+ ipil.sk

RISENDROS 35 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/03769-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


RISENDROS 35 mg

filmom obalené tablety

nátriumrizedronát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Risendros 35 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risendros 35 mg

3. Ako užívať Risendros 35 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Risendros 35 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Risendros35 mg a na čo sa používa


Čo je Risendros 35 mg

Risendros 35 mg patrí do skupiny nehormonálnych liekov, ktoré sa používajú na liečbu chorôb kostí. Risendros 35 mg pôsobí priamo na kosti, vďaka čomu sú silnejšie, a teda menej náchylné na zlomenie.

Kosť je živé tkanivo. Stará kosť sa sústavne z kostry odbúrava a nahrádza sa novou kosťou.

Risendros 35 mg sa používa na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy, keď sa kosti stávajú slabšími, krehkejšími a náchylnejšími na zlomenie následkom pádu alebo zaťaženia.

Osteoporóza sa môže vyskytnúť aj u mužov, a to v dôsledku mnohých príčin, vrátane starnutia a/alebo nízkej hladiny mužského hormónu testosterónu.


Chrbtica, bedrový kĺb a zápästie sú kosti, kde s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k zlomeninám, hoci sa to môže stať pri akejkoľvek kosti vášho tela. Zlomeniny súvisiace s osteoporózou môžu spôsobovať bolesti chrbta, stratu telesnej výšky a zakrivenie chrbtice. Mnohí pacienti s osteoporózou nepociťujú nijaké príznaky a vy ani nemusíte vedieť, že ju máte.


Na čo sa Risendros 35 mg používa

Liečba osteoporózy

u postmenopauzálnych žien.Znižuje riziko zlomenín chrbtice a pri ťažkej osteoporóze aj riziko bedrových zlomenín.

u mužov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risendros35 mg

Neužívajte Risendros 35 mg:

- ak ste alergický/á na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek

tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte nízku hladinu vápnika v krvi;

- ak ste tehotná alebo dojčíte;

- ak máte závažné problémy s obličkami.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Risendros 35 mg.

Ak ste mali v minulosti problémy s pažerákom (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom). Napríklad

mohli ste mať bolesť alebo ťažkosti pri prehĺtaní jedla, alebo vám bolo povedané, že máte Barretov

ezofág – pažerák (stav spojený so zmenami v bunkách, ktoré lemujú dolnú časť pažeráka).

Niektoré lieky na liečbu chorôb kostí (lieky zo skupiny takzvaných bisfosfonátov, ku ktorým patrí aj

Risendros) sa dávajú do súvislosti so zápalom a vredmi pažeráka. Z tohto dôvodu majú pacienti

venovať pozornosť pokynom týkajúcim sa dávkovania (pozri časť 3.).

Pacienti, u ktorých sa v anamnéze vyskytlo ochorenie pažeráka, alebo ktorí nie sú schopní zostať vo

vzpriamenej polohe aspoň 30 minút po požití tablety, majú užívať nátriumrizedronátzvlášť opatrne,

pretože klinické skúsenosti u týchto pacientov sú obmedzené. Predpisujúci lekár má povinnosť

zdôrazniť dôležitosť pokynov o dávkovaní týmto pacientom.

Nízku hladinu vápnika v krvi treba liečiť pred začiatkom liečby Risendrosom 35 mg. Iné poruchy

metabolizmu kostí a minerálov sa majú liečiť súčasne so začiatkom liečby Risendrosom 35 mg.

Pacienti s nedostatkom vitamínu D alebo s abnormalitami hormónov prištítnej žľazy, majú užívať

rizedronát zvlášť opatrne.

Skôr ako užijete Risendros, oznámte lekárovi, ak cítite bolesť alebo opuch čeľuste alebo ak vám

vypadol zub. Najprv informujte svojho lekára ak budete potrebovať zubné ošetrenie počas liečby

Risendrosom.


Deti a dospievajúci

Používanie nátriumrizedronátu (liečivo lieku Risendros 35 mg) sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Risendros 35 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Len o veľmi málo liekoch je známe, že zasahujú do účinku Risendrosu 35 mg.

Lieky obsahujúce jednu z nasledujúcich látok znižujú účinok Risendrosu 35 mg, ak sa užívajú v rovnakom čase:

vápnik;

horčík;

hliník (napríklad niektoré zmesi pri zlom trávení);

železo.

Tieto lieky užite najskôr 30 minút po užití tablety Risendrosu 35 mg.


Žiadne klinicky významné interakcie s inými liekmi sa v klinických štúdiách nezistili. Ak sa považuje za vhodné, môže sa Risendros 35 mg užívať súčasne s estrogénom ako doplnkom liečby (za účelom zvýšiť liečebný účinok).


Risendros 35 mg a jedlo a nápoje

Jedlá a nápoje môžu ovplyvňovať vstrebávanie Risendrosu 35 mg. Preto sa Risendros 35 mg nemá užívať súčasne s jedlom, nápojmi (okrem čistej vody) alebo inými liekmi. Risendros 35 mg sa má užiť aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, iným liekom alebo nápojom (okrem čistej vody).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Risendros 35 mg sa nesmie užívať počas tehotenstva alebo obdobia dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky lieku na schopnosť šoférovať a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Risendros35 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna 35 mg tableta raz týždenne. Tableta sa má užívať v ten istý deň každý týždeň.


Neužívajte tablety Risendrosu 35 mg spolu s jedlom, nápojmi (okrem čistej vody) alebo s inými liekmi.

Tablety Risendrosu 35 mg sa majú užiť najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom, iným liekom alebo nápojom (okrem čistej vody).

Tableta sa musí prehltnúť vcelku, nesmie sa cmúľať ani žuť.


Tablety Risendrosu 35 mg sa majú užiť vo vzpriamenej polohe (najlepšie v sede), aby sa tableta ľahšie dostala do žalúdka. Tableta sa má zapiť pohárom vody (viac než 120 ml). Po užití tablety by ste mali zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) aspoň 30 minút.


Vaša strava by mala obsahovať vápnik a vitamín D (napr. mliečne výrobky a ryby). Doplnkové podávanie vápnika a vitamínu D sa má zvážiť, pokiaľ ich dietetický príjem nie je dostačujúci.


Trvanie liečby:

Vždy užívajte Risendros 35 mg presne tak, ako vám povedal lekár. Lekár vás bude informovať o dĺžke trvania liečby Risendrosom 35 mg.


Ak užijete viac Risendrosu 35 mg, ako máte

Ak ste vy alebo niekto iný omylom užili viac Risendrosu 35 mg ako je predpísané, vypite plný pohár mlieka a vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Risendros 35 mg

Ak zabudnete užiť Risendros 35 mg, užite tabletu hneď, ako si spomeniete a pokračujte v liečbe v ten deň týždňa, kedy liek zvyčajne užívate. Neužívajte dve tablety v jeden deň.


Ak prestanete užívať Risendros 35 mg

Neprestaňte užívať Risendros 35 mg bez konzultácie so svojím lekárom, a to ani vtedy, ak sa už cítite lepšie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinkyTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali v klinických testoch, boli zvyčajne miernej až stredne závažnej intenzity.


Prerušte užívanie lieku a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc pri výskyte:

 • žihľavky, náhleho výskytu opuchu okolo očí, pocitu bolesti na hrudníku s obťažným dýchaním alebo prehĺtaním, modrej farby kože, nízkeho krvného tlaku*

 • reakcie precitlivenosti s fialovými bodkami alebo škvrnami na koži, pľuzgierov na koži, odlupovania kože, (vysokej) horúčky, bolesti kĺbov a/alebo zápalu očí.**

*,**Pozri vedľajšie účinky s neznámou častosťou


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesti hlavy;

 • zápcha, poruchy trávenia, nevoľnosť, bolesti žalúdka, žalúdočné kŕče alebo nepohoda, hnačka;

 • bolesti v kostiach, svaloch alebo kĺboch.Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zápal farebnej časti oka (dúhovky)(červené bolestivé oči a možné zmeny videnia);

 • zápal žalúdka a dvanástnika, zápal alebo ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní (vred pažeráka, dysfágia).Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zúženie pažeráka (spôsobujúce ťažkosti pri prehĺtaní), zápal jazyka (červený, opuchnutý a možno bolestivý) a abnormálne výsledky pečeňových testov (môžu sa diagnostikovať iba z krvného testu);

 • Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal ciev strednej časti oka;

 • strata vlasov;

 • alergický typ reakcií: kožné vyrážky, pľuzgierovité kožné reakcie a opuch kože, najmä na tvári, krku a na prstoch rúk a nôh;

 • kožné ochorenia** leukocytoklastická vaskulitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza;

 • anafylaktické reakcie*;

 • ťažké ochorenia pečene (vo väčšine zaznamenaných prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú poruchy funkcie pečene);

 • osteonekrózy čeľuste (nehojace sa boľavé miesta na kosti spôsobujúce sústavnú bolesť, opúchanie, tŕpnutie a/alebo vypadávanie zubov) sa hlásili veľmi zriedkavo u pacientov, najčastejšie u tých, ktorí sa liečili na rakovinu (hlavne v súvislosti s extrakciou zuba alebo zápalom ústnej dutiny, bolesť pri žuvaní). Ak pociťujete tieto príznaky, vyhľadajte svojho ošetrujúceho alebo zubného lekára.

 • pozoroval sa skorý, prechodný a mierny pokles hladín vápnika a fosfátu v sére (môže sa diagnostikovať iba z krvného testu).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Risendros35 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Risendros 35 mg obsahuje

Liečivo sa nazýva nátriumrizedronát. Každá tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.


Ďalšie zložky sú:

Jadro:

mikrokryštalická celulóza,

krospovidón,

magnéziumstearát.


Obal:

hypromelóza 2910/5,

mastenec,

makrogol 6 000,

oxid titaničitý (E 171),

červený oxid železitý (E 172),

žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Risendros 35 mg a obsah balenia

Risendros 35 mg sú oranžové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 9,0 – 9,2 mm.


Veľkosť balenia: 2, 4, 8, 12 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

Výrobcovia

Zentiva, k. s.

U kabelovny 130

Dolní Mĕcholupy

102 37 Praha

Česká republika


Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


UAB „Oriola Vilnius“

Laisvés pr. 75

Vilnius

Litva


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod názvom:


Bulharsko,Česká republika, Estónsko, Litva,

Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Risendros 35 mg

Rumunsko Risedronat sodic Zentiva 35 mg

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.


5RISENDROS 35 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01726


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


RISENDROS 35 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Vzhľad lieku: oranžové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 9,0 – 9,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1 Terapeutické indikácie


- Liečba postmenopauzálnej osteoporózy: aby sa znížilo riziko zlomenín chrbtice.

- Liečba zistenej postmenopauzálnej osteoporózy: aby sa znížilo riziko bedrových fraktúr (pozri časť

5.1).

- Liečba osteoporózy u mužov s vysokým rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).


4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna 35 mg tableta perorálne raz týždenne. Tableta sa má užiť vždy v ten istý deň každý týždeň. Absorpcia nátriumrizedronátu je ovplyvnená jedlom, preto na zaručenie primeranej absorpcie majú pacienti užívať Risendros 35 mg aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, užitím iného lieku alebo nápojom (s výnimkou čistej vody).

Pacienti majú byť upozornení, že ak zabudnú užiť jednu tabletu Risendros 35 mg, majú tabletu užiť v deň, keď si spomenú. Pacienti sa potom majú vrátiť v užívaní jednej tablety raz týždenne v pôvodne určený deň. V jeden deň sa nemajú užiť dve tablety.


Tablety sa majú prehltnúť celé a nie cmúľať alebo žuvať. Aby sa tableta ľahšie dostala do žalúdka, Risendros 35 mg sa má užiť vo vzpriamenej polohe s pohárom čistej vody (120 ml). Pacienti si po užití tablety nemajú ľahnúť 30 minút (pozri časť 4.4.).


Ak v strave nie je primeraný príjem vápnika a vitamínu D, má sa zvážiť ich suplementácia.

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi nebola stanovená. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientov pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík Risendrosu 35 mg , najmä po 5 alebo viacerých rokoch užívania.Starší pacienti:

Vzhľadom na to, že cieľovou populáciou sú postmenopauzálne ženy, špecifickú úpravu dávkovania nie je potrebné uvádzať pre starších pacientov. To platí aj pre veľmi starých pacientov vo veku 75 rokov a viac.


Renálna porucha:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličieknie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so závažným zhoršením renálnej funkcie (klírens kreatinínu menší ako 30 ml/min) je užívanie nátriumrizedronátu kontraindikované (pozri časti 4.3 a 5.2).


Pediatrická populácia:

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti (pozri aj časť 5.1).


4. 3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

Gravidita a laktácia.

Ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min).


4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Jedlo, nápoje (s výnimkou čistej vody) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako vápnik, horčík, železo a hliník) interferujú s absorpciou bisfosfonátov a nemajú sa užívať v tom istom čase ako Risendros (pozri časť 4.5.). Na dosiahnutie požadovaného účinku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať odporúčania pre dávkovanie (pozri časť 4.2.).

Účinnosť bisfosfonátov v liečbe postmenopauzálnej osteoporózy sa potvrdila u pacientok s nízkou hustotou kostí a/alebo prevalenciou fraktúr. Vysoký vek alebo samotná prítomnosť klinických rizikových faktorov pre fraktúry nie sú dostatočnými dôvodmi na začatie liečby osteoporózy s bisfosfonátmi.

Dôkazy podporujúce účinnosť bisfosfonátov vrátane nátriumrizedronátu u žien v pokročilom veku (80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1.).

Bisfosfonáty sa spájajú s ezofagitídou, gastritídou, ulceráciami ezofágu a vznikom gastroduodenálnych ulcerácií.

Preto sa má s opatrnosťou postupovať:

 • U pacientov s anamnézou porúch ezofágu, ktoré spomaľujú pasáž alebo vyprázdňovanie, napr. zúženie alebo achalázia.

 • U pacientov, ktorí nie sú schopní zostať vo vzpriamenej polohe aspoň 30 minút po užití tablety.

 • Ak sa nátriumrizedronát podáva pacientom, ktorí majú aktívne problémy s ezofágom alebo horným gastrointestinálnym traktom, alebo takéto problémy mali v nedávnej minulosti (vrátane známeho Barrettovho ezofágu).


Lekári majú pacientomzdôrazniť, aké je dôležité venovať pozornosť pokynom na dávkovanie a ostražito sledovať akékoľvek známky alebo príznaky možnej reakcie ezofágu. Pacienti musia byť poučení, aby včas vyhľadali lekársku pomoc v prípade, ak pocítia príznaky podráždenia ezofágu ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, retrosternálna bolesť alebo pálenie záhy, ktorú predtým nemali, alebo sa zhoršilo.

Hypokalciémia sa má liečiť pred začiatkom liečby nátriumrizedronátom. Iné poruchy metabolizmu kosti a minerálov (napr. paratyroidná dysfunkcia, hypovitaminóza D) sa majú liečiť v čase začatia liečby nátriumrizedronátom.

Osteonekróza čeľuste, ktorá sa vo všeobecnosti spája s extrakciou zuba a/alebo s lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy) sa zaznamenala u pacientov s karcinómom, ktorí boli v liečebnom režime zahŕňajúcom primárne intravenózne podávané bisfosfonáty. Veľa z týchto pacientov dostávalo taktiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa taktiež zaznamenala u pacientov s osteoporózou užívajúcich bisfosfonáty perorálne.


Zubné vyšetrenie a príslušné preventívne stomatologické ošetrenie sa musí zvážiť pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, zlá ústna hygiena).


Počas liečby sa títo pacienti, ak je to možné, musia vyhýbať invazívnym dentálnym zásahom. U pacientov, u ktorých sa objaví osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálny zákrok zhoršiť stav. Pokiaľ ide o pacientov, kde sa vyžaduje dentálny zásah, nie sú k dispozícii žiadne údaje preukazujúce, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.

Klinický posudok ošetrujúceho lekára musí byť súčasťou liečebného plánu pre každého jednotlivého pacienta na základe individuálneho posúdenia pomeru prospechu voči riziku.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


4. 5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne formálne interakčné štúdie, avšak počas klinického skúšania sa žiadne klinicky závažné interakcie s inými liekmi nezistili. V III. fáze skúšania liečby osteoporózy nátriumrizedronátom podávaným denne, užívalo 33 % pacientov kyselinu acetylsalicylovú a 45 % NSAID. V III. fáze skúšania liečby nátriumrizedronátom podávaným raz týždenne užívalo 57 % pacientov kyselinu acetylsalicylovú a 40 % NSAID. Medzi pravidelnými užívateľmi kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu bol u nátriumrizedronátom liečených pacientov podobný ako v kontrolnej skupine.


