+ ipil.sk

ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrátPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06866 -ZIB


Písomná informácia pre používateľa


ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrát


Rokuróniumbromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho anesteziológa.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho anesteziológa alebo lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ROCUXANTa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ROCUXANT

3. Ako používať ROCUXANT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ROCUXANT

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je ROCUXANT a na čo sa používa


Liečivo ROCUXANTu je rokuróniumbromid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných svalové relaxancia. Používajú sa počas operácie ako súčasť celkovej anestézie. ROCUXANT vám podá anesteziológ. ROCUXANT sa môže tiež použiť na jednotkách intenzívnej starostlivosti na krátkodobé uvoľnenie svalov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ROCUXANT


Nepoužívajte ROCUXANT

- ak ste alergický na rokurónium, bromidové ióny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri časť 6 a koniec časti 2).

Ak sa vás to týka, informujte o tom svojho anesteziológa.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho anesteziológa predtým, ako začnete používať ROCUXANT:

- ak máte ochorenie obličiek, srdca, pečene alebo žlčníka,

- ak máte ochorenie, ktoré postihuje nervy a svaly(poliomyelitída, myasténia gravis, Eatonov-Lambertov syndróm),

- ak ste alergický na iné svalové relaxancium,

- ak sa vám zadržiava voda v organizme (opuch)


Ak ste chorý, môžu sa u vás vyskytnúť stavy, ktoré môžu ovplyvniť účinok ROCUXANTu:

 • nízke hladiny vápnika v krvi (hypokalciémia),

 • nízke hladiny draslíka v krvi (hypokaliémia),

 • vysoké hladiny magnézia v krvi (hypermagneziémia),

 • nízke hladiny bielkovín v krvi (hypoproteinémia),

 • nahromadenie oxidu uhličitého v krvi (acidóza),

 • strata veľkého množstva telesných tekutín napr. hnačka alebo potenie (dehydratácia),

 • zrýchlené dýchanie (hyperventilácia) vedúce k zníženiu koncentrácie oxidu uhličitého v krvi (alkalóza),

 • celkový zlý zdravotný stav,

 • popáleniny,

 • výrazná strata chuti do jedla (kachexia),

 • veľká nadváha (obezita).


Ak sa vás týka niektorý z týchto stavov, váš anesteziológ to zohľadní pri určovaní správnej dávky ROCUXANTu pre vás.


Iné lieky a ROCUXANT

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, povedzte to svojmu anesteziológovi alebo lekárovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok ROCUXANTu a naopak.


Lieky, ktoré zvyšujú účinok ROCUXANTu:

 • niektoré antibiotiká,

 • niektoré lieky na liečbu ochorení srdca alebo zvýšený krvný tlak (tablety na odvodnenie, blokátory vstupu vápnikového kanála, β-blokátory a chinidín),

 • niektoré protizápalové lieky (kortikosteroidy),

 • lieky na liečbu mánickej depresie (bipolárna porucha),

 • magnéziové soli,

 • niektoré lieky používané na liečbu bipolárnej poruchy (lítiové soli),

 • niektoré lieky používané na liečbu malárie (chinín),

 • niektoré lieky používané na navodenie spánku počas chirugického výkonu (anestetiká),

 • lieky ktoré zvyšujú tvorbu moču (diuretiká),

 • niektoré lokálne anestetiká (lidokaín, bupivakaín),

 • niektoré lieky na epilepsiu počas operácie (fenytoín),

 • niektoré lieky používané na vyvolanie krátkodobého uvoľnenia svalov v anestéze a intezívnej starostlivosti (suxametónium).


Lieky, ktoré znižujú účinok ROCUXANTu:

 • niektoré lieky na liečbu epilepsie (fenytoín a karbamazepín),

 • niektoré inhibítory proteázy, nazývané gabexát, ulinastatín,

 • inhibítory acetylcholínesterázy, lieky na liečbu myasténie gravis (napr. neostigmín, edrofónium, pyridostigmín, deriváty aminopyridínu).


Navyše počas chirurgického zákroku vám môžu podať iné lieky, ktoré môžu meniť účinok ROCUXANTu. Patria sem niektoré anestetiká, iné svalové relaxancia, lieky ako fenytoín a lieky, ktoré úplne menia účinok ROCUXANTu. ROCUXANT môže spôsobiť, že niektoré anestetiká budú účinkovať rýchlejšie. Pri určovaní pre vás vhodnej dávky musí anesteziológ vziať tieto informácie do úvahy.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná, alebo dojčíte, povedzte to svojmu anesteziológovi alebo lekárovi. Po prediskutovaní vám váš anesteziológ môže dať ROCUXANT. ROCUXANT sa môže podať, ak ste rodili cisárskym rezom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nešoférujte a neobsluhujte stroje, pokiaľ to nie je bezpečné. Nejakú dobu sa môžete cítiť unavený, slabý alebo pociťovať závraty, keďže ROCUXANT je súčasť celkovej anestézy. Váš anesteziológ vám povie, ako dlho môžu tieto účinky pretrvávať.


ROCUXANT obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na jednu dávku, t.j. v podstate neobsahuje sodík.


3. Ako používať ROCUXANT


Dávkovanie

Odporúčaná dávka ROCUXANTu je 0,6 mg/kg telesnej hmotnosti. Účinok trvá 30-40 minút. Dávku vám upraví anesteziológ podľa potreby, pričom vezme do úvahy predpokladanú dĺžku operácie, lieky, ktoré ste užili a váš zdravotný stav.


ROCUXANT vám podá anesteziológ.


ROCUXANT sa podáva do žily, buď ako jednorazová injekcia alebo formou kontinuálnej infúzie.


Ak ste dostali viac ROCUXANTu, ako ste mali

Počas operácie bude anesteziológ sledovať váš stav, takže nie je pravdepodobné, že by ste dostali viac ROCUXANTu, ako by ste mali. Ak sa tak predsa len stane a vaše pľúca prestanú pracovať, anesteziológ vám zabezpečí umelé dýchanie pomocou prístroja až dovtedy, kým nezačnete dýchať samostatne. Nie je zvyčajné, aby vás udržiavali v spánku, až kým nedôjde k zotaveniu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho anesteziológa alebo lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • znížený alebo zosilnený účinok lieku,

 • predĺženie svalovo-relaxačného účinku,

 • pokles krvného tlaku,

 • zrýchlená srdcová frekvencia,

 • bolesť v blízkosti miesta vpichu injekcie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • alergické reakcie (ako sťažené dýchanie, kolaps cirkulácie krvi a šok),

 • sipot v hrudníku,

 • svalová slabosť,

 • svrbenie, vyrážka alebo sčervenanie kože,

 • dlhodobá svalová dysfunkcia, ktorá je zvyčajne pozorovaná, ak sa ROCUXANT podáva súčasne s protizápalovými liekmi (kortikosteroidmi na jednotkách intenzívnej starostlivosti u kriticky chorých pacientov (steroidná myopatia)),

 • komplikácie pri prechode anestézy dýchacími cestami.


