+ ipil.sk

Rismyl CombiPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01991-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/02853-PRE


Písomná informácia pre používateľku


Rismyl Combi

35 mg/500 mg filmom obalené tablety

(nátriumrizedronát a kalcium)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára,lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Rismyl Combi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rismyl Combi

3. Ako užívať Rismyl Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rismyl Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Rismyl Combi a na čo sa používa


Rismyl Combi je dvojzložková liečba v spoločnom balení, pričom liečba na každý týždeň pozostáva z 1 filmom obalenej tablety 35 mg nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) a 6 filmom obalených tabliet 500 mg kalcia (svetlofialové tablety).


Tablety nátriumrizedronátu:

Tablety nátriumrizedronátu obsahujú nátriumrizedronát, ktorý patrí do skupiny nehormonálnych liekov nazývaných bisfosfonáty. Tieto lieky sa používajú na liečbu ochorení kostí. Pôsobí priamo na kosti, aby ich spevnil, a preto je ich zlomenina menej pravdepodobná.


Kosť je živé tkanivo. Stará kosť sa neustále odstraňuje z vašej kostry a nahradzuje sa novou kosťou. Postmenopauzálna (rok po menopauze a nasledujúce obdobie označujeme ako postmenopauza) osteoporóza je stav vyskytujúci sa u žien po menopauze (posledné menštruačné krvácanie v živote ženy), pri ktorom sa kosti stávajú slabšími, krehkejšími a skôr sa zlomia pri páde alebo pri záťaži. Chrbtica, stehenná kosť a zápästie sú kosti, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť zlomenín, hoci sa to môže stať každej kosti vo vašom tele. Zlomeniny súvisiace s osteoporózou môžu spôsobovať aj bolesti chrbta, stratu výšky a pokrivenie chrbtice. Veľa pacientok s osteoporózou nemá žiadne príznaky a niekedy dokonca ani nevedia, že ju majú.


Tablety kalcia (vápnika):

Tablety obsahujú kalciumkarbonát, ktorý dodáva vápnik, ktorý môže potrebovať váš organizmus na spevnenie novej kosti.


Na čo sa Rismyl Combi používa:

Liečba osteoporózy u žien po menopauze, ktoré potrebujú aj dodatočný denný príjem vápnika, na základe posúdenia svojím lekárom.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Rismyl Combi


Neužívajte Rismyl Combi

- ak ste alergický na nátriumrizedronát alebo kalcium (vápnik) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak vám lekár povedal, že trpíte stavom nazývaným:

 • hypokalciémia (nízka hladina vápnika v krvi)

 • hyperkalciémia (vysoká hladina vápnika v krvi)

 • hyperkalciúria (vysoká hladina vápnika v moči)

- ak môžete byť tehotná, ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.

- ak dojčíte.

- ak máte závažné problémy s funkciou obličiek, vrátane obličkových kameňov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rismyl Combi, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:


 • ak nie ste schopný zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) aspoň 30 minút.

 • ak nemáte v poriadku premenu látok v kosti a premenu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D, odchýlky paratyroidného hormónu, oba stavy spôsobujú nízku hladinu vápnika v krvi).

 • ak ste v minulosti mali problémy s pažerákom (trubica, ktorá privádza stravu z úst do žalúdka). Mohli ste mať napríklad bolesti alebo ťažkosti pri prehĺtaní stravy alebo ak ste boli v minulosti informovaný, že trpíte ochorením Barrettov pažerák (ochorenie súvisiace so zmenami v bunkách vystielajúcich dolný pažerák).

 • ak ste cítili alebo cítite bolesť, opuch alebo máte zníženú citlivosť čeľuste alebo pocit “ťažkej čeľuste” alebo vám vypadol zub.

 • ak podstupujete liečbu zubov alebo ak máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok, povedzte svojmu zubárovi, že užívate Rismyl Combi.

 • ak máte mierne až stredne závažné ťažkosti s obličkami, váš lekár vám možno bude chcieť sledovať hladiny vápnika a fosfátov v krvi a moči.


Váš lekár vám poradí, čo máte robiť, ak užívate Rismyl Combi ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného.


Deti a dospievajúci

Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Rismyl Combi

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovialebo lekárnikovi.


Tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžové tablety):

Lieky obsahujúce jednu z nasledujúcich látok znižujú účinok nátriumrizedronátu, ak sa užívajú v rovnakom čase:

 • vápnik

 • horčík

 • hliník (napríklad niektoré tráviace zmesi)

 • železo

Tieto lieky užite najskôr 30 minút po užití tablety nátriumrizedronátu.


Tablety kalcia (vápnika) (svetlofialové tablety):

Je známe, že lieky obsahujúce vápnik sa môžu vzájomne ovplyvňovať s nasledujúcimi látkami:

 • digitálisové glykozidy (používajú sa na liečbu srdcových ochorení)

 • tetracyklínové antibiotiká

 • steroidy (ako je kortizón)

 • fluorid sodný (používa sa na posilnenie zubnej skloviny)

 • tiazidové diuretiká („močopudné“ lieky, používajú sa na odvodnenie tela tak, že zvyšujú tvorbu moču)

Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, váš lekár vám dá ďalšie pokyny ako postupovať.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Rismyl Combi a jedlo a nápoje


Tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžové tablety):

Aby mohol liek správne účinkovať, je veľmi dôležité, aby ste NEUŽÍVALI tabletu nátriumrizedronátu súčasne s jedlom alebo s nápojmi (okrem čistej vody). Hlavne neužívajte tento liek v rovnakom čase ako mliečne produkty (napríklad mlieko), pretože obsahujú vápnik (pozri časť 2, „Iné lieky a Rismyl Combi“). Jedlo a nápoje (okrem čistej vody) konzumujte najskôr 30 minút po užití tablety nátriumrizedronátu.


Tablety kalcia (vápnika) (svetlofialové tablety):

Tablety kalcia NEUŽÍVAJTE v rovnakom čase ako jedlo s vysokým obsahom kyseliny šťaveľovej (nachádza sa v špenáte a v rebarbore) alebo kyseliny fytovej (nachádza sa v celozrnných obilninách). Tabletu užite najskôr 2 hodiny po konzumácii takéhoto jedla.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

NEUŽÍVAJTE Rismyl Combi, ak môžete byť tehotná, ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť (pozri časť 2, „Neužívajte Rismyl Combi“). Možné riziko spojené s užívaním nátriumrizedronátu u tehotných žien nie je známe.


Dojčenie

NEUŽÍVAJTE Rismyl Combi, ak dojčíte (pozri časť 2, „Neužívajte Rismyl Combi“).


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by mal Rismyl Combi vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Rismyl Combi obsahuje farbivo Allura červenú (E 129)

Rismyl Combi obsahuje farbivo Allura červenú (E 129), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


Rismyl Combi obsahuje glukózu a sorbitol

Rismyl Combi obsahuje polydextrózu, ktorá obsahuje glukózu a sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Rismyl Combi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Rismyl Combi je týždňová liečba dostupná v blistrovom balení, ktoré pozostáva z 1 filmom obalenej tablety 35 mg nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) a 6 filmom obalených tabliet 500 mg kalcia (svetlofialové tablety). Každé blistrové balenie na 1 týždeň má na zadnej strane blistra uvedené pokyny na dávkovanie.


Odporúčaná dávka je:


Zvyčajná dávka:

Týždňový cyklus:

 • 1. deň: tableta nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta)

Užite JEDNU tabletu 35 mg nátriumrizedronátu raz týždenne.

Vyberte si jeden deň v týždni, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu programu. Tento deň bude 1. dňom týždňového cyklu. Každý týždeň potom užite tabletu nátriumrizedronátu v určený 1. deň.


 • 2. až 7. deň: tableta kalcia (svetlofialová tableta)

JEDNA tableta kalcia sa má užiť každý deň počas po sebe nasledujúcich 6 dní týždňa počínajúc dňom, ktorý nasleduje po tom dni, v ktorom sa užila tableta nátriumrizedronátu.

Každých 7 dní načnite nový blister na týždenný cyklus. Nový blister načnite užitím tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) v určený 1. deň týždenného cyklu.


KEDY máte užiť tabletu nátriumrizedronátu:

Tabletu nátriumrizedronátu užite najmenej 30 minút pred prvým jedlom, nápojom (okrem čistej vody) alebo iným liekom v daný deň.


AKO užívať Rismyl Combi:


Tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžové tablety):

 • Tabletu užite, keď ste vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť), aby ste sa vyhli páleniu záhy.

 • Prehltnite ju a zapite aspoň jedným pohárom (120 ml) čistej vody.

 • Tabletu prehltnite vcelku. Tabletu necmúľajte ani nežujte.

 • Po užití tablety si neľahnite po dobu 30 minút.


Tablety kalcia (vápnika) (svetlofialové tablety):

 • Užite jednu tabletu kalcia každý deň počas nasledujúcich 6 dní.

 • Tabletu prehltnite vcelku.

 • Tabletu kalcia sa odporúča užiť spolu s jedlom.


Ak užijete VIAC Rismylu Combi, ako máte


Tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžové tablety):

Ak ste užili viac tabliet nátriumrizedronátu, ako ste mali alebo ak dieťa nedopatrením užilo liek, vypite plný pohár mlieka a vyhľadajte lekársku pomoc.


Tablety kalcia (vápnika) (svetlofialové tablety):

Ak ste užili viac tabliet, ako ste mali alebo ak dieťa nedopatrením užilo liek, prosím, vyhľadajte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Rismyl Combi


Tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžovétablety):

Ak ste zabudli užiť tabletu v stanovený deň (1. deň):

 1. Užite ju v deň, keď si na to spomeniete. NEUŽÍVAJTE dve tablety v jeden deň, aby ste nahradili tabletu, ktorú ste vynechali.

 2. Nasledujúci deň užite tabletu kalcia (svetlofialovú tabletu). NEUŽÍVAJTE svetlooranžovú a svetlofialovú tabletu v rovnaký deň.

 3. Pokračujte v užívaní svetlofialovej tablety každý deň až do konca týždenného cyklu.

 4. Všetky zvyšné tablety, ktoré zostali v blistri na konci týždňového cyklu, zlikvidujte.

 5. Následne začnite nový týždenný cyklus: užite jednu tabletu nátriumrizedronátu jedenkrát týždenne v 1. deň, ktorý ste si určili na začiatku liečby.


Tablety kalcia (vápnika) (svetlofialovétablety):

Ak ste zabudli užiť tabletu kalcia:

 1. Tabletu užite v deň, keď si na to spomeniete. NEUŽÍVAJTE svetlofialovú tabletu v rovnaký deň ako svetlooranžovú tabletu. NEUŽÍVAJTE dve svetlofialové tablety v jeden deň.

 2. Pokračujte v užívaní svetlofialovej tablety každý deň až do konca týždenného cyklu.

 3. Všetky zvyšné tablety, ktoré zostali v blistri na konci týždňového cyklu, zlikvidujte.


Ak prestanete užívať Rismyl Combi

Ak ukončíte liečbu, kostná hmota sa vám môže opäť začať strácať. Skôr než sa rozhodnete ukončiť liečbu, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžové tablety):


Prestaňte užívať nátriumrizedronát a okamžite kontaktujte lekára, ak pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • príznaky ťažkej alergickej reakcie ako sú:

  • opuch tváre, jazyka alebo hrdla

  • ťažkosti pri prehĺtaní

  • žihľavka a ťažkosti s dýchaním

  • ťažké kožné reakcie, ktoré môžu zahŕňať aj vytváranie kožných pľuzgierov.


Čo najrýchlejšie upovedomte svojho lekára, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky:

 • zápal oka, obvykle spojený s bolesťou, sčervenaním a citlivosťou na svetlo.

 • nekrózu čeľustnej kosti (osteonekróza) spojenú s oneskoreným hojením a infekciou, ktoré často nastávajú po vytrhnutí zubu (pozri časť 2, „Upozornenia a opatrenia“).

 • ťažkosti spojené s pažerákom ako je bolesť pri prehĺtaní, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť na hrudníku alebo pálenie záhy alebo zhoršenie pálenia záhy.

 • zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, osobitne u pacientok dlhodobo liečených na osteoporózu. Ak sa u vás vyskytne bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, boku alebo slabinách spojte sa s vaším lekárom, keďže to môže byť skorý náznak možnej zlomeniny stehennej kosti.


Avšak ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií, boli obvykle mierne a nespôsobili, že pacientka prestala užívať tablety.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)

 • tráviace ťažkosti, pocit nevoľnosti, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče alebo nepohoda, zápcha, pocit plnosti, plynatosť, hnačka.

 • bolesť v kostiach, svaloch alebo kĺboch.

 • bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 100 ľudí)

 • zápal alebo vred na pažeráku (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom) spôsobujúci ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní (pozri aj časť 2, „Upozornenia a opatrenia“), zápal žalúdka a dvanástnika (črevo, ktorým sa odvádza obsah žalúdka).

 • zápal farebnej časti oka (dúhovka) (červené bolestivé oči s možnou zmenou videnia).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • zápal jazyka (červený, opuchnutý, prípadne bolestivý), zúženie pažeráka (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom).

 • zaznamenali sa nezvyčajné výsledky pečeňových testov. Tieto možno zistiť len krvným testom.

 • zriedkavo môže u pacientov na začiatku liečby poklesnúť hladina vápnika a fosfátov v krvi. Tieto zmeny sú obvykle malé a nemajú žiadne príznaky.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Počas používania lieku po uvedení na trh bolo hlásené nasledovné

 • vypadávanie vlasov.

 • poruchy pečene, v niektorých prípadoch závažné


Tablety kalcia (vápnika) (svetlofialové tablety):


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 100 ľudí)

 • hyperkalciémia (vysoká hladina vápnika v krvi, s možnými príznakmi ako je nadmerný smäd, strata chuti do jedla, únava a v závažných prípadoch nepravidelný srdcový rytmus); hyperkalciúria (vysoká hladina vápnika v moči).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • vetry, zápcha, pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie), bolesť brucha, hnačka.

 • vyrážka, červená svrbivá pokožka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rismyl Combi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rismyl Combi obsahuje


Filmom obalené tablety 35 mg nátriumrizedronátu (svetlooranžové tablety)

Liečivo je nátriumrizedronát. Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: manitol, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, oxid kremičitý, koloidný, makrogol 8 000 a magnéziumstearát.

Filmový obal tablety: oxid titaničitý (E 171), polydextróza (E 1200) (obsahuje glukózu a sorbitol), hypromelóza (E 464), triacetín, žltý oxid železitý (E 172) a červený oxid železitý (E 172).


Filmom obalené tablety 500 mg vápnika (svetlofialové tablety)

Liečivo je kalcium (vápnik). Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 250 mg kalciumkarbonátu, čo zodpovedá 500 mg samotného kalcia (vápnika).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: hydroxypropylcelulóza, polysorbát 80, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát, indigokarmín (E 132), červená Allura (E 129), predželatínový škrob (kukuričný).

Filmový obal tablety: hypromelóza 5cP, hypromelóza 15cP a makrogol 400.


Ako vyzerá Rismyl Combi a obsah balenia


Rismyl Combi pozostáva z liečby na jeden týždeň obsahujúcej:

 • 1 filmom obalenú tabletu 35 mg nátriumrizedronátu, ktorá je svetlooranžová okrúhla obojstranne vypuklá filmom obalená tableta so skosenými hranami s vyrazeným označením „M“ na jednej strane a „714“ na strane druhej.

 • 6 filmom obalených tabliet 500 mg kalcia, ktoré sú svetlofialové tablety obalené čírym filmom v tvare oválu, obojstranne vypuklé so skosenými hranami s vyrazeným označením „M CC5“ na jednej strane tablety a hladké na strane druhej.


Uvedená týždňová liečba je dostupná v blistrových baleniach po 7, 14, 28, 84, 112 a 168 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Risedronaat + Calcium Mylan 35 mg + 500 mg filmomhulde tabletten / comprimés pelliculés / Filmtabletten, combinatieverpakking / boîte combinée / Kombinationspackung

Holandsko: Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, filmomhulde tabletten

Írsko: Risedronate / Calcium Mylan 35 mg / 500 mg Film-coated Tablets

Slovenská republika: Rismyl Combi

Veľká Británia: Risedronate Sodium and Calcium 35 mg + 500 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovanávo februári 2015.


7

Rismyl Combi

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/02853-PRESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rismyl Combi

35 mg/500 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rismyl Combi je spoločné balenie obsahujúce filmom obalené tablety 35 mg nátriumrizedronátu pre dávkovanie jedenkrát týždenne a filmom obalené tablety kalciumkarbonátu pre dávkovanie jedenkrát denne na zvyšných 6 dní v týždni.


Každá svetlooranžová filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu , čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.


Každá svetlofialová filmom obalená tableta obsahuje 1 250 mg kalciumkarbonátu, čo zodpovedá 500 mg kalcia.


Pomocná látka so známym účinkom:

Liek obsahuje aj červenú Allura (E 129) a polydextrózu (obsahuje glukózu a sorbitol).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Tableta nátriumrizedronátu:

Svetlooranžová okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta so skosenými hranami s vyrazeným označením "M" na jednej strane a „714“ na strane druhej.


Tableta kalcia:

Svetlofialová tableta obalená čírym filmom v tvare oválu, bikonvexná so skosenými hranami s vyrazeným označením "M CC5" na jednej strane tablety a hladká na strane druhej.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba postmenopauzálnej osteoporózy na zníženie rizika vertebrálnych fraktúr.


Liečba diagnostikovanej postmenopauzálnej osteoporózy na zníženie rizika bedrových fraktúr (pozri časť 5.1).


Rismyl Combi je určený na použitie len u pacientok, u ktorých sa množstvo kalcia obsiahnuté v lieku vyhodnotilo ako adekvátna suplementácia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Rismyl Combi je dvojzložková liečba pozostávajúca zo 7 tabliet v jednom blistri – 1 filmom obalenej tablety 35 mg nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) a 6 filmom obalených tabliet 500 mg kalcia (svetlofialové tablety). Rismyl Combi je určený na použitie u pacientok, u ktorých sa na základe individuálneho posúdenia vyhodnotilo množstvo kalcia obsiahnuté v lieku ako adekvátna suplementácia. Je možné zvážiť doplňujúce podávanie vitamínu D v prípade, ak nie je jeho príjem v strave postačujúci.


Odporúčaná dávka u dospelých je 1 tableta 35 mg nátriumrizedronátu v prvý deň a v nasledujúci deň 1 tableta 500 mg kalcia jedenkrát denne počas 6 dní. Táto 7-dňová postupnosť sa potom opakuje každý týždeň.


Nátriumrizedronát (svetlooranžová tableta):


Tableta nátriumrizedronátu sa má užívať perorálne v ten istý deň každý týždeň.

Jedlo ovplyvňuje absorpciu nátriumrizedronátu, preto na zabezpečenie adekvátnej absorpcie majú pacientky užívať tabletu nátriumrizedronátu:

 • Pred raňajkami: najmenej 30 minút pred prvým jedlom, iným liekom alebo nápojom (okrem čistej vody) v daný deň.


Tableta sa musí prehltnúť vcelku a nesmie sa cmúľať ani rozžuvať. Na uľahčenie transportu tablety do žalúdka sa tableta nátriumrizedronátu musí užívať vo vzpriamenej polohe s pohárom čistej vody (> 120 ml). Po užití tablety si pacientky nesmú ľahnúť po dobu 30 minút (pozri časť 4.4).


Kalcium (svetlofialové tablety):


Jedna tableta kalcia sa má užiť každý deň počas 6 dní týždňa počínajúc dňom, ktorý nasleduje po tom dni, v ktorom sa užila tableta 35 mg nátriumrizedronátu. Tableta sa má prehltnúť vcelku. Absorpcia kalcia je lepšia, ak sa užíva spolu s jedlom. Preto majú pacientky užívať tabletu kalcia spolu s jedlom.


Pacientky je potrebné poučiť, že v prípade vynechania dávky tablety 35 mg nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) musia tabletu 35 mg nátriumrizedronátu užiť nasledujúci deň ráno podľa pokynov o dávkovaní. V takomto prípade musí pacientka užiť nasledujúcu tabletu kalcia (svetlofialová tableta) v nasledujúci deň. Pacientky nesmú užiť viac ako 1 tabletu z blistra v jeden deň.


Pacientky je potrebné poučiť, že v prípade vynechania dávky tablety kalcia (svetlofialová tableta) musia pokračovať v užívaní jednej tablety kalcia každý deň počínajúc dňom, keď si spomenú na vynechanú dávku. Všetky zvyšné tablety kalcia, ktoré zostali v blistri na konci týždňového cyklu, sa majú zlikvidovať.


Pacientky je potrebné poučiť, aby začali používať nový blister každých 7 dní. Nový blister majú začať užitím tablety nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) v deň týždňa, ktorý si pôvodne vybrali na začiatok týždňového cyklu.


Pediatrická populácia:Používanie nátriumrizedronátu sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri aj časť 5.1).


Starší ľudia: Keďže cieľovou populáciou sú ženy po menopauze, osobitné pokyny pre dávkovanie u starších pacientok nie sú opodstatnené. Platí to i pre pacientky v značne pokročilom veku, staršie ako 75 rokov.


Porucha funkcie obličiek: U pacientok s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Použitie nátriumrizedronátu je kontraindikované u pacientok so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) (pozri časti 4.3 a 5.2).


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík liečby nátriumrizedronátom, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

 • Hyperkalciémia.

 • Hyperkalciúria.

 • Nefrolitiáza.

 • Gravidita a laktácia.

 • Závažne zhoršená funkcia obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Strava, nápoje (iné ako čistá voda) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako je vápnik, horčík, železo a hliník) môžu interferovať s absorpciou nátriumrizedronátu a nesmú sa podávať v rovnakom čase (pozri časť 4.5). Preto sa má užiť tableta nátriumrizedronátu (svetlooranžová tableta) najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom, iným liekom alebo nejakým nápojom (pozri časť 4.2).


Účinnosť bisfosfonátov v liečbe postmenopauzálnej osteoporózy súvisí s nízkou minerálnou hustotou kostí (BMD) (T skóre na bedre alebo bedrovej chrbtici ≤ -2,5 štandardnej odchýlky SD) a/alebo s výskytom fraktúry.


Vysoký vek alebo samotné klinické rizikové faktory fraktúry nie sú dostatočnými dôvodmi na začatie liečby osteoporózy bisfosfonátmi.


Dôkazy podporujúce účinnosť bisfosfonátov, vrátane nátriumrizedronátu, u pacientok v značne pokročilom veku ( 80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1).


Bisfosfonáty sa spájajú s ezofagitídou, gastritídou, ulceráciami ezofágu a gastroduodenálnymi ulceráciami. Preto sa má s opatrnosťou postupovať:

 • u pacientok s anamnézou porúch ezofágu, ktoré spomaľujú pasáž alebo vyprázdňovanie ezofágu, napr. zúženie alebo achalázia.

 • u pacientok, ktorí nie sú schopní zostať vo vzpriamenej polohe aspoň 30 minút po užití tablety.

 • ak sa nátriumrizedronát podáva pacientkam, ktorí majú aktívne problémy s ezofágom alebo horným gastrointestinálnym traktom (vrátane Barretovho pažeráku), alebo takéto problémy mali v nedávnej minulosti.


Lekári predpisujúci tento liek majú takýmto pacientkam zdôrazniť, aké je dôležité venovať pozornosť návodu na dávkovanie a ostražito sledovať akékoľvek prejavy alebo príznaky možnej reakcie ezofágu. Pacientky musia byť informované, aby lekára včas upozornili v prípade, ak pocítia príznaky podráždenia ezofágu, ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, retrosternálna bolesť a/alebo pálenie záhy.


Hypokalciémia sa má liečiť pred začiatkom liečby Rismylom Combi. Iné poruchy metabolizmu kostí a minerálov (t.j. paratyroidná dysfunkcia, hypovitaminóza D) sa majú liečiť v čase začatia liečby Rismylom Combi.


Osteonekróza čeľuste, vo všeobecnosti spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy) bola zaznamenaná u pacientok trpiacich rakovinou, ktorí dostávali terapeutické dávkovacie schémy, vrátane bisfosfonátov podávaných intravenózne. Mnohé z týchto pacientok dostávali aj chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola zaznamenaná aj u pacientok s osteoporózou, ktorí dostávali bisfosfonáty perorálne.


U pacientok so súčasnými rizikovými faktormi (napr. rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, nedostatočná ústna hygiena) je potrebné pred liečbou bisfosfonátmi zvážiť vyšetrenie zubov s vhodnou preventívnou starostlivosťou o chrup.


Počas liečby sa tieto pacientky podľa možnosti majú vyhýbať invazívnym dentálnym zákrokom. U pacientok, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vytvorí osteonekróza čeľuste, môže dentálna chirurgia stav zhoršiť. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o pacientkach, ktoré si vyžadujú dentálne zákroky, na základe ktorých by bolo možné odporučiť, že vysadenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.


Plán liečby každej pacientky sa musí riadiť klinickým posúdením ošetrujúceho lekára, založeným na individuálnom hodnotení prínosov/rizík.


U pacientok s miernym až stredne ťažkým zhoršením renálnej funkcie alebo s anamnézou absorpčnej alebo renálnej hyperkalciúrie, nefrokalcinózy, tvorby obličkových kameňov alebo hypofosfatémie sa musí pravidelne sledovať renálna funkcia, vápnik a fosfát v sére a v moči.


Atypické zlomeniny stehennej kosti (femuru)

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientok sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne; preto sa má u pacientok liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Rismyl Combi obsahuje azofarbivo Alluru červenú (E 129), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


Rismyl Combi obsahuje aj polydextrózu, ktorá obsahuje glukózu a sorbitol. Pacientky so zriedkavými problémami glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nátriumrizedronát

Doteraz sa s nátriumrizedronátom neuskutočnili žiadne formálne interakčné štúdie, avšak počas klinických štúdií neboli zistené žiadne klinicky relevantné interakcie s inými liekmi. V III. fáze štúdií osteoporózy s denným dávkovaním nátriumrizedronátu sa zaznamenalo užívanie kyseliny acetylsalicylovej u 33 % pacientok alebo nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) u 45 % pacientok. V III. fáze skúšania liečby nátriumrizedronátom podávaným raz týždenne užívalo 57 % pacientok kyselinu acetylsalicylovú a 40 % NSAID. U pacientok liečených nátriumrizedronátom, ktorí pravidelne užívali kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa), bol výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu podobný ako u kontrolnej skupiny pacientok.


Ak sa to považuje za vhodné, nátriumrizedronát možno užívať súbežne so suplementáciou estrogénu.


Súbežné užitie liekov obsahujúcich polyvalentné katióny (ako je vápnik, horčík, železo a hliník) zhoršuje absorpciu nátriumrizedronátu (pozri časť 4.4).


Nátriumrizedronát sa nemetabolizuje systémovo, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbu na proteíny.


Kalciumkarbonát:

Tiazidové diuretiká znižujú vylučovanie vápnika do moču. Vzhľadom na zvýšené riziko hyperkalciémie sa počas súbežného užívania tiazidových diuretík musí pravidelne monitorovať hladina vápnika v sére.


Systémové kortikosteroidy znižujú absorpciu vápnika. Pri ich súbežnom užívaní môže byť potrebné zvýšiť dávku kalciumkarbonátu.


Kalciumkarbonát môže zhoršiť absorpciu liekov s obsahom tetracyklínu, ak sa podávajú súbežne. Z daného dôvodu sa lieky s obsahom tetracyklínu musia podávať najmenej dve hodiny pred alebo štyri až šesť hodín po perorálnom užití tabliet kalciumkarbonátu.


Počas liečby kombinovanej s vápnikom môže hyperkalciémia zvýšiť toxicitu digitálisových a iných srdcových glykozidov (riziko arytmie). Takéto pacientky je potrebné monitorovať na elektrokardiograme (EKG) a sledovať sérové hladiny vápnika.


Pri súbežnom užívaní bisfosfonátu alebo fluoridu sodného sa musí tento liek podať najmenej tri hodiny pred užitím tablety kalciumkarbonátu,nakoľko gastrointestinálna absorpcia môže byť znížená.


Kyselina šťaveľová (nachádza sa v špenáte a v rebarbore) a kyselina fytová (nachádza sa v celozrnných obilninách) môže inhibovať absorpciu vápnika prostredníctvom tvorby nerozpustných zlúčenín s iónmi vápnika. V priebehu dvoch hodín od konzumácie jedla s vysokou koncentráciou kyseliny šťaveľovej a kyseliny fytovej nemá pacientka užiť lieky s obsahom vápnika.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tento liek je kontraindikovaný počas gravidity a v období laktácie (pozri časť 4.3).


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití nátriumrizedronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Laktácia

Štúdie na zvieratách naznačujú, že do materského mlieka prechádza malé množstvo nátriumrizedronátu. Nátriumrizedronát sa nesmie užívať počas gravidity ani počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rismyl Combi nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nátriumrizedronát:

Nátriumrizedronát bol sledovaný v III. fáze klinických štúdií, ktoré zahŕňali viac ako 15 000 pacientok. Väčšina nežiaducich účinkov pozorovaných v klinických štúdiách bola mierneho až stredne závažného charakteru a spravidla si nevyžadovala ukončenie liečby.


Nežiaduce skúsenosti zaznamenané v III. fáze klinických štúdií u postmenopauzálnych žien s osteoporózou liečenou nátriumrizedronátom 5 mg/deň (n= 5 020) alebo placebom (n= 5 048) po dobu 36 mesiacov a považované za možno alebo pravdepodobne súvisiace s nátriumrizedronátom sú uvedené nižšie za použitia nasledovnej konvencie (incidencie versus placebo sa uvádzajú v zátvorkách):

veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy (1,8 % vs. 1,4 %)


Poruchy oka:

Menej časté: iritída*


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: zápcha (5,0 % vs. 4,8 %), dyspepsia (4,5 % vs. 4,1 %), nauzea (4,3 % vs. 4,0 %), bolesť v abdominálnej oblasti (3,5 % vs. 3,3 %), hnačka (3,0 % vs. 2,7 %)


Menej časté: gastritída (0,9 % vs. 0,7 %), ezofagitída (0,9 % vs. 0,9 %), dysfágia (0,4 % vs. 0,2 %), duodenitída (0,2 % vs. 0,1 %), vred pažeráka (0,2 % vs. 0,2 %)


Zriedkavé: glositída (< 0,1 % vs. 0,1 %), striktúra ezofágu (< 0,1 % vs. 0,0 %)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: muskuloskeletárne bolesti (2,1 % vs. 1,9 %)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: abnormálne výsledky funkčných testov pečene*


* V III. fáze štúdií osteoporózy neboli zistené žiadne relevantné výskyty; frekvencia sa zakladá na zisteniach nežiaducich účinkov/laboratórnych vyšetreniach/prehodnotených zisteniach z predchádzajúcich klinických štúdií.


V jednoročnej, dvojito zaslepenej multicentrickej štúdii porovnávajúcej nátriumrizedronát v dávke 5 mg denne (n= 480) a nátriumrizedronát 35 mg týždenne (n= 485) u postmenopauzálnych žien s osteoporózou boli celkové profily bezpečnosti a tolerovateľnosti podobné. Boli hlásené aj nasledujúce ďalšie nežiaduce účinky, investigátormi považované za možno alebo pravdepodobne súvisiace s liekom (incidencia vyššia v skupine nátriumrizedronátu 35 mg užívaného jedenkrát týždenne ako v skupine nátriumrizedronátu 5 mg užívaného jedenkrát denne): poruchy gastrointestinálneho traktu (1,6 % vs. 1,0 %) a bolesť (1,2 % vs. 0,8 %).


Laboratórne zistenia: U niektorých pacientok boli pozorované včasné, prechodné, asymptomatické a mierne poklesy hladiny vápnika a fosfátu v sére.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné nežiaduce reakcie:


Zriedkavé:

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty)


Neznáme (z dostupných údajov):


Poruchy imunitného systému:

anafylaktická reakcia


Poruchy oka:

iritída, uveitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

vážne poruchy pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacientky liečené aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú poruchy funkcie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

precitlivenosť a kožné reakcie, vrátane angioedému, generalizovaného exantému, urtikárie, bulóznych kožných reakcií a leukocytoklastickej vaskulitídy, niektoré závažného charakteru vrátane ojedinelých hlásení výskytu Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

vypadávanie vlasov.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteonekróza čeľuste


Kalciumkarbonát:

Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu s použitím nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Menej časté: hyperkalciémia a hyperkalciúria


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: zápcha, flatulencia, nauzea, abdominálna bolesť a hnačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: pruritus, vyrážka a urtikária


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nátriumrizedronát:

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe akútneho predávkovania nátriumrizedronátom.


Príznaky

Po závažnom predávkovaní možno očakávať zníženie hladín vápnika v sére. U niektorých z týchto pacientok sa môžu prejaviť aj symptómy a príznaky hypokalciémie.


Liečba

Na naviazanie nátriumrizedronátu a zníženie absorpcie nátriumrizedronátu je potrebné podať mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník. V prípadoch značného predávkovania možno zvážiť aj výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného nátriumrizedronátu.


Kalcium:

Vzhľadom na jeho obmedzenú intestinálnu absorpciu nie je predávkovanie kalciumkarbonátom pravdepodobné.


Príznaky

Predávkovanie môže viesť k hyperkalciémii. K príznakom hyperkalciémie patrí anorexia, smäd, nauzea, vracanie, zápcha, abdominálna bolesť, svalová slabosť, únava, mentálne poruchy, polydipsia, polyúria, bolesť v kostiach, nefrokalcinóza, obličkové kamene a v ťažkých prípadoch srdcové arytmie.


Liečba

Liečba hyperkalciémie: Liečba vápnikom sa musí ukončiť. Liečba tiazidovými diuretikami, lítiom, vitamínom A, vitamínom D a srdcovými glykozidmi sa musí taktiež ukončiť. Výplach žalúdok u pacientok so zhoršeným vedomím. Rehydratácia a podľa závažnosti samostatná alebo kombinovaná liečba kľučkovými diuretikami, bisfosfonátmi, kalcitonínom a kortikosteroidmi. Hladina elektrolytov v sére, renálna funkcia a diuréza musia byť monitorované. V ťažkých prípadoch sa musí sledovať EKG a centrálny venózny tlak.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: bisfosfonáty, kombinácie, ATC kód: M05BB02


Nátriumrizedronát:


Mechanizmus účinku

Nátriumrizedronát je pyridinylový bisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje resorpciu kostného tkaniva sprostredkovávanú osteoklastmi. Premena kostného tkaniva sa znižuje, zatiaľ čo aktivita osteoblastov a mineralizácia kosti zostáva zachovaná. V predklinických štúdiách nátriumrizedronát preukázal silnú antiosteoklastickú a antiresorpčnú aktivitu a hmotu kostného tkaniva a biomechanickú pevnosť skeletu zvyšujúcu sa v závislosti od dávky. Počas farmakodynamických a klinických štúdií bola potvrdená aktivita nátriumrizedronátu meraním biochemických markerov premeny kostného tkaniva. Poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva sa pozorovali do 1 mesiaca a maximum dosiahli za 3 - 6 mesiacov. Po 12 mesiacoch boli poklesy biochemických markerov premeny kostného tkaniva podobné pri podávaní 35 mg nátriumrizedronátu raz týždenne a 5 mg nátriumrizedronátu denne.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

S postmenopauzálnou osteoporózou sú spájané viaceré rizikové faktory, vrátane nízkej hmotnosti kostného tkaniva, nízkej hustoty minerálov v kostnom tkanive, včasnej menopauzy, anamnézy fajčenia a rodinnej anamnézy osteoporózy. Klinickým dôsledkom osteoporózy sú fraktúry. Riziko fraktúr sa zvyšuje so zvyšovaním počtu rizikových faktorov.


Na základe účinkov na priemernú zmenu BMD v oblasti lumbálnej chrbtice sa v jednoročnej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej štúdii so ženami po menopauze s osteoporózou preukázalo, že nátriumrizedronát 35 mg raz týždenne (n = 485) bol ekvivalentný 5 mg nátriumrizedronátu denne (n = 480).


Klinický program pre nátriumrizedronát podávaný raz denne sledoval vplyv nátriumrizedronátu na riziko fraktúr bedra a vertebrálnych fraktúr a zahŕňal ženy bezprostredne po menopauze i neskôr po menopauze s fraktúrou a bez fraktúry. Sledovali sa denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolnej, dostávali vápnik a vitamín D (ak východiskové úrovne boli nízke). Absolútne a relatívne riziko nových vertebrálnych fraktúr a fraktúr bedra sa odhadovalo pomocou analýzy času po prvú udalosť.


 • Do dvoch štúdií kontrolovaných placebom (n = 3 661) boli zaradené ženy po menopauze mladšie ako 85 rokov s vertebrálnymi fraktúrami na začiatku. Nátriumrizedronát 5 mg denne podávaný po dobu 3 rokov znížil riziko nových vertebrálnych fraktúr oproti kontrolnej skupine. U žien s najmenej 2, resp. s najmenej 1 vertebrálnou fraktúrou dosiahlo relatívne zníženie rizika 49 %, resp. 41 % (incidencia nových vertebrálnych fraktúr s nátriumrizedronátom 18,1 %, resp. 11,3 %, s placebom 29,0 %, resp. 16,3 % v uvedenom poradí). Účinok liečby bol pozorovaný už koncom prvého roka liečby. Prínosy boli preukázané aj u žien s viacerými fraktúrami na začiatku. Nátriumrizedronát v dávke 5 mg denne znížil aj ročnú stratu výšky v porovnaní s kontrolnou skupinou.


 • Do dvoch ďalších placebom kontrolovaných štúdií boli zaradené ženy vo veku nad 70 rokov s vertebrálnymi fraktúrami alebo bez vertebrálnych fraktúr na začiatku. Zúčastnili sa ich ženy vo veku 70-79 rokov, ktoré mali v krčku stehennej kosti BMD T-skóre < -3 SD (rozpätie udané výrobcom, t.j. ‑2,5 SD pri použití NHANES III) a s najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom. Ženy vo veku ≥ 80 rokov mohli byť zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo na základe nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehennej kosti. Štatisticky významná účinnosť nátriumrizedronátu v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín 2,5 mg a 5 mg. Nasledujúce výsledky sú založené iba na dodatočnej analýze podskupín zostavených na základe klinických skúseností a súčasných definícií osteoporózy:

- V podskupine pacientok, ktoré mali v krčku stehennej kosti BMD T-skóre ≤ -2,5 SD (NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku, sa podávaním nátriumrizedronátu po dobu 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46 % v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 mg a 5 mg nátriumrizedronátu bol 3,8 %, v skupine s placebom 7,4 %);

- Výsledky naznačujú, že u žien v značne pokročilom veku (≥ 80 rokov) možno pozorovať zníženie tejto ochrany. Dôvodom je pravdepodobne to, že s narastajúcim vekom rastie význam neskeletárnych faktorov vedúcich ku fraktúre bedra.

- V týchto štúdiách údaje analyzované ako sekundárny ukazovateľ naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientok s nízkou hodnotou BMD v krčku stehennej kosti bez vertebrálnej fraktúry a u pacientok s nízkou hodnotou BMD v krčku stehennej kosti s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej.


 • Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané po dobu troch rokov zvýšili minerálnu kostnú hustotu (BMD) voči kontrolnej skupine v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kosti v strednej časti vretennej kosti.


 • V jednoročnom sledovaní po vysadení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg nátriumrizedronátu sa pozorovala rýchla reverzibilita tlmivého účinku nátriumrizedronátu na rýchlosť premeny kostného tkaniva.


 • Vzorky biopsie kostí žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg nátriumrizedronátu počas dvoch až troch rokov preukázali očakávaný mierny pokles premeny kostného tkaniva. Kosti tvorené počas liečby nátriumrizedronátom mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Tieto výsledky spolu so zníženým výskytom fraktúr vo vertebrálnej oblasti súvisiacich s osteoporózou u žien svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kostí.


 • Endoskopické zistenia u časti pacientok s viacerými miernymi až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami v skupine pacientok liečených nátriumrizedronátom ako aj v kontrolnej skupine nepreukázali žiadny výskyt s liečbou súvisiacich žalúdkových, dvanástnikových alebo pažerákových vredov ani v jednej zo skupín, hoci v skupine pacientok liečených nátriumrizedronátom sa menej často pozoroval zápal dvanástnika.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť nátriumrizedronátu sa skúmala v 3 ročnej štúdii (randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, multicentrickej štúdii s paralelnými skupinami trvajúcej 1 rok s 2 ročným obdobím liečby po odslepení), do ktorej boli zaradení pediatrické pacientky s miernou až stredne silnou osteogenézou imperfecta vo veku od 4 do menej ako 16 rokov. V tejto štúdii pacientky s hmotnosťou 10-30 kg dostávali 2,5 mg rizedronátu denne a pacientky s hmotnosťou viac ako 30 kg dostávali 5 mg rizedronátu denne.

Po ukončení jednoročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fázy tejto štúdie sa preukázal štatisticky významný vzostup BMD v lumbálnej časti chrbtice v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom; avšak bol zistený zvýšený výskyt aspoň 1 novej morfometrickej (identifikovanej RTG) vertebrálnej fraktúry v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom. Počas ročného obdobia zaslepenia hlásilo klinické zlomeniny 30,9 % pacientov v skupine s rizedronátom a 49,0% v skupine s placebom. V období po odslepení, keď všetky pacientky dostávali rizedronát (12. mesiac až 36. mesiac) boli klinické zlomeniny hlásené u 65,3 % pacientov pôvodne randomizovaných do skupiny s placebom a u 52,9 % pacientok randomizovaných do skupiny s rizedronátom. Celkovo výsledky štúdie nie sú dostatočné pre podporu používania nátriumrizedronátu u pediatrických pacientok s miernou až stredne silnou osteogenézou imperfecta.


Kalciumkarbonát:

V prípade nedostatku vápnika podporuje suplementácia vápnika perorálnym užívaním remineralizáciu kostry.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nátriumrizedronát:

Absorpcia: Po perorálnej dávke je absorpcia nátriumrizedronátu pomerne rýchla (tmaxpribližne 1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (štúdia jednorazovej dávky, 2,5 až 30 mg; štúdie opakovaných dávok, 2,5 až 5 mg denne a až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná biologická dostupnosť tablety po perorálnom podaní je 0,63 % a je znížená, ak sa nátriumrizedronát podáva s jedlom. Biologická dostupnosť bola u mužov i žien podobná.


Distribúcia: Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave u ľudí je 6,3 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 24 %.


Biotransformácia: Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme nátriumrizedronátu.


Eliminácia: Približne polovica absorbovanej dávky nátriumrizedronátu sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85 % intravenóznej dávky sa vylúči močom po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a priemerný celkový klírens je 122 ml/min, pričom rozdiel sa pripisuje pravdepodobne klírensu v dôsledku adsorpcie na kosti. Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi renálnym klírensom a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný nátriumrizedronát sa vylúči nezmenený stolicou. Po perorálnom podaní pozorujeme na časovom profile koncentrácie tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.


Osobitné skupiny pacientok


Starší ľudia:nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Ľudia užívajúci kyselinu acetylsalicylovú/NSAID:u ľudí pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov na horný gastrointestinálny trakt u pacientok liečených nátriumrizedronátom podobný ako u kontrolných pacientok.


Kalciumkarbonát:


Absorpcia:množstvo vápnika absorbovaného cez gastrointestinálny trakt je približne 30 % z užitej dávky.


Distribúcia a biotransformácia:99 % vápnika v tele je koncentrovaných v pevnej štruktúre kostí a zubov. Zostávajúce 1 % je prítomné v intracelulárnej a extracelulárnej tekutine. Približne 50 % celkového obsahu vápnika v krvi je fyziologicky účinná ionizovaná forma, pričom približne 10 % je viazaných v citráte, fosfáte alebo v iných aniónoch a zostávajúcich 40 % je naviazaných na proteíny, prevažne na albumín.


Eliminácia:vápnik sa eliminuje stolicou, močom a potením. Renálne vylučovanie závisí od glomerulárnej filtrácie a tubulárnej reabsorpcie vápnika.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nátriumrizedronát:

V toxikologických štúdiách na potkanoch a psoch sa zistili toxické účinky nátriumrizedronátu na pečeň závislé od dávok, najmä zvýšenie hladiny enzýmov s histologickými zmenami u potkanov. Klinická závažnosť týchto zistení nie je známa. Testikulárna toxicita sa u potkanov a psov vyskytla pri expozíciách považovaných za presahujúce terapeutickú expozíciu u ľudí. U hlodavcov sa často zaznamenal výskyt podráždení horných dýchacích ciest závislých od dávky. Podobné účinky boli pozorované u iných bisfosfonátov. V dlhodobých štúdiách na hlodavcoch bol takisto pozorovaný znížený účinok na dolné dýchacie cesty, avšak klinický význam týchto zistení nie je jasný. Pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám sa v štúdiách reprodukčnej toxicity zistili zmeny osifikácie hrudnej kosti a/alebo lebky plodov liečených potkanov a hypokalciémia a mortalita gravidných samíc pri pôrode. Nezistili sa žiadne dôkazy teratogenézy pri dávkach 3,2 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u králikov, hoci údaje sú dostupné len u malého počtu králikov. Testovanie vyšších dávok znemožňovala toxicita u matky. Štúdie genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Kalciumkarbonát:

Nie sú známe žiadne iné informácie, ktoré by mali význam z hľadiska bezpečnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Filmom obalené tablety 35 mg nátriumrizedronátu

Jadro tablety:

Manitol

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý

Magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

Oxid titaničitý (E 171)

Polydextróza (E 1200) (obsahuje glukózu a sorbitol)

Hypromelóza (E 464)

Triacetín

Žltý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Makrogol 8 000


Filmom obalené tablety 500 mg kalciumkarbonátu

Jadro tablety:

Hydroxypropylcelulóza

Polysorbát 80

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Indigokarmín (E 132)

Červená Allura AC (E 129)

Mastenec

Magnéziumstearát

Predželatínový škrob (kukuričný)


Filmový obal tablety:číra Opadry (YS-2-19017)

Hypromelóza 5cP

Hypromelóza 15cP

Makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/Alu blistre balené v škatuli; balenia po 7, 14, 28, 84, 112 a 168 filmom obalených tabliet v blistroch.


Každé balenie obsahuje násobky blistrov obsahujúcich 1 tabletu nátriumrizedronátu a 6 tabliet kalcia.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0008/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25. január 2013

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

12

Rismyl Combi