+ ipil.sk

Risperidon Orion 1 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/01096, 2012/01097, 2012/01098

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02688


Písomná informácia pre používateľa


Risperidon Orion 1 mg

Risperidon Orion 2 mg

Risperidon Orion 3 mg

filmom obalené tablety

risperidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Risperidon Orion a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risperidon Orion

 3. Ako užívať Risperidon Orion

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Risperidon Orion

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Risperidon Orion a na čo sa používa


Risperidon Orion patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká.


Risperidon Orion sa používa na liečbu:

 • schizofrénie, ktorá sa prejavuje videním, počutím alebo vnímaním neexistujúcich vecí, vierou vo veci, ktoré nie sú pravdivé alebo nezvyčajnou podozrievavosťou, alebo zmätenosťou.

 • mánie, keď sa môžete cítiť veľmi podráždený, natešený, vzrušený, entuziastický alebo hyperaktívny. Mánia sa vyskytuje pri chorobe nazývanej bipolárna porucha.

 • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu, ktorí poškodzujú seba alebo iných. Predtým sa mala použiť alternatívna (nefarmaceutická) liečba.

 • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u mentálne postihnutých detí (od 5 rokov) a dospievajúcich s poruchami správania.


Risperidon Orion môže pomôcť zmierniť príznaky vášho ochorenia a zabrániť príznakom, aby sa vrátili.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Risperidon Orion


Neužívajte Risperidon Orion, ak:


 • ste alergický na risperidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak si nie ste istý, či sa vyššie uvedené vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Risperidon Orion.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Risperidon Orion, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte problémy so srdcom. Príklady zahŕňajú nepravidelný srdcový rytmus, alebo ak ste náchylný na nízky tlak krvi alebo užívate lieky na tlak. Risperidon Orion môže spôsobiť nízky tlak krvi. Možno bude potrebné vašu dávku upraviť.

 • viete o nejakých faktoroch, ktoré by u vás mohli vyvolať mozgovú príhodu, ako sú napríklad vysoký tlak krvi, srdcovocievne poruchy alebo problém s cievou v mozgu.

 • sa u vás vyskytli samovoľné pohyby tváre, najmä úst a jazyka.

 • sa u vás vyskytol stav, ktorého príznaky zahŕňajú vysokú teplotu, svalovú stuhnutosť, potenie alebo zníženú hladinu vedomia (známy aj ako neuroleptický malígny syndróm, NMS.)

 • máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu.

 • viete, že ste v minulosti mali nízke hladiny bielych krviniek (čo mohlo alebo nemuselo byť spôsobené inými liekmi).

 • ste diabetik.

 • máte epilepsiu.

 • ste muž a niekedy sa u vás vyskytla predĺžená alebo bolestivá erekcia,máte ťažkosti s kontrolou telesnej teploty alebo prehriatím.

 • máte poruchu funkcie obličiek.

 • máte poruchu funkcie pečene.

 • máte neprirodzene vysokú hladinu hormónu prolaktínu v krvi alebo máte nádor, ktorý môže byť závislý od prolaktínu.

 • sa u vás alebo u člena vašej rodiny v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, pretože antipsychotiká sa spájajú s tvorbou krvných zrazenín.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Risperidon Orion.


Lekár bude možno sledovať počet vašich bielych krviniek, pretože liečba antispychotikami môže

veľmi zriedkavo spôsobiť závažný pokles bielych krviniek, ktoré sú potrebné pri ochrane voči infekciám.


Risperidon Orion môže spôsobiť nárast telesnej hmotnosti. Významné zvýšenie telesnej hmotnosti môže nepriaznivo ovplyvniť vaše zdravie. Lekár má pravidelne kontrolovať vašu telesnú hmotnosť.


Keďže sa u pacientov užívajúcich Risperidon Orion pozorovala cukrovka alebo zhoršenie už existujúcej cukrovky, lekár má kontrolovať prejavy vysokej hladiny cukru v krvi. U pacientov s už existujúcou cukrovkou sa má pravidelne sledovať hladina glukózy v krvi.


Počas operácie oka z dôvodu zahmlenia šošovky (katarakta), zrenica (čierny krúžok v strede vášho

oka) sa nemusí zväčšiť podľa potreby. Počas operácie môže tiež zmäknúť dúhovka (farebná časť

oka), čo môže viesť k poškodeniu oka. Ak plánujete operáciu oka, uistite sa, že ste svojmu očnému

lekárovi povedali, že užívate tento liek.


Starší ľudia s demenciou

U starších ľudí s demenciou existuje zvýšené riziko mozgovej príhody. Neužívajte risperidón, ak sa u vás vyskytla demencia spôsobená mozgovou príhodou.

Počas liečby risperidónom často navštevujte svojho lekára.

Ak vy alebo váš ošetrovateľ spozoruje náhlu zmenu vo vašom duševnom stave alebo náhle ochabnutie alebo znecitlivenie vašej tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane, alebo aj krátko trvajúcu nezrozumiteľnú reč, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť o príznaky mozgovej príhody.


Deti a dospievajúci

Predtým, ako sa začne liečba poruchy správania, treba vylúčiť iné príčiny agresívneho správania.

Ak sa počas liečby risperidónom objaví únava, zmena času podávania môže zlepšiť ťažkosti s pozornosťou.Pred začatím liečby môže byť vaša telesná hmotnosť alebo telesná hmotnosť vášho dieťaťa skontrolovaná a počas liečby môže byť pravidelne sledovaná.


Iné lieky a Risperidon Orion

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je obzvlášť dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niečo z nasledovného:

 • lieky, ktoré pôsobia na váš mozog, napr. pomáhajú vám upokojiť sa (benzodiazepíny) alebo niektoré lieky na bolesť (opiáty), lieky na alergiu (niektoré antihistaminiká), pretože risperidón môže zvýšiť ich utlmujúci účinok.

 • lieky, ktoré môžu zmeniť elektrickú činnosť vášho srdca, napr. lieky na maláriu, ťažkosti so srdcovým rytmom, alergie (antihistaminiká), niektoré lieky na depresiu alebo iné lieky na duševné ťažkosti.

 • lieky, ktoré spomaľujú rytmus srdca.

 • lieky, ktoré spôsobujú nízku hladinu draslíka v krvi (napríklad niektoré diuretiká).

 • lieky na liečbu zvýšeného tlaku krvi. Risperidon Orion môže znížiť tlak krvi.

 • lieky na Parkinsonovu chorobu (ako napr. levodopa).

 • odvodňovacie tablety (diuretiká) používané pri problémoch so srdcom alebo pri opúchaní častí tela kvôli nadmernému zadržiavaniu tekutín (napr. furosemid alebo chlorotiazid). Risperidon Orion užívaný samostatne alebo s furosemidom môže u starších ľudí s demenciou predstavovať zvýšené riziko mozgovej príhody alebo úmrtia.


Nasledovné lieky môžu znížiť účinok risperidónu:

 • rifampicín (liek na liečbu niektorých infekcií).

 • karbamazepín, fenytoín (lieky na epilepsiu).

 • fenobarbital.

Ak začnete alebo prestanete užívať tieto lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Nasledovné lieky môžu zvýšiť účinok risperidónu:

 • chinidín (používaný pri niektorých typoch ochorenia srdca).

 • lieky na depresiu, ako je paroxetín, fluoxetíny, tricyklické antidepresíva.

 • lieky známe ako beta blokátory (používané na liečbu vysokého tlaku krvi).

 • fenotiazíny (napr. používané na liečbu psychóz alebo na upokojenie).

 • cimetidín, ranitidín (blokátory kyslosti žalúdka).

Ak začnete alebo prestanete užívať tieto lieky, možno budete potrebovať inú dávku risperidónu.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Risperidon Orion.


Risperidon Orion a jedlo, nápoje a alkohol


Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Keď užívate Risperidon Orion, nepite alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nasledovné príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Risperidon Orion: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie ktorýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Risperidon Orion môže zvýšiť hladinu hormónu nazývaného „prolaktín“, ktorý môže ovplyvniť plodnosť (pozri časť Možné vedľajšie účinky).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Počas liečby Risperidonom Orion sa môžu objaviť závraty, únava a problémy so zrakom. Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje, kým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Risperidon Orion obsahuje laktózu a oranžovú žlť (druhé iba v 2 mg tabletách)


Tablety Risperidonu Orion obsahujú laktózu. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom ešte predtým ako začnete užívať tento liek.


Risperidon Orion 2 mg tablety obsahuje farbivo nazývané oranžová žlť, ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


 1. Ako užívať Risperidon Orion


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tabletu zapite pohárom vody.

1 mg, 2 mg a 3 mg tabletu možno rozdeliť na rovnaké dávky.


Odporúčaná dávka je nasledovná:


Liečba schizofrénie


Dospelí

 • Zvyčajná úvodná dávka je 2 mg denne, táto sa môže zvýšiť na 4 mg denne na druhý deň.

 • Dávka môže byť neskôr upravená lekárom v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

 • Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dennej dávke 4 až 6 mg.

 • Táto celková denná dávka môže byť rozdelená do jednej alebo dvoch dávok denne. Lekár vám povie, čo je pre vás najlepšie.


Starší ľudia

 • Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne.

 • Vašu dávku môže lekár postupne zvyšovať až po 1 mg až 2 mg dvakrát denne.

 • Lekár vám povie, čo je pre vás najlepšie.


Liečba mánie


Dospelí

 • Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 2 mg jedenkrát denne.

 • Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

 • Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dennej dávke 1 až 6 mg jedenkrát denne.


Starší ľudia

 • Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne.

 • Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať na 1 mg až 2 mg dvakrát denne v závislosti od vašej odpovede na liečbu.


Liečba pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu


Dospelí (vrátane starších ľudí)

 • Vaša úvodná dávka bude zvyčajne 0,25 mg dvakrát denne.

 • Vašu dávku môže potom lekár postupne upravovať v závislosti od vašej odpovede na liečbu.

 • Väčšina ľudí pociťuje zlepšenie pri dávke 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti môžu potrebovať 1 mg dvakrát denne.

 • Trvanie liečby u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu nemá presiahnuť 6 týždňov.


Použitie u detí a dospievajúcich

 • U detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov sa bipolárna porucha nemá liečiť Risperidonom Orion.


Liečba poruchy správania u detí a dospievajúcich


Dávka bude závisieť od hmotnosti vášho dieťaťa:


Deti, ktoré vážia menej ako 50 kg

 • Úvodná dávka bude zvyčajne 0,25 mg jedenkrát denne.

 • Dávka môže byť zvýšená každý druhý deň v prírastkoch 0,25 mg denne.

 • Zvyčajná udržiavacia dávka je 0,25 mg až 0,75 mg jedenkrát denne.


Deti, ktoré vážia 50 kg alebo viac

 • Úvodná dávka bude zvyčajne 0,5 mg jedenkrát denne.

 • Dávka môže byť zvýšená každý druhý deň v prírastkoch 0,5 mg denne.

 • Zvyčajná udržiavacia dávka je 0,5 mg až 1,5 mg jedenkrát denne.


Trvanie liečby u pacientov s poruchou správania nemá presiahnuť 6 týždňov.


U detí mladších ako 5 rokov sa nemá porucha správania liečiť liekom Risperidon Orion.


Ľudia s poškodením obličiek alebo pečene

Bez ohľadu na to, ktoré ochorenie sa lieči, všetky úvodné a nasledujúce dávky risperidónu sa majú znížiť na polovicu. Zvyšovanie dávky má byť u týchto pacientov pomalšie.


Risperidón sa má v tejto skupine pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.


Ak užijete viac Risperidonu Orion, ako máte


Okamžite navštívte lekára. Obal lieku si vezmite so sebou.


V prípade predávkovania sa môžete cítiť ospalý alebo unavený, alebo mať neprirodzené pohyby tela, problém so státím a chôdzou, mať závraty kvôli nízkemu tlaku, alebo mať neprirodzené búšenie srdca alebo záchvaty.


Ak zabudnete užiť Risperidon Orion


Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si na ňu spomeniete. Ale ak je už približne čas na užitie vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte ako zvyčajne. Ak vynecháte dve alebo viac dávok, povedzte to svojmu lekárovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Risperidon Orion


Neprestaňte užívať tento liek, pokiaľ vám to lekár neprikáže. Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť liečbu týmto liekom, vaša dávka sa bude postupne niekoľko dní znižovať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak:

 • sa u vás vyskytnú krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenenie nohy), ktoré sa môžu pohybovať krvnými cievami až do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a problém s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • máte demenciu a vyskytne sa u vás náhla zmena psychického stavu alebo náhla slabosť či znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane, alebo zle zrozumiteľná reč, hoci iba na krátky čas. Toto môžu byť príznaky cievnej mozgovej príhody.

 • sa u vás vyskytne horúčka, stuhnutosť svalov, potenie alebo znížená úroveň vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

 • ste muž a niekedy sa u vás vyskytla predĺžená alebo bolestivá erekcia. Nazýva sa to priapizmus. Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

 • sa u vás vyskytnú samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst a tváre. Môže byť potrebné vysadenie liečby risperidónom.

 • sa u vás vyskytne závažná alergická reakcia charakterizovaná horúčkou, opuchom úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavičnosť, svrbenie, kožná vyrážka alebo pokles krvného tlaku.


Môžu sa objaviť nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • problémy so zaspávaním alebo spánkom,

 • parkinsonizmus: Tento stav môže zahŕňať: pomalý alebo zhoršený pohyb, pocit stuhnutia alebo napnutia svalov (čo spôsobuje, že sú vaše pohyby trhavé) a niekedy dokonca pocit, že ste "zamrzli" a potom sa následne opäť mohli pohnúť. Ďalšie známky parkinsonizmu zahŕňajú pomalú šúchavú chôdzu, trasenie v stave pokoja, zvýšené slinenie a/alebo slintanie a stratu výrazu tváre.

 • pocit ospalosti alebo strata ostražitosti,

 • bolesť hlavy.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • pneumónia, infekcia hrudníka (bronchitída), bežné príznaky nádchy, infekcia dutín,

infekcia močového traktu, infekcia ucha, pocit ako pri chrípke,

 • Risperidon Orion môže zvýšiť hladinu hormónu nazývaného „prolaktín”, čo sa zistí v krvných testoch (môže ale nemusí spôsobiť príznaky). Ak sa vyskytnú príznaky vysokej hladiny prolaktínu, môžu u mužov zahŕňať opuch prsníkov, problém dosiahnuť alebo udržať erekciu alebo iné sexuálne poruchy. U žien môžu zahŕňať nepríjemný pocit v prsníkoch, výtok mlieka z prsníkov, vynechanie menštruácie alebo iné problémy s vaším cyklom.

 • zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšená chuť do jedla, znížená chuť do jedla,

 • porucha spánku, podráždenosť, depresia, úzkosť, nervozita,

 • dystónia: tento stav zahŕňa pomalé alebo nepretržité samovoľné svalové kontrakcie. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela (a môže spôsobiť neprirodzený postoj), dystónia sa často týka svalov tváre, vrátane neprirodzených pohybov očí, úst, jazyka alebo čeľuste.

 • závrat,

 • dyskinéza: tento stav predstavuje samovoľné pohyby svalov a môže zahŕňať opakujúce sa, kŕčovité alebo krútivé pohyby, alebo šklbanie,

 • tremor (trasenie),

 • zahmlený zrak, infekcia oka alebo “ružové oko”,

 • rýchly tlkot srdca, vysoký krvný tlak, dýchavičnosť,

 • bolesť hrdla, kašeľ, krvácanie z nosa, upchatý nos,

 • bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, vracanie, nutkanie na vracanie, zápcha, hnačka, porucha trávenia, sucho v ústach, bolesť zubov,

 • vyrážka, sčervenenie kože,

 • svalové kŕče, bolesť kostí alebo svalov, bolesť chrbta, bolesť kĺbov,

 • inkontinencia (nedostatočná kontrola) moču,

 • opuch tela, rúk alebo nôh, horúčka, bolesť v hrudi, slabosť, únava (vyčerpanosť), bolesť,

 • pád.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • infekcia dýchacích ciest, infekcia močového mechúra, infekcia očí, tonzilitída (zápal mandlí), plesňová infekcia nechtov, infekcia kože, infekcia týkajúca sa jednej časti kože alebo časti tela, vírusová infekcia, zápal kože spôsobený roztočmi,

 • znížený počet typu bielych krviniek, ktoré vám pomáhajú chrániť sa pred infekciami, pokles počtu bielych krviniek, pokles krvných doštičiek (krvné bunky, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie), anémia, znížený počet červených krviniek, zvýšený počet červených krviniek, zvýšený počet eozinofilov (druh bielych krviniek) vo vašej krvi,

 • alergická reakcia,

 • cukrovka alebo zhoršenie cukrovky, vysoká hladina cukru v krvi, nadmerné pitie vody,

 • strata telesnej hmotnosti, strata chuti do jedla, čo môže vyústiť do podvýživy a nízkej telesnej hmotnosti,

 • zvýšená hladina cholesterolu v krvi,

 • pocit povznesenej nálady (mánia), zmätenosť, znížená sexuálna túžba, nervozita, nočné mory,

 • tardívna dyskinéza (šklbavé alebo trhavé pohyby tváre, jazyka alebo iných častí tela, ktoré neviete ovládať). Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak zaznamenáte samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst alebo tváre. Môže byť potrebné ukončenie liečby Risperodonom Orion.

 • náhle prerušenie prívodu krvi do mozgu (mozgová príhoda alebo „malá” mozgová príhoda),

 • nereagovanie na podnety, strata vedomia, nízka hladina vedomia,

 • kŕč (záchvaty), odpadávanie,

 • nepokojné nutkanie na pohybovanie časťami vášho tela, porucha rovnováhy, neprirodzená koordinácia, závrat po postavení sa, porucha pozornosti, problémy s rečou, strata chuti alebo neprirodzená chuť, znížená citlivosť kože na bolesť a dotyk, pocit pálenia, pichania alebo znecitlivenia kože,

 • precitlivenosť očí na svetlo, suché oko, zvýšené slzenie, sčervenenie očí,

 • pocit točenia sa (vertigo), zvonenie v ušiach, bolesť ucha,

 • atriálna fibrilácia (neprirodzený tlkot srdca), prerušenie vedenia medzi hornou a dolnou časťou srdca, neprirodzené elektrické vedenie v srdci, predĺženie QT intervalu vášho srdca, pomalý tlkot srdca, neprirodzený záznam aktivity srdca (elektrokardiogram alebo EKG), pocit trepotania alebo búšenia v hrudi (palpitácie),

 • nízky tlak krvi, nízky tlak krvi po postavení sa (následne niektorí ľudia užívajúci Risperidon Orion sa môžu cítiť na omdlenie, mať závrat alebo môžu stratiť vedomie, keď sa náhle postavia alebo posadia), návaly horúčavy,

 • pneumónia (zápal pľúc) spôsobená vdýchnutím jedla, upchatie pľúc, upchatie dýchacích ciest, praskavý zvuk v pľúcach, sipot, hlasová porucha, porucha dýchacích ciest,

 • infekcia žalúdka alebo čriev, inkontinencia stolice (samovoľný alebo nekontrolovateľný únik stolice), veľmi tvrdá stolica, ťažkosti s prehĺtaním, nadmerná plynatosť alebo vetry,

 • urtikária (alebo "žihľavka"), svrbenie, vypadávanie vlasov, zhrubnutie kože, ekzém, suchá koža, zmena sfarbenia kože, akné, šupinatá svrbiaca koža na temene hlavy alebo na koži, porucha kože, kožné lézie,

 • zvýšenie CPK (kreatínfosfokinázy) vo vašej krvi, enzýmu, ktorý je niekedy vylučovaný pri rozpadnutí svalovej hmoty,

 • neprirodzený postoj, stuhnutie kĺbov, opuch kĺbov, svalová slabosť, bolesť krku,

 • časté močenie, neschopnosť močiť, bolesť pri močení,

 • porucha erekcie, porucha ejakulácie,

 • strata menštruácie, vynechanie menštruácie alebo iné problémy s cyklom (u žien),

 • zväčšenie prsníkov u mužov, výtok mlieka z prsníkov, sexuálna dysfunkcia (porušená funkcia), bolesť prsníkov, nepríjemný pocit v prsníkoch, vaginálny výtok (výtok z pošvy),

 • opuch tváre, úst, očí alebo pier,

 • triaška, zvýšenie telesnej teploty,

 • zmena spôsobu chôdze,

 • pocit smädu, pocit nevoľnosti, nepríjemný pocit na hrudi, celkový pocit nepohody, nepohodlie,

 • zvýšená hladina pečeňových transamináz vo vašej krvi, zvýšená hladina GMT (pečeňový enzým nazývaný gamaglutamyltransferáza) vo vašej krvi, zvýšená hladina pečeňových enzýmov vo vašej krvi,

 • bolesť pri podávaní.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • infekcia,

 • neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý kontroluje objem moču,

 • cukor v moči, nízka hladina cukru v krvi, vysoká hladina triglyceridov (tuku) v krvi,

 • nedostatok emócií, neschopnosť dosiahnuť orgazmus,

 • neuroleptický malígny syndróm (zmätenosť, zníženie alebo strata vedomia, vysoká horúčka a závažné stuhnutie svalov),

 • problémy s krvnými cievami v mozgu,

 • kóma z dôvodu nekontrolovanej cukrovky,

 • trasenie hlavy,

 • glaukóm (zvýšený tlak v očných bulvách), problémy s pohybom očí, prevracanie očí, chrasty vznikajúce na okraji očného viečka,

 • problémy s očami počas operácie sivého zákalu. Ak užívate alebo ste užívali Risperidon Orion, počas operácie sivého zákalu sa môže vyskytnúť stav nazývaný peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky. V prípade, že potrebujete operáciu sivého zákalu, určite povedzte svojmu očnému lekárovi, že užívate alebo ste užívali tento liek,

 • nebezpečne nízky počet istého typu bielych krviniek v krvi, potrebných na boj s infekciami,

 • závažná alergická reakcia charakterizovaná horúčkou, opuchom úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavičnosťou, svrbením kože, kožnou vyrážkou a niekedy poklesom krvného tlaku,

 • nebezpečne nadmerný príjem vody,

 • nepravidelný tlkot srdca,

 • krvné zrazeniny v nohách, krvné zrazeniny v pľúcach,

 • ťažkosti s dýchaním počas spánku (spánkové apnoe), rýchle, plytké dýchanie,

 • zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), nepriechodnosť čriev,

 • opuch jazyka, popraskané pery, vyrážka na koži súvisiaca s liekom,

 • lupiny,

 • rozpadnutie svalových vlákien a bolesť svalov (rabdomyolýza),

 • oddialenie menštruácie, zväčšenie žliaz v prsníkoch, zväčšenie prsníkov, výtok z prsníkov,

 • zvýšená hladina inzulínu (hormón, ktorý kontroluje hladiny cukru v krvi) vo vašej krvi,

 • priapizmus (predĺžená erekcia, ktorá si môže vyžadovať chirurgický výkon),

 • stvrdnutie kože,

 • znížená telesná teplota, zníženie telesnej teploty, chlad v rukách a nohách,

 • príznaky z vysadenia lieku,

 • žltnutie kože a očí (žltačka).


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako1 z 10 000 osôb):

 • život ohrozujúce komplikácie spojené s neliečenou cukrovkou,

 • závažná alergická reakcia s opuchom, ktorý môže postihnúť hrdlo a viesť k problémom s dýchaním.

 • nedostatočný pohyb črevných svalov, ktorý spôsobí zápchu.


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali pri použití iného lieku nazývaného paliperidón, ktorý je

veľmi podobný risperidónu, takže tieto možno tiež očakávať pri používaní Risperidonu Orion: rýchly

tlkot srdca po postavení sa.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Všeobecne sa očakáva, že vedľajšie účinky u detí budú podobné tým, ktoré sa vyskytli u dospelých.

Nasledovné vedľajšie účinky sa častejšie hlásili u detí a dospievajúcich (5 až 17 rokov), než

u dospelých: pocit ospalosti alebo znížená bdelosť, únava (vyčerpanosť), bolesť hlavy, zvýšená

chuť do jedla, vracanie, príznaky prechladnutia, upchatie nosa, bolesť brucha, závrat, kašeľ, horúčka,

tremor (trasenie), hnačka a inkontinencia (nedostatočná kontrola) moču.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Risperidon Orion


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Risperidon Orion obsahuje


 • Liečivo je risperidón, pričom jedna tableta obsahuje 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg alebo 4 mg.

 • Ďalšie zložky jadra tablety sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, laurilsíran sodný, bezvodý koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát.

 • Ďalšie zložky filmovej vrstvy sú hypromelóza, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), mastenec. 2 mg tableta obsahuje: oranžovú žlť (E 110), 3 mg tableta obsahuje: chinolínovú žltú (E 104).


Ako vyzerá Risperidon Orion a obsah balenia


Risperidon Orion 1 mg: Biela, bikonvexná, podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Risperidon Orion 2 mg: Bledooranžová, bikonvexná, podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Risperidon Orion 3 mg: Svetložltá, bikonvexná, podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia:

1 mg: 20 a 60 tabliet

2 mg: 60 tabliet

3 mg: 60 tabliet

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika, Fínsko, Slovenská republika, Švédsko: Risperidon Orion

Poľsko: Orizon


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


11Risperidon Orion 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/01096, 2012/01097, 2012/01098

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02688


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Risperidon Orion 1 mg

Risperidon Orion 2 mg

Risperidon Orion 3 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg, 2 mg alebo 3 mg risperidónu.


Pomocné látky so známym účinkom:

1 mg: 47,5 mg monohydrátu laktózy

2 mg: 95 mg monohydrátu laktózy a 0,024 mg oranžovej žlte

3 mg: 142,5 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


1 mg filmom obalená tableta: Biela, bikonvexná, podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

2 mg filmom obalená tableta: Bledooranžová, bikonvexná, podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

3 mg filmom obalená tableta: Svetložltá, bikonvexná, podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Risperidon Orion je indikovaný na liečbu schizofrénie.


Risperidon Orion je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód spojených s bipolárnymi poruchami.


Risperidon Orion je indikovaný na krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu, ktorí neodpovedajú na nefarmakologické prístupy a u ktorých existuje riziko sebapoškodenia alebo poškodenia ostatných.


Risperidon Orion je indikovaný na krátkodobú symptomatickú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity pri poruchách správania u detí od 5 rokov a dospievajúcich s podpriemernými mentálnymi schopnosťami alebo mentálnou retardáciou diagnostikovaných podľa kritérií DSM-IV, u ktorých závažnosť agresívneho alebo iného asociálneho správania vyžaduje farmakologickú liečbu.

Farmakologická liečba má byť súčasťou komplexnejšieho liečebného programu, vrátane psychosociálnej a výchovnej intervencie. Odporúča sa, aby bol risperidón predpísaný špecialistom na detskú neurológiu a psychiatrom pre deti a dospievajúcich alebo lekárom, ktorý je dobre oboznámený s liečbou porúch správania u detí a dospievajúcich.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Schizofrénia


Dospelí


Risperidon Orion sa môže podávať raz alebo dvakrát denne.


Pacienti majú začať dávkou 2 mg risperidónu denne. Túto dávku je možné druhý deň zvýšiť na 4 mg. Potom môže zostať dávka nezmenená, alebo sa v prípade potreby ďalej upraví. U väčšiny pacientov sú dostačujúce denné dávky 4 až 6 mg. U niektorých pacientov môže byť vhodná pomalšia titračná fáza a nižšia úvodná a udržiavacia dávka.


Dávky vyššie ako 10 mg/deň nepreukázali vyššiu účinnosť ako dávky nižšie a môžu spôsobovať zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov. Bezpečnosť dávok nad 16 mg/deň nebola overovaná, a preto sa neodporúčajú.


Starší pacienti


Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať zvyšovaním po 0,5 mg dvakrát denne až po dávku 1 až 2 mg dvakrát denne.


Pediatrická populácia


Risperidón sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov so schizofréniou kvôli chýbajúcim údajom o účinnosti.


Manické epizódy spojené s bipolárnou poruchou


Dospelí


Risperidon Orion sa má podávať jedenkrát denne, a to v úvodnej dávke 2 mg risperidónu. Ak je potrebná úprava dávky, je možné tak urobiť v intervale nie kratšom ako 24 hodín a s prírastkom dávky 1 mg na deň. Risperidón sa môže podávať vo flexibilných dávkach v rozmedzí od 1 do 6 mg denne tak, aby bola u každého pacienta optimalizovaná hladina účinnosti a znášanlivosti. Denné dávky risperidónu nad 6 mg neboli u pacientov s manickými epizódami skúšané.


Tak ako pri každej symptomatickej liečbe, ďalšie užívanie Risperidonu Orion sa má priebežne vyhodnocovať a upravovať.


Starší pacienti


Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg dvakrát denne. Túto dávku možno individuálne upravovať v prírastkoch o 0,5 mg dvakrát denne na 1 až 2 mg dvakrát denne. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s používaním u starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.


Pediatrická populácia


Risperidón sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov s bipolárnou mániou kvôli chýbajúcim údajom o účinnosti.


Pretrvávajúca agresivita u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu


Odporúča sa úvodná dávka 0,25 mg dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať podľa potreby zvyšovaním o 0,25 mg dvakrát denne, ale nie častejšie ako každý druhý deň. Pre väčšinu pacientov je optimálna dávka 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky okolo 1 mg dvakrát denne.


Risperidon Orion sa nemá pacientom s pretrvávajúcou agresivitou pri demencii Alzheimerovho typu podávať dlhšie ako 6 týždňov. Počas liečby sa majú pacienti často a pravidelne kontrolovať a ďalšia liečba sa má prehodnocovať.


Porucha správania


Deti a dospievajúci vo veku 5 až 18 rokov


Pacientom s hmotnosťou ≥ 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,5 mg jedenkrát denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,5 mg jedenkrát denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 1 mg jedenkrát denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,5 mg jedenkrát denne, zatiaľ čo pre iných 1,5 mg jedenkrát denne. Pacientom s hmotnosťou < 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,25 mg jedenkrát denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,25 mg jedenkrát denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 0,5 mg jedenkrát denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,25 mg jedenkrát denne, zatiaľ čo pre iných 0,75 mg jedenkrát denne.


Tak ako pri každej symptomatickej liečbe, ďalšie užívanie Risperidonu Orion sa má priebežne vyhodnocovať a upravovať.


Neodporúča sa podávať Risperidon Orion deťom mladším ako 5 rokov, pretože pri tejto poruche nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí mladších ako 5 rokov.


Porucha funkcie obličiek a pečene


Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú nižšiu schopnosť eliminovať aktívnu antipsychotickú frakciu ako dospelí s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú vyššiu plazmatickú koncentráciu voľnej frakcie risperidónu.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, bez ohľadu na indikáciu, má byť úvodná a udržiavacia dávka polovičná a titrácia dávky má byť pomalšia.


U týchto skupín pacientov sa má Risperidon Orion podávať opatrne.


Spôsob podávania


Risperidon Orion je určený na perorálne užívanie. Jedlo neovplyvňuje absorpciu Risperidonu Orion.


Po ukončení liečby sa odporúča postupné vysadzovanie lieku. Po náhlom vysadení vysokých dávok antipsychotických liekov boli veľmi zriedkavo zaznamenané akútne abstinenčné príznaky zahŕňajúce nauzeu, vracanie, potenie a nespavosť (pozri časť 4.8). Môže sa tiež vyskytnúť návrat psychotických príznakov a bolo hlásené objavenie sa mimovoľných pohybov (ako napr. akatízia, dystónia a dyskinéza).


Prechod z iných antipsychotík


Odporúča sa, ak je to z medicínskeho hľadiska vhodné, pri začatí liečby Risperidonom Orion predchádzajúcu liečbu postupne vysadzovať. Pri zmene liečby z depotných antipsychotík, ak je to medicínsky vhodné, sa odporúča začať liečbu Risperidonom Orion namiesto podania plánovanej injekcie. Potreba pokračovať v súčasnej liečbe antiparkinsonikami sa má opakovane prehodnocovať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Starší pacienti s demenciou


Zvýšená mortalita u starších ľudí s demenciou


V meta-analýze 17 kontrolovaných klinických skúšaní s atypickými antipsychotikami, vrátane risperidónu,bola u starších pacientov s demenciu, liečených atypickými antipsychotikami, zvýšená mortalita v porovnaní s placebom. V placebom kontrolovaných štúdiách s perorálnym risperidónom v tejto populácii, bola mortalita 4,0 % u pacientov liečených risperidónom v porovnaní s 3,1 % pacientov, ktorí dostávali placebo. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 1,21 (0,7; 2,1). Priemerný vek (rozsah) pacientov, ktorí zomreli bol 86 rokov (v rozsahu 67 – 100).Údaje z dvoch veľkých observačných štúdií preukázali, že u starších ľudí s demenciou, ktorí sa liečili klasickými antipsychotikami, je aj mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s neliečenými pacientmi. Na určenie presného odhadu stupňa závažnosti rizika nie sú dostatočné údaje a príčina zvýšeného rizika nie je známa. Rozsah, v akom môže byť zistené zvýšenie mortality v týchto observačných štúdiách zapríčinené antipsychotikami v protiklade k niektorým charakteristikám pacientov, nie je jasný.


Súčasné užívanie s furosemidom


V placebom kontrolovanej štúdii s risperidónom u starších pacientov s demenciou bola súčasná liečba s furosemidom a risperidónom spojená s vyššou mortalitou (7,3 %; priemerný vek 89 rokov, v rozsahu 75 - 97) v porovnaní s liečbou pacientov samotným risperidónom (3,1 %; priemerný vek 84 rokov, v rozsahu 70 - 96) alebo samotným furosemidom (4,1 %; priemerný vek 80 rokov, v rozsahu 67 - 90). Zvýšená mortalita u pacientov liečených súčasne s furosemidom a risperidónom bola pozorovaná v dvoch zo štyroch klinických štúdií. Súčasné užívanie risperidónu a iných diuretík (najmä tiazidových diuretík užívaných v nízkej dávke) sa nespájalo s podobnými zisteniami.


Nezistili sa žiadne patofyziologické mechanizmy, ktoré by jasne vysvetľovali tento nález a nepozoroval sa žiadny zodpovedajúci mechanizmus vedúci k úmrtiu. Aj napriek tomu je potrebná opatrnosť a pred rozhodnutím, či danú kombináciu alebo súčasnú liečbu inými silnými diuretikami použiť, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu. U pacientov liečených inými diuretikami v kombinácii s risperidónom sa mortalita nezvýšila. Bez ohľadu na liečbu bola celkovým rizikovým faktorom mortality dehydratácia, preto je potrebné jej predchádzať u starších pacientov s demenciou.


Cerebrovaskulárne nežiaduce udalosti (CVNU)


V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sa u pacientov s demenciou pozorovalo približne 3-násobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami. Spoločné údaje zo šiestich placebom kontrolovaných štúdií s risperidónom hlavne u starších pacientov (> 65 rokov) s demenciou preukázali, že CVNU (závažné a nezávažné, kombinované) sa vyskytli u 3,3 % (33/1 009) pacientov liečených risperidónom a u 1,2 % (8/712) pacientov dostávajúcich placebo. Miera pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bola 2,96 (1,34; 7,50). Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Nemožno vylúčiť zvýšené riziko u iných antipsychotík alebo v inej populácii pacientov. Risperidon Orion sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi mozgovej príhody.


Riziko CVNU bolo výrazne vyššie u pacientov so zmiešaným alebo vaskulárnym typom demencie v porovnaní s demenciou Alzheimerovho typu. Preto sa pacienti s inými typmi demencie, okrem Alzheimerovej, nemajú liečiť risperidónom.


Lekárom sa odporúča posúdiť riziko a prínos liečby starších pacientov s demenciou risperidónom, pričom u jednotlivého pacienta treba brať do úvahy rizikové faktory mozgovej príhody. Pacienti/ošetrujúci personál majú byť poučení, aby ihneď hlásili príznaky potenciálnych CVNU, ako napríklad náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh a problémy s rečou alebo zrakom. Všetky možnosti liečby, vrátane vysadenia risperidónu, majú byť bezodkladne zvážené.


Risperidon Orion sa má používať krátkodobo iba pri liečbe pretrvávajúcich prejavov agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu ako doplnok nefarmakologických prístupov, ktoré mali obmedzený alebo žiadny účinok a keď existuje možné riziko ohrozenia pre nich samotných alebo pre iných.


Pacienti sa majú pravidelne kontrolovať a potreba ďalšej liečby sa má prehodnocovať.


Ortostatická hypotenzia


Vzhľadom na inhibičnú aktivitu risperidónu na alfa-receptoroch môže nastať (ortostatická) hypotenzia, najmä v úvodnom období titrovania dávky. V postmarketingovom sledovaní sa klinicky významná hypotenzia pozorovala pri súčasnom použití risperidónu a antihypertenzívnej liečby. Risperidon Orion sa má podávať uvážene pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením (napr. zlyhávanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému, dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie) a dávkovanie sa má postupne titrovať podľa odporučenia (pozri časť 4.2). Ak nastane hypotenzia, treba zvážiť zníženie dávky.


Leukopénia, neutropénia a agranulocytóza


Pri liečbe antipsychotikami, vrátane risperidónu, sa hlásili prípady leukopénie, neutropénie a agranulocytózy. Počas sledovania po uvedení lieku na trh sa agranulocytóza hlásila veľmi zriedkavo (< 1/10 000 pacientov).


Pacientov s klinicky významným nízkym počtom leukocytov v anamnéze alebo s liekom indukovanou leukopéniou/neutropéniou treba sledovať prvých niekoľko mesiacov liečby a treba zvážiť prerušenie liečby risperidónom pri prvých prejavoch klinicky významného poklesu počtu leukocytov, ak nie sú prítomné iné kauzálne faktory.


U pacientov s klinicky významnou neutropéniou treba starostlivo sledovať horúčku a iné symptómy alebo prejavy infekcie a ihneď ich liečiť, ak sa takéto symptómy alebo prejavy objavia. U pacientov so závažnou neutropéniou (absolútny počet neutrofilov < 1 x 109/l) sa má liečba risperidónom prerušiť a sledovať počet leukocytov až do zotavenia.


Tardívna dyskinéza/Extrapyramídové symptómy (TD/EPS)


Lieky s vlastnosťami antagonistov dopamínových receptorov sa spájali so vznikom tardívnej dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre. Nástup extrapyramídových príznakov je rizikovým faktorom pre tardívnu dyskinézu. Pokiaľ sa objavia známky a symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť prerušenie podávania všetkých liekov s antipsychotickým účinkom.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)


Pri liečbe antipsychotikami bol zaznamenaný neuroleptický malígny syndróm, charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou, poruchami vedomia a zvýšenými hladinami kreatínfosfokinázy. Ďalšími príznakmi môže byť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, treba ukončiť podávanie všetkých liekov s antipsychotickým účinkom, vrátane risperidónu.


Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami


Lekári majú pri predpisovaní antipsychotík, vrátane risperidónu, posudzovať riziko a prínos u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo s demenciou s Lewyho telieskami. Parkinsonova choroba sa môže užívaním risperidónu zhoršiť. U oboch skupín môže byť zvýšené riziko neuroleptického malígneho syndrómu alebo zvýšenej citlivosti na antipsychotické lieky; títo pacienti boli vylúčení z klinických štúdií. Táto zvýšená citlivosť sa okrem extrapyramídových symptómov môže prejavovať aj zmätenosťou, otupenosťou, posturálnou nestabilitou s vysokým výskytom pádov.


Hyperglykémiaa diabetes mellitus


Počas liečby risperidónom sa vyskytla hyperglykémia, diabetes mellitus a exacerbácia pre-existujúceho diabetu. V niektorých prípadoch sa hlásilo predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo môže byť predispozičný faktor. Veľmi zriedkavo sa hlásila súvislosť s ketoacidózou a zriedkavo s diabetickou kómou. Odporúča sa náležité klinické sledovanie v súlade so zaužívanými smernicami pre antipsychotickú liečbu. U pacientov liečených akýmkoľvek atypickým antipsychotikom, vrátane risperidónu, sa majú sledovať symptómy hyperglykémie (ako je polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a u pacientov s diabetes mellitus sa má pravidelne sledovať zhoršenie regulácie glukózy.


Prírastok telesnej hmotnosti


Pri užívaní risperidónu sa hlásil významný prírastok telesnej hmotnosti. Hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Hyperprolaktinémia


Štúdie na tkanivových kultúrach naznačujú, že u ľudí môže prolaktín stimulovať rast nádorových buniek v prsníkoch. Napriek tomu, že sa doteraz v klinických a epidemiologických štúdiách nepreukázala žiadna priama súvislosť s podávaním antipsychotík, u pacientov s príslušnou anamnézou sa odporúča zvýšená opatrnosť.

Risperidon Orion sa má používať opatrne u pacientov s latentnou hyperprolaktinémiou a u pacientov s možnými nádormi závislými na prolaktíne.


Predĺženie QT intervalu


V postmarketingovom sledovaní bolo predĺženie QT intervalu hlásené veľmi zriedkavo. Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má sa venovať zvýšená pozornosť, keď sa risperidón predpisuje pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze, bradykardiou alebo poruchami elektrolytov (hypokalémia, hypomagnezémia), pretože to môže zvýšiť riziko arytmogénnych účinkov pri súčasnom užívaní s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.


Záchvaty


Risperidon Orion sa má podávať uvážene pacientom s anamnézou záchvatov alebo inými stavmi, ktoré potenciálne znižujú záchvatový prah.


Priapizmus


Pri liečbe risperidónom sa môže vyskytnúť priapizmus vzhľadom na jeho účinok na inhibíciu alfa-adrenergných receptorov.


Regulácia telesnej teploty


Liekom s antipsychotickým účinkom sa pripisuje porucha schopnosti organizmu znížiť teplotu telesného jadra. Odporúča sa vhodná starostlivosť, ak sa Risperidon Orion predpisuje pacientom, ktorí sa ocitnú v situáciách vedúcich k zvýšeniu teploty telesného jadra, napr. nadmerné cvičenie, pobyt vo veľkých horúčavách, súčasná liečba s anticholinergným účinkom alebo dehydratácia.


Antiemetický účinok


V predklinických štúdiách s risperidónom sa pozoroval antiemetický účinok. V prípade, že sa tento účinok vyskytne u ľudí, môže maskovať prejavy a symptómy predávkovania určitými liekmi alebo stavov, ako je obštrukcia čriev, Reyov syndróm a nádor mozgu.

Poškodenie obličiek a pečene


Pacienti s poškodením obličiek majú zníženú schopnosť eliminovať aktívnu antipsychotickú frakciu než dospelí s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poškodením pečene majú zvýšenú plazmatickú koncentráciu voľnej frakcie risperidónu (pozri časť 4.2).


Venózna tromboembólia (VTE)


V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby s Risperidonom Orion a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky


Peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky (intraoperative floppy iris syndrome, IFIS) sa pozoroval počas operácie katarakty u pacientov liečených liekmi s alfa1a-adrenergným antagonistickým účinkom, vrátane risperodónu (pozri časť 4.8).


IFIS môže zvyšovať riziko očných komplikácií počas a po operácii. Pred operáciou treba očného chirurga informovať o užívaní liekov s alfa1a-adrenergným antagonistickým účinkom v súčasnosti alebo v minulosti. Potenciálny prínos ukončenia liečby blokujúcej alfa1 adrenergné receptory pred operáciou katarakty nie je stanovený a musí sa zvážiť s rizikom ukončenia antipsychotickej liečby.


Pediatrická populácia


Skôr ako sa risperidón predpíše dieťaťu alebo dospievajúcemu s poruchou správania, musia sa kompletne vyhodnotiť fyzické a sociálne príčiny agresívneho správania ako napríklad bolesť alebo neprimerané požiadavky prostredia.


U tejto populácie sa má starostlivo sledovať sedatívny účinok risperidónu z dôvodu možných dopadov na schopnosť učiť sa. Zmena času podávania risperidónu môže zlepšiť vplyv na utlmenie schopnosti detí a dospievajúcich udržať pozornosť.


Risperidón sa dával do súvislosti so strednými prírastkami telesnej hmotnosti a body mass indexu (BMI). Odporúča sa východiskovú telesnú hmotnosť zmerať pred liečbou a telesnú hmotnosť pravidelne monitorovať. Zmeny výšky v dlhodobých otvorených nezaslepených štúdiách boli v rámci očakávaných, veku príslušných noriem. Vplyv dlhotrvajúcej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie a rast sa dostatočne neštudoval.


Vzhľadom na potenciálny vplyv dlhotrvajúcej hyperprolaktinémie na rast a sexuálne dospievanie u detí a dospievajúcich je nutné zvážiť pravidelné klinické zhodnotenie endokrinologického stavu, vrátane stanovenia výšky, hmotnosti, sexuálnej zrelosti, sledovania menštruácie a iných účinkov potenciálne súvisiacich s prolaktínom.


Počas liečby risperidónom je tiež potrebné vykonávať pravidelné vyšetrenia extrapyramídových symptómov a iných pohybových porúch.


Špecifické odporúčania dávkovania u detí a dospievajúcich sa uvádzajú v časti 4.2.


Pomocné látky


Risperidon Orion tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými

poruchami - galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, nemajú užívať tento liek.


Risperidon Orion 2 mg tablety obsahuje farbivo oranžovú žlť, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má byť zvýšená opatrnosť pri predpisovaní risperidónu spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká (napr. chinidín, dizopyramid, prokaínamid, propafenón, amiodaron, sotalol), tricyklické antidepresívum (t.j. amitriptylín), tetracyklické antidepresíva (t.j. maprotilín), niektoré antihistaminiká, ostatné antipsychotiká, niektoré antimalariká (t.j. chinín a meflochín) a s liekmi vyvolávajúcimi elektrolytovú nerovnováhu (hypokaliémia, hypomagneziémia), bradykardiu alebo s tými, ktoré inhibujú metabolizmus risperidónu v pečeni. Tento zoznam je indikatívny a nie je vyčerpávajúci.


Možný účinok Risperidonu Orion na iné lieky


Z dôvodu zvýšeného rizika sedácie sa má risperidón užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi látkami predovšetkým s alkoholom, opiátmi, antihistaminikami a benzodiazepínmi.


Risperidón môže antagonizovať účinok levodopy a ďalších agonistov dopamínu. Ak je táto kombinácia potrebná, najmä v konečnom štádiu Parkinsonovej choroby, má sa pre každú liečbu predpísať najnižšia účinná dávka.


Pri súčasnom užívaní risperidónu a antihypertenzívnej liečby sa v postmarketingovom sledovaní pozorovala klinicky významná hypotenzia.


Risperidón nepreukázal klinicky relevantný účinok na farmakokinetiku lítia, valproátu, digoxínu alebo topiramátu.


Možný účinok iných liekov na Risperidon Orion


Preukázalo sa, že karbamazepín znižuje plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Podobný účinok sa pozoruje napr. s rifampicínom, fenytoínom a fenobarbitalom, ktoré tiež indukujú CYP 3A4 pečeňové enzýmy ako aj P-glykoproteín. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby karbamazepínom alebo inými induktormi CYP 3A4 pečeňových enzýmov/P-glykoproteínu (P-gp), má lekár dávkovanie lieku Risperidon Orion prehodnotiť.


Fluoxetín a paroxetín, inhibítory CYP 2D6, zvyšujú plazmatickú koncentráciu risperidónu, ale menej než hladinu aktívnej antipsychotickej frakcie. Predpokladá sa, že ďalšie inhibítory CYP 2D6, ako napríklad chinidín, môžu ovplyvňovať plazmatické koncentrácie risperidónu podobným spôsobom. Po začatí alebo ukončení súčasnej liečby fluoxetínom alebo paroxetínom, má lekár dávkovanie lieku Risperidon Orion prehodnotiť.


Verapamil, inhibítor CYP 3A4 a P-gp, zvyšuje plazmatickú koncentráciu risperidónu.


Galantamín a donepezil nevykazujú klinicky významný účinok na farmakokinetiku risperidónu a na účinnú antipsychotickú frakciu.


Fenotiazíny, tricyklické antidepresíva a niektoré beta-blokátory môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie risperidónu, nie však hladinu účinnej antipsychotickej frakcie. Amitriptylín neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu alebo antipsychoticky účinnej frakcie. Cimetidín a ranitidín zvyšujú biologickú dostupnosť risperidónu, ale u antipsychoticky účinnej frakcie iba okrajovo. Erytromycín, inhibítor CYP 3A4, neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu ani antipsychoticky účinnej frakcie.


Súčasné užívanie psychostimulancií (napr. metylfenidát) s risperidónom u detí a dospievajúcich nezmenilo farmakokinetiku a účinnosť risperidónu.


Pozri časť 4.4 vzťahujúcu sa na zvýšenú mortalitu u starších pacientov s demenciou pri súčasnom užívaní furosemidu.


Súčasné užívanie perorálneho Risperidonu Orion s paliperidónom sa neodporúča, pretože paliperidón je aktívnym metabolitom risperidónu a táto kombinácia môže viesť k aditívnej expozícii účinnej antipsychotickej frakcie.


Pediatrická populácia


Interakčné štúdie sa vykonali len s dospelými.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití risperidónu u gravidných žien. Risperidón nebol teratogénny v štúdiách na zvieratách, ale pozorovali sa iné typy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Risperidonu Orion) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.

Risperidon Orion sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak je potrebné liečbu počas gravidity ukončiť, nemá sa tak urobiť náhle.


Laktácia


V štúdiách na zvieratách sa risperidón a 9-hydroxy-risperidón vylučovali do mlieka. Preukázalo sa, že risperidón a 9-hydroxy-risperidón sa tiež vylučujú v malých množstvách do ľudského materského mlieka. Nie sú dostupné údaje o nežiaducich reakciách u dojčených detí. Preto sa má zvážiť prínos dojčenia voči potenciálnemu riziku pre dieťa.


Fertilita


Tak ako iné liečivá, ktoré antagonizujú dopamínové D2 receptory, aj risperodón zvyšuje hladinu prolaktínu. Hyperprolaktinémia môže potlačiť hypotalamický GnRH, čo má za následok znížené vylučovanie pituitárneho gonadotropínu. Toto môže následne inhibovať reprodukčnú funkciu zhoršením gonadálnej steroidogenézy ako u žien tak i u mužov.


V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne relevantné účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Risperidon Orion môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje kvôli potenciálnemu vplyvu na nervový systém a zrak (pozri časť 4.8). Preto sa pacientom neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna vnímavosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (ADR) (incidencia ≥ 10 %) sú: Parkinsonizmus, útlm/somnolencia, bolesť hlavy a insomnia.


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli sú závislé od dávky vrátane parkinsonizmu a akatízie.


Nasledujú všetky nežiaduce liekové reakcie, ktoré sa hlásili v klinických skúšaniach a v sledovaní po uvedení risperidónu na trh podľa kategórie frekvencie odhadnutej z klinických skúšaní s risperidónom. Používajú sa nasledovné termíny a frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia na liek

Frekvencia


Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy


pneumónia, bronchitída, infekcia horných dýchacích ciest, sínusitída, infekcia močových ciest, infekcia ucha, chrípka

infekcia dýchacej sústavy, cystitída, infekcia oka, tonzilitída, onychomykóza, celulitída, lokalizovaná infekcia, vírusová infekcia, akarodermatitída

infekcia


Poruchy krvi a lymfatického systémuneutropénia, pokles počtu bielych krviniek, trombocytopénia, anémia, znížený hematokrit, zvýšený počet eozinofilov

agranulocytózac


Poruchy imunitného systémuhypersenzitivita

anafylaktická reakciac


Poruchy endokrinného systému


hyperprolaktinémia a


neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu, prítomnosť glukózy v moči


Poruchy metabolizmu a výživy


zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, znížená chuť do jedla

diabetes mellitusb, hyperglykémia, polydipsia, znížená telesná hmotnosť, anorexia, zvýšená hladina cholesterolu v krvi

intoxikácia vodouc, hypoglykémia, hyperinzulinémiac, zvýšená hladina triglyceridov v krvi

diabetická ketoacidóza

Psychické poruchy

nespavosťd

porucha spánku, agitácia, depresia, úzkosť

mánia, stav zmätenosti, pokles libida, nervozita, nočné mory

citová otupenosť, anorgazmia


Poruchy nervového systému

útlm/somnolencia,

parkinsonizmus d,

bolesť hlavy

akatíziad, dystóniad, závrat, dyskinézad, tremor

tardívna dyskinéza, cerebrovaskulárna ischémia, nereagovanie na stimuly, strata vedomia, znížená hladina vedomia, záchvatd, synkopa, psychomotorická hyperaktivita, porucha rovnováhy, abnormálna koordinácia, posturálne závraty, porucha pozornosti, dyzartria, dysgeúzia, hypoestézia, parestézia

neuroleptický malígny syndróm, cerebrovaskulárna porucha, diabetická kóma, titubácia hlavy


Poruchy oka


rozmazané videnie, konjunktivitída

fotofóbia, suché oko, zvýšené slzenie, okulárna hyperémia

glaukóm, porucha hybnosti oka, prevracanie očí, chrasta na okraji očných viečok , syndróm vlajúcej dúhovky (peroperačný)c


Poruchy ucha a labyrintuvertigo, tinnitus, bolesť uchaPoruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia

atriálna fibrilácia, atrioventrikulárny blok, porucha vedenia, predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme, bradykardia, abnormálny elektrokardiogram, palpitácie

sínusová arytmia


Poruchy ciev


hypertenzia

hypotenzia, ortostatická hypotenzia, sčervenenie

pľúcna embólia, venózna trombóza


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe, faryngolaryngeálna bolesť, kašeľ, epistaxa, nazálna kongescia

aspiračná pneumónia, pulmonárna kongescia, kongescia dýchacej sústavy, šelest, sipot, dysfónia, porucha dýchania

spánkový apnoický syndróm, hyperventilácia


Poruchy gastrointestinálneho traktu


abdominálna bolesť, abdominálny diskomfort, vracanie, nauzea, zápcha, diarea, dyspepsia, sucho v ústach, bolesť zubov

inkontinencia stolice, fekalóm, gastroenteritída, dysfágia, flatulencia

pankreatitída, intestinálna obštrukcia, opuch jazyka, cheilitída

ileus

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, erytém

urtikária, pruritus, alopécia, hyperkeratóza, ekzém, suchá koža, sfarbenie kože, akné, seboroická dermatitída, poruchy kože, kožné lézie

erupcie na koži, lupiny

angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče, muskuloskeletálna bolesť, bolesť chrbta, artralgia

zvýšená hladina kreatín fosfokinázy v krvi, abnormálne držanie tela, strnulosť kĺbov, opuch kĺbov, svalová slabosť, bolesť krku

rabdomyolýza


Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču

polakizúria, zadržiavanie moču, dyzúriaStavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období
novorodenecký syndróm z vysadeniac


Poruchy reprodukčného systému a prsníkoverektilná dysfunkcia, porucha ejakulácie, amenorea, porucha menštruácied, gynekomastia, galaktorea, sexuálna porucha, bolesť prsníkov, nepríjemný pocit v prsníkoch, vaginálny výtok

priapizmusc, oneskorenie menštruácie, naliatie prsníkov, zväčšenie prsníkov, výtok z prsníkov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


edémd, pyrexia, bolesť na hrudi, asténia, únava, bolesť

edém tváre, triaška, zvýšená telesná teplota, poruchy chôdze, smäd, nepríjemný pocit na hrudi, malátnosť, celkový pocit nepohody, nepohodlie

hypotermia, znížená telesná teplota, periférny chlad, syndróm z vynechania lieku, induráciac


Poruchy pečene a žlčových ciestzvýšená hladina transamináz, zvýšená hladina gamaglutamyltransferázy, zvýšená hladina hepatálnych enzýmov

žltačka


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


pád

bolesť počas podávania
__________________________________________________________________________________

aHyperprolaktinémia môže v niektorých prípadoch viesť ku gynekomastii, poruchám menštruácie, amenorey, galaktorey.


bV placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sa u 0,18 % pacientov liečených risperidónom hlásil diabetes mellitus v porovnaní s 0,11 % v skupine s placebom. Celková incidencia zo všetkých klinických skúšaní bola 0,43 % od všetkých jedincov liečených risperidónom.


cNepozorovalo sa v klinických skúšaniach s risperodónom, no pozorovali sa v sledovaní po uvedení risperidónu na trh.


dMôžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy: parkinsonizmus (hypersekrécia slín, muskuloskeletálna strnulosť, parkinsonizmus, slintanie, rigidita (fenomén ozubeného kolesa), bradykinéza, hypokinéza, maskovitá tvár, svalová rigidita, akinéza, strnutie šije, svalová rigidita, parkinsonovská chôdza, a abnormálny glaberálny reflex, parkinsonický tremor v pokoji), akatízia(akatízia, nepokoj, hyperkinéza a syndróm nepokojných nôh), tremor, dyskinéza(dyskinéza, fascikulácie, choreatetóza, atetóza a myoklonus), dystónia.

Dystóniazahŕňa dystóniu, hypertóniu, tortikolis, samovoľné svalové kontrakcie, kontraktúru svalu, blefarospazmus, okulogýriu, paralýzu jazyka, kŕče tváre, laryngospazmus, myotóniu, opistotonus, orofaryngeálny spazmus, pleurototonus, kŕč jazyka a trizmus. Treba poznamenať, že sa zahŕňa širšie spektrum symptómov, ktoré nemajú nevyhnutne extrapyramídový pôvod. Insomnia zahŕňa:počiatočnú insomniu, insomniu strednej fázy spánku;Záchvaty zahŕňajú:záchvaty typu grand mal; Porucha menštruácie zahŕňa:nepravidelnú menštruáciu, oligomenoreu;Edém zahŕňa:generalizovaný edém, periférny edém, jamkovitý edém.


Nežiaduce účinky zaznamenané s liekovými formami paliperidónu

Paliperidón je aktívnym metabolitom risperidónu, preto sú profily nežiaducich reakcií týchto liečiv (vrátane perorálnych a injekčných liekových foriem) navzájom relevantné. Okrem vyššie uvedených nežiaducich reakcií sa pri použití paliperidónu zaznamenali nasledovné nežiaduce reakcie a ich výskyt možno očakávať pri Risperidone Orion.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie.


Účinky tejto triedy liekov


Tak ako pri iných antipsychotikách, v postmarketingovom sledovaní s risperidónom boli veľmi zriedkavo hlásené prípady predĺženia QT intervalu. Ďalšie súvisiace účinky na srdce hlásené s antipsychotikami, ktoré predlžujú QT interval, zahŕňajú ventrikulárnu arytmiu, ventrikulárnu fibriláciu, ventrikulárnu tachykardiu, náhle úmrtie, zastavenie srdca a Torsades de pointes.


Venózna tromboembólia


V súvislosti s antipsychotikami sa hlásili prípady venóznej tromboembólie, vrátane prípadov

pľúcnej embólie a hlbokej venóznej trombózy (frekvencia nie je známa).


Zvýšenie telesnej hmotnosti


Pomery dospelých pacientov so schizofréniou, užívajúcich risperidón a placebo, ktorí splnili kritérium prírastku telesnej hmotnosti ≥ 7 %, boli porovnané v poole 6- až 8- týždňových, placebom kontrolovaných štúdií. Ukázalo sa, že štatisticky významne vyššia incidencia nárastu hmotnosti bola u risperidónu (18 %) v porovnaní s placebom (9 %). V poole placebom kontrolovaných 3-týždňových štúdií s dospelými pacientmi s akútnou mániou, bola incidencia nárastu hmotnosti o ≥ 7 % v závere porovnateľná v skupine s risperidónom (2,5 %) a placebom (2,4 %) a bola mierne vyššia v aktívne kontrolovanej skupine (3,5 %).


V dlhodobých štúdiách s detskou populáciou a dospievajúcimi s poruchami správania a ďalšími disruptívnymi poruchami správania, bol priemerný nárast hmotnosti po 12 mesačnej liečbe 7,3 kg. Predpokladaný nárast hmotnosti normálneho dieťaťa medzi 5. – 12. rokom je 3 až 5 kilogramov ročne. U 12 - 16 ročných je tento stupeň priberania 3 až 5 kg ročne zachovaný u dievčat, zatiaľ čo u chlapcov je prírastok približne 5 kg ročne.


Ďalšie informácie o špeciálnych populáciách


Nežiaduce reakcie na liek, ktoré boli hlásené vo vyššej miere u starších pacientov s demenciou alebo u pediatrických pacientov ako u dospelej populácie sú opísané nižšie:


Starší pacienti s demenciou


U starších pacientov s demenciou boli v klinických štúdiách hlásené nasledovné frekvencie nežiaducich reakcií na liek: prechodná ischemická príhoda 1,4 % a cerebrovaskulárna príhoda 1,5 %. V tejto skupine pacientov boli tiež hlásené tieto nežiaduce reakcie na liek s frekvenciou ≥ 5 % a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou, pozorovanou u iných dospelých pacientov: infekcia močových ciest, periférny edém, letargia a kašeľ.


Pediatrická populácia


Vo všeobecnosti sa predpokladá, že nežiaduce reakcie u detí budú podobné ako sa pozorovali u

dospelých. Nasledovné nežiaduce reakcie na liek sa hlásili s frekvenciou ≥ 5 % u pediatrických pacientov (5 až 17 ročných) a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou v klinických štúdiách s dospelými: somnolencia/útlm, únava, bolesť hlavy, zvýšená chuť do jedla, vracanie, infekcia horných dýchacích ciest, upchatie nosa, bolesť brucha, závraty, kašeľ, pyrexia, tremor, hnačka a enuréza.

Účinok dlhodobej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie a rast nie je dostatočne preskúmaný

(pozri časť 4.4 „ Pediatrická populácia“).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky


Vo všeobecnosti, zaznamenané prejavy a príznaky vyplývajú zo zvýraznenia známych farmakologických účinkov risperidónu. Tie zahŕňajú ospalosť a útlm, tachykardiu, hypotenziu a extrapyramídové symptómy. Pri predávkovaní bolo hlásené predĺženie QT intervalu a kŕčovité záchvaty. V súvislosti so súčasným predávkovaním risperidónom a paroxetínom bol hlásený Torsades de Pointes.


V prípade akútneho predávkovania je nutné zvážiť možnosť požitia viacerých liekov.


Liečba


Zaistiť a udržiavať priechodné dýchacie cesty a zabezpečiť prívod kyslíka a ventiláciu. Treba zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívom len v prípade, že bol liek užitý pred menej ako jednou hodinou. Okamžite sa má začať kardiovaskulárne monitorovanie zahŕňajúce trvalé elektrokardiografické monitorovanie kvôli možným arytmiám.


Špecifické antidotum risperidónu nie je známe, preto sa majú zabezpečiť primerané podporné opatrenia. Hypotenzia a obehový kolaps sa liečia primeranými opatreniami, ako je podanie intravenóznych tekutín a/alebo sympatomimetických látok. Ak sa prejavia závažné extrapyramídové symptómy, má sa podať anticholinergný liek. Intenzívne lekárske sledovanie a monitorovanie sa má zabezpečiť až do úpravy stavu pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:iné antipsychotiká, ATC kód: N05AX08


Mechanizmus účinku


Risperidón je selektívny monoamínový antagonista s jedinečnými vlastnosťami. Má vysokú afinitu k sérotonínovým 5-HT2a dopamínovým D2receptorom. Risperidón sa viaže aj na alfa1-adrenergné receptory a s nižšou afinitou na H1-histamínové a alfa2-adrenergné receptory. Risperidón nemá afinitu k cholinergným receptorom. Aj keď je risperidón silný D2antagonista, čiže sa predpokladá, že zlepšuje pozitívne symptómy schizofrénie, spôsobuje menší útlm motorickej aktivity a znižuje indukciu katalepsie v porovnaní s klasickými antipsychotikami. Vyvážený centrálny sérotonínový a dopamínový antagonistický účinok môže znižovať riziko výskytu extrapyramídových vedľajších účinkov a rozširuje terapeutickú účinnosť aj na negatívne a afektívne symptómy schizofrénie.


Farmakodynamické účinky


Klinická účinnosť


Schizofrénia


Účinok risperidónu v krátkodobej liečbe schizofrénie bol potvrdený v štyroch štúdiách trvajúcich 4 až 8 týždňov s viac ako 2 500 pacientmi, ktorí spĺňali kritériá DSM-IV pre schizofréniu. V 6-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich titráciu risperidónu až po dávky 10 mg/deň podávané dvakrát denne, bol risperidón lepší ako placebo na celkovom skóre škály BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). V 8-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej štyri stanovené dávky risperidónu (2, 6, 10 a 16 mg/deň, podávané dvakrát denne), všetky štyri skupiny s risperidónom boli lepšie ako placebo na celkovom skóre škály pozitívneho a negatívneho syndrómu (PANSS). V 8-týždňovej štúdii porovnávajúcej dávky, ktorá zahŕňala päť stanovených dávok risperidónu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/deň podávané dvakrát denne), skupiny so 4, 8 a 16 mg risperidónu denne boli na celkovom skóre PANSS lepšie ako skupina s 1 mg risperidónu. V 4-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii porovnávajúcej dávky, ktorá zahŕňala dve stanovené dávky risperidónu (4 a 8 mg/deň podávané raz denne), boli skupiny s oboma dávkami risperidónu lepšie ako placebo vo viacerých parametroch PANSS, vrátane celkovej škály PANSS a parametra odpovede na liečbu (> 20 % zníženie celkového skóre PANSS). V dlhodobej štúdii s dospelými ambulantnými pacientmi, ktorí prevažne spĺňali kritériá DSM-IV pre schizofréniu a ktorých stav na antipsychotickej liečbe bol stabilný minimálne 4 týždne, boli randomizovaní na risperidón 2 až 8 mg/deň alebo haloperidol kvôli sledovaniu relapsu počas 1 až 2 rokov. U pacientov, ktorí užívali risperidón, bol čas do relapsu výraznejšie dlhší ako u pacientov, ktorí užívali haloperidol.


Manické epizódy v bipolárnej poruche


Účinnosť monoterapie risperidónom v akútnej liečbe manických epizód spojených s bipolárnou poruchou I sa dokázala v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách monoterapie u približne 820 pacientov, ktorí podľa kritérií DSM-IV mali bipolárnu poruchu I. V týchto troch štúdiách sa preukázalo, že risperidón v dávke 1 až 6 mg denne (dve štúdie s úvodnou dávkou 3 mg a jedna štúdia s úvodnou dávkou 2 mg) je výrazne lepší ako placebo vo vopred špecifikovanom primárnom koncovom bode, t.j. zmena celkového skóre YMRS (Young Mania Rating Scale) v 3. týždni oproti úvodnej hodnote. Výsledky sekundárnej účinnosti boli vo všeobecnosti v súlade s primárnymi výsledkami. Percento pacientov s poklesom celkového skóre YMRS o ≥ 50 % oproti báze bolo po troch týždňoch výrazne vyššie u risperidónu ako u placeba. Jedna z troch štúdií zahŕňala rameno s haloperidolom a 9-týždňovú dvojito zaslepenú udržiavaciu fázu. Účinnosť bola zachovaná počas celého 9-týždňového obdobia s udržiavacou liečbou. Zmena oproti báze v celkovej YMRS preukázala nepretržité zlepšovanie a v 12. týždni bola porovnateľná medzi risperidónom a haloperidolom.


Účinnosť risperidónu, ako dodatku k stabilizátorom nálady v liečbe akútnej mánie, bola dokázaná v jednej z dvoch 3-týždňových, dvojito zaslepených štúdií s približne 300 pacientmi, ktorí splnili kritériá DSM-IV pre bipolárnu poruchu I. V jednej 3-týždennej štúdii, bol risperidón 1 až 6 mg/deň (úvodná dávka 2 mg/deň), ako dodatok k lítiu alebo valproátu, lepší ako samotné lítium alebo valproát vo vopred špecifikovanom primárnom koncovom bode, t.j., zmena celkového skóre YMRS v 3. týždni oproti úvodnej hodnote. V druhej 3-týždňovej štúdii nebol risperidón 1 až 6 mg/deň (úvodná dávka 2 mg/deň) kombinovaný s lítiom, valproátom alebo karbamazepínom lepší v znížení celkového skóre YMRS ako samotné lítium, valproát alebo karbamazepín. Pravdepodobným vysvetlením zlyhania tejto štúdie bola indukcia klírensu risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu karbamazepínom, čo viedlo k zníženiu hladiny risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu pod terapeutickú hodnotu. Keď sa v post-hoc analýze vynechala skupina s karbamazepínom, risperidón kombinovaný s lítiom alebo valproátom bol v znížení celkového skóre YMRS lepší ako samotné lítium alebo valproát.


Pretrvávajúca agresivita u pacientov s demenciou


Účinnosť risperidónu v liečbe behaviorálnych a psychologických symptómov demencie (BPSD), vrátane porúch správania ako agresivita, agitácia, psychóza, čulosť a afektívnych porúch, bola dokázaná v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s 1 150 staršími pacientmi so stredne závažnou až závažnou demenciou. Jedna štúdia sa uskutočnila so stanovenými dávkami risperidónu 0,5, 1 a 2 mg/deň. Dve štúdie boli s flexibilnými dávkami risperidónu v rozmedzí 0,5 až 4 mg/deň a 0,5 až 2 mg/deň. Risperidón preukázal u starších pacientov s demenciou štatisticky významnú a klinicky dôležitú účinnosť v liečbe agresivity a menšiu účinnosť v liečbe agitácie a psychózy (meranie podľa škály BEHAVE-AD [Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale] a CMAI [Cohen-Mansfield Agitation Inventory]). Liečebný účinok risperidónu nezávisel od skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) (a následne od závažnosti demencie); od sedatívnych vlastností risperidónu; od prítomnosti resp. neprítomnosti psychózy a od typu demencie - Alzheimerova, vaskulárna alebo zmiešaná (pozri tiež časť 4.4).


Pediatrická populácia


Porucha správania


Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe disruptívneho správania bola dokázaná v dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s približne 240 pacientmi vo veku 5 až 12 rokov s diagnózou disruptívnych porúch správania (DBD) podľa DSM-IV a hraničnou inteligenčnou funkčnosťou alebo miernou alebo strednou mentálnou retardáciou/poruchou učenia. V dvoch štúdiách bol risperidón v dávke 0,02 až 0,06 mg/kg/deň výrazne lepší ako placebo vo vopred špecifikovanom koncovom bode, t.j. zmena oproti báze v Škále problémov správania, súčasti N-CBRF (Nisonger-Child Behaviour Rating Form) v 6. týždni.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Risperidón sa metabolizuje na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako risperidón (pozri časť Biotransformácia a Eliminácia).


Absorpcia


Risperidón sa úplne absorbuje po perorálnom podaní, pričom maximálnu plazmatickú koncentráciu dosahuje v priebehu 1 až 2 hodín. Absolútna perorálna biologická dostupnosť risperidónu je 70 % (CV=25 %). Relatívna perorálna biologická dostupnosť risperidónu z tablety je 94 % (CV=10 %) v porovnaní s roztokom. Absorpcia nie je ovplyvnená jedlom, a preto sa môže risperidón podávať s jedlom alebo nalačno. Rovnovážna hladina risperidónu sa u väčšiny pacientov dosiahne v priebehu jedného dňa. Rovnovážna hladina 9-hydroxy-risperidónu sa dosiahne v priebehu 4 - 5 dní podávania.


Distribúcia


Risperidón je rýchlo distribuovaný. Distribučný objem je 1-2 l/kg. V plazme sa risperidón viaže na albumín a alfa1-kyslý glykoproteín. Podiel risperidónu viazaného na plazmatické proteíny predstavuje 90 %, u 9-hydroxy-risperidónu 77 %.


Biotransformácia a eliminácia


Risperidón sa metabolizuje prostredníctvom CYP 2D6 na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobnú farmakologickú aktivitu ako risperidón. Risperidón a 9-hydroxy-risperidón sú aktívnou antipsychotickou frakciou. CYP 2D6 je predmetom genetického polymorfizmu. Rýchli CYP 2D6 metabolizéri premieňajú risperidón na 9-hydroxy-risperidón rýchlo, zatiaľ čo pomalí CYP 2D6 metabolizéri ho premieňajú oveľa pomalšie. Aj keď majú rýchli metabolizéri nižšiu hladinu risperidónu a vyššiu hladinu 9-hydroxy-risperidónu ako pomalí metabolizéri, farmakokinetika kombinácie risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu (t.j. aktívnej antipsychotickej frakcie) po jednorazovom a opakovanom podaní je u rýchlych a pomalých metabolizérov CYP2D6 podobná.


Ďalšou metabolickou cestou risperidónu je N-dealkylácia. V štúdiách in vitro využívajúcich mikrozómy ľudskej pečene sa ukázalo, že risperidón v klinicky významných koncentráciách v podstate neinhibuje metabolizmus liekov, ktoré sú metabolizované izoenzýmami cytochrómu P450, vrátane CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 a CYP 3A5. Týždeň po podaní sa 70 % dávky vylúči močom a 14 % stolicou. Podiel močom vylúčeného risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu je 35-45 % podanej dávky. Zvyšok tvoria neaktívne metabolity. Polčas eliminácie risperidónu po perorálnom podaní psychotickým pacientom je približne 3 hodiny. Polčas eliminácie 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie je 24 hodín.


Linearita/Nelinearita

Plazmatické koncentrácie risperidónu sú pri terapeutickom dávkovaní úmerné dávke.


Starší pacienti, porucha funkcie pečene a obličiek


Štúdia s jednorazovou dávkou preukázala v priemere o 43 % vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie, o 38 % dlhší polčas eliminácie a zníženie klírensu o 30 % u starších pacientov. Vyššie plazmatické koncentrácie účinnej antipsychotickej frakcie a znížený klírens aktívnej antipsychotickej frakcie v priemere o 60 % sa pozoroval u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou. Plazmatické koncentrácie risperidónu boli normálne u pacientov s nedostatočnosťou pečene, ale stredná hodnota voľnej frakcie risperidónu v plazme narástla približne o 35 %.


Pediatrická populácia


Farmakokinetika risperidónu, 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie u detí je podobná ako u dospelých.


Pohlavie, rasa a fajčenie


Pri analýze populačnej farmakokinetiky sa nepotvrdil žiaden významný vplyv pohlavia, rasy alebo fajčenia na farmakokinetiku risperidónu alebo účinnej antipsychotickej frakcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách (sub)chronickej toxicity, v ktorých sa dávkovanie začalo u pohlavne nezrelých laboratórnych potkanov a psov, boli v závislosti od dávky prítomné účinky na samčie a samičie pohlavné ústroje a mliečne žľazy. Tieto účinky súviseli so zvýšenou hladinou prolaktínu spôsobenou blokádou dopamínového receptoru D2risperidónom. Štúdie na tkanivových kultúrach ďalej naznačujú, že by rast buniek v ľudských tumoroch prsníka mohol byť stimulovaný prolaktínom. U potkanov a králikov nebol risperidón teratogénny. V štúdii s risperidónom, v ktorej sa sledovala reprodukcia potkanov, sa pozorovali nežiaduce účinky na párenie rodičov a na pôrodnú hmotnosť a prežívanie mláďat. U potkanov bola vnútromaternicová expozícia risperidónu spojená s kognitívnym deficitom v dospelosti. Po podaní iných antagonistov dopamínu gravidným samiciam zvierat sa zistili nežiaduce účinky na učenie a motorický vývoj mláďat. V štúdii toxicity na mladých potkanoch sa pozorovala zvýšená úmrtnosť mláďat a oneskorený telesný vývin. V 40 týždňov trvajúcej štúdii s mladými psami sa oneskorilo sexuálne dozrievanie. Na základe AUC nebol u dospievajúcich psov ovplyvnený rast dlhých kostí pri 3,6-násobku maximálnej expozície u ľudí (1,5 mg/deň); zatiaľ čo u dospievajúcich ľudí sa pri 15-násobku maximálnej expozície pozorovali účinky na dlhé kosti a sexuálne dozrievanie.


V sérii testov sa nezistili žiadne genotoxické účinky risperidónu. V štúdiách skúmajúcich karcinogénne účinky po perorálnom podaní risperidónu potkanom a myšiam sa pozoroval zvýšený výskyt adenómov hypofýzy (u myší), adenómov endokrinného pankreasu (u potkanov) a adenómov prsnej žľazy (oba druhy laboratórnych zvierat). Tieto nádory môžu súvisieť s dlhotrvajúcou inhibíciou dopamínových D2receptorov a hyperprolaktinémiou. Význam týchto poznatkov z hľadiska rizika pre ľudí nie je známy. In vitro a invivo modely na zvieratách ukazujú, že vysoké dávky risperidónu môžu spôsobiť predĺženie QT intervalu, čo bolo u pacientov spájané s teoreticky zvýšeným rizikom Torsades de pointes.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza

Laurilsíran sodný

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Filmová vrstva 1 mg tablety:

Hypromelóza

Propylénglykol

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec


Filmová vrstva 2 mg tablety:

Hypromelóza

Propylénglykol

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec

Oranžová žlť (E 110)


Filmová vrstva 3 mg tablety:

Hypromelóza

Propylénglykol

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec

Chinolínová žltá (E 104)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/LDPE/PVDC/Al blister


Veľkosti balenia:

1 mg: 20 a 60 filmom obalených tabliet (2 x 10 a 6 x 10)

2 mg: 60 filmom obalených tabliet (6 x 10)

3 mg: 60 filmom obalených tabliet (6 x 10)

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavkyna likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Risperidon Orion 1 mg 68/0680/09-S

Risperidon Orion 2 mg 68/0681/09-S

Risperidon Orion 3 mg 68/0682/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:06.11.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

20Risperidon Orion 1 mg