+ ipil.sk

Rismyl 35 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Rismyl 35 mg

Filmom obalené tablety

nátriumrizedronát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rismyl a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rismyl

3. Ako užívať Rismyl

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Rismyl

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Rismyl a na čo sa používa


Čo je Rismyl

Rismyl patrí do skupiny nehormonálnych liekov nazývaných bisfosfonáty, ktoré sa používajú na liečbu ochorení kostí. Pôsobí priamo na kosti, aby ich spevnil, a preto je menej pravdepodobné, že sa zlomia.

Kosť je živé tkanivo. Stará kosť sa neustále odstraňuje z kostry a nahradzuje sa novou kosťou.

Postmenopauzálna osteoporóza je stav vyskytujúci sa u žien po menopauze, pri ktorom sa kosti stávajú slabšími, krehkejšími a skôr sa zlomia pri páde alebo pri záťaži.


Osteoporóza môže vznikať aj u mužov z celého radu príčin, vrátane starnutia a/alebo nízkej hladiny mužského hormónu testosterónu. U kostí chrbtice, bedra a zápästia je najvyššia pravdepodobnosť zlomenín, hoci sa to môže stať každej kosti v tele. Zlomeniny súvisiace s osteoporózou môžu spôsobovať aj bolesti chrbta, stratu výšky a pokrivenie chrbtice. Veľa pacientov s osteoporózou nemá žiadne príznaky a niekedy dokonca ani nevedia, že ju majú.


Na čo sa Rismyl používa

Liečba osteoporózy:

u žien po menopauze, aj so závažnou osteoporózou. Znižuje riziko zlomenín chrbtice a bedrových zlomenín

u mužov.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rismyl


Neužívajte Rismyl

ak ste alergický na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

ak vám lekár povedal, že trpíte stavom nazývaným hypokalciémia (nízka hladina vápnika v krvi)

ak môžete byť tehotná, ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť

ak dojčíte

ak máte závažné problémy s funkciou obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako užijete Rismyl

ak nie ste schopný zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) aspoň 30 minút.

ak máte neobvyklý metabolizmus kostí a minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D, odchýlky paratyroidného hormónu, oba stavy spôsobujú nízku hladinu vápnika v krvi).

ak ste v minulosti mali problémy s pažerákom (trubica, ktorá privádza stravu z úst do žalúdka). Mohli ste mať napríklad bolesti alebo ťažkosti pri prehĺtaní stravy alebo vám bolo predtýmoznámené, že máte Barretov pažerák (stav spojený so zmenami buniek, ktoré vystielajú dolný pažerák).

ak ste cítili alebo cítite bolesť, opuch alebo máte zníženú citlivosť čeľuste alebo pocit “ťažkej čeľuste” alebo vám vypadol zub.

ak podstupujete liečbu zubov alebo ak máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok, povedzte svojmu zubárovi, že užívate Rismyl.


Váš lekár vám poradí, čo máte robiť, keď užívate Rismyl a máte niektorý z vyššie uvedených problémov.


Deti a dospievajúci

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Rismyl

Lieky obsahujúce jednu z nasledujúcich látok znižujú účinok Rismylu, ak sa užívajú v rovnakom čase:

vápnik

horčík

hliník (napríklad niektoré tráviace zmesi)

železo.


Tieto lieky užite najskôr 30 minút po užití tablety Rismyl.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Rismyl a jedlo a nápoje

Aby mohol liek správne účinkovať, je veľmi dôležité, aby ste NEUŽÍVALI tabletu Rismyl súčasne s jedlom alebo s nápojmi (okrem čistej vody). Hlavne neužívajte tento liek v rovnakom čase ako mliečne produkty (ako je mlieko), pretože obsahujú vápnik (pozri časť 2, „Iné lieky a Rismyl“).


Jedlo a nápoje (okrem čistej vody) konzumujte najskôr 30 minút po užití tablety Rismylu.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

NEUŽÍVAJTE Rismyl, ak môžete byť tehotná, ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť (pozri časť 2 "Neužívajte Rismyl"). Možné riziko spojené s užívaním nátriumrizedronátu u tehotných žien nie je známe.


Dojčenie

NEUŽÍVAJTE Rismyl, ak dojčíte (pozri časť 2 "Neužívajte Rismyl").


Rismyl sa má používať len na liečbu žien po menopauze a mužov.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by mal Rismyl vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Rismyl obsahuje polydextrózu (ktorá obsahuje glukózu a sorbitol)

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako užijete tento liek.


 1. Ako užívať Rismyl


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je JEDNA tableta Rismylu (35 mg nátriumrizedronátu) raz týždenne.


Vyberte si jeden deň v týždni, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu programu. Každý týždeň užite vo vybraný deň jednu tabletu Rismylu.


Kedy máte užiť tabletu Rismylu

Tabletu Rismylu užívajte najmenej 30 minút pred prvým jedlom, nápojom (okrem čistej vody) alebo iným liekom v daný deň.


Ako užívať Rismyl

Tabletu užite, keď ste vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť), aby ste sa vyhli páleniu záhy.

Prehltnite tabletu a zapite aspoň jedným pohárom (120 ml) čistej vody.

Tabletu prehltnite vcelku. Tabletu necmúľajte ani nežujte.

Po užití tablety si neľahnite 30 minút.


Váš lekár vám povie, či potrebujete doplnkovú liečbu vápnikom a vitamínovými doplnkami, ak ich neprijímate dostatočne zo stravy.


Ak užijete viac Rismylu, ako máte

Ak ste vy, alebo niekto iný, užili náhodne väčší počet tabliet Rismylu, ako je predpísané, vypite plný pohár mlieka a vyhľadajte lekársku pomoc.


Po závažnom predávkovaní môže dôjsť k zníženiu hladín vápnika v sére. U niektorých z týchto pacientov sa môžu tiež objaviť známky a príznaky hypokalciémie, ako je pocit mravčenia, únava, úzkosť a svalové kŕče.


Ak zabudnete užiť Rismyl

Ak ste zabudli užiť vašu tabletu v určený deň, užite ju v deň, keď si spomeniete. Vráťte sa k užívaniu jednej tablety týždenne v deň, v ktorom normálne užívate tabletu. NeužÍVAJtedve tablety v jeden deň, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Rismyl

Ak ukončíte liečbu, kostná hmota sa vám môže opäť začať strácať. Skôr než sa rozhodnete ukončiť liečbu, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Rismyl a okamžite kontaktujte lekára, keď pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov:

príznaky silnej alergickej reakcie ako sú

 • opuch tváre, jazyka alebo hrdla

 • ťažkosti pri prehĺtaní

 • žihľavka a ťažkosti s dýchaním

silné kožné reakcie, ktoré môžu zahŕňať aj vytváranie kožných pľuzgierov.


Urýchlene upovedomte svojho lekára, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky:

zápal oka, obvykle spojený s bolesťou, sčervenaním a citlivosťou na svetlo.

nekrózu čeľuste (osteonekrózu) spojenú s oneskoreným hojením a infekciou, ktoré často nastávajú po vytrhnutí zubu (pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).

ťažkosti spojené s pažerákom ako je bolesť pri prehĺtaní, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť na hrudníku alebo pálenie záhy, ktoré ste predtým nemali, alebo sa zhoršilo.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.


Avšak ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií, boli obvykle mierne a nespôsobili, že pacient prestal užívať tablety.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 pacientov)

Tráviace ťažkosti, pocit nevoľnosti, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče alebo nepohoda, zápcha, pocit plnosti, plynatosť, hnačka.

Bolesť v kostiach, svaloch alebo kĺboch.

Bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 pacientov)

Zápal alebo vred na pažeráku (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom) spôsobujúci ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní (pozri aj časť 2, „Upozornenia a opatrenia“), zápal žalúdka a dvanástnika (črevo, ktorým sa odvádza obsah žalúdka).

Zápal farebnej časti oka (dúhovka) (červené bolestivé oči s možnou zmenou videnia).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 pacientov)

Zápal jazyka (červený, opuchnutý, prípadne bolestivý), zúženie pažeráka (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom).

Zaznamenali sa neobvyklé výsledky pečeňových testov, ktoré možno zistiť len krvným testom.

Alergický zápal krvných ciev (leukocytoklastická vaskulitída)

Zriedkavo môže u pacientov na začiatku liečby poklesnúť hladina vápnika a fosfátov v krvi. Tieto zmeny sú obvykle malé a nemajú žiadne príznaky.


Neznáme vedľajšie účinky (častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Vypadávanie vlasov.

Poruchy pečene, v niektorých prípadoch závažné.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rismyl


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rismyl obsahuje

Liečivo je nátriumrizedronát. Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: manitol, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, oxid kremičitý, koloidný a magnéziumstearát.

Filmový obal tablety: oxid titaničitý (E 171), polydextróza (obsahuje glukózu a sorbitol), hypromelóza, makrogol 8000, triacetín, žltý oxid železitý (E 172) a červený oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Rismyl a obsah balenia


Filmom obalená tableta


Svetlooranžová okrúhla obojstranne vypuklá filmom obalená tableta so skosenými hranami s vyrazeným označením Mna jednej strane a 714na strane druhej.


Filmom obalené tablety Rismyl sú dostupné v blistrových baleniach po 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24, 28 tabliet, v kalendárnom balení po 4 tablety a v balení vo fľašiach po 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24, 28 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited (t/a Gerard Laboratories)

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1., Komárom 2900, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Risedronate Mylan 35 mg Wekelijks filmomhulde tabletten

Bulharsko: Risedrogen 35 mg Tablets

Česká republika Rismyl 35 mg , potahované tablety

Dánsko Risedronat Mylan

Fínsko Risedronat Mylan 35 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francúzsko: Risedronate Mylan Pharma 35 mg, comprimé pelliculé

Holandsko: Risedronaatnatrium Mylan wekelijks 35mg, filmomhulde tabletten

Írsko: Risedronate once a week 35mg film-coated tablet

Island: Risedronat Mylan 35 mg filmuhúõuõ tafla

Luxembursko: Risedronate Mylan 35 mg Hebdomadaire comprimés pelliculés

Nemecko: Risedronat-dura 35mg Filmtabletten

Nórsko Risedronat Mylan 35 mg filmdrasjerte tabletter

Portugalsko Risedronato de sódio Mylan

Slovensko Rismyl 35 mg, filmom obalené tablety

Španielsko Risedronato Semanal MYLAN 35 mg comprimidos EFG

Švédsko: Risedronat Mylan 35 mg filmdragerade tabletter

Veľká Británia: Risedronate 35 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2014.


6

Rismyl 35 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rismyl 35 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.


Pomocné látky so známym účinkom:

Obsahuje aj polydextrózu (glukózu a sorbitol).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Svetlooranžová filmom obalená tableta, okrúhla, bikonvexná, so skosenými hranami, s vyrazeným označením Mna jednej strane a 714na strane druhej.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba postmenopauzálnej osteoporózy na zníženie rizika vertebrálnych fraktúr.

Liečba diagnostikovanej postmenopauzálnej osteoporózy na zníženie rizika bedrových fraktúr (pozri časť 5.1).


Liečba osteoporózy u mužov s vysokým rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka u dospelých je jedna 35 mg tableta perorálne raz týždenne. Tableta sa má užívať v ten istý deň každý týždeň.


Spôsob podávania


Na vnútorné použitie.


Jedlo ovplyvňuje absorpciu nátriumrizedronátu, preto na zabezpečenie adekvátnej absorpcie majú pacienti užívať tabletu Rismyl:


 • Pred raňajkami: Najmenej 30 minút pred prvým jedlom, iným liekom alebo nápojom (okrem čistej vody) v daný deň.


Pacienti majú byť poučení, že ak sa vynechá dávka, jednu tabletu Rismyl 35 mg treba užiť v deň, kedy si na túto tabletu spomenú. Potom sa pacienti majú vrátiť k užívaniu jednej tablety jedenkrát týždenne v deň, kedy ju normálne užívajú. Dve tablety v ten istý deň sa nesmú užiť.


Tableta sa musí prehltnúť vcelku a nesmie sa cmúľať ani rozžuvať. Na uľahčenie pasáže tablety do žalúdka sa Rismyl musí užívať vo vzpriamenej polohe s pohárom čistej vody (≥ 120 ml). Po užití tablety si pacienti nesmú ľahnúť po dobu 30 minút (pozri časť 4.4).


Ak denný príjem vápnika a vitamínu D nie je dostatočný, má sa zvážiť ich suplementácia.


Starší ľudia: Nie je potrebná žiadna úprava dávky, keďže biologická dostupnosť, distribúcia a vylučovanie sú v porovnaní s mladšími jedincami u starších pacientov (vo veku > 60 rokov) podobné.


Platí to i u postmenopauzálnych pacientok v značne pokročilom veku, starších ako 75 rokov.


Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Použitie nátriumrizedronátu je kontraindikované u pacientov

so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) (pozri časti 4.3 a 5.2).


Pediatrická populácia

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri aj časť 5.1).


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi nebola stanovená. Potreba pokračovať v liečbe sa má pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík nátriumrizedronátu u jednotlivých pacientov, najmä po 5 alebo viacerých rokoch užívania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

Gravidita a laktácia.

Závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Jedlo, nápoje (iné ako čistá voda) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako je vápnik, horčík, železo

a hliník) zasahujú do absorpcie bisfosfonátov a nesmú sa podávať v rovnakom čase ako Rismyl (pozri časť 4.5). Na dosiahnutie očakávanej účinnosti je nevyhnutné dôsledné dodržiavanie odporúčaní pre dávkovanie (pozri časť 4.2).


Účinnosť bisfosfonátov pri liečbe osteoporózy súvisí s prítomnosťou nízkej minerálnej hustoty kostí a/alebo prekonanej fraktúry.


Vysoký vek ani samotné klinické rizikové faktory fraktúry nie sú dostatočným dôvodom na začiatok liečby osteoporózy bisfosfonátom.


Dôkazy na podporu účinnosti bisfosfonátov, vrátane rizedronátu, u pacientov vo veľmi vysokom veku (> 80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1).


Bisfosfonáty boli dávané do súvislosti s ezofagitídou, gastritídou, ezofageálnymi ulceráciami a gastroduodenálnymi ulceráciami. Preto sa má s opatrnosťou postupovať:

 • u pacientov s poruchami ezofágu v anamnéze, ktoré spomaľujú ezofageálnu pasáž alebo vyprázdňovanie, napr. striktúry alebo achalázie.

 • u pacientov, ktorí nedokážu zostať vo vzpriamenej polohe najmenej 30 minút po užití tablety.

 • ak sa rizedronát podáva pacientom, ktorí majú akútne alebo nedávne ezofageálne problémy, alebo problémy s horným gastrointestinálnym traktom (vrátane známeho Barrettovho pažeráka).


Predpisujúci lekári musia pacientom zdôrazňovať význam pozornosti, ktorú treba venovať dávkovacím pokynom a musia pozorne sledovať akékoľvek znaky a symptómy možnej ezofageálnej reakcie. Pacientov treba upozorniť, aby včas vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich prejavia príznaky podráždenia ezofágu, ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, retrosternálna bolesť alebo nové/zhoršené pálenie záhy.


Hypokalciémia musí byť liečená pred začiatkom liečby Rismylom. Ostatné poruchy metabolizmu kostí a minerálov (napr. dysfunkcia prištítnych teliesok, hypovitaminóza D) musia byť liečené v čase začiatku liečby Rismylom.


Osteonekróza čeľuste, vo všeobecnosti spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy) bola hlásená u pacientov s rakovinou, ktorí dostávali terapeutické schémy vrátane bisfosfonátov podávaných primárne intravenózne. Mnohí z týchto pacientov dostávali aj chemoterapiu

a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola hlásená aj u pacientov s osteoporózou, ktorí dostávali bisfosfonáty perorálne.


U pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi (napr. rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, nedostatočná ústna hygiena) je potrebné pred liečbou bisfosfonátmi zvážiť vyšetrenie zubov s vhodnou preventívnou starostlivosťou o chrup.


Počas liečby sa títo pacienti podľa možnosti majú vyhýbať invazívnym dentálnym zákrokom. U pacientov, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vytvorí osteonekróza čeľuste, môže dentálna chirurgia stav ďalej zhoršiť. Pre pacientov, ktorí si vyžadujú dentálne zákroky, nie sú k dispozícii žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné odporučiť, či vysadenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.


Plán liečby každého pacienta sa musí riadiť klinickým posúdením ošetrujúceho lekára, založeným na individuálnom hodnotení prínosov/rizík.


Atypické fraktúry stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne fraktúry stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé fraktúry môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylárnu časť. K týmto fraktúram dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej fraktúry stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej fraktúry. Fraktúry sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli fraktúru stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto fraktúr. U pacientov s podozrením na atypickú fraktúru stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej fraktúry stehennej kosti.


Rismyl obsahuje polydextrózu (glukóza a sorbitol). Pacienti so zriedkavou glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Doteraz sa neuskutočnili žiadne formálne interakčné štúdie, avšak počas klinických štúdií neboli zistené žiadne klinicky relevantné interakcie s inými liekmi.