Ak sa považuje za vhodné, nátriumrizedronát sa môže podávať súbežne so suplementáciou estrogénov.

Súbežné užívanie liekov, jedla a nápojov (s výnimkou čistej vody) , ktoré obsahujú polyvalentné katióny (ako vápnik, horčík, železo a hliník), interferuje s absorpciou nátriumrizedronátu a nemajú sa užívať v tom istom čase ako Risendros.


Nátriumrizendronát sa systémovo nemetabolizuje, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbovosť na bielkoviny.


4. 6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú dostatočné údaje o použití natriumrizedronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Štúdie na zvieratách naznačujú, že malé množstvo nátriumrizendronátu sa vylučuje do materského mlieka.

Nátriumrizendronát sa nesmie užívať počas gravidity alebo dojčenia.


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozoroval sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4. 8 Nežiaduce účinky


Používanie nátriumrizedronátu sa skúmalo v klinických štúdiach fázy III, do ktorých bolo zahrnutých viac ako 15 000 pacientok. Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa pozorovali v klinických štúdiách, bola miernej až strednej závažnosti a obvykle si nevyžadovala ukončenie liečby.


Nežiaduce skúsenosti, ktoré boli hlásené v klinických štúdiach fázy III, kde boli zaradené ženy po menopauze s osteoporózou liečené po dobu do 36 mesiacov nátriumrizedronátom v dávke 5 mg/deň (n=5020) alebo placebom (n=5048) a ktoré sa hodnotili ako možno alebo pravdepodobne súvisiace s nátriumrizedronátom, sú uvedené nižšie a zaradené sú podľa týchto kritérií (v zátvorkách je uvedený výskyt v porovnaní s placebom): veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100; <1/10); menej časté (≥1/1000; <1/100); zriedkavé(≥1/10 000; <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy (1,8% oproti. 1,4%)


Poruchy oka:

Menej časté: iritída*


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: obstipácia (5,0% oproti 4,8%), dyspepsia (4,5% oproti 4,1%), nauzea (4,3% oproti 4,0%), abdominálna bolesť (3,5% oproti 3,3%), hnačka (3,0% oproti 2,7%)

Menej časté: gastritída (0,9% oproti 0,7%), ezofagitída (0,9% oproti 0,9%), dysfágia (0,4% oproti 0,2%), duodenitída (0,2% oproti 0,1%), vred ezofágu (0,2% oproti 0,2%)

Zriedkavé: glositída (<0,1% oproti 0,1%), zúženie ezofágu (<0,1% oproti 0,0%),Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: bolesť kostrového svalstva (2,1% oproti 1,9%)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé: abnormálne výsledky pečeňových testov*


* Žiadny relevantný výskyt v štúdiách osteoporózy fázy III; frekvencia vychádza z nežiaducich udalostí/laboratórnych/opakovaných výsledkov v skorších klinických štúdiách.


Laboratórne výsledky:u niektorých pacientov sa pozoroval skorý, prechodný, asymptomatický a mierny pokles sérového vápnika a fosfátu.


Po uvedení lieku na trh sa ďalej zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy oka:

Neznáme: iritída, uveitída


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé: Atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).

Neznáme: osteonekróza čeľuste


Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Neznáme: hypersenzitivita a kožné reakcie vrátane angioedému, generalizovanej vyrážky, žihľavky a bulóznych kožných reakcií, niekedy závažných vrátane jednotlivých hlásení výskytu Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy a leukocytoklastickej vaskulitídy,

vypadávanie vlasov.


Poruchy imunitného systému:

Neznáme: anafylaktická reakcia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: Ťažké ochorenia pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia pečene.


4. 9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania s nátriumrizedronátom nie sú dostupné žiadne konkrétne informácie.


Po veľkom predávkovaní možno očakávať pokles hladiny vápnika v sére. U niektorých týchto pacientov sa taktiež môžu prejaviť príznaky a prejavy hypokalciémie.


Mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník sa majú podávať na naviazanie a zníženie absorpcie nátriumrizedronátu. V prípadoch veľkého predávkovania možno zvážiť výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného nátriumrizedronátu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty.

ATC kód: M05BA07


Nátriumrizendronát je pyridinylbisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje osteoklastickú resorpciu kostí. Kostný obrat sa znižuje, zatiaľ čo osteoblastová aktivita a mineralizácia kostí sú zachované. Predklinické skúšanie ukázalo silný antiosteoklastický a antiresorpčný účinok rizedronátu a nárast kostnej hmoty a biomechanickej skeletálnej sily v závislosti od dávky. Počas farmakodynamického a klinického skúšania sa potvrdil účinok nátriumrizedronátu meraním biochemických markerov kostného obratu. V klinických štúdiách s účasťou postmenopauzálnych žien sa pozoroval pokles biochemických markerov kostného metabolizmu v priebehu 1 mesiaca, ktorý dosahoval maxima po 3 − 6 mesiacoch. Poklesy biochemických markerov kostného metabolizmu pri dennom užívaní nátriumrizedronátu 5 mg a nátriumrizedronátu 35 mg podávanom týždenne boli počas 12 mesiacov podobné.

V klinickej štúdii u mužov s osteoporózou sa pozoroval pokles biochemických markerov kostného obratu nie skôr ako po 3 mesiacoch a zostal pozorovateľný v priebehu 24 mesiacov.

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

S osteoporózou po menopauze sa spája množstvo rizikových faktorov, vrátane nízkych hodnôt kostnej hmoty a minerálnej hustoty, skorej menopauzy, fajčenia v anamnéze a osteoporózy v rodinnej anamnéze. Klinický následok osteoporózy sú fraktúry. Riziko fraktúr sa zvyšuje s počtom rizikových faktorov.


V jednoročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii, ktorej sa zúčastnili ženy s osteoporózou po menopauze sa ukázalo, že podávanie nátriumrizedronátu 35 mg (n = 485) raz týždenne malo na priemernú zmenu BMD v lumbálnej chrbtici ekvivalentný účinok ako denné podávanie nátriumrizedronátu 5 mg (n = 480).


V klinických štúdiách s nátriumrizedronátom podávaným raz denne sa skúmal účinok na riziko vzniku bedrových a vertebrálnych fraktúr a zúčastnili sa ich ženy po včasnej aj neskorej menopauze, ktoré prekonali fraktúru pred zaradením do štúdie, aj ženy bez prekonanej fraktúry. Sledovali sa denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolných skupín, užívali kalcium a vitamín D (ak boli počiatočné hladiny nízke). Absolútne a relatívne riziko nových vertebrálnych a bedrových fraktúr sa určilo použitím analýzy prvej udalosti.


- Uskutočnili sa dve placebom kontrolované štúdie (n = 3 661) so ženami po menopauze s vertebrálnou fraktúrou na začiatku, ktoré boli mladšie ako 85 rokov. Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané počas troch rokov znížili riziko nových vertebrálnych fraktúr v porovnaní s kontrolnou skupinou. U žien, ktoré prekonali najmenej dve alebo jednu vertebrálnu fraktúru sa znížilo relatívne riziko o 49alebo o 41(výskyt nových vertebrálnych fraktúr u žien liečených nátriumrizedronátom o 18,1 alebo 11,3 a u žien užívajúcich placebo o 29,0 alebo 16,3 ). Účinok liečby bol zreteľný koncom prvého roka liečby. Úžitok sa prejavil aj u žien s viacnásobnými zlomeninami na začiatku. Nátriumrizendronát 5 mg denne tiež obmedzil ročnú stratu telesnej výšky v porovnaní s kontrolnou skupinou.


- Ďalších dvoch placebom kontrolovaných štúdií sa zúčastnili ženy po menopauze nad 70 rokov s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej na začiatku. Ženy vo veku 70 – 79 mali v krčku stehnovej kosti BMD T- skóre -3 SD (rozsah uvádzaný výrobcom; t. j. -2,5 SD použitím NHANES III) a najmenej jeden ďalší rizikový faktor. Ženy vo veku 80 rokov a staršie mohli byť zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehennej kosti. Štatisticky významná účinnosť nátriumrizedronátu v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín s 2,5 mg a 5 mg. Nasledujúce výsledky sú založené iba na dodatočnej analýze podskupín definovaných klinickou praxou a súčasnými definíciami osteoporózy:

V podskupine pacientok, ktoré mali v krčku stehnovej kosti BMD T-skóre -2,5SD

(NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku, sa podávaním nátriumrizedronátu počas 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46 v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 a 5 mg nátriumrizedronátu bol 3,8 , pri placebe 7,4 );

- Získané údaje naznačujú, že u veľmi starých žien (80 rokov) môže byť táto ochrana znížená. Môže to byť spôsobené z dôvodu vzrastajúcej dôležitosti neskeletárnych faktorov pre vznik zlomeniny bedrového kĺbu so zvyšujúcim sa vekom.

Údaje analyzované ako sekundárne ukazovatele v týchto štúdiách naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientok s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej na začiatku.


- Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané počas troch rokov zvýšili BMD v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kostí v strednej časti vretennej kosti v porovnaní s kontrolnou skupinou.


- V jednoročnom sledovaní po ukončení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg nátriumrizedronátu sa zistila rýchla reverzibilita supresívneho účinku nátriumrizedronátu na kostný metabolizmus.


- Vzorky biopsie kostí, ktoré sa získali od žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg nátriumrizedronátu počas 2 až 3 rokov, preukázali očakávaný mierny pokles kostného obratu. Kosti tvorené počas liečby nátriumrizedronátom mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Tieto výsledky spolu so zníženým výskytom fraktúr so vzťahom k osteoporóze vo vertebrálnej oblasti u žien s osteoporózou svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kostí.


- Endoskopické nálezy u časti pacientov s početnými stredne závažnými až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami nepreukázali v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom ani v skupine kontrolných pacientov žiadny výskyt indukovaných žalúdkových, dvanástnikových alebo pažerákových vredov, hoci v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom sa menej často pozoroval zápal dvanástnika.


Liečba osteoporózy u mužov

Dávkovanie nátriumrizedronátu 35 mg raz týždenne potvrdilo svoju účinnosť v liečbe mužov s osteoporózou (vekové rozpätie 36 až 84 rokov) v dvojročnej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovaniej klinickej štúdii u 284 pacientov (nátriumrizedronát v dávke 35 mg, n = 191). Všetci pacienti dostávali ako výživový doplnok vápnik a vitamín D.


Nárast BMD sa pozoroval už po 6 mesiacoch od začatia liečby nátriumrizedronátom. Podávanie nátriumrizedronátu v dávke 35 mg raz týždenne viedlo k zvýšeniu BMD v oblasti lumbálnej chrbtice, krčka stehennej kosti, trochantera a celkovo bedrového kĺbu v porovnaní s placebom po 2 rokoch liečby. Účinnosť proti zlomeninám sa v tejto štúdii nepreukázala.


Účinok nátriumrizedronátu na kosť (nárast BMD a pokles BTM) je u mužov a žien podobný.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť nátriumrizedronátu bola skúmaná v štúdii 3 roky (v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, multicentrickej štúdii s paralelnými skupinami jednoročného trvania nasledovaného 2 rokmi otvorenej liečby) u pediatrických pacientov vo veku od 4 do menej ako 16 rokov s miernou až stredne ťažkou osteogenesis imperfecta. V tejto štúdii pacienti vážiaci 10 – 30 kg užívali 2,5 mg nátriumrizedronátu denne a pacienti s hmotnosťou vyššou než 30 kg užívali 5 mg nátriumrizedronátu denne.

Po ukončení jednoročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy tejto štúdie sa preukázal štatisticky významný vzostup BMD v lumbálnej časti chrbtice v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom; avšak bol zistený zvýšený výskyt aspoň 1 novej morfometrickej (identifikovanej RTG) vertebrálnej fraktúry v skupine s rizderonátom oproti skupine s placebom. Počas jednoročnej dvojito zaslepenej štúdie bolo hlásených 30,9 % klinických zlomenín v skupine s rizedronátom a 49,0 % v skupine s placebom.

Počas otvoreného obdobia, keď všetci pacienti užívali rizedronát (od 12. do 36. mesiaca), bolo hlásených 65,3 % klinických zlomenín u pacientov na začiatku štúdie v randomizovanej skupine s placebom a 52,9 % klinických zlomenín u pacientov na začiatku štúdie v randomizovanej skupine s risedronátom.

Celkovo výsledky štúdie nepodporujú používanie nátriumrizedronátu u pediatrických pacientov s miernou až stredne ťažkou osteogenesis imperfecta.


5. 2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Po perorálnych dávkach je absorpcia pomerne rýchla (tmax približne 1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (v štúdii s jednou dávkou: 2,5 až 30 mg; v štúdiách s viacerými dávkami 2,5 až 5 mg denne až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná perorálna biologická dostupnosť tablety je 0,63 % a pri podaní nátriumrizedronátu spolu s jedlom sa znižuje. Biologická dostupnosť u mužov a žien bola podobná.

Distribúcia: U ľudí je priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave 6,3 l/kg. Väzba na bielkoviny plazmy je asi 24 %.


Metabolizmus: Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme nátriumrizedronátu.


Eliminácia: Približne polovica absorbovanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85 % intravenóznej dávky sa obnovuje v moči po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a celkový priemerný klírens je 122 ml/min, s rozdielom, ktorý pravdepodobne možno pripísať klírensu spôsobenému adsorbciou na kosti.

Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi ním a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný nátriumrizedronát sa bezo zmeny vylúči v stolici. Po perorálnom podaní časový profil koncentrácie vykazuje tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.


Špeciálne skupiny pacientov

Starší pacienti: nie je potrebná úprava dávkovania.

Užívatelia kyseliny acetylsalicylovej/NSAID: Výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientov liečených nátriumrizendronátom u pravidelných užívateľov kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID (3 alebo viac dní v týždni) a u kontrolovaných pacientov bol podobný.


5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V toxikologických štúdiách vykonaných na potkanoch a psoch sa pozorovali hepatotoxické účinky nátriumrizedronátu v závislosti od dávok, predovšetkým ako zvýšenie enzýmov s histologickými zmenami pri potkanoch. Klinický význam týchto pozorovaní nie je známy. Testikulárna toxicita sa vyskytla pri potkanoch v perorálnych dávkach 20 mg/kg/deň a pri psoch 8 mg/kg/deň. V závislosti od dávky sa často hlásil výskyt podráždenia horných dýchacích ciest pri hlodavcoch. Podobné účinky sa pozorovali aj pri ostatných bisfosfonátoch. Účinky na dolné dýchacie cesty sa tiež pozorovali v dlhodobých štúdiách na hlodavcoch, hoci klinický význam týchto nálezov nie je jasný. V štúdiách reprodukčnej toxicity pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám sa zistili zmeny osifikácie hrudnej kosti a/alebo lebky plodu liečených potkanov a hypokalciémia a mortalita gravidných samíc pri pôrode. Nenašli sa žiadne dôkazy o teratogenite v dávkach 3,2 mg/kg/deň pri potkanoch a 10 mg/kg/deň pri králikoch, hoci údaje sú získané iba z malého počtu králikov. Testovaniu vyšších dávok zabraňovala materská toxicita. Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách genotoxicity a karcinogenity nepreukázali žiadne špecifické riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

mikrokryštalická celulóza

krospovidón

magnéziumstearát


Obal:

hypromelóza 2910/5

mastenec

makrogol 6 000

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172).

6. 2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6. 3 Čas použiteľnosti


2 roky


6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. 5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC//Al blister, škatuľka


Veľkosť balenia: 2, 4, 8, 12 filmom obalených tabliet


Veľkosť balenia:

2 filmom obalené tablety (2 tablety v blistri, 1 blister v škatuľke)

4 filmom obalené tablety (4 tablety v blistri, 1 blister v škatuľke)

8 filmom obalených tabliet (4 tablety v blistri, 2 blistre v škatuľke)

12 filmom obalených tabliet (4 tablety v blistri, 3 blistre v škatuľke)


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 87/0284/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.8.2007

Dátum posledného predĺženia: 19.02.2010 bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013


9RISENDROS 35 mg