+ ipil.sk

Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/04099-PRE, 2013/04098-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Rizatriptan Sandoz 5 mg orodispergovateľné tablety

Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety


rizatriptán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rizatriptan Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rizatriptan Sandoz

3. Ako užívať Rizatriptan Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rizariptan Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rizatriptan Sandoz a na čo sa používa


Liečivo v tomto lieku je rizatriptán, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných agonisty 5-HT1B/1Dreceptora. Váš lekár vám tento liek predpísal na liečbu fázy bolesti hlavy pri záchvatoch migrény.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rizatriptan Sandoz


Neužívajte Rizatriptan Sandoz

- ak ste alergický na rizatriptán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v čati 6)

 • ak súbežne užívate inhibítory monoaminoxidázy (MAO) ako je moklobemid, fenelzín, tranylcypromín (lieky na liečbu depresie) alebo linezolid (liek na liečbu bakteriálnych infekcií) alebo ste v priebehu posledných dvoch týždňov užívali inhibítory MAO (pozri časť „Iné lieky a Rizatriptan Sandoz“)

 • ak trpíte závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek

 • ak ste prekonali mŕtvicu (mozgovocievnu príhodu) alebo ste mali príznaky podobné mozgovej príhode, ktoré vymizli po dni alebo dvoch (prechodná ischemická príhoda)

 • ak máte stredne závažné alebo závažné zvýšenie krvného tlaku alebo mierne zvýšený krvný tlak, ktorý je NELIEČENÝ

 • ak ste niekedy mali ochorenie srdca (znížený prietok krvi v srdcových cievach), srdcový infarkt alebo určitý typ bolesti na hrudi nazývaný Prinzmetalova angína

 • ak máte problémy s krvným zásobením dolných končatín (ochorenie periférnych ciev)

 • ak užívate akékoľvek iné lieky na migrénu, ako je ergotamín, lieky ergotamínového typu (dihydroergotamín, metysergid) alebo iné lieky rovnakej skupiny (t.j. agonisty 5-HT1B/1D receptora, ako je sumatriptán, naratriptán alebo zolmitriptán) (pozri časť „Iné lieky a Rizatriptan Sandoz“)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rizatriptan Sandoz, obráťte sa na svojho lekára, ak máte:

akýkoľvek z nasledujúcich rizikových faktorov ochorenia srdca:

 • vysoký krvný tlak alebo cukrovku

 • fajčíte alebo používate nikotínové náhrady

 • ochorenie srdca v rodine

 • ak ste muž starší ako 40 rokov alebo žena v menopauze

problémy s obličkami alebo pečeňou

 • určité problémy so srdcovým rytmom (blokáda ramienka)

 • mali ste niekedy alergiu

 • bolesť hlavy spojenú so závratom, ťažkosti pri chodení, stratu koordinácie alebo slabosť v nohách a rukách

 • mali ste alergickú reakciu na tieto alebo podobné tablety, ako je opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním a/alebo prehĺtaním

 • mali ste krátkodobé príznaky zahŕňajúce bolesť na hrudi a tieseň.


Ak užívate Rizatriptan Sandoz príliš často, môže sa u vás objaviťdlhodobá bolesť hlavy. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára, ktorý vám môže ukončiť liečbu týmito tabletami.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi o vašich príznakoch. Váš lekár určí, či máte migrénu. Rizatriptan Sandoz môžete užívať len na záchvaty migrény. Rizatriptan Sandoz sa nemá užívať na liečbu bolesti hlavy, ktorá môže byť spôsobená inými závažnejšími stavmi.


Rizatriptan Sandoz môžu užívať len pacienti starší ako 18 rokov.


Ak máte viac ako 65 rokov, váš lekár vám povie, či tieto tablety môžete užívať.


Iné lieky a Rizatriptan Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšielieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Rizatriptan Sandoz neužívajte s:


Inhibítormi monoaminooxidázy(MAO)ako je moklobemid, fenelzín, linezolid alebo tranylcypromín, alebo ak od ukončenia užívania inhibítorov MAO neprešli ešte dva týždne.


Určitými inými liekmi na migrénut.j.

iné lieky z rovnakej skupiny ako je rizatriptán, napr. sumatriptán, naratriptán alebo zolmitriptán.

lieky typu ergotamínu, ako je ergotamín, dihydroergotamín alebo metysergid. Po užití Rizatriptanu Sandoz musíte počkať aspoň 6 hodín, kým začnete užívať tieto lieky. Medzi ukončením liečby liekmi typu ergotamínu a začatím užívania Rizatriptanu Sandoz má prejsť najmenej 24 hodín.


Ak súbežne užívate aj nasledujúce lieky, opýtajte sa svojho lekára na pokyny pri užívaní a riziká užívania Rizatriptanu Sandoz:

lieky na liečbu depresie, ako je sertralín, escitalopram, fluoxetín, venlafaxín a duloxetín

propranolol (zvyčajne sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi) – máte užívať len nižšiu 5 mg dávku Rizatriptanu Sandoz

rastlinný prípravok s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). Užívanie súbežne s Rizatriptanom Sandoz môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov. Súbežné užívanie s Rizatriptanom Sandoz sa neodporúča.


Rizatriptan Sandoz a jedlo

Tablety je lepšie užívať na prázdny žalúdok, ale môžete ich tiež užívať po jedle. Ak sa Rizatriptan Sandoz užíva s jedlom, jeho účinok môže byť oneskorený.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie je známe, či je rizatripán škodlivý pre nenarodené dieťa, ak ho užíva tehotná žena.


Po liečbe Rizatriptanom Sandoz prerušte dojčenie na 24 hodín.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

U niektorých pacientov môže samotná migréna alebo liečba Rizatriptanom Sandoz vyvolať ospalosť. U niektorých pacientov užívajúcich tento liek sa tiež zaznamenali závraty. Ak sa u vás tieto účinky objavia, overte si vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Rizatriptan Sandoz obsahuje aspartám

Tento liek obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou (metabolická porucha, ktorá zabraňuje normálnemu štiepeniu fenylalanínu).


3. Ako užívať Rizatriptan Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Rizatriptan Sandoz nie je určený na prevenciu migrény. Účinkuje len vtedy, keď záchvat migrény začal.


Zvyčajná dávka pre dospelých starších ako 18 rokovje 10 mg pri prvých prejavoch záchvatu migrény. U určitých pacientoch je však odporúčaná dávka 5 mg. Váš lekár určí, aká dávka je pre vás vhodná a je dôležité, aby ste váš liek užívali podľa pokynov svojho lekára.


Väčšina záchvatov migrény ustúpi po užití jednej dávky (jednej tablety) Rizatriptanu Sandoz. Ak však po užití jednej tablety nedôjde k ústupu migrény, NEUŽÍVAJTE ďalšiu tabletu na liečbu toho istého záchvatu migrény, ale vyhľadajte lekársku pomoc.


V prípade, že po podaní Rizatriptanu Sandoz nedošlo k ústupu migrény, je stále pravdepodobnosť, že nasledujúci záchvat migrény bude na liečbu reagovať.


Ak máte ĎALŠÍ záchvat migrény v priebehu 24 hodín po prvom záchvate, môžete užiť jednu ďalšiu tabletu Rizatriptanu Sandoz, ale neužívajte viac ako dve tablety počas 24 hodín. Vždy dodržte minimálne 2-hodinový interval medzi jednotlivými dávkami.


Spôsob podávania


Orodispergovateľné tablety užite nasledovne


 1. Odtrhnite jednu časť blistra pozdĺž perforácie.

 2. Opatrne stiahnite spodnú časť blistra, začínajúc na strane označenej šípkou.


Tabletu si položte na jazyk, kde sa rozpustí a prehltnite ju so slinami.Tabletu nepotrebujete zapiť vodou.


Ak užijete viac Rizatriptanu Sandoz, ako máte

Je dôležité dodržiavať dávku, ktorú vám predpísal váš lekár. Ak užijete viac tabliet, ako vám odporučil váš lekár, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, nakoľko príliš veľa tabliet vám môže spôsobiť ťažkosti. Účinky vyvolané predávkovaním zahŕňajú podobné účinky ako sú tie, ktoré sú uvedené v časti 4., predovšetkým: závraty, ospalosť, mdloby a spomalený tep srdca. Môže sa u vás objaviť aj zvýšenie krvného tlaku a vedľajšie účinky ovplyvňujúce vaše srdce a krvný obeh.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V štúdiách s dospelými boli závraty, ospalosť a únava najčastejšie hlásené vedľajšie účinky.


Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov.Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé a závažné (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb).


alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním, hovorením alebo prehĺtaním

závažné alergické reakcie s vyrážkou, začervenaním pokožky, tvorbou pľuzgierov na perách, očiach alebo ústach, odlupovaním kože a horúčkou

bolesť na hrudi, tieseň na hrudi alebo v hrdle alebo iné príznaky zodpovedajúce srdcovému infarktu

slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre, ťažkosti s hovorením, ktoré môže naznačovať mozgovú príhodu (pozri koniec tejto časti)

syndróm nazývaný „serotonínový syndróm“ charakterizovaný bezvedomím, kolísavým tlakom krvi, extrémne vysokou telesnou teplotou, stratou svalovej koordinácie, nepokojom a halucináciami


Iné možné vedľajšie účinky


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy, pocit mravčenia, znížená citlivosť na dotyk a bolesť, znížená duševná bystrosť, triaška

pocit nepravidelného a rýchleho tepu srdca

návaly tepla/horúčavy

bolesti hrdla, ťažkosti pri dýchaní

nauzea (napínanie na vracanie), sucho v ústach, vracanie, hnačka

sčervenanie kože, potenie

pocit ťažoby v častiach tela

bolesť žalúdka alebo bolesť na hrudi


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

slabá koordinácia svalov, dezorientácia, nespavosť, nervozita, pocit točenia hlavy

rozmazané videnie

vysoký tlak krvi

smäd, porucha trávenia

svrbenie, svrbivá vyrážka

bolesť šije, pocit tiesne v častiach tela, stuhnutosť, svalová slabosť


Zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

mdloby, porucha chuti (zlá chuť)

sipot

bolesť tváre


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

znížené krvné zásobenie rúk a nôh

epileptické záchvaty

spomalený alebo nepravidelný srdcový tep

nezvyčajný záznam na elektrokardiograme (EKG)

ischemická kolitída (zápal, ktorý spôsobuje bolesť brucha alebo hnačku)

bolesť svalov


Tak ako pri podávaní iných liekov z tejto skupiny, zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady srdcového infarktu a mozgovej príhody a väčšina z týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s rizikovými faktormi pre ochorenie srdca a krvných ciev (vysoký tlak krvi, cukrovka, fajčenie, srdcové ochorenie alebo mozgová príhoda v rodinnom chorobopise).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rizatriptan Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rizatriptan Sandoz obsahuje


- Liečivo je rizatriptán.

Rizatriptan Sandoz 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg rizatriptánu (vo forme rizatriptánbenzoátu).

Rizatriptan Sandoz 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg rizatriptánu (vo forme rizatriptánbenzoátu).


 • Ďalšie zložky sú:

kremičitan vápenatý

krospovidón typ A

koloidný oxid kremičitý, bezvodý

silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

manitol (E421)


aspartám (E951)

magnéziumstearát

sladká pomarančová príchuť (arabská guma E414, kyselina askorbová E300, etylbutyrát, maltodextrín, silica oplodia sladkého pomaranča)


Ako vyzerá Rizatriptan Sandoz a obsah balenia


Orodispergovateľná tableta


Rizatriptan Sandoz 5 mg: biele až sivo-biele, okrúhle, ploché tablety s vyrytým “RZT” na jednej strane a “5” na druhej strane.

Rizatriptan Sandoz 10 mg: biele až sivo-biele, okrúhle, ploché tablety s vyrytým “RZT” na jednej strane a “10” na druhej strane.


Rizatriptan Sandoz 5 mg:

Al/Al blister: 2, 3, 6, 18 orodispergovateľných tabliet


Rizatriptan Sandoz 10 mg:

Al/Al blister: 2, 3, 6, 12, 18 orodispergovateľných tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobcovia:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


LEK S.A.

ul.Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko

(administratívne miesto)


LEK S.A.

ul.Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko

(výrobné miesto)


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


S.C.Sandoz S.R.L.

Str.Livezeni nr.7A

RO-540472 Targu Mures

Rumunsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko: Rizatriptan Sandoz

Fínsko: Rizatriptan Sandoz 5 mg suussa liukeneva tabletti

Rizatriptan Sandoz 10 mg suussa liukeneva tabletti

Nemecko: Rizatriptan lingual – 1 A Pharma 5 mg Schmelztabletten

Rizatriptan lingual – 1 A Pharma 10 mg Schmelztabletten

Taliansko: RIZATRIPTAN SANDOZ 5 mg compresse orodispersibili

RIZATRIPTAN SANDOZ 10 mg compresse orodispersibili

Holandsko: Rizatriptan Sandoz 5 mg, orodispergeerbare tabletten

Rizatriptan Sandoz 10 mg, orodispergeerbare tabletten

Nórsko: Rizatriptan Sandoz

Slovenská republika: Rizatriptan Sandoz 5 mg orodispergovateľné tablety

Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety

Slovinsko: Rizatriptan Lek 5 mg orodisperzibilne tablete

Rizatriptan Lek 10 mg orodisperzibilne tablete

Španielsko: Rizatriptan Sandoz 10 mg comprimidos bucodispersables

Švédsko: Rizatriptan Sandoz

Veľká Británia: Rizatriptan 5 mg Orodispersible Tablets

Rizatriptan 10 mg Orodispersible Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

7


Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03961

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/04099-PRE, 2013/04098-PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rizatriptan Sandoz 5 mg orodispergovateľné tablety

Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rizatriptan Sandoz 5 mg orodispergovateľné tablety:

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg rizatriptánu (vo forme rizatriptánbenzoátu).

Pomocná látka so známym účinkom: každá orodispergovateľná tableta obsahuje 2,8 mg aspartámu.


Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety:

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg rizatriptánu (vo forme rizatriptánbenzoátu).

Pomocná látka so známym účinkom: každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5,6 mg aspartámu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta


Rizatriptan Sandoz 5 mg orodispergovateľné tablety: biele až sivo-biele, okrúhle, ploché tablety s vyrytým “RZT” na jednej strane a “5” na druhej strane.


Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety: biele až sivo-biele, okrúhle, ploché tablety s vyrytým “RZT” na jednej strane a “10” na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútna liečba fázy bolesti hlavy pri záchvatoch migrény, s aurou alebo bez aury.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecne

Rizatriptáan orodispergovateľné tablety sa nemajú užívať profylakticky.


Rizatriptáan orodispergovateľné tablety sa nemusia užívať s tekutinou.

Tableta sa položí na jazyk, kde sa rozpustí a prehltne sa so slinami.

Orodispergovateľné tablety sa môžu používať v prípadoch, kde nie je k dispozícii tekutina alebo je potrebné sa vyhnúť pocitu na vracanie a vracaniu, ktoré môže sprevádzať užívanie tabliet s tekutinou.


Dospelí vo veku 18 rokov a starší


Odporúčaná dávka je 10 mg.


Opätovné dávkovanie: interval medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne dve hodiny. Počas 24 hodín sa nesmú užiť viac ako dve dávky.


- opätovný výskyt bolesti hlavy počas 24 hodín: ak sa po ústupe počiatočného záchvatu bolesť hlavy vráti, môže sa užiť ďalšia dávka. Vyššie uvedené limity dávkovania sa majú dodržiavať.


- ak nedôjde k odpovedi: v kontrolovaných štúdiách sa neskúmala účinnosť ďalšej dávky v liečbe toho istého záchvatu, ak začiatočná dávka bola neúčinná. Preto, ak pacient neodpovedá na prvú dávku, nemá užiť pri tom istom záchvate ďalšiu dávku.


Klinické štúdie ukázali, že pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu jedného záchvatu, môžu stále odpovedať na liečbu pri nasledujúcich záchvatoch.


Niektorí pacienti majú užívať nižšiu (5 mg) dávku rizatriptánu, a to najmä nasledujúce skupiny pacientov:

− pacienti užívajúci propranolol. Medzi podávaním rizatriptánu a propranololu sa má dodržať aspoň dvojhodinový interval (pozri tiež časť 4.5),

− pacienti s miernou alebo stredne závažnou nedostatočnosťou obličiek,

− pacienti s miernou alebo stredne závažnou nedostatočnosťou pečene.


Interval medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne dve hodiny;. pPočas 24 hodín sa nesmú užiť viac ako dve dávky.


Pacienti mladší ako 18 rokov

Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

BKvôli nedostatku údajov o bezpečnosťti a účinnosťti sa rRizatriptáanu u detí a dospievajúcich mladšíchm ako 18 rokov Sandoz orodispergovateľné tablety neboli doteraz stanovenéneodporúčajú užívať pacientom mladším ako 18 rokov.

.

V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.


Pacienti starší ako 65 rokov


Bezpečnosť a účinnosť rizatriptánu u pacientov starších ako 65 rokov sa systematicky nehodnotila.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rizatriptán alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné užívanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo užívanie v priebehu 2 týždňov po ukončení liečby inhibítorom MAO (pozri časť 4.5).


Rizatriptán je kontraindikovaný u pacientov so závažnou nedostatočnosťou pečene alebo obličiek.


Rizatriptán je kontraindikovaný u pacientov s predchádzajúcou mozgovocievnou príhodou (CVA- Cerebrovascular Accident) alebo prechodnou ischemickou príhodou (TIA- Transient Ischaemic Attack).


Stredne závažná alebo závažná hypertenzia, alebo neliečená mierna hypertenzia.


Zistené ochorenie koronárnych artérií vrátane ischemickej choroby srdca (angína pektoris, infarkt myokardu v anamnéze alebo dokumentovaná tichá ischémia), prejavyznaky a príznaky ischemickej choroby srdca alebo Prinzmetalova angína.


Ochorenie periférnych ciev.


Súbežné používanie rizatriptánu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5-HT1B/1D receptora (pozri tiež časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rizatriptán sa má podávať len pacientom s jednoznačne diagnostikovanou migrénou. Rizatriptán sa nemá podávať pacientom s bazilárnou alebo hemiplegickou migrénou.


Rizatriptán sa nemá používať na liečbu „atypických“ bolestí hlavy, t.j. tých, ktoré môžu byť spojené s potenciálne závažnými zdravotnými stavmi (napr. CVA, ruptúra aneuryzmy), pri ktorých môže byť cerebrovaskulárna vazokonstrikcia škodlivá.


Rizatriptán sa môže spájať s prechodnými príznakmi vrátane bolesti na hrudníku a úzkosti, ktoré môžu byť intenzívne a môžu postihovať aj hrdlo (pozri časť 4.8). Ak tieto príznaky svedčia o ischemickej chorobe srdca, nemá sa podať ďalšia dávka a má sa vykonať náležité vyšetrenie.


Tak ako iné agonisty 5-HT1B/1D receptora, rizatriptán sa bez predchádzajúceho zhodnotenia nemá podávať pacientom s možným nerozpoznaným ochorením srdca alebo pacientom s rizikom ochorenia koronárnych artérií (CAD- Coronary Artery Disease) [napr. pacienti s hypertenziou, diabetici, fajčiari alebo pacienti, ktorí dostávajú nikotínovú substitučnú liečbu, muži starší ako 40 rokov, postmenopauzálne ženy, pacienti s blokádou ramienka a pacienti so silnou rodinnou anamnézou CAD]. Kardiologické vyšetrenia nie vždy identifikujú každého pacienta, ktorý má ochorenie srdca. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia vyskytli po podaní agonistov 5-HT1 závažné srdcové komplikácie. U pacientov, ktorým sa zistí CAD, sa nemá podávať rizatriptán (pozri časť 4.3).


Podávanie agonistov 5-HT1B/1D receptora sa spája s výskytom koronárneho vazospazmu. V zriedkavých prípadoch sa pri použití agonistov 5-HT1B/1D receptora, vrátane rizatriptánu, zaznamenala ischémia alebo infarkt myokardu (pozri časť 4.8).


Iné agonisty 5-HT1B/1D receptora (napr. sumatriptán) sa nemajú užívať súbežne s rizatriptánom (pozri tiež časť 4.5).


Po súbežnom podávaní triptánov so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI- Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) alebo inhibítormi spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI- Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitors) sa zaznamenal serotonínový syndróm (vrátane zmien mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych abnormalít). Tieto reakcie môžu byť závažné. Ak je súbežná liečba rizatriptánom a SSRI alebo SNRI klinicky opodstatnená, odporúča sa náležité sledovanie pacienta a to najmä na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri pridaní ďalšieho serotonínergného liečiva (pozri časť 4.5).


Medzi podávaním rizatriptánu a liečiv ergotamínového typu (napr. ergotamín, dihydroergotamín alebo metysergid) sa odporúča dodržať minimálne 6-hodinový interval. Najmenej 24 hodín má uplynúť medzi podávaním liekov s obsahom ergotamínu a podávaním rizatriptánu. Aj keď sa nepozoroval aditívny vazokonstrikčný účinok v klinicko-farmakologickej štúdii so 16 zdravými mužmi užívajúcimi rizatriptán perorálne a ergotamín parenterálne, tento aditívny účinok je teoreticky možný (pozri časť 4.3).


Počas súbežného užívania triptánov (agonistov 5-HT1B/1D) a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže byť výskyt nežiaducich účinkov častejší.


U pacientov liečených triptánmi, medzi ktoré patrí rizatriptán, sa môže objaviť angioedém (napr. edém tváre, opuch jazyka a edém hltanu). Ak sa objaví angioedém jazyka alebo hltana, pacienti majú byť pod lekárskym dohľadom až kým príznaky nevymiznú. Liečba sa má okamžite vysadiť a nahradiť liečivom z inej skupiny liečiv.


Fenylketonurici: Pacientov s fenylketonúriou je potrebné informovať, že Rizatriptan Sandoz orodispergovateľné tablety obsahujú aspartám (E951), zdroj fenylalanínu. Môže byť pre pacientov s fenylketonúriou škodlivý.


Pri podávaní rizatriptánu pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6 sa má zvážiť možnosť interakcie (pozri časť 4.5).


Bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov (MOH- Medication Overuse Headache)

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek analgetika na bolesť hlavy môže bolesti hlavy zhoršiť. Ak sa takáto situácia objaví alebo je na ňu podozrenie, lekár má pacientovi poradiť a liečba sa má ukončiťvysadiť. U pacientov s častými alebo dennými bolesťami hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy sa má myslieť na túto diagnózu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ergotamín, ergotové deriváty (vrátane metysergidu), iné agonisty 5-HT1B/1D receptora:

Súbežné podávanie rizatriptánu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo iných agonistov 5-HT1B/1D receptora (napr. sumatriptán, zolmitriptán, naratriptán) zvyšuje riziko vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych účinkov z dôvodu aditívneho účinku. Táto kombinácia je kontraindikovaná (pozri tiež časť 4.3).


Inhibítory monoaminooxidázy: Rizatriptán sa metabolizuje hlavne prostredníctvom monoaminooxidázy subtypu A (MAO-A). Súbežné podávanie selektívneho reverzibilného inhibítora MAO-A viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií rizatriptánu a jeho aktívneho N-monodesmetyl metabolitu. Podobný alebo silnejší účinok sa očakáva pri podaní neselektívnych reverzibilných (napr. linezolid) a ireverzibilných inhibítorov MAO. Z dôvodu rizika vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych epizód je podávanie rizatriptánu pacientom užívajúcim inhibítory MAO kontraindikované (pozri časť 4.3).


Betablokátory: Súbežné užívanie propranololu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií rizatriptánu. Toto zvýšenie je pravdepodobne spôsobené interakciou medzi oboma liečivami na úrovni "first - pass" metabolizmu, keďže MAO-A zohráva úlohu v metabolizme rizatriptánu aj propranololu. Táto interakcia vedie k priemernému zvýšeniu AUC a Cmax o 70-80 %. Pacienti užívajúci propranolol majú užívať 5 mg dávku rizatriptánu (pozri časť 4.2).


V štúdiách liekovej interakcie nadolol a metoprolol nemenil plazmatické koncentrácie rizatriptánu.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)/inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a serotonínový syndróm: Pri užívaní selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a triptánov sa zaznamenali prípady opisujúce pacientov so symptómami kompatibilnými so serotonínovým syndrómom (zahŕňajúce zmenený duševný stav, autonómnu nestabilitu a neuromuskulárne abnormality) (including altered mental status, autonomic instability and neuromuscular abnormalities) (pozri časť 4.4).


In vitro štúdie ukázali, že rizatriptán inhibuje cytochróm P450 2D6 (CYP 2D6). Klinické údaje o interakciách nie sú k dispozícii. Pri podávaní rizatriptánu pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6 sa má zvážiť možnosť interakcie.


4.6 Fertilita, gGravidita a laktácia


Fertilita

Účinok na fertilitu uľudí sa neskúmal. Štúdie na zvieratách preukázali len minimálny účinok na fertilitu pri plazmatických koncentráciách vysoko presahujúcich terapeutické koncentrácie u ľudí (viac ako 500-násobne).


GUžívanie počas graviditay


Bezpečnosť užívania rizatriptánu počas gravidity sa nestanovila. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na vývoj embrya alebo plodu alebo priebeh gestácie, pôrod a postnatálny vývoj pri podávaní dávok, ktoré prevyšovali terapeutické dávky. Nakoľko sa z reprodukčných a vývojových štúdií na zvieratách nedá vždy predpovedať účinok na človeka, rRizatriptáan Sandoz sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Užívanie počas laktácie

Laktácia

Štúdie na potkanoch ukázali, že rizatriptán veľmi dobre prestupuje do materského mlieka. Len v prípade, ak systémová expozícia u matky vysoko presahovala maximálne expozičné hladiny pre ľudí, u mláďat sa pred odstavením pozorovali prechodné, veľmi malé zníženia hmotnosti. U ľudí neexistujú žiadne údaje.


Preto sa pri podávaní rizatriptánu dojčiacim ženám vyžaduje opatrnosť. Expozícia dojčaťa sa má zminimalizovať tým, že sa nebude dojčenéiť 12 hodín po liečbe.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


U niektorých pacientov môže migréna alebo liečba rizatriptánom spôsobiť somnolenciu. U niektorých pacientov užívajúcich rizatriptán sa tiež zaznamenali závraty. Preto majú pacienti počas záchvatu migrény a po podaní rizatriptánu zhodnotiť svoju schopnosť vykonávať zložitejšie úlohy.


4.8 Nežiaduce účinky


Rizatriptán (vo forme tablety a v orodispergovateľnej forme) bol testovaný v kontrolovaných klinických štúdiách počas doby jedného roka u viac ako 8630 dospelých3600 pacientov.

Najčastejšie vedľajšie účinky počas klinických štúdií boli závraty, somnolencia a fyzická slabosť/únava.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali v klinických štúdiách a/alebo sa hlásili po uvedení lieku na trh:


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému

Neznáme: reakcia z precitlivenosti, anafylaxia/anafylaktoidná reakcia


Psychické poruchy

Menej časté: dezorientácia, nespavosť, nervozita


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, somnolencia, parestézia, bolesť hlavy, hypoestézia, znížená mentálna bystrosť, triaška

Menej časté: ataxia, vertigo

Zriedkavé: synkopa, porucha chuti/zlá chuť, serotonínový syndróm

Neznáme: záchvaty


Poruchy oka

Menej časté: rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: palpitácia, tachykardia

Zriedkavé: ischémia alebo infarkt myokardu, mozgovocievna príhoda. Väčšina týchto nežiaducich reakcií sa zaznamenala u pacientov s rizikovými faktormi predpovedajúcimi vznik ochorenia koronárnych artérií.

Neznáme: arytmia, bradykardia


Poruchy ciev

Časté: návaly tepla/horúčavy

Menej časté: hypertenzia

Neznáme: periférna vaskulárna ischémia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: faryngeálny diskomfort, dyspnoe

Zriedkavé: sipot


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, sucho v ústach, vracanie, hnačka

Menej časté: smäd, dyspepsia

Neznáme: ischemická kolitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: začervenanie, potenie

Menej časté: pruritus, urtikária

Zriedkavé: angioedém (napr. tvárový edém, opuch jazyka, faryngálny edém), vyrážka, toxická epidermálna nekrolýza (o angioedéme pozri tiež v časti 4.4).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: pocity ťažoby

Menej časté: bolesť šije, pocity napätia, stuhnutosť, svalová slabosť

Zriedkavé: faciálna bolesť

Neznáme:myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: fyzická slabosť/únava, bolesť brucha alebo hrudníka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: abnormálny záznam EKG


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Viac ako 300 dospelých pacientov celkovo dobre znášalo 40 mg rizatriptánu (podávané buď ako jednorazová dávka alebo ako dve dávky v intervale 2 hodín). Najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli závraty a somnolencia.


V klinicko-farmakologickej štúdii s 12 jedincami užívajúcimi rizatriptán v celkovej kumulatívnej dávke 80 mg (podané v priebehu štyroch hodín) sa u dvoch jedincov vyskytla synkopa a/alebo bradykardia. U jedného jedinca, ženy vo veku 29 rokov, sa tri hodiny po podaní celkovo 80 mg rizatriptánu (podaných v priebehu dvoch hodín) objavilo vracanie, bradykardia a závraty. AV blokáda III. stupňa reagujúca na atropín sa pozorovala hodinu po nástupe ďalších symptómov. U druhého jedinca, 25-ročného muža, sa ihneď po bolestivej venepunkcii pozorovali prechodné závraty, synkopa, inkontinencia a 5-sekundová systolická pauza (na EKG monitore). Krv bola odobratá dve hodiny po tom, ako tento jedinec užil rizatriptán v celkovej dávke 80 mg (podanej v priebehu štyroch hodín).


Na základe farmakológie rizatriptánu sa navyše po predávkovaní môže objaviť hypertenzia alebo iné závažnejšie kardiovaskulárne príznaky. Gastrointestinálna dekontaminácia (napr. výplach žalúdka a následne podanie živočíšneho uhlia) sa má zvážiť u pacientov s podozrením na predávkovanie rizatriptánom. Klinické a elektrokardiografické sledovanie má pokračovať ešte najmenej 12 hodín, dokonca aj po vymiznutí klinických príznakov. Nie je známy vplyv hemodialýzy alebo peritoneálnej dialýzy na koncentráciu rizatriptánu v sére.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimigrenikum, selektívny serotonínový (5-HT1B/D) agonista

ATC kód: N02CC04


Mechanizmus účinku:


Rizatriptán sa viaže selektívne a má silnú afinitu k ľudským 5-HT1B a 5-HT1D receptorom. Má len slabý alebo žiadny účinok alebo farmakologickú aktivitu na 5-HT2, 5-HT3, alfa1-, alfa2- alebo beta-adrenergných, D1, D2 dopaminergných, histaminergných H1, muskarínových alebo benzodiazepínových receptoroch.


Terapeutická aktivita rizatriptánu v liečbe migrenóznej bolesti hlavy sa môže pripisovať jeho agonistickým účinkom na 5-HT1B a 5-HT1D receptory na extracerebrálnych intrakraniálnych cievach, o ktorých sa predpokladá, že sú počas záchvatu dilatované a na trojklanných senzorických nervoch, ktoré ich inervujú. Aktivácia týchto 5-HT1B a 5-HT1D receptorov môže mať za následok konstrikciu intrakraniálnych ciev zapričiňujúcich bolesť a inhibíciu uvoľnenia neuropeptidov, čo vedie k redukcii zápalu senzitívnych tkanív a zníženiu centrálneho trigeminálneho prenosu bolestivých impulzov.


Farmakodynamické účinky


Dospelí:


Účinnosť orodispergovateľných tabliet rizatriptánu v akútnej liečbe záchvatov migrény sa stanovila v dvoch multicentrických, randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, ktoré mali podobný dizajn ako klinické štúdie s tabletami rizatriptánu. V jednej štúdii (n=311) nastala úľava do dvoch hodín po podaní u približne 66 % pacientov liečených rizatriptánom 5 mg a 10 mg orodispergovateľnými tabletami v porovnaní so 47 % pacientov v skupine s placebom. Vo väčšej štúdii (n=547) nastala úľava do dvoch hodín po podaní u 59 % pacientov liečených rizatriptánom 5 mg orodispergovateľné tablety a u 74 % pacientov liečených rizatriptánom 10 mg orodispergovateľné tablety v porovnaní s 28 % v skupine s placebom. Rizatriptáan orodispergovateľné tablety tiež zmiernili slabosť, nauzeu, fotofóbiu a fonofóbiu, ktoré sprevádzali záchvaty migrény. V jednej z dvoch klinických štúdií sa pri dávke 10 mg pozoroval signifikantný účinok na ústup bolesti už 30 minút po podaní (pozri tiež časť 5.2).


Na základe štúdií s tabletami je rizatriptán účinný v liečbe menštruačnej migrény, t.j. migrény, ktorá sa vyskytuje počas 3 dní pred nástupom alebo po nástupe menštruácie.


Dospievajúci (vo veku 12-17 rokov)

Účinnosť rizatriptánu orodispergovateľných tabliet u pediatrických pacientov (vo veku 12 až 17 rokov) bola hodnotená v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (n=570) s paralelnými skupinami. Populácia pacientov nesmela reagovať na liečbu s NSAIDs a paracetamolom. Pacientom s migrenóznou bolesťou hlavy sa najprv podalo placebo v priebehu 30 minút po začatí bolesti. Po 15 minútach pacienti, ktorí nereagovali na placebo, dostali na záchvat migrény placebo alebo rizatriptán. Podľa dávkovania závislého od telesnej hmotnosti, pacienti s hmotnosťou 20 kg až ˂ 40 kg dostali 5 mg rizatriptánu a pacienti s hmotnosťou ≥ 40 kg dostali 10 mg rizatriptánu.


V tejto rozsiahlej štúdii sa pozoroval 9% rozdiel medzi aktívnou liečbou a placebom pri primárnom koncovom ukazovateľovi účinnosti dosiahnutia stavu bez bolesti (zníženie zo stredne závažnej alebo závažnej bolesti na stav bez bolesti) 2 hodiny po liečbe (31 % pri rizatriptáne v porovnaní s 22 % pri placebe (p-0,025)). Nezistil sa významný rozdiel pri sekundárnom koncovom ukazovateľovi dosiahnutia úľavy od bolesti (zníženie zo stredne závažnej alebo závažnej bolesti na miernu bolesť alebo stav bez bolesti).


Deti (vo veku 6-11 rokov)

Účinnosť rizatriptánu orodispergovateľných tabliet bola tiež hodnotená u pediatrických pacientov vo veku 6 až 11 rokov v tej istej akútnej placebom kontrolovanej klinickej štúdii (n=200). Percento pacientov, ktorí dosiahli úľavu od bolesti 2 hodiny po liečbe nebolo štatisticky signifikantne odlišné u pacientov, ktorí dostali rizatriptán orodispergovateľné tablety v dávke 5 mg a 10 mg v porovnaní s pacientami, ktorí dostali placebo (39,8 % v porovnaní s 30,4 %, p=0,269).


Rizatriptáan orodispergovateľné tablety umožňuje pacientom s migrénou liečbu ich záchvatov migrény bez potreby prehĺtania tekutín. Toto umožňuje pacientom rýchlejšie užitie ich lieku, napr. keď tekutiny nie sú dostupné, a umožňuje vyhnúť sa možnému zhoršeniu gastrointestinálnych symptómov spôsobených prehĺtaním tekutín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Rizatriptán sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Priemerná biologická dostupnosť po perorálnom podaní orodispergovateľných tabliet je približne 40-45 % a priemerné maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosahujú približne za 1,58 6-2,5 hodiny (tmax). V porovnaní s tabletami je čas, za ktorý sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia po perorálnom podaní rizatriptánu vo forme orodispergovateľných tabliet, oneskorený o 30-60 minút.


Vplyv jedla: Vplyv jedla na absorpciu rizatriptánu z orodispergovateľných tabliet sa neskúmal. Ak sa tablety rizatriptánu podávajú v stave najedenia, tmax je oneskorený približne o 1 hodinu. Ak sa orodispergovateľné tablety podávajú po jedle, môže dôjsť k ďalšiemu oneskoreniu absorpcie rizatriptánu.


Distribúcia


Väzba rizatriptánu na plazmatické proteíny je nízka (14 %). Distribučný objem je približne 140 litrov u mužov a 110 litrov u žien.


Biotransformácia


Primárne sa rizatriptán metabolizuje prostredníctvom oxidatívnej deaminácie monoaminooxidázou A (MAO-A) na metabolit indoloctovú kyselinu, ktorý nie je farmakologicky aktívny. Minoritný metabolit, N-monodesmetylrizatriptán, má podobný účinok na HT1B/1D receptory ako materská zlúčenina, avšak signifikantne neprispieva k farmakodynamického účinku rizatriptánu. Plazmatická koncentrácia N-monodesmetylrizatriptánu je približne 14 % koncentrácie materskej zlúčeniny a eliminuje sa v rovnakom pomere. Medzi ďalšie minoritné metabolity patrí N-oxid, 6-hydroxy zlúčenina a sulfátový konjugát 6-hydroxy metabolitu. Žiadny z nich nie je farmakologicky aktívny. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptánu sa asi 17 % cirkulujúcej rádioaktivity v plazme pripisuje rizatriptánu.


Eliminácia


Po intravenóznom podaní dávky v rozsahu 10-60 µg/kg sa hodnota AUC zvyšovala u mužov proporcionálne a u žien takmer proporcionálne. Po perorálnom podaní dávky v rozsahu 2,5-10 mg sa hodnota AUC zvyšovala takmer proporcionálne. Plazmatický polčas rizatriptánu u mužov a žien je približne 2-3 hodiny. Plazmatický klírens rizatriptánu dosahuje v priemere asi 1000-1500 ml/min u mužov a asi 900-1100 ml/min u žien. Z toho asi 20-30 % predstavuje renálny klírens. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptánu sa asi 80 % rádioaktivity vylúči močom a asi 10 % dávky sa vylúči stolicou. Z toho vyplýva, že primárnou cestou vylučovania metabolitov sú obličky.


V súlade s jeho"first - pass" metabolizmom sa asi 14 % perorálnej dávky vylučuje močom ako nezmenený rizatriptán a 51 % sa vylúči vo forme metabolitu, kyseliny indoloctovej. Nie viac ako 1 % sa vylúči močom ako aktívny N-monodesmetyl metabolit.


Ak sa rizatriptán podáva v súlade s maximálnou schémou dávkovania, nedochádza ku kumulácii liečiva v plazme zo dňa na deň.


Charakteristiky u pacientov


Nasledujúce údaje sú založené na štúdiách s tabletami rizatriptánu.


Pacienti so záchvatom migrény: Záchvat migrény neovplyvňuje farmakokinetiku rizatriptánu.


Pohlavie: Hodnota AUC rizatriptánu (10 mg perorálne) bola asi o 25 % nižšia u mužov ako u žien, Cmax bola o 11 % nižšia a hodnota tmax bola približne rovnaká. Tento zrejmý rozdiel vo farmakokinetike nemal žiadny klinický význam.


Starší pacienti: Plazmatické koncentrácie rizatriptánu pozorované u starších jedincov (vekové rozpätie od 65 do 77 rokov) po podaní tabliet boli podobné ako plazmatické koncentrácie pozorované u mladých dospelých.


Pediatrická populácia: Farmakokinetická štúdia s rizatriptánom (v orodispergovateľnej forme) bola vykonaná u detí s migrénou vo veku 6 až 17 rokov. Priemerné expozície po jednorazovom podaní 5 mg rizatriptánu vo forme orodispergovateľných tabliet pediatrickým pacientom s hmotnosťou 20-39 kg boli o 15 % nižšie a priemerné expozície po jednorazovom podaní 10 mg rizatriptánu vo forme orodispergovateľných tabliet pediatrickým pacientom s hmotnosťou ≥ 40 kg boli o 17% vyššie v porovnaní s expozíciami pozorovanými po jednorazovom podaní 10 mg rizatriptánu vo forme orodispergovateľných tabliet dospelým. Klinický význam týchto rozdielov nie je známy.


Poruchy funckie pečene (Childove - Pughove skóre 5–6): Po perorálnom podaní tablety pacientom s poruchou funkcie pečene spôsobenou miernou alkoholovou cirhózou, boli plazmatické koncentrácie rizatriptánu podobné ako u mladých mužov a žien. Signifikantné zvýšenie AUC (50 %) a Cmax (25 %) sa pozorovalo u pacientov so stredne závažným stupňom poškodenia pečene (Childove-Pughove skóre 7). Farmakokinetika sa neštudovala u pacientov s Childovým-Pughovým skóre > 7 (závažné poškodenie funkcie pečene).


Poruchy funkcie obličiek: U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 10-60 ml/min/1,73 m2) sa hodnota AUC rizatriptánu po podaní tabliet signifikantne nelíšila od hodnôt AUC u zdravých jednotlivcov. U hemodialyzovaných pacientov (klírens kreatinínu < 10 ml/min/1,73 m2) bola hodnota AUC rizatriptánu približne 44 % vyššia ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Maximálna plazmatická koncentrácia rizatriptánu u pacientov so všetkými stupňami porúch funkcie obličiek bola podobná ako u zdravých jedincov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklýchkonvenčných farmakologických štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinuojovej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


kK remičitan vápenatý

kKrospovidón typ A

kKoloidný oxid kremičitý, bezvodý

sSilicifikovaná mikrokryštalická celulóza

mManitol (E421)


aAspartám (E951)

mMagnéziumstearát

sSladká pomarančová príchuť (arabská guma E414, kyselina askorbová E300, etylbutyrát, maltodextrín, silica oplodia sladkého pomaranča)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Rizatriptan Sandoz 5 mg orodispergovateľné tablety:

Al/Al blister: 2, 3, 6, 18 orodispergovateľných tabliet


Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety:

Al/Al blister: 2, 3, 6, 12, 18 orodispergovateľných tabliet


Na trh nemusia byť uvedené Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Rizatriptan Sandoz 5 mg: 33/0665/09-S

Rizatriptan Sandoz 10 mg: 33/0666/09-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5. novembra 11.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013December 2014

11


Rizatriptan Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety