+ ipil.sk

RISPEN 4Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2010/01526, 2011/08510PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


RISPEN 1

RISPEN 2

RISPEN 3

RISPEN 4

filmom obalené tablety

risperidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rispen a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Rispen

3. Ako užívať Rispen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rispen

6. Obsah balenia aďalšie informácie


1. Čo je Rispen a na čo sa používa


Rispen patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú „antipsychotiká“.


Rispen sa používa na liečbu:

 • schizofrénie, ktorá sa prejavuje videním, počutím alebo vnímaním neexistujúcich vecí, vierou vo veci, ktoré nie sú pravdivé alebo nezvyčajnou podozrievavosťou, alebo zmätenosťou;

 • mánie, keď sa môžete cítiť veľmi podráždený, natešený, vzrušený, entuziastický (oduševnený, nadšený) alebo hyperaktívny.

Mánia sa vyskytuje pri chorobe nazývanej „bipolárna porucha“;

 • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu, ktorí poškodzujú seba alebo iných, a u ktorých nie je odozva na alternatívnu liečbu (bez užívania liekov);

 • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u mentálne postihnutých detí (od 5 rokov) a dospievajúcich s poruchami správania.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rispen


Neužívajte Rispen, ak:

 • Ste alergický (precitlivený) na risperidón alebo na niektorú z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených nižšie v časti 6).


Ak si nie ste istý, či sa vyššie uvedené vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Rispen.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rispenu

Predtým ako začnete užívať Rispen, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak:

 • máte problémy so srdcom. Napríklad máte nepravidelný srdcový rytmus, alebo ak ste náchylný na nízky tlak krvi alebo užívate lieky na tlak. Rispen môže spôsobiť nízky tlak krvi. Možno bude potrebné vašu dávku upraviť;

 • viete o nejakých faktoroch, ktoré by u vás mohli vyvolať mozgovú príhodu, ako napríklad vysoký tlak krvi, srdcovocievne poruchy alebo problém s cievou v mozgu;

 • máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu;

 • ste diabetik;

 • máte epilepsiu;

 • ste muž a niekedy sa u vás vyskytla predĺžená alebo bolestivá erekcia. Ak sa to objaví u vás počas užívania Rispenu, ihneď informujte svojho lekára;

 • máte ťažkosti s kontrolou telesnej teploty alebo prehriatím;

 • máte poruchu funkcie obličiek;

 • máte poruchu funkcie pečene;

 • máte neprirodzene vysokú hladinu hormónu prolaktínu v krvi alebo máte nádor, ktorý môže byť ovplyvnený prolaktínom;

 • ak u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín. (upchatie ciev, embólia).


Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú pri užívaní Rispenu

 • samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst a tváre. Môže byť potrebné prerušenie liečby risperidónom;

 • horúčka, závažná svalová strnulosť, potenie alebo znížená hladina vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať Rispen.


Rispen môže spôsobiť priberanie.


Starší ľudia s demenciou


U starších ľudí s demenciou existuje zvýšené riziko mozgovej príhody. Neužívajte risperidón, ak sa u vás vyskytla demencia spôsobená mozgovou príhodou.

Počas liečby risperidónom často navštevujte svojho lekára.

Ak vy alebo váš ošetrovateľ spozoruje náhlu zmenu vo vašej mentálnej kondícii alebo náhle ochabnutie alebo znecitlivenie vašej tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane, alebo aj krátko trvajúcu nezrozumiteľnú reč, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť o príznaky mozgovej príhody.


Deti a dospievajúci


Skôr, ako sa začne s liečbou poruchy správania, treba vylúčiť iné príčiny agresívneho správania.

Počas liečby risperidónom sa objaví únava, zmena času podávania môže zlepšiť ťažkosti s pozornosťou.


Iné lieky a Rispen


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka i liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a bylinných liečiv.

Je obzvlášť dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich:

 • lieky, ktoré pôsobia na váš mozog, napr. pomáhajú vám upokojiť sa (benzodiazepíny) alebo niektoré lieky na bolesť (opiáty), lieky na alergiu (niektoré antihistaminiká), pretože risperidón môže zvýšiť ich utlmujúci účinok;

 • lieky, ktoré môžu zmeniť elektrickú činnosť vášho srdca, napr. lieky na maláriu, na ťažkosti so srdcovým rytmom (ako chinidín), alergie (antihistaminiká), niektoré antidepresíva alebo iné lieky na duševné ťažkosti;

 • lieky, ktoré spomaľujú rytmus srdca;

 • lieky, ktoré spôsobujú nízku hladinu draslíka v krvi (napríklad niektoré diuretiká);

 • lieky na liečbu zvýšeného tlaku krvi. Rispen môže znížiť tlak krvi;

 • lieky na Parkinsonovu chorobu (ako napr. levodopa);

 • odvodňovacie tablety (diuretiká) používané pri problémoch so srdcom alebo pri opúchaní častí tela kvôli nadmernému zadržiavaniu tekutín (napr. furosemid alebo chlorotiazid). Rispen užívaný samostatne alebo s furosemidom môže u starších ľudí s demenciou predstavovať zvýšené riziko mozgovej príhody alebo úmrtia.


Nasledujúce lieky môžu znížiť účinok risperidónu

 • rifampicín (liek na liečbu niektorých infekcií);

 • karbamazepín, fenytoín (lieky na epilepsiu);

 • fenobarbital

Ak začnete alebo prestanete užívať takého lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok risperidónu

 • chinidín (používaný pri niektorých typoch ochorenia srdca);

 • antidepresíva ako paroxetín, fluoxetín, tricyklické antidepresíva;

 • lieky známe ako beta-blokátory (používané na liečbu vysokého tlaku krvi);

 • fenotiazíny (napr. používané na liečbu psychóz alebo na upokojenie);

 • cimetidín, ranitidín (lieky znižujúce kyslosť žalúdočnej šťavy).

Ak začnete alebo prestanete užívať takého lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať Rispen.


Rispen a jedlo a nápoje

Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Keď užívate tento liek, nepite alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Rispen:trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Počas liečby Rispenom sa môžu objaviť závraty, únava a problémy so zrakom. Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje, kým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Rispenu


Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Rispen


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. váš lekár vám povie, koľko lieku a ako dlho máte užívať. Dávkovanie závisí od vášho zdravotného stavu a môže sa líšiť u jednotlivých pacientov.


Odporúčaná dávka


Na liečbu schizofrénie


Dospelí

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 2 mg denne, táto sa môže na druhý deň zvýšiť na 4 mg denne.

 • Dávka môže byť neskôr upravená vašim lekárom v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

 • Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dennej dávke 4 až 6 mg.

 • Táto celková denná dávka môže byť rozdelená do jednej alebo dvoch dávok denne. Váš lekár vám povie, čo je pre vás najlepšie.


Starší ľudia

 • Vaša začiatočná dávka je zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne.

 • Vašu dávku môže lekár postupne zvyšovať po 1 mg až 2 mg dvakrát denne.

 • Váš lekár vám povie, čo je pre vás najlepšie.


Deti a dospievajúci

 • U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nemá byť schizofrénia liečená liekom Rispen.


Na liečbu mánie


Dospelí

 • Vaša začiatočná dávka je zvyčajne 2 mg jedenkrát denne.

 • Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

 • Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dennej dávke 1 až 6 mg jedenkrát denne.


Starší ľudia

 • Vaša začiatočná dávka je zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne.

 • Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať na 1 mg až 2 mg dvakrát denne v závislosti od vašej odpovede na liečbu.


Deti a dospievajúci

 • U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nemá byť bipolárna mánia liečená liekom Rispen.


Na liečbu pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu


Dospelí (vrátane starších ľudí)

 • Vaša začiatočná dávka je zvyčajne 0,25 mg dvakrát denne.

 • Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

 • Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dávke 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti môžu potrebovať 1 mg dvakrát denne.

 • Trvanie liečby u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu nemá presiahnuť 6 týždňov.


Na liečbu poruchy správania u detí a dospievajúcich


Dávka bude záležať od hmotnosti vášho dieťaťa:


Deti, ktoré vážia menej ako 50 kg

 • Začiatočná dávka je zvyčajne 0,25 mg jedenkrát denne.

 • Dávka môže byť zvýšená každý druhý deň v prírastkoch 0,25 mg denne.

 • Zvyčajná udržiavacia dávka je 0,25 mg až 0,75 mg jedenkrát denne.


Deti, ktoré vážia 50 kg alebo viac

 • Začiatočná dávka je zvyčajne 0,5 mg jedenkrát denne.

 • Dávka môže byť zvýšená každý druhý deň v prírastkoch 0,5 mg denne.

 • Zvyčajná udržiavacia dávka je 0,5 mg až 1,5 mg jedenkrát denne.


Trvanie liečby u pacientov s poruchou správania nemá presiahnuť 6 týždňov.


U detí mladších ako 5 rokov sa nemá porucha správania liečiť liekom Rispen.


Ľudia s problémami obličiek alebo pečene


Bez ohľadu na to, ktoré ochorenie sa lieči, všetky začiatočné a nasledujúce dávky risperidónu sa majú znížiť na polovicu. Zvyšovanie dávky má byť u týchto pacientov pomalšie.

Risperidón sa má v tejto skupine pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.


Ako užívať Rispen


Tabletu prehltnite spolu s vodou.

Informácia o množstve lieku, ktoré máte užívať, sa uvádza vyššie v časti „Koľko lieku užiť“.


Rispen, filmom obalené tablety

 • sú k dispozícii v štyroch silách: 1 mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg , čo umožňuje presné dávkovanie.

 • Rispen 1mg má deliacu ryhu na rozdelenie tablety na dve rovnaké dávky a umožňuje tak dávkovanie po 0,5 mg.

 • Ak je potrebné začať dávkou 0,25 mg, váš lekár vám predpíše iný liek obsahujúci risperidón a umožňujúci dávkovanie po 0,25 mg.


Ak užijete viac Rispenu, ako máte

 • Okamžite navštívte lekára. Balenie lieku si zoberte so sebou.

 • V prípade predávkovania sa môžete cítiť ospalý alebo unavený, alebo mať neprirodzené pohyby tela, problém so státím a chôdzou, mať závraty kvôli nízkemu tlaku, alebo mať neprirodzené búšenie srdca alebo záchvaty.


Ak zabudnete užiť Rispen

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju len čo si na ňu spomeniete. Ale ak je už približne čas na užitie vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte ako zvyčajne. Ak vynecháte dve alebo viac dávok, povedzte to vášmu lekárovi

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rispen

Neprestaňte užívať tento liek, kým vám to lekár neprikáže. Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť liečbu týmto liekom, vaša dávka sa bude postupne niekoľko dní znižovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete krvné zrazeniny v žilách,

Krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky ako opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Môžu sa objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté ( môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • Parkinsonizmus. Je to lekársky výraz zahŕňajúci veľa príznakov. Nie všetky príznaky sa však vykytujú vo frekvencii veľmi časté. Parkinsonizmus zahŕňa: zvýšené vylučovanie slín, strnulosť svalov, slinenie, šklbanie pri ohýbaní končatín, pomalé, obmedzené alebo zhoršené pohyby tela, tvár bez výrazu, stuhnutosť svalov, stuhnutosť krku, nehybnosť svalov, malé, šúchavé, náhlivé kroky a chýbajúci prirodzený pohyb ramenom pri chôdzi, pretrvávajúce žmurkanie po poklepaní čela (neprirodzený reflex).

 • Bolesť hlavy, problémy so zaspávaním alebo spánkom.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 osôb):

 • Ospanlivosť, únava, nepokoj, neschopnosť sedieť bez pohnutia, podráždenosť, úzkosť, ospalosť, závraty, nedostatočná pozornosť, pocit vyčerpania, poruchy spánku.

 • Vracanie, hnačka, zápcha, nutkanie na vracanie, zvýšená chuť do jedla, bolesť brucha alebo nepohoda, bolesť hrdla, sucho v ústach.

 • Zvýšenie hmotnosti, zvýšenie telesnej teploty, zníženie chuti do jedla.

 • Ťažkosti s dýchaním, zápal pľúc (pneumónia), chrípka, infekcia dýchacích ciest, neostré videnie, upchatie nosa, krvácanie z nosa, kašeľ.

 • Infekcia močového traktu, nočné pomočovanie.

 • Svalové kŕče, samovoľné pohyby tváre alebo rúk a nôh, bolesť kĺbov, bolesť chrbta, opuch horných a dolných končatín, bolesť horných a dolných končatín.

 • Vyrážka, začervenanie kože.

 • Rýchly tlkot srdca, bolesť na hrudi.

 • Zvýšená hladina hormónu prolaktínu v krvi.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1 000 osôb):

 • Nadmerné pitie vody, neschopnosť udržať stolicu, smäd, veľmi tvrdá stolica, zachrípnutie alebo poruchy hlasu.

 • Infekcia pľúc spôsobená vdýchnutím jedla do dýchacích ciest, infekcia močového mechúra, okulárna hyperémia (zvýšený prívod krvi do oka, čo vedie k začervenaniu).

 • Infekcia dutín, vírusová infekcia, infekcia ucha, infekcia mandlí, podkožná infekcia, infekcia očí, infekcia žalúdka, výtok z očí, plesňová infekcia nechtov.

 • Abnormálny prenos srdcových vzruchov, pokles tlaku krvi po postavení sa, nízky krvný tlak, pociťovanie závratu po zmene polohy tela, abnormálne EKG, neprirodzený srdcový rytmus, pociťovanie tlkotu srdca, rýchlejšia alebo pomalšia srdcová činnosť.

 • Neschopnosť udržať moč, bolesť pri močení, časté močenie.

 • Zmätenosť, porucha pozornosti, nízka hladina vedomia, nadmerná spavosť, nervozita, nadnesená nálada (mánia), nedostatok energie a záujmu.

 • Zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, pokles počtu bielych krviniek, nízka hladina hemoglobíu alebo nízky počet červených krviniek (anémia), zvýšenie eozinofilov (časti bielych krviniek), zvýšená hladina kreatínfosfokinázy (enzýmu ktorého tvorba je znakom poškodenia svalov) v krvi, pokles krvných doštičiek (krvných buniek, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie).

 • Svalová slabosť, bolesť svalov, bolesť ucha, bolesť krku, opuch kĺbov, neprirodzený postoj, stuhnutosť kĺbov, bolesť svalov a kostí na hrudi, problémy s dýchaním.

 • Rany na koži, poruchy kože, suchá koža, intenzívne svrbenie kože, akné, strata vlasov, zápal kože spôsobený roztočmi, sfarbenie kože, zhrubnutie kože, návaly horúčavy, znížená citlivosť kože na bolesť alebo dotyk, zápal mastnej kože.

 • Strata menštruácie, sexuálna porucha, poruchy erekcie, poruchy ejakulácie, výtok z prsníkov, zväčšenie prsníkov u mužov, pokles sexuálnej túžby, nepravidelná menštruácia, vaginálny výtok.

 • Mdloby, porucha chôdze, pomalosť, znížená chuť do jedla vyúsťujúca do podvýživy a nízkej telesnej hmotnosti, pocit znepokojenia a depresie, porucha rovnováhy, alergia, opuch, porucha reči, triaška, poruchy pohybu.

 • Bolestivá precitlivenosť na svetlo, zvýšený prítok krvi do očí, opuch očí, suché oči, zvýšené slzenie.

 • Ťažkosti s dýchaním, upchatie pľúc, chrčiaci zvuk z pľúc, upchatie dýchacích ciest, problémy s rozprávaním, ťažkosti s prehĺtaním, kašeľ s vykašliavaním hlienu, drsný/pískajúci zvuk pri dýchaní, pocit ako pri chrípke, upchatie dutín.

 • Nereagovanie na podnety, strata vedomia, náhly opuch pier a očí spojený s dýchacími ťažkosťami, náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, horných alebo dolných končatín, najmä na jednej strane, alebo menej ako 24 hodín trvajúca zle zrozumiteľná reč (sú to malé mozgové príhody alebo mozgové príhody), samovoľné pohyby tváre, horných alebo dolných končatín, zvonenie v ušiach, opuch tváre.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako1 z 1 000 osôb):

 • Neschopnosť dosiahnuť orgazmus, poruchy menštruácie.

 • Lupiny.

 • Alergia na liek, chlad v rukách a nohách, opuch pier, zápal pier.

 • Glaukóm, znížená zraková ostrosť, chrasta na okraji očného viečka, vyvracanie očí.

 • Nedostatok emócií.

 • Zmeny vedomia so zvýšením telesnej teploty a svalovými zášklbmi, opuch po celom tele, abstinenčné príznaky, pokles telesnej teploty.

 • Rýchle plytké dýchanie, problémy s dýchaním počas spánku.

 • Upchatie čriev.

 • Znížený prítok krvi do mozgu.

