+ ipil.sk

RISPOLUX 1 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02660


Písomná informácia pre používateľa


Rispolux1 mg

Rispolux2 mg

filmom obalené tablety


risperidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rispolux a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rispolux

3. Ako užívať Rispolux

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rispolux

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rispoluxa na čo sa používa


Rispolux obsahuje liečivo risperidón. Patrí do skupiny liekov nazývaných „antipsychotiká“.


Rispolux sa používa na:

 • liečbu schizofrénie, pri ktorej môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci, ktoré nie sú, veriť tomu, čo nie je pravda alebo byť nezvyčajne podozrievavý alebo zmätený,

 • liečbu mánie, pri ktorej sa môžete cítiť veľmi vzrušený, rozradostený, nepokojný, nadšený alebo hyperaktívny. Mánia sa vyskytuje pri ochorení nazývanom „bipolárna porucha“,

 • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u ľudí s Alzheimerovou demenciou, ktorí ubližujú sebe alebo ostatným, po alternatívnej liečbe (bez liekov),

 • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u intelektuálne nespôsobilých detí (od 5 rokov) a dospievajúcich s poruchami správania.


Rispolux môže pomôcť zmierniť príznaky vášho ochorenia a zastaviť, aby sa znova príznaky vrátili.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rispolux


Neužívajte Rispolux

 • ak ste alergický na risperidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, pred začatím užívania Rispoluxu sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rispolux,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • máte problémy so srdcom, napr. nepravidelný srdcový rytmus alebo máte sklony k nízkemu krvnému tlaku alebo užívate lieky na tlak. Rispolux môže znížiť krvný tlak. Vašu dávku lieku bude možno potrebné upraviť.

 • viete o niečom, čo by znamenalo, že máte sklony k mozgovej príhode, ako je vysoký krvný tlak, srdcovocievne ochorenie alebo problémy s krvnými cievami v mozgu

 • ste niekedy mali mimovoľné pohyby jazyka, úst a tváre

 • ste niekedy mali prejavy, ktorých príznaky zahŕňajú vysokú teplotu, svalovú stuhnutosť, potenie alebo zníženú hladinu vedomia (známu tiež ako „neuroleptický malígny syndróm“)

 • máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu

 • máte cukrovku

 • máte epilepsiu

 • ste muž a už máte skúsenosť s predĺženou alebo bolestivou erekciou

 • máte problémy s kontrolou telesnej teploty alebo prehriatím

 • máte problémy s obličkami

 • máte problémy s pečeňou

 • máte veľmi zvýšenú hladinu hormónu prolaktínu v krvi alebo máte nádor, ktorý je pravdepodobne závislý od prolaktínu

 • ste vy alebo niekto z vašej rodiny trpel problémami so zrážaním krvi, pretože tieto lieky môžu spôsobiť zvýšené zrážanie krvi.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, pred začatím užívania Rispoluxu sa porozprávajte so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Rispolux môže spôsobiť nárast telesnej hmotnosti. Výrazné zvýšenie hmotnosti môže nepriaznivo ovplyvniť vaše zdravie. Váš lekár má pravidelne sledovať vašu telesnú hmotnosť.


Keďže sa u pacientov užívajúcich Rispolux pozoroval diabetes mellitus (cukrovku) alebo zhoršenie už existujúceho diabetu mellitus, váš lekár má sledovať prejavy vysokej hladiny cukru v krvi. U pacientov s pre-existujúcim diabetom mellitus sa má sledovať hladina glukózy v krvi pravidelne.


Starší ľudia s demenciou

U starších ľudí s demenciou je zvýšené riziko mozgovej príhody. Ak trpíte demenciou vyvolanou mozgovou príhodou, neužívajte Rispolux.

Počas liečby Rispoluxom často navštevujte svojho lekára.

Ak vy alebo váš/vaša opatrovateľ/ka zistíte náhle zmeny vášho duševného stavu alebo náhlu únavu alebo necitlivosť tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane alebo budete rozprávať nezrozumiteľne, aj keď len krátky čas, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Môžu to byť príznaky mozgovej príhody.


Deti a dospievajúci

Pred začatím liečby porúch správania je potrebné vylúčiť iné príčiny agresívneho správania. Pred začiatkom liečby sa má odvážiť vaša hmotnosť alebo hmotnosť vášho dieťaťa a má sa pravidelne sledovať počas liečby.

Ak sa počas liečby Rispoluxom vyskytne únava, problémy s pozornosťou môže zlepšiť zmena času podávania lieku.


Iné lieky a Rispolux

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je veľmi dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, že užívate nasledujúce lieky:

 • lieky, ktoré ovplyvňujú váš mozog, ako sú lieky na upokojenie (benzodiazepíny) alebo niektoré lieky proti bolesti (opiáty), lieky na alergiu (niektoré antihistaminiká), pretože risperidón môže zosilniť tlmiaci účinok týchto liekov

 • lieky, ktoré môžu meniť vedenie vzruchov vo vašom srdci, ako sú lieky proti malárii, na problémy so srdcovým rytmom, alergie (antihistaminiká), niektoré antidepresíva alebo iné lieky na liečbu duševných problémov

 • lieky, ktoré spomaľujú tlkot srdca

 • lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka v krvi (ako napr. niektoré diuretiká)

 • lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak. Rispolux môže znížiť krvný tlak.

 • lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je levodopa)

 • tablety na odvodnenie (diuretiká) používané pri problémoch so srdcom alebo opuchom niektorých častí tela kvôli zadržiavaniu väčšieho množstva vody v organizme (ako je furosemid alebo chlorotiazid). U starších ľudí s demenciou môže Rispolux samotný alebo v kombinácii s furosemidom zvýšiť riziko mozgovocievnej príhody alebo úmrtia.


Nasledujúce lieky môžu zoslabiť účinok risperidónu:

 • rifampicín (liek na liečbu niektorých infekcií)

 • karbamazepín, fenytoín (lieky na liečbu epilepsie)

 • fenobarbital


Ak začínate alebo prestávate tieto lieky užívať, môže byť potrebné zmeniť dávku risperidónu.


Nasledujúce lieky môžu zosilniť účinok risperidónu:

 • chinidín (používaný pri niektorých typoch srdcových chorôb)

 • antidepresíva ako je paroxetín, fluoxetín, tricyklické antidepresíva

 • lieky, známe ako beta-blokátory (používané na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • fenotiazíny (ako lieky používané na liečbu psychóz alebo na upokojenie)

 • cimetidín, ranitidín (blokátory žalúdkovej kyseliny).


Ak začínate alebo prestávate tieto lieky užívať, môže byť potrebné zmeniť dávku risperidónu.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, pred začatím užívania Rispoluxu sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Rispolux a jedlo, nápoje a alkohol

Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez neho. Pokým užívate Rispolux, vyhnite sa konzumácii alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár rozhodne, či tento liek možete užívať.

 • Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Rispolux: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

 • Rispolux môže zvyšovať hladinu hormónu nazývaného prolaktín, ktorý môže mať vplyv na plodnosť (pozri časť 4 „možné vedľajšie účinky“)


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Rispoluxom sa môže vyskytnúť závrat, únava alebo problémy s videním. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje pokiaľ sa o tom neporozprávate so svojím lekárom.


Rispolux obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Rispolux


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám povie, akú dávku a ako dlho budete tento liek užívať. Závisí to od vášho stavu a u každého človeka môže byť iná.


Odporúčaná dávka je nasledovná:


Na liečbu schizofrénie


Dospelí

 • zvyčajná úvodná dávka je 2 mg za deň, ktorá sa môže na druhý deň zvýšiť na 4 mg za deň

 • váš lekár vám môže dávku upraviť v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu

 • väčšina ľudí sa cíti lepšie pri užívaní denných dávok 4 - 6 mg

 • celková denná dávka sa môže podať ako jedna dávka alebo sa rozdeliť do dvoch dávok. Váš lekár vám povie, ktorá dávka bude pre vás najlepšia.


Starší ľudia

 • úvodná dávka je za normálnych okolností 0,5 mg dvakrát denne

 • váš lekár vám potom môže dávku zvýšiť na 1 mg až 2 mg dvakrát denne

 • váš lekár vám povie, ktorá dávka bude pre vás najlepšia.


Na liečbu mánie


Dospelí

 • zvyčajná úvodná dávka je 2 mg raz denne

 • váš lekár vám môže dávku postupne upraviť v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu

 • väčšina ľudí sa cíti lepšie pri užívaní denných dávok 1 - 6 mg


Starší ľudia

 • úvodná dávka je zvyčajne 0,5 mg dvakrát denne

 • váš lekár vám potom môže dávku postupne upraviť na 1 mg až 2 mg dvakrát denne v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu


Na liečbu dlhotrvajúcej agresivity u ľudí s Alzheimerovou demenciou


Dospelí (vrátane starších ľudí)

 • úvodná dávka je za normálnych okolností 0,25 mg dvakrát denne

 • váš lekár vám potom môže dávku postupne upraviť v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu

 • väčšina ľudí sa cíti lepšie pri užívaní dávky 0,5 mg dvakrát denne. Niektorí pacienti môžu potrebovať dávku 1 mg dvakrát denne.

 • liečba u pacientov s Alzheimerovou demenciou nemá trvať dlhšie ako 6 týždňov.


Ľudia s problémami obličiek alebo pečene

Všetky úvodné a nasledujúce dávky risperidónu sa majú znížiť o polovicu, bez ohľadu na diagnózu. U týchto pacientov je potrebné zvyšovať dávky pomalšie.

V tejto skupine pacientov sa má risperidón užívať s opatrnosťou.


Použitie u detí a dospievajúcich

 • Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov sa nemajú liečiť Rispoluxom pri schizofrénii alebo mánii.

 • Na liečbu porúch správania dávka bude závisieť od telesnej hmotnosti vášho dieťaťa:


Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg

 • úvodná dávka je za normálnych okolností 0,25 mg raz denne

 • dávka sa môže zvyšovať každý druhý deň o 0,25 mg za deň

 • zvyčajná udržiavacia dávka je 0,25 mg až 0,75 mg raz denne.


Deti s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac

 • úvodná dávka je za normálnych okolností 0,5 mg raz denne

 • dávka sa môže zvyšovať každý druhý deň o 0,5 mg za deň

 • zvyčajná udržiavacia dávka je 0,5 mg až 1,5 mg raz denne.


Liečba u pacientov s poruchami správania nemá trvať dlhšie ako 6 týždňov.

Poruchy správania u detí mladších ako 5 rokov sa nemajú liečiťRispoluxom.


Spôsob podávania

 • na perorálne použitie (ústami)

 • tabletu prehltnite a zapite vodou.


Ak užijete viac Rispoluxu, ako máte

 • okamžite navštívte lekára. Liek si zoberte so sebou.

 • v prípade predávkovania sa môžete cítiť ospalý alebo unavený, alebo mať nezvyčajné pohyby tela, problémy zo státim a chôdzou, cítiť závrat kvôli zníženiu krvného tlaku, alebo mať nezvyčajny tlkot srdca alebo záchvaty.


Ak zabudnete užiť Rispolux

 • ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte ako zvyčajne. Ak ste zabudli užiť dve alebo viac dávok, kontaktujte svojho lekára.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v tom istom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rispolux

Neprestaňte tento liek užívať, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár. Príznaky vašej choroby sa môžu objaviť znova. Ak váš lekár rozhodol o skončení liečby týmto liekom, dávku vám bude znižovať postupne počas niekoľkých dní.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď informujte svojho lekára, ak trpíte niektorým z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • samovoľné rytmické pohyby jazyka, úst a tváre. Môže byť potrebné prerušenie liečby risperidónom.

 • náhla zmena psychického stavu alebo náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh, najmä na jednej strane alebo zle zrozumiteľná reč, hoci iba na krátky čas. Toto môžu byť príznaky mozgovej príhody. Ak máte demenciu, ste rizikový pacient.


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

 • horúčka, svalová stuhnutosť, potenie alebo znížená hladina vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré môžu krvnými cievami putovať až do pľúc a spôsobiť bolesť v hrudi a problém s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • predĺžená alebo bolestivá erekcia. Nazýva sa to priapizmus. Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.


Môžu sa vyskytnúť iné nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • Parkinsonizmus. Je to medicínsky názov, ktorý v sebe zahŕňa viacero príznakov. Každý z príznakov sa môže vyskytnúť menej často ako u 1 z 10 ľudí. Parkinsonizmus zahŕňa: zvýšené vylučovanie slín, stuhnutosť kostry a svalov, slintanie, trhavý pohyb pri ohýbaní končatín, pomalé, skrátené alebo porušené telesné pohyby, zastretý výraz tváre, napnutie svalov, stuhnutie šije, svalovú stuhnutosť, malé, šúchavé, rýchle kroky a nedostatočnú pohyblivosť rúk pri chôdzi, pretrvávajúce žmurkanie ako reakciu na poklepávanie na čelo (abnormálny reflex).

 • Bolesť hlavy, ťažkosti so zaspávaním a spánkom.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • Ospanlivosť, únava, nepokoj, neschopnosť obsedieť, podráždenosť, úzkosť, ospalosť, závrat, nepozornosť, pocit vyčerpania, poruchy spánku.

 • Vracanie, hnačka, zápcha, nauzea, zvýšená chuť do jedla, bolesť brucha alebo nepríjemný pocit v bruchu, bolesť hrdla, sucho v ústach

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie chuti do jedla.

 • Ťažkosti s dýchaním, infekcia pľúc (pneumónia), chrípka, infekcia dýchacích ciest, rozmazané videnie, výtok z nosa, krvácanie z nosa, kašeľ.

 • Infekcie močových ciest, pomočovanie sa.

 • Trasenie, svalové kŕče, mimovoľné pohyby tváre alebo rúk a nôh, bolesť kĺbov, bolesť chrbta, opuch rúk a nôh, bolesť rúk a nôh.

 • Vyrážka, začervenanie kože.

 • Zvýšenie hladín prolaktínu v krvi.


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • Nadmerné pitie vody, neschopnosť udržať stolicu, smäd, veľmi tvrdá stolica, chrapľavosť alebo porucha hlasu.

 • Diabetes mellitus, vysoká hladina cukru v krvi

 • Infekcie pľúc spôsobené vdýchnutím jedla do dýchacích ciest, infekcie močového mechúra, „ružové oči“, infekcia prinosových dutín, vírusové infekcie, infekcie ucha, infekcie krčných mandlí, podkožné infekcie, infekcie oka, infekcie žalúdka, výtok z oka, kvasinkové infekcie nechtov.

 • Nezvyčajné vedenie vzruchov v srdci, pokles krvného tlaku pri postavení, nízky krvný tlak, pocit závratu po zmene polohy tela, neprirodzený záznam aktivity srdca na EKG, nezvyčajný srdcový rytmus, uvedomovanie si tlkotu srdca, zrýchlený alebo spomalený tep.

 • Neschopnosť udržať moč, bolesť pri močení, časté močenie.

 • Zmätenosť, narušená pozornosť, nízka úroveň vedomia, nadmerné spanie, nervozita, nadšená nálada (mánia), nedostatok energie a záujmu.

 • Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, znížený počet bielych krviniek (vrátane tých, ktoré vás chránia pred bakteriálnou infekciou), znížená hladina hemoglobínu alebo počtu červených krviniek (anémia), zvýšená hladina eozinofilov (špeciálne biele krvinky), zvýšená hladina kreatinínfosfokinázy v krvi, znížený počet krvných doštičiek (bunky krvi, ktoré napomáhajú zastaveniu krvácania), zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridov v krvi (tuky v krvi).

 • Svalová slabosť, svalová bolesť, bolesť ucha, bolesť krku, opuch kĺbov, nezvyčajné držanie tela, stuhnutosť kĺbov, svalovokostrová bolesť na hrudníku, problémy s dýchaním.

 • Rany na kožy, porucha kože, suchá koža, intenzívne svrbenie kože, akné, vypadávanie vlasov, zápal kože spôsobený roztočmi, zmena zafarbenia kože, zhrubnutie kože, začervenanie, znížená citlivosť kože na bolesť alebo dotyk, zápal mastnej pokožky.

 • Vynechanie menštruácie, pohlavná dysfunkcia (porucha funkcie), erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie, výtok z prsníkov, zväčšenie prsníkov u mužov, znížená sexuálna túžba, nepravidelná menštruácia, výtok z pošvy.

 • Mdloby, porucha držania tela pri chôdzi, pomalosť, znížená chuť do jedla vedúca k podvýžive a strate telesnej hmotnosti, pocit znepokojenia a depresie, poruchy rovnováhy, alergia, opuch, poruchy reči, nachladnutie, neprirodzená koordinácia, nezvyčajná chuť.

 • Bolestivá precitlivenosť na svetlo, zvýšené prekrvenie očí, opuch očí, sucho v očiach, zvýšené slzenie.

 • Porucha dýchania, pľúcny výpotok, chrčanie v pľúcach, výpotok v dýchacích cestách, problémy s hovorením, problémy s prehĺtaním, hlienovitý kašeľ, hrubý/pískajúci zvuk pri dýchaní, ochorenie podobné chrípke, upchatie prínosových dutín .

 • Nereagovanie na podnety, strata vedomia, náhly opuch pier a očí s problémami s dýchaním, zvonenie v ušiach, opuch tváre.

 • Neschopnosť močiť alebo neúplné výprazdnenie močového mechúra.

 • Zvýšenie telesnej teploty.


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

 • neschopnosť dosiahnúť orgazmus, poruchy menštruácie

 • tvorba lupín

 • alergia na lieky, pocit chladu v rukách a nohách, opuch pier, zápal pier

 • glaukóm, znížená ostrosť videnia, chrastovitosť okraja očného viečka, prevrátenie očí

 • nedostatok emócií

 • zmeny vedomia so zvýšenou telesnou teplotou a svalovými zášklbmi, opuch celého tela, abstinenčné príznaky, zníženie telesnej teploty

 • zrýchlené plytké dýchanie, problémy s dýchaním počas spánku, chronický zápal stredného ucha

 • upchatie čriev

 • znížené prekrvenie mozgu

 • zníženie počtu bielych krviniek, neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý kontroluje množstvo moču

 • rozpad svalových tkanív a svalová bolesť (rabdomyolýza), pohybové poruchy

 • trasenie hlavy

 • kóma vyvolaná nekontrolovanou cukrovkou

 • zožltnutie kože a očí (žltačka)

 • zápal podžalúdkovej žľazy

 • nízka hladina cukru v krvi.


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • život ohrozujúce komplikácie vyvolané nekontrolovanou cukrovkou.


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov:

 • ťažké alergické reakcie spôsobujúce ťažkosti s dýchaním a šok

 • chýbanie granulocytov (typ bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať proti infekcii)

 • príjem nadmerného množstva tekutín


Dlhodobo pôsobiaci injekčný risperidón

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené v súvislosti s použitím dlhodobo pôsobiaceho injekčného risperidónu. Napriek tomu, že sa neliečite dlhodobo pôsobiacim injekčným risperidónom, ale sa u vás objaví niečo z nižšie uvedeného, informujte svojho lekára.


 • Infekcia čriev

 • Hnisavé ložisko pod kožou, pálenie, tŕpnutie alebo znecitlivenie kože, zápal kože

 • Depresia

 • Kŕče

 • Žmurkanie

 • Pocit točenia alebo kolísania

 • Pomalý pulz srdca, vysoký krvný tlak

 • Bolesť zuba, kŕče jazyka

 • Bolesť zadku

 • Zníženie hmotnosti.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Všeobecne platí, že vedľajšie účinky u detí sú podobné ako u dospelých. Nasledujúce vedľajšie účinky boli častejšie hlásené u detí a dospievajúcich (5-17 rokov) ako u dospelých: ospalosť alebo zníženie pozornosti, vyčerpanie (únava), bolesť hlavy, zvýšená chuť do jedla, vracanie, príznaky prechladnutia, upchatie nosa, bolesť brucha, závraty, kašeľ, horúčka, tremor (tras), hnačka a inkontinencia (strata kontroly) moču.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať RISPOLUX


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, fólii, fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rispolux obsahuje


Liečivo je risperidón.

Rispolux 1 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg risperidónu.

Rispolux 2 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg risperidónu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), hydrolyzát kukuričného škrobu, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E470b).

Filmová vrstva:

Rispolux1 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktózy.

Rispolux2 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktózy, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Rispolux a obsah balenia


Rispolux 1 mg sú biele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou, na jednej strane s označením „1“.

Rispolux 2 mg sú žltooranžové podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou, na jednej strane s označením „2“.


Veľkosť balenia:

PVC/COC/PVDC/ALU blister: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 a 250 filmom obalených tabliet

HDPE fľaša s polypropylénovým viečkom s vysúšadlom: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 250

filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

D-70839 Gerlingen

Nemecko


Lek S.A

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko


Lek S.A

ul. Domaniewska 50C

02-672 Varšava

Poľsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Risperidon Sandoz 1 mg – Filmtabletten

Risperidon Sandoz 2 mg – Filmtabletten

Risperidon Sandoz 3 mg – Filmtabletten

Risperidon Sandoz 4 mg – Filmtabletten

Česká republika: Rispolux 1 mg potahované tablety

Rispolux 2 mg potahované tablety

Rispolux 3 mg potahované tablety

Rispolux 4 mg potahované tablety

Maďarsko: Rispolux

Holandsko: Risperidon Sandoz 1

Risperidon Sandoz 2

Risperidon Sandoz 3

Risperidon Sandoz 4

Poľsko: Rispolux 1 mg tabletki Powlekane

Rispolux 2 mg tabletki Powlekane

Rispolux 3 mg tabletki Powlekane

Rispolux 4 mg tabletki Powlekane

Potugalsko: Risperidona Sandoz 1 mg Comprimidos

Risperidona Sandoz 2 mg Comprimidos

Risperidona Sandoz 3 mg Comprimidos

Slovenská republika Rispolux 1 mg

Rispolux 2 mg

Slovinsko: Rispolux 1 mg filmskko obložene tablete

Rispolux 2 mg filmskko obložene tablete

Rispolux 3 mg filmskko obložene tablete

Rispolux 4 mg filmskko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

11RISPOLUX 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02660

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rispolux 1 mg

Rispolux 2 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rispolux 1 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg risperidónu.

Rispolux 2 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg risperidónu.


Pomocné látky :

Rispolux 1 mg: Každá tableta obsahuje 51,25 mg laktózy (vo forme monohydrátu laktózy).

Rispolux 2 mg: Každá tableta obsahuje 101,45 mg laktózy (vo forme monohydrátu laktózy).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Rispolux 1 mg: biele, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou, na jednej strane s označením „1“

Rispolux 2 mg: žltooranžové, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou, na jednej

strane s označením „2“


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rispolux je indikovaný na liečbu schizofrénie.


Rispolux je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód spojených s bipolárnymi poruchami.


Rispolux je indikovaný na krátkodobú liečbu (trvajúcu do 6 týždňov) perzistentnej agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou Alzheimerovou demenciou, ktorí neodpovedajú na žiadnu farmakologickú liečbu a u ktorých je riziko, že poškodia seba alebo iných.


Rispolux je indikovaný na krátkodobú symptomatickú liečbu (trvajúcu do 6 týždňov) perzistentnej agresivity pri poruchách správania u detí od 5 rokov a dospievajúcich s podpriemernou úrovňou intelektuálnych funkcií alebo s mentálnou retardáciou diagnostikovanou podľa kritérií DSM-IV, u ktorých závažnosť agresivity alebo iného disruptívneho správania vyžaduje farmakologickú liečbu. Farmakologická liečba má byť integrálnou súčasťou komplexnejšieho liečebného programu, zahŕňajúceho psychosociálnu a edukačnú intervenciu. Odporúča sa, aby risperidón predpisoval špecialista v oblasti detskej neurológie a psychiatrie detí a dospievajúcich alebo lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou porúch správania u detí a dospievajúcich.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Schizofrénia


Dospelí

Rispolux sa môže podávať jeden alebo dvakrát denne.

Terapia sa má začať dávkou 2 mg risperidónu denne. Na druhý deň sa môže dávka zvýšiť na 4 mg. Potom môže dávka ostať nezmenená alebo, ak je to potrebné, ďalej sa titruje. Zvyčajná optimálna denná dávka je 4-6 mg. U niektorých pacientov môže byť vhodná pomalšia titračná fáza a nižšia úvodná a udržiavacia dávka. Pri dávkach nad 10 mg/deň sa nepreukázala vyššia účinnosť ako pri nižších dávkach a tieto vyššie dávky môžu spôsobiť zvýšenú incidenciu extrapyramídových symptómov. Bezpečnosť dávok nad 16 mg/deň sa nehodnotila a preto sa neodporúčajú.


Starší ľudia

Odporúča sa úvodná dávka0,5 mg* dvakrát denne. Túto dávku je možné individuálne upravovať a to dávkovacím režimom po 0,5 mg* dvakrát denne až na dávky 1-2 mg dvakrát denne.

* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnuť Rispoluxom,sú k dispozícii iné lieky obsahujúce risperidón.


Pediatrická populácia

Rispolux sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov so schizofréniou z dôvodu nedostatku údajov o účinnosti v tejto skupine pacientov.


Manické epizódy pri bipolárnej afektívnej poruche


Dospelí

Rispolux sa má podávať raz denne s úvodnou dávkou 2 mg risperidónu. Ak je to potrebné, dávkovanie sa má upraviť v intervaloch nie kratších ako 24 hodín zvýšením dávky o 1 mg denne. Rispolux sa môže podávať vo flexibilných dávkach v rozpätí 1 - 6 mg denne za účelom optimalizácie stupňa účinnosti a tolerancie u jednotlivých pacientov. U pacientov s manickými epizódami sa denné dávky nad 6 mg risperidónu nehodnotili.

Tak ako pri všetkých symptomatických liečbach, dlhodobé užívanie Rispoluxu sa musí neustále prehodnocovať.


Starší ľudia

Odporúča sa úvodná dávka0,5 mg* dvakrát denne. Túto dávku je možné individuálne upravovať a to dávkovacím režimom po 0,5 mg* dvakrát denne až na dávky 1 - 2 mg dvakrát denne. Keďže klinické skúsenosti u starších pacientov sú obmedzené, je potrebné byť opatrný.

* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnuť Rispoluxom,sú k dispozícii iné lieky obsahujúce risperidón.


Pediatrická populácia

Rispolux sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov so schizofréniou z dôvodu nedostatku údajov o účinnosti u tejto skupiny pacientov.


Perzistentná agresivita u pacientov so stredne závažnou až závažnou Alzheimerovou demenciou.


Odporúča sa úvodná dávka 0,25 mg* dvakrát denne. Toto dávkovanie sa môže upraviť zvýšeniami dávky o 0,25 mg* dvakrát denne podľa individuálnej potreby pacienta, nie však častejšie ako každý druhý deň. U väčšiny pacientov je optimálna dávka 0,5 mg* dvakrát denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky až 1 mg dvakrát denne.

U pacientov s perzistentnou agresivitou u Alzheimerovej demencie sa Rispolux nemá používať dlhšie ako 6 týždňov. Počas liečby je potrebné pacienta často a pravidelne kontrolovať a pokračovanie liečby prehodnocovať.

* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnuť Rispoluxom,sú k dispozícii iné lieky obsahujúce risperidón.

Poruchy správania


Pediatrická populácia: Deti a dospievajúci od 5 do 18 rokov

U jedincov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,5 mg* raz denne. Toto dávkovanie sa môže upraviť zvýšeniami dávky o 0,5 mg* raz denne podľa individuálnej potreby pacienta, nie však častejšie ako každý druhý deň. U väčšiny pacientov je optimálna dávka 1 mg* raz denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky 0,5 mg dvakrát denne zatiaľ čo iní 1,5 mg raz denne. U jedincov s telesnou hmotnosťou < 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,25 mg* raz denne. Toto dávkovanie sa môže upraviť zvýšeniami dávky o 0,25 mg* raz denne podľa individuálnej potreby pacienta, nie však častejšie ako každý druhý deň. U väčšiny pacientov je optimálna dávka 0,5 mg* raz denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky 0,25 mg dvakrát denne, zatiaľ čo iní 0,75 mg* raz denne.

* pre dávky, ktoré sa nedajú dosiahnuť Rispoluxom,sú k dispozícii iné lieky obsahujúce risperidón.

Tak ako pri všetkých symptomatických liečbach, dlhodobé užívanie Rispoluxu sa musí neustále prehodnocovať.

Rispolux sa neodporúča u detí mladších ako 5 rokov z dôvodu chýbania skúseností o podávaní risperidónu deťom mladším ako 5 rokov trpiacim týmto ochorením.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene


Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú nižšiu schopnosť eliminovať aktívnu antipsychotickú

frakciu ako dospelí s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú vyššiu

plazmatickú koncentráciu voľnej frakcie risperidónu.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene, bez ohľadu na indikáciu, úvodná a udržiavacia

dávka má byť polovičná a titrácia dávky má byť pomalšia.

U týchto skupín pacientov sa má Rispolux používať opatrne.


Spôsob podávania:


Rispolux je určený na perorálne použitie. Potrava nemá vplyv na absorpciu Rispoluxu.

Pri ukončovaní liečby sa odporúča postupné vysadzovanie lieku. Po náhlom vysadení lieku boli veľmi zriedkavo hlásené akútne abstinenčné symptómy, vrátane nauzey, vracania, potenia a nespavosti (pozri časť 4.8). Môže sa tiež vyskytnúť recidíva psychotických symptómov a boli hlásené aj poruchy mimovoľných pohybov (ako je akatízia, dystónia a dyskinéza).


Prechod z iného antipsychotika

Na začiatku terapie risperidónom sa odporúča ukončiť predchádzajúcu liečbu postupne, ak je to klinicky potrebné. V prípade potreby, pri prechode z depotnej formy antipsychotika na risperidón sa odporúča začať terapiu risperidónom v čase plánovanej nasledovnej injekčnej dávky. Potreba pokračovania existujúcej liečby antiparkinsonikami sa má pravidelne prehodnocovať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v časti 6.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Starší ľudia s demenciou


Zvýšená mortalita u starších ľudí s demenciou

V meta-analýze 17 kontrolovaných štúdií atypických antipsychotík, vrátane risperidónu, bola u starších ľudí s demenciou, liečených atypickými antipsychotikami, zvýšená mortalita v porovnaní s placebom.V placebom kontrolovaných štúdiách s risperidónom podávaným perorálne u tejto populácie, bola mortalita 4,0 % u pacientov liečených risperidónom v porovnaní s 3,1 % u pacientov, ktorí dostávali placebo. Pomer pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bol 1,21 (0,7, 2,1). Priemerný vek pacientov, ktorí zomreli bol 86 rokov (v rozsahu 67 – 100). Údaje z dvoch veľkých pozorovacích štúdií preukázali, že starší ľudia s demenciou, ktorí sú liečení klasickými antipsychotikami, podstupujú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s neliečenými. Na určenie presného odhadu stupňa závažnosti rizika nie sú dostatočné údaje a príčina zvýšeného rizika nie je známa. Nie je jasné, či zvýšenie mortality, zistené v pozorovacích štúdiach, súvisí viac s liečbou antipsychotikami, alebo s niektorými charakteristikami pacientov.


Súbežné užívanie s furosemidom

V placebom kontrolovaných štúdiách s risperidónom u starších ľudí s demenciou bola súbežná liečba risperidónom a furosemidom spojená s vyššou mortalitou (7,3 %; priemerný vek 89 rokov, v rozsahu 75-97 rokov) v porovnaní s liečbou samotným risperidónom (3,1 %; priemerný vek 84 rokov, v rozsahu 70-96 rokov) alebo samotným furosemidom (4,1 %; priemerný vek 80 rokov, v rozsahu 67-90). Zvýšená mortalita u pacientov liečených súbežne furosemidom a risperidónom bola pozorovaná v dvoch zo štyroch klinických štúdií. Pri súbežnom užívaní risperidónu s inými diuretikami (najmä nízkymi dávkami tiazidových diuretík) sa podobné zistenia nepotvrdili.

Nezistili sa žiadne patofyziologické mechanizmy, ktoré by jasne vysvetľovali tento nález, a nepozoroval sa žiadny zodpovedajúci mechanizmus vedúci k úmrtiu. Aj napriek tomu je potrebná opatrnosť a pred rozhodnutím, či danú kombináciu použiť, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu.

U pacientov liečených inými diuretikami v kombinácii s risperidónom sa mortalita nezvýšila. Bez ohľadu na liečbu, dehydratácia bola celkovým rizikovým faktorom mortality, preto u starších ľudí s demenciou je potrebné jej predísť.


Cerebrovaskulárne nežiaduce účinky (CVAE)


V randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách sa u pacientov s demenciou pozorovalo približne 3-násobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami. Spoločné údaje zo šiestich placebom kontrolovaných štúdií s risperidónom prevažne u starších ľudí (> 65 rokov) s demenciou ukázali, že CVAE (závažné a nezávažné, kombinované) sa vyskytli u 3,3 % (33/1009) pacientov liečených risperidónom a u 1,2 % (8/712) pacientov užívajúcich placebo. Pomer pravdepodobnosti (95 % presný interval spoľahlivosti) bol 2,96 (1,34; 7,50). Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Nie je možné vylúčiť zvýšené riziko u iných antipsychotík alebo u iných skupín pacientov.

Rispolux sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik mozgovej príhody.

Riziko CVAE bolo významne vyššie u pacientov so zmiešaným alebo vaskulárnym typom demencie v porovnaní s Alzheimerovou demenciou. Z tohto dôvodu, pacienti s iným typom demencie ako je Alzheimerova demencia nemajú byť liečení risperidónom.

Lekárom sa odporúča vyhodnotiť pomer rizika a prínosu použitia Rispoluxu u starších ľudí s demenciou, pričom je potrebné vziať do úvahy rizikové predpoklady pre vznik cerebrovaskulárnej príhody u jednotlivých pacientov. Pacienti/opatrovatelia musia byť upozornení na potrebu okamžitého hlásenia prejavov a príznakov potenciálnej CVAE ako je náhla únava alebo znecitlivenie tváre, rúk alebo nôh a problémy s rečou alebo videním. Bezodkladne je potrebné zvážiť všetky možnosti liečby, vrátane prerušenia liečby risperidónom.

Rispolux sa má používať len krátkodobo na liečbu perzistentnej agresivity u pacientov so stredne závažnou až závažnou Azheimerovou demenciou ako doplnok ku nefarmakologickej liečbe, ktorá má obmedzenú alebo žiadnu účinnosť a pri potenciálnom riziku poškodzovania seba alebo iných.

Pacientov je potrebné pravidelne kontrolovať a potrebu ďalšej liečby prehodnocovať.


Ortostatická hypotenzia


Vzhľadom na inhibičnú aktivitu risperidónu na alfa-receptoroch môže nastať (ortostatická) hypotenzia, najmä v úvodnom období titrovania dávky. Klinicky významná hypotenzia sa pozorovala po uvedení lieku na trh pri súbežnom použití risperidónu a antihypertenzív. Rispolux sa má podávať s opatrnosťou pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením (napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému, dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie) a dávka sa má postupne titrovať podľa odporúčania (pozri časť 4.2). Ak nastane hypotenzia, treba zvážiť zníženie dávky.


Tardívna dyskinéza/Extrapyramídové symptómy (TD/EPS)


Lieky s vlastnosťami antagonistov dopamínových receptorov spôsobujú vznik tardívnych dyskinéz charakterizovaných rytmickými mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre.

Výskyt extrapyramídových symptómov je rizikovým faktorom pre rozvoj tardívnych dyskinéz. Pokiaľ sa objavia známky a symptómy tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť prerušenie podávania všetkých liekov s antipsychotickým účinkom.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)


Pri liečbe antipsychotikami bol zaznamenaný neuroleptický malígny syndróm charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou, poruchami vedomia a zvýšenými hladinami kreatínfosfokinázy. Ďalšími symptómami môže byť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. Ak sa tieto symptómy vyskytnú, treba ukončiť podávanie všetkých liekov s antipsychotickým účinkom vrátane Rispoluxu.


Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami


Pri predpisovaní antipsychotík, vrátane Rispoluxu, u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo s demenciou s Lewyho telieskami (DLB) musí lekár posúdiť pomer rizika a prínosu liečby. Risperidón môže zhoršiť Parkinsonovu chorobu. U oboch skupín pacientov môže byť zvýšené riziko neuroleptického malígneho syndrómu alebo zvýšená citlivosť na antipsychotickú liečbu; takíto pacienti boli vylúčení z klinického skúšania. Táto zvýšená citlivosť sa môže prejavovať zmätenosťou, otupenosťou, posturálnou nestabilitou s vysokým výskytom pádov a taktiež aj extrapyramídovými symptómami.


Hyperglykémia a diabetes mellitus


Počas liečby risperidónom sa vyskytli hyperglykémia, diabetes mellitus a exacerbácia latentného diabetu. V niektorých prípadoch bolo hlásené predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo môže byť predispozičný faktor. Veľmi zriedkavo bola hlásená súvislosť s ketoacidózou a zriedkavo s diabetickou kómou. Odporúča sa vhodné klinické monitorovanie v súlade so zaužívanými smernicami pre antipsychotickú liečbu. U pacientov liečených akýmkoľvek atypickým antipsychotikom, vrátane risperidónu, je treba sledovať symptómy hyperglykémie (ako polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetes mellitus majú byť pravidelne monitorovaní pre prípadné zhoršenie regulácie glukózy.


Zvýšenie telesnej hmotnosti

Pri užívaní risperidónu bolo hlásené významné zvýšenie telesnej hmotnosti. Hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Hyperprolaktinémia

Štúdie tkanivových kultúr naznačujú, že rast buniek v tumoroch prsníka u ľudí môže byť stimulovaný prolaktínom.

Aj napriek tomu, že v klinických a epidemiologických štúdiách nebola potvrdená jasná spojitosť s podávaním antipsychotík, u pacientov s relevantnou anamnézou je potrebná opatrnosť.

Rispolux sa má používať s opatrnosťou u pacientov s latentnou hyperprolaktinémiou a u pacientov s možnými prolaktín-dependentnými tumormi.


Predĺženie QT intervalu


Po uvedení lieku na trh bolo veľmi zriedkavo hlásené predĺženie QT intervalu. Tak ako pri iných antipsychotikách, opatrnosť je potrebná pri predpisovaní risperidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením, rodinnou anamnézou predĺženia QT intervalu, bradykardiou alebo poruchami elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia) z dôvodu rizika arytmogénnych účinkov a pri súbežnom podávaní s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.


Záchvaty


Rispolux sa má používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou záchvatov alebo iných stavov, ktoré potenciálne znižujú prah záchvatu.


Priapizmus


Vzhľadom na blokádu alfa-adrenergných receptorov, sa môže pri liečbe Rispoluxom vyskytnúť priapizmus.


Regulácia telesnej teploty


Antipsychotiká spôsobujú narušenie schopnosti znižovať telesnú teplotu. Pri predpisovaní Rispoluxu pacientom so stavmi, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu telesnej teploty, napr. namáhavé cvičenie, vystavenie sa vysokým teplotám, súbežná liečba s anticholinergikami, dehydratácia, sa odporúča primeraná starostlivosť.


Venózny tromboembolizmus


Pri antipsychotikách boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Vzhľadom na to, že u pacientov liečených antipsychotikami sa často vyskytujú rizikové faktory pre VTE, všetky rizikové faktory sa musia identifikovať pred a počas liečby Rispoluxom a vykonať preventívne opatrenia.


Pediatrická populácia


Pred predpísaním risperidónu dieťaťu alebo dospievajúcemu s poruchami správania je potrebné u pacienta komplexne vyšetriť fyzické a sociálne príčiny agresívneho správania ako je bolesť alebo nevhodné životné prostredie.

Sedatívny účinok risperidónu sa má starostlivo monitorovať u tejto skupiny pacientov z dôvodu možného ovplyvnenia schopnosti učiť sa. Zmena času podávania risperidónu by mohla zlepšiť dopad sedácie na pozornosť u detí a dospievajúcich.

Risperidón bol spojený s miernym nárastom telesnej hmotnosti a BMI. Odporúča sa odváženie telesnej hmotnosti pred začiatkom liečby a pravidelné sledovanie telesnej hmotnosti. Zmeny výšky v dlhodobých otvorených rozsiahlych štúdiách boli vzhľadom k veku v norme. Účinok dlhodobej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie a výšku sa adekvátne neštudoval. Z dôvodu potenciálnych účinkov dlhotrvajúcej hyperprolaktinémie na rast a sexuálne dospievanie u detí a dospievajúcich, je potrebné zvážiť pravidelné klinické hodnotenie endokrinologického stavu, vrátane meraní výšky, hmotnosti, sexuálneho dospievania, sledovanie menštruačného cyklu a ďalších možných účinkov spojených s prolaktínom.

Počas liečby risperidónom sa má vykonávať aj pravidelné hodnotenie extrapyramídových symptómov a iných pohybových porúch.

Odporúčania na spôsob podávania u detí a dospievajúcich pozri v časti 4.2.


Pomocné látky


Filmom obalené tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tak ako pri iných antipsychotikách, opatrnosť sa odporúča pri predpisovaní risperidónu s liekmi, o ktorých je známe, že predĺžujú QT interval, napr. antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, dyzopyramid, prokaínamid), antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol), tricyklické antidepresíva (t.j. amitriptylín), tetracyklické antidepresíva (t.j. maprotilín), niektoré antihistaminiká, ostatné antipsychotiká, niektoré antimaláriká (t.j. chinín a meflochín) a lieky spôsobujúce nerovnováhu elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), bradykardiu alebo tie, ktoré inhibujú hepatálny metabolizmus risperidónu. Tento zoznam je indikatívny a nie je kompletný.


Potenciál Rispoluxu ovplyvňovať iné lieky


Rispolux sa má s opatrnosťou používať v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi látkami vrátane alkoholu, opiátov, antihistaminík a benzodiazepínov z dôvodu zvýšeného rizika sedácie.

Rispolux môže antagonizovať účinok levodopy a iných agonistov dopamínu. Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, najmä v konečnom štádiu Parkinsonovej choroby, má sa predpísať najnižšia účinná dávka každého z nich.

Pri súbežnom používaní risperidónu a antihypertenzív bola po uvedení lieku na trh pozorovaná klinicky významná hypotenzia.

Rispolux nepreukázal klinicky relevantný účinok na farmakokinetiku lítia, valproátu, digoxínu alebo topiramátu.


Potenciál iných liekov ovplyvňovať Rispolux


Preukázalo sa, že karbamazepín znižuje plazmatickú koncentráciu aktívnej antipsychotickej frakcie risperidónu. Podobné účinky sa môžu pozorovať pri napr. rifampicíne, fenytoíne a fenobarbitále, ktoré tiež indukujú hepatálny enzým CYP 3A4 ako aj P-glykoproteín. Pri začatí alebo ukončovaní liečby karbamazepínom alebo inými induktormi enzýmu CYP 3A4/P-glykoproteínu (P-gp) lekár musí prehodnotiť dávkovanie Rispoluxu.

Fluoxetín a paroxetín, inhibítory CYP 2D6, zvyšujú plazmatickú koncentráciu risperidónu, ale menej ako koncentráciu aktívnej antipsychotickej frakcie. Predpokladá sa, že ostatné inhibítory CYP 2D6, ako je chinidín, môžu ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu risperidónu podobným spôsobom. Pri začatí alebo ukončovaní súbežnej liečby fluoxetínom alebo paroxetínom, lekár musí prehodnotiť dávkovanie Rispoluxu.

Verapamil, inhibítor CYP 3A4 a P-gp, zvyšuje plazmatickú koncentráciu risperidónu. Galantamín a donepezil nepreukázali klinicky relevantný vplyv na farmakokinetiku risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie.

Fenotiazíny, tricyklické antidepresíva a niektoré beta-blokátory môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu risperidónu, ale nie koncentráciu aktívnej antipsychotickej frakcie. Amitriptylín neovplyvňuje farmakokinetiku risperidónu alebo aktívnej antipsychotickej frakcie.

Cimetidín a ranitidín zvyšujú biologickú dostupnosť risperidónu, ale len obmedzene biologickú dostupnosť aktívnej antipsychotickej frakcie. Erytromycín, inhibítor CYP 3A4, nemení farmakokinetiku risperidónu ani aktívnej antipsychotickej frakcie.

Kombinované použitie psychostimulancií (napr. metylfenidátu) s Rispoluxom u detí a dospievajúcich nemá vplyv na farmakokinetiku a účinnosť Rispoluxu.

Zvýšenie mortality u starších ľudí s demenciou, ktorí súbežne užívajú furosemid, pozri v časti 4.4.

Súbežné používanie perorálneho Rispoluxu s paliperidónom sa neodporúča, pretože paliperidón je aktívny metabolit risperidónu a ich kombinácia môže viesť k aditívnej expozícii aktívnou antipsychotickou frakciou.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa vykonali iba na dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití risperidónu u gravidných žien. Risperidón nemal teratogénne účinky v štúdiách na zvieratách, avšak boli pozorované iné typy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane risperidónu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. Z toho vyplýva, že novorodencov je potrebné starostlivo sledovať. Risperidón sa nemá použiť počas gravidity, len ak je to nevyhnutné. V prípade potreby ukončenia liečby počas gravidity, vysadenie lieku nesmie byť náhle.


Dojčenie


V štúdiách na zvieratách sa risperidón a 9-hydroxy-risperidón vylučovali do mlieka. Potvrdilo sa, že risperidón a 9-hydroxy-risperidón sa v malom množstve vylučujú do materského mlieka aj u ľudí. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o nežiaducich reakciách na dojčené deti. Z tohto dôvodu je potrebné zvážiť výhody dojčenia voči potenciálnym rizikám pre dieťa.


Fertilita

Rovnako ako u iných liekov, ktoré antagonizujú dopamínové D2 receptory, aj risperidón zvyšuje hladiny prolaktínu. Hyperprolaktinémia môže potlačiť GnRH hypotalamu, čo vedie k zníženiu sekrécie gonadotropínu hypofázou. Môže to postupne inhibovať reprodukčné funkcie narušením gonadálnej steroidogenézy u pacientov oboch pohlaví.

Neboli zistené žiadne významné účinky pozorované v predklinických štúdiách.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Risperidón má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje z dôvodu potenciálnych účinkov na nervový systém a schopnosť videnia (pozri časť 4.8). Pacientom preto treba odporučiť, aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, kým nie je známa ich individuálna reakcia na risperidón.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami na liek (ADR) (incidencia ≥10 %) sú: parkinsonizmus, bolesť hlavy a nespavosť.

Nižšie sú uvedené všetky ADR, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh za použitia nasledujúcich termínov a frekvencií: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100,<1/10), menej časté (>1/1 000, <1/100), zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce reakcie na liek (ADR) podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

ADR

Infekcie a nákazy

Časté

pneumónia, chrípka, bronchitída, infekcie horných dýchacích ciest, infekcie močového ústrojenstva

Menej časté

sinusitída, vírusová infekcia, ušná infekcia, tonzilitída, celulitída, otitis media, očná infekcia, lokalizovaná infekcia, akarodermatitída, infekcie dýchacích ciest, cystitída, onychomykóza

Zriedkavé

chronická otitis media

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

neutropénia, anémia, trombocytopénia

Zriedkavé

granulocytopénia

Neznáme

agranulocytóza

Poruchy imunitného systému

Menej časté

precitlivenosť

Zriedkavé

lieková precitlivenosť

Neznáme

anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

zvýšená chuť do jedla, znížená chuť do jedla

Menej časté

diabetes mellitusc, anorexia, polydipsia, hyperglykémia, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina triglyceridov v krvi

Zriedkavé

hypoglykémia

Veľmi zriedkavé

diabetická ketoacidóza

Neznáme

intoxikácia vodou

Psychické poruchy

Veľmi časté

insomnia

Časté

úzkosť, agitovanosť, poruchy spánku

Menej časté

stavy zmätenosti, mánia, znížené libido, apatia, nervozita

Zriedkavé

anorgazmia, emočná otupenosť

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

parkinsonizmusb, bolesť hlavy

Časté

akatíziab, závrat, tremorb, dystóniab, ospalosť, sedácia, letargia, dyskinézab

Menej časté

nereagovanie na stimuly, strata vedomia, synkopa, znížené vedomie, cerebrovaskulárna príhoda, prechodný ischemický záchvat, dysartria, poruchy pozornosti, nadmerná spavosť, závrat pri vstaní, poruchy rovnováhy, tardívna dyskinéza, poruchy reči, abnormálna koordinácia, hypoestézia, dysgeúzia

Zriedkavé

neuroleptický malígny syndróm, diabetická kóma, cerebrovaskulárna porucha, cerebrálna ischémia, poruchy pohyblivosti, titubácia hlavy

Poruchy oka

Časté

rozmazané videnie

Menej časté

konjunktivitída, očná hyperémia, výtok z oka, opuch oka, suché oko, nadmerné slzenie, fotofóbia

Zriedkavé

zhoršená ostrosť videnia, prevrátenie očí, glaukóm

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

bolesť ucha, tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

tachykardia

Menej časté

atrioventrikulárna blokáda, blokáda ramienka, atriálna fibrilácia, sínusová bradykardia, palpitácie

Poruchy ciev

Menej časté

hypotenzia, ortostatická hypotenzia, sčervenanie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

dyspnoe, epistaxa, kašeľ, nosová kongescia, faryngolaryngeálna bolesť

Menej časté

dýchavičnosť, aspiračná pneumónia, pľúcna kongescia, respiračné poruchy, šelest, kongescia respiračného traktu, dysfónia

Zriedkavé

syndróm spánkového apnoe, hyperventilácia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, hnačka, zápcha, nauzea, abdominálna bolesť, dyspepsia, sucho v ústach, žalúdočné problémy

Menej časté

dysfágia, gastritída, inkontinencia stolice, fekalóm

Zriedkavé

intestinálna obštrukcia, pankreatitída, opuch pier, cheilitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

vyrážka, erytém

Menej časté

angioedém, kožné lézie, poruchy kože, pruritus, akné, zmena zafarbenia kože, alopécia, seboroická dermatitída, suchá koža, hyperkeratóza

Zriedkavé

tvorba lupín

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

artralgia, bolesť chrbta, bolesť končatín

Menej časté

svalová slabosť, myalgia, bolesť krku, opuch kĺbov, abnormálne držanie tela, stuhnutie kĺbov, kostrovo-svalová bolesť hrudníka

Zriedkavé

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

enuréza

Menej časté

zadržiavanie moču, dyzúria, inkontinencia moča, polakizúria

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

amenorea, sexuálna dysfunkcia, erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie, galaktorea, gynekomastia, poruchy menštruačného cyklu, vaginálny výtok

Neznáme

priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

pyrexia, únava, periférny edém, asténia, bolesť na hrudníku

Menej časté

edém tváre, poruchy chôdze, abnormálne pocity, pomalosť, ochorenie podobné chrípke, smäd, problémy s dýchaním, prechladnutie

Zriedkavé

generalizovaný edém, hypotermia, abstinečný syndróm, pocit chladu v periférnych oblastiach

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšené hladiny prolaktínu v krvia, zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté

predĺženie QT na EKG, abnormality na EKG, zvýšené hladiny transamináz, zníženie počtu leukocytov, zvýšenie telesnej teploty, zvýšenie počtu eozinofilov, zníženie hladiny hemoglobínu, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy v krvi

Zriedkavé

zníženie telesnej teploty

 1. Hyperprolaktinémia môže v niektorých prípadoch viesť ku gynekomastii, poruchám menštruačného cyklu, amenoree, galaktoree.

 2. Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy: parkinsonizmus (hypersekrécia slín, muskuloskeletálna stuhnutosť, parkinsonizmus, slintanie, „cogwheel“ rigidita, bradykinéza, hypokinéza, maskovitý výraz tváre, napätie svalov, akinéza, rigidita šije, svalová rigidita, parkinsonová chôdza a abnormálny glabelárny reflex), akatízia (akatízia, nepokoj, hyperkinéza a syndróm nepokojných nôh), tremor, dyskinéza (dyskinéza, trhavý pohyb svalov, choreoatetóza, atetóza a myoklonus), dystónia. Dystónia zahŕňa dystóniu, svalové kŕče, hypertóniu, tortikolis, mimovoľné svalové kontrakcie, svalové kontrakcie, blefarospazmus, okulogyrácia, paralýza jazyka, spazmy tváre, laryngospazmus, myotónia, opistotonus, orofaryngeálny spazmus, pleurotonus, spazmy jazyka a trizmus. Tremor zahŕňa tremor a parkinsonový tremor v kľude. Je potrebné si všimnúť, že široké spektrum zahrnutých symptómov nemusí byť nevyhnutne extrapyramídového pôvodu.

 3. V placebom kontrolovaných štúdiách bol diabetes mellitus hlásený u 0,18 % subjektov liečených risperidónom v porovnaní s 0,11 % subjektov v skupine s placebom. Celková incidencia zo všetkých klinických štúdií bola 0,43 % u všetkých subjektov liečených risperidónom.


Nasleduje zoznam ďalších ADR súvisiacich s risperidónom, ktoré boli identifikované ako ADR počas klinických štúdií skúmajúcich injekčnú formu risperidónu s predĺženým účinkom, ale neboli určené ako ADR v klinických štúdiách s perorálnym risperidónom. Táto tabuľka nezahŕňa špecifické ADR súvisiace s liekovou formou alebo injekčnou cestou podania risperidónu.


Ďaľšie nežiaduce reakcie na liek zaznamenané pri dlhodobopôsobiacom injekčnom risperidóne, ale nie pri perorálnom risperidóne podľa triedy orgánových systémov

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDra

ADR

Infekcie a nákazy

infekcia dolných dýchacích ciest, infekcia, gastroenteritída, subkutánny absces

Psychické poruchy

depresia

Poruchy nervového systému

parestézie, kŕčovitý záchvat

Poruchy oka

blefarospazmus

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia

Poruchy ciev

hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť zubov, kŕč jazyka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

ekzém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť zadku

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

pokles hmotnosti, zvýšenie GMT, zvýšená hladina hepatických enzýmov

Úrazy a otravy

pád


Účinky triedy

Tak ako pri iných antipsychotikách, po uvedení risperidónu na trh, boli hlásené veľmi zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu. Iné účinky na srdce týkajúce sa celej triedy antipsychotík, ktoré predĺžujú QT interval sú ventrikulárna arytmia, ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna tachykardia, náhla smrť, infarkt myokardu a torsades de pointes. Pri antipsychotikách boli zaznamenané prípady venózneho tromboembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl – frekvencia nie je známa.


Zvýšenie telesnej hmotnosti

Porovnanie u pacientov so schizofréniou liečených risperidónom alebo placebom s kritériom nárastu telesnej hmotnosti ≥ 7 % telesnej hmotnosti v 6-8 týždňov trvajúcom, placebom kontrolovanom skúšaní preukázalo štatisticky významne vyššiu incidenciu zvýšenia telesnej hmotnosti pri risperidóne (18 %) ako pri placebe (9 %). V placebom kontrolovanej 3-týždňovej štúdií u dospelých pacientov s akútnou mániou, incidencia nárastu hmotnosti ≥ 7% ako koncový ukazovateľ bola porovnávaná v skupine s risperidónom (2,5 %) a placebom (2,4 %) a bola mierne vyššia v kontrolnej skupine s liečivom (3,5 %).

V populácii detí a dospievajúcich s poruchami správania v dlhodobej štúdii sa telesná hmotnosť zvýšila v priemere o 7,3 kg po 12 mesiacoch liečby. Predpokladaný nárast hmotnosti u normálnych detí vo veku 5-12 rokov je 3-5 kg za rok. U dospievajúcich vo veku 12-16 rokov sa u dievčat zvýšila hmotnosť o 3-5 kg za rok a u chlapcov o 5 kg za rok.


Ďalšie informácie o osobitných skupinách pacientov


Nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené s vyššou incidenciou u starších ľudí s demenciou alebo u pediatrických pacientov ako u dospelej populácie sú uvedené nižšie:


Starší ľudia s demenciou

V klinických skúšaniach boli u starších ľudí s demenciou hlásené nežiaduce reakcie s nasledujúcou frekvenciou: prechodný ischemický záchvat (1,4 %) a cerebrovaskulárna príhoda (1,5 %). Okrem toho, boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie s frekvenciou ≥ 5 % u starších ľudí s demenciou a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou u iných skupín dospelých pacientov: infekcie močových ciest, periférny edém, letargia a kašeľ.


Pediatrická populácia

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že nežiaduce reakcie u detí sú podobné ako u dospelých. U pediatrických pacientov (5-17 rokov) boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie s frekvenciou ≥ 5 % a s minimálne dvojnásobnou frekvenciou pozorovanou v klinických skúšaniach u dospelých: somnolencia/sedácia, únava, bolesť hlavy, zvýšenie chuti do jedla, vracanie, infekcie horných ciest dýchacích, nazálna kongescia, abdominálna bolesť, závrat, kašeľ, pyrexia, tremor, hnačka a enuréza. Účinok dlhodobej liečby risperidónom na sexuálne dospievanie a rast sa dostatočne neskúmal (pozri časť 4.4 „Pediatrická populácia“).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Vo všeobecnosti, hlásené znaky a symptómy možno rozpoznať ako zosilnenie známych farmakologických účinkov risperidónu. Zahŕňajú: ospalosť a sedáciu, tachykardiu a hypotenziu, a extrapyramídové symptómy. Pri predávkovaní bolo hlásené predĺženie QT intervalu a konvulzie. Pri kombinovanom predávkovaní Rispoluxu a paroxetínu boli hlásené prípady torsade de pointes.

V prípade akútneho predávkovania je potrebné brať do úvahy aj možnosť spolupôsobenia iných liekov.


Manažment

Je potrebné spriechodniť dýchacie cesty a tento stav udržať a zabezpečiť adekvátnu oxygenáciu a ventiláciu. Ak bol liek užitý nie dlhšie ako pred 1 hodinou, je potrebné zvážiť vykonanie výplachu žalúdka (ak je pacient v bezvedomí, až po predchádzajúcej intubácii) a podanie aktívneho uhlia spolu s laxatívom. Je potrebné okamžite sledovať kardiovaskulárne hodnoty a EKG, aby bolo možné diagnostikovať prípadné arytmie. Na Rispolux neexistuje žiadne špecifické antidotum, preto je potrebné zaviesť primerané podporné opatrenia. Pri hypotenzii a kolapse krvného obehu sa majú použiť adekvátne postupy ako podanie i.v.infúzie a/alebo sympatomimetík. Ak sa objavia vážne extrapyramídové symptómy je potrebné podať anticholinergiká. Pacienta je potrebné dôsledne monitorovať a pokračovať až do úplného zotavenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antipsychotiká, ATC kód: N05AX08


Mechanizmus účinku

Risperidón je selektívny monoamínergný antagonista so špecifickými vlastnosťami. Vykazuje vysokú afinitu k sérotonínovým 5-HT2a dopamínovým D2receptorom.Viaže sa aj na alfa1-adrenoreceptory a s menšou afinitou na histamínové receptory H1a alfa2-adrenoreceptory. Risperidón nemá afinitu ku cholinergným receptorom.


Farmakodynamické účinky

Aj keď je risperidón silný antagonista D2receptorov, čiže sa predpokladá, že zlepšuje pozitívne symptómy schizofrénie, spôsobuje menšiu depresiu motorickej aktivity a znižuje indukciu katalepsie v porovnaní s klasickými antipsychotikami. Vyvážený centrálny sérotonínový a dopamínový antagonistický účinok môže znižovať riziko výskytu extrapyramídových nežiaducich účinkov a rozširovať terapeutickú účinnosť aj na negatívne a afektívne symptómy schizofrénie.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Schizofrénia

Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe schizofrénie bola preukázaná v štyroch štúdiách, trvajúcich 4-8 týždňov, na 2500 pacientoch, ktorí spĺňali kritéria pre schizofréniu podľa DSM-IV.

V 6-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní, v ktorom sa titrovala dávka až do 10 mg/deň podaná dvakrát denne sa preukázalo, že risperidón má lepšie celkové skóre BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) ako placebo. V 8-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní so štyrmi fixnými dávkami risperidónu (2, 6, 10 a 16 mg/deň, podané dvakrát denne), vo všetkých štyroch skupinách dosiahol risperidón lepšie celkové skóre PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). V 8-týždňovom skúšaní zameranom na porovnávanie piatich fixných dávok risperidónu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/deň podané dvakrát denne), dávky risperidónu 4, 8 a 16 mg/deň mali lepšie celkové skóre PANSS ako skupina s dávkou 1 mg. V 4-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní porovnávajúcom dve fixné dávky (4 a 8 mg/deň podané raz denne), obe skupiny risperidónu dosiahli lepšie skóre vo väčšine PANSS meraní, vrátane celkového PANSS a odpovedí (> 20 % redukcia v celkovom skóre PANSS) ako placebo. V dlhodobom skúšaní s dospelými ambulantnými pacientmi, ktorí prevažne spĺňali kritéria pre schizofréniu podľa DSM-IV a ktorých stav bolo klinicky stabilizovaný minimálne 4 týždne antipsychotikami, boli randomizovaní do skupiny s risperidónom v dávke 2-8 mg/deň alebo skupiny s haloperidolom na 1-2-ročné pozorovanie relapsu. U pacientov, ktorí dostávali risperidón, bol čas do relapsu dlhší ako u pacientov, ktorí dostávali haloperidol.


Manické epizódy bipolárnej afektívnej poruchy

Účinnosť monoterapie risperidónom v akútnej liečbe manických epizód spojených s bipolárnou afektívnou poruchou sa študovala v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách monoterapie u približne 820 pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou I, ktorí spĺňali kritériá podľa DSM-IV. V týchto troch štúdiách sa preukázalo, že risperidón v dávke 1-6 mg/deň (úvodná dávka 3 mg v dvoch štúdiách a 2 mg v jednej štúdií) bol významne lepší než placebo vo vopred stanovených primárnych koncových ukazovateľoch, t.j. zmena v celkovom skóre YMRS (Young Mania Rating Scale) v 3. týždni oproti východiskovej hodnote. Výsledky sekundárnej účinnosti boli vo všeobecnosti konzistentné s výsledkami primárnej účinnosti. Percento pacientov so znížením o ≥ 50% v celkovom skóre YMRS oproti východiskovej hodnote po troch týždňoch, bolo výrazne vyššie u risperidónu ako u placeba. Jedna z týchto troch štúdií zahrňovala rameno s haloperidolom a 9-týždňovú dvojito zaslepenú udržiavaciu fázu. Účinnosť sa udržala počas 9-týždňovej udržiavacej liečby. Zmeny v celkovom YMRS oproti východiskovým hodnotám potvrdili kontinuálne zlepšovanie a porovnateľné medzi risperidónom a haloperidolom v 12. týždni.

Účinnosť risperidónu ako stabilizátora nálady v liečbe akútnej mánie sa potvrdila v jednej z dvoch 3-týždňových dvojito zaslepených štúdií u približne 300 pacientov, ktorí spĺňali kritéria podľa DSM-IV pre bipolárnu afektívnu poruchu I. V jednej 3-týždňovej štúdii risperidón v dávke 1-6 mg/deň s úvodnou dávkou 2 mg/deň pridaný k lítiu alebo valproátu, dosiahol lepšie výsledky ako lítium alebo valproát samostatne vo vopred stanovených primárnych koncových ukazovateľoch, t.j. zmena v celkovom skóre YMRS v 3. týždni oproti východiskovej hodnote. V druhej 3-týždňovej štúdii, risperidón v dávke 1-6 mg/deň s úvodnou dávkou 2 mg/deň kombinovaný s lítiom, valproátom alebo karbamazepínom nedosiahol lepšie výsledky ako lítium, valproát alebo karbamazepín samostatne v redukcii celkového skóre YMRS. Možné vysvetlenie zlyhania tejto štúdie je indukcia klírensu risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu karbamazepínom, vedúca k subterapeutickým hladinám risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu.

V následnej analýze bola skupina s karbamazepínom vylúčená a risperidón v kombinácii s lítiom alebo valproátom dosiahol lepšie výsledky ako lítium alebo valproát samostatne v redukcii celkového skóre YMRS.


Perzistentná agresivita pri demencii

Účinnosť risperidónu v liečbe BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia), ktoré zahŕňajú poruchy správania, ako je agresivita, agitovanosť, psychóza, aktivita, a afektívna porucha, bola potvrdená v troch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u 1150 starších pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou. Jedna štúdia zahŕňala fixné dávky risperidónu 0,5, 1 a 2 mg/deň. Dve štúdie s flexibilnou dávkou zahŕňali skupiny s dávkou risperidónu v rozpätí

0,5 - 4 mg/deň resp. 0,5 - 2 mg/deň. Risperidón preukázal štatisticky významnejšiu a klinicky dôležitejšiu účinnosť v liečbe agresivity a menej významnú v liečbe agitovanosti a psychózy u starších pacientov s demenciou (merané podľa BEHAVE-AD [Behavioural Pathology in Alzheimer´s Disease Rating Scale] a CMAI [Cohen-Mansfield Agitation Inventory]). Terapeutický účinok risperidónu nezávisel od skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) (a tým od závažnosti demencie); sedatívnych vlastností risperidónu; prítomnosti alebo absencie psychózy; a typu demencie, Alzheimerovej, vaskulárnej alebo zmiešanej. (Pozri tiež časť 4.4).


Pediatrická populácia


Poruchy správania

Účinnosť risperidónu v krátkodobej liečbe narušeného správania sa potvrdila v dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u približne 240 pacientov vo veku 5 - 12 rokov s diagnózou DBD (Disruptive Behaviour Disorders) podľa DSM-IV a hraničnou hodnotou intelektuálnej funkcie alebo miernej až stredne závažnej mentálnej retardácie/porúch učenia sa. V dvoch štúdiách bol risperidón v dávke 0,02 - 0,06 mg/kg/deň výrazne lepší než placebo vo vopred stanovených primárnych koncových ukazovateľoch, t.j. zmena v N-CBRF (Conduct Problem subscale of the Nisonger-Child Behaviour Rating Form) v 6. týždni oproti východiskovej hodnote.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Risperidón sa metabolizuje na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobný farmakologický účinok ako risperidón (pozri Biotransformácia a eliminácia).


Absorpcia

Risperidón sa po perorálnom podaní úplne absorbuje, maximálne plazmatické koncentrácie dosahuje v priebehu 1-2 hodín. Absolútna perorálna biologická dostupnosť risperidónu je 70 % (CV=25 %). Relatívna perorálna biologická dostupnosť risperidónu z tabliet je 94 % (CV=10 %) v porovnaní s roztokom. Absorpcia nie je ovplyvnená jedlom a preto sa risperidón môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Rovnovážny stav risperidón dosiahne v priebehu jedného dňa u väčšiny pacientov. Rovnovážny stav 9-hydroxy-risperidónu sa dosiahne v priebehu 4-5 dní.


Distribúcia

Risperidón sa rýchlo distribuuje, distribučný objem je 1-2 l/kg. Risperidón sa viaže na albumín a kyslý α1-glykoproteín v plazme. Väzba risperidónu na plazmatické bielkoviny je 90 %, z toho 9-hydroxy-risperidónu je 77 %.


Biotransformácia a eliminácia

Risperidón sa metabolizuje prostredníctvom CYP 2D6 na 9-hydroxy-risperidón, ktorý má podobné farmakologické účinky ako risperidón. Risperidón spolu s 9-hydroxy-risperidónom vytvárajú aktívnu antipsychotickú frakciu. Metabolizmus prostredníctvom CYP 2D6 je podmienený genetickým polymorfizmom. Silné metabolizéry CYP 2D6 rýchlo menia risperidón na 9-hydroxy-risperidón, zatiaľ čo slabé metabolizéry CYP 2D6 menia risperidón na 9-hydroxy-risperidón o niečo pomalšie. Aj keď silné metabolizéry majú nižšiu koncentráciu risperidónu a vyššiu koncentráciu 9-hydroxy-risperidónu než slabé metabolizéry, farmakokinetiky kombinovaného risperidónu a 9-hydroxy-risperidónu (t.j. aktívnej antipsychotickej frakcie), po jednorazových a viacnásobných dávkach, sú podobné u silných aj slabých metabolizérov CYP 2D6.

Ďalšou metabolickou cestou risperidónu je N-dealkylácia. Štúdie in vitrona mikrozómoch ľudskej pečene preukázali, že risperidón v klinicky relevantných koncentráciách výrazne neinhibuje metabolizmus liekov metabolizovaných prostredníctvom izoenzýmov cytochrómu P 450, vrátane CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 a CYP 3A5. Týždeň po podaní sa 70 % dávky risperidónu vylúči močom a 14 % stolicou. 35-45 % dávky v moči tvorí risperidón a 9-hydroxy-risperidón. Po perorálnom podaní psychotickým pacientom sa risperidón eliminuje s polčasom približne 3 hodiny. Eliminačný polčas 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie je 24 hodín.


Linearita/nelinearita

Plazmatické koncentrácie risperidónu sú proporcionálne dávke v rámci terapeutického rozpätia dávok.


Starší ľudia, porucha funkcie pečene a obličiek

Štúdia jednorazového dávkovania preukázala priemerne o 43 % vyššiu koncentráciu aktívnej antipsychotickej frakcie v plazme, o 38 % dlhší polčas a o 30 % znížený klírens aktívnej antipsychotickej frakcie u starších ľudí. Vyššie plazmatické koncentrácie aktívnej antipsychotickej frakcie a v priemere o 60 % znížený klírens aktívnej antipsychotickej frakcie sa pozoroval u pacientov s renálnou insuficienciou. U pacientov s pečeňovou insuficienciou bola plazmatická koncentrácia risperidónu normálna, ale voľná frakcia risperidónu v plazme sa zvýšila približne o 35 %.


Pediatrická populácia

Farmakokinetiky risperidónu, 9-hydroxy-risperidónu a aktívnej antipsychotickej frakcie u detí sú podobné ako u dospelých.


Iné osobitné populácie: Pohlavie, rasa a fajčenie

Analýzy farmakokinetiky populácii neodhalili zjavný vplyv pohlavia, rasy alebo fajčenia na farmakokinetiky risperidónu alebo aktívnej antipsychotickej frakcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách (sub)chronickej toxicity, v ktorých sa risperidón začal podávať sexuálne nezrelým potkanom a psom, sa vyskytli účinky závislé od dávky na genitálny trakt a prsné žľazy samcov a samíc. Tieto účinky súviseli so zvýšenými hladinami prolaktínu v sére, spôsobenými blokádou dopamínových D2receptorov risperidónom. Okrem toho, štúdie na kultúrach tkanív naznačujú, že rast buniek tumoru prsníka u ľudí môže byť stimulovaný prolaktínom. Risperidón nemal teratogénny účinok u potkanov a králikov. V reprodukčných štúdiách risperidónu na potkanoch boli pozorované nežiaduce účinky na správanie sa pri párení, na pôrodnú hmotnosť a prežívanie mláďat. U potkanov bola intrauterinná expozícia risperidónom spojená s kognitívnym deficitom v dospelosti. Iné antagonisty dopamínu, pri podávaní gravidným zvieratám, vyvolali u mláďat negatívne účinky na motorický vývoj a schopnosť učiť sa. V štúdii toxicity na mladých potkanoch sa pozorovala zvýšená úmrtnosť mláďat a oneskorený telesný vývin. V 40-týždňovej štúdii s mladými psami sa oneskorilo sexuálne dozrievanie. Na základe AUC nebol u psov ovplyvnený rast dlhých kostí pri 3,6-násobku maximálnej humánnej expozície u adolescentov (1,5 mg/deň); zatiaľ čo účinky na dlhé kosti a sexuálne dozrievanie sa pozorovali pri 15-násobku maximálnej humánnej expozície u adolescentov. Risperidón nemal genotoxický účinok v súbore testov. V štúdiách karcinogenity risperidónu u potkanov a myší sa pozoroval zvýšený počet adenómov hypofýzy (myši), adenómov pankreasu (potkany) a adenómov prsnej žľazy (obidva druhy). Tieto tumory môžu súvisieť s predĺženým antagonizmom na dopamínových D2-receptoroch a hyperprolaktinémiou. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy. Zvieracie modely in vitroa in vivopreukázali, že vysoké dávky risperidónu môžu spôsobiť predĺženie QT intervalu, čo môže byť spojené s teoreticky zvýšeným rizikom torsade de pointesu pacientov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tablety obsahujú:


Jadro:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hydrolyzát kukuričného škrobu

Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

Magnéziumstearát (E470b)


Obalová vrstva:

Rispolux 1 mg:

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000

Monohydrát laktózy


Rispolux 2 mg:

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000

Monohydrát laktózy

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/COC/PVDC/Al blister

HDPE fľaša s polypropylénovým viečkom s vysúšadlom


Veľkosti balenia:

6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 a 250 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SANDOZ GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉČÍSLA


Rispolux 1 mg: 68/0266/05-S

Rispolux 2 mg: 68/0267/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17.08.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31.03.2010 - bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013


17 z 17

RISPOLUX 1 mg