+ ipil.sk

Risepro 2 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/04789-TR; 2013/04790-TR; 2013/04791-TR; 2013/04792-TR; 2013/04793-TR


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Risepro 1 mg

Risepro 2 mg

Risepro 3 mg

Risepro 4 mg

Risepro 6 mg

filmom obalené tablety
Risperidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Risepro a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risepro

3. Ako užívať Risepro

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Risepro

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Risepro a na čo sa používa


Risepro patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú „antipsychotiká“.


Risepro sa používa na liečbu:

  • Schizofrénie ktorá sa prejavuje videním, počutím alebo vnímaním neexistujúcich vecí, vierou vo veci, ktoré nie sú pravdivé alebo nezvyčajnou podozrievavosťou, alebo zmätenosťou.

  • Mánie keď sa môžete cítiť veľmi podráždený, natešený, vzrušený, entuziastický alebo hyperaktívny. Mánia sa vyskytuje pri chorobe nazývanej „bipolárna porucha“.

  • Krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu, ktorí poškodzujú seba alebo iných. Predtým sa mala použiť alternatívna (nefarmaceutická) liečba.

  • Krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u mentálne postihnutých detí (od 5 rokov) a dospievajúcich s poruchami správania.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risepro


Neužívajte Risepro

- keď ste alergický (precitlivený) na risperidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Risepro (uvedených v časti 6).


Ak si nie ste istý, či sa vyššie uvedené vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Risepro.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Risepro, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Máte problémy so srdcom. Príklady zahŕňajú nepravidelný srdcový rytmus, alebo ak ste náchylný na

nízky tlak krvi alebo užívate lieky na tlak. Risepro môže spôsobiť nízky tlak krvi. Možno bude

potrebné vašu dávku upraviť.

- Viete o nejakých faktoroch, ktoré by u vás mohli vyvolať mozgovú príhodu, ako napríklad vysoký

tlak krvi, srdcovocievne poruchy alebo problém s cievou v mozgu.

- Máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu.

- Ste diabetik.

- Máte epilepsiu.

- Ste muž a niekedy sa u vás vyskytla predĺžená alebo bolestivá erekcia. Ak sa to objaví u vás počas

užívania Risepra, ihneď informujte vášho lekára.

- Máte ťažkosti s kontrolou telesnej teploty alebo prehriatím.

- Máte poruchu funkcie obličiek.

- Máte poruchu funkcie pečene.

- Máte neprirodzene vysokú hladinu hormónu prolaktín v krvi alebo máte nádor, ktorý môže byť

ovplyvnený prolaktínom.

- Viete, že vy alebo niekto z vašej rodiny mal v anamnéze (lekárska správa) zvýšené zrážanie krvi,
nakoľko lieky ako tieto sa spájajú so zvýšeným zrážaním krvi.

Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne

- samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst a tváre. Môže byť potrebné prerušenie liečby risperidónom.

- horúčka, závažná svalová strnulosť, potenie alebo znížená hladina vedomia (porucha nazývaná

„neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo

lekárnikom predtým, ako začnete užívať Risepro.


Risepro môže spôsobiť priberanie.


Starší ľudia s demenciou


U starších ľudí s demenciou existuje zvýšené riziko mozgovej príhody. Neužívajte risperidón, ak sa u vás vyskytla demencia spôsobená mozgovou príhodou.

Počas liečby risperidónom často navštevujte svojho lekára.

Ak vy alebo váš ošetrovateľ spozoruje náhlu zmenu vo vašej mentálnej kondícii alebo náhle ochabnutie alebo znecitlivenie vašej tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane, alebo aj krátko trvajúcu nezrozumiteľnú reč, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť o príznaky mozgovej príhody.


Deti a dospievajúci


Predtým, ako sa začne liečba poruchy správania, treba vylúčiť iné príčiny agresívneho správania.

Počas liečby risperidónom sa objaví únava, zmena času podávania môže zlepšiť ťažkosti s pozornosťou.


Iné lieky a Risepro


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je obzvlášť dôležité, aby ste ošetrujúceho lekára alebo lekárnika informovali, ak užívate:

- Lieky, ktoré pôsobia na váš mozog, napr. pomáhajú vám upokojiť sa (benzodiazepíny) alebo niektoré lieky na bolesť (opiáty), lieky na alergiu (niektoré antihistaminiká), pretože risperidón môže zvýšiť ich utlmujúci účinok.

- Lieky, ktoré môžu zmeniť elektrickú činnosť vášho srdca, napr. lieky na maláriu, ťažkosti so

srdcovým rytmom (ako chinidín), alergie (antihistaminiká), niektoré antidepresíva alebo iné lieky na

duševné ťažkosti.

- Lieky, ktoré spomaľujú rytmus srdca.

- Lieky, ktoré spôsobujú nízku hladinu draslíka v krvi (napríklad niektoré diuretiká).

- Lieky na liečbu zvýšeného tlaku krvi. Risepro môže znížiť tlak krvi.

- Lieky na Parkinsonovu chorobu (ako napr. levodopa).

- Odvodňovacie tablety (diuretiká) používané pri problémoch so srdcom alebo pri opúchaní častí tela

kvôli nadmernému zadržiavaniu tekutín (napr. furosemid alebo chlorotiazid). Risepro užívaný samostatne alebo s furosemidom môže u starších ľudí s demenciou predstavovať zvýšené riziko

mozgovej príhody alebo úmrtia.


Nasledujúce lieky môžu znížiť účinok risperidónu

- Rifampicín (liek na liečbu niektorých infekcií).

- Karbamazepín, fenytoín (lieky na epilepsiu).

- Fenobarbital.

Ak začnete alebo prestanete užívať takého lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok risperidónu

- Chinidín (používaný pri niektorých typoch ochorenia srdca).

- Antidepresíva ako paroxetín, fluoxetíny, tricyklické antidepresíva.

- Lieky známe ako beta blokátory (používané na liečbu vysokého tlaku krvi).

- Fenotiazíny (napr. používané na liečbu psychóz alebo na upokojenie).

- Cimetidín, ranitidín (blokátory kyslosti žalúdka).

Ak začnete alebo prestanete užívať takého lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo

lekárnikom predtým, ako začnete užívať Risepro.


Risepro a jedlo, nápoje a alkohol

Risepro môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Počas užívania Risepra nepite alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete liek užívať.

Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Risepro: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Riseprom sa môžu objaviť závraty, únava a problémy so zrakom. Neveďte vozidlo,

nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje, kým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Risepro obsahuje monohydrát laktózy

Risepro obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, skôr ako začnete užívať tento liek kontaktujte ošetrujúceho lekára.


Jednou zo zložiek Risepro 2 mg je oranžová žlť (E110), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívať Risepro


Koľko lieku užiť


Na liečbu schizofrénie:


Dospelí

- Zvyčajná úvodná dávka je 2 mg denne, táto sa môže zvýšiť na 4 mg denne na druhý deň.

- Dávka môže byť neskôr upravená vašim lekárom v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

- Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dennej dávke 4 až 6 mg.

- Táto celková denná dávka môže byť rozdelená do jednej alebo dvoch dávok denne. Váš lekár vám

povie, čo je pre vás najlepšie.


Starší ľudia

- Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne.

- Vašu dávku môže lekár postupne zvyšovať až po 1 mg až 2 mg dvakrát denne.

- Váš lekár vám povie, čo je pre vás najlepšie.


Deti a dospievajúci

- U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nemá byť schizofrénia liečená Riseprom.


Na liečbu mánie


Dospelí

- Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 2 mg jedenkrát denne.

- Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

- Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dennej dávke 1 až 6 mg jedenkrát denne.


Starší ľudia

- Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne.

- Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať na 1 mg až 2 mg dvakrát denne v závislosti od

vašej odpovede na liečbu.


Deti a dospievajúci

- U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nemá byť bipolárna mánia liečená Riseprom.


Na liečbu pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu

Dospelí (vrátane starších ľudí)

- Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 0,25 mg dvakrát denne.

- Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

- Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dávke 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti môžu potrebovať

1 mg dvakrát denne.

- Trvanie liečby u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu nemá presiahnuť 6 týždňov.


Na liečbu poruchy správania u detí a dospievajúcich

Dávka bude záležať od hmotnosti vášho dieťaťa:


Deti, ktoré vážia menej ako 50 kg

- Úvodná dávka bude zvyčajne 0,25 mg jedenkrát denne.

- Dávka môže byť zvýšená každý druhý deň v prírastkoch 0,25 mg denne.

- Zvyčajná udržiavacia dávka je 0,25 mg až 0,75 mg jedenkrát denne.


Deti, ktoré vážia 50 kg alebo viac

- Úvodná dávka bude zvyčajne 0,5 mg jedenkrát denne.

- Dávka môže byť zvýšená každý druhý deň v prírastkoch 0,5 mg denne.

- Zvyčajná udržiavacia dávka je 0,5 mg až 1,5 mg jedenkrát denne.


Trvanie liečby u pacientov s poruchou správania nemá presiahnuť 6 týždňov.


U detí mladších ako 5 rokov sa nemá porucha správania liečiť Riseprom.


Ľudia s problémami obličiek alebo pečene

Bez ohľadu na to, ktoré ochorenie sa lieči, všetky úvodné a nasledujúce dávky risperidónu sa majú znížiť na polovicu. Zvyšovanie dávky má byť u týchto pacientov pomalšie.

Risperidón sa má v tejto skupine pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.


Ako užívať Risepro


Vždy užívajte lieky presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám povie, koľko lieku a ako dlho máte užívať. Záleží to od vášho zdravotného stavu a môže sa líšiť z pacienta na pacienta. Informácia o množstve lieku, ktoré máte užívať, sa uvádza vyššie v časti „Koľko lieku užiť“.


Tabletu prehltnite spolu s vodou.


Ak užijete viac Risepra, ako máte

- Okamžite navštívte lekára. Balenie lieku si zoberte so sebou.

- V prípade predávkovania sa môžete cítiť ospalý alebo unavený, alebo mať neprirodzené pohyby tela,

problém so státím a chôdzou, mať závraty kvôli nízkemu tlaku, alebo mať neprirodzené búšenie srdca

alebo záchvaty.


Ak zabudnete užiť Risepro

- Ak zabudnete užiť dávku, užite ju len čo si na ňu spomeniete. Ale ak je už približne čas na užitie

vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte ako zvyčajne. Ak vynecháte dve alebo

viac dávok, povedzte to vášmu lekárovi.

- Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky naraz), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Risepro

Neprestaňte užívať tento liek, kým vám to lekár neprikáže. Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť liečbu týmto liekom, vaša dávka sa bude postupne niekoľko dní znižovať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté: objavujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov.

Časté: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100.

Menej časté objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000.

Zriedkavé objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000.

Veľmi zriedkavé: objavujú sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000.

Neznáme: frekvenciu nemožno z dostupných údajov odhadnúť.


Môžu sa objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté (objavujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov):

- Parkinsonizmus. Je to lekársky výraz zahŕňajúci veľa symptómov. Každý individuálny symptóm sa

môže vyskytnúť menej často ako u 1 z 10 ľudí. Parkinsonizmus zahŕňa: zvýšené vylučovanie slín,

strnulosť svalov, slinenie, šklbanie pri ohýbaní končatín, pomalé, obmedzené alebo zhoršené pohyby

tela, tvár bez výrazu, stuhnutosť svalov, stuhnutosť krku, nehybnosť svalov, malé, šúchavé, náhlivé

kroky a chýbajúci prirodzený pohyb ramenom pri chôdzi, pretrvávajúce žmurkanie po poklepaní čela

(neprirodzený reflex).

- Bolesť hlavy, problémy so zaspávaním alebo spánkom.


Časté (objavujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100):

- Ospanlivosť, únava, nepokoj, neschopnosť sedieť bez pohnutia, podráždenosť, úzkosť, ospalosť,

závraty, nedostatočná pozornosť, pocit vyčerpania, poruchy spánku.

- Vracanie, hnačka, zápcha, nutkanie na vracanie, zvýšená chuť do jedla, bolesť brucha alebo

nepohoda, bolesť hrdla, sucho v ústach.

- Zvýšenie hmotnosti, zvýšenie telesnej teploty, zníženie chuti do jedla.

- Ťažkosti s dýchaním, zápal pľúc (pneumónia), chrípka, infekcia dýchacích ciest, neostré videnie,

upchatie nosa, krvácanie z nosa, kašeľ.

- Infekcia močového traktu, nočné pomočovanie.

- Svalové kŕče, samovoľné pohyby tváre alebo rúk a nôh, bolesť kĺbov, bolesť chrbta, opuch horných a

dolných končatín, bolesť horných a dolných končatín.

- Vyrážka, začervenanie kože.

- Rýchly tlkot srdca, bolesť na hrudi.

- Zvýšená hladina hormónu prolaktínu v krvi.


Menej časté (objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000):

- Nadmerné pitie vody, neschopnosť udržať stolicu, smäd, veľmi tvrdá stolica, zachrípnutie alebo

poruchy hlasu.

- Infekcia pľúc spôsobená vdýchnutím jedla do dýchacích ciest, infekcia močového mechúra, “ružové

oko”, infekcia dutín, vírusová infekcia, infekcia ucha, infekcia mandlí, podkožná infekcia, infekcia

očí, infekcia žalúdka, výtok z očí, plesňová infekcia nechtov.

- Abnormálny prenos srdcových vzruchov, pokles tlaku krvi po postavení sa, nízky krvný tlak,

pociťovanie závratu po zmene polohy tela, abnormálne EKG, neprirodzený srdcový rytmus,

pociťovanie tlkotu srdca, rýchlejšia alebo pomalšia srdcová činnosť.

- Neschopnosť udržať moč, bolesť pri močení, časté močenie.

- Zmätenosť, porucha pozornosti, nízka hladina vedomia, nadmerná spavosť, nervozita, nadnesená

nálada (mánia), nedostatok energie a záujmu.

- Zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, pokles počtu bielych krviniek,

nízky hemoglobín alebo počet červených krviniek (anémia), zvýšenie eozinofilov (časti bielych

krviniek), zvýšená hladina CPK (kreatínfosfokinázy) v krvi, pokles krvných doštičiek (krvné bunky,

ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie).

- Svalová slabosť, bolesť svalov, bolesť ucha, bolesť krku, opuch kĺbov, neprirodzený postoj,

stuhnutosť kĺbov, bolesť svalov a kostí na hrudi, nepohodlie na hrudi.

- Rany na koži, poruchy kože, suchá koža, intenzívne svrbenie kože, akné, strata vlasov, zápal kože

spôsobený roztočmi, sfarbenie kože, zhrubnutie kože, návaly horúčavy, znížená citlivosť kože na

bolesť alebo dotyk, zápal mastnej kože.

- Strata menštruácie, sexuálna porucha, poruchy erekcie, poruchy ejakulácie, výtok z prsníkov,

zväčšenie prsníkov u mužov, pokles sexuálnej túžby, nepravidelná menštruácia, vaginálny výtok.

- Odpadávanie, porucha chôdze, pomalosť, znížená chuť do jedla vyúsťujúca do podvýživy a nízkej

telesnej hmotnosti, „cítiť sa nesvoj“, porucha rovnováhy, alergia, opuch, porucha reči, triaška,

abnormálna koordinácia.

- Bolestivá precitlivenosť na svetlo, zvýšený prítok krvi do očí, opuch očí, suché oči, zvýšené slzenie.

- Ťažkosti s dýchaním, upchatie pľúc, chrčiaci zvuk z pľúc, upchatie dýchacích ciest, problémy

s rozprávaním, ťažkosti s prehĺtaním, kašeľ s vykašliavaním hlienu, drsný/pískajúci zvuk pri dýchaní,

pocit ako pri chrípke, upchatie dutín.

- Nereagovanie na stimuly, strata vedomia, náhly opuch pier a očí spojený s dýchacími ťažkosťami,

náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, horných alebo dolných končatín, najmä na jednej strane, alebo

menej ako 24 hodín trvajúca zle zrozumiteľná reč (sú to malé mozgové príhody alebo mozgové

príhody), samovoľné pohyby tváre, horných alebo dolných končatín, zvonenie v ušiach, opuch tváre.


Zriedkavé (objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000):

- Neschopnosť dosiahnuť orgazmus, poruchy menštruácie.

- Lupiny.

- Alergia na liek, chlad v rukách a nohách, opuch pier, zápal pier.

- Glaukóm (zelený očný zákal), znížená zraková ostrosť, chrasta na okraji očného viečka, vyvracanie očí.

- Nedostatočná emotívnosť.

- Zmena vedomia so zvýšením telesnej teploty a svalovými zášklbmi, opuch po celom tele, syndróm

z vynechania lieku, pokles telesnej teploty.

- Rýchle plytké dýchanie, problémy s dýchaním počas spánku, chronický zápal stredného ucha.

- Upchatie čriev.

- Znížený prítok krvi do mozgu.

- Pokles počtu bielych krviniek, neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý kontroluje objem moču.

- Zlyhanie svalov a bolesť svalov (rabdomyolýza), poruchy pohybu.

- Kóma z dôvodu nekontrolovanej cukrovky.

- Žltnutie kože a očí (žltačka).

- Zápal pankreasu.


Veľmi zriedkavé (objavujú sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000):

- Život ohrozujúce komplikácie spojené s neliečenou cukrovkou.


Výskyt s neznámou frekvenciou (frekvenciu nemožno z dostupných údajov odhadnúť):

- Závažná alergická reakcia vyplývajúca z ťažkostí s dýchaním a zo šoku.

- Žiadne granulocyty (typ bielych krviniek, ktoré vám pomáhajú proti infekcii).

- Predĺžená a bolestivá erekcia.

- Nebezpečne nadmerný príjem vody.

- Zvýšené zrážanie krvi v žilách najmä na nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie na

nohách) môže vytvoriť krvnú zrazeninu a tá sa môže dostať cievami do pľúc, čo sa prejaví bolesťou

na hrudníku a ťažkosťami pri dýchaní. Ak pocítite ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa poraďte
s lekárom.


Injekčná forma risperidónu s predĺženým účinkom

Nasledujúce vedľajšie účinky boli oznámené v súvislosti s použitím injekčnej formy risperidónu s predĺženým účinkom. I keď ste neboli liečený injekčnou formou risperidónu s predĺženým účinkom, no zbadali ste niektorý z vedľajších nasledujúcich účinkov, povedzte to svojmu lekárovi.

- infekcia čreva,
- hnisavé ložisko pod kožou, pálenie, tŕpnutie alebo znecitlivenie kože, zápal kože,

- pokles počtu bielych krviniek, ktoré vám pomáhajú chrániť sa pred bakteriálnou infekciou,

- depresia,

- kŕče,

- žmurkanie,

- pocit točenia alebo kolísania,

- pomalý pulz srdca, vysoký krvný tlak,

- bolesť zuba, kŕče jazyka,

- bolesť zadku,

- zníženie hmotnosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Risepro


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Risepro obsahuje

Risepro filmom obalené tablety 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 6 mg.


Liečivo v lieku Risepro je risperidón 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 6 mg.


Ďalšie zložky sú

Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, nátrium laurylsulfát, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.


Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), propylénglykol, mastenec.

Ďalšie farbivá:

1 mg: obalová sústava Opadry biela: oxid titaničitý (E171),

2 mg: obalová sústava Opadry oranžová: žlť oranžová (E110),

3 mg: obalová sústava Opadry: chinolínová žlť (E104),

4 mg: obalová sústava Opadry zelená: indigotín (E132), chinolínová žlť (E104),

6 mg: obalová sústava Opadry žltá: chinolínová žlť (E104).


Ako vyzerá Risepro a obsah balenia

Blistrové balenie (PVC/PE/PVDC/hliník) v krabičke s písomnou informáciou pre používateľa.


Veľkosti balenia:

1 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

2 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

3 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

4 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

6 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Filmom obalené tablety.

1 mg: Biela, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na oboch

stranách.

2 mg: Oranžová, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na

oboch stranách.

3 mg: Žltá, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na oboch

stranách.

4 mg: Zelená, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na

oboch stranách.

6 mg: Žltá, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom 8,0 mm a krížovou ryhou na

jednej strane.

Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké časti.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


Výrobcovia

ICN Polfa Rzeszów S. A.

2 Przemyslowa Street, 35-959 Rzeszów

Poľsko


Specifar S. A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara,

12351 Atény

Grécko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod

nasledovnými názvami:

Česká republika: Risepro 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg

Maďarsko: Ziperid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg

Poľsko: Ziperid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg

Slovenská republika: Risepro 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013 .

9Risepro 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/04789-TR; 2013/04790-TR; 2013/04791-TR; 2013/04792-TR; 2013/04793-TR


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Risepro 1 mg

Risepro 2 mg

Risepro 3 mg

Risepro 4 mg

Risepro 6 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta Risepro 1 mg obsahuje 1 mg risperidónu

Každá filmom obalená tableta Risepro 2 mg obsahuje 2 mg risperidónu

Každá filmom obalená tableta Risepro 3 mg obsahuje 3 mg risperidónu

Každá filmom obalená tableta Risepro 4 mg obsahuje 4 mg risperidónu

Každá filmom obalená tableta Risepro 6 mg obsahuje 6 mg risperidónu


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta Risepro 1/2/3/4/6 mg obsahuje 117,8/116,8/115,8/114,8/112,8 mg monohydrátu laktózy.


Každá filmom obalená tableta Risepro 2 mg obsahuje 0,034 mg oranžovú žlť (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

1 mg: Biela, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na oboch

stranách.

2 mg:Oranžová, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na

oboch stranách.

3 mg: Žltá, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na oboch

stranách.

4 mg: Zelená, oválna, filmom obalená tableta s rozmerom 11 x 5,5 mm a deliacou ryhou na

oboch stranách.

6 mg:Žltá, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom 8,0 mm a krížovou ryhou na jednej strane.

Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké časti.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Risepro je indikovaný na liečbu schizofrénie.


Risepro je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód spojených s bipolárnymi poruchami.


Risepro je indikovaný na krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u pacientov

so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu, ktorí neodpovedajú na nefarmakologické prístupy a u ktorých existuje riziko sebapoškodenia alebo zranenia ostatných.


Risepro je indikovaný na krátkodobú symptomatickú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity pri poruchách správania u detí od 5 rokov a dospievajúcich s podpriemernými mentálnymi schopnosťami alebo mentálnou retardáciou diagnostikovaných podľa kritérií DSM-IV, u ktorých

závažnosť agresívneho alebo iného asociálneho správania vyžaduje farmakologickú liečbu. Farmakologická liečba má byť súčasťou komplexnejšieho liečebného programu, vrátane psychosociálnej a výchovnej intervencie. Odporúča sa, aby bol risperidón predpísaný špecialistom

na detskú neurológiu a psychiatrom pre deti a dospievajúcich alebo lekárom, ktorý je dobre

oboznámený s liečbou porúch správania u detí a dospievajúcich.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Schizofrénia


Dospelí

Risepro sa môže podávať raz alebo dvakrát denne.


Pacienti majú začať s dávkou 2 mg risperidónu denne. Túto dávku je možné druhý deň zvýšiť na 4 mg. Potom môže zostať dávka nezmenená, alebo sa v prípade potreby ďalej individuálne upraví. U väčšiny pacientov sú dostačujúce denné dávky 4 až 6 mg. U niektorých pacientov môže byť vhodná pomalšia titračná fáza a nižšia úvodná a udržiavacia dávka.


Dávky vyššie ako 10 mg/deň nepreukázali vyššiu účinnosť ako dávky nižšie a môžu spôsobovať

zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov. Bezpečnosť dávok nad 16 mg/deň nebola overovaná,

a preto sa neodporúčajú.


Starší pacienti

Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať

zvyšovaním po 0,5 mg dvakrát denne až po dávku 1 až 2 mg dvakrát denne.


Pediatrická populácia

Risperidón sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov so schizofréniou kvôli chýbajúcim

údajom o účinnosti.


Manické epizódy pri bipolárnej poruche


Dospelí

Risepro sa má podávať jedenkrát denne, a to v úvodnej dávke 2 mg risperidónu. Ak je potrebná úprava dávky, je možné tak urobiť v intervale nie kratšom ako 24 hodín a s prírastkom dávky 1 mg na deň. Risperidón sa môže podávať vo flexibilných dávkach v rozmedzí od 1 do 6 mg denne tak, aby bola u každého pacienta optimalizovaná hladina účinnosti a znášanlivosti. Denné dávky risperidónu nad 6 mg neboli u pacientov s manickými epizódami skúšané.

Tak ako pri každej symptomatickej liečbe, ďalšie užívanie Risepra sa má priebežne vyhodnocovať a upravovať.


Vyšší vek

Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg dvakrát denne. Túto dávku možno individuálne upravovať o 0,5 mg dvakrát denne na 1 až 2 mg dvakrát denne. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s používaním u starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.


Pediatrická populácia

Risperidón sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov s bipolárnou mániou kvôli

chýbajúcim údajom o účinnosti.


Pretrvávajúca agresivita u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu


Odporúča sa úvodná dávka 0,25 mg dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať

podľa potreby zvyšovaním po 0,25 mg dvakrát denne, ale nie častejšie ako každý druhý deň. Pre

väčšinu pacientov je optimálna dávka 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať

dávky okolo 1 mg dvakrát denne.


Risepro sa nemá pacientom s pretrvávajúcou agresivitou pri demencii Alzheimerovho typu podávať dlhšie ako 6 týždňov. Počas liečby sa majú pacienti často a pravidelne kontrolovať a ďalšia liečba sa má prehodnocovať.


Poruchy správania


Deti a dospievajúci vo veku 5 až 18 rokov

Pacientom s hmotnosťou ≥50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,5 mg jedenkrát denne. Toto dávkovanie

môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,5 mg jedenkrát denne, nie

častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 1 mg jedenkrát denne. Pre

niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,5 mg jedenkrát denne, zatiaľ čo pre iných 1,5 mg

jedenkrát denne. Pacientom s hmotnosťou <50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,25 mg jedenkrát

denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,25 mg

jedenkrát denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 0,5 mg

jedenkrát denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,25 mg jedenkrát denne, zatiaľ čo

pre iných 0,75 mg jedenkrát denne.


Tak ako pri každej symptomatickej liečbe, ďalšie užívanie Risepra sa má priebežne vyhodnocovať a upravovať.


Neodporúča sa podávať Risepro deťom mladším ako 5 rokov, pretože pri tejto poruche nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí mladších ako 5 rokov.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene


Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú nižšiu schopnosť eliminovať aktívnu antipsychotickú

frakciu ako dospelí s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú vyššiu

plazmatickú koncentráciu voľnej frakcie risperidónu.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene, bez ohľadu na indikáciu, úvodná a udržiavacia

dávka má byť polovičná a titrácia dávky má byť pomalšia.

U tejto skupiny pacientov sa má Risepro podávať s opatrnosťou.


Spôsob podávania


Risepro je určený na vnútorné použitie. Jedlo neovplyvňuje absorpciu Risepra.

Pri ukončovaní liečby sa odporúča postupné vysadzovanie lieku. Po náhlom vysadení vysokých dávok

antipsychotických liekov boli veľmi zriedkavo zaznamenané akútne abstinenčné príznaky zahŕňajúce

nauzeu, vracanie, potenie a nespavosť (pozri časť 4.8). Môže sa tiež vyskytnúť návrat psychotických

príznakov a bolo hlásené objavenie sa mimovoľných pohybov (ako napr. akatízia, dystónia a dyskinéza).


Prechod z iných antipsychotík


Odporúča sa, ak je to z medicínskeho hľadiska vhodné, pri začatí liečby Riseprom predchádzajúcu liečbu postupne vysadzovať. Pri zmene liečby z depotných antipsychotík, ak je to medicínsky vhodné, sa odporúča začať liečbu Riseprom namiesto podania plánovanej injekcie. Potreba pokračovať v súčasnej liečbe antiparkinsonikami sa má opakovane prehodnocovať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedené v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Starší pacienti s demenciou


Celková mortalita

U starších pacientov s demenciu liečených atypickými antipsychotikami bola zvýšená mortalita

v porovnaní s placebom v meta-analýze 17 kontrolovaných štúdií atypických antipsychotík, vrátane

risperidónu.

V placebom kontrolovaných štúdiách s risperidónom u tejto populácie, bola mortalita 4,0 % u pacientov liečených risperidónom v porovnaní s 3,1 % pacientov, ktorí dostávali placebo. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 1,21 (0,7; 2,1). Priemerný vek (rozsah) pacientov, ktorí zomreli bol 86 rokov (v rozsahu 67 – 100).


Súčasné užívanie s furosemidom

V placebom kontrolovanej štúdiií s risperidónom u starších pacientov s demenciou bola súčasná liečba s furosemidom a risperidónom spojená s vyššou mortalitou (7,3 %; priemerný vek 89 rokov, v rozsahu 75-97) v porovnaní s liečbou pacientov samotným risperidónom (3,1 %; priemerný vek 84 rokov, v rozsahu 70-96) alebo samotným furosemidom (4,1 %; priemerný vek 80 rokov, v rozsahu 67-90). Zvýšená mortalita u pacientov liečených súčasne s furosemidom a risperidónom bola pozorovaná v dvoch zo štyroch klinických štúdií. Súčasné užívanie risperidónu a iných diuretík (najmä thiazidových diuretík užívaných v nízkych dávkach) sa nespájalo s podobnými zisteniami.


Nezistili sa žiadne patofyziologické mechanizmy, ktoré by jasne vysvetľovali tento nález a nepozoroval sa žiadny zodpovedajúci mechanizmus vedúci k úmrtiu. Aj napriek tomu je potrebná

opatrnosť a pred rozhodnutím, či danú kombináciu alebo súčasnú liečbu inými silnými diuretikami

použiť, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu. U pacientov liečených inými diuretikami v kombinácii

s risperidónom sa mortalita nezvýšila. Bez ohľadu na liečbu bola celkovým rizikovým faktorom

mortality dehydratácia, preto je potrebné jej predísť u starších pacientov s demenciou.


Cerebrovaskulárne nežiaduce účinky (CVAE)


V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov s demenciou bola výrazne vyššia incidencia

(približne 3-násobné zvýšenie) CVAE ako mozgová príhoda (vrátane úmrtí) a tranzitórny ischemický

atak u pacientov s risperidónom v porovnaní s pacientami, ktorí dostávali placebo (priemerný vek 85 rokov; v rozsahu 73 až 97). Spoločné údaje zo šiestich placebom kontrolovaných štúdií hlavne u starších pacientov (>65 rokov) s demenciou preukázali, že CVAE (závažné a nezávažné, kombinované) sa vyskytli u 3,3 % (33/1009) pacientov liečených risperidónom a u 1,2 % (8/712)

pacientov liečených placebom. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 2,96

(1,34; 7,50). Mechanizmus tohto rizika nie je známy. Nemožno vylúčiť zvýšené riziko u iných

antipsychotík alebo v inej populácii pacientov. Risperidón sa má používať so zvýšenou opatrnosťou

u pacientov s rizikovými faktormi mozgovej príhody.


Riziko CVAE bolo výrazne vyššie u pacientov so zmiešaným alebo vaskulárnym typom demencie

v porovnaní s demenciou Alzheimerovho typu. Preto sa pacienti s inými typmi demencie, okrem

Alzheimerovej, nemajú liečiť risperidónom.


Lekárom sa odporúča posúdiť riziko a prínos liečby starších pacientov s demenciou Riseprom,

pričom u jednotlivého pacienta treba brať do úvahy rizikové faktory mozgovej príhody.

Pacienti/ošetrujúci personál majú byť poučení, aby ihneď hlásili príznaky potenciálnych CVAE, ako

napríklad náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh a problémy s rečou alebo zrakom.

Všetky možnosti liečby, vrátane vysadenia risperidónu, majú byť bezodkladne zvážené.


Risepro sa má používať krátkodobo iba pri liečbe pretrvávajúcich prejavov agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu ako doplnok nefarmakologických prístupov, ktoré mali obmedzený alebo žiadny účinok a keď existuje možné riziko ohrozenia pre nich samotných alebo pre iných.


Pacienti sa majú pravidelne kontrolovať a potreba ďalšej liečby sa má prehodnocovať.


Ortostatická hypotenzia


Vzhľadom na inhibičnú aktivitu risperidónu na alfa-receptoroch môže nastať (ortostatická) hypotenzia, najmä v úvodnom období titrovania dávky. V postmarketingovom sledovaní sa klinicky významná hypotenzia pozorovala pri súčasnom užití risperidónu a antihypertenzívnej liečby. Risepro sa má podávať uvážene pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením (napr. zlyhávanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému, dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie) a dávkovanie sa má postupne titrovať podľa odporučenia (pozri časť 4.2). Ak nastane hypotenzia, treba zvážiť zníženie dávky.


Tardívna dyskinéza/Extrapyramídové symptómy (TD/EPS)


Lieky s vlastnosťami antagonistov dopamínových receptorov sa spájali so vznikom tardívnej dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre.

Nástup extrapyramídových príznakov je rizikovým faktorom pre tadívnu dyskinézu. Pokiaľ sa objavia

známky a symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť prerušenie podávania všetkých liekov s antipsychotickým účinkom.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)


Pri liečbe antipsychotikami bol zaznamenaný neuroleptický malígny syndróm, charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou, poruchami vedomia a zvýšenými hladinami

kreatínfosfokinázy. Ďalšími príznakmi môže byť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie

obličiek. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, treba ukončiť podávanie všetkých liekov s antipsychotickým

účinkom vrátane Risepra.


Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami


Lekári majú pri predpisovaní antipsychotík, vrátane Risepra, posudzovať riziko a prínos u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo s demenciou s Lewyho telieskami. Parkinsonova choroba sa môže užívaním risperidónu zhoršiť. U oboch skupín môže byť zvýšené riziko neuroleptického malígneho syndrómu alebo zvýšenej citlivosti na antipsychotické lieky; títo pacienti boli vylúčení z klinických štúdií. Táto zvýšená citlivosť sa okrem extrapyramídových symptómov môže prejavovať aj zmätenosťou, otupenosťou, posturálnou nestabilitou s vysokým výskytom pádov.


Hyperglykémia


Počas liečby risperidónom sa veľmi zriedkavo vyskytla hyperglykémia alebo exacerbácia preexistujúceho diabetu. U diabetických pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi rozvoja diabetes mellitus sa preto odporúča vhodné klinické monitorovanie.


Hyperprolaktinémia


Štúdie na tkanivových kultúrach naznačujú, že u ľudí môže prolaktín stimulovať rast nádorových

buniek v prsníkoch. Napriek tomu, že sa doteraz v klinických a epidemiologických štúdiách

nepreukázala žiadna priama súvislosť s podávaním antipsychotík, u pacientov s príslušnou

anamnézou, odporúča sa zvýšená opatrnosť. Risepro sa má používať opatrne u pacientov s preexistujúcou hyperprolaktinémiou a u pacientov s možnými nádormi súvisiacimi s prolaktínom.


Predĺženie QT intervalu


V postmarketingovom sledovaní bolo predĺženie QT intervalu hlásené veľmi zriedkavo. Tak ako pri

ostatných antipsychotikách, má sa venovať zvýšená pozornosť, keď sa risperidón predpisuje pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, predĺžením QT intervalu v rodinnej

anamnéze, bradykardiou alebo poruchami elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), pretože to

môže zvýšiť riziko arytmogénnych účinkov pri súčasnom užívaní s liekmi, o ktorých je známe, že

predlžujú QT interval.


Záchvaty


Risepro sa má podávať uvážene pacientom s anamnézou záchvatov alebo inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú záchvatový prah.


Priapizmus


Pri liečbe risperidónom sa môže vyskytnúť priapizmus vzhľadom na jeho účinok na inhibíciu

alfa-adrenergných receptorov.


Regulácia telesnej teploty


Liekom s antipsychotickým účinkom sa pripisuje porucha schopnosti organizmu znížiť teplotu

telesného jadra. Odporúča sa vhodná starostlivosť, ak sa Risepro predpisuje pacientom, ktorí sa

ocitnú v situáciách vedúcich k zvýšeniu teploty telesného jadra, napr. nadmerné cvičenie, pobyt vo

veľkých horúčavách, súčasná liečba s anticholinergným účinkom alebo dehydratácia.


Deti a dospievajúci


Skôr ako sa risperidón predpíše dieťaťu alebo dospievajúcemu s poruchou správania, musia sa

kompletne vyhodnotiť fyzické a sociálne príčiny agresívneho správania ako napríklad bolesť alebo

neprimerané požiadavky prostredia.


U tejto populácie sa má starostlivo sledovať sedatívny účinok risperidónu z dôvodu možných dopadov

na schopnosť učenia sa. Zmena času podávania risperidónu môže zlepšiť vplyv na utlmenie

schopnosti detí a dospievajúcich udržať pozornosť.


Risperidón sa dával do súvislosti so strednými prírastkami telesnej hmotnosti a body mass indexu

(BMI). Zmeny výšky v dlhodobých otvorených rozšírených štúdiách boli v rámci očakávaných, veku

príslušných noriem. Vplyv dlhotrvajúcej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie a rast sa

dostatočne neštudoval.


Vzhľadom na potenciálny vplyv dlhodobej hyperprolaktinémie na rast a sexuálne dospievanie u detí

a dospievajúcich je nutné zvážiť pravidelné klinické zhodnotenie endokrinologického stavu, vrátane

stanovenia výšky, hmotnosti, sexuálnej zrelosti, sledovaniu menštruácie a iných účinkov potenciálne

spojených s prolaktínom.


Počas liečby risperidónom je tiež potrebné vykonávať pravidelné vyšetrenia extrapyramídových

symptómov a iných pohybových porúch.


Špecifické odporúčania pre dávkovanie u detí a dospievajúcich pozri časť 4.2.


Venózny tromboembolizmus


Pri liečbe antipsychotikami sa zaznamenali prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže u pacientov liečených antipsychotikami sa často uvádzajú získané rizikové faktory pre venózny tromboembolizmus, všetky možné rizikové faktory pre venózny tromboembolizmus by sa mali identifikovať pred a počas liečby Riseprom a treba prijať preventívne opatrenia.


Pomocné látky


Filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami

galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie

nesmú užívať tento liek.


Oranžová žlť, ktorú obsahuje Risepro 2 mg filmom obalená tableta môže spôsobiť vznik alergickej reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie


Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má byť zvýšená opatrnosť pri predpisovaní risperidónu spolu

s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, napr. antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín,

dysopiramid, prokainamid), antiarytmiká triedy III (napr. amiodaron, sotalol), tricyklické

antidepresíva (t.j. amitriptylín), tetracyklické antidepresíva (t.j. maprotilin), niektoré antihistaminiká,

ostatné antipsychotiká, niektoré antimalariká (t.j. chinín a meflochín) a s liekmi vyvolávajúcimi

elektrolytovú nerovnováhu (hypokaliémia, hypomagneziémia), bradykardiu alebo s tými, ktoré

inhibujú metabolizmus risperidónu v pečeni. Tento zoznam je indikatívny a nie je vyčerpávajúci.


Možný účinok Risepra na iné lieky


Z dôvodu zvýšeného rizika sedácie sa má risperidón užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými

centrálne účinkujúcimi látkami predovšetkým s alkoholom, opiátmi, antihistaminikami

a benzodiazepínmi.


Risepro môže antagonizovať účinok levodopy a ďalších agonistov dopamínu. Ak je táto

kombinácia potrebná, najmä v konečnom štádiu Parkinsonovej choroby, má sa pre každú liečbu

predpísať najnižšia účinná dávka.


Pri súčasnom užívaní risperidónu a antihypertenzívnej liečby sa v postmarketingovom sledovaní

pozorovala klinicky významná hypotenzia.


Risepro nepreukázal klinicky relevantný účinok na farmakokinetiku lítia, valproátu, digoxínu

alebo topiramátu.


Možný účinok iných liekov na Risepro


Karbamazepín znižuje plazmatickú hladinu aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Podobný

účinok sa pozoruje napr. s rifampicínom, fenytoínom a fenobarbitalom, ktoré tiež indukujú CYP 3A4

pečeňové enzýmy ako aj P-glykoproteín. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby karbamazepínom

alebo inými induktormi CYP 3A4 pečeňových enzýmov/P-glykoproteínu (P-gp), má lekár dávkovanie

Risepra prehodnotiť.


Fluoxetín a paroxetín, inhibítory CYP 2D6, zvyšujú plazmatickú hladinu risperidónu, ale menej než

hladinu aktívnej antipsychotickej frakcie. Predpokladá sa, že ďalšie inhibítory CYP 2D6, ako

napríklad chinidín, môžu ovplyvňovať plazmatické koncentrácie risperidónu podobným spôsobom. Po

začatí alebo ukončení súčasnej liečby fluoxetínom alebo paroxetínom, má lekár dávkovanie Risepra prehodnotiť.


Verapamil, inhibítor CYP 3A4 a P-gp, zvyšuje plazmatickú hladinu risperidónu.


Galantamín a donepezil nevykazujú klinicky významný účinok na farmakokinetiku risperidónu a na

účinnú antipsychotickú frakciu.


Fenotiazíny, tricyklické atidepresíva a niektoré beta-blokátory môžu zvyšovať plazmatickú hladinu

risperidónu, nie však hladinu účinnej antipsychotickej frakcie. Amitriptylín neovplyvňuje

farmakokinetiku risperidónu alebo antipsychoticky účinnú frakciu. Cimetidín a ranitidín zvyšujú

biologickú dostupnosť risperidónu, ale u antipsychoticky účinnej frakcie iba okrajovo. Erytromycín,

inhibítor CYP 3A4, neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu ani antipsychoticky účinnú frakciu.

Súčasné užívanie psychostimulancií (napr. metylfenidát) s risperidónom u detí a dospievajúcich

nezmenilo farmakokinetiku a účinnosť risperidónu.


Pozri časť 4.4 vzťahujúcu sa na zvýšenú mortalitu u starších pacientov s demenciou pri súčasnom

užívaní furosemidu.


Súčasné užívanie perorálneho risperidónu s paliperidónom sa neodporúča, pretože paliperidón je

aktívnym metabolitom risperidónu a táto kombinácia môže viesť k aditívnej expozícii účinnej

antipsychotickej frakcie.


  1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Risepra) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Risperidón nebol teratogénny v štúdiách na zvieratách, ale boli pozorované iné typy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto má byť Risepro užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak je potrebné liečbu počas gravidity ukončiť, nemá sa tak urobiť náhle.


Laktácia


V štúdiách na zvieratách sa risperidón a 9-hydroxy-risperidón vylučovali do mlieka. Preukázalo sa, že

risperidón a 9-hydroxy-risperidón sa tiež vylučujú v malých množstvách do ľudského materského

mlieka. Nie sú dostupné údaje o nežiaducich reakciách u dojčených detí. Preto sa má zvážiť prínos

dojčenia voči potenciálnemu riziku pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Risepro môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

kvôli potenciálnemu vplyvu na nervový systém a zrak (pozri časť 4.8). Preto sa pacientom

neodporúča viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna

vnímavosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (ADRs) (incidencia ≥10 %) sú: Parkinsonova choroba,

bolesť hlavy a insomnia.

Nasledujú všetky ADRs, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a postmarketingovom sledovaní.

Používajú sa nasledovné termíny a frekvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej

časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a

neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov z klinických štúdií).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Nežiaduce reakcie na liek podľa triedy orgánových systémov a závažnosti

__________________________________________________________________________________

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté Zvýšenie hladiny prolaktínu v krvia, zvýšenie hmotnosti.

Menej časté Predĺženie QT intervalu, abnormálny elektrokardiogram, zvýšenie hladiny

glukózy v krvi, zvýšenie transamináz, pokles počtu bielych krviniek, zvýšenie

telesnej teploty, zvýšený počet eozinofilov, pokles hemoglobínu, zvýšenie

kreatínfosfokinázy v krvi.

Zriedkavé Pokles telesnej teploty.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté Tachykardia.

Menej časté Atrioventrikulárny blok, blokáda ramienka, atriálna fibrilácia, sínusová

bradykardia, palpitácie.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté Anémia, trombocytopénia.

Zriedkavé Granulocytopénia.

Neznáme Agranulocytóza.

Poruchy nervového systému

Veľmi časté Parkinsonizmusb, bolesť hlavy.

Časté Akatíziab, závrat, tremorb, dystóniab, somnolencia, sedácia, letargia,

Dyskinézab.

Menej časté Nereagovanie na stimuly, strata vedomia, synkopa, znížená hladina vedomia,

cerebrovaskulárna príhoda, tranzitórny ischemický atak, dyzartria, poruchy

pozornosti, hypersomnia, posturálne závraty, poruchy rovnováhy, tarditívna

dyskinéza, poruchy reči, abnormálna koordinácia, hypoestézia.

Zriedkavé Neuroleptický malígny syndróm, diabetická kóma, cerebrovaskulárna

porucha, cerebrálna ischémia, porucha pohybu.

Poruchy oka

Časté Neostré videnie.

Menej časté Konjunktivitída, okulárna hyperémia, výtok z oka, opuch oka, suchosť oka,

zvýšené slzenie, fotofóbia.

Zriedkavé Znížená zraková ostrosť, vyvracanie očí, glaukóm.

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté Bolesť ucha, tinitus.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté Dyspnoe, epistaxa, kašeľ, nazálna kongescia, faryngolaryngálna bolesť.

Menej časté Sipot, aspiračná pneumónia, pulmonárna kongescia, porucha dýchania,

šelest, kongescia dýchacej sústavy, dysfónia.

Zriedkavé Spánkový apnoický syndróm, hyperventilácia.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté Vracanie, hnačka, zápcha, nauzea, bolesť brucha, dyspepsia, suchosť

v ústach, brušný diskomfort.

Menej časté Dysfágia, gastritída, inkontinencia stolice, fekalóm.

Zriedkavé Intestinálna obštrukcia, pankreatitída, opuch pery, cheilitída.

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté Enuréza.

Menej časté Dyzúria, Inkontinencia moču, polakizúria.

Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne podmienky

Neznáme Novorodenecký syndróm z vysadenia lieku novorodenca (pozri 4.6.)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté Vyrážka, erytém.

Menej časté Angioedém, kožné lézie, poruchy kože, pruritus, akné, sfarbenie kože,

alopécia, seboroická dermatitída, suchá koža, hyperkeratóza.

Zriedkavé Lupiny.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté Artralgia, bolesť chrbta, bolesť končatín.

Menej časté Svalová slabosť, myalgia, bolesť krku, opuch kĺbov, abnormálne držanie

tela, strnulosť kĺbov, bolesť svalov a kostí na hrudi.

Zriedkavé Rabdomyolýza.

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé Nedostatočné vylučovanie antidiuretického hormónu.

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté Zvýšená chuť do jedla, znížená chuť do jedla.

Menej časté Anorexia, polydipsia.

Veľmi zriedkavé Diabetická ketoacidóza.

Neznáme Intoxikácia vodou.

Infekcie a nákazy

Časté Pneumónia, chrípka, bronchitída, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia

močového traktu.

Menej časté Sínusitída, vírusová infekcia, infekcia ucha, tonzillitída, celulitída, zápal

stredného ucha, infekcia oka, lokalizovaná infekcia, akarodermatóza,

infekcia dýchacích ciest, cystitída, onychomykóza.

Zriedkavé Chronický zápal stredného ucha.

Poruchy ciev

Menej časté Hypotenzia, ortostatická hypotenzia, návaly horúčavy.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté Pyrexia, únava, periférny edém, asténia, bolesť na hrudi.

Menej časté Opuch tváre, poruchy chôdze, necítiť sa vo svojej koži, pomalosť, ochorenie podobné chrípke, smäd, hrudný diskomfort, zimnica.

Zriedkavé Generalizovaný edém, hypotermia, syndróm z vynechania lieku, periférny

chlad.

Poruchy imunitného systému

Menej časté Hypersenzitivita.

Zriedkavé Hypersenzitivita na liek.

Neznáme Anafylaktická reakcia.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé Žltačka.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté Amenorea, sexuálna dysfunkcia, erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie,

galaktorea, gynekomastia, poruchy menštruácie, vaginálny výtok.

Neznáme Priapizmus.

Psychické poruchy

Veľmi časté Insomnia.

Časté Úzkosť, nepokoj, poruchy spánku.

Menej časté Stav zmätenosti, mánia, pokles libida, ľahostajnosť, nervozita

Zriedkavé Anorgazmia, otupenie afektu.


a Hyperprolaktinémia môže v niektorých prípadoch viesť ku gynekomastii, poruchám

menštruácie, amenorei, galaktorei.

b Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy: parkinsonizmus (hypersekrécia slín,

muskuloskeletálna strnulosť, parkinsonizmus, slintanie, rigidita (fenomén ozubeného

kolesa), bradykinéza, hypokinéza, maskovitá tvár, svalová rigidita, akinéza, strnutie

šije, svalová rigidita, parkinsonovská chôdza, a abnormálny glaberálny reflex),

akatízia (akatízia, nepokoj, hyperkinéza a syndróm nepokojných nôh), tremor,

dyskinéza (dyskinéza, fascikulácie, choreatetóza, atetóza a myoklonus), dystónia.


Dystónia zahŕňa dystóniu, svalové kŕče, hypertóniu, tortikolis, samovoľné svalové

kontrakcie, kontraktúru svalu, blefarospazmus, okulogýriu, paralýzu jazyka, kŕče

tváre, laryngospazmus, myotóniu, opistotonus, orofaryngeálny spazmus,

pleurototonus, kŕč jazyka a trizmus. Tremor zahŕňa tremor a parkinsonovský tremor

v pokoji. Treba poznamenať, že sa zahŕňa širšie spektrum symptómov, ktoré nemajú

nevyhnutne extrapyramídový pôvod.


Nasleduje zoznam ďalších ADRs súvisiacich s risperidónom, ktoré boli identifikované ako ADRs

počas klinických štúdií skúmajúcich injekčnú formu risperidónu s predĺženým účinkom, ale neboli určené ako ADRs v klinických štúdiách s perorálnym risperidónom. Táto tabuľka nezahŕňa špecifické ADRs súvisiace s liekovou formou alebo injekčnou cestou podania.

__________________________________________________________________________________

Ďalšie nežiaduce reakcie na liek hlásené s injekčnou formou, ale nie s perorálnym risperidónom, podľa triedy orgánových systémov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Pokles hmotnosti, zvýšenie GMT, zvýšená hladina hepatických enzýmov.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia.

Poruchy nervového systému

Parestézie, kŕčovitý záchvat.

Poruchy oka

Blefarospazmus.

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť zubov, kŕč jazyka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Ekzém.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť zadku.

Infekcie a nákazy

Infekcia dolných dýchacích ciest, infekcia, gastroenteritída, subkutánny absces.

Úrazy a otravy

Pád.

Poruchy ciev

Hypertenzia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť.

Psychické poruchy

Depresia.

__________________________________________________________________________________


Účinky tejto triedy liekov


Tak ako pri iných antipsychotikách, v postmarketingovom sledovaní s risperidónom boli veľmi

zriedkavo hlásené prípady predĺženia QT intervalu. Ďalšie súvisiace účinky na srdce hlásené

s antipsychotikami, ktoré predlžujú QT interval zahŕňajú ventrikulárnu arytmiu, ventrikulárnu

fibriláciu, ventrikulárnu tachykardiu, náhle úmrtie, zástavu srdca a Torsades de pointes.

Zvýšenie telesnej hmotnosti


Pomery dospelých pacientov so schizofréniou užívajúcich risperidón a placebo, ktorí splnili

kritérium prírastku telesnej hmotnosti ≥ 7 %, boli porovnané v poole 6- až 8- týždňových, placebom

kontrolovaných štúdiách. Ukázalo sa, že štatistický významne vyššia incidencia nárastu hmotnosti

bola u risperidónu (18 %) v porovnaní s placebom (9 %). V poole placebom kontrolovaných 3-

týždňových štúdií s dospelými pacientmi s akútnou mániou, bola incidencia nárastu hmotnosti o ≥ 7 %

v závere porovnateľná v skupine s risperidónom (2,5 %) a placebom (2,4 %) a bola mierne vyššia

v aktívne kontrolovanej skupine (3,5 %).


V dlhodobých štúdiách s detskou populáciou a dospievajúcimi s poruchami správania a ďalšími

disruptívnymi poruchami správania, bol priemerný nárast hmotnosti po 12 mesačnej liečbe 7,3 kg.

Predpokladaný nárast hmotnosti normálneho dieťaťa medzi 5-12 rokom je 3 až 5 kilogramov ročne.

U 12-16 ročných je tento stupeň priberania 3 až 5 kg ročne zachovaný u dievčat, zatiaľ čo u chlapcov

je prírastok približne 5 kg ročne.


Ďalšie informácie o špeciálnych populáciách


Nežiaduce reakcie na liek, ktoré boli hlásené vo vyššej miere u starších pacientov s demenciou alebo

u pediatrických pacientov ako u dospelej populácii sú opísané nižšie:


Starší pacienti s demenciou


U starších pacientov s demenciou boli v klinických štúdiách hlásené nasledovné frekvencie

nežiaducich reakcií na liek: tranzitórny ischemický atak 1,4 % a cerebrovaskulárna príhoda 1,5 %.

V tejto skupine pacientov boli tiež hlásené tieto nežiaduce reakcie na liek s frekvenciou ≥5 % a s

minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou u iných dospelých pacientov: infekcie močových

ciest, periférny edém, letargia a kašeľ.


Pediatrickí pacienti


Nasledujúce nežiaduce reakcie na liek boli hlásené s frekvenciou ≥5 % u pediatrických pacientov (5 až

17 ročných) a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou v klinických štúdiách

s dospelými: somnolencia/útlm, únava, bolesť hlavy, zvýšená chuť do jedla, vracanie, infekcia

horných dýchacích ciest, upchatie nosa, bolesť brucha, závraty, kašeľ, pyrexia, tremor, diarea a

enuréza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Vo všeobecnosti, zaznamenané prejavy a príznaky vyplývajú zo zvýraznenia známych farmakologických účinkov risperidónu. Tie zahŕňajú ospalosť a útlm, tachykardiu, hypotenziu a

extrapyramídové symptómy. Pri predávkovaní bolo hlásené predĺženie QT intervalu a kŕčovité

záchvaty. V súvislosti so súčasným predávkovaní risperidónom a paroxtínom bol hlásený

Torsades de Pointes.

V prípade akútneho predávkovania je nutné zvážiť možnosť požitia viacerých liekov.


Liečba

Zaistiť a udržiavať priechodné dýchacie cesty a zabezpečiť dostatočný prívod kyslíka a ventiláciu. Treba zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívom v prípade, že bol liek užitý pred menej ako jednou hodinou. Okamžite sa má začať kardiovaskulárne monitorovanie zahŕňajúce trvalé elektrokardiografické monitorovanie kvôli možným arytmiám.


Špecifické antidotum risperidónu nie je známe, preto sa majú zabezpečiť primerané podporné

opatrenia. Hypotenzia a obehový kolaps sa liečia primeranými opatreniami ako sú infúzie a/alebo

podanie sympatomimetických látok. Ak sa prejavia závažné extrapyramídové symptómy, má sa podať

anticholinergný liek. Intenzívne lekárske sledovanie a monitorovanie sa má zabezpečiť až do úpravy

stavu pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antipsychotiká, ATC kód: N05AX08


Mechanizmus účinku


Risperidón je selektívny monoamínový antagonista s jedinečnými vlastnosťami. Má vysokú afinitu

k serotonínovým 5-HT2 a dopamínovým D2 receptorom. Risperidón sa viaže aj na alfa1-adrenergné

receptory a s nižšou afinitou na H1-histamínové a alfa2-adrenergné receptory. Risperidón nemá afinitu

k cholinergným receptorom. Aj keď je risperidón silný D2 antagonista, čiže sa predpokladá, že

zlepšuje pozitívne symptómy schizofrénie, spôsobuje menší útlm motorickej aktivity a znižuje

indukciu katalepsie v porovnaní s klasickými antipsychotikami. Vyvážený centrálny serotonínový a

dopamínový antagonistický účinok môže znižovať riziko výskytu extrapyramídových nežiaducich

účinkov a rozširuje terapeutickú účinnosť aj na negatívne a afektívne symptómy schizofrénie.


Farmakodynamické účinky


Schizofrénia


Účinok risperidónu v krátkodobej liečbe schizofrénie bol potvrdený v štyroch štúdiách trvajúcich 4-

až 8- týždňov s viac ako 2500 pacientmi, ktorí spĺňali kritériá DSM-IV pre schizofréniu. V 6-

týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich titráciu risperidónu až po dávky 10

mg/deň podávané dvakrát denne, bol risperidón lepší ako placebo na celkovom skóre škály BPRS

(Brief Psychiatric Rating Scale). V 8-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej 4

stanovené dávky risperidónu (2, 6, 10 a 16 mg/deň, podávané dvakrát denne), všetky štyri skupiny

s risperidónom boli lepšie ako placebo na celkovom skóre škály pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS). V 8-týždňovej štúdii porovnávajúcej dávky, ktorá zahŕňala 5 stanovených dávok

risperidónu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/deň podávané dvakrát denne), skupiny so 4, 8 a 16 mg risperidónu

denne boli na celkovom skóre PANSS lepšie ako skupina s 1 mg risperidónu. V 4-týždňovej,

placebom kontrolovanej štúdii porovnávajúcej dávky, ktorá zahŕňala dve stanovené dávky risperidónu

(4 a 8 mg/deň podávané raz denne), boli skupiny s oboma dávkami risperidónu lepšie ako placebo vo

viacerých parametroch PANSS, vrátane celkovej škály PANSS a parametra odpovede na liečbu

(>20% zníženie celkového skóre PANSS). V dlhodobej štúdii s dospelými ambulantnými pacientmi,

ktorí prevažne spĺňali kritériá DSM-IV pre schizofréniu a ktorých stav na antipsychotickej liečbe bol

stabilný minimálne 4 týždne, boli randomizovaní na risperidón 2 až 8 mg/deň alebo haloperidol kvôli

sledovaniu relapsu počas 1 až 2 rokov. U pacientov, ktorí užívali risperidón, bol čas do relapsu

výraznejšie dlhší ako u pacientov, ktorí užívali haloperidol.


Manické epizódy v bipolárnej poruche


Účinnosť monoterapie risperidónom v akútnej liečbe manických epizód spojených s bipolárnou

poruchou I sa dokázala v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách monoterapie

u približne 820 pacientov, ktorí podľa kritérií DSM-IV trpeli bipolárnou poruchou I. V týchto troch

štúdiách sa preukázalo, že risperidón v dávke 1 až 6 mg denne (dve štúdie s úvodnou dávkou 3 mg

a jedna štúdia s úvodnou dávkou 2 mg) je výrazne lepší ako placebo vo vopred špecifikovanom

primárnom koncovom bode, t.j. zmena celkového skóre YMRS (Young Mania Rating Scale) v 3.

týždni oproti úvodnej hodnote. Výsledky sekundárnej účinnosti boli vo všeobecnosti v súlade

s primárnymi výsledkami. Percento pacientov s poklesom celkového skóre YMRS o ≥ 50 % oproti

báze bolo po troch týždňoch výrazne vyššie u risperidónu ako u placeba. Jedna z troch štúdií zahŕňala

rameno s haloperidolom a 9-týždňovú dvojito zaslepenú udržiavaciu fázu. Účinnosť bola zachovaná

počas celého 9-týždňového obdobia s udržiavacou liečbou. Zmena oproti báze v celkovej YMRS

preukázala nepretržité zlepšovanie a v 12. týždni bola porovnateľná medzi risperidónom

a haloperidolom.


Účinnosť risperidónu, ako dodatku k stabilizátorom nálady v liečbe akútnej mánie, bola dokázaná

v jednej z dvoch 3-týždňových, dvojito zaslepených štúdiách s približne 300 pacientmi, ktorí splnili

kritériá DSM-IV pre bipolárnu poruchu I. V jednej 3-týždennej štúdii, bol risperidón 1 až 6 mg/deň

(úvodná dávka 2 mg/deň), ako dodatok k lítiu alebo valproátu, lepší ako samotné lítium alebo valproát

vo vopred špecifikovanom primárnom koncovom bode, t.j., zmena celkového skóre YMRS v 3. týždni

oproti úvodnej hodnote. V druhej 3-týždňovej štúdii nebol risperidón 1 až 6 mg/deň (úvodná dávka 2

mg/deň) kombinovaný s lítiom, valproátom alebo karbamazepínom lepší v znížení celkového skóre

YMRS ako samotné lítium, valproát alebo karbamazepín. Pravdepodobným vysvetlením zlyhania tejto

štúdie bola indukcia risperidónu a klírensu 9-hydroxy-risperidónu karbamazepínom, čo viedlo

k zníženiu hladiny risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu pod terapeutickú hodnotu. Keď sa v post-hoc

analýze vynechala skupina s karbamazepínom, risperidón kombinovaný s lítiom alebo valproátom bol

v znížení celkového skóre YMRS lepší ako samotné lítium alebo valproát.


Pretrvávajúca agresivita u pacientov s demenciou


Účinnosť risperidónu v liečbe behaviorálnych a psychologických symptómoch demencie (BPSD),

vrátane porúch správania ako agresivita, agitácia, psychóza, čulosť a afektívnych porúch, bola

dokázaná v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s 1150 staršími pacientmi

so stredne závažnou až závažnou demenciou. Jedna štúdia sa uskutočnila so stanovenými dávkami

risperidónu 0,5, 1 a 2 mg/deň. Dve štúdie boli s flexibilnými dávkami risperidónu v rozmedzí 0,5 až 4

mg/deň a 0,5 až 2 mg/deň. Risperidón preukázal u starších pacientov s demenciou štatisticky

významnú a klinicky dôležitú účinnosť v liečbe agresivity a menšiu účinnosť v liečbe agitácie

a psychózy (meranie podľa škály BEHAVE-AD [Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease

Rating Scale] a CMAI [Cohen-Mansfield Agitation Inventory]). Liečebný účinok risperidónu

nezávisel od skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) (a nadväzne od závažnosti demencie); od

sedatívnych vlastností risperidónu; od prítomnosti resp. neprítomnosti psychózy a od typu demencie,

Alzheimerova, vaskulárna alebo zmiešaná (pozri tiež časť 4.4).


Porucha správania


Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe disruptívneho správania bola dokázaná v dvoch dvojito

zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s približne 240 pacientmi vo veku 5 až 12 rokov

s diagnózou disruptívnych porúch správania (DBD) podľa DSM-IV a hraničnou inteligenčnou

funkčnosťou alebo miernou alebo strednou mentálnou retardáciou/poruchou učenia. V dvoch štúdiách

bol risperidón v dávke 0,02 až 0,06 mg/kg/deň výrazne lepší ako placebo vo vopred špecifikovanom

koncovom bode, t.j. zmena oproti báze v Škále problémov správania, súčasti N-CBRF (Nisonger-

Child Behaviour Rating Form) v 6. týždni.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Risperidón sa metabolizuje na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako

risperidón (pozri Biotransformácia a Eliminácia).


Absorpcia


Risperidón sa úplne absorbuje po perorálnom podaní, pričom maximálnu plazmatickú koncentráciu

dosahuje v priebehu 1 až 2 hodín. Absolútna perorálna biologická dostupnosť risperidónu je 70 %

(CV=25 %). Relatívna perorálna biologická dostupnosť risperidónu z tabliet je 94 % (CV=10 %)

v porovnaní s roztokom. Absorpcia nie je ovplyvnená jedlom, a preto sa môže risperidón podávať

s jedlom alebo nalačno. Rovnovážna hladina risperidónu sa u väčšiny pacientov dosiahne v priebehu

jedného dňa. Rovnovážna hladina 9-hydroxy-risperidónu sa dosiahne v priebehu 4 - 5 dní podávania.


Distribúcia


Risperidón je rýchlo distribuovaný. Distribučný objem je 1-2 l/kg. V plazme sa risperidón viaže na

albumín a alfa1-kyslý glykoproteín. Podiel risperidónu viazaného na plazmatické proteíny predstavuje

90 %, u 9-hydroxy-risperidónu 77%.


Biotransformácia a eliminácia


Risperidón sa metabolizuje prostredníctvom CYP 2D6 na 9-hydroxy-risperidón,

ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako risperidón. Risperidón a 9-hydroxy-risperidón sú

aktívnou antipsychotickou frakciou. CYP 2D6 je predmetom genetického polymorfizmu. Rýchli CYP

2D6 metabolizéri premieňajú risperidón na 9-hydroxy-risperidón rýchlo, zatiaľ čo pomalí CYP 2D6

metabolizéri ho premieňajú oveľa pomalšie. Aj keď majú rýchli metabolizéri nižšiu hladinu

risperidónu a vyššiu hladinu 9-hydroxy-risperidónu ako pomalí metabolizéri, farmakokinetika

kombinácie risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu (t.j. aktívnej antipsychotickej frakcie) po

jednorazovom a opakovanom podaní je u rýchlych a pomalých metabolizérov CYP 2D6 podobná.


Ďalšou metabolickou cestou risperidónu je N-dealkylácia. V štúdiách in vitro využívajúcich

mikrozómy ľudskej pečene sa ukázalo, že risperidón v klinicky významných koncentráciách

v podstate neinhibuje metabolizmus liekov, ktoré sú metabolizované izoenzýmami cytochrómu P450,

vrátane CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 a CYP 3A5. Týždeň po

podaní sa 70 % dávky vylúči močom a 14 % stolicou. Podiel močom vylúčeného risperidónu a 9-

hydroxy-risperidónu je 35-45 % podanej dávky. Zvyšok tvoria neaktívne metabolity. Polčas eliminácie risperidónu po perorálnom podaní psychotickým pacientom je približne 3 hodiny. Polčas eliminácie 9- hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie je 24 hodín.


Lineárnosť


Plazmatické koncentrácie risperidónu sú pri terapeutickom dávkovaní úmerné dávke.


Starší pacienti, porucha funkcie pečene a obličiek


Štúdia s jednorazovou dávkou preukázala v priemere o 43 % vyššie plazmatické koncentrácie účinnej

antipsychotickej frakcie, o 38 % dlhší polčas eliminácie a zníženie klírensu o 30 % u starších

pacientov. Vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie a znížený klírens aktívnej

antipsychotickej frakcie v priemere o 60 % sa pozoroval u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou.

Plazmatické koncentrácie risperidónu boli normálne u pacientov s nedostatočnosťou pečene, ale

stredná hodnota voľnej frakcie risperidónu v plazme narástla približne o 35 %.


Pediatrickí pacienti


Farmakokinetika risperidónu, 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie u detí je

podobná ako u dospelých.


Pohlavie, rasa a fajčenie


Pri analýze populačnej farmakokinetiky sa nepotvrdili žiadne zreteľné účinky pohlavia, rasy alebo

fajčenia na farmakokinetiku risperidónu alebo účinnú antipsychotickú frakciu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách (sub)chronickej toxicity, v ktorých sa dávkovanie začalo u pohlavne nezrelých

potkanov a psov, boli v závislosti na dávke prítomné účinky na samčie a samičie

pohlavné ústroje a mliečne žľazy. Tieto účinky súviseli so zvýšenou hladinou prolaktínu v sére spôsobenou blokádou dopamínového receptoru D2 risperidónom. Štúdie na tkanivových kultúrach ďalej naznačujú, že by rast buniek v ľudských tumoroch prsníka mohol byť stimulovaný prolaktínom.

U potkanov a králikov nebol risperidón teratogénny. V štúdii s risperidónom, v ktorej sa sledovala

reprodukcia potkanov, sa pozorovali nežiaduce účinky na párenie rodičov a na pôrodnú hmotnosť a

prežívanie mláďat. U potkanov bola vnútromaternicová expozícia risperidónu spojená s kognitívnym

deficitom v dospelosti. Po podaní iných antagonistov dopamínu ťarchavým samiciam zvierat sa zistili

nežiaduce účinky na učenie a motorický vývoj mláďat. V sérii testov sa nezistili žiadne genotoxické

účinky risperidónu. V štúdiách skúmajúcich karcinogénne účinky po perorálnom podaní risperidónu

potkanom a myšiam sa pozoroval zvýšený výskyt adenómov hypofýzy (u myší), adenómov

endokrinného pankreasu (u potkanov) a adenómov prsnej žľazy (oba druhy laboratórnych zvierat).

Tieto nádory môžu súvisieť s dlhotrvajúcou inhibíciou dopamínových D2 receptorov a

hyperprolaktinémiou. Význam týchto poznatkov z hľadiska rizika pre ľudí nie je známy. In vitro a in

vivo modely na zvieratách ukazujú, že vysoké dávky risperidónu môžu spôsobiť predĺženie QT

intervalu, čo bolo u pacientov spájané s teoreticky zvýšeným rizikom torsades de pointes.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

nátrium laurylsulfát,

mikrokryštalická celulóza,

hypromelóza,

koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát.


Obal tablety

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), propylénglykol, mastenec.

Ďalšie pomocné látky

1 mg: obalová sústava Opadry biela: oxid titaničitý (E171)

2 mg: obalová sústava Opadry oranžová: oranžová žlť (E110)

3 mg: obalová sústava Opadry: chinolínová žlť (E104)

4 mg: obalová sústava Opadry zelená: indigotín (E132), chinolínová žlť (E104)

6 mg: obalová sústava Opadry žltá: chinolínová žlť (E104)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (PVC/PE/PVDC/hliník).

1 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

2 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

3 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

4 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet

6 mg: 6, 20, 50, 60, 100 tabliet


Na trhu nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


1 mg: 68/0319/07-S

2 mg: 68/0320/07-S

3 mg: 68/0321/07-S

4 mg: 68/0322/07-S

6 mg: 68/0323/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.8.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29.10.2010 (bez obmedzenia platnosti)


  1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

17Risepro 2 mg