+ ipil.sk

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08859


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety

ROSUCARD20 mg filmom obalené tablety

ROSUCARD40 mg filmom obalené tablety


rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je ROSUCARD a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete ROSUCARD

3. Ako užívať ROSUCARD

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať ROSUCARD

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE ROSUCARDA NA ČO SA POUŽÍVA


ROSUCARD patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.


ROSUCARD Vám bol predpísaný pretože:

 • máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky;

 • Vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny cholesterolu. Kým užívate ROSUCARD, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a cvičení;

alebo

- máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo iné zdravotné problémy.


Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v artériách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní ROSUCARDu

ROSUCARD sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najznámejším je cholesterol.


V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • ROSUCARD znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.

 • Zabraňuje tvorbe „zlého“ cholesterolu vo Vašom tele. Tiež zlepšuje schopnosť Vášho tela odstraňovať ho z krvi.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách krvných ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Ak si upravíte hladinu cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt či mozgovú porážku.


Je potrebné, aby ste naďalej užívali ROSUCARD, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín.

Avšak prestaňte užívať liek, keď Vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO UŽIJETE ROSUCARD


Neužívajte ROSUCARD,

ak ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

ak ste tehotná alebo dojčíte; ak otehotniete počas užívania ROSUCARDu, okamžite ho prestaňte

užívať a informujte svojho lekára – ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby

ROSUCARDom používaním vhodnej antikoncepcie

ak trpíte ochorením pečene

ak máte ťažké ochorenie obličiek

ak máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov

ak užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Okrem toho neužívajte ROSUCARD 40 mg (najvyššiu dávku),

ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek(ak máte pochybnosti, spýtajte sa, prosím, svojho lekára)

ak trpíte ochorením štítnej žľazy

ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov alebo ak sa v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu prejavili u Vás svalové bolesti

ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov

ak máte ázijský pôvod(ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind)

ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať ROSUCARD:

ak máte ochorenie obličiek

ak máte ochorenie pečene

ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, ak sa u Vás alebo

vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo ak sa v minulosti počas užívania iných

liekov na zníženie hladiny cholesterolu prejavili u Vás svalové bolesti; okamžite informujte svojho

lekára, ak spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte

horúčku

ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov

ak trpíte ochorením štítnej žľazy

ak máte ťažké respiračné zlyhanie

ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty – prečítajte si, prosím, túto písomnú

informáciu pre používateľov pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na

zníženie hladiny cholesterolu

ak užívate lieky proti infekcii HIV, napr. lopinavir/ritonavir – prečítajte si, prosím, časť Užívanie

iných liekov

ak je pacient mladší ako 10 rokov: ROSUCARDsa nemá podávať deťom mladším ako 10 rokov

ak je pacientmladší ako 18 rokov: 40 mg tableta ROSUCARDunie jevhodná na použitie u detí

a dospievajúcich do 18 rokov

ak máte viac ako 70 rokov(vzhľadom na to, že lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku

ROSUCARDu, ktorá bude pre Vás vhodná)

ak máte ázijský pôvod steJaponec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind. Lekár musí

určiť správnu začiatočnú dávku ROSUCARDu, ktorá bude pre Vás vhodná.


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého alebo máte pochybnosti:

 • neužívajte ROSUCARD 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku lieku ROSUCARD.


U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test (pečeňové testy) pred liečbou a počas liečby ROSUCARDom.


V priebehu liečby týmto liekom Vás bude Váš lekár starostlivo sledovať, či nemáte cukrovku alebo či u Vás neexistuje zvýšené riziko vzniku cukrovky. Ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu alebo vysoký krvný tlak, je pravdepodobné, že u Vás existuje riziko vzniku cukrovky.


Iné lieky a ROSUCARD

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov: cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov), warfarín (či iný liek na „zriedenie“ krvi), fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akýkoľvek iný liek na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib), lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny), erytromycín (antibiotikum), perorálne antikoncepčné lieky (tablety), hormonálnu substitučnú liečbu alebo lopinavir/ritonavir (lieky proti infekcii HIV – prečítajte si, prosím, časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ROSUCARDu). Účinok týchto liekov sa môže vplyvom ROSUCARDu zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok ROSUCARDu.


ROSUCARD a jedlo a nápoje

ROSUCARD môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť,poraďte sa so svojím lekáromalebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tentoliek.


Neužívajte ROSUCARD, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania ROSUCARDu, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára.

Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby ROSUCARDom používaním vhodnej antikoncepcie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania ROSUCARDu viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby ROSUCARDom trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


ROSUCARD obsahuje monohydrát laktózy.

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety obsahuje 60 mg monohydrátu laktózy.

ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety obsahuje 120 mg monohydrátu laktózy.

ROSUCARD 40 mg filmom obalené tabletyobsahuje 240 mg monohydrátu laktózy.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (laktózu alebo mliečny cukor), poraďte sa s lekárom predtým, ako začnete užívať ROSUCARD.


3. AKO UŽÍVAŤ ROSUCARD


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajné dávky u dospelých

Ak užívate ROSUCARDna vysoký cholesterol:

Začiatočná dávka:

Liečba ROSUCARDom sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg,a to aj vtedy, ak ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu.

Podanie 5 mg dávky sa môže dosiahnuť rozdelením 10 mg tablety s deliacou ryhou.

Určenie začiatočnej dávky bude závisieť od:

hladiny cholesterolu

stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky

prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka rosuvastatínu bude pre Vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg), ak:

máte ázijský pôvod(steJaponec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind)

ste starší ako 70 rokov

máte stredne ťažké ochorenie obličiek

máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).


Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka:

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku ROSUCARDu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné.

Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.

Najvyššia denná dávka ROSUCARDu je 40 mg. Je určená len pre pacientov s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.


Ak užívate ROSUCARDna zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť o použití nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov
(pozri Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku 5 mg).


Zvyčajné dávkovanie u detí vo veku 10 - 17 rokov
Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre Vás našiel správne množstvo ROSUCARDu. Maximálna denná dávka je 20 mg ROSUCARDu. ROSUCARD užívajte raz denne. ROSUCARD40 mg tablety nemajúužívať deti.


Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.

ROSUCARD užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.

Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne chodili k lekárovi na kontrolu hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že hladina cholesterolu u Vás dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku ROSUCARDu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac ROSUCARDu, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie.


Ak zabudnete užiť ROSUCARD

Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.


Ak prestanete užívať ROSUCARD

Povedzte svojmu lekárovi, ak chcete prestať užívať ROSUCARD. Hladina cholesterolu sa po vysadení ROSUCARDu môže znova zvýšiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne ľahké a po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte ROSUCARD užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, akspozorujete niektorú z nasledujúcich alergických reakcií:

ťažkosti s dýchaním spolu s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez neho

opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní

výrazné svrbenie pokožky (s vyvýšenými vyrážkami).


ROSUCARD prestaňte užívať a okamžite vyhľadajte lekára aj vtedy, keď spozorujete akékoľvek nezvyčajné bolesti svalov trvajúce dlhšie, ako by sa dalo očakávať. Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako pri iných statínoch sa u veľmi malého počtu pacientov zaznamenali nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Pri užívaní rosuvastatínu (čo je liečivo ROSUCARDu) boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Časté možné vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy,

bolesť žalúdka,

zápcha,

nevoľnosť,

bolesť svalov,

pocit slabosti,

závrat,

zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne sa upraví samovoľne, bez nutnosti prerušiť liečbu

ROSUCARDom (len ROSUCARD v dávke 40 mg),

cukrovka u pacientov so zvýšenou hladinou cukru v krvi.


Menej časté možné vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):

vyrážky, svrbenie alebo iné kožné reakcie,

zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne sa upraví samovoľne, bez nutnosti prerušiť liečbu

ROSUCARDom (len ROSUCARD v dávkach 10 mg a 20 mg).


Zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 1000 osôb):

ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami

pri prehĺtaní a dýchaní, intenzívnym svrbením pokožky (s vyvýšenými vyrážkami) − ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte ROSUCARD užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc,

poškodenie svalov – v rámci opatrnosti prestaňte ROSUCARD užívať a okamžite sa poraďte

s lekárom, ak sa u Vás vyskytnú akékoľvek nezvyčajné bolesti svalov trvajúce dlhšie ako by sa dalo očakávať,

prudká bolesť žalúdka (zápal podžalúdkovej žľazy),

zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi,

abnormálnypoklespočtukrvnýchbuniekpodieľajúcichsanatvorení krvnejzrazeniny.

Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb):

žltačka (zožltnutie kože a očí),

hepatitída (zápal pečene),

bolesť kĺbov.

stopy krvi v moči,

poškodenie nervov nôh a rúk (napr. znížená citlivosť),

strata pamäti,

gynekomastia (zväčšenie pŕs u mužov).


Vedľajšie účinky s neznámou častosťou výskytu môžu zahŕňať (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

depresia,

poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,

hnačku (riedku stolicu),

Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov na koži, v oblasti úst,

očí a pohlavných orgánov) ,

kašeľ,

dýchavičnosť,

edém (opuch).


Možné vedľajšie účinky

sexuálne problémy,

problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa, dýchavičnosti alebo horúčky,

cukrovka. Je pravdepodobnejšia, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu, vysoký

krvný tlak. Váš lekár Vás bude v priebehu liečby týmto liekom sledovať.

poruchy šliach niekedy komplikované pretrhnutím.


Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ROSUCARD


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte ROSUCARD po dátume exspirácie, ktorý je uvedený nana kartónovej škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo ROSUCARD obsahuje:

Liečivo je rosuvastatín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg, 20 mg alebo 40 mg rosuvastatínu vo forme rosuvastatínu vápenatého.


Ďalšie zložky sú

Jadro: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát,


Obalová vrstva: hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastenec, červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá ROSUCARD a obsah balenia

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety:svetloružové, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou.

ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety:ružové, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety:tmavoružové, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.


Veľkosť balenia: 28, 30, 84, 90 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko:


РOCYKAPД 10/20/40 mg

филмирани таблетки

Česká republika:


ROSUCARD 10/20/40 mg

potahované tablety

Estónsko:

ROSUCARD 10/20/40 mg

Lotyšsko:

ROSUVACARD 10/20/40 mg apvalkotās tabletes

Litva:

ROSUVACARD 10/20/40 mg plėvele dengtos tabletės

Poľsko

ROSUCARD

Rumunsko:

ROSUCARD, 10/20/40 mg, comprimate filmate

Slovensko:

ROSUCARD 10/20/40 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v marci 2013.


7


121122

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08859

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. Názov lieku


ROSUCARD10 mg filmom obalené tablety

ROSUCARD20 mg filmom obalené tablety

ROSUCARD40 mg filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie LIEKU


ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety:Každá filmom obalená tableta obsahuje 10,4 mg rosuvastatínu vápenatého, čo zodpovedá 10 mg rosuvastatínu;

ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety:Každá filmom obalená tableta obsahuje 20,8 mg rosuvastatínu vápenatého, čo zodpovedá 20 mg rosuvastatínu;

ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety:Každá filmom obalená tableta obsahuje 41,6 mg rosuvastatínu vápenatého, čo zodpovedá 40 mg rosuvastatínu;


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety obsahuje 60 mg monohydratu laktózy.

ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety obsahuje 120 mg monohydratu laktózy.

ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety obsahuje 240 mg monohydratu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety:svetloružové, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety:ružové, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety.

ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety:tmavoružové, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Dospelí, mladiství a deti vo veku 10 rokov a staršie sprimárnou hypercholesterolémiou(typu IIa, okrem heterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie) alebo zmiešaná dyslipidémia (typu IIb) − ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia − ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta, v súlade s platnými smernicami.


ROSUCARD sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.

Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny, aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Podanie 5 mg dávky sa môže dosiahnuť rozdelením 10 mg tablety s deliacou ryhou.


Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta, a budúce kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4 a 4.8).V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4-týždňovom období liečby, a tolen u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci

Použitie u detí majú určovať špecialisti.

Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).
U detí a dospievajúcich s familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala.
U detí sa nemajú používať 40 mg tablety.


Deti mladšie ako 10 rokov
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa ROSUCARD neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Podávanie starším osobám

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania, pokiaľ ide o vek.


Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa odporúča začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Podávanie rosuvastatínu pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek je kontraindikované pre všetky dávky (pozri časti 4.3 a 5.2).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatín je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U Ázijčanov sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.3., 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u týchto pacientov.


Dávkovanie u pacientov s predispozíciou na vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi na vznik myopatie (pozri časť 4.4).


Dávka 40 mg je u niektorých z týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


 1. Kontraindikácie


Rosuvastatín je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN)

 • u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)

 • u pacientov s myopatiou

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín

 • v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s predispozičnými faktormi na vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

 • stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min)

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín

 • pacienti ázijského pôvodu

 • súbežné užívanie fibrátov (pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nebola prediktorom pre akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.


Rovnako ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe alebo ak jestvuje iná zjavná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5 − 7 dní. Ak opakovaný test potvrdí východiskové hodnoty CK > 5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať opatrne pacientom s nasledujúcimi predispozičnými faktormi na vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • poškodenie funkcie obličiek

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • vek nad 70 rokov

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2)

- súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s celkovým pocitom choroby alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-krát ULN) alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po ústupe symptómov a návrate hodnôt CK na normál sa má zvážiť opätovné podávanie rosuvastatínu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta treba starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.


V klinických skúšaniach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej, vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie.


Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto kombinácia rosuvastatínu a gemfibrozilu sa neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladiny lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom sa má starostlivo zvážiť a má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie rosuvastatínu v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované(pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik zlyhania obličiek v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy; alebo nekontrolované kŕče).

Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred začiatkom a 3 mesiace po začatí liečby sa odporúča vykonať testy funkcie pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím terapie rosuvastatínom.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri časti 4.2 , 4.3. a 5.2).

Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Intersticiálne ochorenie pľúc

Pri užívaní statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové zhoršení zdravotného stavu (únava, chudnutie, horúčka). Ak je podozrenie, že sa u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť terapiu ochorenia statínmi.


Diabetes mellitus

Niektoré údaje naznačujú, že statíny ako skupina liekov zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu v budúcnosti môžu vyvolať takú hyperglykémiu, ktorá už vyžaduje diabetologickú starostlivosť.

Toto riziko je však vyvážené prospechom liečby statínmi - znížením vaskulárneho rizika, a preto by nemalo byť dôvodom pre ukončenie liečby statínmi.

Pacienti s rizikom hyperglykémie (glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol /l, BMI> 30kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) majú byť klinicky aj biochemicky monitorovaní v súlade s národnými štandardnými terapeutickými postupmi.

V štúdii JUPITER bola hlásená celková frekvencia výskytu diabetu mellitu 2,8 % u rosuvastatínu a 2,3 % u placeba, najmä u pacientov s glykémiou nalačno v rozmedzí 5,6 až 6,9 mmol/l.


Deti a dospievajúci
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín:Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.

Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže začatie terapie alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínu môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).


Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). Títo pacienti majú tiež začať liečbu dávkou 5 mg.


Ezetimib: Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Inhibítory proteázy: Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá:Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatickej koncentrácie rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín:Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (hormone replacement therapy, HRT): Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a HRT nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky: Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Enzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro ain vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatín môže spôsobiť závažné vrodené chyby, keď sa užíva počas gravidity.

Rosuvastatín je kontraindikovaný (pozri časť 4.3) počas gravidity a laktácie. Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.


Rosuvastatín sa vylučuje do mlieka potkaních samíc. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúšaniach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii pre nežiaduce účinky.


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Na základe údajov z klinických štúdií a rozsiahlych post-marketingových skúseností, nasledujúca tabuľka uvádza profil nežiaducich účinkov pre rosuvastatin. Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (SOC).


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10);časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka l.: Nežiaduce účinky na základe údajov z klinických štúdií a post-marketingových skúseností

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

hypersenzitívne reakcie, vrátane angioedému

Poruchy endokrinného systému

časté

diabetes mellitus1


Psychické poruchy

neznáme

depresia

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy,

závrat


veľmi zriedkavé

polyneuropatia,

strata pamäti


neznáme

poruchy spánku ( vrátane nespavosti a nočných môr)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

neznáme

kašeľ,

dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

zápcha,

nauzea,

bolesť brucha

zriedkavé

pankreatitída


neznáme

hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest


zriedkavé

zvýšenie pečeňových transamináz


veľmi zriedkavé

žltačka,

hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

pruritus,

vyrážky,

žihľavka


neznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

myalgia

zriedkavé

myopatia (vrátane myozitídy),

rabdomyolýza


veľmi zriedkavé

artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

veľmi zriedkavé

hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

veľmi zriedkavé

gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

asténia


neznáme

edém


1Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 5,6 mmol / l, BMI> 30kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia v anamnéze).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky: U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní rosuvastatínu 10 a 20 mg u menej ako 1 % pacientov, pri podávaní rosuvastatínu 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní dávky 20 mg sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu alebo k vymiznutiu proteinúrie.Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.


U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval:U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza s alebo bez akútneho zlyhania obličiek.


U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt pečeňových transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s niektorými statínmi:

 • Sexuálna dysfunkcia

 • Výnimočné prípady instersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri dlhodobej liečbe statínmi (pozri časť 4.4)

 • Poruchy šliach, niekedy komplikované pretrhnutím.


Deti a dospievajúci

Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy

ATC kód:C10A A07


Mechanizmus účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.

Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa zvyšuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.

Farmakodynamické účinky

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10

17

- 52

- 36

14

- 10

- 48

- 42

4

20

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0Terapeutický účinoksa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z III. fázy klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL-C o 22 %.


V klinických skúšaniach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL-C (pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ischemickej choroby srdca (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT − Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg raz denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o – 0,0145 mm/rok (95 % CI – 0,0196, - 0,0093; p < 0,0001). Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola – 0,0014 mm/rok (- 0,12 %/rok /nesignifikantné/) v porovnaní s progresiou (+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok /p< 0,0001/) u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Dávka 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).


V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Deti a dospievajúci
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá,
ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.Po 12-týždňovej štúdii sa LDL-C znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia:Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Metabolizmus:Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov naznačujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom,v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v cirkulácii.


Vylučovanie:Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/h (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita:Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky. Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie

Vek a pohlavie:Farmakokinetika rosuvastatínunie je klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím.Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Deti a dospievajúci" nižšie).

Rasa: Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou(belochmi). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Renálna insuficiencia:V klinickom skúšaní s pacientmi s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácie a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v plazme v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov na hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Hepatálna insuficiencia:V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene, sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. S pacientmi s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Deti a dospievajúci

Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcichs heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo formetabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Kroskarmelóza, sodná soľ

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Obal:

Hypromelóza 2910/5

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC/Al blistrové balenie, papierová skladačka.

Veľkosť balenia: 28, 30, 84, 90 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


ROSUCARD 10 mg: 31/0829/09-S

ROSUCARD 20 mg: 31/0830/09-S

ROSUCARD 40 mg: 31/0831/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.12.2009

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 3/2013
14


121122

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety