+ ipil.sk

ROPINSTAD retard 2 mgPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene 2014/03494-ZIB
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene 2014/05558-ZIA

Písomná informácia pre používateľa


ROPINSTAD retard 2 mg

ROPINSTAD retard 4 mg

ROPINSTAD retard 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


ropinirol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ropinstad retard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ropinstad retard

3. Ako užívať Ropinstad retard

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ropinstad retard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ropinstad retard a na čo sa používa


Ropinstad retard tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Liečivo v Ropinstade retard je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.


Ľudia s Parkinsonou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ropinstad retard


Neužívajte Ropinstad retard


 • ak ste alergický (precitlivený) na ropinirol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
  Ropinstadu retard (uvedených v časti 6)

 • ak máte závažné ochorenie obličiek

 • ak máte ochorenie pečene


Ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo z uvedeného, povedzte to svojmu lekárovi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Ropinstad retard:

 • ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná

 • ak dojčíte

 • ak máte menej ako 18 rokov

 • ak máte závažné srdcové ťažkosti

 • ak máte problém duševného zdravia

 • ak sa u vás v minulosti vyskytlo akékoľvek nezvyčajné nutkanie a/alebo správanie (ako je nadmerné chorobné hráčstvo alebo prehnané sexuálne správanie )

Povedzte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo z uvedeného. Váš lekár môže

rozhodnúť, že Ropinstad retard pre vás nie je vhodný, alebo že počas užívania Ropinstadu retard potrebujete dodatočné vyšetrenia.


Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové chorobné hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, nezvyčajne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Možno bude potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Iné lieky a Ropinstad retard

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Ropinstadu retard, alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky. Ropinstad retard môže taktiež ovplyvniť účinok iných liekov.


 • antidepresívum fluvoxamín (liek na liečbu depresie)

 • HST (hormonálna substitučná terapia)

 • antibiotiká ciprofloxacín alebo enoxacín

 • liek na iné problémy duševného zdravia, napríklad sulpirid

 • metoklopramid, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti a pálenia záhy

 • cimetidín, ktorý sa používa na liečbu žalúdočných vredov

 • teofylín, ktorý sa používa na liečbu astmy, zápalu priedušiek alebo rozdutia pľúc (emfyzém-nahromadenie vzduchu v tkanivách)

 • akýkoľvek iný liek na Parkinsonovu chorobu.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ktorýkoľvek z týchto liekov.


Ropinstad retard a jedlo a nápoje

Tablety prehltnite celé a zapite pohárom vody. Ropinstad retard môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, podľa toho, čomu dávate prednosť.


Počas užívania Ropinstadu retard nesmiete piť alkohol.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak počas užívania Ropinstadu retard začnete fajčiť alebo prestanete fajčiť. Možno bude potrebné, aby vám lekár alebo lekárnik upravili dávku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste prestali užívať Ropinstad retard.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ropinstad retard sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, že prínos liečby Ropinstadom retard je pre vás väčší, ako riziko pre váš plod.


Ropinstad retard sa neodporúča, ak dojčíte, pretože môže ovplyvniť tvorbu mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ropinstad retard môže u vás spôsobiť pocit ospalosti. U niektorých ľudí môže spôsobiť pocit veľmi silnej ospalosti a niekedy spôsobí, že ľudia náhle zaspia bez toho, že by predtým cítili zjavnú ospalosť.

Neobsluhujte ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje. Neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje a nezapájajte sa do činností, v ktorých pocit ospalosti alebo náhle zaspanie môže pre vás (alebo iných ľudí) predstavovať riziko vážneho zranenia alebo úmrtia. Do takýchto činností sa môžete zapojiť až vtedy, keď na vás liek nebude takto pôsobiť.

Ak vám tieto stavy spôsobujú problémy, povedzte to svojmu lekárovi.


Ropinstad retard obsahuje laktózu

Ropinstad retard 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú cukor nazývaný laktóza (monohydrát laktózy). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím toho lieku.


Ropinstad retard 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú farbivo oranžovú žlť, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Ropinstad retard


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek je forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním a nesmie sa užiť, ak je tableta zlomená alebo poškodená.


Na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby môžete užívať samotný Ropinstad retard alebo môžete Ropinostad retard užívať spolu s ďalším liekom nazývaným L-dopa (nazývaným aj levodopa). Ak užívate L‑dopu, môžu sa u vás vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby (dyskinézy), keď začnete Ropinstad retard užívať po prvýkrát. Ak sa vám to stane, povedzte to svojmu lekárovi, keďže možno bude potrebné, aby vám lekár upravil dávky liekov, ktoré užívate.


Zvyčajná začiatočná dávkatabliet s predĺženým uvoľňovaním Ropinstad retard sú 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa. Lekár vám môže zvýšiť dávku na 4 mg Ropinstadu retard tablety s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne, a to od druhého týždňa liečby. Ak ste osoba vo veľmi vysokom veku, lekár vám môže zvyšovať dávku pomalšie. Následne vám lekár môže upravovať dávku až dovtedy, kým nebudete užívať dávku, ktorá bude pre vás najlepšia. Niektorí pacienti užívajú každý deň až 24 mg Ropinstadu retard tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nedávajte Ropinstad retard deťom. Ropinstad retard sa zvyčajne nepredpisuje osobám mladším ako 18 rokov.


Môže trvať istý čas, kým sa zistí, aká dávka Ropinstadu retard je pre vás najlepšia.


Užívanie vašej dávky Ropinstadu retard

Ropinstad retard užívajte jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase.

Ropinstad retard tablety s predĺženým uvoľňovaním užívajte celé a zapite ich pohárom vody.


Tabletu / tablety s predĺženým uvoľňovaním nelámte, nežujte ani nedrvte ‑ ak tak urobíte, hrozí vám riziko predávkovania, pretože liek sa uvoľní do tela priveľmi rýchlo.


Ak prechádzate z ropinirolu filmom obalenými tabletami (s okamžitým uvoľňovaním)

Váš lekár alebo zdravotná sestra vám vypočítajú dávku Ropinstadu retard tabliet s predĺženým uvoľňovaním podľa dávky filmom obalených tabliet (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu, ktorú ste užívali.

Budete užívať rovnakú alebo podobnú dennú dávku Ropinstadu retard v porovnaní s vašou prechádzajúcou dávkou ropinirolu, no Ropinstad retard budete užívať iba jedenkrát denne.

Deň pred zmenou liečby užívajte liek s ropinirolom obvyklým spôsobom. Nasledujúci deň užite Ropinstad retard a už viac neužívajte žiadny ďalší liek s ropinirolom.


Ak užijete viac Ropinstadu retard, ako máte

Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak je to možné, ukážte mu balenie Ropinstadu retard.

Ktokoľvek, kto užije nadmernú dávku Ropinstadu retard, môže mať ktorýkoľvek z nasledovných príznakov: napínanie na vracanie (nevoľnosť), prejav nevoľnosti (vracanie), závrat (pocit točenia), pocit ospalosti, duševná alebo telesná únava, mdloby, halucinácie.


Ak zabudnete užiť Ropinstadretard

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite iba nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Ak zabudnete užiť Ropinstad retard dlhšie ako niekoľko dní, poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako ho máte znovu začať užívať.


Ak prestanete užívať Ropinstad retard

Neprestaňte užívať Ropinstad retard bez odporúčania.


Užívajte Ropinstad retard tak dlho, ako vám odporučí lekár.Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

Ak prestanete užívať Ropinstad retard náhle, príznaky Parkinsonovej choroby sa vám môžu veľmi rýchlo zhoršiť.

Ak potrebujete prestať užívať Ropinstad retard, lekár vám bude dávku znižovať postupne.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak vás znepokojujú vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 pacienta z 10, ktorí užívajú Ropinstad retard):

mdloba

pocit ospalosti

pocit nevoľnosti (nevoľnosť)


Časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 pacienta zo 100, ktorí užívajú Ropinstad retard):

halucinácie (vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)

nevoľnost (vracanie)

pocit závratu (pocit točenia)

pálenie záhy

bolesť žalúdka

zápcha

opuch nôh, chodidiel alebo rúk


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 pacienta z 1 000, ktorí užívajú Ropinstad retard):

pocit závratu alebo mdloby, najmä pri náhlom postavení sa (je to spôsobené poklesom krvného tlaku)

náhle zaspanie bez predchádzajúceho pocitu ospalosti (epizódy náhleho nástupu spánku)

problémy duševného zdravia, ako je delírium (závažná zmätenosť), bludy (klamlivé predstavy) alebo paranoja (bezdôvodná podozrievavosť).

pocit silnej ospalosti počas dňa (nadmerná somnolencia)


Môžu sa tiež prejaviť nasledovné vedľajšie účinky:

zmenená funkcia pečene, ktorá sa prejaví vo vyšetreniach krvi

alergické reakcie, ako sú červené, svrbivé opuchy na koži (žihľavka), opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážka alebo silné svrbenie

 • neschopnosť odolať nutkaniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

 • silné nutkanie k nadmernému chorobnému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

 • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

 • hltavé jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné prejedanie sa (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac, než je potrebné na utíšenie hladu).


Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to svojmu lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.


Ak užívate Ropinstad retard s L‑dopou (na Parkinsonovu chorobu)


U ľudí, ktorí užívajú Ropinstad retard s L‑dopou, môžu po istom čase vzniknúť ďalšie vedľajšie účinky:

nekontrolovateľné pohyby (dyskinézy) sú veľmi častým vedľajším účinkom. Ak sa vám to stane, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môže byť potrebné, aby vám upravil dávky liekov, ktoré užívate.

pocit zmätenosti je častý vedľajší účinok.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ropinstad retard


Ropinstad retard uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Ropinstad retard po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri a na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Ropinstad retard uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ropinstad retard obsahuje


Liečivo vRopinstade retard je ropinirol.Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje ropiniroliumchlorid, čo zodpovedá 2 mg, 4mg alebo 8 mg ropinirolu.


Ďalšie zložky sú:

 • jadro tablety: amónio-metakrylátový kopolymér typ B, hypromelóza, sodná soľ karmelózy, natriumlaurylsulfát, kopovidón, magnéziumstearát

 • obal tablety:


2mg

hypromelóza (E464), červený oxid železitý (E172), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), triacetín

4mg

makrogol 400, hypromelóza (E464), oranžová žlť (E110), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132)

8mg

hypromelóza (E464), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), makrogol 400, oxid titaničitý (E171)


Ako vyzerá Ropinstad retard a obsah balenia

Ropinstad retard 2 mg: ružové okrúhle bikonvexné tablety s predĺženým uvoľňovaním s priemerom 6,8 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,5 0,2 mm.

Ropinstad retard 4 mg: svetlohnedé oválne bikonvexné tablety s predĺženým uvoľňovaním s priemerom 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,3 0,2 mm.

Ropinstad retard 8 mg:červené oválne bikonvexné tablety s predĺženým uvoľňovaním s priemerom 19,2 x 10,2 ± 0,2 mm a hrúbkou 5,2 0,2 mm.


Všetky sily sa dodávajú v bielych bezfarebných blistroch z PVC/PCTFE-hliníkovej fólie a v bielych bezfarebných fľaškách z HDPE s detským bezpečnostným uzáverom so závitom a priloženým vysúšadlom.


Veľkosti balenia:

Ropinstad retard2 mg: 7, 14, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet.

Ropinstad retard 4 mg a 8 mg: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca


Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

153 51 Pallini, Attica

Grécko


Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes

Block No. 5

693 00 Sapes, Rodopi

Grécko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Ropinirole Retard EG 2 / 4 / 8 mg tabletten met verlengde afgifte

Česká republika Ropinirole STADA 2 / 4 / 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Dánsko Ropinostad 2 / 4 / 8 mg

Fínsko Ropinostad 2 / 4 / 8 mg

Francúzsko ROPINIROL STADA LP 2 / 3 / 4 / 8 mg comprimé á libération prolongée

Írsko Ropirade XL 2 / 4 / 8 mg prolonged-release tablets

Luxembursko Ropinirole Retard EG 2 / 4 / 8 mg comprimé á libération prolongée

Nemecko Ropinirol AL 2 / 3 / 4 / 8 mg Retardtabletten

Rakúsko Ropinirol STADA 2 / 3 / 4 / 8 mg Retardtabletten

Slovensko ROPINSTAD retard 2 / 4 / 8 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015..


6

ROPINSTAD retard 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene 2014/05558-Z1A

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. Názov lieku


ROPINSTAD retard 2 mg

ROPINSTAD retard 4 mg

ROPINSTAD retard 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Ropinstad retard 2 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg ropinirolu (ako ropiniroliumchlorid).

Pomocná látka: 1,8 mg monohydrátu laktózy.


Ropinstad retard 4 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4 mg ropinirolu (ako ropiniroliumchlorid).

Pomocná látka: 0,81mg oranžovej žlti (E110).


Ropinstad retard 8 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 8 mg ropinirolu (ako ropiniroliumchlorid).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, okrúhle bikonvexné tablety, 6,8 ± 0,1 mm.

4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: svetlohnedé, oválne bikonvexné tablety, 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm.

8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červené, oválne bikonvexné tablety, 19,2 x 10,2 ± 0,2 mm.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba Parkinsonovej choroby za nasledovných podmienok:

Úvodná liečba ako monoterapia, aby sa oddialil začiatok liečby levodopou.

V kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok levodopy vytráca alebo sa stáva neúplným a nastanú fluktuácie terapeutického účinku (fluktuácie typu "end of dose" alebo typu "on‑off").

4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Perorálne použitie.


Dospelí

Odporúča sa individuálna titrácia dávky, ktorá bude účinná a tolerovaná. Ropinstad retard tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať jedenkrát denne a v ten istý čas každý deň. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


Ropinstad retard tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehĺtať celé a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť.


Úvodná titrácia dávky

Začiatočná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sú 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa; táto dávka sa má od druhého týždňa liečby zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď sa môže dosiahnuť pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


U pacientov, ktorí začnú liečbu tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním dávkou 2 mg/deň a vyskytnú sa u nich nežiaduce účinky, ktoré nedokážu tolerovať, môže byť prínosom prestavenie liečby na filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu s nižšou dennou dávkou, ktorá sa rozdelí na tri rovnaké dávky.


Terapeutický režim

Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.


Ak sa pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvýšiť o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to až na dávku 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa ani pri dávke 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvýšiť o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.


Odporúča sa predpísať pacientom minimálny počet tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebnej dávky, a to s využitím najvyšších dostupných síl tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa liečba preruší na jeden deň alebo dlhšie, má sa zvážiť opätovné začatie titrácie dávky (pozri vyššie).


Ak sa Ropinstad retard tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti od klinickej odpovede. V klinických skúšaniach sa u pacientov súčasne užívajúcich Ropinstad retard tablety s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy postupne znižovala približne o 30 %. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou, liečených Ropinstadom retard tabletami s predĺženým uvoľňovaním v kombinovanej liečbe s levodopou, sa môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky Ropinstadu retard tabliet s predĺženým uvoľňovaním. V klinických skúšaniach sa preukázalo, že zníženie dávky levodopy môže zmierniť dyskinézu (pozri časť 4.8).


Ak sa prestavuje liečba z iného dopamínového agonistu na liečbu ropinirolom, pred začatím liečby ropinirolom sa musia dodržať odporúčania držiteľa rozhodnutia o registrácii o vysadení dopamínového agonistu.


Tak ako aj pri iných dopamínových agonistoch, liečbu ropinirolom je potrebné ukončiť postupným znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného týždňa.


Prestavenie z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním


Pacienti sa môžu prestaviť z filmom obalenýchtabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) na tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovanímzo dňa na deň. Dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa má zakladať na celkovej dennej dávke ropinirolu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním, ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka uvádza odporúčanú dávku tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním pre pacientov, ktorí sa prestavujú ropinirolu filmom obalenýchtabliet (s okamžitým uvoľňovaním):


Tabuľka 1


Ropinirol filmom obalené tablety

(s okamžitým uvoľňovaním)

Celková denná dávka (mg)

Ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

0,75 ‑ 2,25

2

3 ‑ 4,5

4

6

6

7,5 ‑ 9

8

12

12

15 ‑ 18

16

21

20

24

24


Po prestavení na tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa dávka môže upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri vyššie uvedenú „Úvodnú titráciu dávky“ a „Terapeutický režim“).


Deti a dospievajúci

Tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti

U pacientov vo veku 65 alebo starších je klírens ropinirolu znížený o približne 15 %. Hoci sa nevyžaduje úprava dávky, dávka ropinirolu sa má titrovať individuálne, so starostlivým sledovaním znášanlivosti, až do optimálnej klinickej odpovede. U pacientov vo veku 75 a starších sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.


Poškodená funkcia obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) sa nepozorovala žiadna zmena v klírense ropinirolu, čo svedčí o tom, že u tejto skupine pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Štúdia zameraná na používanie ropinirolu u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia obličiek (pacienti podstupujúci hemodialýzu) preukázala, že u týchto pacientov je potrebná úprava dávky nasledovným spôsobom: odporúčaná úvodná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne. Ďalšie zvyšovanie dávky má byť na základe znášanlivosti a účinnosti. Odporúčaná maximálna dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je u pacientov podstupujúcich pravidelnú hemodialýzu 18 mg/deň. Dodatočné dávky po hemodialýze sa nevyžadujú (pozri časť 5.2).


Používanie ropinirolu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší než 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy sa neskúmalo.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy.

 • Poškodenie funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie ropinirolu sa spájalo so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často sa hlásil náhly nástup spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez uvedomenia si únavy alebo varovných znakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti poučení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby ropinirolom. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku, nesmú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Okrem toho je možné zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie.


Pacienti so závažnými psychotickými poruchami, alebo ktorí majú tieto poruchy v anamnéze, sa majú liečiť dopamínovými agonistami len vtedy, ak potenciálne prínosy prevažujú riziká.


Poruchy kontroly impulzov


Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami, vrátane ropinirolu,sa môžu vyskytnúť behaviorálnesymptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné prejedanie sa. Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku. Takéto poruchy sa hlásili najmä pri vysokých dávkach a spravidla boli po znížení dávky alebo ukončení liečby reverzibilné. V niektorých prípadoch boli prítomné rizikové faktory, ako je kompulzívne správanie v anamnéze (pozri časť 4.8).


Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením (najmä koronárnou insuficienciou) odporúča sledovanie krvného tlaku, najmä na začiatku liečby.


Je známe, že fajčenie indukuje metabolizmus prostredníctvom CYP1A2, a preto môže byť potrebná úprava dávkovania, ak pacienti počas liečby ropinirolom prestanú alebo začnú fajčiť.


Ropinstad retard 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Ropinstad retard 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú azo farbivo oranžovú žlť FCF (E110), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidónom nie je farmakokinetická interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.


Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako sú sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinnosť ropinirolu, preto je potrebné sa vyhnúť súčasnému používaniu týchto liekov s ropinirolom.


U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov sa pozorovali zvýšené plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientok, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú terapiu (HST) sa liečba ropinirolom môže začať obvyklým spôsobom. Ak sa však HST ukončí alebo sa nasadzuje v priebehu liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s klinickou odpoveďou.


Ropinirol sa metabolizuje hlavne prostredníctvom izoenzýmu CYP1A2 cytochrómu P450. Vo farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou filmom obalenej tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu, trikrát denne)u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmaxropinirolu o 60 % a AUC o 84 %, s potenciálnym rizikom vzniku nežiaducich účinkov. U pacientov, ktorí už užívajú ropinirol, môže byť preto pri nasadzovaní alebo ukončovaní liečby liekmi, o ktorých je známe, že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacínom, enoxacínom alebo fluvoxamínom, potrebná úprava dávky ropinirolu.


Štúdia s pacientmi s Parkinsonovou chorobou zameraná na farmakokinetické interakcie medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou filmom obalenej tablety (s okamžitým uvoľňovaním)ropinirolu, trikrát denne)a teofylínom, substrátom CYP1A2, neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu.


Je známe, že fajčenie indukuje metabolizmus prostredníctvom CYP1A2, a preto môže byť potrebná úprava dávkovania, ak pacienti počas liečby ropinirolom prestanú alebo začnú fajčiť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití ropinirolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, ropinirol sa počas gravidity neodporúča používať, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevažuje možné riziko pre plod.


Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, keďže môže inhibovať laktáciu.


Nie sú dostupné žiadne údaje fertility u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti liečení ropinirolom, u ktorých sa prejavila somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku, musia byť poučení, aby sa vyhli vedeniu vozidiel a zapájaniu sa do činností, pri ktorých znížená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažných zranení alebo úmrtia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, kým sa takéto opakované epizódy a somnolencia nevyrieši (pozri časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce udalosti sú uvedené nižšie podľa triedy orgánového systému a frekvencie. Je vyznačené, či sa tieto nežiaduce účinky hlásili v klinických skúšaniach pri monoterapii, alebo pri prídavnej liečbe k levodope.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce udalosti hlásené pri Parkinsonovej choroby v klinických skúšaniach s Ropinstadom retard tabletami s predĺženým uvoľňovaním v dávkach až do 24 mg/deňPri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Psychické poruchy

Časté

halucinácie

halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

somnolencia

dyskinéza,

u pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou sa môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky ropinirolu. V klinických skúšaniach sa preukázalo, že zníženie dávky levodopy môže zmierniť dyskinézu (pozri časť 4.2).

Časté

závrat (vrátane vertiga)

somnolencia, závrat (vrátane vertiga)

Poruchy ciev

Časté


posturálna hypotenzia, hypotenzia

Menej časté

posturálna hypotenzia, hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

nauzea


Časté

zápcha

nauzea, zápcha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

periférny edém

periférny edém


Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií sa nasledovné nežiaduce účinky hlásili u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí užívali ropinirol filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) počas klinických skúšaní (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo z hlásení po uvedení lieku na trh:Pri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Poruchy imunitného systému

Neznáme

reakcie z precitlivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus)

Psychické poruchy

Časté


zmätenosť

Menej časté

psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju

psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

synkopa

somnolencia

Menej časté

náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa

náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa


Ropinirol sa spája so somnolenciou a menej často sa spájal s nadmernou somnolenciou počas dňa a epizódami náhleho nástupu spánku

Poruchy ciev

Menej časté

posturálna hypotenzia alebo hypotenzia je zriedkavo ťažká

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


nauzea

Časté

vracanie, pálenie záhy, bolesť brucha

pálenie záhy

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

hepatálne reakcie, hlavne zvýšené pečeňové enzýmy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

edém nôhPoruchy kontroly impulzov

U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane ropinirolu sa môže vyskytnúť patologické

hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a

chorobné prejedanie sa (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopamínergnou aktivitou. Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou liečbou antagonistami dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.

5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Agonisty dopamínu, ATC kód: N04BC04.


Spôsob účinku

Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý je charakteristický pre Parkinsonovu chorobu tým, že stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol pôsobí v hypotalame a hypofýze, čím inhibuje sekréciu prolaktínu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

36‑týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (tzv. “crossover”) v troch periódach v monoterapii, vykonaná so 161 pacientmi s Parkinsonovou chorobou v rannom štádiu, preukázala, že tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nie sú menej účinné (non-inferiórne) ako ropinirol filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) v primárnom ukazovateli, čo bol rozdiel liečby v zmene voči východiskovým hodnotám v motorickom skóre na škále hodnotenia Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) (bol definovaný trojbodový rozsah pre nie menšiu(non-inferiórnu) účinnosť v motorickom skóre na UPDRS). Upravený priemerný rozdiel medzi tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a ropinirolom filmom obalenými tabletami (s okamžitým uvoľňovaním) v koncovom ukazovateli štúdie bol -0,7 bodu (95 % CI: [-1,51; 0,10], p=0,0842).


Po prestavení zo dňa na deň na podobnú dávku alternatívnej liekovej formy tabliet sa nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich udalostí a úpravu dávky potrebovalo menej ako 3 % pacientov (všetky úpravy dávky boli zvýšenia o jednu úroveň dávky. Pacienti nepotrebovali zníženie dávky).


24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, štúdia s tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním s pacientmi s Parkinsonovou chorobou, ktorí nedosiahli optimálnu kontrolu liečby levodopou s paralelnými skupinami, preukázala klinicky relevantnú a štatisticky významne lepšiu (superiórnu) účinnosť voči placebu v primárnom koncovom ukazovateli (zmena proti východiskovým hodnotám času stráveného vo fáze „off“ počas bdenia cez deň) (t.j. v stave zlej pohyblivosti) (upravený priemerný rozdiel liečby -1,7 hodiny (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001). Toto zistenie podporili sekundárne parametre účinnosti zmeny proti východiskovým hodnotám celkového času vo fáze „on“ počas bdenia cez deň (t.j. v stave dobrej pohyblivosti) (+1,7 hodiny (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) a celkovej dobe bdenia strávenej v “on” fáze bez rušivých dyskinéz (+1,5 hodiny (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Dôležité je, že sa nezistilo žiadne zvýšenie výskytu “on” stavu s rušivými dyskinézami počas bdenia, voči východiskovým hodnotám , ani z údajov z denných kariet ani zo skóre v položkách UPDRS.


Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca

Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná so zdravými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktorým sa podávali filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne preukázala maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekundy (bodový odhad) pri 1 mg dávke v porovnaní s placebom. Horná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekundy. Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky nehodnotil.

Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do 4 mg/deň. Riziko predĺženia QT intervalu nemožno vylúčiť, keďže cielená štúdia overujúca vplyv na QT interval pri dávkach do 24 mg/deň sa neuskutočnila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36 ‑ 57 %). Po perorálnom podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa plazmatické koncentrácie zvyšujú pomaly, medián času Cmaxsa zvyčajne dosiahne v priemere po 6 až 10 hodinách.

V bioekvivalenčnej štúdii (a steady-state study), v ktorej 25 pacientov s Parkinsonovou chorobou užívalo raz denne 12 mg tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, zvýšili jedlá s vysokým obsahom tuku systémovú expozíciu ropinirolu, o čom svedčí priemerné zvýšenie AUC o 20 % a priemerné zvýšenie Cmaxo 44 %. Tmaxsa predĺžil o 3,0 hodiny. Tieto zmeny však nie sú pravdepodobne klinicky relevantné (napr. zvýšená incidencia nežiaducich udalostí).

Systémová expozícia ropinirolu je pri tabletách ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a pri filmom obalených tabletách (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu porovnateľná, keď sa podávajú v rovnakej dennej dávke.


Distribúcia


Väzba liečiva na plazmatické proteíny je nízka (10 – 40 %). Veľký distribučný objem (približne 7 l/kg) ropinirolu je v zhode s jeho vysokou lipofilitou.


Metabolizmus

Ropinirol sa odstraňuje hlavne metabolizáciou prostredníctvom CYP1A2 a jeho metabolity sa vylučujú najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100‑násobne menej účinný ako ropinirol na modeloch zvierat skúmajúcich dopaminergnú funkciu.


Eliminácia

Ropinirol sa odstraňuje zo systémovej cirkulácie s priemerným polčasom eliminácie približne 6 hodín.

Zvýšenie systémovej expozície (Cmax a AUC) ropinirolu je približne úmerné v celom rozsahu terapeutických dávok. Po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní sa nepozorovala žiadna zmena v perorálnom klírense ropinirolu. Vo farmakokinetických parametroch sa pozorovala značná interindividuálna variabilita. Pri podávaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním pri rovnovážnom stave bola interindividuálna variabilita pri Cmax30 % až 55 % a pri AUC 40 % až 70 %.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí mali miernu až stredne ťažko poškodenú funkciu obličiek, sa nepozorovala žiadna zmena vo farmakokinetike ropinirolu.


Perorálny klírens ropinirolu u pacientov s terminálnym štádiom ochorenia obličiek podstupujúcich pravidelnú hemodialýzu je znížený o približne 30 %. Perorálny klírens metabolitov SKF‑104557 a SKF‑89124 bol tiež znížený o približne 80 % a 60 %, v uvedenom poradí. Z toho dôvodu je u týchto pacientov s Parkinsonovou chorobou odporúčaná maximálna dávka limitovaná na 18 mg/deň (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre samicu viedlo k zníženej telesnej hmotnosti plodu pri dávke 60 mg/kg/deň (približne dvojnásobok AUC pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenej úmrtnosti plodov pri dávke 90 mg/kg/deň (približne 3‑násobok AUC pri maximálnej dávke u ľudí) a k malformáciam prstov pri dávke 150 mg/kg/deň (približne 5‑násobok AUC pri maximálnej dávke u ľudí). U potkanov sa pri dávke 120 mg/kg/deň (približne 4‑násobok AUC pri maximálnej dávke u ľudí) nezistili teratogénne účinky a u králikov sa nepreukázal žiaden vplyv na vývoj.


Toxikológia

Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu: zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, ptóza a salivácia.V dlhodobej štúdii sa po najvyšších dávkach (50 mg/kg/deň) pozorovala degenerácia sietnice len na bielych potkanoch, a pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetla.


Genotoxicita

Vo zvyčajnom súbore testov in vitro a in vivonebol zistený žiadny genotoxický potenciál.


Karcinogenita

V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkovaniami až do 50 mg/kg sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za druhovo špecifický jav a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické používanie ropinirolu.


Farmakologické štúdie bezpečnosti

In vitroštúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50je minimálne 5‑násobne vyššia ako predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených najvyššou odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

amónio-metakrylátový kopolymér typ B

hypromelóza

sodná soľ karmelózy

nátriumlaurylsulfát

kopovidón

magnéziumstearát


Obal tablety:

Ropinstad retard 2 mg:

monohydrát laktózy

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)

triacetín

červený oxid železitý (E172)


Ropinstad retard 4 mg:

oxid titaničitý (E171)

hypromelóza (E464)

makrogol 400

indigokarmín (E132)

oranžová žlť (E110)


Ropinstad retard 8 mg:

oxid titaničitý (E171)

hypromelóza (E464)

makrogol 400

červený oxid železitý (E172)

čierny oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)

 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení: 168 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ropinstad retard 2 mg:

Ropinstad retard 2 mg sa dodáva v bielych nepriehľadných blistroch z PVC/PCTFE-hliníkovej fólie s obsahom 7, 14, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet a v bielych nepriehľadných HDPE fľaškách s detským uzáverom so závitom a priloženým vysúšadlom, ktoré obsahujú 7, 14, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet.


Ropinstad retard 4 mg

Ropinstad retard 4 mg sa dodáva v bielych nepriehľadných blistroch z PVC/PCTFE-hliníkovej fólie s obsahom 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet a v bielych nepriehľadných HDPE fľaškách s detským uzáverom so závitom a priloženým vysúšadlom, ktoré obsahujú 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet.


Ropinstad retard 8 mg

Ropinstad retard 8 mg sa dodáva v bielych nepriehľadných blistroch z PVC/PCTFE-hliníkovej fólie s obsahom 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet a v bielych nepriehľadných HDPE fľaškách s detským uzáverom so závitom a priloženým vysúšadlom, ktoré obsahujú 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 a 168 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. Registračné číslA


Ropinstad retard 2 mg: 27/0038/13-S

Ropinstad retard 4 mg: 27/0039/13-S

Ropinstad retard 8 mg: 27/0040/13-S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 6. februára 2013.


10. Dátum revíziE textu


Marec 2015

12
ROPINSTAD retard 2 mg