+ ipil.sk

RIVOCOR 10Príbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


RIVOCOR® 5

RIVOCOR® 10

filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rivocor a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Rivocor

3. Ako užívať Rivocor

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rivocor

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RIVOCORA NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivom Rivocoru je bisoprolol. Bisoprolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory. Tieto lieky ovplyvňujú odpoveď organizmu na niektoré nervové impulzy, predovšetkým v srdci. Tým bisoprolol spomaľuje frekvenciu Vášho srdca a zároveň zvyšuje účinnosť srdca pri prečerpávaní krvi. Zároveň sa znižujú nároky srdca na prívod krvi a kyslíka.


Rivocor sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) a bolesti na hrudníku (ischemická choroba srdca: angína pektoris).


2. SKÔR AKO UŽIJETE RIVOCOR


Neužívajte Rivocor

 • keď ste precitlivený (alergický) na bisoprololiumfumarát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rivocoru,

 • keď máte ťažkú astmu alebo ťažkú obštrukčnú chorobu pľúc,

 • keď máte závažné poruchy krvného obehu v dolných končatinách (ako Raynaudov syndróm), ktoré môžu spôsobovať tŕpnutie, blednutie alebo modranie prstov na rukách a dolných končatín,

 • keď máte neliečený feochromocytóm, čo je zriedkavý nádor nadobličiek,

 • keď máte metabolickú acidózu, ochorenie pri ktorom nastáva zvýšené prekyslenie krvi,

 • keď máte akútne srdcové zlyhávanie, ktoré nie je liečené,

 • keď máte zhoršené srdcové zlyhávanie, ktoré vyžaduje vnútrožilové podávanie liekov na zvýšenie sily kontrakcie srdca,

 • keď máte kardiogénny šok, čo je akútne závažné ochorenie srdca, spôsobujúce zníženie krvného tlaku a zlyhanie obehu,

 • keď máte určité ochorenie srdca, spôsobujúce veľmi pomalú srdcovú frekvenciu alebo nepravidelný pulz (druhý alebo tretí stupeň AV blokády, sinoatriálna blokáda, syndróm chorého sínusu),

 • keď máte nízky krvný tlak, ktorý spôsobuje problémy,

 • keď máte pomalú srdcovú frekvenciu, ktorá spôsobuje problémy.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rivocoru

Ak sa Vás týka ktorákoľvek z nasledujúcich okolností, upozornite Vášho lekára, predtým ako užijete Rivocor (môže byť potrebné vykonať špeciálne opatrenia, napr. podať dodatočnú liečbu alebo zvýšiť počet kontrol u lekára):

 • cukrovka (diabetes mellitus),

 • prísne hladovanie,

 • prebiehajúca desenzibilizačná liečba (prevencia sennej nádchy),

 • určité ochorenia srdca (poruchy rytmu alebo Prinzmetalova angína),

 • menej závažné poruchy krvného obehu v dolných končatinách,

 • menej závažné chronické ochorenia priedušiek (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc),

 • šupinaté kožné vyrážky (psoriázu) v minulosti,

 • nádor nadobličiek (feochromocytóm),

 • poruchy štítnej žľazy.


Okrem toho, oznámte svojmu lekárovi, ak plánujete:

 • liečbu na zníženie prejavov alergie (desenzibilizačnú liečbu), pretože Rivocor môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu alergickej reakcie alebo takáto reakcia môže mať vážnejší priebeh,

 • anestéziu (napr. pri operácii), pretože Rivocor môže ovplyvniť reakciu Vášho tela na túto situáciu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte nasledujúce lieky spolu s Rivocorom bez toho, aby ste upozornili svojho lekára:

 • Niektoré antagonisty vápnika, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu, ako verapamil a diltiazem.

 • Centrálne pôsobiace lieky znižujúce krvný tlak ako sú klonidín, metyldopa, moxonodín, rilmenidín. Neprestante však tieto lieky užívať bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.


Poraďte sa so svojím lekárom, predtým, ako začnete užívať Rivocor, Váš lekár Vám možno odporučí častejšie kontroly:

 • Niektoré antagonisty vápnika, používané na liečbu vysokého tlaku a angíny pektoris, ako felodipín a amlodipín (antagonisty dihydropyridínového typu).

 • Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu.

 • Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu.

 • Lokálne pôsobiace betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu).

 • Lieky pôsobiace na nervový systém, určené na povzbudenie činnosti vnútorných orgánov alebo na liečbu glaukómu (parasympatomimetiká) alebo sa používajú na pohotovosti, pri liečbe závažných porúch krvného obehu (sympatikomimetiká).

 • Lieky na liečbu cukrovky vrátane inzulínu.

 • Anestetiká (napr. počas operácie).

 • Digoxín používaný na liečbu srdcového zlyhávania.

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), používané na liečbu artritídy (zápalu kĺbov), bolesti alebo zápalu (napr. ibuprofén alebo diklofenak).

 • Adrenalín, liek používaný na liečbu závažných, život ohrozujúcich alergických reakcií a zastavenia srdca.

 • Akýkoľvek liek, ktorý môže znížiť krvný tlak, či už ako želaný alebo neželaný efekt (napr. lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny).

 • Meflochín, liek na prevenciu alebo liečbu malárie.


Užívanie Rivocoru s jedlom a nápojmi

Účinok Rivocoru na zníženie krvného tlaku môže byť zosilnený pri konzumácii alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete, oznámte to, prosím, Vášmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, či môžete Rivocor užívať počas tehotenstva.

Nie je známe, či bisoprololiumfumarát prechádza do materského mlieka. Preto sa počas liečby Rivocorom dojčenie neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená tým, ako dobre tolerujete liečbu. Buďte, prosím, zvlášť opatrný na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri zmene liečby, ako aj pri kombinácii s alkoholom.


3. AKO UŽÍVAŤ RIVOCOR


Vždy užívajte Rivocor presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávky určí vždy lekár a priebežne ich upravuje predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a liečebného účinku. Liečba sa má začínať nízkymi dávkami, ktoré sa postupne a pomaly zvyšujú.

Zvyčajná dávka je 1 tableta Rivocoru 5 (5 mg bisoprololiumfumarátu) raz denne. Pri miernych formách hypertenzie liečba dávkou pol tablety Rivocoru 5 (2,5 mg bisoprololiumfumarátu) raz denne môže byt’ dostatočná. Ak je to potrebné, môže sa dávka zvýšiť na 1 tabletu Rivocoru 10 (10 mg bisoprololiumfumarátu) raz denne. Ďalšie zvýšenie dávky je možné len vo výnimočných prípadoch. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg bisoproliumfumarátu (2 tablety Rivocoru 10) raz denne.

Liečba Rivocorom je dlhodobá, vyžaduje pravidelné lekárske kontroly. Dávkovanie sa nesmie meniť bez odporúčania lekára; rovnako aj prerušenie liečby nie je možné bez súhlasu lekára. Liečba Rivocorom sa nesmie náhle vysadiť, musí sa ukončiť pomaly a postupne.

Tablety sa užívajú celé, ráno nalačno alebo spolu s raňajkami a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.


Pacienti s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky spravidla potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu.


Starší ľudia

Nie je potrebná úprava dávky.


Deti

Rivocor sa neodporúča používať u detí.


Ak užijete viac Rivocoru, ako máte

Ak ste užili viac Rivocoru,ako ste mali, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, aké opatrenia sú potrebné.

Príznaky predávkovania zahŕňajú spomalenú frekvenciu srdca (bradykardiu), akútne zúženie priedušiek, spôsobujúce ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus), značný pokles krvného tlaku (hypotenziu), akútne zlyhanie srdca alebo zníženie hladiny cukru v krvi.


Ak zabudnete užiť Rivocor

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite obvyklú dávku nasledujúce ráno.


Ak prestanete užívať Rivocor

Nikdy neprestaňte užívať Rivocor bez odporúčania lekára. V opačnom prídpade sa Vaše ochorenie môže výrazne zhoršiť. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Ak bude potrebné, aby ste liečbu ukončili, lekár Vám obvykle odporučí postupne dávku znižovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Rivocor môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:

Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100):
 • únava, závraty, bolesti hlavy: tieto vedľajšie účinky sa spravidla vyskytujú na začiatku liečby.
Sú zvyčajne mierne a spravidla miznú počas 1-2 týždňov.
 • pocit chladných a meravých končatín

 • nízky krvný tlak

 • žalúdočné alebo črevné ťažkosti ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha.

Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 1000):
 • spomalenie srdcovej frekvencie (bradykardia)
 • zhoršenie srdcového zlyhávania

 • pocit slabosti
 • poruchy spánku

 • depresia

 • poruchy srdcového rytmu

 • ťažkosti s dýchaním, bronchospazmus u pacientov s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

 • svalová slabosť, kŕče.


Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 10 000):
 • zvýšenie hladín tuku v krvi
 • zníženie tvorby sĺz

 • poruchy sluchu

 • alergická nádcha

 • zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov (ALT, AST), zápal pečene (hepatitída)

 • alergické reakcie (svrbenie, začervenanie pokožky, vyrážka)
 • poruchy potencie

 • nočné mory, halucinácie

 • mdloby.


Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 pacienta z 10 000):

 • podráždenie a začervenanie očí (konjunktivitída)

 • objavenie sa alebo zhoršenie šupinatých vyrážok na koži (psoriáza), psoriáze podobné vyrážky

vypadávanie vlasov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RIVOCOR


Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Rivocor obsahuje

Liečivo je bisoprololiumfumarát.


RIVOCOR 5:

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.

 • Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, hydrogénfosforečnan vápenatý, bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, dimetikón 350, oxid železitý žltý (E172).


RIVOCOR 10:

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.

 • Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, hydrogénfosforečnan vápenatý, bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, dimetikón 350, oxid železitý žltý (E172), oxid železitý červený (E172).


Ako vyzerá Rivocor a obsah balenia

RIVOCOR 5: filmom obalené tablety farby slonovej kosti s deliacou ryhou na jednej strane.

RIVOCOR 10: filmom obalené tablety svetlooranžovej farby s deliacou ryhou na jednej strane.


Rivocor je dostupný v baleniach po 30 a 90 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2011.


5/5

RIVOCOR 10

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


RIVOCOR 5

RIVOCOR10


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg alebo 10 mg bisoprololiumfumarátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Rivocor5: filmom obalené tablety farby slonovej kosti s deliacou ryhou na jednej strane.

Rivocor 10: filmom obalené tablety svetlooranžovej farby s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia, ischemická choroba srdca (angína pektoris).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Pre obe indikácie je dávka 5 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Ak je potrebné, môže byť dávka zvýšená na 10 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne.

Vo všetkých prípadoch je dávka upravovaná individuálne, predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a úspechu terapie.


Dĺžka trvania liečby

Liečba bisoprololom je vo všeobecnosti dlhodobá.

Liečba bisoprololom nesmie byť skončená náhle, keďže toto môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Odporúča sa postupná redukcia dávky.


Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky zvyčajne potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu.

Skúsenosti s použitím bisoprololu u dialyzovaných pacientov sú obmedzené; avšak nie sú údaje o zmene dávkovacej schémy.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Detia dospievajúci

S bisoprololom nie sú žiadne pediatrické skúsenosti, preto sa jeho používanie u detí neodporúča.


Spôsob podávania

Rivocor sa má užívať ráno s jedlom alebo bez jedla. Má sa prehltnúť s tekutinou a nemajú sa rozhrýzť.


4.3 Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1)

 • s akútnym srdcovým zlyhaním alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré vyžaduje i.v. inotropnú terapiu,

 • s kardiogénnym šokom,

 • s AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

 • so syndrómom chorého sínusu,

 • so sinoatriálnou blokádou,

 • so symptomatickou bradykardiou,

 • so symptomatickou hypotenziou,

 • s ťažkou bronchiálnou astmou alebo s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,

 • s ťažkou formou periférneho artériového ochorenia alebo s ťažkou formou Raynaudovho syndrómu,

 • s neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4),

 • s metabolickou acidózou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu (pozri časť 4.2).

Bisoprolol musí byť použitý s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris a so sprievodným srdcovým zlyhaním.


Bisoprolol sa musí opatrne užívať pri:

 • diabete mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi. Symptómy hypoglykémie môžu byť maskované (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie),

 • prísnom hladovaní,

 • prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe, podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický prínos,

 • A-V blokáde I.stupňa,

 • Prinzmetallovej angíne,

 • periférnom artériovom ochorení. Najmä na začiatku liečby môže dôjsť k intenzifikácii ťažkostí.


Pacientom so psoriázou alebo so psoriázou v anamnéze je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.

Symptómy tyreotoxikózy môžu byť maskované počas liečby bisoprololom.

Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.

U pacientov s celkovou anestéziou si anesteziológ musí uvedomovať riziko betablokády. Ak je potrebné pred operáciou betablokačnú liečbu prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2‑mimetík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Antagonisty vápnika typu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie.

Intravenózne podávania verapamilu u pacientov liečených betablokátorom môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, (napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín):

súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k zníženiu srdcového tepu a srdcového minútového objemu a k vazodilatácii. Náhle prerušenie môže spôsobiť zvýšenie rizika „rebound“ hypertenzie.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť

Antagonisty vápnika typu dihydropyridínu (napr. nifedipín): súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.

Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón): môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.

Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.

Parasympatikomimetiká: súbežným podávaním môže dôjsť k predĺženiu času atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.

Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.

Inzulín a perorálne antidiabetiká : intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β‑adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.

Anestetiká: potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).

Srdcové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie atrioventrikulárneho prevodu.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzívny účinok bisoprololu.

ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.

Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory: kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.

Súbežné užívanie antihypertenzív, ako aj iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie, ktoré prichádzajú do úvahy

Meflochin: zvýšené riziko bradykardie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo býva spojené s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Bisoprolol sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní bisoprololu do materského mlieka alebo o bezpečnosti expozície bisoprololu u detí.

Dojčenie sa preto počas podávania bisoprololu neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii pacientov s ischemickou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť viesť vozidlá. Avšak, nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liečivo, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo obsluhovať stroje. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté ( 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) , neznáme (z dostupných údajov).


Vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšenie triglyceridov, zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: poruchy atrioventrikulárneho vedenia, zhoršenie už existujúceho srdcového zlyhania, bradykardia.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesti hlavy.

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy oka

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (zvážiť u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky).

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: zhoršenie sluchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s obštrukčnou chorobou dýchacích ciest v anamnéze.

Zriedkavé: alergická rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, vracanie, hnačka, zápcha.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: reakcie hypersenzitivity (svrbenie, sčervenanie, vyrážka).

Veľmi zriedkavé: alopécia. β-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo indukovať psoriáze podobné vyrážky.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, kŕče.


Poruchy ciev

Časté: pocit chladných a meravých končatín.

Menej časté: hypotenzia.


Celkové poruchy

Časté: únava.

Menej časté: asténia.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy potencie.


Psychiatrické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy spánku.

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie.


Tieto symptómy sa vyskytujú predovšetkým na začiatku liečby. Sú zvyčajne mierne a spravidla miznú počas prvých 2 týždňov.

4.9 Predávkovanie


Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom, sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia.

Existuje široká interindividuálna variabilita v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.

Vo všeobecnosti je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Selektívne betablokátory

ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je β1 selektívny betablokátor bez vnútornej sympatikomimetickej a membránu stabilizujúcej aktivity. Vykazuje len veľmi malú afinitu k beta 2-receptorom hladkej svaloviny bronchov a ciev rovnako ako k beta 2-receptorom zúčastňujúcim sa metabolickej regulácie. Pri bisoprolole sa vo všeobecnosti neočakáva vplyv na rezistenciu dýchacích ciest a β2 sprostredkované metabolické účinky. β1 selektivita bisoprololu prekrýva celú šírku terapeutického rozmedzia.

Bisoprolol nemá výrazný negatívny inotropný efekt.

Bisoprolol dosahuje maximálny efekt 3 ‑ 4 hodiny po perorálnom podaní. Výsledkom 10 - 12 hodinového polčasu bisoprololu je jeho 24-hodinová účinnosť po podaní raz denne.

Maximálny antihypertenzívny účinok bisoprololu sa vo všeobecnosti dosiahne po 2 týždňoch.

Pri akútnom podaní u pacientov s ischemickou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhávania, bisoprolol znižuje frekvenciu srdca a vývrhový objem, čím znižuje srdcový výdaj a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa úvodná zvýšená periférna rezistencia znižuje. Okrem iného sa diskutuje o znížení plazmatickej renínovej aktivity ako o mechanizme účinku betablokátorov.

Bisoprolol znižuje odpoveď na sympatoadrenergnú aktivitu blokádou kardiálnych betareceptorov. Toto spôsobuje zníženie frekvencie srdca a jeho kontraktility a tým zníženie spotreby kyslíka myokardom, čo je želaný efekt pri angíne pektoris s ischemickou chorobou srdca.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bisoprolol sa takmer úplne (>90 %) absorbuje z gastrointestinálneho traktu s veľmi malým first-pass efektom v pečeni (asi 10 %), má po perorálnom podaní absolútnu biologickú dostupnosť približne 90 %.


Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 30 %.


Metabolizmus a eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma rovnako účinnými cestami: 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Preto nie je potrebná úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene miernej až stredne ťažkej závažností.

Celkový klírens lieku je približne 15 l/h. Plazmatický polčas vylučovania je 10 - 12 hodín.


Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní, genotoxicity/mutagenity alebo karcinogenity.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách reprodukčnej toxicity nemal bisoprolol žiadny vplyv na fertilitu alebo reprodukciu.

Podobne ako ostatné β-blokátory, bol bisoprolol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť dieťaťa, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Rivocor 5:kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, hydrogénfosforečnan vápenatý, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, dimetikón 350, žltý oxid železitý (E 172).

Rivocor 10:kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, hydrogénfosforečnan vápenatý, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, dimetikón 350, žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 30 a 90 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


RIVOCOR 5: 41/0479/06-S

RIVOCOR 10: 41/0480/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


08.11.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2011

7/7

RIVOCOR 10