+ ipil.sk

RIVODARON 200Príbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


RIVODARON 200

tablety

amiodaróniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rivodaron a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rivodaron

3. Ako užívať Rivodaron

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rivodaron

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rivodaron a na čo sa používa


Liečivom Rivodaronu je amiodaróniumchlorid. Amiodaróniumchlorid je antiarytmikum. Spomaľuje vedenie vzruchu zo srdcových predsiení na komory, čím spomaľuje srdcový rytmus a zároveň svojim pôsobením na hladké svaly niektorých ciev znižuje nároky srdcového svalu na spotrebu kyslíka.


Rivodaron sa používa pri niektorých poruchách srdcového rytmu buď na liečbu alebo na prevenciu u pacientov s vysokým rizikom srdcového zlyhania.

Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rivodaron


Neužívajte Rivodaron

 • ak ste alergický na amiodaróniumchlorid, jód alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte ochorenie štítnej žľazy,

 • ak máte veľmi pomalý srdcový rytmus,

 • ak máte určitú poruchu tvorby a vedenia srdcového vzruchu,

 • ak užívate iné lieky, ktoré ovplyvňujú srdcový rytmus (pozri odsek Iné lieky a Rivodaron)

 • ak ste tehotná a/alebo dojčíte.

Upozornenia a opatrenia

Rivodaron môže spôsobiť isté zmeny v elektrokardiografickom obraze (EKG), ktoré sú dôkazom jeho farmakologického účinku. Spomalenie srdcového rytmu môže byť výraznejšie u starších osôb.


Počas užívania lieku alebo aj niekoľko mesiacov po skončení užívania môže dôjsť k zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza), ktorá sa prejavuje väčšinou miernymi klinickými príznakmi ako sú úbytok hmotnosti, zmeny srdcového rytmu, bolesti za hrudnou kosťou (angína pektoris) a kongestívne zlyhanie srdca. Diagnóza sa potvrdí laboratórnym vyšetrením a liečba sa musí ukončiť. Zdravotný stav sa zvyčajne upraví v priebehu niekoľkých mesiacov po ukončení liečby.


Pri výskyte nasledujúcich vedľajších účinkov informujte svojho lekára: zvýšenie hmotnosti, neznášanlivosť chladu, znížená aktivita, závažné spomalenie srdcovej frekvencie, môže ísť o zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu).


Podávanie Rivodaronu môže ovplyvniť niektoré testy funkcie štítnej žľazy.

Rivodaron sa preto musí užívať s opatrnosťou, ak vy alebo vaši príbuzní trpíte na ochorenia štítnej žľazy. Pred začiatkom, počas aj niekoľko mesiacov po skončení liečby sa preto odporúča klinické a laboratórne sledovanie pacienta.


V prípade výskytu silnej dýchavičnosti (pocit nedostatku vzduchu) alebo neproduktívneho kašľa informujte svojho lekára. V prípade podozrenia na intersticiálnu pneumóniu (zápal pľúcneho tkaniva) sa má urobiť RTG vyšetrenie pľúc, podávanie amiodarónu sa má prehodnotiť a má sa zvážiť podávanie kortikosteroidov (hormonálne lieky).


Počas liečby amiodarónom sa odporúča pravidelné a dôkladné vykonávanie funkčných testov pečene.


V prípade nejasného alebo zhoršeného videnia sa má okamžite urobiť kompletné oftalmologické vyšetrenie. Zápalové alebo nezápalové ochorenie očného nervu si vyžaduje ukončenie liečby Rivodaronom.


Počas liečby je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu. Liečba sa musí pravidelne kontrolovať.


Anesteziológ má byť pred zákrokom informovaný, že užívate Rivodaron.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola dokázaná.

Iné lieky a Rivodaron

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky Rivodaronu a iných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho. Skôr ako začnete užívať súčasne s Rivodaronom akýkoľvek iný voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.


Rivodaron sa nesmie užívať súčasne s nasledujúcimi liekmi:

 • lieky ovplyvňujúce rytmus srdca – antiarytmiká, vrátane triedy Ia, sotalolu a bepridilu,

 • iné látky bez antiarytmického účinku vrátane vinkamínu, niektoré psychofarmaká (neuroleptiká), cisaprid, erytromycín podaný vnútrožilovo, pentamidín podaný parenterálne.


Súbežné užívanie Rivodaronu a nasledujúcich liekov sa neodporúča:

 • betablokátory a blokátory kalciového kanála, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu (verapamil, diltiazem),

 • preháňadlá dráždiace črevnú stenu, ktoré môžu viesť k zníženiu hladiny draslíka v krvi (hypokaliémii), ostatné preháňadlá je možné podať.

 • fluorochinolóny (antiinfekčné lieky).


Rivodaron sa môže kombinovať iba s opatrnosťou s nasledujúcimi liekmi:

 • látky, ktoré môžu spôsobiť hypokaliémiu (zníženie hladiny draslíka), diuretiká spôsobujúce zníženú hladinu draslíka, samotné alebo v kombinácii, systémové kortikosteroidy (glukokortikoidy, mineralokortikoidy), tetrakozaktid, vnútrožilovo podaný amfotericín. Je nutné zníženiu hladiny draslíka zabrániť, prípadne ju upraviť, ak už vznikla,

 • perorálne (cez ústa) podávané lieky ovplyvňujúce zrážavosť krvi: warfarín podaný súbežne s Rivodaronom môže zvyšovať riziko krvácania. Počas liečby aj po jej ukončení je potrebná úprava dávkovania,

 • digoxín (liek na podporu srdcovej činnosti) – môžu sa vyskytnúť poruchy automaticity (závažné spomalenie činnosti srdca), poruchy vedenia vzruchu a/alebo sa môže zvýšiť hladina digoxínu v plazme,

 • fenytoín (liek na liečbu epilepsie) – súbežné podávanie môže viesť k predávkovaniu fenytoínom, ktoré sa prejavuje neurologickými príznakmi,

 • flekainid – súbežné podávanie zvyšuje hladinu flekainidu v plazme,

 • Súbežné podávanie amiodarónu a nasledujúcich liekov môže zvýšiť ich plazmatické koncentrácie a to môže viesť k zvýšeniu ich toxicity:

- cyklosporín – súbežné podávanie môže viesť k zvýšeniu hladiny cyklosporínu v plazme a preto je potrebné upraviť dávku,

- fentanyl – súbežné podávanie môže zvýšiť farmakologický účinok fentanylu a zvýšiť riziko jeho toxicity,

- statíny – súbežným podávaním amiodarónu so statínmi metabolizovanými CYP 3A4, ako napr. simvastatín, atorvastatín a lovastatín, sa zvyšuje riziko muskulárnej toxicity. Keď sa statíny podávajú spolu s amiodarónom, odporúča sa používať tie statíny, ktoré sa nemetabolizujú CYP 3A4.

- ostatné lieky – lidokaín, takrolimus, sildenafil, midazolam, triazolam, dihydroergotamín, ergotamín.

 • Celková anestézia:

Počas celkovej anestézie boli zaznamenané potenciálne závažné komplikácie: spomalenie činnosti srdca, hypotenzia (znížený tlak krvi), poruchy vedenia vzruchov, znížený srdcový výdaj. Ďalej bolo zaznamenaných niekoľko veľmi zriedkavých prípadov závažných respiračných (dýchacích) komplikácií, niekedy s fatálnym koncom, najčastejšie krátko po chirurgickom výkone (akútny syndróm respiračného zlyhania u dospelých).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Rivodaron sa nemá užívať počas tehotenstva s výnimkou ojedinelých prípadov.

Ihneď informujte svojho lekára, ak ste tehotná.


Amiodaróniumchlorid prestupuje do materského mlieka a preto sa nesmie užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú dostupné údaje o účinkoch lieku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhu strojov.


Rivodaron obsahuje monohydrát laktózy

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Rivodaron


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie je u jednotlivých pacientov individuálne. V každom prípade musíte veľmi prísne dodržovať dávkovanie predpísané lekárom, bez porady s ním dávky nemeňte ani liečbu neprerušujte.

Na začiatku liečby dospelí pacienti zvyčajne užívajú 3 až 5 tabliet denne, neskôr pol až 2 tablety denne.


Tablety sa prehĺtajú celé (môžu sa aj rozdrviť) pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.


Ak užijete viac Rivodaronu, ako máte

Pri podozrení na predávkovanie Rivodaronom ihneď vyhľadajte lekára, ktorý rozhodne o vykonaní potrebných opatrení.

Pri náhodnom požití tabliet dieťaťom okamžite vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Rivodaron

Ak zabudnete užiť Rivodaron, užite predpísané množstvo lieku v najbližšom čase, keď máte liek užiť a snažte sa v budúcnosti dodržať pokyny. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rivodaron

Nikdy neprerušte alebo predčasne neukončujte liečbu Rivodaronom, pokiaľ sa vopred neporadíte s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi častévedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • mikropovlaky na rohovke, zvyčajne v oblasti pod zrenicou. Môžu byť sprevádzané vnímaním kruhov jasných farieb alebo nejasným videním. Povlaky obsahujú lipidové komplexy a po prerušení liečby ustúpia,

 • ľahké poruchy trávenia (nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo), ktoré sa zvyčajne objavia na začiatku liečby a po znížení dávok vymiznú,

 • izolovaný, mierny vzostup hladín pečeňových enzýmov (aminotransferáz) na začiatku liečby, ktorý vymizne po znížení dávky alebo dokonca spontánne,

 • zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie (fotosenzitivita).


Častévedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u najviac 1 z 10 pacientov):

 • poruchy štítnej žľazy, a to buď jej znížená funkcia (zvyšovanie telesnej hmotnosti, únava) alebo naopak jej zvýšená funkcia (chudnutie, hnačky), niekedy s fatálnym koncom,

 • tras, nočné mory, poruchy spánku,

 • mierne spomalenie srdcovej činnosti, ktoré závisí od veľkosti dávky,

 • pľúcna toxicita (zápalové ochorenie pľúcnych alveolov alebo medzipľúcneho tkaniva, zmnoženie pľúcneho väziva, zápal pohrudnice, zápal drobných priedušiek s upchatím a so začínajúcim zápalom pľúc), niekedy s fatálnym koncom,

 • akútne poruchy pečene s vysokou hladinou pečeňových enzýmov (aminotransferáz) a/alebo žltačka, zlyhanie pečene, niekedy s fatálnym koncom,

 • sivé až modré sfarbenie kože, ktoré po skončení liečby pomaly ustúpi.


Menej častévedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u najviac 1 zo 100 pacientov):

 • ochorenie nervov a/alebo svalov nezápalového pôvodu, ktoré po prerušení liečby zvyčajne ustúpi,

 • vznik alebo zhoršenie existujúcich porúch rytmu srdca, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť až k zastaveniu srdca, poruchy vedenia vzruchov.


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u najviac 1 z 10 000 pacientov):

 • anémia – málokrvnosť (spôsobená rozpadom červených krviniek alebo útlmom kostnej drene), pokles počtu krvných doštičiek,

 • syndróm nevhodnej sekrécie antidiuretického hormónu,

 • poruchy pohyblivosti spôsobené ochorením mozočku, ľahko liečiteľná vnútrolebečná hypertenzia (pseudotumor cerebri), bolesť hlavy,

 • zápalové alebo nezápalové ochorenie zrakového nervu, čo môže viesť k slepote,

 • výrazné spomalenie činnosti srdca alebo sínusová zástava, najmä u pacientov s poruchou funkcie sínusového uzla a/alebo u starších pacientov,

 • zápalové ochorenie ciev,

 • u pacientov s ťažkým respiračným zlyhaním, zvlášť u pacientov s astmou bolo popísané aj zúženie priedušiek (bronchospazmus), syndróm akútnej respiračnej tiesne u dospelých, niekedy aj s fatálnym koncom, pričom najčastejšie išlo o prípady, ktoré vznikli bezprostredne po chirurgickom zákroku,

 • chronické ochorenie pečene (zápal pečene - hepatitída, cirhóza), niekedy s fatálnym koncom,

 • začervenanie počas rádioterapie, nešpecifická vyrážka na koži, zápalové ochorenie s odlupovaním kože, vypadávanie vlasov,

 • zápal nadsemenníka, impotencia,

 • zvýšená hladina kreatinínu v krvi.


Neznáme(frekvenciasa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • angioneurotický edém (opuch podkožných tkanív na rôznych miestach tela ako prejav alergickej reakcie),

 • krvácanie do pľúc,

 • žihľavka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rivodaron


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 ºC vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rivodaronobsahuje

 • Liečivo je amiodaróniumchlorid. Jedna tableta obsahuje 200 mg amiodaróniumchloridu.

 • Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, povidón, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, predželatínovaný škrob.


Ako vyzerá Rivodaron a obsah balenia

Rivodaron sú biele ploché tablety s priemerom 9,5 mm a deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Rivodaron je dostupný v baleniach po 30 a 60 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


6


RIVODARON 200

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


RIVODARON 200

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 200 mg amiodaróniumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele ploché tablety s priemerom 9,5 mm a deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prevencia recidív:

- život ohrozujúce komorové tachykardie alebo komorové fibrilácie - liečba sa musí začať v nemocnici za

monitorovania,

- symptomatická alebo potvrdená život ohrozujúca komorová tachykardia,

- potvrdená komorová tachykardia u pacientov so sprievodnou chorobou srdca. U ostatných pacientov,

v prípade kontraindikácie alebo rezistencie na iné lieky, ak je liečba nevyhnutná,

- poruchy rytmu spojené s WPW syndrómom (Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm).


Liečba potvrdenej supraventrikulárnej tachykardie:

- spomalenie alebo zmiernenie predsieňovej fibrilácie alebo fluttera,

- amiodarón sa zvlášť odporúča u pacientov s ischemickou chorobou srdca a/alebo dysfunkciou

ľavej komory,

- amiodarón je indikovaný v prevencii celkovej mortality vrátane náhlej kardiálnej smrti u vysokorizikových pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca ischemického alebo neischemického pôvodu. Vysoké riziko je definované prítomnosťou klinických príznakov zjavného zlyhania srdca alebo hodnotou ejekčnej frakcie ľavej komory menšou ako 40 % s prítomnosťou komorovej arytmie alebo bez nej.


Liek je určený na liečbu dospelých.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Počiatočná dávka:Bežne sa používajú rôzne varianty dávkovania. Obvyklá nasycovacia dávka sa pohybuje od 600 do 1000 mg denne, rozdelená do 3 dávok, a môže sa podávať počas 8 - 10 dní.

Udržiavacia dávka:Má sa podávať minimálna účinná dávka podľa individuálnej odpovede. Táto

dávka sa pohybuje v rozmedzí 100 až 400 mg denne. Vzhľadom na to, že amiodarón má veľmi dlhý biologický polčas, môže sa podávať každý druhý deň (200 mg tableta sa môže užívať každý druhý deň, ak je predpísaná denná dávka 100 mg), alebo sa používa prerušované podávanie (dva dni v týždni).


Spôsob podávania

Tablety sa prehltávajú v celku (ale môžu byť aj rozdrvené) pred, počas jedla alebo po jedle.


4.3 Kontraindikácie


- známa precitlivenosť na jód, amiodarón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- sínusová bradykardia a sinoatriálna blokáda,

- syndróm chorého sínusu, pokiaľ pacient nemá zavedený kardiostimulátor (riziko sínusového zastavenia),

- poruchy vedenia vyššieho stupňa, pokiaľ pacient nemá zavedený kardiostimulátor,

- tyreoidálna dysfunkcia,

- kombinovaná liečba s liekmi, ktoré môžu spôsobiť arytmie typu torsades de pointes,

- laktácia (pozri časť 4.6)

- gravidita, okrem výnimočných prípadov (pozri časť 4.6).


Uvedené kontraindikácie neplatia, ak sa amiodarón podáva pri kardiopulmonálnej resuscitácii šoku (defibrilátor) s rezistentnou fibriláciou komôr.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Poruchy funkcie srdca (pozri časť 4.8)

Amiodarón spôsobuje zmeny EKG: predĺženie QT intervalu (následkom predĺženia repolarizácie) s možným vývojom U vĺn. Tieto zmeny sú dôkazom jeho farmakologického účinku a nie sú známkou toxicity.

U starších ľudí môže dôjsť k výraznejšiemu poklesu srdcovej frekvencie.

Liečba sa má prerušiť, ak sa objaví AV blok 2. alebo 3. stupňa, sínoatriálny blok alebo bifascikulárna blokáda.


Boli zaznamenané prípady vzniku nových arytmií alebo zhoršenia liečených arytmií, v niektorých prípadoch s fatálnym koncom. Je dôležité, i keď obtiažne, rozlíšiť nedostatočnú účinnosť amiodarónu od účinku vyvolávajúceho arytmie a či tento účinok súvisí so zhoršením stavu srdca. Proarytmické účinky amiodarónu sú v porovnaní s inými antiarytmikami hlásené zriedkavejšie a zvyčajne k nim dochádza v súvislosti s liekovými interakciami a/alebo poruchami elektrolytov (pozri časti 4.5 a 4.8).


Hypertyreóza (pozri časti 4.4 a 4.8)

Hypertyreóza sa môže vyskytnúť počas liečby amiodarónom alebo aj niekoľko mesiacov po jej ukončení. Lekára majú varovať klinické príznaky, väčšinou mierne, ako sú úbytok hmotnosti, vznik arytmie, angína pektoris a kongestívne zlyhanie srdca. Diagnóza sa potvrdí zreteľným poklesom ultrasenzitívneho TSH (usTSH v sére). V tomto prípade sa musí liečba amiodarónom ukončiť. Zdravotný stav sa zvyčajne upraví v priebehu niekoľkých mesiacov po ukončení liečby; úprave klinického obrazu predchádza normalizácia výsledkov funkčného stavu štítnej žlazy. Závažné stavy, niekedy fatálne, si vyžadujú okamžité začatie liečby. Liečba sa má prispôsobiť individuálnemu stavu pacienta: antityreoidálne lieky (nemusia byť vždy účinné), kortikosteroidy, betablokátory.


Poruchy funkcie pľúc (pozri časť 4.8)

Vznik dýchavice alebo neproduktívneho kašľa môže súvisieť s pulmonálnou toxicitou, ako je napríklad intersticiálna pneumonitída. U pacientov so silnou dýchavicou, bez ohľadu na to, či sa zhorší aj celkový zdravotný stav (únava, úbytok hmotnosti, teplota), sa má urobiť RTG vyšetrenie pľúc. Pri vzniku intersticiálnej pneumonitídy (ktorá je v prípade skorého vysadenia amiodarónu vo všeobecnosti reverzibilná - klinické príznaky vymiznú zvyčajne v priebehu 3-4 týždňov, RTG nález a výsledky funkčného vyšetrenia pľúc sa upravia pomalšie - v priebehu niekoľkých mesiacov), sa musí liečba amiodarónom prehodnotiť a má sa zvážiť podávanie kortikosteroidov. Zvyčajne v období krátko po chirurgickom výkone boli veľmi zriedkavo pozorované vážne respiračné komplikácie (syndróm respiračnej tiesne u dospelých), v niektorých prípadoch fatálne; tieto stavy môžu byť dôsledkom interakcií s vysokými koncentráciami kyslíka (pozri časť 4.5 a 4.8).


Poruchy funkcie pečene (pozri časť 4.8)

Len čo sa začne liečba amiodarónom a pravidelne počas liečby amiodarónom sa odporúča dôkladné vykonávanie funkčných testov pečene (aminotransferázy). Po perorálnom a intravenóznom podaní amiodarónu i.v. a počas prvých 24 hodín sa môžu vyskytnúť akútne poruchy pečene (vrátane ťažkej hepatocelulárnej insuficiencie alebo akútne zlyhanie funkcie pečene niekedy s fatálnym koncom) a chronické poškodenie funkcie pečene. Ak hladina aminotransferáz presiahne trojnásobok normálnych hodnôt, má sa dávka amiodarónu znížiť, alebo sa má prerušiť podávanie lieku.

Klinické a laboratórne príznaky chronického poškodenia funkcie pečene môžu byť pri perorálnom podávaní amiodarónu minimálne (zväčšenie pečene, päťnásobok normálnych hladín aminotransferáz) a sú reverzibilné po vysadení liečby, avšak boli hlásené prípady s fatálnym koncom.


Neuromuskulárne poruchy (pozri časť 4.8)

Podávanie amiodarónu môže vyvolať periférnu senzomotorickú neuropatiu a/alebo myopatiu.

Po vysadení amiodarónu sa stav zvyčajne v priebehu niekoľkých mesiacov upraví, ale v niektorých prípadoch nemusí dôjsť k úplnej úprave.


Poruchy oka (pozri časť 4.8)

V prípade nejasného alebo zhoršeného videnia sa musí okamžite urobiť kompletné oftalmologické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia očného pozadia oftalmoskopom. Prítomnosť očnej neuropatie a/alebo zápalu očného nervu si vyžaduje ukončenie liečby amiodarónom, z dôvodu potenciálnej progresie slepoty.


Liekové interakcie (pozri časť 4.5)

Súbežné podávanie amiodarónu a nasledujúcich liekov sa neodporúča: betablokátory, blokátory kalciových kanálov, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu (verapamil, diltiazem), stimulujúce laxatíva, ktoré môžu viesť k hypokaliémii.


Opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky (pozri časť 4.8) zvyčajne závisia od dávky lieku; preto je potrebné venovať veľkú pozornosť stanoveniu minimálnej účinnej udržiavacej dávky.

Je potrebné upozorniť pacientov, aby sa počas liečby vyhýbali slnečnému žiareniu a aby používali príslušné ochranné prostriedky (pozri časť 4.8).


Kontrolné vyšetrenia (pozri časti 4.4 a 4.8)

Pred začatím liečby sa odporúča uskutočniť tieto vyšetrenia: EKG a stanovenie hladiny draslíka v sére.

Počas liečby sa odporúča pravidelné sledovanie hladín aminotransferáz (pozri časť 4.4) a EKG.

Amiodarón môže spôsobiť poruchu štítnej žľazy (hypertyreózu alebo hypotyreózu), najmä u pacientov s osobnou anamnézou takýchto porúch. Preto sa odporúča klinické a laboratórne monitorovanie (usTSH) pred začiatkom liečby, počas nej a počas niekoľkých mesiacov po jej ukončení. Pri podozrení na tyreoidálnu dysfunkciu je potrebné vyšetriť hladinu us-TSH v sére.

Najmä v súvislosti s dlhodobým podávaním antiarytmík boli hlásené prípady vzostupu defibrilačného a/alebo stimulačného prahu komôr kardiostimulátorov alebo implantovateľných defibrilátorov, čo môže potenciálne ovplyvniťich účinnosť. Z tohto dôvodu sa pred liečbou a počas liečby amiodarónom odporúča opakované preverenie funkcie prístroja.


Poruchy štítnej žľazy (pozri časť 4.8)

Amiodarón obsahuje jód a môže tak ovplyvniť vychytávanie rádioaktívneho jódu pri funkčných vyšetreniach štítnej žľazy. Tieto testy (voľná frakcia - T3, voľná frakcia - T4, ultrasenzitívny TSH -/usTSH/) zostávajú napriek tomu interpretovateľné. Amiodarón inhibuje periférnu premenu tyroxínu (T4) na trijódtyronín (T3) a môže tak u klinicky eutyreoidných pacientov viesť k izolovaným prípadom biochemických zmien (zvýšené hodnoty voľného T4 v sére, mierne znížené alebo dokonca normálne hodnoty voľného T3).

V týchto prípadoch nie je dôvod na prerušenie podávania amiodarónu.

Pri výskyte nasledujúcich klinických príznakov, zvyčajne miernych, sa má zvážiť podozrenie na hypotyreózu: zvýšenie hmotnosti, neznášanlivosť chladu, znížená aktivita, závažná bradykardia. Diagnóza sa potvrdí jednoznačným zvýšením usTSH v sére. Eutyreóza sa zvyčajne dosiahne v priebehu 1 až 3 mesiacov po prerušení liečby. V prípade život ohrozujúceho stavu sa v liečbe amiodarónom môže pokračovať za súbežného podávania L-tyroxínu. Dávka L-tyroxínu sa upraví podľa hladín TSH.


Pediatrická populácia:bezpečnosť a účinnosť amiodarónu v pediatrickej populácii nebola stanovená.


Anestézia: Pred chirurgickými zákrokmi má byť anesteziológ informovaný, že pacient užíva amiodarón (pozri časti 4.5 a 4.8).


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinovaná liečba amiodarónu s liekmi, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes(pozri časť 4.3) je kontraindikovaná.

Ide o:

- antiarytmiká vrátane triedy Ia sotalolu, bepridilu

- ďalšie liečivá bez antiarytmického účinku, napr. vinkamín, niektoré neuroleptiká, cisaprid, erytromycín i.v., pentamidínu (v prípade parenterálneho podávania), pretože zvyšujú riziko potenciálne smrteľných torsades de pointes.


Neodporúča sa kombinovaná liečba s nasledujúcimi liekmi:

- betablokátory a blokátory kalciového kanála znižujúce srdcovú frekvenciu (verapamil, diltiazem) - môže dôjsť k poruchám automaticity (závažná bradykardia) a vedenia vzruchov,

- stimulujúce laxatíva, ktoré môžu spôsobiť hypokaliémiu a následne zvýšiť riziko arytmií typu torsades de pointes, ostatné laxatíva je možné použiť.

- fluorochinolóny musia byť vylúčené u pacientov užívajúcich amiodarón.


Len s veľkou opatrnosťou je možné amiodarón kombinovať s nasledujúcimi liekmi:

- lieky, ktoré môžu spôsobiť hypokaliémiu:

diuretiká spôsobujúce hypokaliémiu, samotne a/alebo v kombinácii.

systémové kortikosteroidy (glukokortikoidy, mineralokortikoidy), tetrakozaktid.

amfotericín B podávaný intravenózne.

Je potrebné zabrániť hypokaliémii, prípadne ju upraviť, ak už vznikla. Je potrebné sledovať QT interval a ak sa objaví torsades de pointes, nesmú sa podávať antiarytmiká, ale treba zaviesť kardiostimulátor, ďalej je možné intravenózne podávať magnézium.


- Perorálne antikoagulanciá:

Amiodarón inhibuje cytochróm P450 CYP2C9 a tým zvyšuje koncentráciu warfarínu. Podávanie warfarínu spolu s amiodarónom môže potenciovať účinok perorálnych antikoagulancií a zvyšuje tak riziko krvácania. Je potrebné pravidelne monitorovať hladinu protrombínu a upraviť dávkovanie perorálneho antikoagulancia počas liečby i po jej ukončení.


- Srdcové glykozidy:

Môžu sa objaviť poruchy automaticity (závažná bradykardia) a átrioventrikulárneho vedenia (synergické pôsobenie). Okrem toho je možný vzostup plazmatickej hladiny digoxínu (vzhľadom k poklesu jeho klírensu), preto sú nutné klinické (monitorovanie príznakov toxicity), laboratórne (plazmatická hladina digoxínu) a EKG kontroly, prípadne úprava dávkovania srdcových glykozidov.


- Fenytoín:

Amiodarón inhibuje cytochróm P450 CYP2C9 a tým zvyšuje plazmatické koncentrácie fenytoínu. Kombinácia fenytoínu s amiodarónom môže viesť k predávkovaniu fenytoínom, s neurologickými príznakmi. Je nutné klinické sledovanie a ihneď ako sa prejavia príznaky predávkovania musí sa znížiť dávka fenytoínu; musí sa stanoviť plazmatická hladina fenytoínu.


- Flekainid:

Amiodarón inhibuje cytochróm P450 CYP2D6 a tým zvyšuje koncentráciu flekainidu v plazme (pozri časť 4.8). Preto sa má dávka flekainidu upraviť.


Lieky metabolizované cytochrómom P450 CYP3A4

Súbežné podávanie amiodarónu, inhibítora CYP3A4, s nasledujúcimi liekmi, môže zvýšiť ich plazmatické koncentrácie a to môže viesť k zvýšeniu ich toxicity:

 • Cyklosporín: môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín cyklosporínu, preto sa musí upraviť dávka.

 • Fentanyl: kombinácia s amiodarónom môže zvýšiť farmakologický účinok fentanylu a zvýšiť riziko jeho toxicity.

 • Statíny: súbežným podávaním amiodarónu so statínmi metabolizovanými CYP 3A4, ako napr. simvastatín, atorvastatín a lovastatín, sa zvyšuje riziko muskulárnej toxicity. Keď sa statíny podávajú spolu s amiodarónom, odporúča sa používať tie statíny, ktoré sa nemetabolizujú CYP 3A4.

 • Ostatné lieky metabolizované CYP 3A4: lidokaín, takrolimus, sildenafil, midazolam, triazolam, dihydroergotamín, ergotamín.


- Celková anestézia (pozri časti 4.4 a 4.8):

Boli zaznamenané potenciálne závažné komplikácie u pacientov počas celkovej anestézie: bradykardia neodpovedajúca na atropín, hypotenzia, poruchy vedenia vzruchov, znížený srdcový výdaj.

Ďalej bolo pozorovaných niekoľko veľmi zriedkavých prípadov závažných respiračných komplikácií, niekedy i s fatálnym zakončením, najčastejšie krátko po chirurgickom zákroku (akútny syndróm respiračnej tiesne u dospelých), ktoré je možné dať do súvislosti s podávaním vysokých koncentrácií kyslíka.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Vzhľadom na účinky lieku na štítnu žľazu plodu je amiodarón v gravidite, až na výnimočné prípady, keď prínos podania preváži nad možným rizikom, kontraindikovaný.


Laktácia

Amiodarón preniká do materského mlieka vo významných množstvách; preto je amiodarón v období laktácie kontraindikovaný.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú žiadne údaje, ktoré by potvrdzovali negatívny vplyv amiodarónu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových tried a na základe frekvencie výskytu sa delia na: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: hemolytická anémia, aplastická anémia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Neznáme: angioneurotický edém


Poruchy endokrinného systému

Časté: hypotyreóza, hypertyreóza, niekedy s fatálnym koncom

Veľmi zriedkavé: syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)


Poruchy nervového systému

Časté: extrapyramídový tremor, nočné mory, poruchy spánku

Menej časté: senzomotorická periférna neuropatia a/alebo myopatia, zvyčajne reverzibilná po prerušení liečby (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé: cerebelárna ataxia, benígna intrakraniálna hypertenzia (pseudotumor cerebri), bolesť hlavy


Poruchy oka

Veľmi časté: korneálne mikrodepozity, ktorých výskyt sa obyčajne obmedzuje na oblasť pod zrenicou. Môžu byť sprevádzané vnímaním kruhov jasných farieb alebo nejasným videním. Korneálne mikrodepozity sú tvorené depozitmi lipidových komplexov a po prerušení liečby ustúpia

Veľmi zriedkavé: zápal zrakového nervu alebo neuropatia, čo môže viesť k slepote (pozri časť 4.4)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: bradykardia, ktorá je obvykle mierna a závisí od veľkosti dávky

Menej časté: vznik alebo zhoršenie už existujúcej arytmie, nasledované v niekoľkých prípadoch zastavením srdca (pozri časť 4.4 a 4.5), poruchy vedenia vzruchov (sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárna blokáda rôzneho stupňa, pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé: výrazná bradykardia alebo sínusové zastavenie najmä u pacientov s poruchou funkcie sínusového uzla a/alebo u starších pacientov


Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: pľúcna toxicita (alveolárna alebo intersticiálna pneumonitída alebo fibróza, pleuritída, organizujúca sa pneumónia s obliterujúcou bronchiolitídou/BOOP), niekedy s fatálnym zakončením (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé: u pacientov s ťažkým respiračným zlyhaním, zvlášť u pacientov s astmou bol popísaný aj bronchospazmus, syndróm akútnej respiračnej tiesne u dospelých, niekedy aj s fatálnym koncom, pričom najčastejšie šlo o prípady, ktoré vznikli bezprostredne po chirurgickom zákroku - možná interakcia s vysokou koncentráciou kyslíka (pozri časti 4.4 a 4.5)

Neznáme: pulmonálna hemorágia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: benígne poruchy trávenia (nauzea, vracanie, nechutenstvo), ktoré sa obyčajne prejavujú na začiatku liečby a po znížení dávok vymiznú


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: zvyčajne mierny izolovaný vzostup sérových aminotransferáz (1,5 až 3-násobok normálnej hodnoty) na začiatku liečby. Vymizne so znížením dávky alebo dokonca spontánne

Časté: akútne poruchy pečene s vysokou hladinou aminotransferáz v sére a/alebo žltačkou vrátane zlyhania pečene, niekedy s fatálnym koncom

Veľmi zriedkavé: chronické ochorenie pečene (pseudoalkoholická hepatitída, cirhóza), niekedy s fatálnym koncom


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: fotosenzitivita (pozri časť 4.4)

Časté: sivá až modrá pigmentácia kože, v prípade dlhodobej terapie vysokými dennými dávkami, ktorá po skončení terapie pomaly ustúpi

Veľmi zriedkavé: erytém počas rádioterapie, kožná vyrážka, zvyčajne nešpecifická, exfoliatívna dermatitída, alopécia

Neznáme: urtikária


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: epididymitída, impotencia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O akútnom predávkovaní amiodarónom je k dispozícii málo informácií. Objavilo sa niekoľko prípadov sínusovej bradykardie, srdcová blokáda, komorová tachykardia, arytmie typu torsades de pointes, obehové zlyhanie a poškodenie pečene.

Liečba má byť symptomatická. Amiodiarón ani jeho metabolity nie sú dialyzovateľné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmikum (III. trieda podľa Vaughamovej-Williamsovej klasifikácie).

ATC kód: C01BD01.


Antiarytmické:

- pokles prúdu draslíka, ktorý vedie k predĺženiu 3. fázy stiahnutia vlákien srdcového svalu,

- zníženie sínusovej automaticity, vedúce k bradykardii neodpovedajúce na podanie atropínu,

- nekompetitívna alfa- a beta- adrenergná blokáda,

- spomalenie sinoatriálneho, atriálneho a nodálneho vedenia, ktoré je výraznejšie, ak je zvýšená srdcová frekvencia,

- intraventrikulárne vedenie nie je ovplyvnené,

- predĺženie refraktérnej fázy a zníženie excitability myokardu na atriálnej, nodálnej a ventrikulárnej úrovni,

- spomalenie vedenia a predĺženia refraktérnej fázy v akcesórnych atrioventrikulárnych dráhach.


Antiischemické :

- stredný pokles periférneho cievneho odporu a zníženie srdcovej frekvencie, vedúce k poklesu spotreby

kyslíka,

- nekompetitívna alfa- a beta-adrenergná inhibícia,

- zvýšenie koronárneho prietoku vďaka priamemu účinku na hladké svaly artérií myokardu,

- udržovanie srdcového výdaja v závislosti na poklese aortálneho tlaku a periférneho cievneho odporu.


Iné:

Amiodarón má len mierny negatívne inotropný účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Amiodarón má vysokú afinitu k tkanivám, ale prestupuje do nich len pomaly.

Biologická dostupnosť po perorálnom podaní individuálne kolíše medzi 30 - 80 % (priemer 50 %). Po jednorazovom podaní dosiahne amiodarón maximálnych plazmatických koncentrácií po 3 - 7 hodinách. Terapeutické účinky sa zvyčajne dostavia po 1 týždni, v závislosti na výške úvodnej dávky.

Amiodarón má dlhý polčas, individuálne veľmi variabilný (20 - 100 dní). Počas prvých dní liečby sa látka kumuluje takmer vo všetkých tkanivách, obzvlášť v tukovom tkanive. Vylučovanie sa začína po niekoľkých dňoch a rovnovážna koncentrácia v plazme sa dosiahne za 1 i viac mesiacov, v závislosti na individuálnych vlastnostiach organizmu.

Vzhľadom na uvedené vlastnosti amiodarónu sa úvodné vyššie dávky používajú k dosiahnutiu rýchlej saturácie tkanív. Jód je z molekuly látky čiastočne uvoľňovaný a je možné ho nájsť v moči - jodúria. Takto sa vylučuje asi 6 mg za 24 hodín pri dennej dávke 200 mg amiodarónu. Zvyšná časť molekuly spolu s väčšinou jódu sa po prechode pečeňou vylučuje stolicou.

Miera vylučovania obličkami je zanedbateľná, čo dovoľuje podávanie obvyklých dávok i u pacientov s renálnym zlyhávaním.

Po prerušení liečby vylučovanie látky pokračuje ešte niekoľko mesiacov, je potrebné počítať s tým, že reziduálne účinky pretrvávajú ešte 10 - 30 dní po vysadení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po jednorazovom podaní stredných efektívnych dávok je amiodarón takmer netoxický.

Pri opakovanom podaní počas niekoľkých týždňov boli popísané nasledujúce zmeny:

- hyperfunkcia štítnej žľazy - hyperplastické a neoplastické zmeny folikulov u laboratórnych potkanov;

- dyslipidóza s infiltráciou pľúc a lymforetikulárneho systému makrofágov u psov a potkanov;

- fototoxicita a fotosenzibilizácia u morčiat.

Hodnoty maximálnej dávky bez toxického účinku sú nižšie ako 16 mg/kg/deň u potkanov a 12,5 mg/kg/deň u psov.

V štúdiách na reprodukčnú toxicitu bol zaznamenaný pokles fertility a vplyv na vývoj potomstva, ale žiadne teratogénne účinky. Amiodarón prechádza do materského mlieka. V štúdiách na mutagenitu liečivo nevykazovalo žiadny genotoxický potenciál.

V dvojročnej štúdii na karcinogenitu amiodarónu u potkanov bol preukázaný u obidvoch pohlaví v klinicky relevantných expozíciách vyšší výskyt folikulárnych nádorov štítnej žľazy (adenómy a/alebo karcinómy). Keďže výsledky testov na mutagenitu boli negatívne, predpokladá sa, že tieto nádory vznikli skôr epigenetickým ako genotoxickým mechanizmom. U myší sa vznik karcinómu nepozoroval, ale pozorovala sa na dávke závislá folikulárna hyperplázia štítnej žľazy. Tieto účinky na štítnu žľazu potkanov a myší sú s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolané účinkom amiodarónu na syntézu a/alebo uvoľňovanie hormónov štítnej žľazy. Význam týchto nálezov pre ľudí je nízky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob

monohydrát laktózy

povidón

koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát

predželatínovaný škrob.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC blister, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 alebo 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO. MED.CS Praha a.s.

Telčská 1, 140 00 Praha 4

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


13/0478/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08. novembra 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 06. septembra 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014


10RIVODARON 200