+ ipil.sk

Rhophylac 300 mikrogramov/2 mlPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01596


Písomná informácia pre používateľa


Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml

Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Ľudský anti-D imunoglobulín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rhophylac 300 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rhophylac 300

3. Ako používať Rhophylac 300

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rhophylac 300

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rhophylac 300 a na čo sa používa


Čo je Rhophylac 300?

Tento liek je injekčný roztok pripravený na použitie, pretože sa dodáva v naplnenej injekčnej striekačke. Roztok obsahuje špeciálne bielkoviny, izolované z ľudskej krvnej plazmy. Tieto bielkoviny patria do triedy "imunoglobulínov", nazývaných tiež protilátky. Liečivom Rhophylacu 300 je špeciálna protilátka, ktorá sa volá "anti-D (Rh) imunoglobulín". Táto protilátka pôsobí proti Rhesus faktoru typu D.


Čo je Rhesus faktor typu D?

Rhesus faktor je špeciálny faktor ľudských červených krviniek. Asi 85% populácie má tzv. Rhesus faktor typu D (skratka "Rh(D)"). Títo ľudia sa volajú Rh(D)-pozitívni. Ľudia, ktorí nemajú Rhesus faktor typ D sa volajú Rh(D)-negatívni.


Čo je anti-D (Rh) imunoglobulín?

Anti-D (Rh) imunoglobulín je protilátka, ktorá pôsobí proti Rhesus faktoru typu D a je tvorená imunitným systémom človeka. Ak Rh(D)-negatívna osoba dostane Rh(D)-pozitívnu krv, jej imunitný systém rozpozná Rh(D)-pozitívne krvinky ako "cudzie" jej telu a bude sa pokúšať zneškodniť ich. Imunitný systém si na tento účel začne tvoriť špecifické protilátky proti Rhesus faktoru typu D. Tento proces sa volá "imunizácia" a zvyčajne trvá určitý čas (2–3 týždne). Preto sa Rh(D)-pozitívne červené krvinky nezničia hneď pri prvom kontakte a zvyčajne ani nevidno žiadne znaky alebo príznaky. Ak však tá istá Rh(D)-negatívna osoba dostane po druhý raz Rh(D)-pozitívnu krv, protilátky sú už "pripravené" a imunitný systém okamžite zneškodní cudzie červené krvinky.

Ako pôsobí Rhophylac 300

Ak sa Rh(D)-negatívnej osobe podá dostatočné množstvo ľudského anti-D (Rh) imunoglobulínu, možno zamedziť imunizácii proti Rhesus faktoru typu D. Preto sa musí liečba Rhophylacom 300 začať pred alebo dostatočne včas po prvom kontakte s Rh(D)-pozitívnymi krvinkami. Anti-D (Rh) imunoglobulíny obsiahnuté v tomto lieku potom okamžite zneškodnia cudzie Rh(D)-pozitívne červené krvinky. Imunitný systém človeka tak nebude nútený tvoriť vlastné protilátky.


Na čo sa používa Rhophylac 300

Tento liek sa používa v dvoch rôznych situáciách:


A) Ak ste tehotná a máte faktor Rh(D)-negatívny a čakáte dieťa, ktoré má faktor Rh(D)-pozitívny

V tomto osobitnom prípade môžete byť imunizovaná tým, že červené krvinky vášho dieťaťa prejdú do vášho krvného obehu. Ak sa tak stane, prvé dieťa zvyčajne nie je postihnuté a je úplne zdravé. Avšak pri ďalšom Rh(D)-pozitívnom dieťati by matkine protilátky zničili červené krvinky dieťaťa už počas tehotenstva. To môže viesť ku komplikáciám u dieťaťa, vrátane jeho smrti.


Ako Rh(D)-negatívna tehotná žena môžete dostávať anti-D (Rh) imunoglobulíny v nasledovných situáciách:


 • ak čakáte alebo ste práve porodili Rh(D)-pozitívne dieťa;

 • ak ste potratili Rh(D)-pozitívne dieťa (potrat, hroziaci potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva);

 • ak sa objavia závažné komplikácie v tehotenstve (mimomaternicové tehotenstvo alebo mola hydatidóza);

 • ak je pravdepodobné, že červené krvinky vášho dieťaťa prešli do vášho krvného obehu (transplacentárne krvácanie po predpôrodnom krvácaní). To sa môže stať napríklad vtedy, keď počas tehotenstva krvácate z pošvy (vaginálne krvácanie);

 • ak váš lekár musí vykonať určité vyšetrenia za účelom zistenia, či plod nie je poškodený (amniocentéza alebo choriónová biopsia);

 • ak sa váš lekár alebo pôrodná asistentka musia pokúsiť zvonku zmeniť polohu vášho dieťaťa (napr. vonkajšie otočenie dieťaťa alebo iné manipulačné pôrodnícke úkony);

 • ak ste mali úraz so zranením žalúdka alebo vnútorností (abdominálna trauma).


B) Ak ste Rh(D)-negatívna dospelá osoba, dieťa alebo dospievajúci (0 – 18 rokov), ktorá náhodne infúziou (transfúziou) dostala Rh(D)-pozitívnu krv (chybná transfúzia). Týka sa to tiež iných krvných produktov obsahujúcich Rh(D)-pozitívne červené krvinky.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rhophylac 300


Prečítajte si pozorne túto časť. Vy a váš lekár vezmite na vedomie poskytnuté informácie skôr, ako začnete používať tento liek.


Nepoužívajte Rhophylac 300

 • ak ste alergický (precitlivený) na ľudské imunoglobulíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Pred liečbou informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru o všetkých liekoch, ktoré ste dosiaľ neznášali.


 • Nesmiete dostať injekcie do svalu, ak trpíte závažným znížením počtu krvných doštičiek(trombocytopénia) alebo nejakou inou závažnou poruchou zrážavosti krvi.

 • Pred liečbou, prosím, informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál, ak sa vás týka niečo z uvedeného. V takomto prípade vám možno podať tento liek iba injekciou do žily.


Upozornenia a opatrenia

 • Predtým, ako začnete používať Rhophylac 300, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


 • Na ochranu Rh(D)-negatívnej ženy po pôrode Rh(D)-pozitívneho dieťaťa sa tento liek podáva vždy matke, nie novorodencovi.

 • Tento liek nie je určený na použitie u Rh(D)-pozitívnych osôb.


Kedy je nutné podávanie prerušiť

 • Rhophylac 300 môže vyvolať reakcie z precitlivenosti (alergického typu). Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ako napríklad náhly pokles krvného tlaku alebo sa môže vyvinúť šok (pozri tiež časť 4 "Možné vedľajšie účinky"), aj keď ste už skôr dostali ľudské imunoglobulíny a znášali ste ich dobre.

 • Informujte ihneď svojho lekára alebo zdravotnú sestru ak sa takéto reakcie vyskytnú. On alebo ona prerušia podávanie lieku a budú vás liečiť podľa povahy a závažnosti vedľajšieho účinku.


Váš lekár alebo zdravotná sestra budú mimoriadne starostliví

 • Ak máte nízke hladiny imunoglobulínov typu IgA, je väčšia pravdepodobnosť, že sa môže vyskytnúť reakcia z precitlivenosti.

 • Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak máte nízke hladiny IgA. On alebo ona potom dôkladne zváži prínos liečby týmto liekom oproti zvýšenému riziku reakcií z precitlivenosti.

 • Ak ste po nekompatibilnej transfúzii liečený týmto liekom, môžete dostať pomerne veľké množstvo lieku (až 3000 mikrogramov, čo zodpovedá 20 ml alebo 10 injekčným striekačkám). V tomto prípade dôjde k tzv. hemolytickej reakcii. Vyplýva to zo zámeru zničiť cudzie Rh (D) pozitívne červené krvinky. Z tohto dôvodu budete starostlivo sledovaný vašim ošetrujúcim lekárom alebo zdravotnou sestrou a možno bude potrebné urobiť špeciálne krvné testy.

 • Ak je váš index telesnej hmotnosti (BMI) väčší alebo sa rovná 30 (vypočíta sa vydelením telesnej hmotnosti druhou mocninou vašej výšky), injekcia Rhophylacu 300 do svalu nemusí byť účinná. V takom prípade lekár alebo zdravotná sestra zváži podanie injekcie do žily.


Informácia o bezpečnosti s ohľadom na infekcie

Tento liek sa vyrába z ľudskej krvnej plazmy (to je tekutá zložka krvi).

Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy sa vykonáva rad opatrení na zamedzenie prenosu infekcií na pacientov. K nim patrí

 • starostlivý výber darcov krvi a plazmy na zaistenie vylúčenia osôb s rizikom prenosu infekcií

 • testovanie každého odberu a zmiešanej plazmy na prítomnosť vírusov/infekcií,

 • pri spracovaní krvi a plazmy zaradenie takých krokov, ktoré môžu inaktivovať alebo odstrániť vírusy.

Napriek týmto opatreniam nemožno úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie pri podávaní liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to tiež pre dosiaľ neznáme alebo novoobjavené vírusy alebo iné typy infekcií.


Prijaté opatrenia sa považujú za účinné proti obaleným vírusom, ako je napr. ľudský vírus imunitnej nedostatočnosti (HIV, vírus AIDS), vírus hepatitídy typu B a hepatitídy typu C.

Opatrenia môžu mať iba obmedzenú účinnosť proti neobaleným vírusom, ako je vírus hepatitídy typu A a parvovírus B19.

Imunoglobulíny sa nespájajú s prenosom infekcií hepatitídy typu A alebo parvovírus B19, pretože protilátky proti týmto infekciám, ktoré liek obsahuje, sú ochranou.


Dôrazne sa odporúča, aby sa zakaždým, keď dostanete dávku Rhophylacu 300, zaznamenal názov a číslo šarže lieku, aby sa zachovala informácia o výrobnej šarži lieku.


Krvné testy

Ak vy alebo vaše novonarodené dieťa máte zmenené krvné testy (sérologické testy), informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, že ste boli liečení Rhophylacom 300.

Po použití tohto lieku, môžu sa výsledky niektorých krvných testov (sérologické vyšetrenie) prechodne zmeniť. Ak ste ako matka pred pôrodom dostali tento liek, môžu byť u vášho novonarodeného dieťaťa výsledky niektorých krvných testov tiež zmenené.


Iné lieky a Rhophylac 300

 • Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Platí to aj na lieky dostupné bez lekárskeho predpisu.


Očkovania

 • Pred začiatkom liečby informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak ste boli zaočkovaný v posledných 2–4 týždňoch.

Informujte aj lekára, ktorý vás očkuje po liečbe. Ten si môže potom naplánovať overenie účinnosti vášho očkovania.


Tento liek môže oslabiť účinnosť očkovania živými vírusovými vakcínami, napr. proti osýpkam, mumpsu, ružienke (German measles). Takéto očkovania sa preto nemajú vykonávať 3 mesiace po podaní poslednej dávky Rhophylacu 300.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tento liek sa používa v tehotenstve alebo krátko po pôrode.

Imunoglobulíny sú vylučované do materského mlieka. V klinických skúšaniach dostalo 432 matiek tento liek pred pôrodom a 256 z nich znova po pôrode a u ich detí neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepredpokladajú sa žiadne účinky Rhophylacu 300 na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Rhophylac 300 obsahuje sodík

Tento liek obsahuje až 11,5 mg (0,5 mmol) sodíka v jednej injekčnej striekačke. Váš lekár alebo zdravotná sestra to majú zohľadniť, ak ste na kontrolovanej sodíkovej diéte.


3. Ako používať Rhophylac 300


Tento liek podáva lekár alebo zdravotná sestra do svalu alebo do žily. Váš lekár rozhodne, koľko Rhophylacu 300 dostanete a určí vhodnú cestu podávania.

Napríklad, ak váš index telesnej hmotnosti (BMI) je väčší alebo sa rovná 30, on/ona budú podávať tento liek skôr priamo do žily (pozri tiež časť 2).

Pred použitím sa má naplnená injekčná striekačka zohriať na teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu. Každá injekčná striekačka sa má použiť iba pre jedného pacienta (aj vtedy, ak v nej zostane trochu lieku).


Ak použijete viac Rhophylacu 300, ako máte

Dôsledky predávkovania nie sú známe.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Takéto vedľajšie účinky sa môžu prejaviť aj vtedy, keď ste už niekedy dostali ľudské imunoglobulíny a dobre ste ich znášali.


Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) sa vyskytli zriedkavo (vyskytli sa u 1 až 10 pacientov z 10 000). Môžu sa vyskytnúť prvé príznaky ako sú drobné svrbiace pupence (žihľavka) alebo vyrážka po celom tele (generalizovaná žihľavka). Tieto sa môžu rozvinúť do alergickej/anafylaktickej reakcie, ako sú prudký pokles krvného tlaku alebo šok (napr. môžete mať pocit nevoľnosti, závraty, ťažobu pri postavení sa, pocit studených rúk a nôh, pocit zrýchlenej činnosti srdca alebo bolesti na hrudníku, tlak v hrudníku, sipot alebo máte rozmazané videnie), aj keď sa nevyskytli žiadne príznaky precitlivenosti po predchádzajúcom podaní.

Informujte ihneď svojho lekára alebo zdravotnú sestru ak spozorujete takéto reakcie pri podávaní Rhophylacu 300. On alebo ona rozhodnú o ukončení podávania a začnú s vhodnou liečbou.


Ak ste dostali tento liek injekciou do svalu, môžete pocítiť bolesť a citlivosť v mieste podania injekcie.


Nasledovné vedľajšie účinky boli menej časté (vyskytli sa u 1 až 10 pacientov z 1000):

 • horúčka a zimnica (triaška),

 • celkový pocit nepohody (slabosť),

 • bolesť hlavy,

 • kožné reakcie, začervenanie kože (erytém), svrbenie (pruritus).


Nasledovné vedľajšie účinky boli zriedkavé (vyskytli sa u 1 až 10 pacientov z 10 000):

 • nevoľnosť a/alebo vracanie,

 • nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • rýchly srdcový rytmus alebo počet pulzov (tachykardia),

 • bolesť kĺbov (artralgia),

 • problémy s dýchaním (dyspnoe),

 • reakcia v mieste vpichu.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rhophylac 300


 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Uchovávajte v chladničke (2C 8C).

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale (v utesnenom plastovom obale) na ochranu pred svetlom.

 • Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok je zakalený alebo obsahuje častice.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie. Uvedený je na škatuli a na injekčnej striekačke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rhophylac 300 obsahuje

 • Liečivo je ľudský anti-D (Rh) imunoglobulín (protilátky typu IgG proti tzv. Rhesus faktoru typu D).

 • Ďalšie zložky sú ľudský albumín, glycín, chlorid sodný a voda na injekciu.

 • Liek obsahuje maximálne 30 mg/ml bielkovín z ľudskej plazmy, z čoho je 10 mg/ml ľudský albumín ako stabilizátor. Najmenej 95% zvyšnej plazmy sú ľudské imunoglobulíny (protilátky) typu IgG. Rhophylac 300 neobsahuje viac ako 5 mikrogramov/ml ľudských imunoglobulínov (protilátky) typu IgA.


Ako vyzerá Rhophylac 300 a obsah balenia

Tento liek je číry alebo mierne perleťovo trblietavý, bezfarebný alebo bledožltý injekčný roztok. Dodáva sa v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke s 2 ml roztoku obsahujúceho 1 500 IU (300 mikrogramov) anti-D imunoglobulínu.


Rhophylac 300 je dostupný v jednodávkovom balení, ktoré obsahuje 1 naplnenú injekčnú striekačku a 1 injekčnú ihlu, spolu zabalené v jednom blistri (číry plastový obal potiahnutý papierovou fóliou) alebo v multibalení s 5 jednodávkovými baleniami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.7Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01596


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje:

1 500 IU (300 mikrogramov) ľudského anti-D imunoglobulínu.

Jeden ml obsahuje 750 IU (150 mikrogramov) ľudského anti-D imunoglobulínu.


Liek obsahuje maximálne 30 mg/ml proteínov ľudskej plazmy, z toho 10 mg/ml je ľudský albumín ako stabilizátor. Najmenej 95% ostatných proteínov plazmy sú IgG.


Rozdelenie podtried IgG (priemerné hodnoty):

IgG1 ........84,1 %

IgG2 ........7,6 %

IgG3 ........8,1 %

IgG4 ........1,0%

Obsah IgA nie je viac ako 5 mikrogramov/ml.


Pomocné látky so známym účinkom:

Maximálny obsah sodíka je 11,5 mg (0,5 mmol) v jednej injekčnej striekačke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Roztokječíryaleboslabo opaleskujúciabezfarebnýalebobledožltý.

Rhophylacosmolalitunajmenej 240mosmol/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Prevencia Rh(D) imunizácie u Rh(D) negatívnych žien


Predpôrodnáprofylaxia

Plánovaná predpôrodnáprofylaxia

Predpôrodná profylaxia pri nasledujúcich komplikáciách v tehotenstve, ako sú:

Potrat / hroziaci potrat, mimomaternicové tehotenstvo alebo hydatidózna móla, vnútromaternicové úmrtie plodu (IUFD), transplacentárne krvácanie (TPH) vychádzajúceho z ante-partum krvácania (APH), amniocentéza, choriová biopsia, pôrodnícke manipulačné zákroky, napr. obrátenie plodu, invazívne zákroky, kordocentéza, tupé poranenie brucha alebo chirurgický zákrok na plode.


Popôrodnáprofylaxia

Pôrod Rh(D) pozitívneho (D, Dslabé, Dčiastočné) novorodenca.


Liečba Rh(D) negatívnych dospelých, detí a dospievajúcich (0 – 18 rokov) po inkompatibilných transfúziách Rh(D) pozitívnej krvi alebo iných produktov s obsahom erytrocytov, napr. koncentrát krvných doštičiek.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie anti-D imunoglobulínu sa stanovuje v závislosti na úrovni expozície Rh (D) - pozitívnych červených krviniek a na základe poznatkov, že 0,5 ml Rh (D)-koncentrátu pozitívnych červených krviniek alebo 1 ml Rh (D)-pozitívnej krvi sa neutralizuje približne 10 mikrogramami (50 IU) anti - D imunoglobulínu.


Na základe klinických štúdií vykonaných s Rhophylacom sa odporúčajú nasledovné dávky.

Pre konkrétne podrobnosti štúdie pozri časť 5.1.
Dávku a schému dávkovania pre ľudský anti-D imunoglobulín na intramuskulárne a intravenózne použitie je nutné zvážiť a riadiť sa odporúčanými smernicami.


Prevencia Rh(D) imunizácie u Rh(D) negatívnych žien


 • Predpôrodná profylaxia: Odporúčaná dávka je jednorazová dávka 300 mikrogramov (1 500 IU) podaná intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou

 • Plánovaná predpôrodná profylaxia: Jedna dávka 300 mikrogramov v 28. až 30. týždni tehotenstva.

 • Predpôrodná profylaxia pri komplikáciách v tehotenstve: Jedna dávka 300 mikrogramov má byť podaná ihneď avšak najneskôr do 72 hodín a v prípade potreby zopakovať v 6 - 12 týždňových intervaloch počas tehotenstva.

 • Popôrodná profylaxia: Pri intravenóznom podaní je dostatočná dávka 200 mikrogramov (1 000 IU). Pri intramuskulárnom podaní sa odporúča 200 mikrogramov (1 000 IU) až 300 mikrogramov (1 500 IU).

Pre popôrodnú profylaxiu sa má liek podať matke čo najskôr a do 72 hodín po pôrode Rh pozitívneho (D, Dslabé, Dčiastočné) novorodenca. Ak uplynulo viac ako 72 hodín, liek nemá byť vysadený, ale podaný čo najskôr.

Popôrodná dávka sa má ešte podať aj napriek vykonanej profylaxii pred pôrodom a to i v prípade, keď je možné preukázať zvyškovú aktivitu po predpôrodnej profylaxii v sére matky.


Pri podozrení na rozsiahlu fetomaternálnu hemorágiu (≥4 ml (0,7% – 0,8% žien)), napr. v prípade anémie plodu/novorodenca alebo vnútromaternicovom úmrtí plodu, musí sa jej rozsah stanoviť vhodnou metódou, napr. Kleihauer-Betkeho testom elúcie kyseliny na detegovanie fetal HbF alebo prietokovou cytometriou, ktorá špecificky identifikuje Rh (D) pozitívne bunky. Ďalšie dávky anti-D imunoglobulínu treba podávať spôsobom (10 mikrogramov alebo 50 IU) na 0,5 ml plodových červených krviniek.


Inkompatibilné transfúzie červených krviniek (RBCs)

Odporúčaná dávka je 20 mikrogramov (100 IU) anti-D imunoglobulínu na 2 ml transfúznej Rh(D) pozitívnej krvi alebo na 1 ml RBC koncentrátu. Vhodnú dávku treba stanoviť na základe konzultácie so špecialistom na transfúziu krvi. Po každých 48 hodinách je potrebné uskutočňovať následné testy na Rh D pozitívne červené krvinky a ďalej podávať anti-D, až pokiaľ sa Rh D pozitívne červené krvinky nevylúčia z cirkulácie.

V prípade rozsiahlejších inkompatibilných transfúzií postačuje maximálna dávka 3000 mikrogramov (15000 IU) nezávisle od toho, či je transfúzny objem väčší ako 300 ml Rh(D) pozitívnej krvi.

Odporúča sa použitie alternatívneho intravenózneho produktu, pretože sa ním primerané hladiny v plazme dosiahnu okamžite. Ak nie je k dispozícii žiadny intravenózny liek, veľká dávka sa má podávať intramuskulárne za obdobie niekoľkých dní.


Pediatrická populácia

Vzhľadom na to, že dávkovanie v prípade inkompatibilnej transfúzie závisí od objemu transfúzie Rh (D) pozitívnej krvi alebo koncentrátu erytrocytov, odporúčaná dávka u detí a dospievajúcich (0-18 rokov) neodlišuje sa od dospelých. Napriek tomu príslušná dávka sa má stanoviť po konzultácii s odborníkom na transfúziu krvi.


Spôsob podávania


Pri intravenóznom použití sa podáva pomalou injekciou.
Ak je potrebné podať vysoké dávky (> 2 ml u detí a > 5 ml u dospelých), odporúča sa podať ich v oddelených dávkach a na rôzne miesta.
Ak je intramuskulárne podanie kontraindikované (poruchy krvácania), musí sa Rhophylac podávať intravenózne.


Pacienti s nadváhou

U pacientov s indexom telesnej hmotnosti (BMI) ≥ 30 sa odporúča intravenózne podávanie (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na ľudské imunoglobulíny.

Intramuskulárna cesta podania je kontraindikovaná u osôb so závažnou trombocytopéniou alebo inými poruchami hemostázy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade použitia po pôrode je liek určený na podanie matke. Nesmie sa podávať novorodencovi.


Liek nie je určený na použitie u Rh(D) pozitívnych osôb, aniu osôbimunizovanýchantigénom Rh(D).


Pravéalergickéreakciezriedkavé, alealergickéreakcienaanti-D imunoglobulínusa môžu objaviť.


Rhophylac obsahuje malé množstvo IgA. Hoci anti-D imunuglobulín sa úspešne používa na liečenie pacientov s vyselektovaným nedostatkom IgA, pacienti s deficitom IgA majú potenciálne riziko na rozvoj protilátok proti IgA a anafylaktických reakcií po podaní krvných komponentov obsahujúcich IgA. Ošetrujúci lekár musí zvážiť benefit Rhophylacu proti potenciálnym rizikám hypersenzitívnych reakcií.


Zriedkavomôžeľudskýanti-D imunoglobulínspôsobiťpokleskrvnéhotlakusanafylaktickoureakciou, dokoncaaj upacientov, ktorípredchádzajúcu liečbuľudskýmimunoglobulínom tolerovali.


Symptómy reakcií alergickéhoaleboanafylaktickéhotypuvyžadujúokamžitéprerušeniepodávania injekcie. Vprípadešokuje nutnédodržiavaťštandardnélekárskepostupynaprotišokovú liečbu.


Pacienti dostávajúci inkompatibilnú transfúziu, ktorí dostávajú veľmi veľké dávky anti-D imunoglobulínu, musia byť monitorovaní klinicky a podľa biologických parametrov vzhľadom na riziko hemolytickej reakcie.

Dostupné sú informácie, že intramuskulárne podávanie Rhophylacu u pacientov s indexom telesnej hmotnosti (BMI) ≥ 30 je spojené s rizikom nedostatočnej účinnosti. Preto sa u pacientov s BMI ≥ 30 odporúča intravenózne podávanie.


Rhophylacobsahuje až11,5mg (0,5 mmol) sodíka v jednej injekčnej striekačke. Tento fakt sa má zohľadniť u pacientov s diétou s nízkym obsahom sodíka.


Informácia o bezpečnosti s ohľadom na prenosných pôvodcov nákazy

Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií vyplývajúcich z používania liekov pripravovaných z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú výber darcov, skríning individuálnych odberov a plazmatických poolov na špecifické markery infekcií a zaradenie účinných výrobných krokov na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť prenos pôvodcov infekčných ochorení pri podávaní liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to tiež pre doposiaľ neznáme alebo novoobjavené vírusy a iné patogény.


Podniknuté opatrenia sa považujú za účinné proti obaleným vírusom, ako sú vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV).

Môžu mať iba obmedzenú účinnosť proti neobaleným vírusom, ako je hepatitída A (HAV) a parvovírus B19.


Dostatočné klinické skúsenosti potvrdzujú, že nedochádza k prenosu hepatitídy A alebo parvovírus B19 imunoglobulínmi a tiež sa predpokladá, že obsah protilátok významne prispieva k protivírusovej ochrane.


Dôrazne sa odporúča, aby sa vždy po podaní Rhophylacu pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku, aby sa zachovala informácia v súvislosti s tým, ktorú výrobnú šaržu pacient dostal.


Interferenciasosérologickýmitestami

Popodaní injekcieimunoglobulínuprechodnevzrastú rôznepasívneprenesenéprotilátkyvkrvipacienta, čo môževiesťkfalošnepozitívnymvýsledkomsérologickýchtestov.


Pasívnyprenosprotilátokprotiantigénomerytrocytov, napríkladA, B, C, Dmôžeovplyvňovať niektorésérologickétestynaprotilátkyčervenýchkrviniek, napríkladantiglobulínovýtest(Coombsov 'test), najmäuRh(D) pozitívnych novorodencov, ktorýchmatkydostalipredpôrodnúprofylaxiu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Očkovanie so živýmioslabenýmivírusmi

Aktívnu imunizáciu živými vírusovými vakcínami (napr. osýpky, mumps alebo rubeola) treba odložiť o 3 mesiace po poslednom podaní anti-D imunoglobulínu, pretože môže byť oslabená účinnosť živých vírusových vakcín. Ak je potrebné podať anti-D-imunoglobulín v priebehu 2-4 týždňov po živých vírusových vakcínach, potom účinnosť takejto vakcinácie môže byť oslabená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita
S Rhophylacom neboli vykonané žiadne štúdie na zvieratách. Klinické skúsenosti s ľudským anti-D imunoglobulínom naznačujú, že žiadne škodlivé účinky na fertilitu nie je možné očakávať.


Gravidita

Tento liek je určený na použitie v gravidite.

V štúdii o lieku neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky u detí narodených 432 ženám, ktorým bol podávaný Rhophylac 300 mikrogramov antepartum.


Laktácia
Tento liek sa môže používať počas dojčenia.

Imunoglobuulíny sú vylučované do materského mlieka. V súvislosti s použitím lieku neboli v žiadnej štúdii hlásené nežiaduce účinky u detí narodených 256 ženám, u ktorých bolo popôrodné podanie Rhophylac 300 mikrogramov, ani u detí narodených 139 ženám, u ktorých bolo popôrodné podanie Rhophylac 200 mikrogramov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rhophylac nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Počas liečby sa z nežiaducich reakcií vyskytli precitlivenosť alebo alergické reakcie, ktoré môžu zriedkavo pokračovať náhlym poklesom krvného tlaku a anafylaktickým šokom, aj keď sa u pacienta po predchádzajúcom podávaní nevyskytli žiadne príznaky precitlivenosti.


Tabuľkovýprehľad nežiaducich účinkov

V klinických štúdiách na 592 pacientoch a z post-marketingových skúseností boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky. Nasledujúca súhrnná tabuľka je v súlade s klasifikáciou orgánových systémov (SOC a prednostne Termín Level).

Frekvencia bola hodnotená pomocou nasledujúcich kritérií: veľmi časté (≥ 1/10),
časté (≥ 1/100, <1/10), menej časté (≥ 1/1 000, <1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, <1/1 000),
veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Trieda orgánových systémov (SOC, MedDRA)

Nežiaduce účinky

Frekvencia ADR (MedDRA preferovaný výraz, PT)

Poruchy imunitného systému

hypersenzitivita
anafylaktický šok

Zriedkavé

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

tachykardia

Zriedkavé

Poruchy ciev

hypotenzia

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dýchavičnosť

Zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, vracanie

Zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

kožné reakcie, erytém, pruritus

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť kĺbov

Zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

horúčka, malátnosť, triaška


Menej časté

reakcia v mieste vpichu:

opuch, bolesť, erytém, indurácia, teplo, svrbenie, vyrážka


Zriedkavé


Spontánnehláseniaozávažnejintravaskulárnejhemolýze boli po intravenóznompodaníanti Dpacientkám s Rh(D) pozitívnou imunitnoutrombocytopenickoupurpurou(ITP). Hlásená bola hemolýza s následkom smrti. Presnáfrekvenciatýchtonežiaducichúčinkovnie jeznáma.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


Bezpečnosť, týkajúca sa prenosu agens, pozri časť 4.4.


4.9 Predávkovanie


Dôsledky predávkovania nie sú známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: imunoséra a imunoglobulíny: Anti-D (Rh) imunoglobulín.

ATC kód: J06BB01


Rhophylac obsahuje špecifické protilátky (IgG) proti Rh(D) antigénu ľudských erytrocytov. To môže tiež obsahovať protilátky proti antigénom Rh napr. anti-Rh protilátky C.


Počas gravidity a najmä v čase pôrodu erytrocyty plodu môžu prenikať do krvného obehu matky. Ak je žena Rh(D) negatívna a plod Rh(D) pozitívny, žena môže byť imunizovaná na Rh(D) antigén a môže vytvárať anti-Rh(D) protilátky, ktoré prechádzajú placentou a môžu spôsobiť hemolytické ochorenie novorodenca. Pasívna imunizácia anti-D imunoglobulínom zabráni imunizácii proti Rh(D) vo viac ako 99% prípadoch za predpokladu, že sa podá postačujúca dávka anti-D imunoglobulínu dostatočne včas po expozícii Rh(D) pozitívnych červených krviniek plodu.


Mechanizmus, ktorým anti-D imunoglobulín potláča imunizáciu voči Rh(D) pozitívnym erytrocytom, nie je známy. Supresia môže súvisieť s odstránením erytrocytov z obehu skôr ako dosiahnu imunokompetentné miesta alebo môže byť dôsledkom komplexnejších mechanizmov, vrátane rozpoznania cudzieho antigénu alebo prezentácie antigénu vhodnými bunkami na vhodných miestach za prítomnosti alebo absencie protilátky.


U Rh(D) negatívnych zdravých mužských dobrovoľníkov spôsobilo ako intravenózne, tak aj intramuskulárne podanie 200 mikrogramov (1 000 IU) Rhophylacu, uskutočnené 48 hodín po injekcii 5 ml Rh(D) pozitívnych erytrocytov, takmer úplné vymiznutie Rh(D) pozitívnych erytrocytov počas 24 hodín. Zatiaľ čo intravenózne podanie Rhophylacu vyvolalo okamžitý začiatok ústupu erytrocytov, nástup eliminácie erytrocytov po intramuskulárnom podaní bol oneskorený, pretože anti-D IgG sa musel najprv absorbovať z miesta podania injekcie. Po intravenóznom podaní Rhophylacu vymizlo za 2 hodiny priemerne 70% injikovaných erytrocytov. Po intramuskulárnom podaní sa podobný stupeň klírensu erytrocytov nameral po 12 hodinách.


Okrem toho je účinnosť, bezpečnosť a farmakokinetika Rhophylacu potvrdená výsledkami troch klinických štúdií uskutočnených na pacientoch. Rhophylac 200 mikrogramov (1 000 IU) sa po pôrode podával podľa protokolu 139 pacientkam. Rhophylac 300 mikrogramov (1 500 IU) sa podával pred pôrodom podľa protokolu 446 pacientkam a 256 pacientkam po pôrode. U žiadnej z pacientok zaradených do týchto štúdií sa nevyvinuli protilátky proti Rh(D) antigénu.


Neuskutočnili sa klinické štúdie s Rhophylacom v dávkach nižších ako 200 mikrogramov

(1 000 IU).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť ľudského anti-D imunoglobulínu na intravenózne podanie je kompletná a okamžitá. IgG je rýchlo distribuovaný medzi plazmou a extravaskulárnou tekutinou.


Ľudský anti-D imunoglobulín podaný intramuskulárne je pomaly absorbovaný do obehu príjemcu a dosiahne maximálne sérové hladiny s oneskorením 2-3 dní.


Ľudský anti-D imunoglobulín má biologický polčas v obehu asi 3-4 týždne. Tento polčas sa môže líšiť od pacienta k pacientovi.


IgG a IgG komplexy sa odbúravajú v bunkách retikuloendoteliálneho systému.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii relevantné predklinické údaje o anti-D imunoglobulíne. Testovanie po opakovanom podávaní a štúdie embryo-fetálnej toxicity sa nevykonali a nie sú uskutočniteľné vzhľadom na indukciu protilátok a interferenciu s protilátkami. Neskúmal sa potenciál mutagénnych účinkov imunoglobulínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ľudský albumín

Glycín

Chlorid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2C – 8C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte (v originálnom blistrovom balení) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


2 ml injekčného roztoku naplneného v injekčnej striekačke (sklo typ I) s 1 injekčnou ihlou v 1 balení alebo v multibalení, ktoré obsahuje 5 jednodávkových balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzaniesliekom


Rhophylac sa pred použitím má zohriať na teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu.

Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú častice.

Na jednorazové použitie (jedna injekčná striekačka – jeden pacient).

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0397/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.novembra 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. septembra 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 20148Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml