+ ipil.sk

Rivotril 0,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/07531, 2013/01509

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04560


Písomná informácia pre používateľa


Rivotril 0,5 mg

tablety

Rivotril 2 mg

tablety


klonazepam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Rivotril a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rivotril

3. Ako užívať Rivotril

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rivotril

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Rivotril a na čo sa používa


Rivotril patrí do skupiny liekov nazývaných „antiepileptiká“. Vykazuje vlastnosti, ktoré sú spoločné pre benzodiazepíny: pôsobia proti kŕčom, uvoľňujú svalové napätie, zmierňujú úzkosť a majú upokojujúce účinky.

Rivotril vám bol predpísaný na liečbu epilepsie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rivotril


Neužívajte Rivotril

- ak ste alergický na klonazepam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rivotrilu (uvedených v časti 6),

- ak máte problémy s dýchaním,

- ak máte nervovosvalové ochorenie vedúce k svalovej slabosti a unaviteľnosti.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rivotril, uistite sa, či lekár, ktorý vám liek predpísal, vie, že

  • máte poruchu koordinácie s pôvodom v mozočku alebo v chrbtici,

  • máte akútnu otravu alkoholom alebo liekmi,

  • máte ťažké poškodenie pečene (napr. cirhóza pečene),

  • máte ochorenie dýchacieho systému (napr. chronická obštrukčná choroba pľúc),

  • ste liečený inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo liekmi proti kŕčom (antiepileptikami),

  • ste v minulosti nadmerne užívali alkohol alebo drogy,

  • máte depresie a/alebo pokusy o samovraždu aj v minulosti,

  • máte dedičné metabolické ochorenie porfýriu.


Iné lieky a Rivotril

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Rivotril sa môže podávať súbežne s jedným alebo viacerými antiepileptikami.


Kombinácia Rivotrilu s kyselinou valproovou môže niekedy spôsobiť epileptický záchvat typu petit mal.


Súbežné užívanie Rivotrilu a iných liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém, napr. iné lieky proti kŕčom (antiepileptiká), anestetiká (používané počas operácie), hypnotiká (lieky navodzujúce spánok), lieky pôsobiace na psychiku a niektoré analgetiká, ako aj lieky na uvoľnenie svalového napätia, môže viesť k vzájomnému zosilneniu účinkov liekov. Obzvlášť to platí pri súčasnom užívaní alkoholu.


Rivotril a jedlo a nápoje

Za žiadnych okolností nesmiete konzumovať alkohol, pretože môže zmeniť účinok lieku, znížiť účinnosť liečby alebo spôsobiť nečakané nežiaduce účinky.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak sa pokúšate otehotnieť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi, aby sa mohol rozhodnúť, či je pre vás liek Rivotril vhodný.


Nie je možné vylúčiť, že Rivotril môže spôsobiť vznik vrodených chýb (poškodenie plodu). Existujú dôkazy o tom, že lieky proti kŕčom môžu poškodiť plod. Z tohto dôvodu sa má liek podávať tehotným ženám iba vtedy, ak jeho potenciálny prínos pre matku prevýši riziko pre plod.


Napriek tomu, že liečivo Rivotrilu prechádza do materského mlieka iba v minimálnom množstve, matky užívajúce tento liek nemajú svoje dieťa dojčiť. Ak je potrebná liečba Rivotrilom, dojčenie sa má ukončiť.


Vedenie vozidiela obsluha strojov

Rivotril môže spomaliť reakcie do takej miery, že zníži schopnosť viesť vozidlá aleboobsluhovať stroje. Tento účinok sa zhoršuje po užití alkoholu.


Z tohto dôvodu neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné nebezpečné činnosti úplne alebo aspoň počas prvých dní liečby.


Tento liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti

niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Rivotril


Dávkovanie a spôsob podávania

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich

Úvodná denná dávkapre dojčatá a deti do 10 rokov(alebo do 30 kg telesnej hmotnosti) je 0,01 - 0,03 mg/kg, rozdelená do 2 - 3 dávok. Dávka sa má zvyšovať maximálne o 0,25 - 0,5 mg každý tretí deň, kým sa nedosiahne dennáudržiavacia dávkapribližne 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti, alebo kým neustúpia záchvaty alebo kým nežiaduce účinky znemožnia ďalšie zvyšovanie dávky. Aby sa zaistilo optimálne stanovenie konečnej dávky u dojčiat a detí do 3 rokov sa odporúča podávať kvapky. Deťom starším ako 3 roky sa odporúča podávať tablety s 0,5 mg liečiva. Denná maximálna dávka pre deti je 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti a nesmie sa prekročiť.


Na základe stanovených dávok pre deti do 10 rokov (pozri vyššie) a dávok pre dospelých (pozri nižšie) pre deti od 10 do 16 rokovje možné odporúčať nasledovné dávkovanie: úvodná denná dávka je 1 - 1,5 mg, rozdelená do 2 - 3 dávok. Dávku je možné zvyšovať maximálne o 0,25 - 0,5 mg každý tretí deň, kým sa nedosiahne denná udržiavacia dávka (obyčajne 3 - 6 mg).


