+ ipil.sk

Risedronat Mylan 35 mg filmom obalená tabletaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/00163-PRE

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.. č.: 2011/06250-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07716-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02031-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07970-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00082-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Risedronat Mylan 35 mg filmom obalená tableta


nátriumrizedronát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Risedronat Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risedronat Mylan

3. Ako užívať Risedronat Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Risedronat Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Risedronat Mylan a na čo sa používa


Čo je Risedronat Mylan

Risedronat Mylan patrí do skupiny nehormonálnych liekov nazývaných bisfosfonáty, ktoré sa používajú na liečbu ochorení kostí. Pôsobí priamo na kosti, aby ich spevnil, a preto je ich zlomenina menej pravdepodobná.


Kosť je živé tkanivo. Stará kosť sa neustále odstraňuje z vašej kostry a nahradzuje sa novou kosťou.


Postmenopauzálna osteoporóza je stav vyskytujúci sa u žien po menopauze, pri ktorom sa kosti stávajú slabšie, krehkejšie a skôr sa zlomia pri páde alebo pri záťaži.


Osteoporóza môže vznikať aj u mužov z celého radu príčin, vrátane starnutia a/alebo nízkej hladiny mužského hormónu testosterónu.


Chrbtica, stehenná kosť a zápästie sú kosti, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť zlomenín, hoci sa to môže stať každej kosti vo vašom tele. Zlomeniny súvisiace s osteoporózou môžu spôsobovať aj bolesti chrbta, stratu výšky a pokrivenie chrbtice. Veľa pacientov s osteoporózou nemá žiadne príznaky a niekedy dokonca ani nevedia, že ju majú.


Na čo sa Risedronat Mylan používa

Liečba osteoporózy


u žien po menopauze, aj so závažnou osteoporózou. Znižuje riziko zlomenín chrbtice a bedrových zlomenín.


u mužov.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risedronat Mylan


Neužívajte Risedronat Mylan

- ak ste alergický na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak vám váš lekár povedal, že trpíte stavom nazývaným hypokalciémia(nízka hladina vápnika v krvi).

- ak môžete byť tehotná, ste tehotnáalebo ak plánujete otehotnieť.

- ak dojčíte.

- ak máte závažné problémy s funkciou obličiek.

- ak ste mladší ako 18 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikapredtým, ako začnete užívať Risedronat Mylan

- ak nie ste schopný zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) aspoň 30 minút.

- ak máte abnormálny kostný a minerálny metabolizmus (napríklad nedostatok vitamínu D, odchýlky paratyroidného hormónu, oba stavy spôsobujúce nízku hladinu vápnika v krvi).

- ak ste v minulosti mali problémy s pažerákom (trubica, ktorá spája vaše ústa s vašim žalúdkpm). Mohli ste mať napríklad bolesti alebo ťažkosti pri prehĺtaní stravy alebo ste boli už skôr informovaný, že máte Barretov pažerák (stav spojený so zmenami buniek, ktoré vystielajú dolný pažerák).

- ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov (ako je laktóza).

- ak ste cítili alebo cítite bolesť, opuch alebo máte zníženú citlivosť čeľuste alebo pocit “ťažkej čeľuste” alebo vám vypadol zub.

- ak podstupujete liečbu zubov alebo ak máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok, povedzte svojmu zubárovi, že užívate Risedronat Mylan.


Lekár vám poradí, čo máte robiť, ak užívate Risedronat Mylan 35 mg a týka sa vás čokoľvek s vyššie uvedeného.


Deti a dospievajúci

Používanie Risedronatu Mylan sa neodporúča u detí do 18 rokov, vzhľadomna nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Risedronat Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky obsahujúce jednu z nasledujúcich látok znižujú účinok Risedronatu Mylan, ak sa užívajú v rovnakom čase:

 • vápnik

 • horčík

 • hliník (napríklad niektoré tráviace zmesi)

 • železo

Tieto lieky užite najskôr 30 minút po užití tablety Risedronatu Mylan.


Risedronat Mylan a jedlo a nápoje

Aby mohol liek správne účinkovať, je veľmi dôležité, aby ste NEUŽÍVALI tablety Risedronat Mylan súčasne s jedlom alebo s nápojmi (okrem čistej vody). Najmä neužívajte tento liek v rovnakom čase ako mliečne produkty (napríklad mlieko), pretože obsahujú vápnik (pozri časť 2, „Iné lieky a Risedronat Mylan“).

Jedlo a nápoje (okrem čistej vody) konzumujte najskôr 30 minút po užití tablety Risedronatu Mylan.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Risedronat Mylan, ak môžete byť tehotná, ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť (pozri časť 2 "Neužívajte Risedronat Mylan"). Potenciálne riziko spojené s užívaním nátriumrizedronátu (liečivo v Risedronate Mylan 35 mg) u tehotných žien nie je známe.

NEUŽÍVAJTE Risedronat Mylan, ak dojčíte (pozri časť 2 "Neužívajte Risedronat Mylan").


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by Risedronat Mylan 35 mg mal vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


Risedronat Mylan obsahuje laktózu

Risedronat Mylan obsahuje malé množstvo laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, pred užitím tohto lieku sa obráťte na svojho lekára (pozri časť 2, “ Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikapredtým, ako začnete užívať Risedronat Mylan).


 1. Ako užívať Risedronat Mylan


Dávkovanie

Vždy užívajte Risedronat Mylan presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je JEDNA tableta Risedronatu Mylan 35 mg (35 mg nátriumrizedronátu) raz týždenne.

Vyberte si jeden deň v týždni, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu programu. Každý týždeň užite vo vybraný deň jednu tabletu Risedronat Mylan 35 mg.


Na škatuľke sa nachádzajú políčka/medzery. Prosím, označte si deň týždňa, ktorý ste si vybrali ako deň užívania tablety Risedronatu Mylan. Zapisujte si aj dátumy, keď budete užívať tabletu.


Kedy máte užiť svoju tabletu Risedronatu Mylan:

Tabletu Risedronat Mylan užívajte najmenej 30 minút pred prvým jedlom, nápojom (okrem čistej vody) alebo iným liekom v daný deň.


Ako užívať tabletu Risedronatu Mylan:

 • Tabletu užite, keď ste vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť), aby ste sa vyhli páleniu záhy.

 • Prehltnite ju a zapite aspoň jedným pohárom (120 ml) čistej vody.

 • Tabletu prehltnite vcelku. Tabletu necmúľajte ani nežujte.

 • Po užití tablety si neľahnite 30 minút.


Váš lekár vám povie, či potrebujete vápnikové a vitamínové doplnky, ak máte ich nedostatočný príjem zo stravy.


Ak užijete viac Risedronatu Mylan, ako máte

Ak ste vy, alebo niekto iný, užili náhodne väčší počet tabliet Risedronatu Mylan, ako je predpísané, vypite plný pohár mlieka a vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Risedronat Mylan

Ak ste zabudli užiť Risedronat Mylan 35 mg v určený deň, jednoducho užite tabletu v deň, keď si spomeniete. Vráťte sa k užívaniu jednej tablety týždenne v deň, v ktorom normálne užívate tabletu.


NeužÍVAJtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Risedronat Mylan

Ak ukončíte liečbu, kostná hmota sa vám môže opäť začať strácať. Predtým než sa rozhodnete ukončiť liečbu, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Risedronat Mylan a okamžite kontaktujte lekára, keď pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • príznaky ťažkej alergickej reakcie ako sú

  • opuch tváre, jazyka alebo hrdla

  • ťažkosti pri prehĺtaní

  • žihľavka a ťažkosti s dýchaním

 • ťažké kožné reakcie, čo môže byť aj vytváranie kožných pľuzgierov.


Čo najrýchlejšie upovedomte svojho lekára, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky:

 • zápal oka, obvykle spojený s bolesťou, sčervenaním a citlivosťou na svetlo.

 • nekrózu čeľustnej kosti (osteonekróza) spojenú s oneskoreným hojením a infekciou, ktoré často nastávajú po vytrhnutí zubu (pozri časť 2, “Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Risedronat Mylan”).

 • ťažkosti spojené s pažerákom ako je bolesť pri prehĺtaní, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť na hrudníku alebo pálenie záhy, ktoré ste predtým nemali, alebo sa zhoršilo.


Avšak, ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií, boli obvykle mierne a nespôsobili, že pacient prestal užívať tablety.


Časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov zo 100)

 • Tráviace ťažkosti, pocit nevoľnosti, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče alebo nepohoda, zápcha, pocit plnosti, plynatosť, hnačka.

 • Bolesť v kostiach, svaloch alebo kĺboch.

 • Bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • Zápal alebo vred na pažeráku (trubica, ktorá spája vaše ústa s vašim žalúdkom) spôsobujúci ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní (pozri aj časť 2, „Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Risedronat Mylan“), zápal žalúdka a dvanástnika (črevo, ktorým sa odvádza obsah žalúdka).

 • Zápal farebnej časti oka (dúhovka) (červené bolestivé oči s možnou zmenou videnia).


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • Zápal jazyka (červený, opuchnutý, prípadne bolestivý), zúženie pažeráka (trubica, ktorá spája vaše ústa s vašim žalúdkom).

 • Zaznamenali sa abnormálne pečeňové testy, ktoré možno diagnostikovať len vyšetrením krvi.


Počas používania lieku po uvedení na trh bolo hlásené (neznáma frekvencia):

Alergické reakcie na koži, ako je urtikária (žihľavka), kožná vyrážka, opuch tváre, pier, jazyka a/alebo krku, ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním. Závažné kožné reakcie, vrátane vezikulácie (tvorby pľuzgierov) pod kožou; zápal malých kožných ciev, ktorý je charakteristický hmatateľnými červenými škvrnami na koži (leukocytoklastická vaskulitída); závažný stav nazývaný Stevensov-Johnsonov syndróm s tvorbou pľuzgierov na koži, ústach, očiach a iných slizničných oblastiach tela (genitálie); závažný stav nazývaný toxická epidermálna nekrolýza, ktorá spôsobuje červené vyrážky na viacerých častiach tela a/alebo stratu vonkajšej vrstvy pokožky. Vypadávanie vlasov. Alergické reakcie (precitlivenosť). Závažné poruchy pečene, najmä ak ste liečený inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú poruchy funkcie pečene. Zápal oka, ktorý spôsobuje bolesť a sčervenanie.


Zriedkavo môže u pacientov na začiatku liečby poklesnúť hladina vápnika a fosfátov v krvi. Tieto zmeny sú obvykle malé a nemajú žiadne príznaky.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Risedronat Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Risedronat Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Risedronat Mylan obsahuje

 • Liečivo je nátriumrizedronát. Každá tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: hydrolyzát (kukuričného) škrobu; mikrokryštalická celulóza; krospovidón; magnéziumstearát.

Filmový obal tablety: hypromelóza; monohydrát laktózy; oxid titaničitý (E 171); makrogol 4000.


Ako vyzerá Risedronat Mylan a obsah balenia

Risedronat Mylan sú biele, okrúhle, obojstranne vyduté filmom obalené tablety s priemerom 11,2 mm, hrúbkou 5,0 mm a s vyrazeným číslom "35" na jednej strane.

Dodáva sa v pretlačovacích baleniach obsahujúcich 4 alebo 12 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grécko

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grécko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Risemylan 35mg filmomhulde tabletten

Česká republika Risedronat Mylan 35 mg potahovaná tableta

Dánsko Vionate

Grécko Risedronate/Generics 35 mg

Holandsko: Risedronaatnatrium Mylan wekelijks 35mg filmomhulde tabletten

Írsko: Risedronate Mylan Once a Week 35mg film-coated tablet

Nemecko: Risedronat-dura 35mg filmtabletten

Portugalsko Vicendrolin

Rakúsko Risedronat Arcana 35 mg -einmal wöchentlich – Filmtabletten

Slovensko Risedronat Mylan 35 mg filmom obalená tableta

Španielsko Acido Risedrónico Semanal Mylan Pharmaceuticals 35 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko: Vionate 35mg filmdragerad tabletter

Taliansko: Risedronato Mylan 35mg comprese rivestite con fi

Veľká Británia: Risedronate Sodium 35mg film coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.


6/6

Risedronat Mylan 35 mg filmom obalená tableta

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/00163-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.. č.: 2011/06250-Z1A

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07716-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02031-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Risedronat Mylan 35 mg filmom obalená tableta


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.


Pomocná látka so známym účinkom: 1,9 mg laktózy v každej tablete

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biela okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom 11,2 mm, hrúbkou 5,0 mm a s vyrazeným číslom "35" na jednej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba postmenopauzálnej osteoporózy na zníženie rizika vertebrálnych fraktúr. Liečba diagnostikovanej postmenopauzálnej osteoporózy na zníženie rizika bedrových fraktúr (pozri časť 5.1).


Liečba osteoporózy u mužov s vysokým rizikom fraktúr(pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka u dospelých je jedna 35 mg tableta perorálne raz týždenne. Tableta sa má užívať v ten istý deň každý týždeň. Jedlo ovplyvňuje absorpciu nátriumrizedronátu, preto na zabezpečenie adekvátnej absorpcie majú pacienti užívať Risedronat Mylan:

 • pred raňajkami: najmenej 30 minút pred prvým jedlom, iným liekom alebo nápojom (okrem čistej vody) v daný deň.


Pacienti majú byť poučení, že ak sa vynechá dávka, jednu tabletu Risedronatu Mylan 35 mg treba užiť v deň, kedy si na túto tabletu spomenú. Potom sa pacienti majú vrátiť k užívaniu tablety jedenkrát týždenne v deň, kedy ju normálne užívajú. Dve tablety v ten istý deň sa nesmú užiť.


Tableta sa musí prehltnúť vcelku a nesmie sa cmúľať ani rozžuvať. Na uľahčenie pasáže tablety do žalúdka sa Risedronat Mylan musí užívať vo vzpriamenej polohe (v sede alebo stoji) s pohárom čistej vody ( 120 ml). Po užití tablety si pacienti nesmú ľahnúť po dobu 30 minút (pozri časť 4.4).


Ak denný príjem vápnika a vitamínu D nie je primeraný, má sa zvážiť ich suplementácia.


Starší pacienti:

Nie je potrebná žiadna úprava dávky, keďže biologická dostupnosť, distribúcia a vylučovanie je v porovnaní s mladšími jedincami u starších pacientov (vo veku > 60 rokov) podobná. Platí to i u postmenopauzálnych pacientok v značne pokročilom veku, starších ako 75 rokov.


Porucha funkcie obličiek:

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Použitie rizedronátu sodného je kontraindikované u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) (pozri časti 4.3 a 5.2).


Pediatrická populácia:

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri tiež časť 5.1).


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientov pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík Risedronatu Mylan, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

Gravidita a laktácia.

Závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Jedlo, nápoje (iné ako čistá voda) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako je vápnik, horčík, železo a hliník) zhoršujú absorpciu bisfosfonátov a nesmú sa podávať v rovnakom čase ako Risedronat Mylan (pozri časť 4.5). Na dosiahnutie očakávanej účinnosti je nevyhnutné dôsledné dodržiavanie odporúčaní pre dávkovanie (pozri časť 4.2).


Účinnosť bisfosfonátov pri liečbe osteoporózy súvisí s prítomnosťou nízkej minerálnej hustoty kostí a/alebo s existenciou fraktúry.

Vysoký vek ani samotné klinické rizikové faktory fraktúry nie sú dostatočným dôvodom na začiatok liečby osteoporózy bisfosfonátom. Dôkazy na podporu účinnosti bisfosfonátov vrátane nátriumrizedronátu u pacientov vo veľmi vysokom veku (> 80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1).


Bisfosfonáty boli dávané do súvislosti s ezofagitídou, gastritídou, ezofágovými ulceráciami a gastroduodenálnymi ulceráciami. Preto sa má s opatrnosťou postupovať:


 • u pacientov s anamnézou porúch ezofágu spomaľujúcich priechod cez ezofág alebo jeho vyprázdňovanie, napr. striktúry alebo achalázie;

 • u pacientov, ktorí nedokážu zostať vo vzpriamenej polohe najmenej 30 minút po užití tablety;

 • ak sa Rizedronat Mylan podáva pacientom, ktorí majú akútne problémy s ezofágom alebo horným gastrointestinálnym traktom (vrátane známeho Barrettovho pažeráka), alebo takéto problémy mali v nedávnej minulosti.


Predpisujúci lekári musia pacientom zdôrazňovať význam pozornosti, ktorú treba venovať dávkovacím pokynom, a musia pozorne sledovať akékoľvek znaky a symptómy možnej ezofagálnej reakcie. Pacientov treba upozorniť, aby včas vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich prejavia príznaky podráždenia ezofágu, ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, retrosternálna bolesť alebo nové/zhoršené pálenie záhy.


Hypokalciémia musí byť liečená pred začiatkom liečby nátriumrizedronátom. Ostatné poruchy metabolizmu kostí a minerálov (napr. dysfunkcia prištítnych teliesok, hypovitaminóza D) musia byť liečené v čase začiatku liečby nátriumrizedronátom.


Osteonekróza čeľuste, vo všeobecnosti spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy) bola zaznamenaná u pacientov trpiacich rakovinou, ktorí dostávali terapeutické dávkovacie schémy vrátane bisfosfonátov podávaných intravenózne. Mnohí z týchto pacientov dostávali aj chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola zaznamenaná aj u pacientov s osteoporózou, ktorí dostávali bisfosfonáty perorálne.


U pacientov so súčasnými rizikovými faktormi (napr. rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, nedostatočná ústna hygiena) je potrebné pred liečbou bisfosfonátmi zvážiť vyšetrenie zubov s vhodnou preventívnou starostlivosťou o chrup.


Počas liečby sa títo pacienti podľa možnosti majú vyhýbať invazívnym dentálnym zákrokom. U pacientov, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vytvorí osteonekróza čeľuste, môže dentálna chirurgia stav ďalej zhoršiť. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o pacientoch, ktorí si vyžadujú dentálne zákroky, na základe ktorých by bolo možné odporučiť, či vysadenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.

Plán liečby každého pacienta sa musí riadiť klinickým posúdením ošetrujúceho lekára, založeným na individuálnom hodnotení prínosov a rizík.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Doteraz sa neuskutočnili žiadne formálne interakčné štúdie, avšak počas klinických štúdií neboli zistené žiadne klinicky relevantné interakcie s inými liekmi. V štúdiách osteoporózy III. fázy s denným dávkovaním naátriumrizedronátu sa zaznamenalo užívanie kyseliny acetylsalicylovej u 33 % pacientov alebo NSAID u 45 % pacientov. V štúdii III. fázy u postmenopauzálnych žien s dávkovaním jedenkrát týždenne bolo užívanie kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID zaznamenané u 57 %, resp. 40 % pacientov. U pacientov pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov na horný gastrointestinálny trakt u pacientov liečených nátriumrizedronátom podobný ako u kontrolných pacientov.


Ak sa to považuje za vhodné, nátriumrizedronát možno používať súčasne so suplementáciou estrogénu (iba u žien).


Súčasné požitie liekov obsahujúcich polyvalentné katióny (ako je vápnik, horčík, železo a hliník) zhoršuje absorpciu rizedronátu sodného (pozri časť 4.4).


Nátriumrizedronát nie je metabolizovaný systémovo, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbu na proteíny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití nátriumrizedronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Laktácia

Štúdie na zvieratách naznačujú, že do materského mlieka prechádza malé množstvo nátriumrizedronátu. Risedronat Mylan sa nesmie používať počas gravidity, ani u dojčiacich žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nátriumrizedronát bol sledovaný v klinických štúdiách fázy III, ktoré zahŕňali viac ako 15 000 pacientov.

Väčšina nežiaducich účinkov pozorovaných v klinických štúdiách bola mierneho až stredne závažného charakteru a spravidla si nevyžadovala ukončenie liečby.


Nežiaduce skúsenosti zaznamenané v klinických štúdiách fázy III u postmenopauzálnych žien s osteoporózou liečenou nátriumrizedronátom 5 mg/deň (n= 5020) po dobu 36 mesiacov alebo placebom (n= 5048) a považované za možno alebo pravdepodobne súvisiace s nátriumrizedronátom sú uvedené nižšie za použitia nasledovnej konvencie (incidencie versus placebo sa uvádzajú v zátvorkách):

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy (1,8 % vs. 1,4 %)


Poruchy oka:

Menej časté: iritída*


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: zápcha (5,0 % vs. 4,8 %), dyspepsia (4,5% vs. 4,1 %), nauzea (4,3 % vs. 4,0 %), abdominálne bolesti (3,5 % vs. 3,3 %), hnačka (3,0 % vs. 2,7 %)

Menej časté: gastritída (0,9 % vs. 0,7 %), ezofagitída (0,9 % vs. 0,9 %), dysfágia (0,4 % vs. 0,2 %), duodenitída (0,2 % vs. 0,1 %), vred pažeráka (0,2 % vs. 0,2 %)

Zriedkavé: glositída (< 0,1 % vs. 0,1 %), striktúra ezofágu (< 0,1 % vs. 0,0 %)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: muskuloskeletárne bolesti (2,1 % vs. 1,9 %)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: abnormálne výsledky pečeňových testov*


* V štúdiách osteoporózy III. fázy neboli zistené žiadne relevantné výskyty; frekvencia sa zakladá na zisteniach nežiaducich účinkov/laboratórnych vyšetreniach/prehodnotených zisteniach z predchádzajúcich klinických štúdií.


V jednoročnej, dvojito zaslepenej multicentrickej štúdii porovnávajúcej rizedronát sodný v dávke 5 mg denne (n= 480) a nátriumrizedronát 35 mg týždenne (n= 485) u postmenopauzálnych žien s osteoporózou boli celkové profily bezpečnosti a tolerovateľnosti podobné. Boli hlásené aj nasledujúce ďalšie nežiaduce účinky, investigátormi považované za možno alebo pravdepodobne súvisiace s liekom (incidencia vyššia v skupine rizedronátu 35 mg ako v skupine nátriumrizedronátu 5 mg): poruchy gastrointestinálneho traktu (1,6 % vs. 1.0%) a bolesť (1,2 % vs. 0,8 %).


V dvojročnej štúdii u mužov s osteoporózou bola celková bezpečnosť a tolerovateľnosť v skupinách užívajúcich liek a placebo podobná. Nežiaduce skúsenosti boli podobné tým, ktoré boli predtým pozorované u žien.


Laboratórne zistenia: U niektorých pacientov boli pozorované včasné, prechodné, asymptomatické a mierne poklesy hladiny vápnika a fosfátu v sére.


V postmarketingovom sledovaní sa zaznamenali nasledovné ďalšie nežiaduce účinky (frekvencia výskytu nie je známa):


Poruchy oka:

iritída, uveitída


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteonekróza čeľuste


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

precitlivenosť a kožné reakcie, vrátane angioedému, generalizovaného exantému, urtikárie, bulóznych kožných reakcií a leukocytoklastickej vaskulitídy, niektoré závažného charakteru vrátane jednotlivých hlásení výskytu Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, vypadávanie vlasov.


Poruchy imunitného systému:

anafylaktická reakcia


Poruchy pečene a žlčových ciest

ťažké poruchy pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú poruchy funkcie pečene.


V postmarketingovom sledovaní sa zaznamenali nasledovné ďalšie nežiaduce účinky (zriedkavá frekvencia výskytu):

atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania nátriumrizedronátom.


Po závažnom predávkovaní možno očakávať zníženie hladín vápnika v sére. U niektorých z týchto pacientov sa môžu prejaviť aj symptómy a príznaky hypokalciémie.


Na väzbu rizedronátu a zníženie absorpcie nátriumrizedronátu je potrebné podať mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník. V prípadoch značného predávkovania možno zvážiť aj výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného nátriumrizedronátu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Bisfosfonáty, ATC kód:M05 BA07.


Mechanizmus účinku

Nátriumrizedronát je pyridinylový bisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje resorpciu kostného tkaniva sprostredkovávanú osteoklastmi. Premena kostného tkaniva sa znižuje, zatiaľ čo aktivita osteoblastov a mineralizácia kosti zostáva zachovaná. V predklinických štúdiách rizedronát sodný preukázal silnú anti-osteoklastickú a antiresorpčnú aktivitu a hmotu kostného tkaniva a biomechanickú pevnosť skeletu zvyšujúcu sa v závislosti od dávky. Počas farmakodynamických a klinických štúdií bola potvrdená aktivita nátriumrizedronátu meraním biochemických markerov premeny kostného tkaniva. V štúdiách u postmenopauzálnych žien sa poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva pozorovali do 1 mesiaca a maximum dosiahli za 3 - 6 mesiacov. Po 12 mesiacoch boli poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva podobné pri podávaní 35 mg nátriumrizedronátu raz týždenne a 5 mg nátriumrizedronátu denne.

V štúdii s mužmi s osteoporózou boli poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva pozorované najskôr po 3 mesiacoch a naďalej boli pozorované po 24 mesiacoch.

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

S postmenopauzálnou osteoporózou sú spájané viaceré rizikové faktory vrátane nízkej hmotnosti kostného tkaniva, nízkej hustoty minerálov v kostnom tkanive, skorej menopauzy, anamnézy fajčenia a rodinnej anamnézy osteoporózy. Klinickým dôsledkom osteoporózy sú fraktúry. Riziko fraktúr sa zvyšuje so zvyšovaním počtu rizikových faktorov.


Na základe účinkov na priemernú zmenu BMD v oblasti lumbálnej chrbtice sa v jednoročnej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej štúdii so ženami po menopauze s osteoporózou preukázalo, že nátriumrizedronát 35 mg raz týždenne (n= 485) bol ekvivalentný 5 mg nátriumrizedronátu denne (n= 480).

Klinický program pre nátriumrizedronát podávaný raz denne sledoval vplyv nátriumrizedronátu na riziko fraktúrbedra a vertebrálnych fraktúr a zahŕňal ženy bezprostredne po menopauze i neskôr po menopauze s fraktúrou a bez fraktúry. Sledovali sa denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolnej, dostávali vápnik a vitamín D (ak východiskové úrovne boli nízke). Absolútne a relatívne riziko nových vertebrálnych fraktúr a fraktúrbedra sa odhadovalo pomocou analýzy času po prvú udalosť.


 • Do dvoch štúdií kontrolovaných placebom (n = 3 661) boli zaradené ženy po menopauze mladšie ako 85 rokov s vertebrálnymi fraktúrami na začiatku. Nátriumrizedronát 5 mg denne podávaný po dobu 3 rokov znížil riziko nových vertebrálnych fraktúr oproti kontrolnej skupine.

U žien s najmenej 2, resp. s najmenej 1 vertebrálnou fraktúrou dosiahlo relatívne zníženie rizika 49 %, resp. 41 % (incidencia nových vertebrálnych fraktúr s nátriumrizedronátom 18,1 %, resp. 11,3 %, s placebom 29,0 %, resp. 16,3 %). Účinok liečby bol pozorovaný už koncom prvého roka liečby. Prínosy boli preukázané aj u žien s viacerými fraktúrami na začiatku. Nátriumrizedronát v dávke 5 mg denne znížil aj ročnú stratu výšky v porovnaní s kontrolnou skupinou.

 • Do dvoch ďalších placebom kontrolovaných štúdiach boli zaradené ženy vo veku nad 70 rokov s vertebrálnymi fraktúrami alebo bez vertebrálnych fraktúr na začiatku. Zúčastnili sa ich ženy vo veku 70-79 rokov, ktoré mali v krčku stehennej kosti skóre BMD T < -3 SD (rozpätie udané výrobcom, t.j. ‑2,5 SD pri použití NHANES III), a s najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom. Ženy vo veku ≥ 80 rokov mohli byť zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo na základe nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehennej kosti. Štatisticky významná účinnosť rizedronátu v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín 2,5 mg a 5 mg. Nasledujúce výsledky sú založené iba na dodatočnej analýze podskupín zostavených na základe klinických skúseností a súčasných definícií osteoporózy:

- V podskupine pacientov, ktorí mali v krčku stehennej kosti BMD T-skóre < -2,5 SD (NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku, sa podávaním nátriumrizedronátu po dobu 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46 % v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 mg a 5 mg nátriumrizedronátu bol 3,8 %, v skupine s placebom 7,4 %).

- Výsledky naznačujú, že u veľmi starých žien (> 80 rokov) možno pozorovať zníženie tejto ochrany. Dôvodom je pravdepodobne to, že s narastajúcim vekom rastie význam neskeletárnych faktorov vedúcich ku fraktúre bedra. V týchto štúdiách údaje analyzované ako sekundárny ukazovateľ naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientov s nízkou hodnotou BMD v krčku stehennej kosti bez vertebrálnej fraktúry a u pacientov s nízkou hodnotou BMD v krčku stehennej kosti s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej.


 • Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané po dobu troch rokov zvýšili minerálnu kostnú hustotu (BMD) voči kontrolnej skupine v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kosti v strednej časti vretennej kosti.

 • V jednoročnom sledovaní po vysadení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg nátriumrizedronátu sa pozorovala rýchla reverzibilita tlmivého účinku nátriumrizedronátu na rýchlosť premeny kostného tkaniva.

 • Vzorky biopsie kostí žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg nátriumrizedronátu počas dvoch až troch rokov preukázali očakávaný mierny pokles premeny kostného tkaniva. Kosti tvorené počas liečby nátriumrizedronátom mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Tieto výsledky spolu so zníženým výskytom fraktúr vo vertebrálnej oblasti súvisiacich s osteoporózou u žien svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kostí.


Endoskopické zistenia u časti pacientov s viacerými miernymi až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom ako aj v kontrolnej skupine nepreukázali žiadny výskyt s liečbou súvisiacich žalúdkových, dvanástnikových alebo pažerákových vredov ani v jednej zo skupín, hoci v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom sa zriedkavo pozoroval zápal dvanástnika.


Liečba osteoporózy u mužov

Nátriumrizedronát 35 mg raz týždenne preukázal účinnosť u mužov s osteoporózou (vekový rozsah od 36 do 84 rokov) v 2-ročnej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 284 pacientmi (nátriumrizedronát 35 mg, n= 191). Všetci pacienti dostávali doplnky vápnika a vitamínu D.


Zvýšené BMD boli pozorované už po 6 mesiacoch od začiatku liečby nátriumrizedronátom. Nátriumrizedronát podávaný v dávke 35 mg raz týždenne priniesol priemerné zvýšenie BMD v lumbálnej chrbtici, krčku stehennej kosti, trochanteri a v celom bedre v porovnaní s placebom po 2 rokoch liečby. V tejto štúdii nebola preukázaná účinnosť proti vzniku fraktúr.

Účinok na kosť (zvýšenie BMD a zníženie BTM) nátriumrizedronátu je podobná u mužov i žien.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť nátriumrizedronátu sa skúmala v 3 ročnej štúdii (randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia s paralelnými skupinami, trvajúca 1 rok s následnou 2 ročnou liečbou po odslepení) do ktorej sú zaradení pediatrickí pacienti s miernou až stredne závažnou osteogenézou imperfecta vo veku od 4 do menej ako 16 rokov. V tejto štúdii užívali pacienti s hmotnosťou 10-30 kg denne 2,5 mg rizedronátu a pacienti s hmotnosťou viac ako 30 kg 5 mg rizedronátu. Po ukončení jednoročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy tejto štúdie sa preukázal štatisticky významný vzostup BMD v lumbálnej časti chrbtice v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom; avšak bol zistený zvýšený výskyt aspoň 1 novej morfometrickej (identifikovanej RTG) vertebrálnej fraktúry v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom. Počas ročného dvojito zaslepeného obdobia, bolo percento pacientov hlásiacich klinickú zlomeninu 30,9% v skupine s rizedronátom a 49,0% v skupine s placebom. V období po odslepení, keď všetci pacienti užívali rizedronát (mesiac 12 až 36) boli klinické zlomeniny hlásené u 65,3% pacientov pôvodne zaradených do skupiny s placebom a u 52,9 pacientov pôvodne zaradených do skupiny s rizedronátom. Celkovo výsledky štúdie nie sú dostatočné na podporu používania nátriumrizedronátu u pediatrických pacientov s miernou až stredne závažnou osteogenézou imperfecta.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Po perorálnej dávke je absorpcia pomerne rýchla (tmaxpribližne 1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (štúdia jednorazovej dávky, 2,5 až 30 mg; štúdie opakovaných dávok, 2,5 až 5 mg denne a až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná biologická dostupnosť tablety po perorálnom podaní je 0,63 % pri podaní nátriumrizedronátu s jedlom. Biologická dostupnosť bola u mužov i žien podobná.


Distribúcia:Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave u ľudí je 6,3 l/kg.

Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 24 %.


Biotransformácia:Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme nátriumrizedronátu.


Eliminácia:Približne polovica absorbovanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85 % intravenóznej dávky sa vylúči močom po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a priemerný celkový klírens je 122 ml/min, rozdiel pravdepodobne spôsobuje adsorpcia na kosti. Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi renálnym klírensom a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný nátriumrizedronát sa vylúči nezmenený stolicou. Po perorálnom podaní na časovom profile koncentrácie pozorujeme tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.


Špeciálne populácie


Starší pacienti:nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Pacienti užívajúci kyselinu acetylsalicylovú/NSAID: u pacientov pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov na horný gastrointestinálny trakt u pacientov liečených rizedronátom sodným podobný ako u kontrolných pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V toxikologických štúdiách na potkanoch a psoch sa zistili toxické účinky nátriumrizedronátu na pečeň závislé od dávok, najmä zvýšenie hladiny enzýmov s histologickými zmenami u potkanov. Klinická závažnosť týchto zistení nie je známa. Testikulárna toxicita sa u potkanov a psov vyskytla pri expozíciách považovaných za presahujúce terapeutickú expozíciu u ľudí. U hlodavcov sa často zaznamenal výskyt podráždení horných dýchacích ciest závislých od dávky. Podobné účinky boli pozorované u iných bisfosfonátov. V dlhodobých štúdiách na hlodavcoch bol takisto pozorovaný účinok na dolné dýchacie cesty, avšak klinický význam týchto zistení nie je jasný. Pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám sa v štúdiách reprodukčnej toxicity zistili zmeny osifikácie hrudnej kosti alebo lebky plodov liečených potkanov a hypokalciémia a mortalita gravidných samíc pri pôrode. Nezistili sa žiadne dôkazy teratogenézy pri dávkach 3,2 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u králikov, hoci údaje sú dostupné len u malého počtu králikov. Testovanie vyšších dávok znemožňovala materská toxicita. Štúdie genotoxicity a karcinogénnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

hydrolyzát (kukuričného) škrobu

mikrokryštalická celulóza

krospovidón

magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 4 000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: Nepriehľadné PVC/PE/PVDC/hliník pretlačovacie balenie balené v škatuli.

Veľkosti balenia: 4 tablety, 12 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne upozornenia na uchovávanie a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 87/0635/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.11.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

10/10

Risedronat Mylan 35 mg filmom obalená tableta