+ ipil.sk

Rosulip 40 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07010


Písomná informácia pre používateľa


Rosulip 5 mg

Rosulip 10 mg

Rosulip 20 mg

Rosulip 40 mg

filmom obalené tablety


zinočnatá soľ rosuvastatínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rosulip a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rosulip

3. Ako užívať Rosulip

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rosulip

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rosulip a na čo sa používa


Rosulip (liečivo je rosuvastatín) patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.


Rosulip vám bol predpísaný, pretože:

● Máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Bolo vám odporučené užívať statíny, keďže zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu vašej hladiny cholesterolu. Kým užívate Rosulip, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a v cvičení.


alebo

● Máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo iné

zdravotné problémy.


Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v tepnách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Rosulipu

Rosulip sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi, z ktorých najznámejším je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • Rosulip znižuje hladinu „zlého“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.

 • Rosulip zabraňuje vo vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterolu a zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať ho z krvi.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať na stenách vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace zdravotné problémy.


Rosulip užívajte pravidelne, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Prestaňte však užívať liek, keď vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rosulip


Neužívajte Rosulip

 • ak ste alergický na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosulipu, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy v plodnom veku sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosulipom používaním vhodnej antikoncepcie (napr. kondóm, vnútromaternicové teliesko alebo hormonálna antikoncepcia),

 • ak trpíte ochorením pečene,

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek,

 • ak máte opakované alebo nevysvetliteľné kŕče alebo bolesti svalov,

 • ak užívate cyklosporín (znižuje imunitnú odpoveď napr. po transplantácii orgánov).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak, máte cukrovku, alebo máte riziko vzniku cukrovky, počas užívania tohto lieku vás bude lekár

pozorne sledovať. Ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak,

pravdepodobne máte riziko vzniku cukrovky.


Okrem toho, neužívajte Rosulip 40 mg (najvyššiu dávku)

- ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára),

 • ak trpíte ochorením štítnej žľazy,

 • ak ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými kŕčmi alebo bolesťami svalov, ak sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo ak ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti,

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,

 • ak máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind),

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Rosulip:

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými kŕčmi alebo bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti.Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.Taktiež povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak máte svalovú slabosť, ktorá je pretrvávajúca. Možno bude potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia a začať liečbu týchto problémov.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,

 • ak trpíte ochorením štítnej žľazy,

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty. Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľa pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu,

 • ak užívate lieky používané na liečbu infekcie HIV, napr. lopinavir/ritonavir, pozri časť „Iné lieky a Rosulip“,

 • ak je pacient mladší ako 10 rokov: Rosulip sa nemá podávať deťom mladším ako 10 rokov,

- ak je pacientmladší ako 18 rokov: 40 mg tablety Rosulipu nie sú vhodné na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov,

 • ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosulipu, ktorá bude pre vás vhodná),

 • ak máte vážnu poruchu dýchania,

 • ak máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind). Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosulipu, ktorá bude pre vás vhodná.

 • ak máte závažnú poruchu dýchania.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo si nie ste istý:

 • neužívajte Rosulip 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku Rosulipu.


U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene. Toto sa zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test (test na pečeňové funkcie) pred liečbou a počas liečby Rosulipom.


Iné lieky a Rosulip

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • cyklosporín a iné inhibítory transportných proteínov (užíva sa napr. po transplantácii orgánov),

 • warfarín (alebo iný liek na “zriedenie krvi”),

 • fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát),

 • alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),

 • lieky užívané pri tráviacich ťažkostiach (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • perorálne (ústami užívané) antikoncepčné lieky (tablety),

 • hormonálna substitučná liečba, alebo

 • lieky používané na liečbu HIV infekcie (napr. kombinované lieky obsahujúce dva inhibítory proteázy lopinavir/ritonavir).

Účinky týchto liekov sa môžu vplyvom Rosulipu zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinky Rosulipu.


Rosulip s jedlom, nápojmi a alkoholom

Rosulip môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Rosulip, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosulipu, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho lekára.

Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosulipom používaním vhodnej antikoncepcie (napr. kondóm, vnútromaternicové teliesko alebo hormonálna antikoncepcia).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vo väčšine prípadov môžu osoby počas užívania Rosulipu viesť vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie tohto lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. V niektorých prípadoch sa však počas liečby Rosulipom môže objaviť závrat. Ak máte závrat, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Rosulip obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.


Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti 6. „Obsah balenia a ďalšie informácie“.


3. Ako užívať Rosulip


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka u dospelých

Ak užívate Rosulip na vysoký cholesterol:

Začiatočná dávka

Liečba Rosulipom sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • vašej hladiny cholesterolu,

 • stupňa rizika vzniku srdcového záchvatu alebo mozgovej porážky,

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka Rosulipu bude pre vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku (5 mg) ak:

 • máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind),

 • ste starší ako 70 rokov,

 • ak máte špecifický typ genetickej odchýlky, ktorá môže spôsobiť zvýšené hladiny rosuvastatínu.

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek,

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových kŕčov a bolestí (myopatia),

 • užívate rosuvastatín spolu s inými liekmi, ktoré môžu zvýšiť hladinu rosuvastatínu v krvi.

Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku Rosulipu. Je to preto, aby ste užívali takú dávku Rosulipu, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné.

Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.

Najvyššia denná dávka Rosulipu je 40 mg raz denne. Táto je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje 20 mg dávka Rosulipu.

Ak užívate Rosulip na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár sa môže rozhodnúť pre použitie nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov.


Odporúčané dávky u detí vo veku 10 – 17 rokov

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg denne. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre vás našiel správne množstvo Rosulipu. Maximálna denná dávka je 20 mg Rosulipu. Rosulip užívajte raz denne. Rosulip 40 mgtablety nemajúužívať deti.

Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.

Rosulip užívajte jedenkrát denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa s jedlom alebo bez jedla.

Ak je to možné, užite tabletu každý deň v rovnakom čase, aby ste nezabudli užiť svoju dennú dávku.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Rosulipu, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Rosulipu, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom, alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie.

Ak ste hospitalizovaný, alebo ste liečený aj na iné ochorenie, informujte zdravotnícky personál, že užívate Rosulip.


Ak zabudnete užiť Rosulip

Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rosulip

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Rosulip. Hladina vášho cholesterolu sa po vynechaní Rosulipu z liečby môže znova zvýšiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne ľahké a po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte Rosulip užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez neho,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním,

 • výrazné svrbenie pokožky (s prejavmi opuchu).


Tiež prestaňte Rosulip užívať a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte nejaké zvláštne bolestivo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať.

Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných statínov, malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Možné vedľajšie účinky


Časté ( môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy,

 • bolesť brucha,

 • zápcha,

 • nevoľnosť,

 • bolesť svalov,

 • pocit slabosti,

 • závrat,

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosulipom (len pri dávke Rosulipu v 40 mg).

- cukrovka: táto je viac pravdepodobná ak máte vysoké hodnoty cukru a tukov v krvi, máte nadváhu a máte vysoký tlak krvi. Váš lekár vás bude počas užívania tohto lieku sledovať.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • vyrážka, svrbenie alebo žihľavka,

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosulipom (len pri dávkach Rosulipu 5 mg, 10 mg a 20 mg).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

 • ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte Rosulip užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • poškodenie svalov u dospelých – preventívne prerušte liečbu Rosulipom a okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte nejaké zvláštne bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať.

 • Silná bolesť brucha spôsobená zápalom pankreasu,

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi,

 • zníženie počtu krvných doštičiek


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • zožltnutie kože a očných bielok spôsobené postihnutím pečene aleko krvi (žltačka),

 • zápal pečene,

 • stopy krvi v moči,

 • poškodenie nervov rúk a nôh (ako napr. znížená citlivosť),

 • bolesť kĺbov,

 • strata pamäti,

 • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • hnačka,

 • Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov),

 • kašeľ,

 • dýchavičnosť,

 • edém (opuch),

 • poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory,

 • sexuálne problémy,

 • depresia,

- dýchacie problémy, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť alebo horúčka,

poškodenie šliach,

 • svalová slabosť, ktorá je stála,

 • periférna neuropatia (problémy s funkciou nervov mimo miechy).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rosulip


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nepoužívajte po dátume exspirácie (skratka EXP), ktorý je uvedený na papierovej škatuli a na blistroch. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek ak zistíte viditeľné známky poškodenia (napr. zmenu farby lieku).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rosulip obsahuje

 • Liečivo v tomto lieku je rosuvastatín (vo forme zinočnatej soli rosuvastatínu). Filmom obalené tablety Rosulipu obsahujú množstvo zinočnatej soli rosuvastatínu ekvivalentné dávke 5 mg, 10 mg, 20 mg alebo 40 mg rosuvastatínu.


 • Ďalšie zložky sú:

● Ludipress (monohydrát laktózy, povidón, krospovidón), krospovidón, magnéziumstearát v jadre tablety.

● Opadry II-White 85F 18422 (polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 3350, mastenec) v obale tablety.


Ako vyzerá Rosulip a obsah balenia


Rosulip 5 mg: biele alebo takmer biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením "E" na jednej strane a kódom 591 na druhej strane.

Rosulip 10 mg: biele alebo takmer biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením "E" na jednej strane a kódom 592 na druhej strane.

Rosulip 20 mg: biele alebo takmer biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením "E" a pod ním kód 593 na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Rosulip 40 mg: biele alebo takmer biele oválne mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením E 594 na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Tento liek sa dodáva v papierovom obale, ktorý obsahuje 28, 56, 70, 84 alebo 98 filmom obalených

tabliet v blistroch typu OPA/A1/PVC//Al.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv júni 2014.

8Rosulip 40 mg

Súhrn údajov o lieku
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07010


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rosulip 5 mg

Rosulip 10 mg

Rosulip 20 mg

Rosulip 40 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rosulip 5 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (ako 5,34 mg zinočnatej soli rosuvastatínu).

Rosulip 10 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (ako 10,68 mg zinočnatej soli rosuvastatínu).

Rosulip 20 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (ako 21,36 mg zinočnatej soli rosuvastatínu).

Rosulip 40 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (ako 42,72 mg zinočnatej soli rosuvastatínu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 5 mg filmom obalená tableta obsahuje 60,6 mg monohydrátu laktózy.

Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 121,2 mg monohydrátu laktózy.

Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 242,4 mg monohydrátu laktózy.

Každá 40 mg filmom obalená tableta obsahuje 484,8 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Rosulip 5 mg:biele alebo takmer biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením "E" na jednej strane a kódom 591 na druhej strane.

Rosulip 10 mg:biele alebo takmer biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením "E" na jednej strane a kódom 592 na druhej strane.

Rosulip 20 mg:biele alebo takmer biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením "E" a pod ním kód 593 na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Rosulip 40 mg:biele alebo takmer biele oválne mierne bikonvexné filmom obalené tablety bez povrchového poškodenia, s označením E 594" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 10 rokov a staršie sprimárnou hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej familiárnej hypercholesterolémie), alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie hmotnosti) nie je dostatočná.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo samostatne, ak tieto postupy nie sú odporúčané.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa liečby a reakcie pacienta, v súlade s platnými odporúčaniami.


Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy.

Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri časti 4.4 a 4.8).V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Použitie u detí majú určovať špecialisti.


Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).
U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg denne. Odporúčaný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala.
U detí sa nemajú používať 40 mg tablety.


Deti mladšie ako 10 rokov
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa Rosulip neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Použitie u starších pacientov

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania pokiaľ ide o vek.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek. Podávanie Rosulipu pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiek je kontraindikované v akejkoľvek dávke (pozri časti 4.3 a 5.2).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosulip je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu (pozri časti 4.3 a 5.2).


Genetický polymorfizmus

Je známe, že špecifické typy genetických polymorfizmov môžu viesť k nárastu expozície rosuvastatínu (pozri časť 5.2). Pre pacientov, u ktorých je známe, že majú takéto špecifické typy polymorfizmov sa odporúča nižšia denná dávka rosuvastatínu.


Dávkovanie u pacientov s predispozićnými faktormi pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Súbežná liečba

Rosuvastatínje substrátomrôznychtransportnýchproteínov (napr. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie(vrátane rabdomyolýzy) sa zvyšuje, keď jerosuvastatínpodávaný súbežne sniektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiťplazmatickú koncentráciurosuvastatínu v dôsledkuinterakcií s týmito transportnýmiproteínmi (napr. cyklosporín a niektoréinhibítoryproteázy, vrátane kombinácieritonaviru satazanavirom, lopinaviroma/alebotipranavirom, pozri časti 4.4 a 4.5). Pokiaľ to jemožné, majú sa zvážiťalternatívne lieky, a ak je to nevyhnutné, má sazvážiť dočasnéprerušenie liečbyrosuvastatínom. V situáciách, keď je súbežné podávanie týchto liekov srosuvastatínomnevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť prínosa riziko súbežnej liečby a úprava dávkovania rosuvastatínu(pozri časť4.5).


Spôsob podania

Na perorálne podanie.

Rosulip sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Rosulip je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v časti 6.1);

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN);

 • u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • u pacientov s myopatiou;

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín;

 • v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

 • stredne ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min);

 • hypotyreoidizmus;

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch;

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov;

 • nadmerné požívanie alkoholu;

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín rosuvastatínu;

 • pacienti ázijského pôvodu;

 • súbežné užívanie fibrátov;

(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach > 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak existuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosulip, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • porucha funkcie obličiek,

 • hypotyreoidizmus,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerné požívanie alkoholu,

 • vek nad 70 rokov,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časti 4.2, 4.5 a 5.2),

- súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (>5-krát ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie Rosulipu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať.

Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné. Veľmizriedkavosa hlásilaimunitne sprostredkovanánekrotizujúca myopatia (IMNM, immune-mediated necrotising myopathy) počas alebo po liečbe statínmi, vrátane rosuvastatínu. IMNMje klinickycharakterizovanápretrvávajúcouproximálnou svalovou slabosťouazvýšenou hladinoukreatínkinázy v sére, ktoré pretrvávajú napriek prerušeniu liečby statínmi.


V klinických skúškach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou liečbou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto kombinácia Rosulipu a gemfibrozilu sa neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním Rosulipu s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie Rosulipu v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované(pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosulip sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).

Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní Rosulipu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.

Pred začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať pečeňové testy. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím liečby Rosulipom.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).

Inhibítory proteázy

Zvýšeniesystémovej expozícierosuvastatínubolo pozorované upacientov užívajúcichrosuvastatínsúbežnes rôznymiinhibítormiproteázyv kombinácii s ritonavirom. Má sa zvážiť prínosznižovaniahladinylipidovužívanímrosuvastatínuupacientov sHIVliečenýchinhibítormiproteázyaj možnosť zvýšeniakoncentrácie rosuvastatínu v plazmepri začatí liečbya pri titráciidávky rosuvastatínu upacientovliečených inhibítormiproteázy.Súbežné užívanies niektorýmiinhibítormiproteázysa neodporúča, kým sa neupraví dávka rosuvastatínu.(Pozričasti4.2 a4.5).


Intersticiálna choroba pľúc

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užití niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ). Najčastejšie príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že pacient má rozvinutú intersticiálnu chorobu pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus
Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, pri ktorej bude potrebná štandardná liečba diabetu. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby. Pacienti s rizikom hyperglykémie (glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) je potrebné sledovať klinický stav aj biochemické parametre v súlade s miestnymi odporúčaniami.


V štúdii JUPITER, sa hlásila celková frekvencia diabetes mellitus 2,8 % po rosuvastatíne a 2,3 % po

placebe, väčšinou u pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.


Pediatrická populácia
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na dospievanie nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).

Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv súbežne podávaných liekov na rosuvastatín


Inhibítory transportných proteínov:Rosuvastatínje substrátompre určitétransportnéproteíny, vrátanetransportérahepatálneho vychytávania OATP1B1aefluxnéhotransportéraBCRP. Súbežné podávanierosuvastatínus liekmi, ktoré súinhibítormitýchtotransportnýchproteínov,môže viesťk zvýšeniu koncentrácierosuvastatínuv plazme a k zvýšeniu rizika myopatie (pozri časti 4.2, 4.4 a 4.5 tabuľka 1).


Cyklosporín:Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri tabuľku 1).

Rosuvastatínje kontraindikovanýu pacientovsúbežneužívajúcich cyklosporín (pozričasť4.3).

Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.

Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže začatie liečby alebo zvyšovanie dávky Rosulipu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Rosulipu môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká: Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy

(≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie rosuvastatínu v dávke 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba tiež začať dávkou 5 mg.


Ezetimib:Súbežné užívanie rosuvastatínu 10 mg a ezetimibu 10 mg u pacientov s hypercholesterolémiou malo za následok 1,2-násobné zvýšenie AUC rosuvastatínu (tabuľka 1).Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Inhibítory proteázy:Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu (pozri tabuľku 1). Napríklad, súbežné podávanie 10 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (300 mg atazanaviru /100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne trojnásobným a sedemnásobným zvýšením AUC a Cmaxrosuvastatínu v uvedenom poradí. Môže sa zvážiť súbežné užívanierosuvastatínuaniektorých kombináciíinhibítorovproteázypostarostlivomzváženíúpravdávok rosuvastatínu na základeočakávanéhozvýšeniaexpozície rosuvastatínu (pozričasti 4.2,4.4 a 4.5 tabuľka 1).


Antacidá:Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín: Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Interakcievyžadujúceúpravy dávkyrosuvastatínu (pozri tiež tabuľku 1):Ak je nevyhnutné užívať rosuvastatín súbežne s inými liekmi, o ktorých je známe, že zvyšujú expozíciu rosuvastatínu, je potrebné upraviť dávku rosuvastatínu. Ak je očakávané zvýšenie expozície (AUC) dvojnásobné alebo vyššie, má sa začať s 5 mg dávkou rosuvastatínu denne. Maximálna denná dávka rosuvastatínu má byť upravená tak, aby očakávaná expozícia rosuvastatínu nepresahovala dávku 40 mg rosuvastatínu denne užívaného bez interagujúcich liekov, napríklad 20 mg dávka rosuvastatínus gemfibrozilom(1,9-násobné zvýšenie) a 10mgdávkarosuvastatínus kombináciou atazanavir/ritonavir (3,1-násobné zvýšenie).
Tabuľka 1: Vplyv súbežne podávaných liekov na expozíciu rosuvastatínu (AUC; v zostupnom poradí podľa veľkosti) z publikovaných klinických štúdií

Dávkovací režim interagujúcich liekov

Dávkovací režim rosuvastatínu

Zmeny v AUC* rosuvastatínu

cyklosporín 75 mg BID až 200 mg BID, 6 mesiacov

10 mg OD, 10 dní

7,1-násobne

atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dní

10 mg, jednotlivá dávka

3,1-násobne

lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 dní

20 mg OD, 7 dní

2,1-násobne

gemfibrozil 600 mg BID, 7 dní

80 mg, jednotlivá dávka

1,9-násobne

eltrombopag 75 mg OD, 10 dní

10 mg, jednotlivá dávka

1,6-násobne

darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dní

10 mg OD, 7 dní

1,5-násobne

tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 dní

10 mg, jednotlivá dávka

1,4-násobne

dronedaron 400 mg BID

nie je k dispozícii

1,4-násobne

itrakonazol 200 mg OD, 5 dní

10 mg, jednotlivá dávka

1,4-násobne**

ezetimib 10 mg OD, 14 dní

10 mg OD, 14 dní

1,2-násobne**

fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dní

10 mg, jednotlivá dávka

aleglitazar 0,3 mg, 7 dní

40 mg, 7 dní

silymarín 140 mg TID, 5 dní

10 mg, jednotlivá dávka

fenofibrát 67 mg TID, 7 dní

10 mg, 7 dní

rifampín 450 mg OD, 7 dní

20 mg, jednotlivá dávka

ketokonazol 200 mg BID, 7 dní

80 mg, jednotlivá dávka

flukonazol 200 mg OD, 11 dní

80 mg, jednotlivá dávka

erytromycín 500 mg QID, 7 dní

80 mg, jednotlivá dávka

28%

baikalín 50 mg TID, 14 dní

20 mg, jednotlivá dávka

47%

* Údaje uvádzané ako x-násobná zmena predstavujú jednoduchý pomer medzi súčasným podávaním a podávaním rosuvastatínu samotného. Údaje uvedené ako percentuálna zmena predstavujú percentuálny rozdiel v porovnaní s rosuvastatínom samotným.

Zvýšenie je označené ako „”, žiadna zmena ako ”, zníženie ako „”.

** Uskutočnilo sa niekoľko interakčných štúdií s rôznymi dávkami rosuvastatínu, tabuľka ukazuje najvýznamnejšie pomery.

OD = raz denne; BID = dvakrát denne; TID = trikrát denne; QID = štyrikrát denne


Vplyv rosuvastatínu na súbežne podávané lieky


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (HRT):Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky:Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Izoenzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro a in vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


Pediatrická populácia: Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. Rozsahvzájomnéhopôsobenia u pediatrických pacientovnie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosulip je kontraindikovaný (pozri časť 4.3) počas gravidity a laktácie.

Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania Rosulipu pacientka otehotnie, tento liek je potrebné okamžite vysadiť.

U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do materského mlieka. O vylučovaní do ľudského mlieka nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu nie je pravdepodobné, že Rosulip bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim reakciám.


Frekvencie výskytu nežiaducich reakcií sú usporiadané podľa MedDRA konvencie:

časté (≥1/100 až <1/10)

menej časté (≥1/1000 až <1/100)

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 2: Nežiaducereakcie nazáklade údajovz klinickýchštúdií a postmarketingových skúseností


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuTrombocytopéniaPoruchy imunitného systémuHypersenzitívne reakcie vrátane angioedémuPoruchy endokrinného systému

Diabetes mellitus1

Psychické poruchy

Depresia

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

ZávratPolyneuropatia

Strata pamäti

Periférna neuropatia Poruchy spánku (vrátane nespavosti a nočnej mory)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zápcha Nauzea

Bolesť brucha


Pankreatitída


Hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciestZvýšené pečeňové transaminázy

Žltačka

Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus

Vyrážka

ŽihľavkaStevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia


Myopatia (vrátane myozitídy)

Rabdomyolýza

Artralgia

Poruchy šliach, niekedy komplikované ruptúrou Imunitným systémom sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia

Poruchy obličiek a močových ciest
Hematúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia
Edém

1 Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku mástúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky:U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní rosuvastatínu 10 a 20 mg u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní rosuvastatínu 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg rosuvastatínu sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.

U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval:U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza.

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie

kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
S
exuálna dysfunkcia.
Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).

Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Pediatrická populácia

Zvýšenie kreatínkinázy >10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy. ATC kód:C10AA07


Mechanizmus účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.

Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.

Farmakodynamické účinky

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosulip tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 3: Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb)

(upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5 mg

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10 mg

17

- 52

- 36

14

- 10

- 48

- 42

4

20 mg

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40 mg

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich rosuvastatín 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov liečby. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL - C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL - C (<3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL - C o 22 %.


V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL - C. (Pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamské riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l, ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95 % CI - 0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok (nesignifikantné)] v porovnaní s progresiou [+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p < 0,0001] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečburosuvastatínom v dávke 40 mg. Dávka 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).

Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8 901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8 901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1 558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9 302 osôb) s východiskovým score rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).


V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Pediatrická populácia
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii

(n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.Po 12-týždňovej štúdii sa LDL-C znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia

Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 litrov.

Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Biotransformácia

Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v cirkulácii.


Eliminácia

Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/hod (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita/nelinearita

Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie

Farmakokinetika rosuvastatínu nie je u dospelých klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Pediatrická populácia" nižšie).

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Renálna insuficiencia

V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Hepatálna insuficiencia

V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poruchy funkcie pečene sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Pediatrická populácia

Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo forme tabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Ludipress: monohydrát laktózy, povidón, krospovidón

Krospovidón

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Opadry II-White 85F 18422: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 3350, mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Alu/PVC//Alu blistre v škatuľke s obsahom 28, 56, 70, 84 a 98 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Rosulip 5 mg: 31/0246/12-S

Rosulip 10 mg: 31/0247/12-S

Rosulip 20 mg: 31/0248/12-S

Rosulip 40 mg: 31/0249/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.07.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

17Rosulip 40 mg