+ ipil.sk

Rocuronium B.Braun 10 mg/ mlPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene,ev. č.: 2013/04062-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii ozmene,ev. č.: 2014/07342-ZIBPísomná informácia pre používateľa


Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

injekčný/infúzny roztok

rocuronii bromidumPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rocuronium B.Braun 10 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete Rocuronium B.Braun 10 mg/ml

3. Ako používať Rocuronium B.Braun 10 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Rocuronium B.Braun 10 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Rocuronium B. Braun 10 mg/ml a na čo sa používa


Rocuronium B.Braun 10 mg/ml patrí do skupiny liekov nazývaných svalové relaxanciá (myorelaxanciá).

Za normálnych okolností sú z nervov vysielané impulzy do svalov. Rocuronium B.Braun 10 mg/ml blokuje tieto impulzy a tak uvoľňuje svaly.

Na vytvorenie dobrých podmienok práce chirurga pri operácii musia byť svaly pacienta úplne uvoľnené.


U dospelých a detí, ak sú v celkovej anestézii sa Rocuronium B.Braun 10 mg/ml môže použiť na uľahčenie zavedenia trubice do priedušnice (trachey) na pomoc dýchania (mechanická pomoc pri dýchaní) a na zabezpečenie toho, že vaše svaly budú počas chirurgického zákroku uvoľnené. Ak ste dospelý, váš lekár môže tento liek použiť krátkodobo aj ako doplnok na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) (napr. na uľahčenie intubácie priedušnice). Okrem toho, tento liek môžete dostať aj vždy vtedy, keď dôjde k mimoriadnej situácii, keď bude potrebné zaviesť veľmi rýchlo trubicu do vašej priedušnice pri príprave na operáciu. 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rocuronium B. Braun 10 mg/ml


Nepoužívajte Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

- ak ste alergickýna rocuronium, bromidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Rocuronium B. Braun 10 mg/ml , obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • ak ste alergický na myorelaxanciá

 • ak máte poruchu obličiek, pečene alebo žlčníka

 • ak máte srdcové ochorenie alebo chorobu, ktorá ovplyvňuje krvný obeh.

 • ak máte opuchnutú niektorú časť svojho tela v dôsledku hromadenia vody (edém napr. v oblasti členka)

 • ak trpíte ochorením postihujúcim nervy a svaly (neuromuskulárne choroby, napr. obrna (poliomyelitída), ťažká myasténia (chorobná slabosť svalov), Eatonov-Lambertov syndróm)

 • ak u vás došlo k veľmi nízkej telesnej teplote počas anestézie (hypotermia)

- ak máte nízku hladinu vápnikav krvi (hypokalciémia), (zapríčinená napríklad početnými transfúziami)

 • ak máte nízku hladinu draslíka v krvi (hypokaliémia), (zapríčinená napríklad častým zvracaním, hnačkou alebo diuretickou liečbou)

 • ak máte vysokú hladinu horčíka v krvi (hypermagneziémia)

 • ak máte nízku hladinu bielkovín v krvi (hypoproteinémia)

 • ak trpíte dehydratáciou (odvodnenie)

 • ak máte zvýšené množstvo kyselín v krvi (acidóza)

 • ak máte zvýšené množstvo oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnia)

 • ak trpíte nadmernou stratou hmotnosti (kachexia)

 • ak trpíte nadváhou alebo ste starší

 • ak máte popáleniny


Iné lieky a Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Napríklad:

 • antibiotiká

 • antidepresíva: lieky obsahujúce lítium

 • lieky určené na liečbu srdcových ochorení alebo vysokého krvného tlaku (napr. chinidín, blokátory kalciových kanálov, adrenergné blokátory (napr. beta blokátory, alfa blokátory))

 • diuretiká alebo lieky na zavodnenie (lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču),

 • niektoré laxatíva (preháňadlá) ako sú soli horčíka

 • chinín (používaný na liečbu bolesti a infekcií)

 • lieky na liečbu epilepsie (napr. fenytoín, karbamazepín)

 • dlhodobé užívanie kortikosteroidov na JIS

 • lieky na liečbu ťažkej myasténie (neostigmín, pyridostigmín, edrofónium, aminopyridín),

 • teofyllín (používaný na liečbu astmy)

 • Lieky používané na liečbu alebo prevenciu vírusovej infekcie (inhibítory proteázy)


Poznámka:

Počas liečby môžete užívať iné lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinky rocuronia. Medzi nimi sú niektoré anestetiká (napr. lokálne anestetiká, inhalačné anestetiká), iné myorelaxanciá, protamín, ktorý ruší antikoagulačný účinok (prevencia proti krvným zrazeninám) heparínu. V prípade užívania iných liekov váš lekár zváži správnu dávku rocuronia.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Existuje len málo informácií o používaní Rocuronium B.Braun 10 mg/ml počas tehotenstva ženy a žiadne informácie počas dojčenia. Rocuronium B.Braun 10 mg/ml sa tehotným a dojčiacim ženám môže podávať iba ak lekár zváži všetky riziká a úžitok. Rocuronium B.Braun 10 mg/ml sa môže podávať počas cisárskeho rezu.

K dispozícii nie sú žiadne údaje o vplyve tohto lieku na vašu plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rocuronium B.Braun 10 mg/ml má významný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Preto sa neodporúča viesť vozidlá alebo obsluhovať potenciálne nebezpečné stroje počas prvých 24 hodín po úplnom ústupe účinkov tohto lieku

Váš lekár vás poučí, kedy môžete znova viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po ukončení liečby musíte odísť domov v sprievode zodpovednej dospelej osoby.


Rocuronium B.Braun 10 mg/ml obsahuje sodík.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, to znamená, že je prakticky bez sodíka.


 1. Ako používať Rocuronium B.Braun 10 mg/ml


Rocuronium B.Braun 10 mg/ml vám bude podaný vašim anesteziológom. Je podávaný intravenózne do žily buď ako jedna injekcia alebo ako kontinuálna infúzia (počas dlhšieho časového obdobia).


Dospelí

Bežná dávka je 0,6 mg na kg telesnej hmotnosti a účinkuje 30 až 40 minút. Počas operácie je účinok Rocuronium B.Braun 10 mg/ml nepretržite kontrolovaný.Váš lekár vám preto môže podať ďalšie množstvo tohto lieku v závislosti od vášho konkrétneho stavu.

Ak je to potrebné, je možné podávať dodatočné dávky. Anesteziológ upravuje dávky podľa vašich individuálnych potrieb. Dávkovanie je závislé od množstva faktorov, ako sú liekové interakcie (ich skrížená účinnosť), zohľadňujúc predpokladanú dĺžku operácie ako aj vek a klinický stav.

Tento liek je iba na jedno použitie.


Použitie u detí a dospievajúcich

Tento liek môže byť podávaný novorodencom (0 – 27 dní), dojčatám (28 dní až 2 mesiace) a batoľatám (3 mesiace až 23 mesiacov) , deťom (vo veku 2 - 11 rokov) a dospievajúcim (vo veku 12 až 17 rokov). Anesteziológ upraví dávku podľa potrieb vášho dieťaťa. Váš lekár zoberie do úvahy, že u detí môže byť potrebná vyššia rýchlosť infúzie.


Skúsenosti s použitím rocuronium bromidu pri špeciálnom type anesteziologického postupu nazývaného rýchla indukcia (rýchle navodenie anestézy) sú u detí a dospievajúcich obmedzené. Preto sa použitie rocuronium bromidu na tento účel u detí a dospievajúcich neodporúča.


Starší pacient, obézni pacienti/ pacienti s nadváhou a pacientis chorobu pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo zlyhaním obličiek:

Váš lekár možno bude musieť upraviť dávku, ktorú dostanete, v závislosti od vášho konkrétneho stavu.


Ak užijete viac Rocuronium B.Braun 10 mg/ml ako máte

Váš anesteziológ vás bude starostlivo monitorovať počas podávania Rocuronium B.Braun 10 mg/ml, preto je predávkovanie Rocuronium B.Braun 10 mg/ml veľmi nepravdepodobné. V prípade ak sa tak stane, zvýšilo by sa uvoľnenie svalov. Váš anesteziológ vám potom môže podať liek na zvrátenie tohto účinku a zabezpečí pokračovanie anestézie a umelého dýchania až kým začnete znova sám/sama dýchať.


Ďalšie otázky

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku informujte sa u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Informácie pre zdravotnícky personál sú uvedené nižšie.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť závažné.Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru:


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 000 osôb):

Reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie) a príznaky s nimi spojené. Hypersenzitívne reakcie môžu zahŕňať vyrážky, svrbenie, ťažkosti pri dýchaní, nízky krvný tlak, zrýchlený tep srdca, obehový kolaps, šok alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka, žihľavku, podliatiny, sčervenanie kože. Okrem toho môže počas anestézie dôjsť k situácii, že pocítite iné ťažkosti s dýchacím systémom (komplikácie spojené s dýchacími cestami pri anestézii).Neznáme (frekvencia sa nedá zistiť z dostupných údajov):

 • zastavenie dýchania

 • respiračné zlyhanie


Ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté/ zriedkavé (môžu postihnúť 1 až 10 z 1000 osôb):

 • Zrýchlenie srdcovej činnosti (tachykardia)*

 • Predĺžená doba zotavenia z anestézie

 • Zníženie krvného tlaku (hypotenzia)

 • Neúčinnosť lieku

 • Zvýšený alebo znížený celkový účinok lieku

 • Zvýšená alebo znížená odozva organizmu na tento liek

 • Bolesť v mieste vpichu

 • Predĺžený účinok svalovej relaxácie (predĺžená neuromuskulárna blokáda)


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 10 000 osôb):

 • Zvýšená hladina histamínu v krvi

 • Sipot (bronchospazmus)

 • Strata pohyblivosti (flacidná paralýza)

 • Svalová slabosť (po dlhodobom užívaní tohto lieku na JIS, najmä ak sa podáva s kortizónom)


*Klinické štúdie naznačujú, že u pediatrických pacientov je zrýchlenie tepovej frekvencie častéa môže postihnúť až 1 z 10 osôb.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rocuronium B. Braun 10 mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po“EXP.” Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (2 °C–8 °C).


Po prvom otvorení: liek musí byť použitý okamžite po otvorení injekčnej liekovky.


Po zriedení: Chemická a fyzikálna stabilita roztoku 5 mg/ml a 0,1 mg/ml (riedeného infúznym roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a glukózou 50 mg/ml (5 %) roztokom na infúziu) bola preukázaná počas 24hodín pri izbovej teplote a pri pôsobení svetla na sklenené a plastové obaly. Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek ihneď použiť. Ak sa liek nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ. Spravisla by to nemalo byť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, ak riedenie neprebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Nepoužívajte tento liek, ak roztok nie je číry a obsahuje častice.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rocuronium B. Braun 10 mg/ml obsahuje

Liečivoje rocuronium bromid.

1 ml obsahuje 10 mg rocuronium bromid.


Každá 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje celkové množstvo 25 mg rocuronium bromidu.

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje celkové množstvo 50 mg rocuronium bromidu.

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje celkové množstvo 100 mg rocuronium bromidu.


Ďalšie zložkysú octan sodný, chlorid sodný, ľadovákyselina octová 100 % a voda na injekciu.


Ako vyzerá Rocuronium B. Braun 10 mg/mla obsah balenia

Rocuronium B.Braun 10 mg/ml je číry, bezfarebný až jemne hnedožltý roztok na injekciu/infúziu.


Veľkosť balenia:

Rocuronium B.Braun 10 mg/ml je dostupný v baleniach po 10injekčných liekoviek s obsahom 2,5 ml, 5 ml alebo 10 ml roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

B.Braun Melsungen AG,

Carl –Braun – Strasse 1

34212 Melsungen

Nemecko

Poštová adresa:

34209 Melsungen

Nemecko

Tel: +49 5661/41-0

Fax: +49 5661/71-4567


Výrobca:

hameln pharmaceuticals gmbh

Langes Feld 13
31789 Hameln, Nemecko


a


B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa, 121

08191 Rubí (Barcelona)

ŠpanielskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Rocuroniumbromid B. Braun 10 mg/ml

Belgicko

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Česká republika

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Nemecko

Rocuroniumbromid B. Braun 10 mg/ml

Grécko

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Španielsko

Rocuronio B. Braun 10 mg/ml

Fínsko

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Írsko

Rocuronium 10 mg/ml

Taliansko

Rocuronio B. Braun 10 mg/ml

Luxembursko

Rocuroniumbromid B. Braun 10 mg/ml

Holandsko

Rocuroniumbromide B. Braun 10 mg/ml

Poľsko

Rocuronium B. Braun

Portugalsko

Brometo de Rocurónio B. Braun

Švédsko

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Slovensko

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Velká Británia

Rocuronium 10 mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 05/2015.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


NÁVOD NA PRÍPRAVU:

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok


Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali celý obsah tohto návodu na prípravu na tento liek ešte pred jeho prípravou.


PRÍPRAVA NA INTRAVENÓZNE PODANIE

Len na jednorazové použitie.


Rocuronium B. Braun 10 mg/ml sa podáva intravenózne (i.v.) buď ako injekčný bolus alebo ako kontinuálna infúzia.

Bolo preukázané, že Rocuronium B. Braun 10 mg/ml je kompatibilný s: roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %).


Všetok nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie.


Bola zaznamenaná fyzikálna inkompatibilita po pridaní Rocuronium B. Braun 10 mg/ml do roztokov obsahujúcich nasledovné liečivá: amfotericín, amoxicilín, azatioprín, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximon, erytromycín, famotidín, furosemid, nátriumhydrokortizónsukcinát, inzulín, intralipid, metohexital, metylprednizolón, nátriumprednizolónsukcinát, tiopental, trimetoprim a vankomycín.


Ak sa Rocuronium B. Braun 10 mg/ml podáva rovnakou infúznou súpravou spolu s inými liekmi, je dôležité, aby táto infúzna hadička bola dostatočne prepláchnutá (napr. 0,9 % NaCl) medzi podaním Rocuronium B. Braun 10 mg/ml a liekmi, u ktorých nebola preukázaná kompatibilita s Rocuronium B. Braun 10 mg/ml..


Rocuronium B.Braun 10 mg/ ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04062-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ


1. NÁZOV LIEKU


Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

injekčný /infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml injekčného / infúzneho roztoku obsahuje 10 mg rocuronii bromidum.

Každá injekčná liekovka s 2,5 ml obsahuje 25 mg rocuronii bromidum.

Každá injekčná liekovka s 5 ml obsahuje 50 mg rocuronii bromidum.

Každáinjekčná liekovka s 10 ml obsahuje 100 mg rocuronii bromidum.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný / infúzny roztok


Číry, bezfarebný až slabo nažltnutý roztok

pH roztoku: 3,8 až 4,2

Osmolalita: 271 – 312 mOsmol/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rocuronium B. Braun 10 mg/ml je indikovaný u dospelých a pediatrických pacientov (od donosených novorodencov po dospievajúcich, 0 až < 18 rokov) ako pomocný liek pri celkovej anestézii na uľahčenie tracheálnej intubácie počas bežného úvodu do anestézie a na uvoľnenie kostrového svalstva počas operácie. U dospelých je rocuronium bromid indikovaný na uľahčenie tracheálnej intubácie počas rýchleho úvodu do anestézie a tiež pre krátkodobé použitie ako pomocný liek na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) na uľahčenie intubácie a na mechanickú ventiláciu.


Pozri tiež časť 4.2 a 5.1.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Rovnako ako u ostatných neuromuskulárnych blokátorov je potrebné upraviť dávkovanie Rocuronium B. Braun 10 mg/ml individuálne pre každého pacienta. Pri stanovení dávky je nutné vziať do úvahy spôsob anestézie, predpokladanú dĺžku operácie, spôsob sedácie, predpokladanú dĺžku umelej pľúcnej ventilácie, možnú interakciu s inými súčasne podávanými liekmi a stav pacienta. Na zhodnotenie neuromuskulárnej blokády a priebehu zotavenia sa odporúča používať vhodnú metódu neuromuskulárneho monitoringu.


Chirurgické zákroky

Inhalačné anestetiká zosilňujú neuromuskulárnu blokádu vyvolanú rocuronium bromidom. Toto zosilnenie účinku sa stáva klinicky významné v priebehu anestézie, keď je dosiahnutá určitá koncentrácia prchavých anestetických látok v tkanivách. Dávkovanie musí byť preto upravené tak, že budú podávané menšie udržiavacie dávky v dlhších intervaloch alebo bude infúzia Rocuronium B. Braun 10 mg/ml počas dlhotrvajúcich operácií (viac ako 1 hodina) podávaná pri inhalačnej anestézii nižšou rýchlosťou.


Dospelí

Nasledujúce odporúčané dávkovania môžu slúžiť ako všeobecné smernice pre tracheálnu intubáciu a svalovú relaxáciu pri krátkodobých až dlhodobých chirurgických zákrokoch u dospelých a pri použití na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Tento liek je len na jednorazové použitie.


Tracheálna intubácia:

Štandardná dávka na intubáciu počas rutinnej anestézie je 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti. Po tejto dávke sú skoro všetci pacienti do 60 sekúnd uvedení do stavu, ktorý je vhodný na intubáciu. Na ľahšie navodenie stavu vhodného na intubáciu pri rýchlej indukcii anestézie sa odporúča dávka 1,0 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti . Po tejto dávke je väčšina pacientov uvedená do stavu vhodného na intubáciu do 60 sekúnd. Pokiaľ sa použije dávka 0,6 mg na 1 kg telesnej hmotnosti pri rýchlom úvode do anestézie,odporúča sa intubovať pacienta 90 sekúnd po podaní rocuronium bromidu.


Udržiavacia dávka:

Odporúčaná udržiavacia dávka je 0,15 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti. Pokiaľ sa jedná o dlhotrvajúcu inhalačnú anestéziu dávka rocuronium bromidu musí byť znížená na 0,075 -0,1 mg/kg telesnej hmotnosti.

Udržiavacie dávky je najvhodnejšie podať vtedy,keď úroveň šklbnutia bude zodpovedať 25 % úrovne kontrolného šklbnutia,alebo ak sú prítomné dve až tri reakcie a po štyroch stimuláciách (Train of Four stimulation - TOF).


Kontinuálna infúzia:

Pri podávaní Rocuronium B.Braun 10 mg/ml kontinuálnou infúziou sa odporúča podať sýtiacu dávku 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti a hneď,ako začne neuromuskulárna blokáda odoznievať,začať s podávaním infúzie. Rýchlosť infúzie má byť upravená tak, aby došlo k udržaniu úrovne šklbnutia na 10 % úrovne kontrolného šklbnutia alebo aby sa na sérii štyroch stimulácií udržal počet jednej až dvoch reakcií.

U dospelých pacientov pri intravenóznej anestézii sa rýchlosť infúzie potrebnej na udržanie neuromuskulárnej blokády na takejto úrovni pohybuje v rozmedzí od 0,3 -0,6 mg/kg/h. Pri inhalačnej anestézii sa rýchlosť infúzie pohybuje v rozmedzí od 0,3 0,4 mg/kg/h.

Odporúča sa kontinuálne monitorovanie neuromuskulárneho bloku, pretože rýchlosť infúzie sa mení podľa individuálnych potrieb pacienta i podľa použitej metódy anestézie.


Dávkovanie u tehotných žien:

Odporúčaná dávka pacientkám podstupujúcim sekciu je iba 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti, keďže dávka 1,0 mg/kg telesnej hmotnosti nebola v tejto skupine študovaná.

Reverzibilita neuromuskulárnej blokády navodená neuromuskulárnymi blokátormi môže byť inhibovaná alebo nedostatočná u pacientiek, ktoré dostávali soli magnézia v súvislosti s tehotenskou gestózou, pretože soli magnézia posilňujú neuromuskulárnu blokádu. Z tohto dôvodu u týchto pacientiek musí byť dávkovanie rocuronium bromidu znížené a titrované na reakciu šklbnutia.


Pediatrická populácia

Pre novorodencov(0 – 27 dní), dojčatá (28 dní 2 mesiace), batoľatá (3 mesiace až 23 mesiacov), deti (2 11 rokov) a dospievajúcich(12 až ≤ 17 rokov) odporúčaná intubačná dávka počas rutinnej anestézie a udržiavacia dávka sú podobné ako u dospelých. Doba trvania účinku jednej intubačnej dávky však môže byť dlhšia u novorodencov a batoliat než u detí (pozri časť 5.1). Na kontinuálnu infúziu u pediatrických pacientov s výnimkou detí (2 11 rokov) sú rýchlosti infúzie rovnaké ako u dospelých. Pre deti môžu byť potrebné vyššie infúzne rýchlosti.

Preto je u detí odporúčaná rovnaká úvodná infúzna rýchlosť ako u dospelých,a tá by mala byť upravená na udržanie úrovne šklbnutia na 10 % úrovne kontrolného šklbnutia,alebo keď sa po štyroch stimuláciách objavia 1 až 2 reakcie počas zákroku.


Skúsenosť s rocuronium bromidom pri rýchlom úvode do anestézie u pediatrických pacientov je obmedzená. Preto sa rocuronium bromid neodporúča na uľahčenie podmienok na tracheálnu intubáciu počas rýchlej indukcie u pediatrických pacientov.


Starší pacienti a pacientis chorobou pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo zlyhaním obličiek:

Štandardná dávka intubácie u starších pacientov a pacientovs chorobou pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo zlyhaním obličiek počas rutinnej anestézie je 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti. Na rýchlu indukciu anestézie sa podáva dávka 0,6 mg na 1 kg telesnej hmotnosti u pacientov s predpokladaným predĺženým trvaním výkonu,avšak vhodné podmienky na intubáciu nemusia nastať po 90 sekundách po podaní rocuronium bromidu. Bez ohľadu na použitú techniku anestézie odporúčaná udržiavacia dávka u týchto pacientov je 0,0750,1 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti a odporúčaná rýchlosť infúzie 0,30,4 mg/kg/h(pozri tiež časť Kontinuálna infúzia).


Pacientis nadváhou a obézni pacienti:

Pri použití u pacientov s nadváhou a obezitou (definovaných ako osoby s telesnou hmotnosťou presahujúcou ideálnu hmotnosť o 30 % a viac) by dávky mali byť znížené vzhľadom na podielsvalovej hmoty (tkanív bez obsahu tuku).


Zákroky na jednotke intenzívnej starostlivosti


Tracheálna intubácia

Pre tracheálnu intubáciu sa používajú rovnaké dávky, ktoré sú popísané vyššie pri chirurgických zákrokoch.


Spôsob podávania

Intravenózne použitie

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml sa podáva intravenózne (i.v.)buď ako bolus alebo v kontinuálnej infúzii (pozri tiež časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Rocuronium B. Braun 10 mg/ml je kontraindikovaný u pacientov s hypersenzitivitou na rocuronium bromid alebo na bromidový ión alebo na ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rocuronium B. Braun 10 mg/ml musí byť podávaný výlučne skúseným zdravotníckym personálom so skúsenosťami pri podávaní neuromuskulárnych blokátorov. Na endotracheálnu intubáciu a umelú pľúcnu ventiláciu musia byť vždy pripravené na okamžité použitie náležité pomôcky i personál.


Keďže Rocuronium B. Braun 10 mg/ml spôsobuje paralýzu dýchacieho svalstva, je u pacientov liečených týmto liekom nutné vykonávať podporu dýchania až do obnovenia spontánnej reakcie. Rovnako ako u všetkých neuromuskulárnych blokátorov je dôležité pripraviť sa na obtiažnu intubáciu, obzvlášť vtedy, keď je použitý ako súčasť rýchlej indukcie anestézie.


Rovnako ako u iných neuromuskulárnych blokátorov aj u rocuronia bola hlásená reziduálna kurarizácia. Na predchádzanie komplikáciám spôsobeným reziduálnou kurarizáciou sa odporúča extubovať až po úplnom odoznení neuromuskulárneho bloku pacienta. Musia byť posúdené aj iné faktory, ktoré by mohli zapríčiniť reziduálnu kurarizáciu po extubácii v pooperačnej fáze (ako napríklad liekové interakcie alebo stav pacienta). V prípadoch s vysokou pravdepodobnosťou výskytu reziduálnej kurarizácie sa musí zvážiť aj použitie antidota (napr. sugammadex alebo inhibítory acetylcholínesterázy), najmä ak rocuronium bromid nie je použitý ako súčasť štandardnej klinickej praxe.

Je nevyhnuté, aby pacient dýchal spontánne, hlboko a pravidelne pred opustením operačnej sály po anestézii.


Po podaní neuromuskulárnych blokátorov môže nastať anafylaktická reakcia (pozri vyššie). Musia byť prijaté špeciálne opatrenia a to najmä v prípade už vyskytujúcich sa anafylaktických reakcií na neuromuskulárne blokátory, keďže na neuromuskulárne blokátory bola hlásená skrížená alergická reakcia.

Dávky rocuronium bromidu vyššie ako 0,9 mg na 1 kg telesnej hmotnosti môžu zvýšiť rýchlosť činnosti srdca; tento účinok môže pôsobiť proti bradykardii, ktorú spôsobujú iné anestetiká alebo stimulácia nervu vagu.


Vo všeobecnosti, na jednotkách intenzívnej starostlivosti bola po dlhodobom používaní myorelaxancií zaznamenaná prolongovaná paralýza a/alebo slabosť kostrového svalstva . Preto sa veľmi odporúča monitorovanie neuromuskulárneho prenosu po celú dobu používania myorelaxancií, aby sa vopred zamedzilo možnému predĺženiu neuromuskulárnej blokády a/alebo predávkovaniu. Pacienti by tiež mali dostať vhodné analgetické a ukľudňujúce prostriedky. Ďalej, myorelaxanciá sa majú titrovať individuálne, podľa odozvy pacienta. Titráciu môže vykonať iba skúsený klinik, alebo pod dohľadom skúsených lekárov - klinikov, ktorí sú oboznámení s účinkami a vhodnými technikami neuromuskulárneho monitorovania.

Po dlhodobom súčasnom podávaní nedepolarizujúcich neuromuskulárnych blokátorov a kortikosteroidov bola pravidelne hlásená myopatia. Preto doba súčasného podávania uvedených látok sa má znížiť na minimum (pozri časť 4.5).

Ak sa na intubáciu použije suxametónium, podanie rocuronia sa má oddialiť až pokým sa pacient klinicky nezotaví z neuromuskulárneho bloku spôsobeného suxametóniom.


Farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku rocuronium bromidu môže ovplyvňovať nasledovné:


Ochorenie pečene a/alebo žlčových ciest a zlyhanie obličiek

Rocuronium bromid je vylučovaný močom a žlčou. Preto je nutné podávať Rocuronium B. Braun 10 mg/ml opatrne u pacientov s klinicky závažnými ochoreniami pečene a/alebo žlčníka a/alebo poruchami obličiek. U týchto pacientoch pri dávkach 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti bolo pozorované predĺženie účinku.


Predĺžená doba cirkulácie

Stavy spojené s predĺženou dobou krvného obehu ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, vysoký vek a edémy spôsobujúce zvýšenie distribučného objemu môžu prispievať k spomaleniu nástupu účinku. Trvanie účinku sa môže tiež predĺžiť aj v dôsledku zníženého plazmatického clearance.


Neuromuskulárne ochorenia

Rovnako ako iné neuromuskulárne blokátory musí byť rocuronium bromid použitý s veľkou opatrnosťou u pacientov trpiacich neuromuskulárnym ochorením alebo u pacientov po prekonanej poliomyelitíde, pretože v týchto prípadoch sa môže reakcia na neuromuskulárne blokátory podstatne zmeniť. Rozsah a charakter tejto zmeny sa môže značne rôzniť. U pacientov s myasténiou gravis alebo myastenickým (Eatonovým-Lambertovým) syndrómom môžu mať nízke dávky rocuronium bromidu výrazné účinky a liek by mal byť preto titrovaný podľa odozvy pacienta.


Hypotermia

Pri chirurgických zákrokoch vykonávaných v hypotermii je periférne relaxačný účinok rocuronium bromidu zvýšený a jeho trvanie je predĺžené.


Obezita

Rovnako ako iné neuromuskulárne blokátory môže aj rocuronii bromidum mať predĺženú dobu trvania účinku a predĺženú dobu spontánneho obnovenia funkcií u obéznych pacientov, pokiaľ je veľkosť podávaných dávok vypočítaná podľa skutočnej telesnej hmotnosti.


Popáleniny

Je známe, že u pacientov s popáleninami sa vytvára rezistencia na nedepolarizujúce neuromuskulárne blokátory. Preto sa odporúča titrovať dávku v závislosti od odozvy.


Stavy, ktoré môžu zosilniť účinok rocuronium bromidu

Hypokaliémia (napríklad po ťažkom vracaní, hnačke alebo diuretickej liečbe), hypermagneziémia, hypokalciémia (po masívnej transfúzii), hypoproteinémia, dehydratácia, acidóza, hyperkapnia a kachexia.

Tam, kde je to možné, je preto nutné korigovať závažné elektrolytové poruchy, zmenené pH krvi a dehydratáciu.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, to znamená, že je prakticky „bez sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie


U nasledujúcich liekov bol dokázaný vplyv na intenzitu a/alebo dobu trvania účinku nedepolarizujúcich neuromuskulárnych blokátorov:


Účinok iných liekov na rocuronium bromid

Zosilnený účinok:

 • inhalačné halogénové anestetiká zosilujú účinok neuromuskulárnej blokády rocuronium bromidu. Účinok sa stane zjavný len pri podávaní udržovacích dávok (pozri časť 4.2.). Mohlo by tiež dôjsť k inhibícii reverzie blokády inhibítormi acetylcholínesterázy.

 • vysoké dávky tiopentalu, metohexitalu, ketamínu, fentanylu, gama-hydroxybutyrátu, etomidátu a propofolu

 • po intubácii suxametóniom. (pozri časť 4.4).

 • dlhodobé súčasné podávanie kortikosteroidov a rocuronia na jednotke intenzívnej starostlivosti môže spôsobiť predĺženie trvania neuromuskulárneho bloku alebo myopatiu (pozri časť 4.4 a 4.8).


Ďalšie lieky:

- antibiotiká: aminoglykozidy, linkosamidy (napr. linkomycín a klindamycín), polypeptidové antibiotiká, acylamino-penicilínové antibiotiká, tetracyklíny, vysoké dávky metronidazolu.

- diuretiká, , chinidína jeho izomér chinín, protamín, adrenergné blokátory, soli magnézia, blokátory kalciových kanálov a soli lítia a lokálne anestetiká (lidokain i.v., epidurálny bupivakain) a akútne podanie fenytoínu alebo beta-blokátorov.


Po postoperačnom podaní nasledovných liekov bola hlásená rekurarizácia: aminglykozidy,linkosamidy, polypeptidové a acylaminopenicilínové antibiotiká, chinín a soli magnézia (pozri časť 4.4.).

.


Zoslabujúci účinok:

 • neostigmín, edrofónium, pyridostigmín, aminopyridínové deriváty

 • predchádzajúce dlhodobé podávanie fenytoínu alebo karbamazepínu

 • inhibítory proteázy


Variabilný účinok:

Podanie iných nedepolarizujúcich neuromuskulárnych blokátorov v kombinácii s rocuronium bromidom môže zmierniť alebo zosilniť neuromuskulárnu blokádu v závislosti od poradia podávania a použitého neuromuskulárneho blokátora.

Suxametónium podaný po podaní rocuronium bromidu môže zmierniť alebo zosilniť účinok neuromuskulárnej blokády rocuronium bromidu.


Účinok rocuronia na iné lieky:

Kombinované použitie s lidokainom može spôsobiť urýchlenie nástupu účinku lidokainu.

Pediatrická populácia

Neboli vykonané žiadne formálne štúdie interakcie. Vyššie uvedené interakcie pri dospelých a ich osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní (pozri časť 4.4) by sa mali brať do úvahy aj u detských pacientov.


4.6 Fertilita, graviditaa laktácia


Gravidita

Dostupnéúdaje týkajúce sa použitia rocuronium bromidu u gravidných žien sú obmedzené. V rámci štúdií vykonaných na zvieratách neboli doposiaľ preukázané priame alebo nepriame škodlivé účinky reprodukčnej toxicity(pozri časť 5.3).Rocuronium bromid má byť podávaný tehotným ženám iba v prípade, keď ošetrujúci lekár rozhodne o jeho nutnosti a výhody prevážia možné riziká.


Cisársky rez

U pacientiek rodiacich cisárskym rezom sa môže rocuronium bromid použiť ako súčasť techniky rýchleho úvodu do anestézie za predpokladu, že sa neočakávajú ťažkosti pri intubácii a že sa podá dostatočná dávka anestetika, alebo po intubácii uľahčenej suxametóniom.

Použitie rocuronium bromidu počas sekcie cisárskym rezom sa javí ako bezpečné pri dávke 0,6 mg/kg telesnej hmotnosti. Neovplyvňuje Apgar skóre, svalový tonus plodu ani kardiorespiračnú adaptáciu.

Odbery z pupočníkovej krvi ukazujú, že iba obmedzené množstvo rocuronium bromidu prechádza placentou, čo však nevedie ku klinicky pozorovateľným nežiaducim účinkom u novorodenca.


Poznámka 1: podanie dávky 1,0 mg/kgbolo preskúmané pri rýchlom úvode do anestézie (RSI anestézii), avšak nie u rodičiek podstupujúcich cisársky rez.

Poznámka 2: inverzia neuromuskulárnej blokády vyvolanej neuromuskulárnymi blokátormi môže byť znížená, alebo neuspokojivá (nedostatočná) u pacientiek ktoré dostávali soli magnézia na liečbu tehotenskej toxémie, pretože soli magnézia prehlbujú neuromuskulárnu blokádu. U týchto pacientiek sa má preto dávkovanie rocuronium bromidu znížiť a titrovať podľa intenzity reflexných zášklbov.


Laktácia

Nie je známe, či sarocuronium bromid alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Ostatné lieky v tejto skupine len v malom množstve prechádzajú do materského mlieka a vykazujú nízku resorpciu u dojčiat. Štúdie na zvieratách ukázali len zanedbateľné množstvá rocuronium bromidu v materskom mlieku zvierat.

Rozhodnutie o prerušení dojčenia alebo o prerušení/pozastavení liečby rocuronium bromidom musí byť urobené po zvážení všetkých prínosov dojčeniavzhľadom na dieťaa prínosov liečby vzhľadom na matku.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch rocuronium bromidu na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rocuronium bromid má významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neodporúča sa používať možné nebezpečné stroje alebo viesť vozidlo počas 24 hodín po úplnom odoznení účinku neuromuskulárnej blokády vyvolanej rocuroniom bromidom. Keďže rocuronium bromid sa používa ako doplnok pri celkovej anestézii, je u ambulantných pacientov potrebné prijať obvyklé bezpečnostné opatrenia uplatňované po celkovej anestézii.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyt nežiaducich účinkov je zatriedený do nasledujúcich kategórií:

Menej časté/ zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/100)Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Neznáme

(frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov)

Frekvencia sa odhaduje na základe postmarketingového sledovania a údajov z odbornej literatúry. Údaje z postmarketingového sledovania nemôžu poskytnúť presné údaje o výskyte. Z tohto dôvodu bola frekvencia hlásení rozdelená namiesto piatich kategórií do troch.


Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria:bolesť a/alebo reakciav mieste vpichu, zmeny vo vitálnych funkciách a predĺžená neuromuskulárna blokáda. Najčastejšie hláseným závažným nežiaducim účinkom počas postmarketingového sledovania sú anafylaktické a anafylaktoidné reakcie a ich pridružené symptómy. Pozri tiež vysvetlenie nižšie.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé:

 • Hypersenzitivita

 • Anafylaktická reakcia

 • Anafylaktoidná reakcia

 • Anafylakticky šok

 • Anyfylaktoidný šok


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé:

 • Paralýza


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté/ zriedkavé:

 • Tachykardia


Poruchy ciev

Menej časté/ zriedkavé:

 • Hypotenzia


Veľmi zriedkavé

 • Cirkulačný kolaps a šok

 • Návaly horúčavy


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé:

 • Bronchospazmus

Neznáme

 • Apnoe

 • Respiračné zlyhanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

 • Vyrážky, erytematózne vyrážky

 • Angioneurotický edém

 • Urtikária

 • Svrbenie

 • Exantém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:

 • Slabosť kostrového svalstva (po dlhodobom užívaní na JIS)

 • Steroidná myopatia (po dlhodobom užívaní na JIS) (pozri časť 4.4)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé:

 • Opuch tváre


Menej časté/ zriedkavé:

 • Neúčinnosť lieku

 • Zníženie účinnosti/ terapeutickej odpovede lieku

 • Zvýšenie účinnosti/ terapeutickej odpovede lieku

 • Bolesť/reakcia v mieste vpichu*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé:

 • Zvýšená hladina histamínu*


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Veľmi zriedkavé:

 • Dýchacie komplikácie pri anastézii


Menej časté/zriedkavé:

 • Predĺžená neuromuskulárna blokáda*

 • Oneskorené zotavenia z anestéziePediatrická populácia

Meta-analýza 11 klinických štúdií u pediatrických pacientov (n=704) s rocuronium bromidom (až 1 mg/kg) ukázala, že tachykardia bola identifikovaná ako nežiaduca reakcia s frekvenciou 1,4 %.


*Informácie týkajúce sa konkrétnych nežiaducich reakcií:


Anafylaktická reakcia

Hoci veľmi zriedkavo, predsa len boli zaznamenané ťažké anafylaktické reakcie na neuromuskulárne blokátory vrátane rocuronium bromidu. Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie sú: bronchospazmus, kardiovaskulárne zmeny (napr. hypotenzia, tachykardia, obehový kolaps-šok) a kožné zmeny (napr. angioedém, urtikária). Tieto reakcie boli v niektorých prípadoch smrteľné. Dopad takýchto reakcií môže byť vážny, preto je dôležité ich predvídať a vykonať dôležité opatrenia na možné konanie v prípade ich výskytu.


Lokálne reakcie v mieste podania injekcie

Pri rýchlom navodení anestézie bola zaznamenaná bolesť pri injekcii najmä pokiaľ ešte pacient nestratil celkom vedomie a zvlášť pri použití propofolu ako úvodnej medikácie. V klinických štúdiách bola bolesť pri podaní injekcie zaznamenaná u 16 % pacientov, ktorí podstúpili rýchle navodenie anestézie s použitím propofolu a u menej ako 0,5 % pacientov, ktorí podstúpili rýchle navodenie anestézie s použitím fentanylu a tiopentalu.


Zvýšená hladina histamínu

Keďže je známe, že neuromuskulárne blokátory môžu indukovať uvoľnenie histamínu a to lokálne i systémovo, môže sa pri ich podávaní vyskytnúť svrbenie a erytematózna reakcia v mieste vpichu a/alebo všeobecné histaminoidné (anafylaktoidné) reakcie uvedené vyššie, preto by mali byť vždy brané do úvahy pri podávaní týchto liekov.


Klinické štúdie ukázali len veľmi malé zvýšenie hladiny histamínu v plazme po podaní rýchleho bolusu 0,3 – 0,9 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti.


Predĺžená neuromuskulárna blokáda

Najčastejší nežiaduci účinok v skupine nedepolarizujúcich blokátorov je predĺženie farmakologického účinku blokátora za potrebnú časovú hranicu. Tento nežiaduci účinok sa môže meniť počnúc od oslabenia kostrového svalstva až po ťažkú a predĺženú paralýzu kostrového svalstva, ktorá spôsobuje respiračnú nedostatočnosť alebo apnoe.


Myopatia

Myopatia bola hlásená po použití rôznych neuromuskulárnych blokátorov na JIS v kombinácii s kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Hlavným príznakom predávkovania je predĺženie neuromuskulárnej blokády.


V štúdiách na zvieratách sa vážne zlyhania kardiovaskulárnych funkcií, ktoré v konečnom dôsledku viedli k srdcovému kolapsu neobjavili, dokiaľ nebola podaná kumulatívna dávka 750 x ED90 (135 mg na kg telesnej hmotnosti).


Liečba

V prípade predávkovania a predĺženej neuromuskulárnej blokády sa musí pokračovať vo ventilácii pacienta a jeho sedácii. Inverzia neuromuskulárneho bloku sa dá dosiahnuť dvomi spôsobmi:

(1) U dospelých možno pre inverziu intenzívnej (závažnej) hlbokej blokády použiť sugammadex. Podaná dávka sugammadexu závisí od stupňa neuromuskulárnej blokády.

(2) Akonáhle sa začne spontánne zotavovanie, možno podať v primeraných dávkach niektorý inhibítor acetylcholinesterázy (napr. neostigmín, edrofónium, pyridostigmín) alebo sugammadex. V prípade, že podanie inhibítora acetylcholinesterázy neodvráti neuromuskulárne účinky rocuronium bromidu musí sa pokračovať vo ventilácii až do obnovenia spontánneho dýchania. Podávanie opakovaných dávok inhibítora acetylcholinesterázy môže byť nebezpečné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: periférne pôsobiace myorelaxanciá, iné kvartérne amóniové zlúčeniny

ATC kód: M03AC09


Farmakodynamické účinky:

Rocuronium bromid je nedepolarizujúci neuromuskulárny blokátor s rýchlym nástupom účinku a stredne dlhou dobou pôsobenia, ktorý má všetky charakteristické farmakologické vlastnosti tohto typu liekov (kurareformných). Mechanizmus účinku spočíva v kompetícií na nikotínových cholinových receptoroch koncovej platničky motorického nervu.

ED 90(dávka potrebná na vyvolanie 90 % zníženia svalového šklbnutia palca po stimulácii ulnárneho nervu) je pri intravenóznej anestézii približne 0,3 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Prax

Počas 60 sekúnd po intravenóznom podaní 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti (2 x ED 90pri intravenóznej anestézii) môžu byť dosiahnuté podmienky vhodné na intubáciu skoro u všetkých pacientov, u ktorých sú podmienky na intubáciu hodnotené na 80 % ako vynikajúce. Behom 2 minút nastáva celková paralýza svalstva vhodná na akýkoľvek typ zákroku. Klinická doba trvania účinku (doba do spontánneho zotavenia na 25 % úrovne kontrolných svalových šklbnutí) je s touto dávkou 30 - 40 minút. Celková doba trvania (doba do spontánneho zotavenia na 90 % úrovne kontrolných svalových šklbnutí) je 50 minút. Priemerná doba spontánneho obnovenia svalového šklbnutia z 25 % na 75 % (index obnovy) po jednorazovej dávke 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti je 14 minút.

Pri podaní nižších dávok 0,3 - 0,45 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti (1 - 1 ½ x 2 x ED 90), je nástup účinku pomalší a dĺžka trvania účinku kratšia. (13 - 26 min). Po podaní 0,45 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti je prijateľný stav na intubáciu dosiahnutý po 90 sekundách.


Naliehavá intubácia

Pri rýchlom navodení anestézie sa dosiahne adekvátny stav na intubáciu za 60 sekúnd po podaní 1,0 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti u 93 % pacientov pri propofolovej anestézii a u

96 % fentanyl/tiopentalovej anestézii. Z toho sú podmienky u 70 % pacientov hodnotené ako vynikajúce. Klinické trvanie účinku sa pri tejto dávke blíži k jednej hodine, kedy je možné neuromuskulárnu blokádu bezpečne zrušiť. Pri rýchlom navodení anestézie po podaní 0,6 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti je stav vhodný na intubáciu dosiahnutý za 60 sekúnd u 81 % pacientov, ktorí dostali propofol, a u 75 % pacientov, ktorí dostali fentanyl/tiopental.

Dávkami vyššími ako 1,0 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti nedochádza k podstatnému zlepšeniu podmienok na intubáciu, avšak predĺži sa doba trvania účinku. Dávky vyššie ako 4 x ED 90neboli preskúmané.


Jednotka intenzívnej starostlivosti

Užívanie rocuronium na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo sledované v dvoch otvorených štúdiách. Celkovo 95 pacientov podstúpilo liečbu s počiatočnou dávkou 0,6 mg rocuronium bromidu na kilogram telesnej hmotnosti s následnou kontinuálnou infúziou v dávke 0,2 – 0,5 mg/kg/hod. počas prvej hodiny podávania až po dosiahnutie úrovne šklbnutia 10 % alebo po znovuobjavenie1 – 2 šklbnutí po sérií štyroch stimulácií (TOF). Dávky boli titrované individuálne. V nasledujúcich hodinách boli dávky znížené až pod úroveň sledovania sérií štyroch stimulácií (TOF). Podávanie bolo pozorované až počas 7 dní.


Dosiahla sa primeraná neuromuskulárna blokáda, avšak vysoká variabilita medzi pacientmi v hodinových infúziách a predĺženie doby návratu z neuromuskulárnej blokády.

Čas na zotavenie zo série štyroch stimulácií (TOF) na hodnotu 0,7 nekoreluje signifikantne k celkovému trvaniu rocuronium infúzie. Po kontinuálnej infúzii trvajúcej 20 hodín alebo viac je priemerná doba trvania (rozpätie) medzi návratom T2po sérii štyroch stimulácií a obnovením pomeru odpovedí po sérii štyroch stimulácii na hodnotu 0,7 u pacientov bez mnohopočetného zlyhania orgánov medzi 0,8 až 12,5 hodín a u pacientov s mnohopočetným orgánovým zlyhaním 1,2 – 25,5 hodín.


Pediatrická populácia

Strednádobanástupu účinkuudojčiat, batoliatadetí priintubačnejdávke0,6mg/kgje oniečokratšianežudospelých. Porovnanievrámcipediatrických vekovýchskupínukázalo, že stredná doba nástupuúčinkuunovorodencovadospievajúcich (1min)je oniečodlhšianežudojčiat, batoliatadetí (0,4, 0,6 resp.0,8 min).

V porovnaní sdojčatami adospelými býva doba na relaxáciua doba na zotavenieudetíkratšia. Porovnanievrámcipediatrických vekovýchskupínukázalo, že stredná doba do obnovenia výskytu T3 bola unovorodencovadojčiat oniečodlhšia(56,7 resp. 60,7 min) než u batoliat,detí a dospievajúcich (45,3, 37,6 resp.42,9 min).


Stredná doba (SD) nástupu účinku a klinickétrvaniepopodaní 0,6mg/kgpočiatočnej intubačnej dávky* rocuronia počas anestézie sevofluranom/oxidom dusným a isofluranom/oxidom dusným (udržiavacia) (Detskí pacient) Skupina PP.


Doba do max. zablokovania**

**

(min)

Doba do obnovenia výskytu T3 **

(min)

Novorodenci (0 – 27 dní)

n=10

0,98 (0,62)

56,69 (37,04)

n=9

Dojčatá (28 dní – 2 mesiace)

n=11

0,44 (0,19)

n=10

60,71 (16,52)

n=11

Batoľatá (3 mesiace – 23 mesiacov)

n=30

0,59 (0,27)

n=28

45,46 (12,94)

n=27

Deti (2 – 11 rokov)

n=34

0,84 (0,29)

n=34

37,58 (11,82)

Dospievajúci (12 – 17 rokov)

n=31

0,98 (0,38)

42,90 (15,83)

n=30

* Dávka rocuronia podaná počas 5 sekúnd.

** Počítaná od ukončenia podania intubačnej dávky rocuronia


Špeciálna populácia

Doba účinku udržiavacích dávok 0,15 mg rocuronium bromidu na 1 kg telesnej hmotnosti môže byť o niečo dlhšia pri použití enfluranovej a isofluranovej anestézie u geriatrických pacientov a u pacientov s ochorením pečene alebo obličiek (približne 20 minút) než pri intravenóznej anestézii u pacientov bez poškodenia funkcie vylučovacích orgánov (približne 13 minút). Pri opakovanom podávaní udržiavacích dávok v odporúčanej výške nebola pozorovaná kumulácia účinku (progresívne predĺženie trvania účinku).


Kardiovaskulárne zákroky

Pri chirurgickom zákroku na kardiovaskulárnom aparáte sú počas nástupu maximálnej blokády po podaní 0,6 - 0,9 mg rocuronium bromidu na 1kg telesnej hmotnosti najčastejšími kardiovaskulárnymi zmenami ľahké a klinicky nevýznamné zrýchlenie srdcovej činnosti až o 9 % a vzostup stredného arteriálneho tlaku krvi až o 16 % oproti kontrolným hodnotám.


Antagonisti

Podanie inhibítorov acetylcholinesterázy ako sú neostigmín, pyridostigmín alebo edrofonium, pôsobí antagonisticky proti rocuronium bromidu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia a eliminácia

Po intravenóznom podaní jednorazovej bolusovej dávky rocuronium bromidu časový priebeh koncentrácie v plazme sa dosahuje v troch exponenciálnych fázach. Stredný polčas eliminácie (95 % Cl) u normálnych dospelých je 73 (66-80) minút, (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave je 203 (193-214) ml/kg a plazmatický klírens dosahuje 3,7 (3,5-3,9) ml/kg/min.Pri podávaní kontinuálnou infúziou na uľahčenie umelej ventilácie po dobu 20 hodín a viac sú stredný polčas eliminácie a stredný (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave zvýšené. Kontrolované klinické štúdie dokázali vysokú interindividuálnu variabilitu, ktorá sa vzťahuje na druh a rozsah (mnohopočetného) orgánového zlyhania a individuálne vlastnosti pacienta. U pacientov s mnohopočetným orgánovým zlyhaním bol zistený stredný (±SD) polčas eliminácie 21,5 (±3,3) hodín, (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave 1,5 (±0,8) l·kg-1a plazmatický klírens 2,1 (±0,8) ml/kg/min.

Rocuronium bromid sa vylučuje močom a žlčou. Za 12 – 24 hodín sa exkrécia v moči blíži 40 %. Po injekcii rádioizotopom značenej dávky rocuronium bromidu je po 9 dňoch 47 % izotopu vylúčených močom a 43 % stolicou. Približne 50 % znovu nadobudne podobu rocuronium bromidu..


Biotransformácia

V plazme sa nenachádzajú žiadne metabolity.


Pediatrická populácia

Zdanlivý distribučný objem u dojčiat (3–12 mesiacov) je vyšší v porovnaní so staršími deťmi (vo veku 1–8 rokov) a dospelými. U detí vo vekovej skupine 3-8 rokov je klírens vyšší a polčas eliminácie približne o 20 minút kratší v porovnaní s dospelými a deťmi mladšími ako 3 roky.

Farmakokinetika (PK) rocuronium bromidu u pediatrických pacientov (n=146) vo vekovom rozmedzí od 0 do 17 rokov bola hodnotená na základe populačnej analýzy sumárnych farmakokinetických dátových súborov získaných z dvoch klinických štúdií o anestézii sevofluranom (počiatočná) a isofluranom/oxidom dusným (udržiavacia). Zistilo sa, že všetkyfarmakokineticképarametre sú lineárneúmernételesnejhmotnosti,ako ukazuje podobnýklírens(CL; l/kg/h). Distribučnýobjem (l/kg)apolčaseliminácie (h) s vekom(roky) klesá. Farmakokineticképarametretypickej pediatrickej populácievkaždej vekovejskupine súuvedené nižšie:


OdhadovanéparametrePKrocuronium bromiduu typickýchpediatrickýchpacientov počas anestézie sevofluranom a oxidom dusným (indukcia-úvod do anestézy) a isofluranom/oxidom dusným (udržiavacia anestézia).Vekové rozmedzie pacientov

Parametre PK


Donosení novorodenci

Dojčatá

Batoľatá

Deti

Dospievajúci

(0 – 27 dní)

(28 dní až 2 mesiace)

(3 – 23 mesiacov)

(2 – 11 rokov)

(12 – 17 rokov)

CL (l/kg/h)

0,31 (0,07)

0,30 (0,08)

0,33 (0,10)

0,35 (0,09)

0,29 (0,14)

Distribučný objem (l/kg)

0,42 (0,06)

0,31 (0,03)

0,23 (0,03)

0,18 (0,02)

0,18 (0,01)

t½β (h)

1,1 (0,2)

0,9 (0,3)

0,8 (0,2)

0,7 (0,2)

0,8 (0,3)


Starší pacienti a pacienti s renálnou dysfunkciou

Plazmatický klírens u geriatrických pacientov a pacientov s poškodením obličiek je mierne znížený v porovnaní s mladšími pacientmi s funkčnými obličkami. U pacientov s ochorením pečene je stredný polčas eliminácie predĺžený o 30 minút a stredný plazmatický klírens je znížený o 1 ml/kg/min. (Pozri tiež časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe štandardných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu.

Štúdie karcinogenicity s rocuronium bromidom neboli vykonávané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu

Kyselina octová, ľadová (na úpravu pH)

Chlorid sodný

Octan sodný


6.2 Inkompatibility


Bola dokázaná fyzikálna inkompatibilita pre rocuronium bromid po pridaní do roztokov obsahujúcich nasledujúce liečivá: amfotericín, amoxicilín, azatioprín, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximon, erytromycín, famotidín, furosemid, sodná soľ hydrokortizónsukcinátu, inzulín, intralipid, metohexital, metylprednizolón, sodná soľ hydrokortizónsukcinátu,tiopental, trimetoprim a vankomycín.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka: 2 roky


Po prvom otvorení: Liek musí byť použitý okamžite po otvorení injekčnej liekovky.


Po zriedení:

Bola dokázaná chemická a fyzikálna stabilita zriedeného 5,0 mg/ml a 0,1 mg/ml roztoku (riedený s infúznymi roztokmi 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného a 50 mg/ml (5 %) glukózy) počas 24 hodín pri izbovej teplote a svetle v sklenenej fľaši, PE a PVC.

Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite. V prípade, že nie je použitý okamžite je doba a podmienky uchovávania pred podaním na zodpovednosti používateľa a nemali by prekročiť 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, za predpokladu, že riedenie neprebehlo v platných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C)


Podmienky na uchovávanie po nariedenílieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebné sklenené injekčné liekovky (typ I) s chlórbutylovou zátkou a hliníkovým uzáverom.Obsah injekčných liekoviek: 2,5 ml, 5 ml alebo 10 ml.


Veľkosti balenia:

Balenie po 10 injekčných liekoviek každá s obsahom 2,5 ml.

Balenie po 10 injekčných liekoviek každá s obsahom 5 ml.

Balenie po 10 injekčných liekoviek každá s obsahom 10 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetok nepoužitý liek má byť zlikvidovaný.


Roztok vizuálne prekontrolujte pred použitím. Len číre roztoky bez častíc môžu byť použité.


Rocuronium B. Braun 10mg/ml je kompatibilný s: infúznymi roztokmi 9 mg/ml (0,9 %)chloridu sodného a 50 mg/ml (5 %) glukózy.


Ak je rocuronium bromid podávaný pomocou rovnakého infúzneho setu s inými liekmi, je nevyhnuté, aby bol infúzny set dostatočne prepláchnutý (napríklad infúznym roztokom 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného) medzi podaním rocuronium bromidu a liekom, u ktorého bola dokázaná inkompatibilita s rocuronium bromidom alebo u ktorého kompatibilita s rocuronium bromidom nebola stanovená.


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B.Braun Melsungen AG

Carl-Braun – Strasse 1

34209 Melsungen,

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0392/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 05.augusta 2008

Dátum posledného predĺženia: 10.júna 2013


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

Rocuronium B.Braun 10 mg/ ml