+ ipil.sk

Rocaltrol 0,25 µgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05501-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Rocaltrol 0,25 g

mäkké kapsuly

kalcitriol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rocaltrol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rocaltrol

3. Ako užívať Rocaltrol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rocaltrol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rocaltrol a na čo sa používa


Rocaltrol obsahuje liečivo kalcitriol, ktorý je syntetická, biologicky aktívna forma vitamínu D.

Kalcitriol zmierňuje bolesti kostí a svalov, zvyšuje vstrebávanie vápnika z potravy a podporuje rast zdravých kostí.


Rocaltrol sa používa na liečbu osteodystrofie ( ochorenie kostí) u pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek alebo s hypoparatyreoidizmom (znížená funkcia prištítnych teliesok), u postmenopauzálnej osteoporózy (oslabenie kostí po prechode u žien) a na liečbu rôznych foriem krivice.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rocaltrol


Neužívajte Rocaltrol

- ak ste alergický na kalcitriol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6,

- ak máte vysokú hladinu vápnika v krvi,

- ak máte prejavy z predávkovania vitamínom D.


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako užijete Rocaltrol.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rocaltrol, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Deti a dospievajúci
Bezpečnosť a účinnosť kapsúl kalcitriolu
u detí nebola dostatočne preskúmaná, aby sa mohlo dať odporúčanie na dávkovanie. Pre pediatrickú populáciu sú dostupné obmedzenéúdaje na použitie kapsúl kalcitriolu.


Iné lieky a Rocaltrol

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnom užívaní viacerých liekov môže dôjsť k zosilneniu alebo oslabeniu účinkov týchto liekov.


Vášho lekára musíte informovať, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- iné lieky/výživové doplnky s obsahom vitamínu D

- diuretiká (močopudné lieky, používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku)

- digoxín (používa sa na liečbu porúch srdca)

- lieky obsahujúce horčík, ako sú antacidá (lieky, ktoré neutralizujú kyseliny v žalúdku)

- kortikoidy

- lieky, ktoré znižujú hladinu fosfátov v krvi

- cholestyramín (liek, ktorý sa užíva na zníženie hladiny cholesterolu v krvi) a sevelamer (liek, ktorý sa používa na kontrolu hyperfosfatémie).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, informujte o tom svojho lekára. Vášlekár potom rozhodne o tom, či môžete užívať Rocaltrol.


Počas dojčenia nesmiete užívať Rocaltrol, pokiaľ ste sa neporadili s lekárom. Ak užívate Rocaltrol počas dojčenia, lekár odoberie vzorky krvi vám a vášmu dieťaťu na kontrolu hladiny vápnika v krvi.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rocaltrol neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Rocaltrol obsahuje sorbitol

Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami ako je neznášanlivosť fruktózy (ovocný cukor), nemajú užívať tento liek.


3. Ako užívať Rocaltrol


Vždy užívajte Rocaltrol presne tak, ako ám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých je 1 kapsula lieku Rocaltrol 0,25 μg, ktorá sa má užiť ráno. V prípade, že sa hladina vápnika významne nezlepší po 2 - 4 týždňovej liečbe, lekár vám bude dávkovanie postupne zvyšovať vždy o 0,25 μg (mikrogramov), kým sa nedosiahne uspokojivá hladina vápnika v krvi. Preto vám počas liečby bude lekár pravidelne stanovovať hladinu vápnika v krvi. Podľa množstva vápnika vo vašej strave vám môže lekár prípadne odporučiť doplniť vápnik užívaním výživového doplnku.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


Jednotlivá dávka ani celková denná dávka nemajú prekročiť dávky určené lekárom. Nemeňte dávkovanie, ktoré vám určil lekár. Ak sa domnievate, že účinok lieku je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím lekárom.


Neprerušujte užívanie lieku. Ak chcete prestať užívať liek, musíte to povedať svojmu lekárovi.


Ak užijete viac Rocaltrolu, ako máte

Jednotlivá dávka a celková denná dávka nesmie presiahnuť dávky predpísané ošetrujúcim lekárom.

V prípade, že ste vy alebo iná osoba užila nadmernú dávku Rocaltrolu, okamžite vyhľadajte pomoc lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Rocaltrol

Ak zabudnete užiť dávku vášho lieku, ďalšiu dávku užite až v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku Rocaltrolu.


Ak prestanete užívať Rocaltrol

Ak ste prestali alebo chcete prestať užívať váš liek, musíte to ihneď povedať svojmu lekárovi,pretože náhle ukončenie liečby môže viesť k rýchlemu poklesu hladiny vápnika v krvi. Na odporúčanie lekára ho môžete neskôr znovu začať užívať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U niektorých citlivých pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (svrbenie, vyrážka, žihľavka a veľmi zriedkavo závažné sčervenanie pokožky).


Veľmi vysoké hladiny vápnika v krvi, ktoré sú najčastejším nežiaducim účinkom môžu vyvolať zníženie chuti do jedla, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, zápchu, slabosť, bolesť brucha alebo bolesť hornej časti brucha. Výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií, oznámte ihneď svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či je potrebné znížiť dávku alebo užívanie lieku prerušiť.


Chronické nežiaduce účinky môžu zahŕňať svalovú slabosť, zníženie telesnej hmotnosti, poruchy vnímania, horúčku, smäd, odvodnenie organizmu, zvýšené močenie, apatiu, zníženie telesnej hmotnosti, spomalenie rastu a infekciu močových ciest.


Aby sa predišlo týmto nežiaducim účinkom, bude vám lekár počas liečby Rocaltrolom robiť pravidelné kontroly hladín vápnika v krvi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rocaltrol


Liekovky z hnedého skla: Chrániť pred svetlom a teplom. Chrániť pred vlhkosťou.

PVC blistrové balenia: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom a vlhkosťou.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rocaltrol obsahuje

- Liečivo je kalcitriol (0,25 mikrogramov v jednej kapsule).

- Ďalšie zložky sú:butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, stredne nasýtené triacylglyceroly, želatína, glycerol 85 %, hydrogenovaný hydrolyzát škrobu, sorbitol, manitol, oxid titaničitý

(E 171), červený oxid železitý (E 172) a žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Rocaltrol a obsah balenia

Rocaltrol 0,25 g sú oválne nepriehľadné mäkké kapsuly, jedna polovica kapsuly je hnedooranžovej až červenooranžovej farby, druhá polovica kapsuly je sivožltej alebo sivooranžovej farby.

Rocaltrol 0,25 g sa dodáva v baleniach po 30 kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Roche Slovensko, s.r.o.

Cintorínska 3/A

811 08 Bratislava


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

4Rocaltrol 0,25 µg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene , ev.č.: 2013/05501-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rocaltrol 0,25 g

Mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 0,25 g kalcitriolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula


Oválne nepriehľadné mäkké kapsuly, jedna polovica kapsuly je hnedooranžovej až červenooranžovej farby, druhá polovica kapsuly je sivožltej alebo sivoranžovej farby.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


- postmenopauzálna osteoporóza

- renálna osteodystrofia u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, najmä u hemodialyzovaných pacientov

- pooperačný hypoparatyreoidizmus

- idiopatický hypoparatyreoidizmus

- pseudohypoparatyreoidizmus

- rachitída v závislosti od vitamínu D

- hypofosfatemická rachitída rezistentná na vitamín D


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Kapsuly sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa vodou, najlepšie po jedle.


Pre každého pacienta sa musí presne určiť optimálna denná dávka na základe koncentrácie vápnika v sére. Liečba Rocaltrolom sa vždy začína najnižšou možnou dávkou a nemá sa zvyšovať bez pozorného sledovania hladín sérového vápnika.


Počas stabilizačnej fázy liečby kalcitriolom je potrebné kontrolovať sérové hladiny vápnika najmenej dvakrát týždenne. Po stanovení optimálneho dávkovania lieku je potrebné kontrolovať hladiny sérového vápnika každý mesiac (nižšie sú uvedené ďalšie informácie pre jednotlivé indikácie).

Vzorky krvi na vyšetrenie sérového vápnika sa odoberajú bez použitia škrtidla.