V štúdiách osteoporózy fázy III s denným dávkovaním nátriumrizedronátu sa zaznamenalo užívanie kyseliny acetylsalicylovej u 33 % pacientov alebo NSAID u 45 % pacientov. V štúdii fázy III u postmenopauzálnych žien s dávkovaním jedenkrát týždenne bolo užívanie kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID zaznamenané u 57 % a u 40 % pacientov v uvedenom poradí. U pacientov pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov na horný gastrointestinálny trakt u pacientov liečených nátriumrizedronátom podobný ako u kontrolných pacientov.


Ak sa to považuje za vhodné, nátriumrizedronát možno používať súčasne so suplementáciou estrogénu (iba u žien).


Súčasné požitie liekov obsahujúcich polyvalentné katióny (napr. vápnik, horčík, železo a hliník) zasahuje do absorpcie nátriumrizedronátu (pozri časť 4.4).


Nátriumrizedronát nie je metabolizovaný systémovo, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbu na proteíny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití nátriumrizedronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Laktácia

Štúdie na zvieratách naznačujú, že do materského mlieka prechádza malé množstvo nátriumrizedronátu.


Nátriumrizedronát sa nesmie užívať počas gravidity, ani u dojčiacich žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nátriumrizedronát bol sledovaný v klinických štúdiách fázy III, ktoré zahŕňali viac ako 15 000 pacientov.

Väčšina nežiaducich účinkov pozorovaných v klinických štúdiách bola mierneho až stredne závažného charakteru a spravidla si nevyžadovala ukončenie liečby.


Nežiaduce skúsenosti zaznamenané v klinických štúdiách fázy III u postmenopauzálnych žien s osteoporózou liečenou nátriumrizedronátom 5 mg/deň (n= 5 020) alebo placebom (n= 5 048) po dobu 36 mesiacov a považované za možno alebo pravdepodobne súvisiace s nátriumrizedronátom sú uvedené nižšie za použitia nasledovnej konvencie (incidencie versus placebo sa uvádzajú v zátvorkách): veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy (1,8 % vs. 1,4 %)


Poruchy oka:

Menej časté: iritída*


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: zápcha (5,0 % vs. 4,8 %), dyspepsia (4,5 % vs. 4,1 %), nauzea (4,3 % vs. 4,0 %), bolesť v abdominálnej oblasti (3,5 % vs. 3,3 %), hnačka (3,0 % vs. 2,7 %)

Menej časté: gastritída (0,9 % vs. 0,7 %), ezofagitída (0,9 % vs. 0,9 %), dysfágia (0,4 % vs. 0,2 %), duodenitída (0,2 % vs. 0,1 %), ezofageálny vred (0,2 % vs. 0,2 %)

Zriedkavé: glositída (< 0,1 % vs. 0,1 %), ezofageálna striktúra (< 0,1 % vs. 0,0 %)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: muskuloskeletárne bolesti (2,1 % vs. 1,9 %)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: abnormálne výsledky funkčných testov pečene*


* V štúdiách osteoporózy fázy III neboli zistené žiadne relevantné výskyty; častosť sa zakladá na zisteniach nežiaducich účinkov/laboratórnych vyšetreniach/prehodnotených zisteniach z predchádzajúcich klinických štúdií.


V jednoročnej, dvojito zaslepenej multicentrickej štúdii porovnávajúcej nátriumrizedronát v dávke 5 mg denne (n= 480) a nátriumrizedronát 35 mg týždenne (n= 485) u postmenopauzálnych žien s osteoporózou boli celkové profily bezpečnosti a znášanlivosti podobné. Boli hlásené aj nasledujúce ďalšie nežiaduce účinky, investigátormi považované za možno alebo pravdepodobne súvisiace s liekom (incidencia vyššia v skupine rizedronátu 35 mg ako v skupine nátriumrizedronátu 5 mg): poruchy gastrointestinálneho traktu (1,6 % vs. 1,0 %) a bolesť (1,2 % vs. 0,8 %).

V dvojročnej štúdii u mužov s osteoporózou bola celková bezpečnosť a znášanlivosť v skupinách pacientov užívajúcich liek a placebo podobná. Nežiaduce skúsenosti boli podobné tým, ktoré boli predtým pozorované u žien.


Laboratórne zistenia: U niektorých pacientov bol pozorovaný včasný, prechodný, asymptomatický a mierny pokles hladín vápnika a fosfátu v sére.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné reakcie (zriedkavé):


Atypické subtrochanterické a diafyzárne fraktúry stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).


Po uvedení lieku na trh sa zaznamenali nasledovné ďalšie nežiaduce reakcie (neznáme - častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


Poruchy imunitného systému:

anafylaktická reakcia


Poruchy oka:

iritída, uveitída


Poruchy pečene a žlčových ciest:

závažné poruchy pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú poruchy funkcie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

precitlivenosť a kožné reakcie, vrátane angioedému, generalizovaného exantému, urtikárie, bulóznych kožných reakcií a leukocytoklastickej vaskulitídy, niektoré závažného charakteru vrátane jednotlivých hlásení výskytu Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

vypadávanie vlasov


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteonekróza čeľuste


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii nie sú žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania nátriumrizedronátom.


Symptómy

Po závažnom predávkovaní možno očakávať zníženie hladín vápnika v sére. U niektorých z týchto pacientov sa môžu prejaviť aj symptómy a príznaky hypokalciémie.


Liečba

Na väzbu rizedronátu a zníženie absorpcie nátriumrizedronátu je potrebné podať mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník. V prípadoch značného predávkovania možno zvážiť aj výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného nátriumrizedronátu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí - Bisfosfonáty

ATC kód: M05BA07


Mechanizmus účinku

Nátriumrizedronát je pyridinylový bisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje resorpciu kostného tkaniva sprostredkovávanú osteoklastmi. Premena kostného tkaniva sa znižuje, zatiaľ čo aktivita osteoblastov a mineralizácia kosti zostáva zachovaná. V predklinických štúdiách nátriumrizedronát preukázal silnú anti-osteoklastickú a antiresorpčnú aktivitu a v závislosti od dávky zvýšil hmotu kostného tkaniva a biomechanickú pevnosť skeletu. Počas farmakodynamických a klinických štúdií bola potvrdená aktivita nátriumrizedronátu meraním biochemických markerov premeny kostného tkaniva. V štúdiách u postmenopauzálnych žien sa poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva pozorovali do 1 mesiaca a maximum dosiahli za 3-6 mesiacov. Po 12 mesiacoch boli poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva podobné pri podávaní 35 mg nátriumrizedronátu raz týždenne a 5 mg nátriumrizedronátu denne.


V štúdii s mužmi s osteoporózou boli poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva pozorované najskôr po 3 mesiacoch a naďalej boli pozorované po 24 mesiacoch.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

S postmenopauzálnou osteoporózou sú spájané viaceré rizikové faktory vrátane nízkej hmotnosti kostného tkaniva, nízkej hustoty minerálov v kostnom tkanive, skorej menopauzy, anamnézy fajčenia a rodinnej anamnézy osteoporózy. Klinickým dôsledkom osteoporózy sú fraktúry. Riziko fraktúr sa zvyšuje so zvyšovaním počtu rizikových faktorov.


Na základe účinkov na priemernú zmenu BMD v oblasti lumbálnej chrbtice sa v jednoročnej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej štúdii so ženami po menopauze s osteoporózou preukázalo, že nátriumrizedronát 35 mg raz týždenne (n= 485) bol ekvivalentný 5 mg nátriumrizedronátu denne (n= 480).


Klinický program pre nátriumrizedronát podávaný raz denne sledoval vplyv nátriumrizedronátu na riziko fraktúr bedra a vertebrálnych fraktúr a zahŕňal ženy bezprostredne po menopauze i neskôr po menopauze s fraktúrou a bez fraktúry. Sledovali sa denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolnej, dostávali vápnik a vitamín D (ak východiskové úrovne boli nízke). Absolútne a relatívne riziko nových vertebrálnych fraktúr a fraktúr bedra sa odhadovalo pomocou analýzy času po prvú udalosť.


 • Do dvoch štúdií kontrolovaných placebom (n = 3 661) boli zaradené ženy po menopauze mladšie ako 85 rokov s vertebrálnymi fraktúrami na začiatku užívania. Nátriumrizedronát 5 mg denne podávaný po dobu 3 rokov znížil riziko nových vertebrálnych fraktúr oproti kontrolnej skupine. U žien s najmenej 2, resp. s najmenej 1 vertebrálnou fraktúrou dosiahlo relatívne zníženie rizika 49 %, resp. 41 % (incidencia nových vertebrálnych fraktúr s nátriumrizedronátom 18,1 %, resp. 11,3 %, s placebom 29,0 %, resp. 16,3 % v uvedenom poradí). Účinok liečby bol pozorovaný už koncom prvého roka liečby. Prínosy boli preukázané aj u žien s viacerými fraktúrami na začiatku užívania. Nátriumrizedronát v dávke 5 mg denne znížil aj ročnú stratu výšky v porovnaní s kontrolnou skupinou.


 • Do dvoch ďalších placebom kontrolovaných štúdií boli zaradené ženy vo veku nad 70 rokov s vertebrálnymi fraktúrami alebo bez vertebrálnych fraktúr na začiatku užívania. Zúčastnili sa ich ženy vo veku 70-79 rokov, ktoré mali v krčku stehennej kosti BMD T-skóre < -3 SD (rozpätie udané výrobcom, t.j. ‑2,5 SD pri použití NHANES III), a s najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom. Ženy vo veku ≥80 rokov mohli byť zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo na základe nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehennej kosti. Štatistická významnosť účinnosti nátriumrizedronátu v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín 2,5 mg a 5 mg. Nasledujúce výsledky sú založené iba na dodatočnej analýze podskupín zostavených na základe klinických skúseností a súčasných definícií osteoporózy:

- V podskupine pacientov, ktorí mali v krčku stehennej kosti BMD T-skóre ≤ -2,5 SD (NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku užívania, sa podávaním nátriumrizedronátu po dobu 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46 % v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 mg a 5 mg nátriumrizedronátu bol 3,8 %, v skupine s placebom 7,4 %);


Údaje naznačujú, že u veľmi starých žien (≥ 80 rokov) možno pozorovať väčšie obmedzenie tejto ochrany. Dôvodom je pravdepodobne to, že s narastajúcim vekom rastie význam neskeletárnych faktorov vedúcich ku fraktúre bedra.


V týchto štúdiách údaje analyzované ako sekundárny ukazovateľ naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientov s nízkou hodnotou BMD v krčku stehennej kosti bez vertebrálnej fraktúry a u pacientov s nízkou hodnotou BMD v krčku stehennej kosti s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej.


 • Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané po dobu 3 rokov zvýšili minerálnu kostnú hustotu (BMD) voči kontrolnej skupine v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kosti v strednej časti vretennej kosti.


 • V jednoročnom sledovaní po vysadení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg nátriumrizedronátu sa pozorovala rýchla reverzibilita tlmivého účinku nátriumrizedronátu na rýchlosť premeny kostného tkaniva.


 • Vzorky biopsie kostí žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg nátriumrizedronátu počas 2 až 3 rokov preukázali očakávaný mierny pokles premeny kostného tkaniva. Kosti tvorené počas liečby nátriumrizedronátom mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Tieto údaje spolu so zníženým výskytom fraktúr vo vertebrálnej oblasti súvisiacich s osteoporózou u žien svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kostí.


Endoskopické zistenia u časti pacientov s viacerými miernymi až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom ako aj v kontrolnej skupine nepreukázali žiadny výskyt s liečbou súvisiacich žalúdočných, duodenálnych alebo ezofageálnych vredov ani v jednej zo skupín, hoci v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom sa menej často pozorovala duodenitída.


Liečba osteoporózy u mužov

Nátriumrizedronát 35 mg raz týždenne preukázal účinnosť u mužov s osteoporózou (vekový rozsah od 36 do 84 rokov) v 2-ročnej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 284 pacientmi (nátriumrizedronát 35 mg, n= 191). Všetci pacienti dostávali doplnky vápnika a vitamínu D.


Zvýšené BMD boli pozorované už po 6 mesiacoch od začiatku liečby nátriumrizedronátom. Nátriumrizedronát podávaný v dávke 35 mg raz týždenne priniesol priemerné zvýšenie BMD v lumbálnej chrbtici, krčku stehennej kosti, trochanteri a v celom bedre v porovnaní s placebom po 2 rokoch liečby.


V tejto štúdii nebola preukázaná účinnosť proti vzniku fraktúr.


Účinok na kosť (zvýšenie BMD a zníženie BTM) nátriumrizedronátu je podobná u mužov i žien.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť nátriumrizedronátu sa skúmala v 3 ročnej štúdii (randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej multicentrickej štúdii s paralelnými skupinami trvajúcimi 1 rok s následnou 2 ročnou otvorenou liečbou), do ktorej boli zaradení pediatrickí pacienti vo veku od 4 do menej ako 16 rokov s miernou až stredne závažnou formou osteogenesis imperfecta. V tejto štúdii pacienti s hmotnosťou 10-30 kg dostávali 2,5 mg rizedronátu denne a pacienti s hmotnosťou viac ako 30 kg dostávali 5 mg rizedronátu denne.


Po ukončení jednoročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy sa preukázal štatisticky významný vzostup BMD v lumbálnej časti chrbtice v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom; avšak bol zistený zvýšený výskyt aspoň 1 novej morfometrickej (identifikovanej RTG) vertebrálnej fraktúry v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom. Počas ročného dvojito zaslepeného obdobia nahlásilo klinické fraktúry 30,9 % pacientov v skupine s rizedronátom a 49,0% v skupine s placebom. V otvorenej fáze, keď všetci pacienti dostávali rizedronát (mesiac 12 až mesiac 36), boli klinické fraktúry hlásené u 65,3 % pacientov pôvodne randomizovaných do skupiny s placebom a u 52,9 % pacientov pôvodne randomizovaných do skupiny s rizedronátom. Celkovo výsledky štúdie nepostačujú na odobrenie užívania nátriumrizedronátu u pediatrických pacientov s miernou až stredne závažnou formou osteogenesis imperfecta.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej dávke je absorpcia pomerne rýchla (tmax približne 1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (štúdia jednorazovej dávky, 2,5 až 30 mg; štúdie opakovaných dávok, 2,5 až 5 mg denne a až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná biologická dostupnosť tablety po perorálnom podaní je 0,63 % a je znížená, ak sa nátriumrizedronát podáva s jedlom. Biologická dostupnosť bola u mužov i žien podobná.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave u ľudí je 6,3 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 24 %.


Metabolizmus

Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme nátriumrizedronátu.


Eliminácia

Približne polovica absorbovanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85 % intravenóznej dávky sa vylúči močom po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a priemerný celkový klírens je 122 ml/min, pričom rozdiel sa pripisuje pravdepodobne klírensu v dôsledku adsorpcie na kosť. Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi renálnym klírensom a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný nátriumrizedronát sa vylúči nezmenený stolicou. Po perorálnom podaní na časovom profile koncentrácie pozorujeme tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.


Osobitné skupiny pacientov


Starší ľudiai:nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.

Pacienti užívajúci kyselinu acetylsalicylovú/NSAID: u pacientov pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov na horný gastrointestinálny trakt u pacientov liečených nátriumrizedronátom podobný ako u kontrolných pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V toxikologických štúdiách na potkanoch a psoch sa zistili toxické účinky nátriumrizedronátu na pečeň závislé od dávok, najmä zvýšenie hladiny enzýmov s histologickými zmenami u potkanov. Klinická závažnosť týchto zistení nie je známa. Testikulárna toxicita sa u potkanov a psov vyskytla pri expozíciách považovaných za presahujúce terapeutickú expozíciu u ľudí. U hlodavcov sa často zaznamenal výskyt podráždení horných dýchacích ciest závislých od dávky. Podobné účinky boli pozorované u iných bisfosfonátov. V dlhodobých štúdiách na hlodavcoch bol takisto pozorovaný účinok na dolné dýchacie cesty, avšak klinický význam týchto zistení nie je jasný. Pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám sa v štúdiách reprodukčnej toxicity zistili zmeny osifikácie sterna alebo lebky plodov liečených potkanov a hypokalciémia a mortalita gravidných samíc pri pôrode. Nezistili sa žiadne dôkazy teratogenézy pri dávkach 3,2 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u králikov, hoci údaje sú dostupné len u malého počtu králikov. Testovanie vyšších dávok znemožňovala materská toxicita. Štúdie genotoxicity a karcinogenézy neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Manitol (E 421)

Celulóza, mikrokryštalická

Krospovidón

Oxid kremičitý, koloidný

Magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

Oxid titaničitý (E 171)

Polydextróza (obsahuje glukózu a sorbitol)

Hypromelóza

Makrogol 8000

Triacetín

Žltý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša s detským bezpečnostným uzáverom z PP; fľaša obsahuje 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24, 28 filmom obalených tabliet.


PVC/Aclar/Al blistre balené v škatuli; prúžky v balení obsahujú 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24, 28 filmom obalených tabliet. Kalendárne balenie po 4 filmom obalené tablety.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0282/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 04.05.2011

Dátum predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014


10

Rismyl 35 mg