+ ipil.sk

Remesolin 40 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku,evid. č.: 2011/07095-REG, 2011/07096-REG


Písomná informácia pre používateľa


Remesolin 20 mg

Remesolin 40 mg

gastrorezistentné tablety


ezomeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Remesolin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Remesolin

3. Ako užívať Remesolin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Remesolin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Remesolin a na čo sa používa


Remesolin obsahuje liečivo nazývané ezomeprazol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory protónovej pumpy“. Pracujú tak, že znižujú množstvo kyseliny vylučovanej žalúdkom.


Remesolin sa používa na liečbu nasledujúcich stavov:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

- Gastroezofágová refluxná choroba (Gastro-oesophageal reflux disease, GERD). Je to stav, keď kyselina zo žalúdka uniká do pažeráka (trubica spájajúca hrdlo so žalúdkom), čo zapríčiňuje bolesť, zápal a pálenie záhy.

- Vredy v žalúdku alebo v hornej časti čreva, ktoré sú infikované baktériou nazývanou „Helicobacter pylori“. Ak máte tento stav, lekár vám môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie, vďaka čomu sa vred zahojí.


Dospelí

- Žalúdkové vredy zapríčinené užívaním liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs). Remesolin sa tiež môže používať na zabránenie vzniku žalúdkových vredov, ak užívate NSAIDs.

- Nadmerné vylučovanie žalúdkovej kyseliny spôsobené ochorením podžalúdkovej žľazy (Zollingerov‑Ellisonov syndróm).

- Dlhodobá liečba po zabránení vzniku (prevencia) opätovného krvácania z vredov po vnútrožilovej liečbe ezomeprazolom.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Remesolin


Neužívajte Remesolin:

- ak ste alergický na ezomeprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak ste alergický na iné lieky zo skupiny inhibítorov protónovej pumpy (napr. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol),

- ak užívate liek obsahujúci nelfinavir (používa sa na liečbu HIV).

Neužívajte Remesolin, ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov. Ak si nie ste niečím istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Remesolin, povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi:

- ak máte závažné problémy s pečeňou,

- ak máte závažné problémy s obličkami.


Remesolin môže maskovať príznaky iných ochorení. Preto, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov predtým, ako začnete užívať Remesolin alebo počas jeho užívania, povedzte to okamžite svojmu lekárovi:

- značný úbytok telesnej hmotnosti bez zjavnej príčiny a ťažkosti pri prehĺtaní,

- bolesť žalúdka alebo problémy s trávením,

- začínate vracať jedlo alebo krv,

- máte čiernu stolicu (s prímesou krvi).


Ak vám lekár predpísal Remesolin, aby ste ho užívali „podľa potreby“, kontaktujte vášho lekára, ak príznaky pretrvávajú alebo sa zmenia.


Užívanie inhibítorov protónovej pumpy, ako je Remesolin, najmä počas obdobia dlhšieho ako jeden rok, sa môže u vás zvýšiť riziko zlomeniny bedrovej kosti, zápästia alebo chrbtice. Povedzte vášmu lekárovi, ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy).


Iné lieky a Remesolin

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to potrebné preto, lebo Remesolin môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Remesolinu.


Neužívajte Remesolin, ak užívate liek obsahujúci nelfinavir (používa sa na liečbu HIV).

Povedzte vášmu lekárovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • Atazanavir (používa sa na liečbu HIV).

 • Ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol (používajú sa na liečbu infekcií zapríčinených hubami).

- Erlotinib (používa sa na liečbu rakoviny).

- Citalopram, imipramín alebo klomipramín (používajú sa na liečbu depresie).

- Diazepam (používa sa na liečbu úzkosti, na uvoľnenie svalov alebo na liečbu epilepsie).

- Fenytoín (používa sa na liečbu epilepsie). Ak užívate fenytoín, váš lekár bude na začiatku a na konci liečby Remesolinom sledovať váš zdravotný stav.

- Lieky, ktoré sa používajú na riedenie krvi, ako je warfarín. Váš lekár bude na začiatku a na konci užívania Remesolinu sledovať váš zdravotný stav.

- Cilostazol (používa sa na liečbu občasného krívania – prejavujúceho sa bolesťou v nohách, keď chodíte a zapríčineného nedostatočným zásobením krvou.

- Cisaprid (používa sa pri poruche trávenia a pri pálení záhy).

- Digoxín (používa sa pri problémoch so srdcom).

- metotrexát ( liek, ktorý sa vo vysokých dávkach používa na liečbu rakoviny). Ak užívate vysoké dávky metotrexátu, váš lekár vám môže dočasne prerušiť liečbu Remesolinom.

- Rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy).

- Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (používa sa na liečbu depresie).


Ak vám lekár predpísal antibiotiká amoxicilín a klaritromycín na liečbu vredov spôsobených infekciou baktériou Helicobacter pylori, je dôležité, aby ste ho informovali o všetkých liekoch, ktoré užívate.


Remesolin a jedlo a nápoje

Tablety môžete užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Remesolin počas tohto obdobia.


Nie je známe, či sa Remesolin vylučuje do materského mlieka. Preto Remesolin neužívajte počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Remesolin ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Remesolin obsahuje sacharózu

Gastrorezistentné tablety Remesolinu obsahujú sacharózu, čo je určitý druh cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Remesolin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


- Gastrorezistentné tablety Remesolinu sa neodporúčajú používať u detí mladších ako 12 rokov.

- Ak užívate tento liek dlhšie, váš lekár bude sledovať váš zdravotný stav (najmä ak užívate tento liek dlhšie ako jeden rok).

- Ak vám lekár povie, aby ste tento liek užívali podľa potreby, povedzte mu, ak sa u vás zmenia príznaky ochorenia.


Užívanie tohto lieku

- Tablety môžete užívať kedykoľvek počas dňa.

- Tablety môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

- Prehltnite tablety vcelku a zapite ich vodou. Tablety nežuvajte ani nedrvte. Je to preto, lebo tablety obsahujú obalené granuly, ktoré zabraňujú tomu, aby sa liek v kyslom prostredí žalúdka znehodnotil. Je dôležité, aby sa granuly nepoškodili.


Čo robiť, keď máte problémy s prehĺtaním tabliet

- Ak máte problémy s prehĺtaním tabliet:

- Dajte ich do pohára s neperlivou vodou. Nepoužívajte žiadnu inú tekutinu.

- Miešajte, kým sa tablety nerozpustia (zmes nebude číra). Potom zmes vypite čo najskôr alebo

do 30 minút. Vždy zmes pred vypitím premiešajte.

- Aby ste mali istotu, že ste vypili všetok liek, dôkladne vypláchnite pohár s pol pohárom vody

a vypite to. Pevné čiastočky obsahujú liek, a preto ich nerozhrýzajte a nedrvte.

- Ak vôbec nemôžete prehĺtať, tableta sa môže zmiešať s troškou vody a natiahnuť do striekačky.

Potom sa môže podať hadičkou priamo do žalúdka („gastrická sonda“).


Koľko lieku užívať

- Váš lekár vám povie koľko tabliet máte užívať a ako dlho. Bude to záležať od vášho zdravotného stavu a od toho, ako pracuje vaša pečeň.

- Zvyčajné dávky sú uvedené nižšie.


Liečba pálenia záhy, ktoré je zapríčinené gastroezofágovou refluxnou chorobou (GERD)

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

- Ak váš lekár zistí, že máte mierne poškodený pažerák, zvyčajná dávka je jedna 40 mg tableta jedenkrát denne počas 4 týždňov. Ak sa váš pažerák za toto obdobie nezahojí, lekár vám možno povie, aby ste užívali rovnakú dávku ešte ďalšie 4 týždne.

- Po preliečení pažeráka je zvyčajná dávka jedna 20 mg tableta jedenkrát denne.

- Ak váš pažerák nie je poškodený, zvyčajná dávka je jedna 20 mg tableta Remesolinu každý deň. Keď sa vám stav upraví, lekár vám môže povedať, aby ste liek užívali podľa potreby, najviac však jednu 20 mg tabletu Remesolinu každý deň.

- Ak máte závažné problémy s pečeňou, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.


Liečba vredov zapríčinených infekciou spôsobenou baktériou Helicobacter pylori a zabránenie opätovnej tvorbe vredov:

- Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: zvyčajná dávka je jedna 20 mg tableta Remesolinu dvakrát denne počas jedného týždňa.

- Váš lekár vám súčasne predpíše aj antibiotiká, napr. amoxicilín a klaritromycín.


Liečba žalúdkových vredov spôsobených užívaním nesteroidových protizápalových liekov (NSAIDs): - Dospelí nad 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna 20 mg tableta Remesolinu jedenkrát

denne počas 4 až 8 týždňov.


Prevencia žalúdkových vredov spôsobených užívaním nesteroidových protizápalových liekov (NSAIDs):

- Dospelí nad 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna 20 mg tableta Remesolinu jedenkrát

denne.


Liečba nadmerného vylučovania žalúdkovej kyseliny spôsobeného ochorením pankreasu (Zollingerov-Ellisonov syndróm):

- Dospelí nad 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna 40 mg tableta Remesolinu dvakrát denne.

- Lekár vám upraví vašu dávku v závislosti od vašej potreby a zároveň rozhodne, ako dlho potrebujete užívať tento liek. Najvyššia dávka je 80 mg dvakrát denne.


Dlhodobá liečba po prevencii opätovného krvácania z vredov po vnútrožilovej liečbe ezomeprazolom:

- Dospelí nad 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna 40 mg tableta Remesolinu denne počas 4 týždňov.


Ak užijete viac Remesolinu, ako máte

Ak užijete viac tabliet Remesolinu, ako vám predpísal lekár, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť Remesolin

- Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ak je práve čas na ďalšiu dávku lieku, vynechanú dávku jednoducho preskočte.

- Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky naraz), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak pocítite ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov ako závažný, prestaňte užívať Remesolin a okamžite vyhľadajte lekára:

 • Náhly sipot, opuch pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážky, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (ťažká alergická reakcia).

 • Začervenanie pokožky s vytváraním pľuzgierov alebo jej olupovaním. Môžu sa taktiež vyskytnúť závažné pľuzgiere, krvácanie z pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Môže ísť o tzv. „Stevensov-Johnsonov syndróm” alebo „toxickú epidermálnu nekrolýzu”.

 • Zožltnutie pokožky, tmavo sfarbený moč a únava, ktoré môžu byť príznakmi poruchy funkcie pečene.


Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí).


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:


Časté (postihujú menej ako 1 zo 10 ľudí)

 • Bolesť hlavy.

 • Účinky na žalúdok alebo črevá: hnačka, bolesť žalúdka, zápcha, plynatosť (vetry).

 • Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • Opuch chodidiel a členkov.

 • Porucha spánku (nespavosť).

 • Závraty, tŕpnutie s pocitom mravčenia, pocit ospalosti.

 • Pocit „točenia hlavy” (vertigo).

 • Sucho v ústach.

 • Zmeny v krvných testoch, ktoré vypovedajú o funkcii pečene.

 • Kožné vyrážky, hrčkovité vyrážky (žihľavka) a svrbenie.

 • Zlomenina stehennej kosti, zápästia alebo chrbtice (ak sa Remesolin užíva vo vysokých dávkach a počas dlhej doby).


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • Poruchy krvi, ako je znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobovať slabosť, vytváranie modrín alebo náchylnosť k infekčným ochoreniam.

 • Nízka hladina sodíka v krvi. To môže spôsobovať slabosť, pocit nevoľnosti (vracanie) a kŕče.

 • Pocit rozrušenia, zmätenosti alebo útlmu.

 • Zmeny vnímania chuti.

 • Poruchy videnia, ako je zahmlené videnie.

 • Náhly pocit sipenia alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).

 • Zápal vo vnútri ústnej dutiny.

 • Infekcia spôsobená hubami, nazývaná „afty“, ktorá môže postihnúť črevný trakt.

 • Poruchy funkcie pečene, vrátane žltačky, ktorá môže byť príčinou zožltnutia pokožky, tmavého moču a únavy.

 • Vypadávanie vlasov (alopécia).

 • Kožné vyrážky po vystavení sa slnečnému žiareniu.

 • Bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).

 • Celkový pocit choroby a strata energie.

 • Zvýšené potenie.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000 ľudí)

 • Zmeny krvného obrazu, vrátane nedostatku bielych krviniek (agranulocytóza).

 • Agresivita.

 • Videnie, cítenie alebo počutie neexistujúcich vecí (halucinácie).

 • Závažné poruchy pečene vedúce k zlyhávaniu pečene a zápalu mozgu.

 • Náhly výskyt závažných vyrážok alebo pľuzgierov alebo olupovania pokožky. To môže byť spojené s vysokými horúčkami a bolesťou kĺbov (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • Svalová slabosť.

 • Závažné poruchy obličiek.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.


Remesolin môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch vplyv na počet bielych krviniek, čo môže viesť k zníženej imunite. Ak máte infekciu prejavujúcu sa horúčkou a celkovo sa cítite veľmi zle alebo prejavujúcu sa horúčkou s príznakmi miestnej infekcie spojenej s bolesťou krku, hrdla alebo ústnej dutiny alebo ťažkosťami s močením, je nutné čo najskôr sa poradiť so svojím lekárom, aby mohol vylúčiť pomocou krvného testu nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza). Je veľmi dôležité, aby ste lekára informovali, aké lieky užívate.


Neznáme (frekvenciu nie je možné učiť s dostupných údajov)

- Zápal čriev (spôsobujúci hnačku).


Ak užívate Remesolin dlhšie ako tri mesiace môže vám klesnúť hladina horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejavuje únavou, mimovoľnou svalovou kontrakciou, dezorientáciou (strata orientácie), kŕčmi, závratmi, zvýšenou srdcovou frekvenciou. Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, prosím, ihneď informujte vášho lekára. Nízka hladina horčíka môžu tiež spôsobiť zníženie hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť vykonávať pravidelné krvné testy na sledovanie hladiny horčíka.


Neznepokojujte sa zoznamom možných vedľajších účinkov. Možno nebudete mať žiaden z nich.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Remesolin


- Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

- Alu/Alu blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Alu/PVDC Tristar blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

HDPE fľašky: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Tablety Remesolinu, ktoré sa dodávajú v plastových fľaškách sa musia použiť do 6 mesiacov po ich prvom otvorení.

- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, fľaši a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

- Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Remesolin obsahuje

- Liečivo je dihydrát horečnatej soli ezomeprazolu.

Jedna 20 mg tableta Remesolinu obsahuje 20 mg ezomeprazolu (čo zodpovedá 21,75 mg dihydrátu horečnatej soli ezomeprazolu.

Jedna 40 mg tableta Remesolinu 40 mg obsahuje 40 mg ezomeprazolu (čo zodpovedá 43,50 mg dihydrátu horečnatej soli ezomeprazolu).

- Ďalšia zložky sú:

Obsah tablety:30 % disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej a etakrylovej (1:1), mastenec, trietylcitrát, hypromelóza, mikrogranuly sacharózy, magnéziumstearát, hydroxypropylcelulóza, glycerolmonostearát 40-55, polysorbát 80, mikrokryštalická celulóza, povidón, makrogol 6000, krospovidón, sodná soľ stearylfumarátu.

Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 400, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Remesolin a obsah balenia

Tablety Remesolinu 20 mg sú svetloružové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 6,55 mm x 13,6 mm.

Tablety Remesolinu 40 mg sú ružové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 8,2 mm x 17 mm.


Veľkosť balení:

Plastová fľaška pre tablety obsahujúca vysúšadlo a uzavretá plastovým uzáverom: 30, 100, 250 alebo 500 tabliet. Vysúšadlo neprehĺtajte.

Blistrové balenia: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 alebo 140 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island.


Výrobca

Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island.

BALKANPHARMA DUPNITSA AD, 3 Samokovsko Shose Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Dánsko

Esomeprazol Actavis

Belgicko

Esomeprazol Actavis 20 40 mg maagsapresistente

Rakúsko

Esomeprazol Actavis 20 mg magensaftresistente Tabletten

Esomeprazol Actavis 40 mg magensaftresistente Tabletten

Bulharsko

REMESOLIN

Cyprus

Esomeprazol Actavis 20 mg

Esomeprazol Actavis 40 mg

Česká republika

Esomeprazol Actavis 20 mg

Esomeprazol Actavis 40 mg

Nemecko

Esomeprazol-Actavis 20 mg magensaftresistente Tabletten

Esomeprazol-Actavis 40 mg magensaftresistente TablettenEstónsko

Esomeprazole Actavis

Grécko

Esomeprazole / Actavis

Španielsko

Esomeprazol Actavis Group 20 mg comprimidos gastrorresistentes EFG

Esomeprazol Actavis Group 40 mg comprimidos gastrorresistentes EFG

Fínsko

Esomeprazol Actavis 20 mg enterotabletit

Esomeprazol Actavis 40 mg enterotabletit

Francúzsko

ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, comprimé gastrorésistant ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 40 mg, comprimé gastrorésistant

Maďarsko

Esomeprazol Actavis 20 mg, 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Írsko

Esomeprazole Actavis

Island

Esomeprazol Actavis

Taliansko

Esomeprazolo Actavis

Litva

Esomeprazole Actavis 20 mg zarnās škîstošās tabletes

Esomeprazole Actavis 40 mg zarnās škîstošās tabletes

Luxembursko

Esomeprazole Actavis 20 40 mg comprimés gastrorésistant

Lotyšsko

Esomeprazole Actavis 20 mg skrandyje neirios tabletès

Esomeprazole Actavis 40 mg skrandyje neirios tabletès

Malta

Esomeprazol Actavis 20 mg

Esomeprazol Actavis 40 mg

Holandsko

Esomeprazol Actavis MSR 20 mg, maagsapresistente tablet

Esomeprazol Actavis MSR 40 mg, maagsapresistente tablet

Nórsko

Esomeprazol Actavis

Poľsko

Esomeprazol Actavis

Portugalsko

Esomeprazol Actavis

Rumunsko

Remesolin 20 mg

Remesolin 40 mg

Švédsko

Esomeprazol Actavis

Esomeprazol Actavis

Slovenská republika

Remesolin 20 mg

Remesolin 40 mg

Slovinsko

Esomeprazol Actavis 20 40mg gastrorezistente tablet

Veľká Británia

Esomeprazole Actavis 20mg 40mg Gastro-rezistant Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovanáv 03/2013.

8

Remesolin 40 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku,evid. č.: 2011/07095-REG, 2011/07096-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Remesolin 20 mg

Remesolin 40 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna gastrorezistentá tableta obsahuje 20 mg ezomeprazolu (čo zodpovedá 21,75 mg dihydrátu horečnatej soli ezomeprazolu).

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta neobsahuje viac ako 5,65 mg sacharózy.

Jedna gastrorezistentá tableta obsahuje 40 mg ezomeprazolu (čo zodpovedá 43,5 mg dihydrátu horečnatej soli ezomeprazolu).

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta neobsahuje viac ako 11,3 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta


20 mg: svetloružová oválna bikonvexná filmom obalená tableta, 6,55 x 13,6 mm.

40 mg: ružová oválna bikonvexná filmom obalená tableta, 8,2 x 17 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Remesolin 20 mg tablety


Dospelí


Tablety Remesolinu 20 mg sú indikované na:


Gastroezofágová refluxná choroba (Gastro-oesophageal Reflux Disease, GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

- dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na prevenciu relapsu

- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)


V kombinácii s vhodnými antibakteriálnymi liečebnými režimami na eradikáciu Helicobacter pylori a

- liečbu dvanástnikových vredov spojených s Helicobacter pylori a

- prevenciu relapsu peptických vredov u pacientov s vredmi spojenými s Helicobacter pylori


Pacienti vyžadujúci kontinuálnu liečbu nesteroidovými antiflogistikami (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAID)

Liečba žalúdkových vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID.

Prevencia žalúdkových a dvanástnikových vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID u rizikových pacientov.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu.


Dospievajúci od 12 rokov


Gastroezofágová refluxná choroba (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

- dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na prevenciu relapsu

- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)


V kombinácii s antibiotikami na liečbu dvanástnikových vredov zapríčinených Helicobacter pylori.


Remesolin 40 mg tablety


Tablety Remesolinu 40 mg sú indikované na:


Gastroezofágová refluxná choroba (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy


Dlhodobá liečba po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú vodou. Tablety sa nemajú žuvať alebo drviť.


Pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním, môžu tablety tiež rozptýliť v polovici pohára vody nesýtenej oxidom uhličitým. Nemajú sa používať žiadne iné tekutiny, pretože sa môže rozpustiť gastrorezistentný obal. Miešajte, kým sa tableta nerozptýli a vypite tekutinu s granulami ihneď alebo do 30 minút. Pohár vypláchnite s ½ pohára vody a vypite. Granuly sa nesmú žuvať a drviť.


Pacienti, ktorí nie sú schopní prehĺtať, sa tableta môže rozptýliť vo vode nesýtenej oxidom uhličitým a podať žalúdočnou sondou. Je dôležité dôkladne otestovať vhodnosť zvolenej sondy a striekačky. Pokyny na prípravu a podanie sú uvedené v časti 6.6.


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov


Gastroezofágová refluxná choroba (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas 4 týždňov.

Pacientom, u ktorých sa nedosiahne zahojenie ezofagitídy alebo u ktorých pretrvávajú príznaky, sa odporúča pokračovať v liečbe ešte ďalšie 4 týždne.


- dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na prevenciu relapsu

20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne.


- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)

Pacientom bez ezofagitídy sa podáva 20 mg jedenkrát denne. Ak sa do 4 týždňov nedosiahne úprava symptómov, pacient sa má ďalej vyšetriť. Keď symptómy ustúpia, nasledujúce príznaky sa dajú zvládnuť užívaním 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne. U dospelých, ak je to potrebné, sa môže podávať 20 mg jedenkrát denne liečebným režimom „podľa potreby“. U pacientov liečených NSAID, u ktorých je zvýšené riziko žalúdkových a dvanástnikových vredov, sa následná kontrola symptómov ochorenia použitím režimu „podľa potreby“ neodporúča.


Dospelí


V kombinácii s vhodnými antibakteriálnymi liečebnými režimami na eradikáciu Helicobacter pylori a

- liečbu dvanástnikových vredov spojených s Helicobacter pylori a

- prevenciu relapsu peptických vredov u pacientov s vredmi spojenými s Helicobacter pylori

20 mg ezomeprazolu + 1 g amoxicilínu + 500 mg klaritromycínu, všetko dvakrát denne počas 7 dní.


Pacienti vyžadujúci kontinuálnu liečbu nesteroidovými antiflogistikami (NSAID)

Liečba žalúdkových vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID: zvyčajná dávka je 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne. Dĺžka liečby je 4 až 8 týždňov.

Prevencia žalúdkových a dvanástnikových vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID u rizikových pacientov: 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

Odporúčaná začiatočná dávka je 40 mg ezomeprazolu dvakrát denne. Dávka má byť následne individuálne upravená a liečba má trvať tak dlho, ako je to indikované. Na základe dostupných klinických údajov je väčšina pacientov adekvátne kontrolovaná pri dávkach 80 až 160 mg ezomeprazolu denne. Pri denných dávkach vyšších ako 80 mg sa má dávka rozdeliť do dvoch denných dávok.


Dospievajúci od 12 rokov


Liečba dvanástnikového vredu zapríčineného Helicobacter pylori

Pri výbere vhodnej kombinovanej liečby sa majú vziať do úvahy oficiálne národné, regionálne alebo miestne usmernenia vzhľadom na bakteriálnu rezistenciu , trvanie liečby (najčastejšie 7 dni, niekedy až 14 dní) a vhodné použitie antibakteriálnych liekov. Liečba má byť pod dohľadom špecialistu.


Odporučené dávkovanie:


Hmotnosť

Dávkovanie

30 ‑ 40 kg

Kombinácia s dvomi antibiotikami: ezomeprazol 20 mg, amoxicilín 750 mg a klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti, všetko podávané spolu dvakrát denne počas jedného týždňa.

> 40 kg

Kombinácia s dvomi antibiotikami: ezomeprazol 20 mg, amoxicilín 1 g a klaritromycín 500 mg, všetko podávané spolu dvakrát denne počas 1 týždňa.


Deti a dospievajúci

Remesolin sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov. Dostupné sú iné vhodnejšie liekové formy ezomeprazolu.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávky. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa takíto pacienti majú liečiť s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá prekročiť maximálna dávka 20 mg ezomeprazolu (pozri časť 5.2).


Staršie osoby

U starších osôb sa nevyžaduje úprava dávky.


Spôsob podania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú vodou. Tablety sa nemajú žuvať alebo drviť.


Pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním, môžu tablety tiež rozptýliť v polovici pohára vody nesýtenej oxidom uhličitým. Nemajú sa používať žiadne iné tekutiny, pretože sa môže rozpustiť gastrorezistentný obal. Miešajte, kým sa tableta nerozptýli a vypite tekutinu s granulami ihneď alebo do 30 minút. Pohár vypláchnite s ½ pohára vody a vypite. Granuly sa nesmú žuvať a drviť.


Pacienti, ktorí nie sú schopní prehĺtať, sa tableta môže rozptýliť vo vode nesýtenej oxidom uhličitým a podať žalúdočnou sondou. Je dôležité dôkladne otestovať vhodnosť zvolenej sondy a striekačky. Pokyny na prípravu a podanie sú uvedené v časti 6.6.


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov


Gastroezofágová refluxná choroba (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas 4 týždňov.

Pacientom, u ktorých sa nedosiahne zahojenie ezofagitídy alebo u ktorých pretrvávajú príznaky, sa odporúča pokračovať v liečbe ešte ďalšie 4 týždne.


Dospelí


Dlhodobá liečba po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov

40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas 4 týždňov po i.v. indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

Odporúčaná začiatočná dávka je 40 mg ezomeprazolu dvakrát denne. Dávka má byť následne individuálne upravená a liečba má trvať tak dlho, ako je to indikované. Na základe dostupných klinických údajov je väčšina pacientov adekvátne kontrolovaná pri dávkach 80 až 160 mg ezomeprazolu denne. Pri denných dávkach vyšších ako 80 mg sa má dávka rozdeliť do dvoch denných dávok.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávky. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa takíto pacienti majú liečiť s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá prekročiť maximálna dávka 20 mg ezomeprazolu (pozri časť 5.2).


Staršie osoby

U starších osôb sa nevyžaduje úprava dávky.


Deti a dospievajúci

Remesolin sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ezomeprazol, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Ezomeprazol sa nemá súbežne používať s nelfinavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa vyskytnú akékoľvek varovné príznaky (napr. významný neúmyselný pokles hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a ak je podozrenie alebo je potvrdený/prítomný žalúdkový vred, treba vylúčiť malignitu, keďže liečba ezomeprazolom môže zmierňovať príznaky a spôsobiť oneskorenie stanovenia diagnózy.


Dlhodobo liečení pacienti (najmä tí, ktorí sú liečení viac ako rok) majú byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.


Pacienti užívajúci ezomeprazol podľa potreby sa majú upozorniť, aby pri zmene príznakov ochorenia navštívili svojho lekára. Ak sa ezomeprazol predpisuje na podávanie podľa potreby, majú sa zohľadniť možné následky interakcií s inými liekmi vzhľadom na to, že sa má zvážiť kolísavá plazmatická koncentrácia ezomeprazolu (pozri časť 4.5).


Keď sa ezomeprazol predpisuje na eradikáciu Helicobacter pylori, majú sa zvážiť možné interakcie všetkých komponentov trojkombinovanej liečby. Klaritromycín je silný inhibítor CYP3A4, preto sa majú brať do úvahy kontraindikácie a interakcie klaritromycínu, ak sa trojkombinovaná liečba použije u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné lieky metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ako je cisaprid.


Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií, ako napr. druhmi rodu Salmonella a Campylobacter (pozri časť 5.1).


Súbežné podávanie ezomeprazolu a atazanaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak je kombinácia atazanaviru s inhibítorom protónovej pumpy nevyhnutná, odporúča sa pacienta starostlivo klinicky monitorovať a zároveň zvýšiť dávku atazanaviru na 400 mg spolu so 100 mg ritonaviru; dávka ezomeprazolu nemá prekročiť 20 mg.


Ezomeprazol, tak ako všetky lieky znižujúce tvorbu žalúdočnej kyseliny, môže redukovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamín) kvôli hypo- alebo achlórhydrii. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou hladinou v tele alebo ako rizikový faktor pre redukovanú absorpciu vitamínu B12 pri dlhodobej liečbe.


Ezomeprazol je inhibítor CYP2C19. Na začiatku liečby ezomeprazolom alebo pri ukončení liečby sa majú vziať do úvahy potenciálne interakcie liekov metabolizovaných prostredníctvom CYP2C19. Medzi klopidogrelom a omeprazolom sa pozorovala interakcia (pozri časť 4.5). Klinický význam tejto interakcie je neistý. Z preventívnych dôvodov sa súbežné používanie ezomeprazolu a klopidogrelu neodporúča.


U pacientov liečených inhibítormi protónovej pumpy (Proton Pump Inhibitors, PPI), ako je ezomeprazol, počas najmenej 3 mesiacov a vo väčšine prípadov jeden rok, boli hlásené prípady ťažkej hypomagneziémia. Môžu sa objaviť závažné prejavy hypomagneziémie, ako je nechutenstvo, tetania, delírium, kŕče, závraty a komorové arytmie, ktoré sa môžu začať nenápadne a byť prehliadnuté. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia zlepšila po doplnení horčíka a ukončení liečby PPI. Zdravotnícki pracovníci majú zvážiť meranie hladín horčíka pred začiatkom liečby PPI a pravidelne počas liečby u pacientov, u ktorých sa očakáva dlhodobá liečba alebo užívajúcich PPIs s digoxínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretiká).


Inhibítory protónovej pumpy, zvlášť ak sa užívajú vo vysokých dávkach a dlhšiu dobu (>1 rok), môžu mierne zvýšiť riziko fraktúr v bedrovej oblasti, zápästia a chrbtice, prevažne u starších pacientov alebo ak sú prítomné iné známe rizikové faktory. Observačné štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko fraktúry o 10-40 %. Časť z tohto nárastu môže byť spôsobená inými rizikovými faktormi. Pacienti s rizikom osteoporózy sa majú liečiť podľa platných klinických usmernení a majú mať dostatočný prísun vitamínu D a vápnika.


Interferencia s laboratórnymi testami

Zvýšená hodnota CgA môže interferovať s vyšetreniami na neuroendokrinné nádory. Aby sa predišlo tejto interferencii, liečba ezomeprazolom sa má dočasne zastaviť najmenej 5 dní pred meraním CgA.


Tento liek obsahuje sacharózu.Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa vykonali iba u dospelých.


Účinok ezomeprazolu na farmakokinetiku iných liekov


Lieky s absorpciou závislou od pH

Potlačenie tvorby žalúdočnej kyseliny počas liečby ezomeprazolom alebo inými inhibítormi protónovej pumpy (PPI) môže spôsobiť zvýšenú alebo zníženú absorpciu liekov, ktorých absorpcia je závislá od pH žalúdka. Podobne ako pri podávaní iných liekov, ktoré znižujú kyslosť prostredia v žalúdku, môže dôjsť počas podávania ezomeprazolu k zníženiu absorpcie liekov, ako sú ketokonazol, itrakonazol a erlotinib, zatiaľ čo sa absorpcia lieku, ako je digoxín môže zvýšiť. Súbežná liečba omeprazolom (20 mg denne) a digoxínom u zdravých osôb zvyšuje biologickú dostupnosť digoxínu o 10 % (až do 30 % u dvoch z desiatich osôb). Zriedkavo bola hlásená digoxínová toxicita. Podávanie ezomeprazolu vo vysokých dávkach starším pacientom si však vyžaduje opatrnosť. Terapeutické monitorovanie digoxínu sa má posilniť.


Boli hlásené interakcie omeprazolu s niektorými inhibítormi proteáz. Klinický význam a mechanizmus týchto hlásených interakcií nie je vždy známy. Zvýšenie pH žalúdka počas liečby omeprazolom môže zmeniť absorpciu inhibítorov proteáz. Ďalšie možné mechanizmy interakcie sú viazané na inhibíciu CYP2C19. Bolo hlásené zníženie sérových hladín atazanaviru a nelfinaviru pri ich súbežnom podávaní s omeprazolom, a preto sa ich súbežné užívanie neodporúča. Súbežné podanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) s 300 mg atazanaviru /100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom spôsobilo podstatné zníženie expozície atazanaviru (približne 75 % zníženie AUC, Cmax, Cmin). Zvýšenie dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo vplyv omeprazolu na expozíciu atazanaviru. Súbežné podávanie omeprazolu (20 mg raz denne) so 400 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom spôsobilo približne 30 % zníženie expozície atazanaviru v porovnaní s expozíciou pozorovanou pri dávke 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru jedenkrát denne bez omeprazolu 20 mg jedenkrát denne. Súbežné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) znížilo priemernú AUC, Cmax a Cmin nelfinaviru o 36 – 39 ­% a priemerná AUC, Cmax a Cmin farmakologicky aktívneho metabolitu M8 sa znížila o 75 – 92 %. Pre sachinavir (podávaný súbežne s ritonavirom) boli počas súbežnej liečby s omeprazolom (40 mg jedenkrát denne) hlásené zvýšené hladiny v sére (80 – 100 %). Liečba omeprazolom v dávke 20 mg raz denne nemala vplyv na expozíciu darunaviru (podávaného súbežne s ritonavirom) a amprenaviru (podávaného súbežne s ritonavirom). Liečba ezomeprazolom v dávke 20 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu amprenaviru (bez ohľadu na to, či bol alebo nebol súbežne podávaný aj ritonavir). Liečba omeprazolom v dávke 40 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu lopinaviru (podávaného súbežne s ritonavirom). Vzhľadom na podobné farmakodynamické účinky a farmakokinetické vlastnosti omeprazolu a ezomeprazolu sa súbežné podávanie ezomeprazolu s atazanavirom neodporúča a súbežné podávanie ezomeprazolu s nelfinavirom je kontraindikované.


Lieky metabolizované prostredníctvom CYP2C19

Ezomeprazol inhibuje CYP2C19, hlavný enzým, ktorý metabolizuje ezomeprazol. Ak sa teda ezomeprazol podáva spolu s liečivami, ktoré CYP2C19 metabolizuje, napr. diazepam, citalopram, imipramín, klomipramín, fenytoín a pod., koncentrácia týchto liekov v plazme sa môže zvyšovať a môže byť potrebá redukcia dávky. Túto skutočnosť treba mať na zreteli najmä pri predpisovaní ezomeprazolu na liečbu podľa potreby. Súbežné podávanie 30 mg ezomeprazolu spôsobilo 45 % zníženie klírensu diazepamu, substrátu CYP2C19. Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu pacientom s epilepsiou spôsobilo zvýšenie minimálnych plazmatických hladín fenytoínu o 13 %. Pri začatí alebo ukončení liečby ezomeprazolom u takýchto pacientov sa odporúča sledovať plazmatickú koncentráciu fenytoínu. Podávanie omeprazolu (40 mg raz denne) zvýšilo Cmax vorikonazolu (čo je substrát CYP2C19) o 15 % a jeho AUCτo 41 %.


Pri súbežnom podávaní 40 mg ezomeprazolu v klinickom skúšaní pacientom, ktorí boli liečení warfarínom, boli koagulačné časy v prijateľnom rozsahu. Po uvedení lieku na trh sa počas súbežnej liečby v ojedinelých prípadoch zaznamenalo klinicky významné zvýšenie INR. Pri začatí a ukončení súbežnej liečby ezomeprazolom a warfarínom alebo inými kumarínovými derivátmisa odporúča pacienta monitorovať.


Omeprazol podobne ako ezomeprazol účinkuje ako inhibítor CYP2C19. Omeprazol podávaný zdravým dobrovoľníkom v dávke 40 mg v „crossover“ štúdiách zvýšil Cmax a AUC pre cilostazol o 18 % a 26 % a jeden z jeho aktívnych metabolitov o 29 % a 69 %.


Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu a cisapridu zdravým dobrovoľníkom spôsobilo zväčšenie plochy pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) o 32 % a predĺžilo eliminačný polčas (t1/2) o 31 %, neviedlo však k významnému zvýšeniu maximálnych hladín cisapridu v plazme. Mierne predĺžený QTc interval pozorovaný po podaní samotného cisapridu sa ďalej nepredlžoval, ak sa cisaprid podal v kombinácii s ezomeprazolom (pozri tiež časť 4.4).


Ukázalo sa, že ezomeprazol nemá žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu alebo chinidínu.


V krátkodobých štúdiách, v ktorých sa hodnotilo súbežné podanie ezomeprazolu s naproxénom alebo rofekoxibom sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.


V prierezovej (crossover) klinickej štúdii sa podával samotný klopidogrel (300 mg nárazová dávka nasledovaná 75 mg/deň) a omeprazol (80 mg v rovnakom čase ako klopidogrel) počas 5 dní. Expozícia aktívneho metabolitu klopidogrelu sa znížila o 46 % (1.deň) a 42 % (5.deň), kedy sa klopidogrel a omeprazol podávali súčasne. Priemerná inhibícia agregácie krvných doštičiek (Inhibition of Platelet Aggregation, IPA) sa znížila o 47 % (24 hodín) a o 30 % (5.deň), kedy sa klopidogrel a omeprazol podávali súčasne. V ďalšej štúdii sa preukázalo, že podávanie klopidogrelu a omeprazolu v rôznych časových intervaloch nezabránilo ich interakcii, ktorá je pravdepodobne riadená inhibičným účinkom omeprazolu na CYP2C19. Z observačných a klinických štúdií boli hlásené neúplné údaje o klinických dôsledkoch tejto PK/ PD interakcie v nadväznosti na hlavné kardiovaskulárne príhody.


Neznámy spôsob účinku

U niektorých pacientov sa vyskytli zvýšené hladiny metotrexátu pri podávaní súbežne s inhibítormi protónovej pumpy (PPI). Pri podávaní vysokých dávok metotrexátu sa má zvážiť dočasné vynechanie ezomeprazolu.


Účinky iných liekov na farmakokinetiku ezomeprazolu

Ezomeprazol sa metabolizuje prostredníctvom CYP2C19 a CYP3A4. Súbežné podávanie ezomeprazolu a klaritromycínu (500 mg dvakrát denne), ktorý inhibuje CYP3A4, spôsobilo zdvojnásobenie expozície (AUC) ezomeprazolu. Súbežné podávanie ezomeprazolu a kombinovaného inhibítora CYP2C19 a CYP3A4 môže spôsobiť viac ako dvojnásobnú expozíciu ezomeprazolu. Vorikonazol, ktorý inhibuje CYP2C19 a CYP3A4, zvýšil AUCτ omeprazolu o 280 %. Avšak dávkovanie ezomeprazolu ani za týchto okolností nie je potrebné často upravovať. Úpravu dávkovania treba však zvážiť u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a v prípade, že je indikovaná dlhodobá liečba.


Lieky, ktoré indukujú CYP2C19 alebo CYP3A4 alebo obidva izoenzýmy (ako sú rifampicín a Hypericum perforatum) môžu viesť k zníženiu hladiny ezomeprazolu v sére zvýšením jeho metabolizmu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje o podávaní ezomeprazolu počas gravidity. Údaje z epidemiologických štúdií, v ktorých sa podávala racemická zmes omeprazolu väčšiemu počtu gravidných žien nepoukázali malformačný či fetotoxický účinok.Štúdie s ezomeprazolom na zvieratách nepreukázali priame či nepriame škodlivé účinky na vývoj embrya/plodu. Štúdie s racemickou zmesou na zvieratách nepreukázali priame či nepriame škodlivé účinky na graviditu, pôrod či postnatálny vývoj. Podávanie lieku gravidným ženám si vyžaduje opatrnosť.


Laktácia

Nie je známe, či sa ezomeprazol vylučuje do ľudského materského mlieka. Nevykonali sa žiadne štúdie u dojčiacich žien. Preto sa Remesolin nemá užívať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas klinického skúšania s ezomeprazolom a po uvedení lieku na trh sa pozorovali nasledujúce identifikované alebo suspektné nežiaduce reakcie. Ani jeden z týchto účinkov nebolzávislý od dávky.Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu (veľmi časté 1/10; časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

leukopénia, trombocytopénia

veľmi zriedkavé

agranulocytóza, pancytopénia

Poruchy imunitného systému


zriedkavé

reakcie z precitlivenosti, napr. horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šok

Poruchy metabolizmu a výživy


menej časté

periférny edém

zriedkavé

hyponatriémia

neznáme

hypomagneziémia (pozri čast 4.4); ťažká hypomagneziémia môže korelovať s hypokalciémiou

Psychické poruchy

menej časté

nespavosť

zriedkavé

agitácia, zmätenosť, depresia

veľmi zriedkavé

agresivita, halucinácie

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy

menej časté

závrat, parestézia, somnolencia

zriedkavé

porucha vnímania chuti

Poruchy oka

zriedkavé

neostré videnie

Poruchy ucha a labyrintu

menej časté

vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

zriedkavé

bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

bolesť brucha, zápcha, hnačka, flatulencia, nauzea/vracanie

menej časté

sucho v ústach

zriedkavé

stomatitída, gastrointestinálna kandidóza

neznáme

mikroskopická kolitída

Poruchy pečene a žlčových

ciest


menej časté

zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov

zriedkavé

hepatitída so žltačkou alebo bez nej

veľmi zriedkavé

zlyhanie pečene, encefalopatia u pacientov s ochorením pečene v anamnéze

Poruchy kože a podkožného

tkaniva


menej časté

dermatitída, pruritus, vyrážky, žihľavka

zriedkavé

alopécia, fotosenzitivita

veľmi zriedkavé

multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

menej časté

fraktúra v bedrovej oblasti, zápästia a chrbtice (pozri cast 4.4)

zriedkavé

artralgia, myalgia

veľmi zriedkavé

svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových

ciest

veľmi zriedkavé

intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

veľmi zriedkavé

gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

zriedkavé

nevoľnosť, zvýšené potenie


4.9 Predávkovanie


S úmyselným predávkovaním existujú zatiaľ iba veľmi obmedzené skúsenosti. Symptómy zistené v súvislosti s dávkou 280 mg boli gastrointestinálne príznaky a slabosť. Podanie jednej dávky 80 mg ezomeprazolu nespôsobilo žiadne problémy. Nie je známe špecifické antidotum. Ezomeprazol sa v značnej miere viaže na bielkoviny plazmy, preto ho nemožno ľahko dialyzovať. Tak ako v každom prípade predávkovania, potrebná je symptomatická liečba s použitím všeobecných podporných opatrení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:inhibítor protónovej pumpy, ATC kód: A02BC05


Ezomeprazol je S-izomér omeprazolu a znižuje sekréciu žalúdkovej kyseliny prostredníctvom špecificky cieleného mechanizmu účinku. Je to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnych bunkách. R- aj S-izomér omeprazolu majú podobnú farmakodynamickú aktivitu.

Miesto a spôsob účinku

Ezomeprazol je slabo zásaditá látka, ktorá sa koncentruje a konvertuje na aktívnu formu v silne kyslom prostredí sekrečných kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu, kyselinovú pumpu, a inhibuje bazálnu i stimulovanú sekréciu kyseliny.

Účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny

Po perorálnom podaní 20 mg alebo 40 mg ezomeprazolu nastupuje účinok do jednej hodiny. Po opakovanom podávaní 20 mg ezomeprazolu raz denne počas piatich dní sa znižuje priemerný maximálny výdaj kyseliny po stimulácii pentagastrínom o 90 % (merané 6 – 7 hodín po podaní na piaty deň).


Po piatich dňoch perorálneho podávania ezomeprazolu v dávke 20 mg alebo 40 mg sa počas 24 hodín udržuje u symptomatických pacientov s GERD intragastrické pH nad hodnotou 4 v priemere 13 hodín (20 mg) a 17 hodín (40 mg). Podiel pacientov, u ktorých sa intragastrické pH udržuje nad hodnotou 4 aspoň počas 8, 12 a 16 hodín, bol po podaní dávky 20 mg ezomeprazolu 76 %, 54 % a 24 %. Po podaní dávky ezomeprazolu 40 mg bol 97 %, 92 % a 56 %.


Ak použijeme AUC ako alternatívny parameter koncentrácie v plazme, je možné preukázať vzťah medzi inhibíciou sekrécie kyseliny a expozíciou.

Terapeutické účinky inhibície sekrécie kyseliny

Ku zahojeniu refluxnej ezofagitídy dôjde približne u 78 % pacientov po 4 týždňoch podávania a u 93 % po 8 týždňoch podávania ezomeprazolu v dávke 40 mg.


Jednotýždňová liečba ezomeprazolom v dávke 20 mg dvakrát denne spolu s vhodným antibiotikom vedie k úspešnej eradikácii H. pylori približne u 90 % pacientov.

Po jednotýždňovej eradikačnej liečbe nie je pre účinné zahojenie vredu a ústup príznakov pri nekomplikovaných dvanástnikových vredoch potrebná následná monoterapia liekmi potláčajúcimi sekréciu.


V randomizovanom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní boli pacienti s endoskopicky potvrdeným krvácaním z peptického vredu charakterizovaným ako Forrest Ia, Ib, IIa alebo IIb (9 %, 43 %, 38 % alebo 10 % v danom poradí) randomizovaní na liečbu infúznym roztokom ezomeprazolu (n=375) alebo na liečbu placebom (n=389). Po endoskopicky vykonanej hemostáze dostávali pacienti, buď 80 mg ezomeprazolu v intravenóznej infúzii počas 30 minút nasledovanej kontinuálnou infúziou v dávke 8 mg/h, alebo placebo počas 72 hodín. Po začiatočnej 72-hodinovej fáze užívali všetci pacienti v otvorenom skúšaní perorálny ezomeprazol v dávke 40 mg počas 27 dní za účelom supresie kyseliny. Výskyt opätovného krvácania počas 3 dní bol 5,9 % v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní s 10,3 % v skupine pacientov liečených placebom. Výskyt opätovného krvácania 30 dní po ukončení liečby v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo bol 7,7 % oproti 13,6 %.

Iné účinky spojené s inhibíciou sekrécie kyseliny

Počas liečby liekmi potláčajúcimi sekréciu kyseliny stúpa hladina gastrínu v sére ako reakcia na zníženie sekrécie kyseliny. Z dôvodu zníženia žalúdočnej acidity sa tiež zvyšuje chromogranín A (CgA).


U niektorých pacientov sa počas dlhodobého podávania ezomeprazolu pozoroval zvýšený počet ECL buniek, čo pravdepodobne súvisí so zvýšenou hladinou gastrínu v sére.


Počas dlhodobej liečby liekmi potláčajúcimi sekréciu kyseliny sa zistil o niečo častejší výskyt glandulárnych cýst v žalúdku. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú benígne a javia sa ako reverzibilné.


Zníženie acidity žalúdka spôsobenej čímkoľvek, vrátane inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje počet baktérií v žalúdku, ktoré sú za normálnych okolností prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií vyvolaných druhmi rodu Salmonella a Campylobacter, u hospitalizovaných pacientov aj Clostridium difficile.

V dvoch štúdiách s ranitidínom, ako aktívnym komparátorom, preukázal ezomeprazol lepší účinok na zahojenie žalúdkových vredov u pacientov užívajúcich NSAID vrátane COX-2 selektívnych NSAID.


V dvoch štúdiách s placebom ako komparátorom preukázal ezomeprazol lepší účinok v prevencii žalúdkových a dvanástnikových vredov u pacientov (vo veku > 60 rokov a/alebo s výskytom vredov v anamnéze), ktorí užívajú NSAID vrátane COX-2 selektívnych NSAID.


Deti a dospievajúci

U detských a dospievajúcich pacientov s GERD (>1 až 17 rokov) dlhodobo užívajúcich inhibítory protónovej pumpy sa u 61 % detí vyvinul nízky stupeň ECL (Enterochomaffin cell-like, ECL) hyperplázie buniek s neznámym klinickým významom a nerozvinutou atrofickou gastritídou alebo karcinoidnými tumormi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Ezomeprazol nie je stabilný v kyslom prostredí a podáva sa perorálne vo forme gastrorezistentných granúl. Konverzia in vivo na R-izomér je zanedbateľná. Ezomeprazol sa absorbuje rýchlo, maximálne hladiny v plazme sa dosahujú približne 1 – 2 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť je 64 % po jednorazovej dávke 40 mg a zvyšuje sa na 89 % po opakovanom podávaní jedenkrát denne. Zodpovedajúce hodnoty pre ezomeprazol 20 mg sú 50 % a 68 %. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave u zdravých osôb je približne 0,22 l/kg telesnej hmotnosti. Väzba ezomeprazolu na plazmatické bielkoviny je 97 %.


Príjem potravy oneskoruje a znižuje absorpciu ezomeprazolu, čo však nemá významný vplyv na účinok ezomeprazolu na aciditu v žalúdku.

Biotransfomácia a eliminácia

Ezomeprazol sa kompletne metabolizuje systémom cytochrómu P450 (CYP). Prevažná časť metabolizmu ezomeprazolu závisí od polymorfného CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxy- a demetylmetabolitov ezomeprazolu. Zvyšná časť závisí od ďalšej špecifickej izoformy, CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu ezomeprazolsulfónu, hlavného metabolitu v plazme.


Parametre uvedené nižšie charakterizujú farmakokinetiku u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19, t.j. u silných metabolizátorov.


Celkový plazmatický klírens je okolo 17 l/hod po jednej dávke a okolo 9 l/hod po opakovanom podaní. Plazmatický eliminačný polčas po opakovanom podaní jednej dávky denne je okolo 1,3 hod. Farmakokinetika ezomeprazolu sa sledovala pri dávkach do 40 mg podávaných 2-krát denne.Plocha pod časovou krivkou koncentrácie v plazme sa po opakovanom podaní ezomeprazolu zväčšuje. Toto zväčšenie je dávkovo závislé a po opakovanom podaní vedie k nelineárnej závislosti medzi dávkou a AUC. Táto časová a dávková závislosť je dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu, pravdepodobne spôsobených inhibíciou enzýmu CYP2C19 ezomeprazolom, resp. jeho sulfónovým metabolitom. Ezomeprazol sa medzi jednotlivými dávkami úplne vylúči z plazmy, pri podávaní jedenkrát denne sa neprejavuje tendencia ku kumulácii.

Hlavné metabolity ezomeprazolu nemajú žiadny účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny. Takmer 80 % perorálnej dávky ezomeprazolu sa vylúči vo forme metabolitov do moču, zvyšok do stolice. V moči sa zistilo menej ako 1 % pôvodného lieku.

Osobitné skupiny pacientov

Približne 2,9 ± 1,5 % populácie chýba funkčný enzým CYP2C19 a nazývajú sa slabí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus ezomeprazolu pravdepodobne katalyzovaný hlavne prostredníctvom CYP3A4. Po opakovanom podaní 40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne bola u slabých metabolizátorov priemerná plocha pod časovou krivkou plazmatických koncentrácií približne o 100 % väčšia ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerné maximálne koncentrácie v plazme boli asi o 60 % vyššie. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.


U starších osôb (vo veku 71 – 80 rokov) sa metabolizmus ezomeprazolu významne nemení.


Po užití jednej dávky 40 mg ezomeprazolu je priemerná plocha pod časovou krivkou plazmatických koncentrácií približne o 30 % vyššia u žien ako u mužov. Po opakovanom podaní jedenkrát denne nie je rozdiel medzi pohlaviami. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.

Porucha orgánových funkcií

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť porušený metabolizmus ezomeprazolu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je rýchlosť metabolizmu znížená, čo vedie k zdvojnásobeniu plochy pod časovou krivkou plazmatických koncentrácií ezomeprazolu. U pacientov s ťažkou poruchou funkciou pečene sa preto nemajú prekročiť maximálne 20 mg dávky. Ezomeprazol ani jeho hlavné metabolity nevykazujú pri podávaní jednej dávky denne žiadnu tendenciu ku kumulácii v organizme.


U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa nevykonali žiadne štúdie. Keďže obličky sú zodpovedné za vylučovanie metabolitov ezomeprazolu, nie však za vylučovanie pôvodného lieku, u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neočakávajú zmeny metabolizmu ezomeprazolu.

Deti a dospievajúci
Dospievajúci od 12 do 18 rokov

Po opakovanom podávaní 20 mg a 40 mg ezomeprazolu boli celková expozícia (AUC) a čas dosiahnutia maximálnej koncentrácie lieku v plazme (tmax) u 12 až 18 ročných pacientov podobné ako u dospelých, a to pri oboch dávkach ezomeprazolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických premosťujúcich (bridging) štúdiách sa na základe bežných štúdií toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity nezistili žiadne zvláštne riziká u človeka. Štúdie karcinogenity na potkanoch s racemickou zmesou preukázali hyperpláziu žalúdkových ECL buniek a karcinoidy. Tieto účinky na žalúdok potkanov sú dôsledkom trvalej a výraznej hypergastrinémie vyvolanej zníženou tvorbou žalúdkovej kyseliny a pozorujú sa po dlhodobom podávaní inhibítorov sekrécie žalúdkovej kyseliny potkanom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Pelety:

30 % disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej a etakrylátu (1:1)

mastenec

trietylcitrát

hypromelóza 3cPs

mikrogranuly sacharózy

magnéziumstearát

hydroxypropylcelulóza

glycerolmonostearát 40-55

polysorbát 80


Telo tablety:

mikrokryštalická celulóza

povidón K29/32

makrogol 6000

krospovidón typu A

sodná soľ stearylfumarátu


Obal tablety:

hypromelóza

oxid titaničitý (E171)

makrogol/PEG 400

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov


Iba fľašky: Po prvom otvorení: 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Alu/Alu blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Alu/PVDC Tristar blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

HDPE fľašky: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaška obsahujúca vysúšadlo a uzatvorená LDPE uzáverom

Veľkosť balení: 30, 100, 250 alebo 500 tabliet.


Al-PVC/PVDC alebo OPA/Al/PVC-Al blistre

Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 alebo 140 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Podanie cez gastrickú sondu


1. Tabletu vložte do vhodnej striekačky a naplňte striekačku približne 25 ml vody a približne 5 ml vzduchu. U niektorých sond je potrebné tabletu rozpustiť v 50 ml vody, aby nedošlo k ich upchaniu peletami.


2. Ihneď pretrepte striekačku, kým sa tableta nerozpustí.


3. Držte striekačku hrotom smerom nahor a kontrolujte, či nie je hrot upchatý.


4. Pripevnite striekačku k sonde pri zachovaní opísanej polohy.


5. Pretrepte striekačkou a obráťte ju do polohy hrotom smerujúcim nadol. Ihneď vstreknite 5 až 10 ml do sondy. Otočte striekačku po vstreknutí a pretrepte ňou (striekačka sa musí držať hrotom nahor, aby sa predišlo jeho upchatiu).


6. Otočte striekačku hrotom nadol a okamžite vstreknite ďalších 5 až 10 ml do sondy. Opakujte tento proces, kým sa striekačka nevyprázdni.


7. Ak je potrebné vypláchnuť sediment, ktorý zostal v striekačke, naplňte striekačku s 25 ml vody a 5 ml vzduchu a opakujte postup opísaný v bode 5. Pri niektorých sondách je potrebné použiť 50 ml vody.


Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0099/13-S

09/0100/13-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
14

Remesolin 40 mg