Pri zvýšení hladín sérového vápnika o 250 mol/l nad normu (2,25 – 2,75 mmol/l) alebo pri zvýšení hladín kreatinínu na viac ako 120 mol/l sa liečba musí prerušiť, kým sa dosiahnu normálne hladiny vápnika.


Počas pretrvávania hyperkalciémie sa musia denne kontrolovať hladiny sérového vápnika a fosfátov. Po normalizácii hodnôt je možné pokračovať v liečbe dennou dávkou zníženou o 0,25 g. Ďalej sa má odhadnúť denný príjem vápnika v potrave a v prípade potreby sa má upraviť.


Nevyhnutným predpokladom optimálnej účinnosti kalcitriolu je adekvátny, avšak nie nadmerný príjem vápnika . Niekedy je nutná doplnková liečba kalciovými výživovými doplnkami. Celkový denný príjem vápnika u dospelých (napr. potravou, prípadne aj liekmi) má byť približne 800 mg a nesmie presiahnuť 1000 mg.


Vzhľadom na zlepšené vstrebávanie vápnika z čreva, môžu niektorí pacienti užívajúci kalcitriol vyžadovať nižší príjem vápnika. Pacienti so sklonom k hyperkalciémii vyžadujú len minimálne dávky vápnika, prípadne nie je potrebná žiadna doplnková liečba.


Postmenopauzálnaosteoporóza

Odporúčaná dávka 0,25 g kalcitriolu dvakrát denne.

Sérové hodnoty vápnika a kreatinínu sa majú kontrolovať po 4 týždňoch, 3 a 6 mesiacoch a potom v 6-mesačných intervaloch.


Renálna osteodystrofia(dialyzovaní pacienti)

Začiatočná denná dávka je 0,25 g. U pacientov s normálnou alebo mierne zníženou hladinou sérového vápnika postačuje dávka 0,25 g každý druhý deň. Ak v priebehu dvoch až štyroch týždňov nedôjde k uspokojivej odpovedi v biochemických parametroch a v klinických príznakoch choroby, dávkovanie je možné zvýšiť o 0,25 g/deň v 2-4 týždňových intervaloch. Počas tohto obdobia sa musia kontrolovať sérové hladiny vápnika aspoň dvakrát týždenne. Väčšina pacientov dobre reaguje na dávku od 0,5 g do 1 g denne. Ďalšie informácie o opatreniach, ktoré môžu byť potrebné, pozri časť 4.4.


Hypoparatyreoidizmus a rachitída

Odporúčaná začiatočná dávka je 0,25 g/deň, ktorá sa podáva ráno. Ak nedôjde k uspokojivej odpovedi v biochemických parametroch a v klinických príznakoch choroby, dávkovanie sa môže zvyšovať v 2-4 týždňových intervaloch. Počas tohto obdobia sa musia stanoviť sérové hladiny vápnika aspoň dvakrát týždenne.


U pacientov s hypoparatyreoidizmom sa pozoroval zriedkavý výskyt malabsorpcie, z toho dôvodu môžu byť nutné vyššie dávky.


Pri predpisovaní Rocaltrolu gravidným ženám s hypotyreózou, sa má brať do úvahy, že v druhej polovici gravidity sa môže vyžadovať vyššia dávka. Dávka sa má znížiť po pôrode alebo počas laktácie.


Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť kapsúl kalcitriolu u detí nebola dostatočne preskúmaná, aby sa mohlo dať odporúčanie na dávkovanie. Pre pediatrickú populáciu sú dostupné obmedzené údaje na použitie kapsúl kalcitriolu.


Starší pacienti

Nie sú potrebné úpravy dávkovania. Majú sa dodržiavať všeobecné odporúčania týkajúce sa kontroly hladín sérového vápnika a kreatinínu.


Prerušovaná liečba

Prerušovaná liečba Rocaltrolom 2-3-krát týždenne sa ukázala ako účinná u pacientov, ktorí neodpovedajú na kontinuálnu liečbu.


4.3 Kontraindikácie

Rocaltrol je kontraindikovaný:

  • pri všetkých ochoreniach spojených s hyperkalciémiou,

  • u pacientov so známou precitlivenosťou na kalcitriol (alebo lieky z tej istej liekovej skupiny) a na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

  • pri dôkaze toxicity vitamínu D.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Medzi liečbou kalcitriolom a rozvojom hyperkalciémie existuje súvislosť.

Náhle zvýšenie príjmu vápnika v dôsledku zmeny stravovania (napr. zvýšená konzumácia mliečnych výrobkov) alebo nekontrolovaný príjem výživových doplnkov obsahujúcich vápnik môžu vyvolať hyperkalciémiu. Pacientov a ich rodinných príslušníkov je potrebné poučiť o nutnosti dôsledne dodržiavať predpísanú diétu a o tom, ako rozpoznajú príznaky hyperkalciémie.


Keď hladina sérového vápnika stúpne o 250 µmol/l nad normál (2,25 − 2,75 mmol/l) alebo keď hodnota sérového kreatinínu dosiahne > 120 µmol/l, liečbu Rocaltrolom treba okamžite prerušiť, až kým sa hladina vápnika vráti na normálne hodnoty (pozri časť 4.2).


Imobilní pacienti, napr. pacienti po chirurgickom výkone, sú osobitne vystavení riziku hyperkalciémie.


Kalcitriol zvyšuje sérovú hladinu anorganických fosfátov.

Zatiaľ čo uvedená skutočnosť je žiaduca u pacientov s hypofosfatémiou, opatrnosť je potrebná u pacientov so zlyhaním obličiek vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku ektopických kalcifikátov.

V takom prípade sa má udržiavať plazmatická hladina fosfátov na normálnej úrovni 0,65 − 1,62 mmol/l perorálnym podávaním vhodných liekov viažucich fosfáty a dodržiavaním diéty s nízkym obsahom fosfátov.


Súčin sérových koncentrácií vápnika a fosfátov v liekoch (Ca x P) nemá presiahnuť hodnotu 5,67 mmol2/l2.

Pacienti s krivicou rezistentnou na vitamín D (familiárna hypofosfatémia), ktorí dostávajú liečbu Rocaltrolom, musia naďalej pokračovať v perorálnej terapii fosfátmi.

Na druhej strane treba mať na pamäti možnú stimuláciu absorpcie fosfátov v čreve vplyvom Rocaltrolu, pretože tento vplyv môže zmeniť potrebu doplnkovej liečby fosfátovými prípravkami.


Vzhľadom na to, že kalcitriol je najúčinnejším z metabolitov vitamínu D, počas liečby Rocaltrolom sa nemá predpisovať žiadny iný prípravok vitamínu D, aby sa predišlo vzniku hypervitaminózy D.


Pri prechode z liečby ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti na pôvodné hodnoty (pozri časť 4.9).


U pacientov s normálnou funkciou obličiek, ktorí užívajú Rocaltrol, treba dbať na to, aby u nich nedošlo k dehydratácii. Je potrebné udržiavať adekvátny príjem tekutín.

U pacientov s normálnou funkciou obličiek býva chronická hyperkalciémia spojená so zvýšenou hladinou sérového kreatinínu.


Kapsuly Rocaltrolu obsahujú sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú Rocaltrol užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na to, že kalcitriol je najúčinnejším z metabolitov vitamínu D, počas liečby kalcitriolom sa nemá predpisovať žiadny iný prípravok vitamínu D, aby sa predišlo vzniku hypervitaminózy D. Pri prechode z liečby ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti na pôvodné hodnoty.


Počas liečby Rocaltrolom sa nemajú podávať farmakologické dávky vitamínu D a jeho derivátov, aby sa predišlo možným aditívnym účinkom a hyperkalciémii.

Pokyny týkajúce sa stravovania, najmä pokyny o výživových doplnkoch s obsahom vápnika, sa majú dôsledne dodržiavať a treba sa vyhýbať nekontrolovanému príjmu ďalších prípravkov s obsahom vápnika.


Súčasná liečba tiazidovými diuretikami zvyšuje riziko vzniku hyperkalciémie. U pacientov liečených digoxínom sa musí kalcitriol dávkovať opatrne, pretože hyperkalciémia môže u nich vyvolať srdcové arytmie (pozri časť 4.4).


Existuje funkčný antagonizmus medzi analógmi vitamínu D, ktoré zvyšujú vstrebávanie vápnika, a kortikosteroidmi, ktoré jeho vstrebávaniu naopak zabraňujú.


Lieky obsahujúce horčík (napr. antacidá) sa nemajú užívať súčasne s Rocaltrolom u pacientov podrobujúcich sa chronickej renálnej dialýze, pretože to môže spôsobiť hypermagneziémiu.


Keďže Rocaltrol má účinok na transport fosfátov v čreve, obličkách a kostiach, musí sa upraviť dávkovanie liekov viažucich fosfáty podľa ich sérovej koncentrácie (referenčné hodnoty: 0,65 − 1,62 mmol/l).


Pacienti s krivicou rezistentnou na vitamín D (dedičná hypofosfatémia) majú pokračovať v perorálnej liečbe fosfátmi. Na druhej strane treba mať na pamäti možnú stimuláciu absorpcie fosfátov v čreve vplyvom kalcitriolu, pretože tento vplyv môže zmeniť potrebu doplnkovej liečby fosfátovými prípravkami.


Sekvestranty žlčových kyselín, vrátane cholestyramínu a sevelameru môžu znížiť črevnú absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch, a preto môžu zhoršiť absorpciu kalcitriolu v čreve.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V štúdiách na gravidných samiciach králikov spôsobili subletálne perorálne dávky vitamínu D u plodov supravalvulárnu aortálnu stenózu. Neexistuje dôkaz, že vitamín D je teratogénny u ľudí, dokonca ani vo veľmi vysokých dávkach. Kalcitriol sa má užívať v gravidite len vtedy, ak prínos preváži potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Treba predpokladať, že exogénny kalcitriol prechádza do materského mlieka. Vzhľadom na možnosť, že u matky sa vyvinie hyperkalciémia a u dojčeného dieťaťa vzniknú nežiaduce účinky spôsobené Rocaltrolom, ženy môžu dojčiť počas liečby týmto liekom len vtedy, ak sa kontroluje hladina vápnika v sére u matky i dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického profilu hlásených nežiaducich účinkov sa predpokladá, že tento liek je bezpečný a nie je pravdepodobné, že by mohol nepriaznivo ovplyvniť takéto činnosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické skúšania

Nežiaduce účinky, ako sú uvedené nižšie, odrážajú skúsenosti zo štúdií s Rocaltrolom a skúsenosti po uvedení tohto lieku na trh.

Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bola hyperkalciémia.


V tabuľke 1 je uvedená trieda systémových orgánov a frekvencia výskytu nežiaducich reakcií. Frekvencia výskytu je definovaná ako veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až 1/10), menej časté (≥1/1000 až 1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). Nežiaduce účinky sú zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1 Súhrn nežiaducich účinkov u pacientov, ktorí užívali Rocaltrol (kalcitriol)

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Poruchy imunitného systému
precitlivenosť, žihľavka

Poruchy metabolizmu a výživy

hyperkalciémia


znížená chuť do jedla

polydipsia, dehydratácia,

zníženie telesnej hmotnosti

Psychické poruchy
apatia

Poruchy nervového systémubolesť hlavy


svalová slabosť, senzitívne poškodenie

Poruchy gastrointestinálneho traktu


bolesť brucha, nauzea

vracanie

zápcha, bolesť hornej časti brucha

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka


erytém, pruritus

Poruchy kostrovej svalovej sústavy a spojivového tkaniva
spomalenie rastu

Poruchy obličiek a močových ciest


infekcia močových ciest


polyúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
kalcinóza, pyrexia, smäd

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšenie hladiny kreatinínu v krviVzhľadom na to, že kalcitriol vykazuje aktivitu vitamínu D, nežiaduce účinky sú podobné nežiaducim účinkom pri predávkovaní vitamínom D, a to hyperkalciemický syndróm alebo intoxikácia vápnikom (v závislosti od závažnosti a trvania hyperkalciémie). (Pozri časti 4.2 a 4.4) Medzi príležitostné akútne príznaky patrí nechutenstvo, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, bolesť brucha alebo bolesť hornej časti brucha a zápcha.


Vzhľadom na krátky biologický polčas kalcitriolu sa vo farmakokinetických štúdiách dokázala v priebehu pár dní od vysadenia liečby normalizácia zvýšenej sérovej koncentrácie vápnika, t. j. oveľa rýchlejšie než pri liečbe derivátmi vitamínu D3.


Medzi chronické účinky patrí dystrofia, zníženie telesnej hmotnosti, poruchy zmyslového vnímania, horúčka, smäd, polydipsia, polyúria, dehydratácia, apatia, spomalenie rastu t a infekcia močových ciest.

Pri súčasnej hyperkalciémii a hyperfosfatémii 1,9 mmol/l môže dôjsť ku kalcifikácii mäkkých tkanív, čo sa dá dokázať rádiograficky.


U citlivých jedincov môže dôjsť k hypersenzitívnym reakciám (vyrážka, erytém, pruritus a žihľavka).


Abnormality laboratórnych vyšetrení

U pacientov s normálnou funkciou obličiek môže byť chronická hyperkalciémia spojená so zvýšenou hladinou kreatinínu v krvi.


Sledovania po uvedení lieku na trh

Počet nežiaducich účinkov hlásených v priebehu 15 rokov klinického užívania Rocaltrolu je veľmi nízky pri všetkých indikáciách. Výskyt každého jednotlivého nežiaduceho účinku, vrátane hyperkalciémie, predstavuje 0,001 % alebo menej.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Liečba asymptomatickej hyperkalciémie: pozri časť 4.2.


Keďže kalcitriol je derivát vitamínu D, príznaky predávkovania sú rovnaké ako pri predávkovaní vitamínom D. Príjem vysokých dávok vápnika a fosfátov spolu s Rocaltrolom môže vyvolať podobné príznaky.Súčin sérových koncentrácií vápnika a fosfátov v liekoch (Ca x P) nemá presiahnuť hodnotu 5,67 mmol2/l2.

Vysoká hladina vápnika v dialyzáte môže prispieť ku vzniku hyperkalciémie.


Príznaky akútnej intoxikácie vitamínom D: nechutenstvo, bolesť hlavy, vracanie, zápcha.


Príznaky chronickej intoxikácie vitamínom D: dystrofia (slabosť, zníženie telesnej hmotnosti),

poruchy zmyslového vnímania, možná horúčka s pocitom smädu, polyúria, dehydratácia, apatia,

zastavený rast a infekcie močových ciest. Neskôr dochádza k hyperkalciémii s metastatickými

kalcifikáciami kôry obličiek, myokardu, pľúc a pankreasu.


V prípade náhodného predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia: urýchlený výplach žalúdka alebo vyvolanie vracania, aby sa zabránilo ďalšiemu vstrebávaniu lieku. Podávanie tekutého parafínu na podporenie vylučovania stolicou. Odporúča sa opakovaná kontrola sérového vápnika. Pri pretrvávaní zvýšenej sérovej hladiny vápnika je možné podať fosfáty spolu s kortikosteroidmi a podniknúť opatrenia na zabezpečenie adekvátnej diurézy.


Hladina hyperkalciémie > 3,2 mmol/l môže viesť k insuficiencii obličiek, zvlášť v prípadoch, ak hladina fosfátov v krvi je normálna alebo zvýšená z dôvodu poškodenej funkcie obličiek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vitamíny

ATC kód: A11CC04


Biologické účinky kalcitriolu sú sprostredkované receptorom pre vitamín D, nukleárneho hormonálneho receptora, ktorý je exprimovaný na väčšinu typov buniek a účinkuje ako transkripčný faktor aktivovaný prostredníctvom svojej ligandy,ktorý sa viaže na špecifické miesta DNA, kde modifikuje expresiu cieľových génov.

Dve známe miesta účinku kalcitriolu sú črevo a kosť.

Zdá sa, že kalcitriolový receptor viažuci bielkovinu sa nachádza na sliznici čreva človeka. Ďalšie dôkazy naznačujú, že kalcitriol môže pôsobiť rovnako na obličky a prištítne telieska. Kalcitriol je najúčinnejšia známa forma vitamínu D3, pokiaľ ide o stimuláciu transportu vápnika v čreve. U potkanov s akútnou urémiou sa dokázalo, že kalcitriol stimuluje absorpciu vápnika v čreve.

Obličky u uremických pacientov nemôžu dostatočne syntetizovať kalcitriol, aktívnu formu hormónu tvorenú z prekurzoru vitamínu D. Výsledná hypokalciémia a sekundárny hyperparatyroidizmus sú hlavné príčiny metabolického ochorenia kostí pri zlyhávaní obličiek. Ďalšie látky toxické pre kosti, ktoré sa akumulujú pri urémii (napr. hliník), môžu mať tiež svoj podiel.

Je zrejmé, že priaznivý účinok Rocaltrolu pri renálnej osteodystrofii vyplýva z korekcie hypokalciémie a sekundárneho hyperparatyroidizmu. Nie je isté, či má Rocaltrol ďalšie nezávislé priaznivé účinky.


Kalcitriol je najdôležitejší aktívny metabolit vitamínu D3. Za normálnych okolností sa tvorí v obličkách z prekurzora 25-hydroxycholekalciferolu (25-HCC). Normálna denná fyziologická tvorba kalcitriolu je 0,5 - 1,0 g, najvyššia je počas obdobia zvýšeného rastu kostí (napr. gravidita a rast). Kalcitriol umožňuje absorpciu vápnika z čriev a reguluje mineralizáciu kostí. Farmakologické pôsobenie jednej dávky kalcitriolu trvá 3 – 5 dní.


Kľúčová úloha kalcitriolu v regulácii kalciovej homeostázy, ktorá zahŕňa stimulačné účinky na osteoblastickú aktivitu v kostiach, je farmakologickým základom pre jeho terapeutické použitie pri osteoporóze.


U pacientov s výrazne poškodenou funkciou obličiek, je syntéza endogénneho kalcitriolu znížená prípadne sa môže celkom zastaviť. Tento deficit hrá kľúčovú úlohu v rozvoji renálnej osteodystrofie. Perorálne podávanie kalcitriolu pacientom s renálnou osteodystrofiou normalizuje zníženú absorpciu vápnika v čreve a pomáha normalizovať alebo zredukovať sérové hladiny alkalickej fosfatázy a sérových koncentrácií parathormónu. Tiež upravuje histologicky pozorované zmeny, ktoré sa vyskytujú pri osteitis fibrosa a iných poruchách mineralizácie.


Liečba kalcitriolom zmierňuje hypokalciémiu a jej klinické prejavy u pacientov s pooperačným hypoparatyreoidizmom, idiopatickým hypoparatyreoidizmom alebo pseudohypoparatyreoidizmom.


U pacientov s krivicou dependentnou na vitamíne D sú sérové koncentrácie kalcitriolu nízke až nemerateľné. Vzhľadom na nedostatočnú tvorbu endogénneho kalcitriolu predstavuje Rocaltrol terapeutickú náhradu.


U pacientov s krivicou rezistentnou na vitamín D a hypofosfatémiou, u ktorých sú znížené plazmatické koncentrácie kalcitriolu, liečba kalcitriolom znižuje tubulárne vylučovanie fosfátov a spoločne so súbežnou liečbou fosfátmi normalizuje vývoj kostí.


Pacienti s rozličnými inými formami krivice, napríklad v spojení s novorodeneckou hepatitídou, biliárnou atréziou, cystinózou alebo nedostatočným príjmom vápnika a vitamínu D v potrave, majú tiež prínos z liečby kalcitriolom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kalcitriol sa rýchlo absorbuje z čreva. V priebehu 3 až 6 hodín po perorálnom podaní jednej dávky (0,25 - 1,0 g kalcitriolu) sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie lieku.

Pri opakovanom podaní sa rovnovážne koncentrácie kalcitriolu v plazme dosiahnu v priebehu 7 dní, v závislosti od veľkosti podanej dávky kalcitriolu.


Distribúcia

Dve hodiny po podaní jednotlivej perorálnej dávky 0,5 g Rocaltrolu stúpli priemerné plazmatické koncentrácie kalcitriolu z pôvodnej hodnoty 40,0 4,4 pg/ml na 60,0 4,4 pg/ml a potom, po 4 hodinách klesli na 53,0 6,9 pg/ml, po 8 hodinách na 50,0 7,0 pg/ml, po 12 hodinách na 44 4,6 pg/ml a po 24 hodinách na 41,5 5,1 pg/ml.

Počas cirkulácie a transportu v krvi sú kalcitriol a ostatné metabolity vitamínu D viazané na špecifické plazmatické bielkoviny.

Predpokladá sa, že exogénny kalcitriol prechádza z materskej krvi do cirkulácie plodu a do materského mlieka.


Biotransformácia

Kalcitriol sa hydroxyluje a oxiduje v obličkách a pečeni pomocou špecifického izoenzýmu cytochrómu P450; CYP24A1.

Identifikovalo sa niekoľko metabolitov kalcitriolu, z ktorých má každý rozličnú aktivitu vitamínu D:

1,25-dihydroxy-24-oxo-cholekalciferol;1,23,25-trihydroxy-24-oxo-cholekalciferol; 1,24R,25-trihydroxycholekalciferol; 1,25R-dihydroxycholekalciferol-26; 23S-laktón 1,25S,26-trihydroxycholekalciferol; 1,25R-dihydroxy-23-oxo-cholekalciferol; 1,25R,26-trihydroxy-23-oxo-cholekalciferol a 1-hydroxy 23-karboxy-24,25,26,27-tetranorcholekalciferol.


Eliminácia

Polčas eliminácie kalcitriolu v sére je 9 – 10 hodín.

Eliminačná kinetika kalcitriolu zostáva lineárna až do dávky 96 µg, čo zodpovedá veľmi širokému dávkovaciemu rozmedziu.

Avšak farmakologický účinok jednej dávky kalcitriolu pretrváva aspoň 7 dní. Kalcitriol sa vylučuje žlčou a podlieha enterohepatálnej cirkulácii.

Po intravenóznom podaní izotopom značeného kalcitriolu zdravým jedincom sa v priebehu 24 hodín zistilo približne 27 % izotopom značenej látky v stolici a 7 % v moči. Po perorálnom podaní 1 g izotopom značeného kalcitriolu zdravým jedincom sa v priebehu 24 hodín zistilo približne 10 % z celkovej izotopom značenej látky v moči. Na šiesty deň po intravenóznom podaní izotopom značeného kalcitriolu bolo v moči 16 % a v stolici 49 % z celkove vylúčenej izotopom značenej látky.


Farmakokinetika u osobitných skupín

U pacientov s nefrotickým syndrómom alebo u dialyzovaných pacientov boli sérové koncentrácie kalcitriolu znížené a čas potrebný na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií bol predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogenéza, mutagenéza, ovplyvnenie plodnosti

Dlhotrvajúce štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénny potenciál Rocaltrolu sa nerobili.

Neexistujú žiadne dôkazy o mutagénnom účinku Rocaltrolu.

Nebol popísaný žiadny významný účinok lieku na plodnosť alebo na reprodukčnú schopnosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Náplň kapsuly:

butylhydroxyanizol

butylhydroxytoluén

stredne nasýtené triacylglyceroly


Obal kapsuly:

želatína

glycerol85 %

hydrogenovaný hydrolyzát škrobu

sorbitol

manitol

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liekovky z hnedého skla: Chrániť pred svetlom a teplom. Chrániť pred vlhkosťou.

PVC blistrové balenia: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liekovka z hnedého skla so šraubovacím uzáverom alebo blistrové balenie z PVC fólie a krycej fólie z hliníka potiahnutej vinylakrylovou živicou.


Veľkosť balenia:30 kapsúl


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


86/0539/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:28.09.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie:23.06.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


9

Rocaltrol 0,25 µg