+ ipil.sk

RISPERDAL CONSTA 50 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/01876; 2014/03742


Písomná informácia pre používateľa


Risperdal Consta 25 mg prášok a disperzné prostredie

na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


Risperdal Consta 37,5 mg prášok a disperzné prostredie

na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


Risperdal Consta 50 mg prášok a disperzné prostredie

na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


Risperidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Risperdal Consta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risperdal Consta

3. Ako užívaťRisperdal Consta

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Risperdal Consta

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Risperdal Consta a na čo sa používa


Risperdal Consta patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú „antipsychotiká“.


Risperdal Consta sa používa na udržanie liečby schizofrénie, ktorá sa prejavuje videním, počutím alebo vnímaním neexistujúcich vecí, vierou vo veci, ktoré nie sú pravdivé alebo nezvyčajnou podozrievavosťou alebo zmätenosťou.


Risperdal Consta je určený pre pacientov, ktorí sa v súčasnosti liečia perorálnymi (napr. tablety, kapsuly užívané ústami) antipsychotikami.


Risperdal Consta vám môže pomôcť zmierniť príznaky vášho ochorenia a zabrániť tomu, aby sa vrátili.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risperdal Consta


Neužívajte Risperdal Consta

 • ak ste alergický na risperidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

 • Ak ste nikdy nebrali žiadnu z foriem Risperdalu, mali by ste začať s perorálnym Risperdalom skôr, ako začnete liečbu Risperdalom Consta.


Predtým ako začnete užívať Risperdal Consta, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak:


 • Máte problémy so srdcom. Napr. nepravidelný srdcový rytmus, alebo ak ste náchylný na nízky krvný tlak alebo užívate lieky na tlak. Risperdal Consta môže spôsobiť nízky krvný tlak. Možno bude potrebné vašu dávku upraviť.

 • Viete o nejakých faktoroch, ktoré by u vás mohli vyvolať mozgovú príhodu, ako napríklad vysoký krvný tlak, srdcovocievne poruchy alebo problém s cievou v mozgu.

 • Vyskytli sa u vás samovoľné pohyby jazyka, úst a tváre

 • Vyskytol sa u vás stav, ktorého príznaky zahŕňajú vysokú teplotu, svalovú stuhnutosť, potenie alebo zníženú hladinu vedomia (tiež známy ako neuroleptický malígny syndróm)

 • Máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu.

 • Viete, že ste v minulosti mali nízke hladiny bielych krviniek (čo mohlo alebo nemuselo byť spôsobené inými liekmi)

 • Ste diabetik.

 • Máte epilepsiu.

 • Ste muž a niekedy sa u vás vyskytla predĺžená alebo bolestivá erekcia.

 • Máte ťažkosti s kontrolou telesnej teploty alebo prehriatím.

 • Máte poruchu funkcie obličiek.

 • Máte poruchu funkcie pečene.

 • Máte neprirodzene vysokú hladinu hormónu prolaktín v krvi alebo máte nádor, ktorý môže byť ovplyvnený prolaktínom.

 • U vás alebo niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Risperdal alebo Risperdal Consta.


Váš lekár bude možno sledovať počet vašich bielych krviniek, pretože sa v krvi pacientov užívajúcich Risperdal Consta veľmi zriedkavo pozoroval nebezpečne nízky počet niektorého typu bielych krviniek potrebných na boj s infekciami.


Risperdal Consta môže spôsobiť priberanie. Významné zvýšenie hmotnosti môže nepriaznivo ovplyvniť vaše zdravie. Váš lekár by mal pravidelne sledovať vašu telesnú hmotnosť.


Keďže sa u pacientov užívajúcich Risperdal pozoroval diabetes mellitus alebo zhoršenie pre-existujúceho diabetu mellitus, váš lekár by mal sledovať známky vysokej hladiny cukru v krvi. U pacientov s pre-existujúcim diabetom mellitus sa má sledovať hladina glukózy v krvi pravidelne.


Počas operácie oka z dôvodu zahmlenia šošovky (katarakta), zrenica (čierny krúžok v strede vášho oka) sa nemusí zväčšiť podľa potreby. Počas operácie môže tiež zmäknúť dúhovka (zafarbená časť oka), čo môže viesť k poškodeniu oka. Ak plánujete operáciu oka, uistite sa, že svojmu očnému lekárovi poviete, že užívate tento liek.


Starší ľudia s demenciou

Risperdal Consta nie je určený pre starších ľudí s demenciou.


Ak vy alebo váš ošetrovateľ spozoruje náhlu zmenu vo vašom mentálnom stave alebo náhle ochabnutie alebo znecitlivenie vašej tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane, alebo aj krátko trvajúcu nezrozumiteľnú reč, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť o príznaky mozgovej príhody.


Iné lieky a Risperdal Consta

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je obzvlášť dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich:

 • Lieky, ktoré pôsobia na váš mozog, napr. vám pomáhajú upokojiť sa (benzodiazepíny) alebo niektoré lieky na bolesť (opiáty), lieky na alergiu (niektoré antihistaminiká), pretože risperidón môže zvýšiť ich utlmujúci účinok.

 • Lieky, ktoré môžu zmeniť elektrickú činnosť vášho srdca, napr. lieky na maláriu, ťažkosti so srdcovým rytmom, alergie (antihistaminiká), niektoré antidepresíva alebo iné lieky na duševné ťažkosti

 • Lieky, ktoré spomaľujú rytmus srdca

 • Lieky, ktoré spôsobujú nízku hladinu draslíka v krvi (ako niektoré diuretiká)

 • Lieky na Parkinsonovu chorobu (ako napr. levodopa)

 • Lieky na liečbu zvýšeného tlaku krvi. Risperdal Consta môže znížiť tlak krvi

 • Odvodňovacie tablety (diuretiká) používané pri problémoch so srdcom alebo pri opúchaní častí tela kvôli nadmernému zadržiavaniu tekutín (napr. furosemid alebo chlorotiazid). Risperdal Consta užívaný samostatne alebo s furosemidom môže u starších ľudí s demenciou predstavovať zvýšené riziko mozgovej príhody alebo úmrtia.


Nasledujúce lieky môžu znížiť účinok risperidónu

 • Rifampicín (liek na liečbu niektorých infekcií)

 • Karbamazepín, fenytoín (lieky na epilepsiu)

 • Fenobarbital

Ak začnete alebo prestanete užívať takéto lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok risperidónu

 • Chinidín (používaný pri niektorých typoch ochorenia srdca)

 • Antidepresíva ako paroxetín, fluoxetíny, tricyklické antidepresíva

 • Lieky známe ako beta blokátory (používané na liečbu vysokého tlaku krvi)

 • Fenotiazíny (ako napríklad lieky používané na liečbu psychóz alebo na upokojenie)

 • Cimetidín, ranitidín (blokátory kyslosti žalúdka)

 • Itrakonazol a ketokonazol (lieky na liečbu mykotických infekcií)

 • Niektoré lieky používané na liečbu HIV/AIDS, ako napríklad ritonavir

 • Verapamil, liek používaný na liečbu vysokého tlaku krvi a/alebo neprirodzeného rytmu srdca.

 • Sertralín a fluvoxamín, lieky používané na liečbu depresie a iných psychických porúch.


Ak začnete alebo prestanete užívať takéto lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Risperdal Consta.


Risperdal Constaa jedlo, nápoje a alkohol

Keď užívate Risperdal Consta, nepite alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár rozhodne, či môžete liek užívať.

 • Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Risperdal Consta: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

 • Risperdal Consta môže zvýšiť hladinu hormónu nazývaného „prolaktín“, ktorý môže ovplyvniť plodnosť (pozri Možné vedľajšie účinky).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Risperdalom Consta sa môžu objaviť závraty, únava a problémy so zrakom. Neveďte vozidlo, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje, kým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Risperdal Consta obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


 1. Ako užívať Risperdal Consta


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Risperdal Consta sa podáva ako intramuskulárna injekcia buď do ramena alebo do sedacieho svalu každé dva týždne; podáva ju zdravotnícky pracovník. Injekcie sa majú podávať striedavo do pravej alebo do ľavej strany a nemajú sa podávať intravenózne (do žily).


Odporúčaná dávka je nasledovná:


Dospelí

Úvodná dávka

Ak bola vaša denná dávka perorálneho (napr. tablety) risperidónu 4 mg alebo menšia posledné dva týždne, vaša úvodná dávka má byť 25 mg Risperdalu Consta.

Ak bola vaša denná dávka perorálneho (napr. tablety) risperidónu vyššia ako 4 mg posledné dva týždne, môžete ako úvodnú dávku dostávať 37,5 mg Risperdalu Consta.


Ak ste v súčasnosti liečení inými perorálnymi antipsychotikami ako risperidón, vaša úvodná dávka Risperdalu Consta bude závisieť od vašej súčasnej liečby. Váš lekár vyberie 25 mg alebo 37,5 mg Risperdalu Consta.


Váš lekár určí, aká dávka Risperdalu Consta je pre vás vhodná.


Udržiavacia dávka

 • Zvyčajná dávka je 25 mg každé dva týždne vo forme injekcie.

 • Môže byť tiež potrebná vyššia dávka 37,5 alebo 50 mg. Váš lekár určí, aká dávka Risperdalu Consta je pre vás vhodná.

 • Váš lekár vám môže na prvé tri týždne po vašej prvej injekcii predpísať perorálny Risperdal.


Ak vám bolo podané viac Risperdalu Consta, ako malo byť

 • Ľudia, ktorým bolo podané viac Risperdalu Consta, ako malo byť, pociťovali nasledujúce príznaky: ospanlivosť, únava, neprirodzené pohyby tela, problémy so státím a chôdzou, závraty kvôli nízkemu krvnému tlaku a neprirodzené búšenie srdca. Boli hlásené prípady neprirodzeného elektrického vedenia v srdci a kŕčovité záchvaty.

 • Ihneď navštívte lekára.


Ak prestanete užívaťRisperdal Consta

Účinky lieku vymiznú. Neprestaňte užívať tento liek, kým vám to nepovie lekár, pretože vaše symptómy sa môžu vrátiť. Určite nevynechajte vašu návštevu u lekára každé dva týždne, keď máte naplánované podanie vašej injekcie. Ak nemôžete dodržať vašu návštevu u lekára, určite ihneď kontaktujte svojho lekára a dohodnite si iný termín, kedy môžete prísť na injekciu. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich

Risperdal Consta nie je určený ľuďom mladším ako 18 rokov.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď informujte svojho lekára, ak:


 • sa u vás vyskytnú krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré môžu krvnými cievami putovať až do pľúc a spôsobiť bolesť v hrudi a problém s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • máte demenciu a vyskytne sa u vás náhla zmena psychického stavu alebo náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane, alebo zle zrozumiteľná reč, hoci iba na krátky čas. Toto môžu byť príznaky mozgovej príhody.

 • sa u vás vyskytne horúčka, svalová stuhnutosť, potenie alebo znížená hladina vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

 • ste muž a niekedy sa u vás vyskytla predĺžená alebo bolestivá erekcia. Nazýva sa to priapizmus. Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

 • sa u vás vyskytnú samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst a tváre. Môže byť potrebné prerušenie liečby risperidónom.

 • sa u vás vyskytne závažná alergická reakcia charakterizovaná horúčkou, opuchom úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavičnosťou, svrbením, kožnou vyrážkou alebo poklesom krvného tlaku. Aj keď ste predtým tolerovali risperidón užívaný cez ústa, zriedkavo sa po podaní injekcie Risperdalu Consta vyskytujú alergické reakcie. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne vyrážka, opuch hrdla, svrbenie alebo ťažkosti s dýchaním, pretože to môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie.


Môžu sa objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • bežné príznaky nádchy,

 • ťažkosti so zaspávaním alebo so spánkom,

 • depresia, úzkosť,

 • parkinsonizmus: Tento stav môže zahŕňať: pomalý alebo zhoršený pohyb, pocit stuhnutia alebo napnutia svalov (čo spôsobuje, že sú vaše pohyby trhavé) a niekedy dokonca pocit, že ste "zamrzli" a potom sa následne opäť mohli pohnúť. Ďalšie známky parkinsonizmu zahŕňajú pomalú šúchavú chôdzu, trasenie v stave pokoja, zvýšené slinenie a/alebo slintanie a stratu výrazu tváre,

 • bolesť hlavy.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • pneumónia, infekcia hrudníka (bronchitída), infekcia dutín,

 • infekcia močového traktu, pocit ako pri chrípke,

 • anémia,

 • Risperdal Consta môže zvýšiť hladinu hormónu nazývaného „prolaktín”, čo sa zistí v krvných testoch (môže ale nemusí spôsobiť príznaky). Keď sa vyskytnú príznaky vysokej hladiny prolaktínu, môžu u mužov zahŕňať opuch prsníkov, problém dosiahnuť alebo udržať erekciu alebo iné sexuálne poruchy. U žien môžu zahŕňať nepríjemný pocit v prsníkoch, výtok mlieka z prsníkov, vynechanie menštruácie alebo iné problémy s menštruačným cyklom,

 • vysoká hladina cukru, zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšená chuť do jedla, strata telesnej hmotnosti, znížená chuť do jedla,

 • porucha spánku, podráždenosť, znížená sexuálna túžba, nervozita, pocit ospalosti alebo strata ostražitosti,

 • dystónia. Tento stav zahŕňa pomalé alebo nepretržité samovoľné svalové kontrakcie. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela (a môže spôsobiť neprirodzený postoj), dystónia sa často týka svalov tváre, vrátane neprirodzených pohybov očí, úst, jazyka alebo čeľuste.

 • točenie hlavy,

 • dyskinéza: tento stav predstavuje samovoľné pohyby svalov a môže zahŕňať opakujúce sa, kŕčovité alebo krútivé pohyby, alebo šklbanie,

 • tremor (trasenie),

 • zahmlený zrak,

 • rýchly tlkot srdca,

 • nízky krvný tlak, bolesť na hrudi, vysoký krvný tlak,

 • dýchavičnosť, bolesť hrdla, kašeľ, upchatý nos,

 • bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, vracanie, nutkanie na vracanie, infekcia žalúdka alebo čriev, zápcha, hnačka, porucha trávenia, sucho v ústach, bolesť zubov,

 • vyrážky,

 • svalové kŕče, bolesť kostí alebo svalov, bolesť chrbta, bolesť kĺbov,

 • inkontinencia (nedostatočná kontrola) moču,

 • problémy s erekciou,

 • strata menštruácie,

 • výtok mlieka z prsníkov,

 • opuch tela, rúk alebo nôh, horúčka, slabosť, únava (vyčerpanosť),

 • bolesť,

 • reakcia v mieste podania, vrátane svrbenia, bolesti alebo opuchu,

 • zvýšená hladina pečeňových transamináz vo vašej krvi, zvýšená hladina GMT (pečeňový enzým nazývaný gamaglutamyltransferáza) vo vašej krvi,

 • pád.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • infekcia dýchacích ciest, infekcia močového mechúra, infekcia ucha,

 • infekcia oka, tonzilitída, plesňová infekcia nechtov, infekcia kože,

 • infekcia, infekcia týkajúca sa jednej časti kože alebo časti tela, vírusová infekcia, zápal kože spôsobený roztočmi, podkožný vred,

 • znížený počet bielych krviniek, znížený počet krvných doštičiek (krvné doštičky vám pomáhajú zastaviť krvácanie), znížený počet červených krviniek,

 • alergická reakcia,

 • cukor v moči, cukrovka alebo zhoršenie cukrovky,

 • strata chuti do jedla, čo môže vyústiť do podvýživy a nízkej telesnej hmotnosti,

 • vysoká hladina triglyceridov (tuku) v krvi, zvýšená hladina cholesterolu v krvi,

 • povznesená nálada (mánia), zmätenosť, neschopnosť dosiahnuť orgazmus, nervozita, nočné mory,

 • tardívna dyskinéza (šklbavé alebo trhavé pohyby tváre, jazyka alebo iných častí tela, ktoré neviete ovládať). Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak zaznamenáte samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst alebo tváre. Môže byť potrebné ukončenie liečby Risperdalom Consta.

 • náhle prerušenie prívodu krvi do mozgu (mozgová príhoda alebo „malá” mozgová príhoda),

 • strata vedomia, kŕč (záchvaty), odpadávanie,

 • nepokojné nutkanie na pohybovanie časťami vášho tela, porucha rovnováhy, neprirodzená koordinácia, točenie hlavy po postavení sa, porucha pozornosti, problémy s rečou, strata chuti alebo neprirodzená chuť, znížená citlivosť kože na bolesť a dotyk, pocit pálenia, pichania alebo znecitlivenia kože,

 • infekcia oka alebo “ružové oko”, suché oko, zvýšené slzenie, sčervenanie očí,

 • pocit točenia sa (vertigo), zvonenie v ušiach, bolesť ucha,

 • atriálna fibrilácia (neprirodzený tlkot srdca), prerušenie vedenia medzi hornou a dolnou časťou srdca, neprirodzené elektrické vedenie v srdci, predĺženie QT intervalu vášho srdca, pomalý tlkot srdca, neprirodzený záznam aktivity srdca (elektrokardiogram alebo EKG), pocit trepotania alebo búšenia v hrudi (palpitácie),

 • nízky tlak krvi po postavení sa (následne niektorí ľudia užívajúci Risperdal Consta sa môžu cítiť na omdlenie, mať závrat alebo môžu stratiť vedomie, keď sa náhle postavia alebo posadia),

 • rýchle, plytké dýchanie, upchanie dýchacích ciest, sipot, krvácanie z nosa,

 • inkontinencia stolice, ťažkosti s prehĺtaním, nadmerná plynatosť,

 • svrbenie, vypadávanie vlasov, ekzém, suchá koža, červená koža, zmena sfarbenia kože, akné, šupinatá svrbiaca koža na temene hlavy,

 • zvýšenie CPK (kreatín fosfokinázy) vo vašej krvi, enzýmu, ktorý je niekedy vylučovaný pri rozpadnutí svalovej hmoty,

 • stuhnutie kĺbov, opuch kĺbov, svalová slabosť, bolesť krku,

 • časté močenie, neschopnosť močiť, bolesť pri močení,

 • porucha ejakulácie, oddialenie menštruácie, vynechanie menštruácie alebo iné problémy s cyklom (u žien), zväčšenie prsníkov u mužov, sexuálna dysfunkcia, bolesť prsníkov, nepríjemný pocit v prsníkoch, vaginálny výtok,

 • opuch tváre, úst, očí alebo pier,

 • triaška, zvýšenie telesnej teploty,

 • zmena spôsobu chôdze,

 • pocit smädu, pocit nepohody, nepohodlie na hrudi, cítiť sa „na nič",

 • stvrdnutie kože,

 • zvýšená hladina pečeňových enzýmov vo vašej krvi,

 • bolesť pri podávaní.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • znížený počet typu bielych krviniek, ktoré vám pomáhajú chrániť sa pred infekciami,

 • neprimerané vylučovanie hormónov, ktoré kontrolujú objem moču,

 • nízka hladina cukru v krvi,

 • nadmerné pitie vody,

 • nedostatok emócií,

 • neuroleptický malígny syndróm (zmätenosť, zníženie alebo strata vedomia, vysoká horúčka a závažné stuhnutie svalov),

 • nízka hladina vedomia,

 • trasenie hlavy,

 • problémy s pohybom očí, prevracanie očí, zvýšená citlivosť očí na svetlo,

 • problémy s očami počas operácie sivého zákalu. Ak užívate alebo ste užívali Risperdal Consta, počas operácie sivého zákalu sa môže vyskytnúť stav nazývaný peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky. V prípade, že potrebujete operáciu sivého zákalu, určite povedzte svojmu očnému lekárovi, že užívate alebo ste užívali tento liek,

 • nepravidelný tlkot srdca,

 • nebezpečne nízky počet istého typu bielych krviniek v krvi, potrebných na boj s infekciami, zvýšený počet eozinofilov (druh bielych krviniek) vo vašej krvi, krvné zrazeniny v nohách, krvné zrazeniny v pľúcach,

 • ťažkosti s dýchaním počas spánku (spánkové apnoe),

 • pneumónia spôsobená vdýchnutím jedla, prekrvenie pľúc, praskavý zvuk v pľúcach, hlasová porucha, porucha dýchacích ciest,

 • zápal pankreasu, nepriechodnosť čriev,

 • veľmi tvrdá stolica,

 • vyrážka na koži súvisiaca s liekom,

 • urtikária (alebo „žihľavka”), zhrubnutie kože, lupiny, porucha kože, kožné lézie,

 • rozpadnutie svalových vlákien a bolesť svalov (rabdomyolýza),

 • neprirodzený postoj,

 • zväčšenie prsníkov, výtok z prsníkov,

 • pokles telesnej teploty, pocit nepohody,

 • zožltnutie kože a očí (žltačka),

 • závažná alergická reakcia charakterizovaná horúčkou, opuchom úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavičnosťou, svrbením kože, kožnou vyrážkou a niekedy poklesom krvného tlaku,

 • nebezpečne nadmerný príjem vody,

 • zvýšená hladina inzulínu (hormón, ktorý kontroluje hladiny cukru v krvi) vo vašej krvi,

 • problémy s krvnými cievami v mozgu,

 • nereagovanie na podnety,

 • kóma z dôvodu nekontrolovanej cukrovky,

 • náhla strata zraku alebo slepota,

 • glaukóm (zvýšený tlak v očných bulvách), chrasty vznikajúce na okraji očného viečka,

 • nával horúčavy, opuch jazyka,

 • popraskané pery,

 • priapizmus (predĺžená erekcia, ktorá môže vyžadovať chirurgický zákrok),

 • zväčšenie žliaz vo vašich prsníkoch,

 • zvýšenie telesnej teploty, chlad v rukách a nohách,

 • príznaky z vysadenia lieku.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • život ohrozujúce komplikácie spojené s neliečenou cukrovkou,

 • závažná alergická reakcia s opuchom, ktorý môže postihnúť hrdlo a viesť k problémom s dýchaním.

 • nedostatočný pohyb črevných svalov, čo spôsobuje zápchu.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované pri použití iného lieku nazývaného paliperidón, ktorý je veľmi podobný risperidónu, takže tieto možno tiež očakávať pri používaní Risperdalu Consta: rýchly tlkot srdca po postavení sa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Risperdal Consta


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Celé balenie sa má uchovávať v chladničke (2 – 8 °C). Ak chladnička nie je k dispozícii, balenie sa môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) maximálne 7 dní pred jeho podaním. Použite do 6 hodín po nariedení (ak sa uchováva pri teplote 25 °C alebo nižšej).


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Risperdal Consta obsahuje


Liečivo je risperidón.

Každý Risperdal Consta prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním obsahuje buď 25 mg, 37,5 mg alebo 50 mg risperidónu.


Ďalšie zložky sú:

Prášok na injekčnú suspenziu

[poly-(d,l-laktid-ko-glykolid)]


Rozpúšťadlo (roztok)


Polysorbát 20, sodná soľ karmelózy, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, bezvodá kyselina citrónová, chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Risperdal Consta a obsah balenia


 • Jedna malá liekovka obsahujúca prášok na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním (prášok obsahuje liečivo, risperidón). Jedna naplnená injekčná striekačka obsahujúca 2 ml čírej, bezfarebnej tekutiny, ktorá sa má pridať k prášku na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.

 • Jeden West-Medimop Vial Adapter® - pomôcka na rekonštitúciu lieku (ďalej adaptér liekovky)

 • Dve Terumo SurGuard®3 ihly na intramuskulárnu aplikáciu (21G UTW 1-palcová (0,8 mm x 25 mm) bezpečnostná ihla s ochranným krytom ihly na podanie do deltoidnej oblasti a 20G TW 2-palcová (0,9 mm x 51 mm) bezpečnostná ihla s ochranným krytom ihly na podanie do gluteálnej oblasti).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: RISPERDAL® CONSTA®

Belgicko: RISPERDALCONSTA

Bulharsko: РИСПОЛЕПТ КОНСТА™

Cyprus: RISPERDAL® CONSTA®

Česká republika: RISPERDAL®CONSTA®

Dánsko: RISPERDALCONSTA

Estónsko: RISPOLEPTCONSTA

Fínsko: RISPERDALCONSTA

Francúzsko: RISPERDALCONSTALP

Nemecko: RISPERDAL CONSTA 25 mg, 37,5 mg, 50 mg

Grécko: RISPERDALCONSTA

Maďarsko: RISPERDAL CONSTA

Island: RISPERDALCONSTA

Írsko: RISPERDALCONSTA

Taliansko: RISPERDAL

Litva: RISPOLEPTCONSTA

Lotyšsko: RISPOLEPTCONSTA

Lichtenštajnsko: RISPERDALCONSTA

Luxembursko: RISPERDALCONSTA

Malta: RISPERDALCONSTA

Holandsko: RISPERDALCONSTA

Nórsko: RISPERDALCONSTA

Poľsko: RISPOLEPTCONSTA

Portugalsko: RISPERDALCONSTA

Rumunsko: RISPOLEPT CONSTA

Slovensko: RISPERDALCONSTA

Slovinsko: RISPERDAL CONSTA®

Španielsko: RISPERDAL®CONSTA

Švédsko: RISPERDALCONSTA

Veľká Británia: RISPERDALCONSTA


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


DôLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL


Dôležitá informácia

Straight Connector 3

RISPERDAL CONSTA si vyžaduje, aby ste venovali zvýšenú pozornosť tomuto postupnému návodu na použitie, pre zaručenie úspešného podania.


Použite pribalené komponenty

Komponenty tohto balenia na dávkovanie sú navrhnuté špeciálne na použitie s liekom RISPERDAL CONSTA. RISPERDAL CONSTA sa musí riediť len s rozpúšťadlom, ktoré je súčasťou balenia.


Nenahrádzajte ŽIADNE komponenty balenia.


Neuchovávajte suspenziu po rozpustení

Po zriedení podajte dávku čím skôr, aby sa predišlo usadzovaniu.


Správne dávkovanie

Musí sa podať celý obsah liekovky, aby sa zabezpečilo podanie požadovanej dávky RISPERDALU CONSTA.


Rounded Rectangle 10


Nepoužívajte opakovane. Aby zdravotné pomôcky fungovali správne, vyžadujú presne stanovené vlastnosti materiálu. Tieto vlastnosti boli overené iba pre jednorazové použitie. Akýkoľvek pokus o ošetrenie pomôcky pre následné opakované použitie môže nežiaducim spôsobom ovplyvniť celistvosť pomôcky alebo viesť k zhoršeniu jej funkčnosti.


Obsah balenia
Krok 1


Pripojenie komponentovBalenie vyberte


Pripojte adaptér liekovky na liekovku

Straight Connector 13

MoRUZ6No5w8M/Pb/C8/DofgvG8Rtn38wHt7RfhUsnTCQ3iu6WVkMYtuMS4wiBglfzLYW0KxHAFsnFuimyLSwrGJuUngtq/qV2zn43t37eau2fd/S3yRsmjI2efzNoDFWvqYwlLFjLjfSENUakVHIiIm+7dwE2ebwB9uyi61fRy8hPwFmRhs1gXngsISZITGMB1KDm+G8l4y1UXSrfclatdaQPR8e+6/tH/5V/8AsKf4Gx/AbPG+be5eCfOxs0TlT3L8PqRUhv073Ma/FY1V5G83TZyqxrk5Wo7fcF9OKgD4N91zUc04WSsMrj2FReIwtgkIo8toaxjY2e8UNGXBLCRVFgWkZLUVF3uVGta5Ht3mHxCNYwm1LEEjDg/QTwRkxG084jhbqWLB7SCfEkbkzkWAb8TJjh4MJunvwOpINcONELF+jKqhSsn2fIZnSshc1E5uaic7OnZE5BQEvwWoFF/U8M4J/wAeqo1H2AkePvQmYu0COXv7WbOhdzYoNvBiXJIywWoZHvvIhjx9sDHj9oBkzWSpc6l3NmnWs2Js61VZQgsxleHHiNRqb1RHJPShT5pJwmaqaJkFwHPiKip6auRuPPEjx94EzF2ga7NQtZs6N5NmiFS4zZ0ZMZTgsxg8Mfm4ccnqAyMWmKGXUrEPILoObGua9PE5yNa+2BZj9oBUzWiZc6t3NmnW02Js9zYyhBbjK4OPEY1vsE1oU6EDwhLBfkx5E/qxeA9vNXjJ0MC7KaH2pJookluwYsW/klXnuyc0WabIqUOPLyOKESNvLF8HdjZ3Y2d2NndjZMSM+Cl4PBlFnrJgLGI6P1ZThYMl2gFZmrWBGdrbk4ygi4xVocWIiIm+8VFn7sbO7Gzuxs7sbO7GzRRM0UTNFEzRRM0UTKP6dxdc5klbbNL9Bz2sSW3Bix+0LVXurknNKNIyKjEZkYsEPhtGIRb6KJmiiZoomaKJmiifFV/TYbjq5pGV9s5H+KUmCHJb4KPFvCZs5bonG0avWKoCixsbI08kn17SeIX6b7eYDGYwSwmrpWuR7d/HhktkHDkm0I6ZqVoRnY2hOR0I6ZEALDn28yuRqT3AkOOtjCMBDnaT4p39pdoqKm8geMmOOYmllfdgsa7aBXr1bonNGInyKlDjyOCGH0HyMjbPdiRYtlYE4lbOQsNZBFiRtTyGQNIaIS+umReKb52I+CkGgmHRqNT0JJ4oUmvR2YptmVjat8roa+KLEjannVOZChWzMDLeDLvd/HZ/+x5pioIMlvokV09oXkdSjliCjixI2p6bm8yFitnYCY8SXfQ/y8cxww+SXqKqutC8iqY+MQjI0SNqeu5vMhYjSGAHPgk3U3yN8E9kIPj7x8iqyxLyKqhTIxkYiRtT23t5kMEaSyvOdG/Kz5W/wKqIk9sHBjrkifFGNKyGsgZjIOCJG1PfezmwwNCG157uYH5X+Oc1iT3IkOOtTSc7IkhYa6BmNhxI2p+jezmwwNCGimOEOdYWJWadLMsIMEeJEuJG1P08jOOdFrnpEuJG1P8AwB//xAAhEQABAwQCAwEAAAAAAAAAAAABAAIRAxAxQBJBEyFQgP/aAAgBAwEBPwH5HiciIzrBESn049jVLwEHA4s9sHUpiSZWKlqw1ILTITWmeRtVxqBxi9Y9azncQiZ1OQhOqjpEz+L/AP/EACURAAICAQMDBAMAAAAAAAAAAAECAAMRBCFABRATEiIxQRRQgP/aAAgBAgEBPwH9R+fVnBiWK+6nimOctEdkOVmk1vk9r/PEMr01lu6iW0vUcOIDjcTS3eWvPDM1rGqpUSMfJovU3126Y/uK8MzyVaiv0OcETUXVrUKa9+3Typs2HEaisvg/ZMZSPnt0yrCl+GYzHMzNPQ1zYERAi+kcMxqLCxCiU9Odt32lVS1jC/xf/8QAPhAAAQICBQcICgEEAwAAAAAAAQACAxEEEiEiURMgMUFCYXEjMEBScoGRkhAUMjM0UGKhscFzJGCC0QWAk//aAAgBAQAGPwL++JxogapQIRdvdYrrms7LVPKRu4KeUjd4V5zX9pqlHgkb2qcKIHbvkhc4yA1lGHRP/Q/pZR05Hbepvm871dY0cAnuGkCahvOlzQVfY13EK5OGdyrtmQNpmpCHSrR10HMILTrHyExHmTRpKycMHJzutGtB8a8/DUMxzcRJMYdloGYXwbsT7FVHg1J3mFNiQzNp+QZGF7ppsltFV3+8OndzdZtkUaCslF92TJww6fkmG/E/C9YcOypc56ywdpGA834ejh04huitUamtboAkPTMmxVYLDE36ArYDJcUQ0FrxpaUYkQyC5OCJfUqsZlTfqzC12goT2XSdw6bGiaw1F/UGa6IRWadDNQUV2RYwtbMECVqh1cDPwRh7LLE0xIbXvcJmsE2JCEmu1Kq42sMu7MZE6wUF+uUj0yXWcAnuxdmxMhWymqqp0oRqv1WhGExhZGOtxnNRp9cocE3tqP3ZjHYOTm9V/TIf8n6KLqjnX9DQperUjyekxIjqrRrRbWyZnZW1qJlHtkWmyelQKumuE52y+0Jl4V2iTgmQWGdW0yRedLz9vSRkI3lRNVzbwsco3b6ZPqvBTm4OzDDiNrNOkKdHiCWD1bkx/kq5NeLjgqj+44K45rhxkq1IcJdVqkNGYBi5Pdi/pkZmurNPZ1hPNa+LOTjKxVXV22TBc2wp0Joe14E5PbJOjvfEiNDpTItTRfk7Q6VmdDh4CagjWRW6acGOmOCBBszKP/MFQOJQ/gUX+T9qj9tv4ToTXX26RmTKkNt32QA0DpopLRayx3BZBxtbo4Zl5oPFAloJGgqtVFbGSq1G1cJKRaCEXBomdeZkGm8/TwTqU8abGdOLXCYKDmTqzmxywOsYc3Wdp1DFTdo0vdggxok0WAdPMKILMcF+HanBS0P1tVnpLjoCDm6DaMy21+pqx/DQhDh95x+QmHFbWaVlIM3wxrGkKrGFcY61ZEE8DYfREt2SoPYH49F+IJ4BVYAqDrHSspFmyGdo6SsnCbIfn5JMtqP6zVOE5sQeBXsx2jdoXtu72r2z3NXsx3D7LlXNhjxKDqtd/Wd/fMyQFepEPxVjnO4NUoNGe/vXJUKrxCvRWw+9V4dKyhwLv9qrTaKRvFisihpwdZ0+/FY3i5e/B7NquMiO+y5CguPiVdhNh9y5Wm1eBU41Ke88Fa1z+05XaPD8FIADMkRML3eTOLLFOh0qY6psUqZRTLrCxe8qHB9imDMdEtICvUiH4qx7n8GqUGjPcuSoVXi0q9EbDHELl6cTwmVfiRHL3APaM1chMbwbz1qthVTiyxVqFSj2SpUui1m9YK1+TOD1NpBG7my5xkBrVscHharjIju5chQXHxKuwWw+4ftcrTKvArlqU9yta5/Fyu0eH3iautA4dIJiQmtPWFirUX/kpHqz/wBKUUNijwKZElKsJ8zSB9BTaTEgCLBnIgoRKNDhgbm2jpc4kRreJXvC/shSotEc7itUEeCnSqY533VrC8/UVCZDhtZN+oJjcBLN+IheYL4iF5gviIXmC+IheYKI3LwrWke0ojHCYr6F6zQySzaYptsePaZ0blI7BumuTa+J3SX9PQ5DE2rlaTkxgD/pTjRnxD4K7Aae1apASGZRGHRO1fEQvMF8RC8wXxELzBfEQvMF8RC8wW35lt+ZbfmW35lt+KpDMHej1mhGrEFtULJRbkcasegTc4AbyrY4d2bVKj0Z7zvVyCIQ4S/K/qaYeAtV6vE4lcnBY3u5mjwTolatvxW35lt+ZbfmW35s6ls3/v05SFcjDXivVadciCwOOvm+UisbxKuudEP0hSotDJ3m1Xoggt8FOkUp7zuXuqx+ozUmNDeA53sN/XN0huIzL1j9Tl6tTZmHsvQc0zB0HNvx2cBapQocSIfBchRagxIXL0uqMAVOI98Q+CuQGd4nz83EAb17dc4MUqNR6o6xtRpVIeC9w1c2I0QEQ3jSpi0ZlSIJj8Kq+cSikqeVLtwClRqK553qxogjwU6VTHO3aVa0v7RXJwmN4DoFZ7g0bypMJiH6VyEHJtxU6THc7cvYE8TatHOVImjVuXq1I90fZdgpjMe0iYknPiQmucHa1JoAG7oM4kRrOJUoTXRT4Lk2CC1VqRGc8q6wDfp6CWP7ivVaT7Gy7MKjDB/P8rFa3vVWBDdEPgtUFvgq0aI6IVdY1vRaj9Oor1SlaNl2ZSm/UP3znKRWg4a1Vo0BzzvV6Jkm4CxTiF0Qq61reHSarrHDQV6pSrDsuPppjfq/fM3ooJwbaqtFo5O9y5aPk24BWziHepNAaN3TZGx40FeqUqxwsa4+imDj+c2ZXvK5wZapUWjf5G1f1NIkOqF7Bed6lY0bvkG9YRBoK9VpNkQWAnWqSMWn9eibnADerHZQ/SpUaj1RiVOlUgncrIdY4uWHyTepiyKNBTosZrnPq1SFyMLJNxValUhztyuQpnE2rD5RMaVWyYrYyVv/AEB//8QALBABAAIABAMIAwEBAQEAAAAAAQARITFBUWFxoSBAgZGxwdHwEDDh8VBgcP/aAAgBAQABPyH/ANxRr6Dm+EVeJ6nlH/CAfW45o+B6EMk+Y+sZrggHpUYOIW+k6NcTw/4gQTW5BGIKMkPRLKjEUceW8GB3WE8oPXKchUYsXyjZpDXEgVcmWFKOJ2eUs/iQ2PwjmxwmJzNYAVLEsf8AgmbPaQaThZrjZTMzLfVYPgY7/lA2l+iM+FRTgflLggja+tRczhabiQcp7E/4AZ1oDzEFhZYvQQAUYHZc+zWwDzODFtheGveCARscnvynQvOWuaUhq/VhEMu059rAzGR9GLcmo1/nvyiWvAmvvAAr8gRmAWrpE601vkTM1sFcHg9+oJSDct12lvR0qxg+5cAt+KCJZl+Rms6ThLh4c2f25dlnfKVaVXNwJaBZg836wUG35QCJY6RbyLf6MJa+OWyBpajwdveoJnTHHWHuIllXpMRzxGQzFE+NdiqDCt5n0lqN+aGHt3ywt/qe05DTyP72STKmNTnLbB1SEAgXj5BfaWdR700uyeKp6Mvyf32D1T1ycZE6D3zo0Mq2s05EQKVub/X5BQO1Rf0aB1XeNqwMzJlAH8Rr0lbtW9ZhYAQ42awO5SqwvaCHVo5Pr+cfCmrMDLX04Uzonp3ykp/QPefXOJ2DEDpJeLvhJ4yhId2MZeKw0ckUjSNjmo1244kEpnxPGEzAFAadjhP+jHa1/Q75QxeA5mPtLxdFzP8AYNl9gOMNpyhkTbNOTM4x4CbkZANBPVMvhqXP59qq3Ofj/ku0zTxx74llOTAoHxI/5LWVLHh2MZMSOD9ydR9WfQ4IapP90vmDdWXYB0oM2UWyq+X+YQqgoO+4hWU9Xh7yz3q7PCDZZl+QgLGyl0zM/WGJyiumq1q5zHYw20VCgpkJdQIBnAxewOWrJp/UbGDPbavfgwCpHUi0h/DMENg4b747Tn2VDW8N9HKtngG0AUGhod/tVLLUtyFm02oCDas32gtq/wAqBQWxXrOzg9hwK8wffaYKxasBJcddb/8ABOL0HEjJ3LOr/MqUBpw/qBA2AXrXOVWH4phs+4lkJae4t8oW+JD+IRRC3osJDPN1W7/xHW+cF8d4m7MQcAEbF+EMG+AfEcEeGfEyNpuJ8IqMkMAi4tcj/k0cwlGh/wCPriN1qZVnYu9J9o7nL4TjT0ubIbv71NG/IehOa2Y/CAeBv/DKAc8dBEsxO/dB6JeWvgfRMPV5EZTbl9gmnV4D1Zpg7P7VOWhKetzOG+mUy3O7d6yqM2Cuw5MmYly4cTqejKL7X3FZQcPbP/DKox/0OUFCTJHuhVmcWpe1E0L+kz4ON7xiz8X4ubTOvvKmoFwPS556j3DMTb5geky9u6R0/g/cgUBNmXSL/ZpHwZu1/GWLBaFdTCUI2yUeeUEvWSrP1hgNasidFa+iYKnyE6yX2CaeXVD1TRJdF9iG7f1o+bnXaj0qfZS5wmgeCu7pZTlN2MG8XjPcXzii3Ir0IIiB1dLP087bpFDH2ZFqlgImzMu9UofDJeAna7rGDXfF0I5G/wAvkwZY9i+plE7o9mYoKMMyH5nCz6P0xRRRGG7KO0IEvWsqQjDniUe5LO1sRxPk7tfW5xXylsJcKOsdV2i9WBHIb7DpHGJKzespbLfE6ylINA7CNAmp2s/XFFFFFVVV4FuV7/H4u8fbU5fEojMMrA5fjuHEi1EwlLb45sabJ0Ljnb6tkOMcObP8TF7nLOk8/Ax+f6WDbnBzf13VVVOfvJfP5x2zQMPFKWf1E+f1i3y1JdH1DnEfEz6I5smgnotm68P6ZQNd5ujKVA21X7cGfT/f6+ep9HsVUVZZiQceRzaPcgwDWDg9hAtQOMucUalukf8AAikcntl7hwjjL/N3oURXdzGkpqCa2PNgAoKP3NyrVVLYHtl9cpmqPo0lf/dZtPj9Y1gDy1BbCFidhLfMnVbk0nK4ctmDChLtrOKvF7Ec/wD4HqtlrkRfqmLP/XKCVyHO4cZO1Sw4DsPNmEk2svqwO32N+spEbmU31+xAHFgYl/YcIAII4idgvSPBldx9m6wJVitBXcamrlRrkDgmch1qnzZy1P8ALK9W3Ypol8/3nQwG/bl9fT/yDZZ+RYbkw7M9P3i3wJxeU2g+pT5mTW9vpljFzh3jgW+c0C+cy7kFDFYUPDloHHT6fz8uUVbb9guOGDfkJtpN+JMon+isZxQ/QlCN4MZoFvGZd2OrXRjPpDgBUMGdPyvrM36bAO8Z0jZfzOh8zXh1q6Efs+UTgQ4TQL5zLvQ8beKC8jzzKIOH4PH1ffj2USAGrLASP0OUaXB9WxMbR9S+hhKbmWPpKIGwE0C+ffwFkfb+0Yb/AC9jPvhj+FJy1VEsh9k31ymBB9K+rhGuttb/AJKfzoiBWA2Jol85ll/wq1kfdNMJbWTIK4fEwQk1mPmwsQ7G/WUtHME11CaJbxmX/G+sXM1vjo7ME0C+cy/+/wD/2gAMAwEAAgADAAAAEPvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtjkNicPvvvvvvvvvvvvvvvsnnrVvscvvvvvvvvvvvvvvvhntu18rFNvvvvvvvvvvvvvuvvjg5Ff/HvvvvvvvvvvvvvrnvkiyYvy3vvvvvvvvvvvvvqivrjL9P91vvvvvvvvvvvvvvmlrjxffAPvvvvvvvvvvvvvvrjkuFKlfvvvvvvvvvvvvvvvvvjrjPvvvvvvvvvvvvvvvvusvstvvvvvvvvvvvtusqoNDDHPPOCsvvvvvvpkLDLPPPPPPPPPOMLCnvvvvrgvPPPPPPPNMGCskglvvvgglgpnPOPOKGooggggjmggggggogthIkgggggginhigggggggk6higggggjipqsgggggggggknyqgghnjmsgggggggggggggkqrnpqsgggggggggggggggggkssgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggv/8QAHxEBAAIDAAEFAAAAAAAAAAAAAQARITFAEEFQUWGA/9oACAEDAQE/EPaMFkXRym5gBAFM+qchuUYsJuEEpmD4yA6AxHr4wDxm5hixjPFsZvJkD4II68WpxjcAqBUOxiK3jIELYLGUd2/i/wD/xAAjEQEAAgICAgEFAQAAAAAAAAABABEhMUBBEFFQYXCBobHw/9oACAECAQE/EPiK2yVjUHpMOJoxEXtlgKYdcX9cTRi7hXtmGCIzZK57MPD0Y+lX6/31jblW/wA14Y98vh6MQ/b0Zunb4Z40PfDYlBsHqqBiNCvCId4OHoyzz3FO4J1dsIaTh5FRCLl6igtP3Kf0cWj4e/vn/8QALBABAAEDAgUDBQEBAQEBAAAAAREAITFBUWFxgZGhscHwECAwQNFQ4fFgcP/aAAgBAQABPxD/AO4mkmRPKF3tT4gsSjkJXxTcCcJDrVbRHC49CrwAakeEUGEGpO4VToGzH90J3alCIlD1Sv8A4j1rKQG61EaNQO8mOb2qcGZGeVn0VZFWVZ+B91oODNPOxeliMmLSJ9qAYNKUgvrTY45PWSmTTDceK9oqWxZIcRC/o40Lrb/gucS/OrO1zBwT/BQWvSD3rV/oSabrwweaOxuFLfDh60QiQZfUxQEuBUXrHMcBQJO31CxKy8MkhOIZcaOeMAV4Xw+a9kmpk0TEfvqAqwGrWajmL0cxod6LvuTH5S0ZMDQ+zesnP7IkpzsAUflDpW6Z9ccTSNeHKjLCEGRP3s5VpnWcJx3pbrgYtJ6ODrQ8wPt3rJz+2zZowQghjJj2XpUIEk1dsd1uSfu8WlfEbA0dDfqqJqwcDXrn6uoclADKulIc+LhehXsUOWhQ+K//ACpFRDFjcMnapaAgBOyGrSiMNxUciI7tT2KXOeR5oEgokRz9S3su1RU4JOtxC9k6CgAkiSPD9xb4C7e8JV44FO9B4oIOAB9TLCRRIlTr2bG7MNk4HHGoFEI0LJMywX3q+YiON51UcjZM2WCu9ulFNGgYpANiBoCi8Od7bCOOFSwRxWVRMvJ0+wQYVxlz2eylToLOZZ/uGPhP8YmgRATM8JvtIeHJusJh0tNFE6X4cWUKdEVCRLwARvYdaTIw+k48UADCxHKgTsQgodp4XP7MJbAngn8KRJxXJ9Qv7jYNKhCEjvPUCakMAIAHPR9ZKcFsf90ijkKChoBxPDNCiqsJqAGs1PDfW2P9KntINIuB3nuVhzFQBFmzE1PRg4FYlrBPekdwcmhA9/qW6+g2DUZxROgEXdOY2u0mGbex/cYeUpwEoCszL0GPT7I+EhsntQHvSM8CAZ6xV+73c25A02moFAuQe9L2Q6qDflV/r5EHET3pLIjIvKoIOVCpcJADT7Dk4bLcE/lABpuQXrP7i3yB8WPsoIUil1XHZdqAg2SfsSRCQZIsspBZoMt8GU72dLXpyO+WCLxMxUg2AVkIAhBO9X4JtRLS6/SStftLCyTdQeF3p4iZZ1aPCH7gOQhCOpRqEM5wOqih2MBNlEj9gBgiSOpDQChMKcPooeepIAAAAYogcdIEGNYjU+wfAlSwGrUPIUcLXoVoaQBNAsfurD7gGXjqfEUeKKz6/MvHKgJJVx+pCVGfEE60zUJLV4nFSixjQ5VkxSIjzDXeMUj9RDCMINW+nEnMcv1wUZ3Er8fw5TUDQEh8qkdH95EAjpEyNagMAt6xh3OdAW4033Ddb0MkjJ9m9ZOf2lMkCb/w3aYTLGg0Rx0D+UBteADB+/DBMlyew/8AlFBgqR4BPU07NEsFc35vUomQfWV0bbAS+lRRfgRISMcn6qBKxQkbwbvFaKZklzyTvBwy1Jdi4OLXy3+CPoMOVuaNQQEQnJG2zxTFqIeE46eFJiOt4HPShS/kUNPIgN1nTh2IKOlCWtQxDefRjrTL1tIIcDHlUYTHryjnm251duBk3Bq/4iL7pjZ4Mdk0YP3G+Js96V/9GWJpeG4VgsK7SqFz1p38xR8tyTa5FvNLBYSGTkQevGsW/wAhVKuZRcBcg/8Aj1A3kQ81IgC8LtSakB8wNfuKSaOhLsKXxN4tfVitcFwLO81l13nDkD2U2VxMlyGeg1bGTdubZ6LQJBLiYT94pYHPubUIMaSnZFLugzEe7Pip8FWAd2CO9EaWsqzvNDhY5tfQiiWuCS7qkYlNUv0hUYjCIXek0SE8CB0PsHH8DBOI0yb5pO7wpwUXHu4Sl+KEmWFEuM36SVYdZQ5fDWrzSJITgn6icy1IeaimWAs6SakgpaIneFSk5ghJ6ChCAxpzuh4oOauAo7V5ohoyXQeD0p41PJ7oJ81Fob/gljxQ4KmrHcKACAAqPyN2ohCRrfm5n2Lu1GDDIpvUnqBV2QX9+vTU8n4k5Z7mja9Z06n4172dgDVXFFXfbzwimtioD5Z8UWcliM8HrQKRbIDoj4qDJRcd7Eeakl0Yb3VI1fNkqjk6YQXeVFSTQR4qP1gQBWRqMDrxLipA9ZrAcyZcEUepUaVsvyrPFG6DZgDD3/DHBKmOIk9KWZUCRETybiTZpBRtqWACRoAQEB+1xm36y0oGdXLqg81jAUdhzH3qwclqFJnMC/kfaoMNqk7IKwzbTIK8F8KIkg7MD7fmXvXzL3r5l718y96QyCGdUb1FqgGVY06UUE3eRqCeTJ5okQzJe56n6qgSsBUIyUB2UtPiHCS9VPirO2MWOqgOcwS0cgHvV7ZvCBcZl5qVCdL3lFsSIQcvscMZMAhl4Zr5l718y96+Ze9fMvevmXvXD+HKuH8OVcP4cq4fw5Vw/nyoyUmSdlEEhLUGYhWB6vPrg+oYAQ0gyyw936DM6yYd2pUd0WXUR5p2x2Su6CaCjGxwOtexSOnoLtIO1KAan0gnrRRMGi/pUfgj/ODhBRjaxXD7f8rh/DlXD+HKuH8OVcP4cvui5i8H1BWLfFBmLMPGg7kljFoPE7YPqIklx/Ehg2jHQmWoEJo4TziUwkNgi6gDzXNLRB8maFO1xL1X0qAAf/YPRRU/LAPj8qI6QO9346CCO5P9vsSnG5B2dzhUhzQh2UP/AFPFF3tMgcI/Y0GMqgKgB83h0mnGiChfK+KsOUmY7K7Ul8cEPkoq8XsI9L+almGoh3GjJgwBAfmvwCSAObUGy/8ARR5U4jtgZc5YHmntIzpOTABBCCfxlxDEWuU9EJ4USsSEiOs/YL247gNGgAXMN+voMNEYEDiSYZgHrTdusKk6L61ZMVKg+DSiR05XtqA7VCAuqR2gUYEmqHVC/wCguHskPdqFBYIev2JqfwalI5IdipC7mUTrYdCogJeD1rHShwLGJx2oAACxj8c71kjlbnGlpIXRlqeo0oMLyEibj9gP10JJhjNPI6bWkLNtaO4gEB0P0Wkc2hlyJvS7GhGV5t3tVqxo7TuvQKEp+Rr6luhUEP0PK4qJWXf+KACAA2PzPTtvtV6rdAu9z+UJfdCXC4v8lACCJIjk+oP4U8Upt/oh7fnTpS94+Qu9qaLNpBeBddipAex5xzZ9NSkdMFBeKyvijQjxDzV/NRqy7/xQAgANj9J+d9HZrLMwF3vxOFBAgFLDQV16OmOUySY+glG5TMYQG1w+h+Q8DD/shp22WFBzJF8VMZnlFHwstXKBmSo9L+aEa1Qy5utX14r+KAEABsH60kWHQoYycgXfuNM0EtSNEuR0en1DXxMch9/wKAqwGtapYJ48OtYezCYeh1pfmycd2Xq0Sn26o7D3aB7H89KjVn3oAAADYP2tkHFBJGbWWzuNGGWynQlzwdfoXDT7vtCDaVIA4rXMPCzye6nxGwL1WjqLT2TTARtY9VShBysJ5LUJncRI7VfWXf8AigAAANj962wJZ3507gAXSP8Ah6UBdRhOBN9nXnlLMgmOv9H2Rxw6tQy7bJ5/RTjhNO+DwaPLDKqPIsOhSKUfhMeKGKPgMdqi1T3VACABsf4QIcHzVq3C8xq/ulFfASIQEr5VLYdAYdnsULkmVcOTh0KUQXRudcdKUE9gXqJXiqACAA2D/GAJ2ZKEAh4kXvq5A7F2r6y70AEABsH+VjH/AOq//9k=" name="Picture 45" align="bottom" width="156" height="155" border="0">

Čakajte 30 minút

Vyberte balenie z chladničky a nechajte ho postáť pri izbovej teplote najmenej 30 minút pred nariedením.


Neohrievajte iným spôsobom.

Odstráňte z liekovky uzáver

Odstráňte farebný uzáver z liekovky.


Utrite povrch sivého uzáveru alkoholovým tampónom.

Nechajte vyschnúť na vzduchu.


Neodstraňujte sivý gumený uzáver.

Pripravte adaptér liekovky

Uchopte sterilný blister podľa zobrazenia.
Odlepte a odstráňte papierovú vrstvu.


Nevyberajte adaptér liekovky z blistra.


Nikdy sa nedotýkajte hrotu. To by viedlo ku kontaminácii.


TIKygcbnEkz8cF27BkRXymKa+BxZZ3iXwdjY5/E1YmQ1YomgAhEKcgxiZrQVyKsABClFklRcIhg5n4KwIDG5eZQHXMGh67ggIFAlIbUDjc4kmfkGiCYg0hFRIxm7mYQywDgikd2vHbPd9LRNwuSqUIDKlu/FbgWaHtW7axJ9/yN0ziLQooR40h+bKY7WsizOxyfnbPd9LRNwjKYRo2Iq5BWKrbJwHHFL72TTYAVAfywY0wTOsKIqAdT1shlgnAFweoRDAY5pwCOMNmZ7/nJYsBWXQ4hgM9LIDUx8wd/wBH87vmzg/jlCMnBGYLYgQRTnyIeWQQjbHvSRDUAUmARL28yrP3BTDjtLQAoRg1xL4IWYKh/wAK+tgbUWlsVFD6oWvo0xk6fAuIwnHx8jAN1ACbBioCVMdzuAe36J2QNwdPqikOaep6UqN8QB/jaomrXEaKkl76IyMTEReMZ1BEWJgMIFk/c/eT/SI/fEqQ2ApBEqMbonIaYs4IsCMRIkO16M+bBIByGKjhAcINNxmlqEAxAAaj2vbO2dUpjQ61QUESRB7SzOUsEWi0qAetUIHgbj5ohzWv8mQhhby+0SJ8U+N2P5ELTye1ECblVum7H/1kpDoTkh2iYrbTNNwvzVibMlRzJkg8gphCZNiNU8jVlE5JmobsAJkExouCWpIPYjCSqKjHKCVXxAUFYh46T1t1cSSdFqBG266nC9wKMa1sF7wZmKokirPN06BSZY6H0j68DRsn2DQHBOP6EUE2XnGSGQgSADN3k1IfYmBT6zQCMBbF87WotpsLcXoXvRWFEFYIw7CgFSCpABywHRdUjqisArhGo0VrMjswvQEBEM4BTHrEjOW0NMY+te14DxMbAaChTE6OTEE9cCntaUgngYCYmohkRKDWiYx+ow8N/QIQyI8AdXYQpFPo4IKCCjGJfO0YYJiQgQo4HNwNz+81atVx+t0B8FvhhpFGHyGJUB/uiqRV2nVFdqtFO9RwN/6AjsoEQzA+BZAZzkCAfUzTYkcbdAEitIAdArhC1D6DVwmPMgnUgrV1q/2bAAQABOw7lCJCRGWBAgqFHCAGAVElQUJ8u8Ln4YvATCSMCXTU/WybwMfKPaQYgEiGxRMopuzpmRBkEu2WhC2/f0pa9MEd/wCFatYIJREs/hPxxWslEChQzBnqUYwME5afSCxakojWo7vaRuGqmfIIokvTwb2/SdtEBKFyAQzib0ZfUN1vEt9KmUNYe6AIAAFA8ZAIYhwU5kr5aFgzSNIaKh4oMD62Uu0TcbUe1CyV5sUGRCzEZ1IQZgjYgBBYtHIUAByBu7CAOQF61chRw+gQmacItRGLWIlkC3ZaxT89qnQpLE+9kY8ZS43zRMbuKT+mCHNdGP5dJTKgGkgMgFCj8VAJy16kVwUmMq4fiomXPi/zyomXPiqAcAxuDK3LIRQ48gJKOqeY6RE4sK1pKY/suB+FAdli0zFgi6aVxhuhHSzdwUOjAkAYBcRWuXqf23VPggjM9H84uineDEyMvqAAAAAASA6OWhyTrH+i5ep5XAC9v0UyRKR81QCiGqEoOb05PsjmtTDgHvTyXcXU5ggj6R3Szc5+joZPBtRnGfTW7laIB0HhIggTJTsCzod0tVLmJLiBur+RI+aKKXn+qkOrYFUHd4zDDDDDDDDDB2DBCcDUVo6J2YRQAIYRfdkdChNMcFOamFqCNC9GKt9X+7p8NjXbb01u5cZV3HQVmVgrlIBxnJEGKbzX4jzlaigMGTUmlEIxP8Qwwwwwwzn2VVIw724MUKGNTE6PuRgEwhTVQ9xgjt9saRtPEigcMRRwT+iwqjHB5rup230/7JXnos/6nk4DEQI0c3FSC4KgxGZGWv0r0B+gJ92LNSeRDTAuYI1lk8NVP5sPmn/Lz7Kqr0NcJcqU73GTUKfHDjUIHLgvUTofRRkAsAObKRaA+ifZMJkqcjMFExv1zhTrZmBDNM6Jjmuu1wfjYnMIiqlAD3qomCcD/UEV2tDVB3KWo5fyc+yq+2jARwV8Ju1FbXSI0va4GrbEQDk3i3q+aE9V4kb8tTeEAGjA7nXUphKF4dZ8R0VZhcIlVKSGXxRkboPJ3TSwgQQBvVo/Hv4efZROnAaMaCw0oxQm+yhm2RisKd0wA9jNoUZHoIvq0KixHmQc0XPK9AFNNUfcfNfpUQYqw0IAe9Ud4kOf1GgXNxtHQN4gFWxV8CkmOxf4nxmBAeBaEfQRbygxCHiDarf9VSygoxhtCtztonGhvUmht/E1CVA6m9NaJjhuFxz34xlgGINKbYlM0OcdPIoLnmKMIOHCCEfeRIdFl4SknSTIHmiebAKg+/8AC0soopHDYgCYXlSvEegopqiGXxSBdwHKwmECJbvimP8AiuhCO3fqiI7D+aIPjrjy5QU/czT4h5w1CN/P/9oACAEBAAAAEAsEAAAAYBYEAABAQAgAAYEAAMABDMAAgA4gBgIAEIAACAAcGAAgAAyAAIMALwACAAEQAAgAB+ehEAACYAiAAAA0FABgPXAgAEECoAABhAwAAAMAqAAABEKQAMBNRUQrDuRoQ8AA1nBEAgIYpigED1o5AAuAGwAAAb/wAAABGYAAAAIGAAAAASAE5AAWoEAAAtn+AAAMiBQAADoAAwAAtAAMAAJ4AALABSAAAAAGqAAAAAA8AA//xAAqEAEAAQMDAwMEAwEBAAAAAAABEQAhMUFRYXGBkSAwoRCx8PFAwdHhUP/aAAgBAQABPxD6ovF0nES9bOHcrDZUQEj4+hsA2sMo8EtxNqAEQIDpJ6pFXj8Tgz4+lLVp8lkHdHuUGAYGEcPr3GgjCgw/hj+FNZwTJsnIwnIVGJe1hrh2Y8Oz6MziA3YP7iiagIA0PVjkgcYSj58P0vzqPXCHVI71Ko28Nv3fX24JsP8AH/DphgGFgynKpQ2hrUD52GmXOjk4abhQfDB8+tOnACmEH9n18UYGwOoesOdxOBSfNC4SRNxJP4YFBBWRmxg1+AGlIitYLIOLn1HDgFXYqNFMcwf2X1S1afJZB3R7lBgGBhHD6piEv2gPwtTgzLeBPkPpQBhwETX6F/tfoX+1yYpSe2wkbdTjZMjoxTUUhIGxloYNjDhmhARESRNfSPra0uULw3BsS0omDBuYumhwH1vzqPXCHVI71Ko28Nv3fVslLGcG/IKiKy/aIfCexX+Q3PcnKbZfCb/e5rSi0w+MoBezN+sIICIiSJr9UCkENhWH8sC6VeuQLLaBpJAbdXp8UYGwOoeoY0uDcc070gvAh9/YK/yG57ueR+m6aP6bNPFXFkMAV7OfQmblOEijABKrS/BF+rc3bOwjlQAAABAGnpS1afJZB3R7lBgGBhHD6rqsErSX9vYq/wAhue9HZmxDpf7DUqNa2fqZFo+GWCjpH6aOjqSWat8E0UwEvyu6t139V+dR64Q6pHepVG3ht+76uw0Q4UWT8M+xX+Q3PVMlAUg9mFNF52nlh86UupvWdbyQjrBLT9H5sagDVaUaaCnkPxW7q1gl2sq/Y1xbEzYvXJoE0MsR2lQ6sVD5AiuMTddJ9WwCDEas3vD49iv8hueoCZiyV3nTjVjQ0X2xTGqDR/MPsvzBqdW6heN7l5o84IO1k5ZO5pV4/kYps0L/AJBVAVauuagHnSd9v2qKZ0kbX55rvpiPw2pwAF4IEIMZELOpNIY5K4Z8D39VuMk6n+/sV/kNz1BfVCkDkTWlNFqS6VHdz0SEeUAVeaPGYdfZhMw6yMqGk4cExCrz8RyaCeFYXkXAPhQmcWhoO6OZj5FI4eJjLxmr9QuTnkVC+ycIkAzmUhOCpnq+6lh8eqOXGNoexa/yG57EzMybvp3E691xVj5YmE3N1o/37Ep4B1Nk5GE5Cm3UHcRjqItbygVCbklhKnafmrQahFJjGWZqJXbpMPExUV3/ALhKy4zSHiPAiby95mnLdMXLi+IXVr6/gjw09cuxenYl0KEAiI6n03gwcox+WPQ44xGDIlJjOEAyC4fU7OSiwtmwlRCJO1GqoDv7Egq0K29DEiZPuzxdIFYZLsu5h59bT0hsmVJ4zdNWtagICCgaVYKI8K39fSxE9ovf1UqMaZLC5qNXE8heMqKC9QezMFeSlucYEnVGKQIxiJPJiA7E71GN9tFaiaI5+iMzGNxH/T0dOzIWE+D2bYe/aIAyJ9c+j9d00D5wXatZqF1rsbGnVX2VJOOQJlDhZNHORhQFa/kUPTD6yhwgOgJfgUeRZxW5UJwE8VO0YMolcn9SvzOkpllghkmZRO1F/rL6giblFRLfkkVFaQsr4oT/ABz7xXTeZTkaQRoYQIRNSonpu3MxbewTwUrWYjxW6+6Qek6dmQsJ8Hs2w9+0QBkSs+j9d00D5wXatZqF1rsbGnVX25eRwBUCg0bTtDdWRGplarZGR9bwSRNIeOlfyP8Alcz6M926YQSJKlA2ObTEmC6xGUqZWS30gvFSdlO9PDeZZbCjdIHuSyW8vinfs9LhUtHHeYT1cGDw0xYjqGHs6RazULrXY2NOqvuPCGdIhCJTm/i9/wBZr1MkUFaj8iEiOpHq/MbnsWK35fZUFECU1QLH51q8sUesLEv8Tq1mZjJomiOKOpURWFwul1zU7M0ICIiSJr6MXaC8G7APD7G1WjJAIhZhmkOjtzlAF8zq3oNoMyCHPLmIaSlCSNdmBAeD+LLvXhqn5NO1CaUkgHVdk15GAr4NAcIlk+s1JAMwXHcesb1C7Sepeh6EHb0/P/b9CAr16C27C9qkcwCEIKImaXSaonsEza03FmsWP41tdTjCG3Og7FGwqMga0OYCzZ0aSelP3MGTqFOQYq6MZQx4V3Z7VGOS5LsI/NuaiA4OEY+bSreGKEBBG4mvpUdnjNkqwfdFSgUWTLufc0Z+TAgcqQZlCbJAFInmIHLjRycTFIJ8Oyo+TBvFd8cPGr1I9wvquJV4WhD/AKq8DQgIiJI6PpUBVgMrSvVUTabDulLybAIOoE+FWO6TXFhDJAMpBP0F8NixpS2GFDlWaRlWod3VE96n5mdN4o+IHAWW1LZDrNCSxSChQw2aANSEm+B9Daqp3ZPlUdigEBDac61u4MtJKJBKVaeMnOjJoMAdiig8kQoVU5hW/Kmag23EkqPtX4m9ocExZZApsnrKSeJBooDbVgfNfFQkjAJu0WiyRISPR9LYaJC8aDL3iKIRGyjtSDieytXBuP8AYPd1qUo3I/EVM3bg/cV0cCT8v0cFFK6gKXRqHMpFIlxM5Y2QseWdAoJp3dy47AoAAACwGn0xJm+Opb3B3aVKGmrJAYbQD90Hglv/ANq0iwwAlZok5ZCk8DPbzW6S8mrUyEwYIiPo5PplB6FJGw0cp94v3KOxMNmQyYvEnNNlyH/aCRMFxXGNTesixJm8i+sKJ2fq1KhnTuwL3mnAtpAdITt3lQwRKsBliOQ3YpZLVYZR2ffWiMiipRmYsMrypTw0oScW1dtbxe2pwxZSh30veaCZMDAbAesc3k41AdFkeWlE65IcgHSWDzf0pShCYRi8SCglEzqtQ0SrwuDWiOQlJdBVTSSPDTgsWnIlj4pAyj1K3W6lAf41+p/7S+IdCiVlCGQnHn70XeEKxbAbsw22avf9ygzjLbHHLsVFcGmAldrJ34elTJU7YYNcHmohqaiMDFgUFzeam6SZFi8QHBOxRfPqCSC+Zal4oHNWEreGekikAjyvVGBVGkPsNNOKlDQapHcb0AJHcMbrR/u3pfPidIyJqU91X9vlY9MNKAhXKY5hsOndQJI97yhmpE6EqIBsMY+BSb7qo6Q1epjrDUX2VIiIowCBt+EaYXtSmP3qFmWyHtEo6BzT6U2eHCluxVuRQQeFQDQPpyORRPSuRSQh4z9qyxfr9GP7Wlx3JZt2sTsUE9YrNsh1hTytLMJYUjnCk08yE3kjyKnEuoLdlY6pRCp0gZ0QpaVCxYgHsp0FeuqLknVLOozREYgFHJi94nooeBC9c2CE9prNz0IpFpLqK3aaVmUXWCZmJu+aZye8eifkDRYDmL/3o2Qdd8PtVlxzSFHJf7FLQ1owvxQtB6KJA6IPijbmFxABOCgoLWOY8Tiqgu3btKAqwGrUiFjy/OKwlXW+b+CrvHmSH+/NIE8yF5/hTVAsk9Qb8SOlEAwrobpb/Aut6u2YvjkzUoGzBvWfuVHIHWKd5nHaghtAEB0PbRGBCJIlLXcpZTqwXdyi6MZa98qScZ88IBdMFuplvEJR0wIxAe4/FX8QIUIwGB8Ud/h8ARFm1RN6xMn5qLFmJU+iLFmJUVM2rMSPmo6jKrAWwzinwGlhAiQNzepIAtjCe+HhqME3Ejuwz4U2ZdaMdRXRSXf8bKCssw0t8SPFQRHOvVD+LMn4Q3KkKicJOwNFpMN5KBVizLtU9cHo+RqaAdv7NcDaur2FflH9VgbV1e6qxvMj6Cb2qTMGIMdiA7q8UcWYCJQN29nSp5lGCMuWtRJ+ENj+Z9EUkk5MT5t39Er4ki9iL/1TVqZB8jh0JU9YkyAPme5jijX/AAIDYCxX5Xb/ADjnxnMUg3su6knWKAANh1+jnoho3TtMNgXmlzS3Hvcz3NHWKAQBwVaQHbLV35KL46HXHT3TigKsBla76pBs4D1SlUrID/VA9XUgvJmwG2Z896y8nJ97S8D2bm1vcPo35i6GpcjnUowiXbqYXc657/RYGw/4sVArAVJKdrt3B/U7xQRAQNxzP0/DbaHQLDp7MbSZXAG60+JSkQdQ6sm5PgoNFO//AAwPfUcNf6hgPQKAAAAIA0+pYVuADsK/UKfqFP1Cn6hT9Qp+oU/UKfqFP1Cn6hSyMQY9I4g50rQsc8QdGJ4WmuqAF0bObxu1HYKGpMmZ7TEB5H3q/ozkGd48QlNRYS6H+HwFZ7QXJcYFzo89fp+O20GbT1G7CMEuq2pdmSM8648Fp5gQck0S0eyq4upOlqAOxQNVSo6ZCea/UKfqFP1Cn6hT9Qp+oU/UPcczsBgyxIgPDKuitTeeC/l2KEJhAViUfIeIaw2khLqAcpR1bVBbmgzIB3jiKVbEsBhm6dMjYc1OUkrzhK0vGTZvUOWcjBiL6GydHWl1nc5QjrfTai6jUUUEljQ1a2Ul4r9JFPTtqvx9irSK1bqs39LMA8pY7DW2JkPVZfBoVniDBxMmOkUQQcgPzM/L+NzBNUgRpjPVEpyKZV71phJePIUEwhmxE4SWnxNGRCyDMkdwnmKRmLBryEHGsZRTAwS8EJBODyNRqR2EQL1kTaG0tklpmht+gh4/A2qyoYQ59Uu9/QgiJI5Gt3eAP4H5qNJZ/MKNeZjQutj4dPm1otXMQY6TR9AJhA9VCeP4vKCRgVTILHlQ9BpgkMSxtMjqRwLWgT/on4dyp4jJDBkFeAt5mCs4WbYKCHrZOygCYJdkCBhC4NwtehIklA3iav2wW9qzCMFuo2p/MM2C9djwqS3eyDo5cD0VLGUpdhAk7hXFD4fI/wALk0RQGgQBeSyoGBCDTRgkyxvCN6iXFkhoEK5ZTmpaq2YnjARu3TkGaaAIZCWE+DngybFSVr0ZVzGenkvegKAgFFxkdmpOfruwLlDshcJHWhWcArJIczD81v6sUHyPxQhL2g+ZHzU7C/BmPcmb0iEbDr4Gj9MI2JN/PeHSpa6YaRIRc4BPJRUMmE50k+zQm5F8c/mKDmBEXQHqbaKoQLLIJ6ge/H8LiwYHhpmd5AfMTUdCjf8AaT3FjdiHSBLiVP0c3ZwLZ4mEoA62SeOSg0eUiKTm89fm9EKZbJ8UhfpRiCWCKxpSZ6yMr2zKay2YoYCQeG+ho5O8Y/8ACbVRc/cypUL8GKUBloqeJik5YzpffNXPBAuGFEQ8wqHN0eNVDbY60TsEXSFu7LQgIiJImv8A4q3VW3dT7hpOGWyLPmJVAmIATwVPjQBq6pPuppMzEF1egH49/wD/2Q==" name="Picture 28" align="bottom" width="155" height="155" border="0">Pripojte adaptér liekovky k liekovke

Položte liekovku na tvrdý povrch a držte ju za spodnú časť. Umiestnite adaptér liekovky do stredu sivého gumeného uzáveru. Zatlačte adaptér liekovky smerom nadol do vrchnej časti liekovky tak, aby pevne zapadol na miesto.


Nenasádzajte adaptér liekovky pod uhlom, pretože rozpúšťadlo by mohlo pri prenášaní do liekovky unikať.


mORhB+eY6rPb3+hDLdBGcMkSjwArC947hytw5qpw7yk7U6R8HrOnXxYtZCc1yt8PqTaOq58nTXoZiX9laNfbNG5N9qae8MutNH7bYKVGcbvDFSFz+ieX258FkmeF+MmGPm2tkcGHBn5pwIA35P6By0bmpnt6dYdarc6JGE/2kjr0ryUtdhtyK85rArD7g5r1QnuTNe81aqn2OVa0jytd2Np6iom9qpt9pTuDpVbrQXuU8MXUw7z4zt3JMu8HAZHFd+qqfaqUoDFqkD0CN2UbF1VjsAAAJQOwDA+KgdAGB81A4A+sZx5RLUDgAwvoy1W/6yYKdYAEALmO0AYMelS5dq3wWklLd2jHcAkBXPsULMdgCw1vtgxy4qW9lrx3iHijizFACN2Q4ArtH7YIdd1A4AML4StWMxE0Av+hrsOK5cjtkOADC+QrVjvAPQuL6mOvgqN9sRPADNInXDK7qSSfAAtKbfzvF06qX0dju9+ZQfEoDq+u2cA7uoHKmzlwrNA1DRkJ2DW819Mrd/g9A/ADmQN7R1BAIzOABIMBv4aqt2AIBgDAwO1A4AMD5qBwAYH7UDAIyP2gFAZ9hFJQC1A4ARsIuKG7UDAIyP2gEAxkftRsOrOyZX8iF1bI954403ln+vu+66sGvWXx4g7BZjHh9+h93YaBeG2k1h+e/Bk0XXIlO3+lqv8pkLe926fkbmt64YHupT1G40vKxSv4r94MLKF1Bcmod2ULtZMN71K36wc/AtH81Dp6gdcGJ3XE7+10MLE7luWL7mETxURO0GdLSYydNNj07b8+yzzy7//u7v/q75yJ/+6Z/G3KJv85Q4ewx58Vr4q6hT1A6o7/Qp7CgnOnUrv/qrv2q/GxY/efOUZ/b4qys5Hk8Jage0S74Lye/8zu/Y453Njp9v+Uy9vLJ32jyGPJRH7cbEYmYBqR7MtIOdmylfWPaSN4/fRhRD7YBG+R4P7hjvtnT2so56kuZtg8eh5Q5stItB7YbFeJdQvqMYg692d7Bbgqeu3WPFrcCot1zGN3jwwqMnRO2AFoWdwUTzbZ4K3bYnbN7pkEfwUAC1GxnnVckt8mk67WC3EtA8zXeRM0nzCB5yo3Yz4pmlccFncN4q2byEdxtIjtoNjvGuWSV/Lrp5yj97Xs2TDHmnm/FwhP13IlE7oC2SCenuu+9WQUcghI16XjuznA55BA9VUDtAJO2ULL8qRxsKN0+JRz2vg/OAMqjdpNh016aAQrTcvN1vh8EOVVA7oDTfGVGy9BfZPC3goAV38+S7rvC3lxtb3+NRu/Gxo0ovHGEQbutamhcQPCNgZ5bT5rGqmQ9/InihdoBUkr8bgq9BHjwVNOTZAs7JEvkyQ0Bu1G4KZV6PdE72AxvzeCY5C5eRsHlKlj138MySJhvtUAu1A5I5LV/kaOibCt08lS57ylm+4AmPv7pQALWbBVvvCvOa+XJv1koy6ml2+Y4+ayqLJDiuPAlqB2TXyN8ZqUY9oEfUbmpsumuBcLDbXcY03fIapxKOekdXvouNdqiI2gEj0OkKaJ4qMuo5im7/vdXIEIwhUbuJsOmuQWm32AU0TzW/wjn58gP/Z1OhdkCsAqc5di9j7n48YFeR+BVO9k8pY/K/AMJQu9mx6S4Je0STly/rrpiRzbOvJJLwSDuGGGRF7YDEhOUrczKt4OZpycu3cvqXFn+KIRVqB8a7jHbL59s5r2XMXWG7bq6cbt7bvXLOkBmDeTchajcXdlSpqIXn/bTZk2MZMyH+Ng1D7YAZRa5wlsHTOhKidvgOFjObFb+M6WBfT47yucdZfuVQErUD8B25y+fAeSBRALWbztGmO8a7YPJX6O5FknVO85hwwrAwbMtMi9oBCaye0MeIX8y0N8Yj0CD+JA1G7YD07PjFPO9n3WjnRT7tCb9f86zNMibKoHYz4jiEkoYc+2zjfUcYErXD97DproDh47fCRrsw/D2aHLUDanKcYKWdZUwtx6lSWMb0wiMTg9pNisXM1gSfV6xHPGujPGoHxFrmrYQHqLW59Bc22Lm/F/7eQknUDtdg012YJOeflN/KwPj1QybUbl4sZuZQ8Ywk+fDiBoXxHzMHagfkshrFholfJD298YTui6k3ErWb2u54x2Lmkcgn6Mj41VrGDI50wAZIfvGQD7UDogRHqMymvkxYxkR3qN3s2HpXXcvZy3SX+JVz4MHJhNphB4uZVbScPVvMYOf4veJXzoEHJx61A+NdW3ZT192xB20eNYiZUTvsY7xDpgMPOFsYqqB2ANAKVlnyoXb4DhYzG9HOMmaOwY4BDhVROxxiMdPGXwNyRxvtjh5Dfs00Hp+sqB0QLu3UdbQrpv54yQmv8Z1CgQDUDt/FeVUiOQohDJX7tRTKN2+FI8qzYrDLjdoBCbiHoeWzqSpVoHmFBzuezVEGtcP3MN6FkeRBWCl9gdMrLD/neQ12y4Xlx9vpX7nJf8cY7AqgdsC5oyejutu3qq9tOngFT9E85EftcA3Gu0iXLl2y33344YcDrsTrxdDNJZNk7+h2dbryTXjanM1jsCuD2gEJrCKnQjtnCJc0bQVGPd/m6UsGNI8neiRH7bDGeOdLmLqADgU3L+wWhTdUoHnzDHkMdsVQO+CE+7hyeepuueWW5Y1XX33V9w4ENE+LKd8pr+Y98sgjly9fXt64ePGi/CbmaR4KoHaQYryT2KbOdE6LbJ4K3TXmdPNe2NX6znm6econewM3j8GuJGqHHZw2M8xu6nYvafpXctTT0u7Vormbtwx22w8u2XvwwQe9DlSQ3+E777xTeEnMg9rBw4Tjne8ypmGemu3Bbis4e/Ev/Sr5Qq+9Q73mvCV19oUl2ZPvhvPCCy+o5pvHYFcYtcM+xjtfkTth1lrhPL1m31Ey4FgF5bMni2/zVPPZQxnUDn4mHO+OSAY7dTVg7vHOFtw8Fb3CKbly+fWb5u0uYx7J0TzV5KjHYFcetQMSiBzsVlpo3lFIvK5fd8vsmWLoZcwj+huX/IngdQLSBpuHkqgdDh0tZs4z3oWt5W6ff+VP37b45qnMo57wyvXul9vmbb3++uvmbeGD5nvG7Raax2BXBbUDYgkHu/LNU9emN9OGPd/m7Q52dudsknXggJPILM1jyJsNtYML490Rx0Y7t5jmqYjsqWzl823eYrUPy1HqtHxDXpXgMdjVQu2AfVl3STXRCs6eSlS+baXCjsPzPVZBB8/dOZukeb0ED1VQO5xgvHNbLWP6piJs1NOSD3yRAnZg8b3npw+X76pm4eAx2FVE7QBvwcuYR2Kap6K37aXl1bywe366Mc/3+AQmvBlQO5ybcLxLtTeml+DlTfurOm1e8uApn4XNMsFjsKuL2gF+kg92W/ZTf5X9WVKRN6968DA8ageRqcY7+WCX9qDyXfH7s1TPnrB5AbNpwuDlHu8Y7KqjdkAauWeI4G17jWRP3jzf4KlE+2qyAW9s1A5Sk4x38hc9KDDYbSXZh1PVK5+keWGrmirpvpppMdi1gNoBCRR+Go3cn0XVHvhOD84L3ldTnTXP/ZNivBsYtYOH4ce7xge7rZj9WVZfVTh7mYY8dbYxr/x+Kwx2jaB2wHf1/np+SQ5gUMfZS3XWle01OJpXPniMd6OidvAz/Hh3RPhqdi1Icqy6Ekx7plKRj4B7YTNH8IphsGsHtUMyXQfPa7BrZBnTLbJ5yjN78cFTx0Ne8uBxHN6EqB28HY13AytwRHkm8fuzKFlskvTDMeSVnPBSLWYy2DWF2iHEYOuZMfHuZURIkj1D5z/HjOv1WgoSR8FjvJsNtUNi3QVvtjk1LHvLhe0OLZ27dJWympeqH0fBCxvvVNCEFz/eMdi1htoh0ITrmVoXG+0kvI5eCMhMzFmqk094uxjvpkLtkF5H450k2B3tjRksYODT4526+vhsxztzPWlfmaHkeBeDwa5B1A7hHONdF8ELmE2HGeyObLMXPNW5PxJ85UAYaodJxS/DDjPY7fLq0Gq8e/HFF4VfuFtBfdPJt975Ct50x2DXJmqHXLoY7041eLaw4WXqWSPHm6MWaodw+m/YHndXYbDrQpl9VdJisGsWtUMg87/aUY42xzvHHV49vTLYhck9RSUc/tgtcx7UDiFWwehod5XuxtBmuc8vM+eyIYNdy6gdvG3/S+uk9RK8I/K/8ZkGJHbHL0kC7S+svq8KhkHt4McxG7W/Ac+9hqmuPSsxy5grjk1o8sfHfUh71wFjsGsctWtI2lQU/j/mHuBaGO9OUwe5JKfJFratx31V0CBqV0eBGej0JgLy47jON954Q7W6Ac/9UJjU8ZTqIH9wmv3TYXcRNdW9ZbBrH7UrpMElvt275J7Pjj6lU2euoangCVMn1+yzeTGrwa6LZd4Jd5nBCrXLq8HIuW13ttz9uM1O3fXXX/+///u/7QQvOHVstAsz0p8C8hOpMNh1gdpl0V3kjgR8Izp47uss8yzglTqWMR2S7J8C1EXtUhomcnL2YGcswXPvn1kgeDE/ixle9CBYvy/jvpXkp8lg1wtql8aEnVMHqdMkwVPZnhFOfxzypzlmF4fVg5PpTwHGbiRB7RJIlTpHPHxdd911qa7qyOm9PQ2eyjDkSX4W2yflo8PsTr9wBm3GxuvIvIC9MYUb7RjsOkLtogR3LmHYwq4/MofC+y8Mnkrx7BDWOTcGu5WRljExG2oXzit1ufPm6+j+SCro9b1IgqfimhfZuTZnl0bI908puYwZP9glwWDXF2oXSPIM21rhJLb32e5f2HckDJ6yHlXh84XwDw75EzHLmA7zDHZhL+KKxlG7EKdPsj127kiS70UePM2+5LZ8XlO1u1LsW9+yfGN3/N8uDHbdoXbe3E+1I3UuLR085b+xM2YnIAayGNWXMXc1soyJ7lA7P8JTimCX3gMzrHm+Ap5/WcZ0YBnTxmDXI2qXBqk7pbf/mb1RMr08UKossYxZfY2XvYeQFrXzMOch5EmsdvW098BM+6guT5Hy4AkPs4Nbs8uYRxx3mMFuYNQuAQY7t6OjGvSzxvZlVCPpq4p5Cq64UapN/CmAAVC7WKQuxssvv/wf//EfKk/zgvfGRPVXs4s/zE7576LCYDc2aie1+1tO6k4dDXZL57YflDdP8hKs8UNe/JePhy2a6BS1QwW7qTO8ArNc2F1HyZY8Vupsq8ez/K6qWcfuo/vMYDc8aoeMdgc7d+oCSIKnxE/NzC5tSrJ/yhFOnjIDaodchCee/sEf/EG96S6GZAk0YGGTZczVYGf/KdD4gyPfaMfLHUyC2mEcp0OeOmje8iSun9YZ7KrvvFNlGRMzoHYoavfpJsl4Z65f8nTptSPMtByDXWH5ljEZ7OZB7ZBY2CvnpQ2eamBGGVuPfwps7zOb66ZC7ZCMsHNL1Za25b4zwiEPtuqPWJLD7JRso508dQx2Y6B2SEOSOvdAkHC8MzdX/em7X+0sY+bAVDchahdleYrnAHMVunq5lSN4qoGRZTCNH2Z3Oth5pY7BbhjUDrECUudYzEwePBXaPK8TTA+g+ose7Eq1f4r5UTLVTYvaSR29Qs3k491p6o6CUTh4ytm8o8MPkpx7rEejvtSfb+oY7EZC7RDOnTpzxucAmYKngua8GZpXfbE39zImIx2onQfGO5sjdcJzg5XZOXNLfh7I7VeN3Tytnf1Tsp4t7BSD3WCoHRLzOg2mez1TXyDN3XrLUeqEz+nzNK9HR4MdfYKidr4Y7zSv1/Fxc094aZc0I1O3up5hmjfGq9mlxWA3HmqH1qUKXtgCpuQKh8meamkZ88Ybb1z+ff31170uv0WfoFE7b4x3R4Jfyud0A1588LLuXj/YqFeYe7I8alhWDHZDonYpTRI8+QF28koVCJ7tdA0zeNdNNVD2Vg9Oye8r4P9RqlMcYFTULsTReDez+KfCfMHz3Vxnvpfgw9JVP82zvztew10x2I2L2gViPTOHHMGL3zMlpnmqn+y5NX62sCMkCga1S4/g2Xz7lDZ4Aak7eloPPuVmX6OeUXH/lIr/fRjsBkbtwjnWMwcOnmPryFGoAoKn3jrebpfwChOmbnWBYZon/EZau9tAAGqHBMyzYargnTo99jz58Qa2wZqnld9ot/sAXr58OeCqkuyiwmA3NmoXZc7xrgzJecWOIhp2vIFvhCKbF3CLabX5ogeLRx55ZPn3wQcfLHaL7HQ2A2oXi+CtJBzvvILneO5Osobp/sKwvS3sr2pz4FP19k+Jb97pTCaJHIPdMKhdAlMFb/l2tqtGwpeCyxQ89/Nm8OnBvJhvP3gnw8KLnFlXeoNtlzF185Qze77LmExyc6J2aUwVvBhpg3f77be7v1b4JJ6wMZGvlt7CImfdZcwjJnsqdOALiByD3UioXTIEz0h+oufdK3SnTn6+xxxdiWyeyrzIKR/s2jzMzh743INdzBhH6gZD7VKaOXjCxUwtLHjKOixhmzrHU3atYSV+eXP75blnvoqDXcDemPbAt0XqYKN2ic0cPFumV2rdbaR7udL99F1mwTB+1DOSL3U2cuCBujqouetVAJEbGLVLb/jg7e6oojbjXb4XrpOf2rGF1G1vLmH2Ar6Fuq9md3Tr+v+F3iAnb97FixdT3TE6Nzxql4U7eKrquZFKyhE8+ZN1m3tbqKTZixz12nk1O5tv82IQuXlQu1zcr5PQ+5AnHO9U6iVN+e4Vp0/cLRzfZt+HJNv2Tr+plge7lazNI3ITonYZjR08OUfwkp9RrF9JBr6Y/VlyD3Zh35c52CA+exRuctQur4GDJx/v1FnwlPOMl/Y12+8GD3YtTHUO+fbkdDyAWV+41f2NCP8LrI6xW+In2WhH4WBQu+wGDt4Rr6MRtDJDnr5XvQyUOTbvGY7UpZXpFeyW+B3VjsJhF7UrYdTgHY13u9K+cF3AYLfEw9wB+UDZgrQ7c9p2H6uEg93pHU7+m0/qcITaFXIaPNXnjpqp1jNPCZ/oJakz+mqeSpc9/bdC16lL8hI/mAq1K8cdPNXtkJcweMLx7miwc6TOcW29LGzaEh6uvrK6zrD4lR/pgFPUrqhRg3ek5Aa8sNSZG1VdDXla2KjnGOy2AuJXMXUsY8KB2pU2ZPAcG/ACjsALCJ7kuXt1ps3d21UdNk8lPW7PLf7Ku/vdxjCoXQWS4KmBnhdyB8/r9Q0kN636bJ4mKV+Vc6YM8/uMTlG7Ok6Dp3prnnv/zN3gqbNJ6/RFycMIXxJd9dw8ACvUrhq9jUHSvFGDpwThOU1d2AvXnbZWo3kJdfSbjCFRu8oGG/K8jsDTjoK3fHw3dQlfoWbC5u0+evn28FwheKiI2tUnCZ7q55nCa4+VI7up2z5TJ3lF8lGb51uv7SOWo3+9/BpjPNSuCfJVTdXDkOcOnto8sa7Gu23qdieStLtajNq8GKsfkzB+p5MiwUMV1K4hIw15p9vw1LVPpiY2VVK3vRvui5kLTJI9zevQyeXCBA9NoXZtGSl4p3Z31JS/0EE+pmFkLwbBQ1OoXXOGWdWU7LGyCp4wdcUOFxOOeorsHSB4aAe1a9QYQ55X8CLP+5yPvHlqsg17EgQPjaB27ZoweLaYzXU5Xq+1r+YVOJxAzh08oAxq17QxVjWFwTu9nirnu1oJaJ5qb9Rb/pIo/GA6gtf4n2sYBrXrwABDnr5j8gPPvQ6tW8kx2K3Id2PZXqy18gGToHZ9mGfIU82nzuY16mnNDny5sZ6JuqhdTwZonu+Qp3xS9/LLL9vvFsuJ76i3uvA82TsKXsvLEhgGtevPGAubwuAFp07VeFFyslfX8v+CF3TFEWrXpTGGPN/zRztsU6eVD54Wk734O9zygmGq9cy0vz+YAbXrWO+vGXT0hLXMc3rTXZLjDeoeDBCQPXZpAXKgdt3r+jWDnn766eXf973vfauPm+ClUv0AuMhFTjVQ+XbHu2b/JsMwqN0Iel/Y3G3earBbLrONonprsOvoFQzCsqcG2rzn+40DSVC7cQzQvN2euT9lO30ldK2F5qkU2dteVRj56w7GI3WohdqNRr7HpmqvebtV05OfkDB4qpnmqYjsGasvDNgTpEDw7Dv58ssv33777VlvDlihdgMSDnmqyebZq5penTP6OqGlLT57cmVOHsYkh3ZQu2EN0DyJ3RdDVz5DnmqseeraexIQjOVLJOPdKnhJxjvyhmZRu8EJFzZV5zvF7T5T+57Wq7XmaSUHPlqF3u0+3V25ckVRuxl0PeQZpzuqOIY81X/zlE/25Hd+Nd7dfvvtR8fpp8VGO8QT/h1vULtZjNG8U0fLccM0T0Wvc9a13PmWT/WCLvh2TqN2c5mheUdDngp9pZ42m6fF37da4x3gJaxwNmo3o3map5zZ49XpCnM8eql+x/RvNeeGHkN84WzUbl4zNE85sxdzEkuyJ7R6oMosY9K83qXtnEbtZue106bqtnlKsMJZ5fUKWpDw2LumHhBeAKg7OSJnUDt4DHmqveYJTypmTNK8YnuCVPzeJS/6w5DXhYSRc/ysqR2+q/HmOZJ29EIKDjmap5rMXoCOvgvhq9wx5DUruHMBP1Bqh2s02Dxhxqo3TzU86rkVOIWYkerVXA3968eQ15eSkTOoHXbIN+apzM3zqpfyX9hUSY9YsC9csXm7ORFunCvwYgjJg6doXj+qdE6jdtjnNeSpDM2TRGv3dJoBQ55KesSC1tryZvIXyE0ryYnrWNhsVsyWuVQ/LGoHl7TNkzwTybnPHG0+28iop0plb/IzlTDkNSVy95O0PyBqh3PV57wVr1cC+od/+Ifl33vuucfrJhzNU9HZU80MfOrajXbFXtN19/XtEp6XnOZV18Iwt0LtINVC88Je8U691TzlmT1381Si1x9PWL72B7sGT+zJwmZCDUbOoHbw47UDi0ravODU2QJGvdPmqbjX5am4V0vJvTFV8dQJN+MphrwUWu6cRu3gzXfIUym22CVJnRHcPJUte/HTXuRgV2wZU9tdzExOuKSp0bwA7UfOoHYIFNC81sQsb2o5FjmPviT58FdssKu+eknzkmtq9xMhaocoAzRPhe7Joo5fTs+W6sXH0+7buUpdjsGueuRWfJtH8HZ1NMytUDsk0E7ztscbPPnkk8Kv1Ze87777vG5ROOqp0POzbG2vIbJ/SVLXWtuOsDEvTL+RM6gdkmmneTFMHX2zp2Tb9nK88vhyPVV2com5/wU22h2RB0/RvCE6p1E7JDZG81T+7KnNTBYTD9+vtU8kdrQem29cq5g6zWtVU025sDlM5AxqhyyGaZ4KXeHUJEcvGJFLnZHnnyy2FNnOkfUMeVs97n4iRO2Q0WDNCwueEo96Wo6lzlNlbkh/a00dAh8w5Km2n9ODjTfMrVA7ZGf+J/SevbAjFmxe2VOe5fOtiL2Yefvtt7/88steX+7rdKSr+BLBMy9sDh85g9oB3kz2VGj5VmWKn/naWR40du9SU4PdymwLm/N0TqN2QJTgY/Vs8sMYtAbbZoTdt4qDnW2Ghc3ZImdQOyCB+EVOw2vHlhbI89byYGfzGvJUPwub03ZOo3ZASqmy5zvtlZT8NJ6NDHa2kYa8ySNnUDsgi+TTnrEbv+RjU7HXIWowdUbAkKeaKQSRW6F2QF4Js6fJw/b000/LX7o9x7bAXpYuHXyDpxpoHp3bRe0wuP/5n//ZfvCGG24of0/i9+T09e1vf9vx2ayvgSDsXMuDnREQPFVjYx6Rc6N2QAXJB76tr33ta5mueVfAGNdF6rTg4KkiIaFzEtQOfZCvyPWl/MCnxbziT5L1yY5Sp4UFT+VsHpHzQu2AViQ5dE/zHexKbmDrrnNGcPBU0oXNgU9lmRW1A9oSP+0VXsOU67dzxu6RCcIKxg95DHMxqB3QrrTrnFl3S3EboHO2Vd6Wt+XH5wU0j8glQe2APizle/PNN1cf/OAHP2i/29pUN1jkbLvB83phdEmH6FxC1A7lmNdH1XZfQGd1GfeF0VrejIE7ZxwFT0UPeUQuB2oHjGzJ4Wr+y2SGvG0dLWmGNY/dT7KidsDgVvNffPzmDNuRo+BtP+XAMFcAtQPm4l783G3h008/ne3ujMAdPOVzdmk5IueL2gFALEfwVOrm0bkw1A6Quueee+xDAgCbO3j6Ao888sjFixfDrp/IRaJ2gAdz0BvZw5YjeEvn9BuXL1/2DR6dS4LaASF09mgeVlbBM5GzLcFb/g0e8hCG2qEPf/VXf1X7LuzIOuptjyVHF+zgLUnTbduSN6/6C+aNgdoBCZjsNXu4N8rYHeYc5Aub5V8wbzDUDkjJ7MFP9qayipzdMMd4p2U9xyYMagdkQfYmcTTMSYL34IMPmrdpXm7UDsgrLHtlTvcltHopXc6lomQrlkerlHbkVryaR/C8UDtASu8p8wu/8AthX860NwDfzXLGkj35XwnFXjBvKtQO8GP2DiV7UwnrnD3ebY83d2BhMzlqB0jdcMMN9rvmxYmCX43IZI/j9poVPMypt1YsY46rY2EzIWoHxIrPHqdoaU1M5NRm9xOTK6/xzr4GJWgeQ54btQOSSZg91BI/zGXCxrxI1A5Izzd721ds57XaC0s4zG3Fj3fmehQb80JROyCj+GkPuTU7zB1hY14Yaoc+rPYQ6Q7Za03FyMWMdwYLm76oHVAU2asr64qlgzBOvtepWNgUo3ZAHdttdciquxVLIRY2hagdgJHVGuYK4yiFU9QOwJhGHeYc2JjnQO0ADGXCyNnYmHeE2gEYwSQrlkI0b4vaAehbF8Nc8h0yJeQ7gs6wAwu1A9AlhjkJ9tg0qB2AnvQYuVVsyr8crnyPzYGDR+0A9KGLFctTwalztEp4nZLmDRw8agfAT5ITX8n1OMzZ4rfYnV6DuYDk53K6MW/U4FE7AN7sp8t85RtjmLPl/itB/1xOb2XO4FE7AFG2z5uRz+m9D3O2tH8W7F7D9vGXDN+nq5rjBY/aAUgsrH8jRU7lOeRgN2PmI/YtphryRkLtAGTn7t8MnUu1humY27bjmnDIOwreYOMdtQNQwfYZ9vLly17X0EXktMjUrYLkbljAuOZY1RwpeNQOQBMuXry4+/FVBVuLnMrZOft65AuV9oXlO9AOv6pJ7QA0bVVB8275Y7Rtp2FIfve2NfI68CDYMOMdtQPgx37u0+cUriL5vqC+N3ck3904WnJMNZONPd5ROwDhVn/1V4yfqnTmZaPYrOnVJN97tXvlY4x31A5AMuY5sW72Cmv2vJewUTsAyRC5uncgyZa8Ucc7agfkdd9999W+C9nNELnqbZPo4k7WQu0AhIvpnGRWaKejZXaARD7UDoC33JFzXLh6/wocXYccqB0AP8G9SbLh5+hKqldQZT5nGCJROwB5ldm7wX0rTR0XqEhgDdQOQC7t7MXX1HGB6ng5tIUKjnpgA7UDkFg7kTvS4OZArfogeJS69n+mp6gdgDS6fkJstn+q+DnSRkXtAMTqunNHdr+pRhKY45zUjusc4+dL7QAEGuNJ0EsvxwgKtwuOuoluF7UD4G3Czsm1tkeMLSBvw/ysqR0AP8M8/ZXR8oroqZF+1tQOAEpr9uhA20ipU9QOAFpTfRwcrHMatQOADpR5yfghO6dROwDojKNJYSEcOHIGtQOAcXitgs4QOYPaoXU/+ZM/+fd///e17wXQsamqdoTaAQDGR+0AAOOjdugAi5kAIlE7tG7p3FK72vcCQN+oHQBgfNQOHWAZE0AkagcAGB+1AwCMj9qhdeyQCSAetUMHCB6ASNQOADA+aoc+MN4BiEHt0DqOLgcQj9qhG4x3AIJRO3SA8Q5AJGoHABgftUPr9AKmHu9YzAQQhtqhA0QOQCRqh26w9Q5AMGqHPpj1zNp3xMN9991X+y4A+C5qB6Rnd+7SpUsV74mvhx9+ePvBvr4FYBe1Q+vMAmYXW++Y54A2UTsgDToHtIzaoQMtj3dEDugCtQMC0TmgI9QOrbOPLldtjHd0DmjQTTfdZL/72muv2e9SO3SghcJpvp178sknn3/++Ux3BoDaRG778StXrihqh45UH++8Urd0Lt89AXAUuSPUDn1oZ7w7ReeAfHwjZ1A79KTxk4fROSCT4MgZ1A6tq76AKUHngOTiC2ejduhMay/9Q+eAtNJGzqB26ECb4x2dAxLKFDmD2qE/1bfe0TkglbSRWx1jZ6N2aN3u0eW1Jjw6ByRRLHIGtUMHVguYtdYzSR0QqXzkDGqHblRfwAQQJmHkvApno3boQyPjHQC5FiJnUDv0hPEOaF9TkTOoHVq33T+lwaMRvNx///2178J3PP7447XvAobSZuQMaoee9Fs4YEgV9zrxRe3QgdUC5gDjHdC1xse4XdQOnaFwQC09Rs6gdmjdanOdxu4qQDFdR86gdugAhx8A5Y0ROYPaoRxJoraX0TOcHu8+9alPmYvpd5fPfu5zn0t+V3cxTWIGg0XOoHbowxK2z12lg6ffrX2ngHGMGjmD2qFXOnhm2gMQIFXk2iycjdqhdat5blU4JjwgwDyRM6gdOsZ6JiA3/FqlG7VDB9zjHQCHySNnUDt0ht1VAAkit0Lt0LrTec7srpI7e9/85jflF/75n//5v/7rv17eeOCBB/RHHn30Uf3uf//3f+e4e4CacoOcELVDB1YlO9pdRb/bwqi3pE69Fbwlcjp4y7+PXtXIayBgJETuFLVDN07Hu+3bwNiInNzb075eA+Dw2c9+NvhrdzfXHY131YO3jHRmvNPznB7vlqmOV5VDvOTP22OH4MqVK4rZDu07Gul2lzeP3i1JL2Ca4OkFzOUNvbmOZUwEG7tJuVE7dMM9z6k2zq5ib7EzH9TBG6Zzzz333F133VX7XkyEyCVB7dAB93jXznqmTp1hxjvt8ccfHyZ4KIDIpUXt0BPh0QiF75Vh5213PZPgwY3C5UPt0Iej/VPaGe9Wq5dqcwQCu6jgCJErgNqhdb7FqrK7ir25brWeadPBY7yDRuRKevuzzz5b+z5gFqvRR849z53uvVLYaj3TPgJhDOyiEilV5Hj29sJsh540ezSCfYCdvblObU6hwmA3rSSRo3DBqB364HXyMLU5GiE4eKdfeLS5zv5Im4Vr816Nh8g1gtqhdcI9UHKsZwp3ddnOc+ra9cybb76ZM0HPhsi1htqhG7vVkR+NEDDe+cbSsZ5J8CZB5JpF7dAB4f4pace71Zmmj07yqZMmWc/EwIhc+6gdhpJkd5XdjX+f/vSnv/SlLzm+ajvPnR6QgN4RuY5QO7Qucp4LOHmm/PKnW+zU1ZNB33zzzfJbR+MoXKeoHTrgtcUuZj1ze0N6DXMZ7Ja3P/KRj9jj3dve9jZ1bfDM6qW9AY/NdWMgcr2jduiG196YNuFrvTqGRWMVvK3t5rqY/VOEQyFBzYfIDYPaoZwf+qEfCr7M0p4vXbX0xlzMvLv67OpdffnVZ+X3QW+xM1dlgvfmm2/+zd/8zYc+9CHJeib6QuTGQ+3QpdMZy315865pmF1H/dlt4cy7W471zFtvvVXNN34F1+K1115Le0+8ELmBUTu07ihCXu+qg2KtLn900yvLB7/85S+/eZUe71YX0MGzv3bI4+1ynNR49zpzJzD+G6Fw7aN2GJZ7/nPnbfvZVSwfeughHbzl7e16pp7nzOWXd7/1rW8l/eaKevjhhx3vFmDXKGH5iNxUqB06EDzPqWvnM6/xbvfatpbg6Z0z1dWRTndOpd5dBcZRouQVJHJzonbojDtpkmKFrV6q4/FOr2cu7y4DnD3PLcFbXVumA+9WVxvQ1He9613p7k4dp0ugRG5y1A6tc89YYcU6unzAxr9lsFs6p9/WhbOvueXdMgco3Cn2OoFB7dCBmP1TfMc7r3zq8W712WXC0+uZenOdebcRM0QuCSI3GGqH6USudu6Od+ZtXbht/3J8I15KRu50E1qOnTmToHADo3boQ9rxLvJohHvvvdd8XI93C7OeqawFzLp7Y2YtXMy+kV5fWzKNd999N8EbFbVDr7wOMPc93sD92R/+4R/e7q5iPtvCAmbCztU93PvoDuRL4BI88zblGwm1Q+u8tsD5Ho3guK2XXnrJfFy/u1g6pz9ij3eaPd7pI/D0tRUe72677baYL6/eNqG0O1seoXwjoXboWNbdVRZ23lYfWf61P7sa7/TRCIV3yAzuXC+FO7K6/5niR/l6R+3QAXexgrl3V9E9W+XN/vJV8NTeeFdsPTMgdb1H7kiB+Jnykb2OUDt0puTuKtvCqb2BT1vtrqLf1cFL/BBcy7dzo0buSNb4kb2OUDu0Lus8J/msfLxbrWeqtya8+Lu9y6tzs0XuSKYNfjp7NK9l1A4dcC85xmyuUwfj3VHhVsubu1bjXabgyVNH544kLx+jXsuoHbrhGO92c+h+d3X8nAnYam9MLXh3FW0JnvB7PLWEk87lYB4rsjcqaoc++E5sp+/a3NvngndX0Ym1z7QS6eLFi8JL0rlgaQc+9uRsB7VDr5KfPPO0Z6s7cLq7SsJvVolTR+cSonwjoXZoXabDD1Yk2+e8xjt1darTL/caT5I6OpdV2n07Weosj9qhJwl3V9m2c7dYYburmK138cuYdK5NqcY+slcMtUMH5Fvg4k+e6RjglM/uKkmcpo7OtSBJ+chebtQOnQk4H5hwc52S7a5iPr67nmnugIoe7Nypo3Ntii8f2cuE2qF1vpvrdgvn+KzX9jnlHO/M29tzRnv5kR/5Ecdn6VwvIo9qIHtpUTt0IGAHyxV5LN3b54RHI/h+gzZSNx79U2ORsy5qhy4l3F1lu7+JewtcwNlV5EjdwOIPYOf8ZDGoHfogOZw8mHsgcx+NsP1I8HhH6ibBqFcFtUOvkp8883S8k++uEoDUzSbVqKfIngy1Q+uEu19uuc+WueK1N+bqs46PCJG6mUWOeooVThlqh554zXOa8OAEzfdohPjVS0XqcBVb9XKjduiA7zznXsBcXfgoYOra9Uzh7pe+4x2pw0qSrXo0b4vaoTMBhx+sBO/b4t5dxcRPPuSROhxJcqwezbNRO7TutGeRu6s4DqdTOXdXIXWQiDk5C7ux2KgdOhCwfW775UfvriTZXeUUqUOA4PIx6ilqhzG4xzvt6N3Tw+m8+hd/NAKpg0TAUufkzaN26EPW8W53B8vT7XOrL5ePd47BjtTBl+9eLdMub1I7tO6oYQHHjwefimV3gJPnUIjUIVjwqGcMHz9qh27k2F3FXPh0vHMPcPLCubfYAZGCD2Cw4zdk+agdOiAc79wX9rrmU6db+3wx2CGhVKfiVAOVj9qhJznGO/fpUU7HuxdffFGPa8vHl7fd9/9osCN1yCH+nGRqoO181A59iNk+Z9vm0LECmfZoBNYwUUWS5qn+Bz5qh9a5D49TZxvkJDkU7o2pDgpnxrvlX/3lXt8ggx0KSNU8rcfyUTt0wPdsYfoC5rOSV3M1X+u1nrldvTzaXYU1TLQg5swsR3opH7VDTxLurvJnf/Zn5rO//du/vfz7F3/xF5J39UfMu0vGfumXfml1gRXWMNGg+Fdd2Gq5fNQOfZCsT7ovvzRpKZxu0vLu8vbyEf3u8q8ulqbfXX3WvGs+ssqb+Yj8aAQGO7Qgx8Cn2isftUPrhEeI7/Zv2yRjt3DCC6+ufPezBoMdOlKgfKpS/KgdunF6cuftBZYBzry7HdHUJoeOee5XfuVX7JQuH7dva/ms8jydCoMdGpd2xxZblbGP2qEDXocfyJccd8c7+13Hrp7q2n1hTnccBTqVY/OerVj5qB265Nhdxd4gpzmWHFcT2+rd7U2sbnf19vbohSMMduhOpkVO22rB00hSQWqH1p0eTmfvfrIlmdjsd933xPfOs9EOQypQPttRBTVhC6kdOrC7Tni0U8npJrftlTtu2utEmstUt1zebLoTfhXQtdVCRYH4rWxbuNs/aodu2BOY44ABTe82om3HQeENSS7suDxb8jCh6vFTm/5duXJFUTv0QjLe2dvn/t9VH/3oR82Xu6//K1/5yi//8i/vXviJJ5647rrrPvCBDzjum/3uP//zP5uPmztgY6Md5rH9ba/SP0Xt0BfH7pRL2+xL7mbGwaTOWCL3Uz/1U8sb+l+5H//xH/e6PDCVWv2jdmidvYC5PQGKGeCWf1fzXKRV5L7+9a87xrtdFy5cSHJPgLGV6R+1Q8c+/OEPL//KC6fnP3kOzXi3WKXumWeeee973yu/qwbLmMCpHPt8Ujt04OgUJ3qeMxfbzdhf/uVf/uIv/qLjAg6r8e4///M/v+/7vu/WW29d3g5LHQBfqcpH7TCC1Xh3+fLlixcv6rdN6ox//Md//Imf+ImAW/mBH/gB+YVfffXVgJsA4OBYGjkNIbVDOXo/4LDL2OPdM888s9pcd5Q64+/+7u9++qd/Wr8dljrjW9/6lh7vdi2Ru+WWW5Y39L8AyjjdRkDt0J/3vve9zz//vHl3Sd2jjz76wAMP6He3qVuY1Gn/9m//dscdd4TduiN1yorc0Wy3/AXKpjugPGqHbqyOrvviF7/4a7/2a/ptkzrtb//2b3/mZ35m9eXf+MY3fuzHfky/vUrdf/3Xfy3/3nbbbZH3kNVLoFnUDh348Ic//Od//uf2R5bOffEqE7xlvFNvZW+buoVJ3VZk50zk9GBH84AGUTv04TOf+Yxy7mCyGu8CdkVZJjxH9swGuS3743bqXnnllXe84x3by7OYCZRH7dAZkzEz1Rlf+cpXbr75Zn3YQMCuKNvU2YU73euEkQ5oGbVDOTH7ZNqO5rbt2b+CjwHXVoU7Gu9053aXMY/GOwCFUTv0YVXBP/mTP1n+/djHPra9pH0ClMhjwO2MqeP4cbAB0D5qh7YsAdMlk1guuQ3e9iTOTz311Pvf//6jK/mXf/mXd7/73fZH/v3f//2d73yn2suYY23zaCVzd7xj0x1QGLVDNbutCrgStTfkPfbYYz/7sz+r396m7p/+6Z/e85736LdXqVvo1O3a7Z/++IJNd0CzqB3KkWyTk1/Mtg2nSd0uk7ow9gpn8FEHjHdASdQOzfn4xz++/PuFL3zB/uD//d//ub/KMSluVzKX2e7666/fTnWaWclceeWVVy5cuKDHOPed2X4hhyIAdVE71LQkTbdta7d5xu78Z1+b/bZOnf2R7Wz3+OOP33///frtVeqee+65u+66a3ljt1gvvfTS0R0zbztSTfCAMqgdmuZu3pa+5Mev2r2qIyZ1Wzp1W6vOuf3rv/7ru971rt1PETygAGqHyhzjnaEv8NWvflV+nauvTe7555///u///lTXRvCA3Kgd6jMDmfti9957r3qreaeb8Yw//uM//o3f+I3t25Geeuqp66+/3rx74cIF/Ya9kmnu5JtvvqnOuk7wgKyoHVohGfLUW837oz/6I/k1L5Gz344Mnr6GxeXLl32/luABtVA7lHN6aMHnP//5X//1X899N+z4LSSTn/0p88bFixf1K8d6ZW/p9G/+5m9632kAcagd2lImeLbV5Kf2+mdX0Fx++eDuK8eecgSP8Q7IhNqhOZLgBRyBLmcvk+4umZpWeS2o2v7wD//wt37rt3Y/RfCAHKgdypHvWqIr0uyKX3DkbO7gLf/SPCAhaod2LT3QbxxVoXeO4CmaByRF7dCBpQo/+qM/qqzXN8jXvyeeeEJ4ye2LLciZkLuDp2gekAi1Qzl33HFH5DWYFMWUxu3omuUVlJM3m415QCRqhy7p9uRr3lba2wqYTRnygBjUDuXI91IRevzxx5XzFJdZmfOnqMz7iNpoHhCG2qF7unmqXvbKo3mAL2qHcZjsqbLlKzbYrdA8QI7aoRx9cuQyHnvssdVH3K9mHuPChQu1gqdoHiBD7TCLbf+MfCEshuYBbtQOSBDC4PHuD/7gD04v84lPfEJ4bTQPOELtABdHCH/u537OftfeRfPU7//+78svrItI84AY1A7llNxu17iAgzF+7/d+b/n3k5/8pPDyNA+wUTugJ0vz5MFTNA94C7UDOuM75CmaB1A7lPSOd7yj9l1I6Zlnnql4688+++zdd9/t9SU0DzOjdkCvluAt/4Y1T5E9TIbaAX0La55i1MNkqB0wAt08xagHHKB2wFAY9YBd1A4YEM0DVqgdMKz45U1F+TAKageMT2fvzjvvtDMmRPkwBmoHzOKFF14InvY0dmlBv6gdMKPgDXsaAx+6Q+2AeUU2T2PgQxeoHTC7yOVNg4EPLfv/S8iTM9xyUGwAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 3" align="bottom" width="150" height="150" border="0">


Pripojte naplnenú injekčnú striekačku k adaptéru liekovky

Straight Connector 31

moRArirxcc+Ralfo/ipFpTbCf6ClgurEP3T5KZmVuCs8k/uWv1ZOxSjdr6AwcTPP3nvalhRgtG5aO7xT38YAJssDcDmrXghIDdtd/TXXXW0x7RVM2A6DFpCioAKgB6LSyjEZqHzVy5e/vuMyZMmTJkyZMmJEyAITC2hppagDZI0xL+Wzq1JOOWQ2kxg6XI5smieI84Bgljg6QuCkIuyhvCNvMx1lm0y7UogazkfiSk2cQE5OkoHpNGjGEEixMh/jQILsyyeIXxQNgYuIUkABY3IUvYa0IWa+SeU8FNDkyqC56e88+xMmTJkyZMcayefgwADEdXqJYomQWT8HuY25DSYmYGbtnQWCNofBA9gedWbyDqQP8HgtSVrFEEhuLliS8aqkMIv0rxB1vDOhvNS8pTGWcM9RLeAGjy4IZPI5XV+qICWRJGic0E77L5pxn8huP5FCzewYs3ueVYMM31bwBjiagmDD+APj1Q8Hhr5bxqUlZcFYMJOLGDk3L/Vc87ckX4ojrBhgD4Pc6Vm1GM5G+m8UQTG15GVtrOlQ3CoJNZfJOOVA4WJi4MjvbqhgaVrjJM2IN0Z2ebQAAABAGXsEN2A+QNqdUvCDnK+ewKy9AtQ0JJ1KJLexOW2LE4VQ7Cb4yL09AxwSNocbF4ntib6TR8AMTKy9tx9WxDC7TXGUwLoGcawQsQiWa3WXr7keC6rC2OnNAxFcrOM2yMnILAKuRZnI/f2daaDMRGP7t2KQYLwxmBoXSyTX3Bx/AgG412RxfKq7vpEgNMzsqx5lUhrfDsrWJAgcyj4qfXouF5sq9XgwiXFBMTpcbmiaIMF5lzqz5o5ysHA5jEOktKlftfKyyyXibq3c9PdJBfYtzZhhcxEW9qZiDi1jNiTuVHhmy3fC2yoWxVw1Bsk03EkLOZn0KXKFFOQk0MsQwnCi4xgx22dveZKeIB2aVUDEGvKE1/qv5owDMho6xNYWPsD4D2flVyTeb4vam5U1L+KHXcHUcVJKrzJaGB8jKkwKyFE5b9dqG8uTkGSP/FgjWPZ9i5QgBqMjezC5Jc1HSAQ4fAhJ1I3+z//2Q==" name="Picture 32" align="bottom" width="134" height="134" border="0">

Odstráňte sterilný blister


Držte liekovku zvislo, aby sa predišlo vytekaniu.
Liekovku držte za spodnú časť a potiahnite za sterilný blister, aby ste ho odstránili.


Netraste.


Nedotýkajte sa odkrytej luerovej spojky na adaptéri liekovky. To by viedlo ku kontaminácii.


Správne uchopte

Držte biely prstenec na konci injekčnej striekačky.

Počas pripájania nedržte injekčnú striekačku za sklenené telo.


Odstráňte uzáver

Držte biely prstenec a odstráňte biely uzáver.

Bielym uzáverom netočte ani ho neodstrihávajte.

Nedotýkajte sa hrotu injekčnej striekačky. To by viedlo ku kontaminácii.

MOrugCIfPhT18rVayncvnmTUoSG+voQugOAIvyp65WlzzNj+jU/HTsuS9peWSGu5/HW2jXlZZiaCSICztT18ScbL7TPfX7qqSfTUvtLu0rLfhTc6gqPZwB4wZm6AOAIztS17sMPmHHjLT+XZ1yE/F82mwar2IPwwpm69u/ZzYwN6z6kP6VoNTW1ofIIAEV4UhflSHU1NVpifvW1uKbV5El+poECYCo8qQsAvuBJXR99/AmFYydOovC9d9/2GWfBowupxHju7JmQegaAL3hSV97BHyjMGq9W3rts8OUUHisqCpFPACjDk7qKjopL4rB1C5To3r07hVVVVSHyCQBleFIXAHzBk7qq3Ct/DB2ilncNHSKWDCvKT4TIJwCU4UNd3+zaLdkDB6RTWFtb5zMmWzNEY8M9AKbCh7r27tvPjLETJ7W0tKrETExMkOxDefkYrgHCCB/qAoBH+FBXxclyZmRkXKYek3K2jCFDiwoOC+IKjaeQd4Ewwoe6vjtwgBnjsrLUYxKTJk9h6tq+ffvMq6eb6xkAyvChrtratlG5/S7p6zfy5CmT31yzWkCfMgg3fKgLAB7hQ12lx9pyoRQNH1JJ6dcWJ989cgqAcMGHuiR69PC/EHd6eiozLlRXP/zIo/948QWTnQLANxyoi000ZsR3i2tublGPHxMd8/TfxfUMn3rij5+u//iVoWKz4R8enG+qkwB4w4G6AOAUDtQlTeNP6t27tVVtoIbELXNvpPDrr3I/+2T90sXPCOK3XXreeftt5jkJgDccqItN4ydGjR2nPgxKgkX7+6L/qqys3P/tLrL/9h9/vnH2dT16JJrnJwAecKAuaaJxXFxcQAdaLJZVK1eMHSl+76/Z5co/XICVNkAo4UBdAHAKB+pyOhuZMcG9okZAUPZ13ZybyKAKWD3Wl+9cHMrL17O0XkpKP48lMQ2HA3Udzs9jhpbOLm9SUi5lxoKHHrIHWLYEYSQmJqZ7olhP/um1P3ts4QL5rmcWL6Fwxasv6zzFth07hIvXmTUWDtTldH/QmejdK0lPOvV1tfTH7CHDR8R160ZGybGic2fOZI4aTXb+999J4+spQkNDQ031ebLTB2VIblAcPT6AgKh0z42gJ/L+u29v2rxZEN+wot72ti8aO3bipMTEYFqqvt+/j557ebn4ZY8urS4AOIUnda1etWrP6DGBHvX59m3MuP9fH0lNFQdJrVj+z8GXX56c3IdtH3jZ4JSUFDIanc7MYcPYqgEU4eTJk7169yZ7zJixFJ44IX5jJSkpafYNN2o/+7GiIkrq5psCOKRT8tH6DUcKCwdlZAR01IH94pz0zRs3VFVWzr7uerJzv86VR1i4cGFw7cD33Dv/i5wtQRwYEJ7quveee8qOHzf7rMHx5bat9Bf04WWlJezDeXV1tSStlEvF+lhR0VGLxcKU1i8lhYwYWyzZZFDJsKmpiWwWk3HqVOWwzKHaT1rd/j0k0Ds5OaBbR7D406ZNe/Sh37NS4srVa+/53d3yOM5GsdHL1dREz5H1c0ZHR7W0tNQ3OMjukZhYX19vtVrJjrXFOh3OQPt19MBT3vXGO+8G8aJ6+dXlFC5d/MzGjz+SNs6b1zZu48orpi1evJjZVI2mMMoaxf6lp/XEE094pPbSSy8FdHabzXbmDBYGFugm2O324I5NT0+bPfdm9vi25WzxUFd0lPi8SF10qx0OUVHWqCj2KAXxmUbb6HVpsZDd2tpKwqMtei4kIHhSFwB84amu5a+9NnDAgHB4osj9Dzz45dYcMhISuutJZ9Fzz98ydw4Zt99xp3z7448/zgzKxChPY9na4cMFUv6mh+HDMteuXas/Hd45dPCHefPmBX24VEk+sHePfM6E4C5iUBgVFdXkcrFRqC1uXK5mspubm8lwRxFiYmNbmkWCdiNQeMq7dC5BU1FRYZQn2qHiSmpa+ivLxNLpbb/8eZ/2X0kX4XTV6fWfbBTElvSewTWde+B0OObOni3f0uiuG5OcqEAoH+TNVGcREdjmZlF+msapGgUH6mIZF79cPWP6wUNih/iiRc+wikHXgepa7Ksac+feZEiCAzIuKy46etEpbDYKHU5nTHR0a4s4989qtUZZrS3uPEq0o9t+5LExMU6nMyoqSjp2yRKxV5pkn5CQcN999wpGf6+UA3UBwClQl+lQ4TBrnNhjxkKgh2EjRtx7/wOLnv6r4B58QyErDlDlijIr1iJvsTS7mppYi3xsrNgKz1rkKWdranJFR7u8k92w7sP8PLF8sWnTpwZ666mu++fPj9j+Lp3847nF9BduL4DBsIb+hoaGuLg41vdFRUSrG0Hs+4qO6xYX5bapTGixOOQt8gsXLhTcXwB+ZvES/aMWvUHeJTYVpqcPYPY777z7ubvDesbMWdnZG9jdB5GMwz3+k/Kturo6S3u/VrPLVeP+jkdydDTlXSxmTGwMZXGUfXknwj77ZjhQFwBm0UXVRXkUG9+0c8eX8kYkD9gwjilTp1FYfgLfBItEWJthncsVHx/P8rHYmBirzcaaCqlkGGuLZeM56EE7WlvDOVYjAnuTM1U/5aqdhx97/MH77xO8epMB10idHPX19W3LrrS2trS0sJJhdK+kpsamxlaxPkYya2xsiorq+M1nZ2dTuGfvvjUrX09yj9g2li6adwFOOVJYePz4cYejQdrChhQ2Nzf7HGcYLeJi4wytFqvHOMO31q5hBknrT3950nBvoS4AzIIDdY2ZMPHA7m/D7QWICI60LwMhwUqD3uMM2Qgpu3v0RrNLbCe0xort8vJxhm+8867gbpE3yVsO1CWNT9P5pdZLLrnEII9A2LDZ7YueXfLaP5eRXXDoIIXNLaJavMcZSjOJSE6S6sI8zjCSe5P1LABE/Ptj/0Z/zGbTjQEvSOt5ZVw+ZO6c2W/8b8e0gxh322BjSwsZbXmUe5yhq6ndlo0zdDQ3qzQRGw4HeRcAnMKTuu7SN+Eqc+So+Ph4MvJ+wHe9eKKkpHTzxg3M/tn1sz32srW6qNBHRlsJsFkcZ8j6vux2mzRWw2KxKI3VMAlPda1YuTJj0MCQnV4LM2deI30dTw9XzbiarVpTdfq0tIpbQ309FeXZv/V1dWQ0useqkeFwOJyyCSMszvnz5/PyD+t3BmihqqqKwlXLl12oro5PSCD7rjt+5RGnm3vlPNJMTEw0a7FgZT+bu5eZ7O7d46XSYHRUFEqGFyH1XSxf9T+TJo4P9PBHFjxK4Rc5W5a/9KK0MdZm2/XN14I4ttpVe+HCqcpKsgvzDlVWVDTUi72Qe/fsFtud3Ep7+83/E8TnJ9pUKf3qi891XxMIDPoNvL5K/Ba2x3c2srOz9+zdF0SCP5aVGeOZKhyoCwBO4UBdLIsnzpw9a1SalE3J/z1bdZoZ0rzXc1jIKQJgpcGx4ye8uPQFea6VlpZO4f5vd0mDLYJDy2e49cCBuoZmDstzry/NVhcMCKvVItkvvLJszg3XGekZCBMLFjxM4chRo/QkkpycjK80CDb38p3Etq05c+fcENCxVqtVWnK1T7LxwzRBWEjtL85v+O3dkT4amwN1AcApHKgrqVdHniOtnqUFKhY++9wL0r9mF7IB8IADdU2dMvnVpaLxY1kZlfSam1v8HsKqW0uef3HNitfYbPAFj//J7EI2AB5woC6JooLDTCp+Wfex2LXPpPXre8QZk394cL65zgHgBU/qAoAvOFCXfPpNU5PLb/bV2tr61BN/ZPa0GVc/+RfP75gAEBo4UJeckxUVKf38NE4cLy5hRnxCwotLX1CPDIB58KGulNQ0CsvLSs+dO+9XXYcLCpmRPnCQx7A0AEIJH+oCgEf4UFece5YBcbTomN/J/5s+a1sKfPSYgD+yDICB8KGu0e6J+kUFhw/n56kPhrJaLdLkguEjRobCOQAU4ENdPXr2ZEZ5eTlrMlQasWGxWEiEzB45YlgonANAAT7UBQCP8KGuWTOvpnD18mVf5GxhX45RGg9VW1cv2cZ+RxCAQOFDXZlDh0j26SpxXqPSoEH2DVVpsQAAwggf6mLdVvEJCXU1Naw7S0ldbXsHZYTSPQB8woe6AOARntSVPnBQ3vff7du3n+xrr5npM05trbher7QUBwBhhCd1TZoyldR1pLBAJc7RI2LJEP3IIBLgSV03z53Dmg3Jrq6+4HMMYU1NDYX2uG6hdg4AL3hSFwB8wZO6hg/LjImJYeuuZY0erRKT9Y8BEF54UhcxbuKkXbk7/UZLSOgeAmcAUIczdc2ZezNTV1Lv3jnbtsmrXlQTE9rzNIzSAJEAZ+oCgCM4U9evbrv16T+L62ScO3Nm2fLXZ0y/StolTUkGIELgTF3EL26/g8K31q5Z8erL9OcdIblv35A7BYAP+FPXf/7trxR+d+BARXm5zwhjxmWF1CEAFOBPXQDwAq/qWr/+o3C7AIAfeFUXAJEP1AWAWUBdAJgF1AWAWUBdAJgF1AWAWUBdAJgF1AWAWUBdAJgF1AWAWUBdAJgF1AWAWUBdAJhF8Oq6bMBACo8WH/fY6LFFe2p0oLFpBodPH8KFgdcesuvS6LN2f7QkqBJH2hXEzdR5/5F3AWAWRqrLpEwmxBlXhORa2tH5ag+9Mwzt/uj0XKlM5Bf9N80YdRlV6gj7LzvsDphEyK4rMm9gcF7pvxYD1KVe5JVs7zjyvdrTV09THkfpKDnqKftMR4szfp1UiaByW5Q8lPz0mayKk/JDNF6Xzzvj87ao/zrlcbz9V7rnQTx9pXuidDqNZ9EC6l0AmIVedWlv6/P5rvLYq/F0PtP0i98sSCWCRmfk/waUr6pnAuo+q5xXS97rfWr161J/jnpQuQ9arkVLHKVT+H0EwV2jXnVpyf2NRX+a3k9F/lvxuV3lDaLTGe14lGS0PG+l6/KI4E2gh8jvT9CNAdrb8ZV2+U1By+vPo4CtB2NKhkr9CZHWhKj0Hgo6Lw1xJV7l1e4TXq5LOyqOBd026IFK8SFQUO8CwCxCpy4zxgpob5sSzO/zCWX6Rr2nAz1vRKFSwlcp8YbyWoxUl0eZW6mBWNBQH1A/hc80PaIJF2tP3nLtHdOnP9K1KNUlNDqj4pv3gSqFfpXTKSlN/bpUPNRzXX5bGoJD/b55xPR4dn4P8T7cY2NwsgxeXUq1W79xNO7Vf5SWKqzGlNVlHFBSQZ9LaZffy9TopMYav0ZX/aJ+Op03PNB7YlJ7AepdAJgF1AWAWUS6uiK2Sg3kKA0p8rkl0GT5/QFEurr4vbNdCpMeE+9PP9LVBQC/QF0AmAXUBYBZhEFdQQw/Dy599THXwaWpk87USKP/lgr816zUQd4FgFkYry6/7ySzX1ehHIPXBfF7b5GnSXTOvKtzPJsIBzfZLwbMTZZs+fBHlbUQVObP+HxgPnsqVY7SmKCSe97x1aNpmQ8baJrqSSndQ6URwFrum/d2nzH9TjiQj5bWPu7W76jZIEYVRwKdM+8CIBIwci1elRnyGufb6F87QWUdBS3pq9QZtMz40HiBGn0LAj3XruVYv3Vaj3xVyzUa+IwiDb0zUOT3IrhrVio4BTRnSd1JKUGfqemZ2q0Tv6c+qrBehdJ2ecrqxWyN59WJ33Q4kkoQGLNqjZ73rnpeoTHv0ngiPXUkMzDjh+U3b9GYiCG3xW86Sm+HzgHqXQCYhTH1LqV8Rk+aDJ3vNp9VC/NelnqyPkPqXQFdWoRkGp24f9KYepd8C0PjkzuqYdkDj7vvs94lnU57gj7jC8q/cqVkvcvGSr0UQVy7oPxGUC85e8fU3j6u5LZKc4V3TOHiVhCldJSuxWcl08PtCHk7qNChruQ+fSgsLi7NGBTAC1ip1UFli5bmRL9x1H8ZASWo8S2gPYKWC9R+6oBiBuSn+vaga24aL1/pjFoen0ZPwkLRsTavUvpdgnoXAGbRoS673U7h+erq8DkDAPc4HA5mxMXFdagrPS2NwoLCwvA4BQLB5+gwEAkUl5RR2D81VZDnXUOHXk5hbm7uifKTl6b0C5dzQAsQVcRS6M6fJk4YL6C/CwDz6FAXy68SEhO/2bX71ltuCp9LAPDK3n0Hai5cICMzc4jgnXdddeUV2dkbx4weSXZATfMAdHGoSrUlZ2vWeLFM2CspSfBWV9a4McUlpe+9/yHZc26cPXxYZui9BIAvWB8XqSYxMfGG66+VtqPeBYBZ+FAXVbqyP91MxgcfrNu8ZWuau6W+Z48eoXYNgIjnfHV1aWkpq2tRmVCecQlKeReLNGXyhP37v6+orCS7BL3MAHhhs9kmThjP2jBYXUuOWsmQYs+aOd1E1wDo1KDeBYBZQF0AmAXUBYBZ/D93I+yrbnBQIQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="bottom" width="167" height="107" border="0">

Zlomený uzáver môžete vyhodiť.


MOr3Ip99nAEnasoaFs85jTELCfVtHHeqEJIvxMYRhDL6k6GqqFNuhQWnak6wijbzwPOYdCZ51tbaqGhqI0JxC/nEaco24PgMftEm+11R66yfiEcW4hfyn0FrBIXXqORbKtuB3GHm00C2sQqNKXX1CsUIIyUSCeiNFhQ51XQFzKrZ9wYZM3ynDSFOnFxX5D7PAE/K3mmmmKPcWvnhCE4vLtgbtgybY2w5hdfDbrp0SnNk7iIzEigqUdtINv1izVXA02G1f0xclSPlVH7LPK+VyONk0uje2Y4+WfbPRF7pHSkx6/9BypmUi9FyuiM0o8Y3d0jIt8YrAByXxqjsi7gBDWrWyj+8JbTqpFOC6/mxnRTSHTDSrS0rIBtVjRn19Yj8b+UXzv5RR2dcUN0MWK3qCTfFGWwn0Wk0g9KY9Q13BGsO2NYdsFKikg3EVgLaVVOKTvG4xnGzfyk7vQKlWDzLV/1GfdpnV4D3RGsO2NYdsaw7Y1h2xrDth7SGzxhm8asawjWEawjWES94141h2xrDtjWHbGsO2NYdsaw7Y1h2xrDtjWHbGsO2NYdsaw7YwV3owV3owV3owX2xnG1GzsUMD0wEvcU5+UVHAtPOBMZmWBSg3fEqLUzWpwSNkYK70YK70YK70YK70YK70YK70OOICrQ54bvMYmMTGJjEwyKm9UYK70YK70YK70YK70YK70YK70YK70YK70YK70YK70YK70YK73BoRUGLTCrB3HCOLzgHwXiKLCCfiTFzbXYYogqp/LTFp9VjpNTGgnS944+ge6vGEDm4LHz+yXiLkJ7PRvdXjDfRAIi6KRWGPn/gD3V4w30cFj5/4A91eMN13RqmKXRqJP9UaaCIYPxfwB1KbzSEIWbJTdfFQoRjH+IvonnMMsS4KqK/gNVIor3k3RxUypPVF03+ZjSm/GKuPLV0XRRpATz/xP/8QAKhAAAQIEBAYCAwEAAAAAAAAAAQARITFBUWFxofAQIIGRscEw0UDh8VD/2gAIAQEAAT8h5xmYAYdCi0s4bOPjaOBOAspTbcqAMd90KdxBAd9oZxDAOEREIoZwBAuAQEYowGCC56Uk3X5rEeQj+IWvyGGQoMhKUN1HwtK9MBEBBjwImALmz1W8+zWA/CKFaQtYUp2SzRbz7JBx5YzARzpdRd9CZn9fiEKnYU2zVh3uvr4LQnelPzpyWFmepRnE8YhugCd0TEi7UuoaZZMQoqZdISjsHCcHLaKKF4RDdQUUeLuoZRCEF3C8gQm5TpWWxPa2J7RfB0Q5JZ80+YSJVjvNPRhyqVj8X3pGFdTXLOA9i6OwUQYFq7qp4E6vrKiqLjRjHNuOHHbbPmIBDEOCmIWh0m/TL4hYxjS9sFkd30rpgBxK9IZtAZvbFXGjHUG8VBYZ5Acu44cdts+d4oRlohEOnHujfDLGQdlOph5oiTrGoxg54IyhkFn125dxw47bZ85DhjIoydRA6S9vizSlsluIsEKwJuKdfpBKGGHg2/Xk3HDjttn4FlCYxh8KOZMIOVGghxizIq9EwIOzuntghxzwbP6eRybjhx22z8DAjvF8FlrMhMnIKOPIJarx1H3xM1VMTcU3ggPwgYFAn99eO44cdts/Aop6bU8spbADrzAFD3DdHdZifgbghAIAADAdOOo++SI4DBFnkdBwtcpw4SgUXCwEXO7cXpK6LBrI96NDgtj892CQZiIUUovupvDcpYGdEDVzNTvb98NB9cTX09mDnkgGK4CR7ZCBwAe8IZ4eIUdh+fgceOf7rBx/AIBDGSIzITsYco8LERZBvsdk3sYFgOEdwlAFxDj4C9BL/vogQQ4lxZFjoPpYInTgM8PEJ1nLz8Dis/3WDj+DTw6wXTYMyuQ/fblwSExZI2E4hFfSqE5zeXVA6YwqZcSBwRLSFKzB04lUQzkEPeikOIQAoIAA8RI/hE1ZhG0HbsO6G88AFT/pHUJvYxBUHkpGp7GhR18Sw7Nwhw0H1xheYkAAEhDjdzEZv67fjBU84Dq+090iBZAvmnDNJxjfflhLsQG/g9CnQBACT1qgiwpMcb98djZt74moYwmAUAQlOA/aNJ8KfWtuxmtsPZ1rsb9BUB3fKUB5qepn7CbDiYj7R7J6Pvz8pGWblgjgZHPoNiinxNlYHeHXDlZRA4eDDkaBJEzWxh3PdaD641Yd7/bcWHLCDlM6DVBKegeKgwEG7nVaBIPxDv4JhKRKgrlnt8E62NQLgEeY9bCabrnyjfdoX0ogphrOMJoydg54hUB30DtNSH484EAHCN2LExwctuigZNvsG+SI6xAcDiolQARwUSAcyR4sanhGXpgbZJ1mffI3cNQRKjQEM1HCNeIUmq6w7Hb8qTOsQ+1WMhh26l/KKTMYh33QAFTGACwdSHGrcZwGxPcohAQZvUh3QIWgr9ImTcImR/1265IFwNhQcK1ECiBMlA099VP19gQQ1lku8MjALT2vCOAa2AfDbYDonIVR84jWoxBcx9quDxH9UKYPjeTo0DI2BrJAghxLngBgsO0AsI7Z7fNACq5Dg8AE8CsmU0bqVuZwUWW8oaiy5vdAB3DzbpwaBBxN62V8qBq7zQGMAMAKJx38RghO+CmVzwcaqQWpuhCg0cixrrztSGBY5F1PoGYDAIWCa8PpJAWH2GEQCGMkHMTrCe4ihZNznumNUH4nXIYvpSVk7lTcVTJMAt3zEZao6DOuCLXz/SEDBSyEsHeCK60cXPumm2Bij0UDkeIEmbKYmqiEXc3miQQgAESSqJVLo/fZR4RM/wBOJ1WE2mdzd+Mul40IXR1C5jtdtg9oNs0RIZ8ecAM8rlcI8kmcAUQbJNGTRNlOngYcGofpO4MI1CpvQPknITBlY1zFD4gwBM5Ai7no/R0AMSMnF4j2icJSmCI3svOSCoRnjKBRLDQu32QFRDANvrNBJigrib8l9MAdrEq1+Vz+uDDAiCIFfz2Qe2AFgOV3Gh3PT6TxII2DecuQWDJBEGHUYjDEbCPEPTjgalQhPdvFAyhRwUSZJdSkDIvhA234zDJ0gcj1qpjBJI5ggfosCsDXqic/Y+5ARzOCXZ3Kfhhm5FiMiiKl4YTyFwXzMwQIgRwH0oH3/Clg3JrYntDnK6/BGOAzSbKeiatITLY+ERATzUhEHBZtPWHRD6Zk5bgrEDEUDYXZkpPGo5hcI4ICdxgXKvAJj46VDu6KGa0i9gE3DcxzDy87hda7zcAognJNAuryAJZ4dAgT3m/AXl2J8oHOCcFEgYkGyilg3JLfntFX6E8lghIG5wHKQDlFnhd5mHngGYDciYs2esYnHhVIEAOwGqpZdKCGoDlA0XXzkyCRtSLOYVAtoJZw6EwOXhmIjwolMCADQ+RyxCBEaj9gW4XWu83AfKzpqfSAowQcSum/yGCTB9ChXAAa8C2e5DErlBKCBhbIaBWUPFHRaEQFqgYOG8iKgFcJH4oxTjIEIJYCK4jbbEDjMn+OWgOIYi/JFpqL9hFliZnDghrVwQshQhu9jdH3IQ2CC1Jj/SCn4QSAj66oO4vDRz2myZwZ/JiP9wUmjo6gg/fBnaFkp+8+/wAG22KP7eIRjRaw8gQej+MD0RqpCJcJ8jAOU2oDIOCoou7RusasQiAYgcsbdFQTgyZKxlJF1RYhIGgTAGcQgvMYqn+36SmcMVi+fS/dgasmAZAo1kgb5Yn4DJD/AGu0JQIIcSUIhvgCneaY5nnLsn2FFWuiejLENwehLA6NhmsN1QKYI+0aoAAAAwEgEMgGCDIRPrumYUHY88gLJGwETCrVDIU8U7pl0OxdMVoPkUxRHKdyaagTmgKEbD9Fpgdx6R6RsD4BBgwYapYbvyTeLkH7ok5+5vbqebZ49+FQZxB8+FKYi+7LamsAt36eJn2lXYeh8oIYZm6J9cIUo5uRXduBAGAEY8LAAYABhxJADksAot3aq+2SGewY9OVqu6EAyCN1DWIpIKyuMfawKyTIwUISjMQw8oLQRAzMGfNY4uQInM/Fprh5OLWFdMkTBR/zFOKiAnECZ/A6no/D2nyCCIY/Yea1rWsMQQtADgQb8qJ4L+qv6q/qr+qgzCYT+Ba1rWta1rWs5ziYEAGKjcYQUCwI6Yxp+tOqBACAgyI5GuOgJichVPkzodjBQRpi1c7nOc50DsWd9QEI2UAdE3+ab/NN/mm/zT6EDJf8FznOc5znOc45GgiCHBRU9R36InIbtL9LrgyDoQihB5k9qEKVGdZqYYmXtBHerj/p8Gk8Cyat2G/6iCTEMeAIDT8YSAOak4yD49J4FpfhQYCh3uiJCMYRCcnIP8EaTwLT/AVP3veaEw+EThv/AIWaTwIRcjfA3/UDI6h3vJAZABhfe80QLeg/RAmMTmNEFl/gQHuuAuxf0gRAgQhfEFQyCEfRG46HBzSAo9g3Ah/glT7mRyj2Ye4KITH7arPuSD6Ev2UQknMT1/0//9oACAEBAAAAEAAAGGAAAQCvAAAAAcMAAAwAgAAAMAYgAAAgBgAAAYATAAAAAcAAAAAIgAAAMFIMgAAASAYAAwAQMAAAEAQAAAASAAAA4IlAQANHJYAACwCIAAAREIAAAB8/KAG0BonoB5gSmSBAYXyGQhxZY1IEBAPVQC24HoABoBDywAQAQRnoBtiPyC4UjAMAD+APgf8A8UIAhAAAFAPwAAEACcAAAAAHAAAAAIAAAAAFsAAAAArAAAAAAAAP/8QAKhABAAEDAgQGAwEBAQAAAAAAAREAITFBUWFxgaEQIJHR8PEwscFA4VD/2gAIAQEAAT8Q88MhzclLjGk4dG+4yzSDsGlvuHMs2/E8kLJFuncbPSjlqwOOACqG100RFQXYgSxGyrsedyxYqHve5SLnGpz1+gQB1UwEp8kSuFAe+ov+QLkx9uN+l3Rs0knM0UYQdJyaPSfwJ8kzFWttdGS9s0WCUgqG2qN1QUxMIM6zoYMw+kxXz+xXz+zQYJh0FuVJRFyg3rGoUAisHSXUCjqIY4OQy63nLe+f8iPoqNKZGsLcSzpETCCxvvhmV4eZk/BkISRgi5bsmCiogooKKrMirdii+bkMbCVjaetNkNDRPZRAdPTNNeSCQzGqtBOyASzGiNSJ8pIWUkBr70FaScFYkSMbx0pWFGMtIZENlPuiiXMhRMWvusy58hMBgsdjMicvi6dOZkgkiq3VfzWKH7QP76aGtexzAyGiPyH8TcnxlxG0i5z1pD/xsJRGlBK9NVokTuqIhsQaAENjjJw1IJ1v2E0N4hi9rlseX5ff/DZIjAhEkSmV2GRf+IPhpm5+EW0Ck3DuelcGkSUXkmQzk/TlRkLhTe5svWpOHQG53Q1i7GpC81BzZE4rJ1xwh18vy+/+KyKpaHcFg5xHJab22zmUv5gPX8KowpUTFlPyQFGqUQRMMJdA0lkN7GbNZs1nJs7bbOvd5fy+/wDisgYBCEdSpEl1aKzunX8PdP0V8ptXyG6vgcHwdel2hXDwW5y0owycbSKWOJHkPl9/8dlh0Dtm7u/hAVIBu0wUQaDbjNDUtr86jjhLnImGuS3OiDZDF4T43p0fIx6kj9Xk+X3/AMdllEK7S7CfV6fgMZIc8mSvQo/IZkIgtd8fl9/EotNtouNbkxx4KRiPkxck2HAePy+/+OyUfG30z+z00rstfACfvzRPLjSuKQXgU54KitiWwtIYU2w0NaH6yBAX0ePy+/kCCWR4hRtj3jwNkFlG1R6CpV2gd5wEY8VM0QBM5RhMUafLF9DYQu3re354tJEdy/YFTJJgbSA9HlTN1UyxocVgOdSrSThyQPUOru8Pl9/FglyWVDJ1L8zfyOQcBII+Ou9ArBQ6AP8AagXITI6I6Jo1cQixYdgd8nCstcNwzpPsNMt8fnQAKIR1pAmNBySDpKevlRezTVh+2oU4YcAgPTwewKZuQDxCZ6Gj43PyY0hi+j/1oAgokTXxuSa36SkzTNxL2J4QLkJkdEdE0avBFAf8A75OHDcM6T7DTLfH+AlhZaDc3jabObAK6SSYdFidWnMSfKkJtIyBse45pR+EjcU7uHJRrCxW8luCTfSKD3PrEojexLrquviKEgT0YsnQaZNVqqyhMt/FH1sBuXi8L3/igAAACANPE4/QQJITqOP8T6TtE2hDhcj9qc6SziGPivQUbDCBInTyRCSZidYOIw9KmRCaEsIuLjgwOvh8vv4kW7VN7L9hQKwADgeMNX60ih6/5ivKOqhBARvwhfmWqRGi43CBiyRLKWhtQTox0myBvZddAaeXjmctYAuh7lU3QICqao/S3ErVLDchxadLTi68UN4mScgFx8fAOCgKvoUK4kraZ12lRBrEqjgxa76ufsVccItJfcos9vV2MXrWvySA7C/VXcw0Jd1+6yd5G9CQelXKrOTvaL3pDjiWcbi7PylvRTgCVelTQAAEG6jvuzoRQoaF32MBAXVbAaQaETWHR4jI8TyL10FV8uWjwWsZYSLLm5DSYS5sfL7+JEEL5vECeTpHxxLoW8uzIUxzRiOXzZZbbGtGCxrh3mcdKLAEwfrD/JDgSjNxFzbepCeXQFV4sraN1002VJIOkJToSUrIibxw8Ax5U9EU8kB3l/yosZ8ZHQJats66gj4hGZBwFD1XxQi9CSWEDUY9WgAAACANP85N/g5OlL7C3jxLf1OJxSOQYIN6EHDY8LDVif8ACBhRnmXxIMtC2mHg4JTl4BdpCDQavhDwkjs753QT0dKDzbiluObf1LNJKCW6nAIoIK00dROEqdHwO4pwBocXBxSrFKHus32w9ev+qdRqI8PAujg9IomqiBaQIEuOG9JlKLyyMvq8VF7YDdAFBFnDwiaAACAsHiQREhKUCIjBobbVAgIalfW0t9Spg8ooYQABBjYzXDMaPFG9aTfuYjdihg2gwAQAcvDIzZ8uwZXgUsUrBgGoSHpSLA3KOSYPeoswNsDeWrG5nSamr02RDgF6i1yTWNlNE4nWPw2FQuiOp0FKTS0BeJZXqFdX/X1be1DhIsELcIFAjUiodP6VZlEGFeE31JQBBRImvnsYmyB+DqbjahfmWENDW8myGIRQTWRQbj4SwKemYNxsj2FKrlz3OCijCVMKRPtQJkgY8JtuoUiAuQyru1JesuvgBDEXqXFkw7uhSykXWAbkB7ZxLSjUWHgBgDSmhQCu6E9RIG8M2KOwF7zfGr8PAJXaJwA1Qm+oIzaDrRD4GwOQTzYu0xckJJ2OHxxz0sX8pfUONpg2ozazGTwMQ5jzoicEAkOgUgAUQjrRYtkR2buqJ/VGm4H7FGCBnjGCY52bjVoeMjiO5ts4fKQA5E5hbUjJ+2BuzCcWkWv/AKKnhvSOpm8PdL3L4EYmplMKwosgmQOIw1JiENkSBUBhsFqiEOTnCYhO1HjF4SJA0GsjWMU4AcD5EHFm3NySjwsoQAZVqDuMBb1U23u2sc0yyGuYXJOY55dXTxlIV2ZCQ3MPRv4oiXQdVYHVQ61eREh0FkdEevmSiAq11hb403k9pE81ROvDpxcebN048gmj8xTgYTm9Q33Opi2+hVlAvxGo6kcqsLySNchl6VHNcP8AaPSklRw2zjKegUp/MCtxmxxsbTihHMbbfIvwpGyIxWZAu6S4JJb0wdIbsPenrYCcAXjsq/MzDKoLN81dzdZykShtM0TBuiym6nxs1azCoxbSZGjl3lNse/PDQRV0q8F1uZXF8jkRpHgMjYtGpbai0MNb/wBK0f6PgMa4vJMckS5DWuBtsgA7HlcXGd5J2XdoErIXEOVvs8hEb/RSQJ6oVBAeQ9WgjRhf6D44h4B/SB+XouQkQNcEvCMnOkrRKyea1joQJg3XAbralI4iBLcRz524OaxY8JcdKIGY4X800GwVrcCxoZ6U+Kx4EQIlBgxtamCBdmehUq2HmRhJL0cAliAiN0iAjEaRQSMjVJZBZnaKsByAC7AI3kbWkUzS9R4j3NJBau51WCY+G2oSlJBhu7IaP+4HlZmVzrqzZJUAMxOUagYenPQrA1CbcCdDrLfzCuLU2mJvVKkZAdxjK8Vlefl+1Q1CT9U/l+sn9aL1KGcEe6S1OoEnegyzbuwxWd0E1UrcmTo2oDT0LkB4iEu2J1xUYK7g76nLBoeTvnk5JayhvWAlWh7QwBbQkiZwWC4riiGWW5PRPWaLCYIi+RxC0fJMIk7UiRLIxNJC/fHbQaOHepPncjAd1R+bBx6HnaeHJsGafBAO7n8D4TyLTYP67GtTDthkGXiLcoDi1xnDtNdBgdaiyUWkQ8ACedA7ylNPBlao+HlPkIXHg1rZtQCCdkG28bVszk2UO9MSw+NP9wpxZwNQvqdjysts1hLdG5eSSXJMOJiyfsFDpJYRMGXi5eK+KkgZFvyIzAB4lTGzAOSV/R4A6uIgbJ75g05zUrVgiSSSGzd0a1QTMTk3KHDIcIHSDQBBEiXe9EL4iUPCJlqcoMgOrIaxdqNXDCOGGeRBw8GQEBQo6kqbHLCkeTueekxOgY0AXpGtAagAiBAlmLYbZWlpOZwkVkymBG6rlldCXdGgKHGUxLfUdqXGATEJstaB8g3AAfVEI3aIKlxIfRaxOZIONIW3P5Mf61xD+1loDHNoeh4CkVoi2v6PV+EyJaxTxHHeiWWLdk0/byRqxQDdIHkjnlasuhtFD1pCJJKliI3WOqWxNDfDCDCpBvkIOlXo7ND461ZazMVGR736Mb0C9+66ASUpUnpZogAF/XRQ9CaRtzS1gbx2taW+1XrN3q6bSRdJtJOIRukLjIrmxbb5w/aiQR+KP4AEblC2eG8C5lAEFEia1Bflhgv0GOkmtCwaSpKIUJ1RT8tkjHGZlcZJpej4cbBhehRg14I3mM9Jp53wlv4kPJB1oywoBAGgFQtRozML2FFjlSt7DyB+XAyAjcQAhcgeVnssrveGPrFXxNlYMFcYV40ncOIKxAuTWuTnRNIt92AsU4HlhKtOsnrS4QLCeeR5sBxo4RJU45dYvLuvJPTz6wnvVxdzqW4RFKpw4Dv2dlYO1m4kCuyhV4oQ0Ocl2rYB1f7PJXpiCrre4fBUuUyFfAXLLkb+FleXLJYlvCHR4N2jIJGvoXtRcowCA8URgSqwBSlsTaCy5tnkG1XXwHKCJeO/lhF0FMqLILFzNZa47UWAOAVSIvRBHbEDquggCE4fanr2X/5QE9vScIUdqFIqJQBYxICUpgPSJTnkr1fwoIiSORp6Upmf2xXwD+V9C96+he9A26BCEI9KPPN5MS1iz0SNCUAARyqbbOv4ISNVGyat+3TemkdocnRNNTYg3r6F719C96+he9fQvevoXvSztCFWtdFhIsg96+i19Fr6LX0WrY6VgYxX0L3r6F719C96+he9fQvevoXvX0L3r6F719C96+he9fQvevoXvX3L2r7l7V9y9qagpALzjcrC+Ep0E6PRtZ4Esrv8F2epo8LSiRNx8iCDJ9Cy/QUiv0gkG0AmDsXd7pUjSixo3e/Ax+vuXtX3L2r7l7V9y9q+5e1fcvahyzbYXZbktRjGxJYSWtbTn0r43sr43sr43sr43so0ARQwxsV9y9q+5e1fcvavuXtX3L2r7l7V9y9q+5e1fcvavuXtX3L2r7l7eU/+I4GyNTP68Srwc93Km02pyvFMnrRmLs9oVIw/F30C3+0K8PKdIj1qFcOefCB/aUIlxFwbw4HL8KNjiVicT/h2KOXBZHTwSEkYHX58w1iseX/P8goAmITFJK+6i/n5EeT/AB06+vK7oUzhAuiW0g6hHEZGgGYou4d56N+C7ShC5oe3zbRp25XJv89t4q05f8/8FHceujfoc45saDUmCRHJ68pvtLkVFLUSur06FuRpSqzKVk+fOTU6z3fmvfdsPRfz5/z/AMFGmkbDPCLue8FLhGnJHxnuOgm/AgXxjli/pxsk3RXhjrSKRHO3zcNcxlq2RE3MOP8AwHbilzAQcYUU3daIQtIsPP8Ak0SThlS/L/nDjS2VCxImozf1KQIXMl9WovITmomJvASrj/wdzqCHd0XilK3DEz6D9UAhpwk7TQIHkXx/VKmiZlhnzmXemi4R3mrv/p//2Q==" name="Picture 43" align="bottom" width="137" height="137" border="0">

Pripojte injekčnú striekačku k adaptéru liekovky

Adaptér liekovky držte za kryt, aby bol stabilný.

Držte injekčnú striekačku za biely prstenec, potom vsuňte koniec do luer spojky na adaptéri liekovky.

Nedržte sklenené telo injekčnej striekačky.
Môže to viesť k uvoľneniu bieleho prstenca alebo jeho odpojeniu.

Pripojte injekčnú striekačku k adaptéru liekovky pevným otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

Nepripájajte príliš na tesno. Príliš tesné spojenie môže spôsobiť, že sa koniec striekačky zlomí.Krok 2


Rekonštituujte mikrosféry


moR0DYUl/+qUR247xNY6qC1jQw4TI8MVHWRakpgjfuXOS1aWmGwxKljqW3sozZwm600zyezThySPbESnYe5QCM8xNbU5FPw40OjC7hddGlMYTttZSD2l1qSEYNl4YR5O9TdQkINX+BUgg8ImQMdGh3FQsiRGk6kIMiISJOJDqlhDJFoL1RJ6NZstbyIG2qrY0MH5efeYIsiV1IMlano7G8Kd+0yRgCuvZkrKep7Fs/wA9kWovWDahsqulTWIkQ6McVe5e4bcB79Sp1C86hPflNJwJlJ1ERjqCZkZqAGCfPo1OSSpegybYhAubPNcBQryLZ8lDnUohdhe4lXYRgl1W1Cr+OG+gRG8JqWosCSLNcAQscsO1EJ07KwBggKeQLJYmE0P7+Hn3mCLIlKAtqTl087t4g3nwbVmlZduti6jWpdZ+CXrq7eA1nohO6s0QHkRhbqatvLdqRL2GQdlS9O9dOShJUEnrLu2isfyGwNrB8krfbIY8lldX8Tj3oabIoATwPMJgccf0vhKM4Wgizgd6Plk1KgSJgvd0/pvHD6jb+m8cPqNv6bxw+o2/pvHD6jb9/HInRHy8fw+o2/TxjEChd21NRth1BMK9iOakax842UfddKkKEqeTvYD0rGBqY4ZD1VLjKTiHz7qdm2JS+Zk8hqJCwSh2CK9qMmQkDI+JO9fFZW4XCeZIpVK6DfaYJfazRm0Cig0EN4JtxDrRYUG89mO8V0UcGNht5FYipeL3gax07KFhOkDyxl6/qENoQkepUwQaLJvjPekUrTc7sis6zWwCcBwAM9qNDntllNnJ3jw8rE8M+lSg5FBBB1yyAi8RGoX1qNYLsM24J5APP8gVwpGBgj/rqWqKNQSbNHAukWdNvCx2bTjzaMEblltWBQULb0b1lTITMoytR9d2CgQauNj8rhHIi7tqHqSTIu1ge01iYnnHZgD66lJZcdXggeQVdnFHCbT0IqBJfe7JY5GkEmzgcJ+rCxFt9wttxs01Ssao6Gu2zc0hQaBEAOEfBCiXdwwQ6OtpeLxVhslMklbIQAmZsOagPNgqCgWf/KPyFqs0hBmo3WEiPQFsR+KpMrW675Fru17jonkzlzTdPegNRySdhaIqqIUeocvf8FHYYkgWY1gF6wa0plxLW3QjMdjih7FBxbV3ec1mCnktSeLjqCNwaESRkbifqadoaR/8dkxUv73JkyPo8jUBgRlHbIdcbPg2GD7TapDdFsFF0DgaIZL3zsS2Joc8EQOEVLsc1Yj12ToF/KtrDYhx9B5KCH8jAbifgurGJI5LdVdBpapvjMAmHkx+I+0icxCihLrcvYB9f2zZrNG4doQtLW0OpeaYrmCSI1tMTuStzHgIP1icJYwTPBeFm1GG8VgrFwSc2KMYiAIQpP4orwaLpA5G1BomRAMAfmxoo8ji/Y1P4nYTFt5g0ljXKzVJcdKGW01CCECN76UVDQitd4SnZ2oFuJAOAF3yrXN+0EuNSQnSwJu/wmI4CYrcFztn+cV1ELEGh6VYstxJIMr20xUnIJHqiA0DduG1Icn0iAOSjJ8jOeJsU/zahvkwtolTELZFq0NS5LZe7PWR+gQ2hCR6lOOSAKXe8p+b1iX2NBVIkRPk7lHGMAIAMAeIFkqOAQj2afQq3ceqTbUvFwoBX8kEoE0CVi63mnP/ABFg7WKcem5t9KTGzVLJ3UL81PgcGBFhJhEGBsy1BgZKU9ZYlrdOooy8Og94Mdx8esWLFixYsWLFixYsWLApgS8qApPoBAmpqFCZa0I7+VE59Eco6HNfU/iiitr7jew/hZP2fB2RZ1N+SsT72Z5RM9e4qAmCYPbe4X+b7r8V91+K+6/FfdfivuvxX3X4r7r8V91+K+6/FfdfivuvxX3X4r7r8V91+K+6/FPmAENGXFCWRkFh/wCVORCQhs1AhlsDF6/4ullxxEpbElq+6/FfdfivuvxRwt+MloogffmoIILlPS7NGqAF3WwyuHxf126o7KnBckPzQiZ7Mg96BHoDTTlBDZjivquf1PAyBIjkSs4BM9mLgcInSo/haZyrShyQ5KxHxFu5+oZz0a6Bu9qJseCn0V3wf126hMpJ8FF8ipRh51FobRw19Vz++bGxx95pEtypOMjHVelcsEiDz9rRiQ1ddyne9yOie+uQA9bEPrp8gJRRehE91pkoGBCO3yKf7oDGyX2eiioiwzTeoPIDloILSgRNx28B9duqyBXkm4VegUq25bEtIpkGKsWjeiTIAZEvc8BEPZgR0S52ocJ2qv1UhzIrcfAIIAjZHWlI7KzG+AXjhGiixQgEdz6aRRR6fyX2qyZE6hsgD3o4a9M7w9j+4//Z" name="Picture 45" align="bottom" width="145" height="145" border="0">

Vstreknite rozpúšťadlo

Vstreknite celé množstvo rozpúšťadla z injekčnej striekačky do liekovky.


Rozpustite mikrosféry v rozpúšťadle

Držte piest smerom dolu, prudko miešajte pretrepaním minimálne 10 sekúnd, ako je zobrazené.

Skontrolujte suspenziu. Miešanie je dostatočné, keď je suspenzia homogénna, hustá a má mliečnu farbu. Mikrosféry sú v tekutine viditeľné.

Ihneď pristúpte k ďalšiemu kroku, aby sa suspenzia neusadila.

Natiahnite suspenziu do injekčnej striekačky

Liekovku obráťte úplne hore dnom. Pomaly ťahajte piest smerom nadol, aby ste natiahli celý objem z liekovky do injekčnej striekačky.


Odstráňte adaptér liekovky

Držte biely prstenec injekčnej striekačky a odskrutkujte ho z adaptéru liekovky.

V mieste perforácie oddeľte časť signatúry z liekovky. Oddelenú signatúru nalepte na injekčnú striekačku z dôvodu identifikácie.


Liekovku a adaptér liekovky primerane zlikvidujte.Krok 3

Pripojte ihlu


Zvoľte vhodnú ihlu

Vyberte ihlu v závislosti od miesta podania injekcie
(gluteálna alebo deltoidná).

Pripojte ihlu
Otvorte čiastočne blistrové vrecko a uchopte spodnú časť ihly tak, ako je vyobrazené.

Držte biely prstenec injekčnej striekačky, pripojte injekčnú striekačku k luer spojke ihly pevným otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

Nedotýkajte sa luerovej spojky na ihle. To by viedlo ku kontaminácii.


MoREWLpIQi9uHDQiCMiUvIpzmUahpQxaF8Htb9c3lycA1VppK8US9l/o4VJHkSI4Y+S7krdmY+VL+T+iVI4AT2ISUz8YyaQQkhKJlpi5YIE4SVDrZGlGSRLSRebZnJY0Bw0ZV1Srqqvm0eipzwll0o6SkTsqtJ9y5VGcbueGkxut3gtEtJhIvUctTAbiWan+RiQ3CWzj42oB24pCYjuZF8/r4qPOMaSXDuTqoGtII8gu9fH6gAKMAuxiX59zrbmERIHAEYI5qFAbzIWG0Fzom9Ep81mW/64Io4dpNM1s4cnExNNglLvDLQS3U1vm9YfiU/jYdv5if2ERoh66xzEtjMFFNZHi0LN4t78tWu0SZSucsFCSNzZJMSmHDzETQ5nhdgH+XEE0INo5eLFxpw6zRerg4gNAf8uUH1Mxx/7b8/NmplU0xvlHVyn+aNW6ZIUA0lE7npBMMYGyNK5epu8vLvd9sNw1DDUb+cUvo/4vPiSDq87GHh3fmk7x+ezqyxd5LqygO2hLFYYco7g29udTCgDmBMPO/rd5MWF4wHv+LV/PnWP7QwdWKhljLrkf6m1Wlvgd7Aaz/k3QQEREkTX8046L6CE+GpsDDBbyGwHRvUtgdjZA3sHx7B3zEwPJs7JemmSpT23S2/9al7iFDjQS4JbktSapKuSRj6j85FCmsF8Q0gC5hCmklTJsXWljJ0me4+rwQpRQiHGSHm1AVMNgBAH5xTy5QLIsORhOQq9WgJupPAZdWFFlDWZfCmlyek/ZUQQyxi9W0gAGWiUQsYQCAjoXX7KkKkEJVZnEx8lYlHheJISQhDNv3X/9k=" name="Picture 55" align="bottom" width="187" height="187" border="0">

Resuspendujte mikrosféry
Úplne odstráňte blistrové vrecko.

Tesne pred podaním injekcie zatraste dôkladne injekčnou striekačkou, pretože sa suspenzia mohla usadiť.Krok 4


Podajte dávku


mOrBzVzprZ3EEeCm9FqDnC3Rb9z0KnlwA0RICWNwAszVk7GITcEyW1+PhSZgAwXXIQ30bUp6lXiyqNPQvnR+AQ1kCSYiGg4SE60+BoBKuwVGxeZg4y+lSVsARfC4tPNBHhw6/j/o/ltSHKLCUr8WlstpaUeFgCADAHoENJRAG60XY2r3a1nso1ZbTSagoeJ1VhriQykdp2mXZpIGsDeTgpyopaRCNKYkGxgV0WjWZBPViV61wUbIXDePdZ2D4JsMQyEsASXnpUretpMArqb2taG9izy07l3VEfp9UQJC2FuFsMKLDgo5ZsJc6650IPS3cecXEP1k8F6Xz9EfCBiTixpiWgbLIod2mL9YAHmMG+HNKV6A1usWvN3NW+sgkbomOJiiA2EaaSgxJyQxmaUQTKBM6GdicLRC1W25wmfLkbU0pURZa5gz3Z3fhBvVQgBlWlpsS1SokvM2iEYJvNQcsuAGq6tamvVrBX8VfwvDVI324a3Ma7suFNZsctqVXJWqluq3jdbuuxkikN7gMrgKDR2wuzIHCHSkqhcUnREuQutBEfEBJrdCtEo3xRnO4QUygB5eSgoVgRxyWbMCtB6TJ86crPF8LRehjsCH0Nuy7tFCuuDA4D4aKu8mbJAXaIsy3ocOxrGW8fd3Wg6O9InTRt0sdJWOjf9gdyLHFQndyF5YIiatu8iNOYXMo0N7rS6tsGW5Fs5AdJoLXAaBTO0CltVQm1BaBciSdutQDZQ8LkVN7lR3B9yaqXf0p5PMgfFFTsWMeBbFBSG51bkhBvvWYDOU9YqmSf1AXtJvpWmAwOQjE31onqsWXiX1QulTf9rnwDGgxbsH50rB6X+C5qyx+taOXBoIPx6wvysQO10dyUFocSNq4xJYLgYL0Bu0JGt5hIWvK3vQBcWkLkNAsmhF8SGACTyzklh9uq/wAT0yZBI1LkysvTq3PgCcuAWMIIeHTtOPQRFwjan6vrJ0IXd8BSLdtkIHNXsbxd2cXtWHloJ7wD2wAeD3oP9hWBJUcd7pHNL/LALJDGwhIxHyZMQBADKrYqNF4QWzGPQwaHbFruGNKZYPoIiBI6QfTtfaAI5NfMs8U8L8IgvBpFgJJXilhiQgDaQRKAVC+9aa3C4VIDkJ1qQZ48HERrSKLM3vNLjCWSBGEysOG2tZufHW58cOwuzl7TQpQBkDRFnwbFR5+KjpV3ddVc4n7Jq8lZOiJ/9qWUOoTNRDGwRWbRRLVEz3y5bwO0bUyJbFy/53qT5iL0pyC4MqRWte/7DrOQ4qymAUOx6LLEZBMrGvqBYj/0M7Y3KLviE2glC3HQpKlyqucEOg9awaUo3qZHc+GU/wCTwcrWHxos5Cx5u2JoVM9wychv/wBACib3IgDdWxUkwV0cRIu7I70iREzgkomILmuupRVTW49PsSWi90tClBA+QSW4LkgjkzSecYAumosvBZtTjzDlM0NBf9/w4IXA3UbVfLEioPcDsFF6DwtY2L+LTAXIeI3g/OK0yQwi2zfIVESLH3Vf6/mVb/s1dl3igy9hbHV9pUzjgAJ3Ru8rUbdGDIXUWhLpirMwXySsrJM9ygYIYGUAgZaVJBBW4F8sF/C0p+4wUVe1fMba1DcYuIBBUVihEJSYsA9CQNtYID+a0m4gH2NSiCbU6S/CtFgt2tcI7NZ59YH6tCHELlx1D9tEdbgEfc/VBkxwPwPeo0nKV2C66VcJhsDk47ruw0fuqSEbEw9J5VjiCUWb2MHEOSpt5M9kbcNPydldrV2u31XmA5YIcKPaaVOCO/YyIsSaRQHUZgoyAKEo632U+HEJKYRezz8V1lUMj2qaOsrR1QF9sMNTgbq2pBZzI61iewdSgYWSFLbLobIORqMq0g8KR4YG4UiWUJZ0tt3XgKNJhkAPRUHmlIuIcfugUcjOQsOEGNUssFik2XGF4KA7LzSgGXLmAMPcaNMQTFzqathZYkwVGFPWcjsjI8j8k00Cs7z+R7S2q+nC4k4biSfrs1bgxCblvPXtSO627PIVjjKb1jp6zWpiWtiFu5GhW2w/Myi2BmywXmk5HWS6Mw9EdnqEfe0CGpmqy7WEOJT3fkXzu/eY2jjLpvUGdLQmnF0lGxCpvlkc24Wy6B6tulF5tbAhK4gvOU1Kf79IVGZb2InSyhSH46ny79i3FaLeExKRPYevtvUsve5+B8YAjLiTwWOYlNqhd+8HbEW2Y3FCUcjr/Lv2LcepSJQwA1VxRHuYPFOCOS3JV1d5LOba/S/CUSeqecX1YyZcwZtVlqsucyuVvUx3k0CV8FQDZw3Iji5PYjSRmYsUPMViUQ9A/b8/GbS6CrORG4BJdvXC+FOsW1NeBBWbqhelp0Ws2NJV7MQ9VnlrEmwI6sZeaaxSMxHVm0jqoUmjXMy411m/Lp6MkYpGY3fAUG8BGGv7E+yAoAozAz+o96mKAjzD9j8axdIjaIF5ygYN2hizZzwGV4KvQ+G7xyflSSupInYP/B1KG9UHk2AsegMW9ZbQNVwG9IhMypK0bmXLdk9bRmBMwx5knR9tuE8jSTsfHI/wM1L4lOGJYbNHrHys8GCOGe1GWFAEAbHszNDMCyzrGDVLgmiBk0ID0MFKNzBg5cHWh9hCGQqjq09uUxLGjAdLo2mp6k1ZJyPIyPT5eBTywXsz0W4d3SoIk8IoQDgL7utYKWiIPkvqrk2RTyPyamxqAJSEVxPlQZxLeWDLyt3r7AZACVdCpBto5+gq2+KuoSWPMG+x8pfZGBYWw9fol0ogDC3NCjYiRaBs2qOtOLP4PQbabcASr2qSCG4CPMA8v24yG2v2wqcIG+qKBDwaNcl+P8JQPgH1RJ8k5QcvAp0kEHcirwfUXPUmmzRwJZ1XuO1Sop+qrvyscR7ZiCcag0TRs3mA/VRiEPAilOJs4iIR6v5MC4vzKST7KXBZsNpPQDC8hABdWgnoQGwT5y8D7ghyZPIX79Ltxduo/qp3I5WuP0fkuUNAZnZ7FncQa0yoTJAqr5v+6xdoC07syjydrzVlAZZC2Tq+CDT3Cwz9Q/ojCF7omM0MwqbYEH5ITZINI/8AHZMUJvGRYLN1LYWRxlpy9ZCV1ERLotJkiM1eXQ2D8395vyzffpEuJbuoDDzU1QktZ7X+PLr/AEYki0d5D8I+klzWOjd+RUVTL+INJ2S3h0pPm8kxFp8l3mfif//Z" name="Picture 56" align="bottom" width="120" height="120" border="0">

Odstráňte priesvitné puzdro ihly
Posuňte ochranný kryt ihly dozadu smerom k injekčnej striekačke, ako je zobrazené. Potom držte biely prstenec na injekčnej striekačke a opatrne stiahnite priesvitné puzdro ihly.

Netočte priesvitným puzdrom ihly, pretože sa luer spojenie môže uvoľniť.

Odstráňte vzduchové bubliny
Držte injekčnú striekačku smerom hore a jemne poklopte, aby sa vzduchové bubliny dostali hore.
Pomaly a opatrne potlačte piest smerom hore, aby sa odstránil vzduch
.

Podajte injekciu
Ihneď podajte celý obsah injekčnej striekačky intramuskulárne (IM) do gluteálneho alebo deltoidného svalu pacienta.

Gluteálna injekcia sa má podať do horného vonkajšieho kvadrantu gluteálnej oblasti.

Nepodávajte intravenózne.


MoR1eLEZ16WAghAMLR1SJH3ftKb9XPPEq9gTiHJApXLKhDV8v0+l2rwKs+CnseSEdXy3BN37g3yTw5l6gDQAa6WoTLW9h001yTzvLmiuVNdWwOVPlqdbXsYs/R1TJUq8yj1AMcb0GUa9HM6ZgGo9p1r3gN67zORzulXgT7QTheILGqdLXQzCnHgLVNXmwAitDV0k2HMumh//0w0Rq7XZTEl4MZULhdV4uPPUdXS3clC5vO13n9T6s2eqVZ3oxgPwCFgs2cdLXU0ued+vu1zZ45BJhCqTcNulq0e3Q+r+c7jp6vscHxRMkLNEJXSwuJpVHhwqYL9rBU3/U9Sz3KSshEqTcTulr0Cvdt9in4eIEB6EVXSy3dijwXv1ah4t7veYk6y3oe+0EaSr350NWizsX1eex9AIhocYsyZ+mtT+ezUQ/dPu5k+N3I7IwhiEWpN6UqXS00c8ZVWdh0vs7bnY8NqlLwdWswoZMlggMJqK5KV4vBZs7+E/X7tc2Bn285/es6CtkvEKXexOhqaaRWked25/MSC76SF2BsqcfoAdAUXS3phrwjD/SwXMZSixeANOqJvT0Wpd7c6Gqpq2KR5876NpsWfGMX3MyOGwDd0NVyaVQKxK5V6Fzwqb7/i1jsBJko9aZHV0sVdYs8d3l9XqOCb/h1CwDQAV0tQT1vvLKT9JmxQ87wtTPBiCnHThguvdTrsDHow0fXhx9+uH5nLfvill/ZLXJW3jIzUj8nvXrB16fUY2UPgDRLem1jL9Eu9qbX6E15auatG1Gx4COQ+mA/i8VLY1Z27Pnfrb05htzLPNflGr4OpR4re1Dn9evXozcBFTx79sx/sUTXmzdvli+eP3/uv/Py5cuUv7D8/C72FI2N9enHtZufb2eeV6vg433uQAS/BOmHwDJZKJracGZ5Edd5/+nTp0vsLVHnY8//9zL5/M9vY0/L2BgeeC4781zjgq/DdGxqxue9hWS8OtYEY899l3nLf1Niz//u+h3/B1Uk31j5meeVF3wdDnjmFMxBy9t5XNrF3vLfXcGXss65/Mo29pzsESKhyHPlmeeaFXym6rBR2MlCsMJp0Db2XO46p5bYSwy8DipknldS8HW4boFOFgjHaoRBPpzOTu+5tIJv+RXhp/fSA6/DhFwt81yXlk5kY0qdhrQZDYUiXS0u+fSe8NiTo2bmeXkF36i7kZHB7AE5WOE067KrxV2tc4rtahFV5LkWmedyC77WhQiFDuQj9syKd7W45HVOUaf35JzGWzXJPK/WNXwUIrWQ+vLxAlkW72px2mLvVuB1m+QbZp67X/ANmZTJVPaAEHcHP6XefFK6WtzVOqeErhaZgedaZ56XUvDFn3OtSZlCB5Mh9qYUP73nEgq+4+k9sTq/4e6ReS6h4FvXOSn1miL1xcp+XYi9KR1jz33Xn+m/6WPvL3/5y/a3fvWrX23/uV3n7DlOBJ7GW3XKPK+k4KPUw8QYk9j54osvXrzj/+mj649//ONvfvOb9Wd2gRf8zu5vrl9/+umntTZ1R+yqptc181xywXf2v4xUY/2xbwcqDzxKvTlsM8nbxt7it7/97RJ76X9w+fntnzp7rIr5JzzwXP/M8wQWW3YmfYE737JarwWxp9cx6rZ8Vq2JlRh727RL34B2xd/RqPl2TOa5tJbOoyrJxKSPKRF76sTTbmtb8Pk8O0u+YNrtirz49mQnn+TTeKthmeeJih87pR6EqD74iT1F0gPPO65zJv7WrUdx7zYsI/bkr2p6gzPP3S/4KPXKccdtCSyPQNwNPG+3zpnyw31oCTwnIfM84yEEa9qNdko9FZZCKi/2XDT5eubcSlHgOTmZ5+4UfO0qEmoddND67R2xZ8GQeDvSFXhOVOZ53Qo+45Wl8ac/UJ/dTuzJV1LqtXPrTJ6KppUdcZnnRn8OH6UegD58wAhJvtYXKgiZVyVmnld+l07cxS5trWdtTamnxRo2Q8Kvz5UJciYWuZnn7tylM/vvW17fM/70++u/t4k9XYLxUzEITd1v5YzozPP6F3yUO6hu1NsLYk+7nvdGSaTxNN5KQea5lgUftQ46GDvG/AxF8qGKu4EnrX7QkXlez4LPbKln9olPj4IPhTLKO4GTiabMc2mx50TuaJkoczuQs4eJPWSbI/CcusxzDa5kYN5HO9KGFuucyDBN4DmNmed1KPjMrvKZfeLVSQu8FQUfEuW1q0ieQLRmnqta8FHqoTrhI4rYw6X5As+pzjyvaWOLhYqHvG9BxS4l9hAxZeC5CTLPtb903SALYQ9H7OHErIHn5sg8r7Dgo9xBLboGEl0t2Mq+3lxF4LmZMs+1KfgsVDx8hGxFugJvRcEHZyDw3GSZ53FzaoyiNPA8Ys84C4Hnpsw8l1vwsbyJEkIGzzqqM7aH2LOp5P6ZugLPzZp5Xq2Cz0JdyPJmIQmBV+U9HLFnjanAc3Nnnrtf8FHqQaOzqSc79hxdLTZYCzw3feZ55QUfFQ8ixr5Pio/M7LdxJN/0jJzA2zGReY5r+BJQ4+YZuNMSh2vKHYvOsNQ5JYPl3cpK5nmJBR9T/4oCN27UUOn5UZEUfJOxHHjOWua55IIv+P0JXm9UNCTwSgZhyfs5km8OxgPPGcw8j2IO6lSZcQpHPkudepWknZsl8JzZzHNZJzmmL/V4K5Cu546qO+rKY89R8GlDebeym3kes/yl6ZM+g97A2/5NCj4LKO92rGeeq3H8w5RuQ6X1dEPBNzfSLojM+1bi8U/RY1yfwOs2xij4plSYdm7ewHNk3hYFn2OxN6rDnhky11DwTYO0u0Tm7fGxDEcGn3J/Y/dwlYLPkXzjlKedGz0I+yDzAlKu4bMwOLDVtMgTMpzKq3ySrz/S7hYy71T8+OdeZaa0CzxpQ6jKCv86CxN+TVVJOydvEDZF5sXYLPj4XKGdRoEneX/WOq1L2dcIaZeNzLtGwWdZi8BTMVoqtnRR9lVUK+2cknFYHZmXxGbBh+rUDZK6fbyEX4mKaecUDsVayLwbjBd8BnO94nSvd9e1uIaHNc90daPOaR6KVZB59xgp+LhKzxF4j7UYEpR9EdWjzk0xDsuReTmMF3wW1JrfZxoG7W7aQPh5LXLOm2kcFiLzMhkp+HamfFJHVab1WXdU09sVbSd9O/nXLurcvOMwG5lXhIJvPuWzuYVXvMON+uYu/prmnGdhHGYg80rNWvBxSi+Dxhe6RJ9b1E4Tfh1yzrM2Dm8h8+qg4JtD9vRt+cVdn3u38HN68q9bznmWx2EiMq+alILP6R+USsvWFAReoZ6fTCI2/zqH3IpBmIjMq4yPZVAqb6bmpTzq/5lcwZjpEISj4m2LEXgXmVffNGf47JzSy3iaKl7BgYZ/GqWEQGqKEZiHzBtDS+wFqd74o7vz8kzPvbXhyTclRmAJMq8VO0WSHcw1ebo1ucyN4VcFmdfQZTOn/EF89hRUbHyKxFl4jic7HGVfHoZfRWReW/GDfJrkUIrAG4KyLxEDrwUyr4dIwUfsjZIy4fLSNEXZd4aB1w6Z14ne03t6tzzi8hkx6XSz3dXzjbRbGHUdkHn9nL2rVVrqKd3sS1M+KS2OO3/6FGS8dUbmiTBrfsh0No3yEgg0ZRXISBuIzOtNYyfkTMubwScids9jS3X+McaEIPMEkRx7cyDwpiE8/xhUYpF5A2hs45yg1Dtuv8xdjbuCr2Of4coQUofME0ds7B3p2tTtP7VsNrLxEiOIzBtjglu0KMWOBSwj84QSGHt6lzfn+ORCAOXIvGH4pL0+2I0AVmTeSCmx52QXKPITRfjmAeiJzFNATq7oXd4EAEfmaSG/4AMA+ci8wW5VTjKTT04ZCgBxZJ4+Q1YXSTUAEyDzkITTeAAmQOYJxcdpAkB1ZJ5Q/iQZfZIAUNGDzLYIU+LBRsEHALV8W+eRfMIFc/Ht27dNH/TJkycpP8awAaDFo7VNkg+JGCQANAqczyP5hJB83du26BS7kQCwc9rDQvIhEUMFgBYXfZtMZ2Oll3pff/318t8PPvgg+M+MH2gqpSWHUQeguqRrFUg++XZZdYyuuz9wV3o8J/agSl7aBaDUjevz1qmKmQhBZ2G2HTC3LrrY/TADD0ChnGvSKfvMevny5fafz58/T/ktLi4EIET+fVhIPgwUz1GGJYCgh//973/B//G9730v5fdJPiF09bCsjpfVxy+ETz8XuH7N4ASwOq3zfBaSfMMl7tvhPSx5Em/14uWtkTI4Aawu1jZJPiEknxLbneTbujzhF6/zPv/8888++6xk21Z0gQJwiefzSD7kOcbhLgVv1Xk7L168uPzOFrEH4EYPy3rmLyX8uLDBgowXN7HV81Iw3tZvnoUf5/kA43L6Nin76oqvW66lUjwtpuxhCS5svnnzZvvPP/3pT8ef8Zl3Wfb5LxicgB351yqQfKJY6GHZpZ3361//2hUknyP8AEtKPyed5EMf8ejyyedC4ffinZSH4IQfML2HxLiqiOSbhn8pg32bawjF3b0+71Lwcf03nz59evnrxB4wt9I6LxvJ50m+CKFEcLHxKDHhEgu1uDdv3hB7gHHDMs8j+WpR2sOSYg28xBy9/FNnCboUnT6DZ30jAkWYFRsZnHme2SaCinOr0h6W6mubKdLP8AGdWZsD+xOReSvKPmsuE24bTonnCIN+8IMf/Oc//9n9qd1SZ4e4Bc4w7/UhK/M8I8nHAtqWL/gapc4SeO4Qe+78DN/0Yw8w6/RzFdrhwoaI169fP3v2bPRW9HNc29xaMqn8HJ4PvPXrNfb8X2adEzBlQJ3HJX2uQZGntIelemG3y8iPP/74+DNffvnl9p/H2Jt11AEYtrZJ8h0tRV7Jr2/javnaZ1j2D/Sxq/PyIvCsFgwG3vr9bfIFqz0uWgDmM/h8XsZ9qyeYhjKKvMtbM5c3asq/91j5OufWknxL7P3f//2f/+fyxfe///3dz0wz5AB4UnpY0ss+7Rc2nAXeWZFX64MIrDkr8rxf/vKX639X//3vf4+x5yj4gIlIyTyPBU9rqqxt7iwV27/+9a/EH15+8kc/+tH6T2IPmJuszPMmTr67RV46mT0sl0VqxR6WdZUyPfC2P78mH7EHTExi5nnzJV9e4K1P6vIs4Kgelnarr0+fPk25kGBNO3c/8La/uI295b/B03vCxxiAOLmZ502TfO0qPE9pD8st22wLyg689dcv1zkljzEAlwZ8llBrAmclbrnSQWHgrX+E03vAxKTXednkJF8k8I5FnqmbsKTof5+UY+w51jmBWUybed7wCxtuBV6JPj0seafutjs/u+SNL2xWKfJ2fy1lnZPYA3SZPPNW/cu++OQeDLzCIm/4fVga7d6lzvPF1pm6gbf9s8QeMBkrmef1Sb7LUqZuhecN72HJ26vln5/XKPDWP07sATN5aDH/jpJYJ7Vb8ExZuDvb4cGNZzL1lqQJlnpNA299CGIPmMaD5aaJWuF36xxV+g7XMo2O2s4Ogbc+ELEHzMHW2uaZXWilT15jL0Lo/7neoqb1JYcGxp47NHPKaRUGcIbMC5BwOR1T587Z8mY3NHMCEyDzJGLS9Jb9EH//ESz1mtZ/rHMCqpF5sticK/0i7bGHM4MPJGIPQBCZJ8XlFHlZ9LTWaBKPnJW89Xy3ObT+s9ule47Te4AGDxyT1YOk3S7lxTqzC7zt9/vEnqPgAzSgzqtwZywmtRJv375dS728TtSzwHN9r1h3xB4gHpn3yHFuOqYg81eJ4AptyZm8UYG3fQhO7wFakHkXmKqa2nav9L/csBa6WtDU8Hvlz4TMQ2/HUi8l7e5enNftcvX14ehqQQsSLheeCZkHiQqbVDsH3vqgnN5DRcdDgMFTjszDAJeRpi7w1ocm9lAF5V0jZB7G8JN+4oGdvrA5MPC2G8DpPWS7fDvIyClB5mGklEZZjehqQZ45xr9kZB5kOS57KirythK7Wog9eOlpx7ApQeZhEqICz0s5vcf8BUd51xGZB1myi7yeH6eXLjH2HNcwWJWXdrxVykbmYR56Y88xi5lEedcfmYepNP04hWw0c2KnPO0YLXnIPIiW9/HoKgo+ulrMorwbiMyDdBPHnqOrxZi6acdQyUDmQZbgLVp8KtxNPtWx5+hqmQ7lnQRkHsQ5uzNZRsGnN/Yc7+In0i7tGCR3kXmQqG7sObpaMA7lnShkHoSqGHtOScFHV8tkSDuByDzIdXYf6oljz9HVMpHCj8RCC2QepDvrarEWe46uFoU6xB5viW4h86AAsecxu2lEtScKmQcd6l7D4ER2tRB7QGtkHtSYvquFZs5ZUerJQeZBk+ljz9HMifsYD+nIPChDM6dHV4sulHpCkHlQSXtXy+WDcnoPtzASEpF50Kpu7LmOXS3+4Yg9oD8yD4pVbOZ0vQq+bYxdZi2xNxOWNyUg86Cbrq6WXYClPGiwmdPR1YIDxkAKMg/q6Yq9o5SH4xZlQBVkHmZQPfZcg9N7wSIv/VFo5gTKkXmYRN1rGFztgi8YeHdxek87TukNR+ZhKhWbOV292DsLvIw/TuwBJcg8zEZa7FUMvO0vcosyIAOZhwnJuYaheuBt/wLNnNjhFb9E5mFOErpaqpzDi6CrBbiLzMO06saeu1nwRQKvYmsMp/fUoY1lLDIPMxvVzNkn8NY/SOwBicg8zE9OV0ujq92JPSARmQcTesZe69N4QdyiDEhB5sGK6rHnQnVbz1XN4EPQ1QJEkHkwpO41DO5Q8I0NvPWBWOcEzpB5sKVdM6eEwFsfjtgDgsg8mNOimbPCZlVF7EnG5QoDkXkwKr7OWbLgudO5yNs9LrcoA7bIPNgVjL1tMGwTIjv/1tQZEn6JtyhzdLXABjIPeC9YCXnbyi+vCtxmT8/8Y50TWJF5sGtX5F1m2K5IWr/IvoGnJ+QaBkfswQAyD0YFA++syIs7loDuThDu0oh7tQDtkHnAN1LSLvIzx8jMrgLblYDEHkDmwajLfvH0hvKUGjGvHaZ6/qXfoszR1dIMFyoMROYBAX66T4y9W/Wfyy0BK/Z/UvDNitfrEpkHu84ibTtxtLt8eA28uxFY8sEOK2IPNpF5MO0YaccpPvgziUF4VgIeA8/dCT9iD8hD5sG6lAk9JQgzpJ8CdIcgPPtgh1uIPVhD5gGZzmrEFqcA3cntQMsLPm5R1hkNLGOReUC+YAyUl4CRe8G0iD3HLcpgBpkH1NfiFKDbRNFxnZPTe0AKMg9oIngK0B2Wtu4WhT6EiD0gD5kHdLWG3BobibG3i59g7Dm6WmRrejKPVyQFmQf0llgCXgp+vEOVrhZiD7Mi8wApIgVf/EOOWsSe4xZl58h7vcg8QJBgwRcJPI/Te50dF6hTcJWCBGQeIM6u4Ev8zAdir7/1ZbL59DUi8wBlzpZA6WoZyOwyrzpkHiBR/P7XkdhzdLV0EXwJBiafnT1fiMwDhIrf/zrS8NKoqyUx9pz5+Te44MnJPCHIPECueHhErnAY2MzpzBR8lxdW8g5AIDIP0O3W6T26WvqjwhOFzAPUI/aMYz+nI/OAGdDMOUSVj1FET2QeMAmxzZyOQgRikHnAPOhqAeLIPGA2nN7rafjy5pR7tR0yD5gQsQcEkXnAnOhqsYCdeReZB0wrPfYctygrMHx5E+nIPGBmZ10tNHPCJjIPmF/P03s2mzmHlHrT7L2eyDzABLpaAEfmAXa07mrZhSWx1xpLxBnIPMCQdl0tPt4sx96oThaS7xYyD7ClRVfLNth2NSJdLX0EP7QPR2QeYFHF03u7SHOHRVGbXS2j8O4hjswDjKoSe8fAO2NhnVPOhXok3xkyD7CrsKslGHiRotBC7InCgucRmQeYlt3Vcjfw1h8g9vqj7FuReYB1ka6Ws9jLC7z1xybuapGzvLmlbje2Q+YB+EZwsj5r5ix8rGDsObpaGmDv7ZB5AL51a51z5+4F7MdmTsc6Z1XstCAyD8B7ebGXfa+yKU/vDV/eVLSv+iPzADxSUu1lmDL2hmD/pCDzAOzd6mrpeUNqp2Rm71zqqdgnQpB5AMISu1p6fg6Do+B7jF1xF5kH4FTiOme72HM0c55gD+Qh8wDEpMeeK17nnKmZs93ypvAnLhyZB+ACnzcrhLXn2wKZB+BaelcLsVedhefYDZkHINVZV8vY2HNSU6F8eVPm81KNzANwQ3ozp6txes9sV8tkT0cOMg/APT1P783U1ZJojmchFpkH4Da6WhLdWt6UtvFTIvMA5LjV1eLarHOqiL1L6jZYtQeBH/UEQLUlil68eHH8/scff1z4l7/88svtP1+8s/uZgXNaML0ipV5e2tmZtN++fVv9b1LnAajPR9EukJbEKoy95ddTYk8+0m4UMg9AK8dAahR77pCvYpF2Y5F5ABpqFHsubZ2zs7OziX55k7STgMwD0FaL2HPa1jkzAo+0a4HMA9Ccndir0jhK2rVD5gHowU7sZSPqOnh4/fr16G0AMKFnz57tvuOj6G9/+1vdB/r5z3+++87vfve75b8/+9nPjj8sc8b761//6qRu22So8wA0sczgx9hz76KoeuwFLY9yjL1lk1pHyxJgv/jFL9J/uOnGYIfMA9CK2dhLQdoNQeYBaMinyzH5hseeG7eWSNoNROYBaC5Y8I2NPde94CPqJCDzAPRgKvZ2p/RIOznIPACdnMWea9DMeeQfovPpPdJOGjIPQD92ulpIO5nIPABd0dWCgcg8AAOYOr0HOcg8AGMQe+iPzAMwjMGuFoxF5gEYyU5XCyQg8wAMJrarhdibD5kHQASBp/do5pwPmQdACoGx5yj45kLmARCE2ENTZB4AWWjmRDtkHgBx6GpBI2QeAKEErnPS1aIdmQdALoGx5yj4NCPzAIhG7KEiMg+AdHS1oBYyD4ACdLWgCjIPgBoC1znpatGFzAOgicDYcxR8epB5AJQh9pCNzAOgD7GHPGQeAJWCXS00cyKOzAOgmMCCj64Wycg8ALoJjD1HwScVmQdAPWIPicg8ADMg9pCCzAMwibOulm6x50JdLRCFzAMwlWPBd2zmfPPmjf/ipz/9afkj/v3vf/dfPH369FjwUeqJQuYBmM3ZOudXX321++YSV+Wxt/wFH3s+SpdH+eijjwr/Jhoh8wBM4osvvli/fvHO7geWKKoee2uRt7WLvSWAtxvz6aefZj8cCpF5ABTb5txOh9gLBp5/lMhvbbeZ/OuMzAOgTyTqtnzm7ZKvSuydpZ0LBd4xelf+iZB83ZB5ADRJTLutY8HnY2mXfGuMRcIvEnXbv3wXydcNmQdAjYzA89LXOV1CsJ0JBl6kyNsh+Tog8wAokJ12q1uxd0uktksPvNXyTIm9dsg8AFacxZ47rHMmqpt26IDMA2BIsKvFbdIrMfyaph2lXjtkHgBzggWfd1n2xbtUKO+EI/MAWBSJPZfbflkr8Cjy2iHzACiwxEB5G8tOPPbu/qkqf4e0a43MA6DDmgcVw+/s9F7679ZC2vVB5gFQxsdD9eRzaTFG1KlG5gFQqXryub4dKKTdEGQeAMW2yVH9hF8LRN1YZB6ASeziREgEEnKikHkA5pQSNoW5SJ6pQ+YBsIvQsobMAwBYQeYBAKwg8wAAVpB5AAAryDwAgBVkHgDACjIPAGAFmQcAsILMAwBYQeYBAKwg8wAAVpB5AAAryDwAgBVkHgDACjIPAGAFmQcAsILMAwBYQeYBAKwg8wAAVpB5AAAryDwAgBVkHgDACjIPAGAFmQcAsILMAwBYQeYBAKwg8wAAVpB5AAAryDwAgBVkHgDACjIPAGAFmQcAsILMAwBYQeYBAKwg8wAAVpB5AAAryDwAgBVkHgDACjIPAGAFmQcAsILMAwBYQeYBAKwg8wAAVpB5AAAryDwAgBVkHgDACjIPAGAFmQcAsILMAwBYQeYBAKz4f4NDOAzglMqCAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 7" align="bottom" width="120" height="120" border="0">

Zaistite ihlu v ochrannom kryte

Použitím jednej ruky položte ochranný kryt ihly v 45 stupňovom uhle na tvrdý, rovný povrch. Zatlačte dolu pevným, rýchlym pohybom, kým sa ihla úplne nezablokuje v ochrannom kryte.


Vyhnite sa poraneniu ihlou:

Nepoužívajte dve ruky.

Neuvoľňujte zámerne, ani nezaobchádzajte nesprávne s ochranným krytom ihly.

Nepokúšajte sa ihlu narovnať alebo pripojiť ochranný kryt, ak je ihla zohnutá alebo poškodená.


Primerane ihly znehodnoťte

Skontrolujte, či je ochranný kryt úplne zablokovaný.
Vyhoďte do kontajnera určeného na ostré predmety.

Vyhoďte tiež nepoužitú ihlu, ktorá je súčasťou balenia.RISPERDAL CONSTA 50 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/01876, 2014/03742


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOVLIEKU


RISPERDAL CONSTA 25 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


RISPERDAL CONSTA 50 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 liekovka obsahuje 25 mg risperidónu.

1 liekovka obsahuje 37,5 mg risperidónu.

1 liekovka obsahuje50 mg risperidónu.


1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 12,5 mg risperidónu.

1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 18,75 mg risperidónu

1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 25 mg risperidónu.


Pomocné látky so známym účinkom: 1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 3 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.


Liekovka s práškom.


Biely až sivobiely voľne sypký prášok.


Naplnené injekčné striekačky s rozpúšťadlom na rekonštitúciu.


Priehľadný, bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


RISPERDAL CONSTA je indikovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie u pacientov v súčasnosti stabilizovaných na perorálnych antipsychotikách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí


Úvodná dávka:

Väčšine pacientov sa odporúča dávka 25 mg intramuskulárne každé dva týždne. U pacientov, ktorí sú na fixnej dávke perorálneho risperidónu aspoň dva týždne, treba zvážiť nasledujúcu konverznú schému. Pacienti liečení 4 mg alebo menšou dávkou perorálneho risperidónu majú dostať 25 mg RISPERDALU CONSTA, kým u pacientov liečených vyššími perorálnymi dávkami sa má zvážiť vyššia 37,5 mg dávka RISPERDALU CONSTA.


V prípade, že pacienti v súčasnosti neužívajú perorálny risperidón, má sa zvážiť najskôr podanie perorálneho risperidónu, predtým ako sa rozhodne o úvodnej i.m. dávke. Odporúčaná úvodná dávka je 25 mg RISPERDALU CONSTA každé dva týždne. U pacientov, ktorí užívajú vyššie dávky perorálnych antipsychotík, sa má zvážiť vyššia 37,5 mg dávka RISPERDALU CONSTA.


Účinok po prvej injekcii RISPERDAL CONSTA nastupuje po troch týždňoch, počas ktorých je potrebné zaistiť dostatočné pokrytie perorálnym risperdalom alebo predchádzajúcimi antipsychotikami (pozri časť 5.2).


RISPERDAL CONSTA sa nemá používať pri akútnych exacerbáciách schizofrénie bez zaistenia dostatočného antipsychotického pokrytia perorálnym risperidónom alebo predchádzajúcimi antipsychotikami počas trojtýždňového intervalu latencie po prvej injekcii RISPERDALU CONSTA.


Udržiavacia dávka:

Väčšine pacientov sa odporúča dávka 25 mg intramuskulárne každé dva týždne. Niektorým pacientom môžu prospievať vyššie dávky 37,5 mg alebo 50 mg. Dávka sa nemá zvyšovať častejšie ako každé 4 týždne. Účinok upraveného dávkovania sa nemá očakávať skôr ako 3 týždne po prvej injekcii s vyššou dávkou. V klinických štúdiách nebol pozorovaný žiadny aditívny prínos pri dávke 75 mg. Neodporúčajú sa vyššie dávky ako 50 mg každé dva týždne.


Starší pacienti


Nevyžaduje sa úprava dávkovania. Odporúčaná dávka je 25 mg intramuskulárne každé 2 týždne. V prípade, že pacienti v súčasnosti neužívajú perorálny risperidón, odporúčaná dávka je 25 mg RISPERDALU CONSTA každé dva týždne. U pacientov, ktorí sú na fixnej dávke perorálneho risperidónu aspoň dva týždne, treba zvážiť nasledujúcu konverznú schému. Pacienti liečení 4 mg alebo menšou dávkou perorálneho risperidónu majú dostať 25 mg RISPERDALU CONSTA, kým u pacientov liečených vyššími perorálnymi dávkami sa má zvážiť vyššia 37,5 mg dávka RISPERDALU CONSTA.


Účinok po prvej injekcii RISPERDAL CONSTA nastupuje po troch týždňoch, počas ktorých je potrebné zaistiť dostatočné pokrytie antipsychotikami (pozri časť 5.2). Klinické údaje s použitím RISPERDALU CONSTA u starších pacientov sú obmedzené. RISPERDAL CONSTA sa má používať u starších pacientov so zvýšenou opatrnosťou.


Ochorenia obličiek a pečene

S liekom RISPERDAL CONSTA neboli u pacientov s ochoreniami obličiek a pečene vykonané klinické štúdie.


V prípade potreby liečby RISPERDALOM CONSTA sa odporúča u pacientov s ochoreniami obličiek alebo pečene začať liečbu podávaním 0,5 mg perorálneho risperidónu dvakrát denne počas prvého týždňa. Druhý týždeň sa podáva 1 mg dvakrát denne alebo 2 mg jedenkrát denne. Ak je najmenej 2 mg denná perorálna dávka dobre tolerovaná, injekcia lieku RISPERDAL CONSTA 25 mg sa podáva každé dva týždne.


Účinok po prvej injekcii RISPERDAL CONSTA nastupuje po troch týždňoch, počas ktorých je potrebné zaistiť dostatočné pokrytie antipsychotikami (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť RISPERDALU CONSTA u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania


RISPERDAL CONSTA sa má podávať každé dva týždne ako hlboká intramuskulárna injekcia do deltoidnej alebo gluteálnej oblasti použitím príslušnej bezpečnostnej ihly.Pre podanie do deltoidnej oblasti použite ihlu s veľkosťou 1 palca (25 mm), striedajte injekcie do pravého a ľavého ramena. Pre podanie do gluteálnej oblasti použite ihlu s veľkosťou 2 palcov (50 mm), striedajte pravú a ľavú gluteálnu oblasť. Nepodávajte intravenózne (pozri časť 4.4a časť 6.6).


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientom, ktorým sa ešte nepodával risperidón, sa odporúča pred začatím liečby RISPERDALOM CONSTA najprv potvrdiť toleranciu na risperidón jeho perorálnym podávaním(pozri časť 4.2).


Starší pacienti s demenciou


RISPERDAL CONSTA nebol sledovaný u starších pacientov s demenciou, pretože nie je indikovaný na použitie v tejto skupine pacientov. RISPERDAL CONSTA nie je určený na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Zvýšenámortalita u starších pacientov s demenciou


V meta-analýze 17 kontrolovaných štúdií atypických antipsychotík, vrátane RISPERDALU, bola u starších pacientov s demenciou liečených atypickými antipsychotikami zvýšená mortalita v porovnaní s placebom. V placebom kontrolovaných štúdiách s perorálnym RISPERDALOM v tejto populácii, bola mortalita 4,0 % u pacientov liečených RISPERDALOM v porovnaní s 3,1 % u pacientov, ktorí dostávali placebo. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 1,21 (0,7; 2,1). Priemerný vek (rozsah) pacientov, ktorí zomreli, bol 86 rokov (v rozmedzí 67–100). Údaje z dvoch veľkých observačných štúdií preukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí boli liečení klasickými antipsychotikami, podstupujú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s neliečenými pacientmi. Na určenie presného odhadu stupňa závažnosti rizika nie sú dostatočné údaje a príčina zvýšeného rizika nie je známa. Rozsah, v akom môže byť zistené zvýšenie mortality v týchto observačných štúdiách zapríčinené antipsychotikami v protiklade k niektorým charakteristikám pacientov, nie je jasný.


Súčasné užívanie s furosemidom

V placebom kontrolovanej štúdii s perorálnym RISPERDALOM u starších pacientov s demenciou bola súčasná liečba s furosemidom a risperidónom spojená s vyššou mortalitou (7,3 %; priemerný vek 89 rokov, v rozsahu 75-97 rokov) v porovnaní s liečbou samotným risperidónom (3,1 %; priemerný vek 84 rokov, v rozsahu 70-96 rokov) alebo samotným furosemidom (4,1 %; priemerný vek 80 rokov, v rozsahu 67-90 rokov). Zvýšená mortalita u pacientov liečených súčasne s furosemidom a risperidónom bola pozorovaná v dvoch zo štyroch klinických štúdií. Súčasné užívanie risperidónu a iných diuretík (najmä thiazidových diuretík užívaných v nízkych dávkach) sa nespájalo s podobnými zisteniami.


Nezistili sa žiadne patofyziologické mechanizmy, ktoré by vysvetľovali tento nález a nepozoroval sa žiadny zodpovedajúci mechanizmus vedúci k úmrtiu. Aj napriek tomu je potrebná opatrnosť a pred rozhodnutím, či danú kombináciualebo súčasnú liečbu inými silnými diuretikamipoužiť, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu. U pacientov liečených inými diuretikami v kombinácii s risperidónom sa mortalita nezvýšila. Bez ohľadu na liečbu bola celkovým rizikovým faktorom mortality dehydratácia, preto je potrebné jej predísť u starších pacientov s demenciou.


Cerebrovaskulárne nežiaduce účinky (CVAE)


V randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách sa u pacientov s demenciou pozorovalo približne 3-násobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami. Spoločné údaje zo šiestich placebom kontrolovaných štúdií s liekom RISPERDAL hlavne u starších pacientov (> 65 rokov) s demenciou ukázali, že CVAE (závažné a nezávažné, kombinované) sa vyskytli u 3,3 % (33/1009) pacientov liečených risperidónom a u 1,2 % (8/712) pacientov liečených placebom. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 2,96 (1,34; 7,50). Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Nemožno vylúčiť zvýšené riziko u iných antipsychotík alebo v inej populácii pacientov. RISPERDAL sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi mozgovej príhody.


Ortostatická hypotenzia


Vzhľadom na inhibičnú aktivitu risperidónu na alfa-receptoroch, môže nastať (ortostatická) hypotenzia, najmä v úvodnom období titrovania dávky. V postmarketingovom sledovaní sa klinicky významná hypotenzia pozorovala pri súčasnom použití risperidónu a antihypertenzívnej liečby. Risperidón sa má podávať uvážene pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením (napr. zlyhávanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému, dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie). Ak klinicky závažná ortostatická hypotenzia pretrváva, treba zvážiť riziko/prínos ďalšej liečby RISPERDALOM CONSTA.


Leukopénia, neutropénia a agranulocytóza


Pri liečbe antipsychotikami, vrátane RISPERDALU CONSTA, boli hlásené prípady leukopénie, neutropénie a agranulocytózy. V priebehu postmarketingového sledovania bola agranulocytóza hlásená veľmi zriedkavo (< 1/10 000 pacientov).

Pacientov s klinicky významným nízkym počtom leukocytov v anamnéze alebo s liekom indukovanou leukopéniou/neutropéniou treba sledovať prvých niekoľko mesiacov liečby a treba zvážiť prerušenie liečby RISPERDALOM CONSTA pri prvých známkach klinicky významného poklesu počtu leukocytov, ak nie sú prítomné iné kauzálne faktory.

U pacientov s klinicky významnou neutropéniou treba starostlivo sledovať horúčku a iné príznaky alebo znaky infekcie a ihneď ich liečiť, ak sa takéto príznaky alebo znaky objavia. U pacientov so závažnou neutropéniou (absolútny počet neutrofilov < 1 x 109/l) sa má liečba RISPERDALOM CONSTA prerušiť a sledovať počet leukocytov až do zotavenia.


Tardívna dyskinéza/Extrapyramídové symptómy (TD/EPS)


Lieky s vlastnosťami antagonistov dopamínových receptorov spôsobujú vznik tardívnej dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre. Nástup extrapyramídových príznakov je rizikovým faktorom pre tadívnu dyskinézu. Pokiaľ sa objavia známky a symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť prerušenie podávania všetkých liekov s antipsychotickým účinkom.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)


Pri liečbe antipsychotikami bol zaznamenaný neuroleptický malígny syndróm, charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou, poruchami vedomia a zvýšenými hladinami kreatínfosfokinázy. Ďalšími príznakmi môže byť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, treba ukončiť podávanie všetkých liekov s antipsychotickým účinkom vrátane lieku RISPERDAL CONSTA.


Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami


Lekári majú pri predpisovaní antipsychotík, vrátane lieku RISPERDAL CONSTA, posudzovať riziko a prínos u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo s demenciou s Lewyho telieskami. Parkinsonova choroba sa môže užívaním risperidónu zhoršiť. V oboch skupinách môže byť zvýšené riziko neuroleptického malígneho syndrómu alebo zvýšenej citlivosti na antipsychotické lieky; títo pacienti boli vylúčení z klinických štúdií. Táto zvýšená citlivosť sa okrem extrapyramídových symptómov môže prejavovať aj zmätenosťou, otupenosťou, posturálnou nestabilitou s vysokým výskytom pádov.


Hyperglykémia a diabetes mellitus


Počas liečby liekom RISPERDAL CONSTA sa vyskytla hyperglykémia, diabetes mellitus a exacerbácia pre-existujúceho diabetu. V niektorých prípadoch bolo hlásené predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo môže byť predispozičný faktor. Veľmi zriedkavo bola hlásená súvislosť s ketoacidózou a zriedkavo s diabetickou kómou. Odporúča sa vhodné klinické sledovanie v súlade so zaužívanými smernicami pre antipsychotickú liečbu. U pacientov liečených akýmkoľvek atypickým antipsychotikom, vrátane RISPERDALU CONSTA, sa majú sledovať symptómy hyperglykémie (ako polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a u pacientov s diabetes mellitus sa má pravidelne sledovať zhoršenie regulácie glukózy.


Zvýšenie telesnej hmotnosti


Pri užívaní RISPERDALU CONSTA bolo hlásené významné zvýšenie telesnej hmotnosti. Hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Hyperprolaktinémia


Štúdie na tkanivových kultúrach naznačujú, že prolaktín môže u ľudí stimulovať rast nádorových buniek v prsníkoch. Napriek tomu, že sa doteraz v klinických a epidemiologických štúdiách nepreukázala žiadna priama súvislosť s podávaním antipsychotík, u pacientov s príslušnou anamnézou sa odporúča zvýšená opatrnosť. RISPERDAL sa má používať opatrne u pacientov s pre-existujúcou hyperprolaktinémiou a u pacientov s možnými nádormi súvisiacimi s prolaktínom.


Predĺženie QT intervalu


V postmarketingovom sledovaní bolo predĺženie QT intervalu hlásené veľmi zriedkavo. Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má sa venovať zvýšená pozornosť, keď sa risperidón predpisuje pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze, bradykardiou alebo poruchami elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), pretože to môže zvýšiť riziko arytmogénnych účinkov pri súčasnom užívaní s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.


Záchvaty


RISPERDAL CONSTA sa má podávať uvážene pacientom s anamnézou záchvatov alebo inými stavmi, ktoré potenciálne znižujú záchvatový prah.


Priapizmus


Pri liečbe liekom RISPERDAL CONSTA sa môže vyskytnúť priapizmus vzhľadom na jeho účinok na inhibíciu alfa-adrenergných receptorov.


Regulácia telesnej teploty


Liekom s antipsychotickým účinkom sa pripisuje porucha schopnosti organizmu znížiť teplotu tela. Odporúča sa vhodná starostlivosť, ak sa RISPERDAL CONSTA predpisuje pacientom, ktorí sa ocitnú v situáciách vedúcich k zvýšeniu teploty tela, napr. nadmerné cvičenie, pobyt vo veľkých horúčavách, súčasná liečba s anticholinergným účinkom alebo dehydratácia.


Venózna tromboembólia


V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby RISPERDALOM CONSTA a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky


Peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky (IFIS, z angl. intraoperative floppy iris syndrome) sa pozoroval počas operácie katarakty u pacientov liečených liekmi s alfa1a-adrenergným antagonistickým účinkom, vrátane RISPERDALU CONSTA (pozri časť 4.8).


IFIS môže zvyšovať riziko očných komplikácií počas a po operácii. Pred operáciou treba očného chirurga informovať o užívaní liekov s alfa1a-adrenergným antagonistickým účinkom v súčasnosti alebo v minulosti. Potenciálny prínos ukončenia liečby blokujúcej alfa1 pred operáciou katarakty sa nestanovil a musí sa porovnať s rizikom ukončenia antipsychotickej liečby.


Antiemetický účinok


V predklinických štúdiách s risperidónom sa pozoroval antiemetický účinok. V prípade, že sa tento účinok vyskytne u ľudí, môže zakrývať príznaky a symptómy predávkovania niektorými liekmi alebo stavov, ako napr. obštrukcia čreva, Reyov syndróm a nádor mozgu.


Porucha funkcie obličiek alebo pečene


RISPERDAL CONSTA nebol sledovaný u pacientov s nedostatočnosťou obličiek alebo pečene, napriek tomu, že perorálny risperidón sledovaný bol. V tejto skupine pacientov sa má RISPERDAL CONSTA podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.2).


Podávanie


Treba dbať na to, aby sa predišlo neúmyselnému injikovaniu RISPERDALU CONSTA do cievy.


Pomocné látky


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie RISPERDALU CONSTA pri súčasnom podávaní iných liekov sa systematicky nehodnotili. Údaje o liekových interakciách, ktoré sa uvádzajú v tejto časti, sú založené na štúdiách s perorálnym RISPERDALOM.

Interakcie súvisiace s farmakodynamikou


Lieky, ktoré predlžujú QT interval


Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má byť zvýšená opatrnosť pri predpisovaní risperidónu spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, ako napr. antiarytmiká (napr. chinidín, dysopiramid, prokainamid, propafenón, amiodarón, sotalol), tricyklické antidepresíva (t.j. amitriptylín), tetracyklické antidepresíva (t.j. maprotilin), niektoré antihistaminiká, ostatné antipsychotiká, niektoré antimalariká (t.j. chinín a meflochín) a s liekmi vyvolávajúcimi elektrolytovú nerovnováhu (hypokaliémia, hypomagneziémia), bradykardiu alebo s tými, ktoré inhibujú metabolizmus risperidónu v pečeni. Tento zoznam je indikatívny a nie je vyčerpávajúci.


Centrálne účinkujúce lieky a alkohol


Z dôvodu zvýšeného rizika sedácie sa má risperidón užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi látkami predovšetkým s alkoholom, opiátmi, antihistaminikami a benzodiazepínmi.


Levodopa a agonisty dopamínu


RISPERDAL CONSTA môže antagonizovať účinok levodopy a ďalších agonistov dopamínu. Ak je táto kombinácia potrebná, najmä v konečnom štádiu Parkinsonovej choroby, má sa pre každú liečbu predpísať najnižšia účinná dávka.


Lieky s hypotenzným účinkom


Pri súčasnom užívaní risperidónu a antihypertenzívnej liečby sa v postmarketingovom sledovaní pozorovala klinicky významná hypotenzia.


Interakcie súvisiace s farmakokinetikou


Risperidón sa metabolizuje hlavne prostredníctvom CYP2D6 a v menšom rozsahu prostredníctvom CYP3A4. Oba, risperidón a jeho aktívny metabolit 9-hydroxy-risperidón, sú substrátmi P-glykoproteínu (P-gp). Látky, ktoré ovplyvňujú aktivitu CYP2D6, alebo látky silno inhibujúce alebo indukujúce aktivitu CYP3A4 a/alebo P-gp môžu ovplyvniť farmakokinetiku aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu.


Silné inhibítory CYP2D6


Súčasné podávanie RISPERDALU CONSTAso silným inhibítorom CYP2D6 môže zvýšiť plazmatické koncentrácie risperidónu, ale menej jeho aktívnej antipsychotickej frakcie. Vyššie dávky silného inhibítora CYP2D6 môžu zvýšiť koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu (napr. paroxetín, pozri nižšie). Predpokladá sa, že ďalšie inhibítory CYP 2D6, ako chinidín, môžu ovplyvniť plazmatické koncentrácie risperidónu podobným spôsobom. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby s paroxetínom, chinidínom alebo iným silným inhibítorom CYP2D6, najmä vo vyšších dávkach, má lekár dávkovanie RISPERDALU CONSTA prehodnotiť.


Inhibítory CYP3A4 a/alebo P-gp


Súčasné podávanie RISPERDALU CONSTA so silným inhibítorom CYP3A4 a/alebo P-gp môže výrazne zvýšiť plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby s itrakonazolom alebo s iným silným inhibítorom CYP3A4 a/alebo P-gp, má lekár dávkovanie RISPERDALU CONSTA prehodnotiť.


Induktory CYP3A4 a/alebo P-gp


Súčasné podávanie RISPERDALU CONSTA so silným induktorom CYP3A4 a/alebo P-gp môže znížiť plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby s karbamazepínom alebo s iným silným induktorom CYP3A4 a/alebo P-gp, má lekár dávkovanie RISPERDALU CONSTA prehodnotiť.Induktory CYP3A4 účinkujú spôsobom závislým od času a môže trvať najmenej 2 týždne po uvedení lieku, kým sa dosiahne maximálny účinok. Naopak, v prípade ukončenia liečby môže trvať najmenej 2 týždne, kým zoslabne indukcia CYP3A4.


Lieky s vysokou väzbou na proteíny


Keď sa RISPERDAL CONSTA podáva spolu s liekmi s vysokou väzbou na proteíny, nedochádza ku klinicky relevantnému vytesneniu niektorého z liekov z plazmatických proteínov.

Pri súčasnom užívaní liekov si treba v príslušnej informácii o liekoch prečítať informáciu o metabolickej dráhe a možnej potrebe úpravy dávkovania.


Pediatrická populácia


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Význam výsledkov týchto štúdií pre pediatrických pacientov nie je známy.


Príklady


Príklady liekov, ktoré sa môžu potenciálne navzájom ovplyvňovať alebo o ktorých je známe, že sa s risperidónom navzájom neovplyvňujú, sa uvádzajú nižšie:


Vplyv iných liekov na farmakokinetiku risperidónu:

Antibiotiká:

 • Erytromycín, mierny inhibítor CYP3A4 a inhibítor P-gp, nemení farmakokinetiku risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie.

 • Rifampicín, silný induktor CYP3A4 a induktor P-gp, znižoval plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie.

Anticholínesterázy:

 • Donepezil a galantamín, oba substráty CYP2D6 a CYP3A4, nepreukázali klinicky relevantný účinok na farmakokinetiku risperidónu a na aktívnu antipsychotickú frakciu.

Antiepileptiká:

 • Karbamazepín, silný induktor CYP3A4 a induktor P-gp, znižuje plazmatickú hladinu aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Obdobný účinok sa pozoruje napr. s fenytoínom a fenobarbitalom, ktoré tiež indukujú CYP 3A4 pečeňové enzýmy ako aj P-glykoproteín.

 • Topiramát mierne znižuje biologickú dostupnosť risperidónu, ale nie aktívnej antipsychotickej frakcie. Z toho dôvodu je málo pravdepodobné, že je táto interakcia klinicky významná.

Antimykotiká:

 • Itrakonazol, silný inhibítor CYP3A4 a inhibítor P-gp, v dávke 200 mg/deň zvyšoval plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie približne o 70 %, pri risperidóne v dávkach 2 až 8 mg/deň.

 • Ketokonazol, silný inhibítor CYP3A4 a inhibítor P-gp, v dávke 200 mg/deň zvyšoval plazmatické koncentrácie risperidónu a znižoval plazmatické koncentrácie 9-hydroxy-risperidónu.

Antipsychotiká:

 • Fenotiazíny môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie risperidónu, nie však aktívnej antipsychotickej frakcie.

Antivirotiká:

 • Proteázové inhibítory: údaje z oficiálnych štúdií nie sú k dispozícii; avšak vzhľadom na to, že ritonavir je silným inhibítorom CYP3A4 a slabým inhibítorom CYP2D6, ritonavir a proteázové inhibítory posilnené ritonavirom potenciálne zvyšujú koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu.

Beta-blokátory:

 • Niektoré beta-blokátory môžu zvyšovať plazmatickú hladinu risperidónu, nie však hladinu účinnej antipsychotickej frakcie.

Blokátory kalciového kanála:

 • Verapamil, mierny inhibítor CYP3A4 a P-gp, zvyšuje plazmatickú koncentráciu risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie.

Gastrointestinálne lieky:

 • Antagonisty H2-receptora: Cimetidín a ranitidín, oba slabé inhibítory CYP2D6 a CYP3A4, zvyšujú biologickú dostupnosť risperidónu, ale jeho aktívnej antipsychotickej frakcie iba okrajovo.

SSRI a tricyklické antidepresíva:

 • Fluoxetín, silný inhibítor CYP2D6, zvyšuje plazmatickú koncentráciu risperidónu, ale menej jeho aktívnej antipsychotickej frakcie.

 • Paroxetín, silný inhibítor CYP2D6, zvyšuje plazmatické koncentrácie risperidónu, ale v dávkach do 20 mg/deň, menej jeho aktívnej antipsychotickej frakcie. Vyššie dávky paroxetínu môžu však zvýšiť koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu.

 • Tricyklické antidepresíva môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie risperidónu, nie však aktívnej antipsychotickej frakcie. Amitriptylín neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu ani aktívnu antipsychotickú frakciu.

 • Sertralín, slabý inhibítor CYP2D6, a fluvoxamín, slabý inhibítor CYP3A4, v dávkach do 100 mg/deň nesúvisia s klinicky významnými zmenami koncentrácií aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Dávky sertralínu alebo fluvoxamínu vyššie ako 100 mg/deň však môžu zvýšiť koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu.


Vplyv risperidónu na farmakokinetiku iných liekov

Antiepileptiká:

 • Risperidón nevykazuje klinicky významný vplyv na farmakokinetiku valproátu alebo topiramátu.

Antipsychotiká:

 • Aripiprazol, substrát CYP2D6 a CYP3A4: Risperidón tablety alebo injekcie neovplyvňovali farmakokinetiku súčtu aripiprazolu a jeho aktívneho metabolitu, dehydroaripiprazolu.

Náprstníkové glykozidy:

 • Risperidón nevykazuje klinicky významný vplyv na farmakokinetiku digoxínu.

Lítium:

 • Risperidón nevykazuje klinicky významný vplyv na farmakokinetiku lítia.


Súčasné užívanie risperidónu a furosemidu

Pozri časť 4.4 vzťahujúcu sa na zvýšenú mortalitu u starších pacientov s demenciou pri súčasnom užívaní furosemidu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití risperidónu u gravidných žien.

Risperidón nebol teratogénny v štúdiách na zvieratách, ale boli pozorované iné typy reprodukčnej toxicity (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Novorodenci vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane RISPERDALU CONSTA) počas tretieho trimestra gravidity matky sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.

RISPERDAL CONSTA má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia


V štúdiách na zvieratách sa risperidón a 9-hydroxy-risperidón vylučovali do mlieka. Preukázalo sa, že risperidón a 9-hydroxy-risperidón sa tiež vylučujú v malých množstvách do ľudského materského mlieka. Nie sú dostupné údaje o nežiaducich účinkoch na dojčené deti. Preto sa má zvážiť prínos dojčenia voči potenciálnemu riziku pre dieťa.


Fertilita


Tak ako iné lieky, ktoré antagonizujú dopamínové D2 receptory, RISPERDAL CONSTA zvyšuje hladinu prolaktínu. Hyperprolaktinémia môže potlačiť hypotalamický GnRH, čo má za následok znížené vylučovanie pituitárneho gonadotropínu. Toto môže následne inhibovať reprodukčnú funkciu zhoršením gonadálnej steroidogenézy ako u žien tak i u mužov.


V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne relevantné účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


RISPERDAL CONSTA môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje kvôlipotenciálnemu vplyvu na nervový systém a zrak (pozri časť 4.8). Preto sa pacientom neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna vnímavosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (ADR) (incidencia ≥ 1/10) sú: insomnia, úzkosť, bolesť hlavy, infekcia horných dýchacích ciest, parkinsonizmus a depresia.

Nežiaduce účinky, ktoré sa javili ako od dávky závislé, zahŕňali parkinsonizmus a akatíziu.


Z postmarketingového sledovania boli hlásené závažné reakcie v mieste podania injekcie ako nekróza, absces, celulitída, vred, hematóm, cysta a nodulus. Frekvencia nie je známa (nemožno ju odhadnúť z dostupných údajov). Niektoré prípady si vyžadovali chirurgický zákrok.


Nasledujú všetky ADR, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a postmarketingovom sledovaní risperidónu podľa kategórie frekvencie odhadnutej z klinických štúdií s RISPERDALOM CONSTA. Používajú sa nasledovné termíny a frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia na liek

Frekvencia


Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest

pneumónia, bronchitída, sínusitída, infekcia močových ciest, chrípka

infekcia dýchacej sústavy, cystitída, infekcia ucha, infekcia oka, tonzilitída, onychomykóza, celulitída, infekcia, lokalizovaná infekcia, vírusová infekcia, akarodermatitída, podkožný abscesPoruchy krvi a lymfatického systému


anémia

znížený počet leukocytov, trombocytopénia, znížený hematokrit

agranulocytózac, neutropénia, zvýšený počet eozinofilovc


Poruchy imunitného systémuhypersenzitivita

anafylaktická reakciac


Poruchy endokrinného systému


hyperprolaktinémiaa

Prítomnosť glukózy v moči

neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu


Poruchy metabolizmu a výživy


hyperglykémia, zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, znížená telesná hmotnosť, znížená chuť do jedla

diabetes mellitusb, anorexia, zvýšená hladina triglyceridov v krvi, zvýšená hladina cholesterolu v krvi

intoxikácia vodouc, hypoglykémia, hyperinzulinémiac, polydipsia

diabetická ketoacidóza

Psychické poruchy

nespavosťd, depresia, úzkosť

porucha spánku, agitácia, pokles libida

mánia, stav zmätenosti, anorgazmia, nervozita, nočné mory

citová otupenosť


Poruchy nervového systému

Parkinsoniz-musd, bolesť hlavy

útlm/somnolencia, akatíziad, dystóniad, točenie hlavy, dyskinézad, tremor

tardívna dyskinéza, cerebrálna ischémia, strata vedomia, záchvatd, synkopa,

psychomotorická hyperaktivita, porucha rovnováhy, abnormálna koordinácia, posturálne závraty, porucha pozornosti, dyzartria, dysgeúzia, hypoestézia, parestézia

neuroleptický malígny syndróm, cerebrovaskulárna poruchac, nereagovanie na stimulyc, znížená hladina vedomia, diabetická kómac, titubácia hlavy


Poruchy oka


rozmazané videnie

konjunktivitída, suché oko, zvýšené slzenie, okulárna hyperémia

oklúzia retinálnej artériec, glaukómc, porucha hybnosti oka, prevracanie očí, fotofóbia,

chrasta na okraji očných viečok, syndróm vlajúcej dúhovky (peroperačný)c


Poruchy ucha a labyrintuzávrat, tinnitus, bolesť uchaPoruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia

atriálna fibrilácia, atrioventrikulárna blokáda, porucha vedenia, predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme, bradykardia, abnormálny elektrokardiogram, palpitácie

sínusová arytmiaPoruchy ciev


hypotenzia, hypertenzia

ortostatická hypotenzia

pľúcna embólia, venózna trombóza, sčervenaniec


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe, faryngolaryngeálna bolesť, kašeľ, upchanie nosa

hyperventilácia, kongescia dýchacieho traktu, sipot, epistaxa

spánkový apnoický syndróm, aspiračná pneumónia, pľúcna kongescia, šelest, dysfónia, porucha dýchania


Poruchy gastrointestinálneho traktu


abdominálna bolesť, abdominálny diskomfort, vracanie, nauzea, zápcha, gastroenteritída,

diarea, dyspepsia, sucho v ústach, bolesť zubov

inkontinencia stolice, dysfágia, flatulencia

pankreatitída, intestinálna obštrukcia, opuch jazykac, fekalómc, cheilitídac

ileus

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

pruritus, alopécia, ekzém, suchá koža, erytém, sfarbenie kože, akné, seboroická dermatitída

lieková erupcia, urtikária, hyperkeratóza, lupiny, porucha kože, kožné lézie

angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče, muskuloskeletálna bolesť, bolesť chrbta, artralgia

zvýšená hladina kreatín fosfokinázy v krvi, stuhnutosť kĺbov, opuch kĺbov, svalová slabosť, bolesť krku

rabdomyolýza, abnormálne držanie tela


Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču

polakizúria, zadržiavanie moču, dyzúriaStavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období
novorodenecký syndróm z vysadeniac


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


erektilná dysfunkcia, amenorea, galaktorea

porucha ejakulácie, oneskorená menštruácia, porucha menštruácied, gynekomastia, sexuálna dysfunkcia, bolesť prsníkov, ťažkosti s prsníkmi, vaginálny výtok

priapizmusc, naliatie prsníkovc, zväčšenie prsníkov, výtok z prsníka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


edémd, pyrexia, bolesť na hrudi, asténia, únava, bolesť, reakcia v mieste vpichu

edém tváre, triaška, zvýšená telesná teplota, neprirodzená chôdza, smäd, hrudný diskomfort, malátnosť, celkový pocit nepohody, induráciac

hypotermia, znížená telesná teplota, periférny chlad, syndróm z vynechania lieku, diskomfort


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšená hladina transamináz, zvýšená hladina gamaglutamyl-transferázy

zvýšená hladina hepatálnych enzýmov

žltačka


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


pád

bolesť pri podávaníaHyperprolaktinémia môže v niektorých prípadoch viesť ku gynekomastii, poruchám menštruácie, amenorei, galaktorei.

b V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bol u 0,18 % pacientov liečených risperidónom hlásený diabetes mellitus v porovnaní s 0,11 % v skupine s placebom. Celková incidencia zo všetkých klinických štúdií bola 0,43 % zo všetkých pacientov liečených risperidónom.

cNezaznamenalo sa v klinických štúdiách s RISPERDALOM CONSTA, ale bolo pozorované v postmarketingovom sledovaní risperidónu.

d Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy: parkinsonizmus(hypersekrécia slín, muskuloskeletálna strnulosť, parkinsonizmus, slintanie, rigidita (fenomén ozubeného kolesa), bradykinéza, hypokinéza, maskovitá tvár, svalová rigidita, akinéza, strnutie šije, svalová rigidita, parkinsonovská chôdza a abnormálny glaberálny reflex, parkinsonický kľudový tremor), akatízia(akatízia, nepokoj, hyperkinéza a syndróm nepokojných nôh), tremor, dyskinéza (dyskinéza, fascikulácie, choreatetóza, atetóza a myoklonus), dystónia. Dystónia zahŕňa dystóniu, hypertóniu, tortikolis, samovoľné svalové kontrakcie, kontraktúru svalu, blefarospazmus, okulogýriu, paralýzu jazyka, kŕče tváre, laryngospazmus, myotóniu, opistotonus, orofaryngeálny spazmus, pleurototonus, kŕč jazyka a trizmus. Treba poznamenať, že sa zahŕňa širšie spektrum symptómov, ktoré nemajú nevyhnutne extrapyramídový pôvod.Insomnia zahŕňa:počiatočnú insomniu, insomniu strednej fázy spánku;Záchvaty zahŕňajú:záchvaty typu grand mal; Porucha menštruácie zahŕňa:nepravidelnú menštruáciu, oligomenoreu;Edém zahŕňa:generalizovaný edém, periférny edém, jamkovitý edém.


Nežiaduce účinky zaznamenané s liekovými formami paliperidónu

Paliperidón je aktívnym metabolitom risperidónu, preto sú profily nežiaducich reakcií týchto liečiv (vrátane perorálnych a injekčných liekových foriem) navzájom relevantné. Okrem vyššie uvedených nežiaducich reakcií boli pri použití paliperidónu zaznamenané nasledujúce nežiaduce reakcie a ich výskyt možno očakávať pri RISPERDALE CONSTA.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie.


Anafylaktická reakcia


V postmarketingovom sledovaní boli zriedkavo hlásené prípady anafylaktickej reakcie po podaní injekcie RISPERDALU CONSTA pacientom, ktorí predtým tolerovali perorálny risperidón.


Účinky tejto triedy liekov


Tak ako pri iných antipsychotikách, v postmarketingovom sledovaní s risperidónom boli veľmi zriedkavo hlásené prípady predĺženia QT intervalu. Ďalšie súvisiace účinky na srdce hlásené s antipsychotikami, ktoré predlžujú QT interval zahŕňajú ventrikulárnu arytmiu, ventrikulárnu fibriláciu, ventrikulárnu tachykardiu, náhle úmrtie, zástavu srdca a Torsades de pointes.


Venózna tromboembólia


V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venóznej tromboembólie, vrátane pľúcnej embólie a hlbokej venóznej trombózy. Frekvencia nežiaducich účinkov: neznáma.


Zvýšenie telesnej hmotnosti


V 12 týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, 9 % pacientov liečených RISPERDALOM CONSTA zaznamenalo na konci zvýšenie telesnej hmotnosti o 7 %, v porovnaní so 6 % pacientov liečených placebom. V 1-ročnej, otvorenej štúdii s RISPERDALOM CONSTA, boli zmeny telesnej hmotnosti u jednotlivých pacientov vo všeobecnosti v rámci ±7 % pôvodnej hmotnosti; u 25 % pacientov bol nárast telesnej hmotnosti o 7 %.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vzhľadom k tomu, že predávkovanie pri parenterálnom podaní je oproti perorálnemu menej pravdepodobné, uvádza sa informácia pre perorálne podanie.


Príznaky


Vo všeobecnosti, zaznamenané prejavy a príznaky vyplývajú zo zvýraznenia známych farmakologických účinkov risperidónu. Tie zahŕňajú ospalosť a útlm, tachykardiu, hypotenziu a extrapyramídové symptómy. Pri predávkovaní bolo hlásené predĺženie QT intervalu a kŕčovité záchvaty. V súvislosti so súčasným predávkovaní perorálnym RISPERDALOM a paroxetínom bol hlásený Torsades de Pointes.


V prípade akútneho predávkovania je nutné zvážiť možnosť požitia viacerých liekov.


Liečba


Zaistiť a udržiavať priechodné dýchacie cesty a zabezpečiť primeraný prívod kyslíka a ventiláciu. Okamžite sa má začať kardiovaskulárne monitorovanie zahŕňajúce nepretržité elektrokardiografické monitorovanie na zistenie vzniku možných arytmií.


Špecifické antidotum lieku RISPERDAL nie je známe, preto sa majú zabezpečiť primerané podporné opatrenia. Hypotenzia a obehový kolaps sa liečia primeranými opatreniami ako sú infúzie a/alebo podanie sympatomimetických látok. Ak sa prejavia závažné extrapyramídové symptómy, má sa podať anticholinergný liek. Intenzívne lekárske sledovanie a monitorovanie sa má zabezpečiť až do úpravy stavu pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:iné antipsychotiká, ATC kód: N05AX08.


Mechanizmus účinku


Risperidón je selektívny monoamínový antagonista s jedinečnými vlastnosťami. Má vysokú afinitu k serotonínovým 5-HT2a dopaminergným D2-receptorom. Risperidón sa viaže aj na alfa1-adrenergné receptory a s nižšou afinitou na H1-histamínové a alfa2-adrenergné receptory. Risperidón nemá afinitu

k cholinergným receptorom. Aj keď je risperidón silný D2 antagonista, čiže sa predpokladá, že zlepšuje pozitívne symptómy schizofrénie, spôsobuje menší útlm motorickej aktivity a znižuje indukciu katalepsie v porovnaní s klasickými antipsychotikami. Vyvážený centrálny serotonínový a dopamínový antagonistický účinok môže znižovať riziko výskytu extrapyramídových nežiaducich účinkov a rozširuje terapeutický účinok aj na negatívne a afektívne symptómy schizofrénie.


Klinická účinnosť


Účinnosť RISPEDALU CONSTA (25 a 50 mg) v manažmente prejavov psychických ochorení (schizofrénia/schizoafektívne poruchy) bola sledovaná v 12 týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii u dospelých psychotických nemocničných a ambulantných pacientov, ktorí spĺňali DSM IV kritériá pre schizofréniu.


V 12 týždňovej porovnávacej štúdii, v ktorej boli zaradení stabilizovaní pacienti so schizofréniou, RISPERDAL CONSTA vykazoval účinok porovnateľný s perorálnymi tabletami. Dlhodobá (50 týždňov) bezpečnosť a účinnosť RISPERDALU CONSTA bola sledovaná v otvorenej štúdii na stabilizovaných psychotických nemocničných a ambulantných pacientoch, ktorí spĺňali DSM IV kritériá pre schizofréniu alebo schizoafektívne poruchy. V priebehu celej štúdie bola zachovaná účinnosť RISPERDALU CONSTA (Obrázok 1).


Obrázok 1. Časový priebeh priemerných hodnôt celkového PANSS skóre (LOCF - Last observation carried forward) u pacientov so schizofréniou

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Absorpcia risperidónu z RISPERDALU CONSTA je úplná.


Po jednorazovom intramuskulárnom podaní injekcie lieku RISPERDAL CONSTA, uvoľňovací profil pozostáva z malej úvodnej dávky risperidónu ( 1% z dávky), nasleduje oneskorený účinok o tri týždne. Hlavné uvoľňovanie risperidónu začne od 3. týždňa, udržuje sa od 4. do 6. týždňa a odznieva v 7. týždni. Počas prvých 3 týždňov liečby liekom RISPERDAL CONSTA sa má podávať doplnková perorálna antipsychotická liečba (pozri časť 4.2.).


Výsledkom kombinácie uvoľňovacieho profilu a dávkovania (intramuskulárna injekcia každé 2 týždne) je terapeuticky stabilná plazmatická koncentrácia. Terapeutická plazmatická koncentrácia pretrváva v priebehu 4-6 týždňov po poslednom podaní injekcie RISPERDAL CONSTA.


Po opakovanom intramuskulárnom podávaní injekcie 25 alebo 50 mg RISPERDALU CONSTA každé dva týždne, sa stredná hodnota a maximálna plazmatická koncentrácia aktívnej antipsychotickej frakcie pohybuje v rozpätí 9,9-19,2 ng/ml a 17,9-45,5 ng/ml, v uvedenom poradí. Počas dlhodobého podávania (12 mesiacov) pacientom, ktorým sa podávali injekcie 25-50 mg každé 2 týždne, nebolo pozorované hromadenie risperidónu v organizme.


Vyššie spomenuté štúdie sa vykonali s použitím gluteálnej intramuskulárnej injekcie. Rovnaké dávky deltoidnej a gluteálnej intramuskulárnej injekcie sú bioekvivalentné a preto sú zameniteľné


Distribúcia


Risperidón je rýchlo distribuovaný. Distribučný objem je 1-2 l/kg. V plazme sa risperidón viaže na albumín a alfa1-kyslý glykoproteín. Podiel risperidónu viazaného na plazmatické proteíny predstavuje90 %, u 9-hydroxy-risperidónu77 %.


Biotransformácia a eliminácia


Risperidón sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P-450 CYP 2D6na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako risperidón. Risperidón a 9-hydroxy-risperidón sú aktívnou antipsychotickou frakciou. CYP 2D6 je predmetom genetického polymorfizmu. Rýchli CYP 2D6 metabolizéri premieňajú risperidón na 9-hydroxy-risperidón rýchlo, zatiaľ čo pomalí CYP 2D6 metabolizéri ho premieňajú oveľa pomalšie. Aj keď majú rýchli metabolizéri nižšiu hladinu risperidónu a vyššiu hladinu 9-hydorxy-risperidónu ako pomalí metabolizéri, farmakokinetika kombinácie risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu (t.j. aktívnej antipsychotickej frakcie) po jednorazovom a opakovanom podaní je u rýchlych a pomalých metabolizérov CYP2D6 podobná.


Ďalšou metabolickou cestou risperidónu je N-dealkylácia. V štúdiách in vitro využívajúcich mikrozómy ľudskej pečene sa ukázalo, že risperidón v klinicky významných koncentráciách v podstate neinhibuje metabolizmus liekov, ktoré sú metabolizované izoenzýmami cytochrómu P450, vrátane CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 a CYP 3A5. Týždeň po podaní perorálneho risperidónu sa 70 % dávky vylúči močom a 14 % stolicou. Podiel močom vylúčeného risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu je 35 - 45 % podanej perorálnej dávky. Zvyšok tvoria neaktívne metabolity. Fáza eliminácie je ukončená približne po 7-8 týždňoch po podaní poslednej injekcie RISPERDAL CONSTA.

Linearita


Farmakokinetika risperidónu je tiež lineárna v rozsahu dávok 25–50 mg podávaných každé 2 týždne.


Starší pacienti, porucha funkcie pečene a obličiek


Farmakokinetická štúdia s jednorazovou dávkou perorálneho risperidónu preukázala v priemere o 43 % vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie, o 38 % dlhší polčas eliminácie a zníženie klírensu účinnej antipsychotickej frakcie o 30 % u starších pacientov. Vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie a znížený klírens aktívnej antipsychotickej frakcie v priemere o 60 % sa pozoroval u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou. Plazmatické koncentrácie risperidónu boli normálne u pacientov s nedostatočnosťou pečene, ale stredná hodnota voľnej frakcie risperidónu v plazme narástla približne o 35 %.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


V žiadnej zo štúdií fázy III, ktoré skúmali účinnosť a bezpečnosť, sa počas hodnotiacich návštev nepreukázala súvislosť medzi plazmatickými koncentráciami účinnej antipsychotickej zložky a zmenami v celkovom skóre PANSS (Positive and Negative Syndrom Scale) a ESRS (Extrapyramidal Symptom Rating Scale).


Pohlavie, rasa a fajčenie


Pri analýze populačnej farmakokinetiky sa nepotvrdili žiadne zreteľné účinky pohlavia, rasy alebo fajčenia na farmakokinetiku risperidónu alebo účinnú antipsychotickú frakciu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Podobne ako v štúdiách (sub)chronickej toxicity s perorálnym risperidónom na potkanoch a psoch, hlavné účinky pri liečbe s RISPERDALOM CONSTA (intramuskulárna aplikácia až do 12 mesiacov) v súlade s farmakodynamickým účinkom risperidónu, boli stimulácia prsnej žľazy prostredníctvom prolaktínu, zmeny na samčích a samičích pohlavných orgánoch a účinky na centrálny nervový systém (CNS). V štúdii toxicity na mladých potkanoch liečených perorálnym risperidónom sa pozorovala zvýšená úmrtnosť mláďat a oneskorený telesný vývin. V 40 týždňov trvajúcej štúdii s mladými psami liečenými perorálnym risperidónom sa oneskorilo sexuálne dozrievanie. Na základe AUC nebol u psov ovplyvnený rast dlhých kostí pri 3,6-násobku maximálnej humánnej expozície pri orálnom podávaní u adolescentov (1,5 mg/deň); zatiaľ čo účinky na dlhé kosti a sexuálne dozrievanie sa pozorovali pri 15-násobku maximálnej humánnej expozície pri orálnom podávaní u adolescentov.


U potkanov a králikov nebol risperidón teratogénny. V štúdii s risperidónom, v ktorej sa sledovala reprodukcia potkanov, sa pozorovali nežiaduce účinky na párenie rodičov a na pôrodnú hmotnosť a prežívanie mláďat. U potkanov bola vnútromaternicová expozícia risperidónu spojená s kognitívnym deficitom v dospelosti. Po podaní iných antagonistov dopamínu ťarchavým samiciam zvierat sa zistili nežiaduce účinky na učenie a motorický vývoj mláďat.


Podávanie RISPERDALU CONSTA samcom a samiciam potkanov po dobu 12 a 24 mesiacov vyvolalo osteodystrofiu pri dávkach 40 mg/kg/2 týždne. Dávka, ktorá spôsobovala osteodystrofiu u potkanov v mg/m2bola 8-násobkom maximálnej odporúčanej dávky u ľudí a je spojená s plazmatickou expozíciou dvojnásobne prevyšujúcou maximálnu plazmatickú expozíciu u ľudí pri maximálnej odporúčanej dávke. Žiadna osteodystrofia nebola pozorovaná u psov, ktorým sa podával RISPERDAL CONSTA počas 12 mesiacov v dávkach do 20 mg/kg/2 týždne. Táto dávka predstavuje plazmatickú expozíciu do 14-násobku maximálnej odporúčanej dávky u ľudí.


Nebol zaznamenaný žiadny genotoxický účinok.


Ako sa očakáva pri silných D2-antagonistoch, v štúdiách skúmajúcich karcinogénne účinky po perorálnom podaní risperidónu potkanom a myšiam sa pozoroval zvýšený výskyt adenómov hypofýzy (u myší), adenómov endokrinného pankreasu (u potkanov) a adenómov prsnej žľazy (oba druhy laboratórnych zvierat).


Pri sledovaní karcinogenity v štúdii po intramuskulárnom podávaní RISPERDALU CONSTA potkanom Wistar (Hannover) (dávky 5 a 40 mg/kg/2 týždne), pri dávke 40 mg/kg bolo pozorované zvýšené vylučovanie látok z pankreasu a hypofýzy, ďalej boli pozorované adrenálne medulárne tumory, zatiaľ čo tumory prsnej žľazy sa vyskytli pri dávke 5 a 40 mg/kg. Tieto tumory pozorované po perorálnych a intramuskulárnych dávkach môžu súvisieť s dlhotrvajúcou inhibíciou dopamínových D2receptorov a hyperprolaktinémiou.Štúdie na tkanivových kultúrach naznačujú, že rast buniek v ľudských tumoroch pŕs môže byť stimulovaný prolaktínom. Predpokladá sa, že hyperkalciémia pozorovaná u obidvoch skupín, prispieva k zvýšeniu incidencie adrenálnych medulárnych tumorov u potkanov liečených RISPERDALOM CONSTA. Nie je dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že hyperkalciémia môže zapríčiňovať feochromocytómy u ľudí.


Renálne tubulárne adenómy sa objavili u samcov laboratórnych potkanov, ktorým bol podávaný RISPERDAL CONSTA, pri dávkach 40 mg/kg/2 týždne. Žiadne renálne tumory sa nepozorovali pri nízkych dávkach, 0,9 % roztoku NaCl, alebo u kontrolnej skupiny mikrosfér (nosičov). Mechanizmus vzniku renálnych tumorov u samcov potkanov Wistar (Hannover) liečených RISPERDALOM CONSTA nie je známy. Zvýšenie incidencie renálnych tumorov spojených s liečbou nebolo pozorované v štúdiách karcinogenity pri perorálnom podávaní risperidónu u potkanov Wistar (Wiga) alebo u „Swiss“ myší. Štúdie karcinogenity po perorálnom podaní uskutočnené s cieľom zistiť poddruhové rozdiely v profile nádorov, preukazujú podstatný rozdiel u spontánnych, vekovo-závislých nenádorových renálnych zmenách, rozdiel v zvýšení sérových hladín prolaktínu a renálnych zmenách medzi podkmeňom Wistar (Hannover) a Wistar (Wiga) ako odpoveď na risperidón. Neboli zistené žiadne údaje o obličkových zmenách u psov po dlhodobom (chronickom) podávaní RISPERDALU CONSTA.


Význam osteodystrofie, prolaktínom spôsobených tumorov a predpokladanej tvorby renálnych tumorov špecifických pre podkmeň laboratórnych potkanov v zmysle rizika pre človeka nie je známy.


Lokálna iritácia v mieste vpichu bola pozorovaná u psov a potkanov po aplikácii vysokých dávok RISPERDALU CONSTA. V 24-mesačnej intramuskulárnej štúdii karcinogenity u potkanov nebol pozorovaný zvýšený výskyt tumorov v mieste vpichu, ani po aplikácii pomocných látok a ani po liečive.


In vitroa in vivomodely na zvieratách ukazujú, že vysoké dávky risperidónu môžu spôsobiť predĺženie QT intervalu, čo bolo u pacientov spájané s teoreticky zvýšeným rizikom torsade de pointes.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok na injekčnú suspenziu

[poly-(d,l-laktid-ko-glykolid)]


Rozpúšťadlo

Polysorbát 20

Sodná soľ karmelózy

Dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného

Bezvodá kyselina citrónová

Chlorid sodný

Hydroxid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky pri teplote 2-8 °C.


Po nariedení: Chemická a fyzikálna stabilita lieku pripraveného na použitie je 24 hodín pri teplote do 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska má byť liek podaný ihneď po rozpustení. Ak nie je podaný ihneď, čas použiteľnosti po rozpustení a uchovávanie lieku sú v zodpovednosti používateľa, normálne by však nemal byť dlhší ako 6 hodín pri teplote 25 °C, pokiaľ sa liek nerozpúšťa za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Celé balenie sa má uchovávať v chladničke (2 – 8 °C).


Ak chladnička nie je k dispozícii, RISPERDAL CONSTA sa môže uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C maximálne 7 dní pred jeho podaním. Nevystavujte nechladený liek teplote vyššej ako 25 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Pomôcka na prístup do liekovky bez použitia ihly


 • Jedna liekovka obsahujúca prášok na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

 • Jeden West-Medimop Vial Adapter® na rekonštitúciu lieku (ďalej ako adaptér liekovky)

 • Jedna naplnená injekčná striekačka obsahujúca rozpúšťadlo pre RISPERDAL CONSTA

 • Dve Terumo SurGuard®3 ihly na intramuskulárnu aplikáciu (21G UTW 1-palcová (0,8 mm x 25 mm) bezpečnostná ihla s ochranným krytom ihly na podanie do deltoidnej oblasti a 20G TW 2-palcová (0,9 mm x 51 mm) bezpečnostná ihla s ochranným krytom ihly na podanie do gluteálnej oblasti).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Dôležitá informácia

Straight Connector 3

RISPERDAL CONSTA si vyžaduje, aby ste venovali zvýšenú pozornosť tomuto postupnému návodu na použitie, pre zaručenie úspešného podania.


Použite pribalené komponenty

Komponenty tohto balenia na dávkovanie sú navrhnuté špeciálne na použitie s liekom RISPERDAL CONSTA. RISPERDAL CONSTA sa musí riediť len s rozpúšťadlom, ktoré je súčasťou balenia.


Nenahrádzajte ŽIADNE komponenty balenia.


Neuchovávajte suspenziu po rozpustení

Po zriedení podajte dávku čím skôr, aby sa predišlo usadzovaniu.


Správne dávkovanie

Musí sa podať celý obsah liekovky, aby sa zabezpečilo podanie požadovanej dávky RISPERDALU CONSTA.


Rounded Rectangle 10


Nepoužívajte opakovane. Aby zdravotné pomôcky fungovali správne, vyžadujú presne stanovené vlastnosti materiálu. Tieto vlastnosti boli overené iba pre jednorazové použitie. Akýkoľvek pokus o ošetrenie pomôcky pre následné opakované použitie môže nežiaducim spôsobom ovplyvniť celistvosť pomôcky alebo viesť k zhoršeniu jej funkčnosti.


Obsah balenia
Krok 1


Pripojenie komponentovBalenie vyberte


Pripojte adaptér liekovky na liekovku

Straight Connector 13

Čakajte 30 minút

Vyberte balenie z chladničky a nechajte ho postáť pri izbovej teplote najmenej 30 minút pred nariedením.


Neohrievajte iným spôsobom.

Odstráňte z liekovky uzáver

Odstráňte farebný uzáver z liekovky.


Utrite povrch sivého uzáveru alkoholovým tampónom.

Nechajte vyschnúť na vzduchu.


Neodstraňujte sivý gumený uzáver.

Pripravte adaptér liekovky

Uchopte sterilný blister podľa zobrazenia.
Odlepte a odstráňte papierovú vrstvu.


Nevyberajte adaptér liekovky z blistra.


Nikdy sa nedotýkajte hrotu. To by viedlo ku kontaminácii.


Pripojte adaptér liekovky k liekovke

Položte liekovku na tvrdý povrch a držte ju za spodnú časť. Umiestnite adaptér liekovky do stredu sivého gumeného uzáveru. Zatlačte adaptér liekovky smerom nadol do vrchnej časti liekovky tak, aby pevne zapadol na miesto.


Nenasádzajte adaptér liekovky pod uhlom, pretože rozpúšťadlo by mohlo pri prenášaní do liekovky unikať.Pripojte naplnenú injekčnú striekačku k adaptéru liekovky

Straight Connector 31

Odstráňte sterilný blister


Držte liekovku zvislo, aby sa predišlo vytekaniu.
Liekovku držte za spodnú časť a potiahnite za sterilný blister, aby ste ho odstránili.


Netraste.


Nedotýkajte sa odkrytej luerovej spojky na adaptéri liekovky. To by viedlo ku kontaminácii.


Správne uchopte

Držte biely prstenec na konci injekčnej striekačky.

Počas pripájania nedržte injekčnú striekačku za sklenené telo.

Odstráňte uzáver

Držte biely prstenec a odstráňte biely uzáver.

Bielym uzáverom netočte ani ho neodstrihávajte.

Nedotýkajte sa hrotu injekčnej striekačky. To by viedlo ku kontaminácii.

Zlomený uzáver môžete vyhodiť.


Pripojte injekčnú striekačku k adaptéru liekovky

Adaptér liekovky držte za kryt, aby bol stabilný.

Držte injekčnú striekačku za biely prstenec, potom vsuňte koniec do luer spojky na adaptéri liekovky.

Nedržte sklenené telo injekčnej striekačky.
Môže to viesť k uvoľneniu bieleho prstenca alebo jeho odpojeniu.

Pripojte injekčnú striekačku k adaptéru liekovky pevným otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

Nepripájajte príliš na tesno. Príliš tesné spojenie môže spôsobiť, že sa koniec striekačky zlomí.Krok 2


Rekonštituujte mikrosféry


Vstreknite rozpúšťadlo

Vstreknite celé množstvo rozpúšťadla z injekčnej striekačky do liekovky.


Rozpustite mikrosféry v rozpúšťadle

Držte piest smerom dolu, prudko miešajte pretrepaním minimálne 10 sekúnd, ako je zobrazené.

Skontrolujte suspenziu. Miešanie je dostatočné, keď je suspenzia homogénna, hustá a má mliečnu farbu. Mikrosféry sú v tekutine viditeľné.

Ihneď pristúpte k ďalšiemu kroku, aby sa suspenzia neusadila.

Natiahnite suspenziu do injekčnej striekačky

Liekovku obráťte úplne hore dnom. Pomaly ťahajte piest smerom nadol, aby ste natiahli celý objem z liekovky do injekčnej striekačky.


Odstráňte adaptér liekovky

Držte biely prstenec injekčnej striekačky a odskrutkujte ho z adaptéru liekovky.

V mieste perforácie oddeľte časť signatúry z liekovky. Oddelenú signatúru nalepte na injekčnú striekačku z dôvodu identifikácie.


Liekovku a adaptér liekovky primerane zlikvidujte.Krok 3

Pripojte ihlu


Zvoľte vhodnú ihlu

Vyberte ihlu v závislosti od miesta podania injekcie
(gluteálna alebo deltoidná).

Pripojte ihlu
Otvorte čiastočne blistrové vrecko a uchopte spodnú časť ihly tak, ako je vyobrazené.

Držte biely prstenec injekčnej striekačky, pripojte injekčnú striekačku k luer spojke ihly pevným otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

Nedotýkajte sa luerovej spojky na ihle. To by viedlo ku kontaminácii.


Resuspendujte mikrosféry
Úplne odstráňte blistrové vrecko.

Tesne pred podaním injekcie zatraste dôkladne injekčnou striekačkou, pretože sa suspenzia mohla usadiť.Krok 4


Podajte dávku


Odstráňte priesvitné puzdro ihly
Posuňte ochranný kryt ihly dozadu smerom k injekčnej striekačke, ako je zobrazené. Potom držte biely prstenec na injekčnej striekačke a opatrne stiahnite priesvitné puzdro ihly.

Netočte priesvitným puzdrom ihly, pretože sa luer spojenie môže uvoľniť.

Odstráňte vzduchové bubliny
Držte injekčnú striekačku smerom hore a jemne poklopte, aby sa vzduchové bubliny dostali hore.
Pomaly a opatrne potlačte piest smerom hore, aby sa odstránil vzduch.

Podajte injekciu
Ihneď podajte celý obsah injekčnej striekačky intramuskulárne (IM) do gluteálneho alebo deltoidného svalu pacienta.

Gluteálna injekcia sa má podať do horného vonkajšieho kvadrantu gluteálnej oblasti.

Nepodávajte intravenózne.


Zaistite ihlu v ochrannom kryte

Použitím jednej ruky položte ochranný kryt ihly v 45 stupňovom uhle na tvrdý, rovný povrch. Zatlačte dolu pevným, rýchlym pohybom, kým sa ihla úplne nezablokuje v ochrannom kryte.


Vyhnite sa poraneniu ihlou:

Nepoužívajte dve ruky.

Neuvoľňujte zámerne, ani nezaobchádzajte nesprávne s ochranným krytom ihly.

Nepokúšajte sa ihlu narovnať alebo pripojiť ochranný kryt, ak je ihla zohnutá alebo poškodená.


Primerane ihly znehodnoťte

Skontrolujte, či je ochranný kryt úplne zablokovaný.
Vyhoďte do kontajnera určeného na ostré predmety.

Vyhoďte tiež nepoužitú ihlu, ktorá je súčasťou balenia.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Johnson & Johnson, s. r. o.

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


RISPERDAL CONSTA 25 mg: 68/0105/03-S

RISPERDAL CONSTA 37,5 mg: 68/0106/03-S

RISPERDAL CONSTA 50 mg: 68/0107/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28. apríl 2003

Dátum posledného predĺženia: 30. jún 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


RISPERDAL CONSTA 50 mg prášok a disperzné prostredie na intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním