+ ipil.sk

Rilmenidin Teva 1 mgPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2010/01938


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rilmenidin Teva 1 mg

Tablety

Rilmenidín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rilmenidin Teva a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Rilmenidin Teva

3. Ako užívať Rilmenidin Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rilmenidin Teva

6. Ďalšie informácie1. Čo je Rilmenidin Teva a na čo sa používa


Rilmenidin Teva je antihypertenzívum (liek proti vysokému krvnému tlaku), ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Používa sa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku).


2. Skôr ako užijete Rilmenidin Teva


Neužívajte Rilmenidin Teva

- keď ste alergický (precitlivený) na rilmenidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek obsiahnutých v Rilmenidine Teva.

- keď trpíte závažnou depresiou.

- keď máte závažné zlyhanie obličiek.


Ak máte akékoľvek otázky, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rilmenidinu Teva

- Vaša liečba sa nesmie náhle prerušiť, ale musí sa ukončovať postupným znižovaním Vašej dávky.

- Počas užívania tohto lieku Vás Váš lekár musí pravidelne kontrolovať.

- Ak máte závažné zlyhanie obličiek, povedzte to svojmu lekárovi.

- Počas užívania tohto lieku sa vyvarujte pitia alkoholu.

- Tento liek sa spravidla nesmie používať v prípade srdcového zlyhania liečeného betablokátormi.


Ak máte akékoľvek otázky, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a obzvlášť lieky obsahujúce alkohol alebo betablokátory na liečbu srdcového zlyhania, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Rilmenidinu Teva s jedlom a nápojmi

Počas liečby sa neodporúča piť alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, neužívajte Rilmenidin Teva.

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri užívaní tohto lieku je možné riziko vzniku ospalosti.


3. ako užívať rilmenidin Teva


Dávkovanie/Dĺžka liečby

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 tableta jedenkrát denne ráno.


Ak je po 1 mesiaci liečby účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety denne, ktoré sa užívajú rozdelené na 2 čiastkové dávky (1 tableta ráno a 1 tableta večer) na začiatku jedla.


U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou , ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min, spravidla nie je potrebná úprava dávky.


Tento liek sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Ak máte pocit, že účinok Rilmenidinu Teva je priveľmi silný, alebo priveľmi slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Vždy používajte Rilmenidin Teva presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.


Spôsob podania

Liek sa užíva perorálne (ústami). Tablety treba prehltnúť celé a zapiť pohárom vody.


Ak užijete viac Rilmenidinu Teva, ako máte

Bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Rilmenidin Teva

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Rilmenidin Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté: vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov: palpitácie (búšenie srdca), nespavosť, ospalosť, úzkosť, depresívny syndróm, sexuálne problémy, bolesť žalúdka, sucho v ústach, hnačka, zápcha, vyrážka, svrbenie, kŕče, studené končatiny (dlane a/alebo chodidlá), opuch, vyčerpanosť, únava pri námahe.


Menej časté: vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov: návaly tepla, napínanie na vracanie, pokles krvného tlaku pri postavení sa niekedy sprevádzaný závratmi.


Ak akýkoľvek vedľajší účinok pretrváva, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Rilmenidin Teva


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Rilmenidin Tevapo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Rilmenidin Teva obsahuje

- Každá tableta obsahuje 1 mg liečivej látky rilmenidínu vo forme dihydrogénfosfátu rilmenidínu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, krospovidón typ B, kyselina stearová, mastenec a bezvodý koloidný oxid kremičitý.


Ako vyzerá Rilmenidin Teva a obsah balenia

- Každá tableta je okrúhla, dvojvypuklá a biela.

- Tablety sa dodávajú v blistroch obsahujúcich 28, 30, 60, 90 alebo 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia:

Delpharm Brétigny,

Usine du Petit Paris, 91220 Brétigny-sur-Orge,

Francúzsko


TEVA Santé

Rue Bellocier, 89100 Sens

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

Rilmenix 1 mg tablety V Bulharsku:

Рилменикс 1 mg таблетки

Česká republika

Rilmenidin Teva 1mg tablety

Maďarsko

Rilmenidin-Teva

Litva

Rilmenidine Teva 1 mg tabletės

Lotyšsko

Rilmenidine Teva

Rumunsko

Rilmenidina Teva 1mg, comprimate

Slovenská republika

Rilmenidin Teva 1 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2010.

4


Rilmenidin Teva 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2010/01938


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rilmenidin Teva 1 mg


Tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rilmenidín 1 mg

vo forme dihydrogénfosfátu rilmenidínu v jednej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Okrúhle, bikonvexné, biele tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Arteriálna hypertenzia


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí


Odporúčaná dávka je 1 tableta denne, ktorá sa užíva ráno v jednej dávke.

Ak je po 1 mesiaci liečby účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety denne, ktoré sa užívajú rozdelené na 2 čiastkové dávky (1 tableta ráno a 1 tableta večer) na začiatku jedla.


Osobitné skupiny pacientov


Rilmenidín sa môže podávať starším hypertonikom aj hypertonikom s diabetom, keďže má dobrú klinickú a biologickú znášanlivosť.

U pacientov s renálnou insuficienciou, ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min, nie je potrebná úprava dávky.

Liečba môže trvať neobmedzene dlhú dobu.


Deti


Tento liek sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti(pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Tento liek sa nikdy nesmie použiť v nasledujúcich prípadoch:

Precitlivenosť na rilmenidínalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

Závažná depresia

Závažná renálna insuficiencia (klírens kreatinínu < 15 ml/min), ako preventívne opatrenie vzhľadom na nedostatok dostupných klinických údajov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia:

Liečba sa nikdy nesmie ukončiť náhle, ale treba ju ukončovať postupným znižovaním dávky.


Opatrenia pri používaní:

Tak ako pri všetkých antihypertenzívach, aj pri podávaní rilmenidínu pacientom, ktorí nedávno prekonali vaskulárnu príhodu (cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu), sú nutné pravidelné lekárske kontroly.

Konzumácia alkoholu sa počas liečby neodporúča.

Tento liek sa spravidla nesmie používať u pacientov so srdcovým zlyhaním liečeným betablokátormi (pozri časť 4.5).

U pacientov s renálnou insuficienciou, ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min, nie je potrebná úprava dávky.

Vzhľadom na nedostatok zdokumentovaných údajov sa tento liek nemá predpisovať deťom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča


Alkohol: sedatívny účinok týchto látok sa vplyvom alkoholu zvyšuje. Pre zhoršenú pozornosť môže byť nebezpečné viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Treba sa vyvarovať konzumácie alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


Betablokátory používané na liečbu srdcového zlyhania:

Centrálne zníženie tonusu sympatika a vazodilatačný účinok centrálne účinkujúcich antihypertenzív môžu byť škodlivé v prípade srdcovej insuficiencie liečenej betablokátormi a vazodilatanciami.


Kombinácie, ktoré treba používať s obozretnosťou


Baklofén: zvýšené riziko vzniku hypotenzie, obzvlášť ortostatickej hypotenzie. Je potrebné kontrolovať krvný tlak a v prípade potreby upraviť dávku antihypertenzíva.


Betablokátory (okrem esmololu). Pri náhlom ukončení liečby centrálne účinkujúcim antihypertenzívom môže dôjsť k závažnému zvýšeniu krvného tlaku.

Treba sa vyvarovať náhleho ukončenia liečby centrálne účinkujúcim antihypertenzívom. Vyžaduje sa klinické monitorovanie.


Kombinácie, ktorých použitie treba zvážiť


Antihypertenzíva zo skupiny alfablokátorov

Zvýšený antihypertenzný účinok, obzvlášť ortostatická hypotenzia.


Alfablokátory používané pri urologických ochoreniach (okrem doxazosínu)

Zvýšený antihypertenzný účinok, obzvlášť ortostatická hypotenzia.


Doxazosín

Zvýšený antihypertenzný účinok, obzvlášť závažná ortostatická hypotenzia.


Amifostín:

Zvýšené riziko vzniku hypotenzie, obzvlášť ortostatickej hypotenzie.


Impramínové antidepresíva:

Zvýšené riziko vzniku hypotenzie, obzvlášť ortostatickej hypotenzie.


Glukokortikoidy (okrem hydrokortizónu ako substitučnej terapie):

Zníženie antihypertenzného účinku (retencia tekutín vyvolaná kortikosteroidmi)


Mineralokortikoidy

Zníženie antihypertenzného účinku (retencia tekutín vyvolaná kortikosteroidmi)


Neuroleptiká:

Zvýšené riziko vzniku hypotenzie, obzvlášť ortostatickej hypotenzie.


Nitráty a príbuzné zlúčeniny

Zvýšené riziko vzniku hypotenzie, obzvlášť ortostatickej hypotenzie.


Iné sedatívne lieky

Zvýšený útlm centrálnej nervovej sústavy. Pre vplyv na schopnosť koncentrácie môže byť nebezpečné viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Tak ako všetky nové molekuly, ani tento liek sa nemá podávať gravidným ženám, hoci v štúdiách na zvieratách sa nezistili žiadne teratogénne či embryotoxické účinky.


Laktácia

Tento liek sa neodporúča podávať počas dojčenia, nakoľko rilmenidín sa vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie preukázali, že rilmenidín podávaný v terapeutických dávkach (jedna alebo dve 1 mg denné dávky) nemá žiaden vplyv na pozornosť. V prípade vyšších dávok alebo pri kombinácii s inými liekmi, ktoré môžu ovplyvňovať pozornosť, treba vodičov a osoby obsluhujúce stroje upozorniť na riziko vzniku ospalosti.


4.8 Nežiaduce účinky


V kontrolovaných štúdiách bol pri užívaní 1 mg dávky jedenkrát denne výskyt nežiaducich účinkov porovnateľný s tým, ktorý sa zistil pri placebe.


Porovnávacie kontrolované štúdie s 2 mg dávkou rilmenidínu denne oproti klonidínu v dávke 0,15 až 0,30 mg/deň alebo alfa‑metyldope v dávke 500 až 1 000 mg/deň preukázali, že výskyt nežiaducich účinkov bol významne nižší ako pri podávaní klonidínu alebo alfa‑metyldopy.


Nežiaduce účinky sú zoradené v poradí klesajúcej frekvencie výskytu s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Psychické poruchy

Časté: úzkosť, depresia, insomnia


Poruchy nervového systému

Časté: somnolencia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: palpitácie


Poruchy ciev

Časté: studené končatiny, edém

Menej časté: návaly tepla, ortostatická hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: bolesť žalúdka, sucho v ústach, hnačka, zápcha

Menej časté: nauzea


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: pruritus, vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalové kŕče


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: sexuálna dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia, únava pri námahe


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. Očakávané príznaky predávkovania sú výrazná hypotenzia a zhoršená pozornosť. Odporúčaná liečba, navyše k výplachu žalúdka, spočíva v použití sympatomimetík. Rilmenidín je slabo dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Agonisty imidazolínových receptorov, ATC kód: C02AC06.


Rilmenidín je oxazolínová zlúčenina s antihypertenznými vlastnosťami, ktorá pôsobí tak na miechové, ako aj na periférne vazomotorické štruktúry. Rilmenidín vykazuje vyššiu selektivitu pre imidazolínové receptory ako pre alfa‑2‑adrenergné receptory v mozgu, čím sa odlišuje od referenčných alfa‑2‑agonistov.


Antihypertenzný účinok rilmenidínu u geneticky hypertenzných potkanov je závislý od dávky. Rilmenidín nevyvoláva u zvierat centrálne neurofarmakologické účinky, ktoré sú zvyčajne pozorované pri alfa‑2‑agonistoch, s výnimkou dávok vyšších než je antihypertenzná dávka. Najmä centrálny sedatívny účinok sa javí ako menej výrazný.


Táto disociácia medzi antihypertenzným účinkom a neurofarmakologickými účinkami sa potvrdila aj u ľudí.


Antihypertenzný účinok rilmenidínu na systolický a diastolický krvný tlak meraný v ľahu a v stoji je závislý od dávky. Dvojito zaslepené štúdie kontrolované placebom a aktívnym komparátom preukázali antihypertenznú účinnosť terapeutických dávok (1 mg jedenkrát denne alebo 2 mg rozdelené na dve čiastkové dávky) rilmenidínu pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Táto účinnosť je zachovaná celých 24 hodín a pri námahe. Tieto výsledky sa potvrdili aj pri dlhodobej liečbe bez rizika vzniku tolerancie.


Dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie preukázali, že rilmenidín podávaný v dávke 1 mg jedenkrát denne neovplyvnil výsledky testov pozornosti; výskyt nežiaducich účinkov (ospalosť, sucho v ústach, zápcha) sa nelíšil od toho, ktorý sa zistil pri placebe.


Dvojito zaslepené štúdie porovnávajúce rilmenidín v dávke 2 mg denne s referenčným alfa‑2‑agonistom podávaným v ekvipotentných dávkach preukázali, že výskyt a závažnosť uvedených nežiaducich účinkov boli pri rilmenidíne významne nižšie.


Rilmenidín podávaný v terapeutických dávkach neovplyvňuje kardiálne funkcie, nevyvoláva retenciu tekutín a nenarušuje metabolickú rovnováhu:

Rilmenidín si zachováva významnú antihypertenznú účinnosť 24 hodín po podaní dávky, pričom dochádza k zníženiu celkovej periférnej rezistencie bez akejkoľvek zmeny srdcového výdaja. Takisto nedochádza k zmenám indexov kontraktility a elektrofyziológie srdca.

Rilmenidín neovplyvňuje ortostatiku, najmä u starších pacientov, ani fyziologické prispôsobenie sa srdcovej frekvencie námahe.

Rilmenidín nevyvoláva zmeny prietoku krvi obličkami, glomerulárnej filtrácie či filtračnej frakcie, ani nepozmeňuje funkciu obličiek.


Rilmenidín neovplyvňuje glukózovú reguláciu u pacientov s diabetom závislým od inzulínu či s diabetom nezávislým od inzulínu, ani nepozmeňuje parametre lipidového metabolizmu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia je:

rýchla: maximálna plazmatická koncentrácia 3,5 ng/ml sa dosiahne za 1,5 až 2 hodiny po absorpcii jednej 1 mg dávky rilmenidínu.

úplná: absolútna biologická dostupnosť je 100 %, bez efektu prvého prechodu pečeňou;

pravidelná: interindividuálna variabilita je nízka a súbežné požitie jedla nemení biologicky dostupné množstvo liečiva; rýchlosť absorpcie sa pri odporúčaných terapeutických dávkach nemení.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je nižšia ako 10 %. Distribučný objem je 5 l/kg.


Metabolizmus

Rilmenidín sa veľmi slabo biotransformuje. Metabolity sa zistili v moči len v stopových množstvách a sú výsledkom hydrolýzy oxazolínového kruhu. Tieto metabolity nemajú žiaden alfa‑2‑agonistický účinok.


Vylučovanie

Rilmenidín sa vylučuje hlavne obličkami: 65 % podanej dávky sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Renálny klírens predstavuje dve tretiny celkového klírensu.

Polčas eliminácie je 8 hodín: nemení sa pri zmene podávanej dávky ani pri opakovanom podávaní. Farmakologický účinok trvá dlhšie, keďže antihypertenzný účinok je vo významnej miere zachovaný 24 hodín po poslednej dávke podanej hypertenzným pacientom liečeným dávkou 1 mg denne.


Pri opakovanom podávaní sa rovnovážny stav dosiahne do troch dní; plazmatické hladiny namerané po 10 dňoch zostali stabilné.


Dlhodobé monitorovanie plazmatických hladín u hypertenzných pacientov (liečených 2 roky) preukázalo, že plazmatické koncentrácie rilmenidínu zostávajú stabilné.


Starší pacienti: farmakokinetické štúdie s pacientami staršími ako 70 rokov preukázali 12‑hodinový polčas eliminácie.


Hepatálna insuficiencia: polčas eliminácie je 11 hodín.


Renálna insuficiencia: nakoľko sa liečivo vylučuje hlavne obličkami, zistilo sa spomalenie vylučovania úmerné stupňu renálnej insuficiencie. U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu pod 15 ml/min) je polčas eliminácie asi 35 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Vzhľadom na nízku afinitu rilmenidínu k alfa‑2‑adrenergným receptorom sa rilmenidín odlišuje od klonidínu a príbuzných zlúčenín. V dôsledku toho jestvuje disociácia medzi sedatívnymi a antihypertenznými účinkami rilmenidínu.


Nie sú k dispozícii žiadne štúdie genotoxicity alebo dlhodobej karcinogenity vykonané na zvieratách, aby bolo možné zhodnotiť mutagénnu a karcinogénnu toxicitu rilmenidínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón typ B

Kyselina stearová

Mastenec

Bezvodý koloidný oxid kremičitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pre teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


28, 30, 60, 90 alebo 100 tabliet v blistri (hliník/hliník: hliníková fólia tvarovaná za studena (Cold Formable Foil, CFF)/hliníková fólia potiahnutá za tepla uzatváracím lakom).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0621/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


6

Rilmenidin Teva 1 mg