 • Pokles počtu bielych krviniek, neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý kontroluje objem moču.

 • Zlyhanie svalov a bolesť svalov (rabdomyolýza), poruchy pohybu.

 • Kóma z dôvodu nekontrolovanej cukrovky.

 • Žltnutie kože a očí (žltačka).

 • Zápal pankreasu.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • Život ohrozujúce komplikácie spojené s neliečenou cukrovkou.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • Závažná alergická reakcia vyplývajúca z ťažkostí s dýchaním a zo šoku;

 • Vymiznutie granulocytov (typ bielych krviniek, ktoré Vám pomáhajú proti infekcii);

 • Predĺžená a bolestivá erekcia;

 • Nebezpečne nadmerný príjem vody.

 • U starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.

Injekcie s predĺženým účinkom risperidónu.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené v súvislosti s použitím injekcií s predĺženým účinkom risperidónu. Napriek tomu, že sa neliečite injekciou s predĺženým účinkom risperidónu, ale sa u Vás objaví niečo z nižšie uvedeného, informujte svojho lekára.

 • Infekcia čriev.

 • Hnisavé ložisko pod kožou, pálenie, tŕpnutie alebo znecitlivenie kože, zápal kože.

 • Pokles počtu bielych krviniek, ktoré vám pomáhajú chrániť sa pred bakteriálnou infekciou.

 • Depresia.

 • Kŕče.

 • Žmurkanie.

 • Pocit točenia alebo kolísania.

 • Pomalý pulz srdca, vysoký krvný tlak.

 • Bolesť zuba, kŕče jazyka.

 • Bolesť sedacieho svalu.

 • Zníženie hmotnosti.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácie pre používateľa.


5. Ako uchovávať Rispen


Nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (blistri a škatuľke) po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rispen obsahuje


Liečivo je risperidón.


Rispen 1: jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg risperidónu.

Rispen 2: jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg risperidónu.

Rispen 3: jedna filmom obalená tableta obsahuje 3 mg risperidónu.

Rispen 4: jedna filmom obalená tableta obsahuje 4 mg risperidónu.


Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E172 (Rispen 2, 3), červený oxid železitý (Rispen 2), zelený lak E 104/132 (Rispen 4).


Ako vyzerá Rispen a obsah balenia

Rispen 1: biele šošovkovité filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Rispen 2: svetloružové šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 8 mm.

Rispen 3: žlté šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 9 mm.

Rispen 4: svetlozelené šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 10 mm.


Veľkosť balenia : 20, 30 alebo 50 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2012.

9

RISPEN 4

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2010/01526, 2011/08510

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2011/08511


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


RISPEN 1

RISPEN 2

RISPEN 3

RISPEN 4


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rispen 1: Risperidonum 1 mg v 1 filmom obalenej tablete

Rispen 2: Risperidonum 2 mg v 1 filmom obalenej tablete

Rispen 3: Risperidonum 3 mg v 1 filmom obalenej tablete

Rispen 4: Risperidonum 4 mg v 1 filmom obalenej tablete


Pomocné látky: laktóza

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Rispen 1: biele šošovkovité filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane

Rispen 2: svetloružové šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 8 mm

Rispen 3: žlté šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 9 mm

Rispen 4: svetlozelené šošovkovité filmom obalené tablety s priemerom 10 mm


4.KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rispen je indikovaný na liečbu schizofrénie.


Rispen je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód spojených s bipolárnymi poruchami.


Rispen je indikovaný na krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu, ktorí neodpovedajú na nefarmakologické prístupy a u ktorých existuje riziko sebapoškodenia alebo poškodenia ostatných.


Rispen je indikovaný na krátkodobú symptomatickú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity pri poruchách správania u detí od 5 rokov a dospievajúcich s podpriemernými mentálnymi schopnosťami alebo mentálnou retardáciou diagnostikovaných podľa kritérií DSM-IV, u ktorých závažnosť agresívneho alebo iného asociálneho správania vyžaduje farmakologickú liečbu.


Farmakologická liečba má byť súčasťou komplexnejšieho liečebného programu, vrátane psychosociálnej a výchovnej intervencie. Odporúča sa, aby bol risperidón predpísaný špecialistom na detskú neurológiu a psychiatrom pre deti a dospievajúcich alebo lekárom, ktorý je dobre oboznámený s liečbou porúch správania u detí a dospievajúcich.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Schizofrénia


Dospelí


Rispen sa môže podávať raz alebo dvakrát denne.


Pacienti majú začať s dávkou 2 mg denne. Túto dávku je možné druhý deň zvýšiť na 4 mg. Potom môže zostať dávka nezmenená, alebo sa v prípade potreby ďalej upraví. U väčšiny pacientov sú dostačujúce denné dávky 4 až 6 mg. U niektorých pacientov môže byť vhodná pomalšia titračná fáza a nižšia úvodná a udržiavacia dávka.


Dávky vyššie ako 10 mg/deň nepreukázali vyššiu účinnosť ako dávky nižšie a môžu spôsobovať zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov. Bezpečnosť dávok nad 16 mg/deň nebola overovaná, preto sa neodporúčajú.


Starší pacienti


Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať zvyšovaním po 0,5 mg dvakrát denne až po dávku 1 až 2 mg dvakrát denne.


Deti


Risperidón sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov so schizofréniou kvôli chýbajúcim údajom o účinnosti.


Manické epizódy v bipolárnej mánii


Dospelí


Rispen sa má podávať jedenkrát denne, a to v úvodnej dávke 2 mg risperidónu. Ak je potrebná úprava dávky, je možné tak urobiť v intervale nie kratšom ako 24 hodín a s prírastkom dávky 1 mg na deň. Risperidón sa môže podávať vo flexibilných dávkach v rozmedzí od 1 do 6 mg denne tak, aby bola u každého pacienta optimalizovaná hladina účinnosti a znášanlivosti. Denné dávky risperidónu nad 6 mg neboli u pacientov s manickými epizódami skúšané.


Tak ako pri každej symptomatickej liečbe, ďalšie užívanie Rispenu sa má priebežne vyhodnocovať a upravovať.


Vyšší vek


Odporúča sa denná dávka 0,5 mg dvakrát denne. Túto dávku možno individuálne upravovať o 0,5 mg dvakrát denne na 1 až 2 mg dvakrát denne. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s používaním u starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.


Deti


Risperidón sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov s bipolárnou mániou kvôli

chýbajúcim údajom o účinnosti.


Pretrvávajúca agresivita u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciouAlzheimerovho typu


Odporúča sa úvodná dávka 0,25 mg* dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať podľa potreby zvyšovaním po 0,25 mg* dvakrát denne, ale nie častejšie ako každý druhý deň. Pre väčšinu pacientov je optimálna dávka 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky okolo 1 mg dvakrát denne.


Rispen sa nemá pacientom s pretrvávajúcou agresivitou pri demencii Alzheimerovho typu podávať dlhšie ako 6 týždňov. Počas liečby sa majú pacienti často a pravidelne kontrolovať a ďalšia liečba sa má prehodnocovať.


Poruchy správania


Deti a dospievajúci vo veku 5 až 18 rokov


Pacientom s hmotnosťou ≥ 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,5 mg jedenkrát denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,5 mg jedenkrát denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 1 mg jedenkrát denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,5 mg jedenkrát denne, zatiaľ čo pre iných 1,5 mg jedenkrát denne. Pacientom s hmotnosťou < 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,25 mg*jedenkrát denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,25 mg* jedenkrát denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 0,5 mg jedenkrát denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,25 mg*jedenkrát denne, zatiaľ čo pre iných 0,75 mg jedenkrát denne.


Tak ako pri každej symptomatickej liečbe, ďalšie užívanie Rispenu sa má priebežne vyhodnocovať a upravovať.


Neodporúča sa podávať Rispen deťom mladším ako 5 rokov, pretože pri tejto poruche nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí mladších ako 5 rokov.


Poškodenie obličiek a pečene


Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú nižšiu schopnosť eliminovať aktívnu antipsychotickú frakciu ako dospelí s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú vyššiu plazmatickú koncentráciu voľnej frakcie risperidónu.


U pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene, bez ohľadu na indikáciu, úvodná a udržiavacia dávka má byť polovičná a titrácia dávky má byť pomalšia.


U tejto skupiny pacientov sa má Rispen podávať opatrne.


Spôsob podania


Rispen je určený na perorálne užívanie. Jedlo neovplyvňuje absorpciu Rispenu.


Ukončenie liečby

Po ukončení liečby sa odporúča postupné vysadzovanie lieku. Po náhlom vysadení vysokých dávok antipsychotických liekov boli veľmi zriedkavo zaznamenané akútne abstinenčné príznaky zahŕňajúce nauzeu, vracanie, potenie a nespavosť (pozri časť 4.8). Môže sa tiež vyskytnúť návrat psychotických príznakov a bolo hlásené objavenie sa mimovoľných pohybov (ako napr. akatízia, dystónia a dyskinéza).


Prechod z iných antipsychotik


Odporúča sa, ak je to z medicínskeho hľadiska vhodné, pri začatí liečby Rispenom

predchádzajúcu liečbu postupne vysadzovať. Pri zmene liečby z depotných antipsychotík, ak je to medicínsky vhodné, sa odporúča začať liečbu Rispenom namiesto podania plánovanej injekcie. Potreba pokračovať v súčasnej liečbe antiparkinsonikami sa má opakovane prehodnocovať.


Rispen je dostupný v štyroch rôznych silách 1mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg.

Rispen 1mg tablety má deliacu ryhu na rozdelenie tablety na dve rovnaké polovice a umožňuje tak dávkovanie 0,5 mg.


* Ak je potrebné začať s dávkou 0,25 mg, je nutné použiť iný liek obsahujúci risperdón a umožňujúci dávkovanie 0,25 mg.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo niektorú z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Starší pacienti s demenciou


Celková mortalita


U starších pacientov s demenciu liečených atypickými antipsychotikami bola zvýšená mortalita v porovnaní s placebom v meta-analýze 17 kontrolovaných štúdií atypických antipsychotík, vrátane risperidónu. V placebom kontrolovaných štúdiách s liekom risperidónom u tejto populácie, bola mortalita 4,0 % u pacientov liečených risperidónom v porovnaní s 3,1 % pacientov, ktorí dostávali placebo. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 1,21 (0,7; 2,1). Priemerný vek (rozsah) pacientov, ktorí zomreli bol 86 rokov (v rozsahu 67 – 100).


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

Rispen nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Súčasné užívanie s furosemidom


V placebom kontrolovanej štúdiií s risperidónom u starších pacientov s demenciou bola súčasná liečba furosemidom a risperidónom spojená s vyššou mortalitou (7,3 %; priemerný vek 89 rokov, v rozsahu 75-97) v porovnaní s liečbou pacientov samotným risperidónom (3,1 %; priemerný vek 84 rokov, v rozsahu 70-96) alebo samotným furosemidom (4,1 %; priemerný vek 80 rokov, v rozsahu 67-90). Zvýšená mortalita u pacientov liečených súčasne furosemidom a risperidónom bola pozorovaná v dvoch zo štyroch klinických štúdií. Súčasné užívanie risperidónu a iných diuretík (najmä tiazidových diuretík užívaných v nízkych dávkach) sa nespájalo s podobnými zisteniami. Nezistili sa žiadne patofyziologické mechanizmy, ktoré by jasne vysvetľovali tento nález a nepozoroval sa žiadny zodpovedajúci mechanizmus vedúci k úmrtiu. Aj napriek tomu je potrebná opatrnosť a pred rozhodnutím, či danú kombináciu alebo súčasnú liečbu inými silnými diuretikami použiť, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu. U pacientov liečených inými diuretikami v kombinácii s risperidónom sa mortalita nezvýšila. Bez ohľadu na liečbu bola celkovým rizikovým faktorom mortality dehydratácia, preto je potrebné jej predísť u starších pacientov s demenciou.


Cerebrovaskulárne nežiaduce účinky (CVAE)


V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov s demenciou bola výrazne vyššia incidencia (približne 3-násobné zvýšenie) CVAE ako mozgová príhoda (vrátane úmrtí) a tranzitórny ischemický atak u pacientov s risperidónom v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (priemerný vek 85 rokov; v rozsahu 73 až 97). Spoločné údaje zo šiestich placebom kontrolovaných štúdií hlavne u starších pacientov (> 65 rokov) s demenciou preukázali, že CVAE (závažné a nezávažné, kombinované) sa vyskytli u 3,3 % (33/1009) pacientov liečených risperidónom a u 1,2 % (8/712) pacientov, ktorým bolo podávané placebo. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 2,96 (1,34; 7,50). Mechanizmus tohto rizika nie je známy. Nemožno vylúčiť zvýšené riziko u iných antipsychotík alebo v inej populácii pacientov. Risperidón sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi mozgovej príhody.


Riziko CVAE bolo výrazne vyššie u pacientov so zmiešaným alebo vaskulárnym typom demencie v porovnaní s demenciou Alzheimerovho typu. Preto sa pacienti s inými typmi demencie, okrem Alzheimerovej, nemajú liečiť risperidónom.


Lekárom sa odporúča posúdiť riziko a prínos liečby starších pacientov s demenciou risperidónom, pričom u jednotlivého pacienta treba brať do úvahy rizikové faktory mozgovej príhody. Pacienti/ošetrujúci personál majú byť poučení, aby ihneď hlásili príznaky potenciálnych CVAE, ako napríklad náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh a problémy s rečou alebo zrakom. Všetky možnosti liečby, vrátane vysadenia risperidónu, majú byť bezodkladne zvážené.


Risperidón sa má používať krátkodobo iba pri liečbe pretrvávajúcich prejavov agresivity

u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu ako doplnok

nefarmakologických prístupov, ktoré mali obmedzený alebo žiadny účinok a keď existuje možné riziko ohrozenia pre nich samotných alebo pre iných.


Pacienti sa majú pravidelne kontrolovať a potreba ďalšej liečby sa má prehodnocovať.


Riziko venózneho trombembolizmu (VTE)

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE).

Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Rispenom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Ortostatická hypotenzia


Vzhľadom na inhibičnú aktivitu risperidónu na alfa-receptoroch môže nastať (ortostatická) hypotenzia, najmä v úvodnom období titrovania dávky. V postmarketingovom sledovaní sa klinicky významná hypotenzia pozorovala pri súčasnom použití risperidónu a antihypertenzívnej liečby. Rispen sa má podávať uvážene pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením (napr. zlyhávanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému, dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie) a dávkovanie sa má postupne titrovať podľa odporučenia (pozri časť 4.2). Ak nastane hypotenzia, treba zvážiť zníženie dávky.


Tardívna dyskinéza/Extrapyramídové symptómy (TD/EPS)


Lieky s vlastnosťami antagonistov dopamínových receptorov sa spájali so vznikom tardívnej dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre. Nástup extrapyramídových príznakov je rizikovým faktorom pre tardívnu dyskinézu. Pokiaľ sa objavia známky a symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť prerušenie podávania všetkých liekov s antipsychotickým účinkom.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)


Pri liečbe antipsychotikami bol zaznamenaný neuroleptický malígny syndróm, charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou, poruchami vedomia a zvýšenými hladinami kreatínfosfokinázy. Ďalšími príznakmi môže byť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, treba ukončiť podávanie všetkých liekov s antipsychotickým účinkom vrátane lieku Rispen.


Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami


Lekári majú pri predpisovaní antipsychotík, vrátane risperidónu, posudzovať riziko a prínos u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo s demenciou s Lewyho telieskami. Parkinsonova choroba sa môže užívaním risperidónu zhoršiť. U oboch skupín môže byť zvýšené riziko neuroleptického malígneho syndrómu alebo zvýšenej citlivosti na antipsychotické lieky; títo pacienti boli vylúčení z klinických štúdií. Táto zvýšená citlivosť sa okrem extrapyramídových symptómov môže prejavovať aj zmätenosťou, otupenosťou, posturálnou nestabilitou s vysokým výskytom pádov.


Hyperglykémia


Počas liečby risperidónom sa veľmi zriedkavo vyskytla hyperglykémia alebo exacerbácia preexistujúceho diabetu. U diabetických pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi rozvoja diabetu mellitus sa preto odporúča vhodné klinické monitorovanie.


Hyperprolaktinémia


Štúdie na tkanivových kultúrach naznačujú, že u ľudí môže prolaktín stimulovať rast nádorových buniek v prsníkoch. Napriek tomu, že sa doteraz v klinických a epidemiologických štúdiách nepreukázala žiadna priama súvislosť s podávaním antipsychotík, u pacientov s príslušnou anamnézou, odporúča sa zvýšená opatrnosť. Risperidón sa má používať opatrne u pacientov s preexistujúcou hyperprolaktinémiou a u pacientov s možnými nádormi súvisiacimi s prolaktínom.


Predĺženie QT intervalu

V postmarketingovom sledovaní bolo predĺženie QT intervalu hlásené veľmi zriedkavo. Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má sa venovať zvýšená pozornosť, keď sa risperidón predpisuje pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze, bradykardiou alebo poruchami elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), pretože to môže zvýšiť riziko arytmogénnych účinkov pri súčasnom užívaní s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.


Záchvaty


Rispen sa má podávať uvážene pacientom s anamnézou epileptických záchvatov alebo inými stavmi, ktoré potenciálne znižujú záchvatový prah.


Priapizmus


Pri liečbe risperidónom sa môže vyskytnúť priapizmus vzhľadom na jeho účinok na inhibíciu alfa-adrenergných receptorov.


Regulácia telesnej teploty


Liekom s antipsychotickým účinkom sa pripisuje porucha schopnosti organizmu znížiť teplotu telesného jadra. Odporúča sa vhodná starostlivosť, ak sa risperidón predpisuje pacientom, ktorí sa ocitnú v situáciách vedúcich k zvýšeniu teploty telesného jadra, napr. nadmerné cvičenie, pobyt vo veľkých horúčavách, súčasná liečba s anticholinergným účinkom alebo dehydratácia.


Deti a dospievajúci


Skôr ako sa risperidón predpíše dieťaťu alebo dospievajúcemu s poruchou správania, musia sa

kompletne vyhodnotiť fyzické a sociálne príčiny agresívneho správania ako napríklad bolesť alebo neprimerané požiadavky prostredia.


U tejto populácie sa má starostlivo sledovať sedatívny účinok risperidónu z dôvodu možných dopadov na schopnosť učenia sa. Zmena času podávania risperidónu môže zlepšiť vplyv na utlmenie schopnosti detí a dospievajúcich udržať pozornosť.


Risperidón sa dával do súvislosti so strednými prírastkami telesnej hmotnosti a body mass indexu (BMI). Zmeny výšky v dlhodobých otvorených rozšírených štúdiách boli v rámci očakávaných, veku príslušných noriem. Vplyv dlhotrvajúcej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie a rast sa dostatočne neštudoval.


Vzhľadom na potenciálny vplyv hyperprolaktinémie na rast a sexuálne dospievanie u detí a dospievajúcich je nutné zvážiť pravidelné klinické zhodnotenie endokrinologického stavu, vrátane stanovenia výšky, hmotnosti, sexuálnej zrelosti, sledovaniu menštruácie a iných účinkov potenciálne spojených s prolaktínom.


Počas liečby risperidónom je tiež potrebné vykonávať pravidelné vyšetrenia extrapyramídových symptómov a iných pohybových porúch.


Špecifické odporúčania pre dávkovanie u detí a dospievajúcich sa uvádzajú v časti 4.2.


Pomocné látky


Filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami

galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tak ako pri ostatných antipsychotikách má byť zvýšená opatrnosť pri predpisovaní risperidónu spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, napr. antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, disopyramid, prokaínamid), antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol), tricyklické antidepresíva (t.j. amitriptylín), tetracyklické antidepresíva (t.j. maprotilin), niektoré antihistaminiká, ostatné antipsychotiká, niektoré antimalariká (t.j. chinín a meflochín) a s liekmi vyvolávajúcimi elektrolytovú nerovnováhu (hypokaliémia, hypomagneziémia), bradykardiu alebo s tými, ktoré inhibujú metabolizmus risperidónu v pečeni. Tento zoznam je indikatívny a nie je vyčerpávajúci.


Možný účinok Rispenuna iné lieky


Z dôvodu zvýšeného rizika sedácie sa má risperidón užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi látkami predovšetkým s alkoholom, opiátmi, antihistaminikami a benzodiazepínmi.


Risperidón môže antagonizovať účinok levodopy a ďalších agonistov dopamínu. Ak je táto kombinácia potrebná, najmä v konečnom štádiu Parkinsonovej choroby, má sa pre každú liečbu predpísať najnižšia účinná dávka.


Pri súčasnom užívaní risperidónu a antihypertenzívnej liečby sa v postmarketingovom sledovaní pozorovala klinicky významná hypotenzia.


Risperidón nepreukázal klinicky relevantný účinok na farmakokinetiku lítia, valproátu, digoxínu alebo topiramátu.


Možný účinok iných liekov na Rispen


Karbamazepín znižuje plazmatickú hladinu aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Podobný účinok sa pozoruje napr. s rifampicínom, fenytoínom a fenobarbitalom, ktoré tiež indukujú CYP 3A4 pečeňové enzýmy ako aj P-glykoproteín. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby karbamazepínom alebo inými induktormi CYP 3A4 pečeňových enzýmov/P-glykoproteínu (P-gp), má lekár dávkovanie risperidonu prehodnotiť.


Fluoxetín a paroxetín, inhibítory CYP 2D6, zvyšujú plazmatickú hladinu risperidónu, ale menej než hladinu aktívnej antipsychotickej frakcie. Predpokladá sa, že ďalšie inhibítory CYP 2D6, ako napríklad chinidín, môžu ovplyvňovať plazmatické koncentrácie risperidónu podobným spôsobom. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby fluoxetínom alebo paroxetínom, má lekár dávkovanie risperidonu prehodnotiť.


Verapamil, inhibítor CYP 3A4 a P-gp, zvyšuje plazmatickú hladinu risperidónu.


Galantamín a donepezil nevykazujú klinicky významný účinok na farmakokinetiku risperidónu a na účinnú antipsychotickú frakciu.


Fenotiazíny, tricyklické atidepresíva a niektoré beta-blokátory môžu zvyšovať plazmatickú hladinu risperidónu, nie však hladinu účinnej antipsychotickej frakcie. Amitriptylín neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu alebo antipsychoticky účinnú frakciu. Cimetidín a ranitidín zvyšujú biologickú dostupnosť risperidónu, ale u antipsychoticky účinnej frakcie iba okrajovo. Erytromycín, inhibítor CYP 3A4, neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu ani antipsychoticky účinnú frakciu.


Súčasné užívanie psychostimulancií (napr. metylfenidát) s risperidónom u detí a dospievajúcich nezmenilo farmakokinetiku a účinnosť risperidónu.


Pozri časť 4.4 vzťahujúcu sa na zvýšenú mortalitu u starších pacientov s demenciou pri súčasnom užívaní furosemidu.


Súčasné užívanie perorálneho risperidónu s paliperidónom sa neodporúča, pretože paliperidón je aktívnym metabolitom risperidónu a táto kombinácia môže viesť k aditívnej expozícii účinnej antipsychotickej frakcii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití risperidónu u gravidných žien. Risperidón nebol teratogénny v štúdiách na zvieratách, ale boli pozorované iné typy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto má byť Rispen užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak je potrebné liečbu počas gravidity ukončiť, nemá sa tak urobiť náhle.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík(vrátane Rispenu)počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.Laktácia


V štúdiách na zvieratách sa risperidón a 9-hydroxy-risperidón vylučovali do mlieka. Preukázalo sa, že risperidón a 9-hydroxy-risperidón sa tiež vylučujú v malých množstvách do ľudského materského mlieka. Nie sú dostupné údaje o nežiaducich reakciách u dojčených detí. Preto sa má zvážiť prínos dojčenia voči potenciálnemu riziku pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rispen môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje kvôli potenciálnemu vplyvu na nervový systém a zrak (pozri časť 4.8). Preto sa pacientom neodporúča viesť vozidlo a obsluhovať stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna vnímavosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (ADRs) (incidencia ≥ 10 %) sú: Parkinsonova choroba, bolesť hlavy a insomnia.


