+ ipil.sk

Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasťPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06079-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť


Rivastigmín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

3. Ako používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť a na čo sa používa


Liečivo v Rivastigmin Sandoz transdermálnej náplasti je rivastigmín.


Rivastigmín patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory cholínesterázy. U pacientov s Alzheimerovou demenciou odumierajú v mozgu určité nervové bunky, čo má za následok nízku hladinu neurotransmitera acetylcholínu (látky, ktorá umožňuje nervovým bunkám byť navzájom v spojení). Účinok rivastigmínu sa zakladá na blokovaní enzýmov, ktoré rozkladajú acetylcholín: acetylcholínesterázy a butyrylcholínesterázy. Zablokovaním týchto enzýmov Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť umožňuje zvýšenie hladiny acetylcholínu v mozgu, čo pomáha zmierniť príznaky Alzheimerovej choroby.


Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť sa používa na liečbu dospelých pacientov s ľahkou až stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou, zhoršujúcou sa chorobou mozgu, ktorá postupne postihuje pamäť, intelektuálne schopnosti a správanie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť


Nepoužívajte Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

- ak ste alergický na rivastigmín (liečivo v Rivastigmin Sandoz transdermálnej náplasti) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste niekedy mali alergickú reakciu na podobný druh lieku (karbamátové deriváty).

- ak máte kožnú reakciu, ktorá sa rozšírila mimo plochy pod náplasťou, keď je miestna reakcia silnejšia (napríklad pľuzgiere, zhoršujúci sa zápal kože, opuch) a keď sa reakcia nezmierni do

48 hodín od odstránenia transdermálnej náplasti.

Ak sa vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi a nepoužite Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť:

- ak máte alebo ste niekedy mali nepravidelný tep srdca.

- ak máte alebo ste niekedy mali aktívny vred žalúdka.

- ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti pri močení.

- ak máte alebo ste niekedy mali záchvaty kŕčov.

- ak máte alebo ste niekedy mali astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest.

- ak sa trasiete.

- ak máte nízku telesnú hmotnosť.

- ak máte reakcie v tráviacej sústave, napríklad nutkanie na vracanie, vracanie a hnačku. Možno

budete odvodnený (stratíte príliš veľa tekutiny), ak vracanie alebo hnačka trvajú dlhšie.

- ak máte zhoršenú funkciu pečene.

Ak sa vás to týka, lekár vás počas liečby týmto liekom možno bude musieť starostlivejšie sledovať.


Keď ste nepoužili náplasť niekoľko dní, nepoužite ďalšiu náplasť, kým sa neporozprávate so svojím

lekárom.


Deti a dospievajúci

Použitie Rivastigmin Sandoz transdermálnej náplasti v liečbe Alzheimerovej choroby sa netýka detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, alebo budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov,

ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť môže ovplyvniť účinok anticholínergných liekov, čo sú niektoré lieky používané na zmiernenie kŕčov žalúdka (napríklad dicyklomín), liečbu Parkinsonovej choroby (napríklad amantadín) alebo zabránenie nevoľnosti z pohybu (napríklad difenhydramín, skopolamín alebo meklizín).


Ak sa musíte podrobiť operácii počas používania Rivastigmin Sandoz transdermálnych náplastí, povedzte lekárovi, že ich používate, pretože počas anestézie môžu zosilniť účinky niektorých liekov na uvoľnenie svalstva.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Ak ste tehotná, prospešnosť používania Rivastigmin Sandoz transdermálnej náplasti sa musí zvážiť vzhľadom na možné účinky na vaše nenarodené dieťa. Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť sa nemá používať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne potrebné.


Počas liečby Rivastigmin Sandoz transdermálnymi náplasťami nedojčite.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaše ochorenie dovoľuje bezpečne viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Rivastigmin Sandoz transdermálne náplasti môžu vyvolať mdloby alebo ťažkú zmätenosť. Ak pocítite slabosť alebo zmätenosť, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nevykonávajte činnosti, ktoré vyžadujú pozornosť.


3. Ako používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť


Vždy používajte Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii a ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


DÔLEŽITÉ:

Predošlú náplasť si odlepte skôr, ako si nalepíte JEDNU novú náplasť.

Použite len jednu náplasť denne.

Nestrihajte náplasť na menšie časti.

Dlaňou ruky pevne pritláčajte náplasť na miesto aspoň 30 sekúnd.


Ako začať liečbu

Váš lekár vám povie, ktorá Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť je pre vás najvhodnejšia.

Liečba sa zvyčajne začína Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálnou náplasťou.

Odporúčaná obvyklá denná dávka je Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť. Ak sa dobre znáša, ošetrujúci lekár môže zvážiť zvýšenie dávky na 13,3 mg/24 h (dávka 13,3 mg/24 h sa nedá dosiahnúť týmto liekom. U stavov, kde by bolo potrebné použiť túto silu, prosím použite iný liek obsahujúci rivastigmín vo forme transdermálnej náplasti so silou 13,3 mg/24 h).

Vždy majte nalepenú len jednu náplasť Rivastigmin Sandoz transdermálnej náplastia náplasť vymeňte za novú po 24 hodinách.


Počas liečby váš lekár môže upraviť dávku, aby zodpovedala vašim osobným potrebám.


Ak ste nepoužili náplasť počas troch dní, nepoužite ďalšiu náplasť, kým sa neporozprávate so svojím lekárom. Liečbu transdermálnymi náplasťami možno znovu začať s rovnakou dávkou, ak sa ich používanie neprerušilo na viac ako tri dni. Inak lekár opäť začne vašu liečbu Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálnou náplasťou.


Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť možno používať s jedlom, nápojmi a alkoholom.


Kam nalepiť Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

Pred použitím náplasti si overte, či je vaša koža čistá, suchá a neochlpená, zbavená zásypu (púdru), oleja, zvlhčovadla alebo telového mlieka, ktoré by mohli brániť správnemu priľnutiu náplasti na kožu, bez poranení, vyrážok a/alebo známok podráždenia.

Opatrne odstráňte akúkoľvek už nalepenú náplasť skôr, ako si nalepíte novú náplasť.

Viacero náplastí nalepených na tele vás môže vystaviť účinku nadmerného množstva tohto

lieku, čo by mohlo byť nebezpečné.

Nalepte JEDNUnáplasť denne na LEN JEDNOz možných miest znázornených na obrázkoch

nižšie:

- horná časť ľavého ramena alebohorná časť pravého ramena

- ľavá horná časť hrudníka alebopravá horná časť hrudníka (vyhýbajte sa prsníkom)

- ľavá horná časť chrbta alebopravá horná časť chrbta

- ľavá dolná časť chrbta alebopravá dolná časť chrbta


Každých24hodínsiodleptepredošlúnáplasťskôr,akosiMOR6Y/zqj3UdWnBMthteo73/8+7e/vFhs9TaE0mFdMSK02xZvjdOcPfyS/ZNSZAFFYsHDBqH0a4zyOOyhjajk4wUstkVJutYKbONKZGDYD/oxFCIcifAwmsyxTqIRZoceJUNjiegSH2ztojpCEKhVhZKxm92ebC/hYKZV8JQSjHK5Is/ep49oy03WZnXiOBGNdvzA+oq9YVZYgghGx5my1zLjeRsKTtTNClZ2wZco4OPFzYMzr71MOIoIjhSzqONTGx1D1zS1icuKcP9Fxu6i2LkpDqRpxTWWVd8sHOxQVhC1Ja9esEoutchcUHJ3q6+ppINlFYZwOObUUs+NCbE7RzOlNnObec52Krk85UYQ8WYgY9oJ4vJ7qG2rI6QuLtedRvR0jb8hlO4TpuVqJmHIOTgmkIm9UxjjxyOkzppPtLaPND/+e5sydIRZpkmpC0yk0FCa3yRZiXeWHwM6ZPZMS4SQ9/uSTdNbJp5S7OcNiMJliUX/RzBlkp4eEchGh3oEEzW2cRZ0d/ZROuhSLxFhS4PUwiSSGfMmF84HpNrom1KiBwT4Kh4X6tWQhpdwh8oQE1dAQoWhdnBJWqviNngCmjIMT9FVYwKG9pl35CZ4fctPUUFtHB3sH6Cc/u5vSltD1LIfCgmw7CVwToa/+n1uL1q5C4J577hFcJk1vvOhiciq48OvhvgQ99Ogj1NbdRrFwmJJDYs7DNewW/O4brqFILMQGYVT9qvT8jkGMOTYD0wN/GkJf4/T4n56mLTu2sZSEkGsn7VHCcWjRssXFbvKEMGUcnGA7ACGoidfwER4MSDK6krh604Yr3kqXvONadn4KgTjA28wVk+dWrmiusXXrRg6mSqcT1N3dWe7mDIvzL95AfzoXKdITnH3Kc6K8QXCKEY3ZTAxkUBF8GeySVRUvBLSD11gkXpk0iKhl+mz6ze9/R2knLRP+4kjSlcV8rXBlE8Yp5eAEgl4rxLSu7i4ZE8+VpGHvCrGb65IVrbLsPIxgfHYcIS9d+YQBx1p8DNvZX9HJTDC30jkIBkZBfKM1fAohHaBc9tnIuEGbKWimEtS6I7nekZ8hYkWZMGhZj4MvrcqV/IAp4+BkqQxNURUS66kU8ZBdw7Ea8tTRGP9rKUUQqNx95kOWiydWlSof8iTItnQaMzkNnpc5pWI/EaiWk4gwILgORG8sUGxQuoyj1qhlZ3nmylwNld33KeTgpAgPyTwM0jnPYyLg4ciIMylL51Oh7YnPXHa2qezpkQiFLEUUKjthqnaAsi1beUTqeVBOY/DsC9nsa5KveHApkuOMF/DqRHzGWNolL9FEUHMeT1ZBU8mDKj2N/JRxcGLXEpwhCxHWSUuLL0sqvDhl4hDb8pS04CrRbnxuueWAlLosTnNfqYDHoNTFQyqwy8qyI4TUG5u7MLwqUdbktsMAodh+0d2RkIlDl/4K+p2OyrSl+FTphWemjIOTzqeM58SiMSW+uuyGG2ICoRccrrJVW+Q1k4E6gKCB+4wnIrE80GPqGe9VuqpJCJ38VRf3GQ5qFdJoawpGSPjZVCqmjIOTBPLzpeXm8ZTXnWdOVraPqJXzSWWj0rhoPsi5to29YRIG/dsNfJaNSuwnEswgRmM0wsAYw5KqvB5mY8o4OHmqYgtiI/znm2HBllf5szEs8gf7VBp0GfgxMMxJBxx/Q50oVNo1RNZGKtgtego5OKnMvBbqCdaSrskgE+q4fkpvK7DJvDzVqSoNlkriUYwEqIWETxgs06sx2F58PgmOggJAABlyT+ZLP5fN7EaLAbH4J+0kKEKVG6czhRycJPLm4VO2jko0ao0F+oiPPTkr2I8BpxLAeMdYzw9yIoz1aLBUQHtA+PCjjawT6SfX3njtNU7lhvsg8zf6jbR15okFkuDiM13B/QifOe7FPmUcnPRz8hEGfAbCNFwYssMJUzw/Sy8cikzbSLHabBpmN23axHUYghtC9wfXIvAmmDwVCwpZhrF4gv0qBPAMZBPSmwEEShMAQBeTQZZtpMObCHSb0dfNmzf7hWIBXU8juJ64yMtY9P480PfW8xAkujppi05Kq/uqMREJzmw37g8VBcTCXBP4jcS3E0kcM15MGQcnDfMZIyXfCP5dSxVmcZNiw0wsCo6Qj1OaRMBcuMEFqu9TSBuEvpfeHBrBzaDbr4loIeY52CfcXxN+/TddBmC89w+uzyDMwj7mezO713ifHeyfJkwmM2LPSeWwV2oVcko5OJkwNwkGXNdTNGFmagKw+EJ5zp6LBXMD6YU/3HX6d5BrBTloMWAuVCAYaVio5+YzUAeJjXkEPhH/mCADGWnj6WshtZgY7/rQEkiwX6OpiaXcP1PIwUliOM420qDjOri8lrKdQFCyybfBymlszEdIgXzFV1AQR2dunsjzTOJnbt588zoRe4u+x2hzrf8OooDX6Ls5J+ORjjRhgAoYfE6+Z5fDrjRlHJwminIdA1b6uIwGPce6SM9E72WqTGbp+HIDLtFaohxrmreRgPuYEkilGcanmIPTkcFsF3S5Sj4KrFRgDHUtBr2JJzLXer3geBCbsVIyHaEt+tg9qOocKXAPjJU24lbi/pgyDk4TgeZSWOCl5FJ6QYAD4dmTlTDpGqASE/du0lb6YPHecgHzBFVJ180sBLRUpH0/Km3up4yDk4arwn59R9yghmCsWX1UqQ1B+kgOKEWkn61ct5HZB09D7H7Wtgp6E9PIBLbQpxKjw2OP0q7OdlXSzyXfqyxAHHzx21Nh2cMmiJZlAJoa66mzo42Qw0FibDaBYoD9DhxPnc4Ex9fLeZtOq+NPO5ODIUvKIOkDFQ1HaGhgkBpA/CrMW3TqODipGeDNcQTxD0FVJ995ebGQsfI7lBbPDak04nnoQd7vBtteDjsJHumIeQ7zmbzFlFh7mfrXqP/0a5aSkFgnzyaXofOCUNthSqWdrNqU5RC5/TlyUn6E60jg7Ey2JoA6N0WuNIDPZ8+dwwmEGhobFF2oHMowZRycfMKgYib04hyNEJuOUcGz6VIsQrTTEYTBDofyLqARv1v2uAlLnesLqScS5WB2f3GbQ8eTYPGmQV1GOEKxdJYzM9KVWudvwGtdaLaUvjBBmJ6nuW3ORgJVxIQKhMrVLBZwMsFAmz0Z2xONRQXxS3FIWWUpElPQwclfmJoiWPkiKvPDdKIpCVGwZIuwsZC4JOeZY2hC0CGmHEg7Mr+FHvtgP3SaM/w5mUrmuUPmOjKkIH3KUd4jW2J1BlXFx7IkMJeptIzwTbtKTQ1c488SVFlBdGRpOkhFwZD08vV7Sjk4ScYkxTgZ8WtEVJryuRfUDLXenq1aFN1g6ulNQ1ychOlYcHMH2w8Zw/O7keMNWA5A4vENqZ60EeRzUgLmz5OFhm1L98CAHm/5xnfHhjdo+Sz3sh3hUEgJAL5omlfnq62NU018rrRZhcKyBmWQ3ltS/QLYwc4jyhmLMmPKODghuabryMGFvo66kEJIl5mJSeuuHk+ITHpi+1xMJz9JJYakbqjcXou+EC25ZsKomiW4kufK7MI6jwG3z/X8dcPtsTJSEYiIk05k3bK0G0iaeaNCLeAiK/Au1Wm5fSlGXslqtyu/I9vn5hJBz1D8LIxL9j3441L2TRk+ZV4PsZ64f6q8nqev8ohUhK6vuqIUleVmJAwmljIhkOJbLF/hTUNdHf/NqjBlYso4OElxzKId27fR9777baqvraXBwQGuDwloLzMnleaUW/jx2GgWppqaOM8WjI7v+4cbuax8acRzmXcSpfLu/PF/i42VpmQywWOWFrpnYkhtehArS5aZz3KyIWksff1ll9OsWbP50qITYPVbkVs2nD7z1JN03713c8BPc2MjNdQ3UJ0Yw2isRrQ3QiGhJsFCbzPXlayWia/YeCj0ir5iDIbEHKE6dF9/P+vpr+3aRW+58q20fPmKoq+hXOafkRqTol133H4720ZmzJhOjY1N1NBQz/VR0b9wJMoSBfJZcpYtT46OqxiMI1QLR8xtSqy9QVQEH1B97Oqizq5uuv7d7xaqZL1iUNaYjM/FxtRxcLKkCLt37256+KGHmAtzIjGURNOcx81wW0/bga1MOzHBGy5/I02bPoOvKbrU4MnNtX/fHvr1L38hNkWvEsOlBMT2GbFY9ELThhNLtw1Jb8WGW75qNZ11znn+bUsXdCMJw8N/eIieeeZp3hwoQRcNY6NE/CAn7RdiBqhB/YCEwRtH/davdbRrQrw/9rjjadmy5eR5pQ8k0lJmZ0c73XffvZRKpihsW3JOeL2EFcFTv9WPlkDRRyQO4n56MnM5+gaDY8qR/gv1DQ309qv/Fx/pVxKmjIOTT3w8acxBUmUt3oExgzuRsip7/lm6NPxpEp1M9dOTgvsdf8KJE4qeGysksXLFpnqK+np7/H6YxAF9sTzNZUmmJPcJruhnWsb2DxdXUGxgMyOBCRqHIz2oEWkhSifdpBKlc202rGao72dFiZJS3ZXBGkSno7NT9ccqIcEjv50Y696+fnZAg+qT1oV6RXtS4rNMlwIGV6OvFFj7+AUPh7SQICAVDgz2y75XkC/DlHFwCtsyJLahqYVWr12XG6PPet3oiUj7+wZYPDcJQ9GImUtcsqyjs5tWrVk7zPiM3uZ5c2XZ9FJsnGw3HZmcdv6iJRSJxflT7gOfUgQP9vKN4fDeZ/hLUnDVuroGSRAt8o8Mi4Hcu8raI7JyFNGylaspKiRK23MDY2BiBG864xpHmiVYtYI05XKG89CI3yo1poyDk7bMn3HGmfwD5GwSb/RN5rgZN+Vi6+va2/KGG95D7/m79/oGu2yM3mbfuFoGq300WkNf+cpt/nttQyhES1hPdzM+MFqSKFU/9fPWHLWWfvqzn7OEFioA4VXyara0VGHxElPGwSloz8i7qcfwbOYT2uJc9MmylCOW9tjMJ51Yo7OQYcTZUiGfY1ghmgKdXN+7HH4aQfsYpCM+dZkoVNm+Uqir48WUcnAyiYJ+f+T3yPVlKLpTlvLy42O+QJvH1oOMpb9c0aymlAUUZr2PQuhLgGyX80L1SyJYjep/lMRQKgcn83gxSCA0xiLgIhBIU/Ji6+zSNmdlP2scUg6g4w50UFipYHLyLAZQiDZ42XNhukaXAhkjqMxYVTCa4Hn+tOocmv+joitL6eBkWuQn8hy9oHGPokeD2srbsYDmpnJk+xmPyjam+yp34nKqSEDBx1Sdyuh+VWLm7ynj4DSm9pTtyeNHtc2Vg6nar3yYOg5OY2rQGK+rgKb6mMptHguq/SoLpoyD0/DId9znByRMYniUd6V6qm+TuntG37xgIdyp0D8gUL/TCJKTsMvax+ISBvHf0euOpoa6eg4GsnVdwyzkRp/lu9NoF+G4m6sRq2Qnkv6o4BWhziQGB8QasyjGcRH4o81phPxTiDE/qbTwIyjF75CtvP903+Bym5Lx/DhGQ+i26yk7iWPJNElGZ0rWrzE9SG8MOytnhuOkZOYjnjdPxhuIeQXCqF3BxkAZ/Ia5C4VKmCx2nAOYq04Tzx2gDbXpRJK9KxGnY9uZUyb597BMbGMclRZ7Lkcb1YkJT6r1i5cuGeGiAlljxUJCfASIQ09PF33vO9+hp598gvbv2ys2T5KDWLBRENDT3NRCp5x2Br33fe+nmbNm+gst46pbOaTBjwD1ZGToK5s20Z0/+TE9+cTj1NPdTankkPL9ttkzb+bMWfT6DRvo6ne8kxoamnhBsZcde9eVuzcm1BGgeicJoMsBS/f/+lf0i/vupVdffZUGB4ZIp3eDMTAej9NawWyuufY6OuGkk9htWuYyqFzkuku7tF30DYFZzz77LBfLhXu1PplCoNysWbPowosvpmuuu56isbiY3pDvAVoKVEZu7oIBUYlJ+vJ//if96hf3cmirLCisbB0I3Ekji9AhuufnP+PPP/qxf+LF5rOgyto90tVe/T6wdx/d8u+fp+ef/ysfT4aUmzAIBvhuSmyqPbt20Xe/823Osvz2d/2t+HuYMwhRxeUJyjPOYsM88MD9dMstt9CQkPB0khPpnCz+c9PU39fDRHHfvn30ta//H5q/cBFliRyTAIcOHqTPfuYz/jyybG3JHJF4j3lEyb/bv/99igtp+53vuqbk3ZsyhAFcBYO6Wwzo7x68X2waDLJUJfwISh2g5HmckefRRx6mq952Fa1efZQhGlXeCrNV9sCnnniMNm18iSK2zmspg7BCyg1ZB4Z5Qjq65+676aqr/xdFYjbZFUUQsmGONsKu7/rZz2hoaJDVJilRyyA3i+Q8grwhT8PePbvosUcfpbe9/R2VOGU5MF26n3j8cdr80osEzwhZJS2tMmBJF3A+JnU9Dkf/xb330NVXXy2lBqt08uyUIQwQJyERvLx5E4ujWDzsIGPq2CprLxYdxLmenm6xwPbQ6jVryuJyO1bwlhcE4IUXnqe0UIvQNxA+zkHBaoSVicgkqc/u3bObDh86SHPnL5gUGwfAXBzcv5/JmK3sQ5zAxNLJZT0Ki3l2VMwLOC4ThgqHSRSgLmzcuJHSToriNTVcAc2sni2rsit/HPF7t5AAOzo6aNbsuSUl70wYksmkUGuifjK+VCoVEeAyOUhwUmklyfNDhshu3bqFiYHleVnZt8gwMGq4QjTduvUVOv/CC+XGqsgdJP3qEdOPsumQDqR25AZaqwxbJAkJkpLieiYMFQ+Vl2L/PupFTgpS2Y5yriHJXWGsc1zatm0bv9fZtSsVpos+DIw7tm9n+YDzOxglC4BgRmwwAiQfmjMHNS1KpzOF3/CGN9x3xhlnPCb07MEPfOADX92wYcOvX//61/9G6KgDd955J1155ZVcov2oo47iVNcwltx333102223cXjyTTfdVJKGjgYM5Oc/9wX6wr//O01vaaTZ05uViE1smOOh98gnFjJyT0gNvb3aN5mPxiqNOMg1Y3FyD2Q1kicoRh4lZYTQnNW0F/f19dGkERcEwD2RPg3SkEWusQ90tm+PdJYj9BXVoSpVyjNh+vNgz/T0gPjlzkuwJzbLf2JcBvoJqeI8r3SRpeHVq1e/fPPNN9/yyU9+8t/wwQknnPAnEIh//ud//hyoFyymJ510El111VX0kY98hL73ve/xF5EGXGfaqQjnJdGG+x98gE543fH0/F//SnNntPobiNVUK5Pa3FPmOM6ABKLhZgKZKtGOpYka7Ak6GlMTu0zKdk8mseKXUtS2Q5nYBaLCRDwWFX5YvEtqUvz4FtVDzsbFBV1gmOQ5q1z7iYYZw+N5slyA1nE9ZfA2T2f4OyRVYc5cRVYphQVGWGx+x/zgySefPPWuu+56S2tra8fMmTNp6dKlzKk+8YlPcE6/l19+mQnCaaedxh3+7W9/SxdddFHpWjwMOjo6afOmzXTDdX9LTz39NKfuDrNNQf5kI/Oej7q0cVJLDpUESyYOhcTAb7VNgXRQmMXEQGZ5IvW5cgryMgtvMiDJGZEUo1E0wlNTpXvAPgEh6csAou4KlWKyWMq0DQEM10/+6sl8nrlwpEpsFdbhcqwIf/zjH/88XkBqwG9IDEJCeOYtb3nLXf39/f+ByMhly5ZRW1ubb2/44he/yD/AjTfeWBGE4XeCQEGygd5ZX1dH3b0DNK25nrkoW3s9eX4cCtvsFMSTI+bm2aeepB4hFTU1t2Rl0akYqHTE27dtp8Nth0ntdrVTgll/BEmQohC5YkU9/sc/0tnnXEDhaKgypLpR8OSTT8l0dbDMY1OEbD/M2VUk3lO2FfRnz+6dtHHjC3Tc606kiiPoBkypeseOHXTo0CFWDXRUZW7liYyAgO8+/Ic/0BnnnMtJcfhzXy+WCV+KgXBDQwMUHtK/r7nmmtsXLFiwG6/rxAYDUQCmT5/uf+naa6/1I89uuOGGojTsSHH/b35Dl1x8Mb22fSs1NgjC0NPHhEHDUgYGXUSURTrBbZaK/tUh9Rwf/UmpoVI2kZ5/x3No7tzZ1NraQgf29sv2qSM8KU8Ecji48kh25apVyjDn+ZbuyoVFa9etowfvv1/1z8o4nsnZ8a+UnqAeNTY10bLly8vW4rHCtINA6kah3oGejkx1K89T+R4zFi7fcC6uWb32KAqHo3lubFxcYOQIYatWrXpltC/BEKmBnI6VgPsfuJ8+/k//SI8+8gf63YMP0P6Dh9XASZlUri8tfJN/xLdOtB/ekBldtbI2j3S9sGjajJm0aNES2r9nT5ZmYCkJQhdb1a5MnugPNpql3b4rWhWXHVqz5iiump0YzNRz8JRK5G8YS9a9xEyuWLmq4rIr54OZqQml66CeH9izwzBKaktRZmK5cI8tHZ/WH3OM9E+hPKuzSMt1kmhno2Pv3n2+WzRqNNTHYwaXkcRBu92Co6bFR+vWH0OnnX4mb7xMarVy9SA/ZJvkiclll11Oz//lL5RMDGbFdEjbtTRLShdom8459xxatnKl7LOyU1QWMrESGitWrGB18PcPPUSRsM11NnR8gN96K8Sv6+vq6corr1LqX6X1LRvBtHcbLt1Af332SXbkkkZhZSQ2SAOug/nkvPPOoyVLlirHp2A/i9fvKUMYdN2IBYsW0WlnnEG/uPvn0snJ0roarvLY2AgHGQR0nXPe+bR46TJDj608p2HPL6hq04mnnCpUn+W0eeOLZC4KdejgEwEE4rz5yrcKVbBech7LpmAF6koEuP8lr99Ajz32GHnplNowXmb+LGl8dEUnl69YSWefc06Fq0cZmImETjzhJFoipIZNGzdKiY5rHdhZLvlYi5GaGP3Nm9/ChW1yvR6L2+8pRBgILo1sjvvQh2+iA/v20Z+efZZC4rMkStYhfb0tA4kcwX3PPOtsMehXSL1ODXolEQWNkDLAoYUtLa30kY99jD736U9zgBFXpEql+fgLBkYcbEUiMXrjm66g4193ou8DUZmHsLkAhzxLbPZrrrmW7rjjB5RWgUVpVYKe+ys6tXDxUnrve99HYdFX1yMqRH7WYsJM24Y+tE5rpY99/BP0L5/4JL267VUhHYXZYQtlFbWDUyQWozeL9XnCSSfnHqNnee4VB1OGMJi5Hhsam+jv3vO/afrMWfTb3z4opIj5dP4FF9DTTz1Ju3btopNOPoXe9vZ3UmNTM5kbphIJg88xlVfGEiExvP/GG+lb3/wWvfzyZjrmxBOEbr6aHn3kETa4Xv7GN9Kll11G0WicdEEbexJx1Wg0RhdceKGQHuroW9/6FoeSny/E6a7uTnrm6Wdo3rx5dM2119PKVaul7l7uRo8Hop+QVD/80Y/S17/6VUHkt9HRx6yldevW0SMPP0wd7R305iveQpe94Y2C0EeVHSJ4j+I2cTTCMKHHC2rvwS983969dNHFF1FeJxtvjI8Z5ZIsHwShd9bVN9KHbrqZLrxkAy1ctJAWiR8EFR08eIDmz19EHZ1dvvOMNG7p4x9Tey8/2PymHH84GargKHMXLKQvffnLtOmljWw8xWnFlW99G/UIwjB91iz2B7BVTgMdVWrZla+La0NcLB5nlWL1Uev4iG7N6tVCmkizlNTS0qLK89kqR0FlkvORwWexNGfeAvqvW79KmzdvFvO4jlqaW+gKMY+oaTl7zmwOKmMHvDI4ERZVYrA5+AWL2s14teWYx4+gw9qzj+Qezjqt8YwjOfE7JChtk5AIoDLIMu02zRASxIyZM8lxPDp0uM1oQbYrcWVBGklsS6oUaUdWMpo2bQadefY5qo6iSwsWLuaNAhfvRDKtjJZSf7Uq+0jCh6sqkacdh0Xp151wIq8XTGnEi9HadesJjj+7du5RDk5WJUbKjwHKSCx+5JqcJT8VHZk/fyH/9PX30cBQkjKMqrTp84urSgiquO7oY5h7w2CUNxvuGPqaFeeg9q8l42w4UVFYHviqhEUW+/0kkoPk2i4bG0NcgVjbdrDQHLbw+mG9VqaGJR8LBaLhSsWVzPR3mRoNaGeYdIUntDcalsVh/WIsFFLVvuW5uOVKRyd4DSJrFbwiLeP+gPbAK1W/9HhmjugyZyq6z5msyREhGUVkxi8NS1lLUB1cVieWDmvKJyWIYFrBUnNcXTPCNDrKyEkVVu3JArdmu3gMQsrepa4ZLqFysTOvT64Sdb7EoGMgPEqDMHA1ec8XSg4e3E8NjQ3SWMUmOTvjHkyZyers7OTS5sFSYWblrFIH6ZjPNqErQsMDtaGhwSdWPtdk126PaoUYvnf3burtaxYEuU76AngqlLdMlY/0eAcXeJBQ4W8I/MIPbAnDbWg4CKGQLhzw9OYwCbh5/1KWtDOfHaxxYoZVYy7hUdzU1MTX5mM+qL2KUIReIQHitMYs5oPva4I4KQkDEFwIE+qINgmoHIiW8hTD5h9KDFFiaIg62toplUrT0hXw2NTHXZLbmtQb9S4QloyNNm3aNN5suhCuWT2rnNWP9EIaEv2COzqiW5FtCnp2FpGzlCQl/kFp9rnz59Gu3bs4/yVShMGNPRqrKXk/gjDDj811AW9U2EVAqLEZMDfDAd/BhsKG2bp1K48F5g6OUSM9o9TzaD5fSwroIyJIQRTQ3iBTMoH0bgsXLuRMTphzeB7jO/jclLyKhUlRos63K3qkw4PYRp9KJamtu5N62juE6pDkGAkMNk4l4AqslkQmIlEB7cBgr169mvr7+3lBYrIQGw8i0dzcLI83y1S8BRwB4bmIYO3p6eG2gGvMnz+fN0Fw0WdchSxWKeqb6mll40rqEf1Cspb+oUFBHOI0Y/oM3lTsn1/iik7BDYD+YezB+RE+jbHGJl++fDkv/uHKDujPsGk0McFJE8YMkgQ8C/H9YJ6DUksNeh7RRiRaQTsBSDmQhjCPJqPKB/RnzZo1/F3EV4CooG8IbsTfON5nskoMhShR50+wduRxHTokNs2OHdv5EHvN6jXU2NSgwlNlvL6fs8AjI39BBnrTY4DxA0B6gBQBTgSioQc/uKgLNRnB++p4fUgGCLbBIl+yZAkTsaCumSWGw9hqKbuLyuCEoWhtaaVprdMp5abZ2PrKK6/wveCSiwWaj/AVq2/m5+D26B8IAzY4+phPXx7uHqwiirFAX8BFIWFg0+CemD/cD5ISJEDTHbkYhCLfPVnFFVIQ8lLuFmod1hG8OtHWIMEbSaLBZ5pZ4QfXHjx4kE8xcC/cEwzDJPKF6tfkKFHnST1sUHA+ZL+BaDx7ziw68cQTIYeSF7YF1+mnmmhMqBMpisHxRXwtBQObEK0jIRloZMN9NtAGs03YiJA4+FlioW3ZsoX/vnjxYn6mntBC6a3mRkfeC9hiMNEItIF04BsTfaNcKOu3GhpJBp0UOWkhsloODQhCgK/U2jWUHBwiuzZGTUIKOv744309Hsl3wH0QJIfPCikdBTeiJmoQi/FsbFrE22jVTV9j/g6+1tDtDEo82Ci4p5a2QFwhbc2ZM4fnVYvzxTDYmRICJCA8G8l4FyxYwD/B9TJaH4Of676iD+gPftBHEFi4A6DvWKNaEiyENDg5StSJ78KGsP21HbRw3nyWDlzR956OTvr9L39FiUiItm7fSketWkMvb3yZVqwUKsLAEPUNDtD1776eoqEYqVPMUQ9BNJXGBoXUAJ0X5+daxC0k9KkHnoHFBE4HTp5vY43YZiUlPP77h2hv2yHa3SkDyBa0zKLt23bS6uPWs4fdhksuZtEUqhK4GFQVEL+VK1cW9PQln3QDKQziMyQEvXiD/ZvIhjXVVhBxPAe2GRAjtAXityYKhbY7mMQdUieILQiDqUYX6jkA7os1CtUL8wg1A+OLNVooAj8pStSB+6PzMwWnaWxq1OlJqL6hnkJCgfjNr35F4XiYtm15lWLhGD331xeoJl5Pq5DkVfvLar/iIwR0ciwsqEPYuIWE3jQQN7WoGRyr0ReWDLFGluyoWCy/feABSkRlirodXowOHmqnTUK8jsbCdM273ukTAPxgs0AyAmHShrBCbJageK3166BRsdDifNDwCFUDmwUqFPqnJZRCSwyaCO7Zs4eJgibuhVj7+WASN8wjxhXGaUgQUDkKgUlRog4GnP6BAZq/aCECHaQ4Lz5HhaIuQTD6+3vJGcTZvUU9KXgHRoXaMUB79u+lrs5uqp09g46UKmiVAZMO6QG6HVBIzooxwcYEd9EJd4/03tpdGjGHXYJbocLRkBiviB0WElOamhqaqTfpkGd7yM5FGzZsyBKnIWajb9g4heSgWmoAcH/YNUxfhiAmsj6CR4PmxgExAIGA9GCeOhVys+JemEcQdjwreP9iGAiDp316HicNYUC+BmysiVj500KfitfX8ms7LHPugzSEHJeaa0JCdVhHfeleqkP24AGhCtTUUVqsgemzZlJrS5N4NiL1xqYGBDcm3mNBaR1SBvIQpxRDgJPlOewnQOroFE5d5gLVWXryORThc+jBEO3Hb7ewpO2EUjQgVKeOji7qttNiYsUmHCKqj06jHhLva2w66ZSTZa5EgzBgbvbt2RvIBpANndxGh/7itw7uMp2XNLQrNqDP7c1M48MZ2saD4dQQ8z0IL3Ry2bZgW6WhEKK5o/pn0i1PeVbqo/FgM/XmxDxq4lqsE598fdSMCgQprUr5FQKV7+Akxn2gr1+IZ7VSSvBkOJEHySFiUbQhTtt37aZInUXdgwlqiLbQntf2ULS5hqxwiHp6+2hma4M8shynazAGHgtHbxD5meWvGs/LBGBpLhnkXsMtfIiA2tFlvJyMx8RJUev0VorV1FJt1KWwIIaxujj1HhacrLWZonGb83VOO61VOT1lVj/6hI0TjUay7ht00MFkaFdk02sPv1xVizFo3MN9TSNjOYD+YZyDx7yAZliagGsJTPdA9kV6nHrDuCXjHjCqwmBcjmNRTRzwHv3AWp0oJoWDE74XUcVLsajT4Ng2caUeL2LT6mPXCw7eT7ViTzr9Hs1ZtIScmMvRk1GxKCeSi0BvDgw2VBrzdMLT2ZP0tcSR38x5TNVlpH7jnhPdONw/IUk1CY51wcUXUW8oTXExXO6A4IDpWkrHhbRkp1gy8ZOCeBmXb/5xsLFHlqrkXGpXX3NzGa6+nEYuk3zE9NgrFyDiwzCY7zhUr00upEvSQ1T+kznytv3yA1wHK+f+5qlRsR2P8sFUpSYFYTAtxcC4OWJaiOtu2LgHe/8K7giPvhjt3L2bBHOk3qEE1Yeb6eD+Q2TVhykWr/UHCRxtPAOmOSB0ZI1wyOcn6nco+90YNSbcFycfGsOd24/pXuI/GEjvu+ce6rUdLn8WFf8OdAlOKNSF2voIXXbJhXxtcLOuWrM6/z3zHu3lk7rydxjfhSEOpx7lBOYdNoagjcOUIFDs5pE/PMSG2FNOOZWOXr+eNr70Ir340kscut7aOo3OPOccaqhvyjFXaa/GcjjEaWhjKyS0QhSImiQOTq7My6ioOOcXAIVMpmj3th3U19VNnYd7qEFM+oG+NgrFGyiZTnOcOya6Lt465kkrlwutfvZ4jtNsS8aCzGhppbdfdTX1CGkpQkLf7CdqqJlBPV6aUt4QPffcczRv7rysc/GpiCCBhUS2atUq/33QLwSYO28+Xf2Ov8363vrjTuCfkaDHcu3atTltKPSpRPC0x/d8NexXIFCFwKRwcEpBhFPHjtAC29vaKR6Ls+DbXNdIyZ5+CtVJy3BdtInau7vIq7VoydJlNGsWzq+dI9ps5RAHNeAth2NE0+NytLZwMhZoNY5Lf/jDH6gvKgiDK9SJUC0d3NlJdbNnULQhQrf913/wvWC9hlqhj0enGrA54GgER6BSRpGagF0Nzy+GQxWAfsEPxYwTgaRQqCJQk8LBKZ2S1lZd4Rk1/9y0S7GGKKUTCR4MR3wWRcBROsGqBgyFsBR3dffQ9JY6bkchdK9iAmMDN2HEDmg37bF+D3p9h9gMAOczEIwM9wGR6cdnQh37y3N/oZNOPNGPKtXfnWrAvDtOxhhaDmAeob5oR6ditAPED05O+t6QjAp1MjE5HJxw3BWJ+tb0hqZGQZH3U0t9K6UFM5gxd7aQKvqoXhANp9+i5lgdJWMOc8WoMuyNNSIN15QyB0Pw2ZhoqD9msNRIbQap5CS2OMUN29Te1Und4TRFcCpBcWrvHaBkTYRqBRHFGbfeMNpSPzkKFh8Z9IY0rfWlBsYawVNoR6E9LAGdpctkdiAMsl7pxDEpHJwgIkcjYf98uaY2TkknBdmJVh13HL3Y51BjXYRCiSGqizTT3oNtFG6K0spVazjikqy0TuEwpjbDgFMO6QLPhl8BOMGRECeZ+s2jczdsoLUnnSqIok22mxSqRJx62gco0oTjWofmzJhGfb19vFjf/OY38wbCs374wx/SZz7zGRZNYb0/66yz+Aj16aef5s/OPPNMOvnkk+kHP/gBqyFI8Q5nqWeeeYZFZtQ1RbHj8QDG11/84hfs+Qm33ssuu4w9FScC9EuewBTH83AsAGHH2BbSZmVK35BIMI/63vgbVAptZK14VeJIHZyyoga1cSxkUcjWpxLyyBI/jmvT686+kI49+xK2leMITdZwtChTyhHHiWHlmTK2wdJctdTQzjEQB8fq8IQrwqEwZ3EK1cVofl0juZaslIy/zZ5l83t9rHqw7wD98Y9/5ECmb3zjG3T//ffTLbfcQn/+85/pnnvuoSeeeIIDrD760Y8ykXjooYfYaPm2t72Nf+666y566qmn+Mz+9NNP59iAm2++edx9vvzyy5kwfOhDH+LfeH+k0ERU/wY31aHb5Tou1b4hhVRhTUIHAoB9ZX6mY3kKIfFWnINT0B4B//Omluacv+PcubOrhxd4iDRFtvy9bzik0lgJAkRrDC42RDkqHOkJhThoOgaNtrAtyvQdr7IOTy3yHcPwA396LCqMG56FBCCwRVx55ZX0qU99ip8NLg4Cceedd3IcBwKvgnjPe97DBY1BJN7+9rePu8+QEM4991yupA7AeHqkMMcHcwjCoIl7KZKaDAdw9UL5FQCm3wXsRNroqP+GPkLSQ1wRInQnQhwq2sEJGwWGJIiZJnAfcCoz6Ggik4/Je9Ob3uSL1qjsjYVaDtEaKcTBrXH8hcjAN7zhDRx/P1FoWwXGDe392te+xv71d999N73//e+n22+/nT9H+822DLe4sKFvuukmOuWUU3zPzfEAx9ggThg/VFDH+/HA3DDoD8708Rpz9NnPfrbkc4m1i7WkmU0h7QwANj/6oY3IGlChkJMCjGUi6RQrzsHJVCUwqOCaOhuPqV/Bao/OF2LAf/nLXzIH/fa3v83i7He/+12Ocy+HaH3++edzoWBdLFhz0kIA4wVigDF78MEHueLTrbfeSscccwxdcskl3FdcA2cu/AbnRXSi6dyFjXUM11K06ac//WlWsePxACL3BRdcQB/84Ae570d6tBgMUb/33nv5iPzrX/86b+gvfelLZVGTYHhE6DckMNgbCgXMHeYF4w7pL3gcqz1zYa+pWMIATMTBCRQfVDH4PUwqjuEw+GOx3I8GnTwEwKkACFI5RGv0BVzzxRdfpG9+85vM+cajcw8HqAzaOw6EFQZIvaGgOl100UVZ169fvz7nHiAs+AGOPfbYgrQL0sc73vEO+tGPfjSu75vEQccsgHmgnfBtKcdcYu0iSYuOyi0U0EdItnoe8WP6vIBggxDhmomgYh2cIN6DIuoMQyYwwaCYUDOw2CdqD7j44ovZAAdigwXzzne+kyWHUovWmGRwYySGwaKFCgFCUQhgLnAMimM0LBqMHbhLJfgxXH311fwzkbbowC7MGdQCbJzHH3+ciSvel0NNwrqEjQzG5EIFkqGfIDqa6OE1mJoeO8wz3k80/LpiHZx0uvR8A4qBht6G4xpwBvjjH8m9gwCRgVj56KOP0qc//Wk+SQGnKLVojQ2Lvlx44YVMqFDpuJD+FFhIMEoBWFCVQBRMjNdOpL+DdYFN8bvf/Y5+9rOf0Re+8AU69dRTWU2C3aCUcwmiq/0MIIHid6GOLHE/nT8SdhLAlJyxNyaabaxiHZxkGHBu5yBFgCBAfMJvSAyFABYBRGvoZhj0cojWkITQJ6gPb33rW+mOO+6Y0P1McHFYFTYObgrX63K6fhcKJtPBWsD4YS6vuOIK/2SiHHOpmRXaE3RTnggB1POoCQ2YSfBe+ph/Iq7gFefgpEVCM0rMHEhYerUlNpgivBDQcfnlAAgD9FIQKKREL6TXHKDHSi+qQoq4E4LnkmvZXNJQvs/4oYzW++D8680ApqJTypUDsOFwuoAxjK/ugeXnfcAbm8fFUtGs/jVqf+hUANpfAs8ppDNVRTo4YWOCa+uNoTsKSgibhX6PAdHn1IXazObZcKkBoqC92YpRbUjfB2Ols1BXApyuDmrDgh/qp/p4I/V2DdLMubNo976dNEeoBjVxeSztIXOUnS2Sa4lBj5N2DsOa0xb6cvQTUhkA9Q2vs9pg6VwP+LHZpV3SRI/Sg12UcCza195Dc2c0U/fhDmpsaqVB0a+BZILmifEIo+QiSdqxePHirHJ4egzw2UTUiYpzcNLQGzToA2H69mMA9GAUagNpz7lyQBMFwMwWVQhgbMBh9PGWLu8G5JO6JnLaMxYpDsWCUApg6fx59OMf3kH3/PmvNC02RFG7lrraXArXN1DKHqRbPvcZmhObw27f+dpickmsDUgJuo+6IEs5Yl9M29qw8+hJgsDJwFwUK3aobf8++tznv0gv7dpPDfVRCg2h/VFKi+a3zKynb3/ra+J+aXLSDlmhSA4jK5SnZUU7OJnXB9USHdNQaFFYh66WG1oaKhS0u7XmrsGkJcWEuQY0Uk6KrIjNCX0Tfb3UEI+Jz4TUkCDO/p2200KdcKntcBvNmT1HVfseOdM31oLO7QgU4ih7vNB91swr6296KLzMe+3Kz1Kyi3gg8ZuQ3StKiSGXC/xGa5DUFu7eNYJQOv4Ngsb9QqgUFefgFPx+8Htmx/V5fCFRTokB0H3VlL+Qi1pvHJ3cNriAgolACgVT1NdIJlKI7uD0/knB/fYeOEyN4X4KezEa6o1QOiqWZjTNf3dVOjlOSDNMs/Q6M6XHfASp1NC2gBGvwT8qniUxMEAxoQLMmS1UZneQ7CEhGTRHyBWfNTa1CFVKSAhemNMaxmxBHDybitHFinNwMu0JenKDE6w5HSyyxdg8IAxm8M1IIuxwfx8NI21KvNZG0EKpSJrYaG/R4TZMIThOvjZnEXmx2Z2Uw3YAzB9yVTY0N9HMuCBYTpy6HI9qxGcJ6qU5c6RNCURhtPbojNTBvgW/N97+5SNww91b/02HR2c3iDLFjzy2taoM4zbVCRUqIojAgV37qKE2RDVuWHo4RsJUI9S/ONIZRiVhJy8TB1RIdRqoWAen4GDm+y4+O5JMR2NFPvEv37Mngnwbx5zYQjsf4V665oF+P9zmnehzg3OXQ9TFf919XdSC4sFCt163ZjW5s2ZTXVTMp9gIg90uhWqhVw8JprKfpgki4bgOB4txlG2e5gVLs43Uh/H270jWsO6zrk6d9Tfjx9/fJIlO/9AACdJGcxfMpYg1QKGBCNXCZ6G2hmKCcHb1tIuxQHIilyNqzeYUcr1UrIPTaNCbqNBpu3SbzfelhuZ8hXy+meCjkPc9EmQ9UzQnKvRnZJt66PcP029e3EQ13hDZrpjPdIySggC49gB955vf4Mt9G0Oee5qcvNzHr+Za10bPvBIn+dkKM5+J79XU1tGCxYso2dZJdZF6qm2JC4khSU4oTDNmzaT62iZK9A2y8RbVx2Q27sLPZcU6OI12X715CsXlNIpZWnw0aKJkFmAtJPSZd6GJ9GjIeY54fCgc4nhwS6gNMfG6qb6WLKE7hxxbSA1xSlkuW+L37d/HZeNhZwjZobx7wLQpQNorp13BHFt9bJjP+GhuZ61SQCJKDg7S7td20oAYi35ngKJp7B/YW2rIO0jU0zsopMm4uK80zubP2j1xVJyD01ihiUOhCY9O+AGU66gL0LaTQvYNYm2hIlLHC3/Til+oFRISQ10vVIqE2ESttSAKUeo6jKxT9ZyGXwe3jVYXRI9VxsbgGVm7rGIw1RGgTuGEuO+3IbvUSOalJz0ZXFe2OWyFOI/pnoN7qC4u3qdqaKDPYxvD3MUeNTQIaWrQoaEhsfa93OrthULFOTiN9b6A9Hw09fPROEXGWDMcOHdiWqaC47Nz2/ZLzZs+aoVZaW7OvWQGJ4fC8GSzgs8dDqO3Rx9XYiF5ea618rSlkAhycU7wK/qZEhu5Z2CQWhvjZHsprk06e3YrDRKyg1tsdYf3n6XO+nMkZzFH0mPS5Z8Q03D5mvzjTZuKxVmD4KWpTlE8wdVrIiH5PmikZHJgcf0PtNMOSSISq2ugtvZ2at+3mwbr4uSlQzSYxLB4FG+IsOqAUgqulywqga9YB6exQIqPijBkFRabwD0hziUT5G9GSXkmfN+xAo9jiQWETjO9QjxfSR5wjCk1gkRBc3bscssOU0QwjsH+AZZoYnaU2jraKSx0bU/s8gFBNMiyFEe18pBImz+Vf7cpGqshSQ0EQVeMYrxVyMYF3ufqJI2PV0NkElxTgHAspVII4scZtsSYdPUMUG1DM61cWcP2F48ilEi4FKupoebWFiHxOXz/AaFyFHNpVrSD02gw/SMKNUKgyJAUynn6jQI7Mg24Lq1XiL5JySND9IwjtwLcfcyt8NcCdkWYooKjvuu6d9MV73qXNB5aYUolhP6MPJZiTzXU1flitpzvIOelDEPALW1wU4t//CPSnG8VsX8se9kyozkIg5LSsoiaZf6y1PGlzdbIptbp9Ma3XEl7DuylmnhMSEAx6u0bErcJ0YxZMyheW0uJoSGxPly/nEIxUNEOTnnhM3JPDbWrJMYjFRXzbX2LxdIoOwBRHscRa5jvFQ7SzyUjGjNPGfMjgxcamx+qHFeqdvh1wSSRMSCf30QsFvVFfXj7xew4E0EhKDMh8GypPpArM2BzzUzPUqJ6vocQSeJhGepXGWwpFvlrRxuSZVO8rNWDNvq5OTmJsZyTmBiLSy69DFETRCqRseMaBZktV6p9nqrIViSU1MGpcJBi18BAP+dj4FL1bKyz1Y9aHFZGiJTTYpRkU4VY2YipTzmEmA2PsrQji3Zkj3vmTsUCbx4sKPH8ZCJBA/19FIKBLhThRWBJvcl3hslA9yuj/sh+SemDC/KkUjQATpNMGa7Fpdk4+U4JYGMYHBoQ4y76FpJEwLLluTzPHhy8wrY8ktPnel6aOSsrjl7G4UjOXZrSgugNDvSRm55GFip3a5dj/qeU6oQiAqJNQ4MDok39bF9Df6SzliIGai493V8rxGOAymKQHiw3Je0qgiCm3STPZzo9pI4q0zy3llWcKltFP67UiUEKVypMco/tO7bRjf/wD9TZ0Sm4T4TCCJoRBAJ6KgJLdK7IjOdkZvM4iGkXCxMDbGYVTorPQJ1nzJpNP/jhHTR9+kzegNmUuZBGLONeahGDoz/+xON080c+zH2IgjCA8InXcHpC33S4rZTA8C2LDa/smw8ikIbVepCGRN9cx2VCl0ymud9nnHkWff6LtwguXRcgC8U1zpm+Bhjzz//bp2jjC89zlW4Q9YjYEPD4i/DcRfmzsKpAHQTUrKQgdEODQ3LuxJglmeARJcT7r9x6K51z3nnqRCkk5S6rNHVCPFfFMIjGPPHYo/Spf/kE6fDrUAiJW0JsL4D3YjQsiGJYOWxBGoIsAHsKTipcQejSg4KoiPUpVCusz4Tos+MkeY7POvtc+vy/i3msaywKfS+6KmEe+RXmfFmKlonBQUoJfRlaChZHkmPXM5ALMft4VG8eKWQaeqnvrssXsR4+ICQRmk6K+/JfC9D2EeBl5renu5uJAaSihCNF/6GETT093VlepOAmWrZm02tAemanIC2/Kk7V3d0lxk1wnHhtyc77TaKgOXx/bx9zxlTaYW6fUsbDFOZItDnkSHHbzTlpUjxW6e2cs8CWr3lD2TKvBe7tq2XDOEcVE5BCIfFhjsCUIAFqE3mXmF8gJJrk4BRMNDTsSMIA3w328xAExrVlmLmsJ6QWiCVP97p7egQRTFG8zht2aVZsEJWeDITCIhV6YaQGqV9t37aN+vv6eRNDffD0zvI3efaA6ZML7ZiuTUFaJPUJhJiFASH+Ie+ip9xQLBX/rno1wfZnYB5+khaNxYLYtmULSzP6Gq01y5MF25B+MpNvEq8M4UvLV0pXx+/uri5OL97c3MJHsaVA0BMQvv+oKZpMOVxiEI2PuRY77aRCPBEUdj3Vg+zFbenBUi7E2fZ+i1JCQnp1+w7asXM3vy90vo6x9BXuyrB1bN22gwYTKXWMnqkJgQJKvAIdj1JMGCylMpAgjLKPICwOCB37ZZAqz+iyYAdpt6Orh3bs2EmtPb3DtmXx4sXj7kfR5SvESiB/4W233TaBuyi252U2NJhETIjDcfEDHTXlas5ufMswIGrimY9x2Mbf+ExcvP/Xf/2Usmzb/tmAROFKxwcJg/4ET2xqalWiJTEn1FxSErLh+6RpI3NPdRFvDEXmDrd10N+//++VJFewrowI0+jsR0GKzVMniJOrpjaqhB/eKGi7an/wcNUcMyk5eWqALD+m6M6f3kU/ufMutQAoixEUva9EinhLa0gDSuXpNluy/65qDTYfW7NsYkcvwCF92Jp5bSnWgO8zsQhbdOBQu5jH9xsjkgvkuRwviq5KoHbBNddcw9WGJuzkxGPg8mi5SlTk1c0jmd+VOTtOnV/l9cjMPEBOG4iC5DaGwa/AyE8YXHly4F8hj7xGyk3BZ/mmpGRc479H/L5ytOFjNE8a+0oF7b7u54FwpFFRltMT46t2gWfzORMTBh71YUKt/fHwMqc3nhovfXzNhN72DwVLAimoKialOL3v9KQlBx5/Twq/thRibTAhzzNS2ln+fdjBC71UhliHKXpIlmoMBlwUCP8fS/AL+zVR6dAAAAAASUVORK5CYII=" align="left" hspace="12">

nalepíteJEDNUnovúnáplasťnaLENJEDNO

znasledujúcichmožnýchmiest.


Vpredu


ALEBO

ALEBO

ALEBO

ALEBO

Keď budete vymieňať náplasť, musíte odlepiť náplasť z predošlého dňa skôr, ako nalepíte novú náplasť zakaždým na iné miesto na koži (napríklad jeden deň na pravú a ďalší deň na ľavú časť tela, jeden deň na hornú a ďalší deň na dolnú časť tela). Nenalepte novú náplasť na to isté miesto na koži dvakrát počas 14 dní.


Ako nalepiť Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

Rivastigmin Sandoz transdermálne náplasti sú tenké, nepriehľadné, plastické náplasti, ktoré sa prilepia na kožu. Každá náplasť je zatavená vo vrecku, ktoré ju chráni dovtedy, kým budete pripravený ju použiť. Otvorte vrecko a vyberte náplasť až bezprostredne pred jej použitím.


Opatrne odlepte použitú náplasť skôr, ako nalepíte novú.Pacienti, ktorí začínajú liečbu po prvý raz, a pacienti, ktorí znovu začínajú používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť po prerušení liečby, začnite, prosím, s druhým obrázkom.
- Každá náplasť je zatavená vo vlastnom ochrannom vrecku.

Vrecko otvorte len vtedy, keď ste pripravený použiť náplasť.

Rozstrihnite vrecko pozdĺž vybodkovanej čiary nožnicami

a vyberte náplasť z vrecka.- Lepiacu stranu náplasti pokrýva ochranná fólia.

Odstráňte jednu stranu ochrannej fólie a nedotýkajte sa

prstami lepiacej časti náplasti.
- Priložte lepiacu stranu náplasti na hornú alebo dolnú časť chrbta, hornú časť ramena alebo hrudníka a potom odstráňte druhú časť ochrannej fólie.
- Potom dlaňou ruky pevne pritláčajte náplasť na miesto aspoň 30 sekúnd, aby bolo isté, že okraje náplasti dobre priliehajú.
Ak vám to pomôže, môžete si, napríklad deň v týždni, zapísať na náplasť tenkým guličkovým perom.


Náplasť má byť nalepená nepretržite, až kým nie je čas nahradiť ju novou náplasťou. Pri lepení novej náplasti si môžete vyskúšať rôzne miesta, aby ste zistili, ktoré vám najviac vyhovujú a kde sa oblečenie nešúcha o náplasť.


Ako odstrániť Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

Zľahka potiahnite jeden okraj náplasti, aby ste ju pomaly odlepili z kože. Ak vám na koži zostane zvyšok lepiacej vrstvy, odstráňte ho opatrným umytím miesta teplou vodou a jemným mydlom alebo pomocou detského oleja. Alkohol alebo iné tekuté rozpúšťače (odlakovač na nechty alebo iné rozpúšťadlá) sa nemajú používať.


Po odstránení náplasti si umyte ruky mydlom a vodou. Pri kontakte s očami alebo pri sčervenení očí po zaobchádzaní s náplasťou si oči okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a ak príznaky neustúpia, poraďte sa s lekárom.


Môžete používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasťkeď sa kúpete, plávate alebo ste na slnku?

Kúpanie, plávanie alebo sprchovanie by nemalo mať vplyv na náplasť. Overte si, či sa náplasť počas takýchto činností neodlepila.

Nevystavte náplasť na dlhší čas vonkajším zdrojom tepla (napríklad silnému slnečnému svetlu, saune, soláriu).


Čo urobiť, keď sa náplasť odlepí

Ak sa náplasť odlepí, nalepte si na zvyšok dňa novú náplasť, potom ju na ďalší deň vymeňte

v rovnakom čase ako zvyčajne.


Kedy a ako dlho používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

Ak má byť liečba pre vás prospešná, musíte každý deň použiť novú náplasť, podľa možnosti

v rovnakom dennom čase.

Vždy majte nalepenú len jednu náplasť Rivastigminu Sandoz a náplasť vymeňte za novú po 24 hodinách.


Ak použijete viac Rivastigmin Sandoz transdermálnych náplastí, ako máte

Ak omylom použijete viac ako jednu náplasť, odlepte si všetky náplasti z kože a potom informujte

svojho lekára, že ste omylom použili viac ako jednu náplasť. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. U niektorých ľudí, ktorí omylom použili priveľa Rivastigmin Sandoz transdermálnych náplastí, sa vyskytlo nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, vysoký tlak krvi a halucinácie. Môže sa tiež vyskytnúť pomalý tep srdca a mdloby.


Ak zabudnete použiť Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

Ak zistíte, že ste zabudli použiť náplasť, ihneď si ju nalepte. Ďalšiu náplasť môžete použiť na ďalší

deň vo zvyčajnom čase. Nepoužite dve náplasti, aby ste nahradili vynechanú náplasť.


Ak prestanete používať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť

Ak prestanete používať náplasti, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Rivastigmin Sandoz transdermálne náplasti môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa u vás môžu vyskytnúť častejšie na začiatku používania lieku alebo keď sa vám

zvýši dávka. Tieto vedľajšie účinky zvyčajne pomaly vymiznú, keď si vaše telo zvykne na liek.


Odlepte si náplasť a ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich

vedľajších účinkov, ktorý sa môže stať závažným:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

• Zníženie chuti do jedenia

• Závraty

• Rozrušenosť alebo ospalosť

• Inkontinencia moču (neschopnosť dostatočne udržať moč)


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

• Ťažkosti so srdcovým rytmom, napríklad pomalý tep srdca

• Videnie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie)

• Vred žalúdka

• Odvodnenie (prílišná strata tekutiny)

• Hyperaktivita (nadmerná činnosť, nepokoj)

Agresivita


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

• Pády


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

• Stuhnutosť ramien alebo nôh

• Tras rúk


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

• Alergická reakcia v mieste použitia náplasti, napríklad pľuzgiere alebo zápal kože

• Prejavy Parkinsonovej choroby sa zhoršia – napríklad tras, stuhnutosť a šúchavá chôdza

• Zápal podžalúdkovej žľazy – k príznakom patrí silná bolesť v hornej časti brucha, často

sprevádzaná nutkaním na vracanie alebo vracaním

• Rýchly alebo nepravidelný tep srdca

• Vysoký tlak krvi

Záchvaty kŕčov

• Poruchy funkcie pečene (žltá koža, zožltnutie očných bielok, neobvyklé stmavnutie moču alebo nevysvetliteľné nutkanie na vracanie, vracanie, únava a strata chuti do jedenia)

• Zmeny v testoch, ktoré ukazujú, ako dobre funguje pečeň

• Nepokoj

Odlepte si náplasť a ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak si všimnete niektorý z vedľajších účinkov uvedených vyššie.


Ďalšie vedľajšie účinky pozorované pri kapsulách alebo perorálnom roztoku rivastigmínu, ktoré sa môžu vyskytnúť pri náplastiach:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

• Nadmerné slinenie

• Zníženie chuti do jedenia

• Nepokoj

• Celková nevoľnosť

• Tras alebo zmätenosť

• Zvýšené potenie


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

• Nepravidelný tep srdca (napríklad rýchly tep srdca)

• Nespavosť

• Náhodné pády


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Záchvaty kŕčov

• Vred tenkého čreva

• Bolesť na hrudi – môže ju spôsobiť kŕč srdca

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

• Vysoký tlak krvi

• Zápal podžalúdkovej žľazy – k príznakom patrí silná bolesť v hornej časti brucha, často

sprevádzaná nutkaním na vracanie alebo vracaním

• Krvácanie do tráviacej sústavy – prejavuje sa ako krv v stolici alebo pri vracaní

• Videnie vecí, ktoré nie sú (halucinácie)

• Silné vracanie u niektorých ľudí spôsobilo natrhnutie trubice spájajúcej ústa so žalúdkom

(pažeráka)


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť


• Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

• Nepoužívajte Rivastigmin Sandoz transdermálnu náplasť po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a vrecku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

• Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

• Uchovávajte transdermálnu náplasť vo vrecku až do použitia.

• Nepoužite náplasť, ktorá je poškodená alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.

• Náplasť po odlepení zložte napoly lepiacou stranou dovnútra a stlačte. Vložte použitú náplasť naspäť do vrecka a zahoďte ju tak, aby sa nedostala do rúk detí. Po odstránení náplasti sa nedotýkajte prstami očí a umyte si ruky mydlom a vodou. Ak sa vo vašej obci domový odpad spaľuje, môžete zahodiť náplasť do domového odpadu. Inak vráťte použité náplasti do lekárne, najlepšie v pôvodnom obale.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť obsahuje


- Liečivo je rivastigmín.

- Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť: Každá transdermálna náplasť uvoľní 4,6 mg rivastigmínu za 24 hodín. Každá transdermálna náplasť

veľkosti 5 cm2 obsahuje 9 mg rivastigmínu.

  • Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť: Každá transdermálna náplasť uvoľní 9,5 mg rivastigmínu za 24 hodín. Každá transdermálna náplasť

veľkosti 10 cm2 obsahuje 18 mg rivastigmínu.


- Ďalšie zložky sú: lakovaný polyetyléntereftalátový film, alfa-tokoferol, kopolymér butylmetakrylátu a metylmetakrylátu (3:1), akrylátový kopolymér, silikónový olej, dimetikón, polyesterový film pokrytý fluórovaným polymérom, živica, farbivá, organické polyméry/živice


Ako vyzerá Rivastigmin Sandoz transdermálna náplasť a obsah balenia

4,6 mg

Každá transdermálna náplasť je tenká náplasť matrixového typu tvorená tromi vrstvami. Vonkajšia strana krycej vrstvy je béžová, s označením „RIV“, „4,6 mg/24 h“.


9,5 mg

Každá transdermálna náplasť je tenká náplasť matrixového typu tvorená tromi vrstvami. Vonkajšia strana krycej vrstvy je béžová, s označením „RIV“, „9,5 mg/24 h“.


Jedno vrecko obsahuje jednu transdermálnu náplasť. Náplasti sú dostupné v baleniach obsahujúcich 7, 30, 60 (2 krát 30 vreckové balenie) alebo 90 (3 krát 30 vreckové balenie) vreciek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25,

90429 Nürnberg, Nemecko


Hexal AG

Industriestrasse 25,

83607 Holzkirchen, Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1,

39179 Barleben, Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57,

1526 Ľubľana, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Rivastigmin Sandoz 4.6 mg/24u Pleister voor transdermaal gebruik

Rivastigmin Sandoz 9.5 mg/24u Pleister voor transdermaal gebruik

Česká republika Rivastigmine Sandoz 4,6 mg/24 h

Rivastigmine Sandoz 9,5 mg/24 h

Dánsko Rivastigmine Sandoz

Fínsko Rivastigmine Sandoz

Francúzsko RIVASTIGMINE Sandoz 4,6 mg/24h, dispositif transdermique

RIVASTIGMINE Sandoz 9,5 mg/24, h, dispositif transdermique

Holandsko Rivastigmine Sandoz 4,6 mg/24 uur, pleisters voor transdermaal gebruik

Rivastigmine Sandoz 9,5 mg/24 uur, pleisters voor transdermaal gebruik

Luxembursko Rivastigmin Sandoz 4.6 mg/24u système transdermique

Rivastigmin Sandoz 9.5 mg/24u système transdermique

Malta Rivastigmine Sandoz 4.6 mg/24 hours Transdermal System

Rivastigmine Sandoz 9.5 mg/24 hours Transdermal System

Nemecko Rivastigmin - 1 A Pharma 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster

Rivastigmin - 1 A Pharma 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster

Nórsko Rivastigmine Sandoz

Írsko Rivastigmine Sandoz 4.6 mg/24 hours Transdermal System

Rivastigmine Sandoz 9.5 mg/24 hours Transdermal System

Poľsko Rivastigmine Sandoz

Portugalsko Rivastigmina Sandoz

Rakúsko Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 Stunden - transdermales Pflaster

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 Stunden - transdermales Pflaster

Rumunsko Rivastigmină Sandoz 4.6 mg/24 ore plasture transdermic

Rivastigmină Sandoz 9.5 mg/24 ore plasture transdermic

Slovinsko Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermalni obliž

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermalni obliž

Slovenská republika Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť

Švedsko Rivastigmine Sandoz

Španielsko Rivastigmina Sandoz 4,6 mg/24 h parches transdermicos EFG

Rivastigmina Sandoz 9,5 mg/24 h parches transdermicos EFG

Taliansko RIVASTIGMINA SANDOZ GmbH

Veľká Británia Almuriva 4.6 mg/24 hours Transdermal patch

Almuriva 9.5 mg/24 hours Transdermal patch


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.19
Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/09221-REG, 2012/09222-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá transdermálna náplasť uvoľní 4,6 mg rivastigmínu za 24 hodín.

Každá transdermálna náplasť veľkosti 5 cm2obsahuje 9 mg rivastigmínu.


Každá transdermálna náplasť uvoľní 9,5 mg rivastigmínu za 24 hodín.

Každá transdermálna náplasť veľkosti 10 cm2obsahuje 18 mg rivastigmínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Transdermálna náplasť


4,6 mg

Každá transdermálna náplasť je tenká náplasť matrixového typu tvorená tromi vrstvami. Vonkajšia strana krycej vrstvy je béžová, s označením „RIV“, „4,6 mg/24 h“.


9,5 mg

Každá transdermálna náplasť je tenká náplasť matrixového typu tvorená tromi vrstvami. Vonkajšia strana krycej vrstvy je béžová, s označením „RIV“, „9,5 mg/24 h“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť v súlade s platnými smernicami. Podobne ako akákoľvek liečba začínajúca u pacientov s demenciou, liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je prítomný opatrovateľ, ktorý bude liečbu pravidelne podávať a sledovať.


Dávkovanie


Transdermálne

náplasti

Rýchlosť uvoľňovania

rivastigmínu in vivo za 24 h

Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť transdermálna náplasť

4,6 mg

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť

9,5 mg

Rivastigmín 13,3 mg/24 h*

13,3 mg


*Dávku so silou 13,3 mg/24 h nie je možné s týmto liekom dosiahnuť. V stavoch, pri ktorých je potrebné použiť túto silu lieku, využite prosím iné lieky s obsahom rivastigmínu, ktoré majú dostupné transdermálne náplaste so silou 13,3 mg/24 h.


Začiatočná dávka

Liečba sa začína 4,6 mg/24 h.


Udržiavacia dávka

Po najmenej štyroch týždňoch liečby a ak sa podľa názoru ošetrujúceho lekára dobre znáša, dávka 4,6 mg/24 h sa má zvýšiť na 9,5 mg/24 h, čo je odporúčaná účinná denná dávka, s ktorou sa má pokračovať tak dlho, pokiaľ sa u pacienta prejavuje jej terapeutický prínos.


Zvyšovanie dávky

9,5 mg/24 h je odporúčaná denná účinná dávka, s ktorou sa má pokračovať tak dlho, pokiaľ sa u pacienta prejavuje jej terapeutický prínos. Ak sa dobre znáša a až po najmenej šiestich mesiacoch liečby dávkou 9,5 mg/24 h môže ošetrujúci lekár zvážiť zvýšenie dávky na 13,3 mg/24 h u pacientov, u ktorých sa preukázalo významné zhoršenie kognitívnych funkcií (napr. pokles MMSE) a/alebo funkčné zhoršenie (podľa hodnotenia lekára) počas používania odporúčanej dennej účinnej dávky 9,5 mg/24 h (pozri časť 5.1).


Klinický prínos rivastigmínu sa má pravidelne prehodnocovať. Má sa tiež zvážiť ukončenie liečby, keď pri optimálnej dávke už nie sú prítomné dôkazy terapeutického účinku.


Liečba sa má dočasne prerušiť, keď sa pozorujú gastrointestinálne nežiaduce reakcie, až kým tieto nežiaduce reakcie nezmiznú. Liečba transdermálnymi náplasťami sa môže opäť začať rovnakou dávkou, pokiaľ sa liečba neprerušila na viac ako tri dni. Inak sa liečba má znovu začať s 4,6 mg/24 h.


Prechod z kapsúl alebo perorálneho roztoku na transdermálne náplasti

Vzhľadom na porovnateľnú expozíciu pri perorálne a transdermálne podávanom rivastigmíne (pozri časť 5.2) možno pacientov liečených kapsulami Rivastigmine Sandoz alebo perorálnym roztokom previesť na transdermálne náplasti Rivastigmin Sandoz nasledovne:

 Pacienta, ktorý perorálne dostáva dávku rivastigmínu 3 mg/deň, možno previesť na transdermálne náplasti 4,6 mg/24 h.

Pacienta, ktorý perorálne dostáva dávku rivastigmínu 6 mg/deň, možno previesť na transdermálne náplasti 4,6 mg/24 h.

Pacienta, ktorý trvale perorálne dostáva dobre znášanú dávku rivastigmínu 9 mg/deň, možno previesť na transdermálne náplasti 9,5 mg/24 h. Ak sa perorálna dávka rivastigmínu 9 mg/deň nepodávala trvale a nie je dobre znášaná, odporúča sa prejsť na transdermálne náplasti 4,6 mg/24 h.

Pacienta, ktorý perorálne dostáva dávku rivastigmínu 12 mg/deň, možno previesť na transdermálne náplasti 9,5 mg/24 h.


Po prechode na transdermálne náplasti 4,6 mg/24 h, pokiaľ sú dobre znášané po najmenej štyroch týždňoch liečby, sa dávka 4,6 mg/24 h má zvýšiť na 9,5 mg/24 h, čo je odporúčaná účinná dávka.


Odporúča sa použiť prvú transdermálnu náplasť na nasledujúci deň po poslednom perorálnom podaní.


Osobitné skupiny pacientov

 Pediatrická populácia: Použitie Rivastigminu Sandoz sa netýka detí a dospievajúcich v liečbe Alzheimerovej demencie.

 Pacienti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg: U pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg sa má postupovať zvlášť opatrne pri titrovaní nad odporúčanou účinnou dávkou 9,5 mg/24 h (pozri časť 4.4). Môže sa u nich vyskytnúť viac nežiaducich reakcií a môže byť vyššia pravdepodobnosť, že ukončia liečbu kvôli nežiaducim reakciám.

 Poškodenie funkcie pečene: Nie je potrebné upraviť dávku u pacientov s poškodením funkcie pečene. Avšak vzhľadom na zvýšenú expozíciu u týchto populácií, ako sa pozorovalo pri perorálnych liekových formách, sa majú dôsledne dodržiavať odporúčania pre titrovanie dávky podľa individuálnej znášanlivosti, pretože u pacientov s klinicky významným poškodením funkcie pečene sa môže vyskytnúť viac nežiaducich reakcií. Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene sa nesledovali (pozri časti 4.4 a 5.2).

 Poškodenie funkcie obličiek: Nie je potrebné upraviť dávku u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Avšak vzhľadom na zvýšenú expozíciu u týchto populácií, ako sa pozorovalo pri perorálnych liekových formách, sa majú dôsledne dodržiavať odporúčania pre titrovanie dávky podľa individuálnej znášanlivosti, pretože u pacientov s klinicky významným poškodením funkcie obličiek sa môže vyskytnúť viac nežiaducich reakcií (pozri časti 4.2 a 5.2).


Spôsob podania

Transdermálne náplasti sa majú aplikovať raz denne na čistú, suchú, neochlpenú, neporušenú zdravú kožu v hornej alebo dolnej časti chrbta, hornej časti ramena alebo hrudníka, v mieste, kde nedochádza k treniu o priliehavý odev. Neodporúča sa aplikovať transdermálnu náplasť na stehno alebo brucho pre zníženú biologickú dostupnosť rivastigmínu, ktorá sa pozorovala po aplikovaní transdermálnej náplasti na tieto časti tela.


Transdermálna náplasť sa nemá aplikovať na červenú, podráždenú alebo poranenú kožu. Je potrebné vyhnúť sa opakovanej aplikácii na to isté miesto na koži počas 14 dní, aby sa minimalizovalo prípadné riziko podráždenia kože.


Pacienti a opatrovatelia majú byť poučení o dôležitých pokynoch na použitie:

 Náplasť z predošlého dňa sa každý deň musí odstrániť pred nalepením novej náplasti (pozri časť 4.9).

Náplasť sa má vymeniť za novú po 24 hodinách. Nalepená má byť vždy len jedna náplasť (pozri časť 4.9).

Náplasť sa má pevne pritláčať dlaňou najmenej 30 sekúnd, až kým jej okraje dobre priľnú.

 Ak náplasť odpadne, má sa nalepiť nová náplasť na zvyšok dňa, potom sa má vymeniť vo zvyčajnom čase na ďalší deň.

Náplasť možno používať v bežných situáciách vrátane kúpeľa a v horúcom počasí.

Náplasť nemá byť dlhodobo vystavená akýmkoľvek zdrojom vonkajšieho tepla (napr. silnému slnečnému svetlu, saunám, soláriu).

Náplasť sa nemá rozstrihať na kusy.


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo rivastigmín, na iné karbamátové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Reakcie v mieste aplikácie náplasti s rivastigmínom poukazujúce na alergickú kontaktnú dermatitídu v anamnéze (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Výskyt a závažnosť nežiaducich reakcií sa všeobecne zvyšujú pri vyšších dávkach, najmä pri zmenách dávky. Ak sa liečba preruší na viac ako tri dni, má sa opäť začať 4,6 mg/24 h.


Nesprávne použitie lieku a chyby pri podávaní spôsobujúce predávkovanie.

Nesprávne použitie lieku a chyby pri podávaní transdermálnej náplasti Rivastigmin Sandoz mali za následok závažné nežiaduce reakcie; niektoré prípady si vyžiadali hospitalizáciu a zriedka viedli k úmrtiu (pozri časť 4.9). Vo väčšine prípadov nesprávneho použitia lieku a chýb pri podávaní sa neodstránila stará transdermálna náplasť, keď sa nalepila nová náplasť, a súčasne sa použili viaceré náplasti. Pacienti a ich opatrovatelia musia byť poučení o dôležitých pokynoch na použitie transdermálnej náplasti Rivastigmin Sandoz (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne poruchy

Gastrointestinálne poruchy, napr. nauzea, vracanie a hnačka, súvisia s dávkou a môžu sa vyskytnúť na začiatku liečby a/alebo pri zvýšení dávky (pozri časť 4.8). Tieto nežiaduce reakcie sa vyskytujú častejšie u žien. Stav pacientov s príznakmi a prejavmi dehydratácie vyvolanej dlhotrvajúcim vracaním alebo hnačkou možno upraviť intravenózne podanými tekutinami a znížením dávky alebo ukončením požívania lieku, ak sa okamžite rozpozná a lieči. Dehydratácia môže mať závažné následky.


Pokles telesnej hmotnosti

U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa môže znižovať telesná hmotnosť počas používania inhibítorov cholínesterázy vrátane rivastigmínu. Počas liečby transdermálnymi náplasťami Rivastigmin Sandoz sa má sledovať hmotnosť pacienta.


Ďalšie nežiaduce reakcie

Pri predpisovaní transdermálnych náplastí Rivastigmin Sanodoz je potrebná opatrnosť:

 u pacientov s dysfunkciou sinoátriového uzla alebo poruchami vedenia vzruchov (sinoátriová blokáda, átrioventrikulárna blokáda) (pozri časť 4.8),

 u pacientov s aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika alebo u pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam, pretože rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie žalúdočnej kyseliny (pozri časť 4.8),

 u pacientov s predispozíciou k retencii moču a záchvatom kŕčov, pretože cholínomimetiká môžu vyvolať alebo exacerbovať tieto ochorenia,

 u pacientov, ktorí majú v anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc.


Kožné reakcie v mieste aplikácie

V mieste aplikácie náplasti s rivastigmínom sa môžu vyskytnúť kožné reakcie, ktorých intenzita je zvyčajne slabá až stredne silná. Pacientov a opatrovateľov je potrebné náležite poučiť.


Tieto reakcie samé osebe nepoukazujú na senzibilizáciu. Avšak použitie náplasti s rivastigmínom môže mať za následok alergickú kontaktnú dermatitídu.


Podozrenie na alergickú kontaktnú dermatitídu je vtedy, ak sa reakcie v mieste aplikácie rozšíria mimo plochy pod náplasťou, ak sa preukáže intenzívnejšia miestna reakcia (napr. zväčšujúci sa erytém, edém, papuly, vezikuly) a ak sa symptómy významne nezmiernia do 48 hodín od odstránenia náplasti. V takýchto prípadoch sa má liečba ukončiť (pozri časť 4.3).


Pacienti, u ktorých sa vyskytnú reakcie v mieste aplikácie poukazujúce na alergickú kontaktnú dermatitídu vyvolanú náplasťou s rivastigmínom a ktorí naďalej potrebujú liečbu rivastigmínom, majú prejsť na perorálne podávaný rivastigmín až po negatívnom testovaní na alergiu a pod dôsledným dohľadom lekára. Je možné, že niektorí pacienti senzibilizovaní na rivastigmín použitím náplasti s rivastigmínom nebudú môcť používať rivastigmín v žiadnej liekovej forme.


Po uvedení na trh sa vyskytli zriedkavé hlásenia o pacientoch s diseminovanými kožnými reakciami z precitlivenosti pri podávaní rivastigmínu bez ohľadu na cestu podania (perorálne, transdermálne). V takýchto prípadoch sa má liečba ukončiť (pozri časť 4.3).


Ďalšie upozornenia a opatrenia

Rivastigmín môže exacerbovať alebo vyvolať extrapyramídové symptómy.


Po manipulácii s transdermálnymi náplasťami Rivastigmin Sandoz je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami (pozri časť 5.3). Po odstránení náplasti sa ruky majú umyť mydlom a vodou. Pri kontakte s očami alebo pri sčervenení očí po manipulácii s náplasťou si oči okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a ak symptómy neustúpia, poraďte sa s lekárom.


Osobitné skupiny pacientov

 U pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg sa môže vyskytnúť viac nežiaducich reakcií a môže byť vyššia pravdepodobnosť, že ukončia liečbu pre nežiaduce reakcie (pozri časť 4.2). Opatrne titrujte a sledujte týchto pacientov pre nežiaduce reakcie (napr. silnú nauzeu alebo vracanie) a zvážte zníženie udržiavacej dávky na transdermálnu náplasť 4,6 mg/24 h, ak vzniknú takéto nežiaduce reakcie.

 Poškodenie funkcie pečene: U pacientov s klinicky významným poškodením funkcie pečene sa môže vyskytnúť viac nežiaducich reakcií (pozri časti 4.2 a 5.2). U týchto pacientov zvážte použitie transdermálnej náplasti 4,6 mg/24 h ako začiatočnej aj maximálnejdávky.

 Poškodenie funkcie obličiek: U pacientov s klinicky významným poškodením funkcie obličiek sa môže vyskytnúť viac nežiaducich reakcií (pozri časti 4.2 a 5.2). U týchto pacientov zvážte použitie transdermálnej náplasti 4,6 mg/24 h ako začiatočnej aj maximálnejdávky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa osobitné interakčné štúdie s transdermálnymi náplasťami Rivastigmin Sandoz.


Rivastigmín ako inhibítor cholínesterázy môže počas anestézie zvýšiť účinky myorelaxancií sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa odporúča opatrnosť. Ak je to potrebné, možno zvážiť prípadnú úpravu dávky alebo dočasné prerušenie liečby.


Vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky sa rivastigmín nemá podávať súčasne s inými cholínomimetikami, a taktiež môže ovplyvniť účinnosť anticholínergných liekov.


V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovala farmakokinetická interakcia medzi perorálne podaným rivastigmínom a digoxínom, warfarínom, diazepamom alebo fluoxetínom. Perorálne podanie rivastigmínu neovplyvňuje predĺženie protrombínového času vyvolané warfarínom. Po súčasnom podaní digoxínu a perorálnom podaní rivastigmínu sa nepozorovali nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov v srdci.


Súčasné podávanie rivastigmínu s bežne predpisovanými liekmi, napr. antacidami, antiemetikami, antidiabetikami, centrálne účinkujúcimi antihypertenzívami, betablokátormi, blokátormi kalciových kanálov, látkami s inotropným účinkom, liekmi na liečbu angina pectoris, nesteroidnými protizápalovými liekmi, estrogénmi, analgetikami, benzodiazepínmi a antihistaminikami, sa nespájalo so zmenou kinetiky rivastigmínu alebo zvýšeným rizikom klinicky významných nepriaznivých účinkov.


Vzhľadom na metabolizmus rivastigmínu sú nepravdepodobné metabolické liekové interakcie, hoci

rivastigmín môže inhibovať metabolizmus iných látok sprostredkovaný butyrylcholínesterázou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku rivastigmínu. V peri- a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozoroval predĺžený čas gestácie. Rivastigmín nemá byť používaný počas gravidity, iba ak je to bezpodmienečne nutné.


Laktácia

U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa rivastigmín vylučuje do ľudského mlieka. Preto ženy liečené rivastigmínom nemajú dojčiť.


Fertilita

Nepozorovali sa účinky na fertilitu a embryofetálny vývoj u potkanov a králikov, s výnimkou dávok toxických pre matky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Navyše rivastigmín môže vyvolať synkopu alebo delírium. Následokom toho má rivastigmín malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ošetrujúci lekár má preto pravidelne hodnotiť schopnosť pacientov s demenciou liečených rivastigmínom naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie profilu bezpečnosti

Kožné reakcie v mieste aplikácie (obvykle ľahký až stredne ťažký erytém v mieste aplikácie) sú najčastejšie nežiaduce reakcie pozorované pri použití transdermálnej náplasti Rivastigmin Sandoz. Najčastejšie nežiaduce reakcie sú gastrointestinálnej povahy, vrátane nauzey a vracania.


Nežiaduce reakcie v tabuľke 1 sú zatriedené podľa orgánových sytémov MedDRA a kategórie frekvencií. Kategórie frekvencií sú definované pomocou nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

V tabuľke 1 sú uvedené nežiaduce reakcie zaznamenané u 854 pacientov s Alzheimerovou demenciou v randomizovaných, dvojito zaslepených - placebo a účinný liek, kontrolovaných klinických skúšaniach s transdermálnymi náplasťami s obsahom rivastigmínu počas 24-48 týždňov a z údajov po uvedení lieku na trh.


Tabuľka1


Infekcie a nákazy

Časté

Infekcie močových ciest

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Menej časté

Anorexia, znížená chuť do jedenia

Dehydratácia

Psychické poruchy

Časté

Menej časté

Neznáme

Úzkosť, depresia, delírium, agitovanosť

Agresivita

Halucinácie, nepokoj

Poruchy nervového systému

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Bolesť hlavy, synkopa, závraty

Psychomotorická hyperaktivita

Extrapyramídové symptómy

Zhoršenie Parkinsonovej choroby, záchvaty kŕčov

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Neznáme

Bradykardia

Átrioventrikulárna blokáda, fibrilácia predsiení, tachykardia, syndróm chorého sínusového uzla

Poruchy ciev

Neznáme

Hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté

Neznáme

Nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha

Vredy žalúdka

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída, zvýšenie hodnôt funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Neznáme

Exantém

Pruritus, erytém, urtikária, pľuzgiere, alergická dermatitída, diseminované kožné reakcie z precitlivenosti

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Inkontinencia moču

Ce lkové poruchy a reakcie v mieste podania

ČastéZriedkavé

Kožné reakcie v mieste aplikácie (napr. erytém v mieste aplikácie, pruritus v mieste aplikácie, edém v mieste aplikácie, dermatitída v mieste aplikácie, podráždenie v mieste aplikácie), astenické stavy, (napr. únava, asténia), pyrexia, pokles telesnej hmotnosti

Pády


Popis vybraných nežiaducich reakcií

Keď sa vo vyššie uvedenom klinickom skúšaní kontrolovanom placebom použili vyššie dávky ako 13,3 mg/24 h, nespavosť a zlyhanie srdca sa pozorovali častejšie ako pri 13,3 mg/24 h alebo placebe, čo naznačuje súvislosť účinkov s dávkou. Tieto udalosti sa však nevyskytovali častejšie pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 13,3 mg/24 h ako pri placebe.


Nasledujúce nežiaduce reakcie sa pozorovali len pri kapsulách a perorálnom roztoku s obsahom rivastigmínu a nie v klinických skúšaniach s transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom: somnolencia, celková nevoľnosť, tremor, zmätenosť, zvýšené potenie (časté); vredy dvanástnika, angina pectoris (zriedkavé); gastrointestinálne krvácanie (veľmi zriedkavé); a niekoľko prípadov silného vracania sa spájalo s ruptúrami ezofágu (neznáme).


Podráždenie kože

V dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní trvajúcom 24 týždňov sa kožné reakcie merali pri každej návšteve pomocou škály hodnotenia podráždenia kože, ktorou sa hodnotil stupeň erytému, edému, šupinatosti, fisúr, pruritu a bolesti/pocitu pichania/pálenia v mieste aplikácie. Najčastejšie pozorovaným prejavom bol erytém, ktorý zmizol u veľkej väčšiny pacientov počas 24 hodín. V dvojito zaslepenom klinickom skúšaní trvajúcom 24 týždňov boli najčastejšie pozorovanými prejavmi (škála hodnotenia podráždenia kože) pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 9,5 mg/24 h veľmi slabý (21,8%), mierny (12,5%), alebo stredne silný (6,5%) erytém, alebo veľmi slabý (11,9%), mierny (7,3%), alebo stredne silný (5,0%) pruritus. Najčastejšie pozorovanými závažnými prejavmi pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 9,5 mg/24 h boli pruritus (1,7%) a erytém (1,1%). Väčšina kožných reakcií bola obmedzená na miesto aplikácie a mala za následok ukončenie liečby len u 2,4% pacientov v skupine s transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom 9,5 mg/24 h.


48-týždňovom kontrolovanom klinickom skúšaní s účinným liekom sa zaznamenávali prípady podráždenia kože ako nežiaduce reakcie hlásené pacientom alebo opatrovateľom. Najčastejšie hlásené prípady podráždenia kože počas prvých 24 týždňoch dvojito zaslepeného obdobia pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 13,3 mg/24 h a transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 9,5 mg/24 h boli erytém v mieste aplikácie (5,7% oproti 4,6%) a pruritus v mieste aplikácie (3,6% oproti 2,8%). Percentuálne podiely v obidvoch liečených skupinách s transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom 13,3 mg/24 h aj transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom 9,5 mg/24 h klesali spolu s časom (>24 týždňov): erytém v mieste aplikácie (0,8% oproti 1,6%) a pruritus v mieste aplikácie (0,4% oproti 1,2%). Pruritus v mieste aplikácie mal za následok ukončenie liečby u 1,1% pacientov v každej liečenej skupine počas celej 48-týždňovej fázy dvojito zaslepenej liečby. Intenzita reakcií v mieste aplikácie bola väčšinou slabá až stredne silná a vyhodnotila sa ako závažná u menej ako 2% pacientov.


Nie je možné priamo porovnať výskyt udalostí podráždenia kože hlásených v každom z týchto klinických skúšaní pre rozdielnosť použitých metód zberu údajov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Symptómy

Väčšina prípadov náhodného predávkovania perorálne podaného rivastigmínu nebola spojená s klinickými prejavmi alebo príznakmi a takmer všetci pacienti, u ktorých došlo k predávkovaniu, pokračovali v liečbe rivastigmínom. Ak sa príznaky vyskytli, zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo halucinácie. Vzhľadom na známy vagotonický účinok inhibítorov cholínesterázy na srdcovú frekvenciu sa môže vyskytnúť aj bradykardia a/alebo synkopa. V jednom prípade došlo k požitiu 46 mg rivastigmínu; po konzervatívnej liečbe sa pacient úplne zotavil v priebehu 24 hodín. Predávkovanie transdermálnou náplasťou s rivastigmínom následkom nesprávneho použitia/chybného dávkovania (súčasná aplikácia viacerých náplastí) bolo hlásené počas používania po uvedení na trh. Typické prejavy zaznamenané v týchto prípadoch a pozorované pri prípadoch predávkovania perorálnymi liekmi s obsahom rivastigmínu sú podobné.


Liečba

Pretože rivastigmín má polčas v plazme asi 3,4 hodiny a trvanie inhibície acetylcholínesterázy asi 9 hodín, odporúča sa v prípadoch asymptomatického predávkovania ihneď odstrániť všetky transdermálne náplasti Rivastigmin Sandoz a neaplikovať ďalšiu transdermálnu náplasť počas nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so silnou nauzeou a vracaním sa má zvážiť použitie antiemetík. Podľa potreby sa má uskutočniť symptomatická liečba ďalších nežiaducich reakcií.


Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa začiatočná dávka 0,03 mg/kg atropíniumsulfátu podaná intravenózne, ďalšie dávky sa podajú v závislosti od klinickej odpovede. Použitie skopolamínu ako antidota sa neodporúča.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká, liečivá proti demencii, anticholínesterázy, ATC kód: N06DA03


Rivastigmín je inhibítor acetyl- a butyrylcholínesterázy karbamátového typu, o ktorom sa predpokladá, že uľahčuje cholínergnú neurotransmisiu spomalením rozkladu acetylcholínu uvoľňovaného funkčne neporušenými cholínergnými neurónmi. Rivastigmín tak môže mať priaznivý účinok na cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii spojenej s Alzheimerovou chorobou.


Interakcia rivastigmínu s jeho cieľovými enzýmami sa zakladá na tvorbe komplexu s kovalentnou väzbou, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U zdravých mladých mužov dávka 3 mg podaná perorálne zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v mozgovomiechovom moku (CSF) v priebehu prvej 1,5 hodiny po podaní asi o 40%. Aktivita enzýmu sa vráti na pôvodné hodnoty asi 9 hodín po dosiahnutí maximálneho inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou chorobou inhibícia AChE v CSF perorálne podaným rivastigmínom závisela od dávky až do 6 mg podávaných dvakrát denne, čo bola najvyššia skúšaná dávka. Inhibícia aktivity butyrylcholínesterázy v CSF 14 pacientov s Alzheimerovou chorobou liečených perorálne podaným rivastigmínom bola podobná ako inhibícia aktivity AChE.


Klinické skúšania pri Alzheimerovej demencii

Účinnosť transdermálnych náplastí s rivastigmínom u pacientov s Alzheimerovou demenciou sa preukázala v základnom dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní trvajúcom 24 týždňov a v jeho otvorenej extenzii a v dvojito slepom klinickom skúšaní kontrolovanom komparátorom trvajúcom 48 týždňov.


Klinické skúšanie kontrolované placebom trvajúce 24 týždňov

Pacienti, ktorí sa zúčastnili na klinickom skúšaní kontrolovanom placebom, mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10-20. Účinnosť sa stanovila prostredníctvom nezávislých, pre danú oblasť špecifických spôsobov hodnotenia, ktoré sa vykonávalo v pravidelných intervaloch počas 24 týždňov trvania liečby. Patrí k nim ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone), ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Clinician’s Global Impression of Change, všeobecné celkové hodnotenie pacienta lekárom, ktoré zohľadňuje údaje poskytnuté opatrovateľom) a ADCS-ADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Activities of Daily Living, opatrovateľom vykonané hodnotenie činností v každodennom živote vrátane osobnej hygieny, jedenia, obliekania sa, prác v domácnosti, napr. nakupovania, zachovania schopnosti orientovať sa v prostredí, ako aj podieľania sa na činnostiach súvisiacich s financiami). Výsledky troch spôsobov hodnotenia po 24 týždňoch sú zhrnuté v tabuľke 2.


Tabuľka2
ITT-LOCF populácia

Transderlne náplasti s rivastigmínom

9,5 mg/24 h

N = 251

Kapsuly s rivastigmínom

12 mg/de ň

N = 256

Place boN = 282

ADAS-Cog


Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po

24 týždňoch ± SD

Hodnota p oproti placebu


(n=248)

27,0 10,3


-0,6 6,4


0,005*1


(n=253)

27,9 9,4


-0,6 6,2


0,003*1


(n=281)

28,6 9,9


1,0 6,8

ADCS-CGIC


Priemerné skóre ± SD

Hodnota p oproti placebu


(n=248)

3,9 1,20

0,010*2


(n=253)

3,9 1,25

0,009*2


(n=278)

4,2 1,26

ADCS-ADL


Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po

24 týždňoch ± SD

Hodnota p oproti placebu


(n=247)

50,1 16,3


-0,1 9,1


0,013*1


(n=254)

49,3 15,8


-0,5 9,5


0,039*1


(n=281)

49,2 16,0


-2,3 9,4

* p≤0,05 oproti placebu

ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); LOCF: posledné prenesené pozorovanie (Last Observation Carried Forward)

1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ako kovarianciou. Negatívne zmeny ADAS-Cog poukazujú na zlepšenie. Pozitívne zmeny ADCS-ADL poukazujú na zlepšenie.

2 Na základe testu CMH (van Elterenovho testu) s blokovaním krajiny. Skóre ADCS-CGIC

<4 poukazujú na zlepšenie.Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou z klinického skúšania kontrolovaného placebom trvajúceho 24 týždňov sú uvedené v tabuľke 3. Klinicky významné zlepšenie sa a priori definovalo ako zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body, žiadne zhoršenie ADCS-CGIC a žiadne zhoršenie ADCS-ADL.


Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou z klinického skúšania kontrolovaného placebom trvajúceho 24 týždňov sú uvedené v tabuľke 3. Klinicky významné zlepšenie sa definovalo ako zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body, žiadne zhoršenie ADCS-CGIC a žiadne zhoršenie ADCS-ADL.


Tabuľka3Pacienti s klinicky významnou odpoveďou (%)ITT-LOCF populácia

Transderlne náplasti

s rivastigmínom

9,5 mg/24 h

N = 251

Kapsuly s rivastigmínom

12 mg/de ň

N = 256

Placebo


N = 282

Zlepšenie ADAS-Cog

najmenej o 4 body bez zhoršenia ADCS-CGIC a ADCS-ADL

Hodnota p oproti placebu

17,40,037*

19,00,004*

10,5

*p<0,05 oproti placebu


Ako naznačilo kompartmentové modelovanie, pri transdermálnych náplastiach 9,5 mg/24 h sa preukázala podobná expozícia, aká sa dosiahla perorálnou dávkou 12 mg/deň.


Klinické skúšanie kontrolované účinným komparátorom trvajúce 48 týždňov

Pacienti, ktorí sa zúčastnili na klinickom skúšaní kontrolovanom účinným komparátorom, mali začiatočné východiskové skóre MMSE10-24. Klinické skúšanie bolo určené na porovnanie účinnosti transdermálnej náplasti 13,3 mg/24 h oproti transdermálnej náplasti 9,5 mg/24 h počas 48-týždňovej fázy dvojito slepej liečby u pacientov s Alzheimerovou chorobou, u ktorých sa preukázalo funkčné a kognitívne zhoršenie po 24-48 týždňoch začiatočnej fázy otvorenej liečby transdermálnymi náplasťami pri udržiavacej dávke 9,5 mg/24 h. Funkčné zhoršenie stanovil skúšajúci lekár a zhoršenie kognitívnych funkcií bolo definované ako pokles skóre MMSE ≥2 body oproti predchádzajúcej návšteve alebo pokles ≥3 body oproti východiskovej hodnote. Účinnosť sa stanovila prostredníctvom ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone) a ADCS-IADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Instrumental Activities of Daily Living), čo je hodnotenie praktických činností, ku ktorým patrí spravovanie financií, príprava jedla, nakupovanie, schopnosť orientovať sa v prostredí, schopnosť byť ponechaný bez dohľadu. Výsledky oboch spôsobov hodnotenia počas 48 týždňov sú zhrnuté v tabuľke 4.


Tabuľka 4:


Populácia/Návšteva

Rivastigmín 15 cm2

N = 265

Rivastigmín 10 cm2

N = 271

Rivastigmín

15 cm2

Rivastigmín 10 cm2

n

Priemer

n

Priemer

DLSM

95% CI

p-hodnota

ADAS-Cog

LOCF

Východisková hodnota

264

34,4

268

34,9

DS-48. týždeň

Hodnota

264

38,5

268

39,7


Zmena

264

4,1

268

4,9

-0,8

(-2,1; 0,5)

0,227

ADCS-IADL

LOCF

Východisková hodnota

265

27,5

271

25,8

48. týždeň

Hodnota

265

23,1

271

19,6


Zmena

265

-4,4

271

-6,2

2,2

(0,8; 3,6)

0,002*IS – interval spoľahlivosti.

DLSM – rozdiel metódou najmenších štvorcov (difference in least square means).

LOCF – posledné prenesené pozorovanie (Last Observation Carried Forward).

Skóre ADAS-Cog: Negatívny rozdiel DLSM ukazuje väčšie zlepšenie pri Rivastigmíne 15 cm2 v porovnaní s Rivastigmínom 10 cm2.

Skóre ADCS-IADL: Pozitívny rozdiel DLSM ukazuje väčšie zlepšenie pri Rivastigmíne 15 cm2 v porovnaní s Rivastigmínom 10 cm2.

N je počet pacientov s východiskovým hodnotením (posledné hodnotenie v začiatočnej otvorenej fáze) a najmenej s 1 hodnotením po východiskovom hodnotení (pre LOCF).

DLSM, IS 95% a hodnota p sú založené na modele ANCOVA (analýza kovariancie) upravenom podľa krajiny a východiskového skóre ADAS-Cog.

* p<0,05

Zdroj: Klinické skúšanie D2340 - tabuľka 11-6 a tabuľka 11-7


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre rivastigmín vo všetkých vekových podskupinách detí a dospievajúcich v liečbe Alzheimerovej demencie (pre informácie o použití u detí a dospievajúcich, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia rivastigmínu z transdermálnych náplastí je pomalá. Detekovateľné plazmatické koncentrácie sa po prvej dávke pozorujú s oneskorením 0,5-1 hodiny. Cmax sa dosiahne po 10-16 hodinách. Po dosiahnutí maxima plazmatické koncentrácie pomaly klesajú počas zvyšku 24-hodinového obdobia aplikácie. Pri opakovanom podávaní (ako v rovnovážnom stave), keď sa predošlá transdermálna náplasť nahradí novou, plazmatické koncentrácie spočiatku pomaly klesajú, v priemere asi 40 minút, kým absorpcia z novej aplikovanej transdermálnej náplasti nezačne byť rýchlejšia ako eliminácia a plazmatické hladiny nezačnú znovu stúpať, aby dosiahli nové maximum približne po 8 hodinách. V rovnovážnom stave minimálne hladiny dosahujú približne 50% maximálnych hladín, na rozdiel od perorálneho podania, pri ktorom koncentrácie medzi dávkami klesnú prakticky na nulu. Hoci menej výrazne ako pri perorálnej liekovej forme, expozícia rivastigmínu (Cmax a AUC) neúmerne vzrástla s faktormi 2,6 pri zvýšení dávky zo 4,6 mg/24 h na 9,5 mg/24 h a 4,9 pri zvýšení dávky na 13,3 mg/24 h. Index fluktuácie (FI), miera pomerného rozdielu medzi maximálnou a minimálnou koncentráciou ((Cmax-Cmin)/Cavg), bol 0,58 pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 4,6 mg/24 h, 0,77 pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom 9,5 mg/24 h, čím sa preukázalo oveľa menšie kolísanie medzi minimálnou a maximálnou koncentráciou ako pri perorálnej liekovej forme (FI = 3,96 (6 mg/deň) a 4,15 (12 mg/deň)).


Dávku rivastigmínu, ktorá sa uvoľní z transdermálnej náplasti počas 24 hodín (mg/24 h), nemožno priamo porovnať s množstvom (mg) rivastigmínu, ktoré obsahuje kapsula, pokiaľ ide o plazmatickú koncentráciu dosiahnutú počas 24 hodín.


Variabilita farmakokinetických parametrov rivastigmínu pri jednorazovom podaní medzi jedincami (normalizovaná na dávku/kg telesnej hmotnosti) bola 43% (Cmax) a 49% (AUC0-24h) po transdermálnom podaní oproti 74% a 103% po perorálnej liekovej forme. Variabilita medzi pacientmi v štúdii rovnovážneho stavu pri Alzheimerovej demencii bola nanajvýš 45% (Cmax) a 43% (AUC0-24h) po použití transdermálnej náplasti a 71% a 73% po podaní perorálnej liekovej formy.


U pacientov s Alzheimerovou demenciou sa pozoroval vzťah medzi expozíciou liečiva v rovnovážnom stave (rivastigmínu a metabolitu NAP226-90) a telesnou hmotnosťou. V porovnaní s pacientom s telesnou hmotnosťou 65 kg by sa u pacienta s telesnou hmotnosťou 35 kg rovnovážne koncentrácie rivastigmínu približne zdvojnásobili, zatiaľ čo u pacienta s telesnou hmotnosťou 100 kg by koncentrácie boli približne polovičné. Vzhľadom na účinok telesnej hmotnosti na expozíciu liečivu sa má počas titrácie nahor venovať osobitná pozornosť pacientom s veľmi nízkou telesnou hmotnosťou (pozri časť 4.4).


Expozícia (AUC∞) rivastigmínu (a metabolitu NAP266-90) bola najvyššia, keď sa transdermálna náplasť aplikovala v hornej časti chrbta, na hrudník alebo hornú časť ramena, a približne o 20-30% nižšia pri aplikácii na brucho alebo stehno.


V plazme pacientov s Alzheimerovou chorobou nedochádzalo k významnej akumulácii rivastigmínu alebo metabolitu NAP226-90, okrem toho, že plazmatické hladiny boli vyššie na druhý deň liečby transdermálnymi náplasťami ako v prvý deň.


Distribúcia

Rivastigmín sa slabo viaže na bielkoviny plazmy (približne 40%). Ľahko prechádza cez hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem je v rozmedzí 1,8-2,7 l/kg.


Biotransformácia

Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizuje so zdanlivým polčasom eliminácie v plazme približne 3,4 hodiny po odstránení transdermálnej náplasti. Eliminácia bola obmedzená rýchlosťou absorpcie (premenlivá kinetika), čo vysvetľuje dlhší t½ po použití transdermálnej náplasti (3,4 h) v porovnaní s perorálnym alebo intravenóznym podaním (1,4 až 1,7 h). Metabolizmus prebieha primárne ako hydrolýza sprostredkovaná cholínesterázou na metabolit NAP226-90. In vitro tento metabolit vykazuje minimálnu inhibíciu acetylcholínesterázy (<10%). Na základe zistení v sledovaniach in vitro a na zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450 iba veľmi málo podieľajú na metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický klírens rivastigmínu bol približne 130 l/h po dávke 0,2 mg podanej intravenózne a znížil sa na 70 l/h po dávke 2,7 mg podanej intravenózne, čo je v súlade s nelineárnou, nadproporčnou farmakokinetikou rivastigmínu spôsobenou saturovaním jeho eliminácie.


Pomer AUC∞ metabolitu a pôvodnej látky bol asi 0,7 po podaní transdermálnej náplasti oproti 3,5 po perorálnom podaní, čo naznačuje, že po dermálnom podaní je metabolizácia oveľa slabšia v porovnaní s perorálnym podaním. Po aplikácii transdermálnej náplasti sa tvorí menej NAP226-90, pravdepodobne preto, že na rozdiel od perorálneho podania nedochádza k presystémovej metabolizácii (pri prvom prechode pečeňou).


Eliminácia

Stopové množstvá nezmeneného rivastigmínu sa nachádzajú v moči; vylučovanie metabolitov obličkami je najvýznamnejší spôsob eliminácie po použití transdermálnej náplasti. Po perorálnom podaní 14C-rivastigmínu bola eliminácia obličkami rýchla a v podstate úplná (>90%) v priebehu 24 hodín. Menej ako 1% podanej dávky sa vylučuje stolicou.


Starší ľudia

Vek nemá vplyv na expozíciu rivastigmínu u pacientov s Alzheimerovou chorobou liečených transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom.


Poškodenie funkcie pečene

Nevykonalo sa klinické skúšanie s transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom u osôb s poškodením funkcie pečene. Po perorálnom podaní bola Cmaxrivastigmínu približne o 60% vyššia a AUC rivastigmínu bolo viac ako dvojnásobné u osôb s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene v porovnaní so zdravými osobami.


Poškodenie funkcie obličiek

Nevykonalo sa klinické skúšanie s transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom u osôb s poškodením funkcie obličiek. Po perorálnom podaní boli Cmaxa AUC rivastigmínu viac ako dvojnásobné u pacientov s Alzheimerovou chorobou so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými osobami; Cmaxa AUC rivastigmínu sa však nezmenili u pacientov s Alzheimerovou chorobou s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom perorálnom a topickom podávaní myšiam, potkanom, králikom, psom a miniatúrnym prasiatkam sa preukázali len účinky súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom. Nepozorovala sa toxicita pre cieľové orgány. Perorálne a topické podávanie v skúšaniach na zvieratách bolo obmedzené pre citlivosť použitých zvieracích modelov.


Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov in vitro a in vivo, s výnimkou testu chromozómovej aberácie v ľudských periférnych lymfocytoch pri dávke 104-krát vyššej, ako je predpokladaná klinická expozícia. Mikronukleový test in vivo bol negatívny.


Karcinogenita sa nedokázala v štúdiách na myšiach pri perorálnom a topickom podávaní a v štúdii na potkanoch pri perorálnom podávaní najvyššej znášanej dávky. Expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom bola približne rovnaká, ako je expozícia u ľudí pri najvyšších dávkach kapsúl a transdermálnych náplastí s rivastigmínom. U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka. Sledovania s perorálnym podávaním gravidným potkanom a králikom nepreukázali teratogénny potenciál rivastigmínu. Osobitné sledovania dermálneho podávania u gravidných zvierat sa nevykonali.


Transdermálne náplasti s rivastigmínom neboli fototoxické. V niektorých ďalších štúdiách dermálnej toxicity sa pozoroval slabý dráždivý účinok na kožu laboratórnych zvierat, vrátane kontrolných zvierat. Môže to naznačovať možnosť vyvolania slabého erytému transdermálnymi náplasťami s rivastigmínom u pacientov. Pri podávaní do očí králikov v štúdiách primárneho podráždenia oka rivastigmín vyvolal sčervenenie a opuch spojoviek, opacity rohovky a miózu, ktoré pretrvávali 7 dní. Preto sa pacient/opatrovateľ má vyhnúť kontaktu s očami po manipulácii s náplasťou (pozri časť 4.4).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Krycia vrstva:

- lakovaný polyetyléntereftalátový film.

Matrix lieku:

- alfa-tokoferol,

- kopolymér butylmetakrylátu a metylmetakrylátu (3:1),

- akrylátový kopolymér.

Adhezívny matrix:

- alfa-tokoferol,

- silikónový olej,

- dimetikón.


Vrstva uvoľňujúca liečivo:

- polyesterový film pokrytý fluórovaným polymérom.


Tlačiarenska farba:

živica

farbivá

organické polyméry/živice


6.2 Inkompatibility


Aby sa predišlo nepriaznivému ovplyvneniu adhezívnych vlastností transdermálnej náplasti na koži v mieste, na ktoré sa bude aplikovať liek sa nemá použiť krém, telové mlieko alebo zásyp.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Uchovávajte transdermálnu náplasť vo vrecku až do použitia.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Primárny obal

Každé vrecko zabezpečené pred deťmi je vyrobené z viacvrstvového materiálu zloženého z papiera/polyesteru/hliníka/polyakrylonitrilu. Jedno vrecko obsahuje jednu transdermálnu náplasť.


Sekundárny obal

Vrecká sú vložené do papierovej krabičky.


Dostupné balenia sú s obsahom 7 alebo 30 vreciek a spoločné balenia obsahujú 60 (2 krát 30 vreckové balenie) alebo 90 (3 krát 30 vreckové balenie) vreciek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Použité transdermálne náplasti sa majú zložiť napoly adhezívnou stranou dovnútra, vložiť do pôvodného vrecka a zahodiť bezpečne a mimo dosahu a dohľadu detí. Všetky použité alebo nepoužité transdermálne náplasti sa majú zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami alebo vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h: 06/0484/13-S

Rivastigmin Sandoz 9,5 mg/24 h: 06/0485/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

Rivastigmin Sandoz 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť