+ ipil.sk

Rizatriptan Mylan 10 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Rizatriptan Mylan 10 mg

orodispergovateľné tablety


rizatriptán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo sú orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan a na čo sa používajú

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan

3. Ako užívať orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo sú orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan a na čo sa používajú


Rizatriptan Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných selektívne agonisty serotonínového (5-HT1B/1D) receptora, ktoré sa používajú na liečbu záchvatov migrény u dospelých.


Príznaky migrény môžu byť spôsobené prechodným rozšírením ciev v hlave. Predpokladá sa, že rizatriptán zmenšuje rozšírenie týchto ciev.


Rizatriptan Mylan sa používa len na liečbu migrenóznych bolestí hlavy, s aurou alebo bez aury (varovné prejavy). Nemá sa používať na prevenciu bolestí hlavy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan


Neužívajte orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan

 • ak ste alergický na rizatriptán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte závažné problémy s funkciou pečene alebo obličiek

 • ak ste prekonali mŕtvicu (mozgovocievnu príhodu) alebo malú mŕtvicu (prechodný ischemický atak - TIA)

 • ak máte stredne silne alebo silne zvýšený krvný tlak alebo mierne zvýšený krvný tlak, ktorý nie je regulovaný liekmi

 • ak máte alebo ste niekedy mali akékoľvek problémy so srdcom, vrátane srdcového infarktu alebo bolesti na hrudi (srdcová angina) alebo ak sa u vás vyskytli príznaky ochorenia srdca

 • ak trpíte zníženým prietokom krvi do horných končatín a/alebo dolných končatín v dôsledku zúžených alebo upchatých ciev (ochorenie periférnych ciev)

 • ak užívate akékoľvek ďalšie lieky na liečbu migrény z rovnakej skupiny, ako sú sumatriptán, naratriptán alebo zolmitriptán (pozri nižšie Iné lieky a Rizatriptan Mylan orodispergovateľné tablety)

 • ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO), ako sú moklobenid, fenelzín, tranylcypromín alebo pargylín (lieky na depresiu) alebo linezolid (antibiotikum) alebo ak od ukončenia užívania MAO inhibítora prešlo menej ako dva týždne.

 • ak v súčasnosti užívate lieky ergotamínového typu, ako sú ergotamín alebo dihydroergotamín na liečbu migrény alebo metysergid na zabránenie záchvatu migrény.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak je vaša bolesť hlavy spojená so závratmi, ťažkosťami pri chodení, stratou koordinácie alebo slabosťou v nohách a rukách

 • ak máte niektorý z nasledujúcich rizikových faktorov ochorenia srdca: vysoký krvný tlak, cukrovku (diabetes), ak fajčíte alebo používate náhradu nikotínu, ak ste muž vo veku nad 40 rokov, ak ste žena po menopauze alebo ak niekto z vašej rodiny mal ochorenie srdca (rodinná anamnéza)

 • ak užívate rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

 • ak máte ťažkosti s obličkami alebo pečeňou

 • ak máte osobitný problém so srdcovým rytmom (ramienková blokáda)

 • ak máte alebo ste niekedy mali alergie

 • ak ste mali alergickú reakciu ako je opuchnutie tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním a/alebo prehĺtaním (angioedém)

 • ak užívate selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ako sú sertralín, escitalopram oxalát a fluoxetín alebo inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) ako sú venlafaxín a duloxetín na liečbu depresie

 • ak ste mali krátkodobé príznaky vrátane bolesti a tlaku na hrudi.


Ak užívate orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan príliš často, môže to spôsobiť, že dostanete chronickú bolesť hlavy. V takom prípade kontaktujte svojho lekára, keďže možno bude potrebné, aby ste prestali užívať orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi o vašich príznakoch. Váš lekár určí, či máte migrénu. Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan môžete užívať len na záchvaty migrény. Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan sa nemajú užívať na liečbu bolestí hlavy, ktoré môžu byť spôsobené inými závažnejšími stavmi.


Deti a dospievajúci

Používanie Rizatriptanu Mylan u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov sa neodporúča.


Použitie u pacientov starších ako 65 rokov

Neboli vykonané úplné štúdie skúmajúc bezpečnosť a účinnosť Rizatriptanu Mylan u pacientov starších ako 65 rokov.


Iné lieky a Rizatriptan Mylan orodispergovateľné tablety


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Rizatriptan Mylan môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré lieky účinkujú. Taktiež, iné lieky môžu ovplyvniť účinok Rizatriptanu Mylan.


Neužívajte orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan:

 • ak už užívate liek zo skupiny 5HT1B/1D agonistov (niekedy nazývaných „triptány“), ako sú sumatriptán, naratriptán alebo zolmitriptán.

 • ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO), ako sú moklobenid, fenelzín, tranylcypromín, linezolid alebo pargylín alebo ak od ukončenia užívania MAO inhibítora prešlo menej ako dva týždne.

 • ak užívate lieky ergotamínového typu, ako sú ergotamín alebo dihydroergotamín na liečbu migrény.

 • ak užívate metysergid na zabránenie záchvatu migrény.


Vyššie uvedené lieky môžu pri užívaní s Rizatriptanom Mylan zvýšiť riziko vedľajších účinkov.


Po užití Rizatriptanu Mylan musíte počkať aspoň 6 hodín, kým užijete lieky typu ergotamínu (napr. ergotamín, dihydroergotamín alebo metysergid).


Po podaní lieku s obsahom ergotamínu musíte počkať aspoň 24 hodín, kým užijete Rizatriptan Mylan.


Požiadajte svojho lekára o poučenie a vysvetlenie rizík pri užívaní Rizatriptanu Mylan:

 • ak v súčasnosti užívate propranolol na zníženie krvného tlaku (pozri časť 3)

 • ak užívate selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), napr. sertralín, escitalopram oxalát, citalopram, fluoxetín, paroxetín, alebo inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), napr. venlafaxín, duloxetín, na liečbu depresie


Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan a jedlo a nápoje

Rizatriptan Mylan účinkuje najlepšie nalačno (na prázdny žalúdok). Napriek tomu ho môžete užívať aj po jedle, ale môže trvať dlhšie, kým začne účinkovať.


Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan sa nemusia užívať spolu s vodou.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Bezpečnosť užívania orodispergovateľných tabliet Rizatriptanu Mylan počas tehotenstva nie je známa.


Rizatriptan Mylan sa vylučuje do materského mlieka. Po užití orodispergovateľných tabliet Rizatriptanu Mylan nedojčite po dobu 24 hodín.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rizatriptan Mylan môže u vás vyvolať ospalosť alebo pocit závratov, v takom prípade neveďte vozidlá ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje.


Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan obsahujú aspartám

Tento liek obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


3. Ako užívať orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dávku vám určí váš lekár.


Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan sa používajú na liečbu záchvatov migrény u dospelých. Orodispergovateľné tabletyRizatriptanu Mylan užite čo najskôr po začiatku migrenóznej bolesti hlavy. Nepoužívajte ho na prevenciu záchvatu.


Dospelí (vo veku od 18 do 65 rokov)

Množstvo orodispergovateľných tabliet Rizatriptanu Mylan, ktoré užívate, sa nazýva dávka.

Odporúčaná dávka je 10 mg.


Ak užívate propanolol na zníženie krvného tlaku, alebo máte mierne až stredne závažné ťažkosti s obličikami alebo pečeňou, váš lekár vám povie, aby ste užívali nižšiu dávku (5 mg). Ak užívate propranolol, orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan nesmiete užiť skôr, ako uplynú 2 hodiny od užitia lieku s obsahom propranololu.


Ak po 2 hodinách máte stále migrénu

Ak po prvej dávke orodispergovateľných tablietRizatriptanu Mylan nedošlo k ústupu migrény, NEUŽÍVAJTEdruhú tabletu na liečbu toho istého záchvatu migrény. Avšakstále je pravdepodobné, že orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan pomôžu pri nasledujúcom záchvate migrény.


Ak sa migréna zopakuje v priebehu 24 hodín

U niektorých pacientov sa príznaky migrény môžu v priebehu 24 hodín vrátiť. Ak ste reagovali na prvú dávku (migrenózne bolesti hlavy ustúpili), ale príznaky migrény sa opätovne objavia v priebehu 24 hodín, môžete užiť jednu ďalšiu dávku orodispergovateľných tablietRizatriptanu Mylan.

Medzi užitím dvoch dávok je vždy potrebné počkať minimálne dve hodiny.


NEUŽÍVAJTE viac ako 2 orodispergovateľné tabletyRizatriptanu Mylan v priebehu 24 hodín (neužívajte napríklad viac ako dve 5 mg alebo 10 mg orodispergovateľné tablety v priebehu 24 hodín). Medzi dvomi dávkami je vždy potrebné počkať aspoň 2 hodiny.


Ak sa váš stav zhorší, vyhľadajte lekársku starostlivosť.


Použitie u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) a u starších ľudí (vo veku nad 65 rokov)

Deti, dospievajúci alebo starší ľudia nemajú užívať orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan, nakoľko s použitím rizatriptánu v týchto vekových skupinách nie je dostatok skúseností.


Spôsob a cesta podania

Odlúpnite blister len pred užitím dávky a suchými rukami tabletu položte na jazyk, kde sa rozpustí.


Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan sa môžu užiť aj keď nie je dostupná tekutina na zapitie alebo aby sa predišlo pocitu na vracanie a vracaniu, ktoré môžu sprevádzať prehltnutie tablety s tekutinou.


Ak užijete viac orodispergovateľných tabliet Rizatriptanu Mylan, ako máte

Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Balenie lieku zoberte zo sebou.

Možné prejavy predávkovania môžu zahŕňať závraty, ospalosť, vracanie, mdloby a spomalený tep srdca.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Prehľad možných vedľajších účinkov je uvedený nižšie.


V štúdiách u dospelých pacientov bol najčastejší hlásený vedľajší účinok závrat, ospalosť a únava.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšiu pohotovosť:


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • ak máte alergickú reakciu. Taká reakcia sa môže prejaviť vo forme anafylaxie (závažná forma alergickej reakcie) s príznakmi, ako sú:

 • vyrážka

 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém)

 • anafylaktoidná reakcia (náhly sipot, opuch pier, jazyka alebo hrdla alebo tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním)

 • mozgová mŕtvica. Zvyčajne sa vyskytuje u pacientov s rizikovými faktormi ochorenia srdca alebo ochorenia ciev (vysoký krvný tlak, cukrovka, fajčenie, používanie nikotínových náhrad, história mozgovej mŕtvice v rodine, muži vo veku nad 40 rokov, ženy po menopauze, osobitné ťažkosti so srdcovým rytmom [ramienková blokáda])


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • kŕče (epileptické záchvaty)

 • rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a olupovaním kože na väčšine povrchu tela, môže byť sprevádzaná horúčkou (toxická epidermálna nekrolýza)

 • súbor príznakov nazývaný „serotonínový syndróm“, ktorý môže spôsobiť vedľajšie účinky ako je kóma, nestabilný tlak krvi, nezvyčajne vysoká telesná teplota, strata svalovej koordinácie, podráždenie a halucinácie

 • srdcový infarkt, spazmus (kŕč) ciev v srdci. Zvyčajne sa vyskytujú u pacientov s rizikovými faktormi ochorenia srdca alebo ochorenia ciev (vysoký krvný tlak, cukrovka, fajčenie, používanie nikotínových náhrad, história srdcového ochorenia v rodine, muži vo veku nad 40 rokov, ženy po menopauze, osobitné ťažkosti so srdcovým rytmom [ramienková blokáda]).


V nasledujúcej časti nájdete ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

 • mravčenie alebo znecitlivenie dlaní a chodidiel (parestézia), bolesti hlavy, znížená citlivosť kože (hypoestézia),

 • triaška, pocit zníženej duševnej bystrosti,

 • závraty, ospalosť

 • rýchly alebo nepravidelný tep srdca (palpitácie), veľmi rýchly tep srdca (tachykardia)

 • krátkodobé sčervenanie tváre, návaly tepla, potenie

 • bolesti hrdla, ťažkosti pri dýchaní (dyspnoe),

 • pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie) alebo vracanie, sucho v ústach, hnačka

 • pocit únavy alebo ťažoby v častiach tela

 • bolesť žalúdka alebo bolesť na hrudi


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 1 00 ľudí):

 • problémy s koordináciou pohybov svalov (ataxia)

 • pocit točenia hlavy alebo pocit, že zem sa nakláňa (vertigo)

 • zmenená chuť, nepríjemná chuť v ústach

 • zmeny v rytme alebo srdcovej frekvencii (arytmia)

 • odchýlky na elektrokardiograme (test, ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca)

 • vysoký tlak krvi (hypertenzia)

 • pocit smädu

 • porucha trávenia (dyspepsia)

 • svrbenie, červené zväčšené svrbivé hrčky na koži (žíhľavka)

 • bolesť krku, stuhnutosť, svalová slabosť, pocit tiesne v častiach tela

 • ťažkosti so spaním (nespavosť), zmätenosť, nervozita

 • rozmazané videnie

 • vyrážka

 • bolesť svalov (myalgia)

 • bolesť tváre


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • strata vedomia, mdloby

 • pomalý tlkot srdca (bradykardia)

 • sipot


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • kŕč ciev v končatinách vrátane chladu a znecitlivenia dlaní a chodidiel

 • kŕč ciev v hrubom čreve , ktorý môže sposobiť bolesť brucha

 • upchatie krvných ciev

 • zápal čriev


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan obsahujú:


- Liečivo je rizatriptán.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg rizatriptánu (vo forme rizatriptánbenzoátu).


 • Ďalšie zložky sú: koloidný oxid kremičitý bezvodý, krospovidón (typ B), krospovidón (typ A), manitol, mikrokryštalická celulóza a galaktomanán gumy guar, magnéziumstearát, aspartám (E 951) a mentolová príchuť (obsahuje prírodnú príchuť, kukuričný maltodextrín, modifikovaný kukuričný škrob).


Ako vyzerajú orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan a obsah balenia


Biele až takmer biele, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RN2“ na strane druhej.


Orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan 10 mg sú balené v OPA/AL/PVC blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivých dávok po 2 x 1, 3 x 1, 6 x 1, 12 x 1 a 18 x 1 orodispergovateľná tableta.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca:

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Rizatriptan Mylan 5 mg, 10 mg

Dánsko: Rizatriptan Mylan

Fínsko: Rizatriptan Mylan

Francúzsko: Rizatriptan Mylan 5 mg, 10 mg Comprimé orodispersible

Holandsko: Rizatriptan SmeltTab Mylan 5 mg, 10 mg orodispergeerbare tabletten

Nemecko: Rizatriptan Mylan dura 5 mg, 10 mg Schmelztabletten

Nórsko: Rizatriptan Mylan

Rumunsko. Rizatriptan Mylan 5 mg, 10 mg

Slovenská republika: Rizatriptan Mylan 10 mg

Španielsko: Rizatriptan Max Mylan 10 mg comprimidos bucodispersables EFG

Švédsko: Rizatriptan Mylan

Taliansko: Rizatriptan Mylan Generics

Veľká Británia: Rizatriptan 10 mg Orodispersible Tablet


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 08/2014.


7/7

Rizatriptan Mylan 10 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rizatriptan Mylan 10 mg

orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg rizatriptánu vo forme rizatriptánbenzoátu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg aspartámu (E 951).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta


Biele až takmer-biele, 8,2 mm okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RN2“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútna liečba fázy bolesti hlavy pri záchvatoch migrény, s aurou alebo bez aury u dospelých.


Orodispergovateľné tablety Rizatriptanu Mylan sa nemajú užívať profylakticky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí vo veku 18 rokov a starší


Odporúčaná dávka je 10 mg denne.


K dispozícii sú aj lieky s nižšou silou rizatriptánu (5 mg) a majú sa použiť u pacientov, ktorí vyžadujú nižšiu dávku.


Opätovné dávkovanie: interval medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne dve hodiny; počas 24 hodín sa nemajú užiť viac ako dve dávky.


 • opätovný výskyt bolesti hlavy v priebehu 24 hodín: ak sa po ústupe počiatočného záchvatu bolesť hlavy vráti, môže sa užiť jedna ďalšia dávka. Vyššie uvedené limity dávkovania sa majú dodržiavať.


 • ak nedôjde k odpovedi: účinnosť druhej dávky na liečbu toho istého záchvatu, kedy začiatočná dávka bola neúčinná, nebola overená v kontrolovaných štúdiách. Preto, ak pacient neodpovedá na prvú dávku, pri tom istom záchvate sa nemá užiť druhá dávka.


Klinické štúdie ukázali, že pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu jedného záchvatu, môžu stále odpovedať na liečbu pri nasledujúcich záchvatoch.


Niektorí pacienti majú užívať nižšiu (5 mg) dávku rizatriptánu, a to najmä nasledujúce skupiny pacientov:

 • pacienti užívajúci propranolol. Medzi podaním rizatriptánu a propranololu sa má dodržať aspoň dvojhodinový interval (pozri časť 4.5).

 • pacienti s miernou alebo stredne závažnou insuficienciou obličiek.

 • pacienti s miernou až stredne závažnou insuficienciou pečene.


Interval medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne dve hodiny; počas 24 hodín sa nemajú užiť viac ako dve dávky.


Pacienti starší ako 65 rokov


Bezpečnosť a účinnosť rizatriptánu u pacientov starších ako 65 rokov sa systematicky nehodnotila.


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť rizatriptánu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov doteraz nebola stanovená.


V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v časti 5.1 a 5.2, aleneumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Spôsob podávania


Vplyv jedla: Nástup účinku môže byť oneskorený, ak sa rizatriptán podáva v stave po jedle (pozri časť 5.2).


Rizatriptán orodispergovateľné tablety sa nemusia užívať s tekutinou.


Orodispergovateľné tablety sú balené v blistri s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivých dávok. Pacientov je potrebné poučiť, aby blistrový obal otvorili odlúpnutím suchými rukami a orodispergovateľnú tabletu položili na jazyk, kde sa rozpustí a prehltne sa spolu so slinami.


Orodispergovateľné tablety sa môžu používať v prípadoch, kedy nie sú k dispozícii tekutiny alebo v prípade vyhnutia sa nutkaniu na vracanie (nauzea) a vracaniu, ktoré môže sprevádzať užitie tablety spolu s tekutinou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v časti 6.1).


Súbežné užívanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo užívanie v priebehu dvoch týždňov po ukončení liečby inhibítorom MAO (pozri časť 4.5).


Rizatriptán orodispergovateľné tablety sú kontraindikované u pacientov so závažnou insuficienciou pečene alebo obličiek.


Rizatriptán orodispergovateľné tablety sú kontraindikované u pacientov s predchádzajúcou cerebrovaskulárnou príhodou (CVA) alebo prechodným ischemickým atakom (TIA).


Stredne závažná alebo závažná hypertenzia, alebo neliečená mierna hypertenzia.


Potvrdená choroba koronárnych artérii srdca, vrátane ischemickej choroby srdca (angina pectoris, infarkt myokardu v anamnéze alebo dokumentovaná tichá ischémia), prejavy a príznaky ischemickej choroby srdca alebo Prinzmetalova angína.


Ochorenie periférnych ciev.


Súbežné používanie rizatriptánu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5-HT1B/1D receptorov (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rizatriptán orodispergovateľné tablety sa majú podávať len pacientom, u ktorých sa migréna jednoznačne diagnostikovala. Rizatriptán orodispergovateľné tablety sa nemajú podávať pacientom s bazilárnou alebo hemiplegickou migrénou.


Rizatriptán orodispergovateľné tablety sa nemajú používať na liečbu „atypických“ bolestí hlavy, t.j. tých, ktoré môžu byť spojené s potenciálne závažnými zdravotnými stavmi (napr. cerebrovaskulárna príhoda, ruptúra aneuryzmy), pri ktorých môže byť cerebrovaskulárna vazokonstrikcia škodlivá.


Rizatriptán môže mať súvislosť s prechodnými príznakmi zahŕňajúcimi bolesti hrudníka a stuhnutosť, ktoré môžu byť intenzívne a môžu postihovať aj hrdlo (pozri časť 4.8). Ak tieto symptómy vedú k podozreniu na ischemickú chorobu srdca, nemá sa užiť ďalšia dávka a má sa vykonať náležité vyšetrenie.


Tak ako iné agonisty 5-HT1B/1D receptorov, rizatriptán sa bez predchádzajúceho zhodnotenia nemá podávať pacientom s možným nerozpoznaným ochorením srdca alebo pacientom s rizikom koronárnej choroby srdca (CAD) [napr. pacienti s hypertenziou, diabetici, fajčiari alebo pacienti, ktorí dostávajú nikotínovú substitučnú liečbu, muži starší ako 40 rokov, ženy po menopauze, pacienti s blokádou ramienka a pacienti so silnou rodinnou anamnézou CAD]. Kardiologické vyšetrenia nemusia identifikovať každého pacienta, ktorý má ochorenie srdca, a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia po podaní 5-HT1 agonistov vyskytli závažné srdcové príhody. Pacientom, u ktorých sa zistí CAD, sa nemajú podávať orodispergovateľné tablety rizatriptánu (pozri časť 4.3).


Podávanie agonistov 5-HT1B/1D receptora sa spája s výskytom koronárneho vazospazmu. V zriedkavých prípadoch sa pri použití agonistov 5-HT1B/1D receptorov, vrátane orodispergovateľných tabliet rizatriptánu, zaznamenala ischémia alebo infarkt myokardu (pozri časť 4.8).


Iné agonisty 5-HT1B/1D receptorov (napr. sumatriptán) sa nemajú užívať súbežne s orodispergovateľnými tabletami rizatriptánu (pozri časť 4.5).


Po užití rizatriptánu sa odporúča počkať minimálne 6 hodín, kým sa podá liečivo ergotamínového typu (napr. ergotamín, dihydroergotamín alebo metysergid). Po podaní lieku s obsahom ergotamínu má uplynúť najmenej 24 hodín, kým sa podá rizatriptán. Aj keď sa v klinickej farmakologickej štúdii so 16 zdravými mužmi užívajúcimi rizatriptán perorálne a ergotamín parenterálne nepozoroval aditívny vazokonstrikčný účinok, tento aditívny účinok je teoreticky možný (pozri časť 4.3).


Po súbežnej liečbe triptánmi a selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo inhibítormi spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) sa zaznamenal serotonínový syndróm (vrátane zmien mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych abnormalít). Tieto reakcie môžu byť závažné. Ak je súbežná liečba rizatriptánom a SSRI alebo SNRI klinicky opodstatnená, odporúča sa náležité sledovanie pacienta, a to najmä na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri pridaní ďalšieho serotonergného liečiva (pozri časť 4.5).


Počas súbežného užívania triptánov (agonistov 5-HT1B/1D) a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže byť výskyt nežiaducich účinkov častejší.


U pacientov liečených triptánmi, medzi ktoré patrí aj rizatriptán, sa môže objaviť angioedém (napr. edém tváre, opuch jazyka a edém hltanu). Ak sa objaví angioedém jazyka alebo hltana, pacient má byť pod lekárskym dohľadom, až kým príznaky nevymiznú. Liečba sa má okamžite ukončiť a nahradiť liekom z inej skupiny liečiv.


Ak sa rizatriptán podáva pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6, je potrebné zvážiť možnosť interakcie (pozri časť 4.5).


Bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov (MOH - Medication Overuse Headache)


Dlhodobé užívanie akéhokoľvek analgetika na bolesť hlavy môže bolesti hlavy zhoršiť. Ak k takejto situácii došlo alebo je na ňu podozrenie, lekár má pacientovi poradiť a liečba sa má ukončiť. U pacientov s častými alebo dennými bolesťami hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy sa má zvážiť diagnóza bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov (MOH).


Pacienti s fenylketonúriou: Pacienti s fenylketonúriou majú byť informovaní, že fenylalanín môže byť škodlivý. Orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan obsahujú aspartám (obsahujúci fenylalanín). Každá orodispergovatelná tableta Rizatriptan Mylan 10 mg obsahuje 10 mg aspartámu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ergotamín, ergotové deriváty (vrátane metysergidu), iné agonisty 5-HT1B/1Dreceptorov:

Súbežné podávanie rizatriptánu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5-HT1B/1D receptora (napr. sumatriptán, zolmitriptán, naratriptán) zvyšuje riziko vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych účinkov z dôvodu aditívneho účinku. Táto kombinácia je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Inhibítory monoaminooxidázy:

Rizatriptán sa metabolizuje hlavne prostredníctvom monoaminooxidázy podtypu A (MAO-A). Súbežné podávanie selektívneho reverzibilného inhibítora MAO-A viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií rizatriptánu a jeho aktívneho N-monodesmetyl metabolitu. Podobný alebo silnejší účinok sa očakáva pri podávaní neselektívnych reverzibilných inhibítorov MAO (napr. linezolid) a ireverzibilných inhibítorov MAO. Z dôvodu rizika vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych epizód je podávanie orodispergovateľných tabliet rizatriptánu pacientom užívajúcim inhibítory MAO kontraindikované (pozri časť 4.3).


Betablokátory:

Súbežné užívanie propranololu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií rizatriptánu. Toto zvýšenie je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené interakciou medzi oboma liečivami na úrovni metabolizmu pri prvom prechode pečeňou („first pass“), keďže MAO-A zohráva úlohu v metabolizme rizatriptánu aj propranololu. Táto interakcia vedie k priemernému zvýšeniu AUC a Cmax o 70-80 %. Pacienti užívajúci propranolol majú užívať rizatriptán v dávke 5 mg (pozri časť 4.2).


V štúdiách liekových interakcií nadolol ani metoprolol nemenili plazmatické koncentrácie rizatriptánu.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)/inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a serotonínový syndróm:

Pri užívaní selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a triptánov sa zaznamenali prípady opisujúce pacientov so symptómami porovnateľnými so serotonínovým syndrómom (vrátane zmien mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych abnormalít) (pozri časť 4.4).


In vitro štúdie naznačujú, že rizatriptán inhibuje cytochróm P450 2D6 (CYP 2D6). Klinické údaje o interakciách nie sú k dispozícii. Pri podávaní rizatriptánu pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6 sa má zvážiť možnosť interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Bezpečnosť užívania rizatriptánu počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách nepreukazujú škodlivé účinky na embryonálny/fetálny vývin, alebo priebeh gravidity, pôrod a postnatálny vývin pri podávaní dávok, ktoré prevyšovali terapeutické dávky.


Nakoľko sa z reprodukčných a vývinových štúdií na zvieratách nedá vždy predpovedať účinok na človeka, Rizatriptan Mylan orodispergovateľné tablety sa majú užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Dojčenie


Štúdie na potkanoch ukázali, že rizatriptán vo vysokej miere prestupuje do materského mlieka. Prechodné, veľmi malé zníženia hmotnosti mláďat pred odstavením dojčenia sa pozorovali len v prípade, ak systémová expozícia u matky vysoko presahovala maximálne expozičné hladiny pre ľudí. U ľudí neexistujú žiadne údaje.


Pri podávaní rizatriptánu dojčiacim ženám sa preto vyžaduje opatrnosť. Expozícia dojčaťa sa má minimalizovať tým, že sa 24 hodín po liečbe nebude dojčiť.


Fertilita

Účinky na fertilitu u ľudí neboli skúmané. Štúdie na zvieratách odhalili pri plazmatických koncentráciách ďaleko prevyšujúcich terapeutické koncentrácie u ľudí (viac ako 500-krát) iba minimálny účinok na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


U niektorých pacientov môže migréna alebo liečba orodispergovateľnými tabletami rizatriptánu spôsobiť somnolenciu. U niektorých pacientov užívajúcich rizatriptán orodispergovateľné tablety sa tiež zaznamenali závraty. Preto majú pacienti počas záchvatu migrény a po podaní orodispergovateľných tabliet rizatriptánu zhodnotiť svoju schopnosť vykonávať zložitejšie úlohy.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Rizatriptán orodispergovateľné tablety sa hodnotili v kontrolovaných klinických štúdiách u viac ako 8 630 pacientov počas jedného roka. Najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa hodnotili v klinických štúdiách, boli závrat, ospalosť a fyzická slabosť/únava.

Nasledujúce nežiaduce účinky sa zaznamenali v klinických štúdiách a/alebo sa hlásili po uvedení lieku na trh:


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

reakcie z precitlivenosti, anafylaktické / anafylaktoidné reakcie

Psychické poruchy

Menej časté

dezorientácia, nespavosť, nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

závraty, somnolencia, parestézia, bolesť hlavy, hypoestézia, znížená mentálna bystrosť, triaška


Menej časté

ataxia, vertigo, disgeúzia / porucha chuti


Zriedkavé

synkopa,


Neznáme

záchvaty, serotonínový syndróm

Poruchy oka

Menej časté

rozmazané videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

palpitácie, tachykardia


Menej časté

arytmia, abnormality na EKG


Zriedkavé

cerebrovaskulárna príhoda (väčšina týchto nežiaducich reakcií sa zaznamenala u pacientov s rizikovými faktormi predpovedajúcimi koronárne arteriálne ochorenia), bradykardia


Neznáme

ischémia alebo infarkt myokardu (väčšina týchto nežiaducich reakcií sa zaznamenala u pacientov s rizikovými faktormi predpovedajúcimi koronárne arteriálne ochorenia),

Poruchy ciev

Časté

návaly tepla/horúčavy


Menej časté

hypertenzia


Neznáme

ischémia periférnych ciev

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

nepríjemný pocit v hltane (faryngálny dyskomfort), dyspnoe


Zriedkavé

sipot

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea, sucho v ústach, vracanie, hnačka


Menej časté

smäd, dyspepsia


Neznáme

ischemická kolitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

sčervenanie, potenie


Menej časté

pruritus, urtikária, angioedém (napr. tvárový edém, opuch jazyka, faryngeálny edém) (o angioedéme pozri tiež časť 4.4). , vyrážka


Zriedkavé

toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

lokálne pocity ťažoby


Menej časté

bolesť krku, lokálne pocity napätia, stuhnutosť, svalová slabosť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

fyzická slabosť/únava, bolesť v abdominálnej oblasti alebo bolesť hrudníka


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Viac ako 300 pacientov celkovo dobre znášalo 40 mg rizatriptánu (podávaných buď ako jednorazová dávka alebo ako dve dávky s intervalom dvoch hodín medzi dávkami); najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli závraty a somnolencia.


V klinickej farmakologickej štúdii s 12 jedincami užívajúcimi rizatriptán v celkovej kumulatívnej dávke 80 mg (podanej v priebehu štyroch hodín) sa u dvoch jedincov vyskytla synkopa a/alebo bradykardia. U jedného jedinca, ženy vo veku 29 rokov, došlo k vracaniu, bradykardii a závratom, čo začalo tri hodiny po užití celkovej dávky 80 mg rizatriptánu (podanej v priebehu dvoch hodín). AV blokáda III. stupňa reagujúca na atropín sa pozorovala hodinu po nástupe ďalších symptómov. U druhého jedinca, 25-ročného muža, došlo okamžite po bolestivej venepunkcii k prechodnému závratu, synkope, inkontinencii a 5-sekundovej systolickej pauze (na EKG monitore). K venepunkcii došlo dve hodiny po tom, ako tento muž dostal rizatriptán v celkovej dávke 80 mg (podanej počas 4 hodín).


Na základe farmakológie rizatriptánu sa po predávkovaní môže objaviť aj hypertenzia alebo iné závažnejšie kardiovaskulárne príznaky. Gastrointestinálna dekontaminácia (napr. výplach žalúdka a následné podanie živočíšneho uhlia) sa má zvážiť u pacientov s podozrením na predávkovanie rizatriptánom orodispergovateľnými tabletami. Klinické a elektrokardiografické sledovanie má pokračovať ešte najmenej 12 hodín, dokonca aj keď nie sú pozorované klinické príznaky.


Vplyv hemodialýzy alebo peritoneálnej dialýzy na koncentráciu rizatriptánu v sére nie je známy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Spôsob účinku: selektívne agonisty serotonínu (5‑HT1B/1D)


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum – antimigrenikum - selektívny agonista serotonínu (5‑HT1)

ATC kód: N02CC04


Rizatriptán sa viaže selektívne s vysokou afinitou na ľudské 5-HT1B a 5-HT1D receptory a má len slabý alebo žiadny účinok alebo farmakologickú aktivitu na 5-HT2, 5-HT3; alfa1-, alfa2- alebo beta-adrenergných; D1, D2 dopaminergných; histamínových H1; muskarínových; alebo benzodiazepínových receptoroch.


Terapeutická aktivita rizatriptánu v liečbe migrenóznej bolesti hlavy sa môže pripisovať jeho agonistickým účinkom na 5-HT1B a 5-HT1D receptory na extracerebrálnych intrakraniálnych cievach, o ktorých sa predpokladá, že sú počas záchvatu dilatované, a na trigeminálnych senzorických nervoch, ktoré ich inervujú. Aktivácia týchto 5-HT1B a 5-HT1D receptorov môže mať za následok konstrikciu intrakraniálnych ciev zapríčiňujúcich bolesť a inhibíciu uvoľnenia neuropeptidov, čo vedie k redukcii zápalu senzitívnych tkanív a zníženiu centrálneho trigeminálneho prenosu bolestivých impulzov.


Farmakodynamické účinky:


Dospelí


Tablety

Účinnosť tabliet rizatriptánu v akútnej liečbe záchvatov migrény bola stanovená v štyroch multicentrických placebom kontrolovaných štúdiách, do ktorých bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov, ktorí užívali rizatriptán v dávke 5 mg alebo 10 mg počas jedného roka. K ústupu bolestí hlavy došlo už 30 minút po podaní a odpoveď na liečbu (t.j. zníženie stredne silnej alebo silnej bolesti hlavy na žiadnu alebo miernu bolesť) 2 hodiny po podaní bola 67-77 % po 10 mg tablete, 60-63 % po 5 mg tablete a 23-40 % po placebe. Hoci pacienti, ktorí nereagovali na prvú dávku tabliet rizatriptánu, nedostali v priebehu toho istého záchvatu ďalšiu dávku, zareagovali však na liečbu pri nasledujúcom záchvate. Rizatriptán znižoval funkčnú neschopnosť a zmierňoval nauzeu, fotofóbiu a fonofóbiu spojenú so záchvatmi migrény.


Rizatriptán ostáva účinný v liečbe menštruačnej migrény, t.j. migrény, ktorá sa vyskytuje v priebehu 3 dní pred nástupom alebo 3 dni po nástupe menštruácie.


Orodispergovateľné tablety


Účinnosť orodispergovateľných tabliet rizatriptánu v akútnej liečbe záchvatov migrény sa stanovila v dvoch multicentrických, randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, ktoré mali podobný dizajn ako klinické štúdie s tabletami rizatriptánu. V jednej štúdii (n= 311) nastala úľava do dvoch hodín po podaní u približne 66 % pacientov liečených orodispergovateľnými tabletami rizatriptánu v dávke 5 mg a 10 mg, v porovnaní so 47 % pacientov v skupine s placebom. Vo väčšej štúdii (n= 547) nastala úľava do dvoch hodín po podaní u 59 % pacientov liečených orodispergovateľnými tabletami rizatriptánu 5 mg a u 74 % pacientov liečených orodispergovateľnými tabletami rizatriptánu 10 mg, v porovnaní s 28 % v skupine s placebom. Orodispergovateľné tablety rizatriptánu tiež zmiernili slabosť, nauzeu, fotofóbiu a fonofóbiu, ktoré sprevádzali záchvaty migrény. V jednej z dvoch klinických štúdií sa pri dávke 10 mg pozoroval signifikantný účinok na ústup bolesti už 30 minút po podaní (pozri časť 5.2).


Na základe štúdií s perorálnymi tabletami je rizatriptán účinný v liečbe menštruačnej migrény, t.j. migrény, ktorá sa vyskytuje v priebehu 3 dní pred nástupom alebo po nástupe menštruácie.


Dospievajúci (vo veku 12-17 rokov)

Účinnosť rizatriptánu u pediatrických pacientov (vo veku 12-17 rokov) bola vyhodnocovaná v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, štúdii s paralelnými skupinami pacientov (n=570). Populácia pacientov bola vybraná na základe chýbajúcej odpovede na liečbu NSAID a acetaminofénom. Pacientom s kvalifikujúcimi migrénoznymi bolesťami hlavy bolo na začiatku v priebehu 30 min od vypuknutia bolesti podané placebo alebo rizatriptán. Po 15 minútach od podania placeba bol jeden záchvat migrény liečený u subjektov nereagujúcich na placebo, rizatriptánom alebo placebom. Bola použitá dávkovacia schéma založená na telesnej hmotnosti, pacienti od 20 kg do < 40 kg dostali 5 mg rizatriptánu a pacienti od 40 kg dostali 10 mg rizatriptánu.


V tejto štúdii s obohatenou populáciou bol pozorovaný rozdiel 9 % medzi aktívnou liečbou a placebom pre primárny koncový ukazovateľ neprítomnosť bolesti (zníženie stredne silnej až silnej bolesti na stav bez bolesti) 2 hodiny po liečbe (31 % po rizatriptáne oproti 22 % pri placebe (p=0,025)). Nebol zistený žiaden významný rozdiel pri druhotnom koncovom ukazovateli zmiernenie bolesti (zníženie stredne silnej až silnej bolesti na miernu alebo žiadnu bolesť).


Deti (vo veku 6-11 rokov)

Účinnosť rizatriptánu bola v rovnakej placebom kontrolovanej klinickej štúdii vyhodnocovaná tiež u detských pacientov vo veku od 6 do 11 rokov (n=200). Percento pacientov , u ktorých sa dosiahlo odstránenie bolesti 2 hodiny po liečbe, nebolo štatistický významne odlišné u pacientov ktorí dostávali rizatriptán 5 a 10 mg, v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo (39,8 % oproti 30,4 %. p=0,269)


Orodispergovateľné tablety rizatriptánu umožňujú pacientom s migrénou liečbu ich záchvatov migrény bez potreby prehĺtania tekutín. Toto umožňuje pacientom rýchlejšie užitie ich lieku, napríklad keď tekutiny nie sú dostupné, a umožňuje vyhnúť sa možnému zhoršeniu gastrointestinálnych symptómov spôsobených prehĺtaním tekutín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Rizatriptán sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje.


Tablety: Priemerná biologická dostupnosť po perorálnom podaní tabliet je približne 40-45 % a priemerné maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosahujú približne za 1-1,5 hodiny (tmax). Perorálne podanie tablety počas raňajok s vysokým obsahom tukov nemalo účinok na mieru absorpcie rizatriptánu, absorpcia však bola spomalená približne o 1 hodinu.


Orodispergovateľné tablety: Priemerná biologická dostupnosť po perorálnom podaní orodispergovateľných tabliet je približne 40-45% a priemerné maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosahujú približne za 1,58 hodiny (tmax).


V porovnaní s tabletami je čas, za ktorý sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia po perorálnom podaní rizatriptánu vo forme orodispergovateľných tabliet, oneskorený o 30-60 minút.


Vplyv jedla: Vplyv jedla na absorpciu rizatriptánu z orodispergovateľných tabliet sa neskúmal. Ak sa tablety rizatriptánu podávajú v stave najedenia (v nasýtenom stave), tmax je oneskorený približne o 1 hodinu. Ak sa orodispergovateľné tablety podávajú po jedle, môže dôjsť k ďalšiemu oneskoreniu absorpcie rizatriptánu (pozri časť 4.2).


Distribúcia


Väzba rizatriptánu na plazmatické proteíny je nízka (14 %). Distribučný objem je približne 140 litrov u mužov a 110 litrov u žien.


Biotransformácia


Primárnou cestou metabolizmu rizatriptánu je oxidatívna deaminácia monoaminooxidázou A (MAO‑A) na metabolit indoloctovú kyselinu, ktorá nie je farmakologicky aktívna. V malej miere sa tvorí N-monodesmetyl-rizatriptán, metabolit s podobným účinkom na 5HT1B/1D receptory ako má materská látka, neprispieva však významne k farmakodynamickému účinku rizatriptánu. Koncentrácia N-monodesmetyl-rizatriptánu v plazme je približne 14 % koncentrácie materskej zlúčeniny a eliminuje sa v rovnakom pomere. Medzi ďalšie menej významné metabolity patrí N-oxid, 6‑hydroxy zlúčenina a sulfátový konjugát 6-hydroxy metabolitu. Ani jeden z týchto minoritných metabolitov nie je farmakologicky účinný. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptánu sa asi 17 % cirkulujúcej rádioaktivity v plazme pripisuje rizatriptánu.


Eliminácia


Po intravenóznom podaní dávky v rozsahu 10-60 µg/kg sa hodnota AUC zvyšovala u mužov proporcionálne a u žien takmer proporcionálne. Po perorálnom podaní dávky v rozsahu 2,5-10 mg sa hodnota AUC zvyšovala takmer proporcionálne. Plazmatický polčas rozpadu rizatriptánu u mužov a žien je v priemere 2-3 hodiny. Plazmatický klírens rizatriptánu dosahuje v priemere asi 1 000-1 500 ml/min u mužov a asi 900-1 100 ml/min u žien; z toho asi 20-30 % predstavuje renálny klírens. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptánu sa asi 80 % rádioaktivity vylúči močom a asi 10% dávky sa vylúči stolicou. To preukazuje, že metabolity sa vylučujú predovšetkým obličkami.


V súlade s jeho metabolizmom počas prvého prechodu pečeňou („first pass“) sa asi 14 % perorálnej dávky vylučuje močom ako nezmenený rizatriptán a 51 % sa vylúči vo forme metabolitu, kyseliny indoloctovej. Nie viac ako 1 % sa vylúči močom ako aktívny N-monodesmetyl metabolit.


Ak sa rizatriptán podáva v súlade s maximálnym dávkovacím režimom, nedochádza ku kumulácii liečiva v plazme zo dňa na deň.


Charakteristiky u pacientov


Nasledujúce údaje sú založené na štúdiách s perorálnou tabletovou liekovou formou:


Pacienti so záchvatom migrény: Záchvat migrény neovplyvňuje farmakokinetiku rizatriptánu.


Pohlavie: Hodnota AUC rizatriptánu (10 mg perorálne) bola asi o 25 % nižšia u mužov ako u žien, Cmax bola o 11 % nižšia a hodnota tmax bola približne rovnaká. Tento zjavný rozdiel vo farmakokinetike nemal žiadny klinický význam.


Starší ľudia: Plazmatické koncentrácie rizatriptánu pozorované u starších jedincov (vekové rozpätie od 65 do 77 rokov) po podaní tabliet boli podobné ako plazmatické koncentrácie pozorované u mladých dospelých.


Pediatrická populácia: U detí a dospievajúcich s migrénou vo veku od 6 do 17 rokov bola vykonaná farmakokinetická štúdia rizatriptánu (vo forme perorálneho lyofilizátu). Priemerná expozícia pozorovaná po podaní jednorazovej dávky 5 mg perorálneho lyofilizátu rizatriptánu pediatrickým pacientom s hmotnosťou 20-39 kg alebo 10 mg pediatrickým pacientom s hmotnosťou nad 40 kg bola v uvedenom poradí o 15 % nižšia alebo o 17 % vyššia ako expozícia pozorovaná po podaní jednotlivej dávky 10 mg perorálneho lyofilizátu rizatriptánu dospelým pacientom. Klinický význam týchto rozdielov je nejasný.


Porucha funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 5–6): Po perorálnom podaní tablety pacientom s poruchou funkcie pečene v dôsledku alkoholickej cirhózy mierneho stupňa boli plazmatické koncentrácie rizatriptánu podobné ako u mladých mužov a žien. Signifikantné zvýšenie AUC (50 %) a Cmax (25 %) sa pozorovalo u pacientov so stredne závažným stupňom poškodenia pečene (Childovo-Pughovo skóre 7). Farmakokinetika sa neštudovala u pacientov s Childovým-Pughovým skóre > 7 (závažné poškodenie funkcie pečene).


Porucha funkcie obličiek: U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 10‑60 ml/min/1,73 m2) sa hodnota AUC rizatriptánu po podaní tabliet signifikantne nelíšila od hodnôt AUC u zdravých jednotlivcov. U hemodialyzovaných pacientov (klírens kreatinínu < 10 ml/min/1,73 m2) bola hodnota AUC rizatriptánu približne 44 % vyššia ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Maximálna plazmatická koncentrácia rizatriptánu u pacientov so všetkými stupňami poškodenia funkcie obličiek bola podobná ako u zdravých jedincov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Krospovidón (typ B)

Krospovidón (typ A)

Manitol

Mikrokryštalická celulóza

Galaktomanán gumy guar

Magnéziumstearát

Aspartám (E 951)

Mentolová príchuť (obsahuje prírodnú príchuť, kukuričný maltodextrín, modifikovaný kukuričný škrob)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Orodispergovateľné tablety Rizatriptan Mylan 10 mg sú balené v OPA/Al/PVC blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivých dávok po 2 x 1, 3 x 1, 6 x 1, 12 x 1, 18 x 1 tableta.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


33/0157/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:28.02.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


08/2014


11/11

Rizatriptan Mylan 10 mg