy7sEhGMBCdBkJ6wOrvbaBdYx6EhwUBzhPcH/gIzv6en+8iVy/YOToTroXV1tUj2QajDRsXNXvc842JiFJVVaGlp+4so8f3nKgzB4X9+PHecb3vc94a3GKxghFfoh3CPT5/KWVhYi4uLkKijvWZy/1DEvnmNjJ0C84URSTaDe5aConrwk/vud1xglJ09R2B0agJfE/AGlhBDQxADHwGMZCtWrlqzdh2M9yTflzWI/hAfFws1e/kiCoyg3/9a8fkz/LxPTPS+7wmNho+Pn4+fn5qapqq6qrAgH9pKL4+QCRMmQvvE4GIIo89xCt2bnp5hCCGw/j5ob99x/66Hju5ONIV3m5ub7DJowQGD296wbsOG1XLy6BPS9glmZuaTVtgwrqD7vtbX29pYO7m6o6FF5FhQaJ740qXxsbFgBBAyIy70HLah19XWsbKx93ITSUtNxbu7b1ZRAena2dkRH/NmpezqX94LB7zjDoaAIn9wYnd3ZEREWWkx0CI5MhUwSFpEAEM7yFgBQcHmpiYeXqzh2dDwdfDPctzhWWAAvHLPnM0+jRO/FKGlvy/mRWjD19qjlgdHOuJsW1vr61fRkRFhkRHh9XX/pb0G1SW7GhrdWtCJg1pUGRQGZkYweP0fP/J/8uhTeTn+JLQMDq6Z8NRmcM1kZJ5KTT25vq76S0VZdkZyaVE+NL78/DzElYcQFJMm8QssmLdITGihiLebfe6HVHb2aWAooa+uxx3XMxf++Hi0JAFYl08fPwZbEknIRxwCcwVXy8uDiQosc+b8RUkpUu7wAxPh4OEjxywPFeTn52CXZYXQ0CJyDNcCMxL632IIcmnV1dX1CuLZ0NAABIQfSsGsFhEVS4iPS3z7VrqfZW5C3x0EnZ2dbxPiszIzjXebSeEilQ6ZFuGYioq6pqaGiYm5vr4OcbqA+3e0t4/tQu0wUVtbExEeBgfLZX+Jq0RLR79z92HbcwdBA12+cA4/EUxCgE0ADTUi7HnMm9ft7e3489M5OOTXKAAjSiyVHAV30X6ZEYQ0KMS77m7QhvAnWdk5xJbJLhFfPne+8GTavuVGQ31tenJCXlZadVVFd1cnHT0jByfvdC5e4NDpnDzk5Fgf4PcJ0UCLGKwPyi702Z8T4uIWLlqMD7j/DzsNdrm53EaCJw4IAyOTN9HR0NSiX70cFDMC+QKJ5OXlgjKaOHECLS0d0BYbOzszEzMDEyPLVBb4BrHzJzhqiIuNnSuEzZSLhhbhgJEJS3xQK0LvaOiWyB7bmp9JtRBkpKe/iIzYoadHWD1ZOTlgRrBkv1RWgpXd26DG8SIiHFtbmtPT0+pqa798qdyqrnnsxKkf1cEMnRYxONclUOLQLNva2jhmcCJ/CgkJUlLegv4hjzfcdnBoa20FKSO7TqXXn1au2Rwd8Sz57WvHWzfhEVj2nx13UABLNDwsNDzsefL79/gZcAxu2RDkobyCwnDiWQwBfcT0hhH7nqeHl+dd/F5rWjqGZavWrpBXFFzw34bQ/lx96JmmSMmul5LtO4QfctV9F+z+aN6ZM1fLr0Ff10d+D85duoy+/F8PPn7+jo6OstJSNNMLLCwsWzW17rrdgdFYWWXLgMGAoZ+/eR39IiIc1AFhS/0dIFrBKm/DRTktLMgf1EeoxLmaw+WEKqC2puZHlsGqL0hWPwxub77LbcfLV2x6rREtWy5NRUUF3Orr7TVHQABuBaPvBNzkFDawTldXU1MjUHZjQwNwt7zC2tmzZyPcTUIA70L94R0FhYRExcQS371zsLf/c5kx68OHu+534EB+41bmqWy/9/TD52+dOaifmfLW8eaN7q7uYydPDfm9+lxRwcbKFBUFhbhGYR2RLKQjil80Y35erpurC9jOeBE7W3DhemXtZavWUVAMECcCPeKjwz/mYb0BdPX00V+VkZbGP2fO/8P+6EFhp4Ghg/31U2fPoSmsoaUd8iywurr6pv31G45OfZZBZrsjw8NjXkcT2jJIYIjM9HRgAVBJ+J1/GJyoBCDHYLZjUAtGeHmBi+k579fgxFDDH4u8nz5J4rYPVH35cuHsGVv7m7+bUSDWFi5a9DYhAdrGajl5MGxbW1u/9fSA3oEz8FdWVjYOTs6pv+ZNRRMzAo1gxGC3FXfQ0k7u7OpE9kSamVvoaKnn5+eFBD1D73ExTtDZ2RkZEX7q2FH4UAyMU7ZuN+2zGCUl1ckrrmcPGWQkJ8BwBQ/8/GAkCzShd28TwCQFQiSco4PvSwq3JLhaXh6/e32sgGXGb9+/RYSFe7jdiYuNQSZlgAdB9G1U3T5rthDJ3/KpL3Y44p89Z7nMCvRXBQY83alvQPLK/OkAJcg+fToMG/NxM1zEQUlJqW9kfPHsGRioX718sWLlKvyfenq6k5OSwNwGnYikvcXgOv+8+fNXrZZbLi2DaDeHG/YPH/iChDTft5+Lh6e+vr6mqqqmpjotJQUsAKH5C9au/y3bdf+0GBYSnJOdBQcK63+xMKACIqLYjdWVlRVTpk5JT0t9+uQxkdTbwiJiwIwF+Xmi4hKo1lJIR4sTcGwyZcoUsD0Rj2LpFSsWLlqclppy47rdn8KMTU1NURHhYExAq0DW6CZRUh46c52Bqd+4YVhytHa9eNw0OSHa695dEOY2dvbEc9si7QTs5YjwsLraWvx5BkZGWVk5OQWFFStXDiHz2giBPC83R2/H9rKf7r70jMwKihrrlLQZmbE94ftQt8f0h4KcjJxMbH7BrRoa6K8CSdLS3DyoJMX/P9DZoXvy6GH8zmLiAAvlycOHYLm4ODnC+Awc9zY+PvbN67i4WMLAEDy8vKvl14AE6xUaB2R+Qnwc2O8Ot24YmZjOX7ho+vTpoB/JyMlnzOAEIkBPiylJ722uYPc4Cs2b32uPoIqqmrOTo7SMTG1NbXLi+6qqLyetzhL5UMI4GgXzP/vDB+wayCjSIvzS2dFBR8+AjYHE8CMG0p69+/R26GRnfYgMDxvUfNEoA3HaB6p6Gx9HaATwz11gaGHFN2ce8e5PMYny2EUnG6t9ca+eBz71r6yocHHzwAeCAuOjsCA/OysrBxv2NvNDZmZ19S+hmKBpQWtUWLd+dFZUBgvyuNhYhBZ5+QTWq+jIyClSDBRgcTgI9HPH4JYUB0yKQIjoly9kVva98vgPYDCKiIm/iX6FUoObmJmZm5p8/vTJUE8XbBmwm/B/AhsWbiK7ejVfP+mQqGloLly+Yr7bBMb8m9ft4EvZqKgEMo2ZeQqhWUQcYJc8fODj7OgAvZGRien4qdO9CrCwsh47eeqBjzeoDHIK8l3GJsRvOHPWLGQBJDc3ewEK7UxCtLa0TCSbyM3DAx+fjf1HGEpZOXlBIaGsDx/s7WzHITMWFOQ/DwkOf/6ccPcI0P2sOfPEpVZLSMtx8qD12CcjIz9oZX/72qnnAT5gIG9ar7Bjp355WVly0vvs7Kz2nzl4CTGLj2/N2nXAiX3G/ho/INfQ1Oro+k7HOpNgdYXUQvEnvtbXwvCCwbmhDWqUiI+NPXz8xAjV6i/AVg1NU6NdKJlxwcJFYB2D1fyxsBA5A40VzoAZyDtz4BA+Mzg5bzg4HbU8WFJc/OrFC8RdhoWVDRcbEYf+BeO3np7X0a/uebgXFmL3PoGFfuWabX+7QpGYLoLoVkvAlgcmys/LG2XB+Pkzds8CDw8vSO/FS/7b47jbfJ/JLv30tNToVy+JR80YNaSmJIM8DAsNQTaeISAnpxBaJCa+fLW4lOwUFrx9gJYBQBgWF+Rw8vDx8s0tKsiGJmF18hc/Hujm8NXAlygoKASvc4WE/pRNvdid8OraO4oqW0fhzd5EBXV3Y7NfbtikiP6q5ubmb9960Hjt/T8DHmlQYOCGTQPvFwQYmpjGx8V2d3fPX7DgyPGTg52mmM7BcfuO+x3n208ePWxpaQkNDsL6t3LMoKGhgdbPw8vDxMSM5xcQhp8rPufl5KQmJ8fFxeBddsWXLj105BjxnOOEAa+IYxYf/w9mxGF0aBFecrOz4TEyMDIUFxcpqfy3GL1u/QZ+/tn5+Xk37K6NITPCwwdVER4WGhH2nDCsPzXN5CXi0mJSsiJLV/bnfkcEXyrKUxNjUhNj05PjW35GokOA1Z58fMIiogsXLYLGICAwl+rPdLMjZe7AAREdjk0aJyYhgQSVQonM9GGl5vk/wdp16/eYGK3bgGq/IFjNmzYrAa9lZ2UNmMa+T1BSUpqY7QEi9rp379WLqM7OzvLyMlfnH+vdFBQUNJMnk5ORgakOA1uvawXmCuro6i6VXDaE9+0PiG/HJ9zWsVGjRfivpLSEihL6Pk15WSmoacIqme4x32tm+j4xEQYh0n7YAQHPHL4UUIgvoyKbCKaP6RmZRSVXgr28SFRqsN4mba0tGckJQIgpiTEV5SWEf6KhmQw8CGy4REREWFgETcz58Y8fzEjylZbf8bkMdHcGHMgNcuYlMzNjUCGg/2+hrqXt43Vfa5sOmsLbd+pBz2luarrtcOvMhYtDe0cubp4jx0/s3mMONjL0//TUNCSWLUiVhq+/7JADvgarSkxcYlX/k5jDAeL/2NDQ0N3VhZ8oH2laBIARLSwiUldXy8DI1GtMUlTCZiUtLiq6YWc7OsxYVVUVGf48/PnzuNgYGKvw59mmcYpJYe1lwYWi+A+Csss3fq17GxOZ8Do8PTmhu+u/e06aNAl65XJpGSlpaaF588fhEsowMXqaMe5VKAY3vEiiDnCLoOhjoer/U+DuIUNymdTTx4+VVFR+z3D/O+jp6bdt3+F488ab19EonX76Ax09/fqNm5DAP18qK0E81uKcCnt6eqD/MDAwsrGzg6Yb0c1LyOzV9+/fLcx3t7Rg39ry6DEhUnt09wKwf2Njo8zKVSnJyYuX9F5PAA4yNTM/aLEXeCrp/Xsg0P7uA0b3lUsX6+tqQcdp62wHouHm4UFfjY+FheG4JebUlGRCC4CXXxDYUHy5HM+sQYd+qP7y+e2biITXEdmZSd8I/Pz5+PmlZVZIScsslZQcPx42I4HRY8aUd28w2N2+4gMmF+yFr/X1f4c+HwWAlerp7m5kuhtNYeUtqk+fPK74/Nnh5g1HF9KkMQISHEIOrOGDlfXHunBC/I/NrBZ7zDx9fNnY2EdOMBaXFLe1tYqIiTs53NykuPn3WsETvn7NBoaKG3bXPO57/14AqPz4kcPd3V0XLlszM0/p6uxUV1XxetA7hHCfQFZUgBORCKcIyMjI5y4QFgeFuFyOhW3QXm5NDfXREYGvwgMKczMJ7kkGYn/N2nVrFNb+/3jO/dgdONLGdFtrM7JRWlRcfFAXgrlH92/tBTXmCgq6OPW9ueV3kJOT7zIytjp5Iic762VU1ICJwsczWFhZVdXVPxYU0jPQ09HRPw8Jrq2t2W9u5ubphYRjITktwjEQE+UkSlZW1pSkpJOnz/xeK+AU491mxw4fevXyRUZ62vwFvYU5WL6rZGVl5eSRXympqPyfBR87bAnKsc98Cd3d3XExMdgVlfAwkOf485RU1ItEpcBkFl22ipbuxyQ++k4N1JwY+yI6/Glywms4Rk4iUWCBEOXWrBlXqaJHB6OkGdOT4nt6ujFYZpQY1IX19fVMfUWW/oc+AZJhwybFAP8nvcId9ocVq2T9fH2ys7JcnZ2kV8gMNkrjuILJ7j34Y0EhoUvnz+VkZ588duTy1WsjQYtAUm+iX21QVATtRiStm5q6xo3rtpUVFTeu2znfcSf8E3BlfFzM6bPne11CT0/X9OuCb0tLy8uoSCDiVy+i8BsxAXQMTKKSq4AQF4lJTZo0lHhcoA1fhD6OiQpuavwxLwzjJdjLm5VVRiLo4R+Enz1hhEVjVtp7eOXi4h6sN1NTY+M/zTgowAh/yGIfvKKZbQSA6Y04fj998kRFVW2kqzc6AKXzsbAQSB/oxNnRwdDkx/5fUtEivGR/+NDW1m5obGp98TyR50ZBQWFoZGJ16kRE2HPQ5si+cgSxMTGSy/oIelRQUKBvaITBxRyKDAeBGBIb84bQIZ912gxxKTkxKdm580X+W/YZTBcGs/1N1LPQp16EVrPQvHlg/sOYij6t8cihuroa83P6eEwwShoB+QIEBp9Qra29jZrqj/SHGkOABed48waatNQYnOO3pJQU2Gj3PNwV1q3/a2QCMH5JcdHbhARnJwc+/tmycnKkvb+HmysbOxvYy7k5Ob+byYTQ1N5264Z9TU01yMZbTs748zXV1WK/TS45OdySXS335NFDUIhJiYm9VlTElg1xRQWPLxVlYQE+UaGPmxp+7I5nZWVVUtkCnDhHYIDwS6MJ4ESTXfqnzpwbk2lrzH9eOyP8Nh/zsYED5gw+PPpfk9R8NME7c+bHjx/RlwdJ9TY+vqGhwcvz7oBb8f4UgOI7eeasyS6DkuLik8cOz+CcIQA9n0SCseHr12ww1U9bPXzgq6o+QAQASioqAyPji+fOhAYHFRYUzOLjQ84DGXnf9+TgmIHv/GAsP/LzJVxRmUhGNneeMLAhmMws7D+SOA+tt6YlxgQ/9kx59/pHFukJEySWSm7bvgP09fjsYldsrxsZ6N3z9h2Tdx8Nzfi5rKi9DRvAY7bAnMFeS0FO0dXdNXC5f/gV8msUIsLCwKZGU5iLi3vdho3PAp4+fvQQ5AMLK+tIV290QEMz+fxla2N9/aamxn17dns/eISECh8mLcJ/tx1vTZyA3R+tr7vdGkWyNiAgJ4eb9XV1t+yvX7O/gZwUFBKSWi4NFZNbo/DlSyUoxPz8PCTQ0aRJlAtEloG9LCopS89IbJvQgAAejHkRFODjWlz4I3A6LS0tkPK2Hbr8I+BYSkKA+aK2Vd39juugwhWSCqPBjBXlxcgBD+/MwV5LR0/f1Ng4cLl/+BWKSsqHD1gsXbYMugGa8jv09CMjwttaW++4OB8+RvoQ9mMFUGRW584ftNhXWVEBHOTqfhcbKWt4tNja1hb96uW+A4ce+HjLyaNat6Whodmpb2BjfTkwwH/v/gMsrCyvXr6MeP48KioC5GdcbAxSjJaOQUZeEeThYjFpymFPInV2dkQFPwr0u1NV8SPYBx8/v86OnSqqan/KnMlGxc1gU69bv2H0berRYMaqSmzcZvgyUPZSQlDTULe19hGx4x8GxNJly6HLgXhEU5iZmXmruoYHLuK3mrrGzFkDh5b4U7BYWHi3ufn1azZpqSlnrU6dOXdhmDe0uXxp4sSJipuVlDdteBIYhPKqHTv1XZwcGxsb1VWV62prCaMCT2WdBmwIP0ILxSaSwrBtaW4MeXIv9Mm9hq8/dqkLi4gamZjKoWsM4wpnL16yPLAfhrRRft8fzNhnOkpSofoLNh7J0Fh/6lSWmpoaUtfo/wKKSkrnrE4vWLCwv2A2vbBVUysw4Cl0WmfHW5eu/lXpvDcrq3wsLHwW8DTwqT8f/2ydHbpDFowVlRXx8bHnL17OSE8bVMQzOjq67bp6N67b4lMKc82cjUwgzppNsr06rS3Nz/zcnj30aG1pQj6O7Go5QxNTUbHB+RGPH0yZMnWZ1HL47jb25Us/chgNzVhbhU2/y8Y2FGakpKTs6enp7u4mJ/+DXe3GCmDrRYSHbdu+A01hKiqq7bo7ba9eeZuQ0Od2tz8a5hb7y8pKU5OTr1+7KigoiGWKwdMiHBw/bMnFzbNsubTSxvX+z4IHVQc9g11urs4tLS0C85bsOXaFfTopkwO3t7UGPfIIfODW3NSAwXkLbdqsZGhsMmpZoftDZ2fnxXNnQKsP+Q66evqqyorrNmwczZUiLN1MwLeAkUEbbvll8uBNaQQ8vDzFRUV8/Gijaf4DHuJLl4JKamhoQBncaP3GTQ8f+JaXlTk7OpBqv+A4AXQqq3MXtipvBjM2IT4O2XEwWFoMex5aUfH5ccAz890m9g6Og60DIxMTbinmVmFeJhUlNak6XWdnR8jje/6+Lo042xk0hIqqmtnefTNmcA547Shg0qRJaampw7yJiKhY4ru3EkslSVIlNBgNIdaBC+075IACixYvSU1J/seMQ4PeLsM7zrctDh5CUxjow8DQ+NTxoznZWb0SxfwF+NbTg8zuIdFwB0uLYLhcu2K9y8iIkpKqvr6Ok3Mois/AyNjD3a29rc3fx2Xn7qPD+TgYbHKu9vBAX38f5/parF/0xIkTQSfutTjAw8s7zDuTFqCKQCkPZ9nH8sixIYj04eAnM46kaEQ0Iw3NECNziIiJnzt9csu/cDtDwsxZs75//1b08SPvTFSOAdIrViCR+l1vOy2Xlhmfnm5DA4yvyAFh8G30MDXaxc7Ovm27ro6WusPtIQrqKVOmamppu7m6hD/z3bLNaMgeOa0tzSGPPYMeeTZ8xaaaAmZft37D3v0H+GcP2jFuFMA/e3Z+Xu4w0xssERZJSU4a2nc3BPxcgRn5dxryIg8tLW1HR0dXVxfxzGT/0B+ERcXeJ75DyYwYnOO3uanJp/LyoMAAlPuvxy06OzvT09KSEt+BLYZkd+Dk4mKeMmWwgtHr/r3ioo9hUa8unT9rZr5vCF4WeBgam3rd8+xobwt84LbN8MBgLy8uyHke6BMdHtjWig0JDDpRXkHBfN+BPiNQjBNwcHB8/vRpmMyov8vw3JnThJuIRhQ4ZpyAGcmlaQwSdowwlOZgoaah6efjraWznXSV+j8CGMUnjx6RlZMnnloAjwULFy2VXBYfF+vp7rZm7bo/Mcd30cfCxHfv3r97l56WSrjjGHhEdav6YGmxqOjj/bvul67YhAYHcXFzD3Odl42dfYuaute9uyH+Xspau2jpUIUFAJEY+zIkIuhR7ocU5AzI+Y2Km03N9oxPnUgITk4uNJuyGr5+9fXxNuxnF9a06dOhKaK3foaJ0ZhnpMBFAens7BiwZH+Ajnrf8+4/Zhwy9lhY2F+zOX2ud1iX/mBgZPw2Ib6urg4GJB3dnSNaN1IBagvSOAkIMfFd3c9sMwjYp02DJgQ/EkslGQlCN6GhxZcvoh76+qhsUSMnJy/Iz7M8SgI3eBMzMz9fbxB9zx56aOzcQ6QkNg94wuuXYU/fxUZ1/dQWU6eyqGloaGhpD22uc/SxcNHip08eD1iMkpLy9auX/TEjYLvuTk8Pt+Esc6MHsjYNDWEERSMVzpu/tXVYSbhmzOAE+45jxgwSVer/C9CXWlqa29raUK6DwbAMNtrzkJAHPj6KyiqDytszJvDz9bntcIsw/gINzWRRMTEJHBvORFTG4C0juOGVSxeEhObt2Wehorjx0dNAktSWg2OGksoWqHPQo7tK6nrUNH3Y5jkfUqLDA95EBTf+DP0AgldymZS6ppbCuvV/lhMbyOTq6ip4mMSTFFHhUuMSKQDWjPXFC21traMQTnw0ni/TFOw+XCSs0JBhbLr7qvWlcxcvk6hS/3dQUlH1f/xIU3sbyvK6egYvIiNbW1vu3/Uw3WM+onUbJsBqdnZ0QDreXEHBpZJSEpKSixYtJsdNTA/Zqbuzq2uDgpyBodEq2dV7zUwfBzwjYZ1Ndu95/NCvuakx6PE91W3G+PN1NVUvQp9Ehjz6/HNPLWD27DnKW1SBTMcq8MzwMWXq1JqaGtaBtuRDsdramilTpvZXYPacOXm5uSBCSV3B3hiNtemprNivs2Z4zAhGkKiYOPooCf/QC5JSUj5e98EEQ7kUxsrGpqik/PCBb+BT/y1qW8dtn/xSWXnO6lRPTw8nF5e7pxd0LQwpYkZ09/Roq6vBcKKiutXEUN/Ti8QRX3h4eTcqbgYbM8DPfZPaDkoq6qSE6ODH95PfvcbnXWFjY9u0WXmzsorQvJFNaDMKmDd/QWZGOowxxIvx8fPn5+VNWdovM+rq6V+1vnz9pgOpK9gbo6EZkQzfwIzfv38fzjZEMXGJOy7O/5hxyFi/cVPws0D0yb61t+8ICXrW0tLi5upy5PiJEa3b0NDZ2Xny2JGGhgZqamobO3tS0SKoRVUlRbjbXov96qrKD58EjETlQYnDqNP4tc723MHSovzykkLkPBUVlbzCWlU1dSlp6f76S3d3d9L7xIT4uOysD5UVlV1dnTSTJ3NxcQuLiMC14yH0bC8sXiKcEBc3IDMuWrQkLTWViEc3Jxd3aUkJqWvXB/D7pkfwPWZwY/1Ou7q6yspK4csb8n2mTZ8+c9asuJgYkD+kq93/ERTWrbM6eUJcYinKOGP09PRqGpruri6R4WHqmlqjsyY4KNjZXAXbCg5OnD6DLNEOnxZb21o3rl3Dw8Pr8xC7aCAoKARiZyQynnNz88wREMjOyop79Rw5M3uOgLbO9s1KyvT9TOxCD3oZFfX61cv4uFgYsXr9NfHtW7DQ4SvW1N526MjRcZXbb8HCRc5OAwu9adOnJcTHEi+zeAmwZ8pIG9Sj4c84k2/uxIkTv337VpCXPxxmxODCI+833yMsKoqkPfqHwUJm5cpXL1+oblVHWV5NXePp48f19XWut53OX7Ye0boNFkGBAaHB2FA3Glraa9dvIMk9b9pfD3j65Mz5i/is6AZGxtYXL9jfGvReQOIICQ66ePYMMB0GR9bLZWT0DYykV6z4vSRYWkmJiVGR4VEREXl5uYR/YmVlXbREmJOTi5KK8mv914L8vJTkpI6ODvc7rknv3z94/GT8kCMdHV1Pz7fW1lbiOz6AQE+fGGD1X1ZOPjI8fJSYcURBRU0zjYP7U1lRfn7eqtUDyOkBceK01ZlTJ85fGl+99E/BipWr9u42VVLZgnJxEyy7bTt22Ntei4uNGSHpNDSAFQm1goPFi5fg8zoMUzC6uzq/iIowNTPH0yIG5xQxadKkj4WFpIrMVvXly1HLg5ER4Uh9wPjda9G3n/bbhPjgZ4HPQ4KrqqrwJ0ETiIiKLZeWkVm56ver6upq4bF4uN1JT0u1sbY+fuo0SepMEixZIpyS9H7ZcmnixWjpaJubm4n40oPRc/2aDalr1xujtPbPJzAfmDE9NWX4t2JkYlJUUvZ0d/tT/OzGG8Au9vW6r40uAA9g0+bNDx/4Vnz+7OzoYO+ANmXriKLh69dTx491dXWxsLBcsb2ObGEcDi1WV1Xp7dDp6el58Trmd8+SXUbGLrcdL1pfHX7NQbBbmJvV1WK39M1fsOD02QvCIiK9yuTl5oBR/PTJ4y9fvuBPsrCwgqpYJSsH6pKI7GJmnnL67Pnu7u77nne9798zt9gPYm341SYJli1f/upF1IDMiJ1qTEkmUgwGdfZp08rLy0Y0ZMbPWDsjvD1wsZhkdERgbk4O8dEAJcTEJWAMf/M6GkZOklTv/woSkpKPHz5QUduK0reRjIxcV8/gwlmrjPT0hLg4uHyka0gc3759O3PqJHAZBQWFtY3d8FddwsOeO968ISIqermfqJSz5wgAF3+prBzmAr293TXbq1fAOqaipj5oeXin/i7CGra0tAAhPvJ7AHIPfxIoYN36Des2bILqoX8j491mPl73W1tbHj7wgXcZTp1JiCXCIteuDGzqqW7detX6MnEClVyGzemmNlAGnuEArxlHlhoXiy3H4NJdgZxeLrNi+DcE4WNnc2XatOn/YvAMAZraOt73PfUMDFGWl1uzxtf7PoxGrs5OY86MLk6OyUnYJL379h9cNLwgkpWVFZ4eHmC06hns2qqhSaSkvqGRy22nIRunHR0dh/bvC/B/Asez+PgcnV0JwyaWlZZ4uLn5+Xo3NTUhZxgYGTduUlRSUf1dUaIBB8cMWTn58Oehnh7u44cZYSRjYWX9/OnTdA4OIsXQrD4DM9raXBkNZhzpiBIsLOxcvPylRfmvo6NJwoyAvfsPWp04brLHHIyLPyWvxTjBYmFhP1+fQeXy1ttleMzyUGFBQVRkhOxqEmcoRY/4uNgHPt5wAEpK46fX+tAEY1pqyhXrS81NTY4ud/j4BhhfQe/Y215rbGykH3z28/q6Ol0dbSTSz4qVq246OePNpuysLOjhkeFhyO4dMOSlZVZsUdsqr7AWiTYwZOzYqQfMWFxUNK6iycGnex39CmQN8WLQPuFxEYlAwcXNXVJcTOLK/YofESVGIdiOzOoN91xsY9+8bm9vJ1WQglNnz/l6e8Hj/seMg4WWjo7XPU8j090oy8MoLTRv/ofMDHdXF+hpYxWd7ENGBlijcGBqvhc5MwRa/FRWZnnQouJzBWjhcxcv9/z0rCYOkNhuLs579w8uOk55eZmOpjoS5gfuAKoTqU9ebg5Y1s9DQ5CPQ0dHp6auuWPnTs7hOW/gAd/X7Nlz8vJy77rdGT/MCDU5dfzogMy4YeOmoMBA4rF5wFgsKMgfcEgbMkYvCtkqBcX7rnZtbW1voqNJ6K0NT/nCWasZMzj/LcgMCvPmL/Dz8amrq0MZgAeDtSgN95nt/lReHhL0bJSTcuCxabPSwwe+nZ2d9+/ePXTk6BBo0c7mSkR4mLCI6Omz59+9fau3fVtjU+OCBYvWrlsvIiZG5K2Xy8jcunEd3hq9msvJztqupfHlyxcQg/B2Ojt0MbhNO5cvnH/q/xjRiWxsbEYmu9U0NEk+ukOPOH7EMvrVy0+fysG+Ju3NhwZWNram5uYBfXdAoZ8/Y0X8VlAm+f37EWfGUQD7dM6585dkpSc9C/An7T6WoydOvXub8D4xcVCz1P8wb8GCzPT0Pn3o+gSM4aJi4onv3nq6u69Zu25Q5l5DQ0NKclJJUVFFRUVbW2t3VzcY8kzMzKBroBosLGj3bGD3LCorP/T1feT3QFtnOxJhBA0tgjA7ffxofGwMOcWkuXMFwMx8/NBv2XJpta3qjExMULfnIcHnz1pBfyNCkTq4WC/6u4zQVDXrwwfNrVu+1tdTUlLa2t9ct2EjiFMXJ0d7O9vWVqyT9tSpLIYmJjrbdSlHJs6bksqWC2fPwHv5enntP2Q5Em8xBCyXlgFttGbtWuLFVmOdFsNWy/dLFAsXLb7veXfkphpHY980Hhu2aAMzZqSnw1gqMJeUgTbFxCXc77g+eeh3wfoKCW/7dwNalamhAXpmxOAWIt4nvqupqfZ//Ij4kgUCkEUvX0QFPHkMNEHEaJ0rKKiopCy3RoF4LBYE2jo7QoOCmpubb9rbofGkATPF0/2O/5PHcCAgMHejouJSSale+QAWLxFGgkUTp8h16zeoKG5Ew4zQwrXUVYEWaWgmu7h7LJNaDk9g/9492VkfMNhcwTRGJqa7jIxH1BMbRCh82Ac+3n6+3vsOHETzbEcBQHmOt24MyIwqqmpgdxNhxll8fIUF+aSu3X8YjQxZeMjIrne/aV1dVQEG0YnTZ0h7c109/cbGxrOnT1oePT7M2ev/H2jpbPe656m1TQdl+dlz5siswO6i8bl/D3oddHsihWEItL54vrysDPkVeiY7+zRuXl46OjpyMrKGxsbKioqij4XAntlZWfADfRgM5AGHTHp6enVNLVfn22GhITt26gsI4BZ5+xKMYPiDxIuNedPS0qKrZ2BsuntAdhiQImE88PX2Ij5Tlp+fp7VVrb6uDhjQzfOexFJJx5s3bG2uIMGbQW5bnT2PMtXtMKGpvQ2eKpjzoL/kFQYgo9EBMFppScmA2UDBOKisrCRSAPo4OQXFgIb5kDGqUd7IyMg2qercuXU5+uXLbduLSJ7HB/rMLiMTywMWoIaWSi4j7c3/SixevATUH3pmBOgaGLx5HQ3W8QNvb119g/6K+Xjdd73thEylLVi4SElFZZmUNAMjI4Zgyg+DzRnfnJAQ//jhg/fv3hV9/LjHxNjy6DFZOXniddiyVR00YG1NzfVrVx2dXX+nxdiY1/fuelRWVH7//v3w0eND2DvYH0VC01LetIEIM4Kg1tXWqq2toaKmvuPhOWeOgI6W+utXrzA48/nCZevRZCgwOecKCoFQha9jnDAjBufyDcMVDLHEiylvUfV/8khJeUt/BXh4sFlFBYWESF1BLPARJUZHNWI2qW577HPna13NbYdbF6+QYFNBL7Cxs9va3/TyvBvz+rWSypZ/3o7EAaIGbNgAf39FJSWUl3BxcUMfCw0OeuTnp6yq1mdQW9ChQItwMIOT8/CxE6KiYpjfVkKQY1o6OjCv4Cf2zetzVqdqamounjsLNibxoCGUlJQ7durZWF+Oi4159+6tmLgE0oDLy8uePHoUGf4cxmBWVrZzFy9JLhtu8JE+KTIoMKDPkEUd7e07dbZBNUAQ3XZ1Y2FlVVy/trQU650Hn9H6mi0z85Rh1mew0NDSPnnsyOvoV8P3VCcV1iis9fTwGJAZYcDeqrKZCDPyz56Tn5c7wsw4EvfuC9DotfXMbl45lRAfN3Lp3sFILCku9n/8UEx86b/APMQBtt6lc2fRMyMG5ysXFRHe2tride+uye7ewfo/ZGa4uWDTGC1avPia/a3JYOz0Q4uEx1LSMp7eDwz1dMvKSi+eO3PXy4d5CjESWbdho5+vT1lpqZ3NVftbjiHBQWGhwU1NzRjM95WrZHV27CTVNmc8CCly6tS+AwjuNTNFdrBYnbsA5Ki8cX1TUxMcgBA2MDTu85KRBlDLhbNW7e3tjx/6mZgRy6wwahCYK5iXmz1gTMKJEyfKrVn7PDREYe26PgswMTH1SmtBQoxBzPT1Spr+vu6fyoqhTd+56zlCcdu5eXj27j/off8eDO/6hkYk7yd/Dejp6WdwcWZlZgqiDo/KysYGiunJo4cgNsG67BUN0M3FBYzo6dOnX7t+c1BzQHBbu5sOWlu3NDc333Z0IB4RErqN/i6jU8ePAhGDsqCiohaTkDA0Npk5i2+kc0z2l9jT5bZjaAg2ITKQIAsLy04d7Y6ODni8Nx2dB7XMRVrQMzCAWfAs4KnfA59xwowAGLruurvBEEu8mJi4eGDA0/6YkY9/tvd9zxGoHRaj5+mNBxk5menB00f37CgtKb5310NXT3/k3ktTe1tjYyNYdt+/f9PV34Xed+//CuoaWnbXbM6cv4D+Eu3t20OCnoES8XR3tzh4CH8e8c6Bgx16BjSTJxMRib8fg4Lg4eXdsVPfyeFmZHjYVg1N4uMZ0M1cQcHsrCxyCorouISxTY2dmZFhfRH7AEH8glg23qXf09MD1ut9nwdjnttvq7oGMGNxUVHiu7fDTHxIKmzarKSiuHFAZly0eAk0MLD/QOj8/tcZM2Z8Ki8fkfqNiWYEiEhIr16nFBni73P/3nJpmRGdDYRBG7pu0cePdlexDj1HTpxEGUnh/wdgtzIzMxXk56P/IpiYmJW3qIIkDw0OUtfUwu+ELS76iGzqACN9sLSInNHZvuOhn29tTY2z461L/YR4wGOXsck+s92VFRU+Xve1xy61ZFdXl4W5GS72D6uKqirY1ECLXFzcXn4Px0N6PyBrDhyJ+Pn6jBNmxOCmvO573h3wWzt15uyVyxf7TABFTUMzzLx7RDCqXjuEMN53IinhTX1dzekTx5zd3In7fwwfvDNnnrlwsa6u7uTRwzCGK6uqjsOI8GMIdU1tV+fbg4qYoKGlHfjUHyxfDzfXoydOISfxWcWBMaeyssBDZmBgpKaimkRFCUbuJIpJWL+ZCRO+9WDRBaW7u5oam1pbW9pa2yorP38q/9TQ8JV2Mi0w49uEhJSkpMXCfZuuCEBTiEtIQEl7W5stqmpUYzTmuTg55uXmYHCuY4cP7AeKnDGD0/fRE+KhE0YTKlvU7O2ugcwHy2CchLNVVtmitHH9gMzIwMjYX148aFHwqEegaliMqqc3IegZGS2tbI6a68JQduXixVNnRyOHLFjTV2yvp6el3rSzo6ahVlJRnT1nvGcxHx2wT5tGQUFeWlqCPug6LR2dmoamm4tzVESEprYO4oOFX5rw9fGaNGkSKEFyABn5RLKJP7eiIK8/RCJOYE7o7upqbGpECjMxMc3i5//aAP++3na85eTqRrwau4xNE9+9q6qqcnF2MjPfN/RH8Cs+fSqPef065s1r/V2GxMNHp6Wl2NpgzRGZFStuOzl0dHSwsbH5PHw0fmgRsEVt643rti0tLcHPnsHxWFfnB9TUNR4+8EUfYf53gEU4tDAfA2K016YJISKxXHOn6X3XG69evph11wN9LNVhYsHCRfBTVlrq//iR622nhYsXD8qh728FyMYH3t4HDx9Bfwn0sSePHn6trwd+BEmOwS588dLR0Tc1Nc6axWdkasbNzdXU1ARk0dTY2N3T09nR8e37956urtKy0rzc3JLiYjp6+oULFkouXy4sLEJJSYkXfaEhwcYGerk5OS+jolbKyhKpw8xZs1bLyYeHPXd2dNDetp1pGFPJIGHfJ757E/3q/ftEdvZpUsulDx873t+OYxhfI8PDI8LDkG0tlFRU+fn5wOaTJ0928/QiVWAIUoGLm1tMHMR1PDDR+GFGMDvq6mqH461NTU3d3tY2gsw4Vti+a292RkrS2xg3VxeQLUQ2A5EcnFxce/ZZgB2XmpJiarRr/vwFsnJyYz5ZPobg5uFpb28blNcbtEtN7W0ON+xBWwHTgQAHY1lq+XLgtcqKitVyvwQry8nOiouNSYiPb25qAhsZDM/FS4T7y+ezdt36+QsWZKSn33G+Lb1ChoyMWEPVNTCAwRUoGGTRSauzKCuPR2lJScybaFCIdXV1IqJiK2VXH7A80ud6DlAnfITI8DAgxC+/7tBgZWWFsRauuunkPD6ToII0A2Z89zahrLRk/BD3MB08f6SxZmMjVX3wQBrchFHz9O4FeN/T1o579LYUFeRaX7wwZcpU4vNKJAcNzWTJZVLwk5mRHhIUVFhgKyImvmLlSi5untGsxjiBmrqmn6+P2d5B2KTYnNS+PtXV1UBhl22wCyZyCmuBGcvLy6ATcnPzxMfFxsa8KcjPnysotExK6sJlayIzvFVfvkxlYUlNSX4eEkJFhdWPYNUGPn2qpNKvuy8A9N2mzUqP/B543fPcabALTRB8EBrv3r59Hf0qNSUJaALk4akz5/obEkAUR0VGACFCecKMfQyMTFNY2D/mZ5OTkwMtwpn9By1XriKmcMcQ6zZsPHnsKEiBR35++w4cHOvqkAZgZnR0tI/EncdYMwJoJtNesvcw3b65pvrLscOHLl65OtJZwfrEvPkL4Ofbt2+J7976ent//vRJWFR07lxB4pGp/jLMERDw9HADImBkYkJ5yaRJk7S377C9egV4EEmhtXjJEhjDgeNAiYuKiklILjMy2T2Lj6/Pyz8WFj56+AD0GgUFRX19HQ8PL1jiCuvWg8A8euLUzeu2QEn3PDzgDHGPAqhDaHAQ0JaN9WVb+5v9FSssKAB5i91J3dwM1uW6DRuOnTzVnywAYz88LBRMZjCxCcNhcHDySMrILZWWnb9IVGvTj2D18CqvsHb8OAz+DrBY4fPC+AEP/K9hRmgVbW1tI3HnMVubJgQLKzuQo4WRRmPD18MH9l+4fGWUlSMeYAyKSyyFH2ym88TEzMwMD7c7wBfCIqLzFiwYiemM8QY1dQ2QjbuMTdBfsn7jRl9vr4rPn11v37a7eQvOyMmvAfnW3t5ud9Ohz+geYPnuNzfLyEifNo1Dfs2a/YcOg6j8WFhQVFTY0dEZ4O9PQU5+5vSJ+fMXAm0BY8L9ifu9MjAwbNXUcnNxDvB/YmhsQhiWAugyIT7uTfSr9LS0mbNmLZeWIa5bk5PeR0aEhz8PhSrhT0LDEBBatGyF3DLp1Vy8P1g+I/V9VeVnDG4diX3atKvX7NA/tDEBfLnAjJ/Ky2PfvB4wU9UfAYpJI7U8PQae3n1i5mwBGyfvAybaDfV1Rw4dsDp3QXzp0jGsD9hHUAH42a67My8nJynpfVBgQGdnp4Cg4MJFi0BL0o6blGykBRL2rq21lRr1pDgZGTk8pUvnz6WBafo+EUYReQUFYMamxkawQMGIIyxcW1tz/oxVSlKSrPwaVXVNfHT32XPmIH4CINvLSks+ZGYWFuSHhQbjsoIUg8G+WVmZiYnY6go2NfaTx3W1tVATj/veebk5b15Hx8XEdHZ1SSxdqqKqdvrs+f6u7WhvB0sZCPFFZGR19X8pTMGiFxaXWiqzWlJaFkznXle9i3uFHAB9Ay3S97WFfFwBZDI3Dw9oYb8Hvn8HM5rv2z9Cdx57axqPWbPnXnPy3m+k9bW+9thhS7O9+wa1mXeEAI1+zty58APHIIKys7LSU1MeP/QDluTj4xcUEgJ5MjoRpUYNKlvU4AMOylVAbo2C9717paUld5xvAzNycfMAzeXl5j559LAXM/Z095SWlBw6erzPFJIg1cEy5ZjByc3zIw5TTvaHyxfOg8V01+3O3v3EbEBKSkogaLDrX718sXqFtKgYNimzjZ09kZkBoGkwloEQwcRuI/AZZp7CIrF8FdjLohLSk/pZIwIkxL5EDrZqaEr9IWksVbeqX718KSw0BGT7+Em4Og4xjpgRwMs3x871wWEz3crPZXY2Vz5/KjfebTbWlfoPIHAWL1mCRMHo7OgoKCjI+pDp6ny74vMnVjZ2Pj4+9unTFyxchD5C9fiEhKSkj9d9DW1t4ivChABjU1df3+rkCRg54mJjJJdJySusBWaMfvWyvq6O0JOGlY0NOmdIUKCaOjbwLXATLkrjR5B4ra0tFBSTQK13d3cBQ4pLLBWaP19grpDCuvUg2IMCA7eoqc/gJLa6sn7jpocPfMvLyiZPnkwkqG1BQX5kWFh42PPUlGQkThoCMJOlVsiDPBRcMHCgE7Cgi/Kx3t3w6Q4fPY7mKY0HwLB37Yo1jPEB/k/GcNfQ+MdY+jP2CW6eWY6e/sf2GWRlpPj5+pQUFx09eXocTvCBlADBiI+AVF1VBf2t4vNnB/vr1dXV0DOnTZ8G2gd6MgcHBwsLK3rjdDxAUUk54Im/sqoq+ktWrJIFC7ogP9/d1QWYcfESYZDbXV1dgQFPt/+aokdaZoW97TUwk+NjY0A5gn23cPEibR0dwgkK4J13CQnwAzXZqKj0MiqqpaXZ5baj1Tlim7vJyMj0dhlanTgOdn1IcNA6grCMyNoazgPxeXFREeEl8xaKSMqsXiYjx8E5CF+W6KhQhFUPHDqMfsFqzDFt+vTlMjLRL1/6eo/lfsrxj9GOz4gGTMxT7Vx8zx/fFx0Z8jYhQX+HzqkzZ4XmzR/rehEDCysr/GBw4TYxuFl/YMny8rKPBQVvoqOrq6taW1ro6OmnTmUBlufk4poydSozMzMDAyPQwdju4+7s7ARDEmyrxoaGr1jU19XW1tXV5eZkb9i0iYgt+Tt09QyOHT4E5LhRQb65uRk5CbYqITOCvfzo4YNv37/19HSfOX+hv+laaJDiS5eCVKyvr2NiYt6kpORz/x48yawPH4jH41uxcpWvwFyo/JVLF9YorO3s7Hj18mVkeNiLqMh6gohV1DSTRZdKL5NeDSYzPQMj+s+Ix/072BVwoPUBM+GNN6hragMzZmZkwM+8+eO6W40hxpc1jcekSZRW1g6+nrddbl4BObZ3tyk2V7qm1rhicCIAzcjHz98rQENzU1NNTQ3wD5h7OVlZwD4NDQ3NTY1tbe3wuaioqbCJs2kmA1lg82djD2mogDWpqCmpKOGBTJo0iYKCgpyCHGQO2UQyMGDxTwMUFugXeO3Gogu7J7m7pwMM/o6OttY2ONXeDuwH1ioW8L/m5pa21hb4KzYTHiUlvC8d0DYDPSMjEyMjIx//bOYpUzS0tLt7uidhBsGMklJSSPAbPC1OmTJ1/c95xo+FhaEhwVER4Rs3b/b2e4TmhrvN996wszUyNZNfszbieSg8vdsOt67fciB+laGxiYW5GVjoa1evKikpho+J/9NUFrZlK+QkpVcvEZMEyx39R+uF7MzUwrxsDDbp+YGxjfEzBMjJr4ERuqamGmRjf1uS/2HcWdOE0NAxnL9Q2OqwWdWXituODjFv3lgePQaCa6zrNUQA5SES6XeHTSC19jYsebUAbTU1YykMe9gCKu5Le2VHe3snDmCcdnfhiA+I8FsPLqgNFsCQEyeS4fYdk5GTU5DhQIkDWPFwDmh36tSpNNzcWMoF8qWlhfPwV5KHMtypv+ugBTYTtIGRsb6BId53+uZ1u9zcHImlS22u26O/G1zOw8ub9SFTUGieiurW24630tNS4+NiiaeyWCwsjOQ4zMvLRc7Mmj1XSgZLiAJCC4b6yX7BI2/sbu7pHByKm5VJcsPRBDk5uYqqKnSowKf+J05ZjVDmwj8dYxZRAiXmLRJx9Q2xtjoU8yriQ2aGvu52XT19NXWNcZIIjVQAUgOqgp8pmL6DRf8pEBETm79wYUZaWvjzUJUtqq9evnif+C4/L09dS2v9pk3Er6368qWi4nNtTS2MEUD8oOmmTJ2ybsPGs6dPAjNKScuEhgSVlpS4ODliQ5wRtR52GZskvU+Em0hKy5pbWrFPJ2W25a/1ddGRoRhswDTdP7QdgkHt7OTY2NgYGPB0OAEd/mKMU2uaEAyMTOdtXcKDn9hbWzU1NoA9FRkeZm5xYP4C0oz//0Ba6Bns2rvbtKS4+PDB/fIKa4HauHl4+iOyis+fE+LjUpOTq6q+gOk9lYWFgZGRchLlhIkTe7obCgvyv1RWgrb19bqvrqWtpq559fJFMJOfh4asXbeeSB34+PlXrZaDdpKW/A4kMmk/YHRUaHd3FygvNY2RSnY80uCdORNGF1Dfnh7u/5ixT4yLPTBosGa9soiY1PEDhh/SUwoLCsxNjeXk1xiamBLPFvIPo4+FixYLi4iCZKusqJRXUOjT9ae7uzsi7Hnws8D29vY1CutU1NSJhFuvrq7q6e7BEGTCc3d1kV0tRzx37nbdncCMLc1NMS/D1m8mZXSZl+FBGNyk6uinuyIhtu3QBWbMSE9LS00Zk/244xw/9sD8EQsbU1lZnTz9NRVXlZVgA0eHhz1/8zoaRrytmpojHfj2HwaFnQa7sMxYWREUGKio1Hsm7t3bhBt2dkYmposWLwHNyDNzJvEsFCwsrHW1tUBzyUnv83FTh9VVVXGxMStWrurvkrDQkAB/f+QYTGkSNm+w9NNTEuFg/YYBJgfGOdYorGVjZwdJDrLRxu4fM/bGH2BN94KpxbHD5tj0ERQUFG1tbfC9Bvg/0dyms1lZhbiI+IdRg6CQ0FLJZSBJ7t+9u3b9Bvz3kpuTY2N9eYmwSHRs/JbNmySWLl2waNGLyAitbX071hUXfUxOSkpOSgTbnPD8HIG5/bmb5OXmujg5SK9YqaKqes7qw8SJEwXnLSThR8tMS+7p7oYDyWV/dkJzMjIyTa1ttjZXQLmfOGX1B7lkjhBgkPjwITMzIx3sGDPzvXhm/BNEIw7LZFbP4hcozM/h4eWdIyAQGhzc0NDgePPGQ19fVXX1jYqb/6V5GQ/YaWCQEB9XU1MNHU9JZUttTY2vtxclFWXEy2ikgP+zYL3t275+bSguKiLcqQaGNrTOlKSklOSk+vr/PBBhIASNKSEpuUxqeZ/hwqCwi5MTFRXVmQuXoA3Y22JDovHM5KeZTMo9cBmp7zG4RfPxE+JwyNDQ3nbT3g6IwMfr/rjabDY6AHslPS0tIz0tPT01MyMD7BL8n/j5Z+M9vceodkPCNv3dpy135+flGZuabdXQuuN8O/rVS+iEwI8gUpRUVJS3qDIwDsV99x9IBT7+2cgcf6C/f3lZeXNTo+ke817zWVLLpevq6xXWro2KCJNdLQ9UCD8Z6emEEffo6OiXSkoulZISExfvb86kID/f4ab9ZJrJBkZG+MCaWR8y4XXewiWkbdtlxR/hVUhoPMamHSxYWVlB0Qc+9fdwv2NgZDxC+Y3HD/7X3nkARHF8f/xURKSK9KL03nvvIEUEFE3sIpaoMf4TWyyxRWP8RY29a2KvKB2UIr2rNJXeO9LLURT4v73Vy3kgIO3ucD4ux7osd8Pd7nfem3nzHnTAqcmvUlKSU169SklOBsXofQ4PL7+KupaFpRVDvhdWto5Xzx0rLS68ffPG8VOn9x08lJebe+/2LVJi5ybwrx/cu2tlMwskEu5PWjf228VhzhxQxsLCgq2/7nTsK2Rn5eo1fj7ed27depGU4PnYg3IJs4ioKNiGhsbGKqpq/UTGgHUJ3aGMrOyRv45RLtfBVrWTcogpq41wOruy0iICKSH8yD4trVi7bj0oIziSPt5e8/pND8yggGGYlJjwIikxKTExKzOD8hojkKLlhEVmyiupyiooy8gpysgrcU/ngYPTuJkZUhmh6UtWrv/fgV9fvXyRmfFWXkFRSlr6t/0H3NesBZftWWBAR0dHgJ8vbMoqqi6urqZm5qNdnR3RG7D1uLi4Ghsbc3OyKY+3tbVd/+eat+djsPopM8JiY4JKyqCGRsbG/edU7+r64OPlFRL0DHTz3KUrvU/IyszEn1lJdYTnFt5VVxEw4R44bThDADeInr5BQnzc1UsXxo0yNtTXx8ZER0dFxcZEUa6RxwHtU1TRIG1q8oqqHJx9545jmKgdKhzmuP578WR1VQWYjeQVTsIiIpu3bV+5erWvt7evlxdYy2BTwAYemaW1la29g4Jif0tuESPLpElM2jq6oSHBMdGRP2/ZWlJSfPnC+dDg4PLyMsrTpk6dCqeBv2xoaDTgGAhc9F6eT5JfvnRycelTE3HevE4nYIXlpolL9J1LfMi0t2HJytjZx08sxJof1oEyvn3zJiY6Cux0WjdniHS0t8fHx8VGgxpGv3n9mtI2hB5XUlpOTVMHHAhlVU1h0QHsfVwMGXKckUDK5bvYbe3J/x2IjY4uyM+XkJQk/4ibe/pyt5VLli2Piozw9PBIS00BF9vb0xM2MXFxG1s7c0vLLxWEQ4wsmtraoIwvkpJU5GWam5spf8TLy2dkYmxgZKyppT0Yiz40OMjb8wkHJ+fcefPd3Ff1fzLcGwTMYFQf8Qv7UzHYEX5aGmI9yxZuH7iJnjx6yHDKWF1VBRcYXBtgIrZTlD2Aj0lcUkZH31hb30hDW5/ta6L98WuGIb1pHGfXxdcvn2mor7tz62bvEvKTJk0yt7CEraS4GPzrZ4GBYEIWFRZevXQRNlk5OVNzCySRo42cPJbxt6enhyyL0jKyRiYmhkbGg6z0HRcbExEWVlJcBDfwybPnB7kaD59+URpEmsWvhZWVrbmpsamxccSfmYa4zHU9cfxoTEw0rRsyWKDnCwl6FhL87HV6eg9FNyUoJEJSQ2MtXcPpPMNaaMtIkd5UsExlWbhs1cXTR8Ofh7qvXvOlwuczZs5c/cM69zVrE+PjHz24n5qS3NXVlZ2VBRtIpLiEhIGhEWxKKioMugaWnhH4VO5SRVXN0toaTBI8V9uA5ObkgC2QlZmhpaW9dPmK/hPWUlFZUVFHSjimoj7CE9MELFsPf1VlOdWAAKODv70N9fW0bkh/YCk7E+LBygkM8K8oLycfZ2JiUlHXMjK1Mja3FpOQGv4LMbzNCMxftOLWPxdbW5rv3bm1ZfuOfs4E1dM3NIRtx9bNZhZWSSCTsbFtbW2FBQWw3btzm5OTU1ffQFtHR0NTazTK136bsHyKLV2wcKHJIOoBlJWVRoaHw0cjISlhZT1rpfsq5ilTuro+wE2LJwcazIu+IRmM8ImP+PQLICYp/SY9JTMzY8SfmYbU1NQQsGFZussPTSDVZYyLiQ7w9w/C0tD9F2fDzsGpb2QGamhoYvGlWZThwNjKyMbO4bpw+c2r58BZXuG+qp+CcGQWLlmalJCw98DBzo6OxMSEuJiY+LjYutraJlI5J9gIpJARTS1tTS0tsHR4eBk7+Q1tKSstxXeY+02GWFxcFBsVBR8HHy+fqbnFdwsXTprElPzy5bG/jryrru7u7uHg5GgjtnV3d2loaS93W9n/i74lDTKKS8p81ejSIFFUVgvw9khPTe1obx83+bsS4mLhUZY09EEnfPjwITIi3N/XJyQ4qLGhgXycX0DQzMrOzMpWXUtvVDNj4srIiLPTH1m0fM2D29fgMn14795gqv2qa2jevXWLSGxlZWUzNjE1JlVQy83Jjo2JATsyM+Mt9FFwP8Pm6+1FIK12UFZWUYQvVVVJKanBl0b5NgE3Jyc7OycnKysjMzsrs/HTeNx0HuqV0WCwww0JVz8YLCIiIkYmpvPmLwALMT8v79aNGy+TktQ1NdzcV4P3TZ6fef/+/auXL86fOd3/B41Pv4ArPRpXta4BdsG0k2oN2tjajfjzjz0lJcXwt8COlbUNrduCCWJ0VCQIIliIjRSDuUIiMyys7S1sHJTVRn7suBfYZfMpaodRhRGrT+TsuujhnX/9fLyXLF/BNYjKlqSSyvcp5zelZWRhA2OkjUhMTn6V8uoV3IFwi/b09FRVVsIWGhJMIFWdl5KWlpWTk5aRk1eQF5eQHPfLBvqnvr6usKAwPy8X3quC/LzCgoLeZdEnTJigrKIiIYkNAIFh/jotDc5MiI8D11jPwHDdho1glXd2dhYW5N+8cT01OVlCUtLUzHzFSvfeictAIjU0NMtKSp+HhFhaW/fZJHAF8nLxGO+RH2QEZopL4ItTH9y7Oz6Uce+unaBHHBwcNExHBuZITFSUv5/Ps6eBlMOdM8UlLWfNtpzlICs/dvF2n40zMqwwYixdue7Jw9twTz5++MB9zdoBz9fW1b175xbcQr2LnExlZTU0MoYN9pubmtLT08A1e52eDrYkXhsg4+1b2PCTwZgXEZ0hLgEKKSUmJi4mLg5u+CDHwhgOeHsrK8pLS0qKCgtLS+E7eMBFLZ8H4uCAogkJC8vJy8vIysEmJChYVFz0z5XLmZkZLFNYlMH0lpZetHTZxIkT62prwVoBTQQLHd5EQ2OTVWvW7tq+7d9rV27e+HfXnr3TpnGzfO6xwkc2b8GCHVs36+rr91mXNSsr6wMp44OqmtYoXdVzFyw+dnjv89AQMIpl5eRH50XGAtCjvbt3hT0Phf3N237t8/0cVXALMdDfj1oQxSSsbB1hk5GjgYP/WTwjQ0ujgJCQg5Orz+P7nk8eL1yyZDAZyeYv+N7j0cPFS5f1cw4HJydZJbu6PuRmg5uYBV/ZWVlg9YBKwoVVXFQIW2R4OP4rIAo8PLyiM2fMmDFTWEREUEgIq5slKAAHGaWCTWNDw7t31cC76neVlRWV5eUVFRWwQznWQwV0J2DoSUlJi0tIQCcB+/V1daCDmW/fxsXGcHJyKigq6RsaupGmU4jE1pTk5NMnjldVVk1mZjY1M3N0ciEXzNm47oc//zoK7zy8t5s2rPtSLPcsO4egwMA+SxviMd4cnFziUiMc401mjuvCqxdONtTX7ftt971Hj0fpVUab8LDnhw/+DuIO+/YOs1euWj1mL/0ll3mGmIS1naOljYOsAk1XZIyDuWkyy1dt8Pd6BCaM15Mn/esdjqGxMXhD3y9aNMhxQzhNTkEBNvy/IJTgRebl5Rbm54MNVVhYUFFe3kOipuYdbOCPf/7rk3j5QCP5QSKn8/BwgS3EzQ37nFyc7OygA5zwNQbrF1tbW+EtamlpacJoBP3CawXW1dbV19fX1tbU1tSA4vf/JND+mWIYM2aKic6YAcYyHz9fWVlZXk5uTnZWYkI8kUiEn8rJKzq5zAWtxIfJ4UdPHnukpaTAXaGmoQFqKCAgwEExGdrd3f3zxg1nL17C/wu/tXDJ0vt37/RZmY+Hl4dqxSEZfPpFeRRmpcmAGbvhlx2H924H3b96+eLqtetG77VGA3CADv1+IDryY9KjRUuW9l+rdqToIA3OPg0MCAl6RimImIVID4L4OePBmyZgb6641azZQYE+Hg8ezF/w3WBqgc51dfV8/Hj+d0PJ9gxCKSUtDRv5SHt7e2lJcSlp6qa8rAycTdgBzcHDUMECwscr+3lOaDO4M2xsbFMxWPEHcD+ZJmMVr7CqgUywO5kcdAnP20NaAoVVKP3QhdUMJBXPgm+gbu0d7W1E8ICxL+wbVm6rhWo5ff+A6Q2SJwSOsYiIgKAgfIc9IWEhOA5eMPyB0DfExcR4PLjf2fleRERESkYGDEPolsiFUtNTU8FRAguxsqJCRlZWU1vbwXHOl0JDwDenWiutpq4R6OfXpzIyMzPDH9vn8+AhO1gk4+D/1K/HxXVhSKBPYlz0n4cOQu9ga28/mq82YuTm5pw+8befjzd+JcjJK+zZt994ENFUwwHc5NCQ4KBnT0EW24hE8nExcUlL29kgiHL0JIgEam+a8XFbuzH4qW99fZ2frw9e9Ll/zC2twHcbmjL2BuwIfBqH8iCoVc27d1XgN1ZVgYcKFhnJPqvFCzpTXiUE0tRBHWwUSeJGG5AwMF3BfOWZzoMZsdOnY1WzMdOWDx7BRyaQsmfDBpYl2MXREREVlRUgvtiIgaiouKSko5OTiOgMckJMsEZTkl9Bl5CVmQHdgKq6BliUq9asBVUdsDFH//fnuYuXKY9Ap/KlIYjWlla2vgbFwOvH30CV0Z/BPHz8vNtCp9Liwh/XrTl24pTLPNfRfsXhADb7mVMnyZrIy8u3edu2RUuWjd4gD3R1mCA+DUxKTMBHfnGkZOQtrO2sbB1gZ5ReekQgzU0z5hoYKmTk5I3MLKPDQ8FNdp47dzBuspOLi4+XJzh9o9QksPIEhYRg6/OnYGY2NjS0YDTDv6bmJnB1wb5rbyNDbG9rh6sKxOj9B6ye6vv3HyiT0+DAZzd5MjNmU5LKUZO+mFmmfgQkG6xRMEXZMT567uxYeVdO8sQ6PGdHR3tNTQ3IGehaelpqYUE++NdwnJ9fACxH8P7FxSXMLCzAdqQKIgMDOTItNT0tDYvC7elR19AUERW1sLT6qmj5gvw8SUnq1QvwtnxpTgBsH0qDnczb128IpBhvZTWN0b6kuaZNO3v19vqVCyvKSn/ZtDErK3PbrzvpcBnV89CQ6/9cjYqIwN0X6P+gr1q5ag1cEiP+WnDpxsbGRIaHhYc9p0xyA2+Lqoa2udUsMytb0Rn0nvGXag0M40sjgeC+dhMoY3VVVdCzZ/3XlsOZZWf/4w9rRk8Z+wc0i0VQcMxW23R0dDQ1NoIMlxQXg+UKBizYra0tLbDX1d0NbjsPLw8In5CIiIqompOzC1iR/UfS+vn4BPr7gg6qqKqB6c3Ly0v2o7+W8LAws15FXeBmNjbr29GrrCjX1tHtfRyffhGXlGZnH4vlHCKiYlduPfl53Yrc7IwLZ8/ERkcfP3VaWlpmDF56QMA78Xry+NbN6/l5efgRsBPXrFu/3M1t6lTWkX0tcBHAU44ID09KiIfLjHx8yhQWXQNjUENTCxtuRqom9imekcDI8YyUqGpoausZvkiIvXvrpp29w2A8BfvZcwID/AcjozQEHG0w3yZMnMjMzPwlqwQsTDgN3F5QOrA06zAwtx3M0qampvb2NhaWqZxcXOzsbELCItOn8ygqK8MjGzsbuMZDm/wpKS6a4zzXzsFheH8cRteHD0xM1Cr89vVr6Lp6nwziXllRQZ7O/uxX3mA2o6q61phdz9CVXL/vfWD3luBA39SUZHtrSzf31T/938+cg4irHQ3gOnkeEuzx6GFYaAh5Mk1eQXHlqtXg749USBn4MWmpKUmJiaSMsAlUC65nzBQ3NLUASdTWM2JhwGVC42HddG/cf/gJlLG0pCQi7Lm5pdWA5zs6Of24bi09KGNX14eS4pKSkuJS7KH4XXUV+LONDaBs9ZTDNKBiU1lZcU8Zc6KZJoFigqPEysoKXjO4vTw8POBKg9MkJy/Pg82Dc4MHPRpRlqDCI1XyG3SkqbGJ8sjtG9cdHOf0WVPwdVqaskofrwtCgE9Yk1a/jB3wbv/593lzK9ujf+wBjbhy6cL9u7eXua1cttxtMAOsIwL87VH4tG9wUH3dx+I5cKlY2disWLnKwHAEinlB/4qvgEiIj0tOftX+eUg/XJNglBgYmxuamNO/vzwYxpsygvWupKL+Jj3lzq2bg1FGAmlRVGhI8NgvjQK9gzs5MyMjDwt3ySrIz//SfCsl2GBj42dZsOAGkFdUVFRW0dPTV1BSGrPAyeamJo4RykFgam5+9eJFNXV1PHNtbk5OD4Ggb2jY58mPPR7+3ivKBN7M+3fv4F2ImqbOiLTqq7Cd7QyicOns3x73bzU3N58/c/ryhfNm5hbOc+fZ2tmP0gpr6EJBEMGTjYqIaG1tJR9XUlaev+B753nzhlkROzc352VSUkryK3jMycnu+TwtJTsHp7qmjpqmtrqWrrKq+uR+l8YzHOMkaocS9x82btm4Gu6u+NjYL91dlICX8fPGDWOjjOVlZRlv34DT9zo9LT8v/8OHPqSQn59fSlpmxsyZYPFNA9tv+nROTi6wDkHy2tvbQRNrat6BXQlyCs8D9wNIZXpqKmw3//0HlEXfwNDQ2BgMRmJra2NjI1gx5Efo9tuIxM7Ojq7u7gmECZMnM3FwcgkJCUlKSysqKn1thiF4aTa2kRmxEhQU0tLRCQzwnzlTrLq66nV6+q49e/s8MyI8TFdXH583x4E/yuvJY+8nj/HMY5o6+hIjkYpqCMDHtG3XgaUr1ly5cMrnyUOQaSypakgwGxubqZm5pbUNdNV8fAMnPekf6EVTksFoexkdFVVcVEj5Izl5BfB+HBwdh7wyB7QPLs242JiEuLikpMTe4f18/IIaWqCGOhpaurLyioyyfuGrGD9rYKgwt7aVkpHLy8m6ffPGYJRx4sSJRiam0PeamJmPeGOqKitBo0lFF9LzcnPb2ohUJ7CysikqgcGnqqCoBF29hKTUV00aQk+elBAfGxMTGxONjyqS0vQGMDExCQuLyCsoyMjJcXFNExYRgUcODg5WNjZmZuZJ4ICTzE+w+yoqyqFhF7HiizWqaurmFpZ9DuH1BmR9BPNr2M92jIqMKCwsgI6hdx7iT6/4wdPD4+TZc/h/y8pKPR48eBrgDx0GfsTUwnrf4b9pezELiYru/ePo2p9+WbV4XiUpjSN0ISD6sIGOiImLa2ljme6g65KVlRuwugM4rdiiq8xMeIA+NS01BXoCyhPg04QnNLOwtLN3EJeQGEKDu7u74Wnj4+IS4+NeJCVSPT9cSDJyCmoa2qoaWqoa2kLCfWdBHVeQxxkZONPOF3Bf++PubZug90tNSaaq5Nkn8+Yv2L755+ErI1hk4BSnpaWCQZeTlV1ZWdF7SQkIsYysnKaWlrqGprqGBnTvw+l4ZWRkYVu8dDn09mBHgIUS6O+Xn5cHIlJcXAQbeOuOzs4GRka9I2CmkGLLhYSFNbW0CaTB+7TUVD8fLMPQTz9v7n9iuqOjg4VlhOt6D5jA8dD+fb/t308g2U3Q7UVHRuLReUyTJ9vPdl66ci1Nltn2iZCg8BP/sN3bfgoLwfLagb50k8DzgT5+9BA/bRo3t5CQsKCgIAdpLHgKloyyq62tDcQU+lTwMGpra3p6lVaYPHky9KM6unomZmZ6+vpDmGumtA0T4uOoClFA9wlSqKmjB86ykoo6I86iDIfxFulNie1s5wunj5eWFMH9MxhlJI1V237tJDVcXuDV5uXlvk5LA8e2tKS4ua8MCwRSwkewCjU0NNU0NMAuG41QMpBXUk5J7W2/7szKzPD1Bv/yEdxaII7nz5z+9+oV61m23y9e3E91B5BCDU1N2MDI/WXTxtPnLvTzcs3NTRxDjdEZAgX5eVEREQ5z5vDy8oFqbFy/rpMUHcLByeX6/ZJFS1fyCQiOWWMGCcvUqcfPXr1z/crZE3/hFbTBHJZXUGxsagQbEJ/BaKivhw2Mwf6fCoRVUlJKVl5eRVUNLEQVFZUhDFyC5qanpSbEx4OTkZSY0Ph5wQYODk7wkTW1dbX1DBSUVEc19SFDMD6VEewytzXrD+3d8QIrMpsJnsuAv4JPUtva2fcTrAudeR7IRnY22FZgtkCvTjlrTAb6WBlZcJXkwZlVVFIGJxlMg2H9PV+JnLwCbFt/3RETFQl9Q3DQM2i5r7dXgJ8vOMtLV7j173aBN33yzLkd27YcOXr8S+c0NTaNZWDK6/R0W3sHAUFM/srLSnFZXL9p61K3NZRjjnTIErc1JhbWR//YFxMZVk0CPOgF332vb2DEwjKlpKSkqrKisrKSSCS2tRE72jsmMzOzTJkCqgoyKiAoJCIiAteSpJT00