Nasledujú všetky ADRs, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a postmarketingovom sledovaní. Používajú sa nasledovné termíny a frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov z klinických štúdií).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Nežiaduce reakcie na liek podľa triedy orgánových systémov a závažnosti

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté zvýšenie hladiny prolaktínu v krvia, zvýšenie telesnejhmotnosti

Menej časté predĺženie QT intervalu na EKG, abnormálny elektrokardiogram, zvýšenie hladiny glukózy v krvi, zvýšenie hladiny transamináz, pokles počtu bielych krviniek, zvýšenie telesnej teploty, zvýšený počet eozinofilov, pokles hladiny hemoglobínu, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy v krvi

Zriedkavé pokles telesnej teploty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté tachykardia

Menej časté atrioventrikulárny blok, blokáda ramienka, atriálna fibrilácia, sínusová bradykardia, palpitácie


Poruchy krvi alymfatického systému

Menej časté anémia, trombocytopénia

Zriedkavé granulocytopénia

Neznáme agranulocytóza

Poruchy nervového systému

Veľmi časté parkinsonizmusb, bolesť hlavy

Časté akatíziab, závrat, tremorb, dystóniab, somnolencia, sedácia, letargia, dyskinézab

Menej časté nereagovanie na stimuly, strata vedomia, synkopa, znížená hladina vedomia, cerebrovaskulárna príhoda, tranzitórny ischemický atak, dyzartria, poruchy pozornosti, hypersomnia, posturálne závraty, poruchy rovnováhy, tardívna dyskinéza, poruchy reči, abnormálna koordinácia, hypoestézia

Zriedkavé neuroleptický malígny syndróm, diabetická kóma, cerebrovaskulárna porucha, cerebrálna ischémia, porucha pohyblivosti

Poruchy oka

Časté neostré videnie

Menej časté konjunktivitída, okulárna hyperémia, výtok z oka, opuch oka, suchosť oka, zvýšené slzenie, fotofóbia

Zriedkavé znížená zraková ostrosť, prevrátenie očí, glaukóm

Poruchy uchaalabyrintu

Menej časté bolesť ucha, tinnitus

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka amediastína

Časté dyspnoe, epistaxa, kašeľ, nazálna kongescia, faryngolaryngálna bolesť

Menej časté sipot, Aspiračná pneumónia, Pulmonárna kongescia, Porucha dýchania, šelest, kongescia dýchacej sústavy, dysfónia,

Zriedkavé spánkový apnoický syndróm, hyperventilácia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté vracanie, hnačka, zápcha, nauzea, bolesť brucha, dyspepsia, suchosť v ústach, brušný dyskomfort

Menej časté dysfágia, gastritída, inkontinencia stolice, fekalóm

Zriedkavé intestinálna obštrukcia, pankreatitída, opuch pery, cheilitída

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté enuréza

Menej časté dyzúria, inkontinencia moču, polakizúria

Poruchy kože apodkožného tkaniva

Časté vyrážka, erytém

Menej časté angioedém, kožné lézie, poruchy kože, pruritus, akné, zmena sfarbenia kože, alopécia, seboroická dermatitída, suchá koža, hyperkeratóza

Zriedkavé lupiny

Poruchy kostrovej asvalovej sústavy aspojivového tkaniva

Časté artralgia, bolesť chrbta, bolesť končatín

Menej časté svalová slabosť, myalgia, bolesť krku, opuch kĺbov, abnormálne držanie tela, strnulosť kĺbov, bolesť svalov a kostí na hrudi

Zriedkavé rabdomyolýza

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé nedostatočné vylučovanie antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté zvýšená chuť do jedla, znížená chuť do jedla

Menej časté anorexia, polydipsia

Veľmi zriedkavé diabetická ketoacidóza

Neznáme intoxikácia vodou

Infekcieanákazy

Časté pneumónia, chrípka, bronchitída, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močového traktu

Menej časté sinusitída, vírusová infekcia, infekcia ucha, tonzilitída, celulitída, zápal stredného ucha, infekcia oka, lokalizovaná infekcia, akarodermatóza, infekcia dýchacích ciest, cystitída, onychomykóza

Zriedkavé chronický zápal stredného ucha

Poruchy ciev

Menej časté hypotenzia, ortostatická hypotenzia, návaly horúčavy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté pyrexia, únava, periférny edém, asténia, bolesť na hrudi

Menej časté opuch tváre, poruchy chôdze, abnormálne pocity, pomalosť, ochorenie podobné chrípke, smäd, hrudný dyskomfort, zimnica

Zriedkavé generalizovaný edém, hypotermia, syndróm z vynechania lieku, periférny chlad

Poruchy imunitného systému

Menej časté hypersenzitivita

Zriedkavé hypersenzitivita na liek

Neznáme anafylaktická reakcia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé žltačka


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme: Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté amenorea, sexuálna dysfunkcia, erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie, galaktorea, gynekomastia, poruchy menštruácie, vaginálny výtok

Neznáme priapizmus

Psychicképoruchy

Veľmi časté insomnia


Časté úzkosť, nepokoj, poruchy spánku

Menej časté stav zmätenosti, mánia, pokles libida, apatia, nervozita

Zriedkavé anorgazmia, emočná otupenosť

aHyperprolaktinémia môže v niektorých prípadoch viesť ku gynekomastii, poruchám

menštruácie, amenorei, galaktorei.

bMôžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy: parkinsonizmus (hypersekrécia slín, muskuloskeletálna strnulosť, parkinsonizmus, slintanie, „cogwheel“ rigidita [fenomén ozubeného kolesa], bradykinéza, hypokinéza, maskovitý výraz tváre, svalová rigidita, akinéza, strnutie šije, svalová rigidita, parkinsonovská chôdza, a abnormálny glabelárny reflex), akatízia (akatízia, nepokoj, hyperkinéza a syndróm nepokojných nôh), tremor, dyskinéza (dyskinéza, fascikulácie, choreatetóza, atetóza a myoklonus), dystónia. Dystónia zahŕňa dystóniu, svalové kŕče, hypertóniu, tortikolis, samovoľné svalové kontrakcie, kontraktúru svalu, blefarospazmus, okulogýriu, paralýzu jazyka, kŕče tváre, laryngospazmus, myotóniu, opistotonus, orofaryngeálny spazmus, pleurototonus, kŕč jazyka a trizmus. Tremor zahŕňa tremor a parkinsonovský tremor v pokoji. Treba poznamenať, že sa zahŕňa širšie spektrum symptómov, ktoré nemajú nevyhnutne extrapyramídový pôvod.


Nasleduje zoznam ďalších ADRs súvisiacich s risperidónom, ktoré boli identifikované ako ADRs počas klinických štúdií skúmajúcich injekčnú formu risperidónu s predĺženým účinkom , ale neboli určené ako ADRs v klinických štúdiách s perorálnym risperidónom. Táto tabuľka nezahŕňa špecifické ADRs súvisiace s liekovou formou alebo injekčnou cestou podania .


Ďalšie hlásené nežiaduce reakcie na liek v injekčnej forme risperidónu s predĺženým účinkom, ale nie s perorálnym risperidónom, podľa triedy orgánových systémov

Laboratórne afunkčné vyšetrenia

pokles hmotnosti, zvýšenie GMT, zvýšená hladina hepatických enzýmov

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia

Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia

Poruchy nervového systému

parestézie, kŕčovitý záchvat

Poruchy oka

blefarospazmus

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť zubov, kŕč jazyka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

ekzém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť sedacieho svalu

Infekcie a nákazy

infekcia dolných dýchacích ciest, infekcia, gastroenteritída, subkutánny absces

Úrazy a otravy

pád

Poruchy ciev

hypertenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesť

Psychické poruchy

depresia


Účinky tejto triedy liekov

Tak ako pri iných antipsychotikách, v postmarketingovom sledovaní s risperidónom boli veľmi zriedkavo hlásené prípady predĺženia QT intervalu. Ďalšie súvisiace účinky na srdce hlásené s antipsychotikami, ktoré predlžujú QT interval zahŕňajú ventrikulárnu arytmiu, ventrikulárnu fibriláciu, ventrikulárnu tachykardiu, náhle úmrtie, zastavenie srdca a torsades de pointes.


Zvýšenie telesnej hmotnosti

Pomery dospelých pacientov so schizofréniou užívajúcich risperidón a placebo, ktorí splnili kritérium prírastku telesnej hmotnosti ≥ 7 %, boli porovnané v skupine 6- až 8- týždňových, placebom kontrolovaných štúdií. Ukázalo sa, že štatisticky významne vyššia incidencia nárastu hmotnosti bola u risperidónu (18 %) v porovnaní s placebom (9 %). V skupine placebom kontrolovaných 3-týždňových štúdií s dospelými pacientmi s akútnou mániou, bola incidencia nárastu hmotnosti o ≥ 7 % v závere porovnateľná v skupine s risperidónom (2,5 %) a placebom (2,4 %) a bola mierne vyššia v aktívne kontrolovanej skupine (3,5 %).


V dlhodobých štúdiách s detskou populáciou a dospievajúcimi s poruchami správania, bol priemerný nárast hmotnosti po 12-mesačnej liečbe 7,3 kg. Predpokladaný nárast hmotnosti normálneho dieťaťa medzi 5-12 rokom je 3 až 5 kilogramov ročne. U 12-16 ročných dievčat je tento stupeň priberania 3 až 5 kg ročne zachovaný, zatiaľ čo u chlapcov je prírastok približne 5 kg ročne.


Venózny trombembolizmus (VTE)

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu, vrátane prípadov pľúcneho embolizmu a hlbokej venóznej trombózy.

Frekvencia nežiaducich účinkov: neznáma.


Ďalšie informácie o osobitných skupinách pacientov


Nežiaduce reakcie na liek, ktoré boli hlásené vo vyššej miere u starších pacientov s demenciou alebo u pediatrických pacientov ako u dospelej populácii sú opísané nižšie:


Starší pacienti s demenciou

U starších pacientov s demenciou boli v klinických štúdiách hlásené nasledovné frekvencie

nežiaducich reakcií na liek: tranzitórny ischemický atak 1,4 % a cerebrovaskulárna príhoda 1,5 %. V tejto skupine pacientov boli tiež hlásené tieto nežiaduce reakcie na liek s frekvenciou ≥ 5 % a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou u iných skupín dospelých pacientov: infekcie močových ciest, periférny edém, letargia a kašeľ.


Pediatrickí pacienti

Nasledujúce nežiaduce reakcie na liek boli hlásené s frekvenciou ≥ 5 % u pediatrických pacientov (5 až 17 ročných) a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou v klinických štúdiách s dospelými: somnolencia/útlm, únava, bolesť hlavy, zvýšená chuť do jedla, vracanie, infekcia horných dýchacích ciest, upchatie nosa, bolesť brucha, závraty, kašeľ, pyrexia, tremor, diarea a enuréza.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Vo všeobecnosti, zaznamenané prejavy a príznaky vyplývajú zo zvýraznenia známych farmakologických účinkov risperidónu. Tie zahŕňajú ospalosť a útlm, tachykardiu, hypotenziu a extrapyramídové symptómy. Pri predávkovaní bolo hlásené predĺženie QT intervalu a kŕčovité záchvaty. V súvislosti so súčasným predávkovaním risperidónom a paroxetínom boli hlásené torsades de pointes.


V prípade akútneho predávkovania je nutné zvážiť možnosť požitia viacerých liekov.


Liečba

Zaistiť a udržiavať priechodné dýchacie cesty a zabezpečiť prívod kyslíka a ventiláciu. Treba zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívom v prípade, že bol liek užitý pred menej ako jednou hodinou. Okamžite sa má začať kardiovaskulárne monitorovanie zahŕňajúce trvalé elektrokardiografické monitorovanie kvôli možným arytmiám. Špecifické antidotum risperidónu nie je známe, preto sa majú zabezpečiť primerané podporné opatrenia. Hypotenzia a obehový kolaps sa liečia primeranými opatreniami ako sú infúzie a/alebo podanie sympatomimetických látok. Ak sa prejavia závažné extrapyramídové symptómy, má sa podať anticholinergný liek. Intenzívne lekárske sledovanie a monitorovanie sa má zabezpečiť až do úpravy stavu pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antipsychotiká,

ATC kód: N05AX08


Mechanizmus účinku

Risperidón je selektívny monoamínový antagonista so špecifickými vlastnosťami. Má vysokú afinitu k serotonínovým 5-HT2a dopamínovým D2receptorom. Risperidón sa viaže aj na alfa1-adrenergné receptory a s nižšou afinitou na H1-histamínové a alfa2-adrenergné receptory. Risperidón nemá afinitu k cholinergným receptorom. Aj keď je risperidón silný D2antagonista, čiže sa predpokladá, že zlepšuje pozitívne symptómy schizofrénie, spôsobuje menší útlm motorickej aktivity a znižuje indukciu katalepsie v porovnaní s klasickými antipsychotikami. Vyvážený centrálny serotonínový a dopamínový antagonistický účinok môže znižovať riziko výskytu extrapyramídových nežiaducich účinkov a rozširuje terapeutickú účinnosť aj na negatívne a afektívne symptómy schizofrénie.


Farmakodynamické účinky


Schizofrénia

Účinok risperidónu v krátkodobej liečbe schizofrénie bol potvrdený v štyroch štúdiách trvajúcich 4 až 8 týždňov s viac ako 2500 pacientmi, ktorí spĺňali kritériá DSM-IV pre schizofréniu. V 6-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich titráciu risperidónu až po dávky 10 mg/deň podávané dvakrát denne, bol risperidón lepší ako placebo na celkovom skóre škály BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). V 8-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej 4 stanovené dávky risperidónu (2, 6, 10 a 16 mg/deň, podávané dvakrát denne) všetky štyri skupiny s risperidónom boli lepšie ako placebo na celkovom skóre škály pozitívneho a negatívneho syndrómu (PANSS). V 8-týždňovej štúdii porovnávajúcej dávky, ktorá zahŕňala 5 stanovených dávok risperidónu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/deň podávané dvakrát denne), skupiny so 4, 8 a 16 mg risperidónu denne boli na celkovom skóre PANSS lepšie ako skupina s 1 mg risperidónu. V 4-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii porovnávajúcej dávky, ktorá zahŕňala dve stanovené dávky risperidónu (4 a 8 mg/deň podávané raz denne), boli skupiny s oboma dávkami risperidónu lepšie ako placebo vo viacerých parametroch PANSS, vrátane celkovej škály PANSS a parametra odpovede na liečbu (> 20 % zníženie celkového skóre PANSS). V dlhodobej štúdii s dospelými ambulantnými pacientmi, ktorí prevažne spĺňali kritériá DSM-IV pre schizofréniu a ktorých stav na antipsychotickej liečbe bol stabilný minimálne 4 týždne, boli randomizovaní na risperidón 2 až 8 mg/deň alebo haloperidol kvôli sledovaniu relapsu počas 1 až 2 rokov. U pacientov, ktorí užívali risperidón, bol čas do relapsu výraznejšie dlhší ako u pacientov, ktorí užívali haloperidol.


Manické epizódy v bipolárnej poruche

Účinnosť monoterapie risperidónom v akútnej liečbe manických epizód spojených s bipolárnou poruchou I sa dokázala v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách monoterapie u približne 820 pacientov, ktorí podľa kritérií DSM-IV trpeli bipolárnou poruchou I. V týchto troch štúdiách sa preukázalo, že risperidón v dávke 1 až 6 mg denne (dve štúdie s úvodnou dávkou 3 mg a jedna štúdia s úvodnou dávkou 2 mg) je výrazne lepší ako placebo vo vopred špecifikovanom primárnom koncovom bode, t.j. zmena celkového skóre YMRS (Young Mania Rating Scale) v 3. týždni oproti úvodnej hodnote. Výsledky sekundárnej účinnosti boli vo všeobecnosti v súlade s primárnymi výsledkami. Percento pacientov s poklesom celkového skóre YMRS o ≥ 50 % oproti báze bolo po troch týždňoch výrazne vyššie u risperidónu ako u placeba. Jedna zo štúdií zahŕňala rameno s haloperidolom a 9-týždňovú dvojito zaslepenú udržiavaciu fázu. Účinnosť bola zachovaná počas celého 9-týždňového obdobia s udržiavacou liečbou. Zmena oproti báze v celkovej YMRS preukázala nepretržité zlepšovanie a v 12. týždni bola porovnateľná medzi risperidónom a haloperidolom.


Účinnosť risperidónu, ako dodatku k stabilizátorom nálady v liečbe akútnej mánie, bola dokázaná v jednej z dvoch 3-týždňových, dvojito zaslepených štúdiách s približne 300 pacientmi, ktorí splnili kritériá DSM-IV pre bipolárnu poruchu I. V jednej 3-týždennej štúdii, bol risperidón 1 až 6 mg/deň (úvodná dávka 2 mg/deň), ako dodatok k lítiu alebo valproátu, lepší ako samotné lítium alebo valproát vo vopred špecifikovanom primárnom koncovom bode, t.j. zmena celkového skóre YMRS v 3. týždni oproti úvodnej hodnote. V druhej 3-týždňovej štúdii nebol risperidón 1 až 6 mg/deň (úvodná dávka 2 mg/deň) kombinovaný s lítiom, valproátom alebo karbamazepínom lepší v znížení celkového skóre YMRS ako samotné lítium, valproát alebo karbamazepín. Pravdepodobným vysvetlením zlyhania tejto štúdie bola indukcia klírensu risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu karbamazepínom, čo viedlo k zníženiu hladiny risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu pod terapeutickú hodnotu. Keď sa v post-hoc analýze vynechala skupina s karbamazepínom, risperidón kombinovaný s lítiom alebo valproátom bol v znížení celkového skóre YMRS lepší ako samotné lítium alebo valproát.


Pretrvávajúca agresivita u pacientov s demenciou

Účinnosť risperidónu v liečbe behaviorálnych a psychologických symptómov demencie (BPSD), vrátane porúch správania ako agresivita, agitácia, psychóza, čulosť a afektívnych porúch, bola dokázaná v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s 1150 staršími pacientmi so stredne závažnou až závažnou demenciou. Jedna štúdia sa uskutočnila so stanovenými dávkami risperidónu 0,5, 1 a 2 mg/deň. Dve štúdie boli s flexibilnými dávkami risperidónu v rozmedzí 0,5 až 4 mg/deň a 0,5 až 2 mg/deň. Risperidón preukázal u starších pacientov s demenciou štatisticky významnú a klinicky dôležitú účinnosť v liečbe agresivity a menšiu účinnosť v liečbe agitácie a psychózy (meranie podľa škály BEHAVE-AD [Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale] a CMAI [Cohen-Mansfield Agitation Inventory]). Liečebný účinok risperidónu nezávisel od skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) (a nadväzne od závažnosti demencie); od sedatívnych vlastností risperidónu; od prítomnosti resp. neprítomnosti psychózy a od typu demencie -Alzheimerova, vaskulárna alebo zmiešaná (pozri tiež časť 4.4).


Porucha správania

Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe narušeného správania bola dokázaná v dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s približne 240 pacientmi vo veku 5 až 12 rokov s diagnózou DBD (Disruptive Behaviour Disorders) podľa DSM-IV a hraničnou intelektuálnou funkčnosťou alebo miernou alebo strednou mentálnou retardáciou/poruchou učenia sa. V dvoch štúdiách bol risperidón v dávke 0,02 až 0,06 mg/kg/deň výrazne lepší ako placebo vo vopred špecifikovanom primárnom cieľovom ukazovateli, t.j. zmena v Škále problémov správania, súčasti N-CBRF (Conduct Problem subscale of the Nisonger-Child Behaviour Rating Form) v 6. týždni oproti východiskovej hodnote.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Risperidón sa metabolizuje na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako risperidón (pozri Biotransformácia a eliminácia).


Absorpcia

Risperidón sa úplne absorbuje po perorálnom podaní, pričom maximálnu plazmatickú koncentráciu dosahuje v priebehu 1 až 2 hodín. Absolútna perorálna biologická dostupnosť risperidónu je 70 % (CV=25 %). Relatívna perorálna biologická dostupnosť risperidónu z tabliet je 94 % (CV=10 %) v porovnaní s roztokom. Absorpcia nie je ovplyvnená jedlom, a preto sa môže risperidón podávať s jedlom alebo nalačno. Rovnovážna hladina risperidónu sa u väčšiny pacientov dosiahne v priebehu jedného dňa. Rovnovážna hladina 9-hydroxy-risperidónu sa dosiahne v priebehu 4 - 5 dní podávania.


Distribúcia

Risperidón je rýchlo distribuovaný. Distribučný objem je 1-2 l/kg. V plazme sa risperidón viaže na albumín a alfa1-kyslý glykoproteín. Podiel risperidónu viazaného na plazmatické proteíny predstavuje 90 %, u 9-hydroxy-risperidónu 77 %.


Biotransformácia a eliminácia

Risperidón sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P-450 CYP 2D6 na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako risperidón. Risperidón a 9-hydroxy-risperidón sú aktívnou antipsychotickou frakciou. CYP 2D6 je predmetom genetického polymorfizmu. Rýchli CYP 2D6 metabolizéri premieňajú risperidón na 9-hydroxy-risperidón rýchlo, zatiaľ čo pomalí CYP 2D6 metabolizéri ho premieňajú oveľa pomalšie. Aj keď majú rýchli metabolizéri nižšiu hladinu risperidónu a vyššiu hladinu 9-hydorxy-risperidónu ako pomalí metabolizéri, farmakokinetika kombinácie risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu (t.j. aktívnej antipsychotickej frakcie) po jednorazovom a opakovanom podaní je u rýchlych a pomalých metabolizérov CYP2D6 podobná.


Ďalšou metabolickou cestou risperidónu je N-dealkylácia. V štúdiách in vitro využívajúcich mikrozómy ľudskej pečene sa ukázalo, že risperidón v klinicky významných koncentráciách v podstate neinhibuje metabolizmus liekov, ktoré sú metabolizované izoenzýmami cytochrómu P450, vrátane CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 a CYP 3A5. Týždeň po podaní sa 70 % dávky vylúči močom a 14 % stolicou. Podiel močom vylúčeného risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu je 35-45 % podanej dávky. Zvyšok tvoria neaktívne metabolity. Polčas eliminácie risperidónu po perorálnom podaní psychotickým pacientom je približne 3 hodiny. Polčas eliminácie 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie je 24 hodín.


Lineárnosť

Plazmatické koncentrácie risperidónu sú pri terapeutickom dávkovaní úmerné dávke.


Starší pacienti, porucha funkcie pečene a obličiek

Štúdia s jednorazovou dávkou preukázala v priemere o 43 % vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie, o 38 % dlhší polčas eliminácie a zníženie klírensu o 30 % u starších pacientov. Vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie a znížený klírens aktívnej antipsychotickej frakcie v priemere o 60 % sa pozoroval u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou. Plazmatické koncentrácie risperidónu boli normálne u pacientov s nedostatočnosťou pečene, ale stredná hodnota voľnej frakcie risperidónu v plazme narástla približne o 35 %.


Pediatrickí pacienti

Farmakokinetika risperidónu, 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie u detí je podobná ako u dospelých.


Pohlavie, rasa a fajčenie

Pri analýze populačnej farmakokinetiky sa nepotvrdili žiadne zreteľné účinky pohlavia, rasy alebo fajčenia na farmakokinetiku risperidónu alebo účinnú antipsychotickú frakciu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách (sub)chronickej toxicity, v ktorých sa dávkovanie začalo u pohlavne nezrelých laboratórnych potkanov a psov, boli v závislosti na dávke prítomné účinky na samčie a samičie pohlavné ústroje a mliečne žľazy. Tieto účinky súviseli so zvýšenou hladinou prolaktínu spôsobenou blokádou dopamínového receptoru D2risperidónom. Štúdie na tkanivových kultúrach ďalej naznačujú, že rast buniek v ľudských tumoroch prsníka môže byť stimulovaný prolaktínom. U potkanov a králikov nebol risperidón teratogénny. V štúdii s risperidónom, v ktorej sa sledovala reprodukcia potkanov, sa pozorovali nežiaduce účinky na párenie rodičov a na pôrodnú hmotnosť a prežívanie mláďat. U potkanov bola vnútromaternicová expozícia risperidónu spojená s kognitívnym deficitom v dospelosti. Po podaní iných antagonistov dopamínu ťarchavým samiciam zvierat sa zistili nežiaduce účinky na učenie a motorický vývoj mláďat. V sérii testov sa nezistili žiadne genotoxické účinky risperidónu. V štúdiách skúmajúcich karcinogénne účinky po perorálnom podaní risperidónu potkanom a myšiam sa pozoroval zvýšený výskyt adenómov hypofýzy (u myší), adenómov endokrinného pankreasu (u potkanov) a adenómov prsnej žľazy (oba druhy laboratórnych zvierat). Tieto nádory môžu súvisieť s dlhotrvajúcou inhibíciou dopamínových D2receptorov a hyperprolaktinémiou. Význam týchto poznatkov z hľadiska rizika pre ľudí nie je známy. In vitro a in vivo modely na zvieratách ukazujú, že vysoké dávky risperidónu môžu spôsobiť predĺženie QT intervalu, čo bolo u pacientov spájané s teoreticky zvýšeným rizikom torsades de pointes.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Rispen 1: lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, maydis amylum pregelificatum, magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum E 171.


Rispen 2: lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, maydis amylum pregelificatum , magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum E 171, ferri oxidum flavum E 172, ferri oxidum rubrum.


Rispen 3: lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, maydis amylum pregelificatum, magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum E 171, ferri oxidum flavum E 172.


Rispen 4: lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, maydis amylum pregelificatum, magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum E 171, viride laccae E 104/132.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 20, 30, 50 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


RISPEN 1: 68/0254/03-S

RISPEN 2: 68/0255/03-S

RISPEN 3: 68/0256/03-S

RISPEN 4: 68/0257/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.7. 2003

Dátum predĺženia registrácie: 9.9.2008 – bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012

17RISPEN 4