+ ipil.sk

RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsulyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/02551; 2013/02552; 2013/02553; 2013/02554


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly

RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly

RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly

RISTIDIC 6 mg tvrdé kapsuly


rivastigmín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je RISTIDIC a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete RISTIDIC

3. Ako užívať RISTIDIC

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať RISTIDIC

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RISTIDIC A NA ČO SA POUŽÍVA


RISTIDIC patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory acetylcholínesterázy.


RISTIDIC sa používa na liečbu porúch pamäti u pacientov s Alzheimerovou chorobou.


RISTIDIC sa používa na liečbu demencie u pacientov s Parkinsonovou chorobou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE RISTIDIC


Je dôležité, aby ste si skôr, ako užijete RISTIDIC, prečítali nasledujúce odseky a porozprávali sa s Vaším lekárom o všetkých otázkach, ktoré prípadne budete mať.


Neužívajte RISTIDIC

- keď ste alergický (precitlivený) na rivastigmín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek RISTIDICU,

- keď máte závažné ťažkosti s pečeňou.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní RISTIDICU

- keď máte alebo ste niekedy mali zhoršenú funkciu obličiek alebo pečene, nepravidelný tep srdca, aktívny vred žalúdka, astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest, ťažkosti pri močení alebo epileptické záchvaty (svalové zášklby alebo kŕče),

- keď ste neužívali RISTIDIC niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým sa neporozprávate so svojím lekárom,

- keď sa u Vás vyskytnú reakcie v tráviacej sústave, napríklad nutkanie na vracanie a vracanie,

- keď máte nízku telesnú hmotnosť,

- keď trpíte triaškou.


Ak sa Vás týka niečo z uvedeného, lekár Vás počas liečby týmto liekom možno bude musieť starostlivejšie sledovať.


Použitie RISTIDICU u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) sa neodporúča.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak sa musíte podrobiť operácii počas liečby RISTIDICOM, upozornite na to lekára skôr, ako Vám podajú anestetikum, pretože RISTIDIC môže počas anestézie zosilniť účinky niektorých liekov na uvoľnenie svalstva.


RISTIDIC sa nemá podávať súčasne s inými liekmi, ktoré majú podobné účinky ako RISTIDIC. RISTIDIC môže ovplyvňovať účinok anticholínergík (liekov používaných na zmiernenie kŕčov žalúdka, liekov na liečbu Parkinsonovej choroby alebo liekov na zabránenie nevoľnosti vyvolanej cestovaním dopravnými prostriedkami).


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva je lepšie vyvarovať sa užívania RISTIDICU, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné. Informujte svojho lekára, ak počas liečby otehotniete. Ženy užívajúce RISTIDIC nemajú dojčiť.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaše ochorenie môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje a Vy nesmiete vykonávať tieto činnosti, kým Vám lekár nepovie, že je to bezpečné. RISTIDIC môže hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky vyvolať závraty a ospalosť. Ak sa u Vás vyskytnú takéto účinky, nemáte viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ RISTIDIC


Vždy užívajte RISTIDIC presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsuly prehĺtajte celé a zapíjajte ich nápojom, neotvárajte a nedrvte ich.


Užívajte RISTIDIC dvakrát denne pri jedle (ráno a večer).


Váš lekár Vám povie, akú dávku RISTIDICU máte užívať. Začína sa nízkou dávkou a tá sa postupne zvyšuje v závislosti od Vašej odpovede na liečbu. Najvyššia dávka, ktorá sa má užiť, je 6 mg dvakrát denne. Ak ste neužívali RISTIDIC niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým sa neporozprávate s Vaším lekárom.


Ak má byť liek pre Vás prospešný, užívajte ho každý deň.


Povedzte Vášmu opatrovateľovi, že užívate RISTIDIC.


Tento liek má predpisovať len odborník a Váš lekár si má pravidelne overovať, či liek má želaný účinok. Váš lekár bude sledovať Vašu hmotnosť počas užívania tohto lieku.


Ak užijete viac RISTIDICUako máte

Povedzte Vášmu lekárovi, ak zistíte, že ste omylom užili viac RISTIDICU, ako Vám povedal. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. U niektorých ľudí, ktorí omylom užili príliš veľa RISTIDICU, sa vyskytlo nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, vysoký tlak krvi a halucinácie. Môže sa vyskytnúť aj pomalý tep srdca a mdloby.


Ak zabudnete užiť RISTIDIC

Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku RISTIDICU, počkajte a užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, RISTIDIC môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku užívania lieku alebo pri zvýšení dávky. Vedľajšie účinky pravdepodobne postupne ustúpia, keď si Vaše telo zvykne na liek.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • závraty,

 • nutkanie na vracanie,

 • vracanie,

 • hnačka,

 • strata chuti do jedenia.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)

 • pálenie záhy,

 • bolesť žalúdka,

 • bolesť hlavy,

 • nepokoj,

 • zmätenosť,

 • slabosť,

 • únava,

 • potenie,

 • celková nevoľnosť,

 • zníženie telesnej hmotnosti,

 • triaška.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1 000 pacientov)

 • skľúčenosť (depresie),

 • problémy so spánkom,

 • zmeny funkcie pečene,

 • mdloby alebo náhodné pády.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov)

 • bolesť na hrudi,

 • epileptické záchvaty (svalové kŕče alebo zášklby),

 • vyrážky,

 • vredy žalúdka a dvanástnika.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • krvácanie do tráviacej sústavy (krv v stolici alebo pri vracaní),

 • infekcie močových ciest,

 • zápal podžalúdkovej žľazy (silná bolesť v hornej časti brucha, často sprevádzaná nutkaním na vracanie a vracaním),

 • ťažkosti so srdcovým rytmom (rýchly alebo pomalý tep srdca),

 • vysoký tlak krvi,

 • halucinácie,

 • zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik príznakov podobných ako pri tejto chorobe (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov).


Neznáme (výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • silné vracanie, ktoré môže spôsobiť natrhnutie pažeráka (trubice spájajúcej ústa so žalúdkom),

 • svrbenie pokožky.


U pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou sú niektoré vedľajšie účinky častejšie a vyskytujú sa u nich aj ďalšie vedľajšie účinky: triaška (veľmi časté), problémy so spánkom, úzkosť, nepokoj, zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik podobných príznakov (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov), nezvyčajne pomalé alebo nekontrolovateľné pohyby, pomalý tep srdca, nadmerné slinenie a odvodnenie (časté), nepravidelný tep srdca a slabá kontrola pohybov (menej časté).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RISTIDIC


Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte RISTIDIC po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo RISTIDIC obsahuje

Obsah kapsuly:

- Liečivo je rivastigmíniumhydrogéntartarát.

- Ďalšie zložky sú hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572), mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551).

Obal kapsuly:

- želatína (E441), žltý oxid železa (E172), červený oxid železa (E172) (len v obale 3,0 mg, 4,5 mg a 6,0 mg kapsúl), oxid titaničitý (E171) a atramentová potlač.


Atramentová potlač obsahuje šelak, propylénglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, čierny oxid železa a hydroxid draselný.


Každá kapsula obsahuje 1,5 mg rivastigmínu.

Každá kapsula obsahuje 3,0 mg rivastigmínu.

Každá kapsula obsahuje 4,5 mg rivastigmínu.

Každá kapsula obsahuje 6,0 mg rivastigmínu.


Ako vyzerá RISTIDIC a obsah balenia


RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly, sú žlté/žlté tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 1,5mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok s 1,5 mg rivastigmínu.

RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly, sú svetlooranžové/svetlooranžové tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 3mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok s 3,0 mg rivastigmínu.

RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly, sú karamelové/karamelové tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 4,5mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok so 4,5 mg rivastigmínu.

RISTIDIC 6 mg tvrdé kapsuly, sú svetlooranžové/karamelové tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 6mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok so 6,0 mg rivastigmínu.


Sú zabalené v blistroch dostupné v troch rôznych baleniach (po 28, 56 alebo 112 kapsulách).

Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praha 7, Česká republika


Výrobca:

Genepharm S.A.

18th km. Marathonos Avenue

153 51 Pallini Attikis

Grécko


ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poľská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


NL: Ristidic 1,5 / 3 / 4,5 / 6 mg capsules, harde

BG: Ristidic 1,5 / 3 / 4,5 / 6 mg капсули, tвърди

CZ: Ristidic 1,5 / 3 / 4,5 / 6 mg tvrdé tobolky

HU: Ristidic 1,5/ 3 / 4,5 / 6 mg kemény kapszula

PL: Ristidic

RO: Ristidic 1,5 / 3 / 4,5 / 6 mg capsule tari

SK: Ristidic 1,5 / 3/ 4,5 / 6 mg tvrdé kapsuly


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2013.

6


RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/02551; 2013/02552; 2013/02553; 2013/02554SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly

RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly

RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly

RISTIDIC 6 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom1,5 mg rivastigmínu.

Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 3,0 mg rivastigmínu.

Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 4,5 mg rivastigmínu.

Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 6,0 mg rivastigmínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly


RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly, sú žlté/žlté tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 1,5mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok s 1,5 mg rivastigmínu.

RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly, sú svetlooranžové/svetlooranžové tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 3mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok s 3,0 mg rivastigmínu.

RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly, sú karamelové/karamelové tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 4,5mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok so 4,5 mg rivastigmínu.

RISTIDIC 6 mg tvrdé kapsuly, sú svetlooranžové/karamelové tvrdé želatínové kapsuly na tele označené čiernym atramentom “RIVA 6mg”, obsahujúce biely až špinavobiely granulovitý prášok so 6,0 mg rivastigmínu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.

Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a viesť lekár, skúsený v diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou.

Diagnóza má byť stanovená v súlade s platnými smernicami. Liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je prítomný opatrovateľ, ktorý bude pravidelne kontrolovať užívanie lieku pacientom.


RISTIDIC sa má podávať dvakrát denne, s ranným a večerným jedlom. Kapsuly sa majú prehĺtať celé.


Začiatočná dávka

1,5 mg dvakrát denne.


Titrovanie dávky

Začiatočná dávka je 1,5 mg dvakrát denne. Ak sa táto dávka dobre znáša najmenej po dvoch týždňoch liečby, dávku možno zvýšiť na 3 mg dvakrát denne. Následné zvýšenia na 4,5 mg a potom na 6 mg dvakrát denne majú byť tiež založené na dobrej znášanlivosti súčasnej dávky a možno o nich uvažovať po najmenej dvoch týždňoch liečby pri tomto dávkovaní.


Ak sú počas liečby pozorované nežiaduce účinky (napr. nauzea, vracanie, bolesť brucha alebo strata chuti do jedenia), pokles telesnej hmotnosti alebo zhoršenie extrapyramídových symptómov (napr. tremoru) u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, môžu sa zmierniť vynechaním jednej alebo viacerých dávok. Ak nežiaduce účinky pretrvávajú, denná dávka sa má prechodne znížiť na predchádzajúcu dobre znášanú dávku alebo sa liečba môže ukončiť.


Udržiavacia dávka

Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denne; na dosiahnutie maximálnej terapeutickej prospešnosti by sa pacienti mali udržiavať na najvyššej dobre znášanej dávke. Odporúčaná maximálna denná dávka je 6 mg dvakrát denne.


V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta terapeuticky prospešná. Preto sa má klinická prospešnosť rivastigmínu pravidelne prehodnocovať, zvlášť ak sa pacient lieči dávkami nižšími ako 3 mg dvakrát denne. Ak sa po 3 mesiacoch liečby udržiavacou dávkou priaznivo neovplyvní rýchlosť zhoršovania symptómov demencie, liečba sa má ukončiť. Rovnako sa má zvážiť ukončenie liečby, ak už nie sú prítomné dôkazy o terapeutickom účinku.


Individuálnu odpoveď na rivastigmín nemožno predpovedať. Avšak u pacientov s Parkinsonovou chorobou so stredne ťažkou demenciou bol pozorovaný silnejší účinok liečby. Podobne bol silnejší účinok pozorovaný u pacientov s Parkinsonovou chorobou so zrakovými halucináciami (pozri časť 5.1).


Účinok liečby nebol sledovaný v placebom kontrolovaných klinických skúškach dlhších ako 6 mesiacov.


Opätovné začatie liečby

Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne. Titrácia dávky sa má potom vykonať tak, ako je opísané vyššie.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene

Vzhľadom na zvýšenú expozíciu pri poškodení funkcie obličiek a miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie pečene treba dôsledne dodržiavať odporúčania pre titráciu dávky podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť 5.2).

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene neboli sledovaní (pozri časť 4.3).


Deti

Neodporúča sa používať RISTIDIC u detí.


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov:

- so známou precitlivenosťou na rivastigmín, iné karbamátové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok použitých v liekovej forme,

- s ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože použitie lieku u tejto populácie nebolo sledované.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Výskyt a závažnosť nežiaducich účinkov sa všeobecne zvyšuje pri vyšších dávkach. Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne, aby sa znížila možnosť nežiaducich reakcií (napr. vracania).


Titrovanie dávky: Nežiaduce účinky (napr. hypertenzia a halucinácie u pacientov s Alzheimerovou demenciou a zhoršovanie extrapyramídových symptómov, najmä tremoru, u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou) boli pozorované krátko po zvýšení dávky. Môže ich ovplyvniť zníženie dávky. V iných prípadoch sa RISTIDIC vysadil (pozri časť 4.8).


Gastrointestinálne poruchy ako nauzea a vracanie sa môžu vyskytnúť predovšetkým na začiatku liečby a/alebo pri zvýšení dávky. Tieto nežiaduce reakcie sa vyskytujú častejšie u žien. U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa môže znižovať telesná hmotnosť. Inhibítory cholínesterázy vrátane rivastigmínu sa dávali do súvislosti so znížením hmotnosti u týchto pacientov. Počas liečby má byť sledovaná hmotnosť pacienta.


V prípade silného vracania súvisiaceho s liečbou rivastigmínom sa musí primerane upraviť dávka v zmysle odporúčaní v časti 4.2. Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.8). Takéto príhody sa zjavne vyskytli najmä po zvýšení dávky alebo pri vysokých dávkach rivastigmínu.


Pri použití rivastigmínu u pacientov s dysfunkciou sinoátriového uzla alebo poruchami vedenia vzruchov (sinoátriová blokáda, átrioventrikulárna blokáda) (pozri časť 4.8) sa musí postupovať opatrne.


Rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie žalúdočnej kyseliny. Pri liečbe pacientov s aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika alebo u pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam sa má postupovať opatrne.


Pri predpisovaní inhibítorov cholínesterázy pacientom, ktorí majú v anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc sa má postupovať opatrne.


Cholínomimetiká môžu vyvolať alebo zosilniť obštrukciu močového mechúra a záchvaty. Pri liečbe pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam sa odporúča opatrnosť.


Použitie rivastigmínu u pacientov s ťažkou demenciou Alzheimerovho typu alebo demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie kognitívnych funkcií súvisiace s vekom) sa nesledovalo, preto sa použitie u týchto populácií pacientov neodporúča.


Tak ako iné cholínomimetiká, aj rivastigmín môže zosilniť alebo vyvolať extrapyramídové symptómy. U pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou bolo pozorované zhoršenie stavu (vrátane bradykinézy, dyskinézy a abnormálnej chôdze) a zvýšený výskyt alebo zvýšená intenzita tremoru (pozri časť 4.8). Tieto udalosti v niektorých prípadoch viedli k vysadeniu rivastigmínu (napr. liečba sa ukončila pre tremor u 1,7 % pacientov pri rivastigmíne oproti 0 % pri placebe). Odporúča sa klinické monitorovanie týchto nežiaducich reakcií.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rivastigmín ako inhibítor cholínesterázy môže počas anestézie zvýšiť účinky myorelaxancií

sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa odporúča opatrnosť. Ak je to potrebné, možno uvážiť prípadnú úpravu dávky alebo dočasné prerušenie liečby.


Vzhľadom na jeho farmakodynamické účinky sa rivastigmín nemá podávať súčasne s inými

cholínomimetikami a môže ovplyvniť účinnosť anticholínergných liekov.


V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovala farmakokinetická interakcia medzi

rivastigmínom a digoxínom, warfarínom, diazepamom alebo fluoxetínom. Podanie rivastigmínu neovplyvňuje predĺženie protrombínového času vyvolané warfarínom. Po súčasnom podaní digoxínu a rivastigmínu neboli pozorované žiadne nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov v srdci.


Vzhľadom na jeho metabolizmus sú metabolické liekové interakcie nepravdepodobné, hoci rivastigmín môže inhibovať metabolizmus iných látok sprostredkovaný butyrylcholínesterázou.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku rivastigmínu. Neboli pozorované účinky na fertilitu a embryofetálny vývoj u potkanov a králikov, s výnimkou dávok toxických pre matky. V peri/postnatálnych štúdiách na potkanoch bol pozorovaný predĺžený čas gestácie. Rivastigmín sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné.


U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa rivastigmín vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto ženy liečené rivastigmínom nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť vozidlá alebo

obsluhovať stroje. Navyše rivastigmín môže vyvolať závraty a ospalosť, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. V dôsledku toho má rivastigmín malý alebo stredne veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto má ošetrujúci lekár pravidelne hodnotiť u pacientov s demenciou liečených rivastigmínom schopnosť naďalej viesť vozidlá alebo obsluhovať zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú gastrointestinálne vrátane nauzey (38 %) a vracania (23 %), najmä počas titrácie dávky. V klinických skúšaniach sa zistilo, že pacientky boli viac náchylné na gastrointestinálne nežiaduce reakcie a na zníženie telesnej hmotnosti ako pacienti mužského pohlavia.


Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené ďalej v tabuľke 1, sú zhrnutím údajov u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených rivastigmínom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1

Infekcie a nákazy

Veľmi zriedkavé

Infekcie močových ciest

Psychické poruchy

Časté

Časté

Menej časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Agitácia

Zmätenosť

Nespavosť

Depresia

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Závraty

Bolesť hlavy

Somnolencia

Tremor

Synkopa

Epileptické záchvaty

Extrapyramídové symptómy (vrátane zhoršenia

Parkinsonovej choroby)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Angina pectoris

Srdcová arytmia (napr. bradykardia, átrioventrikulárna

blokáda, fibrilácia predsiení a tachykardia)

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesť brucha a dyspepsia

Vredy žalúdka a dvanástnika

Gastrointestinálne krvácanie

Pankreatitída

Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených

s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Anorexia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Zvýšené hodnoty pečeňových testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zriedkavé

Neznáme

Zvýšené potenie

Vyrážka

Pruritus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Časté

Menej časté

Únava a asténia

Nevoľnosť

Náhodné pády

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Pokles telesnej hmotnosti


Pri transdermálnych rivastigmínových náplastiach sa navyše pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie: úzkosť, delírium, pyrexia (časté).


V tabuľke 2 sú uvedené nežiaduce reakcie zaznamenané u pacientov s demenciou spojenou

s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení rivastigmínom.


Tabuľka 2

Psychické poruchy

Časté

Časté

Časté

Nespavosť

Úzkosť

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté

Tremor

Závraty

Ospalosť

Bolesť hlavy

Zhoršenie Parkinsonovej choroby

Bradykinéza

Dyskinéza

Dystónia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Menej časté

Menej časté

Bradykardia

Fibrilácia predsiení

Átrioventrikulárna blokáda

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesť brucha a dyspepsia

Nadmerné vylučovanie slín

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Svalová stuhnutosť

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Časté

Anorexia

Dehydratácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Časté

Únava a asténia

Abnormálna chôdza


Tabuľka 3 uvádza počet a percentuálny podiel pacientov zo špecifického klinického skúšania rivastigmínu trvajúceho 24 týždňov u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou s vopred definovanými nežiaducimi účinkami, ktoré môžu odrážať zhoršenie parkinsonovských symptómov.


Tabuľka 3

Vopred definované nežiaduce udalosti, ktoré môžu

odrážať zhoršenie parkinsonovských symptómov

u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou

chorobou

rivastigmín

n (%)

placebo

n (%)

Celkový počet sledovaných

Celkový počet pacientov s vopred definovanými NÚ

362 (100)

99 (27,3)

179 (100)

28 (15,6)

Tremor

Pád

Parkinsonova choroba (zhoršenie)

Nadmerné vylučovanie slín

Dyskinéza

Parkinsonizmus

Hypokinéza

Porucha pohybov

Bradykinéza

Dystónia

Abnormálna chôdza

Svalová stuhnutosť

Porucha rovnováhy

Muskuloskeletálna stuhnutosť

Strnulosť

Porucha motorickej funkcie

37 (10,2)

21 (5,8)

12 (3,3)

5 (1,4)

5 (1,4)

8 (2,2)

1 (0,3)

1 (0,3)

9 (2,5)

3 (0,8)

5 (1,4)

1 (0,3)

3 (0,8)

3 (0,8)

1 (0,3)

1 (0,3)

7 (3,9)

11 (6,1)

2 (1,1)

0

1 (0,6)

1 (0,6)

0

0

3 (1,7)

1 (0,6)

0

0

2 (1,1)

0

0

0


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Väčšina prípadov náhodného predávkovania nebola spojená s klinickými prejavmi alebo príznakmi a takmer všetci pacienti, u ktorých došlo k predávkovaniu, pokračovali v liečbe rivastigmínom. Ak sa príznaky vyskytli, zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo halucinácie. Vzhľadom na známy vagotonický účinok inhibítorov cholínesterázy na srdcovú frekvenciu sa môže vyskytnúť aj bradykardia a/alebo synkopa. V jednom prípade došlo k požitiu 46 mg; po konzervatívnej liečbe sa pacient úplne zotavil v priebehu 24 hodín.


Liečba

Pretože rivastigmín má polčas v plazme asi 1 hodinu a trvanie inhibície acetylcholínesterázy asi 9 hodín, odporúča sa v prípadoch asymptomatického predávkovania nepodať ďalšiu dávku

rivastigmínu počas nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so silnou nauzeou a vracaním sa má zvážiť použitie antiemetík. Podľa potreby sa má podať symptomatická liečba ďalších nežiaducich účinkov.


Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa začiatočná dávka 0,03 mg/kg

atropíniumsulfátu podaná intravenózne, ďalšie dávky sa podajú v závislosti od klinickej odpovede. Použitie skopolamínu ako antidota sa neodporúča.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anticholínesterázy, ATC kód: N06DA03


Rivastigmín je inhibítor acetyl- a butyrylcholínesterázy karbamátového typu, o ktorom sa

predpokladá, že uľahčuje cholínergnú neurotransmisiu spomalením rozkladu acetylcholínu

uvoľňovaného funkčne neporušenými cholínergnými neurónmi. Rivastigmín tak môže mať priaznivý účinok na cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii spojenej s Alzheimerovou chorobou a s Parkinsonovou chorobou.


Interakcia rivastigmínu s jeho cieľovými enzýmami sa zakladá na tvorbe komplexu kovalentnou väzbou, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U zdravých mladých mužov dávka 3 mg podaná perorálne zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v mozgovomiechovom moku (CSF) v priebehu prvej 1,5 hodiny po podaní asi o 40 %. Aktivita enzýmu sa vráti na pôvodné hodnoty asi 9 hodín po dosiahnutí maximálneho inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou chorobou inhibícia AChE rivastigmínom v CSF závisela od dávky až do 6 mg podávaných dvakrát denne, čo bola najvyššia skúšaná dávka. Inhibícia aktivity butyrylcholínesterázy v CSF u 14 pacientov s Alzheimerovou chorobou liečených rivastigmínom bola podobná ako inhibícia aktivity AChE.


Klinické skúšania pri Alzheimerovej demencii

Účinnosť rivastigmínu bola stanovená prostredníctvom troch nezávislých, pre danú oblasť špecifických spôsobov hodnotenia, ktoré bolo vykonávané v pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby. Patrí k nim ADAS-Cog (hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone), CIBIC-Plus (všeobecné celkové hodnotenie pacienta lekárom, ktoré zohľadňuje údaje poskytnuté opatrovateľom) a PDS (opatrovateľom vykonané hodnotenie činností v každodennom živote vrátane osobnej hygieny, jedenia, obliekania sa, prác v domácnosti, napr. nakupovania, zachovania schopnosti orientovať sa v prostredí, ako aj podieľania sa na činnostiach súvisiacich s financiami, atď.).


Sledovaní pacienti mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24.

Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou, získané v dvoch skúšaniach premenlivým dávkovaním z celkovo troch pilotných multicentrických skúšaní trvajúcich 26 týždňov u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou sú uvedené ďalej v tabuľke 4. Klinicky významné zlepšenie v týchto skúšaniach sa a priori definovalo ako zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body, zlepšenie CIBIC-Plus, alebo zlepšenie PDS najmenej o 10 %.


V tejto tabuľke sa uvádza aj neskoršia definícia odpovede. Druhotná definícia odpovede vyžadovala zlepšenie ADAS-Cog o 4 body alebo viac, žiadne zhoršenie CIBIC-Plus a žiadne zhoršenie PDS. Stredná skutočná denná dávka u pacientov s odpoveďou v skupine liečenej 6–12 mg, ktorí zodpovedali tejto definícii, bola 9,3 mg. Je dôležité si uvedomiť, že stupnice hodnotenia používané pri tejto indikácii sa líšia a priame porovnania výsledkov pri rôznych liečivách nie sú možné.


Tabuľka 4


Pacienti s klinicky významnou odpoveďou (%)


Úmysel liečiť

Posledné vykonané pozorovanie

Hodnotenie odpovede

rivastigmín 6–12 mg n=473

placebo n=472

rivastigmín 6–12 mg n=379

placebo n=444

ADAS-Cog: zlepšenie

najmenej o 4 body

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: zlepšenie

29***

18

32***

19

PDS: zlepšenie najmenej o 10 %

26***

17

30***

18

Zlepšenie ADAS-Cog

najmenej o 4 body, bez

zhoršenia CIBIC-Plus a

PDS

10*

6

12**

6

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001


Klinické skúšania pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou

Účinnosť rivastigmínu pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou bola preukázaná v

multicentrickom, dvojito slepom, placebom kontrolovanom základnom klinickom skúšaní trvajúcom 24 týždňov a v predĺženej otvorenej fáze trvajúcej 24 týždňov. Pacienti zaradení do tohto klinického skúšania mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24. Účinnosť bola stanovená prostredníctvom dvoch nezávislých hodnotení, ktoré boli vykonávané v pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby, ako ďalej ukazuje tabuľka 5: ADAS-Cog, hodnotenie kognitívnych funkcií, a celkové hodnotenie ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).


Tabuľka 5

Demencia spojená

s Parkinsonovou

chorobou

ADAS-Cog rivastigmín

ADAS-Cog placebo

ADCS-CGIC rivastigmín

ADCS-CGIC placebo

ITT + RDO populácia

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po 24 týždňoch ± SD

23,8 ± 10,2


2,1 ± 8,2

24,3 ± 10,5

-0,7 ± 7,5

n/a


3,8 ± 1,4

n/a

4,3 ± 1,5

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

2,881

<0,0011

n/a

0,0072

ITT - LOCF populácia

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po 24 týždňoch ± SD

24,0 ± 10,3


2,5 ± 8,4

24,5 ± 10,6

-0,8 ± 7,5

n/a


3,7 ± 1,4

n/a

4,3 ± 1,5

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

3,541

<0,0011

n/a

0,0012

1Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ADAS-Cog ako kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.

2Priemerné údaje uvedené pre zjednodušenie, analýza kategórií vykonaná prostredníctvom

van Elterenovho testu ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: sledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs); LOCF: posledné vykonané pozorovanie(Last Observation Carried Forward)


Hoci sa účinok liečby preukázal u celej populácie v klinickom skúšaní, údaje naznačujú, že väčší účinok liečby oproti placebu bol pozorovaný v podskupine pacientov so stredne ťažkou demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou. Podobne bol väčší účinok pozorovaný u pacientov so zrakovými halucináciami (pozri tabuľku 6).


Tabuľka 6

Demencia spojená

s Parkinsonovou

chorobou

ADAS-Cog rivastigmín

ADAS-Cog placebo

ADAS-Cog rivastigmín

ADAS-Cog placebo


Pacienti so zrakovými

halucináciami

Pacienti bez zrakových

halucinácií

ITT + RDO populácia


Priemerná východisková

hodnota ± SD

Priemerná zmena po

24 týždňoch ± SD

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)


25,4 ± 9,9

1,0 ± 9,2


27,4 ± 10,4

-2,1 ± 8,3


23,1 ± 10

2,6 ± 7,6


22,5 ± 10,1

0,1 ± 6,9


4,271

0,0021

2,091

0,0151


Pacienti so stredne ťažkou

demenciou (MMSE 10-17)

Pacienti s ľahkou

demenciou (MMSE 18-24)

ITT + RDO populácia


Priemerná východisková

hodnota ± SD

Priemerná zmena po

24 týždňoch ± SD

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)


32,6 ± 10,4

2,6 ± 9,4


33,7 ±10,3

-1,8 ± 7,2


20,6 ± 7,9

1,9 ± 7,7


20,7 ± 7,9

-0,2 ± 7,5

4,731

0,0021

2,141

0,0101

1Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ADAS-Cogako kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.

ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: sledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Rivastigmín sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne za 1 hodinu. Následkom interakcie rivastigmínu s jeho cieľovým enzýmom je zvýšenie biologickej dostupnosti asi 1,5-krát vyššie, ako sa očakáva od zvýšenia dávky. Absolútna biologická dostupnosť po dávke 3 mg je asi 36 %±13 %. Podanierivastigmínu s jedlom oddiali absorpciu (tmax) o 90 minút a zníži Cmaxa zvýši AUC približne o 30 %.


Distribúcia

Väzba rivastigmínu na bielkoviny je približne 40 %. Ľahko prechádza cez hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem je v rozmedzí 1,8–2,7 l/kg.


Metabolizmus

Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizuje (polčas v plazme je približne 1 hodina), hlavne hydrolýzou sprostredkovanou cholínesterázou na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit vykazuje minimálnu inhibíciu acetylcholínesterázy (<10 %). Na základe zistení v sledovaniach in vitro a na zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450 iba veľmi málo podieľajú na metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický klírens rivastigmínu bol približne 130 l/hod po dávke 0,2 mg podanej intravenózne a znížil sa na 70 l/hod po dávke 2,7 mg podanej intravenózne.


Vylučovanie

Nezmenený rivastigmín sa nenachádza v moči; vylučovanie metabolitov obličkami je najvýznamnejší spôsob eliminácie. Po podaní 14C-rivastigmínu bola eliminácia obličkami rýchla a v podstate úplná (>90 %) v priebehu 24 hodín. Menej ako 1 % podanej dávky sa vylučuje stolicou. Nedochádza k akumulácii rivastigmínu alebo dekarbamylovaného metabolitu u pacientov s Alzheimerovou chorobou.


Starší pacienti

Zatiaľ čo biologická dostupnosť rivastigmínu je vyššia u starších ako u mladších zdravých

dobrovoľníkov, sledovania u pacientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí boli vo veku 50 až 92 rokov, nepreukázali zmenu biologickej dostupnosti s vekom.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Cmaxrivastigmínu bola približne o 60 % vyššia a AUC rivastigmínu bolo viac ako dvojnásobnéu osôb s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene v porovnaní so zdravými osobami.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Cmaxa AUC rivastigmínu boli viac ako dvojnásobné u osôb so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými osobami; Cmaxa AUC rivastigmínu sa všaknezmenili u osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom podaní potkanom, myšiam a psom sa preukázali len účinky súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom. Nebola pozorovaná toxicita v cieľových orgánoch. V sledovaniach na zvieratách sa pre citlivosť použitých zvieracích modelov nedosiahlo bezpečné rozmedzie expozície u ľudí.


Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov in vitro a in vivo, s výnimkou testu

chromozómovej aberácie v ľudských periférnych lymfocytoch pri dávke 104-krát vyššej, ako je maximálna klinická expozícia. Mikronukleový test in vivo bol negatívny.


Karcinogenita nebola dokázaná v sledovaniach na myšiach a potkanoch pri najvyššej znášanej dávke, hoci expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom bola nižšia, ako je expozícia u ľudí. Pri prepočte na plochu povrchu tela bola expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom približne rovnaká, ako je pri najvyššej odporúčanej dávke u ľudí, t.j. 12 mg/deň; ak sa však porovná s najvyššou dávkou u ľudí, bol u zvierat dosiahnutý asi 6-násobok.


U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka. Sledovania s perorálnym podávaním gravidným potkanom a králikom neukázali teratogénny potenciál rivastigmínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

mikrokryštalická celulóza E460,

hypromelóza E464,

koloidný bezvodý oxid kremičitý E551,

magnéziumstearát E572.

Obal kapsuly:

žltý oxid železa, E172,

oxid titaničitý, E171,

želatína E441,

červený oxid železa, E172 (iba pri kapsulách 3,0; 4,5 a 6,0 mg).


Atrament potlače obsahuje:

šelak,

propylénglykol,

koncentrovaný roztok amoniaku,

čierny oxid železa,

hydroxid draselný.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Produkt je balený v priehľadných PVC/hliníkových blistroch.

Blistre sú nasledovne balené do papierových obalov po 28, 56, 112 tvrdých kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praha 7, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly: 06/0039/10-S

RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly: 06/0040/10-S

RISTIDIC 4,5 mg tvrdé kapsuly: 06/0041/10-S

RISTIDIC 6 mg tvrdé kapsuly: 06/0042/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 01.02.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

13RISTIDIC 3 mg tvrdé kapsuly