+ ipil.sk

RhesonativPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04185-ZME, 2014/03908-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Rhesonativ

625 IU/ml injekčný roztok

ľudský anti-D imunoglobulín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedĺajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rhesonativ a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rhesonativ

3. Ako používať Rhesonativ

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rhesonativ

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rhesonativ a na čo sa používa


Rhesonativ je imunoglobulín a obsahuje protilátky proti Rhesus faktoru. Ak sú ženy, ktoré majú nedostatok Rhesus faktoru v ich červených krvinkách (= Rh negatívne) tehotné a ich nenarodené dieťa má Rhesus faktor (= Rh pozitívny), ich obranný imunitný systém môže začať tvoriť protilátky proti Rhesus faktoru. Tieto protilátky môžu poškodiť nenarodené dieťa, zvlášť pri opakovaných tehotenstvách.


Rhesonativ sa používa na udržanie imunity Rh negatívnych žien počas tehotenstva a pôrodu a chráni nenarodené dieťa pred poškodením. Rhesonativ sa používa u Rh-negatívnych žien v prípade:

 • anti-D preventívnej terapie u Rh-negatívnych žien

 • pôrodu Rh-pozitívneho dieťaťa

 • potratu/hroziaceho potratu

 • mimomaternicového tehotenstva, nedostatočného vývinu vo vnútri maternice (mole) krvácania nenarodeného dieťaťa do obvykle oddeleného obehu matky alebo úmrtia nenarodeného dieťaťa počas neskorej fázy tehotenstva

 • invazívnych zákrokov počas tehotenstva, ako je odobratie plodovej vody striekačkou (amniocentéza), alebo odber vzorky krvi nenarodeného dieťaťa z pupočníkovej žily, biopsia alebo gynekologické manipulačné zákroky, napr. zákroky, pri ktorých sa dieťa otáča do správnej polohy v maternici, alebo pri poraneniach brucha, chirurgických zákrokoch na nenarodenom dieťati vo vnútri maternice


Rhesonativ sa tiež môže používať u Rh negatívnych osôb, ktorí omylom dostali Rh pozitívnu transfúziu krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rhesonativ

Nepoužívajte Rhesonativ

- keď ste alergický na normálny ľudský imunoglobulín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete používať Rhesonativ, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Oznámte lekárovi, ak máte akékoľvek iné ochorenie.


Rhesonativ nie je určený na podanie u Rh (D) pozitívnych osôb ani u osôb už imunizovaných antigénom Rh(D).


Pravé reakcie precitlivenosti (alergické reakcie) sú zriedkavé, ale môžu sa vyskytnúť.


V prípade podozrenia na alergiu alebo závažnú alergickú (anafylaktickú) reakciu, musíte o tom ihneď informovať lekára alebo sestru. Príznaky sú, napríklad, závraty, búšenie srdca, pokles krvného tlaku, ťažkosti pri dýchaní a prehĺtaní, napätie na hrudníku, svrbenie, generalizovaná urtikária (žihľavka), opuch tváre, jazyka alebo hrdla, kolaps a vyrážka. Každý z týchto stavov vyžaduje okamžitú liečbu.


Deti

Údaje o použití lieku u detí nie sú dostupné.


Vírusová bezpečnosť

Ak sa podávajú lieky z ľudskej krvi alebo plazmy, musia sa vykonať niektoré opatrenia, aby sa zabránilo prenosu infekcií na pacientov. Patrí sem starostlivá selekcia darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo, že riziko prenosu infekcií možno vylúčiť a testovanie každého darcu a poolu plazmy na príznaky vírusov/infekcií. Výrobcovia tohto lieku tiež zahŕňajú do výrobného procesu krvi a plazmy kroky, ktoré inaktivujú alebo eliminujú vírusy. Napriek týmto opatreniam, ak sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekcií nemožno úplne vylúčiť. Platí to najmä pre neznáme alebo vyvíjajúce sa vírusy alebo iné typy infekcií.


Opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B a C a neobalenému vírusu hepatitídy A.


Opatrenia môžu mať obmedzenú hodnotu proti neobaleným vírusom ako je parvovírus B19.


Imunoglobulíny sa nespájajú s hepatitídou alebo infekciami spôsobenými parvovírusom B19, keďže protilátky proti týmto infekciám, ktoré sú obsiahnuté v tomto lieku, majú ochranný účinok.


Striktne sa odporúča, aby ste si vždy, keď dostanete dávku Rhesonativu, zaznamenali názov a číslo výrobnej šarže prípravku za účelom vedenia prehľadu o používaných šaržiach.


Iné lieky a Rhesonativ

 • Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívat ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Rhesonativ môže oslabiť účinok vakcín ako sú osýpky, rubeola, mumps a ovčie kiahne. Následne po liečbe Rhesonativom treba dodržať odstup 3 mesiacov pred očkovaním týmito vakcínami. Preto je dôležité informovať lekára, ktorý Vás má očkovať, že podstupujete alebo ste podstúpili liečbu Rhesonativom.

 • Informujte lekára, keď Vám bude robiť krvné testy, že ste dostali imunoglobulín, lebo táto liečba môže ovplyvniť výsledky testov.


Tehotenstvo a dojčenie

Rhesonativ je určený na používanie počas tehotenstva a môže sa podávať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky, ktoré by ovplyvnili schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Rhesonativu


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. Ako používať Rhesonativ


Váš lekár rozhodne, či potrebujete Rhesonativ a v akej dávke. Rhesonativ sa podáva ako intramuskulárna injekcia (do svalu) zdravotníckym personálom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky: bolesť hlavy, búšenie srdca, pokles krvného tlaku, piskot pri dýchaní, vracanie, nevoľnosť, kožné reakcie, bolesti v kĺboch, horúčka, pocit diskomfortu vrátane diskomfortu v hrudníku, triaška, lokálna reakcia v mieste podania injekcie ako napr. opuch a bolesť, úbytok červených krviniek a ťažké alergické reakcie vrátane anafylaktického šoku.


Ak sa u Vás vyskytnú akékoľvek symptómy anafylaktickej reakcie, ako závrat, nevoľnosť, vracanie, kŕče v žalúdku, kašľanie, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním, zmodrenie pokožky, svrbenie, žihľavka, vyrážka, búšenie srdca, nízky krvný tlak, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, kolaps alebo bolesť v hrudi, okamžite sa obráťte na svojho lekára, pretože každý z týchto stavov vyžaduje okamžitú liečbu.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania

Kvetná 11

SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


5. Ako uchovávať Rhesonativ


Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v chladničke (2 až 8 °C). Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Rhesonativ obsahuje


 • Liečivo je ľudský imunoglobulín anti-D. 1 ml obsahuje 625 IU (125 μg) ľudského imunoglobulínu anti-D.

 • 2 ml obsahujú 1250 IU (250 μg) ľudského anti-D imunoglobulínu.

 • Obsah ľudských proteínov je 165 mg/ml, z ktorých imunoglobulínu G je najmenej 95%.

 • Ďalšie zložky sú glycín, chlorid sodný, nátriumacetát, polysorbát 80 a voda na injekciu.


Ako vyzerá Rhesonativ a obsah balenia

Rhesonativ je roztok na injekciu (625 IU/ml alebo 1250 IU/2 ml v ampulke).

Veľkosť balenia: 1x1 ml, 1x2 ml a 10x2 ml.

Farba roztoku sa môže meniť od čírej po bledožltú až po svetlohnedú.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Bulharsko

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Cyprus

Rhesonativ

Česká Republika

Rhesonativ 625 IU/ml

Dánsko

Rhesonativ, Octapharma AB, Injectionsvæske, opløsning, 625 IE/ml, anti-D (rh) immunoglobulin, human

Estónsko

Rhesonativ süstelahus 625TÜ 1ml

Fínsko

Rhesonativ 625 IU/ml injektioneste, liuos

Francúzsko

Rhesonativ 625 UI/ml, solution injectable

Holandsko

Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie

Írsko

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Island

Rhesonativ stungulyf, lausn 625 IU/ml

Litva

Rhesonativ 625 TV/ml injekcinis tirpalas

Lotyšsko

Rhesonativ 625 SV/ml šķīdums injekcijām

Luxembursko

Rhesonativ Sol. Inj. 625 UI/1 ml

Mad’arsko

Rhesonativ 625 NE/ml oldatos injekció

Malta

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Nórsko

Rhesonativ, injeksjonsvæske, oppløsning, 625 IE/ml "Octapharma"

Pol’sko

Rhesonativ

Portugalsko

Rhesonativ

Rakúsko

Rhesonativ 625 I.E./ml Injektionslösung

Rumunsko

Rhesonativ 625 UI/ml, solutie injectabila

Slovensko

Rhesonativ

Slovinsko

Rhesonativ 625 i.e./ml, raztopina za injiciranje

Švédsko

Rhesonativ, 625 IE/ml injektionsvätska, lösning

Taliansko

Rhesonativ 625 IU/ml Soluzione iniettabile


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB

Veľká Británia


Výrobca

Octapharma AB

SE-112 75 Štokholm

ŠvédskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Liek má pred použitím dosiahnuť izbovú alebo telesnú teplotu.


Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo majú usadeniny.


Obsah ampulky sa má spotrebovať ihneď po otvorení. Nespotrebované liečivo alebo odpad sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


Injekcie sa musia podávať intramuskulárne a pred vstreknutím sa treba ubezpečiť, že sa ihla nenachádza v žiadnej krvnej cieve.


Ak je intramuskulárna injekcia kontraindikovaná (poruchy krvácavosti), potom je možné podať injekciu podkožne, pokiaľ nie je k dispozícii žiadny intravenózny produkt. Po podaní injekcie treba miesto starostlivo zatlačiť.


Ak je potrebné podať vysokú dávku (> 2 ml u detí alebo > 5 ml u dospelých), odporúča sa podať ich v oddelených dávkach a na rôzne miesta.


Toto liečivo sa nesmie miešať s inými liekmi.


5/5

Rhesonativ

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04185-ZME, 2014/03908-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Rhesonativ

625 IU/ml

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


ľudský anti-D imunoglobulín


1 ml obsahuje:

ľudský anti-D imunoglobulín 625 IU (125 μg)

obsah ľudského proteínu, 165 mg

z toho imunoglobulín G najmenej 95%

Obsah IgA nesmie prekročiť 0,05% celkového množstva proteínov.


Jedna ampulka s objemom 1 ml obsahuje 625 IU (125 g) ľudského anti-D imunoglobulínu.

Jedna ampulka s objemom 2 ml obsahuje 1250 IU (250 g) ľudského anti-D imunoglobulínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Farba roztoku sa môže meniť od čírej po bledožltú až po svetlohnedú.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prevencia Rh (D) imunizácie u Rh (D) negatívnych žien

 • Antenatálna profylaxia

 • Plánovaná antenatálna profylaxia

 • Antenatálna profylaxia po komplikáciách v gravidite vrátane: potratu/hroziaceho potratu, ektopickej gravidity alebo hydatidóznej moly, vnútromaternicového úmrtia plodu (IUFD), transplacentárneho krvácania (TPH) vychádzajúceho z ante-partum hemorágie (APH), amniocentézy, choriónovej biopsie, pôrodníckych manipulačných zákrokov, napr. obrátenia plodu, invazívnych zákrokov, kordocentézy, tupej abdominálnej traumy alebo chirurgického zákroku na plode.

 • Postnatálna profylaxia

 • Tehotenstvo/pôrod Rh(D) pozitívneho (D, Dslabé, Dčiastočné) novorodenca.


Liečba Rh (D) negatívnych osôb po inkompatibilnej transfúzii Rh (D) pozitívnej krvi alebo inými produktmi obsahujúcimi červené krvinky, napr. koncentrát krvných doštičiek.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie anti-D imunoglobulínu sa stanovuje podľa hladiny pôsobiacich Rh(D) pozitívnych červených krviniek a na základe poznatku, že 0,5 ml balených Rh(D) pozitívnych červených krviniek alebo 1 ml Rh (D) pozitívnej krvi sa neutralizuje približne 10 mikrogramami (50 IU) anti-D imunoglobulínu.

Na základe uskutočnených klinických štúdií s Rhesonativom sú odporúčané nasledujúce dávky.


Prevencia imunizácie Rh(D) u Rh(D) negatívnych žien

 • Antenatálna profylaxia Podľa všeobecných odporúčaní sa v súčasnosti podávané dávky pohybujú v rozsahu od 50 do 330 mikrogramov alebo 250 - 1650 IU. Špecifické podrobnosti o štúdiách - pozri časť 5.1.

 • Plánovaná antenatálna profylaxia:

Jedna dávka (napr. 250 g alebo 1250 IU) v 28. – 30. týždni tehotenstva alebo dve dávky v 28. a 34. týždni.

 • Antenatálna profylaxia po komplikáciách gravidity:

Jedna dávka (napr. 125 g alebo 625 IU pred 12. týždňom tehotenstva) (napr. 250 g alebo 1250 IU po 12. týždni tehotenstva) má byť podaná ihneď ako to je možné a do 72 hodín, a v prípade potreby zopakovaná v 6 – 12 týždňových intervaloch po celú graviditu.

Po amniocentéze a chorionickej biopsii by sa mala podať jedna dávka (napr. 250 g alebo 1250 IU).

 • Popôrodná profylaxia Podľa všeobecných odporúčaní sa v súčasnosti podávané dávky pohybujú v rozsahu od 100 do 300 mikrogramov alebo 500 – 1500 IU. Špecifické podrobnosti o štúdiách - pozri časť 5.1. Ak sa podáva nižšia dávka (100 mikrogramov alebo 500 IU), je potrebné vykonať test rozsahu feto-maternálnej hemorágie.

Štandardná dávka: 1250 IU (250 g).

Pri postnatálnom použití sa liek má podávať matke ihneď, ako to je možné do 72 hodín po pôrode Rh pozitívneho dieťaťa (D, Dslabé, Dčiastočné). Ak uplynulo viac ako 72 hodín, liek nemá byť vysadený, ale podaný podľa možnosti čo najskôr.

Popôrodná dávka sa musí podať aj v prípade, ak bola podaná predpôrodná profylaxia, dokonca aj keď je možné preukázať zvyškovú aktivitu po predpôrodnej profylaxii v sére matky.

Pri podozrení na rozsiahlu feto-maternálnu hemorágiu (> 4 ml (0,7 % - 0, 8 % žien)), napr. pri anémii plodu/novorodenca alebo vnútromaternicovom úmrtí plodu, jej rozsah je potrebné stanoviť vhodnou metódou, napr. Kleihauer-Betkeho kyselinového elučného testu na detegovanie fetal HbF alebo prietokovou cytometriou, ktorá špecificky identifikuje Rh D pozitívne bunky. Treba primerane podávať ďalšie dávky anti-D imunoglobulínu (10 mikrogramov alebo 50 IU) na 0,5 ml plodových červených krviniek).


Inkompatibilné transfúzie červených krviniek

Odporúčaná dávka je 20 mikrogramov (100 IU) anti-D imunoglobulínu na 2ml transfúznej Rh (D) pozitívnej krvi alebo na 1 ml koncentrátu červených krviniek. Vhodné dávkovanie treba stanoviť po konzultácii so špecialistom na transfúziu krvi. Po každých 48 hodinách je potrebné uskutočňovať následné testy na Rh D pozitívne červené krvinky a ďalej podávať anti-D, až pokiaľ sa Rh D pozitívne červené krvinky nevylúčia z cirkulácie. V prípade rozsiahlejších inkompatibilných transfúzií je dostatočná maximálna dávka 3000 mikrogramov (15000 IU) nezávisle od toho, či je objem transfúzie väčší ako 300 ml Rh (D) pozitívnych červených krviniek alebo nie.

Odporúča sa použitie alternatívneho intravenózneho produktu, pretože sa ním primerané hladiny v plazme dosiahnu okamžite. Ak nie je k dispozícii žiadny intravenózny liek, veľká dávka sa má podávať intramuskulárne za obdobie niekoľkých dní.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola doteraz stanovená.


Spôsob podávania

Intramuskulárne použitie.


Ak je potrebné podať vysoké dávky (>2 ml u detí a >5 ml u dospelých), odporúča sa podať ich v oddelených dávkach a na rôzne miesta.


Ak je intramuskulárne podanie kontraindikované (poruchy krvácavosti), injekcia sa môže podať subkutánne, pokiaľ nie je k dispozícii žiadny intravenózny liek. Po podaní injekcie treba miesto starostlivo zatlačiť.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ubezpečte sa, že Rhesonativ sa nepodáva do krvnej cievy z dôvodu rizika šoku. Injekcie sa musia podávať intramuskulárne a pred podaním sa má venovať pozornosť spätnému potiahnutiu piestu injekčnej striekačky, aby ste sa uistili, že ihla nie je v cieve.


V prípade popôrodného použitia, je liek určený na podanie matke. Nesmie sa podať novorodencovi.


Liek nie je určený na podanie u Rh (D) pozitívnych osôb ani u osôb už imunizovaných antigénom Rh(D).


Pacientov treba pozorovať najmenej 20 minút po podaní lieku a najmenej 1 hodinu, ak sa liek podal omylom intravenózne.


V zriedkavých prípadoch môže humánny anti-D imunoglobulín vyvolať pokles tlaku krvi s anafylaktickou reakciou, dokonca aj u pacientov, ktorí v minulosti tolerovali liečbu humánnym imunoglobulínom.


Podozrenie na reakcie alergického alebo anafylaktického typu nutne vyžadujú okamžité zastavenie podávania injekcie. V prípade šoku treba uplatniť štandardnú protišokovú liečbu.


V súvislosti s užívaním imunoglobulínov boli zaznamenané prípady žilovej a cievnej tromboembólie vrátane infarktu myokardu, mŕtvice, trombózy hlbokých žíl a pľúcnej embólie. Prípady tromboembólie neboli pozorované v súvislosti s prípravkom Rhesonativ, čo môže byť spôsobené užívaním zvyčajne malých dávok. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom, u ktorých sú známe rizikové faktory pre tvorbu zrazenín (napríklad vyšší vek, vysoký krvný tlak, cukrovka a známa anamnéza cievnych ochorení alebo výskytu trombózy, u pacientov so získanou alebo vrodenou náchylnosťou na tvorbu zrazenín, u dlhodobo imobilných pacientov, u pacientov s vážnou hypovolémiou, u pacientov s ochoreniami, ktoré zvyšujú viskozitu krvi), najmä ak sa predpisujú vyššie dávky prípravku Rhesonativ.


Pravé hypersenzitívne reakcie sú zriedkavé, ale reakcie alergického typu na anti-D imunoglobulín sa môžu objaviť. Pacientov treba informovať o včasných príznakoch hypersenzitívnych reakcií vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Liečba je závislá od druhu a závažnosti nežiaduceho účinku.


Rhesonativ obsahuje malé množstvo IgA. Hoci anti-D imunuglobulín sa úspešne používa na liečenie pacientov s vyselektovaným nedostatkom IgA, majú jednotlivci s deficitom IgA potenciálne riziko na rozvoj protilátok proti IgA a môžu mať po podaní krvných komponentov obsahujúcich IgA anafylaktické reakcie. Preto ošetrujúci lekár musí zvážiť prínos liečby Rhesonativom proti potenciálnym rizikám hypersenzitívnych reakcií.


Pacienti dostávajúci inkompatibilnú transfúziu, ktorí dostávajú veľmi veľké dávky anti-D imunoglobulínu, musia byť monitorovaní klinicky a podľa biologických parametrov s ohľadom na riziko hemolytickej reakcie.


Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií vyplývajúce z používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú selekciu darcov, skríning individuálnych odberov a poolu plazmy na špecifické markery infekcií a zahŕňajú účinné výrobné kroky na inaktiváciu / odstránenie vírusov.

Napriek tomu, ak sa podávajú produkty pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, nemožno úplne vylúčiť riziko prenosu infekcií. Platí to najmä pre neznáme alebo vyvíjajúce sa vírusy a iné patogény.


Opatrenia sú považované za účinné proti obaleným vírusom ako je HIV, HBV a HCV a pre neobalený vírus HAV.


Opatrenia môžu môžu mať obmedzenú hodnotu proti neobaleným vírusom ako je parvovírus B19.


Existujú uspokojivé klinické skúsenosti ohľadom faktu, že sa pri podávaní imunoglobulínov neprenáša hepatitída A alebo parvovírus B19 a tiež sa predpokladá, že obsah protilátok dôležitou mierou prispieva k vírusovej bezpečnosti.


Pri podávaní Rhesonativu sa vždy odporúča zaznamenať názov a číslo šarže produktu, aby sa zaistilo prepojenie medzi pacientom a šaržou lieku.


Interferencia so sérologickými testami


Po injekčnom podaní imunoglobulínu môže prechodný nárast rôznych pasívne prenesených protilátok v pacientovej krvi spôsobiť skreslené pozitívne výsledky sérologických testov.


Pasívny prenos protilátok na antigény erytrocytov, napr. A, B, D, môže ovplyvňovať niektoré sérologické testy na protilátky proti červeným krvinkám, napr. antiglobulínový test (Coombsov test), najmä u Rh(D) pozitívnych novorodencov, ktorých matky dostali predpôrodnú profylaxiu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Živé oslabené vírusové vakcíny

Aktívnu imunizáciu s vakcínami obsahujúcimi živé vírusy (napr. osýpky, mumps alebo rubeola) treba odložiť o 3 mesiace po poslednom podaní anti-D imunoglobulínu, keďže účinnosť živých vakcín môže byť porušená.


Ak je potrebné podať anti-D imunoglobulín po 2-4 týždňov po živých vakcínach, potom účinnosť týchto vakcín môže byť porušená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Tento liek je určený na použitie v gravidite.


Fertilita

S Rhesonativom neboli vykonané žiadne štúdie fertility na zvieratách. Napriek tomu klinickéskúsenosti s ľudským anti-D imunoglobulínom naznačujú, že sa neočakávajú žiadne škodlivé účinky na fertilitu.


Laktácia

Tento liek sa môže používať počas dojčenia.

Imunoglobulíny sa vylučujú do ľudského mlieka. Neboli hlásené žiadne nežiaduce udalosti spojené s liečivom u novorodencov od viac ako 450 žien, ktoré dostávali štandardné dávky Rhesonativu v popôrodnom období.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rhesonativ nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Lokálna bolesť a citlivosť môžu byť pozorované v mieste podania injekcie; možno tomu predísť rozdelením väčších dávok na niekoľko miest podania injekcie.


Pre bezpečnosť s ohľadom na prenosné agens, pozri časť 4.4.


Neexistujú hromadné údaje o frekvencii nežiaducich účinkov z klinických skúšok. Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


MedDRA Systém

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Hemolytické reakcie

Poruchy imunitného systému

Anafylaktický šok,

anafylaktická/anafylaktoidná reakcia,

hypersenzitivita

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Tachykardia

Cievne poruchy

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie,

nevoľnosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné reakcie,

erytém,

svrbenie,

pruritus, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Pyrexia,

nepríjemný pocit v hrudníku,

nevoľnosť,

triaška,

reakcia v mieste podania injekcie (napr.

opuch, bolesť, erytém, indurácia, pocit

tepla,pruritus, vyrážka)


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia.


Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania
Kvetná 11
SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


4.9 Predávkovanie


Dôsledky predávkovania nie sú známe. U pacientov s potvrdeným príjmom inkompatibilnej transfúzie, ktorí dostávajú veľmi vysoké dávky anti-D imunoglobulínu, treba monitorovať klinické a biologické parametre kvôli riziku hemolytickej reakcie.


U ostatných Rh(D) negatívnych osôb, predávkovanie nevedie k častejším alebo viac závažnejším nežiaducim účinkom ako pri podaní normálnej dávky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: imunitné séra a imunoglobulíny: anti-D (Rh) imunoglobulín

ATC kód: J06BB01


Anti-D imunoglobulín obsahuje špecifické protilátky (IgG) proti D (Rh) antigénu ľudských

erytrocytov.

Počas gravidity, predovšetkým v čase pôrodu dieťaťa, môžu červené krvinky plodu preniknúť do krvného obehu matky. Ak je žena Rh(D)-negatívna a plod Rh(D)-pozitívny, žena môže byť imunizovaná na Rh(D) antigén a vyprodukuje protilátky na anti-Rh(D), ktoré prejdú cez placentu a môžu spôsobiť hemolytické ochorenie novorodencov. Pasívna imunizácia anti-D imunoglobulínom zabráni imunizácii proti Rh(D) vo viac ako 99 % prípadov za predpokladu, že je podaná dostatočná dávka anti-D imunoglobulínu dostatočne skoro po vystavení účinku Rh(D)-pozitívnych červených krviniek plodu.

Mechanizmus, ktorým anti-D imunoglobulín potláča imunizáciu proti Rh(D)-pozitívnym červeným krvinkám nie je známy. Toto potlačenie môže súvisieť s klírensom červených buniek z krvného obehu predtým, ako dosiahnu imunokompetentné orgány alebo ho môže spôsobovať zložitejšími mechanizmami vrátane rozpoznávania cudzích antigénov a prezentácie antigénu príslušnými bunkami v príslušných orgánoch v prítomnosti alebo neprítomnosti protilátky.


Štúdie na pacientoch s popôrodnou profylaxiou (štúdia 1-6) a na pacientoch s antenatálnou profylaxiou (štúdia 7)


Klinické skúšky s Rhesonativom boli uskutočnené s cieľom vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť lieku. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad najdôležitejších zistení z hľadiska účinnosti:


ID štúdie

Indikácia,
Poč. probandov

Rh faktor
Matka / dieťa

Výskyt
protilátok proti D

Čas
sledovania

1

PPP, n=1937

negatívny/pozitívny

0,4 %

6 mesiacov

2

PPP, n=2117

PPP, n=723

negatívny/pozitívny

následné pozitívne dieťa

0,1 %

0,7 %

4-6 mesiacov;

pri nasledujúcej gravidite alebo pôrode

3

PPP, n=917

negatívny/pozitívny

0,3 %

6 mesiacov

4

PPP, n=665

negatívny/pozitívny

0,2 %

6 mesiacov

5

PPP, n=608

ANP*, n=103

negatívny/pozitívny

0,3 %

0 %

6 -8 mesiacov

8 mesiacov

6

PPP, n=475

negatívny/pozitívny

0 %

n.r.

7

ANP* a PPP, n=529

negatívny/pozitívny

0,4 %

8 mesiacov

PPP: popôrodná profylaxia; ANP: antenatálna profylaxia; n.r.: nebolo hlásené
* 6-8 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

Na základe týchto štúdií možno dospieť k odôvodnenému záveru, že liečba Rhesonativom zabezpečuje účinnú anti–D profylaxiu.


Štúdia s transfúziou Rh–nekompatibilných krvných zložiek


Štúdia 8 hodnotila účinnosť Rhesonativu na 21 Rh-negatívnych dobrovoľníkov, ktorým boli injikované Rh–pozitívne, ABO-kompatibilné červené krvinky plodu v množstvách zodpovedajúcich 10 ml pupočníkovej krvi (1 prípad), 25 ml (10 prípadov) a 50 ml (10 prípadov). O dva až 3 dni neskôr im bolo intramuskulárne podaných 260 g Rhesonativu. O šesť mesiacov (v 1 prípade o 9 mesiacov) od začiatku experimentu neboli zistené žiadne sérologické dôkazy Rh–imunizácie u žiadnej z týchto osôb. O šesť mesiacov až 2,5 roka neskôr dostalo 8 probandov zo skupiny 25 ml a všetci 10 probandi zo skupiny 50 ml 5 ml Rh-pozitívnej, ABO-kompatibilnej pupočníkovej krvi. Po 2 až 3 dňoch bola podaná injekcia 260 respektíve 333 g Rhesonativu. Po ďalších 6 mesiacoch (v 1 prípade po 8 mesiacoch) neboli u žiadneho z probandov detegované žiadne Rh–protilátky.


Z týchto experimentálnych zistení bol urobený uzáver, že Rh–profylaxia sa dosahuje s 10 g anti–D imunoglobulínu na 1 ml plodovej krvi. Záverom z týchto štúdií je, že z hľadiska Rh–imunizácie spôsobenej transplacentárnym krvácaním na konci gravidity dávka 260 g Rhesonativu zabezpečuje prevenciu sérologicky detegovateľnej Rh–imunizácie u najmenej 998 z tisíca Rh–negatívnych matiek.


Farmakokinetické štúdia s Rhesonativom

Základná farmakokinetika a premena Rhesonativu sa skúmala na pätnástich Rh negatívnych tehotných ženách, ktorým sa podával Rhesonativ intramuskulárne v 28. týždni tehotenstva. Dávky boli 125 g u 8 a 250 g u 7 z týchto žien. Súčasne dostávali nižšiu dávku aj tri netehotné Rh negatívne ženy.

Biologický polčas života anti-D IgG po intramuskulárnej injekcii 125 g u týchto žien bol v súlade s tým, čo sa dalo očakávať podľa literatúry (pozrite časť 5.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Merateľné hladiny protilátok sa dosahujú približne 20 minút po intramuskulárnom podaní. Maximálne sérové hladiny sa obvykle dosahujú o 2 až 3 dni neskôr.


Ľudský anti-D imunoglobulín má biologický polčas asi 3 až 4 týždne.Tento polčas môže byť u rôznych pacientov rôzny.


IgG a komplexy IgG sa rozpadajú v bunkách retikuloendoteliálneho systému.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii predklinické údaje pre ľudský anti-D imunoglobulín.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


glycín

chlorid sodný

nátriumacetát

polysorbát 80

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov

Obsah otvorenej ampulky sa musí spotrebovať ihneď.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 až 8 °C). Liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 ml a 2 ml roztoku v ampulke (sklo typu I).

Veľkosti balenia: 1x1 ml, 1x2 ml a 10x2 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie sliekom


Liek sa musí pred použitím zohriať na izbovú alebo telesnú teplotu.

Fraba roztoku sa môže meniť od bezfarebného po bledo žltý až svetlo hnedý. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

Všetky nepoužité liečivá alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Octapharma (IP) Limited

The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0078/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22. apríla 2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. júla 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

8/8

Rhesonativ