CKr6uvqkpNfpaWkvHiR9OrFCyKxlfKnYBtqaOlq6ejr6BspKquOy0HDIUOuAzPe3hTned9fPneyuqryzs0bvx/+czC/cu7i5U0b1pmYmptbWuLlSqA/z8rKzMnKSk9LA0msr6/r7drAWzdjppiCoiLIoKycHHTs0L3TyVoIIxNT2CorsNqzt25eb2xoAHc7POz5LFs7t1Wr+5lygfaDsO7/bff+Q3/0eUJDQ/20gcbIRoTiosKzp05Z2djgsgi8e/cx5f2SFatZR8H6HnHExCXPXrmVlBB77eKZxLho+BRu3bgOG/f06UbGJlpa2ja2dkrKKiMSWVVSUoxlDs7OBjs0JflVUWEh1RXLxs4OPjKooZauPnjKyDbsDS6G49NmJJDGnpa5/3D8zwMx0VFwfYiJiw/mtw4ePvLo4f3tWzbX1tSAB9Rn4hl2dnYFJSWSQagIzhFsrPRttggKCYHMbfhpE9yNVy5eqKl5FxjgHxoasnjJ0sXLln/JGMH8VmJrG5HYp1FWX18/BoYwVk89MnL/oUPkzHItzc2J8XEE7FPg6HPpNN2io2cIW2F+nqfHvaAA38qKMjDo/Hy8YSOQxnOwLJ/igAQ88vDyQsczffp0cHKZpzAzT2aG6xk0Dksc0vWBlDOppbGxoa4Wo4KUN7MgPy83N5dqMT4OH7+AipoGCKK2nqG8ovL4M4NGg3EYtUNm/vdLoZcmlV29sWvPvj7P6ejoyM7MzMh4m5mBpaQF86r3OaARSirK0KsrKiqBdywpRZugkH6orqoCexZbBtPZidsIkyYxgbM2heSXsbGxwQ0G8v3D+g3L3dyuXLoI+tjc3Hz9n2shwUHbd+xSUVPr82kNDIziYmP7zJ4N1vQwY+X6J+hpoLeXp6GR8faduwik6d3oyIjw589fvkjCoz7NLG0Y8aIF+du8/TfYXqelREc8B0Py7Zs0kDP4o7KzMvFsicNnGvd0aRk5JVV1EEQVVXUBwTEKOB8fjNuoHTJTWacuXu5+/tSx5yGh7qvXkjM7gPy9Tk8DHYRH6Gd752jg4+NXUVVVVVNXUsbqv4zZSobBA42Pj41JTn6VnpZaVlo6YFJFgIuLCywRfn4BCUnJVWvWJiYkgEUGtsYvmzYuXeG23G1l7xEAGTm52OioPpUR7J0+czoME9AIEMCw56GgiecuXiYSW4OePY14/jwpMYEcBg/tNLWw2bHvEENftMpq6rCtI2zu7u7Ozc4EoQRzsrSkqLSkuKKstLm5aeCnIAF9noCQsIjoDPgSl5SSlJaVlpHn7mvtEGKwjOOoHTKgjDeuXWxtablw7qyyikp6Wtqb9LS6T8unyHBycqqoqqlpaMAXfKdDKSRgkx6NpHX7YZHhYVVVVV/7640k8vPy4kmF4gik8ZRJkyaBf3bjn2uv09IO/HGYatK8u7vrS54XuHJcXCM2ztjZ0ZGQEB8RFgZPa2pmvmX7jtTkV7t3bH+RmEgWfRBEdU3tWfZzrG0dwD0cqZemOZMmTpSTV4SN8iB8KODrwLsBl+77zs6Ozo73pPdhEhMTMzMzGxs7KysblkRuOs83XoloNBjPUTsE0rWVnpr8IjFu2jRuuLwiSYJC/ikeVKilraOlrQ2CSCf5UfqkuKjo2dMAMJ1evXhBad7CvaGmrq6hpSUlJS0sIsLLy8uC5RybiiUW7+7+0PXhfSd2T7W0tBBbW5tbWmprsJTdFRXlBfn5hQX5oK1wInluHbzUpQu/O3biFKUlCNYoXqO9N42NTYMpRtY/TU1NSQkg1LF1dbW6evor3N2LC4vCQkPOnzlNDt4GaVbTAEF0hG08CWL/gN7x8vHDRuuGfLuMq1w7cKtnvHmdGB8dHxsNokhVxw6kRENTU0dXT1NLGwRlLMPxhkBmxtsAP6xyUBZF0XeQCXkFRQsrKzNzC5D14dgL1dXVL8Cjjo+Dl8BHVxvq69esXLFoydKVq9fgzwzu9tbtO/r89X6SJw5Ibk7Oi6TElFcvJ06cpKOnB659bW1N0NOnP65dS+lFKqmoOTrPs7GbzU9/sYqIcQxlrh3G9qc7OtrDQ4KCnvolxsWAA0L5o2nc3CCF2vClrw/+Mv3HKDQ2NDx8cO/xo0egjOSDLCwsxiamNrZ2X5sRth/4+fkdHOfAduDQ4aTEhEcP7nt7Puno6Lh7+1Z0VOT+g4fa2tqFhUW+NAHd0d4+mJISZIqLi9JTU9NSUkrLSmVkZLR0dB2dnMFUDA0O3vrL/5WXlZHPlJaVs5/tYu/oLDpzPKRsQTAglPkZadqQIQNW4c1/Lt2+ca2h/r+hQzAG9fQNDIyMjIxNwMKiYfO+iuyszGtXLnt7eZLzO3FNm2ZlZWNjZ2duYTHi2UYpgY4Dtl+2bPvryGHPxx7gv29Yu4aPn//m3ft9ng8++ICJVVpbW/Nzc/FJf/DcxWaKqaipLXd3FxERLSwoiIqM+Pfq1YL8PPL5gkLCDnPmgpEoI0vXSfAR4x6KcUbGNBkDfD2PHzlUXYWVnQI3U0NTy9La2tDIWF1Dk04CrQfJ6/S0Uyf+Dgl6hgfcgCdrbmnluuA7a5tZY1BQkIyQsPCJ02fBlNvy8ybwrCsqKr6UZaO1pYWNnTrEuru7u7S0JCcLvP+Miory953vJaWlFRQUzS0swc5tbmpKS031ePAgKSGhrKyU/FscHJzgL892nqerP3DuDwRiLGDcuenystL9u7fHRmNlIcFBdpnnumHjptEIIhltKisq/vrzsOcTD1wTeXn5li5fsXjpspFymYeAlbWNp4//ou9coW0H9u45cuxvbR3qdIdgVHJyclaUA2UghfX19UWFBUQiUURUVFZOHvonISHhHkJPUWFhXm5ufGxMZmYG2ImUizHYOThMza3sZzsZm1mOpfojEAPCkHPTYJjc/PfK+VPHiKRYfy1tnUN//k9BkWFcZkpu37zxx8ED+KIFQSGhdRs2LlqydDSSb38tEpKSHl4+C13ngQ14cN+eS9f+pSry9aGrq7i4GHx/QQwhsB+lpGWam5uqq6rSUlKeBQaUlpRQJlIlIyYuYWxqYWJupWdghAQRQc8wkjKGhTw7dfwIntGenZ19+87dy91W0rpRQwH0/detmx89wEbxWFnZ1v344w/rf6QHTSQjKjrj2o2bc+c4NjU17di2ZfXadfVYQVisGCx8J5VhaCjIz+9zLRolbOzs8vJK8krKauqamtq6gkL0GCiKQPSGAaJ2amtqfL0eezy4W5Cfix+xtXc4cPCPL1UrpXNAFtevXQ2GFezr6RucPHOOPgPL5eQVjhw9tunH9eAU79nVd+wOJaT8uKJCwiLwOFNcfKaYhISklOiMmWPQVARiBKH3Clnv378PDw32evIwOiKMHJCspKy8c/ce44FSnNIzO7dvxWVx/nff/3X8BD1PFjm5zPV87BH2PJSA2bas/IJC/PwCPDy807GNBx55SI/8AoJ8/PzMzHRk8yIQw4RsM9KR0ZiemuLp8SDQz5scnDh58mQLK+vlK9wYWhOBm9f/fXDvLuzMc11w7MQpWjdnYPYeOBgRHgZ27uZff1u8zI3WzUEgRh26y0JWWlIMXrOv95NCijA3VTX1efMXOLvMHQeL5LMyMw4dwFL+gBN99MRJWjdnUEhISlpaWYcEB927dR0pI+LbgfbKWF9XG+Dr7e/jmZryihzYISAg4DLPFfxNGVk52jZvpIA/bdvmXzo7O8EbPXPhEv2vxiGzcPESUMa83OyiwgIx8aHUYEIgGA6axTO2tbWFBAX6+3jFRIWThxHZ2NjsHGbPnedqZGJKVw7+8Hni8SgtNQV2fv/jMD8/I2UKMDYxZWFhaW9vj44IE0fKiBjv0GYNDIhgVEQYWIhhIUHETzEfTExMpmbmYCTOsrVjmTrCFenoge7u7pPHj8GOgaHR7DlOtG7O1wGfiIqaWlJCQmbmGwZbEoBADAHKuekxuOCTEuL8fLyeBfg1NNR/fFHSkj4nl7lOLi6jmiCa5oQ9Dy0pKYadLdt+pXVbhoKsrDwoY15ONhJGxLhnjHJ6p6UkB/h6B/r5VJEWOOPIyso5zZ3r7DJ3xreRT8XXGyviLCevoK2rS+u2DAUBQWy1YkN9PbIZEeOfUbUZ37xOC/D1CfDzKadIHyAiKurk7OLkMo9B1/MNmQRSUSfrWbNo3ZAhguf6JhJbkTAixj2jsm46Oysz0N8XjMTCgnzyQQFBwdlYKkCn3rkJvgWIRGJFeTnsqKj2XYiK/nnfidVgYWJCK50R3wpkZRyWNZCflwtqGODnnZebQz7Iw8NrP3v2HGcXPX2D4Tw5o1Ne/jEtq6ioKG1bMmTwoWFOTk5Gy8qEQAyBT5HeE4a6brq4qNAfC0X0zs76LyM/17RpdvYOjnOcjUxM6Hnp25hRW1OD7/AzbBmTgoICAjYYMmN8RVIhEH0w9HXTpSXFAX4+YCS+ffOafJCdnX2Wrb2js7OpmTmqZ0ZJS0sLvsNO35Vn+iHjzRsCVmQVZdtGfCt8jGccjC1QUVEe4OsDRmI6KWIZh5WVzdLaevYcJ0sra7rKo0U/dHwqgzeVMUM1S4qLiouLCFg2TG1kMyLGPRMGOTddXVUV4O/r7+OVkvzf6j2WqVOtrD4K4riMzUaQeUrKDATdnoGhERJGxLhngLnp2pqaQH9fP1/vVy+Suru78YMgghYWliCIVjY2o1qzaVzxydCCt5GBlkuTwZMDWVjZsLCgLhDxrUCtjE2Njc9AEb29EuJjyXXfmZmZTc3MHZ2cZ9nZs7IiQfw6yO8YkUik8yLXvQGDMTcHizf4ftESWrcFgRg7PiojsY0Y8uypn493dGR4Z2fnx58xMRmbmIKFaGvvQIrYQAwFPEwaaGluZixlhCvh6JHDBFIuOBNzc1o3B4EYE/Bxxpqad/v3/BYSHEQuczxx4kQ9fYM5zs72Do7jICsizSEvCYe3mj4LG3yJ438dycvFKkxs27l7AopkRHwbfBxn9PZ8AqYi4VN+hzlOzrOdnBkrTRadIyAoiO9UV1XRtiVfxROPR5cvXiBgVRkWGhqZ0Lo5CMSYwuTkMi8rM1NSUsrR2VlUdAat29MH9XV1HR0dDFoPi0CK9JzKytpGJFLm1KBzbt24vn/P7p6eHnkFxf2HDqNgHcS3w8eoHT4+vr+On6B1Y/rj0oVzVjazGFcZCaQU5YUFBdVV1bRuyMCUFBft3/NbaEgw7ItLSFy7cRvNuSG+QRhgsUpKcvJmxkxrSEZISBiUsbS0hNYN6Y+O9vazp09duXShnRSarqunf/biFeg4ad0uBGJMGZVcOyMO+NETJkxgZmamdUOGBRhfcbExlPmH6I1ngYG/799TVoqljOPk5Px5yza3VavHWcEJBGLw0LsyNtTXc3Nz07oVw0VCUgoeC/ILaN2QPigpKd63e9fz0BACaRbOdcF3O3/bw8PDS+t2IRC0hN6VsbOzg5nxl2NLSkrCY21tTVNTE/1Ehvb09Fw4e+bM6ZNtpII8yioqv//xp6aWNq3bhUDQHnpXRg4OTl5ehh/qEicpIwGb3yhWUlambWPIPLh35y9SIDc7O/vWHTtXuLkj9xmBwKF3ZZzGzf3bvv20bsVwkZaWMTY1a2yoFxMXp3Vb/kNZRVVYRERHV2/33v0oghWBoITelXHccPveA1o3gRpQxtjEl7RuBQJBjyBlRCAQCGqQMiIQCAQ1SBkRCASCGqSMCAQCQQ1SRgQCgaAGKSMCgUBQg5QRgUAgqEHKiEAgENQgZUQgEAhqkDIiEAgENUgZEQgEghqkjAgEAkENUkYEAoGgBikjAoFAUIOUEYFAIKhByohAIBDUIGVEIBAIapAyIhAIBDVIGREIBIIapIwIBAJBDVJGBAKBoOb/Af8I903RMX7DAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek10" align="bottom" width="139" height="105" border= "0">


Týmto dôjde k otočeniu kolieska a objaví sa ďalší blister.

V prípade potreby to opakujte dovtedy, kým nebude plný blister umiestnený pod prepichovacou ihlou.

Inhalujte liek zopakovaním postupu v krokoch 6a 7.


9. Po inhalovaní úplnej dávky (obvykle dvoch blistrov):


Utrite náustok papierovou vreckovkou a vráťte naspäť modrý kryt. Je dôležité, aby ste udržiavali Diskhaler čistý.


Vymenenie Rotadisku:


10. Keď budú všetky štyri blistre prázdne, vyberte Rotadisk z Diskhalera a vložte nový Rotadisk, pričom postupujte podľa krokov 1 5.

9Relenza 5 mg/ dávka

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Relenza5 mg/dávka

upravený inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé upravené množstvo inhalačného prášku (jeden blister) obsahuje 5 mg zanamiviru.

Každá inhalovaná dávka (množstvo, ktoré vyjde z náustka Diskhalera) obsahuje 4,0 mg zanamiviru.


Pomocné látky: Monohydrát laktózy (približne 20 mg, ktorá obsahuje mliečnu bielkovinu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Upravený inhalačný prášok. Biely až sivobiely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba chrípky

Relenza je určená na liečbu chrípky A a B u dospelých a detí (≥ 5 rokov), u ktorých sa prejavujú príznaky typické pre chrípku v čase, keď chrípka cirkuluje v komunite.

Prevencia chrípky

Relenza je určená na postexpozičnú profylaxiu chrípky A a B u dospelých a detí (≥ 5 rokov) po kontakte s klinicky diagnostikovaným prípadom v domácnosti (deti vo veku 5‑11 rokov, pozri časť 5.1). Vo výnimočných prípadoch sa Relenza môže zvážiť na sezónnu profylaxiu chrípky A a B počas vypuknutia chrípky v komunite (napr. v prípade nevhodného spojenia medzi cirkulujúcimi kmeňmi a kmeňmi očkovacej látky a v pandemickej situácii).


Relenza nenahrádza očkovanie proti chrípke. Náležité použitie Relenzy na prevenciu chrípky sa má určiť od prípadu k prípadu v závislosti od okolností a populácie, ktorá potrebuje ochranu.


Pri používaní antivirotík na liečbu a prevenciu chrípky sa musia vziať do úvahy oficiálne odporúčania, variabilita epidemiológie a dopad ochorenia v rôznych zemepisných oblastiach a populáciách pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Lieky, ktoré sa inhalujú, napr. liek proti astme, sa musia podať pred podaním Relenzy (pozri časť 4.4).


Liečba chrípky

Liečba sa má začať čo najskôr, do 48 hodín po vzniku príznakov u dospelých a do 36 hodín po vzniku príznakov u detí.

Relenza sa aplikuje do dýchacích ciest len inhaláciou ústami pomocou dodávaného inhalátora Diskhaler. Na každú inhaláciu sa má použiť jeden blister.


Odporúčanou dávkou Relenzy na liečbu chrípky u dospelých a detí vo veku od 5 rokov sú dve inhalácie (2 x 5 mg) dvakrát denne počas 5 dní, čím sa dosiahne celková inhalovaná denná dávka 20 mg.


Prevencia chrípky


Postexpozičná profylaxia

Odporúčanou dávkou Relenzy na prevenciu chrípky, po bezprostrednom kontakte s infikovaným jedincom, sú dve inhalácie (2 x 5 mg) jedenkrát denne počas 10 dní. Liečba sa má začať čo najskôr a do 36 hodín po expozícii infikovanej osobe.

Sezónna profylaxia

Odporúčanou dávkou Relenzy na prevenciu chrípky počas vypuknutia chrípky v komunite sú 2 inhalácie (2 x 5 mg) jedenkrát denne počas až 28 dní.

Porucha funkcie obličiek alebo pečene: Zmena dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).


Starší pacienti: Zmena dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom k obmedzenému počtu pacientov s ťažkou astmou alebo s iným chronickým respiračným ochorením, pacientov s nestálymi chronickými ochoreniami alebo pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri časť 5.1), ktorí boli liečení, nie je možné dokázať účinnosť a bezpečnosť Relenzy v týchto skupinách pacientov. Kvôli obmedzeným a nepreukazným údajom nebola dokázaná účinnosť Relenzy v prevencii chrípky v sanatóriách. Nepreukázala sa ani účinnosť zanamiviru v liečbe starších ľudí vo veku ≥ 65 rokov (pozri časť 5.1).

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady pacientov liečených Relenzou, u ktorých došlo k bronchospazmu a/alebo k zhoršeniu respiračnej funkcie, ktoré môžu byť akútne a/alebo závažné.

Niektorí z týchto pacientov nemali respiračné ochorenie v predošlej anamnéze. Každý pacient, u ktorého dôjde k takýmto reakciám, musí prerušiť užívanie Relenzy a okamžite vyhľadať lekársku pomoc.


Kvôli obmedzeným skúsenostiam je u pacientov s ťažkou astmou potrebné dôkladne zvážiť pomer medzi rizikom a očakávaným prínosom a Relenza sa nesmie podať, pokiaľ nie je pre prípad bronchokonstrikcie k dispozícii starostlivý lekársky dohľad a príslušné klinické vybavenie. U pacientov s perzistentnou astmou alebo ťažkou CHOCHP sa má liečba základného ochorenia optimalizovať počas liečby Relenzou.

Ak sa zanamivir považuje za vhodný pre pacientov s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, pacienti musia byť informovaní o možnom riziku bronchospazmu pri užívaní Relenzy a musia mať k dispozícii rýchlo pôsobiace bronchodilatancium. Pacienti na udržiavacej liečbe inhalačnými bronchodilatanciami majú byť poučení, aby pred užitím Relenzy použili svoje bronchodilatanciá (pozri časť 4.2).


Inhalačný prášok zanamiviru sa nesmie použiť na prípravu magistraliter roztoku podávaného prostredníctvom nebulizácie alebo mechanickej ventilácie. Hlásené boli prípady hospitalizovaných pacientov s chrípkou, ktorým sa roztok pripravený z inhalačného prášku zanamiviru podával prostredníctvom nebulizácie alebo mechanickej ventilácie, vrátane smrteľného prípadu, v ktorom bolo hlásené, že laktóza v tejto zmesi zabránila správnemu fungovaniu prístroja mechanickej ventilácie. Inhalačný prášok zanamiviru sa musí podávať iba pomocou dodávanej pomôcky (pozri časť 4.2).


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie vrodeného nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Relenza nenahrádza očkovanie proti chrípke a používanie Relenzy nesmie ovplyvniť hodnotenie potreby každoročného očkovania jedincov. Ochrana pred chrípkou trvá len tak dlho, ako sa Relenza podáva. Relenza sa má použiť na liečbu a prevenciu chrípky len vtedy, keď spoľahlivé epidemiologické údaje svedčia o tom, že chrípka cirkuluje v komunite.


Relenza je účinná len proti ochoreniu spôsobenému vírusmi chrípky. Neexistujú dôkazy o účinnosti Relenzy proti inému ochoreniu spôsobenému inými pôvodcami ako sú vírusy chrípky.

Počas podávania Relenzy pacientom s chrípkou boli hlásené neuropsychické nežiaduce udalosti, najmä u detí a dospievajúcich. Preto sa u pacientov majú prísne sledovať zmeny v správaní a u každého pacienta sa majú starostlivo zhodnotiť prínosy a riziká pokračujúcej liečby (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie

Zanamivir sa neviaže na bielkoviny ani sa nemetabolizuje a nemodifikuje v pečeni. Klinicky významné liekové interakcie nie sú pravdepodobné. Zanamivir, keď sa podával počas 28 dní, nenarušil imunitnú odpoveď na očkovaciu látku proti chrípke.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita: Bezpečnosť použitia Relenzy počas gravidity nebola zistená.

Na potkanoch a králikoch sa dokázalo, že zanamivir prechádza placentou. Vysoké dávky zanamiviru neboli spojené s malformáciami u potkanov a králikov a boli hlásené iba malé zmeny. Možné riziko pre ľudí nie je známe. Relenza sa nesmie používať počas gravidity, pokiaľ očakávaný prínos pre matku neprevyšuje akékoľvek možné riziko pre plod.


Laktácia: U potkanov sa dokázalo vylučovanie zanamiviru do materského mlieka. Nie sú žiadne informácie o vylučovaní do materského mlieka u ľudí.
Používanie zanamiviru sa neodporúča u matiek, ktoré dojčia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zanamivir nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Zriedkavo boli hlásené prípady pacientov s respiračným ochorením (astma, CHOCHP) v predošlej anamnéze a veľmi zriedkavo boli hlásené prípady pacientov bez respiračného ochorenia v predošlej anamnéze, u ktorých po použití Relenzy došlo k akútnemu bronchospazmu a/alebo k závažnému zhoršeniu respiračnej funkcie (pozri časť 4.4).

Nežiaduce udalosti, ktoré sa považujú za prinajmenej pravdepodobne súvisiace s liečbou, sú uvedené nižšie podľa telesného systému, triedy orgánu a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), menej časté (>1/1000, <1/100), zriedkavé (>1/10 000, <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000),neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: reakcie alergického typu zahŕňajúce orofaryngeálny edém

Zriedkavé: anafylaktické/anafylaktoidné reakcie, edém tváre


Poruchy nervového systému:

Menej časté: u pacientov s príznakmi chrípky boli hlásené vazovágové reakcie, ako napríklad horúčka a dehydratácia, ku ktorým došlo v krátkom čase po inhalácii zanamiviru.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchospazmus, dyspnoe, zovretie alebo stiahnutie hrdla


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka

Menej časté: urtikária

Zriedkavé: Závažné kožné reakcie zahrňujúce multiformný erytém, Stevensov‑Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu


Psychické poruchy a poruchy nervového systému:

Počas podávania Relenzy pacientom s chrípkou boli hlásené kŕče a psychické nežiaduce udalosti, ako sú znížená úroveň vedomia, nezvyčajné správanie, halucinácie a delírium. Tieto príznaky boli hlásené najmä u detí a dospievajúcich. Kŕče a psychické príznaky boli hlásené aj u pacientov s chrípkou, ktorí neužívali Relenzu.


4.9 Predávkovanie

Náhodné predávkovanie je málo pravdepodobné vzhľadom na spôsob balenia, cestu podávania a nízku perorálnu biologickú dostupnosť (2‑3%) zanamiviru. Bez nežiaducich účinkov boli perorálnou inhaláciou podávané dávky skúšaného (bez obsahu laktózy) vodného roztoku zanamiviru až 64 mg/deň nebulizátorom (asi 3‑násobne vyššie než maximálna odporúčaná dávka). Bez nežiaducich účinkov bola aj systémová expozícia prostredníctvom intravenózneho podávania až 1200 mg/deň počas piatich dní.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antivirotiká na systémové použitie, inhibítory neuraminidázy


ATC kód: J05AH01


Mechanizmus účinku

Zanamivir je selektívny inhibítor neuraminidázy, povrchového enzýmu vírusu chrípky. Inhibícia neuraminidázy sa vyskytovala in vitro pri veľmi nízkych koncentráciách zanamiviru (50% inhibícia pri 0,64 nM ‑ 7,9 nM proti kmeňom vírusu chrípky typu A a B). Vírusová neuraminidáza napomáha uvoľňovaniu novovytvorených vírusových častíc z infikovaných buniek a môže zlepšovať prienik vírusu mukózou k povrchu epitelových buniek a tým podporovať šírenie infekcie do ďalších buniek. K inhibícii tohto enzýmu dochádza in vitroaj in vivopri replikácii vírusu chrípky typu A aj B a účinok zahŕňa všetky známe podtypy neuraminidázy vírusu chrípky A.


Zanamivir účinkuje mimo bunky. Znižuje šírenie vírusu chrípky A aj B tým, že bráni uvoľňovaniu infekčných chrípkových vírusových častíc z epitelových buniek dýchacích ciest. K replikácii vírusu chrípky dochádza v povrchovom epiteli dýchacích ciest. Účinnosť lokálneho podávania zanamiviru práve do tohto úseku dýchacích ciest bola preukázaná v klinických štúdiách. V klinických štúdiách sa vo vzorkách získaných od pacientov pred liečbou a po liečbe doposiaľ nedetegoval vírus so zníženou citlivosťou na zanamivir.


Bola pozorovaná skrížená rezistencia medzi niektorými mutantmi chrípkového vírusu rezistentnými na zanamivir a niektorými mutantmi chrípkového vírusu rezistentnými na oseltamivir, ktoré boli vytvorené in vitro. Neuskutočnili sa žiadne štúdie hodnotiace riziko rozvoja skríženej rezistencie počas klinického používania.


Klinické skúsenosti

Liečba chrípky


U dospelých Relenza zmierňuje príznaky chrípky a skracuje priemernú dobu ich trvania o 1,5
dňa (rozsah 1,0 ‑ 2,5 dňa) ako je uvádzané v tabuľke nižšie. Priemerný čas do zmiernenia príznakov chrípky u starších pacientov (> 65 rokov) a u detí vo veku 5‑6 rokov nebol významne kratší. Účinnosť Relenzy bola dokázaná u inak zdravých dospelých, keď sa liečba začala do 48 hodín, a u inak zdravých detí, keď sa liečba začala do 36 hodín, po vzniku príznakov. U pacientov s nehorúčkovitými ochoreniami (menej ako 37,8°C) sa nedokázal liečebný prínos.


1. Uskutočnilo sa šesť hlavných, randomizovaných, placebom kontrolovaných, paralelných, multicentrických štúdií III. fázy (NAIB3001, NAIA3002, NAIB3002, NAI30008, NAI30012 a NAI30009) zameraných na liečbu prirodzene získanej chrípky typu A a B zanamivirom. Do štúdie NAI30008 boli zaradení len pacienti s astmou (n=399), CHOCHP (n=87) alebo s astmou a CHOCHP (n=32), do štúdie NAI30012 boli zaradení len starší (65 rokov) pacienti (n=358) a do štúdie NIA30009 boli zaradení len pediatrickí pacienti vo veku od 5 do 12 rokov (n=471). Populácia všetkých randomizovaných pacientov (tzv. Intent to Treat) v týchto šiestich štúdiách pozostávala z 2942 pacientov, z ktorých 1490 užívalo 10 mg zanamiviru dvakrát denne perorálnou inhaláciou. Primárny koncový bod bol rovnaký vo všetkých šiestich štúdiách III. fázy, t.j. čas do zmiernenia klinicky významných prejavov a príznakov chrípky. Vo všetkých šiestich štúdiách III. fázy bolo zmiernenie definované ako žiadna horúčka, t.j. teplota < 37,8°C a „žiadna“ horúčkovitosť (rovnako ako „normálna/žiadna“ v NAI30012), a „žiadna“ (rovnako ako „normálna/žiadna“ v NAI30012) alebo „mierna“ bolesť hlavy, myalgia, kašeľ a bolesť v hrdle a udržanie tohto stavu príznakov počas 24 hodín.

Porovnanie priemerného času (dní) do zmiernenia príznakov chrípky: Populácia s pozitívnym nálezom chrípky

Štúdia

Placebo

Zanamivir

10 mg

inhalácia dvakrát denne

Rozdiel v dňoch

(95% CI)

p‑hodnota


NAIB3001

n=160

6,0


n=161

4,5


1,5


(0,5 ; 2,5)

0,004

NAIA3002

n=257

6,0


n=312

5,0


1,0


(0,0 ; 1,5)

0,078

NAIB3002

n=141

7,5


n=136

5,0


2,5


(1,0 ; 4,0)

<0,001

Kombinovaná analýza NAIB3001, NAIA3002, NAIB3002

n=558

6,5

n=609

5,0


1,5


(1,0 ; 2,0)

<0,001


Štúdia astmy/CHOCHP

NAI30008

n=153

7,0

n=160

5,5


1,5(0,5 ; 3,25)

0,009

Štúdia u starších pacientov

NAI30012

n=114

7,5


n=120

7,25

0,25


(-2,0 až 3,25)

0,609

Štúdia u detí

NAI30009

n=182
5,0

n=164
4,0

1,0


(0,5 ; 2,0)
<0,001

V populácii všetkých randomizovaných pacientov (tzv. Intent to Treat, ITT) bol rozdiel v čase do zmiernenia príznakov 1,0 deň (95% CI: 0,5 až 1,5) v kombinovanej analýze NAIB3001, NAIA3002 a NAIB3002, 1,0 deň (95% CI: 0 až 2) v štúdii NAI30008, 1,0 deň (95% CI: -1,0 až 3,0) v štúdii NAI30012 a 0,5 dňa (95% CI: 0 až 1,5) v štúdii NAI30009. U vysoko rizikových detí existujú obmedzené údaje.
V kombinovanej analýze pacientov s chrípkou typu B (n=163), zahŕňajúcej 79 pacientov liečených zanamivirom, bol pozorovaný 2‑dňový liečebný prínos (95% CI: 0,50 až 3,50).

V súhrnnej analýze 3 štúdií III. fázy u prevažne zdravých dospelých s pozitívnym nálezom chrípky bol výskyt komplikácií 152/558 (27%) u pacientov užívajúcich placebo a 119/609 (20%) u pacientov užívajúcich zanamivir (relatívne riziko zanamivir:placebo 0,73; 95% CI: 0,59 až 0,90, p=0,004). V štúdii NAI30008, do ktorej boli zaradení pacienti s astmou a CHOCHP, bol výskyt komplikácií 56/153 (37%) u pacientov s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich placebo a 52/160 (33%) u pacientov s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich zanamivir (relatívne riziko zanamivir:placebo 0,89; 95% CI: 0,65 až 1,21, p=0,520). V štúdii NAI30012, do ktorej boli zaradení starší pacienti, bol výskyt komplikácií 46/114 (40%) u pacientov s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich placebo a 39/120 (33%) u pacientov s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich zanamivir ( relatívne riziko zanamivir:placebo 0,80; 95% CI: 0,57 až 1,13, p=0,256). V štúdii NAI30009 u detí bol výskyt komplikácií 41/182 (23%) u detí s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich placebo a 26/164 (16%) u detí s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich zanamivir (relatívne riziko zanamivir:placebo 0,70; 95% CI: 0,45 až 1,10, p=0,151).

V placebom kontrolovanej štúdii u pacientov prevažne s miernou/stredne ťažkou astmou a/alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) nebol žiadny klinicky významný rozdiel medzi zanamivirom a placebom v hodnotách úsilného výdychového objemu za prvú sekundu (FEV
1) ani v maximálnych hodnotách vydychovaného prúdu vzduchu (PEFR), ktoré boli merané počas liečby a po ukončení liečby.

Prevencia chrípky

Účinnosť Relenzy v prevencii prirodzene sa vyskytujúceho chrípkového ochorenia bola preukázaná v dvoch štúdiách postexpozičnej profylaxie v domácnostiach a v dvoch štúdiách sezónnej profylaxie počas vypuknutia chrípky v komunite. Koncovým bodom primárnej účinnosti v týchto štúdiách bol výskyt symptomatickej, laboratórne potvrdenej chrípky, definovanej ako prítomnosť dvoch alebo viacerých z nasledujúcich príznakov: teplota nameraná orálne 37,8°C alebo horúčnatosť, kašeľ, bolesť hlavy, bolesť v hrdle a myalgia; a laboratórne potvrdenie chrípky kultiváciou, PCR, alebo sérokonverziou (definovanou ako 4-násobný vzostup titra protilátok v čase rekonvalescencie od východiskovej hodnoty).

Postexpozičná profylaxia
Dve štúdie hodnotili postexpozičnú profylaxiu u kontaktov pôvodne chorých v domácnosti. Do 1,5 dňa od vzniku príznakov u pôvodne chorého bola každá domácnosť (zahŕňajúca všetkých členov rodiny vo veku 5 rokov) randomizovaná do skupiny s Relenzou 10 mg, alebo do skupiny s placebom inhalovaným jedenkrát denne počas 10 dní. Len v prvej štúdii bol každý pôvodne chorý randomizovaný do rovnakej liečebnej skupiny (skupiny s Relenzou alebo s placebom) ako ostatní členovia domácnosti. V tejto štúdii sa podiel domácností s aspoň jedným novým prípadom symptomatickej chrípky znížil v rozsahu od 19% (32 zo 168 domácností) v skupine s placebom do 4% (7 zo 169 domácností) v skupine s Relenzou (79% účinnosť ochrany; 95% CI: 57% až 89%, p<0,001). V druhej štúdii neboli pôvodne chorí liečení a výskyt symptomatickej chrípky sa znížil v rozsahu od 19% (46 z 242 domácností) v skupine s placebom do 4% (10 z 245 domácností) v skupine s Relenzou (81% účinnosť ochrany; 95% CI: 64% až 90%, p<0,001). V podskupinách s chrípkou typu A alebo B boli výsledky podobné. V týchto štúdiách, do ktorých bolo zaradených celkovo 2128 prípadov kontaktov, bolo 553 detí vo veku 5-11 rokov, z ktorých 123 detí bolo vo veku 5-6 rokov. Výskyt symptomatickej, laboratórne potvrdenej chrípkyv skupine 5- až 6-ročných (placebo oproti zanamiviru) bol 4/33 (12%) oproti 1/28 (4%) v prvej štúdii a 4/26 (15%) oproti 1/36 (3%) v druhej štúdii, ktorý sa zdá byť zhodný so staršími vekovými kategóriami. Avšak vzhľadom k tomu, že štúdie nemali potenciál na stanovenie účinnosti ochrany v jednotlivých vekových kategóriách, formálna analýza podskupín sa nevykonala.

Sezónna profylaxia
Dve štúdie sezónnej profylaxie hodnotili Relenzu 10 mg oproti placebu inhalovanému jedenkrát denne po dobu 28 dní počas vypuknutia chrípky v komunite. V prvej štúdii, ktorá zahŕňala nezaočkovaných, inak zdravých dospelých vo veku ≥ 18 rokov, sa výskyt symptomatickej chrípky znížil v rozsahu od 6,1% (34 z 544) v skupine s placebom do 2,0% (11 z 553) v skupine s Relenzou (67% účinnosť ochrany; 95% CI: 39% až 83%, p<0,001). Druhá štúdia zahŕňala jedincov prebývajúcich v komunite vo veku ≥ 12 rokov vystavených vysokému riziku komplikácií chrípky, pričom 67% účastníkov dostalo očkovaciu látku v sezóne štúdie. Vysoké riziko bolo definované ako jedinci vo veku ≥ 65 rokov a jedinci s chronickými poruchami pľúcneho a kardiovaskulárneho systému alebo s diabetes mellitus. V tejto štúdii sa výskyt symptomatickej chrípky znížil v rozsahu od 1,4% (23 z 1685) v skupine s placebom do 0,2% (4 z 1678) v skupine s Relenzou (83% účinnosť ochrany; 95% CI: 56% až 93%, p<0,001).

Kvôli obmedzeným a nepreukazným údajom nebola stanovená účinnosť Relenzy v prevencii chrípky v sanatóriách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:Farmakokinetické štúdie u ľudí ukazujú, že celková perorálna biologická dostupnosť liečiva je nízka (priemer (min., max.) je 2% (1%, 5%)). V podobných štúdiách so zanamivirom podávaným perorálnou inhaláciou bolo dokázané, že systémovo sa vstrebáva približne 10‑20 % podanej dávky. Maximálne koncentrácie v sére sa dosahujú obvykle do 1‑2 hodín po podaní. Nízke vstrebávanie vedie k nízkym systémovým koncentráciám, preto perorálna inhalácia nevedie k významnej systémovej expozícii zanamiviru. Pri opakovanom perorálnom inhalačnom podávaní nedochádza k zmene kinetiky.


Distribúcia:Po perorálnej inhalácii sa prevažná časť zanamiviru vo vysokých koncentráciách ukladá v dýchacích cestách a liečivo sa tak dostáva k miestu chrípkovej infekcie. Po jednorazovej 10 mg dávke boli koncentrácie zanamiviru merané vo vykašľanom hliene. Koncentrácie zanamiviru namerané po 12 hodinách boli 337‑násobne (rozsah 58‑1593) a po 24 hodinách 52‑násobne (rozsah 17‑286) vyššie ako priemerná IC50 vírusovej neuraminidázy. Vysoké koncentrácie zanamiviru v dýchacích cestách vedú k rýchlemu nástupu inhibície vírusovej neuraminidázy. Hlavným bezprostredným miestom ukladania liečiva je orofarynx (priemerne 78%), odkiaľ je zanamivir rýchlo eliminovaný do gastrointestinálneho traktu. V pľúcach sa liečivo ukladá v rozsahu medzi 8 a 21%.


Metabolizmus:Dokázalo sa, že zanamivir sa vylučuje obličkami vo forme nezmeneného liečiva a nepodlieha metabolizmu. V in vitro štúdiách sa dokázalo, že zanamivir neovplyvňuje aktivitu celej škály modelových substrátov pre izoenzýmy cytochrómu P450 (CYP1 A/2, A6, 2C9, 2C18, 2D6, 2E1, 3A4) v mikrozómoch ľudskej pečene, ani neindukuje expresiu cytochrómu P450 u potkanov,čo svedčí o tom, že metabolické interakcie medzi zanamivirom a ďalšími liekmi sú in vivonepravdepodobné.


Vylučovanie:Polčas zanamiviru v sére po perorálnej inhalácii sa pohybuje od 2,6 do 5,05 hodín. Vylučovanie prebieha výhradne v nezmenenej forme obličkami. Celkový klírens odhadovaný z hodnoty klírensu v moči sa pohybuje od 2,5 do 10,9 l/hod. Vylučovanie obličkami je úplné do 24 hodín.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:Inhalácia zanamiviru má za následok vstrebanie približne 10‑20% inhalovanej dávky. V skupine pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek zo štúdie jednorazovej i.v. dávky zanamiviru boli od jedincov odobraté vzorky po 2 mg dávke alebo po dávke dvakrát až štyrikrát vyššej ako je očakávaná expozícia z inhalácie. Pri použití normálneho dávkovacieho režimu (10 mg dvakrát denne) je očakávaná expozícia v 5. deň 40‑násobne nižšia ako expozícia, ktorá bola tolerovaná u zdravých jedincov po opakovanom i.v. podaní. Vzhľadom na dôležitosť lokálnych koncentrácií, nízku systémovú expozíciu a predošlú toleranciu oveľa vyšších expozícií sa neodporúča žiadnaúprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:Zanamivir sa nemetabolizuje a preto úprava dávkovania nie je u pacientov s poruchou funkcie pečenepotrebná.


Starší pacienti: Pri terapeutickej dennej dávke 20 mg je biologická dostupnosť nízka (10‑20 %) a preto u pacientov nedochádza k významnej systémovej expozícii zanamiviru. Akákoľvek zmena farmakokinetiky súvisiaca s vekom pravdepodobne nie je klinicky významná a neodporúča sa žiadna zmena dávkovania.


Pediatrickí pacienti: V otvorenej štúdii jednorazovej dávky sa u 16 pediatrických jedincov, vo veku od 6 do 12 rokov, hodnotila farmakokinetika zanamiviru vo forme suchého inhalačného prášku (10 mg) (inhalátor Diskhaler). Systémová expozícia bola podobná expozícii po inhalácii 10 mg prášku u dospelých, ale variabilita bola veľká vo všetkých vekových skupinách a výraznejšia u najmladších detí. Piati pacienti boli vylúčení kvôli nedetegovateľným koncentráciám v sére vo všetkých časových bodoch alebo po 1,5 hodine po podaní dávky, čo svedčilo o nedostatočnom prísune liečiva.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách celkovej toxicity sa nedokázala
žiadna významná toxicita zanamiviru. Zanamivir nebol genotoxický a v dlhodobých štúdiách karcinogenity u potkanov a myší neboli zaznamenané žiadne klinicky významné nálezy.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorá obsahuje mliečnu bielkovinu).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


10 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30
°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Relenza inhalačný prášok je balený v okrúhlom disku (Rotadisk), ktorý je potiahnutý hliníkovou fóliou, so štyrmi pravidelne rozmiestnenými blistrami. Nádychom aktivovaný inhalátor vyrobený z umelej hmoty (Diskhaler) sa používa na aplikáciu dávok (dávku tvorí obsah 2 blistrov) z týchto diskov potiahnutých fóliou a je dodaný v balení.

Balenie obsahuje 1 alebo 5 diskov potiahnutých fóliou a Diskhaler.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Inhalátor (Diskhaler) je naplnený diskom obsahujúcim inhalačný prášok balený v jednotlivých blistroch. Pri použití inhalátora sa tieto blistre prepichnú a potom sa hlbokou inhaláciou prášok môže inhalovať cez náustok do dýchacích ciest. Podrobné pokyny na použitie sú priložené v balení.7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

Bratislava

Slovenská republika


8. Registračnéčíslo


42/0084/07-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12. marec 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19. jún 2009


10. Dátum revízie textu


10/2014

10Relenza 5 mg/ dávka