Ak sa tieto vedľajšie účinky prejavia počas liečby, bude ich liečiť anesteziológ.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ROCUXANT


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a papierovej škatuľke, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (2-8°C).


Ako dlho sa môže ROCUXANT používať po prvom otvorení injekčnej liekovky?

Tento liek sa má použiť okamžite po otvorení injekčnej liekovky.


Po riedení:

Chemická a fyzikálna stabilita počas použitia sa zachová počas 24 hodín pri teplote nižšej ako 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa musí zriedený liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, čas uchovávania po otvorení a podmienky pred použitím sú v zodpovednosti používateľa a nemal by byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 - 8 °C, pokiaľ riedenie nebolo uskutočnené za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Riedený roztok je určený len na jednorazové použitie.


Nepoužívajte ROCUXANT, ak spozorujete, že roztok nie je číry a obsahuje cudzorodé častice.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ROCUXANT obsahuje

Liečivo je rokuróniumbromid. Každý ml injekčného roztoku/infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu.

Každá injekčná liekovka s 5 ml obsahuje 50 mg rokuróniumbromidu.

Každá injekčná liekovka s 10 ml obsahuje 100 mg rokuróniumbromidu.


Ďalšie zložky sú trihydrát octanu sodného, chlorid sodný, kyselina octová 98 %, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Ako vyzerá ROCUXANT a obsah balenia

ROCUXANT je číry, bezfarebný až žltooranžový roztok naplnený v injekčných liekovkách z číreho skla (5 ml a 10 ml). Injekčné liekovky sú uzavreté gumovým uzáverom a hliníkovou obrubou so sivým vyklápacím viečkom.


5 ml injekčná liekovka obsahuje 5 ml injekčného roztoku/infúzneho koncentrátu.

Veľkosť balenia: 1, 10, 12 a 60 injekčných liekoviek.


10 ml injekčná liekovka obsahuje 10 ml injekčného roztoku/infúzneho koncentrátu.

Veľkosť balenia: 1, 10, 12 a 20 injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH

Otto von Guericke Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:


Rakúsko:

Rocuroniumbromid Sandoz 10 mg/ml – Injektions/Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgicko:

Rocuronium Sandoz 10mg/ml oplossing voor injectie/intraveneuze injectie

Nemecko:

Rocuroniumbromid HEXAL 10 mg/ml Injektionslösung / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Taliansko:

ROCURONIO SANDOZ 10 mg/ml soluzione injettabile o per infusione

Holandsko:

Rocuronium bromide Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Poľsko:

Rocuronium SANDOZ


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrát

Rokuróniumbromid


ROCUXANT je určený len na jednorazové použitie.

Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrát sa môže použiť neriedený (ako injekcia) alebo riedený (ako infúzia).


Injekčný roztok/infúzny koncentrát sa má pred použitím vizuálne skontrolovať. Roztok sa môže použiť iba ak je číry a neobsahuje žiadne častice.


Pokyny na riedenie (intravenózna infúzia)

ROCUXANT 10 mg/ml sa môže riediť s nasledujúcimi sterilnými riedidlami (kompatibilita bola potvrdená pri nominálnych koncentráciách 0,5 mg/ml a 2 mg/ml rokuróniumbromidu):

- chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%)

- glukóza 50 mg/ml (5%)

- glukóza 50 mg/ml (5%) v chloride sodnom 9 mg/ml (0,9%)

- voda na injekciu

- Ringerov laktátový roztok.


Riedený roztok je určený len na jednorazové použitie.


Inkompatibility:

Rokuróniumbromid sa môže podať do infúznej súpravy s infúziou obsahujúcou väčšinu používaných intravenózne podávaných liekov,okrem tých,u ktorých sa preukázala inkompatibilita: amfotericín, amoxicilín, azatioprin, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximón, erytromycín, famotidín, furosemid, sodná soľ sukcinátu hydrokortizónu, inzulín, intralipid, metohexital, metylprednizolón, sodná soľ sukcinátu prednizolónu, tiopental, trimetoprim a vankomycín.

Pokiaľ sa rokuróniumbromid podáva tou istou infúznou súpravou, ktorou sa podávajú aj iné liečivá, je nevyhnutné, aby sa táto infúzna súprava dôkladne prepláchla (napr. s 0,9% NaCl) medzi podaním rokuróniumchloridu a liečiv, u ktorých sa dokázala inkompatibilita s rokuróniumbromidom alebo u ktorých sa nestanovovala kompatibilita s rokuróniumbromidom.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


6ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06866-ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07049-ZIBSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml injekčného roztoku/infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu.

Každá injekčná liekovka s 5 ml obsahuje 50 mg rokuróniumbromidu.

Každá injekčná liekovka s 10 ml obsahuje 100 mg rokuróniumbromidu.


Pomocná látka so známym účinkom: obsahuje 0,07 mmol sodíka (1,6 mg) v ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok/infúzny koncentrát

Číry, bezfarebný až žltooranžový roztok (pH približne 4).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rokuróniumbromid je indikovaný u dospelých a pediatrických pacientov (od novorodencov až po dospievajúcich (0 až < 18 rokov) ako pomocný liek pri celkovej anestézii na uľahčenie tracheálnej intubácie pri bežnom úvode do celkovej anestézie a poskytuje relaxáciu priečne pruhovaných svalov počas chirurgického výkonu. U dospelých je tiež indikovaný na uľahčenie tracheálnej intubácie počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie a ako doplnkový liek na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) (napr. na uľahčenie intubácie a mechanickej ventilácie).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Podobne ako pri iných nervovosvalových relaxanciách aj rokuróniumbromid majú podávať len skúsení lekári, ktorí sú už oboznámení s pôsobením a používaním týchto liekov alebo majú dohliadať na jeho podávanie.


Tak ako pri iných nervovosvalových relaxanciách dávkovanie rokuróniumbromidu má byť individuálne pre každého pacienta. Pri určovaní dávky treba brať do úvahy spôsob anestézie, očakávanú dĺžku trvania chirurgického výkonu, spôsob sedácie, predpokladané trvanie mechanickej ventilácie, možné interakcie s inými liekmi, ktoré sú podávané súbežne a aj celkový stav pacienta. Odporúča sa používať vhodné neuromuskulárne monitorovacie techniky na vyhodnocovanie úrovne nervovosvalovej blokády a zotavovania sa z relaxácie.


Inhalačné anestetiká zosilňujú nervovosvalové relaxačné účinky rokuróniumbromidu. Táto potenciácia sa však stáva klinicky významnou počas anestézie len vtedy, keď tieto prchavé látky dosiahnu tkanivové koncentrácie potrebné pre tieto interakcie. Preto sa počas dlhotrvajúcej inhalačnej anestézie (dlhšej než 1 hodinu) upravuje dávkovanie rokuróniumbromidu buď podávaním menších udržiavacích dávok v dlhších časových intervaloch, alebo použitím pomalšej infúzie rokuróniumbromidu (pozri časť 4.5).


Nasledovné odporúčané dávkovanie u dospelých pacientov môže slúžiť ako všeobecný návod pre dávkovanie pri tracheálnej intubácii a pri svalovej relaxácii na krátke až dlhé chirurgické výkony a na použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti.


Chirurgické výkony


Tracheálna intubácia

Štandardná intubačná dávka počas bežnej anestézie je 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu, po ktorej sa dosiahnu vhodné podmienky na intubáciu po 60 sekundách takmer u všetkých pacientov. Dávka 1,0 mg/kg rokuróniumbromidu sa odporúča na uľahčenie podmienok tracheálnej intubácie pri rýchlom úvode do anestézie, po ktorom sa do 60 sekúnd dajú očakávať vhodné podmienky na intubáciu takmer u všetkých pacientov. Ak sa použije dávka 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu pri rýchlom úvode do anestézie, odporúča sa intubovať pacienta 90 sekúnd po podaní rokuróniumbromidu.


O používaní rokuróniumbromidu počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie u pacientok podrobujúcich sa cisárskemu rezu je uvedená poznámka v časti 4.6.


Vyššie dávky

Aj keď existuje dôvod na zvolenie vyšších dávok u jednotlivých pacientov,údaje z klinických štúdií nepoukazujú na to, že by použitie úvodných dávok rokuróniumbromidu vyšších ako 2 mg/kg viedlo k zvýšenému výskytu alebo závažnosti kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov. . Použitie takýchto vyšších dávok rokuróniumbromidu skracuje nástup jeho účinku a predlžuje trvanie účinku (pozri časť 5.1).


Udržiavacie dávky

Odporúčaná udržiavacia dávka je 0,15 mg/kg rokuróniumbromidu. V prípade dlhotrvajúcej inhalačnej anestézie sa táto dávka môže redukovať na 0,075 – 0,1 mg/kg rokuróniumbromidu. Udržiavaciu dávku je najvhodnejšie podať, keď výška zášklbu dosiahne 25 % kontrolnej amplitúdy zášklbu alebo keď pri sledovaní formou série 4 podnetov sú prítomné 2 až 3 zášklby.


Kontinuálna infúzia

Ak sa rokuróniumbromid podáva formou kontinuálnej infúzie, odporúča sa podať začiatočnú dávku 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu a keď začne odznievať nervovosvalová blokáda začať s podávaním infúzie. Rýchlosť infúzie sa má nastaviť tak, aby sa udržiavala amplitúda zášklbu na 10 % kontrolnej hodnoty alebo aby boli prítomné 1 až 2 odpovede pri stimulácii sériou 4 podnetov. U dospelých pacientov počas intravenóznej anestézie musí byť rýchlosť infúzie 0,3 – 0,6 g/kg/h (300 – 600 mikrogramov/kg/h), aby sa udržala nervovosvalová blokáda na tejto úrovni a pri inhalačnej anestézii má byť rozsah rýchlosti infúzie 0,3 – 0,4 mg/kg/h. Keďže požadovaná rýchlosť infúzie môže byť rôzna u jednotlivých pacientov a závisí aj od spôsobu anestézie, odporúča sa kontinuálne monitorovanie úrovne nervovosvalovej blokády.


Pediatrická populácia

Pre novorodencov (0-27 dní), dojčatá (28 dní – 2 mesiace), batoľatá (3-23 mesiacov), deti (2 – 11 rokov) a mladistvých (12 – 17 rokov) je odporúčaná intubačná dávka počas bežnej anestézie a udržiavacia dávka podobná ako u dospelých.


Trvanie účinku jednej intubačnej dávky je však u novorodencov a dojčiat dlhšie v porovnaní s ďeťmi (Pozri časť 5.1).


Rýchlosti infúzie pri kontinuálnej infúzii pediatrickým pacientom sú rovnaké ako u dospelých okrem detí (2 – 11 rokov). U detí vo veku 2-11 rokov môžu byť potrebné vyššie rýchlosti infúzie. Preto sa u detí (2-11 rokov) odporúča začať s rovnakými úvodnými rýchlosťami infúzií ako u dospelých a táto dávka sa potom má upravovať tak, aby sa počas operácie udržiavala amplitúda zášklbu na 10 % kontrolnej hodnoty alebo aby boli prítomné 1 až 2 odpovede pri stimulácii sériou 4 podnetov.


U pediatrických pacientov sú obmedzené skúsenosti s použitím rokuróniumbromidu počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie. Rokuróniumbromid sa preto neodporúča používať na uľahčenie tracheálnej intubácie pri rýchlom úvode do celkovej anestézie u pediatrických pacientov.


Geriatrickí pacienti a pacienti s ochorením pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo pacienti so zlyhaním obličiek

Štandartná intubačná dávka u geriatrických pacientov a pacientov s ochorením pečene a/alebo žlčového systému a/alebo so zlyhaním obličiek je 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu pri bežnej anestézii. U pacientov, u ktorých sa očakáva predĺžené trvanie účinku, sa na rýchly úvod do anestézie odporúča dávka 0,6 mg/kg. Bez ohľadu na spôsob anestézie sa u týchto pacientov odporúča udržiavacia dávka 0,075 – 0,1 mg/kg rokuróniumbromidu a odporúčaná rýchlosť infúzie je 0,3 – 0,4 mg/kg/h (pozri tiež Kontinuálna infúzia).


Pacienti s nadváhou a obézni pacienti

Pri použití u pacientov s nadváhou alebo obéznych pacientov (definovaných ako pacienti s telesnou hmotnosťou 30 % alebo viac nad ideálnou telesnou hmotnosťou), dávky sa musia znížiť tak, že sa berie do úvahy len ideálna telesná hmotnosť.


Používanie na jednotke intenzívnej starostlivosti


Tracheálna intubácia

Na tracheálnu intubáciu sa majú používať rovnaké dávky, aké sú opísané pri chirurgických výkonoch.


Udržiavacie dávky

Odporúča sa použiť začiatočnú dávku 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu a následne začať s kontinuálnou infúziou len čo sa začne obnovovať výška zášklbu na 10 % kontrolnej hodnoty alebo keď sú prítomné 1 až 2 zášklby pri testovaní formou série 4 podnetov. Dávka sa má vždy titrovať podľa účinku u jednotlivého pacienta. Odporúčaná začiatočná rýchlosť infúzie na udržiavanie 80 – 90 % nervovosvalovej blokády (1 – 2 zášklby pri TOF stimulácii) je u dospelých pacientov 0,3 – 0,6 mg/kg/h počas prvej hodiny podávania, ktorá sa potom musí znižovať počas ďalších 6 – 12 hodín podľa individuálnej odpovede. Ďalej už ostávajú požiadavky na individuálne dávkovanie relatívne konštantné.


V kontrolovaných klinických skúšaniach sa zistili veľké rozdiely medzi pacientmi s priemernými rýchlosťami infúzie v rozmedzí od 0,2 do 0,5 mg/kg/h v závislosti od charakteru a rozsahu orgánového zlyhania/zlyhaní, od súbežnej medikácie a od individuálnych charakteristík pacienta. Na zabezpečenie optimálnej kontroly pacienta sa veľmi odporúča monitorovať úroveň nervovosvalového prenosu. Sledovalo sa podávanie až do 7 dní.


Špeciálne skupiny pacientov

Rokuróniumbromid sa neodporúča na uľahčenie mechanickej ventilácie na jednotkách intenzívnej starostlivosti u detských a geriatrických pacientov z dôvodu nedostatku údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Rokuróniumbromid sa podáva intravenózne buď bolusovou injekciou alebo ako kontinuálna infúzia (pozri časť 6.6).

Injekčný roztok/infúzny koncentrát sa má pred použitím vizuálne skontrolovať. Roztok sa môže použiť iba ak je číry a neobsahuje žiadne častice.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rokurónium alebo na bromidový ión alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rokuróniumbromid má podávať iba lekár, ktorý má skúsenosti s podávaním nervovosvalových myorelaxancií a len za predpokladu, že prístroje na kontrolovanú ventiláciu, insufláciu kyslíka s tracheálnu intubáciu sú pripravené na okamžité použitie.


Keďže rokuróniumbromid spôsobuje paralýzu dýchacích svalov, pre pacientov liečených týmto liekom je povinná mechanická ventilácia až do obnovenia dostatočného spontánneho dýchania. Ako pri všetkých nervovosvalových relaxanciách je dôležité predpokladať ťažkosti s intubáciou, hlavne ak sa používa technika rýchleho úvodu.


Tak ako pri iných nervovosvalových relaxanciách aj pri rokuróniumbromide sa hlásila reziduálna kurarizácia. Aby sa predišlo komplikáciám, ktoré vznikajú v dôsledku reziduálnej kurarizácie, odporúča sa extubovať až pri dostatočnom odznení nervosvalovej blokády. Treba brať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť reziduálnu kurarizáciu po extubácii v pooperačnej fáze (ako sú liekové interakcie alebo stav pacienta). Ak sa nepoužíva ako súčasť bežnej klinickej praxe, má sa zvážiť použitie látok s reverzným účinkom, najmä v takých prípadoch, kde je pravdepodobnejšie, že dôjde k reziduálnej kurarizácii.


Po podaní nervovosvalových relaxancií môžu vzniknúť anafylaktické reakcie. Majú sa podniknúť opatrenia na liečbu takýchto reakcií. Hlavne v prípade predchádzajúcich anafylaktických reakcií na nervovosvalové relaxanciá sa majú podniknúť osobitné opatrenia, keďže sa hlásila skrížená alergická reaktivita na nervovosvalové relaxanciá.


Rokuróniumbromid môže zvýšiť srdcovú frekvenciu.

Po dlhodobom používaní nervovosvalových relaxancií na JIS sa zvyčajne zaznamenala dlhodobá paralýza a/alebo slabosť kostrového svalstva. Aby sa pomohlo zabrániť možnému predĺženiu nervovosvalovej blokády a/alebo predávkovaniu, dôrazne sa odporúča, aby sa počas používania nervovosvalových relaxancií sledoval nervovosvalový prenos. Pacienti majú okrem toho dostávať adekvátnu analgéziu a sedáciu. Nervovosvalové relaxanciá sa navyše majú titrovať podľa účinku u jednotlivého pacienta alebo pod dohľadom skúsených lekárov, ktorí sú oboznámení s ich účinkami a s vhodnými nervovosvalovými monitorovacími technikami.


Po dlhodobom podávaní iných nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií na JIS v kombinácii s liečbou kortikosteroidmi sa pravidelne hlásila myopatia. Preto sa u pacientov, ktorí užívajú nervovosvalové relaxanciá a kortikosteroidy, má čo najviac skrátiť čas používania nervovosvalových relaxancií.


Ak sa na intubáciu použije suxametónium, podanie rokuróniumbromidu sa má oddialiť, až kým sa pacient klinicky nezotaví po nervovosvalovej blokáde vyvolanej suxametóniom.


Nasledujúce stavy môžu ovplyvniť farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku rokuróniumbromidu:


Ochorenia pečene a/alebo žlčového systému a zlyhanie obličiek

Keďže sa rokurónium vylučuje močom a žlčou, má sa používať opatrne u pacientov s klinicky významnými ochoreniami pečene a/alebo žlčového systému a/alebo pri zlyhaní obličiek. U tejto skupiny pacientov sa pri dávkach 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu pozorovalo predĺženie účinku.


Predĺžený čas cirkulácie

Stavy súvisiace s predĺženým časom cirkulácie, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, vysoký vek a edémové stavy, vedú k väčšiemu distribučnému objemu, čo môže prispieť k pomalšiemu nástupu účinku. Účinok môže byť predĺžený aj vplyvom zníženého plazmatického klírensu.


Neuromuskulárne ochorenia

Podobne ako iné nervovosvalové relaxanciá, rokuróniumbromid sa má používať zvlášť opatrne u pacientov s nervovosvalovými ochoreniami alebo po poliomyelitíde, keďže v týchto prípadoch môže byť odpoveď na nervovosvalové relaxanciá výrazne zmenená. Rozsah a charakter týchto zmien môže byť výrazne rozdielny. U pacientov s myasténiou gravis alebo s myasténiovým (Eatonovým – Lambertovým) syndrómom môžu mať aj malé dávky rokuróniumbromidu veľmi silné účinky a rokuróniumbromid sa má titrovať podľa odpovede.


Hypotermia

Pri chirurgických výkonoch za hypotermických podmienok sa nervovosvalový blokujúci účinok rokuróniumbromidu zvyšuje a dĺžka účinku sa predlžuje.


Obezita

Tak ako pri iných nervovosvalových relaxanciách u obéznych pacientov môže mať rokuróniumbromid predĺžený účinok a predĺžené spontánne vymiznutie účinkov, keď sa podávajú dávky vypočítané podľa aktuálnej telesnej hmotnosti.


Popáleniny

O pacientoch s popáleninami je známe, že sa u nich vyvíja odolnosť proti nedepolarizujúcim nervovosvalovým relaxanciám. Odporúča sa titrovať dávku podľa odpovede.


Stavy, ktoré môžu zosilniť účinok rokuróniumbromidu

Hypokaliémia (napr. po ťažkom vracaní, hnačke a diuretickej terapii), hypermagnezémia, hypokalciémia (po masívnych transfúziách), hypoproteinémia, dehydratácia, acidóza, hyperkapnia, kachexia.

Závažné poruchy elektrolytovej rovnováhy, zmeny pH alebo dehydratácia sa preto majú upraviť, ak je to možné.


Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej injekčnej liekovke (pozri časť 2) a pri odporúčaných dávkach sa môže považovať za „liek bez obsahu sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie


U nasledovných liekov bol preukázaný vplyv na silu a/alebo trvanie účinku nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií:


Účinok iných liekov na rokuróniumbromid:

Zosilnený účinok:

 • Prchavé halogenované anestetiká zosilňujú nervovosvalovú blokádu spôsobenú rokuróniumbromidom. Účinok sa však prejavuje len pri udržiavacích dávkach (pozri časť 4.2). Zrušenie nervovosvalovej blokády inhibítormi acetylcholinesterázy môže byť tiež zablokované.

 • Po intubácii suxametóniom (pozri časť 4.4).

 • Súbežné dlhodobé používanie kortikosteroidov a rokuróniumbromidu na JIS môže mať za následok predĺžené trvanie nervovosvalovej blokády alebo myopatiu (pozri časť 4.4 a 4.8)


Iné lieky:

 • antibiotiká: aminoglykozidové, linkosamidové a polypeptidové antibiotiká, acylamino-penicilínové antibiotiká.

 • diuretiká, chinidín a jeho izomér chinín, magnéziové soli, blokátory kalciového kanála a lítiové soli, lokálne anestetiká (lidokaín i.v., bupivakaín epidurálne) a akútne podanie fenytoínu alebo ß-blokátorov.

Rekurarizácia sa hlásila po pooperačnom podaní: aminoglykozidov, linkosamidu, polypeptidových a acylamino-penicilínových antibiotík, chinidínu, chinínu a magnéziových solí (pozri časť 4.4).


Znížený účinok:

 • Predchádzajúce chronické podávanie fenytoínu alebo karbamazepínu.

 • Inhibítory proteáz (gabexát, ulinastatín).


Variabilný účinok:

 • Podanie iných nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií v kombinácii s rokuróniumbromidom môže vyvolať zoslabenie alebo zosilnenie nervovosvalovej blokády v závislosti od poradia podávania a druhu nervovosvalových relaxancií, ktoré boli použité.

 • Suxametónium podaný následne po rokuróniumbromide môže vyvolať zosilnenie alebo zoslabenie nervovosvalového účinku rokuróniumbromidu.

Účinok rokuróniumbromidu na iné lieky

Rokuróniumbromid v kombinácii s lidokaínom môže spôsobiť rýchlejší nástup pôsobenia lidokaínu.


Pediatrická populácia

Neuskutočnili sa žiadne formálne štúdie interakcií. Vyššie uvedené interakcie u dospelých a osobitné upozornenia a opatrenia (pozri časť 4.4.) sa majú vziať do úvahy u detí a dospievajúcich.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku rokuróniumbromidu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Pri predpisovaní rokuróniumbromidu gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Cisársky rez

U pacientok podrobujúcich sa cisárskemu rezu možno rokuróniumbromid používať ako súčasť rýchleho úvodu za predpokladu, že sa nepredpokladajú žiadne ťažkosti pri intubácii a podáva sa spolu s dostatočnou dávkou anestetika alebo po intubácii, ktorá je uľahčená suxametóniom. Použitie rokuróniumbromidu počas cisárskeho rezu v dávkach 0,6 mg/kg neovplyvňuje Apgarovej skóre, svalový tonus plodu ani jeho kardiorespiračnú adaptáciu. Z vyšetrení vzoriek pupočníkovej krvi je zjavné, že dochádza iba k minimálnemu placentovému prenosu rokuróniumbromidu, čo si nevyžaduje, aby sa sledovali klinické nežiaduce účinky u novorodencov.


Poznámka 1: dávky 1 mg/kg rokuróniumbromidu sa sledovali pri rýchlom úvode, ale nie u pacientok s cisárskym rezom. Preto sa u tejto skupiny pacientok odporúča iba dávka 0,6 mg/kg.


Poznámka 2: zotavenie sa z nervovosvalovej relaxácie vyvolanej nervovosvalovými blokujúcimi látkami môže byť zablokované alebo nedostatočné u pacientok, ktoré užívali magnéziové soli na toxémiu v gravidite, pretože magnéziové soli zvyšujú nervovosvalovú blokádu. U týchto pacientok je potrebné znížiť dávkovanie rokuróniumbromidu a titrovať ho podľa intenzity zášklbu.


Laktácia

Nie je známe, či sa rokuróniumbromid vylučuje do materského mlieka ľudí. Štúdie na zvieratách preukázali nevýznamné hladiny rokuróniumbromidu v materskom mlieku. Štúdie na zvieratách nepotvrdili priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin. Rokuróniumbromid sa má podať dojčiacim ženám, iba ak ošetrujúci lekár rozhodne, že prínos lieku prevažuje riziká.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže sa rokuróniumbromid používa ako pomocná látka počas celkovej anestézie, u ambulantných pacientov po celkovej anestézii sa musia podniknúť zvyčajné bezpečnostné opatrenia.


4.8 Nežiaduce účinky


Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky patrí bolesť/reakcia v mieste podania injekcie, zmeny vitálnych funkcií a predĺžená nervovosvalová blokáda. Najčastejšie opisované závažné nežiaduce liekové reakcie počas postmarketingového sledovania sú „anafylaktické a anafylaktoidné reakcie“ a sprievodné príznaky. Pozri tiež vysvetlivky pod tabuľkou.


Trieda orgánových systémov (MedDRA verzia 8.1)

Preferenčný termín1

Menej časté/zriedkavé2 (< 1/100, > 1/10 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia

Anafylaktoidná reakcia

Anafylaktický šok

Anafylaktoidný šok

Poruchy nervového systému


Ochabnutá paralýza

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Tachykardia


Poruchy ciev

Hypotenzia

Cirkulačný kolaps a šok

Nával horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Bronchospazmus

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioneurotický edém

Žihľavka

Vyrážky

Sčervenané vyrážky

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalová slabosť3

Steroidná myopatia3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neúčinnosť lieku

Znížený účinok lieku/terapeutickej odpovede

Zvýšený účinok lieku/terapeutickej odpovede

Bolesť v mieste podania injekcie

Reakcia v mieste podania injekcie

Opuch tváre

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Predĺžená nervovosvalová blokáda

Oneskorené zotavenie sa z anestézie

Ťažkosti v priechodnosti dýchacích ciest počas anestézie

1Frekvencie sa stanovujú z údajov získaných z postmarketingových sledovaní a z údajov zo všeobecnej literatúry.

2Údaje z postmarketingových sledovaní neposkytujú hodnoty o výskyte. Z tohto dôvodu sa hlásená frekvencia rozdelila do dvoch, a nie do piatich skupín.

3po dlhodobom používaní na JIS


Anafylaxia

Pri nervovosvalových relaxanciách vrátane rokuróniumbromidu sa hlásili závažné anafylaktické reakcie, hoci veľmi zriedkavo. Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie sú: bronchospazmus, kardiovaskulárne zmeny (napr. hypotenzia, tachykardia, cirkulačný kolaps – šok) a kožné zmeny (napr. angioedém, žihľavka). Tieto reakcie boli v niektorých prípadoch smrteľné. Vzhľadom na možnú závažnosť týchto reakcií, vždy sa má predpokladať ich výskyt a podniknúť nevyhnutné opatrenia.


Keďže o nervovosvalových relaxanciách je známe, že sú schopné vyvolať vyplavenie histamínu či už lokálne v mieste podania injekcie alebo systémovo, pri podaní týchto látok treba brať vždy do úvahy, že môže dôjsť k svrbeniu a erytémovým reakciám v mieste podania injekcie a/alebo ku generalizovaným histaminoidným (anafylaktoidným) reakciám (pozri tiež vyššie pod anafylaktickými reakciami).


Počas klinických skúšaní sa pozorovali iba malé zvýšenia priemerných plazmatických hladín histamínu po rýchlom bolusovom podaní 0,3 – 0,9 mg/kg rokuróniumbromidu.


Predĺžená nervovosvalová blokáda

Najčastejšia nežiaduca reakcia nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií ako skupiny spočíva v predĺžení farmakologického účinku lieku za požadované časové obdobie. Toto sa môže meniť od ochabnutosti kostrového svalstva po intenzívnu a dlhodobú paralýzu kostrového svalstva vedúcu k respiračnej nedostatočnosti alebo apnoe.


Myopatia

Myopatia sa hlasila po použití rôznych nervovosvalových relaxancií na JIS v kombinácii s kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).


Lokálne reakcie v mieste podania injekcie

Počas rýchleho úvodu do anestézie sa hlásila bolesť po injekcii, hlavne ak pacient ešte úplne nestratil vedomie a najmä, keď sa ako úvodná látka použil propofol. V klinických štúdiách sa zaznamenala bolesť po injekcii u 16 % pacientov, ktorí podstúpili rýchly úvod anestézie s propofolom a menej ako u 0,5 % pacientov, ktorí podstúpili rýchly úvod anestézie s fentanylom a tiopentalom.


Pediatrická populácia

Meta-analýza 11 klinických štúdií u pediatrických pacientov (n=704) s rokuróniumbromidom (až do 1 mg/kg) ukázala, že tachykardia bola identifikovaná ako nežiaduci účinok lieku s frekvenciou 1,4 %.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania a predĺženej nervovosvalovej blokády sa má u pacienta pokračovať vo ventilačnej podpore a sedácii. Existujú dve možnosti zmeny nervovosvalovej blokády: (1) u dospelých sa môže sugammadex použiť pre zmenu intenzívneho (hlbokého) a hlbokého bloku. Podaná dávka sugammadexu závisí od stupňa nervovosvalového bloku. (2) Inhibítory acetylcholínesterázy (napr. neostigmín, edrofónium, pyridostigmín) alebo sugammadex sa môžu podať raz na začiatku spontánneho zotavenia a majú sa podávať v adekvátnych dávkach. Ak podanie inhibítorov acetylcholínesterázy nevyblokuje nervovosvalové účinky rokuróniumbromidu, musí sa pokračovať vo ventilácii až do obnovenia spontánneho dýchania. Opakované dávky inhibítorov acetylcholínesterázy môžu byť nebezpečné.

V štúdiách na zvieratách sa nezaznamenala ťažká depresia kardiovaskulárnej funkcie, ktorá by napokon viedla až ku kardiálnemu zlyhaniu až do podania kumulatívnej dávky 750 x ED90 (135 mg/kg rokuróniumbromidu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Myorelaxanciá, periférne pôsobiace myorelaxanciá, iné kvartérne amóniové zlúčeniny, ATC kód: M03AC09


Mechanizmus účinku

Rokuróniumbromid je nedepolarizujúce nervovosvalové relaxancium s rýchlym nástupom účinku, prejavujúci sa všetkými charakteristickými farmakologickými účinkami typickými pre túto skupinu liečiv (kurariformné liečivá). Pôsobí kompetíciou na nikotínové cholinergné receptory na zakončeniach nervovosvalovej platničky. Tento účinok je antagonizovaný inhibítormi acetylcholínesterázy, ako sú neostigmín, edrofónium a pyridostigmín.


Farmakodynamické účinky

ED90 (dávka potrebná na vyvolanie 90 % depresie amplitúdy zášklbu na palci pri stimulácii ulnárneho nervu) počas intravenóznej anestézie je približne 0,3 mg/kg rokuróniumbromidu. ED95 u dojčiat je nižšie než u dospelých a detí (0,25; 0,35, resp. 0,40 mg/kg).

Klinické trvanie účinku (čas do spontánneho zotavenia z relaxácie na 25 % kontrolnej amplitúdy zášklbu) pri podaní 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu je 30-40 minút. Celkové trvanie účinku (čas do spontánneho zotavenia z relaxácie na 90 % kontrolnej amplitúdy zášklbu) je 50 minút. Priemerný čas spontánneho obnovenia amplitúdy zášklbu z 25 na 75 % (index zotavenia) po bolusovej dávke 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu je 14 minút. Pri nižšom dávkovaní 0,3-0,45 mg/kg rokuróniumbromidu (1-1½ x ED90 ) je nástup účinku pomalší a trvanie účinku je kratšie. Pri vyšších dávkach 2 mg/kg je klinické trvanie účinku 110 minút.


Intubácia počas bežnej anestézie

Do 60 sekúnd po intravenóznom podaní dávky 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu (2 x ED90 pri intravenóznej anestézii) možno dosiahnuť vhodné podmienky na intubáciu takmer u všetkých pacientov, z čoho sa v 80 % prípadov hodnotia intubačné podmienky ako vynikajúce. Celková svalová paralýza dostatočná pre akýkoľvek typ chirurgického výkonu nastáva do 2 minút. Po podaní 0,45 mg/kg rokuróniumbromidu sú prítomné vhodné podmienky na intubáciu po 90 sekundách.


Rýchly úvod do celkovej anestézie

Počas rýchleho úvodu do celkovej anestéziie pri použití propofolu alebo fentanylu/tiopentalu sa vhodné podmienky na intubáciu dosiahnu do 60 sekúnd u 93 %, resp. 96 % pacientov po dávke 1 mg/kg rokuróniumbromidu. Z toho sa 70% hodnotí ako vynikajúce. Klinické trvanie účinku pri tejto dávke sa blíži k 1 hodine, po tomto čase je nervovosvalová blokáda bezpečne zrušená. Po dávke 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu sa dosiahnu vhodné podmienky na intubáciu do 60 sekúnd pri rýchlom úvode do celkovej anestézie u 81 %, resp. 75 % pacientov pri použití propofolu alebo fentanylu/tiopentalu.


Pediatrickí pacienti:

Priemerný čas nástupu u dojčiat, batoliat a detí pri intubačnej dávke 0,6 mg/kg je mierne kratší ako u dospelých. Pri porovnaní so skupinou pediatrických pacientov sa ukázalo, že priemerný čas nástupu u novorodencov a dospievajúcich (1 minúta) je mierne dlhší ako u dojčiat, batoliat a detí (24, 36 a 48 sekúnd). Dĺžka relaxácie a čas potrebný na obnovenie má tendenciu byť kratší u detí v porovnaní s dojčatami a dospelými. Pri porovnaní s pediatrickými skupinami sa dokázalo, že priemerný čas, potrebný na obnovenie T3 bol predĺžený u novorodencov a dojčiat (56,7 a 60,7 minút) v porovnaní s batoľatami, deťmi a dospievajúcimi (45,4, 37,6 a 42,9 minút).


Priemerný čas nástupu (SD) a klinické trvanie účinku po podaní začiatočnej intubačnej dávky*0,6 mg/kg rokuróniumbromidu počas (udržiavacej) anestézie so sevofluránom/oxidom dusným a isofluránom/oxidom dusným skupine pediatrických pacientov (PP)Čas dosiahnutia maximálnej blokády ** (min)

Čas obnovenia T3** (min)

Novorodenci (0-27 dní)

n=10

0,98 (0,62)


56,69 (37,04)

n=9

Dojčatá (28 dní-2 mesiace)

n=11

0,44 (0,19)

n=10

60,71 (16,52)


Batoľatá (3 mesiace-23 mesiacov)

n=28

0,59 (0,27)


45,46 (12,94)

n=27

Deti (2-11 rokov)

n=34

0,84 (0,29)


37,58 (11,82)


Dospievajúci (12-17 rokov)

n=31

0,98 (0,38)


42,90 (15,83)

n=30

* Dávka rokuróniumbromidu podaná v priebehu 5 sekúnd.

** Počítané od konca podania intubačnej dávky rokuróniumbromidu


Geriatrickí pacienti a pacienti s ochorením pečene a/alebo žlčníka a /alebo obličkovým zlyhaním

Trvanie účinku udržiavacích dávok 0,15 mg/kg rokuróniumbromidu môže byť o niečo dlhšie pri anestézii s enfluranom a izofluranom u geriatrických pacientov a u pacientov s ochorením pečene a/alebo ochorením obličiek (približne 20 minút) než u pacientov bez poškodenia funkcií exkrečných orgánov pri intravenóznej anestézii (približne 13 minút). Nepozoroval sa kumulatívny účinok (progresívne predlžovanie trvania účinku) pri opakovanom podávaní udržiavacích dávok pri odporúčanej hladine.


Kardiovaskulárny chirurgický výkon

U pacientov, ktorí sa podrobujú kardiochirurgickým výkonom, sú najbežnejšie kardiovaskulárne zmeny počas nástupu maximálnej blokády po podaní 0,6-0,9 mg/kg rokuróniumbromidu mierne a klinicky je nesignifikantný vzostup frekvencie srdca o 9% a vzostup stredného arteriálneho tlaku o 16% v porovnaní s kontrolnými hodnotami.


JIS

Po kontinuálnej infúzii na JIS je čas potrebný na obnovenie koeficientu série štyroch podnetov na 0,7 závislý od stupňa blokády na konci infúzie. Po kontinuálnej infúzii v trvaní 20 hodín a viac je priemerný čas (rozsah) medzi návratom z T2 na sériu štyroch podnetov a návrat na koeficient 0,7 série štyroch podnetov približne 1,5 (1-5 hodín) u pacientov bez multiorgánového zlyhania a 4 (1-25) hodín u pacientov s multiorgánovým zlyhaním.


Zrušenie svalovej relaxácie

Podanie inhibítorov acetylcholínesterázy (neostigmín, pyridostigmín alebo edrofónium) pri opätovnom zaznamenaní T2 alebo pri prvých klinických známkach odznievania relaxácie, antagonizuje účinok.rokuróniumbromidu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní jednorazovej bolusovej dávky rokuróniumbromidu je priebeh koncentrácií v plazme v troch exponenciálnych fázach.. U zdravých dospelých je priemerný (95% CI) eliminačný polčas 73 (66-80) minút, distribučný objem v rovnovážnom stave je 203 (193-214) ml/kg a plazmatický klírens je 3,7 (3,5-3,9) ml/kg/min.


Rokuróniumbromid sa vylučuje močom a žlčou. Vylučovanie močom je približne 40% počas 12-24 hodín. Po podaní izotopmi označenej dávky rokuróniumbromidu sa zistilo v priemere 47% vylučovanie označených vzoriek močom a 43% vylučovanie stolicou počas 9 dní. Približne 50% sa vylučuje ako pôvodná látka. V plazme sa nedetegovali žiadne metabolity.


Pediatrickí pacienti

Farmakokinetika rokuróniumbromidu u pediatrických pacientov (n=146) vo veku od 0 do 17 rokov boli hodnotené s použitím populačnej analýzy zhromaždených farmakokinetických údajov z dvoch klinických štúdií s použitím (udržiavacej) anestézie so sevofluránom/oxidom dusným a isofluránom/oxidom dusným. Všetky farmakokinetické parametre boli lineárne závislé od telesnej hmotnosti demonštrované podobným klírensom (1/h/kg). Distribučný objem (l/kg) a eliminačný polčas (h) sa znižuje s vekom (roky). Farmakokinetické parametre typického pediatrického pacienta v rámci každej vekovej skupiny sú zhrnuté nižšie:


Odhadované PK parametre (priemerný [SD]) rokuróniumbromidu u typických pediatrických pacientov počas (udržiavacej) anestézie so sevofluránom/oxidom dusným a isofluránom/oxidom dusným


PK Parametre

Vekový rozsah pacientov


Riadni novorodenci

(0-27 dní)

Dojčatá

(28 dní až 2 mesiace)

Batoľatá

(3-23 mesiacov)

Deti

(2-11 rokov)

Dospievajúci

(12-17 rokov)

CL (L/kg/h)

0,31 (0,07)

0,30 (0,08)

0,33 (0,10)

0,35 (0,09)

0,29 (0,14)

Distribučný objem (L/kg)

0,42 (0,06)

0,31 (0,03)

0,23 (0,03)

0,18 (0,02)

0,18 (0,01)

t½ β (h)

1,1 (0,2)

0,9 (0,3)

0,8 (0,2)

0,7 (0,2)

0,8 (0,3)


Geriatrickí pacienti a pacienti s ochorením pečene a/alebo žlčníka a /alebo obličkovým zlyhaním

V kontrolovaných štúdiách bol plazmatický klírens u geriatrických pacientov a u pacientov s dysfunkciou obličiek znížený vo väčšine štúdií, ale zmeny nedosahovali úroveň štatistickej významnosti. U pacientov s ochorením pečene je predĺžený priemerný eliminačný polčas o 30 minút a priemerný plazmatický klírens znížený o 1 ml/kg/min (pozri časť 4.2).


JIS

Ak sa podáva kontinuálnou infúziou na uľahčenie mechanickej ventilácie 20 hodín a dlhšie, predlžuje sa jeho priemerný eliminačný polčas a priemerný (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave. V kontrolovaných klinických skúšaniach sa zistil veľký rozdiel medzi jednotlivými pacientmi súvisiaci s charakterom a rozsahom (multi)orgánového zlyhania a individuálnymi vlastnosťami pacienta. U pacientov s multiorgánovým zlyhaním bol zistený priemerný (± SD) eliminačný polčas 21,5 (±3,3) hodiny, (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave 1,5 (±0,8) l/kg a plazmatický klírens 2,1 (± 0,8) ml/kg/min (pozri časť 4.2).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

V štúdiách akútnej toxicity sa rokuróniumbromid podával intravenózne mačkám a psom až do dávky 350 x ED90 resp. 750 x ED90. Táto dávka sa podávala v 4 po sebe nasledujúcich dávkach v intervale 30 minút (9, 18, 36 a 72 mg/kg) a viedla k smrti z dôvodu srdcového zlyhanie.


Subakútna toxicita

V štúdiach subakútnej toxicity sa rokuróniumbromid podával intravenózne mačkám a psov až do dávky 37 x ED90 resp. 60 x ED90 dvakrát týždenne počas 4 týždňov. 3 zo 7 psov, ktorým sa podávala dávka 60 x ED90 (10,8 mg/kg), neočakávane zahynuli. Príčina smrti sa nestanovila, ale predpokladalo sa, že súvisí s interakciami medzi liečbou rokuróniumbromidom a experimentálnymi postupmi a/alebo prístrojovou technikou a anestéziou.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity rokuróniumbromidu sa neuskutočnili.


Mutagenicita a karcinogenita

Štúdie in vivo a in vitro mutagenicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál rokuróniumbromidu.

Štúdie karcinogenity rokuróniumbromidu sa neuskutočnili.


Reprodukčná toxicita

Štúdie na potkanoch, ktorým sa podával rokuróniumbromid počas organogenézy v subfarmakologických intravenóznych dávkach neodhalil žiaden dôkaz embryoletality, teratologické zmeny alebo supresiu rastu plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Trihydrát octanu sodného

Chlorid sodný

Kyselina octová

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Fyzikálna inkompatibilita rokuróniumbromidu sa preukázala po jeho pridaní do roztokov, obsahujúcich nasledovné liečivá: amfotericín, amoxicilín, azatioprin, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximón, erytromycín, famotidín, furosemid, sodná soľ sukcinátu hydrokortizónu, inzulín, intralipid, metohexital, metylprednizolón, sodná soľ sukcinátu prednizolónu, tiopental, trimetoprim a vankomycín.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Pokiaľ sa rokuróniumbromid podáva tou istou infúznou súpravou, ktorou sa podávajú aj iné liečivá, je nevyhnutné, aby sa táto infúzna súprava dôkladne prepláchla (napr. s roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)) medzi podaním rokuróniumbromidu a liečiv, u ktorých sa dokázala inkompatibilita s rokuróniumbromidom alebo u ktorých sa nestanovovala kompatibilita s rokuróniumbromidom.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Otvorená injekčná liekovka:

Liek sa má použiť okamžite po otvorení injekčnej liekovky.


Po riedení:

Chemická a fyzikálna stabilita počas použitia sa zachová počas 24 hodín pri teplote nižšej ako 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa musí zriedený liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, čas uchovávania po otvorení a podmienky pred použitím sú v zodpovednosti používateľa a nemal by byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 - 8 °C, pokiaľ riedenie nebolo uskutočnené za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 - 8 °C).


Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 ml číra sklenená injekčná liekovka typu I, obsahujúca 5 ml roztoku, uzavretá chlórbutylovým gumenným uzáverom a hliníkovou obrubou so sivým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1, 10, 12 a 60 injekčných liekoviek


10 ml číra sklenená injekčná liekovka typu I, obsahujúca 10 ml injekčného roztoku/infúzneho koncentrátu, uzavretá chlórbutylovým gumenným uzáverom a hliníkovou obrubou so sivým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1, 10, 12 a 20 injekčných liekoviek


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Liek je určený len na jednorazové použitie. Pozri časť 6.3.


Pokyny na riedenie (intravenózna infúzia)

ROCUXANT 10 mg/ml sa môže riediť s nasledujúcimi sterilnými riedidlami (kompatibilita bola potvrdená pri nominálnych koncentráciách 0,5 mg/ml a 2 mg/ml rokuróniumbromidu):

- chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%)

- glukóza 50 mg/ml (5%)

- glukóza 50 mg/ml (5%) v chloride sodnom 9 mg/ml (0,9%)

- voda na injekciu

- Ringerov laktátový roztok.


Riedený roztok je určený len na jednorazové použitie.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0281/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.4.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27.6.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

14ROCUXANT 10 mg/ml injekčný roztok/infúzny koncentrát