Úvodná denná dávkapredospelýchnesmie prekročiť 1,5 mg a musí byť rozdelená do troch dávok. Dávku je možné zvyšovať maximálne o 0,5 mg každé tri dni dovtedy, kým neustúpia záchvaty, alebo kým nežiaduce účinky znemožnia ďalšie zvyšovanie dávky. Udržiavacia dávkamusí byť stanovená pre každého pacienta individuálne podľa jeho reakcie na liečbu. Denná udržiavacia dávka 3 - 6 mg zvyčajne postačuje. Maximálna terapeutická denná dávka pre dospelých je 20 mg a nesmie sa prekročiť.


Na uľahčenie dávkovania sa môže tableta Rivotril 0,5 mg rozdeliť na rovnaké polovice a tableta Rivotril 2 mg sa môže rozdeliť na rovnaké polovice alebo na rovnaké štvrtiny.


Denná dávka sa má rozdeliť do troch rovnakých dávok. V prípade, že dávky nie sú rovnako rozdelené, najväčšia dávka sa má podať pred spaním. Úroveň udržiavacej dávky sa najlepšie dosiahne po 1 - 3 týždňoch liečby. Po dosiahnutí úrovne udržiavacej dávky je možné podať denné množstvo v jednej dávke večer.


Rivotril sa môže užívať súbežne s jedným alebo viacerými antiepileptikami, pričom sa musí upraviť dávkovanie každého lieku v záujme dosiahnutia optimálneho účinku.


Ak užijete viac Rivotrilu ako máte

Ak sa vám to stane, ihneď vyhľadajte lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Rivotril

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rivotril

Podobne ako pri iných antiepileptikách, liečba Rivotrilom sa nesmie náhle prerušiť, ale musí sa postupne znižovať.


Užívanie benzodiazepínov môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti od týchto liekov. Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby a je obzvlášť výrazné u pacientov so sklonom k alkoholizmu a k užívaniu drog v minulosti.


Po vytvorení fyzickej závislosti vedie náhle vysadenie liečby k rozvoju abstinenčných príznakov. Počas dlhodobej liečby sa môžu abstinenčné príznaky objaviť po dlhšom užívaní lieku, najmä vo vysokých dávkach alebo vtedy, ak sa denná dávka rýchlo zníži alebo náhle vysadí. Medzi abstinenčné príznaky patrí: tras, potenie, nepokoj, poruchy spánku a úzkosť, bolesť hlavy, bolesť svalov, extrémna úzkosť, napätie, nervozita, zmätenosť, podráždenosť a epileptické záchvaty, ktoré môžu súvisieť so základným ochorením. V ťažších prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: únik od skutočnosti, odosobnenie, zvýšená citlivosť sluchu, necitlivosť a pálenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt alebo halucinácie. Vzhľadom na to, že riziko vzniku abstinenčných príznakov je vyššie po náhlom vysadení liečby, je potrebné sa mu vyhnúť a liečba, aj keď je len krátka, sa má ukončiť postupným znižovaním dennej dávky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Rivotril môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pomerne často sa vyskytujú nasledujúce nežiaduce účinky: únava, ospanlivosť, malátnosť, znížené svalové napätie, svalová slabosť, závrat, svetloplachosť, porucha koordinácie pohybov, spomalená reakcia. Tieto účinky sú zvyčajne prechodné a vo všeobecnosti ustupujú spontánne v priebehu liečby alebo po znížení dávky. Čiastočne je im možné predísť pomalým zvyšovaním dávky od začiatku liečby.


Sú známe prípady zníženej koncentrácie, nepokoja, zmätenosti a dezorientácie. Počas používania benzodiazepínov v liečebných dávkach sa môže vyskytnúť časovo ohraničená strata pamäti na udalosti po skončení bezvedomia, ktorej riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Tieto účinky sa môžu spájať s neprimeraným správaním.


U pacientov liečených Rivotrilom sa môže vyskytnúť depresia, hoci tiež môže mať súvislosť so základným ochorením.


Pozorovali sa nasledujúce nezvyčajné reakcie: dráždivosť, precitlivenosť, agresívne správanie, nepokoj, nervozita, nepriateľstvo, úzkosť, poruchy spánku, nočné mory a živé sny.


V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytovať žihľavka, svrbenie, vyrážka, prechodné vypadanie vlasov, zmeny v pigmentácii, žalúdočná nevoľnosť, nepríjemné pocity v hornej časti brucha, bolesť hlavy, znížený počet krvných doštičiek, strata sexuálnej túžby, neschopnosť dosiahnuť erekciu a únikmoču.

Počas liečby benzodiazepínmi boli hlásené alergické reakcie a veľmi málo prípadov ťažkej alergickej reakcie.


Najmä pri dlhodobej liečbe alebo pri liečbe vysokými dávkami sa môžu vyskytovať vratné poruchy, ako je spomalenie reči alebo zlá výslovnosť (dyzartria), znížená koordinácia pohybov a chôdze (ataxia) a poruchy zraku (dvojité videnie, nystagmus).


Môže sa vyskytovať útlm dýchania, najmä po podaní Rivotrilu formou injekcie do žily. Tento účinok sa môže zhoršiť pri existujúcom upchaní dýchacích ciest, pri poškodení mozgu, alebo pri súbežnom užívaní liekov tlmiacich dýchanie. Tomuto nežiaducemu účinku je možné zvyčajne vyhnúť sa opatrnou úpravou dávkovania podľa individuálnych požiadaviek.


U pacientov, ktorí užívajú benzodiazepíny boli hlásené pády a zlomeniny.Riziko pádov a zlomenín sa zvyšuje pri súbežnom užívaní sedatív (liekov s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu), vrátane alkoholických nápojov a u starších pacientov.


Počas dlhodobej liečby je možný pri niektorých druhoch epilepsie častejší výskyt epileptických záchvatov.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U dojčiat a malých detí môže Rivotril spôsobovať zvýšenú tvorbu slín a hlienov v prieduškách. Z toho dôvodu sa má venovať osobitná pozornosť udržaniu priechodnosti dýchacích ciest. V ojedinelých prípadoch bolo hlásené vratné predčasné vytvorenie sekundárnych pohlavných znakov u detí (parciálna puberta precox).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťRivotril


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte liekyodpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rivotril obsahuje


- Liečivo je klonazepam (0,5 mg a 2 mg klonazepamu v každej tablete).

- Ďalšie zložky sú:

Rivotril 0,5 mg:monohydrát laktózy, kukuričný škrob,hydrolyzát zemiakového škrobu, červený oxid železitý, žltý oxid železitý, mastenec, magnéziumstearát.

Rivotril 2 mg:bezvodá laktóza, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Rivotril a obsah balenia


Rivotril 0,5 mg je plochá tableta oranžovej farby s nápisom Roche 0,5 na jednej strane a s deliacou ryhou na strane druhej. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Rivotril 2 mg je plochá tableta bielej farby s nápisom Roche 2 na jednej strane a s deliacim krížom na strane druhej. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice alebo na rovnaké

štvrtiny.


Rivotril 0,5 mg a 2 mg tablety sú balené v sklenených fľašiach hnedej farby s plastovým skrutkovacím uzáverom a v papierovej škatuli.


Veľkosť balenia:

Rivotril 0,5 mg: 50, 150 tabliet

Rivotril 2 mg: 30, 100 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Roche Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.


6Rivotril 0,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/07531, 2013/01509

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04560


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Rivotril 0,5 mg


Rivotril 2 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta lieku Rivotril 0,5 mg obsahuje 0,5 mg klonazepamu.

Jedna tableta lieku Rivotril 2 mg obsahuje 2 mg klonazepamu.


Pomocné látky: Tablety lieku Rivotril 0,5 mg obsahujú monohydrát laktózy.

Tablety lieku Rivotril 2 mg obsahujú bezvodú laktózu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Popis lieku:

Rivotril 0,5 mg: ploché tablety oranžovej farby s nápisom Roche 0,5 na jednej strane a s deliacou ryhou na strane druhej. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Rivotril 2 mg: ploché tablety bielej farby s nápisom Roche 2 na jednej strane a s deliacim

krížom na strane druhej. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice alebo na rovnaké

štvrtiny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rivotril sa indikuje ako liek prvej voľby pri epilepsii s typickými absenciami (petit mal), atypickými absenciami (Lennoxov-Gastautov syndróm), myoklonickými záchvatmi a atonickými záchvatmi (drop syndróm).


Rivotril sa indikuje ako liek druhej voľby pri epilepsii s infantilnými spazmami (Westov syndróm).


Pri epilepsii s tonicko-klonickými záchvatmi (grand mal) a s jednoduchými a komplexnými parciálnymi záchvatmi sa Rivotril indikuje ako liek tretej voľby.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Štandardné dávkovanie

Dávkovanie Rivotrilu sa musí individuálne upraviť podľa klinickej reakcie pacienta na liečbu, znášanlivosti lieku a veku pacienta.


Vo všeobecnosti sa Rivotril podáva formou monoterapie v nízkych dávkach u nových, na liečbu nerezistentných prípadov.


Účinok jednej perorálnej dávky Rivotrilu nastupuje v priebehu 30 - 60 minút a pôsobí počas 6 - 8 hodín u detí a 8 - 12 hodín u dospelých.


Aby sa predišlo nežiaducim reakciám v úvode liečby Rivotrilom, je dôležité začať liečbu nízkymi dávkami a dávky postupne denne zvyšovať až do dosiahnutia udržiavacej dávky vhodnej pre individuálneho pacienta.


Úvodná denná dávka pre dojčatá a deti do 10 rokov (alebo do 30 kg telesnej hmotnosti) je 0,01 - 0,03 mg/kg, rozdelená do 2 - 3 dávok. Dávka sa má zvyšovať maximálne o 0,25 - 0,5 mg každý tretí deň, kým sa nedosiahne denná udržiavacia dávka približne 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti, alebo kým neustúpia záchvaty, alebo kým nežiaduce účinky znemožnia ďalšie zvyšovanie dávky. Aby sa zaistilo optimálne stanovenie konečnej dávky u dojčiat a detí do 3 rokov, odporúča sa podávať kvapky. Deťom starším ako 3 roky sa odporúča podávať tablety s 0,5 mg liečiva. Denná maximálna dávka pre deti je 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti a nesmie sa prekročiť.


Na základe stanovených dávok pre deti do 10 rokov (pozri vyššie) a dávok pre dospelých (pozri nižšie) pre deti od 10 do 16 rokov je možné odporúčať nasledovné dávkovanie: úvodná denná dávka je 1 - 1,5 mg, rozdelená do 2 - 3 dávok. Dávku je možné zvyšovať maximálne o 0,25 - 0,5 mg každý tretí deň, kým sa nedosiahne denná udržiavacia dávka (obyčajne 3 - 6 mg).


Úvodná denná dávkapre dospelých nesmie prekročiť 1,5 mg a musí byť rozdelená do troch dávok. Dávku je možné zvyšovať maximálne o 0,5 mg každé tri dni dovtedy, kým neustúpia záchvaty, alebo kým nežiaduce účinky znemožnia ďalšie zvyšovanie dávky. Udržiavacia dávka musí byť stanovená pre každého pacienta individuálne podľa jeho reakcie na liečbu. Denná udržiavacia dávka 3 - 6 mg zvyčajne postačuje. Maximálna terapeutická denná dávka pre dospelých je 20 mg a nesmie sa prekročiť.


Denná dávka sa má rozdeliť do troch rovnakých dávok. V prípade, že dávky nie sú rovnako rozdelené, najväčšia dávka sa má podať pred spaním. Úroveň udržiavacej dávky sa najlepšie dosiahne po 1 - 3 týždňoch liečby. Po dosiahnutí úrovne udržiavacej dávky je možné podať denné množstvo formou jednej dávky večer.


Pred pridaním Rivotrilu do existujúceho antikonvulzívneho liečebného režimu sa má zvážiť, že používanie viacerých antikonvulzív môže spôsobiť zvýšenie nežiaducich účinkov.


Špeciálne pokyny na dávkovanie


Starší pacienti

Zvlášť opatrne treba postupovať u starších pacientov v titračnej fáze liečby Rivotrilom.


Poškodenie funkcie obličiek

Bezpečnosť a účinnosť klonazepamu sa neštudovala u pacientov s poškodením funkcie obličiek, avšak na základe farmakokinetických úvah nie je potrebná žiadna úprava dávky u týchto pacientov (pozri časť 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

Bezpečnosť a účinnosť klonazepamu sa neštudovala u pacientov s poškodením funkcie pečene. Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve ochorenia pečene na farmakokinetiku klonazepamu (pozri časť 4.4 ).


Rivotril sa môže podať súbežne s jedným alebo viacerými antiepileptikami, pričom sa musí upraviť dávkovanie každého lieku v záujme dosiahnutia optimálneho účinku.


Podobne ako pri iných antiepileptikách, liečba Rivotrilom sa nesmie náhle prerušiť, ale musí sa postupne znižovať (pozri časť 4.8).


Rivotril sa nesmie používať u pacientov v kóme alebo u pacientov, ktorí majú v anamnéze zneužívanie liekov, drog alebo alkoholu.


4.3 Kontraindikácie


Rivotril sa nesmie použiť u pacientov so známou precitlivenosťou na benzodiazepíny, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo u pacientov so závažnou respiračnou insuficienciou alebo závažnou hepatálnou insuficienciou


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u klonazepamu.


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.

Rivotril sa môže použiť len so zvláštnou opatrnosťou u pacientov so spinálnou alebo cerebrálnou ataxiou, v prípade akútnej intoxikácie alkoholom alebo drogami a u pacientov so závažným poškodením pečene (napr. cirhóza pečene).

Súbežné užitie alkoholu/CNS tlmiacich látok

Súbežnému užitiu Rivotrilu s alkoholom a/alebo s látkami tlmiacimi centrálny nervový systém (CNS) sa má vyvarovať. Takéto súbežné užitie pravdepodobne zvýši klinické účinky Rivotrilu, vrátane závažnej sedácie, klinicky významnej respiračnej a/alebo kardiovaskulárnej depresie (pozri časť 4.5).

Zneužívanie alkoholu alebo drog v anamnéze

U pacientov so zneužívaním alkoholu alebo drog v anamnéze sa má Rivotril používať s veľkou opatrnosťou.

U dojčiat a malých detí môže Rivotril spôsobiť zvýšenie produkcie slín a bronchiálneho sekrétu. Preto treba venovať zvláštnu pozornosť zachovaniu priechodnosti dýchacích ciest.


So zvláštnou opatrnosťou sa má Rivotril používať u pacientov s chronickou pulmonálnou insuficienciou, u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene, a u pacientov starších alebo oslabených. V týchto prípadoch sa má spravidla dávkovanie znížiť.


Dávkovanie Rivotrilu sa musí upraviť podľa individuálnych požiadaviek u pacientov s predchádzajúcim ochorením respiračného systému (napr. chronickým obštrukčným pľúcnym ochorením) alebo ochorením pečene a u pacientov liečených ďalšími centrálne tlmiacimi liekmi alebo ďalšími antikonvulzívami (antiepileptikami) (pozri časť 4.5). Účinky na respiračný systém sa môžu zosilniť v prípade už existujúcej obmedzenej priechodnosti dýchacích ciest alebo poškodenia mozgu, alebo v prípadoch predchádzajúceho podania liekov, ktoré spôsobujú potlačenie dýchania. V zásade sa môže týmto účinkom predchádzať starostlivou úpravou dávky na základe individuálnych požiadaviek.


Rovnako ako všetky lieky tohto typu, môže Rivotril v závislosti od veľkosti dávky, spôsobu podania a individuálnej citlivosti, ovplyvniť reakcie pacienta (napr. schopnosť vedenia vozidla, správanie v doprave) (pozri časť 4.7).


Vo všeobecnosti nemajú pacienti s epilepsiou viesť vozidlá. Aj keď sú pacienti liečení Rivotrilom adekvátne kontrolovaní, treba mať na pamäti, že akékoľvek zvýšenie dávky alebo časový posun v dávkovaní môže ovplyvniť reakcie pacienta v závislosti od individuálnej vnímavosti.


Podávanie antikonvulzív vrátane Rivotrilu sa u pacientov s epilepsiou nemá náhle ukončiť, lebo to môže vyvolať status epilepticus. Ak lekár rozhodne o potrebe znížiť dávku alebo ukončiť podávanie, má sa to urobiť postupne. V týchto prípadoch sa odporúča podávanie Rivotrilu v kombinácii s ďalšími antiepileptikami.


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


Porfýria

Klonazepam sa považuje za látku pravdepodobne bez porfyrogénneho efektu, i keď existujú protichodné dôkazy. Z tohto dôvodu sa má u pacientov s porfyriou používať klonazepam s opatrnosťou.


Zneužívanie liekov a závislosť v anamnéze

Užívanie benzodiazepínov môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti od týchto liekov (pozri časť 4.8). Predovšetkým dlhodobá liečba alebo liečba vysokými dávkami môže viesť k výskytu reverzibilných porúch, ako sú dyzartria, znížená koordinácia pohybov a ťažkosti s chôdzou (ataxia), nystagmus a poruchy zraku (diplopia). Pri podávaní terapeutických dávok benzodiazepínov sa môže vyskytnúť anterográdna amnézia, pri vyšších dávkach je riziko vyššie. Amnestické účinky sa môžu spájať s nevhodným správaním. Pri určitých formách epilepsie sa v priebehu dlhodobej liečby môže zvýšiť frekvencia záchvatov (pozri časť 4.8).


Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou trvania liečby a je vyššie u pacientov, ktorí majú v anamnéze zneužívanie alkoholu a/alebo drog.


Po vytvorení fyzickej závislosti vedie náhle vysadenie liečby k rozvoju abstinenčných symptómov. Počas dlhodobej liečby sa môžu abstinenčné symptómy objaviť po dlhšom užívaní lieku, najmä vo vysokých dávkach alebo vtedy, ak sa denná dávka rýchlo zníži alebo náhle vysadí. Medzi abstinenčné symptómy patrí: tremor, potenie, nepokoj, poruchy spánku a úzkosť, bolesť hlavy, bolesť svalov, extrémna úzkosť, napätie, nervozita, zmätenosť, podráždenosť a epileptické záchvaty, ktoré môžu súvisieť so základným ochorením. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné symptómy: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, necitlivosť a pálenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie.

Vzhľadom na to, že riziko vzniku abstinenčných symptómov je vyššie po náhlom vysadení liečby, je potrebné sa mu vyhnúť a liečba, aj keď je len krátka, sa má ukončiť postupným znižovaním dennej dávky. Riziko abstinenčných príznakov je zvýšené, ak sa benzodiazepíny podávajú spolu so sedatívami užívanými v priebehu dňa (skrížená tolerancia).


4.5 Liekové a iné interakcie


Rivotril sa môže podávať súbežne s jedným alebo viacerými antiepileptikami. Avšak pri pridaní ďalšieho lieku do liečebného režimu pacienta, sa má starostlivo zhodnotiť reakcia pacienta na liečbu, pretože je pravdepodobné, že dôjde k výskytu nežiaducich účinkov, ako je sedácia a apatia. V takýchto prípadoch sa musí upraviť dávkovanie každého z liekov tak, aby sa dosiahol optimálny požadovaný účinok.


Súčasná liečba fenytoínom alebo primidonom môže meniť plazmatické koncentrácie týchto liekov (zvyčajne vedie k zvýšeniu).


Farmakokinetické liekové interakcie

Antiepileptiká fenytoín, fenobarbital, karbamazepín a valproát môžu zvyšovať klírens klonazepamu, čím znižujú plazmatické koncentrácie pri kombinovanej liečbe.


Klonazepam sám osebe neindukuje enzýmy zodpovedné za jeho vlastný metabolizmus.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, sertralín a fluoxetín, neovplyvňujú farmakokinetiku klonazepamu, keď sa podávajú súbežne.


Inhibítory pečeňových enzýmov, ako napr. cimetidín, znižujú klírens benzodiazepínov a môžu tak zosilňovať ich účinok.


Farmakodynamické liekové interakcie

Kombinácia klonazepamu s kyselinou valproovou môže niekedy vyvolať status epilepticus petit mal.


Ak sa Rivotril podáva súbežne s ďalšími centrálne tlmiacimi látkami, vrátane alkoholu, môžu sa

objaviť výraznejšie účinky na sedáciu, respiráciu a hemodynamiku.


Pacienti, ktorí užívajú Rivotril, nemajú konzumovať alkohol (pozri časť 4.4).


Varovania pred ďalšími centrálne tlmiacimi liekmi, vrátane alkoholu, pozri časť 4.9.


Pri kombinovanej liečbe s centrálne pôsobiacimi liekmi sa musí upraviť dávkovanie každého lieku, aby sa dosiahol optimálny účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Na základe predklinických štúdií nie je možné vylúčiť, že klonazepam môže spôsobiť vznik vrodených malformácií. Z epidemiologických hodnotení existujú dôkazy o tom, že antikonvulzíva pôsobia ako teratogény. Z publikovaných epidemiologických štúdií je však ťažké stanoviť, ktorý liek alebo ktorá kombinácia liekov je zodpovedná za poškodenie novorodenca. Existuje možnosť, že iné faktory, napr. genetické alebo samotná epilepsia, môžu byť viac závažné pri vzniku vrodených chýb ako samotná liečba. Z tohto dôvodu sa má liek podávať gravidným ženám iba vtedy, ak jeho potenciálny prínos pre matku prevýši riziko pre plod.


Počas gravidity sa môže Rivotril podávať iba vtedy, ak sa jedná o závažnú indikáciu. Podávanie lieku vo vysokých dávkach počas posledného trimestra gravidity alebo počas pôrodu môže spôsobiť nepravidelný srdcový rytmus u plodu a u novorodenca hypotermiu, hypotóniu, mierny útlm dýchania a slabé sanie. Je potrebné mať na pamäti, že samotná gravidita a náhle vysadenie lieku môže spôsobiť exacerbáciu epilepsie.


Laktácia

Napriek tomu, že liečivo Rivotrilu prechádza do materského mlieka iba v minimálnom množstve, matky užívajúce tento liek nemajú svoje dieťa dojčiť. Ak je závažný dôvod pre liečbu Rivotrilom, dojčenie sa má ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Napriek tomu, že sa klonazepam užíva podľa predpísaného dávkovania, môže spomaliť reakcie do takej miery, že zníži schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Tento účinok sa zhoršuje po konzumácii alkoholu.


Z toho dôvodu nemajú pacienti viesť vozidlá, obsluhovať stroje a vykonávať iné nebezpečné činnosti úplne alebo aspoň počas prvých dní liečby. Rozhodnutie závisí od lekára a má byť založené na reakcii pacienta na liečbu a na veľkosti dávky (pozri časť 4.8 ).


4.8 Nežiaduce účinky


Kategórie frekvencie sú:

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000


Nežiaduce účinky zistené po uvedení lieku na trh


Poruchy imunitného systému: alergické reakcie a veľmi zriedkavé prípady anafylaxie.


Psychické poruchy: zníženie koncentrácie, nepokoj, stavy zmätenosti, dezorientácia.


U pacientov liečených Rivotrilom sa môže objaviť depresia, ale táto môže byť tiež spojená so základným ochorením.


Boli pozorované i nasledujúce paradoxné reakcie: popudlivosť, podráždenosť, agresivita, agitácia, nervozita, nepriateľstvo, úzkosť, poruchy spánku, nočné mory a živé sny.


V zriedkavých prípadoch sa vyskytol pokles libida.


Závislosť a abstinenčné príznaky pozri časť 4.4 .


Poruchy nervového systému: somnolencia, spomalené reakcie, svalová hypotónia, závrat, ataxia (pozri časť 4.4).

V zriedkavých prípadoch bola pozorovaná bolesť hlavy.

Spôsobenie generalizovaných záchvatov bolo pozorované zriedkavo.


Reverzibilné poruchy ako dyzartria, zhoršená koordinácia pohybov a porucha chôdze (ataxia) a nystagmus (pozri časť 4.4).


Anterográdna amnézia a amnestické účinky, ktoré môžu byť spojené s nevhodným správaním (pozri časť 4.4).


Nárast frekvencií záchvatov u určitých foriem epilepsie (pozri časť 4.4).


Poruchy oka: reverzibilné poruchy zraku (diplopia) (pozri časť 4.4).

Časté: nystagmus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: srdcové zlyhávanie vrátane zástavy srdca (pozri časť 4.4).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: respiračná depresia (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu: Nasledujúce účinky boli hlásené v zriedkavých prípadoch: nauzea a epigastrické symptómy.


Poruchy kože a podkožného tkaniva: nasledujúce účinky sa môžu objaviť v zriedkavých prípadoch: urtikária, pruritus, vyrážka, prechodná strata vlasov, zmeny pigmentácie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: svalová slabosť (pozri časť 4.4).


Poruchy obličiek a močových ciest: V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť inkontinencia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť erektilná dysfunkcia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: únava(vyčerpanie, malátnosť) (pozri časť 4.4.)


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu: Pády a zlomeniny boli hlásené u pacientov, ktorí užívajú benzodiazepíny. Riziko pádov a zlomenín sa zvyšuje pri súbežnom užívaním sedatív (vrátane alkoholických nápojov) a u starších pacientov.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia: V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť trombocytopénia.


Pediatrická populácia


Poruchy endokrinného systému: ojedinelé prípady reverzibilného rozvoja predčasných sekundárnych pohlavných znakov (nekompletná pubertas preacox).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: zvýšená tvorba slín alebo bronchiálneho sekrétu u dojčiat a malých detí (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrenína nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Benzodiazepíny zvyčajne spôsobujú ospalosť, ataxiu, dyzartriu a nystagmus. Predávkovanie Rivotrilom je zriedkavo život ohrozujúce, ak sa liek užije samostatne, ale môže viesť k areflexii, apnoe, hypotenzii, kardiovaskulárnej depresii a kóme. Ak vznikne kóma, zvyčajne trvá len niekoľko hodín, ale najmä u starších pacientov môže byť zdĺhavá a cyklická. Tlmiaci účinok benzodiazepínov na dýchaciu sústavu je závažnejší u pacientov s respiračným ochorením.

Benzodiazepíny zvyšujú účinky iných látok tlmiacich centrálny nervový systém vrátane alkoholu.


Liečba

Je potrebné monitorovať životne dôležité funkcie pacienta a začať podporné opatrenia v závislosti od klinického stavu pacienta. Pacienti môžu vyžadovať najmä symptomatickú liečbu kvôli kardiorespiračným účinkom alebo účinkom na centrálny nervový systém (CNS).


Ďalšej absorpcii pri predávkovaní sa má predísť podaním aktívneho uhlia počas 1 2 hodín. Ak sa použije aktívne uhlie u pacientov s tendenciou upadať do spánku, treba zachovať priechodnosť dýchacích ciest. Výplach žalúdka ako rutinný spôsob sa neodporúča, ale môže sa použiť v prípade kombinovaného použitia.


Ak dôjde k vážnemu útlmu CNS, je možné zvážiť použitie flumazenilu (Anexate), benzodiazepínového antagonistu, pacienti však musia byť prísne sledovaní. Biologický polčas flumazenilu je krátky (približne 1 hodina), preto musia byť pacienti sledovaní až do vymiznutia jeho účinkov. Flumazenil sa má používať s veľkou opatrnosťou pri podávaní liekov, ktoré znižujú prah epileptického záchvatu (napr. tricyklické antidepresíva). Ďalšie informácie o používaní sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku Anexate .


Upozornenie

U pacientov s epilepsiou, ktorí sú liečení benzodiazepínmi nie je indikovaný benzodiazepínový antagonista Anexate (liečivo: flumazenil). Antagonizujúci účinok voči benzodiazepínom môže u takýchto pacientov vyvolať epileptický záchvat.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum, ATC kód: N03AE01


Klonazepam vykazuje farmakologické vlastnosti, ktoré sú spoločné pre benzodiazepíny a patria k nim antikonvulzívne, sedatívne, myorelaxačné a anxiolytické účinky. Podobne ako pri iných benzodiazepínoch sú tieto účinky sprostredkované najmä postsynaptickou inhibíciou GABA receptorov, hoci údaje zo štúdií na zvieratách preukazujú navyše účinok klonazepamu na serotonínové receptory. Údaje zo štúdií na zvieratách a elektroencefalografické výskumy na ľuďoch preukázali, že klonazepam rýchlo potláča mnohé druhy paroxyzmálnej aktivity, vrátane výbojov hrotu a vlny pri absenciách záchvatov (petit mal), pomalej ostrej vlny, generalizovaných ostrých vĺn, hrotov v temporálnych a iných lokáciach ako aj nepravidelné hroty a vlny.


Generalizované abnormality v EEG sú častejšie potláčané ako fokálne abnormality. Na základe uvedených zistení je možné povedať, že klonazepam má priaznivé účinky pri generalizovanej a fokálnej epilepsii.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Klonazepam sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva po perorálnom podaní Rivotrilu. Maximálna plazmatická koncentrácia klonazepamu sa dosiahne v priebehu 1 - 4 hodín. Polčas absorpcie je približne 25 minút. Absolútna biologická dostupnosť je 90 %. Rivotril vo forme tabliet je bioekvivalentný perorálnemu roztoku pokiaľ ide o rozsah absorpcie klonazepamu, avšak rýchlosť absorpcie je nepatrne pomalšia u tabliet.


Plazmatická koncentrácia klonazepamu v rovnovážnom stave pre dávkovací režim raz denne je 3-násobne vyššia ako po jednej perorálnej dávke; predpokladané percento nárastu pri dávkovacom režime dvakrát denne je 5 % a pri trikrát denne je 7 %. Po viacnásobných perorálnych dávkach 2 mg trikrát denne plazmatická koncentrácia klonazepamu po dávke v rovnovážnom stave je v priemere 55 ng/ml. Vzťah medzi plazmatickou koncentráciou a dávkou klonazepamu je lineárny. Cieľová antikonvulzívna plazmatická koncentrácia klonazepamu je v rozsahu od 20 do 70 ng/ml.


Distribúcia

Klonazepam sa distribuuje veľmi rýchlo do rôznych orgánov a telových tkanív s prednostnou absorpciou mozgovými tkanivami.


Polčas distribúcie je približne 0,5 1 hodina. Distribučný objem je 3 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je 82 86 %.


Metabolizmus

Klonazepam sa značne metabolizuje redukciou na 7-aminoklonazepam a N-acetyláciou na 7-acetylaminoklonazepam. Vyskytuje sa tiež hydroxylácia v C-3 polohe. Pečeňový cytochróm P-450 3A4 spôsobuje nitroredukciu klonazepamu na farmakologicky neaktívne metabolity.


Vo forme metabolitov sa 50 70 % vylúči do moču a 10 30 % do stolice. Zvyčajne menej ako 2 % podanej dávky sa vylúči do moču v nezmenenej forme. Metabolity sú prítomné v moči ako voľné a konjugované (glukuronid a sulfát) zlúčeniny.


Eliminácia

Polčas eliminácie je 30 40 hodín. Klírens je 55 ml/min.


Kinetika eliminácie u detí je podobná tej, ktorá sa pozorovala u dospelých.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek

Porucha funkcie obličiek neovplyvňuje farmakokinetiku klonazepamu. Na základe farmakokinetickej charakteristiky sa nevyžaduje u pacientov s poruchou funkcie obličiek žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie pečene

Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku klonazepamu sa neskúmal.


Starší pacienti

Farmakokinetika klonazepamu sa u starších pacientov nestanovovala.


Novorodenci

Polčas eliminácie a hodnoty klírensu u novorodencov majú rádovo rovnaké hodnoty ako tie, ktoré boli hlásené u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita: Nevykonali sa žiadne 2-ročné štúdie karcinogenity klonazepamu. Avšak v 18-

mesačnej dlhotrvajúcej štúdii u potkanov sa nepozorovali žiadne s liečbou súvisiace histopatologické

zmeny až po najvyššiu testovanú dennú dávku 300 mg/kg.


Mutagenita: Testy genotoxicity, ktoré používajú bakteriálne systémy in vitro alebo hostiteľom sprostredkovanú metabolickú aktiváciu, nenaznačujú genotoxicitu klonazepamu.


Poruchy fertility: Štúdie hodnotiace fertilitu a celkovú reprodukčnú schopnosť u potkanov preukázali nižší výskyt gravidity a zhoršené prežitie mláďat pri denných dávkach 10 a 100 mg/kg.


Teratogenita: Počas organogenézy sa po podaní perorálneho klonazepamu v denných dávkach až do 20 alebo 40 mg/kg nepozorovali žiadne vedľajšie účinky na graviditu alebo plod myší alebo potkanov. V niekoľkých klinických štúdiách u králikov po denných dávkach klonazepamu až do 20 mg/kg, sa pozoroval bez závislosti na dávke nízky výskyt malformácií podobného typu (rázštep podnebia, malformácia očného viečka,zrasty hrudných kostí a defekty končatín) (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


  1. Zoznam pomocných látok


Rivotril 0,5 mg

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

hydrolyzát zemiakového škrobu

magnéziumstearát

mastenec

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)


Rivotril 2 mg:

bezvodá laktóza

kukuričný škrob

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená fľaška hnedej farby, plastový skrutkovací uzáver, papierová škatuľa.


Veľkosť balenia:

Rivotril 0,5 mg: 50, 150 tabliet

Rivotril 2 mg: 30, 100 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


21/0225/73-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. decembra 1973


Dátum posledného predĺženia: 30. júla 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013


10Rivotril 0,5 mg