+ ipil.sk

REMERON 30 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06958-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


REMERON 15 mg

REMERON 30 mg

REMERON 45 mg

filmom obalené tablety

mirtazapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Remeron a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Remeron

3. Ako užívať Remeron

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Remeron

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Remeron a na čo sa používa


Remeron je jedným zo skupiny liekov nazývaných antidepresíva.

Remeron sa používa na liečbu depresívneho ochorenia u dospelých.

Bude trvať 1 až 2 týždne, kým Remeron začne účinkovať. Po 2 až 4 týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie. Ak sa po 2 až 4 týždňoch necítite lepšie alebo sa cítite horšie, musíte sa porozprávať so svojím lekárom. Viac informácií sa nachádza v časti 3, s nadpisom „Kedy môžete očakávať zlepšenie“.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Remeron


Neužívajte Remeron

 • ak ste alergický na mirtazapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak tomu tak je, predtým ako užijete Remeron, musíte sa čo najskôr porozprávať so svojím lekárom.

 • ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali (počas posledných dvoch týždňov) lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (IMAO).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Remeron, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci

Remeron sa za normálnych okolností nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože sa u nich nepreukázala účinnosť lieku. Tiež by ste mali vedieť, že keď pacienti mladší ako 18 rokov užívajú túto skupinu liekov, majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a hnev). Napriek tomu váš lekár môže Remeron predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Remeron pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Remeronu pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia alebo zhoršia niektoré príznaky uvedené vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Remeronu v tejto vekovej skupine, týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania. V tejto vekovej kategórii v porovnaní s dospelými sa pri liečbe Remeronom navyše častejšie pozoroval významný prírastok telesnej hmotnosti.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, niekedy môžete mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, pretože tieto lieky začínajú pôsobiť zvyčajne až po dvoch týždňoch, no niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy:

 • ak ste už v minulosti mali sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

 • ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukázali, že zvýšené riziko samovražedného správania je u dospelých mladších ako 25 rokov so psychickými poruchami ktorí sa liečili antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.


Môže byť vhodné povedať príbuznému alebo blízkemu priateľovi, že máte depresiu a požiadať ich aby si prečítali túto písomnú informáciu. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, ak si budú myslieť, že sa vaša depresia zhoršuje alebo ak sa obávajú zmien vo vašom správaní.

Tiež buďte zvlášť opatrný pri užívaní Remeronu,

 • ak máte alebo ste niekedy mali niektorý z nasledovných stavov.

Povedzte svojmu lekárovi o týchto stavoch predtým, ako začnete užívať Remeron, ak ste tak doteraz neurobili:

 • záchvaty (epilepsia). Ak sa u vás objavia záchvaty alebo budú vaše záchvaty častejšie, prestaňte užívať Remeron a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • ochorenie pečene vrátane žltačky. Ak sa vyskytne žltačka, prestaňte užívať Remeron a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • ochorenie obličiek;

 • ochorenie srdca alebo nízky krvný tlak;

 • schizofrénia. Ak sú psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky, častejšie alebo závažnejšie, okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • manická depresia (striedajúce sa obdobia pocitu zvýšenej/prehnanej aktivity a depresívnej nálady). Ak začnete pociťovať zvýšené alebo nadmerné rozrušenie, prestaňte užívať Remeron a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • cukrovka (možno budete potrebovať upraviť dávku inzulínu alebo iného antidiabetika);

 • ochorenie očí, ako je zvýšený tlak v oku (glaukóm);

 • ťažkosti s močením, ktoré môžu byť spôsobené zväčšenou prostatou.

 • určité typy ochorenia srdca, ktoré môžu meniť rytmus srdca, srdcový infarkt v nedávnej minulosti, zlyhanie srdca alebo užívanie niektorých liekov, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca.

 • ak sa u vás vyvinú znaky infekcie, ako je nevysvetliteľná vysoká horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach.

Prestaňte užívať Remeron a okamžite vyhľadajte svojho lekára, aby vám urobil krvný test.

V zriedkavých prípadoch môžu byť tieto príznaky znakmi porúch tvorby krviniek v kostnej dreni. Hoci sú zriedkavé, tieto príznaky sa najčastejšie prejavujú po 4 – 6 týždňoch liečby.

 • ak ste staršia osoba. Môžete byť citlivejší na vedľajšie účinky antidepresív.


Iné lieky a Remeron

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Remeron v kombinácii s:

 • inhibítormi monoaminooxidázy (inhibítory MAO). Remeron neužívajte tiež počas dvoch týždňov po ukončení užívania inhibítorov MAO. Takisto, ak ukončíte užívanie Remeronu, neužívajte inhibítory MAO počas nasledujúcich dvoch týždňov.
  Inhibítory MAO sú napríklad moklobemid, tranylcypromín (oba sú antidepresíva) a selegilín (používa sa na Parkinsonovu chorobu).


Buďte opatrnýpriužívaníRemeronu v kombinácii s:

 • antidepresívami, ako sú SSRI, venlafaxín a L-tryptofán alebo triptány (používané na liečbu migrény), tramadolom (na utíšenie bolesti), linezolidom (antibiotikum), lítiom (používa sa na liečbu niektorých psychických ochorení), metylénovou modrou (používa sa na liečbu vysokej hladiny methemoglobínu v krvi) a prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum (rastlinné prípravky na depresiu). Remeron samotný alebo kombinácia Remeronu s týmito liekmi, môže viesť vo veľmi zriedkavých prípadoch k takzvanému sérotonínovému syndrómu. Niektoré z príznakov tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná horúčka, potenie, zrýchlený pulz srdca, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Ak sa u vás prejaví kombinácia týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • antidepresívom nefazodónom. Môže zvýšiť množstvo Remeronu vo vašej krvi. Informujte svojho lekára, ak užívate tento liek. Môže byť potrebné znížiť dávku Remeronu, alebo pri ukončení užívania nefazodónu znova zvýšiť dávku Remeronu.

 • liekmi na úzkosť alebo nespavosť, ako sú benzodiazepíny,

 • liekmi na schizofréniu, ako je olanzapín;

 • liekmi proti alergiám, ako je cetirizín;

 • liekmi proti silnej bolesti, ako je morfín.

V kombinácii s týmito liekmi môže Remeron zvyšovať ospalosť vyvolanú týmito liekmi.

 • liekmi proti infekciám; liekmi proti bakteriálnym infekciám (ako je erytromycín), liekmi na liečbu hubových infekcií (ako je ketokonazol) a liekmi proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV-proteázy) a liekmi na liečbu žalúdočných vredov (ako je cimetidín).

Tieto lieky v kombinácii s Remeronom môžu zvyšovať množstvo Remeronu v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné znížiť dávku Remeronu, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova zvýšiť dávku Remeronu.

 • liekmi proti epilepsii, ako je karbamazepín a fenytoín;

 • liekmi proti tuberkulóze, ako je rifampicín.

Tieto lieky v kombinácii s Remeronom môžu znižovať množstvo Remeronu v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Remeronu, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova znížiť dávku Remeronu.

 • liekmi na prevenciu vzniku krvných zrazenín, ako je warfarín.

Remeron môže zvýšiť účinky warfarínu na krv. Ak užívate tento liek, informujte o tom svojho lekára. V prípade kombinácie sa odporúča, aby lekár starostlivo sledoval vašu krv.

 • liekmi, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. niektoré antibiotiká a niektoré lieky na liečbu porúch duševného zdravia.


Remeron a jedlo a alkohol

Ak počas užívania Remeronu pijete alkoholické nápoje, môžete byť ospalý.

Odporúča sa, aby ste nepili žiadne alkoholické nápoje.

Remeron môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Obmedzené skúsenosti s podávaním Remeronu tehotným ženám nepoukázali na zvýšené riziko. Ak sa však užíva počas tehotenstva, je potrebná opatrnosť.

Ak Remeron užívate do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, vaše dieťa má byť sledované z dôvodu možných vedľajších účinkov.

Užívanie podobných liekov (SSRI) počas tehotenstva môže u detí zvýšiť riziko výskytu závažného zdravotného stavu nazvaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý sa prejavuje zrýchleným dýchaním a modravou kožou. Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po pôrode. Ak spozorujete tieto príznaky u svojho dieťaťa, okamžite kontaktujte svoju pôrodnú asistentku a/alebo lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Remeron môže ovplyvniť vašu koncentráciu alebo ostražitosť. Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov sa uistite, že vaša spôsobilosť nie je znížená. Ak váš lekár predpísal Remeron pacientovi mladšiemu ako 18 rokov, predtým ako bude účastníkom cestnej premávky (napr. na bicykli) sa uistite, že nie je ovplyvnená jeho schopnosť sústrediť sa a pozornosť.


Remeron filmom obalené tablety obsahujú laktózu.

Remeron filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Remeron


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko užívať

Odporúčaná začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg denne. Váš lekár vám môže odporúčať zvýšiť vašu dávku po niekoľkých dňoch na dávku, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať (medzi 15 a 45 mg denne). Dávka je zvyčajne rovnaká pre všetky vekové skupiny. Ak ste však staršia osoba alebo máte ochorenie obličiek alebo pečene, váš lekár vám môže upraviť dávku.


Kedy užívať Remeron

Remeron užívajte v rovnakom čase každý deň. Najlepšie je užívať Remeron ako jednorazovú dávku pre spaním. Váš lekár vám však môže odporúčať rozdeliť vašu dávku Remeronu – jedenkrát ráno a jedenkrát večer pred spaním. Vyššia dávka sa musí užívať pred spaním.

Tablety užívajte ústami. Svoju predpísanú dávku Remeronu prehltnite bez žuvania, zapite vodou alebo džúsom.


Kedy môžete očakávať zlepšenie

Remeron začne zvyčajne pôsobiť po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4 týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie. Je dôležité, aby ste sa počas niekoľkých prvých týždňov liečby rozprávali s lekárom o účinkoch Remeronu:

2 až 4 týždne od začiatku užívania Remeronu povedzte svojmu lekárovi o účinkoch, ktoré na vás mal tento liek.

Ak sa ešte vždy nebudete cítiť lepšie, váš lekár vám môže predpísať vyššiu dávku. V takomto prípade sa po ďalších 2 až 4 týždňoch znova porozprávajte so svojím lekárom.

Zvyčajne je potrebné užívať Remeron, až kým príznaky depresie nevymiznú na 4 – 6 mesiacov.


Ak užijete viac Remeronu, ako máte

Ak vy alebo niekto iný užije priveľa Remeronu, okamžite zavolajte lekára.

Najpravdepodobnejšími prejavmi predávkovania Remeronom (bez iných liekov alebo alkoholu) sú ospalosť, dezorientácia a zrýchlený pulz srdca. Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať zmeny v rytme vášho srdca (rýchly, nepravidelný pulz srdca) a/alebo mdloby, ktoré môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.


Ak zabudnete užiť Remeron

Ak máte užívať vašu dávku jedenkrát denne

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Svoju ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak máte užívať vašu dávku dvakrát denne

 • Ak zabudnete užiť vašu rannú dávku, jednoducho ju užite spolu s večernou dávkou.

 • Ak zabudnete užiť vašu večernú dávku, neužívajte ju s nasledujúcou rannou dávkou; jednoducho ju vynechajte a pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.

 • Ak ste zabudli užiť obe dávky, nepokúšajte sa o náhradu vynechaných dávok. Vynechajte obe dávky a na ďalší deň pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.


