+ ipil.sk

Riluzol PMCS 50 mg filmom obalené zabletyPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Riluzol PMCS 50 mg filmom obalené tablety

(riluzol)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Riluzol PMCS a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Riluzol PMCS

3. Ako užívať Riluzol PMCS

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Riluzol PMCS

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RILUZOL PMCSA NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivom v Riluzole PMCS je riluzol, ktorý pôsobí na nervový systém.


Riluzol PMCS sa používa u pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).


ALS je neuromotorické ochorenie, pri ktorom dochádza k napadnutiu nervových buniek zodpovedných za posielanie pokynov svalom, čo vedie k slabosti, chradnutiu svalov a k ochrnutiu.


Poškodenie nervových buniek pri neuromotorickom ochorení môže byť spôsobené príliš veľkým množstvom glutamátu (chemický prenášač) v mozgu a mieche. Riluzol PMCS zabraňuje uvoľňovaniu glutamátu, čo môže pomôcť predchádzať poškodzovaniu nervových buniek.


Obráťte sa, prosím, na Vášho lekára, aby Vám poskytol viac informácií o ALS a dôvod, prečo Vám tento liek predpísal.


2. SKÔR AKO UŽIJETE RILUZOL PMCS


Neužívajte Riluzol PMCS

  • keď ste alergický (precitlivený) na riluzol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Riluzolu PMCS.

  • keď máte zhoršenú funkciu pečene alebo zvýšené hladiny niektorých pečeňových enzýmov v krvi (transaminázy),

  • keď ste tehotná alebo dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Riluzolu PMCS

Povedzte svojmu lekárovi:

- keď máte akékoľvek problémy s pečeňou: zožltnutú pokožku alebo očné bielko (žltačka), svrbí Vás celé telo, cítite sa chorý, ste chorý

- keď Vaše obličky nefungujú veľmi dobre

- keď máte horúčku: môže byť dôsledkom malého počtu bielych krviniek, čo môže zvýšiť riziko infekcie

- keď ste mladší ako 18 rokov. Použitie Riluzolu PMCS sa u detí neodporúča, pretože nie sú k dispozícii informácie o tejto populácii.


Ak sa Vás týka čokoľvek z uvedeného, alebo ak si nie ste istý, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne o tom, čo treba urobiť.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Keď ste tehotná, alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo keď dojčíte, NESMIETE užívať Riluzol PMCS.


Keď si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo keď plánujete dojčiť, konzultujte užívanie Riluzolu PMCS s Vaším lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak po užití tohto lieku nepociťujete závrat alebo nemáte závrat, môžete viesť vozidlo, obsluhovať nástroje alebo stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ RILUZOL PMCS


Vždy užívajte Riluzol PMCS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna tableta 2-krát denne.

Tablety sa prehĺtajú a musíte ich užívať každých 12 hodín pravidelne v tom istom čase (napr. ráno a večer) každý deň.


Ak užijete viac Riluzolu PMCS, ako máte

Ak ste užili príliš veľa tabliet, ihneď sa obráťte na Vášho lekára alebo na oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici.


Ak zabudnete užiť Riluzol PMCS

Ak ste zabudli užiť tabletu, úplne vynechajte túto dávku a užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Riluzol PMCS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


DÔLEŽITÉ

Ihneď povedzte Vášmu lekárovi

- ak ste mali horúčku (zvýšenú teplotu), pretože Riluzol PMCS môže spôsobiť pokles počtu bielych krviniek. Váš lekár Vám možno bude chcieť odobrať vzorku krvi, aby mohol skontrolovať počet bielych krviniek, dôležitých v boji proti infekciám.


- ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: zožltnutú pokožku alebo očné bielko (žltačka), svrbí Vás celé telo, cítite sa chorý, pretože to môžu byť príznaky ochorenia pečene (hepatitídy). Váš lekár Vám môže počas užívania Riluzolu PMCS pravidelne vykonávať krvné testy, aby sa uistil, že k tomu nedošlo.


- ak kašlete alebo máte ťažkosti s dýchaním, pretože môžu byť príznakom ochorenia pľúc (nazýva sa intersticiálna choroba pľúc).


Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov) Riluzolu PMCS sú:


- únava

- nevoľnosť

- zvýšené hladiny niektorých pečeňových enzýmov (transamináz) v krvi.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 z 10 až 1 zo 100 pacientov) Riluzolu PMCS sú:

- závrat

- ospanlivosť

- bolesť hlavy

- zmenená citlivosť alebo mravenčenie okolo úst

- zvýšený tlkot srdca

- bolesť brucha

- vracanie

- hnačka

- bolesť


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 zo 100 až 1 z 1000 pacientov) Riluzolu PMCS sú:

- málokrvnosť

- alergické reakcie

- zápal pankreasu (pankreatitída).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RILUZOL PMCS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Riluzol PMCS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Riluzol PMCS obsahuje

Liečivo je riluzol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg riluzolu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: fosforečnan vápenatý, bezvodý, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý, bezvodý; magnéziumstearát.

Filmová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.


Ako Riluzol PMCS vyzerá a obsah balenia

Riluzol PMCS sú takmer biele okrúhle bikonvexné (z oboch strán vypuklé) filmom obalené tablety, priemeru 8 mm.

Riluzol PMCS sa dodáva v baleniach po 10, 30, 50, 56, 60 a 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s.,

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená September /2012.


4

Riluzol PMCS 50 mg filmom obalené zablety

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Riluzol PMCS 50 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg riluzolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Takmer biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety, priemeru 8 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Riluzol PMCS je indikovaný na predĺženie života, alebo obdobia bez nutnosti mechanickej ventilácie pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).


Klinické štúdie preukázali, že riluzol predlžuje prežívanie pacientov s ALS (pozri časť 5.1). Prežívanie bolo definované ako čas, ktorý pacienti žili bez nutnosti intubácie z dôvodov mechanickej ventilácie, či tracheostómie. Riluzol nemá dokázaný vplyv na motorické funkcie, pľúcne funkcie, fascikulácie, svalovú silu a motorické symptómy. Nepreukázala sa účinnosť riluzolu v neskorých štádiách ALS.


Bezpečnosť a účinnosť riluzolu sa sledovala len pri ALS. Riluzol sa preto nemá podávať pri iných formách neuromotorických ochorení.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu riluzolom môže zahájiť len špecialista so skúsenosťami v terapii neuromotorických ochorení.


Odporúčaná denná dávka pre dospelých alebo starších pacientov je 100 mg (50 mg každých 12 hodín).

Od zvýšenej dávky sa nedá očakávať významnejšie zlepšenie účinku.


Špeciálne skupiny pacientov


Deti:riluzol sa neodporúča používať u detí vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti riluzolu u detí a mladistvých s neurodegeneratívnymi ochoreniami.


Pacienti so zhoršenou renálnou funkciou:neodporúča sa užívať riluzol u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, keďže u týchto pacientov sa skúšania s opakovaným podávaním dávok neuskutočnili (pozri časť 4.4).


Starší pacienti: z farmakokinetických údajov nevyplývajú žiadne zvláštne pokyny pre užívanie riluzolu u starších pacientov.


Pacienti so zhoršenou pečeňovou funkciou:(pozri časť 4.3, časť 4.4 a časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Pečeňové ochorenie alebo východiskové hodnoty pečeňových transamináz vyššie ako 3-násobok hornej hranice normy.

Gravidné a dojčiace pacientky.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zhoršená funkcia pečene:

U pacientov s anamnézou abnormálnej pečeňovej funkcie, alebo pri miernom zvýšení sérových transamináz (ALT/SGPT; AST/SGOT, do 3-násobku hornej hranice normy (ULN)), bilirubínu a/alebo gamaglutamyl transferázy (GMT), sa musí riluzol predpisovať s opatrnosťou. Východiskové zvýšenie niektorých pečeňových testov (najmä zvýšený bilirubín) úplne vylučuje podanie riluzolu (pozri časť 4.8).

Vzhľadom na riziko hepatitídy sa pred zahájením a v priebehu terapie riluzolom musia kontrolovať hladiny sérových transamináz, vrátane ALT. Počas prvých troch mesiacov liečby sa musí mesačne kontrolovať hladina ALT, potom až do konca prvého roku terapie každé 3 mesiace a v ďalšom období periodicky. Častejšie kontroly hladín ALT sú potrebné u pacientov, u ktorých došlo k zvýšeniu hladín ALT.


Pri vzostupe hladín ALT na 5-násobok hornej hranice normy sa má liečba riluzolom prerušiť. Neexistujú skúsenosti so znížením dávky alebo opätovným podaním u pacientov so vzostupom ALT na 5-násobok hornej hranice normy. V takejto situácii sa neodporúča pacientom znovu podávať riluzol.


Neutropénia:

Pacienti musia byť upozornení, aby hlásili akékoľvek febrilné ochorenie svojmu lekárovi. Správa o febrilnom ochorení musí viesť lekára okamžite ku kontrole počtu bielych krviniek a pri neutropénii k prerušeniu podávania riluzolu (pozri časť 4.8).


Intersticiálna choroba pľúc

U pacientov liečených riluzolom boli hlásené prípady intersticiálnej choroby pľúc, niektoré z nich boli závažné (pozri časť 4.8). Ak sa objavia príznaky ako suchý kašeľ a/alebo dyspnoe, je potrebné vykonať snímkovanie hrudníka, a v prípade zistení pripomínajúcich intersticiálnu chorobu pľúc (napr. obojstranné difúzne pľúcne zatienenia) okamžite prerušiť liečbu riluzolom. Po prerušení liečby a nasadení symptomatickej liečby príznaky vo väčšine hlásených prípadov ustúpili.


Porucha funkcie obličiek:

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa štúdie s opakovaným podávaním dávok neuskutočnili (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie na vyhodnotenie interakcií riluzolu s inými liekmi.


Štúdie in vitros ľudskými pečeňovými mikrozomálnymi preparátmi ukazujú, že hlavným izoenzýmom, ktorý sa zapája do iniciálneho oxidatívneho metabolizmu riluzolu, je CYP 1A2. Inhibítory CYP 1A2 (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť rýchlosť vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP 1A2 (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu rýchlosť vylučovania zvýšiť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


U gravidných žien (pozri časť 5.3) je riluzol kontraindikovaný (pozri časť 4.3). Klinické skúsenosti s podávaním riluzolu gravidným ženám sú nedostatočné.


U dojčiacich žien (pozri časť 5.3) je riluzol kontraindikovaný (pozri časť 4.3). Nie je známe, či riluzol prechádza aj do ľudského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov treba upozorniť na možnosť závratov alebo vertiga a odporučiť im, aby neviedli vozidlo

a neobsluhovali stroje, v prípade, že sa tieto príznaky vyskytnú.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách vo fáze III u pacientov liečených riluzolom na ALS boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky asténia, nauzea a abnormálne testy pečeňových funkcií. Frekvencia uvedených nežiaducich účinkov je definovaná použitím nasledujúcich pravidiel: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemôžu sa odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:anémia

Neznáme:závažná neutropénia (pozri časť 4.4)


Poruchy imunitného systému

Menej časté:anafylaktoidné reakcie, angioedém


Poruchy nervového systému

Časté:bolesť hlavy, závraty, parestézia okolo úst a somnolencia


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Časté:tachykardia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:intersticiálna choroba pľúc (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:nauzea

Časté:diarea, abdominálna bolesť, vracanie

Menej časté:pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté:abnormálne testy pečeňových funkcií*. V rámci 3 mesiacov po začatí liečby s riluzolom sa obvykle objavila zvýšená hladina alanín aminotransferázy. Takéto zvýšenie bolo obvykle dočasné, a ak liečba pokračovala, hladiny po 2 až 6 mesiacoch poklesli na menej ako 2-násobok ULN.

Tieto zvýšenia sa mohli spájať so žltačkou. U pacientov (n=20) z klinických štúdií so zvýšenou hladinou ALT na viac ako 5-násobok ULN sa liečba prerušila a vo väčšine prípadov v priebehu 2 až 4 mesiacov sa hladiny vrátili na menej ako dvojnásobok ULN (pozri časť 4.4).

Neznáme:hepatitída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:asténia

Časté:bolesť


* údaje zo štúdie naznačujú, že ázijskí pacienti môžu byť náchylnejší na abnormality testov pečeňových funkcií – 3,2 % (194/5995) ázijských pacientov a 1,8 % (100/5641) belochov.


4.9 Predávkovanie


V ojedinelých prípadoch sa pozorovali neurologické a psychické symptómy, akútna toxická encefalopatia so stuporom, kómou a methemoglobinémiou.


Liečba pri predávkovaní je symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné lieky na nervový systém, ATC kód: N07XX02.


Napriek tomu, že patogenéza ALS nie je úplne objasnená, predpokladá sa, že pri tomto ochorení hrá úlohu v bunkovej smrti glutamát (primárny excitačný neurotransmiter v centrálnej nervovej sústave).

Predpokladaným účinkom riluzolu je inhibícia spracovania glutamátu. Presný mechanizmus účinku ale nie je jasný.


Klinické štúdie


V štúdii bolo randomizovaných 155 pacientov do skupiny s riluzolom v dávke 100 mg/deň (50 mg 2-krát denne) alebo do skupiny s placebom a pacienti boli sledovaní počas 12 až 21 mesiacov. Prežívanie, definované rovnako ako je uvedené v druhom odstavci časti 4.1, bolo v skupine liečenej riluzolom signifikantne dlhšie, v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo. Medián doby prežívania dosiahol 17,7 mesiacov pre riluzol oproti 14,9 mesiacov pre placebo.


V štúdii, zameranej na stanovenie dávkovacieho rozsahu, bolo 959 pacientov s ALS, randomizovaných do jednej zo štyroch terapeutických skupín: riluzol 50, 100, 200 mg/deň, alebo placebo a sledovanie trvalo 18 mesiacov. U pacientov liečených riluzolom v dávke 100 mg/deň bolo prežívanie výrazne dlhšie v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo. Účinok dávky 50 mg/deň sa štatisticky výrazne nelíšil od placeba a účinok 200 mg/deň bol v zásade porovnateľný s dávkou 100 mg/deň. Medián doby prežívania dosiahol 16,5 mesiaca pri riluzole v dávke 100 mg/deň a 13,5 mesiaca pri placebe.


V štúdii s paralelnými skupinami, vytvorenými na stanovenie účinnosti a bezpečnosti riluzolu u pacientov v neskorom štádiu tohto ochorenia, sa doba prežívania a motorické funkcie pri liečbe riluzolom signifikantne nelíšili od placeba. V tejto štúdii bolo percento pľúcnej vitálnej kapacity u väčšiny pacientov menšie ako 60 %.


V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii navrhnutej pre hodnotenie účinnosti a bezpečnosti riluzolu u japonských pacientov bolo 204 pacientov randomizovaných do skupiny s riluzolom 100 mg/deň (50 mg 2-krát denne) alebo do skupiny s placebom a boli sledovaní po dobu 18 mesiacov. V tejto štúdii bola účinnosť hodnotená podľa neschopnosti samostatnej chôdze, straty funkcie horných končatín, tracheostómie, potreby umelej ventilácie, vyživovacej trubice alebo smrti. Prežívanie bez tracheostómie u pacientov liečených riluzolom sa od placeba významne nelíšilo. Avšak možnosť tejto štúdie odhaliť rozdiely medzi liečenými skupinami bola nízka. Meta-analýzy zahrňujúce túto štúdiu a vyššie popísané štúdie ukazujú menej významný účinok riluzolu na prežitie v porovnaní s placebom, aj keď rozdiely zostali štatisticky významné.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika riluzolu sa sledovala u zdravých dobrovoľníkov (mužov) po jednorazovom perorálnom podaní riluzolu 25 až 300 mg a po opakovanom perorálnom podaní 25 až 100 mg riluzolu 2-krát denne. Plazmatické hladiny stúpajú lineárne s dávkou a farmakokinetický profil nie je závislý od dávky. Pri opakovanom podávaní (10 dní liečby dávkou 50 mg 2-krát denne) sa nezmenený riluzol kumuloval v plazme zhruba na 2-násobok a ustálený stav (steady state) sa dosiahol za menej než 5 dní.


Absorpcia

Riluzol sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje, s dosiahnutím maximálnych plazmatických hladín v priebehu 60 až 90 minút (Cmax= 173 ± 72 (SD) ng/ml). Absorbuje sa okolo 90 % podanej dávky s absolútnou hodnotou biologickej dostupnosti 60 ± 18 %.

Rýchlosť a stupeň absorpcie sa znižuje pri súčasnom podaní jedál s vysokým obsahom tuku (pokles Cmax o 44 % a AUC o 17 %).


Distribúcia

Riluzol sa extenzívne distribuuje do celého tela a potvrdilo sa, že prestupuje hematoencefalickou bariérou. Distribučný objem riluzolu je približne 245± 69 l (3,4 l/kg). Riluzol sa na 97 % viaže na bielkoviny a to hlavne na sérový albumín a lipoproteíny.


Metabolizmus

Hlavný plazmatický komponent predstavuje nezmenený riluzol, ktorý je do veľkej miery metabolizovaný cytochrómom P450 s následnou glukuronidáciou. Štúdie in vitro s ľudským pečeňovým extraktom ukázali, že cytochróm P450 1A2 je hlavným izoenzýmom, zúčastňujúcim sa metabolizmu riluzolu. Metabolity zistené v moči sú 3 fenolové deriváty, jeden ureidový derivát a nezmenený riluzol.


Primárna metabolická dráha riluzolu je počiatočná oxidácia cytochrómom P450 1A2, pričom vzniká N‑hydroxy-riluzol (RPR112512), hlavný aktívny metabolit riluzolu. Tento metabolit sa rýchlo konjuguje na O-glukuronidy a N-glukuronidy.


Vylučovanie

Polčas vylučovania kolíše od 9 do 15 hodín. Riluzol sa vylučuje hlavne močom. Celková exkrécia močom predstavuje asi 90 % dávky. Glukoronidy tvoria viac než 85 % močových metabolitov. V moči sa zistili len 2 % riluzolu v nezmenenej forme.


Špeciálne skupiny pacientov

Pacienti so zhoršenou renálnou funkciou: po jednorazovej perorálnej dávke 50 mg riluzolu nie je vo farmakokinetických parametroch významný rozdiel medzi pacientmi so strednou alebo ťažkou chronickou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu medzi 10 a 50 ml/min) a zdravými dobrovoľníkmi.


Starší pacienti: farmakokinetické parametre riluzolu po niekoľkonásobnom podaní dávky (4,5 dní liečby pri 50 mg riluzolu 2-krát denne) nie sú u starších pacientov (>70 rokov) ovplyvnené.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene: AUC riluzolu po jednorazovej perorálnej dávke 50 mg sa zvýši asi 1,7-násobne u pacientov s miernou chronickou pečeňovou insuficienciou a asi 3-násobne u pacientov so strednou chronickou pečeňovou insuficienciou.


Rasa: klinická štúdia vykonaná s cieľom zhodnotiť farmakokinetiku riluzolu a jeho metabolitu N‑hydroxyriluzolu po opakovanom perorálnom podávaní dvakrát denne počas 8 dní 16 zdravým dospelým mužom Japoncom a 16 belochom, preukázala v skupine Japoncov nižšiu expozíciu riluzolu (Cmax 0,85 [90 % CI 0,68-1,08] a AUCinf.0,88 [90 % CI 0,69-1,13]) a podobnú expozíciu metabolitu. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Riluzol nevykazuje žiadny karcinogénny potenciál v pokusoch na potkanoch alebo na myšiach.


Konvenčné genotoxické testy uskutočnené s riluzolom boli negatívne. Testy s hlavným aktívnym metabolitom riluzolu vykázali pozitívne výsledky dvoch testov in vitro. Intenzívne testovanie siedmych ďalších štandardov in vitro a in vivo nepreukázalo žiadny genotoxický potenciál metabolitu. Na základe týchto údajov a berúc do úvahy negatívne štúdie karcinogenézy riluzolu u myší a potkanov, genotoxický účinok tohto metabolitu sa nepovažuje u ľudí za relevantný.


Redukcia parametrov červených krviniek, prípadne zhoršenie pečeňových parametrov, sa nezávisle zaznamenali v štúdiách subakútnej a chronickej pečeňovej toxicity u potkanov a opíc. U psov sa pozorovala hemolytická anémia. V štúdii jednorazovej toxicity sa zistila absencia corpora lutea na ováriách liečených potkaních samíc vo vyššej incidencii než u kontrolných potkaních samíc. Tieto ojedinelé nálezy sa nezistili v žiadnej inej štúdii, alebo u iného druhu.


Všetky uvedené nálezy sa zistili pri dávkach, ktoré boli 2 - 10-krát vyššie než dávky používané u ľudí (100 mg/deň).


Sledovanie fertility potkanov ukázalo pri podávaní dávky 15 mg/kg/deň (dávka vyššia než terapeutická) mierne narušenie reprodukčného chovania a fertility, pravdepodobne v dôsledku sedácie a letargie.


U gravidných potkaních samíc sa zistilo, že 14C-riluzol prechádza placentou do plodu. U potkanov riluzol znížil pravdepodobnosť gravidity a počtu nidácií pri expozícii najmenej dvakrát ako je systémová expozícia u ľudí podstupujúcich klinickú liečbu. V reprodukčných štúdiach u zvierat sa nepozorovali žiadne malformácie.


U laktajúcich potkaních samíc sa zistila prítomnosť 14C-riluzolu v mlieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

fosforečnan vápenatý, bezvodý

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

koloidný oxid kremičitý, bezvodý

magnéziumstearát


Filmová vrstva:

hypromelóza

oxid titaničitý (E171)

makrogol 400


6.2 Inkompability


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC a Al/Al blister, škatuľa.


Veľkosť balenia: 10, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

(1x10, 3x10, 5x10, 4x14 alebo 8x7, 6x10, 9x10 a 10x10 filmom obalených tabliet).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO.MED.CS Praha a.s.,

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0664/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.10.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2013


7

Riluzol PMCS 50 mg filmom obalené zablety