+ ipil.sk

Roferon-A 9 MIU/0,5 mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/04578-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/06990-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Roferon-A 3 MIU/05 ml

Roferon-A 9 MIU/05 ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


Interferón alfa‑2a


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Roferon-A a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Roferon-A

3. Ako používať Roferon-A

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Roferon-A

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

7. Ako podať injekciu Roferonu-A1. Čo je Roferon -A a na čo sa používa


Roferon‑A obsahuje protivírusovú látku nazývanú interferón alfa‑2a, ktorá je podobná prirodzenej látke tvorenej v tele na ochranu pred vírusovými infekciami, zhubnými nádormi a cudzorodými látkami, ktoré napádajú telo. Len čo Roferon-A odhalí cudzorodú látku a zaútočí na ňu, pozmení ju tým, že spomalí, zablokuje alebo zmení jej rast alebo funkciu.


Roferon-A sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:

vírusové infekcie, napríklad chronická hepatitída B a C,

 • rakovina krvi (kožný T‑bunkový lymfóm, vlasatobunková leukémia a chronická myeloidná leukémia),

 • niektoré iné formy rakoviny (zhubný nádor z obličkových buniek, Kaposiho sarkóm súvisiaci s AIDS, folikulový non-Hodgkinov lymfóm a zhubný melanóm).

Ak si nie ste istý, prečo vám predpísali Roferon‑A, porozprávajte sa o vašom ochorení a jeho liečbe so svojím lekárom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Roferon-A


Nepoužívajte Roferon-A:


ak ste alergický na interferón alfa‑2a alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

ak trpíte alebo ste trpeli ochorením srdca,

ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

ak máte poruchu kostnej drene,

ak trpíte záchvatmi kŕčov, napr. pri epilepsii a/alebo pri iných poruchách centrálneho nervového systému,

ak máte ochorenie pečene alebo cirhózu pečene,

ak sa liečite alebo ste sa liečili na chronické ochorenie pečene liekom, ktorý oslabuje reakcie imunitného systému.


Roferon-A sa neodporúča používať u detí, pokiaľ to nenariadi lekár. Syndróm sťaženého dýchania /„Gasping syndrome“ (závažný stav vyskytujúci sa u detí do 3 rokov) sa dáva do súvislosti s benzylalkoholom. Benzylalkohol je neúčinná zložka Roferonu‑A. Roferon‑A preto nie je vhodný liek pre malé deti (vrátane predčasne narodených detí, novorodencov alebo dojčiat).


Pri niektorých ochoreniach sa Roferon‑A môže používať v kombinácii s inými liekmi. V takýchto prípadoch vás lekár oboznámi so všetkými ďalšími obmedzeniami týkajúcimi sa používania Roferonu‑A.


Upozornenia a opatrenia


Predtým ako začnete používať Roferon‑A, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Povedzte svojmu lekárovi­:

ak máte duševné problémy (psychické ťažkosti) alebo ste niekedy mali duševné (psychické) ochorenie,

ak máte psoriázu(ochorenie spojené s opakovanou tvorbou suchých, škvrnitých, šupinatých kožných raniek),

ak máte problémy s obličkami, so srdcom alebo s pečeňou,

ak ste niekedy mali autoimunitné ochorenie, napr. problémy so štítnou žľazou, vaskulitídu (zápal krvných ciev),

ak ste podstúpili transplantáciu orgánu(napríklad obličky) alebo transplantáciu kostnej drene, alebo ak ju plánujete podstúpiť v blízkej budúcnosti,

ak ste alebo môžete byť tehotná,

ak máte nízky počet krviniek,

ak máte cukrovku(ochorenie zapríčinené vysokou hladinou cukru v krvi),

ak máte akékoľvek ďalšie problémy s krvou,

ak sa liečite na chronickú hepatitíduC,

ak ste taktiež nakazený vírusom HIV a liečite sa liekmi proti vírusu HIV,

ak užívate nejaké iné lieky (vrátane tých, ktoré vám lekár nepredpísal).

ak ste dospelá osoba, ktorá v súčasnosti má alebo v minulosti mala problémy so zneužívaním návykových látok (napr. alkoholu alebo drog).


Ak máte krvné ochorenie alebo trpíte cukrovkou, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár vám možno bude pravidelne odoberať vzorky krvi, aby skontroloval jej zloženie, ktoré sa počas liečby môže meniť. V prípade potreby vám váš lekár môže upraviť dávku Roferonu‑A alebo nejakých iných súbežne užívaných liekov.


Iné lieky a Roferon-A

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Účinky týchto liekov môžu byť zvýšené, znížené alebo pozmenené, keď sa podávajú v rovnakom čase ako interferóny. Napríklad, keď sa v rovnakom čase ako interferóny podáva teofylín, protiastmatický liek zo skupiny xantínov, jeho koncentrácia v krvnej plazme môže byť zvýšená a môže byť potrebná úprava jeho dávky.


Pacienti, ktorí majú aj infekciu HIV:Laktátová acidóza (prekyslenie krvi kyselinou mliečnou) a zhoršenie funkcie pečene sú vedľajšie účinky spojené s vysoko aktívnou antiretrovírusovou terapiou („Highly Active Anti-Retroviral Therapy“ ‑ HAART), ktorou sa lieči infekcia HIV.


Ak dostávate liečbu HAART, pridanie Roferonu‑A a ribavirínu môže u vás zvýšiť riziko vzniku laktátovej acidózy alebo zlyhania pečene. Váš lekár vás bude sledovať so zameraním sa na prejavy a príznaky týchto stavov. Prečítajte si, prosím, písomnú informáciu pre používateľov lieku s obsahom ribavirínu.


Krvné testy: Ak sa chystáte podstúpiť krvný test, oznámte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ktorí vám takýto test urobia, že používate Roferon-A. V niekoľkých menej častých alebo zriedkavých prípadoch Roferon‑A môže ovplyvniť výsledky týchto testov.


Tehotenstvo a plodnosť


Nepoužívajte Roferon‑A, ak ste tehotná, alebo ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete mať dieťa, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí. Je to kvôli tomu, že Roferon‑A môže poškodiť vaše dieťa. Je dôležité, aby ste vy aj váš partner počas liečby Roferonom‑A používali účinný spôsob antikoncepcie (ochrany na zabránenie počatia).


Keď sa Roferon‑A používa v kombinácii s ribavirínom, muži aj ženy musia pri sexuálnej aktivite urobiť špeciálne opatrenia, ak existuje akékoľvek riziko, že by mohlo dôjsť k otehotneniu, keďže ribavirín môže byť veľmi nebezpečný pre nenarodené dieťa:

- ak ste žena v plodnom veku, ktorá používa Roferon‑A v kombinácii s ribavirínom, musíte mať negatívny výsledok tehotenského testu pred začiatkom liečby, každý mesiac počas liečby a ešte 4 mesiace po skončení liečby. Obaja, vy aj váš partner, musíte používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a ešte 4 mesiace po skončení liečby. Môžete sa o tom porozprávať so svojím lekárom.

- ak ste muž, ktorý používa Roferon‑A v kombinácii s ribavirínom, nepraktizujte pohlavný styk s tehotnou ženou bez použitia prezervatívu. Použitie prezervatívu zmenší riziko, že sa ribavirín dostane do tela ženy. Ak vaša partnerka nie je tehotná, ale je v plodnom veku, musí si urobiť tehotenský test každý mesiac počas liečby a ešte 7 mesiacov po skončení vašej liečby. Vy aj vaša partnerka musíte používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a ešte 7 mesiacov po skončení liečby. Môžete sa o tom porozprávať so svojím lekárom.


Dojčenie

Ak dojčíte, skôr ako začnete používať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Nie je známe, či tento liek prechádza do materského mlieka. Preto sa so svojím lekárom poraďte, či máte prerušiť dojčenie alebo ukončiť liečbu Roferonom‑A. Pri kombinovanej liečbe s ribavirínom venujte pozornosť príslušným informačným textom liekov s obsahom ribavirínu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak počas liečby Roferonom‑A pociťujete ospalosť, únavu alebo zmätenosť, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.


Roferon‑A obsahuje benzylalkohol


Roferon‑A obsahuje benzylalkohol, a preto sa nesmie podávať predčasne narodeným deťom alebo novorodencom. U dojčiat a detí do 3 rokov môže vyvolať toxické alebo alergické reakcie.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 0,5 ml, t.j. je v podstate„bez sodíka“


3. Ako používať Roferon-A


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Roferon-A vám môže podať váš lekár alebo zdravotná sestra, alebo vás váš lekár alebo zdravotná sestra môže poučiť, ako si máte vy sami podať injekciu Roferonu‑A. Nepokúšajte sa podať si injekciu Roferonu‑A bez predchádzajúceho poučenia. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


Naplnené injekčné striekačky s Roferonom‑A sa podávajú formou injekcie pod kožu (podkožne). Podrobný návod si pozrite v časti 7.


Naplnené injekčné striekačky sú určené iba na jednorazové použitie.


Dávkovanie Roferonu‑A

Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre vás najlepšia. Potrebné množstvo Roferonu-A bude závisieť od ochorenia, ktoré je príčinou vašej liečby a od prípadného výskytu vedľajších účinkov.


Vaša dávka nemá byť obvykle vyššia ako 36 miliónov medzinárodných jednotiek (IU) denne.


Ak sa domnievate, že účinok lieku je príliš slabý alebo príliš silný, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom. Nemeňte si používané množstvo bez toho, že by ste sa o tom porozprávali so svojím lekárom.


Odporúčané dávkovanie:


Vlasatobunková leukémia

3 milióny IU denne počas 16 ‑ 24 týždňov.


Chronická myelocytová leukémia

Dávka podávaná raz denne sa obvykle zvýši z 3 miliónov IU na 9 miliónov IU počas úvodnej 12‑týždňovej doby liečby.


Kožný T‑bunkový lymfóm

Dávka podávaná raz denne sa obvykle zvýši z 3 miliónov IU na 18 miliónov IU počas úvodnej 12‑týždňovej doby liečby.


Kaposiho sarkóm súvisiaci s AIDS

Dávka podávaná raz denne sa obvykle zvýši z 3 miliónov IU na 18 miliónov IU, ale najviac na 36 miliónov IU, počas úvodnej 10 až 12‑týždňovej doby liečby.


Zhubný nádor z obličkových buniek

Kombinácia s vinblastínom

Dávka podávaná trikrát týždenne sa obvykle zvýši z 3 miliónov IU na 18 miliónov IU počas úvodnej 12‑týždňovej doby liečby.

Kombinácia s bevacizumabom (Avastinom)

9 miliónov IU pod kožu (subkutánne) trikrát týždenne do progresie ochorenia alebo do 1 roka.


Chronická hepatitída B

2,5 ‑ 5 miliónov IU na štvorcový meter telesného povrchu trikrát týždenne počas 4 ‑ 6 mesiacov.


Chronická hepatitída C

3 ‑ 6 miliónov IU trikrát týždenne počas 6 -12 mesiacov.


Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm (s chemoterapiou)

6 milióny IU na štvorcový meter telesného povrchu od 22. dňa do 26. dňa každého 28‑dňového liečebného cyklu.


Zhubný melanóm

3 milióny IU trikrát týždenne počas 18 mesiacov.


Ak budete dobre reagovať na úvodnú liečbu Roferonom‑A, váš lekár sa môže rozhodnúť, že budete v liečbe pokračovať dlhodobejšie (udržiavacia liečba) a náležitým spôsobom vám zmení dávkovanie.


Kombinovaná liečba s ribavirínom pri chronickej hepatitíde C

Pri súbežnom používaní Roferonu‑A a ribavirínu dodržiavajte, prosím, lekárom odporúčanú schému dávkovania.


Váš lekár vám povie, kedy máte prestať používať Roferon‑A. Pri niektorých ochoreniach môže byť potrebná liečba trvajúca niekoľko rokov.


Ak použijete viac Roferonu‑A, ako máte

Ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom, lekárnikom alebo choďte do najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete použiť Roferon‑A

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Roferon‑A

Čo najskôr sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Môžete potrebovať bezodkladné lekárske ošetrenie:


Ak u vás počas liečby týmto liekom vzniknú prejavy závažnej alergickej reakcie(napríklad ťažkosti s dýchaním, pískavé dýchanie alebo žihľavka).

 Ak počas liečby Roferonom‑A alebo po jej skončení zistíte, že sa vám zhoršil zrak.

 Ak u vás počas liečby Roferonom‑A vzniknú akékoľvek prejavy depresie (napríklad smútok, pocit zbytočnosti alebo myšlienky na samovraždu).


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Veľmi často sa objavujú príznaky podobné chrípke, akými sú únava, zimnica, bolesť svalov alebo kĺbov, bolesť hlavy, potenie a horúčka. Tieto príznaky sa zvyčajne dajú zmierniť užitím paracetamolu. Váš lekár vám odporučí dávku, ktorú máte užiť. Príznaky tohto druhu pri pokračujúcej liečbe zvyčajne vymiznú.


Ďalšie veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) sú:

 znížený počet bielych krviniek. Prejavy zahŕňajú častejšie infekcie.

strata chuti do jedla

nevoľnosť

nízka hladina vápnika v krvi

hnačka

znížená chuť do jedla

 • rednutie vlasov alebo vypadávanie vlasov (zvyčajne sa tieto zmeny vrátia do pôvodného stavu po ukončení liečby)

 • ochorenie podobné chrípke. Príznaky môžu zahŕňať únavu, horúčku a zimnicu

 • bolesť hlavy

 • zvýšené potenie

 • bolesť svalov

 • bolesť kĺbov


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • znížený počet červených krviniek alebo anémia (prejavy zahŕňajú pocit únavy, bledosť kože a dýchavičnosť)

 znížený počet krvných doštičiek (prejavy zahŕňajú malé krvné podliatiny na tele alebo krvácanie)

 zmeny v počte krvných doštičiek a červených krviniek sa pravdepodobnejšie vyskytnú vtedy, ak podstupujete protinádorovú liečbu, vrátane chemoterapie, alebo ak máte zníženú aktivitu kostnej drene. Zloženie krvi sa po skončení liečby Roferonom‑A zvyčajne znormalizuje.

nepravidelný tep srdca

búšenie srdca

zmodranie kože alebo pery (spôsobené nedostatkom kyslíka v krvi)

vracanie alebo nevoľnosť

bolesti žalúdka

sucho v ústach

horká chuť v ústach alebo zmena vnímania chuti

bolesť na hrudníku

 opuch

úbytok telesnej hmotnosti


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

dehydratácia (odvodnenie organizmu) a porucha rovnováhy elektrolytov (zmeny vo výsledkoch krvných vyšetrení sodíka alebo draslíka)

depresia

úzkosť

zmätenosť

zmenené alebo nezvyčajné správanie

nervozita

zábudlivosť

poruchy spánku

 svalová slabosť

 zmeny citlivosti kože ako napr. mravčenie, necitlivosť

závraty

chvenie rúk

 ospalosť alebo spavosť

zápal očných spojoviek alebo začervenanie očí

 poruchy zraku

dočasné zníženie alebo zvýšenie krvného tlaku

svrbenie kože

psoriáza alebo zhoršenie psoriázy

pri vyšetreniach moču sa môže zistiť prítomnosť bielkoviny a zvýšeného počtu buniek v moči

 krvné testy: ukazujú zmeny pečeňových funkcií


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 zápal pľúc (pneumónia)

opary na ústach

opary v oblasti pohlavných orgánov

 závažné zníženie počtu bielych krviniek (váš lekár to môže nazvať agranulocytóza)

 nezvyčajné zníženie počtu červených krviniek (váš lekár to môže nazvať hemolytická anémia)

autoimunitné ochorenia (pri ktorých telo napáda svoje vlastné bunky)

reakcie z precitlivenosti, zahŕňajúce podliatiny, opuch tváre, pier a hrdla, pískavé dýchanie a alergické reakcie

zvýšená alebo znížená funkcia štítnej žľazy

krvné testy poukazujúce na zvýšený cukor v krvi alebo cukrovku (ochorenie spôsobujúce vysokú hladinu cukru v krvi)

samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a sebapoškodzovanie

 kóma

mozgovocievna príhoda

kŕče (záchvaty)

prechodná alebo dočasná impotencia (sexuálna dysfunkcia u mužov)

poruchy zraku v dôsledku nedostatočného prekrvenia zadnej časti oka (váš lekár to môže nazvať ischemická retinopatia)

srdcový infarkt

 zlyhanie srdca

závažné problémy so srdcom a dýchaním

nahromadenie tekutiny v pľúcach (ktorá môže spôsobovať ťažkosti s dýchaním)

zápal krvných ciev(vaskulitída)

dýchavičnosť

kašeľ

zápal podžalúdkovej žľazy (váš lekár to môže nazvať pankreatitída).

 zvýšená aktivita čriev (môže spôsobiť hnačku)

 zápcha

pálenie záhy

plynatosť (nadúvanie)

znížená funkcia pečene, čo môže viesť k závažným poruchám pečene, vrátane zlyhania pečene alebo zápalu pečene (nazývanej tiež hepatitída)

vyrážka

 suchá koža, suché ústa alebo pery

krvácanie z nosa

 suchá sliznica nosa alebo nádcha

autoimunitné ochorenia pri ktorých telo napáda svoje vlastné bunky. To často spôsobí vyrážku, bolesť kĺbov, ale má vplyv aj na iné časti tela (váš lekár to môže nazvať systémový lupus alebo SLE)

 artritída alebo bolesť kĺbov

zlyhanie obličiek alebo zhoršenie funkcie obličiek, a to najmä u pacientov s rakovinou, ktorí už majú ochorenie obličiek

 krvné testy poukazujúce na zhoršenie funkcie obličiek

 krvné testy poukazujúce na zmeny kyseliny močovej a laktát dehydrogenázy


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať viac ako 1 z 10 000 osôb):

autoimunitné ochorenie pri ktorom váš imunitný systém napáda krvné doštičky (bunky nevyhnutné na zrážanie krvi). Toto môže spôsobiť znížený počet krvných doštičiek, čoho prejavom môžu byť malé škvrny na koži podobné podliatinám.

sarkoidóza (ochorenie zapríčinené zápalom tkanív tela); sarkoidóza môže ovplyvniť takmer ktorýkoľvek orgán, ale najčastejšie začína v pľúcach alebo lymfatických uzlinách.

hypertriglyceridémia a hyperlipidémia (vysoké hladiny niektorých lipidov/tukov v krvi).

 poškodenie sietnice (zadnej časti oka) alebo krvných ciev v sietnici (môže spôsobiť rozmazané videnie alebo v závažných prípadoch stratu zraku)

 váš lekár môže spozorovať zmeny sietnice pri vyšetrení oka, vrátane opuchu hlavného nervu v zadnej časti oka

 • problémy so zrakom vo vzťahu ku hlavnému nervu v zadnej časti oka

zhoršenie alebo znovuobjavenie sa peptického vredu (vred žalúdka alebo dvanástnika) a krvácanie do čriev

začervenanie, opuch a bolesť v oblasti kože kde bol Roferon-A vpichnutý a môže tiež spôsobiť odumretie časti kože v okolí miesta vpichu

 problémy spojené s duševným stavom, ako sú problémy s myslením, koncentráciou, osobnostné zmeny alebo zmeny stupňa vedomia, lekársky označované ako encefalopatia.


Vedľajšie účinky, ktorých frekvencia nie je známa

odvrhnutie štepu


Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vašu liečbu Roferonom‑A skombinuje s ďalšími liekmi. V takýchto prípadoch sa u vás môžu objaviť ďalšie nežiaduce účinky. V prípade ich výskytu vám ich lekár vysvetlí.

Môžu sa u vás vyskytnúť isté zmeny v zložení krvi, kvôli ktorým vás bude váš lekár kontrolovať.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Roferon-A


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (2 °C ‑ 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Roferon‑A,ak spozorujete, že roztok je zakalený, ak obsahuje plávajúce častice, alebo ak liek nie je bezfarebný až svetložltý, ale má inú farbu.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Roferon-A

Liečivo je interferón alfa‑2a, 3 milióny IU/0,5 ml alebo 9 miliónov IU/0,5 ml .

Ďalšie zložky sú octan amónny, chlorid sodný, benzylalkohol (10 mg/1 ml), polysorbát 80, koncentrovaná kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Roferon‑A a obsah balenia

Roferon‑A je injekčný roztok (0,5 ml v naplnenej injekčnej striekačke).


Veľkosti balenia:Balenia obsahujúce 1, 5, 6, 12 alebo 30 ks . Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Roztok je číry, bezfarebný až svetložltý.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Roche Slovensko s.r.o.

Cintorínska 3/A

Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Roferon-A: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

Roféron-A: Francúzsko.

Roceron-A: Nórsko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná 07/2014.7. Ako podať injekciu Roferonu-A


Ilustrovaný návod na podanie podkožnej injekcie za použitia naplnenej injekčnej striekačky s Roferonom®‑A


Injekčná striekačka s injekčným roztokom Injekčná ihla na podkožnú injekciu


piestochranný vrchnák zadný uzáverkryt

↑ ↑ ↑ ↑


Dôležité: Pred použitím (podaním) nechajte roztok postáť, kým nedosiahne izbovú teplotu.1Vyberte ihlu zo škatule. Zložte zadný uzáver z ihly.

Potom vyberte injekčnú striekačku zo škatule a zložte ochranný vrchnák. Nasaďte ihlu na injekčnú striekačku. Stiahnite kryt z ihly (pozri obrázok 1).
Obrázok 1.
2Držte injekčnú striekačku s ihlou smerujúcou nahor.

Opatrne vytlačte všetok vzduch pomalým potlačením piestu.
Obrázok 2.3


Injekcia Roferonu‑A sa môže podať buď do stehna, alebo do spodnej časti brucha.

Odporúča sa podať každú injekciu do nového miesta.


Obrázok 3.


4Pred tým, ako si podáte injekciu, očistite miesto vpichu alkoholovým tampónom.
Obrázok 4.
5


Pomocou palca a ukazováka vytvorte kožnú riasu a zaveďte ihlu tak hlboko, ako to pôjde, pod 45‑stupňovým uhlom (pozri obrázok 5).

Jemne povytiahnite piest injekčnej striekačky.

Ak sa v injekčnej striekačke objaví krv, ihla prenikla do krvnej cievy. V takomto prípade si Roferon‑A nemôžete vpichnúť.

Zlikvidujte nepoužitú injekčnú striekačku a injekčnú ihlu a znovu začnite podávať novú injekciu do iného miesta pomocou novej injekčnej striekačky a injekčnej ihly.
Obrázok 5.
6


Vyvinutím rovnomerného tlaku vpichnite obsah naplnenej injekčnej striekačky s Roferonom‑A pod kožu, kým nebude injekčná striekačka úplne prázdna.
Obrázok 6.7Injekčnú striekačku vyberte tak, že na miesto vpichu mierne pritlačíte alkoholový tampón a vytiahnete ihlu pod malým uhlom.
Obrázok 7.Naplnené injekčné striekačky sú určené iba na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku musíte zlikvidovať. Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, ako to máte urobiť.


Nasledovné pokyny je potrebné prísne dodržiavať a používaťpri správnej likvidácii injekčných striekačiek na jednorazové použitie:

 • Ihla a injekčná striekačka je určená len na jednorazové použitie.

 • Odložte použité ihly a injekčné striekačky do nádoby, z materiálu, ktorý sa nedá prepichnúť

 • Nádobu na ostré predmety uchovávajte mimo dosahu detí.

 • Použité nádoby sa nesmú likvidovať domovým odpadom.

 • Plnú nádobu zlikvidujte v súlade s lokálnymi požiadavkami a podľa inštrukcií zdravotníckeho personálu alebo lekárnika.


10

Roferon-A 9 MIU/0,5 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01856-ZIB

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/04578-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/06233-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/06990-ZME


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Roferon-A 9 MIU / 0,5 ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 9 miliónov medzinárodných jednotiek interferónu alfa-2a* v 0,5 ml** (9 miliónov IU/0,5 ml).


* produkovaný Escherichia coli rekombinantnou DNA technológiou** Obsahuje objemové zvyšky


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Pomocná látka so známym účinkom:

Benzylalkohol (10mg/1ml)


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.


Roztok je číry, bezfarebný až svetložltý.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek Roferon-A je indikovaný na liečbu:


- Vlasatobunkovej leukémie.


- Pacientov s AIDS s progresívnym asymptomatickým Kaposiho sarkómom, ktorí majú

počet CD4 buniek > 250/mm3.


- Chronickej myeloidnej leukémie s pozitívnym filadelfským chromozómom v chronickej fáze. Roferon-A nie je alternatívnou liečbou CML pacientov, ktorí majú HLA-identického príbuzného a ktorí majú v blízkej budúcnosti podstúpiť alogénnu transplantáciu kostnej drene. Stále nie je známe, či Roferon-A možno považovať za liečbu s kuratívnym efektom pri tejto indikácii.


- Kožného T-bunkového lymfómu. Interferón alfa-2a (Roferon-A) môže byť účinný u pacientov s progresívnym ochorením, ktorí sú refraktérni voči konvenčnej liečbe alebo pre ktorých konvenčná liečba nie je vhodná.


- Dospelých pacientov s histologicky potvrdenou chronickou hepatitídou B, ktorí majú markery vírusovej replikácie, to znamená, že sú pozitívni na HBV DNA alebo HBeAg.


- Dospelých pacientov s histologicky potvrdenou chronickou hepatitídou C, ktorí sú pozitívni na HCV protilátky alebo HCV RNA a ktorí majú zvýšené sérové hladiny alanínaminotransferázy (ALT) bez dekompenzácie pečene.


Účinnosť interferónu alfa-2a pri liečbe hepatitídy C sa zvýši v kombinácii s ribavirínom. Roferon-A sa má podávať samotný, zvlášť v prípade intolerancie alebo kontraindikácie na ribavirín.

- Folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu.


- Pokročilého karcinómu renálnych buniek.


- Pacientov s malígnym melanómom II. stupňa podľa klasifikácie AJCC (hrúbka Breslowovho

tumoru > 1,5 mm, bez postihnutia lymfatických uzlín alebo šírenia do kože), ktorí sú po

operácii bez ochorenia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri všetkých indikáciách uvedených v časti 4.1 sa nemôžu použiť všetky dostupné sily Roferonu-A. Predpísaná sila má zodpovedať odporúčanej dávke pre každú jednotlivú indikáciu.


- VLASATOBUNKOVÁ LEUKÉMIA


Úvodná dávka:


Tri milióny IU denne podávané subkutánnou injekciou po dobu 16 - 24 týždňov. Pokiaľ sa vyvinie neznášanlivosť, musí byť denná dávka znížená na 1,5 milióna IU alebo sa dávkovanie upraví na trikrát týždenne, prípadne oboje.


Udržiavacia dávka:


Tri milióny IU trikrát týždenne podávané subkutánnou injekciou. Pokiaľ by sa objavila neznášanlivosť, je treba znížiť dávku na 1,5 milióna IU trikrát týždenne.


Dĺžka liečby:


Pacienti sa majú liečiť približne po dobu 6 mesiacov, než môže lekár určiť, či pokračovať v liečbe u pacientov reagujúcich na terapiu alebo či liečbu ukončiť u pacientov nereagujúcich na terapiu. Pacienti sa liečili po dobu až 20 po sebe nasledujúcich mesiacov. Optimálna dĺžka liečby vlasatobunkovej leukémie pomocou Roferonu-A nebola stanovená.


Minimálna účinná dávka Roferonu-A pri vlasatobunkovej leukémii nebola stanovená.


- KAPOSIHO SARKÓM SPOJENÝ S AIDS


Roferon-A je indikovaný na liečbu pacientov s AIDS s progresívnym asymptomatickým Kaposiho sarkómom, ktorí majú počet CD4 buniek > 250/mm3. Pacienti s AIDS s počtom CD4 buniek < 250/mm3alebo pacienti s predchádzajúcim výskytom oportúnnych infekcií alebo konštitučných symptómov pravdepodobne nebudú reagovať na liečbu Roferonom-A, a preto nemajú byť liečení. Optimálne dávkovanie ešte nebolo úplne stanovené.


Roferon-A sa nemá používať spolu s inhibítormi proteáz. Okrem zidovudínu je nedostatok údajov o bezpečnosti kombinácie Roferonu-A s inhibítormi reverznej transkriptázy.Úvodná dávka:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie a dávka sa má zvyšovať najmenej na 18 miliónov IU denne a ak je to možné na 36 miliónov IU denne, počas desiatich až dvanástich týždňov, u pacientov od 18 rokov. Odporučená schéma zvyšovania dávok je nasledujúca:


1. 3. deň 3 milióny IU denne

4. 6. deň 9 miliónov IU denne

7. 9. deň 18 miliónov IU denne - a pri tolerancii zvýšiť na:

10. 84. deň 36 miliónov IU denne


Udržiavacia dávka:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne pri maximálnej dávke, ktorá je pre pacienta prijateľná, avšak dávka nemá prekročiť 36 miliónov IU.


U pacientov s Kaposiho sarkómom spojeným s AIDS, ktorí dostávali 3 milióny IU Roferonu-A denne, sa prejavila nižšia miera odpovede ako u pacientov, ktorí dostávali odporučené dávkovanie.


Dĺžka liečby:


Pre stanovenie odpovede na liečbu treba dokumentovať vývoj lézií. Skôr ako lekár rozhodne, či pokračovať v liečbe pacientov s odpoveďou alebo prerušiť liečbu pacientov bez odpovede, pacientov treba liečiť najmenej 10 týždňov, v lepšom prípade najmenej dvanásť týždňov. U pacientov sa vo všeobecnosti prejavila odpoveď približne po troch mesiacoch liečby. Pacienti sa liečili až 20 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak sa odpoveď na liečbu prejaví, liečba má pokračovať najmenej dovtedy, až kým neexistuje žiadny iný dôkaz o prítomnosti tumoru. Optimálna dĺžka liečby Kaposiho sarkómu spojeného s AIDS pomocou lieku Roferon-A nebola stanovená.


Poznámka:


Keď sa liečba Roferonom-A preruší, lézie Kaposiho sarkómu sa často objavia znova.


- CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA


Roferon-A je indikovaný na liečbu pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou s pozitívnym filadelfským chromozómom v chronickej fáze. Roferon-A nie je alternatívnou liečbou pacientov s CML, ktorí majú HLA identického príbuzného a ktorí majú podstúpiť v blízkej budúcnosti alogénnu transplantáciu kostnej drene.


Roferon-A vytvára hematologickú remisiu u 60 % pacientov s CML v chronickej fáze, nezávisle od predchádzajúcej liečby. U dvoch tretín týchto pacientov sa úplná hematologická odpoveď prejavila až 18 mesiacov po začiatku liečby.


Na rozdiel od cytotoxickej chemoterapie interferón alfa-2a dokáže vytvoriť pretrvávajúcu cytogenetickú odpoveď aj po 40 mesiacoch. Stále nie je známe, či je možné liečbu Roferonom-A považovať za liečbu s kuratívnym potenciálom v tejto indikácii.


Dávkovanie:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie počas ôsmich až 12 týždňov pacientom od 18 rokov. Odporučená schéma je nasledujúca:


1. 3. deň 3 milióny IU denne

4. 6. deň 6 miliónov IU denne

7. 84. deň 9 miliónov IU denne


Dĺžka liečby:


Skôr ako lekár rozhodne, či pokračovať v liečbe pacientov reagujúcich na liečbu alebo prerušiť liečbu pacientov, u ktorých sa neprejavujú žiadne zmeny hematologických parametrov, pacientov treba liečiť najmenej osem týždňov, v lepšom prípade najmenej dvanásť týždňov. Pacientov s odpoveďou treba liečiť až kým sa nedosiahne úplná hematologická odpoveď alebo najviac 18 mesiacov. Všetci pacienti s úplnou hematologickou odpoveďou majú pokračovať v liečbe dávkou 9 miliónov IU denne (optimálna dávka) alebo 9 miliónov IU trikrát týždenne (minimálna dávka), aby sa dosiahla cytogenetická odpoveď v čo najkratšom čase. Optimálna dĺžka liečby chronickej myeloidnej leukémie Roferonom-A nebola stanovená, hoci cytogenetická odpoveď sa pozorovala dva roky po začiatku liečby.


Bezpečnosť, účinnosť a optimálne dávkovanie Roferonu-A u detí s CML ešte neboli stanovené.


- KOŽNÝ T-BUNKOVÝ LYMFÓM


Interferón alfa-2a (Roferon-A) môže byť účinný u pacientov s progresívnym T-bunkovým kožným lymfómom, ktorí nereagujú, alebo sú nevhodní na konvenčnú liečbu.


Optimálne dávkovanie ešte nebolo stanovené.


Úvodná dávka:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie so zvyšovaním dávky na 18 miliónov IU denne po dobu celkovo 12 týždňov u pacientov vo veku 18 rokov a starších. Odporučená schéma zvyšovania dávok je nasledovná:


1. - 3. deň: 3 milióny IU denne

4. - 6. deň: 9 miliónov IU denne

7. - 84. deň: 18 miliónov IU denne


Udržiavacia dávka:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne v najvyššej tolerovanej dávke neprevyšujúcej 18 miliónov IU.


Dĺžka liečby:


Pacienti sa majú liečiť najmenej 8, radšej však aspoň 12 týždňov, kým lekár rozhodne, či pokračovať v liečbe u pacientov reagujúcich na terapiu, alebo či liečbu ukončiť u pacientov nereagujúcich na liečbu. K dosiahnutiu maximálnej úplnej odpovede a k zlepšeniu vyhliadky na dlhodobú remisiu má byť minimálna dĺžka liečby u pacientov reagujúcich na liečbu 12 mesiacov. Pacienti sa liečili po dobu až 40 po sebe nasledujúcich mesiacov. Optimálna dĺžka liečby kožného T-bunkového lymfómu liekom Roferon-A nebola stanovená.


Upozornenie:


Asi u 40 % pacientov s kožným T-bunkovým lymfómom nebola pozorovaná objektívna odpoveď tumoru. Čiastočnú odpoveď je spravidla možno pozorovať do 3 mesiacov a kompletnú odpoveď do 6 mesiacov, aj keď môže niekedy trvať viac než rok, kým sa dosiahne najlepší výsledok.


- CHRONICKÁ HEPATITÍDA B


Roferon-A je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s histologicky potvrdenou chronickou hepatitídou B, ktorí majú markery vírusovej replikácie, to znamená pacienti, ktorí sú pozitívni na HBV DNA alebo HBeAg.


Odporúčané dávkovanie:


Optimálna schéma liečby ešte nebola stanovená. Dávka sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 2,5 milióna IU až 5,0 miliónov IU/m2 telesného povrchu, podávaná subkutánne trikrát týždenne počas 4 6 mesiacov.


Dávkovanie sa môže upraviť podľa pacientovej znášanlivosti lieku. Ak sa po 3 - 4 mesiacoch liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, treba zvážiť prerušenie liečby.


Deti: Deťom s chronickou hepatitídou B sa bezpečne podávala dávka až 10 miliónov IU/m2. Avšak účinnosť liečby nebola dokázaná.


- CHRONICKÁ HEPATITÍDA C


ROFERON-A V KOMBINÁCII S RIBAVIRÍNOM


PACIENTI S RELAPSOM


Roferon-A sa podáva v kombinácii s ribavirínom dospelým pacientom s chronickou hepatitídou C, ktorí predtým reagovali na monoterapiu interferónom alfa, ale u ktorých sa po ukončení liečby objavil relaps.


Dávkovanie:


Roferon-A: 4,5 milióna IU trikrát týždenne formou subkutánnej injekcie počas 6 mesiacov.


Dávkovanie ribavirínu:


Dávka ribavirínu: 1 000 mg až 1 200 mg/deň rozdelená do dvoch dávok (jedna dávka ráno s raňajkami a jedna dávka s večerou). Ďalšie podrobnosti o dávkovaní a spôsobe podávania ribavirínu sú uvedené v SPC ribavirínu.


PREDTÝM NELIEČENÍ PACIENTI


Účinnosť interferónu alfa-2a pri liečbe hepatitídy C sa zvýši v kombinácii s ribavirínom. Roferon-A sa má podávať samotný, zvlášť v prípade neznášanlivosti alebo kontraindikácie na ribavirín.


Dávkovanie:


Roferon-A: 3 4,5 milióna IU trikrát týždenne formou subkutánnej injekcie najmenej počas 6 mesiacov. Liečba má pokračovať ďalších 6 mesiacov u pacientov, ktorí mali v 6. mesiaci negatívne HCV RNA, ktorí sú infikovaní genotypom 1 a ktorí mali pred liečbou veľkú vírusovú záťaž.


Dávkovanie ribavirínu:pozri vyššie


Pri predĺžení liečby na 12 mesiacov treba vziať do úvahy ďalšie negatívne prognostické faktory (vek > 40 rokov, mužské pohlavie, premosťovacia fibróza).


U pacientov, u ktorých sa po 6 mesiacoch liečby neprejavila virologická odpoveď (HCV-RNA pod dolným limitom detekcie), sa vo všeobecnosti neprejaví trvalá virologická odpoveď (HCV-RNA pod dolným limitom detekcie šesť mesiacov po vysadení liečby).


Monoterapia Roferonom-A


Monoterapia Roferonom-A sa má podávať hlavne v prípade neznášanlivosti alebo kontraindikácie na ribavirín.


Úvodná dávka:


Roferon-A sa má podávať v dávke 3 6 miliónov IU formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne počas šiestich mesiacov ako indukčná liečba pri tolerancii lieku pacientom. U pacientov, u ktorých sa po troch štyroch mesiacoch liečby neprejaví odpoveď, treba zvážiť ukončenie liečby Roferonom-A.


Udržiavacia dávka:


Pacienti, ktorých sérová hladina ALT sa znormalizovala a/alebo hladina HCV RNA nie je detekovateľná, potrebujú udržiavaciu liečbu dávkou 3 milióny IU Roferonu-A trikrát týždenne ďalších šesť mesiacov alebo dlhšie, aby sa konsolidovala úplná odpoveď. Optimálna dĺžka liečby ešte nebola stanovená, avšak odporúča sa liečba v trvaní najmenej 12 mesiacov.


Poznámka:


U väčšiny pacientov, u ktorých sa po primeranej liečbe monoterapiou Roferonom-A objavil relaps, sa tak stalo do štyroch mesiacov po ukončení liečby.


- FOLIKULÁRNY NON-HODGKINOV LYMFÓM


Roferon-A predlžuje prežívanie v remisii a obdobie bez progresie ochorenia, ak sa používa ako adjuvantná liečba pri režimoch CHOP-podobnej chemoterapie u pacientov s pokročilým (veľká nádorová záťaž) folikulárnym non-Hodgkinovým lymfómom. Avšak účinnosť adjuvantnej liečby interferónom alfa-2a na celkové dlhodobé prežívanie týchto pacientov ešte nebola stanovená.


Odporúčaná dávka:


Roferon-A sa má podávať súbežne s režimom konvenčnej chemoterapie (akou je kombinácia cyklofosfamidu, prednisonu, vinkristínu a doxorubicínu) podľa schémy 6 miliónov IU/m2podávaných subkutánne od 22. do 26. dňa pri každom 28-dňovom cykle.


- POKROČILÝ KARCINÓM RENÁLNYCH BUNIEK


Kombinácia s vinblastínom


Liečba Roferonom-A v kombinácii s vinblastínom indukuje mieru celkovej odpovede približne 17 26 %, posúva progresiu ochorenia a predlžuje celkové prežívanie pacientov s pokročilým karcinómom renálnych buniek.


Odporúčané dávkovanie:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie v dávke 3 milióny IU trikrát týždenne počas jedného týždňa, 9 miliónov IU trikrát týždenne nasledujúci týždeň a potom 18 miliónov IU trikrát týždenne. Súbežne treba intravenózne podávať vinblastín podľa pokynov výrobcu v dávke 0,1 mg/kg raz za 3 týždne.


Ak dávkovanie Roferonu-A 18 miliónov IU trikrát týždenne nie je tolerované, dávka sa môže znížiť na 9 miliónov IU trikrát týždenne.


Liečba má trvať najmenej tri mesiace, najviac 12 mesiacov alebo až do rozvoja progresívneho ochorenia. Pacienti, ktorí dosiahnu úplnú odpoveď, môžu ukončiť liečbu tri mesiace po dosiahnutí odpovede.


Kombinácia s bevacizumabom (avastinom)


Odporúčané dávkovanie:


9 miliónov IU formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne do progresie ochorenia alebo až do 12 mesiacov. Bezpečnosť a účinnosť terapie Roferonom-A trvajúcej viac ako 12 mesiacov sa nehodnotila.


Terapiu Roferonom-A možno začínať nižšou dávkou (3 alebo 6 miliónov IU), avšak odporúčanú dávku 9 miliónov IU je potrebné dosiahnuť v priebehu prvých 2 týždňov liečby.

Ak pacient dávku 9 miliónov IU Roferonu-A trikrát týždenne netoleruje, je možné ju znížiť na minimálne dávkovanie 3 milióny IU trikrát týždenne.


Injekcie Roferonu-A sa podávajú po skončení infúzie Avastinu. Viac informácií o kombinovanom použití s Avastinom sa uvádza v SPC o lieku Avastin.


- CHIRURGICKY RESEKOVANÝ MALÍGNY MELANÓM


Adjuvantná terapia nízkymi dávkami Roferon-A predlžuje obdobie bez príznakov choroby u pacientov bez nodálnych alebo vzdialených metastáz po resekcii melanómu (hrúbka tumoru >1,5 mm).


Odporúčané dávkovanie:


Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie v dávke 3 milióny IU trikrát týždenne počas 18 mesiacov, pričom má začať do šiestich týždňov po chirurgickom zásahu. Ak sa rozvinie neznášanlivosť, dávku treba znížiť na 1,5 milióna IU trikrát týždenne.


4.3 Kontraindikácie


Roferon-A je kontraindikovaný u pacientov s:


 • Precitlivenosťou v anamnéze na rekombinantný interferón alfa-2a alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,


 • Závažným už existujúcim kardiálnym ochorením alebo srdcovým ochorením v anamnéze. Priamy kardiotoxický účinok nebol dokázaný, ale je pravdepodobné, že akútne príznaky samokontrolovanej toxicity (t.j. horúčka, zimnica) často spojené s užívaním Roferonu-A môžu zhoršiť už existujúce srdcové ochorenia,


 • Závažnou renálnou, hepatálnou alebo myeloidnou dysfunkciou,


 • Nekontrolovateľnými záchvatovitými ochoreniami a/alebo poruchami funkcie centrálneho nervového systému (pozri časť 4.4.),


 • Chronickou hepatitídou s pokročilým, dekompenzovaným ochorením pečene alebo cirhózou pečene,


 • Chronickou hepatitídou, ktorí boli alebo sú liečení imunosupresívami,


 • Benzylalkohol, ktorý je pomocnou látkou injekčného roztoku Roferonu-A sa v zriedkavých prípadoch spájal s potenciálne smrteľnou toxicitou a anafylaktoidnými reakciami u detí do troch rokov. Preto sa injekčný roztok Roferon-A nemá podávať predčasne narodeným deťom, novorodencom, dojčatám alebo deťom do 3 rokov. Roferon-A roztok obsahuje 10 mg benzylakoholu/ml roztoku.


Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite tiež SPC ribavirínu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V záujme zlepšenia sledovateľnosti biologických liekov sa má v zdravotnej dokumentácii pacienta jasne zaznamenať (alebo uviesť) obchodný názov podaného lieku.


Roferon-A sa má podávať pod dozorom kvalifikovaného lekára skúseného v liečbe jednotlivých indikácii. Primeraná liečba a zvládnutie jej komplikácií je možná, iba ak je k okamžitej dispozícii adekvátne diagnostické a terapeutické vybavenie.


Pacienti majú byť upozornení okrem prínosov liečby aj na možné nežiaduce reakcie.


Reakcie z precitlivenosti: Ak sa počas liečby Roferonom-A alebo počas kombinovanej liečby s ribavirínom vyskytne reakcia z precitlivenosti, liečbu treba ukončiť a ihneď nasadiť primeranú liečbu. Prechodné vyrážky nevyžadujú prerušenie liečby.


U pacientov po transplantácii (napríklad s transplantátom obličiek alebo kostnej drene) terapeutická imunosupresia môže byť oslabená, pretože interferóny tiež majú imunostimulačný účinok.

Rovnako ako u iných interferónov alfa, aj u pacientov, ktorí používajú Roferon-A, bola hlásená rejekcia transplantátu.


Horúčka/Infekcie: I keď horúčka je spájaná s príznakmi podobnými chrípke často hlásenými počas liečby interferónom, musia sa vylúčiť inépríčiny pretrvávajúcej horúčky, obzvlášť závažné infekcie (bakteriálne, vírusové, plesňové), najmä u pacientov s neutropéniou. Závažné infekcie (bakteriálne, vírusové, plesňové) boli hlásené počas liečby interferónmi alfa, vrátane Roferonu-A. Okamžite sa má začať vhodná antiinfekčná liečba a má sa zvážiť ukončenie liečby.


Psychické reakcie: U pacientov, ktorí sú liečení interferónmi, vrátane Roferonu-A, sa môžu objaviť závažné psychické nežiaduce reakcie. U pacientov s predchádzajúcim psychickým ochorením alebo bez neho sa môže vyskytnúť depresia, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a samovražda. Lekári majú sledovať všetkých pacientov liečených Roferonom-A kvôli príznakom depresie. Lekári majú pred začiatkom liečby informovať pacientov o možnom rozvoji depresie a pacienti majú lekára ihneď informovať o akýchkoľvek známkach alebo symptómoch depresie. V takých prípadoch treba zvážiť psychiatrický zásah a/alebo ukončenie liečby.


Pacienti užívajúci/zneužívajúci psychoaktívne látky: Pacienti infikovaní HCV, u ktorých sa súčasne vyskytuje porucha zapríčinená zneužívaním látok (alkohol, konope atď.), sú počas liečby interferónom alfa vystavení zvýšenému riziku vzniku psychických porúch alebo zhoršenia už existujúcich psychických porúch. Ak sa u týchto pacientov liečba interferónom alfa považuje za nevyhnutnú, pred začiatkom liečby treba dôkladne posúdiť prítomnosť psychických komorbidít a možné riziko ďalšieho užívania psychoaktívnych látok a adekvátne ich liečiť. V prípade potreby sa má pri vyšetrovaní, liečbe a sledovaní pacienta zvážiť interdisciplinárny prístup vrátane zapojenia psychiatra alebo špecialistu na liečbu závislostí. Pacienti majú byť pozorne sledovaní počas liečby a dokonca aj po ukončení liečby. V prípade opätovného objavenia sa alebo vzniku psychických porúch a výskytu zneužívania psychoaktívnych látok sa odporúča včasná intervencia.


Oftalmologické reakcie: Tak ako v prípade iných interferónov, po liečbe Roferonom-A bola hlásená retinopatia vrátane retinálneho krvácania, zahmlených škvŕn pred očami, papiloedém, arteriálna alebo žilová trombóza retiny a optická neuropatia, ktorá môže vyústiť do straty zraku. Každý pacient, ktorý sa sťažuje na zhoršený zrak alebo na stratu zraku, sa musí poslať na vyšetrenie zraku. Pretože tieto očné príhody sa môžu vyskytnúť v spojitosti s inými ochoreniami, pacientom s ochorením diabetes mellitus alebo s hypertenziou, sa pred začatím monoterapie Roferonom-A alebo kombinovanej liečby s ribavirínom odporúča vyšetrenie zraku. Monoterapiu Roferonom-A alebo kombinovanú liečbu s ribavirínom treba ukončiť u pacientov, u ktorých sa objavia nové alebo zhoršujúce sa očné poruchy.


Endokrinné reakcie: U pacientov liečených Roferonom-A sa zriedkavo pozorovala hyperglykémia. U všetkých pacientov, u ktorých sa rozvinuli symptómy hyperglykémie, treba kontrolovať hladinu krvného cukru a starostlivo sledovať. Pacientom s diabetes mellitus bude možno potrebné upraviť antidiabetický režim.


V prípade objavenia sa miernych až stredne závažných renálnych, hepatálnych alebo myeloidných porúch, je potrebný prísny monitoring týchto funkcií.


Funkcia pečene: Je podozrenie, že u pacientov s hepatitídou interferón alfa v zriedkavých prípadoch spôsobuje zhoršenie základného autoimunitného ochorenia. Preto sa odporúča opatrnosť pri liečbe pacientov s hepatitídou so základným autoimunitným ochorením. Ak dôjde k zhoršeniu pečeňových funkcií u týchto pacientov, treba zvážiť stanovenie autoimunitných protilátok. Ak je to nevyhnutné, liečbu treba ukončiť.


Supresia kostnej drene: Je treba venovať zvláštnu pozornosť pri podávaní lieku Roferon-A pacientom s ťažkou myelosupresiou, pretože má supresívny účinok na kostnú dreň a vedie k poklesu počtu leukocytov, zvlášť granulocytov, trombocytov a zriedkavejšie k poklesu koncentrácie hemoglobínu. To môže viesť k zvýšeniu rizika infekcie alebo krvácania. Je preto dôležité prísne sledovať tieto stavy u pacientov a v priebehu liečby Roferonom-A periodicky sledovať krvný obraz pred začiatkom liečby, ako aj v pravidelných intervaloch počas nej.


Autoimunitné prejavy: Počas liečby interferónmi alfa sa popísal vývin rôznych autoprotilátok. Klinické manifestácie autoimunitnej choroby sa počas interferónovej terapie častejšie vyskytli u osôb predisponovaných na vývoj autoimunitnej poruchy. U pacientov so základnými autoimunitnými poruchami alebo klinickou anamnézou autoimunitnej choroby sa odporúča sledovať symptómy naznačujúce tieto poruchy, ako aj merať hladiny autoprotilátok a TSH.


Použitie lieku Roferon-A u detí sa neodporúča, nakoľko bezpečnosť a účinnosť Roferonu-A u detí neboli stanovené.


Účinnosť u pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C, ktorí sú na hemodialýze alebo majú hemofíliu alebo ktorí sú koinfikovaní vírusom ľudskej imunodeficiencie, nebola dokázaná.


Tento liek obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) na 0,5 ml, t.j. v zásade „ bez sodíka“.


Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite tiež SPC lieku s obsahom ribavirínu.


U pacientov súčasne infikovaných HCV a HIV, ktorí dostávajú vysoko-účinnú liečbu anti-retrovírusovými látkami (HAART), môže byť vyššie riziko vzniku laktoacidózy. Preto je potrebná opatrnosť, keď sa ku liečbe HAART pridávava liek Roferon-A a ribavirín (pozri SPC s obsahom ribavirínu).

Koinfikovaní pacienti s pokročilou cirhózou pečene liečení HAART môžu mať vyššie riziko dekompenzácie pečene a úmrtia. Pridanie liečby interferónmi alfa v monoterapii alebo v kombinácii s ribavirínom môže zvýšiť riziko týchto komplikáciií v tejto skupine pacientov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keďže alfa-interferóny menia bunkový metabolizmus, existuje možnosť, že modifikujú účinnosť iných liečiv. V jednej malej štúdii sa dokázalo, že Roferon-A má vplyv na špecifické mikrozomálne enzymatické systémy. Klinický význam týchto výsledkov nie je známy.


Alfa-interferóny môžu ovplyvňovať oxidatívny metabolický proces; to treba brať do úvahy pri predpisovaní súbežnej liečby liečivami metabolizovanými touto cestou. Avšak dosiaľ nie sú dostupné žiadne špecifické informácie.


Zistilo sa, že Roferon-A redukuje klírens teofylínu.


Keďže Roferon-A môže ovplyvňovať funkcie centrálneho nervového systému, pri súbežnom podávaní centrálne účinkujúcich liečiv by sa mohli vyskytnúť interakcie. Pri podávaní interferónov môžu byť zvýšené neurotoxické, hematotoxické alebo kardiotoxické účinky predtým alebo súbežne užívaných liekov.


Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite tiež SPC lieku s obsahom ribavirínu.


Výsledky z kontrolovanej klinickej štúdie u pacientov s rakovinou obličiek neukázali žiadny významný účinok bevacizumabu (Avastinu) na farmakokinetiku interferónu alfa-2a (Roferonu-A).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Muži a ženy užívajúci liek Roferon-A majú používať efektívnu antikoncepciu. Nie je dostatok údajov o použití Roferonu-A u gravidných žien. Keď sa brezivým opiciam rodu Rhesus v skorom až strednom fetálnom štádiu podávali dávky, ktoré vysoko prevyšovali odporúčanú klinickú dávku, pozoroval sa abortívny účinok (pozri časť 5.3). Hoci testy na zvieratách nenaznačujú, že Roferon je teratogénny, poškodenie plodu v dôsledku používania lieku počas gravidity sa nedá vylúčiť. Počas gravidity sa liek Roferon-A má podávať len vtedy, ak prínos liečby pre ženu vyváži potencionálne riziko pre plod.


Nie je známe, či tento liek je vylučovaný do materského mlieka. Podľa významu liečby pre matku, treba sa rozhodnúť, či sa dojčenie preruší alebo sa prestane podávať liek.


Použitie s ribavirínom u pacientov s hepatitídou C

U všetkých zvieracích druhov, ktoré boli vystavené ribavirínu, sa dokázali významné teratogénne a/alebo embryocídne účinky. Ribavirín je u gravidných žien kontraindikovaný. Je potrebná mimoriadna opatrnosť na zabránenie gravidity u pacientok alebo partneriek pacientov, ktorí užívajú Roferon-A v kombinácii s ribavirínom. Pacientky v plodnom veku a aj ich partneri musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a ešte 4 mesiace po ukončení liečby. Pacienti a aj ich partnerky, každý z nich, musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a ešte 7 mesiacov po ukončení liečby. Prosím pozrite si SPC ribavirínu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Avšak v závislosti od dávky a citlivosti individuálneho pacienta, môže mať Roferon-A vplyv na rýchlosť reakcie, ktorá môže zhoršiť určité činnosti, napr.: vedenie vozidiel a obsluhovanie strojov a pod.


4.8 Nežiaduce účinky


Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite tiež SPC lieku s obsahom ribavirínu.


Nasledujúce údaje o nežiaducich reakciách sa zakladajú na informáciách o liečbe pacientov s rozličnými malígnymi ochoreniami, často nereagujúcimi na predchádzajúcu liečbu, trpiacich na pokročilé štádium choroby a tiež u pacientov s chronickou hepatitídou B a chronickou hepatitídou C.


Približne u dvoch tretín pacientov s rakovinou sa objavila anorexia a u polovice pacientov nevoľnosť. Približne u jednej pätiny pacientov s rakovinou sa pozorovali kardiovaskulárne a pľúcne poruchy, napríklad prechodná hypotenzia, hypertenzia, edém, cyanóza, arytmie, palpitácie a bolesť v hrudníku.Väčšina pacientov s nádorovým ochorením dostávala dávky, ktoré boli signifikantne vyššie ako dávky v súčasnosti odporúčané a to pravdepodobne aj vysvetľuje vyššiu frekvenciu a závažnosť nežiaducich reakcií v tejto skupine pacientov v porovnaní so skupinou pacientov s hepatitídou B, u ktorých sú nežiaduce reakcie obyčajne prechodné a pacienti sa v priebehu 1 2 týždňov po ukončení terapie vrátia k stavu pred liečbou. U pacientov s hepatitídou B sa kardiovaskulárne poruchy vyskytovali veľmi zriedkavo. Zmeny v hladinách transamináz u pacientov s hepatitídou B zvyčajne signalizovali zlepšenie klinického stavu pacienta.


U väčšiny pacientov sa objavili príznaky podobné chrípke ako je únava, horúčka, zimnica, strata chuti do jedla, myalgia, bolesť hlavy, artralgia a potenie. Tieto akútne vedľajšie účinky sa dajú obyčajne zmierniť alebo úplne vylúčiť súbežným podaním paracetamolu a majú tendenciu sa zmierniť pri pokračovaní v liečbe, alebo úprave dávkovania, aj keď pokračovanie v liečbe môže viesť k letargii, slabosti a únave.


V rámci každej skupiny frekvencie sú zostavené nežiaduce účinky na základe znižujúcej sa závažnosti:


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

(³1/10)

Časté

(³1/100

až <1/10)

Menej časté

(³1/1 000

1/100)

Zriedkavé

(³1/10 000

1/1 000)

Veľmi zriedkavé

(1/10 000)

Nezmáme ( z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy
pneumonia,

herpes simplex1Poruchy krvi a lymfatického systému2

leukopénia

trombocyto-pénia,

anémia


agranulocytóza,

hemolytická anémia

idiopatická trombocyto-penická purpura

Neutropénia

Poruchy imunitného systému
autoimunitná porucha,

akútne reakcie z precitlivenosti3

- sarkoidóza

rejekcie štepov

Poruchy endokrinného systému
hypotyreóza,

hypertyreóza,

tyreoidálna dysfunkciaPoruchy metabolizmu a výživy

anorexia,

sklon ku vracaniu,

bezpríznaková hypokalciémia


dehydratácia,

nerovnováha elektrolytov


diabetes mellitus,

hyperglykémiahyper-triglyceridémia,

hyperlipidémia


Psychické poruchydepresia,

úzkosť,

zmeny duševného stavu

zmätenosť,

abnormálne správanie,

nervozita,

poruchy pamäte,

poruchy spánku

samovražda,

pokus o samovraždu,

samovražedné myšlienkyPoruchy nervového systému

bolesť hlavy

poruchy chuti

neuropatia,

závraty, hypestézia,

parestézia,

triaška


ospalosť

kóma,

cerebrovaskulárna príhoda,

kŕče,

prechodná erektilná dysfunkcia

encefalopatia


Poruchy okazrakové poruchy,

konjunktivitída


ischemická retinopatia

retinálna arteriálna trombóza,

očná neuropatia,

retinálna hemorágia,

retinálna žilová trombóza,

retinálne exsudáty,

retinopatia,

papiloedém


Poruchy ucha a labyrintuzávrat
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


arytmie4,

palpitácie,

cyanóza
kardiorespiračné zlyhanie,

infark myokardu,

kongestívne zlyhanie srdca,

pľúcny edém
Poruchy cievhypertenzia,

hypotenzia

vaskulitídaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
dyspnoe,

kašeľPoruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

vracanie,

abdominálna bolesť,

nevoľnosť,

suchosť v ústach
pankreatitída,

hypermotlita čriev,

zápcha,

dyspepsia,

plynatosť

reaktivácia peptického vredu,

gastrointestinálne krvácanie (neohrozujúce život)


Poruchy pečene a žlčových ciest
zlyhanie pečene,

hepatitída,

dysfunkcia pečenePoruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia5,

zvýšené potenie


psoriáza6,

svrbenie

vyrážky,

suchá koža,

epistaxa,

suchosť slizníc,

rinoreaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia,

artralgiasystémový lupus erythematosus,

artritídaPoruchy obličiek a močových ciestproteinuria,

zvýšený počet buniek v moči

akútne zlyhanie obličiek7,

poškodenie obličiekCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

ochorenie podobné chrípke,

znížená chuť do jedla,

horúčka,

zimnica,

únava

bolesť v hrudníku,

edém

nekróza v mieste podania injekcie,

reakcia v mieste podania injekcie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


úbytok hmotnosti

zvýšenie hladiny ALT,

zvýšenie hladiny transaminázy,

zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázyzvýšenie hladiny kreatinínu v krvi,

zvýšenie hladiny močoviny v krvi,

zvýšenie hladiny bilirubínu v krvi,

zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi,

zvýšenie hladiny LDH v krvi

1(vrátane exacerbácií herpes labialis)


2U pacientov s myelosupresiou sa častejšie pozorovala trombocytopénia a znížená hladina hemoglobínu. Návrat závažných hematologických odchýlok k hladinám pred liečbou sa zvyčajne pozoroval do siedmich až desiatich dní po prerušeníliečby Roferonom-A.


3(napr. urtikária, angioedém, bronchospazmus a anafylaxia)


4vrátane atrioventrikulárneho bloku


5(reverzibilná po ukončení liečby; zvýšené vypadávanie vlasov môže pokračovať niekoľko týždňov po ukončení liečby)


6exacerbácia alebo vyprovokovanie psoriázy


7(hlavne u pacientov s rakovinou a ochorením obličiek)


Identifikované po uvedení lieku na trh.


Alfa-interferóny vrátane Roferon-A používané samostatne alebo v kombinácii s ribavirínom môžu byť zriedkavo spájané s vznikom pancytopénie a veľmi zriedkavo bola hlásená aplastická anémia.

U niektorých pacientov sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky proti interferónom. Za určitých klinických podmienok (rakovina, systémový lupus erythematosus, herpes zoster) sa môže tiež pozorovať spontánna tvorba protilátok proti ľudskému leukocytovému interferónu u pacientov, ktorí nikdy nedostávali exogénne interferóny. Klinický význam vzniku protilátok nebol úplne vysvetlený.


V klinických štúdiách, kde sa používal Roferon-A, ktorý sa uchovával pri teplote 25°C, sa neutralizujúce protilátky proti Roferonu-A zistili približne u jednej pätiny pacientov. U pacientov s hepatitídou C, ktorí odpovedali na liečbu sa pozorovala tendencia, že ak sa neutralizujúce protilátky vyvinuli, stratili počas liečby schopnosť odpovedať na liečbu a stratili túto schopnosť skôr, než pacienti, u ktorých sa takéto protilátky nevyvinuli. Žiadne iné klinické dôsledky vyplývajúce z prítomnosti protilátok proti Roferonu-A sa nepopísali. Klinický význam tvorby protilátok nebol úplne objasnený.


Doteraz neexistujú žiadne údaje o neutralizujúcich protilátkach z klinických štúdií, v ktorých sa používal lyofilizovaný injekčný roztok Roferon-A uchovávaný pri teplote 4°C. V pokusoch na myšiach, relatívna imunogenicita lyofilizovaného Roferonu-A sa zvyšuje s časom, kedy je látka uchovávaná pri teplote 25°C žiadne takéto zvýšenie imunogenicity sa nepozorovalo, ak sa lyofilizovaný Roferon-A uchovával pri teplote 4°C, odporučenej pre uchovávanie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne hlásenia o predávkovaní, ale opakované veľké dávky interferónu môžu viesť k ťažkej letargii, únave, odpadávaniu a kóme. Takíto pacienti sa majú hospitalizovať kvôli sledovaniu a má sa im podať vhodná podporná liečba.


Pacienti, ktorí prekonali vážnejšie reakcie na Roferon-A, sa obyčajne zotavia počas niekoľkých dní po prerušení liečby, ak im je poskytnutá vhodná starostlivosť. V klinických štúdiách u pacientov s nádorovým ochorením bola kóma pozorovaná asi u 0,4 % pacientov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulanciá, interferóny, ATC kód: L03AB04


Roferon-A má preukázateľne mnohé účinky prípravkov obsahujúcich tzv. prirodzené ľudské alfa-interferóny. Antivírusový účinok Roferonu-A sa prejavuje navodením odolnosti buniek proti vírusovým infekciám a prispôsobením efektorovej časti imunitného systému, ktorá spôsobí buď neutralizáciu vírusov alebo elimináciu vírusom infikovaných buniek. Hlavný mechanizmus protinádorovej aktivity Roferonu-A nie je dosiaľ známy. V tumoróznych ľudských bunkách liečených Roferonom-A sa opísalo niekoľko zmien: bunky HT 29 majú signifikantne redukovanú syntézu DNA, RNA a syntézu proteínov. Roferon-A vykazuje antiproliferatívny účinok proti najrôznejším ľudským nádorom in vitroa inhibuje rast niekoľkých ľudských tumorov prenesených na myši. Testovala sa vnímavosť obmedzeného počtu humánnych tumoróznych bunkových línií na Roferon-A pomnožených in vivou imunosuprimovaných myší. Antiproliferatívna aktivita Roferonu-A bola in vivoskúmaná pri tumoroch zahrňujúcich mukoidný karcinóm prsníka, adenokarcinóm céka, karcinóm kolonu a karcinóm prostaty. Stupeň antiproliferatívnej aktivity je rôzny.


Na rozdiel od iných ľudských proteínov, mnohé účinky interferónu alfa-2a sú čiastočne alebo úplne potlačené, pokiaľ sú testované na iných živočíšnych druhoch. Napriek tomu sa u opíc druhu Rhesus preukázala výrazná aktivita interferónu alfa-2a proti vírusu kravských kiahní.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Vlasatobunková leukémia

Terapeutická účinnosť Roferonu-A pri liečbe vlasatobunkovej leukémie sa dokázala v rozsiahlej štúdii zahŕňajúcej 218 pacientov, z ktorých 174 sa vyhodnotilo vzhľadom na účinnosť po 16 - 24 týždňoch liečby. Odpoveď sa pozorovala u 88 % pacientov (úplná odpoveď 33 %, čiastočná odpoveď 55 %).


Kaposiho sarkóm spojený s AIDS

Účinnosť Roferonu-A pri liečbe Kaposiho sarkómu sa stanovila u 364 pacientov, ktorí dostávali 3 až 54 miliónov IU denne. Miera objektívnej odpovede závisela od dávky a pohybovala sa v rozsahu 14 % až 50 %, kedy pri dennej dávke 36 miliónov IU sa prejavil najlepší celkový terapeutický účinok (13,3 % úplná odpoveď, 12,2 % čiastočná odpoveď). Priaznivým prognostickým faktorom pre odpoveď bol vysoký počet CD4 lymfocytov na začiatku, pričom 46 % pacientov s počtom CD4 buniek > 400/mm3odpovedalo na Roferon-A. Najsilnejším prognostickým faktorom na prežitie bola odpoveď na liečbu Roferonom-A.


Chronická myelogénna leukémia (CML)

Účinnosť Roferonu-A sa stanovila u 226 pacientov s CML v chronickej fáze a porovnávala sa so 109 pacientami, ktorí dostávali chemoterapiu (hydroxymočovina alebo busulfán). Obe skupiny mali priaznivé črty diagnózy (menej ako 10 % blastov v krvi) a liečba interferónom sa začala do 6 mesiacov od určenia diagnózy. Liečba pacientov s CML v chronickej fáze viedla k rovnakému podielu pacientov (85 90 %), ktorí dosiahli hematologickú odpoveď v porovnaní s liečbou štandardnými režimami chemoterapie. Okrem toho u 8 % pacientov liečených Roferonom-A sa prejavila úplná cytogenetická odpoveď a u 38 % čiastočná cytogenetická odpoveď v porovnaní s 9 % pacientov s čiastočnou cytogenetickou odpoveďou počas chemoterapie. Čas do progresie z chronickej fázy leukémie po akcelerovanú alebo blastickú fázu bol dlhší v skupine dostávajúcej Roferon-A (69 mesiacov) ako v skupine s konvenčnou chemoterapiou (46 mesiacov) (p<0,001), pri priemernom celkovom čase prežívania (72,8 mesiacov oproti 54,5 mesiacov, p=0,002).


Kožný T-bunkový lymfóm

Účinnosť Roferonu-A sa stanovila u 169 pacientov s kožným T-bunkovým lymfómom, z ktorých väčšina (78 %) bola voči štandardnej liečbe rezistentná alebo sa u nich objavil relaps ochorenia. Medzi 85 hodnotenými pacientami celková odpoveď na liečbu bola 58 % (20 % úplná odpoveď, 38 % čiastočná odpoveď). Pacienti so všetkými štádiami ochorenia reagovali na liečbu. Priemerná dĺžka úplnej odpovede od začiatku liečby bola 22 mesiacov, pričom 94 % pacientov s úplnou odpoveďou ostalo v remisii 9 mesiacov.


Chronická hepatitída B

Účinnosť Roferonu-A pri liečbe chronickej hepatitídy B sa stanovila v skúšaniach, ktoré zahŕňali viac ako 900 pacientov. V pilotnej kontrolovanej štúdii sa 238 pacientov randomizovalo do štyroch skupín: pacienti dostávali buď 2,5 milióna IU/m2, 5,0 miliónov IU/m2, 10 miliónov IU/m2 trikrát týždenne Roferon-A alebo nedostávali žiadnu liečbu. Liečba trvala 12 - 24 mesiacov v závislosti od odpovede, to znamená straty HBeAg a HBV DNA zo séra. Pacienti boli sledovaní až 12 mesiacov po ukončení liečby. Medzi liečenými a neliečenými pacientami sa pozoroval štatisticky významný rozdiel (37 % oproti 13 %) [strata e-antigénu pri hepatitíde B (HBeAg) a vírusovej DNA pri hepatitíde B (HBV DNA)]. Rozdiely v odpovedi medzi skupinami s rôznymi dávkami nedosiahli štatistickú významnosť (33 %, 34 % a 43 % pre skupinu 2,5; 5,0 a 10,0 miliónov IU/m2). Sérologické a virologické odpovede boli spojené s výrazným zlepšením histológie pečene po 12 mesačnom sledovaní po ukončení liečby.


Chronická hepatitída C

Účinnosť Roferonu-A pri liečbe chronickej hepatitídy C sa stanovila u 1701 pacientov, so 130 pacientami, ktorí nedostávali liečbu alebo dostávali placebo. Roferon-A v odporúčaných dávkach navodzuje úplnú biochemickú odpoveď až u 85 % pacientov, pričom miera odpovede sa udržala najmenej 6 mesiacov po liečbe v rozsahu od 11 do 44 % v závislosti od charakteristík ochorenia v období pred liečbou, od dávky IFN a od dĺžky liečby. Biochemická odpoveď na Roferon-A je spojená s výrazným zlepšením ochorenia pečene, ako to vyplýva z vyhodnotenia biopsie pečene pred liečbou a po liečbe. U tých pacientov, u ktorých pretrvávala odpoveď 3 - 6 mesiacov po ukončení liečby, sa odpoveď udržala až 4 roky.

Terapeutická účinnosť interferónu alfa-2a samotného a v kombinácii s ribavirínom sa porovnávala v dvojitej slepej randomizovanej klinickej štúdii u pacientov, ktorí ešte neboli liečení a u pacientov s relapsom ochorenia s virologicky, biochemicky a histologicky dokumentovanou chronickou hepatitídou C. Šesť mesiacov po ukončení liečby pretrvávala biochemická a virologická odpoveď, ako aj histologické zlepšenie.

U pacientov s relapsom sa pozorovalo štatisticky významné 10-násobné zvýšenie (zo 4 % na 43 %; p<0,01) trvalej virologickej a biochemickej odpovede. Priaznivý profil kombinovanej liečby sa tiež prejavil v miere odpovede v závislosti na HCV genotype alebo východiskovej vírusovej záťaži. Hoci miera trvalej odpovede u pacientov s HCV genotypom-1 bola nižšia ako v celkovej populácii (približne 30 % oproti 0 % v skupine s monoterapiou) relatívny prínos ribavirínu v kombinácii s interferónom alfa-2a je zvlášť významný v tejto skupine pacientov. Okrem toho aj histologické zlepšenie podporilo kombinovanú liečbu.

Podporné priaznivé výsledky malej štúdie uskutočnenej u predtým neliečených pacientov boli hlásené pri použití interferónu alfa-2a (3 milióny IU trikrát týždenne) s ribavirínom.

Ďalšie informácie o farmakodynamických vlastnostiach sú uvedené v SPC lieku s obsahom ribavirínu.


Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm

Účinnosť Roferonu-A pridaného ku cytotoxickej chemoterapii (režim podobný CHOP-cyklofosfamidu, vinkristínu, prednisonu a doxorubicínu) sa stanovila u 122 pacientov s klinicky agresívnym non-Hodgkinovým lymfómom nízkeho alebo stredného stupňa malignity a porovnávala sa s kontrolnou skupinou zahŕňajúcou 127 pacientov, ktorí dostávali rovnaký režim chemoterapie. Tieto dva režimy vytvorili porovnateľné objektívne odpovede, avšak režim zahŕňajúci Roferon-A mal väčší účinok vzhľadom na predĺženie času do zlyhania liečby (p<0,001) a dĺžku trvania úplnej odpovede (p<0,003).


Karcinóm renálnych buniek

Kombinácia s vinblastínom

Účinnosť Roferonu-A v kombinácii s vinblastínom sa porovnávala s vinblastínom v monoterapii. Kombinácia Roferon-A s vinblastínom je pri liečbe pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom z renálnych buniek účinnejšia ako vinblastín v monoterapii. Priemerný čas prežívania bol 67,8 týždňov u 79 pacientov, ktorí dostávali Roferon-A plus vinblastín a 37,8 týždňov u 81 pacientov liečených vinblastínom v monoterapii (p=0,0049). Podiel celkovej odpovede bol 16,5 % u pacientov liečených Roferonom-A s vinblastínom a 2,5 % u pacientov liečených vinblastínom v monoterapii (p=0,0025).


Kombinácia s bevacizumabom (Avastinom)

V pivotnej III. fáze štúdie sa porovnával bevacizumab v kombinácii s interferónom alfa-2a (N = 327) s placebom plus interferón alfa-2a (N = 322) ako terapia prvej línie pacientov po nefrektómii s pokročilým a/alebo metastatickým karcinómom renálnych buniek.


Tabuľka č. 1: Výsledky účinnosti v štúdii BO17705

Parameter

(hodnota mediánu)

Pbo + IFN N = 322

Bv + IFN N = 327

Pomer rizikaα

Hodnota p

Celkové prežívanie

21,3 mesiacov

23,3 mesiacov

0,91

(0,76 – 1,10)

p = 0,3360 β

Prežívanie bez progresie ochorenia

5,4 mesiacov

10,2 mesiacov

0,63

(0,52 – 0,75)

p < 0,0001 β

Celkový podiel odpovedí

12,8 %

31,4 %

N/A

p < 0,0001


α – určené s 95 % intervalom spoľahlivosti.

β – hodnota p sa získala pomocou Log-Rank Testu.

- referenčné populácie tvoria tí pacienti, u ktorých bolo možné meraním vyhodnotiť ochorenie pri zaradení do štúdie [ITT, t. j. s úmyslom liečiť, N = 289 / 306]

- hodnota p sa získala pomocou 2 Testu.

Chirurgicky resekovaný malígny melanóm

Účinnosť Roferonu-A u pacientov s primárnym kožným melanómom hrubším ako 1,5 mm, bez klinicky zistiteľných metastáz do lymfatických uzlín, sa stanovila v rozsiahlej randomizovanej štúdii zahŕňajúcej 253 pacientov, ktorí dostávali Roferon-A v dávke 3 milióny IU trikrát týždenne počas 18 mesiacov v porovnaní s 246 pacientami, ktorí saneliečili a predstavovali kontrolnú skupinu. Po priemernom čase sledovania 4,4 roky sa u pacientov liečených Roferonom-A v porovnaní s kontrolnou skupinou dokázalo významné predĺženie intervalu bez relapsu (p=0,035), avšak nie štatisticky významný rozdiel v celkovom prežívaní (p=0,059). Celkový liečebný účinok spočíval v 25 % redukcii rizika relapsu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Sérové koncentrácie interferónu alfa-2a vykazovali veľkú variabilitu medzi jedincami tak v skupine zdravých dobrovoľníkov, ako aj u pacientov s rozšírenou rakovinou. Farmakokinetika Roferonu-A u zvierat (opica, pes a myš) bola podobná tej, ktorá sa sledovala u ľudí. Farmakokinetika Roferonu-A u človeka bola lineárna v rozsahu dávok 3 198 miliónov IU. U zdravého človeka po intravenóznej infúzii 36 miliónov IU mal interferón alfa-2a eliminačný polčas 3,7 8,5 hodín (priemer: 5,1 hodín), distribučný objem v rovnovážnom stave bol 0,223 0,748 l/kg (priemer: 0,4 l/kg) a celkový telesný klírens bol 2,14 3,62 ml/min/kg (priemer: 2,79 ml/min/kg). Po intramuskulárnom podaní 36 miliónov IU sa maximálne sérové koncentrácie pohybovali v rozsahu 1 500 až 2 580 pg/ml (priemer: 2 020 pg/ml) pri priemernom čase do maxima 3,8 hodín a po subkutánnom podaní 36 miliónov IU od 1 250 do 2 320 pg/ml (priemer: 1 730 pg/ml) pri priemernom čase do maxima 7,3 hodín.


Evidentná frakcia dávky absorbovaná po intramuskulárnej alebo subkutánnej injekcii je väčšia ako 80 %.


Farmakokinetika interferónu alfa-2a po jednotlivej intramuskulárnej dávke pacientom s diseminovanou rakovinou a chronickou hepatitídou B bola podobná ako u zdravých dobrovoľníkov. Nárast sérových koncentrácií proporčne k dávke sa pozoroval po jednotlivých aplikáciách až do 198 miliónov IU. Nepozorovali sa žiadne zmeny v distribúcii alebo eliminácii interferónu alfa-2a počas dávkovacích režimov podávaných dvakrát denne (0,5 - 36 miliónov IU), jedenkrát denne (1 - 54 miliónov IU) alebo trikrát týždenne (1 - 136 miliónov IU) po dobu až 28 dní. Hlavnou cestou eliminácie Roferonu-A je renálny katabolizmus. Za vedľajšiu cestu elimácie Roferonu-A sa považuje biliárna exkrécia a metabolizmus pečene.


Podanie Roferonu-A intramuskulárne jeden alebo viackrát denne po dobu 28 dní spôsobuje u niektorých pacientov s diseminovaným rakovinovým ochorením 2 - 4x vyššiu maximálnu plazmatickú koncentráciu ako pri jednotlivých dávkach. Avšak, opakované dávky nevedú k zmene v jeho distribučných alebo eliminačných parametroch v jednotlivých sledovaných dávkovacích režimoch.


Ďalšie informácie o farmakokinetických vlastnostiach sú uvedené v SPC lieku s obsahom ribavirínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pre druhovú špecifickosť ľudského interferónu, vykonali sa len obmedzené toxikologické štúdie s Roferonom-A. Akútna parenterálna toxicita Roferonu-A sa sledovala u myší, potkanov, králikov a fretiek pri intravenóznych dávkach do 30 miliónov IU/kg a pri intramuskulárnej dávke 500 miliónov IU/kg. Pri žiadnom spôsobe podávania Roferonu-A sa u žiadneho sledovaného druhu nepozorovala mortalita v závislosti od spôsobu podania. Pri dávkach, ktoré vysoko prekročili odporučenú klinickú dávku, sa nepozorovali žiadne významné nežiaduce účinky s výnimkou abortívneho účinku pri podávaní brezivým opiciam rodu Rhesus v ranom až strednom fetálnom období a prechodných nepravidelností menštruačného cyklu vrátane predĺženého obdobia menštruácie u nebrezivých opíc. Význam týchto výsledkov pre človeka nebol určený.


Pri pokusoch sa nepozorovali mutagénne účinky Roferonu-A.


Ďalšie informácie o predklinických údajoch o bezpečnosti sú uvedené v SPC lieku s obsahom ribavirínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


octan amónny

chlorid sodný

benzylalkohol (10 mg/1ml)

polysorbát 80

konc. kyselina octová

hydroxid sodný

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2ºC 8ºC). Neuchovávajte v mrazničke. Naplnené injekčné striekačky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s piestovou zátkou (butylkaučuk), viečko na hrot (butylkaučuk), piestová tyčinka (plast), ihla (nehrdzavejúca oceľ).


Veľkosti balenia: 1, 5, 6, 12 a 30 injekčných striekačiek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jedno použitie.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad, vrátane ihiel a striekačiek má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0371/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.10.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.08.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


19Roferon-A 9 MIU/0,5 ml