+ ipil.sk

Rilmex 1 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/06718

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2010/05624


Písomná informácia pre používateľov


Rilmex 1 mg tablety


rilmenidín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rilmex 1 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rilmex 1 mg

3. Ako užívať Rilmex 1 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rilmex 1 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rilmex 1 mg a na čo sa používa


Tento liek je antihypertenzívum (látka znižujúca krvný tlak), pôsobí na centrálny nervový systém.

Rilmex 1 mg tablety sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Rilmex 1 mg


Neužívajte Rilmex 1 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na rilmenidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak trpíte ťažkou depresiou;

 • ak trpíte ťažkou nedostatočnosťou obličiek.

Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní tabliet Rilmex 1 mg

 • Liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávku znižujte postupne.

 • Ak užívate tento liek, váš zdravotný stav má pravidelne sledovať lekár.

 • Informujte svojho lekára, ak máte závažné zlyhanie obličiek.

 • Vyvarujte sa pitia alkoholu počas užívania tohto lieku.

Vo všeobecnosti sa tento liek nesmie používať v prípade zlyhávania srdca liečeného

betablokátormi.
Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Iné lieky a Rilmex 1 mg

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. A to sa týka i liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu; ide najmä o lieky obsahujúce alkohol alebo betablokátory (lieky s účinkom na srdce a krvný obeh).


Rilmex 1 mg a jedlo a nápoje

Pitie alkoholu sa počas liečby neodporúča.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Rilmex 1 mg, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Existuje potenciálne riziko ospalosti pri užívaní tohto lieku. Buďte veľmi opatrný. Neveďte vozidlá bez odporúčania od svojho lekára alebo lekárnika.


3. Ako užívať Rilmex 1 mg


Dávkovanie

 • Vždy užívajte Rilmex 1 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Odporúčané dávkovanie je 1 tableta raz denne ráno.

 • Ak je po 1 mesiaci liečby výsledok nedostatočný, možno dávku zvýšiť na 2 tablety denne, v 2 rozdelených dávkach (1 tableta ráno a večer) na začiatku jedla.

 • U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, s klírensom kreatinínu vyšším než 15 ml/min, zvyčajne nie je potrebné dávkovanie meniť.

 • Tento liek nie je určený na liečbu detí vzhľadom na nedostatok údajov o účinnosti a bezpečnosti.

 • Ak máte pocit, že účinok tabliet Rilmex 1mg je priveľmi silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vždy užívajte tablety Rilmex 1 mg presne tak, ako vám poradil lekár.

Spôsob podávania

Na vnútorné užívanie.

Tablety prehltnite celé a zapite pohárom vody.


Dĺžka liečby

Liečba by mala byť dlhodobá.


Ak užijete viac Rilmexu 1 mg, ako máte:

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Rilmex 1 mg:

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:


 • Časté (postihujú 1 z 10 pacientov): búšenie srdca, nespavosť, ospalosť, úzkosť, depresívny syndróm, sexuálne problémy, bolesti žalúdka, sucho v ústach, hnačka, zápcha, vyrážka, pocity svrbenia, kŕče, studené končatiny (ruky a/alebo nohy), opuchy, únava, únava pri námahe.

 • Menej časté (postihujú 1 až 10 z každých 1 000 pacientov): návaly tepla, nevoľnosť, pokles krvného tlaku pri vstávaní, niekedy sprevádzaný závratmi.

Ak ktorýkoľvek z vedľajších účinkov neustupuje, informujte svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Rilmex 1 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 oC.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rilmex 1 mg obsahuje


 • Liečivo je 1 mg rilmenidínu v jednej tablete, vo forme dihydrogénfosfátu rilmenidínu.

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, krospovidón, kyselina stearová, mastenec, koloidný oxid kremičitý.


Ako vyzerá Rilmex 1 mg a obsah balenia

28, 30, 60, 90 alebo 100 tabliet v blistroch.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


Výrobca

DELPHARM BRETIGNY

Usine du Petit Paris

91220 BRETIGNY SUR ORGE


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Francúzsko:

Rilmenidine Zentiva 1 mg, comprimé

Litva:

Rivero 1 mg tabletės

Slovenská republika:

Rilmex 1 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2012.


3Rilmex 1 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2010/05624


súhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. Názov LIEKU


Rilmex 1 mg tablety


2. kvalitatívne a kvantitatívne ZLOžENIE LIEKU


Každá tableta obsahuje:

1 mg rilmenidínu vo forme dihydrogénfosfátu rilmenidínu.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta.

Okrúhle bikonvexné biele tablety.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Arteriálna hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Odporúčaná dávka je jedna tableta raz denne užitá ráno.


Ak je po jednom mesiaci liečby účinok nedostačujúci, je možné zvýšiť dávkovanie na 2 tablety denne v dvoch dávkach (1 tableta ráno a 1 tableta večer) užitých na začiatku jedla.


Špeciálne skupiny pacientov

Vzhľadom na dobrú klinickú a biologickú znášanlivosť je možné rilmenidín podávať starším hypertonikom a hypertonikom s diabetom.


V prípade obličkovej nedostatočnosti, ak je klírens kreatinínu vyšší ako 15 ml/min, nie je nutná zmena dávkovania.


Liečba musí byť dlhodobá.


Deti

Tento liek sa neodporúča pre použitie u detí vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie

Tento liek sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch:

 • Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku.

 • Závažná depresia.

 • Závažná obličková nedostatočnosť (klírens kreatinínu < 15 ml/min) ako preventívne opatrenie, vzhľadom na nedostatok dostupných informácií.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

Neprerušujte liečbu naraz, ale znižujte dávkovanie postupne.


Opatrenia pri používaní

 • Rovnako ako pri všetkých antihypertenzívach, liečba rilmenidínom musí byť kontrolovaná pravidelnými lekárskymi prehliadkami u pacientov, ktorí nedávno prekonali kardiovaskulárne ochorenie (cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu).

 • Konzumácia alkoholu nie je počas liečby odporučená.

 • Tento liek sa vo všeobecnosti nesmie používať, ak trpíte srdcovým zlyhaním liečeným betablokátormi (pozri časť 4.5).

 • U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, s klírensom kreatinínu vyšším ako 15 ml/min, nie je nutná zmena dávkovania.

 • Vzhľadom k nedostatočným skúsenostiam sa neodporúča predpisovať deťom.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné použitie sa neodporúča

+ Alkohol

Sedatívny účinok týchto látok alkohol zvyšuje. Zhoršená pozornosť môže urobiť vedenie vozidiel a obsluhovanie strojov nebezpečným. Vyhnite sa alkoholickým nápojom a liekom obsahujúcim alkohol.


+ Beta-blokátory používané pri srdcovom zlyhaní

Centrálne zníženie sympatického tonusu a vazodilatačný účinok centrálnych antihypertenzív môžu byť škodlivé v prípade srdcovej nedostatočnosti liečenej betablokátormi a vazodilatanciami.


Súčasná liečba, ktorá vyžaduje určité opatrenia
+ Baklofén

Zvýšené riziko hypotenzie, najmä ortostatická hypotenzia. Monitorovanie krvného tlaku a úprava dávky antihypertenzíva, ak je to nutné.


+ Beta-blokátory (s výnimkou esmololu)
Významné zvýšenie krvného tlaku, ak sa liečba centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami náhle ukončí. Vyvarujte sa náhleho ukončenia liečby centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami. Klinické sledovanie je nutné.

Vypočuť

Čítať foneticky


Slovník - Zobraziť podrobný slovník

Prekladajte viac ako 50 jazykov


Súčasne podávané lieky, ktoré treba brať do úvahy

+ Alfa-blokátory (s výnimkou doxazosínu)

Zvýšené riziko hypotenzie, najmä ortostatická hypotenzia.


+ Doxazosín
Zvýšené riziko hypotenzie, najmä ťažká ortostatická hypotenzia.

+ Amifostín
Zvýšené riziko antihypertenzného účinku.

+ Glukokortikoidy (okrem hydrokortizónu používaného ako substitučná liečba)
Zníženie antihypertenzného účinku (zadržiavanie tekutín indukované kortikosteroidmi).

+ Mineralokortikoid
Zníženie antihypertenzného účinku (zadržiavanie tekutín indukované kortikosteroidmi).

+ Tricyklické antidepresíva
Zvýšené riziko hypotenzie, najmä ortostatická hypotenzia.

+ Neuroleptiká
Zvýšené riziko hypotenzie, najmä ortostatická hypotenzia.

+ Deriváty dusičnanov
Zvýšené riziko hypotenzie, najmä ortostatická hypotenzia.

+ Iné sedatíva

Zvýšenie depresie centrálnej nervovej sústavy. Účinok na koncentráciu by mohol byť nebezpečný pri vedení vozidla a obsluhovaní strojov.

Vypočuť

Čítať foneticky


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Rovnako ako všetky nové molekuly sa rilmenidín nemá podávať tehotným ženám, hoci v štúdiách na zvieratách neboli pozorované žiadne teratogénne, ani embryotoxické účinky.


Laktácia

Rilmenidín sa vylučuje do materského mlieka, a preto sa nemá podávať počas dojčenia.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dvojito- zaslepené placebom kontrolované štúdie nepreukázali žiaden vplyv rilmenidínu v terapeutických dávkach (1 mg podávaný raz alebo dvakrát denne) na bdelosť. V prípade vyšších dávok, alebo v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi bdelosť, vodiči alebo osoby obsluhujúce stroje majú byť upozornené na možnosť ospalosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa klesajúcej frekvencie výskytu za použitia nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1 / 10); časté (≥ 1 / 100 až <1 / 10); menej časté (≥ 1 / 100 až <1 / 100), zriedkavé (≥ 1 / 10 000 až <1 / 1 000), veľmi zriedkavé (<1 / 10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

V dávke 1 mg podávanej raz denne počas kontrolovaných štúdií bol výskyt nežiaducich účinkov porovnateľný s placebom.

V dávke 2 mg rilmenidínu denne preukázali porovnávacie štúdie s klonidínom v dávke 0,15 až 0,30 mg denne alebo alfa-metyldopou v dávke 500 až 1000 mg denne, že výskyt nežiaducich účinkov bol signifikantne nižší u rilmenidínu, než u klonidínu alebo alfa-metyldopy.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Časté: palpitácie

Poruchy nervového systému
Časté: ospalosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: svrbenie, vyrážka

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Časté: sexuálna dysfunkcia

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: bolesť žalúdka, sucho v ústach, hnačka, zápcha
Menej časté: nevoľnosť

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: svalové kŕče

Psychické poruchy
Časté: úzkosť, depresia, nespavosť

Poruchy ciev
Časté: studené končatiny, edém
Menej časté: návaly horúčavy, ortostatická hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia, únava pri námahe


4.9 Predávkovanie


Žiaden prípad predávkovania nebol hlásený. Očakávané príznaky predávkovania sú zníženie krvného tlaku a zníženie pozornosti. Odporúčaná liečba, spolu s výplachom žalúdka, je použitie sympatomimetík. Rilmenidín je slabo dialyzovateľný.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina : Agonisty imidazolínových receptorov


ATC kód : C02AC06.


Rilmenidín, oxazolínová látka s antihypertenznými vlastnosťami, pôsobí na medulárne aj periférne vazomotorické štruktúry. Rilmenidín vykazuje vyššiu selektivitu k imidazolínovým receptorom než k alfa 2-adrenergným receptorom v mozgu, čím sa líši od referenčných alfa 2-agonistov.


Rilmenidín v priamej závislosti od dávky znižuje krvný tlak pri geneticky hypertenzných potkanoch. Podávanie rilmenidínu nesprevádzajú centrálne neurofarmakologické účinky zvyčajne pozorované pri alfa 2-agonistoch, s výnimkou dávok vyšších než antihypertenzné dávky pri zvieratách. Najmä sedatívny účinok na centrálnu nervovú sústavu sa ukazuje menej výrazný.


Toto odlíšenie medzi antihypertenznou účinnosťou a neurofarmakologickými účinkami bolo potvrdené aj u človeka.


Antihypertenzný účinok rilmenidínu na systolický a diastolický krvný tlak poležiačky aj postojačky je priamo závislý od dávky. Antihypertenzná účinnosť rilmenidínu bola potvrdená v terapeutických dávkach, 1 mg denne v jednej dávke alebo 2 mg denne v dvoch dávkach, v rámci dvojito zaslepených štúdií oproti placebu a referenčným liekom pri miernej až stredne ťažkej hypertenzii.


Účinok pretrváva celých 24 hodín a pri námahe. Dlhodobé štúdie tieto výsledky potvrdili bez vzniku tolerancie.


Dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdie preukázali, že rilmenidín v dávke 1 mg denne neovplyvňuje bdelosť. Výskyt nežiaducich účinkov (ospalosť, sucho v ústach, zápcha) sa nelíšil od pozorovaní v skupine s placebom.

Pri dávkovaní 2 mg denne dvojito zaslepené štúdie verzus referenčný alfa-2-agonista, ktorý bol podávaný v rovnakých hypotenzných dávkach preukázali, že výskyt nežiaducich účinkov a ich závažnosť bol pri rilmenidíne signifikantne nižší.


V terapeutických dávkach rilmenidín nepôsobí na kardiálne funkcie, nevedie k retencii vody a nespôsobuje poruchy metabolickej rovnováhy:

 • Rilmenidín si udržiava významnú antihypertenznú účinnosť 24 hodín po podaní s poklesom celkovej periférnej rezistencie bez zmien minútového objemu srdca. Kontraktilita a elektrofyziológia srdca tiež nie sú ovplyvnené.

 • Rilmenidín neovplyvňuje ortostatiku, najmä u starších osôb, ani fyziologické prispôsobenie srdcovej frekvencie k námahe.

 • Pri užívaní rilmenidínu nedochádza k zmenám prietoku krvi obličkami, glomerulárnej filtrácie, filtračnej frakcie alebo k zmenám vo funkcii obličiek.

 • Rilmenidín neovplyvňuje glukózovú reguláciu u inzulín-dependentných, aj non-dependentných diabetikov, nemení parametre lipidového metabolizmu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia je:

 • rýchla: maximálna plazmatická koncentrácia 3,5 ng/ml sa dosiahne za 1,5 až 2 hodiny po absorpcii jednorazovej dávky 1 mg rilmenidínu;

 • celková: absolútna biologická dostupnosť je 100 %, bez first- pass efektu;

 • pravidelná: interindividuálne variácie sú mierne a súčasné požitie potravy nemení biologickú dostupnosť, pri odporúčaných terapeutických dávkach sa nemení rýchlosť absorpcie.

Distribúcia

Väzba na plazmatické proteíny je menšia ako 10 %, distribučný objem je 5 l/kg.


Metabolizmus

Rilmenidín podlieha metabolizmu vo veľmi malej miere. Stopy metabolitov sa nachádzajú v moči a sú výsledkom hydrolýzy alebo oxidácie oxazolínového reťazca. Tieto metabolity nemajú -2-agonistickú aktivitu.

Eliminácia

Rilmenidín je vylučovaný hlavne obličkami: 65% podanej dávky sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Renálny klírens predstavuje 2/3 z celkového klírensu.

Polčas eliminácie je 8 hodín a nemení sa zmenou dávky alebo po opakovanom podaní lieku. Doba trvania farmakologického účinku je dlhšia, antihypertenzná účinnosť je výrazne trvalá 24 hodín po poslednej dávke u hypertenzných pacientov liečených dávkou 1 mg denne.

Po opakovanom podanísa dosiahne rovnovážny stav na 3. deň, plazmatické hladiny sú podľa výsledkov štúdie stabilné v priebehu 10 dní.


Dlhodobý monitoring plazmatických hladínu hypertenzných pacientov (liečených po dobu 2 rokov) preukázal, že plazmatická koncentrácia rilmenidínu ostáva stabilná.

Starší pacienti: Farmakokinetické štúdie u pacientov vo veku viac než 70 rokov ukázali, že polčas eliminácie je 12 hodín.


Pečeňová nedostatočnosť:Polčas eliminácie je 11 hodín.


Obličková nedostatočnosť:Vzhľadom na to, že eliminácia lieku je hlavne renálna, je pozorované spomalenie eliminácie úmerné stupňu obličkovej nedostatočnosti. U pacientov so závažným obličkovým zlyhaním (klírens kreatinínu menší ako 15 ml/min) je polčas eliminácie približne 35 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a reprodukčnej toxicity.

Vzhľadom na nízku afinitu rilmenidínu k 2-adrenergným receptorom, rilmenidín sa líši od klonidínu a podobných látok. Preto sú odlíšené upokojujúce a antihypertenzné účinky rilmenidínu.

Neexistujú žiadne štúdie genotoxicity ani dlhodobé štúdie karcinogenity vykonávané na zvieratách na posúdenie mutagénnej a karcinogénnej toxicity rilmenidínu.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, krospovidón, kyselina stearová, mastenec, koloidný bezvodý oxid kremičitý.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (Al/Al), písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia – 28, 30, 60 , 90 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s. U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika


8. Registračné číslo


58/0717/10-S


9. Dátum registrácie/ Dátum predĺženia registrácie


8.10.2010


10. Dátum poslednej revízie textu

7Rilmex 1 mg tablety