+ ipil.sk

RhefluinPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01883


Písomná informácia pre používateľa


Rhefluin

tablety

amilorídiumchlorid, dihydrát/ hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rhefluin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rhefluin

3. Ako užívať Rhefluin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rhefluin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rhefluin a na čo sa používa


Rhefluin je silne močopudný liek, zbavuje telo sodíka a vody, ale nespôsobuje nadmerné straty draslíka.

Liek je určený na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku), opuchov (opuchy členkov, chodidiel a dolných končatín v dôsledku zadržiavania vody v organizme) alebo ascitu (hromadenie vody v brušnej dutine) v dôsledku cirhózy (ochorenie pečene).

Pôsobením Rhefluinu vylučujú obličky viac vody a soli a zadržujú viac draslíka. To pomáha znižovať vysoký krvný tlak a obmedziť niektoré formy opuchov, pričom zároveň pomáha udržiavať normálnu hladinu draslíka v krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rhefluin


Neužívajte Rhefluin,

  • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených včasti 6) alebo na akékoľvek lieky obsahujúce sulfónamidy

  • ak máte vysokú hladinu draslíka v krvi

  • ak užívate iné lieky alebo prípravky na zvýšenie množstva draslíka v krvi

  • ak máte nedostatočnú funkciu obličiek

  • ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Informujte svojho lekára, ak máte prirodzene vysokú hladinu draslíka v krvi, máte ochorenie srdca a pľúc, pečene alebo obličiek, máte dnu, lupus erythematosus(autoimunitné ochorenie - imunitný systém organizmu vytvára protilátky proti vlastným bunkám, tkanivám alebo orgánom, môže postihovať hociktorý orgán), alebo ak sa liečite iným diuretikom (tabletami podporujúcimi močenie). V týchto prípadoch sa lekár môže rozhodnúť, že vám dávku liekov upraví. Informujte lekára, ak máte diabetes (cukrovku), pretože pri užívaní tiazidov býva niekedy nutné upraviť dávkovanie antidiabetík (lieky proti cukrovke), vrátane inzulínu.

Pred operáciou alebo navodením anestézie (znecitlivenia) (aj u zubného lekára) informujte lekára, že užívate Rhefluin, pretože anestézia môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku.

Bezpečnosť a účinnosť lieku sa u detí nestanovila.


Iné lieky a Rhefluin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďaľšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vo všeobecnosti platí, že Rhefluin sa s inými liekmi môže užívať. Zvlášť je dôležité, aby lekár vedel, či užívate inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), antagonisty receptorov angiotenzínu II (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku), iné lieky šetriace draslík alebo draslíkové výživové doplnky. Informujte lekára aj vtedy, ak beriete iné lieky na zníženie krvného tlaku, iné diuretiká (tablety podporujúce močenie), živice znižujúce vysokú hladinu cholesterolu, lieky na liečbu cukrovky, vrátane inzulínu, lieky podporujúce uvoľnenie svalstva, presorické amíny(látky, ktoré zvyšujú krvný tlak)ako adrenalín, steroidy, niektoré lieky proti bolesti a artróze, cyklosporín, takrolimus (lieky tlmiace činnosť imunitného systému) alebo lítium (liek proti určitému typu depresie). Keďže sedatíva, lieky na upokojenie, narkotiká, alkohol a analgetiká môžu účinok Rhefluinu na zníženie krvného tlaku zosilňovať, informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z uvedených liekov.


Rhefluin a jedlo a nápoje

Tablety sa prehĺtajú nerozhryzené a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.


Počas liečby sa neodporúča požívať alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy nesmú užívať Rhefluin.

Hydrochlorotiazidová zložka lieku Rhefluin prechádza do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Náhly pokles krvného tlaku môže ovplyvniť schopnosť pacienta sústrediť sa a rýchlo reagovať, a teda aj schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Rhefluinobsahuje laktózu (mliečny cukor).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Rhefluin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Hypertenzia (vysoký krvný tlak)

Zvyčajná dávka je jedna tableta Rhefluinu, ktorá sa užíva raz denne alebo v čiastkových dávkach.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Opuchy

Zvyčajná úvodná dávka je jedna tableta denne.


Cirhóza s ascitom

Zvyčajná úvodná dávka je jedna tableta Rhefluinu raz denne.


Ak užijete viac Rhefluinu, ako máte

Pri predávkovaní ihneď vyhľadajte lekára, aby vám mohla byť poskytnutá bezodkladná lekárska pomoc. Najpravdepodobnejšími príznakmi predávkovania je pocit opojenia alebo závraty v dôsledku poklesu krvného tlaku, nadmerný pocit smädu, zmätenosť, zmena v objeme vylučovaného moču a/alebo rýchly srdcový pulz.


Ak zabudnete užiť Rhefluin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.Pokračujte v liečbe podľa obvyklého plánu.


Ak prestanete užívať Rhefluin

Bez konzultácie s lekárom neprerušujte odporúčanú dĺžku liečby, aj keď sa budete cítiť lepšie. Po svojvoľnom prerušení terapie sa môže váš stav opäť zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní kombinácie amiloridu a hydrochlorotiazidu (liečiv Rhefluinu) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky (zoradené podľa častosti výskytu):


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): porucha srdcového rytmu, bolesti hlavy, závraty, tŕpnutie, mravčenie, strnulosť, ospalosť, dýchavičnosť, nutkanie na vracanie, hnačka, bolesti brucha, vyrážky, svrbenie, bolesti nôh, nechutenstvo, únava, malátnosť, nespavosť, nervozita.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): prechodne zvýšená hladina pečeňových enzýmov, zmeny chuti, pachuť, vracanie, zápcha, nafukovanie, pocit plnosti v bruchu, štikútavka, sucho v ústach, pokles krvného tlaku po postavení sa, pocit návalu horúčavy, smäd.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): poruchy videnia, krátkodobé bezvedomie, zápal podžalúdkovej žľazy, porucha funkcie obličiek, červené zafarbenie kože, svalové kŕče, impotencia, zmätenosť.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): zvýšená hladina draslíka v krvi, zrýchlenie srdcovej činnosti, bolesti v hrudníku, prekrvenie nosovej sliznice, krvácanie do tráviaceho traktu, bolestivé močenie, časté močenie v noci, neudržanie moču, zvýšené potenie, bolesti chrbta, bolesti kĺbov, znížená hladina sodíka v krvi, dna, strata vody v organizme, manifestácia cukrovky, zhoršenie cukrovky,otrava digoxínom, depresia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvekvedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rhefluin


Uchovávajte v suchu pri teplote 10 – 25 oC, chráňte pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rhefluin obsahuje


  • Liečivá sú amilorídiumchlorid, dihydrát 5,68 mg (čo zodpovedá 5 mg amiloridu) a hydrochlorotiazid 50 mg v 1 tablete.

  • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kukuričný škrob, povidón 25, magnéziumstearát, amylopektín, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný bezvodý oxid kremičitý.


Ako vyzerá Rhefluin a obsah balenia

Rhefluin sú žltkastobiele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Veľkosť balenia: 30 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Praha

Česká republika


Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


4Rhefluin

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01883


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rhefluin


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amilorídiumchlorid, dihydrát 5,68 mg (čo zodpovedá 5 mg amiloridu) a hydrochlorotiazid 50 mg v 1 tablete.


Pomocná látka so známym účinkov: 1 tableta obsahuje 78,83 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


tableta

Žltkastobiele ploché okrúhle tablety so skosenými hranami adeliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Pri znižovaní krvného tlaku Rhefluin zabraňuje nadmerným stratám draslíka u tých pacientov, ktorí dostávajú tento liek dlhší čas.


Edém kardiálneho pôvodu

Pozitívny účinok Rhefluinu na rovnováhu draslíka môže byť obzvlášť významný pre digitalizovaných kardiologických pacientov.


Cirhóza pečene s ascitom a edémom

Rhefluin zvyčajne poskytuje uspokojujúcu diurézu so zníženými stratami draslíka a so zníženým rizikom metabolickej alkalózy tým, že udržiava lepšiu rovnováhu sérových elektrolytov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Hypertenzia

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne. Rhefluin sa môže používať samostatne alebo ako adjuvantná terapia k iným antihypertenzívam, ako napríklad centrálne pôsobiacim látkam alebo beta-blokátorom. Ak sa používa Rhefluin konkomitantne s inými antihypertenzívami, dávkovanie sa neskôr zníži. Potom sa prispôsobia obidva dávkovacie režimy.


