+ ipil.sk

Rivastigmin Orion 6 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2014/04742-ZIA


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rivastigmin Orion 1,5 mg

Rivastigmin Orion 3,0 mg

Rivastigmin Orion 4,5 mg

Rivastigmin Orion 6,0 mg

tvrdé kapsuly


Rivastigmín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako ťažký alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rivastigmin Orion a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Rivastigmin Orion

3. Ako užívať Rivastigmin Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rivastigmin Orion

6. Ďalšie informácie1. ČO JE RIVASTIGMIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA


Rivastigmin Orion patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory cholínesterázy.

Tento liek sa používa

 • na liečbu porúch pamäti u pacientov s Alzheimerovou chorobou

 • na liečbu demencie u pacientov s Parkinsonovou chorobou


2. SKÔR AKO UŽIJETE RIVASTIGMIN ORION


Je dôležité, aby ste si skôr, ako užijete Rivastigmin Orion, prečítali nasledujúce odseky a porozprávali sa s Vaším lekárom o všetkých otázkach, ktoré prípadne budete mať.


Neužívajte Rivastigmin Orion

- keď ste alergický (precitlivený) na rivastigmín, alebo iné karbamátové deriváty, alebo na

ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

- keď máte závažné ťažkosti s pečeňou.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rivastigminu Orion


Informujte Vášho lekára, ak máte alebo ste niekedy mali

 • zhoršenú funkciu obličiek

 • zhoršenú funkciu pečene

 • nepravidelný tep srdca

 • aktívny vred žalúdka

 • astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest

 • ťažkosti pri močení

 • epileptické záchvaty (svalové zášklby alebo kŕče).


Taktiež informujte lekára

- keď ste neužívali Rivastigmin Orion niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým sa neporozprávate so svojím lekárom.

- keď sa u Vás vyskytnú reakcie v tráviacej sústave, napríklad nutkanie na vracanie a vracanie.

- keď máte nízku telesnú hmotnosť.

- keď sa trasiete.


Ak sa Vás to týka, lekár Vás počas liečby týmto liekom možno bude musieť starostlivejšie sledovať.


Použitie Rivastigminu Orion u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) sa neodporúča.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Rivastigmin Orion sa nemá podávať súčasne s inými liekmi, ktoré majú podobné účinky ako Rivastigmin Orion. Rivastigmin Orion môže ovplyvňovať účinok anticholínergík (liekov používaných na zmiernenie kŕčov žalúdka, liečbu Parkinsonovej choroby alebo na zabránenie nevoľnosti vyvolanej cestovaním dopravnými prostriedkami).


Ak sa musíte podrobiť operácii

Ak sa musíte podrobiť operácii počas liečby Rivastigminom Orion, upozornite naň lekára skôr, ako Vám podajú anestetikum, pretože Rivastigmin Orion môže počas anestézie zosilniť účinky niektorých liekov na uvoľnenie svalstva.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva je lepšie vyvarovať sa užívania Rivastigminu Orion, ak to nie je vyslovene nevyhnutné.

Informujte svojho lekára, ak počas liečby otehotniete. Ženy užívajúce Rivastigmin Orion nemajú dojčiť. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vaše ochorenie môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje a Vy nesmiete

vykonávať tieto činnosti, kým Vám lekár nepovie, že je to bezpečné. Rivastigmin Orion môže hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky vyvolať závraty a ospalosť. Ak sa u Vás vyskytnú takéto účinky, nemáte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ RIVASTIGMIN ORION


Vždy užívajte Rivastigmin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár Vám povie, akú dávku Rivastigminu Orion máte užívať. Začína sa nízkou dávkou a tá sa postupne zvyšuje v závislosti od Vašej odpovede na liečbu. Najvyššia dávka, ktorá sa má užiť, je 6,0 mg dvakrát denne. Ak ste neužívali Rivastigmin Orion niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým sa neporozprávate s Vaším lekárom.


Ak má byť liek pre Vás prospešný, užívajte ho každý deň.


Užívajte Rivastigmin Orion dvakrát denne pri jedle (ráno a večer).


Kapsuly prehĺtajte celé a zapíjajte ich nápojom, neotvárajte a nedrvte ich.


Povedzte Vášmu opatrovateľovi, že užívate Rivastigmin Orion.


Tento liek má predpisovať len odborník a Váš lekár si má pravidelne overovať, či liek má želaný

účinok. Váš lekár bude sledovať Vašu hmotnosť počas užívania tohto lieku.


Ak užijete viac Rivastigminu Orion, ako máte

Povedzte Vášmu lekárovi, ak zistíte, že ste omylom užili viac Rivastigminu Orion, ako Vám povedal. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


Medzi prejavy predávkovania patrí nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, vysoký tlak krvi a halucinácie (videnie alebo počutie objektov, ktoré nie sú prítomné). Môže sa vyskytnúť aj pomalý tep srdca a mdloby.


Ak zabudnete užiť Rivastigmin Orion

Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Rivastigminu Orion , počkajte a užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Rivastigmin Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku užívania lieku alebo pri zvýšení dávky.

Vedľajšie účinky pravdepodobne postupne zmiznú, keď si Vaše telo zvykne na liek.


Kontaktujte Vášho lekára, ak ste zaznamenali:

 • nutkanie na vracanie alebo vracanie

 • iné prejavy uvedené nižšie


Vedľajšie účinky u pacientov s Alzheimerovou chorobou:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov): závraty, nutkanie na vracanie,

vracanie, hnačka a strata chuti do jedenia.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov): pálenie záhy, bolesť žalúdka, bolesť

hlavy, ospalosť, vzrušenie, zmätenosť, slabosť, únava, potenie, celková nevoľnosť, zníženie telesnej hmotnosti a triaška.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1 000 pacientov): depresia, nespavosť,

zmeny funkcie pečene, mdloby alebo náhodné pády.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov): bolesť na hrudi, epileptické

záchvaty (svalové kŕče alebo zášklby), vyrážky, vredy žalúdka a dvanástnika.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov): krvácanie do

tráviacej sústavy (krv v stolici alebo pri vracaní), infekcie močových ciest, zápal podžalúdkovej žľazy

(silná bolesť v hornej časti brucha, často sprevádzaná nutkaním na vracanie a vracaním), ťažkosti so

srdcovým rytmom (rýchly alebo pomalý tep srdca), vysoký tlak krvi, halucinácie (videnie alebo počutie objektov, ktoré nie sú prítomné), zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik príznakov podobných ako pri tejto chorobe (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov).


Neznáme vedľajšie účinky (výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov): silné vracanie, ktoré môže spôsobiť natrhnutie pažeráka (trubice spájajúcej ústa so žalúdkom).


Vedľajšie účinky u pacientov s Parkinsonovou chorobou:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov): triaška, nutkanie na vracanie,

vracanie.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov): nespavosť, úzkosť, nepokoj, nevoľnosť, ospalosť, bolesť hlavy, zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik príznakov podobných ako pri tejto chorobe (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov), nezvyčajne pomalé alebo nekontrolovateľné pohyby, pomalý tep srdca, hnačka, bolesť v oblasti brucha, poruchy trávenia, nadmerná tvorba slín, potenie, strata chuti do jedenia, dehydratácia, únava, slabosť.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1 000 pacientov): nepravidelný tep srdca a slabá kontrola pohybov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RIVASTIGMIN ORION


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Rivastigmin Orion po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na blistri alebo na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Rivastigmin Orion obsahuje


 • Liečivo je rivastigmíniumhydrogéntartarát.

Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 1,5 mg obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 1,5 mg rivastigmínu.

Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 3 mg obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 3 mg rivastigmínu.

Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 4,5 mg obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 4,5 mg rivastigmínu.

Každá tvrdá kapsula Rivastigmin 6 mg obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 6 mg rivastigmínu.


 • Ďalšie zložky kapsuly sú magnéziumstearát, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý. Zložky obalu kapsuly sú želatína, laurylsulfát sodný, žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) a pri sile kapsúl 3,0 mg, 4,5 mg a 6,0 mg aj červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Rivastigmin Orion a obsah balenia


Tvrdé kapsuly

Rivastigmin Orion 1,5 mg tvrdé kapsuly sú žlté, 3 mg tvrdé kapsuly sú oranžové, 4,5 mg tvrdé kapsuly sú červené a 6 mg tvrdé kapsuly majú červené viečko a oranžové telo. Tvrdé nepriehľadné kapsuly obsahujú nažltlý až slabožltý prášok.


Sú balené v blistroch (PVC/PVdC/Al). Veľkosti balenia sú 28 a 56 kapsúl.

Rivastigmin Orion 3/4,5/6 mg tvrdé kapsuly majú navyše veľkosť balenia 112 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Slovenská republika, Švédsko: Rivastigmin Orion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2014 .


5


Rivastigmin Orion 6 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02668


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rivastigmin Orion 1,5 mg

Rivastigmin Orion 3 mg

Rivastigmin Orion 4,5 mg

Rivastigmin Orion 6 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg alebo 6 mg rivastigmínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula


1,5 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej želatínovej kapsule so žltým viečkom a žltým telom.


3 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej želatínovej kapsule s oranžovým viečkom a oranžovým telom.


4,5 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej želatínovej kapsule s červeným viečkom a červeným telom.


6 mg kapsula: Nažltlý až slabožltý prášok v tvrdej nepriehľadnej želatínovej kapsule s červeným viečkom a oranžovým telom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.

 • Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej

demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou. Diagnóza sa má stanoviť v súlade

s platnými smernicami. Liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je prítomný opatrovateľ, ktorý

bude pravidelne kontrolovať užívanie lieku pacientom.


Rivastigmín sa má podávať dvakrát denne, s ranným a večerným jedlom. Kapsuly sa majú prehĺtať

celé.


Začiatočná dávka: 1,5 mg dvakrát denne.


Titrovanie dávky: Začiatočná dávka je 1,5 mg dvakrát denne. Ak sa táto dávka dobre znáša po najmenej dvoch týždňoch liečby, dávku možno zvýšiť na 3 mg dvakrát denne. Následné zvýšenia na 4,5 mg a potom na 6 mg dvakrát denne majú byť tiež založené na dobrej znášanlivosti aktuálnej dávky a možno o nich uvažovať po najmenej dvoch týždňoch liečby pri tomto dávkovaní.

Ak sa počas liečby pozorujú nežiaduce reakcie (napr. nauzea, vracanie, bolesť brucha alebo strata

chuti do jedenia), pokles telesnej hmotnosti alebo zhoršenie extrapyramídových symptómov (napr.

tremoru) u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, môžu sa zmierniť vynechaním

jednej alebo viacerých dávok. Ak nežiaduce reakcie pretrvávajú, denná dávka sa má prechodne znížiť

na predchádzajúcu dobre znášanú dávku alebo sa liečba môže ukončiť.


Udržiavacia dávka: Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denne; na dosiahnutie maximálnej terapeutickej prospešnosti sa pacienti majú udržiavať na najvyššej dávke, ktorú dobre znášajú. Odporúčaná maximálna denná dávka je 6 mg dvakrát denne.


V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta terapeuticky prospešná. Preto

sa má klinická prospešnosť rivastigmínu pravidelne prehodnocovať, zvlášť ak sa pacient lieči dávkami

nižšími ako 3 mg dvakrát denne. Ak sa po 3 mesiacoch liečby udržiavacou dávkou priaznivo

neovplyvní rýchlosť zhoršovania symptómov demencie, liečba sa má ukončiť. Rovnako sa má zvážiť

ukončenie liečby, ak už nie sú prítomné dôkazy o terapeutickom účinku.


Individuálnu odpoveď na rivastigmín nemožno predpovedať. Významnejší účinok liečby sa pozoroval

u pacientov s Parkinsonovou chorobou so stredne ťažkou demenciou. Podobne sa väčší účinok

pozoroval u pacientov s Parkinsonovou chorobou so zrakovými halucináciami (pozri časť 5.1).


Účinok liečby sa nesledoval v klinických skúšaniach kontrolovaných placebom trvajúcich dlhšie ako

6 mesiacov.


Opätovné začatie liečby: Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne. Titrovanie dávky sa má potom vykonať tak, ako je opísané vyššie.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene: Vzhľadom na zvýšenú expozíciu pri poškodení funkcie obličiek a miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie pečene sa majú dôsledne dodržiavať odporúčania pre titrovanie dávky podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť 5.2).


Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene sa nesledovali (pozri časť 4.3).


Deti: Rivastigmín sa neodporúča používať u detí a adolescentov (mladších ako 18 rokov).


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov s

- precitlivenosťou na liečivo, iné karbamátové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných

látok lieku,

- ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože použitie lieku u tejto skupiny pacientov sa

nesledovalo.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Výskyt a závažnosť nežiaducich reakcií sa všeobecne zvyšujú pri vyšších dávkach. Ak sa liečba

preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne, aby sa znížila

možnosť nežiaducich reakcií (napr. vracania).


Titrovanie dávky: Nežiaduce reakcie (napr. hypertenzia a halucinácie u pacientov s Alzheimerovou

demenciou a zhoršovanie extrapyramídových symptómov, najmä tremoru, u pacientov s demenciou

spojenou s Parkinsonovou chorobou) sa pozorovali krátko po zvýšení dávky. Môže ich ovplyvniť

zníženie dávky. V iných prípadoch sa Rivastigmin Orion vysadil (pozri časť 4.8).


Gastrointestinálne poruchy, napr. nauzea a vracanie, sa môžu vyskytnúť predovšetkým na začiatku

liečby a/alebo pri zvýšení dávky. Tieto nežiaduce reakcie sa vyskytujú častejšie u žien. U pacientov s

Alzheimerovou chorobou sa môže znižovať telesná hmotnosť. Inhibítory cholínesterázy vrátane

rivastigmínu sa dávali do súvislosti so znížením hmotnosti u týchto pacientov. Počas liečby sa má

sledovať hmotnosť pacienta.


V prípade silného vracania súvisiaceho s liečbou rivastigmínom sa musí primerane upraviť dávka, ako

sa odporúča v časti 4.2. Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených s ruptúrou ezofágu (pozri

časť 4.8). Takéto príhody sa zjavne vyskytli najmä po zvýšení dávky alebo vysokých dávkach

rivastigmínu.


Keď sa rivastigmín používa u pacientov s dysfunkciou sinoátriového uzla alebo poruchami vedenia

vzruchov (sinoátriová blokáda, átrioventrikulárna blokáda) (pozri časť 4.8), musí sa postupovať

opatrne.


Rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie žalúdočnej kyseliny. Má sa postupovať opatrne pri liečbe

pacientov s aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika alebo u pacientov s predispozíciou k týmto

ochoreniam.


Opatrne sa má postupovať pri predpisovaní inhibítorov cholínesterázy pacientom, ktorí majú v

anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc.


Cholínomimetiká môžu vyvolať alebo zosilniť retenciu moču a záchvaty kŕčov. Pri liečbe pacientov s

predispozíciou k týmto ochoreniam sa odporúča opatrnosť.


Použitie rivastigmínu u pacientov s ťažkou demenciou pri Alzheimerovej chorobe alebo ťažkou demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie kognitívnych funkcií súvisiace s vekom) sa nesledovalo, preto sa použitie u týchto populácií pacientov neodporúča.


Tak ako iné cholínomimetiká, rivastigmín môže zosilniť alebo vyvolať extrapyramídové symptómy.

Pozorovalo sa zhoršenie stavu (vrátane bradykinézy, dyskinézy a abnormálnej chôdze) a zvýšená

incidencia alebo intenzita tremoru u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou (pozri

časť 4.8). Tieto udalosti v niektorých prípadoch viedli k vysadeniu rivastigmínu (napr. liečba sa

ukončila pre tremor u 1,7 % pacientov pri rivastigmíne oproti 0 % pri placebe). Odporúča sa klinické

monitorovanie týchto nežiaducich reakcií.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rivastigmín ako inhibítor cholínesterázy môže počas anestézie zvýšiť účinky myorelaxancií

sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa odporúča opatrnosť. Ak je to potrebné, možno

uvážiť prípadnú úpravu dávky alebo dočasné vysadenie liečby.


Vzhľadom na jeho farmakodynamické účinky sa rivastigmín nemá podávať súčasne s inými

cholínomimetikami a môže ovplyvniť účinnosť anticholínergných liekov.


V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovala farmakokinetická interakcia medzi

rivastigmínom a digoxínom, warfarínom, diazepamom alebo fluoxetínom. Podanie rivastigmínu

neovplyvňuje predĺženie protrombínového času vyvolané warfarínom. Po súčasnom podaní digoxínu a

rivastigmínu sa nepozorovali nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov v srdci.


Vzhľadom na metabolizmus rivastigmínu sú nepravdepodobné metabolické liekové interakcie, hoci

rivastigmín môže inhibovať metabolizmus iných látok sprostredkovaný butyrylcholínesterázou.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku rivastigmínu.

Nepozorovali sa účinky na fertilitu a embryofetálny vývoj u potkanov a králikov, s výnimkou dávok

toxických pre matky. V peri- a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozoroval predĺžený čas

gestácie. Rivastigmín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa rivastigmín vylučuje do ľudského

mlieka. Preto ženy liečené rivastigmínom nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť vozidlo alebo

obsluhovať stroje. Navyše rivastigmín môže vyvolať závraty a ospalosť, hlavne na začiatku liečby

alebo pri zvýšení dávky. Preto ošetrujúci lekár má pravidelne hodnotiť schopnosť

pacientov s demenciou liečených rivastigmínom naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie sa zaznamenali gastrointestinálne nežiaduce reakcie vrátane nauzey (38 %) a vracania

(23 %), najmä počas titrácie dávky. V klinických skúšaniach sa zistilo, že pacientky boli viac náchylné

na gastrointestinálne nežiaduce reakcie a na zníženie telesnej hmotnosti ako pacienti.


Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené ďalej v tabuľke 1, sú zhrnutím údajov u pacientov

s Alzheimerovou demenciou liečených rivastigmínom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcej konvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 1


Infekcie a nákazy

Veľmi zriedkavé

Infekcie močových ciest

Psychické poruchy

Časté

Časté

Menej časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé


Agitácia

Zmätenosť

Nespavosť

Depresia

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé


Závraty

Bolesť hlavy

Somnolencia

Tremor

Synkopa

Epileptické záchvaty

Extrapyramídové symptómy (vrátane zhoršenia

Parkinsonovej choroby)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Zriedkavé

Veľmi zriedkavé


Angina pectoris


Srdcové arytmie (napr. bradykardia, átrioventrikulárna blokáda, fibrilácia predsiení a tachykardia)

Cievne poruchy

Veľmi zriedkavé


Hypertenzia

Poruchy

gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme


Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesť brucha a dyspepsia

Vredy žalúdka a dvanástnika

Gastrointestinálne krvácanie

Pankreatitída


Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté


Anorexia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté


Zvýšenie hodnôt funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zriedkavé


Zvýšené potenie

Vyrážky

Celkové poruchy a reakcie v mieste

podania

Časté

Časté

Menej časté


Únava a asténia

Celková nevoľnosť

Náhodné pády

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté


Pokles telesnej hmotnosti


V tabuľke 2 zaznamenáva nežiaduce reakcie zaznamenané u pacientov s demenciou spojenou

s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení rivastigmínom.


Tabuľka 2


Psychické poruchy

Časté

Časté

Časté


Nespavosť

Úzkosť

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté


Tremor

Závraty

Somnolencia

Bolesť hlavy

Zhoršenie Parkinsonovej choroby

Bradykinéza

Dyskinéza

Dystónia

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Časté

Menej časté

Menej časté


Bradykardia

Fibrilácia predsiení

Átrioventrikulárna blokáda

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté


Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesť brucha a dyspepsia

Nadmerné vylučovanie slín

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté


Zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a

spojivového tkaniva

Časté


Svalová stuhnutosť

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Časté


Anorexia

Dehydratácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste

podania

Časté

Časté


Únava a asténia

Abnormálna chôdza


Tabuľka 3 uvádza počet a percentuálny podiel pacientov zo špecifického klinického skúšania rivastigmínu trvajúceho 24 týždňov u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou s vopred definovanými nežiaducimi udalosťami, ktoré môžu odrážať zhoršenie symptómov Parkinsonovej choroby.


Tabuľka 3


Vopred definované nežiaduce udalosti, ktoré môžu

odrážať zhoršenie parkinsonovských symptómov

u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou

chorobou

Rivastigmín

n (%)

Placebo

n (%)

Celkový počet sledovaných pacientov


Celkový počet pacientov s vopred definovanými NU

362 (100)

99 (27,3)

179 (100)

28 (15,6)

Tremor

Pád

Parkinsonova choroba (zhoršenie)

Nadmerná sekrécia slín

Dyskinéza

Parkinsonizmus

Hypokinéza

Porucha pohybov

Bradykinéza

Dystónia

Abnormálna chôdza

Rigidita svalov

Porucha rovnováhy

Muskuloskeletová stuhnutosť

Strnulosť

Porucha motorickej funkcie

37 (10,2)

21 (5,8)

12 (3,3)

5 (1,4)

5 (1,4)

8 (2,2)

1 (0,3)

1 (0,3)

9 (2,5)

3 (0,8)

5 (1,4)

1 (0,3)

3 (0,8)

3 (0,8)

1 (0,3)

1 (0,3)

7 (3,9)

11 (6,1)

2 (1,1)

0

1 (0,6)

1 (0,6)

0

0

3 (1,7)

1 (0,6)

0

0

2 (1,1)

0

0

0


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Väčšina prípadov náhodného predávkovania nebola spojená s klinickými prejavmi alebo príznakmi a

takmer všetci pacienti, u ktorých došlo k predávkovaniu, pokračovali v liečbe rivastigmínom. Ak sa

príznaky vyskytli, zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo halucinácie. Vzhľadom na

známy vagotonický účinok inhibítorov cholínesterázy na srdcovú frekvenciu sa môže vyskytnúť aj

bradykardia a/alebo synkopa. V jednom prípade došlo k požitiu 46 mg; po konzervatívnej liečbe sa

pacient úplne zotavil v priebehu 24 hodín.


Liečba

Pretože rivastigmín má polčas v plazme asi 1 hodinu a trvanie inhibície acetylcholínesterázy asi

9 hodín, odporúča sa v prípadoch asymptomatického predávkovania nepodať ďalšiu dávku

rivastigmínu počas nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so silnou nauzeou a vracaním

sa má zvážiť použitie antiemetík. Podľa potreby sa má podať symptomatická liečba ďalších

nežiaducich reakcií.


Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa začiatočná dávka 0,03 mg/kg

atropíniumsulfátu podaná intravenózne, ďalšie dávky sa podajú v závislosti od klinickej odpovede.

Použitie skopolamínu ako antidota sa neodporúča.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anticholínesterázy, ATC kód: N06D A03


Rivastigmín je inhibítor acetyl- a butyrylcholínesterázy karbamátového typu, o ktorom sa

predpokladá, že uľahčuje cholínergnú neurotransmisiu spomalením rozkladu acetylcholínu

uvoľňovaného funkčne neporušenými cholínergnými neurónmi. Rivastigmín tak môže mať priaznivý

účinok na cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii spojenej s Alzheimerovou

chorobou a s Parkinsonovou chorobou.


Interakcia rivastigmínu s jeho cieľovými enzýmami sa zakladá na tvorbe komplexu s kovalentnou

väzbou, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U zdravých mladých mužov dávka 3 mg podaná perorálne

zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v mozgovomiechovom moku (CSF) v priebehu prvej

1,5 hodiny po podaní asi o 40 %. Aktivita enzýmu sa vráti na pôvodné hodnoty asi 9 hodín po

dosiahnutí maximálneho inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou chorobou inhibícia AChE

rivastigmínom v CSF závisela od dávky až do 6 mg podávaných dvakrát denne, čo bola najvyššia

skúšaná dávka. Inhibícia aktivity butyrylcholínesterázy v CSF 14 pacientov s Alzheimerovou

chorobou liečených rivastigmínom bola podobná ako inhibícia aktivity AChE.


Klinické skúšania pri Alzheimerovej demencii (s rivastigmínom)


Účinnosť rivastigmínu sa stanovila prostredníctvom troch nezávislých, pre danú oblasť špecifických

spôsobov hodnotenia, ktoré sa vykonávalo v pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania

liečby. Patrí k nim ADAS-Cog (hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone), CIBIC-Plus

(všeobecné celkové hodnotenie pacienta lekárom, ktoré zohľadňuje údaje poskytnuté opatrovateľom) a

PDS (opatrovateľom vykonané hodnotenie činností v každodennom živote vrátane osobnej hygieny,

jedenia, obliekania sa, prác v domácnosti, napr. nakupovania, zachovania schopnosti orientovať sa v

prostredí, ako aj podieľania sa na činnostiach súvisiacich s financiami, atď.).


Sledovaní pacienti mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24.


Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou, získané v dvoch skúšaniach s premenlivým

dávkovaním z celkovo troch pilotných multicentrických skúšaní trvajúcich 26 týždňov u pacientov s

ľahkou až stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou sú uvedené ďalej v tabuľke 4. Klinicky

významné zlepšenie v týchto skúšaniach sa a priori definovalo ako zlepšenie ADAS-Cog najmenej o

4 body, zlepšenie CIBIC-Plus, alebo zlepšenie PDS najmenej o 10 %.


V tejto tabuľke sa uvádza aj post-hoc definícia odpovede. Druhotná definícia odpovede vyžadovala

zlepšenie ADAS-Cog o 4 body alebo viac, žiadne zhoršenie CIBIC-Plus a žiadne zhoršenie PDS.

Priemerná skutočná denná dávka u pacientov s odpoveďou v skupine liečenej 6–12 mg, ktorí

zodpovedali tejto definícii, bola 9,3 mg. Je dôležité si uvedomiť, že stupnice hodnotenia používané pri

tejto indikácii sa líšia a priame porovnania výsledkov pri rôznych liečivách nie je možné.


Tabuľka 4Pacienti s klinicky významnou odpoveďou (%)


Úmysel liečiť

Posledné prenesené pozorovanie

Hodnotenie odpovede

Rivastigmín

6–12 mg

N=473

Placebo

N=472

Rivastigmín

6–12 mg

N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: zlepšenie najmenej o 4 body

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: zlepšenie

29***

18

32***

19

PDS: zlepšenie najmenej o 10 %

26***

17

30***

18

Zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body, bez zhoršenia CIBIC-Plus a PDS

10*

6

12**

6

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001


Klinické skúšania pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou (s rivastigmínom)


Účinnosť rivastigmínu pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou sa preukázala v

multicentrickom, dvojito slepom, placebom kontrolovanom základnom klinickom skúšaní trvajúcom

24 týždňov a vo fáze otvorenej extenzie trvajúcej 24 týždňov. Pacienti zaradení do tohto klinického

skúšania mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24. Účinnosť sa stanovila

prostredníctvom dvoch nezávislých hodnotení, ktoré sa vykonávali v pravidelných intervaloch počas

6 mesiacov trvania liečby, ako ďalej ukazuje tabuľka 5: ADAS-Cog, hodnotenie kognitívnych funkcií,

a celkové hodnotenie ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global

Impression of Change).


Tabuľka 5


Demencia spojená

s Parkinsonovou

chorobou

ADAS-Cog

Rivastigmin

ADAS-Cog

Placebo

ADCSCGIC

Rivastigmin

ADCS-CGIC

Placebo

ITT + RDO populácia

(n=329)


(n=161)


(n=329)


(n=165)


Priemerná východisková

hodnota±SD


23,8 ± 10,2


24,3 ± 10,5


n/a


n/a


Priemerná zmena po 24 týždňoch± SD


2,1 ± 8,2


-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4


4,3 ± 1,5


Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

2,88

<0,0011

n/a

0,0072

ITT - LOCF populácia


(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Priemerná východisková hodnota±SD


24,0 ± 10,3

24,5 ± 10,6

n/a

n/a

Priemerná zmena po 24 týždňoch± SD


2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3=1,5

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

3,541

<0,0011

n/a

<0,0012

1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ADAS-Cog ako

kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.

2 Priemerné údaje uvedené pre zjednodušenie, analýza kategórií vykonaná prostredníctvom

van Elterenovho testu

ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v

klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs); LOCF: posledné prenesené pozorovanie (Last Observation

Carried Forward)


Hoci sa účinok liečby preukázal u celej populácie v klinickom skúšaní, údaje naznačujú, že väčší

účinok liečby oproti placebu sa pozoroval v podskupine pacientov so stredne ťažkou demenciou

spojenou s Parkinsonovou chorobou. Podobne sa väčší účinok pozoroval u pacientov so zrakovými

halucináciami (pozri tabuľku 6).


Tabuľka 6

Demencia spojená

s Parkinsonovou

chorobou

ADAS-Cog

Rivastigmin

ADAS-Cog

Placebo

ADAS-Cog

Rivastigmin

ADAS-Cog

Placebo


Pacienti so zrakovými

halucináciami

Pacienti bez zrakových

halucinácií

ITT + RDO populácia

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Priemerná východisková

hodnota±SD


25,4 ± 9,9

27,4 ± 10,4

23,1 ± 10,4

22,5 ± 10,1

Priemerná zmena po 24 týždňoch± SD


1,0 ± 9,2

-2,1 ± 8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

4,271

0,0021

2,091

0,0151


Pacienti so stredne ťažkou

demenciou (MMSE 10-17)

Pacienti s ľahkou

demenciou (MMSE 18-24)

ITT + RDO populácia

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Priemerná východisková

hodnota±SD


32,6 ± 10,4

33,7 ± 10,3

20,6 ± 7,9

20,7 ± 7,9

Priemerná zmena po 24 týždňoch± SD


2,6 ± 9,4

-1,8 ± 7,2

1,9 ± 7,7

-0,2 ± 7,5

Upravený rozdiel v liečbe

Hodnota p oproti placebu

4,731

0,0021


2,141

0,0101


1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ADAS-Cog ako

kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.

ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v

klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Rivastigmín sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne za 1 hodinu. Následkom interakcie rivastigmínu s jeho cieľovým enzýmom je zvýšenie biologickej dostupnosti asi 1,5-krát vyššie, ako sa očakáva od zvýšenia dávky. Absolútna biologická dostupnosť po dávke 3 mg je asi 36 %±13 %. Podanie rivastigmínu s jedlom oddiali absorpciu (tmax) o 90 minút a zníži Cmax a zvýši AUC približne o 30 %.


Distribúcia: Väzba rivastigmínu na bielkoviny je približne 40 %. Ľahko prechádza cez hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem je v rozmedzí 1,8–2,7 l/kg.


Metabolizmus: Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizuje (polčas v plazme je približne 1 hodina), hlavne hydrolýzou sprostredkovanou cholínesterázou na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit vykazuje minimálnu inhibíciu acetylcholínesterázy (<10 %). Na základe zistení v

sledovaniach in vitro a na zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450 iba veľmi málo podieľajú

na metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický klírens rivastigmínu bol približne 130 l/hod po

dávke 0,2 mg podanej intravenózne a znížil sa na 70 l/hod po dávke 2,7 mg podanej intravenózne.

Vylučovanie: Nezmenený rivastigmín sa nenachádza v moči; vylučovanie metabolitov obličkami je najvýznamnejší spôsob eliminácie. Po podaní 14C-rivastigmínu bola eliminácia obličkami rýchla a v podstate úplná (>90 %) v priebehu 24 hodín. Menej ako 1 % podanej dávky sa vylučuje stolicou. Nedochádza k akumulácii rivastigmínu alebo dekarbamylovaného metabolitu u pacientov s Alzheimerovou chorobou.


Starší pacienti: Zatiaľ čo biologická dostupnosť rivastigmínu je vyššia u starších ako u mladších zdravých dobrovoľníkov, sledovania u pacientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí boli vo veku 50 až 92 rokov, nepreukázali zmenu biologickej dostupnosti s vekom.


Pacienti s poškodením funkcie pečene: Cmax rivastigmínu bola približne o 60 % vyššia a AUC rivastigmínu bolo viac ako dvojnásobné u osôb s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene v porovnaní so zdravými osobami.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Cmax a AUC rivastigmínu boli viac ako dvojnásobné u osôb so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými osobami; Cmax a AUC rivastigmínu sa však nezmenili u osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom podaní potkanom, myšiam a psom sa preukázali len účinky

súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom. Nepozorovala sa toxicita pre cieľové orgány.

V sledovaniach na zvieratách sa pre citlivosť použitých zvieracích modelov nedosiahlo bezpečné

rozmedzie expozície u ľudí.


Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov in vitro a in vivo, s výnimkou testu

chromozómovej aberácie v ľudských periférnych lymfocytoch pri dávke 104-krát vyššej, ako je

maximálna klinická expozícia. Mikronukleový test in vivo bol negatívny.


Karcinogenita sa nedokázala v sledovaniach na myšiach a potkanoch pri najvyššej znášanej dávke,

hoci expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom bola nižšia, ako je expozícia u ľudí. Pri prepočte na

plochu povrchu tela bola expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom približne rovnaká, ako je pri

najvyššej odporúčanej dávke u ľudí, t.j. 12 mg/deň; ak sa však porovná s najvyššou dávkou u ľudí,

dosiahol sa u zvierat asi 6-násobok.


U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka. Sledovania s perorálnym

podávaním gravidným potkanom a králikom neukázali teratogénny potenciál rivastigmínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Magnéziumstearát

Hypromelóza

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý


Obal kapsuly:

Želatína

Laurylsulfát sodný

Žltý oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)


Rivastigmin Orion 3/4,5/6 mg tvrdé kapsuly obsahujú navyše červený oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre (PVC/PVdC/Al): 28 a 56 tvrdých kapsúl

Rivastigmin Orion 3/4,5/6 mg tvrdé kapsuly navyše veľkosť balenia 112 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Rivastigmin Orion 1,5 mg: 06/0355/09-S

Rivastigmin Orion 3 mg: 06/0356/09-S

Rivastigmin Orion 4,5 mg: 06/0357/09-S

Rivastigmin Orion 6 mg: 06/0358/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17.06.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013

12


Rivastigmin Orion 6 mg