+ ipil.sk

Ringer's Injection U.S.P. BieffePríbalový leták
PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č. 0158/2004

PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 1012/2004

PRÍLOHA Č.3 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2107/4472


Písomná informácia pre používateľov


Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako dostanete váš liek.

Obsahuje súhrn informácií o Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo ošetrovateľský personál.


Čo je Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe?

Je to izotonický roztok na infúziu.


Každých 1000 ml infúzneho intravenózneho roztoku obsahuje 8,60 g natrii chloridum (chlorid sodný), 0,30 g kalii chloridum (chlorid draselný) a 0,33 g calcii chloridum dihydricum (dihydrát chloridu vápenatého) vo vode na injekciu a poskytuje 147 mmol sodíka, 4 mmol draslíka, 2,25 mmol vápnika a 155,5 mmol chloridu.


Roztok obsahuje natrii hydroxidum (hydroxid sodný) na úpravu pH.


309 mosmol/l (približne) pH: 5,0 – 7,5


Roztok je určený na vnútrožilové podanie a môže byť dostupný v objemoch po 250 ml a 500 ml. Každé balenie je jednou dávkou. Používajte pod lekárskym dohľadom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:

Bieffe Medital S.p.A.

Via Nuova Provinciale

23034 Grosotto

Taliansko


Na čo sa Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe používa?

Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe sa môže používať:

 • na náhradu stratenej mimobunkovej tekutiny

 • na obnovenie rovnováhy sodíka, draslíka, vápnika a chloridu, na liečbu izotonickej dehydratácie.


Skôr ako vám podajú Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe:


Existujú situácie, kedy sa nesmie použiť?

Použitie roztoku je bezpečné u väčšiny pacientov, ale tento liek vám nepodajú,

ak je váš objem krvi alebo objem tekutín väčší ako je normálny objem

 • ak máte hypertonickú dehydratáciu

 • ak vaša krv už obsahuje abnormálne vysoké hladiny draslíka, sodíka, vápnika alebo chloridu

 • ak máte závažný problém s obličkami (so zníženým množstvom vylúčeného moču alebo potlačeným výdajom moču)

 • ak máte nekompenzované zlyhanie srdca

 • ak máte ťažkú hypertenziu (zvýšený krvný tlak)

 • ak máte infiltráciu vody v tkanivách (opuch)

 • ak ste liečený kardiotonikom (digitalisom)


Existujú situácie, kedy sa Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe musí podávať so zvláštnou opatrnosťou?

Keď máte problémy so srdcom alebo s pľúcami, infúzia veľkých objemov roztoku sa vykoná spolu so špecifickým sledovaním. Ak sa u vás vyskytuje jeden z nasledujúcich klinických stavov, roztok vám podajú so zvláštnou opatrnosťou a pravdepodobne bude potrebné, aby ste si dali urobiť dodatočné testy, ktoré určia, či je pre vás podanie tohto lieku vhodné:

 • (Kvôli prítomnosti sodíka)

stavy spojené so zadržiavaním sodíka, ako je hypertenzia, zlyhanie srdca, infiltrácia a nahromadenie tekutiny v tkanivách (opuch) alebo problém s obličkami, hlavne v prípade tehotenstva (preeklampsia) alebo abnormálne vysokej hladiny hormónu aldosterónu v krvi

 • (Kvôli prítomnosti draslíka)

stavy spojené s ochorením srdca alebo vedúce k abnormálne vysokej hladine draslíka (porucha funkcie obličiek, akútna dehydratácia alebo veľké poškodenie tkaniva, ktoré sa vyskytuje pri ťažkých popáleninách)

 • (Kvôli prítomnosti vápnika)

problém s obličkami alebo ochorenie spojené s vysokými koncentráciami vitamínu D, ako sú niektoré kožné lézie.


V prípade sprievodnej transfúzie krvi roztok nebude podávaný pomocou rovnakého infúzneho setu, pretože vápnik prítomný v roztoku by mohol spôsobiť zrážanie krvi (koaguláciu).

Informujte svojho lekára, keď máte alebo ste v minulosti mali ktorýkoľvek z týchto stavov.


Tehotenstvo a dojčenie

Neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa použitia v prípade tehotenstva alebo dojčenia. Musí sa kontrolovať rovnováha elektrolytov a tekutín. Vápnik prechádza do placenty a prestupuje do materského mlieka. Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo ak dojčíte.


Môžem súčasne užívať aj iné lieky?

Je známe, že niektoré lieky menia normálny účinok Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe, alebo že roztok môže zmeniť ich účinok a nesmú sa používať spolu, pretože sa klinicky vzájomne ovplyvňujú.

Ak užívate niektorý z týchto liekov, lekár vám pravdepodobne roztok nepodá.

Je známe, že s týmto roztokom sa vzájomne ovplyvňujú nasledujúce lieky:


 • (Kvôli prítomnosti sodíka)

kortikoidy/steroidy a karbenoxolon, ktoré sú spojené so zadržiavaním sodíka a vody

 • (Kvôli prítomnosti draslíka)

 • diuretiká šetriace draslík (amilorid, spironolakton, triamteren, samostatne alebo v kombinácii)

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEi) a antagonisti receptorov pre angiotenzín II

 • takrolimus a cyklosporín, ktoré zvyšujú koncentráciu draslíka v sére a môžu viesť k smrteľnej hladine draslíka, hlavne ak máte poruchu funkcie obličiek

 • (Kvôli prítomnosti vápnika)

 • glykozidové kardiotoniká (digitalis), ktorých účinky sú zosilnené prítomnosťou vápnika a môžu viesť k závažným alebo smrteľným zmenám tlkotu srdca

 • tiazidové diuretiká alebo vitamín D, ktoré môžu viesť k nadmernej hladine vápnika v krvi, keď sa podávajú súčasne s vápnikom.


Informujte svojho lekára, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali akékoľvek iné lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.


Ako sa Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe podáva:


Aké množstvo Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe dostanem a ako často?

Váš lekár rozhodne, aké množstvo potrebujete a kedy vám ho podajú. Bude to závisieť od vášho veku, telesnej hmotnosti, klinických a biologických stavov ako aj účelu liečby a akejkoľvek liečby podávanej súčasne.


Ako sa roztok podáva?

Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe vám podajú cez plastovú hadičku do žily aseptickou technikou pomocou sterilného zariadenia.


Počas dlhodobej infúzie sa lekár môže rozhodnúť, že vám bude súčasne podávať vhodné výživové doplnky.


Ak ste dostali viac Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe ako ste mali

Nadmerná infúzia alebo príliš rýchle podávanie môže viesť k príliš veľkej dávke tekutín a sodíka s rizikom infiltrácie a nahromadenia tekutiny v tkanivách (opuchu), hlavne v prípade poruchy funkcie obličiek.


Nadmerná infúzia akejkoľvek tekutiny obsahujúcej draslík by mohla viesť k hyperkaliémii (príliš vysokej koncentrácii draslíka v krvi), ktorej príznaky sú:

 • pocit mravenčenia v končatinách

 • arytmie srdca až zástava srdca


Nadmerná infúzia tekutiny obsahujúcej vápnik by mohla viesť k hyperkalcémii (príliš vysokej koncentrácii vápnika v krvi), ktorej príznaky sú:

 • nevoľnosť, vracanie alebo zápcha

 • svalová slabosť


Ak spozorujete akékoľvek zmeny v tom, ako sa cítite po tom, ako ste dostali liek alebo počas toho, ako ho dostávate, musíte o tom okamžite informovať svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Infúzia musí byť zastavená. Váš lekár prijme vhodné opatrenia.

Ak je do roztoku podávaného infúzne pridaný liek, znaky a príznaky nadmernej infúzie budú súvisieť s povahou použitej pridanej látky.


Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe môže mať vedľajšie účinky. Preťaženie tekutinami a zlyhanie srdca sa môže vyskytnúť u pacientov, ktorí majú poruchu srdca alebo nahromadenie tekutiny v pľúcach (pľúcny edém). Sú možné poruchy koncentrácií elektrolytov v krvi.

Predĺžená infúzia môže spôsobiť začervenanie, opuch alebo podráždenie v mieste podania. Ak spozorujete akýkoľvek z uvedených možných vedľajších účinkov, okamžite o tom informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Váš lekár prijme náležité opatrenia a môže rozhodnúť o zastavení infúzie.

Môže byť pozorované prekrvenie nosovej sliznice.


Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára.


Ďalšie informácie

Každé balenie Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe má na štítku uvedený dátum exspirácie.

Tento liek vám nepodajú vtedy, ak tento dátum uplynul, alebo ak roztok nebude číry, bez viditeľných častíc, alebo ak bude balenie akýmkoľvek spôsobom poškodené.


Akýkoľvek nespotrebovaný roztok bude zlikvidovaný.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2008


3Ringer's Injection U.S.P. Bieffe

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č. 0158/2004

PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 1012/2004

PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2107/4472

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Natrii chloridum 8,60 g/l

Kalii chloridum 0,30 g/l

Calcii chloridum dihydricum 0,33 g/lNa+

K+

Ca++

Cl-

mmol/l

147

4

2,25

155,5

mEq/l

147

4

4,5

155,5


Osmolarita 309 mosmol/l (približne) pH: 5,0 – 7,5


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny intravenózny roztok.

Číry roztok bez viditeľných častíc.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe sa používa pri nasledujúcich indikáciách:

 • náhrada stratenej extracelulárnej tekutiny.

 • obnovenie rovnováhy sodíka, draslíka, vápnika a chloridu, na liečbu izotonickej dehydratácie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí, starší ľudia, mladiství a deti:

Dávkovanie závisí od veku, telesnej hmotnosti, klinického a biologického stavu pacienta a od sprievodnej terapie.


Odporúčané dávkovanie je:

 • pre dospelých, starších ľudí a mladistvých: 500 ml až 3 litre/24 hod

 • pre malé deti a deti: 20 ml až 100 ml/kg/24 hod


Rýchlosť podávania:

Rýchlosť infúzie je zvyčajne 40 ml/kg/24 hod u dospelých pacientov, u starších ľudí a u mladistvých.


U detských pacientov je priemerná rýchlosť infúzie 5 ml/kg/hod, ale táto hodnota sa mení s vekom: 6-8 ml/kg/hod u dojčiat, 4-6 ml/kg/hod u batoliat a 2-4 ml/kg/hod u detí v školskom veku. U detí s popáleninami je dávka v priemere 3,4 ml/kg/percento popáleniny 24 hodín po popálení a 6,3 ml/kg/percento popálenín 48 hodín po popálení.

U detí s vážnym poranením hlavy je dávka v priemere 2850 ml/m2.


V prípade potreby alebo pri operácii môžu byť rýchlosť podávania a celkový objem vyššie.


Poznámka:

 • dojčatá a batoľatá: vek od 28 dní do 23 mesiacov (batoľa je dieťa, ktoré vie chodiť)

 • deti a školopovinné deti: vek od 2 do 11 rokov


Podávanie:

Liek sa podáva intravenózne.


Monitorovanie:

Počas podávania sa musí monitorovať rovnováha tekutín a plazmatické koncentrácie elektrolytov (sodíka, draslíka, vápnika a chloridov).


 1. Kontraindikácie


Roztok je kontraindikovaný u pacientov, ktorí preukazujú symptómy nasledujúcich ochorení:

 • extracelulárna hyperhydratácia alebo hypervolémia

 • hypertonická dehydratácia

 • hyperkaliémia

 • hypernatriémia

 • hyperkalciémia

 • hyperchloriémia

 • ťažká insuficiencia obličiek (s oligúriou/anúriou)

 • nekompenzované zlyhanie srdca

 • ťažká hypertenzia

 • celkový edém a ascitická cirhóza

 • sprievodná terapia kardiotonikami (digitalis) (pozri časť 4.5 „ Liekové a iné interakcie“)


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti so zlyhaním srdca alebo pľúc sa musia pri infúzii veľkého objemu špecificky monitorovať.
Pacientom s hypertenziou, zlyhaním srdca, periférnym alebo pľúcnym edémom, poškodenou funkciou obličiek, preeklampsiou, aldosteronizmom alebo inými ochoreniami, alebo liekmi (napr. kortikoidmi/steroidmi) spojenými so zadržiavaním sodíka je potrebné podávať roztoky obsahujúce chlorid sodný opatrne (pozri tiež časť 4.5 „Liekové a iné interakcie“).
Roztoky obsahujúce soli draslíka sa majú podávať opatrne pacientom s ochoreniami srdca alebo s ochoreniami s predispozíciou k hyperkaliémii ako renálna alebo adrenokortikálna insuficiencia, akútna dehydratácia alebo s rozsiahlym poškodením tkaniva, ktoré sa vyskytuje pri ťažkých popáleninách.

Vzhľadom na prítomnosť vápnika:

 • má sa dávať pozor, aby sa predišlo extravazácii pri intravenóznych infúziách

 • roztok sa má podávať opatrne pacientom s poškodenou funkciou obličiek alebo

pacientom s ochoreniami spojenými so zvýšenými koncentráciami vitamínu D ako napr. sarkoidóza

 • v prípade sprievodnej transfúzie krvi sa Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe nesmie

podávať pomocou rovnakého infúzneho setu, pretože hrozí riziko koagulácie.


