+ ipil.sk

REQUIP-MODUTAB 4 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. : 2011/00723, 2011/00724, 2011/00725

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02450

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.::2011/03981


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


REQUIP-MODUTAB 2 mg

REQUIP-MODUTAB 4 mg

REQUIP-MODUTAB 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ropinirol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je REQUIP-MODUTAB a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete REQUIP-MODUTAB

3. Ako užívať REQUIP-MODUTAB

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať REQUIP-MODUTAB

6. Ďalšie informácie

1. Čo jeREQUIP-MODUTAB a na čo sa používa

Liečivo v lieku REQUIP-MODUTAB je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.

REQUIP‑MODUTAB tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby.

Ľudia s Parkinsonou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.

2. Skôr ako užijeteREQUIP-MODUTAB

Neužívajte REQUIP-MODUTAB

keď ste alergický(precitlivený) na ropinirol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
REQUIP-MODUTAB (pozri časti 4 a 6)

keď máte závažné ochorenie obličiek

keď máte ochorenie pečene


Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa Vás môže týkať niečo z uvedeného.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku REQUIP-MODUTAB

Váš lekár musí vedieť skôr, ako užijete REQUIP‑MODUTAB:

keď ste tehotná, alebo keď si myslíte, že ste tehotná

keď dojčíte

keď máte menej ako 18 rokov

keď máte závažné srdcové ťažkosti

keď máte závažný problém duševného zdravia

keď sa u Vás vyskytlo akékoľvek nezvyčajné nutkanie a/alebo správanie(ako je nadmerné hazardné hráčstvo alebo prehnané sexuálne správanie )

keď neznášate niektoré druhy cukrov (napr. laktózu).

Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa Vás môže týkať niečo z uvedeného. Váš lekár môže rozhodnúť, že REQUIP‑MODUTAB pre Vás nie je vhodný, alebo že počas užívania REQUIP‑MODUTAB-u potrebujete dodatočné vyšetrenia.

Počas užívania REQUIP-MODUTAB-u

Povedzte lekárovi, ak Vy alebo niekto z Vašej rodiny u Vás spozoruje akékoľvek nezvyčajné správanie (ako je nezvyčajné nutkanie na hazardné hráčstvoalebo zvýšená sexuálna túžbaa/alebo zvýšené sexuálne správanie sa) počas užívania REQUIP‑MODUTAB-u. Možno bude potrebné, aby Vám Váš lekár upravil dávku alebo ukončil liečbu.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

REQUIP‑MODUTAB môže u Vás spôsobiť pocit ospalosti. U niektorých ľudí môže spôsobiť pocit veľmi silnej ospalosti a niekedy spôsobí, že ľudia náhle zaspia bez toho, že by predtým cítili zjavnú ospalosť.

Ak na Vás REQUIP‑MODUTAB takto pôsobí: neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nezapájajte sa do činností, v ktorých pocit ospalosti alebo náhle zaspanie môže pre Vás (alebo iných ľudí) predstavovať riziko vážneho zranenia alebo úmrtia. Do takýchto činností sa môžete zapojiť až vtedy, keď na Vás REQUIP‑MODUTAB nebude takto pôsobiť.

Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak sa domnievate, že sa Vás niečo z uvedeného môže týkať.

Fajčenie a REQUIP-MODUTAB

Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania REQUIP‑MODUTAB-u začnete fajčiť alebo prestanete fajčiť. Možno bude potrebné, aby Vám lekár upravil dávku.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane akýchkoľvek rastlinných alebo iných liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak počas užívania REQUIP‑MODUTAB-u začnete užívať nový liek, nezabudnite to povedať svojmu lekárovialebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým REQUIP‑MODUTAB účinkuje, alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky. REQUIP‑MODUTAB môže taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky.

Tieto zahŕňajú:

fluvoxamín - antidepresívum (liek na liečbu depresie)

sulpirid -liek na iné problémy duševného zdravia

HST (hormonálna substitučná terapia-)

metoklopramid, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti a pálenia záhy

antibiotiká ciprofloxacín alebo enoxacín

akýkoľvek iný liek na Parkinsonovu chorobu.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ktorýkoľvek z týchto liekov.

Užívanie REQUIP-MODUTAB-u s jedlom a nápojmi

REQUIP-MODUTAB môžete užívať s jedlom alebo nalačno, podľa toho, čomu dávate prednosť.

Tehotenstvo a dojčenie

REQUIP‑MODUTAB sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, že prínos liečby týmto liekom je pre Vás väčší ako riziko pre Váš plod. REQUIP‑MODUTAB sa neodporúča, ak dojčíte, pretože u Vás môže ovplyvniť tvorbu mlieka.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. So svojím lekárom sa poraďte aj vtedy, ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste REQUIP‑MODUTAB prestali užívať.

Dôležité informácie o niektorých zložkách REQUIP-MODUTAB-u

REQUIP‑MODUTAB tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú malé množstvo mliečneho cukru nazývaného laktóza. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú farbivo nazývané oranžová žlť (E110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívaťREQUIP-MODUTAB

Vždy užívajte REQUIP-MODUTAB presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nedávajte REQUIP‑MODUTABdeťom. REQUIP‑MODUTAB sa zvyčajne nepredpisuje osobám mladším ako 18 rokov.

Na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby môžete užívať samotný REQUIP-MODUTAB alebo môžete REQUIP‑MODUTAB užívať spolu s ďalším liekom nazývaným L-dopa (nazývaným aj levodopa). Ak užívate L‑dopu, môžu sa u Vás vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby (dyskinézy), keď začnete REQUIP‑MODUTAB užívať po prvýkrát. Ak sa Vám to stane, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať, aby Vám upravil dávky liekov, ktoré užívate.

Akú dávku REQUIP‑MODUTAB-u budete potrebovať?

Môže trvať istý čas, kým sa zistí, aká dávka REQUIP‑MODUTAB-u je pre Vás najlepšia.

Zvyčajná začiatočná dávka REQUIP‑MODUTAB-u tabliet s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa. Váš lekár Vám môže zvýšiť dávku na 4 mg REQUIP‑MODUTAB-u tabliet s predĺženým uvoľňovaním, a to od druhého týždňa liečby. Ak ste osoba vo veľmi vysokom veku, Váš lekár Vám môže zvyšovať dávku pomalšie. Následne Vám lekár môže upravovať dávku až dovtedy, kým nebude pre Vás najlepšia. Niektorí pacienti užívajú každý deň až 24 mg REQUIP‑MODUTAB-u tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Ak sa u Vás na začiatku liečby vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré sú pre Vás ťažko znesiteľné, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste prešli na nižšiu dávku filmom obalených tabliet (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu, ktoré budete užívať trikrát denne.

Neužívajte väčšie množstvo REQUIP‑MODUTAB-u, ako Vám odporučil Váš lekár.

Môže trvať niekoľko týždňov, kým u Vás REQUIP‑MODUTAB začne pôsobiť.

Užívanie Vašej dávky REQUIP‑MODUTAB-u

Užívajte REQUIP‑MODUTAB jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase.

Prehltnite REQUIP‑MODUTAB tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním vcelku a zapite pohárom vody.

Tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním nelámte, nežuvajte ani nedrvte ‑ ak tak urobíte, hrozí Vám riziko predávkovania, pretože liek Vám prenikne do tela priveľmi rýchlo.

Ak prechádzate z liečby filmom obalenými tabletami (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu

Váš lekár Vám vypočíta dávku REQUIP‑MODUTAB-u tabliet s predĺženým uvoľňovaním podľa dávky filmom obalených tabliet (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu, ktorú ste užívali.

Deň pred zmenou liečby užívajte filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu obvyklým spôsobom. Ráno nasledujúceho dňa užite REQUIP‑MODUTAB tablety s predĺženým uvoľňovaním a už viac neužívajte žiadne ďalšie filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu.

Ak užijete viac REQUIP-MODUTAB-u, ako máte

Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak je to možné, ukážte mu balenie REQUIP‑MODUTAB-u.

Pri užití nadmernej dávky REQUIP-MODUTAB-u, sa môže u Vás objaviť ktorýkoľvek z nasledovných príznakov: napínanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie (dávenie), závraty (pocit točenia sa), pocit ospalosti, duševná alebo telesná únava, mdloby, halucinácie.

Ak zabudnete užiť REQUIP-MODUTAB

Neužívajte dodatočne tablety s predĺženým uvoľňovaním alebo dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť REQUIP-MODUTAB počas jedného alebo viacerých dní, poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako ho máte znovu začať užívať.

Ak prestanete užívať REQUIP-MODUTAB

Neprestaňte užívať REQUIP-MODUTAB bez odporúčania.

Užívajte REQUIP‑MODUTAB tak dlho, ako Vám odporučí Váš lekár.Neprestaňte ho užívať, pokým Vám to neodporučí Váš lekár.

Ak prestanete užívať REQUIP‑MODUTAB náhle, príznaky Parkinsonovej choroby sa Vám môžu veľmi rýchlo zhoršiť.

Ak potrebujete prestať užívať REQUIP‑MODUTAB, lekár Vám bude dávku znižovať postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj REQUIP-MODUTAB môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Výskyt vedľajších účinkov REQUIP-MODUTAB-u je pravdepodobnejší, keď ho začínate užívať po prvýkrát, alebo keď Vám práve zvýšili jeho dávku. Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a je možné, že sa stanú menej nepríjemnými po nejakom čase užívania dávky. Ak ste znepokojený pre tieto vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto sa môžu vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí užívajúcich REQUIP-MODUTAB:

 mdloba

 pocit ospalosti

 napínanie na vracanie (nevoľnosť).

Časté vedľajšie účinky

Tieto sa môžu vyskytnúť u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 ľudíužívajúcich REQUIP-MODUTAB:

 halucinácie („videnie“ vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)

 vracanie (dávenie)

 pocit závratov (pocit točenia )

 pálenie záhy

 bolesť žalúdka

 zápcha

 opuch nôh, chodidiel alebo rúk.

Menej časté vedľajšie účinky

Tieto sa môžu vyskytnúť u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1000 ľudíužívajúcich REQUIP-MODUTAB:

 pocit závratov alebo mdloby, najmä pri náhlom postavení sa (je to spôsobené poklesom krvného tlaku)

pocit silnej ospalosti počas dňa (nadmerná somnolencia)

veľmi náhle zaspanie bez predchádzajúceho pocitu ospalosti (epizódy náhleho nástupu spánku)

 problémy duševného zdravia, napríklad delírium (závažná zmätenosť), bludy (klamlivé predstavy) alebo paranoja (bezdôvodná podozrievavosť).

Niektorí pacienti môžu mať nasledujúce vedľajšie účinky

alergické reakcie, napríklad červené, svrbivé opuchy na koži (žihľavka), opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážka alebo silné svrbenie (pozri časť 2)

nutkanie správať sa nezvyčajne ako je nezvyčajné nutkanie na hazardné hráčstvo alebo zvýšená sexuálna túžba a/alebo zvýšené sexuálne správanie

zmenenú funkciu pečene, ktorá sa prejavila v krvných vyšetreniach.

Ak užívate REQUIP‑MODUTAB s L‑dopou

U ľudí, ktorí užívajú REQUIP‑MODUTAB spolu s L‑dopou, môžu po istom čase vzniknúť ďalšie vedľajšie účinky:

 nekontrolovateľné pohyby (dyskinézy) sú veľmi častým vedľajším účinkom. Ak užívate L‑dopu, môžu sa u Vás vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby (dyskinézy), keď začnete REQUIP‑MODUTAB užívať po prvýkrát. Ak sa Vám to stane, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať, aby Vám upravil dávky liekov, ktoré užívate.

 pocit zmätenosti je častý vedľajší účinok.

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo nepríjemný, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. Ako uchovávaťREQUIP-MODUTAB

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte REQUIP-MODUTAB po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Ďalšie informácie

Čo REQUIP-MODUTABobsahuje

Liečivo je ropinirol.

Jedna tableta REQUIP-MODUTAB-u s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg, 4 mg alebo 8 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Ďalšie zložky sú

Jadro tablety s predĺženým uvoľňovaním: hypromelóza 2208, hydrogenovaný ricínový olej, sodná soľ karmelózy, povidón (K29‑32), maltodextrín, magnéziumstearát, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý, manitol (E421), žltý oxid železitý (E172), glyceroldibehenát.

Film tablety:

2 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním: obalová sústava OPADRY ružová OY‑S‑24900 (hypromelóza 2910, žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý(E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172)).

4 mgtableta s predĺženým uvoľňovaním: obalová sústava OPADRY žltohnedá OY‑27207 (hypromelóza 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak oranžovej žlti (E110), indigokarmínový hlinitý lak (E132)).

8 mgtableta s predĺženým uvoľňovaním:obalová sústava OPADRY červená 03B25227 (hypromelóza 2910, žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), čierny oxid železitý (E172), makrogol 400, červený oxid železitý (E172)).

Ako vyzerá REQUIP-MODUTAB a obsah balenia

REQUIP‑MODUTAB (všetky sily) sa dodáva vo forme oválnych tabliet s predĺženým uvoľňovaním označených "GS" na jednej strane.

REQUIP‑MODUTAB 2 mg: ružové tablety s predĺženým uvoľňovaním označené "3V2" na druhej strane.

REQUIP‑MODUTAB 4 mg: žltohnedé tablety s predĺženým uvoľňovaním označené "WXG" na druhej strane.

REQUIP‑MODUTAB 8 mg: červené tablety s predĺženým uvoľňovaním označené "5CC" na druhej strane.

Všetky sily: blistre (PVC/PCTFE/hliník alebo PVC/PCTFE/PVC/hliník) obsahujúce 28 alebo 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: sú dostupné aj v blistroch (PVC/PCTFE/hliník alebo PVC/PCTFE/PVC/hliník) obsahujúcich 42 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.

8

REQUIP-MODUTAB 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. : 2011/02452

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. : 2011/00723, 2011/00724, 2011/00725

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02450

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/03981SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. Názov lieku


Requip-Modutab2 mg

Requip-Modutab4 mg

Requip-Modutab8 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Requip-Modutab2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Pomocná látka: 44,0 mg laktózy


Requip-Modutab4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Pomocné látky: 41,8 mg laktózy, 0,22 mg oranžovej žlti (E110)


Requip-Modutab8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 8 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Pomocná látka: 37,5 mg laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Requip-Modutab2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Ružové oválne filmom obalené, označené "GS" na jednej a "3V2" na druhej strane.


Requip-Modutab4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Žltohnedé oválne filmom obalené, označené "GS" na jednej a "WXG" na druhej strane.


Requip-Modutab8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Červené oválne filmom obalené, označené "GS" na jednej a "5CC" na druhej strane.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:

Úvodná liečba ako monoterapia, aby sa oddialil začiatok liečby levodopou

V kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok levodopy skracuje alebo sa stáva neúplným a nastanú fluktuácie terapeutického účinku (fluktuácie typu "end of dose" alebo typu "on‑off")

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.


Dospelí

Odporúča sa individuálne dávkovanie s postupnou titráciou dávky, ktorá bude dostatočne účinná a dobre tolerovaná. Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať jedenkrát denne a v rovnakom čase každý deň. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo nalačno (pozri časť 5.2).


Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehltnúť vcelku a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť.


Úvodná titrácia dávky

Začiatočná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa; táto dávka sa má na začiatku druhého týždňa liečby zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď sa môže dosiahnuť pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


U pacientov, ktorí začnú liečbu tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním dávkou 2 mg/deň a vyskytnú sa u nich vedľajšie účinky, ktoré nevedia tolerovať, môže byť prínosom prechod na liečbu filmom obalenými tabletami (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu v nižšej dennej dávke, ktorá sa rozdelí do troch rovnakých dávok.


Terapeutický režim

Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.


Ak sa pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to až na dávku 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa ani pri dávke 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.


Odporúča sa predpísať pacientom minimálny počet tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebnej dávky, a to s využitím najvyšších dostupných síl tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, má sa zvážiť opätovné začatie titrácie dávky (pozri vyššie uvedené).


Keď sa Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti od klinickej odpovede. V klinických štúdiách bola u pacientov súčasne užívajúcich Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy postupne znížená približne o 30 %. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou, liečených Requip‑Modutabtabletami s predĺženým uvoľňovaním v kombinácii s levodopou, sa môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky Requip‑Modutabtabliet s predĺženým uvoľňovaním. V klinických štúdiách sa preukázalo, že zníženie dávky levodopy môže zmierniť dyskinézu (pozri časť 4.8).


Keď sa prechádza z liečby iným dopamínovým agonistom na liečbu ropinirolom, pred začatím liečby ropinirolom sa musia dodržať odporúčania držiteľa rozhodnutia o registrácii pre vysadenie dopamínového agonistu.


Tak ako pri iných dopamínových agonistoch, liečbu ropinirolom je potrebné ukončiť postupným znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného týždňa.


Prechod z REQUIP filmom obalených tabliet(s okamžitým uvoľňovaním) na Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním


Pacienti môžu prejsť z REQUIP filmom obalenýchtabliet (s okamžitým uvoľňovaním) na Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovanímzo dňa na deň. Dávka Requip-Modutabtabliet s predĺženým uvoľňovaním sa má zakladať na celkovej dennej dávke REQUIP filmom obalených tabliet (s okamžitým uvoľňovaním), ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka uvádza odporúčanú dávku Requip-Modutabtabliet s predĺženým uvoľňovaním pre pacientov, ktorí prechádzajú z REQUIP filmom obalenýchtabliet (s okamžitým uvoľňovaním):


Prechod z REQUIP filmom obalených tabliet (s okamžitým uvoľňovaním) na Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním


REQUIP filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním)

Celková denná dávka (mg)

Requip-Modutab tablety s predĺženým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

0,75 ‑ 2,25

2

3 ‑ 4,5

4

6

6

7,5 ‑ 9

8

12

12

15 ‑ 18

16

21

20

24

24


Po prechode na Requip-Modutab tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dávka môže upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri vyššie uvedenú „Úvodnú titráciu dávky“ a „Terapeutický režim“).


Deti a dospievajúci


Requip-Modutabtablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti


U pacientov vo veku 65 a viac rokov je klírens ropinirolu znížený o približne 15 %. Aj keď úprava dávky nie je vyžadovaná, dávka ropinirolu má byť titrovaná individuálne, so starostlivým sledovaním znášanlivosti, až do optimálnej klinickej odpovede. U pacientov vo veku 75 a viac rokov sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) sa nepozorovala žiadna zmena v klírense ropinirolu, čo svedčí o tom, že u tejto populácie nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Štúdia zameraná na používanie ropinirolu u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia obličiek (pacienti podstupujúci hemodialýzu) preukázala, že u týchto pacientov je potrebná úprava dávky nasledovným spôsobom: odporúčaná úvodná dávka Requip-Modutabtabliet s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne. Ďalšie zvyšovanie dávky má byť na základe znášanlivosti a účinnosti. Odporúčaná maximálna dávka Requip-Modutabtabliet s predĺženým uvoľňovaním je u pacientov podstupujúcich pravidelnú hemodialýzu 18 mg/deň. Dodatočné dávky po hemodialýze sa nevyžadujú (pozri časť 5.2).


Používanie ropinirolu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy sa neštudovalo.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy.

Porucha funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie ropinirolu bolo spojené so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol hlásený náhly nástup spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez uvedomenia si únavy alebo varovných znakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti poučení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby ropinirolom. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Okrem toho je možné zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie.


Pacienti so závažnými psychiatrickými alebo psychotickými poruchami, alebo ktorí majú tieto poruchy v anamnéze, sa majú liečiť dopamínovými agonistami len vtedy, ak potenciálne prínosy prevažujú riziká.


Impulzívne poruchy zahŕňajúce patologické hráčstvo, hypersexualitu a zvýšené libido boli hlásené u pacientov liečených dopamínovými agonistami, vrátane ropinirolu, najmä pri Parkinsonovej chorobe. Takéto poruchy sa hlásili najmä pri vysokých dávkach a spravidla boli po znížení dávky alebo ukončení liečby reverzibilné. V niektorých prípadoch boli prítomné rizikové faktory ako je kompulzívne správanie v anamnéze (pozri časť 4.8).


Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením (najmä koronárnou insuficienciou) odporúča sledovanie krvného tlaku, najmä na začiatku liečby.


Tento liek obsahuje aj laktózu.

Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


Len pre 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: REQUIP-MODUTAB 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú azo farbivo oranžovú žlť (E110), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidonom nie je farmakokinetická interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.


Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako sú sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinok ropinirolu, preto je potrebné sa vyhnúť súčasnému užívaniu týchto liekov s ropinirolom.


U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov boli pozorované zvýšené plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientiek, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú terapiu (HST) sa liečba ropinirolom môže začať obvyklým spôsobom. Ak je však HST ukončená alebo sa nasadzuje v priebehu liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s klinickou odpoveďou.


Ropinirol je metabolizovaný hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450. Vo farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou filmom obalenej tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu, trikrát denne)u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmaxropinirolu o 60 % a AUC o 84 %, s potenciálnym rizikom nežiaducich účinkov. U pacientov, ktorí už užívajú ropinirol, môže byť preto pri nasadzovaní alebo ukončovaní liečby liekmi, o ktorých je známe, že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacínom, enoxacínom alebo fluvoxamínom, potrebná úprava dávky ropinirolu.


Štúdia u pacientov s Parkinsonovou chorobou zameraná na farmakokinetické interakcie medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou filmom obalenej tablety (s okamžitým uvoľňovaním)ropinirolu, trikrát denne)a teofylínom, substrátom CYP1A2, neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu.


Je známe, že fajčenie indukuje metabolizmus prostredníctvom CYP1A2, a preto môže byť potrebná úprava dávkovania, ak pacienti počas liečby ropinirolom prestanú alebo začnú fajčiť.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití ropinirolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, odporúča sa nepoužívať ropinirol počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevyšuje možné riziko pre plod.


Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, keďže môže inhibovať laktáciu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti liečení ropinirolom, u ktorých sa prejavila somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku musia byť poučení, aby sa vyhli vedeniu vozidiel a zapájaniu sa do činností, pri ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažných zranení alebo úmrtia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, kým sa takéto opakované epizódy a somnolencia nevyrieši (pozri časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky


Hlásené nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Je vyznačené, či boli tieto nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách pri monoterapii, alebo pri prídavnej liečbe k levodope.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce liekové reakcie hlásené v klinických štúdiách Parkinsonovej choroby s REQUIP-MODUTAB tabletami s predĺženým uvoľňovaním v dávkach až do 24 mg/deňPri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Psychické poruchy

Časté

Halucinácie

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia

Dyskinéza

U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou sa môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky ropinirolu. V klinických štúdiách sa preukázalo, že zníženie dávky levodopy môže zmierniť dyskinézu (pozri časť 4.2).

Časté

Závrat (vrátane vertiga)

Somnolencia, závrat (vrátane vertiga)

Poruchy ciev

Časté


Posturálna hypotenzia, hypotenzia

Menej časté

Posturálna hypotenzia, hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté

Zápcha

Nauzea, zápcha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Periférny edém

Periférny edém


Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií boli nasledujúce nežiaduce účinky hlásené u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí užívali REQUIP filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) počas klinických štúdií (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo z poregistračných hlásení:Pri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Reakcie z precilivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus).

Psychické poruchy

Časté


Zmätenosť

Menej časté

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.

Neznáme

Impulzívne poruchy zahŕňajúce patologické hráčstvo, hypersexualitu a zvýšené libido sa uvádzali v poregistračných hláseniach (pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Synkopa


Menej časté

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa


Ropinirol je spojený so somnolenciou a menej často sa spájal s nadmernou somnolenciou počas dňa a epizódami náhleho nástupu spánku.

Poruchy ciev

Menej časté

Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia je zriedkavo ťažká

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Nauzea

Časté

Dávenie, pálenie záhy, bolesť brucha

Pálenie záhy

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatálne reakcie, hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Edém nôh4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopaminergnou aktivitou. Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou liečbou antagonistami dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.

5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: agonista dopamínu, ATC kód: N04BC04.


Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý je charakteristický pre Parkinsonovu chorobu tým, že stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol pôsobí v hypotalame a hypofýze, čím inhibuje sekréciu prolaktínu.


Klinická účinnosť

36‑týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (tzv. “crossover”) v troch periódach v monoterapii, uskutočnená u 161 pacientov s Parkinsonovou chorobou v rannom štádiu preukázala, že REQUIP-MODUTAB tablety s predĺženým uvoľňovaním nie sú menej účinné ako REQUIP filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) v primárnom cieli, čo bol rozdiel v zmene proti východiskovým hodnotám v motorickom skóre na škále pre hodnotenie Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) (bol definovaný trojbodový rozsah pre nie menšiu účinnosť v motorickom skóre na UPDRS).. Upravený priemerný rozdiel medzi REQUIP-MODUTAB tabletami s predĺženým uvoľňovaním a REQUIP filmom obalenými tabletami (s okamžitým uvoľňovaním) v cieli štúdie bol -0,7 boda (95 % CI: [-1,51; 0,10], p=0,0842).


Po prechode zo dňa na deň na podobnú dávku alternatívnej formy tabliet sa nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich účinkov a úpravu dávky potrebovalo menej ako 3 % pacientov (všetky úpravy dávky boli zvýšením o jednu úroveň dávky, pacienti nepotrebovali zníženie dávky).


24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, paralelná štúdia REQUIP-MODUTAB tabliet s predĺženým uvoľňovaním u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí nedosiahli optimálnu kontrolu na liečbe levodopou, preukázala klinicky relevantnú a štatisticky významne lepšiu účinnosť oproti placebu v primárnom cieli ( zmena proti východiskovým hodnotám času stráveného vo fáze „off“ počas bdenia cez deň) (t.j. v stave zlej pohyblivosti) (upravený priemerný rozdiel liečby -1,7 hodiny (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001). Toto zistenie podporili sekundárne parametre účinnosti zmeny proti východiskovým hodnotám celkového času vo féze „on“ počas bdenia cez deň(t.j. v stave dobrej pohyblivosti) (+1,7 hodiny (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) a celkovej dobe bdenia strávenej v “on” fáze bez rušivých dyskinéz (+1,5 hodiny (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Dôležité je, že sa nezistilo žiadne zvýšenie výskytu “on” stavu s rušivými dyskinézami počas bdenia, proti východiskovým hodnotám , ani z údajov z denných kariet ani zo skóre v položkách UPDRS.


Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca

Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná u zdravých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorým sa podávali filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne preukázala maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekúnd (bodový odhad) pri 1 mg dávke oproti placebu. Horná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekúnd. Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky nehodnotil.

Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do 4 mg/deň. Riziko predĺženia QT intervalu nemožno vylúčiť, keďže cielená štúdia overujúca vplyv na QT interval pri dávkach do 24 mg/deň sa neuskutočnila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36 ‑ 57 %). Po perorálnom podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa plazmatické koncentrácie zvyšujú pomaly, pričom Cmaxsa zvyčajne dosiahne v priemere po 6 až 10 hodinách.

V bioekvivalenčnej štúdii (a steady-state study), v ktorej sa sledovalo 25 pacientov s Parkinsonovou chorobou užívajúcich raz denne 12 mg tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, zvýšili jedlá s vysokým obsahom tuku systémovú expozíciu ropinirolu, o čom svedčí priemerné zvýšenie AUC o 20 % a Cmaxo 44 %. Tmaxsa predĺžil o 3 hodiny. Tieto zmeny však nie sú pravdepodobne klinicky relevantné (napr. zvýšená incidencia nežiaducich udalostí).

Systémová expozícia ropinirolu je pri tabletách ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a pri filmom obalených tabletách (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu porovnateľná, keď sa podávajú v rovnakej dennej dávke.


Distribúcia


Väzba ropinirolu na plazmatické proteíny je nízka (10 – 40 %). Veľký distribučný objem (približne 7 l/kg) ropinirolu je v zhode s jeho vysokou lipofilitou.


Metabolizmus


Ropinirol je odstránený hlavne metabolizáciou cez CYP1A2 a jeho metabolity sú vylučované najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100‑krát menej účinný ako ropinirol u zvieracích modelov skúmajúcich dopaminergnú funkciu.


Eliminácia


Ropinirol je odstránený zo systémovej cirkulácie s priemerným polčasom eliminácie približne 6 hodín.

Zvýšenie systémovej expozície (Cmax a AUC) ropinirolu je približne úmerné v celom rozsahu terapeutických dávok. Po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní nie je pozorovaná žiadna zmena v perorálnom klírense ropinirolu. Vo farmakokinetických parametroch bola pozorovaná značná interindividuálna variabilita. Pri podávaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním za rovnovážneho stavu bola interindividuálna variabilita pri Cmax30 % až 55 % a pri AUC 40 % až 70 %.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí mali miernu až stredne ťažkú poruchu funkcie obličiek, sa nepozorovala žiadna zmena vo farmakokinetike ropinirolu.


Perorálny klírens ropinirolu u pacientov s terminálnym štádiom ochorenia obličiek podstupujúcich pravidelnú hemodialýzu je znížený o približne 30 %. Perorálny klírens metabolitov SKF‑104557 a SKF‑89124 bol tiež znížený o približne 80 % a 60 %, v uvedenom poradí. Z toho dôvodu je odporúčaná maximálna dávka limitovaná na 18 mg/deň u týchto pacientov s Parkinsonovou chorobou (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre samicu viedlo k zníženej telesnej hmotnosti plodu pri dávke 60 mg/kg/deň (približne dvojnásobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenej úmrtnosti plodov pri dávke 90 mg/kg/deň (približne 3‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) a k malformáciám prstov pri dávke 150 mg/kg/deň (približne 5‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí). U potkanov sa pri dávke 120 mg/kg/deň (približne 4‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) nezistili teratogénne účinky a u králikov sa nepreukázal žiaden vplyv na vývoj.

Toxikológia

Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu: zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, ptóza a salivácia.V dlhodobej štúdii bola po vysokých dávkach (50 mg/kg) pozorovaná degenerácia sietnice len u bielych myší, a pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetla.


Genotoxicita

Vo zvyčajnom súbore testov in vitro a in vivonebol zistený žiadny genotoxický potenciál.


Karcinogenita

V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkovaniami až do 50 mg/kg sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za druhovo špecifický jav a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické používanie ropinirolu.


Farmakologické štúdie bezpečnosti

In vitroštúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50je minimálne 5‑násobne vyššia ako predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených najvyššou odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety s predĺženým uvoľňovaním:hypromelóza 2208, hydrogenovaný ricínový olej, sodná soľ karmelózy, povidón (K29‑32), maltodextrín, magnéziumstearát, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý, manitol (E421), žltý oxid železitý (E172), glyceroldibehenát.


REQUIP-MODUTAB 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Film tablety:obalová sústava OPADRY ružová OY‑S‑24900 (hypromelóza 2910, žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172)).


REQUIP-MODUTAB 4,0 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Film tablety:obalová sústava OPADRY žltohnedá OY‑27207 (hypromelóza 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak oranžovej žlti (E110), indigokarmínový hlinitý lak (E132)).


REQUIP-MODUTAB 8,0 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Film tablety:obalová sústava OPADRY červená 03B25227 (hypromelóza 2910, žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), čierny oxid železitý (E172), makrogol 400, červený oxid železitý (E172)).

  1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


REQUIP-MODUTAB 2 mg – 2 roky

REQUIP-MODUTAB 4 mg – 3 roky

REQUIP-MODUTAB 8 mg – 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Veľkosti balenia:

REQUIP-MODUTAB 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Balenie pre začiatok liečby po 42 a balenia po 28 alebo 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistroch (PVC/PCTFE/hliník alebo PVC/PCTFE/PVC/hliník)


REQUIP-MODUTAB 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Balenia po 28 alebo 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistroch (PVC/PCTFE/hliník alebo PVC/PCTFE/PVC/hliník)


REQUIP-MODUTAB 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Balenia po 28 alebo 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistroch (PVC/PCTFE/hliník alebo PVC/PCTFE/PVC/hliník)


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. Registračné číslA


2 mg – 27/0311/06-S

4 mg – 27/0313/06-S

8 mg – 27/0314/06-S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 9.8.2006


10. Dátum revíziE textu


Január 2012

11


REQUIP-MODUTAB 4 mg