Ak prestanete užívať Remeron

Remeron prestaňte užívať jedine po konzultácii so svojím lekárom.

Pokiaľ prestanete priskoro, vaša depresia sa môže vrátiť. Len čo sa budete cítiť lepšie, oznámte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, kedy možno ukončiť liečbu.

Remeron neprestaňte užívať náhle, dokonca ani vtedy, ak už vymizla vaša depresia. Ak náhle ukončíte užívanie Remeronu, môžete pociťovať nevoľnosť, závrat, chorobný nepokoj (agitácia) alebo úzkosť a bolesť hlavy.Týmto príznakom sa možno vyhnúť postupným vysadzovaním. Váš lekár vám povie, ako máte postupne znižovať dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia ktorékoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať mirtazapín a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • pocit povznesenej nálady alebo citového vytrženia (mánia)


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • žlté zafarbenie očí alebo pokožky; to môže naznačovať poruchu funkcie pečene (žltačka)


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • prejavy infekcie ako napr. náhla nevysvetliteľná vysoká horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach (agranulocytóza). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobovať poruchy tvorby krviniek (potlačenie činnosti kostnej drene). Niektoré osoby sa stanú menej odolnými voči infekcii, pretože mirtazapín môže spôsobiť dočasný pokles počtu bielych krviniek (granulocytopénia). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobovať pokles počtu červených a bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek (aplastická anémia) a pokles počtu krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (eozinofília).

 • epileptický záchvat (kŕče)

 • kombinácia príznakov ako napr. nevysvetliteľná horúčka, potenie, zrýchlený pulz srdca, hnačka, (nekontrolovateľné) svalové sťahy, svalový tras, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady, bezvedomie a zvýšená tvorba slín. Vo veľmi zriedkavých prípadoch to môžu byť prejavy sérotonínového syndrómu.

 • sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky

 • závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Ďalšie vedľajšie účinky pri mirtazapíne sú:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšená chuť do jedla a prírastok telesnej hmotnosti

 • ospalosť alebo spavosť

 • bolesť hlavy

 • sucho v ústach


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • ľahostajnosť (letargia)

 • závrat

 • chvenie alebo triaška

 • nevoľnosť

 • hnačka

 • vracanie

 • zápcha

 • vyrážka alebo kožný výsev (exantém)

 • bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)

 • bolesť chrbta

 • pocit točenia hlavy alebo mdloby pri náhlom vstávaní (ortostatická hypotenzia)

 • opuch (zvyčajne členkov alebo chodidiel) ako dôsledok nahromadenia tekutín (edém)

 • únava

 • živé sny

 • zmätenosť

 • pocit úzkosti

 • problémy so spaním


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nezvyčajné pocity v koži, napr. pálenie, pichanie, šteklenie alebo štípanie (parestézia)

 • nepokojné nohy

 • mdloba (synkopa)

 • pocit zníženej citlivosti v ústach (orálna hypestézia)

 • nízky krvný tlak

 • nočné mory

 • pocit chorobného nepokoja (agitácia)

 • halucinácie

 • nutkanie na pohyb


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zášklby alebo sťahy svalov (myoklónia)

 • agresivita

 • bolesť brucha a nevoľnosť, môže sa jednať o zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • nezvyčajné pocity v ústach (orálna parestézia)

 • opuch v ústach (edém úst)

 • opuch celého tela (generalizovaný edém)

 • ohraničený opuch

 • hyponatriémia

 • neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

 • závažné kožné reakcie (bulózna dermatitída, multiformný erytém)

 • námesačnosť (somnambulizmus)

 • poruchy reči

 • zvýšené hladiny kreatínkinázy v krvi

 • ťažkosti pri močení (zadržiavanie moču)

 • bolesť svalov, stuhnutosť a/alebo slabosť, stmavnutie alebo zmena farby moču (rabdomyolýza)


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí mladších ako 18 rokov sa v klinických skúšaniach často pozorovali nasledovné vedľajšie účinky: výrazné zvýšenie telesnej hmotnosti, žihľavka a zvýšená hladina triglyceridov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Remeron


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Remeron obsahuje

 • Liečivo je mirtazapín.

Remeron 15 mg filmom obalené tablety obsahujú 15 mg mirtazapínu v jednej filmom obalenej tablete.

Remeron 30 mg filmom obalené tablety obsahujú 30 mg mirtazapínu v jednej filmom obalenej tablete.

Remeron 45 mg filmom obalené tablety obsahujú 45 mg mirtazapínu v jednej filmom obalenej tablete.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: kukuričný škrob, hyprolóza, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, monohydrát laktózy.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 8 000, oxid titaničitý (E171).

Obal tablety Remeron 15 mg filmom obalené tablety obsahuje aj žltý oxid železitý (E172).

Obal tablety Remeron 30 mg filmom obalené tablety obsahuje aj žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Remeron a obsah balenia

Remeron sú filmom obalené tablety.


Remeron 15 mg filmom obalené tablety sú oválne, obojstranne vypuklé, žlté, ryhované s označením „Organon“ na jednej strane a „TZ3“ po oboch stranách ryhy na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Remeron 30 mg filmom obalené tablety sú oválne, obojstranne vypuklé, červenohnedé, ryhované s označením „Organon“ na jednej strane a „TZ5“ po oboch stranách ryhy na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Remeron 45 mg filmom obalené tablety sú oválne, obojstranne vypuklé, biele s označením „Organon“ na jednej strane a „TZ7“ na druhej strane.


Remeron 15, 30 a 45 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch alebo fľašiach.


Pre Remeron 15 mg filmom obalené tablety v blistroch sú dostupné nasledovné veľkosti balenia:

30, 60, 90 a 100 tabliet; 14, 28, 56 a 70 tabliet; pre Remeron 15 mg filmom obalené tablety vo fľaši je dostupná veľkosť balenia 250 tabliet (na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia).


Pre Remeron 30 mg filmom obalené tablety v blistroch sú dostupné nasledovné veľkosti balenia:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 500 tabliet; 14, 28, 56 a 70 tabliet; pre Remeron 30 mg filmom obalené tablety vo fľaši je dostupná veľkosť balenia 250 tabliet (na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia).


Pre Remeron 45 mg filmom obalené tablety v blistroch sú dostupné nasledovné veľkosti balenia:

10, 20, 30, 50, 100, 200 a 500 tabliet; 14, 28, 56 a 70 tabliet; pre Remeron 45 mg filmom obalené tablety vo fľaši je dostupná veľkosť balenia 250 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Cyprus, Grécko, Holandsko, Island, Nórsko,

Poľsko, Slovenská republika, Taliansko Remeron

Dánsko Mirtazon

Francúzsko Norset

Írsko Zispin

Portugalsko Mirtazapina Organon

Španielsko Rexer


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


8REMERON 30 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06958-ZIB

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


REMERON 15 mg

REMERON 30 mg

REMERON 45 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta REMERON 15 mg obsahuje 15 mg mirtazapínu.

Každá filmom obalená tableta REMERON 30 mg obsahuje 30 mg mirtazapínu.

Každá filmom obalená tableta REMERON 45 mg obsahuje 45 mg mirtazapínu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta REMERON 15 mg obsahuje 109 mg laktózy (ako monohydrát).

Každá filmom obalená tableta REMERON 30 mg obsahuje 217 mg laktózy (ako monohydrát).

Každá filmom obalená tableta REMERON 45 mg obsahuje 325 mg laktózy (ako monohydrát).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


15 mg filmom obalená tableta:

Oválna, bikonvexná, žltá, ryhovaná, s označením „Organon“ na jednej strane a kódom (TZ3) po oboch stranách ryhy na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


30 mg filmom obalená tableta:

Oválna, bikonvexná, červenohnedá, ryhovaná, s označením „Organon“ na jednej strane a kódom (TZ5) po oboch stranách ryhy na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


45 mg filmom obalená tableta:

Oválna, bikonvexná, biela, s označením „Organon“ na jednej strane a kódom na druhej strane (TZ7).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Remeron je indikovaný na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 15 a 45 mg; začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg.

Účinok mirtazapínu sa spravidla prejaví po 1 – 2 týždňoch liečby. Liečba adekvátnou dávkou má vyvolať pozitívnu odpoveď v priebehu 2 – 4 týždňov. Pri nedostatočnej odpovedi možno dávku zvýšiť na maximálnu dávku. Pokiaľ sa počas ďalších 2 – 4 týždňov nedostaví odpoveď, liečba sa musí ukončiť.


Pacienti s depresiou musia byť liečení počas dostatočne dlhej doby, najmenej 6 mesiacov, aby sa zaistilo, že u nich nepretrvávajú žiadne príznaky.


Liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne, aby sa predišlo príznakom z vysadenia (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Odporúčaná dávka je rovnaká ako u dospelých. Na dosiahnutie uspokojivej a bezpečnej odpovede sa musí u starších pacientov dávka zvyšovať pod dôkladným dohľadom.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 40 ml/min) môže byť znížený klírens mirtazapínu. Musí sa to vziať do úvahy, ak sa týmto pacientom predpisuje Remeron (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene môže byť znížený klírens mirtazapínu. Musí sa to vziať do úvahy, ak sa týmto pacientom predpisuje Remeron, predovšetkým pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene, keďže pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene sa neskúmali (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Remeron sa nesmie používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože v dvoch krátkodobých klinických skúšaniach nebola preukázaná účinnosť (pozri časť 5.1) a z dôvodu bezpečnostných obáv (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Spôsob podávania


Eliminačný polčas mirtazapínu je 20 – 40 hodín, a preto je Remeron vhodný na podávanie raz denne. Prednostne sa musí užiť jednorazovo večer pred spaním. Remeron možno podávať aj v dvoch rozdelených dávkach (jedenkrát ráno a jedenkrát večer, vyššia dávka sa musí užiť večer).

Tablety sa musia užívať perorálne, zapiť tekutinou a prehltnúť bez žuvania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné používanie mirtazapínu s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Remeron sa nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami boli v klinických skúšaniach častejšie pozorované samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zúrivosť) ako u pacientov, ktorým bolo podávané placebo. Ak sa na základe klinickej potreby lekár predsa len rozhodne liečiť pacienta mladšieho ako 18 rokov, pacient musí byť starostlivo sledovaný na výskyt samovražedných príznakov. Okrem toho chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva, až do nástupu zjavnej remisie. Keďže sa zlepšenie nemusí prejaviť počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Pacienti s anamnézou samovražedných príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto musia byť starostlivo sledovaní počas liečby. Metaanalýza placebom-kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom samovražedných myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávky starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) musia byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.

Vzhľadom na možnosť samovraždy, predovšetkým na začiatku liečby, sa musí pacientovi vydať iba najmenšie množstvo filmom obalených tabliet Remeronu, aby sa znížilo riziko predávkovania, v súlade so správnou starostlivosťou o pacienta.


Útlm kostnej drene

Počas liečby Remeronom sa hlásil útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejaví ako granulocytopénia alebo agranulocytóza. V klinických štúdiách s Remeronom sa reverzibilná agranulocytóza hlásila v zriedkavých prípadoch. V období po uvedení lieku na trh sa pri Remerone hlásili veľmi zriedkavé prípady agranulocytózy, zväčša reverzibilné, avšak v niektorých prípadoch fatálne. Väčšina fatálnych prípadov sa týkala pacientov vo veku nad 65 rokov. Lekár musí venovať pozornosť príznakom, ako sú horúčka, bolesť hrdla, stomatitída alebo iné prejavy infekcie; ak sa objavia takéto príznaky, liečba sa musí ukončiť a musí sa vyšetriť krvný obraz.


Žltačka

Liečba sa musí prerušiť, ak sa objaví žltačka.


Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Starostlivé dávkovanie ako aj pravidelné a dôkladné sledovanie je nevyhnutné u pacientov s:

 • epilepsiou a organickým syndrómom mozgu: Hoci klinické skúsenosti naznačujú, že počas liečby mirtazapínom sú epileptické záchvaty zriedkavé, tak ako pri iných antidepresívach, sa musí liečba Remeronom začať podávať opatrne pacientom so záchvatmi v anamnéze. Liečba sa musí prerušiť u každého pacienta, u ktorého sa vyvinú záchvaty alebo sa zaznamená zvýšenie frekvencie záchvatov.

 • poruchou funkcie pečene: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens mirtazapínu u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene znížený približne o 35 % v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 %.

 • poruchou funkcie obličiek: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens mirtazapínu u pacientov so stredne ťažkou (klírens kreatinínu < 40 ml/min) a ťažkou (klírens kreatinínu ≤ 10 ml/min) poruchou funkcie obličiek znížený približne o 30 %, resp. 50 % v porovnaní s normálnymi jedincami. Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 %, resp. 115 %. U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) sa v porovnaní s kontrolnou skupinou nezistili významné rozdiely.

 • ochoreniami srdca, ako sú poruchy vedenia, angina pectoris alebo nedávny infarkt myokardu, kde sa musia vykonať konvenčné opatrenia a musí sa starostlivo podávať súbežná liečba.

 • nízkym tlakom krvi.

 • diabetes mellitus: U pacientov s cukrovkou môžu antidepresíva pozmeniť kontrolu glykémie. Môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík a odporúča sa dôkladné sledovanie.


Tak ako pri iných antidepresívach, sa musí zohľadniť nasledovné:

 • Ak sa antidepresíva podávajú pacientom so schizofréniou alebo inými psychotickými poruchami, môže sa objaviť zhoršenie psychotických príznakov; môžu sa zosilniť paranoidné myšlienky.

 • Ak sa lieči depresívna fáza bipolárnej poruchy, môže dôjsť k zmene na manickú fázu. Pacienti s mániou/hypomániou v anamnéze majú byť dôkladne sledovaní. Mirtazapín sa musí vysadiť u každého pacienta, ktorý vstupuje do manickej fázy.

 • Hoci Remeron nie je návykový, skúsenosti po uvedení lieku na trh ukazujú, že náhle prerušenie dlhodobej liečby niekedy môže viesť k príznakom z vysadenia. Väčšina reakcií z vysadenia je mierna a spontánne vymizne. Medzi rozličnými hlásenými príznakmi z vysadenia sa najčastejšie hlásili závrat, agitácia, anxieta, bolesť hlavy a nauzea. Hoci boli hlásené ako príznaky z vysadenia, treba si uvedomiť, že tieto príznaky môžu súvisieť aj so základným ochorením. Tak ako je uvedené v časti 4.2, liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne.

 • Pozornosť sa má venovať pacientom s poruchami močenia, ako je hypertrofia prostaty, a pacientom s akútnym glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným vnútroočným tlakom (hoci sa problémy neočakávajú, pretože Remeron má iba veľmi slabú anticholinergickú aktivitu).

 • Akatízia/psychomotorický nepokoj: Používanie antidepresív bolo spojené s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo rušivým nepokojom a potrebou pohybu často sprevádzaným neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Toto sa najpravdepodobnejšie vyskytuje počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto príznaky, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.

 • Počas používania mirtazapínu po jeho uvedení na trh sa hlásili prípady predĺženia QT intervalu, Torsades de Pointes, ventrikulárnej tachykardie a náhlej smrti. Väčšina hlásení sa objavila v súvislosti s predávkovaním alebo u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu, vrátane súbežného užívania iných liekov, ktoré predlžujú QTc interval (pozri časť 4.5 a časť 4.9). Remeron sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením alebo rodinnou anamnézou predĺženia QT intervalu a v prípade súbežného užívania iných liekov, ktoré predlžujú QTc interval.


Hyponatriémia

Pri používaní mirtazapínu sa veľmi zriedkavo hlásila hyponatriémia, pravdepodobne v dôsledku neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). U rizikových pacientov, ako sú starší pacienti alebo pacienti, ktorí sa súbežne liečia liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú hyponatriémiu, je nutná opatrnosť.


Sérotonínový syndróm

Interakcie so sérotonergickými liečivami: keď sa selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) používajú súbežne s inými sérotonergickými liečivami, môže sa objaviť sérotonínový syndróm (pozri časť 4.5). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu byť hypertermia, rigidita, myoklónia, autonómna nestabilita s možnými rýchlymi zmenami vitálnych znakov, zmeny mentálneho stavu, ktoré zahŕňajú zmätenosť, iritabilitu a extrémnu agitáciu progredujúcu do delíria a kómy. Pri kombinovaní týchto liečiv s mirtazapínom sa odporúča opatrnosť a vyžaduje sa pozorné klinické sledovanie. Ak sa takého udalosti objavia, liečba mirtazapínom sa musí ukončiť a musí sa začať s podpornou symptomatickou liečbou. Zo skúsenosti po uvedení lieku na trh vyplýva, že sérotonínový syndróm sa u pacientov liečených samotným Remeronom objavuje veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).


Starší ľudia

Starší ľudia sú často citlivejší, najmä na nežiaduce účinky antidepresív. Počas klinického výskumu s Remeronom sa u starších pacientov nežiaduce účinky nehlásili častejšie než v iných vekových skupinách.


Laktóza

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie
 • Mirtazapín sa nesmie podávať súbežne s inhibítormi MAO alebo počas dvoch týždňov po vysadení liečby inhibítormi MAO. Podobne majú uplynúť najmenej dva týždne, aby sa pacienti liečení mirtazapínom mohli začať liečiť inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).
  Navyše, tak ako pri SSRI, súbežné podávanie s inými sérotonergickými liečivami (L-tryptofán, triptány, tramadol, linezolid, metylénová modrá, SSRI, venlafaxín, lítium a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum) môže viesť k incidencii účinkov súvisiacich so sérotonínom (sérotonínový syndróm: pozri časť 4.4). Ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom, odporúča sa opatrnosť a je potrebné dôkladné klinické sledovanie.

 • Mirtazapín môže zvyšovať sedatívne vlastnosti benzodiazepínov a ostatných sedatív (predovšetkým väčšina antipsychotík, H1-antihistaminiká, opiáty). Pri predpisovaní týchto liekov spolu s mirtazapínom je nutná opatrnosť.

 • Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúci účinok alkoholu na CNS. Pacienti sa preto musia počas užívania mirtazapínu vyhnúť konzumácii alkoholických nápojov.

 • Mirtazapín v dávke 30 mg jedenkrát denne spôsoboval malý, no štatisticky významný nárast medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u jedincov liečených warfarínom. Keďže pri vyššej dávke mirtazapínu nemožno vylúčiť výraznejší účinok, odporúča sa v prípade súbežnej liečby warfarínom a mirtazapínom sledovať INR.

 • Riziko predĺženia QT intervalu a/alebo ventrikulárnych arytmií (napr. Torsades de Pointes) sa môže zvýšiť pri súbežnom užívaní liekov, ktoré predlžujú QTc interval (napr. niektoré antipsychotiká a antibiotiká).


Farmakokinetické interakcie
 • Karbamazepín a fenytoín, induktory CYP3A4, zvýšili klírens mirtazapínu približne dvojnásobne, čo spôsobilo 60 %, resp. 45 % pokles priemerných plazmatických koncentrácií mirtazapínu (v uvedenom poradí). Ak sa k liečbe mirtazapínom pridáva karbamazepín alebo iný induktor pečeňového metabolizmu (ako je rifampicín), môže byť potrebné zvýšiť dávku mirtazapínu. Ak sa liečba takým liekom ukončí, môže byť potrebné znížiť dávku mirtazapínu.

 • Súbežné podávanie silného inhibítora CYP3A4, ketokonazolu, zvýšilo maximálne plazmatické hladiny mirtazapínu o približne 40 % a AUC o približne 50 %.

 • Ak sa s mirtazapínom podáva cimetidín (slabý inhibítor CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4), priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu sa môže zvýšiť o viac ako 50 %. Ak sa podáva mirtazapín súbežne so silnými inhibítormi CYP3A4, inhibítormi proteáz HIV, azolovými antimykotikami, erytromycínom, cimetidínom alebo nefazodónom, je potrebná opatrnosť a môže byť potrebné znížiť dávku.

 • Interakčné štúdie nenaznačili relevantné farmakokinetické účinky na súbežnú liečbu mirtazapínom s paroxetínom, amitriptylínom, risperidónom alebo lítiom.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Obmedzené údaje o použití mirtazapínu u gravidných žien nepoukazujú na zvýšené riziko vrodených malformácií. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky klinického významu, pozorovala sa však vývojová toxicita (pozri časť 5.3).

Epidemiologické údaje naznačujú, že použitie SSRI počas gravidity, najmä počas pokročilej gravidity, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a používaním mirtazapínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní mirtazapínu nemôže byť vylúčené, vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (zvýšenie koncentrácie sérotonínu).

Ak sa predpisuje gravidným ženám, je potrebná opatrnosť. Ak sa Remeron používa do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, odporúča sa postnatálny monitoring novorodenca na sledovanie možných účinkov z vysadenia.


Laktácia

Štúdie na zvieratách a obmedzené údaje u ľudí ukázali, že mirtazapín sa vylučuje do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách. Rozhodnutie o tom, či dojčenie má pokračovať/má sa prerušiť alebo či liečba Remeronom má pokračovať/má sa prerušiť, sa musí urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Remeronom pre ženu.


Fertilita

Predklinické štúdie reprodukčnej toxicity u zvierat nepreukázali žiadny účinok na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Remeron má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Remeron môže narušiť koncentráciu a pozornosť (najmä v úvodnej fáze liečby). Keď sa u pacientov vyskytnú takéto účinky, musia sa vyhýbať vykonávaniu potenciálne nebezpečných činností, ktoré vyžadujú ostražitosť a dobrú koncentráciu, ako je vedenie motorových vozidiel alebo obsluha strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


U depresívnych pacientov sa prejavuje mnoho príznakov spojených so samotným ochorením. Preto je niekedy ťažké zistiť, ktoré príznaky sú dôsledkom samotného ochorenia a ktoré dôsledkom liečby Remeronom.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie, prejavujúce sa u viac ako 5 % pacientov liečených Remeronom v randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaniach (pozri nižšie), sú somnolencia, sedácia, sucho v ústach, zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, závrat a únava.

Všetky randomizované placebom kontrolované skúšania u pacientov (vrátane iných indikácií ako epizóda veľkej depresie) sa vyhodnotili na nežiaduce reakcie na Remeron. Metaanalýza zahŕňala 20 skúšaní s plánovanou dĺžkou trvania liečby do 12 týždňov s 1 501 pacientmi (134 pacientských rokov), ktorí užívali mirtazapín v dávkach do 60 mg a 850 pacientov (79 pacientských rokov), ktorí užívali placebo. Fázy predĺžení týchto skúšaní sa vylúčili na zachovanie porovnateľnosti s placebom.


Tabuľka 1 uvádza kategorizovanú incidenciu nežiaducich reakcií, ktoré sa v klinických skúšaniach objavili štatisticky významne častejšie počas liečby Remeronom než s placebom, s pridaním nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení. Frekvencie nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení vychádzajú z miery hlásenia týchto udalostí v klinických skúšaniach. Frekvencia nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení, u ktorých sa nepozorovali žiadne prípady v randomizovaných placebom kontrolovaných pacientských skúšaniach, sa klasifikovala ako „neznáma“.


Tabuľka 1. Nežiaduce reakcie Remeronu


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Frekvencia neznáma (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému

 • útlm kostnej drene (granulo-cytopénia, agranulo­cy­tó­za, aplastická anémia, trom­bo­cy­to­pénia)

 • eozinofília

Poruchy endokrinného systému

 • neprimeraná sekrécia anti­diure­tic­ké­ho hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

 • prírastok telesnej hmotnosti1

 • zvýšená chuť do jedla1
 • hyponatriémia

Psychické poruchy


 • abnormálne sny

 • zmätenosť

 • anxieta2, 5

 • insomnia3, 5

 • nočné mory2

 • mánia

 • agitácia2

 • halucinácie

 • psycho­mo­to­ric­ký nepokoj (vrátane akatízie, hyperkinézie)

 • agresivita


 • samovražedné myšlienky6

 • samovražedné správanie6

Poruchy nervového systému

 • somnolencia1, 4

 • sedácia1, 4

 • bolesť hlavy2

 • letargia1

 • závrat

 • tras

 • parestézia2

 • nepokojné nohy

 • synkopa

 • myoklonus

 • kŕče (poš­ko­de­nia)

 • sérotonínový syndróm

 • orálna parestézia

 • dyzartria

Poruchy ciev


 • ortostatická hypotenzia

 • hypotenzia2Poruchy gastrointestinálneho traktu

 • sucho v ústach

 • nauzea3

 • hnačka2

 • vracanie2

 • zápcha1


 • orálna hypestézia

 • pankreatitída


 • opuch úst

 • zvýšená tvorba slín

Poruchy pečene a žlčových ciest
 • zvýšenie aktivít sérových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva


 • exantém2 • Stevensov-Johnsonov syndróm

 • bulózna dermatitída

 • multiformný erytém

 • toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


 • artralgia

 • myalgia

 • bolesť chrbta1 • rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

 • retencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


 • periférny edém1

 • únava • somnabulizmus

 • generalizovaný edém

 • ohraničený edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 • zvýšená hladina kreatínkinázy

1 V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie počas liečby Remeronom než s placebom.

2 V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili častejšie s placebom než s Remeronom, avšak nie štatisticky významne častejšie.

3 V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie s placebom než s Remeronom.

4 Poznámka: zníženie dávky zvyčajne nevedie k menšej somnolencii/sedácii, no môže ohroziť antidepresívnu účinnosť.

5 Po liečbe antidepresívami sa vo všeobecnosti môže vyvinúť alebo zhoršiť anxieta a insomnia (čo môžu byť príznaky depresie). Pri liečbe mirtazapínom sa hlásil vývin alebo zhoršenie anxiety a insomnie.

6 Počas liečby mirtazapínom alebo skoro po jej ukončení sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 4.4).


V laboratórnych hodnoteniach klinických skúšaní sa pozorovalo prechodné zvýšenie transamináz a gama-glutamyltransferázy (súvisiace nežiaduce udalosti sa však nehlásili štatisticky významne častejšie s Remeronom než s placebom).


Pediatrická populácia

V klinických skúšaniach u detí boli často pozorované nasledujúce nežiaduce udalosti: prírastok telesnej hmotnosti, urtikária a hypertriglyceridémia (pozri tiež časť 5.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Súčasné skúsenosti s predávkovaním samotným Remeronom nasvedčujú, že príznaky sú zvyčajne mierne. Hlásený bol útlm centrálneho nervového systému s poruchami orientácie a predĺženou sedáciou, spolu s tachykardiou a miernou hypertenziou alebo hypotenziou. Existuje však možnosť vzniku oveľa závažnejších následkov (vrátane úmrtí) pri dávkach omnoho vyšších ako je terapeutická dávka, obzvlášť pri zmiešanom predávkovaní. V týchto prípadoch boli tiež hlásené prípady predĺženia QT intervalu a Torsades de Pointes.

V prípadoch predávkovania sa musí poskytnúť vhodná symptomatická a podporná liečba vitálnych funkcií. Má sa vykonať monitorovanie EKG. Možno tiež zvážiť podanie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka.


Pediatrická populácia

V prípade predávkovania u detí a dospievajúcich sa musia vykonať náležité opatrenia, ako je to opísané u dospelých.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva, ATC kód: N06AX11


Mechanizmus účinku/farmakodynamické účinky

Mirtazapín je centrálne pôsobiaci presynaptický α2-antagonista, ktorý zvyšuje centrálnu noradrenergickú a sérotonergickú neurotransmisiu. Zvýšenie sérotonergickej neurotransmisie je výhradne sprostredkované cez 5-HT1 receptory, pretože receptory 5-HT2 a 5-HT3 sú mirtazapínom blokované. Predpokladá sa, že obidva enantioméry mirtazapínu prispievajú k antidepresívnej aktivite, S(+) enantiomér blokuje α2 a 5-HT2 receptory a R(-) enantiomér blokuje 5-HT3 receptory.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Histamínová H1-antagonistická aktivita mirtazapínu sa spája s jeho sedatívnymi vlastnosťami. Nemá takmer žiadnu anticholinergickú aktivitu a v terapeutických dávkach má len obmedzené účinky (napr. ortostatická hypotenzia) na kardiovaskulárny systém.


Pediatrická populácia

V dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných skúšaniach u detí vo veku 7 až 18 rokov s veľkou depresívnou poruchou (n = 259) s použitím flexibilnej dávky počas prvých 4 týždňov (15 – 45 mg mirtazapínu) a následne s použitím fixnej dávky (15, 30 alebo 45 mg mirtazapínu) počas ďalších 4 týždňov sa v primárnom a vo všetkých sekundárnych koncových ukazovateľoch nepreukázali signifikantné rozdiely medzi mirtazapínom a placebom. U 48,8 % jedincov liečených Remeronom sa v porovnaní s 5,7 % jedincov v ramene s placebom pozoroval signifikantný prírastok telesnej hmotnosti (≥7 %). Urtikária (11,8 % vs. 6,8 %) a hypertriglyceridémia (2,9 % vs. 0 %) boli tiež často pozorované.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní Remeronu sa liečivo mirtazapín rýchlo a dobre absorbuje (biologická dostupnosť 50 %) a dosahuje maximálne plazmatické hladiny asi o dve hodiny. Príjem potravy nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku mirtazapínu.


Distribúcia

Väzba mirtazapínu na plazmatické bielkoviny je asi 85 %.


Biotransformácia

Hlavnými biotransformačnými cestami sú demetylácia a oxidácia, nasledovaná konjugáciou. Údaje in vitroz ľudských pečeňových mikrozómov ukazujú, že na tvorbe 8-hydroxy metabolitu mirtazapínu sa zúčastňujú enzýmy CYP2D6 a CYP1A2 cytochrómu P450, kým CYP3A4 sa považuje za zodpovedný za tvorbu N-demetyl a N-oxid metabolitu. Demetylovaný metabolit je farmakologicky aktívny a zdá sa, že má rovnaký farmakokinetický profil ako materská látka.


Eliminácia

Mirtazapín sa značne metabolizuje a vylučuje močom a stolicou v priebehu niekoľkých dní. Priemerný eliminačný polčas je 20 – 40 hodín; ojedinele sa zaznamenal dlhší polčas eliminácie, až 65 hodín, a u mladých mužov sa pozoroval kratší polčas eliminácie. Eliminačný polčas je dostatočný na zdôvodnenie dávkovania jedenkrát denne. Rovnovážny stav sa dosahuje o 3 – 4 dni, po ktorých nedochádza k ďalšej kumulácii.


Linearita/nelinearita

Pri odporúčanom dávkovom rozpätí vykazuje mirtazapín lineárnu farmakokinetiku.


Osobitné populácie

Klírens mirtazapínu sa môže znížiť v dôsledku poruchy funkcie obličiek alebo pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. Pri dvojnásobnej systémovej expozícii v porovnaní s maximálnou terapeutickou expozíciou u ľudí sa u potkanov zaznamenal nárast postimplantačných strát, pokles pôrodnej hmotnosti mláďat a znížené prežívanie mláďat počas prvých troch dní laktácie.

V sérii testov na génové mutácie a poškodenia chromozómov a DNA mirtazapín nebol genotoxický. Nádory štítnej žľazy zistené u potkanov v štúdii karcinogenity a hepatocelulárne neoplazmy zistené u myší v štúdii karcinogenity sú považované za druhovo špecifické, negenotoxické odpovede spojené s dlhodobou liečbou vysokými dávkami induktorov hepatálnych enzýmov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

kukuričný škrob

hyprolóza

magnéziumstearát

bezvodý koloidný oxid kremičitý

monohydrát laktózy


Obal tablety:

hypromelóza

makrogol 8 000

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172) (len 15 a 30 mg filmom obalené tablety)

červený oxid železitý (E172) (len 30 mg filmom obalené tablety)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Remeron 15, 30 a 45 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch vyrobených z nepriehľadnej fólie z polyvinylchloridu a hliníkovej fólie s tepelne nanesenou vrstvou na strane v kontakte s filmom obalenými tabletami. Dostupné sú blistre obsahujúce 7 a 10 filmom obalených tabliet.


Remeron 15, 30 a 45 mg filmom obalené tablety sú tiež dostupné v HDPE fľašiach s poistným patentným LDPE viečkom.

Fľaše obsahujú 250 filmom obalených tabliet.


Pre 15 mg filmom obalené tablety v blistroch sú dostupné nasledovné veľkosti balenia:

30 (3 x 10), 60 (6 x 10), 90 (9 x 10) a 100 (10 x 10) filmom obalených tabliet; 14 (2 x 7), 28 (4 x 7), 56 (8 x 7) a 70 (10 x 7) filmom obalených tabliet.


Pre 30 mg filmom obalené tablety v blistroch sú dostupné nasledovné veľkosti balenia:

10 (1 x 10), 20 (2 x 10), 30 (3 x 10), 50 (5 x 10), 60 (6 x 10), 90 (9 x 10), 100 (10 x 10), 200 (20 x 10) a 500 (50 x 10) filmom obalených tabliet; 14 (2 x 7), 28 (4 x 7), 56 (8 x 7) a 70 (10 x 7) filmom obalených tabliet.


Pre 45 mg filmom obalené tablety v blistroch sú dostupné nasledovné veľkosti balenia:

10 (1 x 10), 20 (2 x 10), 30 (3 x 10), 50 (5 x 10), 100 (10 x 10), 200 (20 x 10) a 500 (50 x 10) filmom obalených tabliet; 14 (2 x 7), 28 (4 x 7), 56 (8 x 7) a 70 (10 x 7) filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


N.V. Organon

Kloosterstraat 6

P.O. Box 20

5340 BH Oss

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


REMERON 15 mg: 30/0129/00-S

REMERON 30 mg: 30/0130/00-S

REMERON 45 mg: 30/0131/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14. apríl 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31. august 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

11REMERON 30 mg