+ ipil.sk

Remestyp 1,0Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00650


Písomná informácia pre používateľa

Remestyp0,2

Remestyp1,0

Terlipresín

Injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Remestyp a na čo sa používa

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Remestyp

 2. Ako používať Remestyp

 3. Možné vedľajšie účinky

 4. Ako uchovávať Remestyp

 5. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Remestyp a na čo sa používa


Remestyp obsahuje liečivo terlipresín, ktorý sa po injekčnom podaní do krvného obehu rozkladá a uvoľňuje látku nazývanú lyzín-vazopresín. Lyzín-vazopresín účinkuje na steny krvných ciev, vyvoláva ich zúženie a obmedzuje prítok krvi k zasiahnutým cievam, čím sa znižuje ich krvácanie.


Remestyp sa používa pri krvácaní z pažerákových varixov (zväčšené krvné cievy, ktoré sa tvoria v pažeráku ako komplikácia choroby pečene), žalúdočných a dvanástnikových vredov, pri chorobnom krvácaní z maternice mimo menštruačných cyklov, pri pôrode a potrate a pod. Remestyp sa používa aj pri operáciách, najmä v oblasti brucha a malej panvy. Lokálne sa používa pri gynekologických operáciách napr. krčka maternice.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Remestyp


Nepoužívajte Remestyp

 • ak ste alergický na terlipresín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Remestyp, obráťte sa na svojho lekára

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak trpíte chorobou srdca,

 • ak trpíte bronchiálnou astmou (chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest),

 • u detí a starších pacientov, pretože nie je dostatok skúseností s použitím lieku u týchto skupín pacientov,

 • pri septickom šoku. Septický šok je vážny stav, ktorý vzniká ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu s následným znížením tlaku krvi a spomalením prietoku krvi.


V priebehu liečby Remestypom vám budú neustále meraťkrvný tlak, tep srdca a sledovať rovnováhu tekutín.


Iné lieky a Remestyp

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Veľmi dôležité je oznámiť svojmu lekárovi, ak užívate akékoľvek lieky na srdce (napr. propofol alebo beta-blokátory), pretože ich účinok sa môže zvýšiť, ak sa užívajú v rovnakom čase ako Remestyp.


Tehotenstvo a dojčenie

Remestyp sa nesmie používať počas tehotenstva.

Remestyp sa nemá podávať dojčiacim ženám, pretože nie je známe, či prechádza do materského mlieka.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa. Remestyp je liek, ktorý sa používa len v nemocniciach.


 1. Ako používať Remestyp


Remestyp je liek, ktorý sa používa len v nemocniciach a smú ho podávať len kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.


Remestyp sa má podávať intravenózne.


Krvácanie z pažerákových varixov

Dospelí:

Obvyklá dávka Remestypu pri akútnom krvácaní z varixov pažeráka je 2 mg, po ktorej nasledujú 1 mg alebo 2 mg dávky každé 4 hodiny, až pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou 24 hodín. Liečba má trvať maximálne 48 hodín.Po podaní úvodnej dávky môže byť dávkovanie upravené podľa vašej hmotnosti alebo ak je to nevyhnutné kvôli nežiaducim účinkom.


Ďalšie typy krvácania z tráviaceho traktu: 1,0 mg každých 4 – 6 hodín.


Krvácanie zo splanchnickej oblasti (vnútrobrušná oblasť – črevá, pečeň, slezina) u detí: Obvyklá dávka je 8 – 20 μg/kg telesnej hmotnosti každých 4 – 6 hodín. Podávanie má pokračovať počas celej doby krvácania, vo všeobecnosti je postup rovnaký ako pri krvácaní v dospelom veku. Pri sklerotizácii pažerákových varixov sa podáva jednorazová dávka 20 μg/kg telesnej hmotnosti vo forme bolusu.


Krvácanie z urogenitálneho (močovopohlavného) traktu: Dávky sa pohybujú v rozmedzí 0,2 – 1,0 mg každých 4 – 6 hodín.


Pri chorobnom krvácaní z maternice mimo menštruačných cyklov u mladých dievčat sa podávajú dávky 5 – 20 μg/kg telesnej hmotnosti.


Lokálne použitie pri gynekologických operáciách:Dávka 0,4 mg sa doplní do 10 ml fyziologickým roztokom a podáva sa intracervikálne a/alebo paracervikálne. Účinok takto podaného lieku sa začína prejavovať asi po 5 – 10 minútach. Podľa potreby vám môže lekár dávku zvýšiť alebo podať opakovane.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Často hlásené nežiaduce účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • bradykardia (veľmi pomalý tep srdca)

 • zvýšený krvný tlak

 • stiahnutie periférnych ciev (nedostatočné prekrvenie tkanív), ktoré vedie k bledosti

 • prechodná bolesť brucha

 • prechodná hnačka


Menej často hlásené nežiaduce účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nízka hladina sodíka v krvi, ak sa nesleduje rovnováha tekutín

 • nepravidelný tlkot srdca

 • bolesť na hrudníku

 • infarkt myokardu (srdcový infarkt)

 • pľúcny opuch

 • torsade de pointes (poruchy srdcového rytmu)

 • zlyhanie srdca. Príznaky zahŕňajú skrátený dych, únavu a opuch členkov.

 • nedostatočné prekrvenie vnútorných orgánov

 • periférna cyanóza (zmodranie kože spôsobené nedostatkom kyslíka)

 • návaly tepla

 • dychová tieseň a zlyhanie dýchania (ťažkosti s dýchaním)

 • prechodná nevoľnosť

 • prechodné vracanie

 • nekróza kože (poškodenie tkanív pod kožou)

 • kontrakcie maternice

 • znížený prietok krvi maternicou

 • nekróza v mieste podanie injekcie (poškodenie tkanív pod kožou)


Zriedkavo hlásené nežiaduce účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvej vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Remestyp


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6. Obsah balenie a ďalšie informácie


Čo Remestyp obsahuje

 • Jedna ampulka Remestypu 0,2 obsahuje 0,2 mg terlipresínu v 2 ml injekčného roztoku (koncentrácia 0,1 mg/1 ml).

 • Jedna ampulka Remestypu 1,0 obsahuje 1,0 mg terlipresínu v 10 ml injekčného roztoku (koncentrácia 0,1 mg/1 ml).

 • Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát octanu sodného, voda na injekciu.

Ako vyzerá Remestyp a obsah balenia

Remestyp injekčný roztok je číra bezfarebná kvapalina.


Veľkosť balenia:

Remestyp 0,2 obsahuje 5 ampuliek s 2 ml injekčného roztoku v jednej ampulke.

Remestyp 1,0 obsahuje 5 ampuliek s 10 ml injekčného roztoku v jednej ampulke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Ferring – Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


FERRING Slovakia s.r.o.

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.4
Remestyp 1,0

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00650


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Remestyp 0,2

Remestyp 1,0

Injekčný roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


0,10 mg terlipresínu v 1 ml injekčného roztoku.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číra bezfarebná kvapalina.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krvácanie z tráviaceho a urogenitálneho ústrojenstva u dospelých a detí – napr. z pažerákových varixov, gastrických a duodenálnych vredov, pri funkčných a iných metrorágiách, pri pôrode a potrate a pod.

Krvácanie spojené s operáciami, obzvlášť v oblasti brucha a malej panvy.

Lokálne použitie napr. pri operáciách krčka maternice.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Krvácanie z pažerákových varixov

Dospelí:

Na úvod sa podáva intravenózna injekcia 2 mg Remestypu každé 4 hodiny. Liečba má pokračovať až dovtedy, pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou aspoň 24 hodín, ale maximálne do 48 hodín. Dávky, ktoré nasledujú po úvodnej dávke, sa môžu znížiť na 1 mg podávané intravenózne každé 4 hodiny u pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg alebo ak je to nevyhnutné kvôli nežiaducim účinkom.


Ďalšie typy krvácania z gastrointestinálneho traktu

1,0 mg každých 4 – 6 hodín. Liek možno použiť tiež ako prvú pomoc v teréne pri klinickom podozrení na krvácanie z hornej časti GIT.


Krvácanie zo splanchnickej oblasti u detí

Obvyklá dávka sa pohybuje medzi 8 – 20 g/kg telesnej hmotnosti podávaná v intervaloch 4 – 8 hodín. Podávanie má pokračovať počas celej doby krvácania, všeobecne možno odporúčať obdobný postup ako pri krvácaní v dospelom veku. Pri sklerotizácii pažerákových varixov sa podáva jednorazovo dávka 20 g/kg telesnej hmotnosti vo forme bolusu.


Krvácanie z urogenitálneho traktu

Dávkovacie rozmedzie je pomerne široké vzhľadom na rôznu aktivitu plazmatických a tkanivových endopeptidáz. Dávky sa preto pohybujú v rozmedzí 0,2 – 1,0 mg podávané v intervaloch 4 – 6 hodín.


Pri juvenilnej metrorágii sa podávajú dávky 5 – 20 g/kg telesnej hmotnosti.


Liek sa má podávať intravenózne.


Lokálne použitie pri gynekologických operáciách

Dávka 0,4 mg (400 g) sa doplní do 10 ml fyziologickým roztokom a aplikuje sa intracervikálne a/alebo paracervikálne. Účinok takto aplikovaného lieku sa začína prejavovať asi po 5 – 10 minútach. Podľa potreby je možné dávku zvýšiť alebo opakovať.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na terlipresín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Gravidita.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby je potrebné monitorovať krvný tlak, frekvenciu srdca a rovnováhu tekutín. Aby sa zabránilo nekróze v mieste podania, injekcia sa musí podať prísne intravenózne. Osobitnú pozornosť je treba venovať liečbe pacientov s ischemickou chorobou srdca, hypertenziou vyššieho stupňa, srdcovou arytmiou alebo bronchiálnou astmou.


Terlipresín sa nemá používať u pacientov so septickým šokom s nízkym srdcovým výdajom.


Deti a starší pacienti: Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje pri liečbe detí a starších pacientov, pretože sú len obmedzené skúsenosti u týchto skupín pacientov.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa odporúčaného dávkovania u týchto skupín pacientov.


Remestyp nenahrádza substitúciu krvi u chorých s deficitom krvného objemu. Vzhľadom na výskyt lokálnych nekróz, ktoré boli po aplikácii terlipresínu ojedinele popísané, odporúča sa nepodávať liek intramuskulárne a dávky 0,5 mg a vyššie v nezriedenej forme podávať prísne intravenózne.


4.5 Liekové a iné interakcie


Terlipresín zvyšuje hypotenzný účinok neselektívnych beta-blokátorov na portálnu žilu. Súbežná liečba s liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú bradykardiu (napr. propofol, sufentanil) môže zapríčiniť spomalenie srdcového tepu a zníženie srdcového výdaja. Tieto účinky možno pripísať reflexnej inhibícii srdcovej aktivity blúdivým nervom (nervus vagus) v dôsledku zvýšeného krvného tlaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liečba Remestypom počas gravidity je kontraindikovaná (pozri časti 4.3 a 5.3). Zistilo sa, že Remestyp spôsobuje v ranom štádiu gravidity kontrakcie maternice, zvyšuje vnútromaternicový tlak a môže znížiť prietok krvi maternicou. Remestyp môže mať škodlivé účinky na graviditu a plod.


U králikov sa po liečbe Remestypom vyskytli spontánne potraty a malformácie.


Laktácia

Nie je známe, či sa terlipresín vylučuje do ľudského materského mlieka. Vylučovanie terlipresínu domaterského mlieka u zvierat sa neštudovalo. Riziko pre dojčené dieťa nemožno vylúčiť. Pri rozhodovaní o tom, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu terlipresínom je potrebné zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby terlipresínom pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pokiaľ sa nekontroluje rovnováha tekutín, antidiuretický účinok Remestypu môže spôsobiť hyponatriémiu.


Tabuľka: Frekvencia nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté ( 1/100 až

< 1/10)

Menej časté

( 1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé

( 1/10 000 až

< 1/1 000)

Poruchy metabolizmu a výživy


hyponatriémia, ak sa nekontroluje rovnováha tekutín


Poruchy nervového systému

bolesť hlavyPoruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia

atriálna fibrilácia,

ventrikulárne extrasystoly,

tachykardia,

bolesť na hrudníku,

infarkt myokardu,

nadbytok tekutiny s pľúcnym edémom,

torsade de pointes,

zlyhanie srdca


Poruchy ciev

periférna vazokonstrikcia,

periférna ischémia,

bledosť v tvári,

hypertenzia

intestinálna ischémia,

periférna cyanóza,

návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dychová tieseň,

zlyhanie dýchania

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

prechodné kŕče v bruchu,

prechodná hnačka

prechodná nauzea,

prechodné vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva


nekróza kože


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období


hypertonus maternice,

nedostatočné prekrvenie maternice (ischémia)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


nekróza v mieste podania injekcieHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Odporúčaná dávka (2 mg/4 hodiny) na nesmie prekročiť, pretože vyššia dávka zvyšuje riziko vážnych nežiaducich účinkov na systémový obeh.

V prípade hypertenznej reakcie počas liečby Remestypom sa odporúča podať klonidín alebo iné -sympatolytikum. V prípade bradykardie sa má podať atropín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Vazopresorikum

ATC kód: H01BA04


Terlipresín je N-triglycyl-8-lyzín-vazopresín, syntetický analóg vazopresínu, prirodzeného hormónu zadného laloka hypofýzy, ktorý sa od neho líši substitúciou arginínu na 8. pozícii lyzínom a pripojením troch glycínových rezíduí na koncovú aminokyselinu cysteínu.

Farmakologický účinok terlipresínu je daný superpozíciou jednotlivých farmakologických účinkov látok, ktoré vznikajú jeho enzymatickým štiepením.

Terlipresín má predovšetkým výrazný vazokonstričkný a protikrvácavý účinok.

Najvýraznejšou zmenou je pokles prietoku krvi v splanchnickej oblasti, čím dochádza k zníženiu prietoku krvi pečeňou a k poklesu portálneho tlaku.

Farmakodynamické štúdie ukázali, že terlipresín, rovnako ako ostatné príbuzné peptidy, spôsobuje: sťah arteriol, vén a venul hlavne v splanchnickej oblasti, sťah hladkého svalstva steny pažeráka a zvýšenie tonusu a peristaltiky celého čreva.

Okrem účinku na hladké svalstvo ciev pôsobí terlipresín i na hladké svalstvo maternice stimuláciou aktivity myometria, a to aj na netehotnú maternicu.

Výsledky výskumu na zvieratách a ľuďoch nepriamo podporili hypotézu, že terlipresín pôsobí najviac na splanchnickú oblasť a kožu.

Antišokový účinok terlipresínu sa potvrdil pri hemoragickom, ale aj pri endotoxínovom a histamínovom šoku.

Antidiuretický účinok terlipresínu sa klinicky neprejavuje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Terlipresín je sám o sebe inaktívny voči hladkému svalu, ale pôsobí ako chemické depo farmakologicky aktívnych látok, ktoré vznikajú jeho enzymatickým štiepením. Nástup účinku je pomalší ako pri lyzín-vazopresíne, ale trvá oveľa dlhšie.

Lyzín-vazopresín podlieha obvyklej biodegradácii v pečeni, obličkách a ostatných tkanivách.

Intravenózny farmakokinetický profil sa dá najlepšie popísať pomocou dvojzložkového modelu. Eliminačný polčas je asi 40 minút, metabolický klírens asi 9 ml/kg za minútu a distribučný objem asi 0,5 l/kg. Požadovaná koncentrácia lyzín-vazopresínu v plazme sa dosiahne po 30 minútach od podania terlipresínu, pričom najvyššia koncentrácia je medzi 60 – 120 minútami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej a subakútnej toxicity sa vykonali na potkanoch a psoch. Preukázaná toxicita zodpovedá pôsobeniu terlipresínu na kardiovaskulárny systém; v navrhovaných dávkach a indikáciách sa terlipresín hodnotí ako dostatočne bezpečný liek.

Reprodukčné štúdie uskutočnené na králikoch a potkanoch poukázali na zvýšený výskyt potratov alebo embryonálnych úmrtí s následným potratom po aplikácii terlipresínu. Súčasne došlo k zníženiu pôrodnej hmotnosti plodov a k zvýšenému výskytu anomálií.

Mutagénna aktivita sa v súbore vykonaných testov in vitro a in vivo nedokázala.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Kyselina octová

Trihydrát octanu sodného

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas jedného mesiaca možno liek uchovávať pri teplote do 25 °C (napr. v sanitke).


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky z číreho skla.


Veľkosť balenia: Remestyp 0,2 5 x 2 ml

Remestyp 1,0 5 x 10 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Roztok je určený na intravenózne podanie a na lokálne podanie do myometria. V ojedinelých prípadoch môžu byť nižšie dávky podané intramuskulárne. Liek sa používa nezriedený alebo zriedený fyziologickým roztokom.

Pri lokálnom podaní do myometria sa dávka 0,4 mg doplní fyziologickým roztokom do 10 ml.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring - Léčiva a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Remestyp 0,2 84/0102/78-CS

Remestyp 1,0 84/0102/78-CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.03.1978

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29.07.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2014

6


Remestyp 1,0