+ ipil.sk

Rocuronium bromide Hospira 10 mg/ml injekčný a infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/08795-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Rocuronium bromide Hospira 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok

rokuróniumbromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rocuronium bromide Hospira a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rocuronium bromide Hospira

3. Ako užívať Rocuronium bromide Hospira

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rocuronium bromide Hospira

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rocuronium bromide Hospiraa na čo sa používa


Rocuronium bromide Hospirapatrí do skupiny liekov nazývaných svalové relaxanciá. Za normálnych okolností nervy vysielajú správy do svalov pomocou impluzov. Rocuronium bromide Hospirablokuje tieto impulzy, a tak uvoľňuje svaly.

Keď máte operáciu, svalstvo musí byť úplne uvoľnené. To uľahčuje chirurgovi vykonať operáciu.


U dospelýchadetípod celkovou anestézou sa môžeRocuroniumbromidHospirapoužiť na uľahčenie vloženia trubice do priedušnice (intubácie priedušnice (trachea)), na pomoc s mechanickou asistenciou pri dýchaní, aby sa zabezpečilo, ževašesvaly súuvoľnenépočas chirurgickéhozákroku.

Ak stedospelý, lekármôžepoužívať tentoliekako doplnok pri celkovej anestézii najednotke intenzívnejstarostlivosti(JIS)(na uľahčenie zavádzania trubice do trachey (priedušnica) zatiaľ čovydostávatemechanickédýchanie). Môžetetieždostaťtentoliek, keďje mimoriadnasituáciaa je potrebnézavedenie trubicedopriedušniceveľmirýchlo.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rocuronium bromide Hospira


Nepoužívajte Rocuronium bromide Hospira:

- ak ste alergickýna rokurónium, bromidový ión alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

 • Obráťte sa na svojho lekára alebo anesteziológa predtým, ako začnete používať tento liek

 • ak ste alergický na svalové relaxanciá

 • ak máte ochorenie obličiek, srdca, pečene alebo žlčníka

 • ak máte ochorenie srdca alebo ochorenie postihujúce krvný obeh

 • ak trpíte ochorením postihujúcim nervy a svaly napr. obrna (poliomyelitída), myasténia gravis (chorobná slabosť svalov), Eatonov-Lambertov syndróm

 • ak trpíte zadržiavaním tekutín (edém)

 • ak vám bolo povedané, že máte nízke hladiny vápnika (hypokalciémia), draslíka (hypokaliémia) alebo bielkovín (hypoproteinémia) v krvi

 • ak vám bolo povedané, že máte vysokú hladinu horčíka (hypermagneziémia) alebo oxidu uhličitého (hyperkapnia) v krvi

 • ak ste stratili veľa vody z vášho tela, zapríčinené napríklad ochorením, hnačkou, potením

 • ak máte veľkú nadváhu (obezitu)

 • ak ste starší

 • ak máte veľmi nízku telesnú teplotu (hypotermia)

 • ak máte popáleniny

 • ak máte zvýšené množstvo kyselín v krvi (acidóza)

 • ak trpíte nadmernou stratou hmotnosti a zlou fyzickou kondíciou (kachexia)


Deti a starší pacienti

Rocuronium bromide Hospira sa môže používať u detí (novorodenci adospievajúci)a u starších pacientov, ale váš lekár má najprv vyhodnotiť vašu zdravotnú anamnézu.


Iné lieky a Rocuronium bromide Hospira

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov a rastlinných produktov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo anesteziológovi. Rocuronium bromide Hospira môže ovplyvniť účinok iných liekov alebo môže byť inými liekmi ovplyvnený účinok Rocuronium bromide Hospira, a to najmä:

 • dlhodobé používanie niektorých protizápalových liekov (kortikosteroidy) a Rocuronium bromide Hospira na jednotkách intenzívnej starostlivosti

 • niektoré antibiotiká

 • niektoré lieky, ktoré sa používajú na ochorenia srdca alebo zvýšený krvný tlak (lieky na odvodnenie, blokátory vápnikového kanála, beta-blokátory, alfa-blokátory) a chinidín), horečnaté soli, ktoré môžu byť použité ako preháňadlo alebo niektorých srdcových ochorení, napr. pre-eklampsia (tehotenské ochorenie)

 • lítium používané pri manio depresívných ochoreniach (bipolárne poruchy)

 • niektoré lieky na epilepsiu

 • chlorid vápenatý a chlorid draselný (lieky, ktoré menia hladinu vápnika a draslíka v krvi)

 • niektoré inhibítory proteáz zvanej gabexát a ulinastatín (môžu byť použité na liečenie rôznych vírusových infekcií alebo stavov, ako je pankreatitída)

 • azathioprin (používaný po transplantáciach a pri liečbe autoimúnnych ochorení)

 • teofyllín (používaný na liečbu astmy)

 • lieky používané na liečbu ťažkej myasténie (neostigmín, edrofónium, pyridostigmín)

 • aminopyridín deriváty (lieky používané na liečbu Eaton-Lambertovho syndrómu)

 • chinín (používa sa na liečbu malárie alebo nočných kŕčov v nohách)


Upozornenie

Môžubyťiné lieky, predalebovpriebehu operácie, ktoré môžuovplyvniťúčinokRocuroniumbromiduHospira. Medzinimi súniektoré anestetiká, svalové relaxanciá, lieky, akojefenytoínalieky, ktorémôžu zvrátiťúčinkyRocuroniumbromiduHospira. RocuroniumbromideHospiramôžeovplyvniť niektoréanestetiká, aby účinkovali rýchlejšie. Vášanestéziológbudebraťtúto skutočnosťdo úvahy prirozhodovanío správnejdávkeRocuroniumbromiduHospiraprevás.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo anesteziológom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Existuje len málo informácií o používaní Rocuronium bromide Hospirapočas tehotenstva alebo u dojčiacich žien. Rocuronium bromide Hospirasa tehotným a dojčiacim ženám môže podávať iba ak lekár zváži všetky riziká a úžitok. Rocuronium bromide Hospira sa vám môže podávať počas cisárskeho rezu.

K dispozícii nie sú žiadne údaje o vplyve tohto lieku na vašu plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rocuronium bromide Hospira má významný vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov. Preto sa neodporúča viesť vozidlo alebo obsluhovať potenciálne nebezpečné stroje počas prvých 24 hodín.

Váš lekár vás poučí, kedy môžete znova viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Po ukončení liečby musíte odísť domov v sprievode zodpovednej dospelej osoby.


Rocuronium bromide Hospiraobsahuje sodík.

Jedenmililiter(ml) RocuroniumbromideHospiraobsahuje1,56 mgsodíka.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, to znamená, že je prakticky bez sodíka.


3. Ako užívať Rocuronium bromide Hospira


Dávkovanie

Váš anesteziológ bude upravovať dávku Rocuronium bromidu Hospira na základe:

 • typu anestetika,

 • predpokladanej dĺžky operácie,

 • iných liekov, ktoré užívate,

 • vášho zdravotného stavu.


Odporúčaná dávka je 0,6 mg na kg telesnej hmotnosti a účinkuje 30 až 40 minút.


Rocuronium bromide Hospira vám bude podaný vašim anesteziológom. Je podávaný intravenózne do žily, buď ako jedna injekcia alebo ako kontinuálna infúzia.


Ak užijete viac Rocuronium bromide Hospira ako máte

Váš anesteziológ bude starostlivo monitorovať váš zdravotný stav, preto je predávkovanie Rocuronium bromide Hospiraveľmi nepravdepodobné. V prípade ak sa tak stane, váš anesteziológ zabezpečí pokračovanie anestézie a umelého dýchania až kým začnete sám/sama dýchať. Počas toho budete stále spať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo anesteziológa.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Aksatietonežiaduce účinkyobjavia, keďstevanestéze, vášanestéziológ ich budevidieťaliečiť.


Ak začnete pociťovaťakýkoľvek vedľajší účinokako závažný, poraďtesa so svojímlekárom a alebo anestéziológom.
Nasledujúce nežiaduceúčinky bolihlásenés uvedenoupribližnoufrekvenciouuvedených:
menejčasté(1/1 000< 1/100);
veľmi zriedkavé(< 1/10 000).


Menej časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • liek je príliš účinný alebo nedostatočne účinny

 • predĺžený účinok lieku ako sa očakávalo

 • zníženie krvného tlaku

 • zrýchlenie srdcovej činnosti

 • bolesť v mieste podania injekcie


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • alergické reakcie (napríklad ťažkosti s dýchaním, kolaps krvného obehu a šok)

 • dýchavičnosť hrudníka

 • svalová slabosť

 • opuch, vyrážka alebo začervenanie kože

 • problémy s dýchacími cestami


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, anesteziológa alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku


5. Ako uchovávať Rocuronium bromide Hospira


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Poprvomotvorení: vzhľadom ktomu, že Rocuroniumbromide Hospiraneobsahujekonzervačnélátky, roztokbyťpoužitý okamžitepo otvoreníinjekčnej liekovky.
Pozriedeníinfúznychroztokovbola chemickáafyzikálnastabilitapripoužitípreukázaná počas72hodínpriteplote30°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľa spravidla by to nemalo byť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C.


Uchovávajte v chladničke (2 - 8°C). Rocuronium bromide Hospira sa môže uchovávať mimo chladničky pri teplote do 30°C maximálne 12 týždňov. Liek vybraný z chladničky sa nesmie uložiť späť do chladničky. Doba skladovanianesmieprekročiťtrvanlivosť.


Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po“EXP.” Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak roztok nie je číry a obsahuje častice.

Rocuronium bromide Hospira nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rocuronium bromide Hospira obsahuje

 • Liečivo je rokuróniumbromid.

 • Jeden mililiter (ml) obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu.

 • Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg rokuróniumbromidu.

 • Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg rokuróniumbromidu.

 • Ďalšie zložky bezvodý octan sodný, chlorid sodný, kyselina octová ľadová, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Každých5 mlRocuroniumbromiduHospiraobsahuje7,8 mgsodíka.
Každých10 mlRocuroniumbromiduHospiraobsahuje15,6 mgsodíka.

Akovyzerá RocuroniumBromidHospiraaobsah balenia
RocuroniumbromideHospirajebezfarebnýžlto-oranžovýinjekčný roztok.

Rocuronium bromide Hospira jedostupný vinjekčnýchliekovkáchs obsahom 50 mg(10 injekčných liekoviekvbalení) alebo100 mg(10 injekčných liekoviekvbalení).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

CV31 3RW Warwickshire

Veľká Británia


Výrobcovia zodpovedný za prepúšťanie šarží


Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

CV31 3RW Warwickshire

Veľká Británia


Hospira Enterprises BV

Ranstad 2211, 1316 BN Almere

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 03/2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rocuronium bromide Hospira 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov


Pozorne si prečítajteSúhrn charakteristických vlastností liekupreúplnépreskripčnéinformácie.

Rovnako ako ostatnénervovosvalovéblokátory, rokuróniumbromidsa má podávaťiba, alebopoddohľadomskúsených lekárov, ktoríoboznámenísakciouaužívaním týchtoliekov.

Každá injekčná liekovka50 mgobsahuje5 mlroztoku.
Každá injekčná liekovka100 mgobsahuje10 mlroztoku.


Špeciálne opatrenia na uchovávanie

Neotvorenýprodukt: Uchovávajtevchladničke(2 - 8 °C).

RocuroniumbromideHospiramôžebyťuloženýmimo chladničky priteplotedo30°Cpo dobumaximálne12týždňov. Liek sa nemá umiestniťspäť dochladničky, akonáhlebolvonku. Doba skladovanianesmieprekročiťtrvanlivosť.

Poprvomotvorení:Vzhľadom ktomu, že Rocuroniumbromide Hospiraneobsahujekonzervačnélátky, roztoksa má použiť okamžitepo otvoreníinjekčnej liekovky.


Zriedenýprodukt:Pozriedenísinfúznymiroztokmi ("Špeciálne opatrenia na likvidáciu a inézaobchádzanie s liekom") bola chemickáafyzikálnastabilitapripoužitípreukázaná počas72hodínpriteplote30°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ, spravidla to nemá byť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C.


Špeciálne opatrenia nalikvidáciu a inézaobchádzanie s liekom
Roztok je potrebné vizuálneskontrolovaťpredpoužitím. Má sa použiť iba číryroztokbez viditeľných častíc.

Rokuróniumbromidsa podáva intravenózne ako bolusová injekcia alebo ako kontinuálna infúzia.

Štúdiekompatibilityboli vykonané snasledovnýmiinfúznymiroztokmi, ktorésú uvedené nižšie.

RocuroniumbromideHospiras nominálnukoncentráciu0,5 mg/mla2,0 mg/mlje kompatibilnýs:
0,9 % NaCl, 5 % roztokglukózy, 5 % roztok glukózyv0,9 % NaCl, sterilná vodana injekciu aRingerovlaktát.

Nepoužitý liekaleboodpad musí byťzlikvidovanývsúladesmiestnymipožiadavkami.


Inkompatibility

Rokuróniumbromid je fyzikálne inkompatibilný s roztokmi nasledovných liečív: amfotericín, amoxicilín, azatioprín, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximon, erytromycín, famotidín, furosemid, sodná soľ sukcinátu hydrokortizónu, inzulín, metohexital, metylprednizolón, sodná soľ sukcinátu prednizolónu, tiopental, trimetoprim a vankomycín. Ďalej je rokuróniumbromid inkompatibilný s Intralipidom.


Rokuróniumbromidsa nemá miešaťsinýmiliekmisvýnimkoutých, ktoré sú uvedené v časti "Špeciálne opatrenia na likvidáciu a inézaobchádzanie s liekom".


Ak sa rokuróniumbromidpodáva tou istou infúznou súpravou, ktorou sa podávajú aj iné liečivá, je nevyhnutné, aby sa táto infúzna súprava dôkladne prepláchla (napr. s 0,9 % NaCl) medzi podaním rokuróniumbromidua takých liečiv, u ktorých sa dokázala inkompatibilita s rokuróniumbromidomalebo u ktorých sa nestanovovala kompatibilita s rokuróniumbromidom.


6


Rocuronium bromide Hospira 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/08795-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTNÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rocuronium bromide Hospira 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml Rocuronium bromide Hospira obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu.Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg rokuróniumbromidu.

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg rokuróniumbromidu.Pomocné látky so známym účinkom

Každých 5 ml Rocuronium bromide Hospira obsahuje 7,8 mg sodíka.

Každých 10 ml Rocuronium bromide Hospira obsahuje 15,6 mg sodíka.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný/infúzny roztok


Číry, bezfarebný až žlto -oranžový roztok

pH roztoku: 3,8 až 4,2

Osmolalita: 256 – 312 mOsmol/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rocuronium bromide Hospira je indikovaný u dospelých a pediatrických pacientov (od donosených novorodencov po dospievajúcich, 0 až < 18 rokov) ako doplnok pri celkovej anestézii na uľahčenie tracheálnej intubácie počas bežného úvodu do anestézie a na uvoľnenie kostrového svalstva počas operácie.


U dospelých je Rocuronium bromide Hospira tiež indikovaný na uľahčenie tracheálnej intubácie počas rýchleho úvodu do anestézie a ako doplnok na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) na uľahčenie tracheálnej intubácie a na mechanickú ventiláciu na krátkodobé použitie. (Pozri tiež časť 4.2 a 5.1).4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie

Podobne ako pri iných nervovosvalových blokátoroch aj Rocuronium bromide Hospira sa má podávať len pod dohľadom skúsených lekárov, ktorí sú už oboznámení s účinkom a používaním týchto liekov.


Rovnako ako u ostatných nervovosvalových blokátorov je potrebné upraviť dávkovanie Rocuronium bromide Hospira individuálne pre každého pacienta. Pri stanovení dávky je nutné vziať do úvahy spôsob anestézie, predpokladanú dĺžku operácie, spôsob sedácie, predpokladanú dĺžku umelej pľúcnej ventilácie, možnú interakciu s inými súčasne podávanými liekmi a stav pacienta.


Odporúča sa používať vhodné nervovosvalové monitorovacie techniky na vyhodnocovanie úrovne nervovosvalovej blokády a zotavovania sa.


Chirurgické zákroky

Inhalačné anestetiká zosilňujú nervovosvalovú blokádu vyvolanú Rocuronium bromide Hospira. Toto zosilnenie účinku sa stáva klinicky významné v priebehu anestézie, keď je dosiahnutá určitá koncentrácia prchavých anestetických látok v tkanivách. Preto počas operácií pod inhalačnou anestézou trvajúcou dlhšie ako 1 hodinu sa majú podávať udržiavacie dávky Rocuronium bromide Hospira v dlhších intervaloch alebo rýchlosť infúzie sa má znížiť (pozri časť 4.5).


Dospelí

Nasledovné dávkovanie u dospelých pacientov môže slúžiť ako všeobecný návod pri tracheálnej intubácii a pri svalovej relaxácii pri krátkych až dlhých chirurgických výkonoch a na použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti.


Tracheálna intubácia

Štandardná intubačná dávka počas bežnej anestézie je 0,6 mg/kg Rocuronium bromide Hospira, po ktorej sa dosiahnu vhodné podmienky na intubáciu po 60 sekundách takmer u všetkých pacientov. Dávka 1,0 mg/kg Rocuronium bromide Hospira sa odporúča na uľahčenie podmienok tracheálnej intubácie pri rýchlom úvode do anestézie, po ktorom sa do 60 sekúnd dajú očakávať vhodné podmienky na intubáciu takmer u všetkých pacientov. Ak sa použije dávka 0,6 mg/kg Rocuronium bromide Hospira pri rýchlom úvode do anestézie, odporúča sa intubovať pacienta 90 sekúnd po podaní Rocuronium bromide Hospira.


O používaní Rocuronium bromide Hospira počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie u pacientok podrobujúcich sa cisárskemu rezu je uvedená poznámka v časti 4.6.


Udržiavacia dávka

Odporúčaná udržiavacia dávka je 0,15 mg/kg Rocuronium bromide Hospira. Pokiaľ sa jedná o dlhotrvajúcu inhalačnú anestéziu dávka Rocuronium bromide Hospira, musí byť znížená na 0,075 -0,1 mg/kg.

Udržiavacie dávky je najvhodnejšie podať vtedy, keď úroveň šklbnutia bude zodpovedať 25 % úrovne kontrolného šklbnutia, alebo ak sú prítomné dve až tri reakcie a po štyroch stimuláciách (Train of Four stimulation - TOF).


Kontinuálna infúzia

Ak sa Rocuronium bromide Hospira podáva formou kontinuálnej infúzie, odporúča sa podať začiatočnú dávku0,6 mg/kg Rocuronium bromide Hospira a keď začne odznievať nervovosvalová blokáda, začať s podávaním infúzie. Rýchlosť infúzie má byť upravená tak, aby došlo k udržaniu úrovne šklbnutia na 10 % úrovne kontrolného šklbnutia alebo aby sa na sérii štyroch stimulácií udržal počet 1 až 2 reakcií.U dospelých pacientov počas intravenóznej anestézie musí byť rýchlosť infúzie 0,3 – 0,6 mg/kg/h, aby sa udržala nervovosvalová blokáda na tejto úrovni a pri inhalačnej anestézii má byť rozsah rýchlosti infúzie 0,3 – 0,4 mg/kg/h. Keďže požadovaná rýchlosť infúzie môže byť rôzna u jednotlivých pacientov a závisí aj od spôsobu anestézie, odporúča sa kontinuálne monitorovanie úrovne nervovosvalovej blokády.
Dávkovanie je individuálne a monitoring je preto nevyhnutný. Vyššie uvedené dávky sa majú považovať ako odporúčanie.


Pediatrická populácia

Pre novorodencov (0 - 27 dní), dojčatá (28 dní - 2 mesiace), batoľatá (3 - 23 mesiacov), deti (2 - 11 rokov) a dospievajúcich (12 - 17 rokov ) je odporúčaná intubačná dávka počas bežnej anestézie a udržiavacia dávka podobná ako u dospelých.


Avšak doba trvania účinku jednej intubačnej dávky môže byť dlhšia u novorodencov a batoliat než u detí (pozri časť 5.1).

Na kontinuálnu infúziu u pediatrických pacientov s výnimkou detí (2 - 11 rokov) sú rýchlosti infúzie rovnaké ako u dospelých. U detí vo veku 2 až 11 rokov môžu byť potrebné vyššie infúzne rýchlosti.


U detí (2 - 11 rokov) odporúčaná rovnaká úvodná infúzna rýchlosť ako u dospelých, a tá by mala byť upravená na udržanie úrovne šklbnutia na 10 % úrovne kontrolného šklbnutia, alebo keď sa po štyroch stimuláciách objavia 1 až 2 reakcie počas zákroku.


Skúsenosť s rokurónium pri rýchlom úvode do anestézie u pediatrických pacientov je obmedzená. Preto sa Rocuronium bromide Hospira neodporúča na uľahčenie podmienok na tracheálnu intubáciu počas rýchlej indukcie u pediatrických pacientov.


Starší pacienti a pacienti s ochorením pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo pacienti s renálnou insuficienciou

Štandardná dávka intubácie u starších pacientov a pacientov s poruchou pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo so zlyhaním obličiek počas rutinnej anestézie je 0,6 mg/kg Rocuronium bromideHospira. U pacientov, u ktorých sa očakáva predĺžené trvanie účinku, sa na rýchly úvod do anestézie odporúča dávka 0,6 mg/kg.


Bez ohľadu na spôsob anestézie sa u týchto pacientov odporúča udržiavacia dávka 0,075 – 0,1 mg/kg Rocuronium bromide Hospira a odporúčaná rýchlosť infúzie je 0,3 – 0,4 mg/kg/h (pozri Kontinuálna infúzia).


Pacientis nadváhou a obézni pacienti:

Pri použití u pacientov s nadváhou a obezitou (definovaných ako osoby s telesnou hmotnosťou presahujúcou ideálnu hmotnosť o 30 % a viac) sa dávky majú znížiť vzhľadom na podiel svalovej hmoty.


Zákroky na jednotke intenzívnej starostlivostiTracheálna intubácia

Na tracheálnu intubáciu sa používajú rovnaké dávky, ktoré sú popísané vyššie pri chirurgických zákrokoch.


Udržiavacia dávka

Odporúča sa použiť začiatočnú dávku 0,6 mg/kg Rocuronium bromide Hospira a následne začať s kontinuálnou infúziou, len čo sa začnú obnovovať úrovne šklbnutia na 10 % úrovne kontrolného šklbnutia alebo keď sa po štyroch stimuláciách objavia 1 až 2 reakcie počas zákroku. Dávka sa má vždy titrovať podľa účinku u jednotlivého pacienta. Odporúčaná začiatočná rýchlosť infúzie na udržiavanie 80 – 90 % nervovosvalovej blokády (1 – 2 šklbnutia pri TOF stimulácii) je 0,3 – 0,6 mg/kg/h počas prvej hodiny podávania, ktorá sa potom musí znižovať počas ďalších 6 – 12 hodín podľa individuálnej odpovede. Ďalej už ostávajú požiadavky na individuálne dávkovanie relatívne konštantné.


V klinických skúšaniach sa zistili veľké rozdiely v rýchlostiach infúzie. Priemerná rýchlosť infúzie sa pohybovala v rozmedzí od 0,2 do 0,5 mg/kg/h v závislosti od charakteru a rozsahu orgánového zlyhania/zlyhaní, od súbežnej medikácie a od individuálnych charakteristík pacienta. Na zabezpečenie optimálnej kontroly pacienta sa dôrazne odporúča monitorovať úroveň nervovosvalového prenosu. Sledovalo sa podávanie až do 7 dní.


Špeciálne skupinypacientov
RocuroniumbromideHospirasaneodporúčana uľahčenie mechanickej ventilácie u pediatrickej populácie a starších pacientov z dôvodu nedostatku údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Spôsobpodávania
RocuroniumbromideHospirasa podáva intravenózneakobolusováinjekciaalebokontinuálna infúzia(pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rokurónium alebo na bromidový ión alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vzhľadom ktomu, že RocuroniumbromideHospiraspôsobuje paralýzu dýchacieho svalstva, je u pacientov liečených týmto liekom nutné vykonávať podporu dýchania až do obnovenia spontánnej reakcie. Rovnako ako u všetkých nervovosvalových blokátorov je dôležité pripraviť sa na obtiažnu intubáciu, obzvlášť vtedy, keď je použitý ako súčasť rýchlej indukcie anestézie. Vprípadeťažkostíintubácie, ktorých výsledkom je klinickápotreba okamžitého zrušeniarokuróniom vyvolanej nervovosvalovejblokády, sa má zvážiťpoužitiesugamadexu.


Rovnako ako u iných nervovosvalových blokátorov aj u Rocuronium bromide Hospira bola hlásená reziduálna neuromuskulárna blokáda. Na predchádzanie komplikáciám spôsobeným reziduálnou neuromuskulárnou blokádou sa odporúča extubovať až po úplnom odoznení nervovosvalového bloku pacienta. Rovnako je potrebné zvážiť aj iné faktory, ktoré by mohli zapríčiniť reziduálnu neuromuskulárnu blokádu po extubácii v pooperačnej fáze (ako napríklad liekové interakcie alebo stav pacienta). Ak sa nepoužíva ako súčasť bežnej klinickej praxe, má sa zvážiť použitie látok s reverzným účinkom (ako inhibítorysugamadexomaleboacetylcholínesterázy), a to najmä v takých prípadoch, kde je pravdepodobnejšie, že dôjde k reziduálnej kurarizácii.


Je nevyhnuté zaistiť, aby pacient dýchal spontánne, hlboko a pravidelne pred opustením operačnej sály po anestézii.Po podaní nervovosvalových blokátorovsa môžu vyskytnúť anafylaktické reakcie. Majú sa vždy podniknúť opatrenia na zvládnutie takýchto reakcií. Hlavne v prípade predchádzajúcich anafylaktických reakcií na nervovosvalové blokátory sa majú podniknúť osobitné opatrenia, keďže sa hlásila skrížená alergická reaktivita na nervovosvalové blokátory.


Všeobecne platí, že po dlhodobom používaní nervovosvalových blokátoroch na JIS bola zaznamenaná dlhodobá paralýza a/alebo slabosť kostrového svalstva. Aby sa predišlo prípadnému možnému predĺženiu nervovosvalovej blokády a/alebo predávkovaniu, dôrazne sa odporúča, aby sa počas používania nervovosvalových blokátorov sledoval nervovosvalový prenos. Pacienti majú okrem toho dostávať adekvátnu analgéziu a sedáciu. Nervovosvalové blokátory sa navyše majú titrovať podľa účinku u jednotlivého pacienta alebo pod dohľadom skúsených lekárov, ktorí sú oboznámení s ich účinkami a s vhodnými nervovosvalovými monitorovacími technikami.


Pravidelne sa hlásila myopatia po dlhodobom podávaní iných nedepolarizujúcich nervovosvalových blokátorov na JIS v kombinácii s kortikosteroidmi. Preto sa u pacientov, ktorí užívajú nervovosvalové blokátory a kortikosteroidy, má čo najviac skrátiť čas používania nervovosvalových blokátorov.


Ak sa na intubáciu použije suxametónium, podávanie Rocuronium bromide Hospira sa má oddialiť, až kým sa pacient klinicky nezotaví po nervovosvalovej blokáde vyvolanej suxametóniom.


Nasledujúce stavy môžu ovplyvniť farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku rokuróniumbromidu:


Ochorenia pečene a/alebo žlčových ciest a zlyhanie obličiek

Keďže sa rokurónium vylučuje močom a žlčou, má sa používať opatrne u pacientov s klinicky významnými ochoreniami pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo pri zlyhaní obličiek. U tejto skupiny pacientov bolo pozorované predĺženie účinku pri dávkach 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu.Predĺžený čas cirkulácie

Stavy súvisiace s predĺženým časom cirkulácie, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, vysoký vek a edémové stavy, vedú k väčšiemu distribučnému objemu, čo môže prispieť k pomalšiemu nástupu účinku. Trvanie účinku môže byť tiež predĺžené v dôsledku zníženého klírensu plazmy.Nervovosvalové ochorenia

Rovnako ako iné nervovosvalové blokátory, Rocuronium bromide Hospira sa má používať zvlášť opatrne u pacientov s nervovosvalovými ochoreniami alebo po poliomyelitíde, pretože v týchto prípadoch môže byť odpoveď na nervovosvalové blokátory výrazne zmenená. Rozsah a charakter týchto zmien môže byť výrazne rozdielny. U pacientov s myasténiou gravis alebo s myasténiovým (Eatonovým – Lambertovým) syndrómom môžu mať aj malé dávky rokuróniumbromidu veľmi silné účinky a Rocuronium bromide Hospira sa má titrovať v závislosti od odpovede.Hypotermia

Pri chirurgických zákrokoch za hypotermických podmienok sa nervovosvalový blokujúci účinok Rocuronium bromide Hospira zvyšuje a dĺžka účinku sa predlžuje.Obezita

Rovnako ako pri iných nervovosvalových blokátoroch, môže mať Rocuronium bromide Hospira predĺžený účinok a predĺžené spontánne vymiznutie účinkov u obéznych pacientov, ak sa podávajú dávky vypočítané podľa aktuálnej telesnej hmotnosti.Popáleniny

Je známe, že u pacientov s popáleninami sa vytvára rezistencia na nedepolarizujúce nervovosvalovéblokátory. Preto sa odporúča titrovať dávku v závislosti od odpovede.


Pacientky, ktorépodstupujúcisársky rez
Zrušenienervovosvalovej blokádyindukovanej nervovosvalovými blokátormimôžebyťinhibovanáalebonedostatočnáupacientokliečenýchmagneziovýmisoľami pritoxémii počastehotenstva, pretožemagneziové solistupňujúnervovosvalovú blokádu. Pretoutýchto pacientokmá byť dávkaRocuroniumbromideHospiraznížená a titrovaná podľaintenzity zášklbu.


Stavy, ktoré môžu zosilniť účinok Rocuronium bromide Hospira

Hypokaliémia (napr. po ťažkom vracaní, hnačke a diuretickej terapii), hypermagnezémia, hypokalciémia (po masívnych transfúziách), hypoproteinémia, dehydratácia, acidóza, hyperkapnia, kachexia.

Závažné poruchy elektrolytovej rovnováhy, zmeny pH krvi alebo dehydratácia sa preto majú upraviť, ak je to možné.


Každýmlobsahuje1,56 mgsodíka. Tentoliek obsahujemenejako 1 mmolsodíka(23 mg) v jednejdávke, to znamená, že jevpodstate"bez sodíka".


4.5 Liekové a iné interakcie


U nasledujúcich liekov bol dokázaný vplyv na intenzitu a/alebo dobu trvania účinku nedepolarizujúcich nervovosvalovýchblokátorov:


Účinok iných liekov na Rocuronium bromide


Zosilnený účinok:

 • Prchavé halogenované anestetiká (napr. halotan, enfluran a metoxyflurán) zosilňujú nervovosvalovú blokádu spôsobenú Rocuronium bromide Hospira. Účinok sa však prejavuje len pri udržiavacích dávkach (pozri časť 4.2). Zrušenie nervovosvalovej blokády inhibítormi acetylcholinesterázy môže byť tiež inhibované.

 • Po intubácii suxametóniom (pozri časť 4.4).

 • Vysoké dávky tiopentalu, metohexitalu, ketamínu, fentanylu, gama-hydroxybutyrátu, etomidátu a propofolu.

 • Iné nedepolarizujúce nervovosvalové blokátory.

 • Súbežné dlhodobé používanie kortikosteroidov a Rocuronium bromide Hospira na JIS môže mať za následok predĺžené trvanie nervovosvalovej blokády alebo myopatiu (pozri časť 4.4 a 4.8).


Iné lieky:

 • antibiotiká: aminoglykozidové, linkosamidové (napr. linkomycín a klindamycín) a polypeptidové antibiotiká, acylamino-penicilínové antibiotiká, tetracyklíny, vysoké dávky metronidazolu,

 • diuretiká, chinidín a jeho izomér chinín, magnéziové soli, blokátory kalciového kanála a lítiové soli, lokálne anestetiká (lidokaín i.v., bupivakaín epidurálne) a akútne podanie fenytoínu alebo ß-blokátorov.Rekurarizácia sa hlásila po pooperačnom podaní: aminoglykozidov, linkosamidu, polypeptidových a acylamino-penicilínových antibiotík, chinidínu, chinínu a magnéziových solí (pozri časť 4.4).


Znížený účinok:

 • Predchádzajúce dlhodobé podávanie fenytoínu alebo karbamazepínu.

 • Inhibítory proteáz (gabexát, ulinastatín).

 • Chlorid vápenatý, chlorid draselný.

 • Noradrenalín, azathioprín (iba prechodný a obmedzený účinok), teofylín.

 • Neostigmín, edrofónium, pyridostigmín, aminopyridínové deriváty.Variabilný účinok:

 • Podanie iných nedepolarizujúcich nervovosvalových blokátorov v kombinácii s Rocuronium bromide Hospira môže vyvolať zoslabenie alebo zosilnenie nervovosvalovej blokády v závislosti od poradia podávania a druhu nervovosvalových blokátorov, ktoré boli použité.

 • Suxametónium podaný následne po Rocuronium bromide Hospira môže vyvolať zosilnenie alebo zoslabenie nervovosvalového účinku Rocuronium bromide Hospira.Účinok Rocuronium bromide Hospira na iné lieky:

Kombinované použitie s lidokaínom môže spôsobiť urýchlenie nástupu účinku lidokaínu.


Pediatrická populácia

Neboli vykonané žiadne formálne štúdie interakcie. Vyššie uvedené interakcie pri dospelých a ich osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní (pozri časť 4.4) sa majú brať do úvahy aj u pediatrických pacientov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o účinkoch rokuróniumbromidu počas gravidity. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Pri predpisovaní rokuróniumbromidu gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Cisársky rez
U pacientok podstupujúcich cisársky rez, môže byť Rocuronium bromide Hospira použitý ako súčasť rýchlej indukcii anestézie, ak sa nepredpokladajú žiadne ťažkosti pri intubácii a podáva sa s dostatočnou dávkou anestetika alebo po suxametóniom uľahčenej intubácii. Rocuronium bromide Hospira podávaný v dávkach 0,6 mg/kg sa preukázal ako bezpečný u rodičiek podstupujúcich cisársky rez. Rocuronium bromide Hospira neovplyvňuje skóre Apgarovej, svalový tonus plodu ani jeho kardiorespiračnú adaptáciu. Z testovania pupočníkovej krvi je zrejmé, že dochádza iba k minimálnemu placentovému prenosu Rocuronium bromidu Hospira, čo si nevyžaduje, aby sa sledovali klinické nežiaduce účinky u novorodencov.


Poznámka 1: dávky 1 mg/kg rokuróniumbromidu sa sledovali pri rýchlom úvode, ale nie u pacientok s cisárskym rezom. Preto sa u tejto skupiny pacientok odporúča iba dávka 0,6 mg/kg.

Poznámka 2: zotavenie sa z nervovosvalovej blokády vyvolanej nervovosvalovými blokujúcimi látkami môže byť inhibované alebo nedostatočné u pacientok, ktoré užívali magnéziové soli na toxémiu v gravidite, pretože magnéziové soli zvyšujú nervovosvalovú blokádu. U týchto pacientok je potrebné znížiť dávkovanie Rocuronium bromide Hospira a titrovať ho podľa intenzity zášklbu.


Laktácia

Nie jeznáme, čisaRocuroniumbromideHospirasa vylučuje domaterskéhomlieka. Štúdienazvieratáchpreukázalinevýznamnéhladinyrokuróniumbromiduvmaterskommlieku. RocuroniumbromideHospirasa má podaťdojčiacim ženámibavprípade, ak ošetrujúcilekár rozhodne, žeprínosyprevažujúnadrizikami.

Fertilita

Kdispozíciinie sú žiadneúdajetýkajúcesaúčinkovrokuróniumbromidunafertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rocuronium bromide Hospira má významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neodporúča sa používať možné nebezpečné stroje alebo viesť vozidlo počas 24 hodín po úplnom odznení účinku nervovosvalovej blokády vyvolanej rokuróniombromidom.


Keďže sa Rocuronium bromide Hospira používa ako pomocná látka počas celkovej anestézie, u ambulantných pacientov po celkovej anestézii sa musia podniknúť zvyčajné bezpečnostné opatrenia.


 1. Nežiaduce účinky


Frekvencianežiaducich účinkov je klasifikovanádo nasledujúcichkategórií:
Menejčasté/zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/100), veľmi zriedkavé(< 1/10 000), neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov).

Frekvencieodhadyodvodenézosprávpostmarketingovéhosledovaniaaúdajovz bežnejliteratúry.

Údajezpostmarketingovéhosledovania nemôžuposkytnúťpresnéúdajeincidencie. Ztohtodôvodufrekvenciahláseniabola rozdelenáskôr dotroch,neždo piatich kategórií.


Najčastejšie opisované závažné nežiaduce liekové reakcie počas postmarketingového sledovania sú „anafylaktické a anafylaktoidné reakcie“ a sprievodné príznaky. Pozri tiež vysvetlivky pod tabuľkou.


MedDRA SOC

MedDRA preferenčný termín

Menej časté/zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/100)

Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia

Anafylaktoidná reakcia

Anafylaktický šok

Anafylaktoidný šok

Poruchy nervového systému


Ochabnutá paralýza

Poruchy srdca

Tachykardia


Cievne poruchy

Hypotenzia

Cirkulačný kolaps a šok

Nával horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Bronchospazmus

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioneurotický edém

Žihľavka

Vyrážky

Sčervenané vyrážky

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív


Svalová slabosťa

Steroidná myopatiaa

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neúčinnosť lieku

Znížený účinok lieku/terapeutickej odpovede

Zvýšený účinok lieku / terapeutickej odpovede

Bolesť v mieste podania injekcie

Reakcia v mieste podania injekcie

Opuch tváre

Poranenia, otravy a komplikácie liečebného postupu

Predĺžená nervovosvalová blokáda

Oneskorené zotavenie sa z anestézie

Ťažkosti v priechodnosti dýchacích ciest počas anestézie

apo dlhodobom používaní na JIS


Myopatia

Myopatia sa hlásila po použití rôznych nervovosvalových blokátoroch na JIS v kombinácii s kortikosteroidmi (pozri časť 4.4 a 4.5).


Lokálne reakcie v mieste podania injekcie

Pri rýchlom navodení anestézie bola zaznamenaná bolesť pri injekcii najmä pokiaľ ešte pacient nestratil celkom vedomie a zvlášť pri použití propofolu ako úvodnej medikácie. V klinických štúdiách bola bolesť pri podaní injekcie zaznamenaná u 16 % pacientov, ktorí podstúpili rýchle navodenie anestézie s použitím propofolu a u menej ako 0,5 % pacientov, ktorí podstúpili rýchle navodenie anestézie s použitím fentanylu a thiopentalu.


Účinky triedy

Anafylaktické reakcie

Hlásili sa závažné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie, hoci veľmi zriedkavo, na nervovosvalové blokátory vrátane rokuróniumbromidu. Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie sú: bronchospazmus, kardiovaskulárne zmeny (napr. hypotenzia, tachykardia, cirkulačný kolaps – šok) a kožné zmeny (napr. angioedém, žihľavka). Tieto reakcie boli v niektorých prípadoch smrteľné. Vzhľadom na možnú závažnosť týchto reakcií, vždy sa má predpokladať ich výskyt a podniknúť nevyhnutné opatrenia (pozri časť 4.4).


Zvýšená hladina histamínu

Keďže je známe, že nervovosvalové blokátory môžu indukovať uvoľnenie histamínu a to lokálne i systémovo, môže sa pri ich podávaní vyskytnúť svrbenie a erytematózna reakcia v mieste vpichu a/alebo všeobecné histaminoidné (anafylaktoidné) reakcie, ako je bronchospazmus a kardiovaskulárne zmeny napríklad hypotenzia a tachykardia. U pacientov, ktorým bol podávaný rokuróniumbromid boli len veľmi zriedkavo hlásené vyrážky, exantém, urtikária, bronchospazmus a hypotenzia.Klinické štúdie ukázali len veľmi malé zvýšenie hladiny histamínu v plazme po podaní rýchleho bolusu 0,3 – 0,9 mg rokuróniumbromidu na 1 kg telesnej hmotnosti.


Predĺžená nervovosvalová blokáda

Najčastejším nežiaducim účinkom nedepolarizujúcich nervovosvalových blokátorov ako skupiny je predĺženie farmakologického účinku lieku za požadované časové obdobie. Toto sa môže meniť od ochabnutosti kostrového svalstva, až po intenzívnu a dlhodobú paralýzu kostrového svalstva vedúcu k respiračnej nedostatočnosti alebo apnoe.


Pediatrická populácia

Meta-analýza 11 klinických štúdií u pediatrických pacientov (n=704) s rokuróniumbromidom (až 1 mg/kg) ukázala, že tachykardia bola identifikovaná ako nežiaduca reakcia s frekvenciou 1,4 %.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania a predĺženej nervovosvalovej blokády sa u pacienta musí pokračovať vo ventilačnej podpore a sedácii. Existujú dve možnosti pre zrušenie nervovosvalovej blokády :


(1) U dospelých je možné použiť sugamadex pre zrušenie intenzívneho (silného) a hlbokého bloku. Odporúča sa dávka 16 mg/kg . Po podaní sugamadexu sa má pacient starostlivo sledovať pre pokojný návrat nervovosvalovej funkcie .
(2) Hneď po spontánnom zotavení sa majú v adekvátnych dávkach podať inhibítory acetylcholínesterázy (napr. neostigmín, edrofónium, pyridostigmín). Ak podanie inhibítorov acetylcholínesterázy nevyblokuje nervovosvalové účinkyRocuronium bromide Hospira, musí sa pokračovať vo ventilácii až do obnovenia spontánneho dýchania. Opakované dávky inhibítorov acetylcholínesterázy môžu byť nebezpečné.


V štúdiách na zvieratách sa nezaznamenala ťažká depresia kardiovaskulárnej funkcie, ktorá by napokon viedla až ku kardiálnemu zlyhaniu až do podania kumulatívnej dávky 750 x ED90(135 mg/kg rokuróniumbromidu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: myorelaxanciá, periférne pôsobiace myorelaxanciá.

ATC kód: M03AC09Mechanizmus účinku

Rocuronium bromide Hospira je nedepolarizujúci nervovosvalovýblokátor s rýchlym nástupom účinku a stredne dlhou dobou pôsobenia, ktorý má všetky charakteristické farmakologické vlastnosti tohto typu liekov (kurariformné). Pôsobí kompetíciou na nikotínové cholinové receptory koncovej platničky motorického nervu. Tento účinok je antagonizovaný inhibítormi acetylcholinesterázy, ako sú neostigmín, edrofonium a pyridostigmín.Farmakodynamické účinky

ED90 (dávka potrebná na vyvolanie 90 % zníženia svalového šklbnutia palca po stimulácii ulnárneho nervu) počas intravenóznej anestézie je približne 0,3 mg/kg rokuróniumbromidu. ED95u dojčiat je nižšie ako u dospelých a detí (0,25; 0,35 resp. 0,40 mg/kg).


Klinické trvanie účinku (čas do spontánneho zotavenia na 25 % úrovne kontrolných svalových šklbnutí) pri podaní 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu je 30 - 40 minút. Celkové trvanie účinku (čas do spontánneho zotavenia na 90 % úrovne kontrolných svalových šklbnutí) je 50 minút. Priemerný čas spontánneho obnovenia svalového šklbnutia z 25 % na 75 % (index zotavenia) po bolusovej dávke 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu je 14 minút. Pri nižšom dávkovaní 0,3 - 0,45 mg/kgrokuróniumbromidu (1-1½ x ED90 ) je nástup účinku pomalší a trvanie účinku je kratšie. Pri vyšších dávkach 2 mg/kg je trvanie účinku 110 minút.


Intubácia počas bežnej anestézie

Do 60 sekúnd po intravenóznom podaní dávky 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu (2 x ED90 pri intravenóznej anestézii) možno dosiahnuť vhodné podmienky na intubáciu takmer u všetkých pacientov, z čoho sa v 80 % prípadov hodnotia intubačné podmienky ako vynikajúce. Celková svalová paralýza dostatočná pre akýkoľvek typ chirurgického výkonu nastáva do 2 minút. Po podaní 0,45 mg/kg rokuróniumbromidu sú prítomné vhodné podmienky na intubáciu po 90 sekundách.


Rýchly úvod do celkovej anestézie

Počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie pri použití propofolu alebo fentanylu/tiopentalu sa vhodné podmienky na intubáciu dosiahnu do 60 sekúnd u 93 %, resp. u 96 % pacientov po podaní dávky 1 mg/kg rokuróniumbromidu. Z toho sa 70 % hodnotí ako vynikajúce. Klinické trvanie účinku sa pri tejto dávke blíži k 1 hodine, po tomto čase je nervovosvalová blokáda bezpečne zrušená. Po dávke 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu sa dosiahnu vhodné podmienky na intubáciu do 60 sekúnd pri rýchlom úvode do celkovej anestézie u 81 %, resp. 75 % pacientov pri použití propofolu alebo fentanylu/tiopentalu.


Pediatrická populácia

Strednádobanástupu účinkuudojčiat, batoliatadetí priintubačnejdávke0,6 mg/kgje oniečokratšiaako udospelých. Porovnanievrámcipediatrických vekovýchskupínukázalo, že stredná doba nástupuúčinkuunovorodencovadospievajúcich (1min)je oniečodlhšianežudojčiat, batoliatadetí (0,4; 0,6 resp.0,8 min).

V porovnaní sdojčatami adospelými býva doba na relaxáciua doba na zotavenieudetíkratšia. Porovnanievrámcipediatrických vekovýchskupínukázalo, že stredná doba do obnovenia výskytu T3bola unovorodencovadojčiat oniečodlhšia(56,7 resp. 60,7 min) než u batoliat,detí a dospievajúcich (45,5; 37,6 resp.42,9 min).Stredná doba (SD) nástupu účinku a klinickéhotrvaniapopodaní 0,6 mg/kgpočiatočnej intubačnej dávky* rokurónia počas anestézie sevofluranom/oxidom dusným a isofluranom/oxidom dusným (udržiavacia anestézia) (Detskí pacienti)


Doba do max. zablokovania**

(min)

Doba do obnovenia výskytu

T3 **

(min)

Novorodenci (0 – 27 dní)

n=10

0,98 (0,62)

56,69 (37,04)

n=9

Dojčatá (28 dní – 2 mesiace)

n=11

0,44 (0,19)

n=10

60,71 (16,52)


Batoľatá (3 – 23 mesiacov)

n=28

0,59 (0,27)

45,46 (12,94)

n=27

Deti (2 – 11 rokov)

n=34

0,84 (0,29)


37,58 (11,82)

Dospievajúci (12 – 17 rokov)

n=31

0,98 (0,38)

42,90 (15,83)

n=30

* Dávka rokurónia podaná počas 5 sekúnd.

** Počítaná od ukončenia podania intubačnej dávky rokuróniaStaršípacientiapacientisporuchoufunkciepečenea/alebožlčovýchciesta/alebo zlyhaním obličiek

Doba účinku udržiavacích dávok 0,15 mg/kg rokuróniumbromidu môže byť o niečo dlhšia pri použití enfluranovej a isofluranovej anestézie u geriatrických pacientov a u pacientov s ochorením pečene alebo obličiek (približne 20 minút) ako pri intravenóznej anestézii u pacientov bez poškodenia funkcie vylučovacích orgánov (približne 13 minút). Pri opakovanom podávaní udržiavacích dávok v odporúčanej výške nebola pozorovaná kumulácia účinku (progresívne predĺženie trvania účinku).


Jednotka intenzívnej starostlivosti

Čas na zotavenie zo série štyroch stimulácií (TOF) na hodnotu 0,7 signifikantne nekoreluje k celkovému trvaniu rokurónium infúzie. Po kontinuálnej infúzii v trvaní 20 hodín a viac je priemerný čas (rozsah) medzi návratom z T2na sériu štyroch podnetov a návrat na koeficient 0,7 série štyroch podnetov 1,5 (1-5) hodín u pacientov bez multiorgánového zlyhania (mnohopočetné zlyhanie orgánov) a 4 (1-25) hodín u pacientov s multiorgánovým zlyhaním.


Kardiovaskulárne zákroky

U pacientov, ktorí sa podrobujú kardiovaskulárnym zákrokom, sú najbežnejšie kardiovaskulárne zmeny počas nástupu maximálnej blokády po podaní dávky 0,6 - 0,9 mg/kg rokuróniumbromidu mierne a klinicky je nesignifikantný vzostup frekvencie srdca o 9 % a vzostup stredného arteriálneho tlaku o 16 % v porovnaní s kontrolnými hodnotami.


Zrušenie svalovej relaxácie

Účinokrokuróniaje možnézvrátiťbuďsugamadexomalebo inhibítormiacetylcholínesterázy(neostigmín, pyridostigmínaleboedrophonium). Sugamadexmôžebyťpodaný prebežnézrušenie(na 1-2post-tetaniccounts(PTC) prenávratT2), alebopre okamžitéukončenie(3 minúty po podanírokuróniumbromidu). Inhibítoryacetylcholínesterázymôžubyť podanépri opätovnom zaznamenaní T2alebo pri prvých klinických známkach odznievania relaxácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia a eliminácia

Po intravenóznom podaní jednorazovej bolusovej dávky rokuróniumbromidu časový priebeh koncentrácie v plazme sa dosahuje v troch exponenciálnych fázach. Stredný polčas eliminácie (95 % interval spoľahlivosti) u normálnych dospelých je 73 (66 - 80) minút, (zjavný) distribučný objem v rovnovážnom stave je 203 (193 - 214) ml/kg a plazmatický klírens dosahuje 3,7 (3,5 - 3,9) ml/kg/min.


Ak sa podáva kontinuálnou infúziou na uľahčenie mechanickej ventilácie po dobu 20 hodín a dlhšie, predlžuje sa jeho priemerný eliminačný polčas a priemerný (zjavný) distribučný objem v rovnovážnom stave. V kontrolovaných klinických skúšaniach sa zistil veľká variabilita medzi pacientmi súvisiaci s charakterom a rozsahom (multi)orgánového zlyhania a individuálnymi charakteristikami pacienta. U pacientov s multiorgánovým zlyhaním bol zistený priemerný (± SD) eliminačný polčas 21,5 (±3,3) hodiny, (zjavný) distribučný objem v rovnovážnom stave 1,5 (±0,8) l/kg a plazmatický klírens 2,1 (± 0,8) ml/kg/min.Rokurónium sa vylučuje močom a žlčou. Vylučovanie močom je približne 40 % počas 12 - 24 hodín. Po podaní rádioizotopmi označenej dávky rokuróniumbromidu sa zistilo v priemere 47 % rádioizotopov vylučovaných močom a 43 % vylučovaných stolicou počas 9 dní. Približne 50 % sa vylučuje ako pôvodná látka.


Biotransformácia

V plazme sa nenachádzajú žiadne metabolity.


Pediatrická populácia

U dojčiat (3 - 12 mesiacov) je zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave zvýšený v porovnaní s dospelými a deťmi (1 - 8 rokov). U starších detí (3 - 8 rokov) sa pozorovala tendencia k vyššiemu klírensu a kratšiemu polčasu eliminácie (približne 20 minút) v porovnaní s dospelými a deťmi mladšími ako 3 roky.

Farmakokinetický vzťah

Farmakokinetika rokuróniumbromidu u pediatrických pacientov (n=146) vo vekovom rozmedzí od 0 do 17 rokov bola hodnotená na základe populačnej analýzy sumárnych farmakokinetických dátových súborov získaných z dvoch klinických štúdií o anestézii sevofluranom (počiatočná) a isofluranom/oxidom dusným (udržiavacia). Zistilo sa, že všetkyfarmakokineticképarametre sú lineárneúmernételesnejhmotnosti,ako ukazuje podobnýklírens(l/kg/h). Distribučnýobjem (l/kg)apolčaseliminácie (h) s vekom(roky) klesá. Farmakokineticképarametretypickej pediatrickej populácievkaždej vekovejskupine súuvedené nižšie:


Odhadovanéfarmakokinetické parametrePKrokuróniumbromiduu pediatrickýchpacientov počas anestézie sevofluranom a oxidom dusným (úvodná) a isofluranom/oxidom dusným (udržiavacia anestézia).


Vek pacientov


Parametre PK


Donosení novorodenci

Dojčatá

Batoľatá

Deti

Dospievajúci

(0 – 27 dní)

(28 dní – 2 mesiace)

(3 – 23 mesiacov)

(2 – 11 rokov)

(12 – 17 rokov)

CL (l/kg/h)

0,31 (0,07)

0,30 (0,08)

0,33 (0,10)

0,35 (0,09)

0,29 (0,14)

Distribučný objem (l/kg)

0,42 (0,06)

0,31 (0,03)

0,23 (0,03)

0,18 (0,02)

0,18 (0,01)

t½β (h)

1,1 (0,2)

0,9 (0,3)

0,8 (0,2)

0,7 (0,2)

0,8 (0,3)


Staršípacientiapacientisporuchoufunkciepečenea/alebožlčovýchciesta/alebo zlyhaním obličiek

V kontrolovaných štúdiách bol plazmatický klírens u geriatrických pacientov a u pacientov s dysfunkciou obličiek znížený vo väčšine štúdií, ale zmeny nedosahovali úroveň štatistickej významnosti. U pacientov s ochorením pečene je predĺžený priemerný eliminačný polčas o 30 minút a priemerný plazmatický klírens znížený o 1 ml/kg/min.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách na zvieratách sa pozorovali účinky iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.Nejestvuje zodpovedajúci model u zvierat, ktorý by napodobnil obvykle veľmi komplexnú klinickú situáciu u pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti. Preto sa údaje o bezpečnosti lieku Rocuronium bromide Hospira pri použití na uľahčenie umelej pľúcnej ventilácie na jednotke intenzívnej starostlivosti zakladajú prevažne na výsledkoch klinických štúdií.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodýoctansodný(E262)
chloridsodný
kyselinaoctová, ľadová(na úpravu pH) (E260)
hydroxidsodný(na úpravu pH) (E524)
vodanainjekciu


6.2 Inkompatibility


RocuroniumbromideHospiraje fyzikálneinkompatibilný sroztokminasledujúcichliečiv: amfotericín, amoxicilín, azatioprin, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximón, erytromycín, famotidín, furosemid, sodná soľ sukcinátu hydrokortizónu,inzulín, metohexitón, metylprednizolón, sodná soľ sukcinátu prednizolónu, tiopentón, trimetoprimavankomycín. RocuroniumbromideHospirajeďalej inkompatibilný s Intralipidom.

RocuroniumbromideHospirasa nesmie miešaťsinýmiliekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

Ak sa RocuroniumbromideHospirapodáva tou istou infúznou súpravou, ktorou sa podávajú aj iné liečivá, je nevyhnutné, aby sa táto infúzna súprava dôkladne prepláchla (napr. s 0,9 % NaCl) medzi podaním RocuroniumbromideHospiraa takých liečiv, u ktorých sa dokázala inkompatibilita s RocuroniumbromideHospiraalebo u ktorých sa nestanovovala kompatibilita s RocuroniumbromideHospira.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka: 3 roky


Po prvom otvorení: Vzhľadom k tomu, že Rocuronium bromide Hospira neobsahuje konzervačné látky, musí byť použitý okamžite po otvorení injekčnej liekovky.


Po zriedení: Pozriedenísinfúznymiroztokmi(pozri časť 6.6), bola chemickáafyzikálna stabilita zriedenéholieku (pozri časť6.6) preukázanápo dobu72hodínpriteplote30°C.


Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite. V prípade, že nie je použitý okamžite je doba a podmienky uchovávania pred podaním na zodpovednosti používateľa a nemali by prekročiť 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, za predpokladu, že riedenie prebehlo v kontrolovaných a platných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 – 8°C).


Rocuronium bromide Hospira sa môže uchovávať mimo chladničky pri teplote do 30°C maximálne 12 týždňov. Liek vybraný z chladničky sa nesmie uložiť späť do chladničky. Doba skladovanianesmieprekročiťtrvanlivosť.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


RocuroniumbromideHospira50 mg/5 ml(10 mg/ml)
5 mlsklenenáinjekčná liekovka (typ I), brómbutylovágumovázátkaahliníkovývyklápací uzáver. Gumová zátkaliekovky neobsahujelatex.

Každá injekčná liekovka50 mgobsahuje5 mlroztoku.

RocuroniumbromideHospira100 mg/10 ml(10 mg/ml)
10mlsklenenáinjekčná liekovka (typ I), brómbutylovágumovázátkaahliníkové vyklápacie viečko. Gumová zátkaliekovkyneobsahujelatex.

Každá injekčná liekovka100 mgobsahuje10 mlroztoku.

Každá škatuľaobsahuje10injekčných liekoviek.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Roztok je potrebné vizuálneskontrolovaťpredpoužitím. Má sa použiť iba číryroztokbez viditeľných častíc..

Štúdiekompatibilityboli vykonané snasledovnýmiinfúznymiroztokmi, ktorésú uvedené nižšie.

RocuroniumbromideHospiras nominálnukoncentráciu0,5mg/mla2,0mg/mlje kompatibilnýs:
0,9 % NaCl, 5 % roztokglukózy, 5 % roztok glukózyv0,9 % NaCl, sterilná vodana injekciu aRingerovlaktát.

Nepoužitý liekaleboodpad musí byťzlikvidovanývsúladesmiestnymipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

CV31 3RW Warwickshire

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0101/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014Rocuronium bromide Hospira 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok