+ ipil.sk

RENPRESSPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05271


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Renpress®

Spiraprili hydrochloridum 6 mg

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Renpress a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Renpress

3. Ako užívať Renpress

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Renpress

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RENPRESS A NA ČO SA POUŽÍVA


Renpress obsahuje liečivo spiraprili hydrochloridum (spirapriliumchlorid). Je dostupný vo forme tabliet obsahujúcich 6 mg spirapriliumchloridu.


Renpress patrí do skupiny liekov označovanej ako inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Tieto liečivá bránia vzniku účinnejšej formy angiotenzínu, prirodzenej látky vyvolávajúcej zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku. Účinkom Renpressu sa rozširujú cievy a znižuje sa krvný tlak.


Renpress sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a tepien. Ak tento stav pretrváva dlhšiu dobu, môže mať za následok poškodenie ciev sietnice očí, mozgu, srdca a obličiek a môže vyústiť do mŕtvice a zlyhania srdca alebo obličiek. Vysoký krvný tlak zvyšuje nebezpečenstvo srdcového infarktu. Zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty zmenšuje nebezpečenstvo vzniku týchto ochorení.


Renpress sa tiež používa na liečbu kongestívneho zlyhávania srdca (srdcová nedostatočnosť s nadmerným hromadením tekutiny v tele).


2. SKÔR AKO UŽIJETE RENPRESS


Renpress smiete užívať len po vyšetrení lekárom. Renpress nemusí byť vhodný pre všetkých pacientov.


Neužívajte Renpress

 • keď ste alergický (precitlivený) na spirapril, na iné lieky označované ako inhibítory ACE a blokátory angiotenzínového receptora alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Renpressu.

 • keď ste v minulosti mali angioedém (opuch tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek alebo hrtana) počas liečby inhibítorom ACE alebo aj bez nej.

 • keď ste tehotná.

 • keď máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Renpressu

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo srdca (Váš lekár rozhodne, či môžete užívať tento liek).

 • ak máte ochorenie pečene.

 • ak máte cukrovku.

 • ak užívate lieky šetriace draslík, náhrady draslíka alebo náhrady soli, obsahujúce draslík (možno bude potrebné občas stanoviť množstvo draslíka vo Vašej krvi).

 • ak užívate diuretiká (lieky na odvodnenie).

 • ak Vám čistia krv mimo tela (hemodialýzou alebo LDL-aferézou). Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára.

 • keď sa podrobujete liečbe proti jedu blanokrídleho hmyzu (napr. včela, osa, čmeliak, sršeň).

 • ak si myslíte, že ste tehotná alebo že môžete otehotnieť, upozornite svojho lekára. Renpress sa nesmie užívať počas tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť Vaše dieťa.

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 • blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

 • aliskiren


Lekár Vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi. Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Renpress“.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to najmä pre

 • lieky užívané na potlačenie imunity a na liečbu rakoviny.

 • lieky užívané na zníženie krvného tlaku, hlavne diuretiká (lieky na odvodnenie), blokátory angiotenzínového receptora alebo aliskiren.

 • lieky šetriace draslík, náhrady draslíka alebo náhrady soli, ktoré obsahujú draslík.

 • rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).

 • lítium (liek na liečbu niektorých duševných ochorení).

 • inzulín a perorálne antidiabetiká (lieky používané na liečbu cukrovky).

 • injekcie zlata (lieky obsahujúce aurotiomalát sodný).

 • lieky na liečbu bolestí, depresií a alkohol.

 • lieky na liečbu srdcovej angíny označované ako nitráty.

 • protizápalové lieky.

 • probenecid (liek na liečbu dny).

 • erytropoetín (liek na liečbu chudokrvnosti).


Lekár Vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Renpress“ a „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Renpressu“).


Tehotenstvo a dojčenie

Upozornite svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná alebo že môžete otehotnieť. Lekár Vám obvykle povie, aby ste prestali užívať Renpress pred začiatkom tehotenstva alebo keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí Vám, aby ste užívali iný liek namiesto Renpressu.

Renpress sa nemá užívať počas tehotenstva, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie plodu.


Upozornite svojho lekára, ak dojčíte alebo sa chystáte dojčiť. Renpress sa neodporúča užívať v období dojčenia. Ak chcete dojčiť, Váš lekár Vám odporučí iný liek, najmä ak ide o dojčenie novorodenca či predčasne narodeného dieťaťa.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Použitie u starších pacientov

Renpress môžete užívať, aj keď máte 65 alebo viac rokov.


Použitie u detí

Nie sú skúsenosti s podávaním Renpressu deťom, preto sa jeho použitie u detí neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tak ako iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, aj Renpress môže v vyvolať závraty a ovplyvniť pozornosť. Preto buďte zvlášť opatrný pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Renpressu

Renpress obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ RENPRESS


Vždy užívajte Renpress presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pacienti, ktorí majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky tohto ochorenia. Je dôležité, aby ste užívali liek podľa pokynov svojho lekára a chodili na dohodnuté lekárske vyšetrenia aj vtedy, keď sa budete cítiť dobre.

Koľko Renpressu užívať

Zvyčajné dávkovanie pri liečbe vysokého krvného tlaku je 6 mg (1 tableta) raz denne.


Pri kongestívnom zlyhávaní srdca sa liečba obvykle začína dávkou 1,5 mg (štvrtina tablety) raz denne. Prvá dávka sa má podať pod dohľadom lekára. Dávka sa po 2 až 4 dňoch zvýši na 3 mg (polovica tablety) a po 4 týždňoch liečby podľa potreby až na 6 mg (1 tableta) raz denne.


Renpress môžete užívať s jedlom alebo nalačno, najlepšie ráno. Tabletu zapite pohárom vody.

Odporúča sa užívať liek každý deň v rovnakom čase.


Ak užijete viac Renpressu ako máte

Ak užijete viac tabliet, ako Vám odporučil Váš lekár, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Renpress

Ak zabudnete užiť dávku tohto lieku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Renpress môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré z týchto vedľajších účinkov sa môžu podobať na príznaky, ktoré vyvolalo Vaše ochorenie, zatiaľ čo iné účinky vôbec nemusia súvisieť s Vašou liečbou. Mnohé vedľajšie účinky ustúpia bez toho, aby ste museli prerušiť liečbu. Poraďte sa so svojím lekárom, ak niektoré z uvedených príznakov pretrvávajú, alebo Vám spôsobujú ťažkosti.


Najčastejšie sa vyskytuje bolesť hlavy, závraty, príznaky podobné prechladnutiu a chrípke, suchý dráždivý kašeľ a únava. Zriedka sa zaznamenali tráviace ťažkosti (nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka) a kožné vyrážky.


Zriedka môže po prvej dávke lieku dôjsť k prílišnému poklesu krvného tlaku.


U pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca sa môžu vyskytnúť závraty, pokles krvného tlaku a hnačka.


Veľmi zriedka sa môže vyskytnúť alergická reakcia (angioedém). Ak u Vás vznikne opuch tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek alebo hrtana, prestaňte užívať Renpress a okamžite navštívte lekára alebo centrálne prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RENPRESS

 • Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Nepoužívajte Renpress po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Renpress obsahuje

 • Liečivo je spiraprilum (spirapril), ktoré je v tabletách prítomné ako spiraprili hydrochloridum (spirapriliumchlorid). Každá tableta obsahuje 6 mg spirapriliumchloridu, čo zodpovedá 5,568 mg spiraprilu.

 • Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón, glycíniumchlorid, kyselina algínová, kukuričný škrob, červený oxid železitý (E172) a laktóza.


Ako vyzerá Renpress a obsah balenia

Renpress sú okrúhle ružové tablety so zrezanými okrajmi a s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Tablety sú balené do blistrov.

Balenie obsahuje 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2014.

4RENPRESS

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č. 2014/05271


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Renpress


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta obsahuje spiraprili hydrochloridum 6 mg (zodpovedá spiraprilum 5,568 mg)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Okrúhle ružové tablety so zrezanými okrajmi, s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • Hypertenzia

 • Kongestívne srdcové zlyhávanie nedostatočne zvládané diuretikami a/alebo digoxínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Hypertenzia

Odporúčané dávkovanie Renpressu je 6 mg raz denne pri začiatočnej aj udržiavacej liečbe. Ak sa po 4 až 6 týždňoch liečby nedosiahne uspokojivá terapeutická odpoveď pri dávke 6 mg raz denne, má sa zvážiť pridanie ďalšieho alebo použitie iného antihypertenzíva (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).


Kongestívne srdcové zlyhávanie

Odporúča sa začať liečbu dávkou 1,5 mg raz denne počas 2 až 4 dní a potom zvýšiť dávku na

3 mg raz denne ako udržiavaciu liečbu. Po 4 týždňoch liečby možno dávku zvýšiť na 6 mg raz denne v závislosti od klinickej odpovede na liečbu. Začiatočná dávka sa má podať pod dohľadom lekára (pozri tiež časť 4.4).


Osobitné populácie (pozri aj časť 4.4)

Geriatrická populácia

Na základe klinických a farmakokinetických údajov u starších pacientov (vo veku > 65 rokov) nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Keďže u pediatrickej populácie nie sú k dispozícii žiadne údaje, používanie Renpressu sa neodporúča.


Poškodenie funkcie obličiek

 • Pacienti s hypertenziou a s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min): nie je potrebná úprava dávky.

 • Pacienti s hypertenziou a s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min): 3 mg raz denne.

 • Pacienti s kongestívnym srdcovým zlyhávaním a s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min): 3 mg raz denne môžu byť vhodnou dávkou počas udržiavacej liečby.


Poškodenie funkcie pečene

Plazmatické koncentrácie spiraprilátu môžu byť u pacientov s poškodenou funkciou pečene znížené o približne 30 %. Úprava dávky však nie je potrebná.


Spôsob podania

Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na spirapril, na iné inhibítory ACE a príbuzné zlúčeniny ako blokátory angiotenzínového receptora alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Angioneurotický edém v anamnéze, s liečbou inhibítormi ACE alebo bez nej.

 • Hemodynamicky závažná aortálna a mitrálna stenóza.

 • Obojstranná stenóza renálnej artérie (pozri časť 4.4).

 • Gravidita (pozri časť 4.6).

 • Súbežné používanie Renpressu s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Angioedém

U pacientov liečených inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín bol hlásený angioedém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek, hrtanu a/alebo tenkého čreva. V prípade Renpressu sa táto komplikácia väčšinou vyskytla u pacientov, ktorí boli dlhodobo liečení s dennými dávkami 5 až 10 násobne vyššími ako je odporúčaná dávka. Ak sa vyskytne angioedém, Renpress má byť vysadený a pacient má byť pod starostlivým dohľadom, až pokiaľ opuch neodznie. Ak je opuchom postihnutý jazyk, hlasivky, alebo hrtan a je pravdepodobná obštrukcia dýchacích ciest, okamžite má byť podaná vhodná liečba.

Výskyt angioedému počas liečby inhibítormi ACE bol hlásený častejšie u pacientov čiernej rasy afrického pôvodu než u pacientov nečernošskej rasy.


Anafylaktoidné reakcie počas membránovej dialýzy a desenzibilizácie

Inhibítory ACE sa nemajú podávať počas hemodialýzy, pri ktorej sa používajú vysokoprietokové polyakrylonitrilové membrány, ani počas LDL-aferézy s adsorpciou na dextránsulfát, pretože v týchto prípadoch sa zaznamenali, aj keď len zriedkavo, anafylaktoidné reakcie. Život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie sa vyskytli aj u pacientov užívajúcich ACE inhibítory, ktorí podstúpili desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídleho hmyzu (Hymenoptera). Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítorom pred každou desenzibilizáciou.

Keďže skúsenosti s používaním Renpressu sú za týchto okolností obmedzené, jeho použite sa neodporúča.


Gravidita

Liečba inhibítormi ACE sa nemá začať počas gravidity. Ak sa nepretržitá liečba inhibítormi ACE nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdenú bezpečnosť pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba inhibítormi ACE sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Poškodenie funkcie obličiek a renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s klírensom kreatinínu > 30 ml/min nie je potrebné znížiť dávku.


U pacientov s hypertenziou a s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min) sa pri podávaní 6 mg raz denne často 2- až 3-násobne zvýšili maximálne plazmatické koncentrácie spiraprilátu (farmakologicky aktívneho metabolitu spiraprilu), ale po opakovanom podávaní sa nepozorovala a ani sa nepredpokladá žiadna ďalšia kumulácia liečiva. Preto môže byť vhodná dávka 3 mg raz denne.


Podobne u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním a s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min) môže byť dávka 3 mg vhodná na udržiavaciu liečbu (pozri časť 4.2). Renpress môže u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou spôsobiť zmeny vo funkcii obličiek. Obzvlášť u pacientov s hypertenziou a s jednostrannou alebo obojstrannou stenózou renálnej artérie môže podávanie Renpressu spôsobiť zvýšenie hladín močoviny v krvi a sérového kreatinínu. U týchto pacientov je počas liečby potrebné pravidelne sledovať funkciu obličiek. U niektorých pacientov môže zriedkavo dôjsť k zvýšeniu hladín močoviny v krvi a sérového kreatinínu aj bez zjavne prítomného renovaskulárneho ochorenia. Takéto zvýšenie je zvyčajne malé a prechodné a je viac pravdepodobné u pacientov s predchádzajúcou poškodenou funkciou obličiek.


Agranulocytóza a neutropénia

Neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že dlhodobá liečba Renpressom má nežiaduci vplyv na hematologické parametre. Pre inhibítory ACE však bolo preukázané, že spôsobujú agranulocytózu a útlm kostnej drene. Uvedené účinky sa vyskytujú častejšie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, obzvlášť ak je u nich prítomné aj kolagénové vaskulárne ochorenie, ako systémovy lupus erythematosus alebo sklerodermia. U pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením sa má zvážiť sledovanie počtu bielych krviniek, obzvlášť ak je toto ochorenie sprevádzané poškodenou funkciou obličiek.


Symptomatická hypotenzia

Hypotenzia sa zriedka pozorovala u pacientov s hypertenziou alebo kongestívnym srdcovým zlyhávaním, môže byť však následkom podania Renpressu, najmä po prvej dávke u pacientov s depléciou solí a tekutín, napr. počas liečby diuretikami. U takýchto pacientov je vhodné diuretickú liečbu prerušiť na 2 až 3 dni pred začatím liečby Renpressom a potom v nej pokračovať. Ak diuretickú liečbu nemožno prerušiť, má sa liečba Renpressom začať pod dohľadom lekára. Ak sa vyvinie hypotenzia, pacient sa má uložiť na chrbát, a ak je to potrebné, má sa mu podať infúzia 0,9 % roztoku chloridu sodného. Prechodná hypotenzívna odpoveď nie je kontraindikáciou ďalšej liečby, a ak sa krvný tlak už normalizoval, ďalšie dávky možno zvyčajne podať bez problémov.


Hyperkaliémia

Renálna insuficiencia a diabetes mellitus predstavujú rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie pri liečbe inhibítormi ACE, preto sa má Renpress v týchto prípadoch podávať opatrne. Podávanie Renpressu spolu s diuretikami šetriacimi draslík alebo súčasne s náhradou draslíka môže viesť k významnému zvýšeniu hladín draslíka v sére. Ak je súčasné podávanie týchto liekov indikované pre hypokaliémiu, je potrebné podávať ich opatrne a dôsledne monitorovať koncentrácie draslíka v sére.


Použitie počas operácie a anestézie

U pacientov, ktorí sa podrobujú veľkému chirurgickému zákroku alebo anestézii s použitím látok, ktoré vyvolávajú hypotenziu, spirapril môže blokovať tvorbu angiotenzínu II, vyvolanú kompenzačným uvoľňovaním renínu. Prípadnú hypotenziu, o ktorej sa predpokladá, že je vyvolaná týmto mechanizmom, možno korigovať expanziou cirkulujúceho objemu.


Kašeľ

Pretrvávajúci neproduktívny kašel bol hlásený v spojitosti s podávaním ACE inhibítorov, pravdepodobne kvôli inhibícii degradácie endogénneho bradykinínu. Takýto kašeľ vždy ustúpi po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi musí byť vzatý do úvahy pri diferenciálnej diagnóze kašľa.


Aortálna alebo mitrálna stenóza

Podobne ako pri iných vazodilatátoroch je potrebná mimoriadna opatrnosť u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) inhibítormi ACE, antagonistami angiotenzínového receptora alebo aliskirenom

Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).

U pacientov liečených Renpressom spolu s inými liečivami ovplyvňujúcimi RAAS sa odporúča kontrola krvného tlaku, funkcie obličiek a hladiny elektrolytov (pozri časť 4.4).


Predpokladané interakcie, pri ktorých sa súčasné podávanie neodporúča

Inhibítory dipeptidylpeptidázy IV: u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory ACE a inhibítory dipeptidylpeptidázy IV (napr. vildagliptín) môže byť zvýšene riziko angioedému.


Lieky spôsobujúce leukopéniu: pri súčasnom použití spiraprilu a imunosupresív, alopurinolu alebo cytostatík môže byť zvýšené riziko leukopénie.


Predpokladané interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť

Iné antihypertenzíva: Renpress môže zvýšiť zníženie krvného tlaku spôsobené inými antihypertenzívami ako sú beta blokátory, blokátory kalciového kanála alebo priame inhibítory renínu.


U pacientov liečených diuretikami sa na začiatku liečby Renpressom príležitostne môže vyskytnúť výrazný pokles krvného tlaku (pozri časť 4.4).

Pri súčasnom použití Renpressu s náhradou draslíka alebo s diuretikami šetriacimi kálium je možný vznik hyperkaliémie, pri použití Renpressu počas anestézie je možné zosilnenie hypotenzívneho účinku anestetík (pozri časť 4.4).


Lítium: u pacientov, ktorí dostávali inhibítory ACE počas liečby lítiom, boli hlásené zvýšené sérové hladiny lítia a príznaky toxicity lítia. Pri súčasnom podávaní týchto liekov je potrebná opatrnosť a odporúča sa často monitorovať hladiny lítia. Ak sa podáva aj diuretikum, riziko toxicity lítia sa môže zvýšiť.


Antidiabetiká: v zriedkavých prípadoch sa u pacientov s diabetom, ktorí dostávajú inhibítor ACE súčasne s inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami, môže vyvinúť hypoglykémia. Takýchto pacientov je preto potrebné upozorniť na možnosť hypoglykemických reakcií a patrične ich monitorovať.


Zlato: u pacientov, ktorým sa injekčne podávali lieky obsahujúce zlato (aurotiomalát sodný) súčasne s inhibítorom ACE, boli zriedkavo hlásené nitritoidné reakcie (k príznakom patrí sčervenanie tváre, nauzea, vracanie a hypotenzia).


Alkohol, barbituráty, nitráty, narkotiká alebo antidepresíva: súčasné užívanie Renpressu s alkoholom, barbiturátmi, nitrátmi, narkotikami alebo antidepresívami môže potenciovať ortostatickú hypotenziu.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs): Súčasné užívanie určitých nesteroidných antiflogistík (napr. indometacín) vrátane inhibítorov COX-2 môže oslabiť antihypertenzný účinok Renpressu. Kombinácia týchto liekov s inhibítormi ACE (vrátane spiraprilu) môže zvýšiť riziko poškodenia obličiek a hyperkaliémie. Preto sa odporúča monitorovanie funkcie obličiek a hladiny draslíka, obzvlášť u pacientov so zníženým objemom telesných tekutín.


Probenecid: súčasné užívanie probenecidu môže zvýšiť farmakodynamickú odpoveď ACE inhibítorov vrátane spiraprilu.


Erytropoetín: pacienti môžu mať zníženú odpoveď na erytropoetín, ak sa užíva súčasne s ACE inhibítormi.


Bez interakcií

Účinok diklofenaku, glibenklamidu, hydrochlorotiazidu, nikardipínu a cimetidínu na plazmatické koncentrácie spiraprilu a spiraprilátu je zanedbateľný. Súčasné podanie Renpressu s rifampicínom má za následok zníženie plazmatickej koncentrácie spiraprilátu o 20 až 30 %. Tieto zmeny však nevyžadujú úpravu dávkovania, ak sa Renpress podáva v kombinácii s uvedenými liečivami.


Renpress neovplyvňuje farmakokinetiku digoxínu, ani antikoagulačný efekt (protrombínový čas) warfarínu.


Interakcie s jedlom

Užitie Renpressu s jedlom s vysokým obsahom tuku nemá významný vplyv na biologickú dostupnosť spiraprilu, ale môže oddialiť jeho resorpciu asi o jednu hodinu (pozri časť 5.2).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Renpress je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Údaje u zvierat neposkytujú dôkazy o embryotoxickom alebo teratogénnom potenciáli spiraprilu (pozri časť 5.3). Inhibítory ACE však môžu zapríčiniť poškodenie a smrť plodu a novorodenca, keď sa podávajú gravidným ženám. Vo svetovej literatúre bolo uvedených niekoľko desiatok prípadov.

Použitie inhibítorov ACE počas druhého a tretieho trimestra gravidity bolo spojené s poškodením plodu a novorodenca vrátane hypotenzie, hypoplázie lebky novorodenca, anúrie, reverzibilného alebo ireverzibilého zlyhania obličiek a smrti. Pravdepodobne ako dôsledok poškodenia funkcie obličiek bol hlásený aj oligohydramnión. Oligohydramnión sa v tomto prípade spájal s kontraktúrami končatín plodu, kraniofaciálnymi deformitami a vývojovou hypopláziou pľúc. Zaznamenala sa aj nedonosenosť, spomalenie intrauterinného rastu a otvorený ductus arteriosus, hoci nie je jasné, či to boli dôsledky expozície inhibítorom ACE. Naviac sa použitie inhibítorov ACE počas prvého trimestra gravidity dávalo do súvislosti s možným zvýšením rizika vrodených chýb. Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli jednoznačné, malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť(pozri časť 5.3).


Keď sa zistí gravidita, používanie inhibítorov ACE sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Vývoj plodu je potrebné pravidelne kontrolovať. U žien, ktoré plánujú otehotnieť, sa inhibítory ACE (vrátane spiraprilu) nesmú používať. Ženy v reprodukčnom veku je potrebné upozorniť na možné riziko a inhibítory ACE (vrátane spiraprilu) sa majú podávať až po dôkladnom poučení a zvážení individuálnych rizík a prínosov.


Ak by došlo k expozícii inhibítorom ACEod druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali inhibítory ACE, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Nie je známe, či sa spirapril vylučuje do ľudského materského mlieka, pacientky užívajúce Renpress preto nemajú dojčiť.

Keďže o použití spiraprilu počas dojčenia nie sú k dispozícii žiadne údaje, jeho použite sa neodporúča a uprednostniť sa má alternatívna liečba, ktorá má potvrdenú bezpečnosť pri použití počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov a predčasne narodených detí.


Fertilita

Pri mnohonásobnom prekročení ľudskej dávky (2500 násobok), spirapril nemal u potkanov nežiaduci účinok na fertilitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tak ako pri iných antihypertenzívach sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce reakcie sú odvodené z údajov získaných cez spontánne hlásenia alebo prípady z literatúry po uvedení lieku Renpress na trh. Keďže tieto reakcie sú hlásené na dobrovoľnej báze z populácie nejasnej veľkosti, nie je možne hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu, ktorá je preto uvedená ako neznáma. Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov v súlade s MedDRA konvenciou. V rámci každej triedy orgánových systémov sú nežiaduce reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie zo spontánnych hlásení a z literatúry (frekvencia nezmáma)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závraty


Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo*


Poruchy ciev

Hypotenzia (vrátane hypotenzie po podaní prvej dávky, pozri Symptomatická hypotenziav časti 4.4)


Poruchydýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Podráždeniehorných dýchacích ciest, kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nepríjemné pocity v bruchu, hnačka*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Exantém, angioedém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek, hrtanu a/alebo tenkého čreva

bol hlásený u pacientov liečených inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava

* Hlásené u pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca


Účinky triedy:

Nežiaduce reakcie hlásené pri iných ACE inhibítoroch (účinky triedy) sa môžu vyskytnúť aj u pacientov užívajúcich Renpress: fotosenzitivita, hyperkaliémia, nauzea, vracanie a erektilná dysfunkcia.

Hlásené tiež boli angioedém a neutropénia/agranulocytóza (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Doteraz nebol hlásený žiaden prípad akútnehopredávkovaniaspiraprilom. Užitie 10-násobku odporúčanej dávky však môže viesť k hypotenzii, hyperkaliémii a zlyhaniu obličiek. Ak dôjde k predávkovaniu, má sa zvážiť výplach žalúdka, pacienta je potrebné dôsledne monitorovať (najmä kardiovaskulárny systém) a v prípade potreby sa mu má podať podporná a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, inhibítor ACE, ATC kód: C09AA11


Spôsob účinku

Spirapril je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). In vivoje hydrolyzovaný predovšetkým na farmakologicky aktívny diacidický metabolit spiraprilát. ACE je peptidyldipeptidáza, ktorá katalyzuje konverziu angiotenzínu I na angiotenzín II, látku so silným vazokonstrikčným účinkom. Angiotenzín II stimuluje aj produkciu aldosterónu a zvyšuje tak vylučovanie draslíka a retenciu sodíka. Spirapril môže tiež pôsobiť na systém kalikreín-kinín (bráni degradácii a zvyšuje tak koncentráciu bradykinínu, účinnej vazodilatačnej látky).


U pacientov s hypertenziou Renpress znižuje krvný tlak, predovšetkým svojím účinkom na systém renín-angiotenzín-aldosterón. Dôsledkom je zníženie periférneho arteriálneho odporu, s malou alebo žiadnou zmenou srdcovej frekvencie. Spirapril indukuje vazodilatáciu, avšak nespôsobuje reflexné zvýšenie systolického objemu, minútového výdaja srdca a srdcovej frekvencie.


U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním Renpress zvyšuje srdcový tepový objem, znižuje systémový cievny odpor a zvyšuje toleranciu záťaže.


Pri odporúčanom dávkovaní pretrváva účinok Renpressu počas 24 hodín, čo umožňuje užívať liek raz denne. Pri opakovanom podávaní spiraprilu však bolo v druhej polovici dávkovacieho intervalu hlásené čiastočné prerušenie inhibície ACE spojené so skrátením potlačenia angiotenzínu II a oslabením antihypertenznej odpovede.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní Renpressu je absolútna biologická dostupnosť spiraprilu približne 50 %. Maximálna plazmatická koncentrácia spiraprilu je 20 ng/ml a dosahuje sa za 45 až 90 minút po perorálnom podaní 6 mg Renpressu. Spirapril sa takmer úplne metabolizuje na aktívny metabolit spiraprilát, ktorý dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie za 2 až 3 hodiny.


Farmakokinetika spiraprilu a spiraprilátu po opakovanom perorálnom podávaní 3 mg Renpressu bola podobná u zdravých dobrovoľníkov a u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním. Po opakovanom podávaní 6 mg Renpressu boli hodnoty plochy pod krivkou (AUC) spiraprilátu o 79 % vyššie u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi, ale maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) zostali nezmenené.


Užitie Renpressu s jedlom s vysokým obsahom tuku nemá významný vplyv na biologickú dostupnosť spiraprilu, môže však oddialiť jeho absorpciu asi o jednu hodinu (pozri časť 4.5).


Distribúcia

Na bielkoviny plazmy sa nešpecificky viaže 89 % spiraprilu aj spiraprilátu. Zdanlivý distribučný objem spiraprilu je priemerne 28 litrov.


Metabolizmus a eliminácia

Eliminačný polčas spiraprilu je asi 20 až 30 minút. Eliminácia spiraprilátu je bifázická, s fázou alfa trvajúcou 2 hodiny a fázou beta 40 hodín. Spirapril aj jeho aktívny metabolit sa vylučujú približne v rovnakom rozsahu močom a stolicou. Za podmienok rovnovážneho stavu sa u zdravých dobrovoľníkov nájde približne 40 % perorálne podanej dávky v moči a asi 51 % v stolici.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita a karcinogenita

Renpress (spirapriliumchlorid) nevykazuje genotoxické vlastnosti. V 2 ročnej štúdii perorálnej karcinogenity u myší a potkanov nespôsobili dávky do výšky 150 mg/kg (1250 násobok maximálnej odporúčanej ľudskej dávky) žiadne neoplastické, preneoplastické alebo neneoplastické patologické lézie.


Reprodukčná toxicita

Renpress nemal žiadny nežiaduci účinok na fertilitu u potkanov pri dávkach 300 mg/kg/deň. V jednej štúdii bolo používanie Renpressu u potkanov pri dávkach 300 mg/kg/deň spojené so zvýšeným počtom mŕtvo narodených plodov. Renpress nepôsobil teratogénne u potkanov a králikov pri dávkach zodpovedajúcich 3750 a 83 násobku klinickej dávky. Avšak u myší bol pozorovaný nález rázštepu podnebia pri dávkach toxických pre matku, ktoré zodpovedali 2500 násobku klinickej dávky. Pri vysokých násobkoch ľudskej dávky bolo používanie Renpressu spojené s oneskoreným perinatálnym vývojom, postnatálnou toxicitou (znížený nárast telesnej hmotnosti a prežívanie) a so zvýšeným výskytom nálezov na obličke plodu, ktoré zodpovedajú farmakologickým účinkom liečiva; takéto nálezy však neboli pozorované pri dávkach predstavujúcich 250 násobok klinickej dávky. U králikov boli dávky 1 mg/kg/deň toxické pre matku (8 násobok klinickej dávky) spojené s oneskoreným vývojom kostry a obličky plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, povidonum, glycini hydrochloridum, acidum alginicum, maydis amylum, ferri oxidum rubrum (E172), lactosum


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred vlhkosťou a svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC a Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 30 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0579/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie16.7.1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

10RENPRESS