Koncentrácia draslíka a vápnika v Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe nie je dostatočná na udržanie hladiny týchto iónov alebo na úpravu ich deficitu. Preto po liečbe dehydratácie sa tekutina podaná i.v. musí vymeniť za udržiavaciu tekutinu, ktorá tieto ióny doplní.


Počas dlhodobej parenterálnej liečby sa musia pacientovi podávať vhodné nutričné doplnky.


 1. Liekové a iné interakcie


Interakcie v závislosti od prítomnosti sodíka:

 • kortikoidy/steroidy a karbenoxolon, ktoré súvisia so zadržiavaním sodíka a vody

(s edémami a hypertenziou).


Interakcie v závislosti od prítomnosti draslíka:

 • diuretiká šetriace draslík (amilorid, spironolakton, triamteren, samostatne alebo

v kombinácii)

- inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEi) a, prostredníctvom extrapolácie,
antagonisti receptorov pre angiotenzín II

- takrolimus, cyklosporín,


ktoré zvyšujú koncentráciu draslíka v plazme a môžu viesť k potenciálne smrteľnej hyperkaliémii najmä v prípade, keď zlyhanie obličiek zvýši hyperkaliemický účinok.


Interakcie v závislosti od prítomnosti vápnika:

 • glykozidové kardiotoniká (digitalis), ktorých účinky sú zosilnené prítomnosťou

vápnika a môžu viesť k vážnej alebo smrteľnej arytmii srdca.

 • tiazidové diuretiká alebo vitamín D, ktoré môžu viesť k hyperkalciémii, keď sa

podajú spolu s vápnikom.


 1. Gravidita a laktácia


Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe sa môže bezpečne používať počas gravidity a počas laktácie, ak sa kontroluje rovnováha elektrolytov a tekutín.


Pri pridaní lieku sa má osobitne zvážiť povaha lieku a jeho použitie počas gravidity a laktácie.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


 1. Nežiaduce účinky


Počas podávania lieku Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe boli zaznamenané ako veľmi časté

(≥ 10%) nasledujúce nežiaduce účinky:

 • hyperhydratácia a zlyhanie srdca u pacientov so srdcovými poruchami alebo pľúcnymi

edémami.

 • poruchy rovnováhy elektrolytov.


S technikou podávania lieku môžu súvisieť nežiaduce reakcie ako:

febrilná reakcia, infekcia v mieste podania, lokálna bolesť alebo reakcia, podráždenie žíl, žilová trombóza alebo zápal žíl šíriaci sa od miesta podania a extravazácia.


Nežiaduce reakcie môžu súvisieť s liekom pridaným do roztoku. Povaha pridanej látky určí pravdepodobnosť akýchkoľvek iných nežiaducich účinkov.


V prípade nežiaduceho účinku alebo účinkov sa musí infúzia prerušiť.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie alebo príliš rýchle podávanie roztoku môže viesť k príliš veľkej dávke vody a sodíka s rizikom edému, najmä u pacientov s poruchou renálneho vylučovania sodíka. V takomto prípade môže byť nevyhnutná špeciálna renálna dialýza.


Nadmerné podanie draslíka môže viesť k vyvolaniu hyperkaliémie, najmä u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Symptómy zahŕňajú parestéziu končatín, svalovú slabosť, paralýzu, arytmiu srdca, blokádu ramienka, zástavu srdca a mentálnu zmätenosť.

Liečba hyperkaliémie zahŕňa podanie vápnika, inzulínu (s glukózou), bikarbonátu sodného a iónomeničovej živice alebo dialýzu.


Nadmerné podanie solí vápnika môže viesť k hyperkalciémii. K symptómom hyperkalciémie môže patriť: anorexia, nevoľnosť, vracanie, zápcha, bolesť brucha, svalová slabosť, mentálne poruchy, polydipsia, polyúria, nefrokalcinóza, obličkové kamene, a u ťažkých prípadov arytmia srdca a kóma. Príliš rýchle intravenózne podanie solí vápnika môže takisto viesť k mnohým symptómom hyperkalciémie ako aj kriedovej chuti v ústach, návalom horúčavy a k periférnej vazodilatácii. Mierna asymptomatická hyperkalciémia sa zvyčajne upraví po zastavení podávania vápnika a iných spolupôsobiacich liekov ako napr. vitamínu D. V prípade závažnej hyperkalciémie je potrebná rýchla liečba (ako napr. slučkové diuretiká, hemodialýza, kalcitonín, bisfosfonáty, trinátrium edetát).


Nadmerné podanie chloridov môže zapríčiniť stratu bikarbonátov a môže mať okysľujúci účinok.


Keď sa predávkovanie týka lieku pridaného do podávaného roztoku, znaky a symptómy predávkovania sa budú vzťahovať na povahu pridávanej látky.


V prípade náhodného nadmerného podania sa má liečba prerušiť a pozorovať, či sa u pacienta neobjavia znaky a symptómy vzťahujúce sa na podaný liek. V prípade potreby sa majú zabezpečiť relevantné symptomatické a podporné kroky.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytovATC kód: B05BB01


Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe je izotonický roztok elektrolytov. Zložky tohto roztoku a ich koncentrácie sú volené tak, aby zodpovedali zložkám plazmy a ich koncentráciám v nej.


Farmakodynamické vlastnosti Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe sú dané vlastnosťami jeho zložiek (vody, sodíka, draslíka, vápnika a chloridu). Hlavným účinkom Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe je rozširovanie extracelulárneho priestoru zahŕňajúc aj intersticiálnu tekutinu a intravaskulárnu tekutinu.


Ióny, ako napr. ióny sodíka, prechádzajú cez bunkovú membránu pomocou rôznych mechanizmov prenosu, medzi ktoré patrí sodíková pumpa (Na-K-ATP-áza). Sodík zohráva dôležitú úlohu v neurotransmisii a elektrofyziológii srdca ako aj v renálnom metabolizme.


Draslík je nevyhnutný pre množstvo metabolických a fyziologických procesov, zahŕňajúc nervové vedenie, svalové kontrakcie a acidobázickú reguláciu. Normálna koncentrácia draslíka v plazme má hodnotu asi 3,5 až 5,0 mmol na liter. Draslík je predovšetkým vnútrobunkový katión, ktorý sa nachádza najmä vo svaloch. Iba asi 2% sa nachádzajú v extracelulárnej tekutine. Prechod draslíka do buniek a zadržanie proti koncentračnému gradientu vyžaduje aktívny prenos cez enzým Na+/K+ATP-ázu.


Približne 99% vápnika je obsiahnutých v kostre. Zostávajúce 1% sa nachádza v telesných tkanivách a tekutinách a je nevyhnutný pre normálne nervové vedenie, svalovú aktivitu a zrážanlivosť krvi.


Chlorid je najmä extracelulárny anión, ktorý sa nachádza v nízkej koncentrácii v kostiach a vo vysokej koncentrácii v niektorých zložkách spojivového tkaniva ako napr. v kolagéne. Intracelulárny chlorid sa nachádza vo vysokej koncentrácii v červených krvinkách a v sliznici žalúdka. Rovnováhu medzi aniónmi a katiónmi regulujú obličky. Reabsorbcia chloridu zväčša nasleduje po reabsorbcii sodíka.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti tohto roztoku sú dané farmakokinetickými vlastnosťami jeho zložiek (chloridu sodného, chloridu draselného a chloridu vápenatého).

Objem a zloženie iónov extracelulárneho a intracelulárneho priestoru sú nasledovné:


Extracelulárna tekutina: približne 19 litrov

Sodík (mmol/l): 142

Draslík (mmol/l): 5

Vápnik (mmol/l): 2,5

Chlorid (mmol/l): 103


Intracelulárna tekutina: približne 23 litrov

Sodík (mmol/l): 15

Draslík (mmol/l): 150

Vápnik (mmol/l): 1

Chlorid (mmol/l): 1


Po injekcii rádiosodíka (24Na) je polčas rozpadu 99% podaného sodíka 11 až 13 dní a zvyšného 1% 1 rok . Distribúcia sa líši v závislosti od tkaniva: je rýchla vo svaloch, pečeni, obličkách, v chrupavke a koži; je pomalá v erytrocytoch a v neurónoch; je veľmi pomalá v kostiach. Sodík sa vylučuje najmä obličkami, ale existuje rozsiahla renálna reabsorbcia. Malé množstvá sodíka sa strácajú stolicou a telesným potom.


Faktory ovplyvňujúce prenos draslíka medzi extracelulárnou a intracelulárnou tekutinou ako napr. poruchy acidobázickej rovnováhy môžu narušiť vzťah medzi koncentráciami v plazme a celkovými množstvami v tele. Draslík sa vylučuje najmä obličkami. Vylučuje sa cez distálne tubuly pri výmene iónov sodíka alebo vodíka. Schopnosť obličiek udržať draslík je slabá a vylučovanie určitého množstva draslíka močom pokračuje aj pri vážnej deplécii. Určité množstvo draslíka sa vylúči stolicou a malé množstvá sa môžu vylúčiť aj telesným potom.


Koncentrácia vápnika v plazme je regulovaná hormónom štítnej žľazy, kalcitonínom a vitamínom D. Asi 47% vápnika v plazme je v ionizovanej fyziologicky aktívnej forme, asi 6 % sa nachádza v zlúčeninách s aniónmi napr. fosfátu alebo citrónanu a zvyšok je naviazaný na proteíny, najmä albumín. Zvýšená koncentrácia albumínu v plazme (ako pri dehydratácii) alebo znížená (ako je to bežné pri malignite) ovplyvní proporcionálny pomer ionizovaného vápnika. Preto sa celková koncentrácia vápnika v plazme bežne upravuje podľa albumínu v plazme. Nadbytok vápnika sa vylučuje predovšetkým obličkami. Neabsorbovaný vápnik sa vylučuje stolicou, spolu s vylúčenou žlčou a pankreatickou šťavou pankreasu.

Malé množstvá vápnika sa strácajú potom, kožou, vlasmi a nechtami. Vápnik prechádza placentou a dostáva sa do materského mlieka.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe na zvieratách nie sú relevantné, pretože jeho zložky sú fyziologickými zložkami ľudskej a zvieracej plazmy.


Pri klinickej aplikácii sa nepredpokladajú toxické účinky.


Bezpečnosť možných prídavných látok sa má zvážiť osobitne.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Natrii hydroxidum (na úpravu pH)

Aqua ad iniectabilia


 1. Inkompatibility


Pred pridaním akéhokoľvek lieku sa musí skontrolovať jeho kompatibilita s infúznym roztokom Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe.


V prípade, že neexistujú príslušné štúdie kompatibility s daným liekom, tento roztok nemožno zmiešať s inými liekmi.


Je nutné si preštudovať „Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom“ pridávaného lieku.


Pred pridaním lieku sa presvedčte, či je pridané liečivo rozpustné a stabilné vo vode pri pH Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe (pozri časť 3).


Soli vápnika sú nekompatibilné so širokou škálou liekov. Výsledkom tvorby komplexov môže byť vznik precipitátov.


Nasledujúce liečivá sú nekompatibilné s roztokom Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe (zoznam nie je úplný):

 • amfotericín B

 • kortizón

 • erytromycín laktobionát

 • etamivan

 • etylalkohol

 • tiopental, sodná soľ

 • dinátrium edetát


Aditíva, o ktorých sa vie, že sú nekompatibilné, sa nesmú použiť.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


Čas použiteľnosti: Aditíva


Chemická a fyzikálna stabilita akéhokoľvek aditíva pri pH Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe sa má stanoviť pred použitím. Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť okamžite. Ak sa takýto liek nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky skladovania je zodpovedný používateľ. Ak rekonštitúcia neprebehla v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach, tento čas by za normálnych okolností nemal prekročiť 24 hodín pri teplote 2 až 8° C.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 2 °C - 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Ringer´s Injection U.S.P. Bieffe je dodávaný v sklenených fľašiach s objemom 250 alebo

500 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Použite len v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je obal nepoškodený.

Podajte okamžite po napojení na infúzny set.


Roztok sa má podávať aseptickou technikou pomocou sterilného zariadenia. Zariadenie sa má naplniť roztokom, aby sa zabránilo vstupu vzduchu do systému.


Aditíva sa môžu pridať pred alebo počas podávania v mieste podania.


V prípade použitia aditív si overte izotonicitu pred parenterálnym podaním. Dôkladné a opatrné aseptické pridanie akéhokoľvek aditíva je nutné.

Roztoky obsahujúce aditíva sa majú použiť okamžite a nemajú sa skladovať.


Len na jednorazové použitie.


Nespotrebovaný roztok zlikvidujte.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bieffe Medital S.p.A.

Via Nuova Provinciale

23034 Grosotto

Taliansko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0141/94-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


22.04.1994


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2008

7Ringer's Injection U.S.P. Bieffe