+ ipil.sk

Rhinocort Aqua 64 µg/dávkaPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rhinocort Aqua 32 µg/dávka

Rhinocort Aqua 64 µg/dávka

(budesonidum)

nosová suspenzná aerodisperzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťváš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rhinocort Aqua a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Rhinocort Aqua

3. Ako užívať Rhinocort Aqua

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rhinocort Aqua

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RHINOCORTAQUA A NA ČO SA POUŽÍVA


Rhinocort Aquasa používa na liečbu sezónnej alergickej nádchy (sennej nádchy), ako aj alergickej a nealergickej nádchy, ktorá pretrváva celý rok, na liečbu nosových polypov a na predchádzanie opakovaného vzniku nosových polypov (stopkatých útvarov) po ich chirurgickom odstránení (polypektómia).

Rhinocort Aqua patrí do skupiny liekov označovaných ako glukokortikosteroidy, ktoré sa používajú na zmiernenie zápalu. Rhinocort Aqua zmierňuje zápal a zdurenie nosovej sliznice a predchádza ich vzniku.


2. SKÔR AKO UŽIJETE RHINOCORTAQUA

Nepoužívajte RhinocortAqua

  • keď ste alergický (precitlivený) na budezonid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Rhinocort Aqua.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní RhinocortAqua

  • V niektorých prípadoch sa má Rhinocort Aqua podávať zvlášť opatrne, preto by ste mali informovať svojho lekára o všetkých zdravotných problémoch, hlavne ak máte alebo ste prekonali tuberkulózu pľúc alebo máte problémy s pečeňou.


Rhinocort Aqua sa nesmie dostať do kontaktu s očami. Ak Rhinocort Aqua príde do kontaktu s očami, je potrebné okamžite ich vypláchnuť vodou.


Používanie iných liekov

Informujte svojho lekára o všetkých liekoch (na lekársky predpis alebo voľne predajných), ktoré práve užívate. Je to dôležité hlavne u liekov proti plesňovým infekciám.


Tehotenstvo a dojčenie

V priebehu tehotenstva a dojčenia sa musia užívať lieky veľmi opatrne. Dosiaľ nie sú žiadne dôkazy o tom, že by používanie lieku Rhinocort Aquapočas tehotenstva alebo dojčenia bolo škodlivé pre matku alebo dieťa. Ak však v priebehu liečby liekom Rhinocort Aqua otehotniete, ihneď o tom informujte svojho ošetrujúceho lekára.

Vedenia vozidla a obsluha strojov

Rhinocort Aqua neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ RHINOCORTAQUA


Vždy používajte Rhinocort Aqua presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára a lebo lekárnika.


Dávkovanie je individuálne. Liek Rhinocort Aqua používajte pravidelne ako vám predpísal lekár. Dôsledne dodržiavajte dávkovanie predpísané vaším lekárom - môže sa mierne odlišovať od dávkovania opísaného v tejto informácii. Je veľmi dôležité, aby ste si pred prvým použitím lieku Rhinocort Aqua pozorne prečítali "Návod na použitie".Je v ňom vysvetlené, ako sa používa sprejová pumpička. Presne dodržiavajte návod.

Deti môžu používať liek Rhinocort Aqua iba pod dohľadom dospelého, aby sa zaistil správny spôsob podania lieku a dodržala predpísaná dávka.


Liečba nádchy a liečba alebo predchádzanie vzniku nosových polypov

Dospelí a deti vo veku od 6 rokov:

Obvyklá počiatočná dávka je 256 g denne.


Rhinocort Aqua 32 µg/dávka:4 dávky (4-krát 32 µg) do každej nosovej dierky jedenkrát denne ráno alebo dávka sa môže rozdeliť na dve dávky ráno a večer: 2 dávky (2-krát 32 µg) ráno a 2 dávky (2-krát 32µg) večer do každej nosovej dierky.


Rhinocort Aqua 64 µg/dávka:2 dávky (2-krát 64 µg) do každej nosovej dierky jedenkrát denne ráno alebo dávka sa môže rozdeliť na dve dávky ráno a večer: 1 dávka (1-krát 64 µg) ráno a 1 dávka (1-krát 64 µg) večer do každej nosovej dierky.


Po zmiernení príznakov môže lekár dávku znížiť.


Úľavu môžete pocítiť už počas prvého dňa liečby Rhinocortom Aqua. Úplný účinok lieku sa však prejaví až po niekoľkých dňoch liečby (niekedy to môže trvať až dva týždne).

Ak máte sezónnu alergickú nádchu ("sennú nádchu"), začnite užívať Rhinocort Aquaniekoľko dní pred začatím peľovej sezóny.


Rhinocort Aqua nepôsobí na alergické očné reakcie. Ak trpíte na uvedené alergické prejavy, váš lekár vám môže predpísať ďalší liek na ich zmiernenie.


Ak užijete viac lieku Rhinocort Aqua, ako máte

Je dôležité, aby ste užili Vašu dávku tak, ako vám odporučil váš lekár. Nezvyšujte alebo neznižujte Vašu dávku bez odporúčania vášho lekára. Užívanie väčšej alebo menšej dávky môže zhoršiť Vaše príznaky.

Pokiaľ ste jednorazovo omylom užili príliš veľkú dávku lieku RhinocortAqua,nemali by sa objaviť žiadne škodlivé účinky. Ak by sa tak však stávalo počas dlhšej doby (niekoľko mesiacov), môžu sa objaviť nežiaduce účinky. V tomto prípade informujte svojho ošetrujúceho lekára.


Ak zabudnete užiťRhinocort Aqua

Pokračujte podľa normálneho dávkovacieho režimu až s ďalšou dávkou.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Rhinocort Aqua môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia ukaždého.

Ak sa aj objavia, sú mierne a krátkodobé.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšieúčinky:


Časté:krvavý nosný výtok a krvácanie z nosa, pocit dráždenia v nose.

Menej časté: skoré a neskoré reakcie precitlivenosti, vrátane žihľavky, vyrážky, zápalu kože; alergického opuchu tváre, hrdla a svrbenia.

Veľmi zriedkavé:tvorba vriedkov na nosovej sliznici, prederavenie nosovej prepážky, anafylaktická reakcia (celková ťažká alergická reakcia spojená so svrbivou vyrážkou, opuchmi tváre a hrdla a ťažkosťami s dýchaním), porucha hlasu.


Ďalej sa môže vyskytnúť:zelený zákal (glaukóm), sivý zákal (katarakta).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu

lekárovialebolekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RHINOCORTAQUA


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred mrazom.

Po použití vždy zatvorte aplikátor hnedým ochranným krytom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Nepoužívajte RhinocortAqua po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo RhinocortAqua obsahuje

Liečivo je budesonidum (budezonid) 0,64 mg resp. 1,28 mg v 1 ml aerodisperzie, čo zodpovedá 32 μg resp. 64 μg v jednej dávke.

Ďalšie zložky súmikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, glukóza, polysorbát 80, dinátriumedetát, káliumsorbát, kyselina chlorovodíková, čistená voda.


Ako vyzerá RhinocortAqua a obsah balenia

Nosová suspenzná aerodisperzia


Obsah balenia:

RhinocortAqua 32 µg/dávka: 32 µg × 120 dávok

RhinocortAqua 64 µg/dávka: 64 µg × 120 dávok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2012.


RhinocortAqua je ochranná známka


Návod na použitie


RhinocortAqua32 µg/dávka

RhinocortAqua64 µg/dávka

budesonidum

nosová suspenzná aerodisperzia


Predtým, ako začnete používať Rhinocort Aqua pozorne si prečítajte tento návod.

Presne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode.


Poznámka

Pred prvým podaním lieku Rhinocort Aqua potraste nádobkou a vystreknite niekoľkokrát (5-10-krát) do vzduchu, kým sa vytvorí rovnomerná aerodisperzia. Ak sa liek nepoužíva denne, pumpička sa musí znova naplniť. V takomto prípade stačí vystreknúť iba jedenkrát.


1. Vyfúkajte si nos do vreckovky.

Pred použitím potraste nádobkou.

Snímte hnedý ochranný kryt.


2. Uchopte nádobku tak, ako je znázornené na obrázku.


3. Vsuňte koniec aplikátora do nosovej dierky a aplikujte

predpísaný počet dávok. Rovnakým spôsobom podajte

aerodisperziu aj do druhej nosovej dierky.


4. Nasaďte späť hnedý ochranný kryt. Nepoužívajte Rhinocort Aqua častejšie, ako vám predpísal lekár.

Rhinocort Aqua sa nesmie dostať do kontaktu s očami, ak sa tak stane, okamžite je potrebné vypláchnuť oči vodou.


Čistenie

Pravidelne čistite vonkajšie časti z plastickej hmoty. Snímte hnedý ochranný kryt a biely nosový aplikátor. Časti z plastickej hmoty umyte v teplej vode. Po úplnom osušení na vzduchu nasaďte späť na nádobku.

Na čistenie nosového aplikátora nepoužívajte ostré predmety, ako napr. špendlík, klinec, ihlicu a podobne.


4Rhinocort Aqua 64 µg/dávka

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. Názov lieku


Rhinocort Aqua 32 µg/dávka

Rhinocort Aqua 64 µg/dávka


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Rhinocort Aqua 32 µg/dávka - budesonidum 0,64 mg/ml zodpovedá 32 µg v jednej dávke

Rhinocort Aqua 64 µg/dávka - budesonidum 1,28 mg/ml zodpovedá 64 µg v jednej dávke


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Nosová suspenzná aerodisperzia


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Sezónna a celoročná alergická nádcha a vazomotorická nádcha.

Prevencia vzniku nosových polypov po polypektómii.

Symptomatická liečba nazálnej polypózy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie má byť upravené individuálne.

Liečba nádchy


Dospelí a deti od 6 rokov:

Odporúčaná počiatočná dávka je 256 µg denne. Dávka sa môže podať raz denne ráno alebo sa môže rozdeliť do 2 podaní ráno a večer. To znamená 128 µg (2-krát 64 µg) do každej nosovej dierky ráno alebo 64 µg do každej nosovej dierky ráno a večer.

Pri dávkach vyšších ako 256 µg denne sa nedokázalo zvýšenie terapeutického účinku.

Dávkovanie u starších pacientov je rovnaké ako u dospelých.

Po dosiahnutí očakávaného účinku sa má dávka znížiť na najnižšiu dávku, ktorá postačuje na zvládnutie symptómov nádchy. Klinické štúdie dokazujú, že pre niektorých pacientov je dostačujúca dávka 32 µg ráno do každej nosovej dierky.

Ústup symptómov je u niektorých pacientov už v priebehu 5 –7 hodín po začatí liečby. Plný účinok lieku sa dosiahne po niekoľkých dňoch liečby (len v zriedkavých prípadoch po viac ako 2 týždňoch). Liečba sezónnej rinitídy sa má preto, ak je to možné, začať pred začatím peľovej sezóny.

V prípade ťažkej nazálnej kongescie sa môže vyžadovať pridanie vazokonstriktora do liečby.

Niekedy je nutné súbežne predpísať doplnkovú liečbu na potlačenie očných symptómov alergickej nádchy.

U pacientov so sezónnou a celoročnou alergickou rinitídou preukázal Rhinocort Aqua zlepšenie nazálnych symptómov (v porovnaní s placebom) do 10 hodín po podaní prvej dávky. Tento poznatok je podložený výsledkami dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, randomizovaných klinických štúdií u paralelných skupín pacientov. Jednej z týchto štúdií sa zúčastnili pacienti so sezónnou alergickou rinitídou, exponovaní peľu ambrózie v environmentálnych expozičných jednotkách (Environmental Exposure Unit; EEU). V druhom prípade išlo o štvortýždňovú, multicentrickú štúdiu, ktorej sa zúčastnili pacienti s celoročnou alergickou rinitídou.


Liečba a prevencia vzniku nosových polypov

Odporúčaná dávka je 256 µg denne. Dávka sa môže podať raz denne ráno alebo sa môže rozdeliť do 2 podaní ráno a večer. Po dosiahnutí očakávaného klinického účinku sa má udržiavacia dávka postupne znížiť na najnižšiu dávku, ktorá postačuje na zvládnutie symptómov nádchy.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na budezonid alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Môžu sa objaviť systémové účinky inhalačného kortikosteroidu, najmä vtedy ak sa podáva dlhodobo vo vysokých dávkach. Ich výskyt je oveľa menej pravdepodobný pri aplikácii inhalačných, v porovnaní s perorálne podávanými kortikosteroidmi. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné znaky, potlačenie funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie minerálovej kostnej hustoty, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť účinky na psychiku alebo správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (obzvlášť u detí). Účinky dlhodobého intranazálneho podávania glukokortikoidov deťom nie sú známe. Liečba glukokortikosteroidmi môže spôsobiť spomalenie rastu u detí. Odporúča sa, aby bola u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi pravidelne monitorovaná ich výška. Ak dôjde k spomaleniu rastu, liečba sa má prehodnotiť, s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov. Pozorne sa musia zvážiť výhody kortikosteroidovej liečby oproti možnému riziku potlačenia rastu. Okrem toho sa má zvážiť vyšetrenie pacienta pediatrom-pneumológom. Spomalenierastubolo zaznamenanéu detíužívajúcichnazálnekortikosteroidyv povolených dávkach. Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom s nosovými mykotickými infekciami alebo s herpesom.

Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom, u ktorých sa mení liečba zo systémových kortikosteroidov na Rhinocort Aqua, kde počas tohto obdobia sa môžu pozorovať poruchy osi hypothalamus-hypofýza-kôra nadobličky. U týchto pacientov je potrebné dávkovanie systémových kortikosteroidov znižovať opatrne a sledovať funkciu osi hypothalamus-hypofýza-kôra nadobličky. U týchto pacientov môže byť potrebné v obdobiach stresu (napr. chirurgické výkony, úrazy) pridať systémovú steroidovú liečbu.

Ťažké poškodenie funkcie pečene ovplyvňuje farmakokinetiku perorálne podávaného budezonidu s následným znížením rýchlosti eliminácie a zvýšením systémovej dostupnosti. Je treba rátať s možnými systémovými účinkami.

Špeciálna opatrnosť je potrebná u pacientov s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovou alebo vírusovou infekciou dýchacích ciest. .

Rhinocort Aqua sa nesmie dostať do kontaktu s očami. Ak Rhinocort Aqua príde do kontaktu s očami, je potrebné okamžite ich vypláchnuť vodou.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe ketokonazolom, alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4. Ak to nie je možné, interval medzi podávaním týchto liečiv a Rhinocortu má byť čo najdlhší (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli pozorované interakcie budezonidu s inými liečivami, ktoré sa používajú na liečbu nádchy.

Metabolizmus budezonidu je primárne sprostredkovaný CYP3A4. Inhibítory tohto enzýmu (napr. ketokonazol a itrakonazol) preto môžu zvyšovať expozíciu voči budezonidu niekoľkokrát. Ketokonazol, podávaný perorálne v dávke 200 mg raz denne, zvyšoval plazmatickú koncentráciu súbežne perorálne podávaného budezonidu (3 mg v jednej dávke) priemerne 6-násobne. Keď sa ketokonazol podal 12 hodín po podaní budezonidu, plazmatická koncentrácia sa zvýšila priemerne 3-násobne. Informácie o tejto interakcii sú nedostatočné v prípade nazálne podávaného budezonidu, ale predpokladá sa tiež výrazné zvýšenie plazmatickej hladiny. Pretože nie je dostatok skúseností pri súbežnej liečbe s nazálnym podaním, je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii. Ak to nie je možné, interval medzi podávaním ketokonazolu a budezonidu má byť čo najdlhší. Má sa tiež zvážiť zníženie dávky budezonidu. Iné silné inhibítory CYP3A4 pravdepodobne tiež spôsobujú zvýšenie plazmatickej hladiny budezonidu.

Pozorovali sa zvýšenéplazmatickékoncentrácieazvýšenieúčinkovkortikosteroidovužienliečenýchestrogénmiaantikoncepčnýmisteroidmi, ale nepozoroval sa žiadnyefekt pri súčasnom užívaní budezoniduanízkychdávokkombinovanej perorálnej antikoncepcie.

Keďže funkcia nadobličiek môže byť potlačená, ACTH stimulačný test na diagnostiku insuficiencie hypofýzy môžeukazovať falošné výsledky (nízke hodnoty).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Výsledky prospektívnych epidemiologických štúdií a celosvetové postmarketingové skúsenosti nepoukazujú na zvýšené riziko kongenitálnych malformácií pri používaní inhalačného alebo intranazálneho budezonidu vo včasných štádiách gravidity. Podobne ako u iných liekov, aj pri podávaní budezonidu počas tehotenstva je potrebné zvážiť prínos liečby pre matku v porovnaní s rizikom pre plod.

Laktácia

Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Pri užívaní Rhinocortu v terapeutických dávkach sa však nepredpokladá žiadny vplyv na dojčené dieťa. Rhinocort sa môže užívať počas laktácie.


Udržiavacia liečbainhalačnýmbudezonidom(200alebo 400 µgdvakrátdenne)u dojčiacichžien s astmou vedie kzanedbateľnejsystémovejexpozíciibudezoniduudojčenýchdetí.


Vo farmakokinetickej štúdii bola odhadovanádenná dávkapre dojčené dieťa0,3 % z dennejdávkypodanejmatkepre obidve denné dávky priemernáplazmatickákoncentráciabola udojčených detí odhadnutá na1/600koncentráciepozorovanej vplazmematkyzapredpokladukompletnej perorálnej biologickej dostupnosti u dieťaťa.Koncentrácie budezoniduvplazme dojčených detíboli nižšia, akojelimit kvantifikácie.


Na základe údajov o inhalačne podávanom budezonideaskutočnosti, žebudezonidvykazuje lineárne farmakokinetickévlastnosti vintervaloch terapeutických dávokponazálnom, inhalačnom, perorálnoma rektálnom podaní, je pri terapeutických dávkach budezonidu očakávaná nízka expozícia dojčaťu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rhinocort Aqua neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Výskyt

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Okamžité a oneskorené hypersenzitívne reakcie, zahrňujúce urtikáriu, vyrážky, dermatitídu, angioedém a pruritus.


Veľmi zriedkavé

Anafylaktická reakcia.

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé

Znaky a symptómy systémových účinkov kortikosteroidu, zahrňujúce supresiu funkcie nadobličiek a spomalenie rastu.

Poruchy oka

Neznáme

Katarakta, glaukóm.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Hemoragická sekrécia a epistaxa.
Nazálna iritácia.


Veľmi zriedkavé

Ulcerácie mukóznej membrány.
Perforácia nosového septa.
Dysfónia.


Systémové účinky sa môžu objaviť pri inhalačných kortikosteroidoch, čiastočne pri vysokých dávkach predpísaných pri dlhodobom užívaní.


U detí liečených intranazálnymi steroidmi bolo hlásené spomalenie rastu. Vzhľadom narizikospomalenia rastu udetí sa rastmonitorovať, ako je opísanévčasti4.4.


4.9 Predávkovanie


Neočakáva sa, že by akútne predávkovanie, dokonca i vysoké dávky lieku Rhinocort Aqua, predstavovalo klinické problémy. Ak sa Rhinocort Aqua podáva dlhodobo vo vysokých dávkach, môžu sa vyskytnúť systémové účinky glukokortikoidov ako hyperkorticizmus a supresia nadobličiek.


5. Farmakologickévlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:glukokortikosteroidy, ATC kód:R01AD05


Budezonid je glukokortikoid so silným lokálne protizápalovým účinkom. Presný mechanizmus účinku glukokortikoidov v liečbe rinitídy nie je známy. Dôležitú úlohu pravdepodobne zohráva protizápalový účinok, zahrňujúci inhibíciu uvoľňovania mediátorov zápalového procesu a inhibíciu imunitných reakcií sprostredkovanú cytokinínmi. Účinnosť budezonidu, stanovovaná ako afinita ku glukokortikoidným receptorom, je asi 15 - krát vyššia v porovnaní s prednizolónom.

Profylaktické podávanie budezonidu pred nosovým podráždením pôsobí ochranne proti migrácii eozinofilov a precitlivenosti. Pri dodržaní odporúčaného dávkovania Rhinocortu Aqua nevyvoláva klinicky významné zmeny bazálnej koncentrácie kortizolu v plazme, ani zmeny v koncentrácii kortizolu po stimulácii ACTH. U zdravých dobrovoľníkov však bolo pozorované po krátkodobom podávaní lieku Rhinocort Aqua dávkovo závislé zníženie koncentrácie kortizolu v plazme a v moči.

V klinických štúdiách nebola zistená dávkovo závislá odpoveď u detí so sezónnou alebo celoročnou alergickou nádchou alebo u dospelých s celoročnou alergickou nádchou.

Vazomotorická rinitída (nealergická rinitída) nebola dokumentovaná u lieku Rhinocort Aqua v dávkach 32 a 64 µg.


Deti a dospievajúci


Klinická účinnosť


TerapeutickáúčinnosťRhinocortuAquabolahodnotenápre niekoľkotisícdospelýchadetí.Vo väčšineštúdiíbol RhinocortAquav dávkach 32256µgpodávaný nazálnejedenkrát denne. PríkladyreprezentatívnychštúdiíhodnotiacichužívanieRhinocortuAquanaliečbusezónnej a celoročnej alergickej nádchy u detíuvedené nižšie.Primárnymukazovateľomúčinnosti bolokombinovanéskórenazálnychsymptómov(combined nasal symptoms score, CNSS), čo jesúčetjednotlivých skóretrochnazálnychsymptómov(kongescia, výtokz nosaakýchanie, každýhodnotenýnastupnici0 - 3).


Sezónna alergická nádcha

V 2-týždňovej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, paralelnej štúdii bola hodnotná účinnosť a bezpečnosť Rhinocortu Aqua 16, 32 a 64 µg užívaného raz denne u 400 detí (vo veku 2 až 5 rokov) s alergickou nádchou (sezónnou alebo celoročnou). Došlok výraznémuzníženiuvýchodiskovéhoCNSSvovšetkých liečených skupinách, vrátaneplaceba.RozdielmedziRhinocortomAqua 64µgaplacebomnebolštatistickyvýznamný.


Celoročná alergická nádcha

V 6-týždňovej randomizovanej,dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, paralelnej štúdii bola hodnotená účinnosť a bezpečnosť Rhinocortu Aqua 128 µg užívaného raz denne u 202 detí (vo veku 6 až 16 rokov) s celoročnou alergickou nádchou. Primárnymi ukazovateľmiúčinnosti boliCNSSa hodnoty meraní vrcholového nazálneho inspiračného prietoku (peak nasal inspiratory flow, PNIF). RhinocortAquazlepšil CNSSaPNIF štatistickyvýznamne viac ako placebo.NástupúčinkuRhinocortuAquabol12hodínpoprvej dávkepreCNSSa 48hodín prePNIF.

Klinickábezpečnosť

Vrandomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej narast, po 6-mesačnom východiskovom období dostávalo 229pre-pubertálnych detí voveku 4až 8rokov RhinocortAqua64µgraz denne aleboplacebo 12mesiacov. Vtejto štúdii po12mesiacoch liečby bolarýchlosťrastuv skupine s Rhinocortom Aquaa v skupine splacebompodobná: priemerný rozdielv rýchlostirastu (placebo-Rhinocort Aqua) bol 0,27cm/rok(95 % intervalspoľahlivosti: – 0,070,62).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Systémová dostupnosť budezonidu z lieku Rhinocort Aqua je 33 % odmeranej dávky. Kinetika v klinicky relevantných dávkach je závislá od dávky. Systémový klírensbudezonidu je približne 0,5l/minu4-6ročnýchdetí sastmou. Na1 kgtelesnejhmotnostije klírens u detí približneo 50 % vyšší akoudospelých.U detí sastmou je terminálnypolčasbudezonidu poinhaláciipribližne2,3hodiny, čo je približne rovnaké akouzdravýchdospelých.

Maximálna plazmatická koncentrácia po podaní 256 µg budezonidu vo forme lieku Rhinocort Aqua je u dospelých 0,64 nmol/l a je dosiahnutá v priebehu 0,7 hodín. AUC (plocha pod krivkou) po podaní

256 µg budezonidu vo forme lieku Rhinocort Aqua je u dospelých 2,7 nmol/h/l a u detí 5,5 nmol/h/l, čo poukazuje na vyššiu celkovú expozíciu glukokortikoidom u detí.


Distribúcia a metabolizmus

Budezonid má distribučný objem asi 3 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je 85 – 90 %.


Biotransformácia

Budezonid podlieha pri prvej pasáži pečeňou extenzívnej biotransformácii (asi 90 %) na metabolity s nízkou glukokortikoidnou aktivitou. Glukokortikoidná aktivita hlavných metabolitov 6-β-hydroxybudezonidua 16α-hydroxyprednizolónu je menej ako 1 % aktivity budezonidu. Metabolizmus budezonidu je priamo sprostredkovaný enzýmom CYP3A, ktorý patrí do skupiny enzýmov príbuzných s cytochrómom P450. Budezonid nepodlieha lokálnemu metabolizmu v nose.


Eliminácia

Budezonid je eliminovaný po metabolizácii, ktorá je katalyzovaná hlavne enzýmom CYP3A4.

Metabolity budezonidu sa vylučujú v nezmenenej alebo konjugovanej forme prevažne obličkami.

V moči nebol zistený nezmenený budezonid. Budezonid má rýchly systémový klírens (0,9 - 1,4 l/min)

a plazmatický polčas po intravenóznom podaní je priemerne 2 až 3 hodiny.


Linearita

Kinetika budezonidu je v dávkach používaných v klinickej praxi závislá na dávke.


Deti a dospievajúci

V klinicky odporúčaných dávkach je farmakokinetika budezonidu dávkovo závislá a plazmatická expozícia koreluje s hmotnosťou pacienta. Pri stanovení pediatrickej dávky má byť táto skutočnosť braná do úvahy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky štúdií akútnej, subakútnej a chronickej toxicity ukázali, že systémové účinky budezonidu, napr. znížený prírastok telesnej hmotnosti, atrofia lymfatických tkanív a kôry nadobličiek, sú menej závažné, alebo podobné ako účinky pozorované po podávaní iných glukokortikosteroidov.

Hodnotením v šiestich odlišných testovacích systémoch budezonid nevykazoval žiadne mutagénne alebo klastogénne účinky.

Zvýšená incidencia gliómov mozgu, ktorá sa opísala u samcov potkanov v jednej štúdii karcinogenity, sa v opakovanej štúdii nepotvrdila: incidencia gliómov v jednotlivých testovaných skupinách, ktoré dostávali liečivo (budezonid, prednizolón, triamcinolón acetonid), sa nelíšila od kontrolných skupín.

Zmeny na pečeni (primárne hepatocelulárne novotvary), ktoré sa zistili u samcov potkanov v pôvodnej štúdii karcinogenity, boli v opakovanej štúdii znovu dokumentované. Tieto účinky s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia s receptorovým účinkom a predstavujú teda účinok tejto triedy látok.

Dostupné klinické skúsenosti nenasvedčujú tomu, že by budezonid alebo iné glukokortikosteroidy vyvolávali gliómy mozgu alebo primárne hepatocelulárne novotvary u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum, glucosum, polysorbatum 80, dinatrii edetas, kalii sorbas, acidum hydrochloricum, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C, chráňte pred mrazom.

Po použití vždy pevne zatvorte aplikátor hnedým ochranným krytom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaštička z hnedého skla, dávkovací ventil, nosový aplikátor s krytom z plastickej hmoty, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.


Veľkosť balenia:

Rhinocort Aqua 32 µg/dávka: 1 x 120 dávok

Rhinocort Aqua 64 µg/dávka: 1 x 120 dávok


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Pred prvým použitím lieku Rhinocort Aqua je nutné poučiť pacienta o správnom spôsobe aplikácie lieku.

Pred prvou aplikáciou je nutné potriasť fľaštičkou a vystrieknuť niekoľkokrát do vzduchu (5 až 10), aby sa vytvorila rovnomerná aerodisperzia. Ak sa liek nepodáva denne, potom je potrebné pred každou ďalšou aplikáciou vystrieknuť do vzduchu iba jedenkrát, aby sa naplnila pumpička.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


8. Registračné číslA


Rhinocort Aqua 32 µg/dávka: 69/0490/97-S

Rhinocort Aqua 64 µg/dávka: 69/0544/12-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 4.11.1997

Dátum posledného predĺženia: 10.4.2007/bez časového obmedzenia


10. Dátum poslednej revízie textu


December 2012

7

Rhinocort Aqua 64 µg/dávka