Edém kardiálneho pôvodu

Počiatočná dávka: 1 tableta raz denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť, ale nesmie prekročiť 2 tablety denne. Len čo sa dosiahne začiatočná diuréza, treba sa pokúsiť znížiť dávkovanie pre udržiavaciu terapiu. Udržiavacia terapia môže byť intermitentná.


Cirhóza pečene s ascitom

Liečba sa má začať malou dávkou Rhefluinu (1 tableta raz denne). V prípade potreby možno dávkovanie postupne zvýšiť až do dosiahnutia účinnej diurézy. Dávkovanie nemá prekročiť 2 tablety denne.


Udržiavacie dávky môžu byť nižšie ako dávky potrebné na vyvolanie diurézy; preto sa treba pokúsiť znížiť dennú dávku, keď je hmotnosť pacienta stabilizovaná.


Postupné zníženie hmotnosti u pacientov s cirhózou je obzvlášť potrebné, aby sa znížila pravdepodobnosť nežiaducich reakcií súvisiacich s diuretickou terapiou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na iný sulfónamidový derivát.

Hyperkaliémia (definovaná ako >5,5 mmol/l).

Iná antikáliuretická terapia.

Suplementácia kália (pozri časť 4.4).

Renálna insuficiencia (anúria, akútne renálne zlyhanie, ťažké progresívne ochorenie obličiek a diabetická nefropatia) (pozri tiež časť 4.4).

(Pozri tiež časť 4.6 a Použitie v pediatrii v časti 4.4.).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hyperkaliémia

Hyperkaliémia (hladina draslíka v sére >5,5 mmol/l) sa pozorovala u pacientov, ktorí užívali amilorid buď samostatne alebo spolu s inými diuretikami. Hyperkaliémia sa pozorovala najmä u starších pacientov a u hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene alebo kardiálnym edémom, ktorí majú poškodenie obličiek, sú ťažko chorí, alebo sa podrobujú intenzívnej diuretickej terapii. U týchto pacientov treba starostlivo sledovať klinické, laboratórne a elektrokardiografické (EKG) známky hyperkaliémie. V tejto skupine pacientov sa vyskytlo niekoľko úmrtí.


Suplementácia kália vo forme liekov alebo diéty bohatej na draslík sa nemá kombinovať s Rhefluinom, s výnimkou ťažkých a/alebo refraktérnych prípadov hypokaliémie. V prípade suplementácie kália sa odporúča starostlivo sledovať hladinu draslíka v sére.


Ak sa u pacientov, ktorí užívajú Rhefluin objaví hyperkaliémia, užívanie lieku treba ihneď zastaviť a v prípade potreby urobiť účinné opatrenia na zníženie plazmatickej hladiny kália.


Poškodenie funkcie obličiek

Pri poklese klírensu kreatinínu pod 0,5 ml/s (30 ml/min) sú tiazidové diuretiká neúčinné.


Pacienti so zvýšenou hladinou močoviny v krvi nad 10 mmol/l (30 mg/100 ml), s hladinou kreatinínu v sére nad 130 μmol/l (1,5 mg/100 ml) alebo s hladinou celkovej močoviny v krvi nad 20 mmol/l (60 mg/100 ml) a pacienti s diabetom nemajú užívať Rhefluin bez starostlivého a častého sledovania elektrolytov v sére a močoviny v krvi. Retencia draslíka pri poškodení funkcie obličiek sa pridaním antikáliuretickej látky zvýrazní a môže mať za následok rýchly vývoj hyperkaliémie.


Nerovnováha elektrolytov

Aj keď je pravdepodobnosť vzniku nerovnováhy elektrolytov pri užívaní Rhefluinu znížená, známky nerovnováhy tekutín a elektrolytov treba starostlivo sledovať, najmä známky: hyponatriémie, hypochloremickej alkalózy, hypokaliémie a hypomagneziémie. Je obzvlášť dôležité stanoviť elektrolyty v sére a v moči vtedy, ak pacient nadmerne vracia alebo dostáva parenterálne tekutiny. Medzi varovné signály alebo symptómy nerovnováhy tekutín a elektrolytov patrí: sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, nepokoj, epileptické záchvaty, zmätenosť, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy, ako je nauzea a vracanie.


Hypokaliémia sa môže vyvinúť pri hydrochlorotiazide rovnako ako pri inom silnom diuretiku, hlavne pri rýchlej diuréze po dlhotrvajúcej terapii alebo ak je prítomná ťažká cirhóza. Hypokaliémia môže zvýšiť citlivosť alebo reakciu srdca na toxické účinky digoxínu (napr. zvýšená ventrikulárna dráždivosť).


Hyponatriémia vyvolaná diuretikom je zvyčajne mierna a asymptomatická. U malého počtu pacientov môže vzniknúť závažná a symptomatická hyponatriémia. Títo pacienti si vyžadujú okamžitú pozornosť a vhodnú liečbu.


Tiazidy môžu znižovať vylučovanie kalcia močom. Tiazidy môžu spôsobiť intermitentné a mierne zvýšenie kalcia v sére, pričom nie sú prítomné poruchy metabolizmu kalcia. Pred vyšetrením funkcie paratyreoidey sa má užívanie tiazidov prerušiť.


Azotémia

Hydrochlorotiazid môže vyprovokovať alebo zhoršiť azotémiu. U pacientov s porušenou funkciou obličiek môže vzniknúť kumulatívny účinok lieku. Ak sa počas liečby obličkového ochorenia zvýši azotémia a oligúria, podávanie diuretika treba prerušiť.


Poškodenie funkcie pečene

Tiazidy treba používať opatrne u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo s progresívnym ochorením pečene, pretože malé zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať hepatálnu kómu.


Metabolizmus

U niektorých pacientov liečených tiazidmi môže vzniknúť hyperurikémia alebo sa môže vyprovokovať záchvat dny.


Terapia tiazidmi môže zhoršiť glukózovú toleranciu. Môže nastať potreba úpravy dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu.


S terapiou tiazidovým diuretikom môže súvisieť zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov.


Aby sa minimalizovalo riziko hyperkaliémie u diabetických pacientov alebo u pacientov s podozrením na diabetes, treba poznať stav renálnej funkcie pred začatím terapie Rhefluinom. Terapia Rhefluinom sa má prerušiť najmenej 3 dni pred glukózovým tolerančným testom.


Antikáliuretická liečba sa má zaviesť len s veľkou opatrnosťou u vážne chorých pacientov, u ktorých sa môže vyskytnúť respiračná alebo metabolická acidóza, ako sú napríklad pacienti s kardiopulmonálnym ochorením a pacienti s nedostatočne kompenzovaným diabetom. Zmeny acidobázickej rovnováhy menia rovnováhu medzi extracelulárnym/intracelulárnym draslíkom a vznik acidózy môže byť spojený s rýchlym vzostupom hladín draslíka v sére.


Reakcie z precitlivenosti

Po použití tiazidov bola hlásená možnosť exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus

erythematosus.


Použitie v pediatrii

Užívanie amiloridu sa u detí nesledovalo. Preto sa používanie Rhefluinu u detí neodporúča.


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malaabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nasledujúce lieky môžu vyvolávať interakcie, ak sa podávajú súčasne:


Amilorid a hydrochlorotiazid

Lítium- všeobecne sa nemá podávať s diuretikami. Diuretiká znižujú renálny klírens lítia a zvyšujú riziko jeho toxicity. Pred použitím lítiových liekov sa oboznámte s úplnými informáciami o ich preskripcii.


Nesteroidové antiflogistiká- u niektorých pacientov môže podávanie nesteroidných antiflogistík redukovať diuretický, nátriuretický a antihypertenzívny účinok diuretík. Súčasné podávanie nesteroidových antiflogistík (NSAID) a kálium šetriacich látok, vrátane amiloridu, môže zapríčiniť hyperkaliémiu a renálne zlyhanie, obzvlášť u starších pacientov. Preto, ak sa podáva amilorid súčasne s NSAID, treba starostlivo monitorovať renálne funkcie a hladiny sérového kália.


Amilorid

Suplementácia draslíka vo forme liekov alebo diéty obohatenej o draslík alebo náhrad solí obsahujúcich draslík sa nemá používať s liekom Rhefluin, okrem ťažkých a/alebo refraktérnych stavov hypokaliémie.


Rhefluin sa nemá podávať spolu s iným kálium-šetriacimi diuretikami.


Ak sa amilorid podáva súčasne s inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, antagonistom receptora angiotenzínu II, cyklosporínom alebo takrolimusom, riziko hyperkaliémie sa môže zvýšiť. Preto, keď sa pri dokázanej hypokaliémii indikuje súčasné užívanie týchto látok, majú sa užívať opatrne a s častým sledovaním hladiny sérového kália.


Vzhľadom na vplyv amiloridu na klírens digoxínu je možná oneskorená odpoveď na digoxín.


Hydrochlorotiazid

Alkohol, barbituráty alebo narkotiká- môže nastať zosilnenie ortostatickej hypotenzie.


Antidiabetiká- (perorálne antidiabetiká a inzulín) - môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetika.


Iné antihypertenzíva- aditívny účinok. Diuretická terapia sa má vysadiť na 2 až 3 dni pred začatím terapie ACE inhibítorom, aby sa znížila pravdepodobnosť hypotenzie po prvej dávke.


Kortikosteroidy, ACTH- zvýraznená deplécia elektrolytov, najmä hypokaliémia.


Katecholamíny(napr. noradrenalín) - je možné zníženie odpovede na katecholamíny, ale nie natoľko, aby sa vylúčilo ich použitie.


Nedepolarizujúce myorelaxanciá(napr. tubokurarín) - možnosť zvýšenej odpovede na myorelaxanciá.


Srdcové glykozidy- tiazidové diuretiká môžu zvýšiť toxicitu srdcových glykozidov depléciou koncentrácií sérového draslíka.


Perorálne antikoagulanciá- tiazidy môžu antagonizovať účinok perorálnych antikoagulancií.


Probenecid- miera eliminácie hydrochlorotiazidu je o niečo znížená súčasným podávaním probenecidu, hoci nie je znížená diuréza.


Cholestyramín a cholestipolové živice- V prítomnosti aniónových iónomeničových živíc je znížená absorpcia hydrochlorotiazidu. Jednorazové dávky ako cholestyramínových, tak cholestipolových živíc viažu hydrochlorotiazid a znižujú jeho absorpciu z gastrointestinálneho traktu až o 85, resp. 43 percent.


Interakcie lieku s laboratórnymi testami- pre svoje účinky na metabolizmus kalcia môžu tiazidy interferovať s testami na funkciu paratyreoidey (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie diuretík u inak zdravých gravidných žien s miernym edémom alebo bez edému je kontraindikované, pretože vystavuje matku a plod zbytočnému nebezpečenstvu. Diuretiká nebránia rozvoju tehotenskej toxémie a neexistuje spoľahlivý dôkaz, že sú v liečbe toxémie užitočné.


Tiazidy prechádzajú placentárnou bariérou a objavujú sa v pupočníkovej krvi. Preto užívanie Rhefluinu v gravidite alebo pri podozrení na graviditu vyžaduje zvážiť prínos lieku oproti možným rizikám pre plod. Medzi tieto riziká patrí žltačka plodu alebo novorodenca, trombocytopénia a ďalšie možné nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli u dospelých.


Laktácia

Tiazidy prechádzajú do materského mlieka. Nie je známe, či sa amilorid vylučuje do materského mlieka, preto, ak sa považuje za nevyhnutné podávať Rhefluin pacientka má prestať dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V prípade závratov, somnolencie, zníženia koncentrácie je potrebné sa vyhnúť vedeniu vozidla a obsluhovaniu strojov, ale u väčšiny pacientov Rhefluin málo interferuje s fyzickou alebo psychickou aktivitou.


4.8 Nežiaduce účinky


Rhefluin sa zvyčajne dobre toleruje. Aj keď sa relatívne často vyskytli nezávažné vedľajšie účinky, vážne nežiaduce účinky boli hlásené iba zriedkavo.


K nežiaducim účinkom, ktoré boli opísané v súvislosti s užívaním lieku Rhefluin, vo všeobecnosti patria tie, o ktorých je známe, že sa vyskytujú pri diuréze, terapii tiazidmi alebo pri liečbe základného ochorenia. Klinické štúdie nepreukázali, že by kombinácia amiloridu a hydrochlorotiazidu zvyšovala riziko nežiaducich účinkov v porovnaní s podávaním uvedených liekov samostatne.

Keďže väčšina nežiaducich účinkov závisí od veľkosti dávky, dochádza k nim najskôr pri nerešpektovaní stavov uvedených v častiach 4.2, 4.3 a 4.4.

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované nežiaduce účinky kombinácie amiloridu a hydrochlorotiazidu a sú rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov):


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy metabolizmu a výživy

časté

anorexia*

neznáme

nerovnováha elektrolytov, hyponatriémia (pozri časť 4.4), symptomatická hyponatriémia, dna, dehydratácia, manifestácia latentného diabetu, zhoršenie kompenzácie diabetu

Psychické poruchy

časté

nespavosť, nervozita

zriedkavé

zmätenosť

neznáme

depresia

Poruchy nervového systému

časté

bolesti hlavy*, závraty*, parestézia, strnulosť, ospalosť

menej časté

zmeny chuti, pachuť

zriedkavé

synkopa

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

prechodne zvýšená hladina pečeňových enzýmov

neznáme

zvýšená koncentrácia draslíka v sére (> 5,5 mmol/l)

Poruchy oka

zriedkavé

poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

časté

vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

arytmia

neznáme

tachykardia, angina pectoris

Poruchy ciev

menej časté

ortostatická hypotenzia, pocity návalu horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

časté

dyspnoe

neznáme

nazálna kongescia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nauzea*, hnačka, bolesti brucha

menej časté

vracanie, zápcha, flatulencia, pocit plnosti v bruchu, štikútavka, sucho v ústach

zriedkavé

pankreatitída

neznáme

gastrointestinálne krvácanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté

vyrážka*, pruritus

zriedkavé

erytém

neznáme

zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

bolesti nôh

zriedkavé

svalové kŕče

neznáme

bolesti chrbta, bolesti kĺbov

Poruchy obličiek a močových ciest

zriedkavé

dysfunkcia obličiek, vrátane renálneho zlyhania

neznáme

dyzúria, noktúria, inkontinencia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

zriedkavé

impotencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

asténia*, únava, malátnosť

menej časté

smäd

neznáme

bolesť v hrudníku

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

neznáme

intoxikácia digoxínom


* Nežiaduce účinky najčastejšie uvádzané počas kontrolovaných klinických štúdií s kombináciou látok amilorid a hydrochlorotiazid.


Ďalšie nežiaduce účinky opísané v súvislosti s užívaním jednotlivých zložiek lieku Rhefluin:


Amilorid

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:abnormálna funkcia pečene, zvýšený vnútroočný tlak

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: u jedného pacienta s čiastočnou blokádou srdca došlo k rozvoju úplnej blokády srdca, palpitácie

Poruchy krvi a lymfatického systému: aplastická anémia, neutropénia

Poruchy nervového systému: encefalopatia, ospalosť, tras

Poruchy ucha a labyrintu: tinnitus

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu: aktivácia pravdepodobne už prítomného peptického vredu, sucho v ústach, dyspepsia

Poruchy obličiek a močových ciest: kŕče močového mechúra, polyúria, polakizúria

Poruchy kože a podkožného tkaniva: alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: bolesti krku/pliec, bolesti končatín

Poruchy pečene a žlčových ciest: žltačka

Psychické poruchy: znížené libido.


Hydrochlorotiazid

Poruchy krvi a lymfatického systému: agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia, leukopénia, purpura, trombocytopénia

Poruchy oka: prechodné rozostrené videnie, xantopsia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dychová tieseň, vrátane pneumonitídy a opuchu pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu: kŕče, podráždenie žalúdka, pankreatitída

Poruchy obličiek a močových ciest: glykozúria, intersticiálna nefritída

Poruchy kože a podkožného tkaniva: fotosenzitivita, toxická epidermálna nekrolýza, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy: hyperglykémia, hyperurikémia, hypokaliémia

Infekcie a nákazy: sialoadenitída

Poruchy ciev: nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kutánna vaskulitída)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: horúčka

Poruchy imunitného systému: anafylaktická reakcia

Poruchy pečene a žlčových ciest: intrahepatálna cholestatická žltačka

Psychické poruchy: nepokoj.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Nie sú dostupné údaje ohľadom predávkovania u ľudí. Nie je známe, či je liek možné odstrániť hemodialýzou. Najčastejšími znakmi a príznakmi, ktoré sa dajú očakávať pri predávkovaní, sú dehydratácia a nerovnováha elektrolytov. Varovné znaky a príznaky nerovnováhy tekutín a elektrolytov zahŕňajú: suchosť v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nepokoj, záchvaty, zmätenosť, bolesť svalov a svalové kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy, ako sú nauzea a vracanie.


Liečba

Dehydratácia a nerovnováha elektrolytov sa môže liečiť zaužívanými postupmi. Liečba Rhefluinom sa má prerušiť a pacient sa má starostlivo sledovať. Neexistujú špecifické antidotá. Má sa vyvolať vracanie alebo vykonať žalúdočná laváž. Liečba je symptomatická a podporná. Ak sa vyskytne hyperkaliémia, treba vykonať aktívne postupy na zníženie sérových hladín kália.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diuretikum s nižším účinkom a diuretikum šetriace kálium

ATC kód: C03EA01


Rhefluin je diuretikum/antihypertenzívum, v ktorom sa spája silný nátriuretický účinok hydrochlorotiazidu s kálium šetriacim účinkom amiloridu.


Rhefluin má diuretický a antihypertenzívny účinok (daný hlavne zložkou hydrochlorotiazidu), pričom prostredníctvom zložky amiloridu zabraňuje nadmernej strate draslíka, ktorá môže vzniknúť u pacientov užívajúcich tiazidové diuretikum. Vďaka jeho amiloridovej zložke je vylučovanie magnézia močom pri Rhefluine menšie, ako pri použití samotného tiazidového alebo kľučkového diuretika.


Mierne diuretické a antihypertenzívne účinky amiloridu sú aditívne s nátriuretickým, diuretickým a antihypertenzívnym účinkom tiazidu, pričom minimalizujú stratu draslíka a bikarbonátu a znižujú pravdepodobnosť acidobázickej nerovnováhy.


Diuretický účinok Rhefluinu začína v priebehu 2 hodín a trvá približne 24 hodín.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je diuretikum a antihypertenzívum účinné po perorálnom podaní, ovplyvňuje mechanizmus elektrolytovej reabsorpcie v obličkových tubuloch.


Amilorid

Amilorid je kálium šetriaci liek, ktorý má mierny nátriuretický, diuretický a antihypertenzívny účinok. Používa sa hlavne na zachovanie draslíka u pacientov dostávajúcich diuretiká, u ktorých sa vyskytujú alebo očakávajú nadmerné straty draslíka.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Amilorid

Amilorid obyčajne začína pôsobiť v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Jeho účinok na vylučovanie elektrolytov dosahuje vrchol medzi 6. a 10. hodinou a trvá asi 24 hodín. Vrcholové plazmatické hladiny sa dosiahnu za 3 až 4 hodiny a plazmatický polčas sa pohybuje od 6 do 9 hodín.


Amilorid nie je metabolizovaný pečeňou, ale vylučuje sa v nezmenenej forme obličkami. Približne 50 % 20-mg dávky amiloridu sa vylučuje močom a 40 % stolicou v priebehu 72 hodín. Amilorid má slabý účinok na glomerulárnu filtráciu alebo prietok krvi obličkami. Pretože amilorid nie je metabolizovaný pečeňou, neočakáva sa akumulácia lieku u pacientov s hepatálnou dysfunkciou, avšak akumulácia sa môže vyskytnúť, ak sa vyvinie hepatorenálny syndróm.

Hydrochlorotiazid

Nástup účinku po perorálnom podaní hydrochlorotiazidu sa prejaví v priebehu 2 hodín a vrchol účinku sa dosiahne asi za 4 hodiny. Diuretický účinok trvá približne 6 až 12 hodín. Hydrochlorotiazid nemá vplyv na normálny krvný tlak.


Polčas hydrochlorotiazidu je 5,6 – 14,8 hodiny, keď plazmatické hladiny pretrvávajú najmenej 24 hodín. Hydrochlorotiazid nie je metabolizovaný, ale rýchlo sa vylučuje obličkami. Najmenej 61 % perorálnej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín. Hydrochlorotiazid prestupuje cez palcentárnu bariéru, neprestupuje cez hematoencefalickú bariéru a vylučuje sa do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú aplikovateľné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kukuričný škrob, povidón 25, magnéziumstearát, amylopektín, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný bezvodý oxid kremičitý.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote 10 – 25 ºC, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: Al/PVC, blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


50/0862/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 13.12.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

9Rhefluin